You are on page 1of 5

Klasa: 910-01/17-01/18

Ur. broj: 2170-57-04-17-2

Sveuilite u Rijeci
dana 1. lipnja 2017. godine objavljuje

NATJEAJ
za mobilnost studenata radi obavljanja strune prakse u akademskoj godini 2017./2018.
u okviru programa Erasmus

A Opi uvjeti Natjeaja

Sveuilite u Rijeci objavljuje Natjeaj za izbor studenata kojima e se dodijeliti financijska potpora radi
obavljanja strune prakse na inozemnim ustanovama u akademskoj godini 2017./2018.

Sveuilitu u Rijeci je u prosincu 2013. godine dodijeljen Erasmus Charter for Higher Education (255208-LA-1-
2014-1-HR-E4AKA1-ECHE), ime je omogueno njegovo sudjelovanje u programu Erasmus+ za razdoblje od
2014. do 2020..

Broj financijskih potpora koje e Sveuilite u Rijeci dodijeliti za mobilnost studenata radi obavljanja strune
prakse ovisi o raspoloivosti sredstava. Studenti koji se prijave na Natjeaj i zadovolje uvjete Natjeaja, a ne uu
u krug stipendiranih studenata, mogu na razmjenu otii o vlastitom troku.

Studentska mobilnost u svrhu obavljanja strune prakse traje najkrae 2 mjeseca, a najdulje 12 mjeseci.
Mobilnost se moe ostvariti u zemljama Europske Unije, Norvekoj, Islandu, Lihtentajnu, Makedoniji ili Turskoj
te mora biti ostvarena u razdoblju od 1. studenog 2017. do 30. rujna 2018.

Studenti ostaju upisani na svojoj matinoj ustanovi za vrijeme trajanja mobilnosti i duni su nastaviti plaati
kolarinu ako sami financiraju svoj studij.

Mjesto za obavljanje strune prakse studenti mogu pronai uz pomo posrednikih agencija, samoinicijativno ili
uz pomo mentora/Erasmus koordinatora na svojoj sastavnici.

Strunu praksu mogue je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju
status pravne osobe.

Struna praksa se izvodi u punom radnom vremenu, u trajanju od minimalno 30 sati tjedno.

Strunu praksu nije mogue obaviti u sljedeim ustanovama:


Europskim ustanovama (popis dostupan na ec.europa.eu/institutions/index_en.htm);
Ustanovama koje upravljaju programima Europske unije.

Studenti mogu realizirati strunu praksu u okviru godine dana od zavretka studija (diplomiranja). Praksa mora
biti zavrena u okviru te godine.

Prije odlaska na inozemnu ustanovu/tvrtku student mora dogovoriti priznavanje razdoblja mobilnosti u
dogovoru s nositeljima kolegija i Erasmus koordinatorom na svojoj sastavnici (popis koordinatora je u dodatku).
Obaveze studenta definiraju se sklapanjem ugovora o obavljanju strune prakse. Ako priznavanje nije mogue,
matina ustanova je obvezna iskustvo strune prakse zabiljeiti u Dopunskoj ispravi o studiju, osim u sluaju ako
je student u meuvremenu diplomirao te mu je Dopunska isprava ve izdana. U tom sluaju, Ured za mobilnost
e studentu izdati potvrdu o obavljenoj praksi, a student je duan zatraiti istu.

Na Natjeaj se mogu prijaviti redovni i izvanredni studenti svih godina i razina studija.
Student moe dobiti Erasmus financijsku potporu za mobilnosti u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku
razinu studija: preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku, neovisno o broju i vrsti mobilnosti (studijski

1
boravak ili struna praksa). Prethodno sudjelovanje u Programu za cjeloivotno uenje (potprogram Erasmus) i
Erasmus Mundusu takoer se rauna unutar maksimalnih 12 mjeseci mobilnosti na svakoj razini studija.

Detaljnije informacije o Erasmusu mogu se pronai na mrenim stranicama Agencije (www.mobilnost.hr) ili u
rubrici Meunarodna suradnja/Erasmus na mrenim stranicama Sveuilita u Rijeci (www.uniri.hr).

Rok za prijavu: 15. rujna 2017. (12:00 sati)

B Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu

1. Student mora imati zadovoljavajue znanje stranog jezika na kojem se odrava struna praksa na
inozemnoj ustanovi.

C Kriteriji za izbor kandidata/kandidatkinja

1. Potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac; dostavljena kompletna Natjeajem zatraena


dokumentacija;
2. Akademski uspjeh;
3. Znanje jezika na kojem e se odravati struna praksa;
4. Studenti kojima je ovo prva mobilnost u okviru programa Erasmus imaju prioritet.

D Postupak izbora kandidata

Postupak izbora odvija se u dva kruga:


1. krug - administrativna provjera prijava;
2. krug - izbor kandidata/kandidatkinja za mobilnost od strane Povjerenstva za izbor kandidata.

E Objava rezultata Natjeaja

Konani rezultati Natjeaja i odluka o prihvaenim studentima objavit e se na mrenim stranicama Sveuilita u
Rijeci (www.uniri.hr, pod kategorijom Meunarodna suradnja / Erasmus) u roku od mjesec dana od zakljuenja
natjeaja.

