You are on page 1of 6

PROIECT DE LECŢIE

Data: 18.XI.2014
Şcoala: Colegiul Naţional„Sabin Drăgoi” Deva
Clasa: a VI – a A
Profesor: Mateş Nicolae

OBIECTUL: Limba şi literatura română

TEMA: „Peste vârfuri...”, de Mihai Eminescu

TIPUL LECŢIEI: combinată (mixtă)

OBIECTIV FUNDAMENTAL:
Dezvoltarea deprinderilor de citire conştientă, fluentă, cursivă şi expresivă; formarea şi
consolidarea deprinderii de a sesiza caracteristicile operei lirice; cultivarea limbajului scris şi oral al elevilor;
dezvoltarea abilităţilor de comunicare.

COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
2. Receptarea mesajului scris din textele literare, în scopuri diverse;
3. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea mesajelor scrise, în diferite contexte de
realizare, cu scopuri diverse;

VALORI ŞI ATITUDINI:
1. Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii;
2. Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate;
3. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia în dezvoltarea
personală şi în îmbogăţirea orizontului cultural;

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.2 Sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context;
3.2 Identificarea procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric;
3.3 Sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textul citit;
4.2 Utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a
vocabularului, pentru exprimarea nuanţată;
4.3 Îmbinarea corectă a cuvintelor în enunţuri, utilizând corect semnele de ortografie şi de punctuaţie;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să citească corect, conştient, fluent, cursiv şi expresiv textul, fără literalizare sau
silabisire;
– să încadreze textul în categoria genului literar corespunzător;
– să descrie conţinutul unei opere lirice;
– să folosească sensul propriu al cuvintelor în contexte noi;
– să reţină date despre viaţa şi opera scriitorului Mihai Eminescu;
– să recunoască şi să denumească modurile de expunere utilizate în opera literară;
O2 – să participe conştient şi cu interes la lecţie;
- să aprecieze, critic şi autocritic, modul de îndeplinire a cerinţelor din fişele de lucru;
O3 – să scrie citeţ, corect, aplicând în scris regulile ortografice, de punctuaţie şi de

Adina Elena Sasu. lectura model. învăţarea prin descoperire. Verificarea orală a . BIBLIOGRAFIE:  Metodica predării limbii şi literaturii române – Corneliu Crăciun.  Literatura română. 37 – 39.  Didactica literaturii române – Emanuela Ilie. Muncă independentă: . Ed. Polirom. munca independentă.  Dicţionarul figurilor de stil – Raluca Scarlat. portofoliul elevilor. Munca 2. 144 – 157.se pregătesc pentru lecţie Frontal organizatoric sala de clasă. 2001. Bucureşti.  Îndrumător pentru receptarea textelor literare – Cornelia Dumitraşcu Sechi. p.verifică tema de casă Voi numi elevi care vor citi rezolvarea temei de casă. volume ale autorului Mihai Eminescu. Verificarea muncii . c) forme de organizare: pe echipe. timp. – să selecteze elementele de lexic adecvate situaţiilor de comunicare. 2009. Verificarea 1. Niculescu. STRATEGIE DIDACTICĂ: a) metode: citirea explicativă. Etape.rezolvă munca Conversaţia cunoştinţelor Realizaţi în 5-8 rânduri independentă 10’ descrierea animalului vostru preferat. b) mijloace: manuale. rebus. Silvia Bârsan Bârcă. verific dacă şi-au făcut tema. Emia. Îmi pregătesc materialul didactic. prezentare PowerPoint. Ed. Asigur un climat 1’ optim desfăşurării lecţiei. Moment Stabilesc liniştea şi disciplina în . Ceilalţi sunt atenţi şi corectează Evaluarea temei eventualele greşeli. Se realizează prezenţa. paginare învăţate. problematizarea. fişa comentariului. fişe de muncă independentă. Aula. 5. Braşov. obiective Activitatea profesorului Activitatea elevilor didactică I. muncii 4. Iaşi. Verificarea cantitativă a independentă temei de casă: În timp ce rezolvă munca O2 independentă. Ed. Marinela Popa. Ed. 2007. 2003. Conţinut informaţional Strategie Obs. Ed. 3. Deva. munca cu manualul. fişă biografică. Casa Editorială regina. Verificarea calitativă a temei independente de casă: .  Analiza textului literar în gimnaziu – Maria Gurtavenco. Aula. Braşov. Manual preparator pe baza textelor literare – Ion Popa.verifică munca independente: independentă Voi numi câţiva elevi care vor Evaluarea citi compunerile realizate. frontal. 2007. individual. conversaţia. exerciţiul. II. Iaşi. p. 2008.

