You are on page 1of 2

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ

BOSANSKOG JEZIKA I KNJIEVNOSTI

Datum: Razred: IV Redni broj asa: 90.


Nastavna jedinica: Medijska kultura: Nijemi i zvuni film
Tip asa: obrada;
Nastavni oblici rada: frontalni, individualni;
Nastavne metode rada: m. razgovora, m. demonstracije, m. samostalnog rada;
Nastavna sredstva i pomagala: osnovna, krede u boji;
Cilj asa: Poreenje efekata zvunog u odnosu na nijemi film
Zadaci asa:
Obrazovni:
- da ponove ta su nauili o filmu (igrani i dokumentarni);
- da ponove kakav je to crno bijeli i film u boji;
- da naue kakav je nijemi film, kada je nastao, koji su se glumci u njemu proslavili;
Odgojni:
- razvijanje ljubavi prema filmu;
- razvijanje pozitivnih osobina linosti;
- stvaranje radnih navika, stvaranje i razvijanje kulturnih navika;
Funkcionalni:
- razvijanje miljenja, panje i zakljuivanja,
- razvijanje sposobnosti za pomatranje, opaanje
- razvijanje percepcije, logikog miljenja i rasuivanja;

ARTIKULACIJA CASA
Uvodni dio asa:
Ponavljanje:
ta je film? Koje filmske vrste smo uili? ta je igrani film?
(pria u slikama koja se ostvaruje pomou likova koje tumae glumci)
ta je vano u igranom filmu da bi ga gledatelji mogli doivjeti i shvatiti?
(vana je scena, kostimi, govor likova, dijalog, muzika, zvukovi, umovi,tonovi)
Kakvi likovi u filmu mogu biti? (glavni i sporedni)
ta je dokumentarni film? (Dokumentarni film pokazuje neizmjenjene podatke, injenice. U
dokumentarnom filmu ivot je ivot onakav kakav jest, bez glume. Dokumentarni film se uvijek snima
na osnovu istinitih dogaaja. Radnja mora biti zanimljiva.
Ko glumi u dokumentarnom filmu? O emu uimo gledajui dokumentarne filmove?
Koje dokumentarne filmove volite gledati?
Zna li kakav je film bio na poetku? A prve fotografije? (u dvije boje, crnoj i bjeloj)
Kakvi su to crno bijeli filmovi? (Crno bijeli film je film snimljen u crno bijeloj tehnici.)
Da li ste nekada gledali film koji je snimljen crno bijelom tehnikom?
Kakav je utisak na vas ostavilo gledanje tog filma?
Kakav je to film u boji? (Filmsko djelo ija slika na platnu, po bojama odgovara slikama iz prirode
naziva se film u boji.)

Glavni dio asa:

Najava cilja sata i pisanje naslova na tabli. Danas emo govoriti o Nijemom filmu.
Pokazujem uenicima putem DWD-a i TV-a kako to izgleda jedan nijemi film.Potom analiziramo
vieno kroz razgovor.

Potom prikazati uenicima insert zvunog filma.Nakon vienog porazgovarati i uoiti po emu se
zvuni i bezvuni film razlikuju.

Kratko ponoviti naueno.


kolski rad
Medijska kultura: Nijemi i zvuni film

Nijemi film obuhvata period prvih trideset godina XX stoljea. U ovakvim filmovima glumci nisu
govorili, nije bilo filmske muzike niti umova i drugih zvukova. Kada bi neki lik trebao neto da kae,
na ekranu se pojavljivao kvadrat u kojem je pisalo to to lik govori.

Zavrni dio:
Uenici prepisuju zapis sa table.
Uenici gledaju smijene scene nijemog ali i zvunog filma.