You are on page 1of 5

1) Regimul bunurilor in cadrul regimului separatiei de bunuri.

Acest regim matrimonial se caracterizează prin faptul că fiecare soţ are proprietatea
exclusive asupra bunurilor dobândite anterior încheierii căsătoriei, cât şi asupra
acelora dobândite în nume propriu după această dată. În ceea ce priveşte bunurile pe
care soţii le vor achiziţiona împreună, acestea vor fi bunuri comune aflate în
proprietate comună pe cote părţi, aplicându-se dreptul comun în materie de
coproprietate. Astfel, fiecare soţ va avea proprietatea exclusivă asupra cotei-părţi pe
care o deţine, până la proba contrară prezumându-se egalitatea cotelor soţilor, spre
deosebire de regimul comunităţii legale, în care soţii au un drept de proprietate în
devălmăşie asupra bunurilor achiziţionate în timpul căsătoriei, fără a fi determinată
cota-parte aflată în proprietatea fiecăruia.
În privinţa bunurilor mobile proprii, la adoptarea acestui regim, notarul public
conform art. 361 N. C. Civ. va întocmi un inventar în mod obligatoriu, ce va fi ataşat
la convenţie matrimonială, fiind supus pentru opozabilitatea faţă de terţi, la aceleaşi
formalităţi de publicitate ca şi aceasta. În lipsa inventarului se prezumă că bunurile
aparţin celui care le posedă, iar dacă posesia este în comun, se prezumă că soţii sunt
coproprietari pe cote-părţi. Art. 36, alin. 5 N. C. Civ. prevede, de asemenea, că
dreptul de proprietate exclusivă asupra unui bun ce a fost dobândit printr-un act
juridic supus, potrivit legii, unei condiţii de formă pentru validitate ori unei cerinţe de
publicitate, nu poate fi dovedit decât prin înscrisul care îndeplineşte formele cerute de
lege.
2) Analizati folosinta bunurilor celuilalt in cadrul regimului separatiei de bunuri
Folosinţa bunurilor celuilat soţ este reglementată de art. 363 N. C. Civ care
prevede că soţul care se foloseşte de bunurile celuilalt soţ fără împotrivirea acestuia
din urmă are obligaţiile unui uzufructuar, cu excepţia acelora de a întocmi inventarul,
de a constitui o garanţie pentru îndeplinirea obligaţiilor sale şi de a numi un
administrator. El este dator să restituie numai fructele existente la data solicitării lor
de către celălalt soţ sau, după caz, la data încetării ori schimbării regimului
matrimonial.
Dacă unul dintre soţi încheie singur un act prin care dobândeşte un bun,
folosindu-se, în tot sau în parte, de bunuri aparţinând celuilalt soţ, acesta din urmă
poate alege, în proporţia bunurilor proprii folosite fără acordul său, între a reclama
pentru sine proprietatea bunului achiziţionat şi a pretinde daune-interese de la soţul
dobânditor. Proprietatea nu poate fi însă reclamată decât înainte ca soţul dobânditor
să dispună de bunul dobândit, cu excepţia cazului în care terţul dobânditor a cunoscut
că bunul a fost achiziţionat de către soţul vânzător prin valorificarea bunurilor
celuilalt soţ.

3) Extinderea sau restrangerea comunitatii de bunuri in cadrul regimului
conventional
4) Clauza de preciput
Un element de noutate absolută ce poate face parte din obiectul convenţiei

matrimoniale este clauza de preciput. impedimentele la căsătorie. consimţământul logodnicilor. Aceasta generează un drept de preciput. şi anume. rudenia. în beneficiul soţului supravieţuitor. de care va putea beneficia. condiţii de fond negative.condiţiile de fond: Cele cerute la încheierea căsătoriei. în momentul decesului celuilalt soţ.conditiile de forma: Incheierea logodnei nu este supusă niciunei formalităţi si poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. vârsta matrimonială. . 333 N. unul sau mai multe dintre bunurile comune. a celebrării acesteia. cuprins în convenţia matrimonială. sub condiţia suspensivă a supravieţuirii. Pentru fiecare dintre soţi. Civ. este vorba despre un drept eventual. alienaţia şi debilitatea mintală. Conform art. cât şi pentru orice alte prejudicii materiale sau morale cauzate. identice şi în cazul logodnei. 5) Conditiile modificarii conventiei matrimoniale 6) Conditiile modificarii judiciare a conventiei matrimoniale 7) Conditiile incheierii logodnei In ceea ce priveşte încheierea logodnei: . în virtutea căreia soţul supravieţuitor este îndrituit să preia fără plată. după caz. Clauza de preciput poate fi stipulată în beneficiul fiecăruia dintre soţi sau numai în favoarea unuia dintre ei. pe de o parte condiţii de fond pozitive – diferenţa de sex. şi anume bigamia. 8) Raspunderea pentru ruperea logodnei Partea care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei. deţinute în devălmăşie sau în coproprietate. al viitorilor soţi. clauza de preciput reprezintă acordul de voinţă al soţilor ori. . C. tutela. dar în cazul minorilor nu se cere avizul medical şi încuviinţarea instanţei de tutelă – iar pe de altă parte. înainte de partajul moştenirii. a pregătirii locuinţei conjugale. care se naşte.

