You are on page 1of 13

PROFESOR: Trandafir Luminiţa

ȘCOALA: Grup Şcolar „Carmen Sylva”, Eforie Sud
AN ȘCOLAR: 2010-2011
DATA: 11.05.2011

PROIECT DIDACTIC

Data Clasa Obiectul Tipul lecţiei Timpul
a VII –a A Limba şi de consolidare 50 min.
literatura şi sistematizare
română
Subiectul lecţiei „Două loturi” de Ion Luca Caragiale - sistematizarea
cunoştinţelor despre nuvelă.

Motivaţia Elevii au posibilitatea să reactualizeze şi să-şi completeze cunoştinţele
despre nuvelă ca text literar, să constate caracteristicile acestei specii
literare.
Lecţia dezvoltă gândirea critică, punând elevii în situaţia de a argumenta
diferite aspecte. De asemenea, aceasta contribuie la consolidarea
deprinderilor de analiză a unor situaţii veridice, discuţiile ce le poate antrena
desfăşurarea ei, controversele ce pot apărea, transparenţa lecţiei putând
stimula gândirea la diferite nivele şi din perspective diferite.
Pe lângă interesul şi dragostea elevilor pentru literatură, se urmăreşte şi
formarea competenţei de cititor avizat de literatură, în sensul de a stăpâni un
corpus de noţiuni de teorie literară care pot constitui instrumentele lecturii
autentice.

Scopuri didactice:
- sensibilizarea elevilor în vederea desfăşurării activităţii didactice;
- aplicarea şi exersarea noilor cunoştinţe teoretice;
- fixarea şi consolidarea noilor cunoştinţe şi competenţe
- verificarea şi evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor elevilor.

Competenţe - Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
generale sociale şi - Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje
civice orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
- Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri
diverse
- Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje
scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

Competenţe 3.2 Recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ:
specifice şi - moduri de expunere (naraţiune, descriere, dialog);
conţinuturi asociate - întrebările specifice abordării textelor narative: „ce“ se povesteşte (ce se
întâmplă, care este acţiunea relatată), „cine” ia parte la acţiune (personajele,
trăsături fizice şi morale ale personajelor), „cine“ povesteşte (naratorul);
- specii literare: nuvela.
3.5 Folosirea unor tehnici/ strategii de lucru cu textul/ cartea:
- citirea corectă şi fluentă a unui text cunoscut în faţa unui auditoriu
divers; valorificarea elementelor nonverbale în interpretarea unor

Secvenţa Strategii Activitatea Activitatea elevului Evaluarea lecţiei didactice profesorului 1 2 3 4 5 I Moment Conversaţia -Stabileşte relaţia de Devin disponibili pentru organizator comunicare cu elevii. Strategii de . Pintilie. Stimularea gândirii autonome. .. oră. 1983. cubul. succint. Bucureşti. 2003. pentru oră. îşi pregătesc cele ic -Le solicită elevilor necesare pentru să se pregătească desfăşurarea orei. Învăţarea activă. conversaţia ghidată/argumentarea. Miron. Învăţarea activă. . . responsabilă din punct de vedere social . Ana Stoica. I. . reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate . Editura Didactică şi Pedagogică. II. Ionescu.. Editura Eurodidact. a gustului estetic în domeniul literaturii . Jiga. . Învăţarea eficientă. Strategii de învăţare: . învăţare şi resurse activitatea independentă individuală.Păcurari. . Cerghit. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural Mijloace de Cubul.Ghid pentru formatori. texte studiate. B.Bucureşti. I.. 1999. 2001.. 1997. pălăriile gânditoare. Conversaţia importanţa creaţiei literare. manualul învăţământ A. explicaţia. a III-a. timpul de învăţare: 50 min. Bibliografie . Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi. Vasile.2oo1 . 1992. metode şi procedee: spargerea gheţii. Metode de învăţământ.. . Metode moderne de învăţare-evaluare. Cluj-Napoca. Bucureşti. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă. fişele de lucru. Negruţ. ed. forme de activitate: activitatea frontală combinată cu lucrul în grup. Bucureşti.Strategii de predare şi învăţare. Editura Ştiinţifică.. . capacităţile normale de învăţare a elevilor. MEC- CNPP. Resurse şi managementul timpului . I. Creativitatea elevilor. Mariana. MEC. Chiş. O. Valori şi atitudini . Editura Editis. cunoştinţele lor anterioare.Bucureşti.Captarea Spargerea Îi solicită pe elevi să atenţiei gheţii comenteze. învăţarea prin cooperare.. tabla. I. Editura Didactică şi Pedagogică. Gliga.

