You are on page 1of 8

143

11. funkn obdob

143

Nvrh zkona, kterm se mn zkon . 127/2005 Sb.,


o elektronickch komunikacch a o zmn nkterch
souvisejcch zkon (zkon o elektronickch
komunikacch), ve znn pozdjch pedpis,
a zkon . 483/1991 Sb., o esk televizi,
ve znn pozdjch pedpis

(Navazuje na snmovn tisk . 1053


ze 7. volebnho obdob PS PR)

Lhta pro projednn Sentem


uplyne 22. ervence 2017

2017
ZKON
ze dne2017,

kterm se mn zkon . 127/2005 Sb., o elektronickch komunikacch a o zmn


nkterch souvisejcch zkon (zkon o elektronickch komunikacch), ve znn
pozdjch pedpis, a zkon . 483/1991 Sb., o esk televizi, ve znn pozdjch
pedpis

Parlament se usnesl na tomto zkon esk republiky:

ST PRVN
Zmna zkona o elektronickch komunikacch

l. I

Zkon . 127/2005 Sb., o elektronickch komunikacch a o zmn nkterch souvisejcch


zkon (zkon o elektronickch komunikacch), ve znn zkona . 290/2005 Sb., zkona
. 361/2005 Sb., zkona . 186/2006 Sb., zkona . 235/2006 Sb., zkona . 310/2006 Sb.,
zkona . 110/2007 Sb., zkona . 261/2007 Sb., zkona . 304/2007 Sb., zkona
. 124/2008 Sb., zkona . 177/2008 Sb., zkona . 189/2008 Sb., zkona . 247/2008 Sb.,
zkona . 384/2008 Sb., zkona . 227/2009 Sb., zkona . 281/2009 Sb., zkona
. 153/2010 Sb., nlezu stavnho soudu, vyhlenho pod . 94/2011 Sb., zkona
. 137/2011 Sb., zkona . 341/2011 Sb., zkona . 375/2011 Sb., zkona . 420/2011 Sb.,
zkona . 457/2011 Sb., zkona . 468/2011 Sb., zkona . 18/2012 Sb., zkona . 19/2012 Sb.,
zkona . 142/2012 Sb., zkona . 167/2012 Sb., zkona . 273/2012 Sb., zkona
. 214/2013 Sb., zkona . 303/2013 Sb., zkona . 181/2014 Sb., zkona . 234/2014 Sb.,
zkona . 250/2014 Sb., zkona . 258/2014 Sb., zkona . 318/2015 Sb., zkona
. 378/2015 Sb., zkona . 298/2016 Sb. a zkona . /2017 Sb. se mn takto:

1. V 16 se dopluje odstavec 9, kter zn:


(9) Vlda me nazenm stanovit k zajitn proveden zmny podmnek stanovench
kmitotovm plnem podle odstavce 1 nebo 2, kter maj zsadn dopad na vyuvn rdiovch
kmitot urench pro poskytovn sluby en zemskho televiznho nebo rozhlasovho
vysln, pravidla, asov a technick podmnky, zpsob postupu orgn sttn sprvy
a subjekt dotench zmnou na jejich prvech nebo povinnostech a podmnky pro nhradu
nklad eln a efektivn vynaloench z dvodu zmny ( 27)..

2. V 27 se na konci odstavce 5 dopluje vta Je-li ve vztahu ke stanoven ve nebo


k hrad efektivn a eln vynaloench nklad vedeno zen ped Komis ve vci
veejn podpory, povauje se za zen o pedbn otzce..

3. V 63 odst. 1 psm. g) se za slova a vpovdn doba, dopluj slova kter nesm


pekroit 30 dn,.

4. V 63 se na konci odstavce 1 teka nahrazuje rkou a dopluje se psmeno r), kter zn:
-2-

r) ujednn o rozsahu monch jednostrannch zmn a zpsobu jejich oznmen astnkovi,


vetn oznmen monosti odstoupen od smlouvy..

5. V 63 odst. 6 se vta tet nahrazuje vtou Pokud se jedn o zmnu nleitost smlouvy
uvedench v odstavci 1 psm. c) a p) a r), je podnikatel povinen informovat astnka
zpsobem sjednanm ve smlouv rovn o jeho prvu ukonit smlouvu ke dni nabyt
innosti tto zmny, a to bez sankce, jestlie nov podmnky nebude astnk
akceptovat..

