You are on page 1of 6

UBND TINH HA NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHlA VI^T NAM

Sd VAN HOA, THE THAO VA DU LJCH Doc lap - Tu do - Hanh phuc

S6: c^^/S VHTTDL-QLDL Ha Namv-nsif^LjMng 5 nam 2017


ScrVANHOAJTVADLT.PHUTHO
V/v ho trp thdng bio Cuoc thi sing tic biiu tugrng CONG VAN DEN
(logo) va khau hi^u (slogan) Du ljch Ha Nam So':....^ST^^? /
U!^rLtl>i">g...^*am20i;

Kinh gui:^.A

So Van hoa, Th^ thao v^ Du lich tinh H^ Nam to chuc Cuoc thi sang tac
bieu tuang (logo) va khiu hieu (slogan) du Ijch Ha Nam nhSm xay dung va
hoan thien he thong nh(in dien thuong hieu cua du ljch Hi Nam.
De thu hut duoc dong dio cic to chiic, ca nhan trong ci nude tham gia
hudng'iing cuoc thi, Sd Van hoa, The thao vi Du ljch tinh Hi Nam tran trong de
n^hi Quy co quan ho try tuyen truyen, gidi thi?u vi thong bio the le cuoc thi
den cic to chuc, ci nhan cd khi nang tham gia cuoc thi (co the 14 cuqc thi gui
kern theo).

Rat mon^ nhan dugc sir quan tarn, phdi hop vi tao difiu kien ciia quy co
quan, don vi de cuoc thi sing tic logo vi slogan Du ljch Hi Nam d^t ket qui
tdt/J^
Tran trpng cim on!

Not nh^n:
-Nhir trgn;
-Unh d?o Sd (d/c Huy, d/c Ti^n);
-Luu: VT, QLDL.

Tran Van Tien


SO VAN H6A, TH^ THAO VA DU LICH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI|T NAM
BTC CU0C TIH SANG TAC LOGO VA Bye Lap - Ty do - Hanh phiic
SLOGAN DU L{CH HA NAM!!''

S6: P 2. /TL-S VHTTDLHa Nam, ngdyZ f thdng 5 nam 2017

THELE
Cuc thi sang tac bieu twang (logo) va khau hieu (slogan) du Ijch Ha Nam

C5n cur K^ hoych so 28/KH-SVHTTDL ngay 18 thang 5 ndm 2017 cua


So V5n hoa, The thao va Du Ijch VUl Nam ve vi^c to chuc cuoc thi Sang tac bieu
tuong (logo) va khau hi?u (slogan) du Ijch Ha Nam.
Ban T6 chiic ban hanh the 1? cuoc thi Sang tac bilu tuong (logo) va khau
hiu (slogan) du Ijch Ha Nam nhu sau:

I.MVCDiCH
Cuoc thi duac to chuc nham xay dung v^ hoan thin h^ thong nhan di^n
thuong hi^u cho du Ijch Ha Nam, phuc vy cong tac xuc tien quang ba du ljch
trong thai gian tai.

II.B6l TlTgfNG, S6 LlTONG TAC PHAM DV' THI


1.Boi tirang dy thi: T^t ca cac tac gia (chuyen nghi^p va khong chuyen)
co kha n3ng sang tac Logo va Slogan du ljch trong va hgoai tinh deu duac tham
gia (trtr c^c thanh vien Ban T6 chuc, Hoi ddng thim djnh).

2.So luang tac pham du thi: Khong han che.

III.THCfl GIAN TO CHUC, BJA BIEM NH/AN TAC PHAM BV'THI


1.Thai gian to chuc cu^c thi:
-Thai gian phat dong va nh|n tac ph^m dy thi: Tu ngay 29/5/2017 den
ngay 29/7/2017 (d6i vai nhung tac phlm gui qua dudng buu di|n sg 13y ngay
tren dau buu di^n de tinh ngay nop tac pham du thi).

-Cong bo ket qua va trao giai thuang vao dau thang 9/2017.

2.Bja diem nhan tac pham dy thi:


Bai dy thi gui qua duang buu dien ho^c nop tryc tiep trong gia hanh
chinh t^i dja chi: Phong Quan \<f du Ijch, S6r V5n hoa, The thao va Du ljch Ha
Nam, ducmg Ly Thai To, phudmg Le Hong Phong, TP. Phii Ly, tinh Ha Nam.
Di^n thoai: 0226.3850.545. Email: nvdlhanam@gmail.com.
IV. YEU CAU DOI V6l BAl Dy" THI
l.Venoidung:

-Doi vai bieu tupng (Logo):

+ Dl nh^n dien, tao cam xuc, in tupng vai cong chiing; co tinh lien
tuang, lien ket cao; the hipn dupe dac trung va nhieu y nghia cua Du ljch Ha
Nam (co tai lieu gidi thi?u chung ve Du tfch Ha Nam gui kern)', thu^n Ipi cho
vic in an, phong to, thu nho, dap noi, gia cong tren mpi chat lipu.

