You are on page 1of 1

Upravni struni studij

Kolegij: Ustrojstvo i djelokrug javnog sektora - IZVANREDNI studij 2016./2017.

TABLICA OSTVARENIH BODOVA (zakljuno s 09. 06. 2017.)

PREZIME I IME ostvareni broj bodova


pohaanje zavrni
nastave
sudjel. na
nastavi
prvi
kolokvij
drugi
kolokvij
popravni
kolokvij ispit
1. Barna Davor 5 20 17 19 61
2. Batini Mia - 5 - - 5 F
3. Beleti Toni 3 20 19 11 53
4. Bezelj Andrea - 15 14 17 46
5. Bobinac Patricia - - - - 0 F
6. Boroviki Ana - - - - 0 F
7. Budimir Sara - 10 14 11 35 FX
8. argonja Romina - 10 - 18 0 28 F
9. ekada Sanjin 4 20 17 - 14 55
10. irjak Anamarija - 10 15 15 40
11. ukolin Valentina - - - - 0 F
12. ulina Kristina - - - - 0 F
13. Dornik Vladislovi Sabina 5 15 13 13 46
14. Drinovac Romana - - - - 0 F
15. Dronjak Davor 3 20 18 19 60
16. Dujmovi Doris - 10 14 12 36 FX
17. urica Ivana - 15 13 19 47
18. Filipli Sara - 10 14 18 42
19. Gaji Daria - 5 - - 5 F
20. Girandon Milovan - 14 14 16 44
21. Glavan Ivana 5 11 17 11 44
22. Grguri Doris 5 20 13 - 38 FX
23. Grus Deborah - - - - 0 F
24. Gudelj Tea 4 15 - 11 30 FX
25. Gugi Ivana - - - - 0 F
26. Herceg Nina - - 15 11 15 41
27. Horvat Kristijan - 14 15 16 45
28. Horvat Petra 3 15 - 16 34 FX
29. Jovanovi Mihaela 4 20 16 - 40
30. Juria Matea - 10 17 - 0 27 F
31. Kevri Ivana - 20 14 - 34 FX
32. Kneevi Karla - 10 - - 10 F
33. Kremenja Diana 4 15 23 20 62
34. Legovi Lorenca - - - 15 17 32 FX
35. Marincel Monika 5 19 17 19 60
36. Markovi Valentina - 5 - - 5 F
37. Maar Matija - 10 - - 10 F
38. Mitrafovi Mateo 3 20 14 11 48
39. Mitrovi Josipa 4 10 16 19 49
40. Novak Marko 5 12 - - 0 17 F
41. Omerehaji Dinko - 15 16 - 31 FX
42. Pavli Katarina 5 15 14 17 51
43. Plovani Martina 4 15 13 11 43
44. Poropat Martina - 15 20 19 54
45. Prizmi Asja - - - - 0 F
46. Stareini Samantha - 10 18 19 47
47. timac Ivana 5 20 16 19 60
48. Toi Aleksandra - - - 17 15 32 FX
49. Uravi Tina - - - - 0 F
50. Vrai Martina - - - - 0 F
51. Vujnovi Vedrana - - - - 0 F
52. ibrat Laura 4 15 14 19 52

Rijeka, 10. lipnja 2017.