You are on page 1of 3

Condiții si norme de publicare

Revista Biserica Ortodoxă Română face cunoscute dispoziţiile şi normele de care trebuie să se țină seama la
pregătirea manuscrisului consemnat spre publicare. Intenția redacției este aceea de a pune la dispoziţie
informaţiile necesare pentru ca manuscrisul predat să poată parcurge cu succes diversele etape de pregătire
editorială.

Colegiul de Redacţie îşi rezervă dreptul de nu include în paginile revistei materiale ale căror scop şi obiective nu
se regăsesc în Rubricile şi în Statutul revistei. In plus, vor avea prioritate textele cu anumite calități: acurateţea
descrierii, profunzimea ştiinţifică în prezentarea temei, actualitatea subiectului şi relevanţa bibliografiei alese,
conservarea învățăturilor şi a metodologiei specifice Bisericii Ortodoxe Române, corectitudinea şi originalitatea
formulării. Precizăm că toate materialele primite trebuie să privească în mod direct viața şi activitatea Bisericii
Ortodoxe Române.

Autorul este responsabil pentru autenticitatea textului, Revista Biserica Ortodoxă Română nepermițând
încălcarea legii dreptului de autor. De asemenea, autorul este rugat să păstreze exclusivitatea unei unice apariții
editoriale a textului consemnat.

Responsabilitatea faţă de opiniile lansate, corectitudinea din punct de vedere a învăţăturii ortodoxe de credinţă,
precum şi unele atitudini critice, revin în totalitate autorului. Ele nu reprezintă în niciun fel poziţia Redacţiei sau a
Instituţiilor Ecleziastice. De asemenea, este obligatoriu ca lucrările doctoranzilor să fie însoţite de recomandarea
profesorului îndrumător.

Editurile Patriarhiei Române
Basilica, Trinitas, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă

NORME DE CITARE BIBLIOGRAFICĂ

I. Citarea unei cărţi.

I.1. La prima citare:

Prenumele[1] şi Numele[2] autorului/autorilor[3] sau îngrijitorului ediţiei (ed./eds.), Titlul şi subtitlul operei[4],
coll. Titlul colecţiei, editura (Ed. _) sau sine nomine (s.n.), locul ediţiei[5] sau sine loco (s.l.), numărul ediţiei
deasupra rândului (format exponent sau indice)[6] data editării sau sine anno (s.a.), pagina sau paginile (p./pp.).

Observaţie:

Se redactează cu scriere cursivă titlul şi subtitlul volumului şi titlul colecţiei. Toate celelalte indicaţii se vor redacta
cu literă dreaptă, obişnuită.
John Bagnell Bury, A History of the Eastern Roman Empire. From the Fall of Irene to the Accesion of Basil I, A.D
(802-867), MacMillan, London, 1912, p. _.
Olivier Clément et alii, La douloureuse joie. Aperçus sur la prière personnelle de l’Orient chrétien, coll. Spiritualité
orientale 14, Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles en Mauges, 21999.
Ioan Rămureanu, Milan Şesan, Teodor Bodogae, Istoria Bisericească Universală, vol. I, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 31987, p. _.

I.2. La următoarea citare:

Iniţiala prenumelui şi Numele autorului/autorilor, Titlul prescurtat…, p. _.
J.-B. Bury, A History of the Eastern Roman Empire…, p. _.

II. Citarea articolelor de revistă:
Prenume Nume, „Titlul articolului/capitolului”, în: Titlul revistei, eventuale indicaţii Serie Nouă-SN, volumul sau
tomul cu cifre romane (anul publicării), fascicula, paginile care cuprind articolul/capitolul (pp. _-_).
Barry Baldwin, „Theophanes on the Iconoclasm of Leon III”, în: Byzantion, LX (1990), pp. 426-429.