Li se explică elevilor. de a surprinde complexitatea sentimentelor. succint . -Profesorul împarte fişele de lucru. prin explicaţii clare. metodelor interactive.Studiere Conversaţia Aşa cum v-am a temei noi ghidată anunţat . în vederea testării capacităţilor de a rezuma informaţiile. IV.vom Explicaţia consolida astăzi o Metoda serie de cunoştinţe. -Membrii echipelor fac aprecieri referitoare la textul- suport. ideilor vor rezolva cerinţele realizate pe baza fişelor de lucru.Anunţar Conversaţia -Se anunţă tema ea temei Lucrul în grup nouă. din Elevii ascultă şi fac cubului perspectiva însemnări în caiete. în ce constau aceaste metode de stimulare a creativităţii: -Se precizează . -Li se comunică elevilor că. pălăriilor încercând să abordăm gânditoare diverse aspecte ale Metoda operei literare.III. îndrumaţi permanent de profesor . sarcina pe care o are fiecare dintre grupurile de elevi. -Se fac aprecieri asupra modului de lucru şi de cooperare în rezolvarea sarcinilor. noi -Se anunţă obiectivele operaţionale ale lecţiei.

Elevii lucrează în grupuri Aprecie- VI. -autorul. -genul literar. Conversaţia Se realizează pe tot Asigurarea parcursul orei. . -specia literară.. pozitive şi negative. şi dau răspunsuri rea lucru- Concluzion întrebărilor din materialul lui în grup a pregătit. sentimentelor exprima opinia ului despre nuvela studiată VIII. -Profesorul apreciază activitatea elevilor care şi-au rezolvat sarcinile. pe i tablă -titlul operei literare. Realizarea Acvariul Elevii îşi vor feedback. IX. retenţiei şi Se completeză transferulu schema lecţiei. -trăsături caracteristice nuvelei. în care să vă exprimaţi părerea de rău cu privire la neşansa lui de a câştiga la loterie. Redactaţi o scrisoare Tema adresată lui Lefter Popescu. rea activităţii Elevii răspund întrebărilor prin liderii lor. Elevii sunt evaluaţi Evaluarea pe baza răspunsurilor din fişe şi a opiniilor exprimate de Aprecierea şi participanţi prin notarea elevilor aprecieri generale şi individuale. VII. invitându-i să formuleze concluziile necesare. -personajele.

• asigură un climat interactiv. măreşte posibilitatea de comunicare. atitudini şi prilejuieşte reconsiderarea lor în contextual contactului cu diferenţele individuale. valori. • favorizează apariţia unor raporturi noi de cunoaştere şi de stimă reciprocă. • prezintă atractivitate şi declanşează plăcere datorită caracterului ludic al metodelor interactive. • formează un comportament adecvat. care corespund atât obiectivelor cognitive. . • obişnuieşte participanţii să accepte puncte de vedere diferite. Concluzii Pledoaria pentru utilizarea metodelor specifice în cadrul activităţilor de grup are la bază câteva avantaje evidente. necesar integrării în viaţa socială. • oferă şansa de a reflecta asupra propriilor idei. cât şi celor socio- integratoare ale procesului de predare-învăţare: • oferă posibilitatea manifestării unor puncte de vedere diferite. creşte gradul de susţinere a propriului punct de vedere.

4. INDICĂ T I E N A T Z Ă Ă 1. un slujbaş neînsemnat şi sărac al statului. PREZINTĂ: Prezintă semnificaţia numelui personajului Lefter Popescu. ARGUMENTEAZĂ 6. COMENTEAZĂ: Comentează. 2. DEFINEŞTE Fişe de lucru 1. O 4.  evoluează între speranţă şi disperare. 5.  este un mic funcţionar. ARGUMENTEAZĂ: Argumentează în 4-5 rânduri că naratorul operei literare Două loturi de Ion Luca Caragiale este unul obiectiv. ANEXA 1 METODA CUBULUI 3. EXPLICĂ: Explică. următorul citat extras din opera literară Două loturi de Ion Luca Caragiale: . C 5. EXPLICĂ P M R E E N Z 2.  crede că s-ar putea îmbogăţi pe neaşteptate. este tot timpul vesel şi încrezător.  participă la toate momentele acţiunii.  nu este suspicios. 6.  nu se manifestă violent. INDICĂ: Indică dintre variantele următoare pe acelea care sintetizează portretul moral al lui Lefter Popescu:  este personajul secundar al operei literare Două loturi. DEFINEŞTE: Defineşte nuvela. în 4-5 rânduri. aparenţa comică a nuvelei Două loturi de Ion Luca Caragiale.  este funcţionarul superior. în 4-5 rânduri. 3.

grupa 2 INDICĂ Indică dintre variantele următoare pe acelea care sintetizează portretul moral al lui Lefter Popescu:  este personajul secundar al operei literare Două loturi. d.  este un mic funcţionar. Fişă de lucru.  nu este suspicios.grupa 1 DEFINEŞTE Defineşte nuvela.Ţi-ai găsit! Eu şi noroc! Fişă de lucru .grupa 3 ARGUMENTEAZĂ Argumentează în 4-5 rânduri că naratorul operei literare Două loturi de Ion Luca Caragiale este unul obiectiv.  este funcţionarul superior. Când a cumpărat biletele. este tot timpul vesel şi încrezător.  participă la toate momentele acţiunii.  nu se manifestă violent. Fişă de lucru .  crede că s-ar putea îmbogăţi pe neaşteptate.  evoluează între speranţă şi disperare. un slujbaş neînsemnat şi sărac al statului. . Lefter a râs pesimist: .