instanţa de tutelă hotărăşte şi asupra acestei divergenţe. Civ căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani. în cazul desfacerii căsătoriei. a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul. Totodată. Această situaţie. în urma intrării în vigoare a Noului Cod Civil. încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. este prevăzută ca fiind şi una dintre cauzele pe baza căreia se poate solicita anularea căsătoriei. cu încuviinţarea părinţilor săi sau. încuviinţarea acestui părinte este de asemenea suficientă. hotărâşte ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinţi. în mod culpabil. Dacă nu există nici părinţi şi nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria. C. având în vedere interesul superior al copilului. după caz. instanţa având în vedere interesul superior al copilului. l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei. În cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviinţeze căsătoria. Pentru motive temeinice. 272 N. minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical. precum ĩi pentru orice alte prejudicii cauzate. în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările. este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti. atunci când. Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa. 9) Varsta matrimoniala Conform art. 10) Enumerati si analizati conditiile de fond pozitive la incheierea casatoriei/impedimentele la incheierea casatoriei .Partea care.

e) bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă. Relaţii rezultate din tutelă. 3. Civ. f) indemnizaţia de asigurare şi despăgubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soţi. manuscrisele ştiinţifice sau literare. ci bunuri proprii ale fiecărui soţ: a) bunurile dobândite prin moştenire legală. cu excepţia cazului în care dispunătorul a prevăzut. 2. 4. 5. neviciat şi exprimat în scopul încheierii căsătoriei. Rudenia firească. Vârsta matrimonială. Rudenia civilă (relaţii de familie rezultate din adopţie). Debilitatea sau alienaţia mintală. 3. dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerţ care face parte din comunitatea de bunuri.pentru a fi valabil. consimţământul la căsătorie al viitorilor soţi trebuie să existe. b) bunurile de uz personal. nu sunt bunuri comune. 2.Condiţiile de fond pozitive sunt3: 1. Diferenţa de sex. legat sau donaţie. în mod expres. 4. că ele vor fi comune. proiectele de invenţii şi alte asemenea bunuri. c) bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi. 340 N. Starea de persoană căsătorită (bigamie). . d) drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creaţiilor sale şi asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat. C. schiţele şi proiectele artistice. 11) Posibilitatea acoperirii nulitatii absolute 12) Enumerati si motivate motivele de divort (4) 13) Enumerati conditiile divortului sotilor pe cale judiciara 14) Enumerati conditiile divortului pe care administrativa/procedura notariala 15) Analizati data desfacerii casatoriei 16) Analizati regimul comunitatii legale 17) Enumerati categoria bunurilor proprii Noţiunea de bun propriu este definită de art. Consimţământul la căsătorie . să fie liber. Comunicarea reciprocă de către viitorii soţi a stării sănătăţii lor – in stransa legatura cu caracterul liber si neviciat al consimtantului Conditiile de fond negative (impedimente la căsătorie) sunt: 1.

19) Datorii commune . soţul care nu a participat la încheierea actului nu poate pretinde decât daune-interese de la celălalt soţ. fără a fi afectate drepturile dobândite de terţii de bună-credinţă. In măsura în care interesele sale legate de comunitatea de bunuri au fost prejudiciate printr-un act juridic. h) fructele bunurilor proprii. precum şi acte de dobândire a bunurilor comune. schimbarea destinaţiei bunului comun nu se poate face decât prin acordul soţilor. Cu toate acestea. 18) Comenatati obligatiile nascute in leg cu administrarea. precum şi bunul dobândit în schimbul acestora. fiecare soţ poate încheia singur acte de conservare. conservarea si dobandirea bunurilor commune Fiecare soţ are dreptul de a folosi bunul comun fără consimţământul expres al celuilalt soţ. acte de administrare cuprivire la oricare dintre bunurile comune.g) bunurile. sumele de bani sau orice valori care înlocuiesc un bun propriu. De asemenea.