.Ce modificări apar atunci când transformăm vorbirea directă în vorbire indirectă? III. o comunicare între două . Date despre autor: Fişa biografică Învăţarea Voi Expune prezentarea . de 10 mai întâmplărilor? .. cunoştinţelor teoretice: O2 .. D-l Goe.În ce categorie de personaj îl . limba şi literatura română? Caragiale . autorul optează Frontal pentru utilizarea unui singur mod de expunere.Ce trăsături fizice şi morale îl negativ evidenţiază pe Goe? ..Ce este dialogul? sau mai multe persoane -Ce condiţii trebuie respectate Frontal atunci când dorim să realizăm un dialog? -răspund la întrebări .. de I..reţin tema şi obiectivele temei şi literatura română vom învăţa enunţarea despre particularităţile operelor obiectivelor în versuri. având ca text suport Peste vârfuri. de Explicaţia aceea trebuie să vă însuşiţi temeinic regulile gramaticale ale limbii”.Care sunt cuvintele prin care .. . opere în care 1’ predomină descrierea ca mod de expunere.. Scriu titlul lecţiei pe tablă. Conversaţia să răspundeţi corect şi în timp util şi să rezolvaţi corect cerinţele. Trebuie să fiţi atenţi. Conversaţia putem încadra pe Goe? masculin. L... scriitorii în noua lecţie reuşesc să îmbine cu succes 2’ aceste moduri de expunere pentru a creea o operă valoroasă.Care este spaţiul acţiunii? .citesc datele Frontal 30’ PowerPoint care conţine şi fişa Prezentare biografică a poetului naţional. peronul urbei X. . În unele opere O2 literare..Care sunt modurile de ... naraţiunea. Predarea – 1.. însă.. Introducere „¾ În operele literare.. genului epic Frontal . Este important să ne exprimăm şi să scriem corect..notează titlul pe caiete V. trenul autorul stabileşte timpul . personaj principal.” IV. dialogul şi expunere folosite în opera descrierea literară? .prezint portretul autorului PowerPoint . individual. .Cum s-a numit ultima lecţie la .Cărui gen literar aparţine această operă literară? . scris de Mihai Eminescu. Anunţarea „¾ Astăzi la ora de limba şi .

De asemenea. Ca o oportunitate de relaxare şi VI. cu ajutorul dicţionarului.îşi notează tema pentru Exerciţiul VI. Tema de unui colţ de natură sau al unei acasă casă păduri.citeşte lecţia Voi numi un elev care va citi lecţia respectând intonaţia cerută de semnele de punctuaţie.rezolvă exerciţiile Fişa familiariza elevii cu textul studiat. Familiarizarea cu conţinutul . sau al malului unui râu.Citirea integrală a poeziei: . 2. 4.sunt atenţi şi îşi însuşesc lecturii: conţinutul lecturii Voi relata conţinutul pe baza Exerciţiul planului de idei.citesc lecţia necunoscute: O1+O2+O3 Las timp elevilor să citească fragmentul din manual în gând şi să evidenţieze cuvintele Citirea necunoscute pe care le voi explicativă explica. În continuare se O1+O2+O3 vor rezolva câteva exerciţii din manual care au rolul de a . Citirea model: Voi citi model lecţia respectând intonaţia cerută de semnele de punctuaţie.rezolvă rebusul careu pe baza tematicii abordate. Individual 3. Exerciţiul 5. 1’ . 5’ elevii trebuie să rezolve un . Rebus „. vor Individual rezolva exerciţiile de pe fişa model.Pentru data viitoare trebuie să realizaţi o scurtă descriere a . Evaluare de creare a unei bune dispoziţii. Citirea în gând şi sublinierea cuvintelor şi expresiilor .

CONVERSIUNE—Procedeul prin care s-a format cuvântul "lin". 5.. 4.. Eul liric îşi exprimă sentimentele în mod.. Cuvinte cu formă diferită.. dar cu sens asemănător.. imaginea artistică este.. 3. 10. 6. Opera lirică nu prezintă. ANTONIME—Cuvinte cu formă diferită. imaginea artistică este... Numele real de familie al poetului. Orizontal 2.. PERSONAJE—Opera lirică nu prezintă. dar sens opus. EMINOVICI—Numele real de familie al poetului. 4.. 6... 7. ieşite din uzul limbii. 3. Figura de stil care atribuie obiectelor şi fiinţelor însuşiri omeneşti.. 10. ARHAISME—Cuvinte vechi... În versul "Peste vârfuri trece lună".. dar cu sens asemănător.. ..... Vertical 1.. Vertical 1... Cuvinte vechi.. 9.... PERSONIFICARE—Figura de stil care atribuie obiectelor şi fiinţelor însuşiri omeneşti... 8. 7... Figura de stil utilizată în sintagma "dor de moarte".. Cuvinte cu formă diferită. VIZUALA—În versul "Peste vârfuri trece lună".. dar sens opus.... ieşite din uzul limbii...Orizontal 2... 8. 9. SINONIME—Cuvinte cu formă diferită. Procedeul prin care s-a format cuvântul "lin"... EPITET—Figura de stil utilizată în sintagma "dor de moarte"... DIRECT—Eul liric îşi exprimă sentimentele în mod.. 5.

com 1 S 2 3 V I Z U A L A 4 5 N N P A 6 7 O T E D I R E C T N O R H O I N S A N 8 M E M I N O V I C I V E M N S E E I M R F E S I I C U A N 9 R E P I T E T 10 P E R S O N A J E EclipseCrossword. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EclipseCrossword.com .