+ Logo dyr thi khong vi pham thuan phong my tyc cua Viet Nam, khong sao
chep, trung lap voi bit ky hinh anh bieu tupng nao trong va ngoai nirac.

+ Logo d\r thi phai la tac pham chua du^c cong bo tren bat ky phirang
tien thong tin dai chung (bao chi, truyen hinh, dicn dan...), chua tung tham du
bat cu cuoc thi nao.

->d/ vai khdu hieu (Slogan): Ngin g^n, de nhd, gay dugfc an tu(jmg; nhan
m^nh tinh cam xiic; co tinh dinh huang thi truang.
Slogan duQtc the hi?n bang 02 phien ban:
+ 01 ban bieu tugng kem Slogan bang tieng Viet.
+ 01 ban bieu tugng kem Slogan bang tieng Anh.
2. Ve hinh tlurc:

-Doi vai bieu tu^ng (Logo):

+ Logo dvr thi du<?c the hien tren 01 trang giiy kho A4 (21cm x 29,7cm),
logo du<?c d^t giOa trang giiy, co chieu dai/rong Ion nhat khong qua 15cm. Mpt
ban thu nho cua logo mau va logo den trang dugrc dSt phia goc du6i ben phai ciia
mau Ion, co chieu dai/r$ng Ion nhat khong qua 3cm.

+ Mat truce cua Logo khong du^c su dung bat ky ky hi|u nh^n biet nao
khac. Mat sau goc phai, phia duai ghi mQt m& so gom 5 ky t^ (chii hoac so) do
tac gia du thi ty ch^n, ma so cua mSi tac pham phai dam bao trung khdp tir ban
thiSt ke, ban thuyet minh, ban dang ky dy thi.
+ Moi bieu tuyng du thi gui kem theo mpt ban thuyet minh ngan gQn, sue
tich khong qua 300 tir, m^t phong bl nho, ben trong co phieu dy thi ghi ro hp
ten, dia chi, so dicn thoai va ma s6 (da ghi phia sau tac pham dy thi); mat ngoai
phong bi chi ghi ma so tac pham dy thi (phong bi dupe dan kin va chi md ra sau
khi co ket qua cua Hpi dong tham djnh).
+ Logo dy thi khong gap, khong cupc tron, khong ep plastic.
+ Logo dy thi khong dung cac quy djnh tren dupe xem la khong hpp lp.
T^* - -- fJ._ *U! 7'rA -.I^.'^ ^X I.U^
-D6i vai khdu hi$u (Slogan): Ngin gpn, co the dung dpc lap hoac di lien
vdi bi^u tupng.

v.h6sodv"thi
Ho so dp thi gom co:
-Tic pham du thi.

-Ban thuyet minh y tudng tdc pham.

-Ban d&ng ky tham gia cupc thi (co mau kem theo).
-01 dia DVD ho^c USB chda c^c file nhu sau: file thiet kl bieu tupng tren
phitn mem coreldraw hoac JPEG; ban thuyet minh y tudng tren file office word.

-01 phong bi nhd (co dan sin tern, ghi ro hp t^n, dja chi, email, so dipn
thoai ciia tac gia de Ban To chuc lien he khi c^n thiit).

Tat ca tai lipu trSn dimg trong phong bl 16n dan kin, ben ngoai ghi r5: D\r
thi sang tac Logo va Slogan Du lich Ha Nam.
VI.GIAI THlTdNG
-01 g^^i Nh^t (gom Logo \k Slogan): 20.000.000 dong \k Giay chung
nhan ciia Ban To chuc cupc thi. Tac pham dat giai Nh^t sg dupe chpn lam Logo
va Slogan chinh thiic ciia Du lich Ha Nam. Trudng hpp Logo va Slogan d^t giai
Nhat thupc ve 02 t^c gia kh^c nhau thi giai thudng sg dupe phan chia nhu sau:

+ Giai NMt vg Logo: 12.000.000 d6ng.


+ Giai Nhat vg Slogan: 8.000.000 dgng.
-05 giai Khuyen khich: moi giai 2.000.000 dong va Giay chung nh^n cua
Ban To chuc cupc thi.