Lefter a râs pesimist: .Ţi-ai găsit! Eu şi noroc! . aparenţa comică a nuvelei Două loturi de Ion Luca Caragiale. d. Fişă de lucru-grupa 5 PREZINTĂ Prezintă semnificaţia numelui personajului Lefter Popescu. Fişă de lucru -grupa 6 COMENTEAZĂ Comentează. următorul citat extras din opera literară Două loturi de Ion Luca Caragiale: Când a cumpărat biletele. Fişă de lucru-grupa 4 EXPLICĂ Explică. în 4-5 rânduri. în 4-5 rânduri.

A fi eficient înseamnă a avea dreptate doar în final. sentimentele şi emoţiile. Se referă la fapte.  Este un proces deliberat. Pălăria Verde este cea a creativitătii. ci eficienţa.  Un proces prin care folosim informaţia pentru a stimula creativitatea şi intuiţia restructurantă. criticilor şi a precauţiilor. ci procesul gândirii.” “La baza gândirii laterale stau intuiţia. a alternativelor.  Un mod de a gândi care urmăreşte schimbări în percepţii. Aici pot fi folosite tehnici de Gîndire Laterală.” (Edward de Bono) DESCRIEREA METODEI: Metoda ”Six Thinking hats” sau „Şase pălării gânditoare” permite gândirea laterală. creativitatea şi dispoziţia. Pălăria Neagră este pălăria problemelor. Ce este Gândirea Laterală?  Tot un mod de folosire a minţii . Pălăria Roşie dezvăluie intuiţiile. schimbării. Ca să fim eficienţi trebuie până la urmă. A avea dreptate înseamnă a avea dreptate tot timpul. ca şi gândirea logică . ANEXA 2 -Tehnică interactivă de stimulare a creativităţii- “Obiectivul gândirii nu este corectitudinea. Pălăria Galbenă se concentrează pe beneficii şi aspecte pozitive. a ceea ce este interesant şi provocativ. Dr. însă de alt tip. informaţii disponibile sau necesare. . propunerilor. Ce sunt cele "şase pălării"? o Şase moduri de a gândi o Gândirea în paralel o Un instrument de inovaţie Să luăm decizii analizând fiecare idee din cele şase perspective:  ce ştim  ce e bine  ce nu e bine  ce simţim  ce alternative avem  ce alegem în legătura cu o idee PĂLĂRIILE GÂNDITOARE Pălăria Albă se concentrează pe informaţii. dar între cele două aspecte există o diferenţă importantă. Pălăria Albastră este pălăria coordonării. Edward de Bono este inventatorul termenului de Gândire Laterală. Nu vizează un subiect în sine.” “Gândirea laterală are drept obiective:generarea de idei şi modele noi prin restructurarea şi evitarea modelelor invechite. să gândim corect. figuri. concepte şi idei prin utilizarea unor instrumente.

” (Edward de Bono) DOUĂ LOTURI – ION LUCA CARAGIALE METODA: PĂLĂRIILE GÂNDITOARE MODERATORUL Când gândim cu pălăria albastră. Fişă de lucru: Cel care a extras pălăria de această culoare va fi moderator şi îşi va ajuta colegii. identificare de alternative.. POVESTITORUL Cu pălăria albă pe cap se face o evaluare obiectivă a faptelor. . situaţiilor. “Dacă interpretezi rolul unui gânditor.. Fişă de lucru: Numeşte sentimentele pe care ţi le trezeşte în suflet evoluţia personajului între speranţă şi disperare. CREATORUL Cu pălăria verde pe cap. nu există limite în calea gândurilor! Gândirea creativă se bazează pe generarea de idei noi. Fişă de lucru: Prezintă oral deznodământul operei literare epice Două loturi de Ion Luca Caragiale. chiar vei deveni unul. încercăm să oferim o privire de ansamblu asupra faptelor.

a punctelor slabe şi a riscurilor. Gândirea negativă se bazează pe evidenţierea greşelilor. GÂNDITORUL Cu această pălărie gândim pozitiv şi vedem numai avantajele situaţiei Fişă de lucru: Gândeşte-te ce s-ar fi întâmplat dacă Lefter Popescu ar fi câştigat la loterie. PSIHOLOGUL Când gândim cu pălăria roşie. Fişă de lucru: Imaginaţi-vǎ cǎ sunteţi personajul principal. nu trebuie să dăm nicio justificare! Gândirea afectivă se bazează pe emoţii. sentimente. CRITICUL Cu pălăria neagră pe cap se va face o evaluare pesimistă a faptelor. Fişă de lucru: . E o pălărie pesimistă. un monolog în care sǎ prezentaţi faptele din punctul vostru de vedere. Alcǎtuiţi. intuiţie.

Menţionează defectele personajelor din cadrul nuvelei Două loturi de Ion Luca Caragiale. TEAMĂ ÎNCÂNTARE REGRET BUCURIE NELINIŞTE TRISTEŢE . ANEXA 3 ACVARIUL SENTIMENTELOR Ce sentimente ţi-a produs lectura nuvelei “Două loturi” de Ion Luca Caragiale? Selectează din lista de mai jos şi ataşează în acvariu.