Svi kandidati bit e obavijeteni o rezultatima Natjeaja elektronskom potom.

Prijavom na Natjeaj kandidati/kandidatkinje pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih


kandidata ili na listi ekanja.

F Financijska potpora

Mjeseni iznos financijske potpore studentima u akademskoj godini 2017./2018. ovisi o zemlji mobilnosti
(tablica u nastavku).

GRUPA 1 560
Programske zemlje s visokim ivotnim trokovima: Austrija, Danska, Finska, Francuska,
Irska, Italija, Lihtentajn, Norveka, vedska, Ujedinjeno Kraljevstvo

GRUPA 2 510
Programske zemlje sa srednje visokim ivotnim
Trokovima: Belgija, Hrvatska, eka, Cipar, Njemaka, Grka, Island, Luksemburg,

2
Nizozemska, Portugal, Slovenija, panjolska, Turska

GRUPA 3 460
Programske zemlje s niim ivotnim trokovima:
Bugarska, Estonija, Maarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovaka,
Makedonija

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu Erasmusa ukoliko e njihov boravak u inozemstvu biti
dodatno financiran iz sredstava koja potjeu iz Europske unije. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se
nacionalne stipendije koje se dodjeljuju studentima niti sredstva koja Sveuilite odnosno njegove sastavnice
odlue izdvojiti kako bi poveali mjeseni iznos financijske potpore za studente.

Studenti s invaliditetom imaju pravo dobiti uveani iznos mjesene financijske potpore zbog moguih poveanih
trokova mobilnosti. Sveuilite u Rijeci e studente koji budu izabrani na Natjeaju, a koji su u sklopu natjeajne
dokumentacije dostavili ispunjen prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama/invaliditetom, naknadno
obavijestiti o postupku potraivanja dodatnih sredstava od Agencije za mobilnost i programe EU kao i o
dodatnoj dokumentaciji koju je potrebno dostaviti u svrhu odobrenja dodatnih sredstava.

Studenti nieg socioekonomskog statusa imaju mogunost iz budeta za visoko obrazovanje (Erasmus) dobiti
dodatna financijska sredstva za odlazak na mobilnost u iznosu od 100 EUR mjeseno. Studenti koji se prijavljuju
za dodatnu potporu zbog slabijeg socioekonomskog statusa duni su u okviru ovog Natjeaja Sveuilitu
dostaviti dokumentaciju kojom potkrepljuju svoj status. Dokumentacija dostavljena nakon zavretka Natjeaja
nee se uvaiti. Sveuilite moe nakon provedenog natjeaja studente traiti na uvid i dodatnu dokumentaciju.

Objanjenje: Mjeseni iznosi financijskih potpora za studijski boravak po grupama zemalja iznose 460/410/360
EUR. Europska komisija dozvoljava ili poveanje financijske potpore za 100 EUR ako student odlazi na strunu
praksu ili poveanje financijske potpore za 200 EUR ako student odlazi na strunu praksu, a ujedno je dokazao
da ima slabiji socioekonomski status. U tablici iz toke F. ve su prikazani iznosi financijskih potpora za strunu
praksu uveani za 100 EUR, dok onda studenti koji dokau slabiji socioekonomski status imaju pravo na jo
dodatnih 100 EUR.

Uvjeti za dodjelu dodatne mjesene studentske potpore studentima slabijega socioekonomskog statusa za
natjeajnu godinu 2017. odreeni na nacionalnoj razini su sljedei:

prosjeni mjeseni prihodi po lanu zajednikog kuanstva ne prelaze 65 % proraunske osnovice (2.161,90
kuna) koja se utvruje svake godine odgovarajuim propisom. Kao dokaz potrebno je dostaviti potvrdu nadlene
porezne uprave za sve lanove zajednikog kuanstva za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku
predaje natjeajne dokumentacije. Za lanove zajednikog kuanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske
mirovine potrebno je priloiti, osim potvrde nadlene porezne uprave, i potvrdu nadlene ustanove za
mirovinsko osiguranje o visini isplaene mirovine za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje
natjeajne dokumentacije;

popunjena izjava o lanovima zajednikog kuanstva (pod zajednikim kuanstvom podrazumijeva se


obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno ive na istoj adresi prebivalita i podmiruju trokove ivota bez
obzira na srodstvo) odvojeni dokument: Izjava o lanovima zajednikog kucanstva_2016.docx

Pri odabiru studenata koji zadovoljavaju kriterije za dodatnu potporu za studente slabijeg socioekonomskog
statusa, u izraun prosjenog mjesenog prihoda po lanu zajednikog kuanstva uraunava se i oporezivi i
neoporezivi dohodak (prihod). U sluaju kad postoji opravdana sumnja na pokuaj manipulacije utvrivanja
socioekonomskog statusa studenata, doputeno je zatraiti dodatnu dokumentaciju kako bi se utvrdili kriteriji
definirani natjeajem.

