You are on page 1of 7

Istraivaki seminar iz predmeta

Pravo drutava

Analiza uvrtenog drutva

CROATIA AIRLINES d.d.

AK. GOD. 2016./2017.

student: ANTONIO URETA

jmbag: 0115057183
I. TEMELJNI PODACI O DIONIKOM DRUTVU:

1. Croatia Airlines, hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d. , Skraeni naziv: Croatia Airlines d.d.

Sjedite: Bani 75b, Buzin, Zagreb, Hrvatska

Predmet poslovanja: Ostvarenje dobiti pruanjem usluga iz podruja zranog prometa.


Prioritet je korisnicima usluga, vlastitim i zajednikim letovima svojih partnera, osigurati
optimalnu zranu povezanost RH i svijeta, te pridonositi razvoju turizma u RH.

2. IZNOS TEMELJNOG KAPITALA

277.879.530 kuna, uplaen u cijelosti

3. OSNIVAI

Osniva je Republika Hrvatska, Croatia Airlines je prva hrvatska nacionalna kompanija.


Danas je kompanija u mjeovitom vlasnitvu, ali i dalje najvei broj dionica ima RH

II. PODACI O KORPORATIVNIM AKCIJAMA U POSLJEDNJE DVIJE GODINE:

1. POVEANJE / SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

U zadnje dvije godine nije bilo odluka o poveanju i smanjenju temeljnog kapitala. Zadnja
takva odluka je donesena 21.sijenja 2014. u kojoj stoji da se tadanji temeljni kapital od
1.978.484.900,00 HRK smanjuje za iznos od 1.780.636.410,00 HRK to iznosi
197.848.490,00 HRK. U istom rjeenju stoji odluka o poveanju temeljnog kapitala
197.848.490,00 HRK za 80.031.040,00 HRK to iznosi 277.879.530,00 HRK.

2. ISKAZIVANJE DOBITI / GUBITKA U FINANCIJSKIM IZVJEIMA / ISPLATA


DIVIDENDE

Financijski izvjetaj za razdoblje 1.1. 31.12.2015

Poslovni prihodi od prodaje ( i ostalih prihoda) iznosi za to razdoblje 1.546.879.596 HRK

Poslovni rashodi ukljuuju materijalne trokove, trokove osoblja, amortizaciju i ostale


trokove, a iznose 1.530.146.725 HRK.

Dobitak u tom razdoblju je bio 13.829.006 HRK.

2
Kamate, teajne razlike, dividende i slini prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima u
tom razdoblju iznosio je 1.372.459 HRK.

Financijski izvjetaj za razdoblje 1.1.-31.12.2016.

Jo nije dostupan godinji izvjetaj za to razdoblje. Prema podacima iz etvrtog kvartala dobit
za to razdoblje iznosi 7.772.841. HRK

3. PODACI O ZADUIVANJU, PREDSTEAJNOJ NAGODBI I SL

Nema takvih podataka

4. PROVEDBA STATUSNIH PROMJENA (SPAJANJE/ PRIPAJANJE/ PODJELA)

Nema statusnih promjena u zadnje dvije godine. Meutim, vano je naglasiti da 2013. godine
dolazi do restrukturiranja u iznosu od 1,181 milijardi kuna sadranih u Programu
restrukturiranja Croatia Airlines d.d. Rije je o dokapitalizaciji temeljem pretvaranja duga u
vlasniki udjel po jamstvima Ministarstva financija u iznosu od 1,020 milijardi kuna,
pretvaranju duga u vlasniki udjel po neplaenim obvezama prema Zranoj luci Zagreb u
iznosu od 46 milijuna kuna te subvenciji Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za
obavljanje usluge od opeg gospodarskog interesa u 2012. u iznosu od 115 milijuna kuna.

5. KORPORATIVNO POVEZIVANJE (PODUZETNIKI UGOVORI, KAPITALNO


POVEZIVANJE STJECANJE UDJELA U DRUGOM DRUTVU, PRIJENOS IMOVINE)

U financijskim izvjeima stoji da nema obveza prema povezanim poduzetnicima. Nije bilo
stjecanja udjela u drugom drutvu.

6. POVEZIVANJE SA TRGOVAKIM SUBJEKTIMA U INOZEMSTVU (EU ILI NON-


EU)

Nije bilo povezivanja sa trgovakim subjektima. Croatia Airlines d.d. je lan Star Alliance.
Star Alliance je vodea globalna zrakoplovna udruga, s najveim brojem lanica, dnevnih
letova i destinacija. Osnovana je 1997. g. kao prvo globalno udruenje zrakoplovnih
kompanija, s ciljem da na najlaki nain omogui povezivanje putnika s cijelim svijetom.