1991. _) sau sine nomine. Politica. în: Oxford Dictionary of Byzantium. Amsterdam. Alexander Kazhdan. Festschrift Franz Dölger zum 75 Geburtstag.. Numerele cărţilor biblice vor fi trecute cu cifre arabe (ex. „Titlul articolului”. pagina (p. 1968.l. „Leon III’s Edict Against the Images in the Year 726-727 and Italo-Byzantine Relations between 726 and 730”.” (Ioan 14. La prima citare este necesar a se indica ediţia folosită: Dante. 6 martie 2009. p. ediţie îngrijită şi comentată de Ramiro Ortiz. V.ro/index. Alexandru Barnea. numărul volumului. în: Titlul publicaţiei. Adevărul şi Viaţa. Purgatoriu. Citarea surselor electronice se face astfel: Prenumele Numele autorului. Ed.). Citarea unei opere clasice. nădejdea şi dragostea. V.2. 2044-2045. cu menţiunea că titlul cărţii biblice citate va fi scris complet + italic / cursive. Nume. Wirth (ed. pp. „Titlul capitolului/studiului”. 3-4 (ed. V. XIX (1975). La prima citare este necesar a se indica ediţia folosită: Aristotel. Hakkert. _). „Contributions épigraphiques à l’histoire de la ville de Noviodunum”. New York/Oxford. 5-41. pp.a.3. SN. Iar mai mare dintre acestea este dragostea. paginile care cuprind studiul/capitolul citat (pp. p. Titlul lucrării.dilemaveche. La următoarea citare: Aristotel. V. La următoarea citare: Dante. . Aleksandr Petrovitch Kazdhan et alii (eds.” (1 Corinteni 13. Citarea surselor scripturistice se face astfel: Textele scripturistice vor fi trecute între ghilimele obişnuite. „Sensul vieţii-punctaj pregătitor”. Ed. V.3. Bucureşti. XXVII. în: Revista Teologică. „Relaţiile dintre Biserica şi statul armean până la Sinodul de la Calcedon. locul ediţiei sau sine loco (s. în: Polychordia. Anastos. VI. coloana: PG 99. Politica.2.3. 2001. _)._). p. V. p. în: Dilema Veche. urmate de indicarea locului citat scris între paranteze._). Andrei PLEŞU. numărul cărţii cu cifre romane şi al capitolului cu cifre arabe: V. Purgatoriu. Citarea unui articol de ziar se face similar cu citările de articole publicate în periodice. 6) „Şi acum rămân acestea trei: credinţa. 13) [1] Iniţiala prenumelui nu este suficientă. s. _-_). IV.2. 6 martie 2009. _ ). <http://www. 255-261.1. numărul cântului cu cifre romane şi al versului cu cifre arabe: V. pp. V. 40 (traducere de G. _). 274-286. 40 (ed. cheie. „Theodore of Stoudios”. Adolf M. P. data (zi/lună/an). Andrei Pleşu. PG/PL şi numărul volumului cu cifre arabe. p. VII. coloana (col. Citarea unor studii/capitole în lucrări colective: Prenume Nume. cit..php?nr=264&cmd=articol&id=10157>. în: Titlul operei colective.). traducere şi comentarii de Alexander Baumgarten.1.). cit. paradigmă a relaţiei dintre Biserică şi stat în general”. 3-4 (ediţie bilingvă. Titlul lucrării poetice. Milton V.2. 3. V. în: Dilema Veche. pp. IRI. SN. „Sensul vieţii – punctaj pregătitor”.). Denumirea sursei [notă despre document]<Adresa electronică>. Nume.a. 6.Pr. Daniel Buda. XVII (2007).2. III. 3. data editării sau sine anno (s. numele îngrijitorului ediţiei. Prenume Nume. 2 Corinteni). XXVII. Cartea Românească. Bucureşti. editura (Ed. în: Dacia.1. „Eu sunt Calea. Oxford University Press. 578. data (data accesării: ziua/luna/anul). cu diferenţa că este potrivit a se specifica data apariţiei publicaţiei. Coşbuc. 19 martie 2009.

.. data şi numărul ediţiei se găsesc pe pagina unde se află copyright-ul. [3] În cazul unei lucrări cu mai mult de 3 autori. Numele ierarhilor va fi precedat de † (Font Times New Roman). [5] Locul ediţiei..[2] Numele va fi redat cu Small Caps (Ctrl+Shift+K). ierod. [4] Titlurile anglo-saxone pun cu majuscule substantive. Nu se recomandă folosirea siglelor XXX (uzanţa anglo-saxonă) sau AAVV (Autori Vari- uzanţa italiană). pr. se va menţiona prenumele şi numele primului autor urmat de et alii (cu literă dreaptă). adjective şi verbe. etc. selectaţi şi apăsaţi CTRL+SHIFT+=). . cel al celorlalţi clerici va fi precedat de menţiunea: ierom. [6] Ediţia a doua şi următoarele se indică înscriind cifra respectivă înainte de anul publicării deasupra rândului (Scrieţi numărul ediţiei. diac.