You are on page 1of 4

Sub.

6 - Prioritati ale strategiei de securitate
Securitatea naţională reprezintă condiţia fundamentală a
existenţei naţiunii ş i statului român care are ca domeniu de
referinţ ă valorile, interesele ş i necesităţile naţ ionale.
Securitatea naţ ională este un drept imprescriptibil care derivă
din suveranitatea deplină a poporului, se fundamentează în
ordinea constituţională şi se înfăptuieş te în contextul securităţ ii
regionale, euro-atlantice ş i globale.
Strategia de securitate naţ ională răspunde nevoii ş i obligaţ iei
de protecţie legitimă împotriva riscurilor şi ameninţ ărilor ce
pun în pericol drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului,
precum şi bazele existenţ ei statului roman, ş i vizează, cu
prioritate, domeniile ş i activităţ ile consacrate stării de
legalitate, siguranţei cetăţeanului, securităţii publice ş i apărării
naţionale. Ea se realizează prin măsuri active de natură
politică, economică, diplomatică, socială, juridică,
administrativă ş i militară, prin activitatea de informaţ ii, contra-
informaţii şi securitate ş i prin gestionarea eficientă a crizelor,
în conformitate cu normele de conduită ale comunităţii
democratice internaţ ionale.
.

. Dimensiunea de ordine publică 
74. Direcţiile de
acţiune în acest domeniu vor viza cu prioritate:
  creş terea gradului de siguranţ ă a
cetăţenilor prin protejarea vieţii, 
integrită ţii
corporale ş i a dreptului de proprietate al acestora;
  identificarea ş i contracararea activită ţilor
derulate de reţele de crimă 
organizată
transfrontalieră ș i destructurarea grupă rilor

1

în special a celei care este frontiera externa a Uniunii 
Europene. Direcţiile de acţiune în acest domeniu vor viza cu prioritate:   perfecţionarea sistemului naţional de management integrat al situaţiilor de 
criză . în vederea combaterii migrației ilegale.   sporirea gradului de siguranță rutieră ș i a transporturilor. .   securizarea frontierei. financiare ş i 
informaţionale necesare menţinerii şi dezvoltă rii capacită ţii operaţionale a instituţiilor abilitate în baza unui proces riguros de planificare.   prevenirea ș i combaterea evaziunii fiscale ș i a altor forme ale criminalită ții 
economico‐ financiare.   creș terea capacită ții de ră spuns ș i de gestionare a situațiilor de urgență. Dimensiunea de management al situaţiilor de criză 
78. a mijloacelor materiale. inclusiv prin exerciţii ş i antrenamente de mobilizare. traficului de persoane ș i a 
altor riscuri cu impact asupra securită ții naționale. dar ş i 2 .   asigurarea resurselor umane.   combaterea consumului ş i a traficului de droguri.   pregă tirea instituţiilor ş i a populaţiei pentru situaţii de criză ş i de urgenţ ă 
civilă . infracţionale.

  asigurarea resurselor materiale ş i umane necesare instituţiilor cu atribuţii în 
gestionarea situaţiilor de criză . care să asigure 
mecanisme de planificare pe programe.   dezvoltarea culturii de securitate. să nă tatea ş i factorul social.   pregă tirea decidenţilor pentru acțiune ş i decizie în situaţii de criză . atitudinile sau acţiunile care să permită asimilarea conceptului de securitate națională . în baza unui proces de planificare. care să 
promoveze valorile. 
80. ca demers esențial pentru înţelegerea naturii ameninţărilor ș i provocă rilor 
actuale.7. Actualele provocări la adresa securităţii României reclamă dezvoltarea unui sistem intelectual creativ. Direcţiile de acţiune în aceste domenii vor viza cu prioritate:   conturarea unui amplu proiect naţional de educaţie. proiecte ş i performanţă. inclusiv prin educație continuă . prin 
cooperare internaţională . de să nă tate. 3 . 21   creş terea capacită ţii de reacţie a sistemului de sănă tate publică în cazul apariţiei unor pandemii sau situații de urgenț ă. fiind importante educaţia. în corelație cu sistemul de educație. normele. Dimensiunea educaţională . socială şi demografică 
79. 
4.2.   stimularea cercetă rii ş tiinţifice.

în vederea sprijinirii proceselor de dezvoltare durabilă .   corelarea politicilor privind piaţa muncii cu cele din educaţie ş i să nă tate.  modelarea sistemului de să nă tate prin situarea pacientului/cetăţeanului în centrul acestui sistem.   adoptarea unor mă suri coerente care să vizeze diminuarea gradului de deteriorare a situaţiei demografice ş i reducerea disparită ţilor de dezvoltare la nivel teritorial. 4 .