III. PODACI O ORGANIMA DRUTVA I SUSTAVU KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

3
1. PROMJENE U SASTAVU LANOVA UPRAVE, NADZORNOG ODBORA
(IMENOVANJE, OPOZIV)

Dana 13. srpnja 2015. godine na sjednici Glavne skuptine donjeta je odluka u kojoj je za
predsjednika Glavne skuptine izabran g. Sinia Hajda Doni sukladno lanku 33. Statuta
Croatia Airlines d.d. Na istom zasjedanju, Glavna skuptina je donijela odluku o
razrjenicama lanovima uprave i nadzornog odbora.

Dana 6. srpnja 2016. godine na sjednici Glavne skuptine donjeta je odluka u kojoj je za
predsjednika Glavne skuptine izabran g. Jure ari. Na istom zasjedanju, Glavna skuptina je
donijela odluku o razrjenicama lanovima uprave i nadzornog odbora. Izabrani su i etiri
nova lana nadzornog odbora: Nataa Muniti, Zoran Barac, Zlatko Matea, Darija Jurica
Vukovi.

2. STJECANJE DIONICA DRUTVA OD STRANE LANOVA UPRAVE / NADZORNOG


ODBORA

Nije bilo takvih postupanja.

3. SAZIVANJE, PREDMET ODLUIVANJA I ODLUKE JEDNE GLAVNE SKUPTINE


UNATRAG DVIJE GODINE (REDOVNA ILI IZVANREDNA)

Redovna Glavna skuptina bila je dana 6. srpnja 2016. godine. Na sjednici Glavne skuptine
donjeta je odluka u kojoj je za predsjednika Glavne skuptine izabran g. Jure ari. Na istom
zasjedanju, Glavna skuptina je donijela odluku o razrjenicama lanovima uprave i
nadzornog odbora. Izabrani su i etiri nova lana nadzornog odbora: Nataa Muniti, Zoran
Barac, Zlatko Matea, Darija Jurica Vukovi. Uz navedeno, Glavna skuptina je donijela jo
neke odluke. Donijela je odluku o rasporedu dobiti iz 2015. godine. U skladu s odredbama
lanka 220. i 222. Zakona o trgovakim drutvima ostvarena dobit poslovne 2015. godine u
iznosu od 13.829.005,85 HRK rasporeuje se u zakonske rezerve Drutva u cjelokupnom
iznosu. Glavna skuptina donijela je i odluku o imenovanju revizora. Za revizora drutva u
2016. godini imenovana je revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o.

4. PODACI O SPOROVIMA, OBAVIJESTI O PRESUDAMA

Croatia Airlines d.d. obavjetava 7.10.2014. da postoji parnica koja se vodi pred sudom u
New Jersey-u, tuitelj je NETWORLD COMMUNICATIONS CORP., tuenik CROATIA
AIRLINES d.d. Amerika kompanija Networld Communications podnijela je tubu protiv

4
Croatia Airlinesa zbog jednostranog raskida ugovora o prodaji karata i marketinkom
zastupanju za podruje Sjeverne Amerike i Kanade. Postoji i problem nadlenosti suda.
Daljnjih informacija nema.

http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-
jersey/njdce/2:2013cv04770/293018/44/

5. ANALIZA GODINJEG UPITNIKA O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

Je li drutvo dioniarima koji nisu u mogunosti iz bilo kojeg razloga sami glasovati na
skuptini, bez posebnih trokova, osiguralo opunomoenike koji su duni glasovati sukladno
njihovim uputama?

Ne. Dioniari koji nisu u mogunosti prisustvovati skuptini sami daju punomo osobama od
svog povjerenja.

Je li dioniarima omogueno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skuptini drutva


upotrebom sredstva suvremene komunikacijske tehnologije?

Ne. U sjeditvu drutva nema uvjeta za glasovanje putem videokonferencijskog sustava.

Je li nagrada ili naknada koju primaju lanovi nadzornog odnosno upravnog odbora u cijelosti
ili dijelom odreena prema doprinosu uspjenosti drutva?

Ne. Iznos naknade reguliran propisom vezano za trgovaka drutva veinskom u dravnom
vlasnitvu.

Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od drutva ili s drutvom
povezanih osoba svakog pojedinog lana nadzornog odnosno upravnog odbora drutva,
ukljuujui i strukturu naknade, javno objavljeni?

Ne. Visina naknade utvrena je odlukom Vlade RH i kao takva javno dostupna.

Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali lanovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s
njima povezane osobe i drutvo ili s njim povezane osobe jasno navedeni u izvjeima
drutva?

Ne. lanovi nadzornog odbora ne sudjeluju u drugim poslovima sa drutvom.

Je li komisija izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kua i s njome povezane
osobe ne smije davati drutvu, koje usluge moe davati samo uz prethodnu suglasnost
komisije,a koje usluge moe davati ibez prethodne suglasnosti?

Ne. Drutvo koristi samo usluge redovne revizije.