6. V 63 odstavec 10 zn:
(10) Podnikatel poskytujc veejn dostupnou slubu elektronickch komunikac nebo
zajiujc veejnou komunikan s je povinen informovat spotebitele zpsobem, kter si
zvolil pro zasln vytovn, a to nejdve 3 msce a nejpozdji 1 msc ped uplynutm
innosti smlouvy sjednan na dobu uritou, o blcm se ukonen smlouvy a o monostech
jejho prodlouen. Pokud astnk neudl svj prokazateln souhlas s prodlouenm smlouvy
na dobu uritou, pechz smlouva ve smlouvu na dobu neuritou..

7. V 63 se dopluje odstavec 12, kter zn:


(12) Vyuije-li astnk prvo podle 34 odst. 1, dojde k zniku smlouvy nejpozdji ve
lht 10 dn, kter zane bet, jakmile astnk uin vi podnikateli poskytujcmu mu
veejn dostupnou slubu elektronickch komunikac prvn jednn k ukonen poskytovn
veejn dostupn sluby elektronickch komunikac a pod u nj dost o penesen telefonnho
sla. Tato lhta se neuplatn, pokud doba zbvajc do zniku smlouvy je krat ne 10 dn
nebo k penesen telefonnho sla nedolo. astnk se po uinn poadavku na penesen
telefonnho sla me s podnikatelem doposud mu poskytujcm veejn dostupnou slubu
elektronickch komunikac dohodnout na pozdjm datu zniku smlouvy..

8. V 100 odstavec 5 zn:


(5) Dojde-li k ruen pjmu rozhlasovho nebo televiznho vysln, kter je na danm
zem provozovno provozovatelem vysln nebo provozovatelem pevzatho vysln podle
zvltnho prvnho pedpisu11), provozem amatrsk radiokomunikan sluby nebo sluby
elektronickch komunikac, je ad oprvnn uloit driteli oprvnn k vyuvn rdiovch
kmitot pro tyto sluby podmnky k neprodlenmu odstrann ruen, a to na nklady
provozovatele rucho zazen. V ppad, e ruen vznik pouze vlivem nedostaten
odolnosti pijmacho zazen, informuje ad provozovatele ruenho pijmacho zazen
o monch podmnkch vedoucch k odstrann ruen. ad zveejuje zpsobem
umoujcm dlkov pstup aktualizovan informace o ochran st pro en zemskho
digitlnho televiznho vysln, o jm eench ppadech ruen elektronickch komunikanch
zazen a st a o postupu pro uplatnn poadavku na odstrann ruen..
-3-

9. V 118 se na konci odstavce 13 teka nahrazuje rkou a dopluje se psmeno n), kter
zn:
n) bezodkladn nezpstupn u vech voln na sla tsovho voln subjektu, kter provozuje
pracovit pro pjem tchto voln, lokalizan a jin daje, kter umouj identifikaci
volajcho podle 33 odst. 5..

10. V 118 odst. 21 psm. b) se text 33 odst. 5 nahrazuje textem 33 odst. 6.

11. V 118 se za odstavec 21 vkld nov odstavec 22, kter zn:


(22) Dritel pdlu rdiovch kmitot se dopust pestupku tm, e nespln nkterou
z podmnek, pevzatch zvazk nebo povinnost uvedench podle 22 odst. 2 v rozhodnut
o pdlu..
Dosavadn odstavec 22 se oznauje jako odstavec 23.

12. V 118 odst. 23 psm. a) se stka 2 000 000 K nahrazuje stkou 5 000 000 K.

13. V 118 odst. 23 psm. b) se stka 10 000 000 K nahrazuje slovy 15 000 000 K
nebo do ve 5 % z istho obratu pachatele pestupku dosaenho za posledn ukonen
etn obdob, podle toho, kter z tchto hodnot je vy a text i) a m) se nahrazuje
textem i) a n).

14. V 118 odst. 23 psm. c) se stka 20 000 000 K nahrazuje slovy 50 000 000 K
nebo do ve 10 % z istho obratu pachatele pestupku dosaenho za posledn ukonen
etn obdob, podle toho, kter z tchto hodnot je vy a text nebo 21 se nahrazuje
textem , 21 nebo 22.