VII.QUYEN VA TRACH NHI^M CUA NGU'^l Dy* THI


1.Vipc tac gia gui tac pham dp thi coi nhu chp thuan mpi quy djnh trong
the 1? cupc thi. Ngudi dp thi chju trach nhipm ve quygn t^c gia va quygn lien
quan theo quy dmh ciia phap luat Vipt Nam.
2.Cac to chuc, c& nhan dp thi phai tuan thu the !e do Ban to chuc cung
cap, trong do phai bao dam:

-Logo va Slogan dupe gui dp thi khong phai la doi tupng tranh chap ban
quyen tac gia.

-Logo va Slogan dupe gui dp thi chua dupe su dyng, chua xuit hifn trgn
bat ky phuong tipn thong tin dpi chung nao d trong va ngoai nude.

-Trong thdi gian dien ra cupc thi, tac gia khdng dupe su dpng cac Logo
vaSlogan tham gia cupc thi nay de tham dp b^t ky cupc thi nao khac.
- Neu Logo va Slogan dat giai Nhat cupc thi nay, tac gia khong dupe su
dpng vao bat ky an pham truyen thong ho^c cupc thi nao khac.

3.Trong trucmg hpp co tranh chap ban quyen tac gia phat sinh sau khi tdc
pham dp thi doat giai dupe cong bb, tac gia phai chju hoan toan trach nhiem
trubc phap ludt.

4.Trong trucmg hpp da npp ho so dp thi nhung muon rut khbi cuc thi,
tac gia phai thong bao den Ban To chuc bang van ban trucrc khi het hpn npp ho
so dp thi.

6.Chi phi nhan giai va cac khoan npp thue thu nhap lien quan den giai
thucmg dupe thpc hi?n theo quy djnh cua phap lu^t, do to chuc hoac ca nhan dat
giai chi tra.

7.Sau bubi le cong bb ket qua dp thi, giai thucmg se dupe chuyen trpc
ti%> den nguoi dat giai dpa tren thbng tin nguoi dp thi cung cSp.
VIII. QUYE1N Sd HU"U ^6l Vdl TAC PHAM DO^T GlAl
1.So VSn hba, The thao va Du ljch Ha Nam dupe so hutu ban quyen vb
thbi han cung nhu toan quyen dang ky so huu tri tu? dbi voi mau thibt kb dpt giai.
2.Ban To chuc co quyen yeu cau tac gia sua doi, bb sung mpt so chi tiet
cua tac pham dp thi cho phu hpp, hipu qua han.

3.Ban Tb chuc khong chju trach nhiem ve nhung tranh chap quyen tac gia
va quyen lien quan. Nbu phat hi^n Logo va Slogan dpt giai vi pham ban quyen,
Ban To chuc co quyen tube giai thuong, giay chiing nhpn cua tac gia dp

Noinh^n:TM. BAN Td CHUC


-UBND tinh (b/c);TRUCKNG BAN
-Cac Sd. ban. nganh tinh Hi Nam;
-UBND cac huy^-n, TP;
-Phong VHTT, TT VHTT cic huy^n. TP;
-Sd VHTTDL, Sd VHTT, Sd DL cac tinh, TP;
-HpiVHNT cac tinh, TP;
-Cic tic gii tham d\i cuqc thi;
-Luu:VT,QLDL,BTC.

Phb giam doc So VHTTDL Ha Nam


C0NG HOA XA H0ICHU NGHIA Vl^T NAM
Doc lap - Ty do - Hanh phiic

PHIEU DANG KY D0 THI


CU0C THI SANG TAC LOGO VA SLOGAN DU LICH HA NAM

Kinh gui: So V3n hoa, The thaq va Du lich tinh Ha Nam

Hq va ten:Gidi tinh:

S6 CMND:, ngay capnoi cap

Dan vj congtac (neu co):....:

Bja chi lien lye:

Email:
Bi^nthoti:
Sau khi nghien cum The I? cuoc thi "Sang t^c logo va slogan du lich Ha
Nam" do So VSn hoa, The thao va Du ljch Ha Nam to chuc. Toi dang ky tham
gia mlu d\r thi do toi tyr thiet ki, sang t^o ra vi cac thong tin gui kern la hoan
toan phii hop vai ban goc mi toi dang giflr. Toi cam ket khong vi pham quyen so
hihi tri tu^ va thyc hi?n nghiem cac dieu khoan du^c quy djnh trong The 1? cu^c
thi. Neu sai toi xin chiu hoin toan trach nhi^m truac phap lu^t./.

ngay.. ...thdng.. ...ndm 2017

Ngiroi dang ky dir thi


.(ky va ghi ro ho ten)