You are on page 1of 1

Univerzitet u Zenici

Mašinski fakultet

Školska godina 2007/2008
Nastavnik: doc. dr. Elma Ekinović
Asistenti: Alma Žiga
Predmet: Kinematika Josip Kačmarčik
Pismeni ispit Datum: 09.04.2008. godine

Zadaci:

1. Tačka M kreće se u ravni sa brzinom definisanom u Oxy koordinatnom sistemu:
x&= 2cos t
y&= -2sin t
U početnom trenutku kretanja tačka se nalazila u položaju x = 2 , y = 4 .
Odrediti zakon kretanja tačke, trajektoriju i ubrzanje.

2. Krivaja O1A = 20 cm čini 120 obrtaja u minuti i
pomoću poluge AB = 100 cm dovodi u kretanje balanser
O2B = 60 cm, zglobno vezan u tački O 2. Odrediti ugaonu
brzinu štapa AB i ugaonu brzinu balansera O 2B u
trenutku kada krivaja O1B zauzima vertikalan položaj,
ako je poznato da u tom trenutku poluga AB obrazuje sa
vertikalom ugao od 60°, a da je ugao između AB i O 2B
30°.

3. Kvadrat ABDE, stranice b = 10 cm, vrši ravno kretanje u
cm
ravni crteža. U datom trenutku poznato je: v A = 10 ,
s
cm
a A = 10 2 - brzina i ubrzanje tačke A, a pravci brzine i
s
ubrzanja tjemena B poklapaju se sa pravcem stranice AB.
Odrediti brzine i ubrzanja tačake B, te ugaonu brzinu i
ubrzanje pločice.

4. Mala buba se kreće po pravoj liniji duž stare gramofonske
ploče od oboda prema centru (slika). Ploče se obrće
konstantnom ugaonom brzinom w = 1s -1 . Relativna brzina
cm
bube je konstantna i iznosi v B = 10 . U prikazanom
s
trenutku na rastojanju bube od 6 cm od centra ploče odrediti
apsolutnu brzinu i ubrzanje bube.