15. V 120 odst. 3 se slova , nejve vak na stku 40 000 000 K zruuj.

16. V 150 odst. 1 se za slovo proveden vkld text 16 odst. 9,.

l. II
Pechodn ustanoven

1. Vlda stanov nazenm Technick pln pechodu zemskho digitlnho televiznho


vysln (dle jen Technick pln pechodu) ze standardu pro en zemskho digitlnho
televiznho vysln DVB-T (dle jen standard DVB-T) na standard pro en zemskho
digitlnho televiznho vysln DVB-T2/HEVC.265 (dle jen standard DVB-T2) za elem
uvolnn rdiovch kmitot v kmitotovm psmu 694-790 MHz a sestaven jedn st
elektronickch komunikac pro multiplex veejn sluby podle jinho prvnho pedpisu1) ve
standardu DVB-T2 a dalch t finlnch celoplonch st elektronickch komunikac pro
en zemskho digitlnho televiznho vysln ve standardu DVB-T2. Vlda pi stanoven
Technickho plnu pechodu vychz z vsledk mezinrodn koordinace jednotlivch
-4-

rdiovch kmitot pro pechodov st a finln st ve standardu DVB-T2 a zrove zohledn


pechodov st.

2. Technick pln pechodu stanov pravidla pro pechod zemskho digitlnho televiznho
vysln ze standardu DVB-T na standard DVB-T2. Technick pln pechodu stanov zejmna
lhty, podmnky a zpsob postupu pi procesu rozvoje st elektronickch komunikac pro
zemsk digitln televizn vysln ve standardu DVB-T2, vetn lht, podmnek a zpsobu
vypnn zemskho digitlnho televiznho vysln ve standardu DVB-T tak, aby mimo
ppady, kdy to neumouj prodn nebo odvodnn technick pekky, pi vypnut
zemskho digitlnho televiznho vysln ve standardu DVB-T nedolo ke zmenen zem
pokrytho signlem zemskho digitlnho televiznho vysln. Technick pln pechodu dle
stanov dritelm pdl rdiovch kmitot datum, dokdy vysln prostednictvm st ve
standardu DVB-T ukon.

3. Za elem uskutenn pechodu na standard DVB-T2 a zajitn doasnho soubnho


en zemskho digitlnho televiznho vysln ve standardu DVB-T a standardu DVB-T2
zizuj dritel pdl rdiovch kmitot pro en celoplonho digitlnho televiznho
vysln ve standardu DVB-T pechodov st. Pechodovou st se rozum s elektronickch
komunikac, jej rdiov kmitoty jsou mezinrodn zkoordinovny na urit asov omezen
obdob pro ely soubnho en zemskho digitlnho televiznho vysln ve standardu
DVB-T a standardu DVB-T2 v souladu s pslunmi individulnmi oprvnnmi k vyuvn
rdiovch kmitot. Dritel oprvnn k vyuvn rdiovch kmitot pro pechodov st
bude vyuvat stanovit stvajcch vysla st ve standardu DVB-T s takovmi technickmi
parametry, aby byl v rmci pechodu na standard DVB-T2 v nejvy mon me zajitn stejn
rozsah pokryt a nejmen mon negativn dopady na divky. Individuln oprvnn
k vyuvn rdiovch kmitot pro en zemskho digitlnho televiznho vysln
prostednictvm pechodovch st udl esk telekomunikan ad (dle jen ad) na
dost dritele pdl rdiovch kmitot pro en celoplonho zemskho digitlnho
televiznho vysln ve standardu DVB-T, kter zajiuje pechodovou s, a to tak, aby k en
zemskho digitlnho televiznho vysln prostednictvm pechodovch st byla vyuita
stvajc stanovit vysla celoplonch st ve standardu DVB-T dritele pdlu rdiovch
kmitot pro en celoplonho zemskho digitlnho televiznho vysln ve standardu DVB-
T. Individuln oprvnn k vyuvn rdiovch kmitot pro en zemskho digitlnho
televiznho vysln prostednictvm pechodovch st udlen adem ped innost tohoto
zkona, nejdve vak dnem 20. ervence 2016, se povauj za individuln oprvnn udlen
podle tohoto zkona.

4. Vlda stanov Technickm plnem pechodu datum ukonen zemskho digitlnho


vysln ve standardu DVB-T, nejpozdji vak k termnu 1. 2. 2021.

