You are on page 1of 3

Zadatak 4

Bodovi: /30

Akademska godina: 2016/2017


Studij:Medicina
Kolegij: Uvod u znanstveni rad

Plan istraivanja
Zadatak:

Proitajte upute u odjeljcima; zamijenite tekst uputa vaim tekstom (ostavite naslove u crvenom). Popunite
svih 10 elemenata plana. Radite u skupinama, a dokument jedan mora student postavite na Mudri sustav.
Pored imena svakog studenta navedite oznaku A, B, C, D ili E koja oznaava podruje za koje je student bio
zaduen.

Koristite knjigu: Marui M., ur. Uvod u istraivanja u medicini. Zagreb: Medicinska naklada; 2013. U kazalu
knjige potraite objanjenja termina i koncepata.

Luka Momilovi - A, B, C, D, E

Marina Milanovi Litre - A, B, C, D, E


Melani Nagli - A, B, C, D, E
Studenti
Hrvoje Milievi- A, B, C, D, E

1. Naslov istraivanja SVI


Upotrijebiti indikativni ili informativni naslov, ali pazite da bude:
jasan;
utemeljen na hipotezi;
naveden ustroj studije.

Oblik lijeenja arterijske stenoze: ugradnjom stenta ili endarterektomijom?

2. Cilj istraivanja A str. 6-7, 68-71


Jasno odredite problem koji elite istraiti i strategiju kako ete ga rijeiti.

Problem: Kako smanjiti pojavu stenoze karotidne arterije, koja predstavlja veliki uzrok nastanka infarkta?
Strategija: Slijediti plan lijeenja dobiven od lijenika, uzimanje tableta protiv krvnih ugruaka, ivjeti zdrav
ivot, uiti o znakovima upozorenja koji vode infarktu.

3. Hipoteza A str. 6-7, 30-31, i 68-71


Napiite svoju hipotezu kao izjavu.
Pazite na sljedei:
Hipoteza treba biti jasna i jednostavna;
Hipoteza odreuje ustroj studije;
Ako planirate intervenciju, ona mora biti dio hipoteze.

Metoda endarterektomije je uinkovitija od ugradnje stenta u lijeenju stenoze.

4. Ustroj studije B str. 38-49


Odredite i opiite (s obzirom na specifinosti planiranog istraivanja) ustroj studije.
Opaajno (presjeno, sluajevi i kontrole, kohortno) ili eksperimentalno istraivanje?
Randomizirano (kako)?
Intervencija?
kontrolna skupina (placebo)?

Studija je eksperimentalna, tj. randomizirani kontrolirani kliniki pokus(RTC). Kontrolna skupina su pacijenti
kojima je ugraen stent, a pokusna oni koji su podvrrgnuti endarterektomiji.

5. Ciljna populacija C str. 59-67


Jasno i detaljno odredite koju populaciju elite istraiti.

Ciljna skupina studije su osobe s visokim krvnim tlakom.

6. Uzorak C str. 59-67


Budui da najee ne moete istraiti cijelu populaciju, trebate odabrati uzorak. Opiite kako biste probrali
reprezentativan uzorak (dobro razmislite!).

Reprezentativan uzorak: osobe izmeu 40-60godina s visokim krvnim tlakom.

7. Ispitanici D str. 80-87 i 92-93


Detaljno i jasno opiite ispitanike. Navedite koje podatke bi ste prikupljali i kako.
Ukoliko imate vie skupina ispitanika u istraivanju, navedite koje skupine imate i po emu se razlikuju
Pokusnu skupinu;
Kontrolnu skupinu;
Kontrolna skupina su ljudi kojima je ugraen stent, dok je pokusna skupina ljudi koji koriste novu metodu
endarterektomije.
Podaci koje bi prikupili su razina krvnog tlaka i kolesterola u krvi(kvantitativni podaci).

8. Intervencije/postupci E prema kazalu knjige


Nabrojite i opiite:
Sve intervencije i postupke koje planirate upotrijebiti.
Ne zaboravite na:
Kriterije ukljuenja i iskljuenja ispitanika u studiju.
Za opaajne studije ne trebate ispuniti ovaj element!

Podjela pacijenata prema primanju terapije. Jedna skupina dobiva ugradnju stenta, dok druga dobiva
endarterektomiju. Intervencija je sam postupak(intervencija).
Nasumino smo odabrali pacijente za pojedine metode lijeenja.

9. Glavne mjere ishoda D str. 98-101


Odaberite ishode koji su vani za ispitanika, primjerice morbiditet, mortalitet, incidenciju
(pojavnost), omjer ishoda, bol, kvaliteta ivota;

Dijagnoza je karotidna arterijska stenoza, a mjera ishoda je modani udar.

10. Mogue sustavne pogreke i zbunjujue varijable SVI str. 83-87 i 65-67
Nabrojite sve imbenike koji bi mogli utjecati na ishod koji planirate mjerite;

Nagla smrt bolesnika prije postavljene dijagnoze.


Prisutnost neke druge bolesti koja utjee na samu kvalitetu ivota.