Je li nadzorni odnosno upravni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju koja
ukljuuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog lana, kao i zajednikog
rada odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio, i procjenu postignutih u odnosu na
zacrtane ciljeve drutva?

5
Ne. U tijeku godine se izmijenio sastav nadzornog odbora pa nije bilo mogunosti traiti
navedenu evaluaciju.

Je li izjava o politici nagraivanja uprave ili izvrnih direktora stalno objavljena na vlastitim
internetskim stranicama drutva?

Ne. Plaa uprave je propisana odlukom Vlade RH i kao takva je javni podatak.

Jesu li svi oblici nagrada lanova uprave i nadzornog odbora, ukljuujui opcije i druge
pogodnosti uprave, javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u godinjem
izvijeu drutva?

Ne. U godinjim revidiranim izvjetajima objavljuju se podaci o naknadma kljunim


lanovima rukovodstva po odreenim stavkama.

Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali lanovi uprave ili izvrni direktori te s njima
povezane osobe i drutvo ili s njime povezane osobe jasno navedeni u izvjeima drutva?

Ne. Nije bilo takvih poslova.

ZAKLJUNA OCJENA O DRUTVU

a) Kako ocjenjujete poloaj i perspektive dionikog drutva na hrvatskom tritu / tritu EU


u brani (kompetitivnost, financijska uspjenost, mogunost irenja poslovnog utjecaja na
susjedna trita, zaduenost)

Poloaj Croatia Airlines d.d. na tritu Hrvatske je poprilino dobar jer se radi o nacionalnoj
avio kompaniji koja ima odreenu dominaciju na podruju letova unutar Hrvatske. to se tie
letova odnosno utakmice na podruju EU tu ima prostora za vei napredak. Konkurencija je
velika pa se treba okrenuti kvaliteti i boljoj ponudi. Croatia Airlines d.d. nema izravnih letova
u mnoge europske gradove to je veliki problem ako se eli promovirati Hrvatsku kao
turistiku destinaciju A klase. Treba raditi na poboljanju kvalitete i usluge,ali i ulagati u novu
zrakoplovnu flotu. Dobra je vijest to se drutvo opravlja nakon provdbe restrukturiranja i
svake godine zavrava u finacijskom plusu. Glavna zadaa uprave je financijska stabilnost i
polako se to ostvaruje to je svakako dobro za funkcioniranje drutva.

b) Kakvom ocjenjujete kvalitetu korporativnog upravljanja u drutvu (transparentnost rada


uprave i NO, uvaavanje jednakosti poloaja dioniarima, funkcioniranje sustava unutarnje
kontrole, postojanje/ nepostojanje sporova i sl.)

S obzirom da je Croatia Airlines d.d. kompanija u veinskom dravnom vlasnitvu


transparentnost bi trebala biti na najveoj moguoj razini jer su svi podaci javni i dostupni.
Postoji sustav unutarnje kontrole. Tu je i nadzorni odbor koji kontrolira sve poteze drutva.
Meutim, este su izmjene lanova nadzornog odbora pa bi to mogao predstavljati odreeni
problem jer ta pozicija zahtjeva odreenu stabilnost i kontinuiranost u radu. Glavni dioniar je
CERP/Republika Hrvatska sa 96,79% udjela.

6
c) Vaa zakljuna ocjena o tome to je glavni uzrok uspjenosti / neuspjenosti drutva I Vae
miljenje koje prilike treba drutvo iskoristiti / opasnosti koje treba izbjei

Moemo rei da je drutvo uspjeno iako je jo u fazi restruktrurianja. Zadnje tri godine
drutvo zavrava poslovnu godinu u financijskom plusu od nekoliko milijuna kuna. Glavni
razlog tome je to drutvom upralja CERP (Centar za restrukturiranje i upravljanje) kojemu je
cilj financijska stabilnost nakon to je drutvo svojedobno upalo u veliku krizu. Sada
drutvom upravljaju struni ljudi i vidi se napredak. Opasnost bi mogla doi od este
promjene osoba u nadzornom odboru i upravi jer kako dolazi nova vlast u dravi tako se i
mijenjaju osobe u upravi i nadzornom odboru. To nije dobro jer za stabilnost drutva nuna je
stabilna i kontinuirana uprava koja e provoditi zacrtane projekte i odluke. Druga je opasnost
od sve eih low cost avio-komapnija na tritu Hrvatske, pogotovo u ljetnim mjesecima.
Jedina mogunost u borbi sa takvim kompanijama je bolja ponuda kvalitete i usluge te
sigunosni aspket. Prilike koje treba drutvo iskoristiti su novi ugovori sa mnogim zranim
lukama diljem Europe u kojima ima mnogo hrvatskih iseljenika, ali i povezivanje sa
egzotinim destinacijama diljem svijeta. Meutim, treba ukinuti neprofitabilne destinacije
koje samo stvaraju gubitak.