5. K zajitn pechodu na standard DVB-T2 dritel pdl rdiovch kmitot pro en


celoplonho zemskho digitlnho televiznho vysln mohou podat o zmnu pdlu
rdiovch kmitot pro en celoplonho zemskho digitlnho televiznho vysln. Na
jejich dost provede ad zmnu stvajcch pdl rdiovch kmitot st ve standardu
DVB-T, umoujc provozovn k tomu urench celoplonch st ve standardu DVB-T2, v
souladu s Technickm plnem pechodu, vetn stanoven dat pro zahjen vyuvn rdiovch
kmitot urench pro finln vysln ve standardu DVB-T2 na stejnch vyslacch
stanovitch a s takovmi technickmi parametry, kter zajist v maximln mon me stejn
rozsah pokryt a nejmen mon dopady na divky, vetn prodlouen doby platnosti takto
zmnnch pdl rdiovch kmitot do 31. prosince 2030. ad v takovm ppad
postupuje obdobn jako v ppadech podle 22a zkona . 127/2005 Sb., ve znn innm ke
-5-

dni nabyt innosti tohoto zkona. O zmnu pdlu rdiovch kmitot podle vty prvn
podaj jejich dritel nejpozdji do 6 msc ode dne nabyt innosti Technickho plnu
pechodu.

6. Dritel pdlu rdiovch kmitot pro celoplon st ve standardu DVB-T m nrok


na hradu nklad efektivn a eln vynaloench v rmci procesu pechodu na standard
DVB-T2 na technick zajitn sluby en zemskho televiznho vysln prostednictvm
pechodovch st a nklady souvisejc se zmnou pdlu podle bodu 5. Pro ely posouzen
dosti o hradu a proveden hrady z radiokomunikanho tu se pouije 27 odst. 5 a 6
zkona . 127/2005 Sb., ve znn innm ode dne nabyt innosti tohoto zkona.

7. Opertoi pechodovch st podle bodu 3 a dritel pdl rdiovch kmitot podle


bodu 5 maj nrok na hradu nklad efektivn a eln vynaloench v rmci procesu
pechodu na odstraovn ruen signlu st zemskho televiznho vysln stmi
poskytujcmi sluby mobilnho datovho pipojen nebo odstrann ruen st slueb
mobilnho datovho pipojen slubou zemskho televiznho vysln. Za nklady podle vty
prvn se povauj nklady podle 27 odst. 6 zkona . 127/2005 Sb., ve znn innm do dne
nabyt innosti tohoto zkona, a nklady na pozen zazen v rmci opaten k odstrann
ruen pjmu signlu. Pro ely posouzen dosti o hradu a proveden hrady
z radiokomunikanho tu se pouije 27 odst. 5 a 6 zkona . 127/2005 Sb., ve znn innm
ode dne nabyt innosti tohoto zkona.

8. hrada efektivn a eln vynaloench nklad podle bod 6 a 7 se poskytne, pokud


tyto nklady vznikly a byly vynaloeny do data ukonen vysln v stch ve standardu DVB-
T podle bodu 2. dost o hradu nklad mus oprvnn subjekt podat nejpozdji do 6 msc
ode dne vynaloen nklad, jinak prvo zanikne. hrada efektivn a eln vynaloench
nklad podle bodu 6 se poskytne i v ppad, pokud tyto nklady vznikly a byly vynaloeny
dritelem individulnho oprvnn k vyuvn rdiovch kmitot pro pechodov st pede
dnem nabyt innosti tohoto zkona, nejdve vak dnem 20. ervence 2016. dost o hradu
nklad podle pedchoz vty mus oprvnn subjekt podat nejpozdji do 6 msc ode dne
nabyt innosti tohoto zkona, jinak prvo zanikne.

9. Do doby ukonen en zemskho digitlnho televiznho vysln prostednictvm st


ve standardu DVB-T podle bodu 2 me ad pout prostedky radiokomunikanho tu i pro
monitorovn stavu a rozsahu en zemskho digitlnho televiznho signlu, analzu
dostupnosti zemskho digitlnho televiznho vysln a efektivnho vyuvn rdiovch
kmitot, poppad k hrad mimodnch nklad souvisejcch s jeho innost v tchto
ppadech. ad me ve lht podle vty prvn pout prostedky radiokomunikanho tu i k
hrad nklad na zajitn kol souvisejcch s harmonizac sprvy spektra v rmci realizace
opaten vyplvajcch z harmonizace vyuit spektra na rovni Evropsk unie v souvislosti
s uvolnnm psma 700 MHz pro jin sluby a v rmci realizace opaten vyplvajcch ze
Strategie rozvoje zemskho digitlnho televiznho vysln.

10. zen o sprvnm deliktu nebo pestupku zahjen a nedokonen podle zkona
. 127/2005 Sb., ve znn innm pede dnem nabyt innosti tohoto zkona, se dokon podle
zkona . 127/2005 Sb., ve znn innm pede dnem nabyt innosti tohoto zkona.

