You are on page 1of 1

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Incheiat astazi .....09/11/2015.............între:

1)..................reprezentata de ....................., în calitate de angajat al Societatii, in
functia de ........................................

si

2)...................., angajat a S.C…….. S.R.L.. , in functia de .... l........................

Primul procedand la primirea si al doilea la predarea urmatoarelor bunuri:

1. .................................... ..

2……………………………..

3……………………………..

Prezentul Proces Verbal s-a încheiat astazi, ............................, la sediul SC …..
SRL, din Municipiul Bucuresti, Bulevardul ……., Numarul ……, ……., în două
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Am primit, Am predat
SC. SC……..SRL
prin……………….. prin………………………..