You are on page 1of 2

BROJ PRIJAVE (ispunjava

organizator):

P R I J A V N I C A
ZA FOTO NATJEČAJ „PRIČA O KAMENU | LA STORIA DELLA
PIETRA“

PODATCI O AUTORU:
Ime i prezime:
OIB:
Mjesto i godina rođenja:
Zanimanje:
Adresa stanovanja:
Broj mobitela:
Adresa e-pošte:
Gdje ste saznali za foto
natječaj?

PRIJAVLJUJEM SLJEDEĆE FOTOGRAFIJE (moguće prijaviti najviše 5 fotografija):
Šifra
Redn Godina
Naziv fotografije (dodjeljuje
i broj nastanka
organizator)
1.
2.
3.
4.
5.

Za sudjelovanje na ovom natječaju plaća se kotizacija od 30 kn u svrhu
pokrivanja troškova tiskanja i opremanja odabranih fotografija za izložbu. Uplata se
vrši na račun Udruge Fotovun: IKB banka, IBAN HR5723800061147006969 (u
rubriku Opis plaćanja treba upisati ARGONAUT 2017 - Priča o kamenu, u rubriku
Model treba upisati 00, a u rubriku Poziv na broj treba upisati svoj OIB). Dokaz je
uplati je potrebno priložiti prijavi. Nepotpune i neuredne prijave organizator neće
prihvatiti.

Fotografije se isključivo šalju u digitalnom formatu na e-mail
argonaut2017@gmail.com s naslovom “ZA FOTO NATJEČAJ” u .jpg /.jpeg/
formatu, pojedinačne veličine fotografije /datoteke/ ne veće od 4 MB rezolucije
254dpi. Datoteku /fotografiju/ treba imenovati /spremiti/: Redni broj_Ime i
prezime_Naziv fotografije_Godina nastanka. Primjer: 1_Ivan Horvat_Trag u
kamenu_2017. Fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i crno-bijele /CB/.
Uz fotografije u istom e-mailu treba priložiti ispunjenu prijavnicu i dokaz o
uplati kotizacije.

Udruga fotografa Fotovun | Trg Andrea Antico 1, 52424 Motovun | info@fotovun.hr,
www.fotovun.hr

hr .hr.Natječaj se otvara u subotu 24. u 23:59h. 52424 Motovun | info@fotovun.fotovun. a krajnji rok za zaprimanje fotografija je srijeda 26.2017. godine u 15:00h.2017.hr. Mjesto i datum popunjavanja: Popunjavanjem i slanjem prijavnice autor prihvaća opća pravila i uvjete natječaja „Priča o kamenu | La storia della pietra“ Udruga fotografa Fotovun | Trg Andrea Antico 1.7.6. Dodatne informacije možete dobiti na broj mobitela: 095 915 10 10 (Valdi Šker. www. tajnik Udruge Fotovun) ili na info@fotovun.