Dokumentacija potrebna za potvrdu statusa izbjeglice, traitelja azila ili migranta

3
Vodi kroz program Erasmus+ 2017. navodi da kategorija studenata u slabijem socioekonomskom statusu
podrazumijeva i studente koji su izbjeglice, traitelji azila i migranti. Temeljem l. 70., st.1. Zakona o
meunarodnoj i privremenoj zatiti (http://www.zakon.hr/z/798/Zakon-o-me%C4%91unarodnoj-i-privremenoj-
za%C5%A1titi) samo osobe koje su u statusu azilanta i stranca pod supsidijarnom zatitom imaju pravo na visoko
obrazovanje pod istim uvjetima kao i hrvatski dravljani u skladu s posebnim propisima.
Dokazna dokumentacija kojim bi studenti dokazali svoj status azilanta/stranca pod supsidijarnom zatitom je
sljedea:
- odluka kojom se odobrava azil ili supsidijarna zatita;
- dozvola boravka.
Takoer, vano je da te osobe dokau svoj identitet, a to je mogue:
- putovnicom za azilanta;
- posebnom putovnicom za stranca;
- drugim identifikacijskim dokumentom.

G Postupak prijave

Student/ica koji se prijavljuje na natjeaj obvezan je prijavu izvriti online. Prijava se vri izravnim upisivanjem
osobnih podataka u prijavni elektroniki Obrazac na SharePoint portalu kojem se pristupa klikom na
poveznicu PRIJAVA uz upisivanje vlastitog elektronikog identiteta u sustavu AAI@EduHr (adresa e-pote
povezana s uniri korisnikim imenom).

Uz online popunjenu prijavu svaki student/ica mora priloiti (podignuti) na SharePoint portal dokumente
navedene u toki H.

U sluaju potekoa s povezivanjem na Share Portal, molimo vas da kontaktirate sa Sveuilinim informatikim
centrom e-potom na adresu: sharepoint.sic@uniri.hr.

Prijave na natjeaj zaprimaju se zakljuno do petka, 15. rujna 2017. do 12.00 sati.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave nee se razmatrati.

H Prijavna dokumentacija

OBVEZNI DOKUMENTI
1. Izjava uz prijavu (tiskana i potpisana);
2. Obrazac za potvrdu o statusu studenta (potpisan i ovjeren od strane
fakulteta/akademije/sveuilinog odjela);
3. Obrazac Acceptance Confirmation potpisan i peatiran od strane ovlatene osobe na inozemnoj
ustanovi;
4. Prijepis ocjena svih poloenih ispita na svim razinama visokokolskog obrazovanja: preddiplomskoj,
diplomskoj i poslijediplomskoj razini (izdan od strane fakulteta/akademije/sveuilinog odjela);
5. Preslika osobne iskaznice ili vaee putne isprave.

DODATNI DOKUMENTI
1. Obrazac za prijavu osoba s posebnim potrebama (ukoliko je potrebno);
2. Potvrda nadlene porezne uprave za sve lanove zajednikog kuanstva za zadnju dostupnu
kalendarsku godinu u trenutku predaje natjeajne dokumentacije (u svrhu dokazivanja slabijeg
socioekonomskog statusa);
3. Potvrda nadlene ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaene mirovine za zadnju dostupnu
kalendarsku godinu u trenutku predaje natjeajne dokumentacije za lanove zajednikog kuanstva koji
su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine (u svrhu dokazivanja slabijeg socioekonomskog statusa);

4
4. Popunjena i potpisana Izjava o lanovima zajednikog kuanstva (pod zajednikim kuanstvom
podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno ive na istoj adresi prebivalita i
podmiruju trokove ivota bez obzira na srodstvo) odvojeni dokument: Izjava o lanovima
zajednikog kucanstva_2016.docx (u svrhu dokazivanja slabijeg socioekonomskog statusa).

RAZNO (nije obvezno)


1. Potvrda o znanju stranog jezika na kojem e se odravati praksa (ukoliko je posjedujete).

I Materijali za preuzimanje

- Izjava uz prijavu;
- Obrazac Acceptance Confirmation;
- Obrazac za prijavu osoba s posebnim potrebama;
- Izjava o lanovima zajednikog kuanstva.
Materijali su dostupni na www.uniri.hr (pod kategorijom Meunarodna suradnja/Erasmus)

J Ostalo

Svaki kandidat/kandidatkinja duan/a je prije prijave na Natjeaj kontaktirati Erasmus


koordinatora / nositelja kolegija na svojoj sastavnici te ga/ju upoznati s prijavom.

Izabrani kandidati/kandidatkinje duni su se prije odlaska na i po povratku s inozemne ustanove pridravati


propisane procedure (o kojoj e biti obavijeteni) te Sveuilitu dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Prijavom na Natjeaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih kandidata ili na
listi ekanja.

K Kontakt osobe za dodatne upite

Maa ainka, Erasmus koordinator, voditeljica Ureda za mobilnost/Erasmus


tel. 051 584 840, masa@uniri.hr

Patrizia Mirkovi, Ured za mobilnost/Erasmus


tel. 051 584 842, patrizia.mirkovic@uniri.hr