11. Podnikatel poskytujc veejn dostupnou slubu elektronickch komunikac nebo


zajiujc pipojen k veejn komunikan sti je povinen uvst smlouvy o poskytovn veejn
dostupn sluby elektronickch komunikac a pipojen k veejn komunikan sti
a uveejovn informac do souladu s 63 odst. 1 psm. r) a 63 odst. 6 zkona . 127/2005 Sb.,
-6-

ve znn innm ode dne nabyt innosti tohoto zkona, do 6 msc ode dne nabyt innosti
tohoto zkona.
____________________________
1)
3 odst. 1 psm. a) zkona . 483/1991 Sb., o esk televizi, ve znn pozdjch
pedpis.

ST DRUH
Zmna zkona o esk televizi

l. III

Zkon . 483/1991 Sb., o esk televizi, ve znn zkona . 36/1993 Sb., zkona
. 253/1994 Sb., zkona . 301/1995 Sb., zkona . 39/2001 Sb., zkona . 231/2001 Sb., zkona
. 82/2005 Sb., zkona . 127/2005 Sb., zkona . 304/2007 Sb., zkona . 384/2008 Sb., zkona
. 132/2010 Sb., zkona . 153/2010 Sb. a zkona . 302/2011 Sb., se mn takto:

1. V 3 odst. 1 psmeno a) zn:


a) provozuje zemsk celoplon digitln vysln alespo 4 televiznch program,
multimedilnho obsahu a doplkovch slueb prostednictvm st zemskch vyslacch
rdiovch zazen s vyuitm rdiovch kmitot vyhrazench pro eskou televizi sttnm
orgnem, kter vykonv sprvu kmitotovho spektra podle zvltnho prvnho
pedpisu1c) (dle jen multiplex veejn sluby),.

Poznmka pod arou . 1a se zruuje.

2. V 3 odst. 1 se psmeno b) zruuje.


Dosavadn psmena c) a n) se oznauj jako psmena b) a m).

3. V 3 odstavci 1 se za psmeno m) vkld nov psmeno n), kter zn:


n) kinematografick dla zahranin tvorby, filmy a serily zahranin tvorby vytvoen pro
televizn vysln, kter jsou opateny dabingem, vysl zrove v pvodnm znn s titulky
v eskm jazyce, nebrn-li tomu pekky prvn nebo technick povahy..

4. V 3a odst. 3 se slova druic a st elektronickch komunikac nahrazuj slovy jinch


st a slueb elektronickch komunikac.

l. IV
Pechodn ustanoven

1. esk televize provozuje multiplex veejn sluby po dobu pechodu zemskho


digitlnho televiznho vysln ze standardu pro en zemskho digitlnho televiznho
vysln DVB-T (dle jen standard DVB-T) na standard pro en zemskho digitlnho
televiznho vysln DVB-T2 (dle jen standard DVB-T2) tak, aby mimo ppady, kdy to
-7-

neumouj prodn nebo odvodnn technick pekky, pi vypnut zemskho digitlnho


televiznho vysln ve standardu DVB-T v rmci jedn oblasti nedolo ke zmenen zem
pokrytho signlem zemskho digitlnho televiznho vysln ve standardu DVB-T2 v dan
oblasti. Pro ely provozovn multiplexu veejn sluby v rmci soubhu po dobu pechodu
zemskho digitlnho televiznho vysln ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 se na
dost esk televizi udluj individuln oprvnn k vyuvn rdiovch kmitot podle
zkona . 127/2005 Sb., ve znn innm ode dne nabyt innosti tohoto zkona. hrada
nklad vynaloench na provozovn tto pechodov st DVB-T2 vyhrazen pro eskou
televizi je poskytovna esk televizi na zklad podklad poskytnutch eskou televiz ve
prospch subjekt zajiujcch vysln pechodov st.

2. Pokud esk televize nepod o zmnu pdlu rdiovch kmitot podle l. II bodu 5,
esk telekomunikan ad postupuje pi udlovn prv k vyhrazenm rdiovm kmitotm
podle zkona . 127/2005 Sb., ve znn innm ode dne nabyt innosti tohoto zkona.

ST TET
INNOST

l. V

Tento zkon nabv innosti patnctm dnem po jeho vyhlen, s vjimkou ustanoven
l. I bodu 7, kter nabv innosti prvnm dnem estho kalendnho msce nsledujcho
po dni jeho vyhlen.