You are on page 1of 5

Anexa 6

ORGANISM DE CERTIFICARE A SISTEMELOR
AUTORITATEA FEROVIARÃ
OCSM - AFER DE MANAGEMENT
ROMÂNÃ
Bucureşti, Calea Griviţei 393, sector 1, cod 010719
ROMANIA

 Notă: Răspunsurile la chestionar se completează în funcţie de sistemul de management solicitat
în vedereaCHESTIONAR DE INFORMARE ŞI AUTOEVALUARE
certificării conformităţii.

A. INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea organizaţiei
2. Adresa organizaţiei
3. Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului
4. Cod fiscal
5. Cont bancar şi denumirea băncii
6. Nume / telefon / fax – Director General
7. Nume Director Economic
8. Nume / telefon / fax – Reprezentantul managementului pentru sistemul de management -
al calităţii şi /sau de mediu şi/sau al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (după caz) şi
Responsabilul calitate şi/sau mediu şi/sau al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (după caz)
– (poate fi aceeaşi persoană)
9. Nume / funcţie / telefon / fax – persoana numită să ţină legătura cu OCSM-AFER (poate fi
una dintre persoanele de la pct. 6-8)
10. Structura organizatorică a organizaţiei (funcţii, entitati distincte teritoriale/ locaţii şi
activităţi desfăşurate în fiecare locaţie, compartimente) şi documentele care o descriu
(ROF, organigramă, RI, manual – după caz)
11. Număr total de angajaţi (permanenţi/temporari), din care:
 conducere (directori, şefi secţii)
 personal tehnic cu studii superioare (ingineri, fizicieni, subingineri)
 personal tehnic cu studii medii (maiştri, tehnicieni)
 personal muncitor
 alte categorii de personal (ex.: colaboratori)
12. Principalii beneficiari ai produselor/serviciilor/lucrarilor dvs.: interni / externi
13. Aţi apelat la consultanţă pentru documentarea şi implementarea sistemului(elor) de
management? La ce organizaţie/ persoană?

Cod: FPS-SCM - 01 d Rev. 5 Pagina 1
din 5

20. specificaţi zonele/ procesele auditate. inclusiv procesele externalizate? 4.B1. Cum se asigură organizaţia că produsele/ serviciile aprovizionate se conformează cerinţelor specificate? 12. Aţi identificat metode aplicabile de îmbunătăţire continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii? Care sunt acelea? 18. Cum evaluaţi şi selectaţi furnizorii în cadrul organizaţiei ? 13. Cum asiguraţi monitorizarea şi măsurarea satisfacţiei clientilor ? 6. Cum asiguraţi personalul competent pentru activităţile ce influenţează calitatea produselor / serviciilor/ lucrărilor ? 7. Cum asiguraţi monitorizarea şi măsurarea proceselor identificate şi a produselor/ serviciilor/ lucrărilor realizate în cadrul organizaţiei ? 17. Cum asigură organizaţia planificarea şi realizarea pregătirii producţiei şi serviciilor în condiţii controlate? 14. Cum şi unde sunt identificate procesele necesare sistemului de management al calităţii (procese de management. explicite. Cum asiguraţi ţinerea sub control a echipamentelor de măsurare şi monitorizare ? 16.? Cum asiguraţi validarea acestor procese speciale ? 15. Care este stadiul documentării şi implementării sistemului de management al calităţii ? 2. Cum asiguraţi identificarea modificărilor proiectului şi menţinerea înregistrărilor . Aţi efectuat audituri interne ? Dacă da. 9.dacă este cazul? 11. legale şi de reglementare) şi menţinerea înregistrărilor ? (Enumeraţi cerinţele legale şi de reglementare aferente domeniului tehnic pentru care solicitaţi certificarea). înainte de livrarea sau furnizarea produselor /serviciilor/lucrărilor . Cum asiguraţi determinarea cerinţelor referitoare la produs/servicii/lucrari (implicite. SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII * 1. La ce interval se desfăşoară analizele efectuate de management si care sunt elementele de intrare si iesire ale acestora? Cod: FPS-SCM .dacă este cazul? 10.Cum asiguraţi tratarea neconformităţilor şi intreprinderea de acţiuni corective şi preventive? 19. realizare produs şi măsurare). Aţi identificat procese speciale (pentru care elementele de ieşire rezultate nu pot fi verificate prin măsurare sau monitorizare ulterioare) care se desfăşoară în organizaţia dvs. Care sunt categoriile de documente care alcătuiesc documentaţia sistemului de management al calităţii ? 5. 5 Pagina 2 din 5 .01 d Rev. Cum asiguraţi planificarea şi controlul activităţilor de concepţie şi dezvoltare al produselor/ serviciilor/lucrărilor ? 8. Aţi documentat politica referitoare la calitate şi obiectivele calităţii (inclusiv cele pentru nivelurile şi funcţiile relevante)? 3. Care este modalitatea prin care asiguraţi validarea proiectului. asigurare resurse.

Cum asiguraţi ţinerea sub control a cerinţelor legale aplicabile şi a altor cerinţe la care organizaţia subscrie.Cum asiguraţi tratarea neconformităţilor şi intreprinderea de acţiuni corective şi preventive? 16. Care sunt categoriile de documente care alcătuiesc documentaţia sistemului de management de mediu? Dacă dispuneţi de un sistem de mediu documentat . proceduri). Cum asiguraţi monitorizarea şi măsurarea în mod regulat a caracteristicilor principale ale operaţiilor şi activităţilor care pot avea impact semnificativ asupra mediului ? 14.B2. referitor la aspectele de mediu ale activităţilor. Aţi identificat operaţiile şi activităţile asociate aspectelor de mediu semnificative ? 12. produselor şi serviciilor organizaţiei dvs. 3. lista aspectelor de mediu în condiţii de funcţionare normală şi anormală precum şi a impacturilor semnificative asociate pentru aceste locaţii ) 6. Cum asiguraţi definirea. Cum asiguraţi personalul instruit şi cu experienţă pentru activităţile care au impact asupra mediului ? 10. specificaţi zonele/ procesele auditate 17. ? 11. în legătură cu aspectele de mediu din cadrul organizaţiei dvs. 5 Pagina 3 din 5 . La ce interval se desfăşoară analizele efectuate de management si care sunt datele de intrare si iesire ale acestora? Cod: FPS-SCM . Cum asiguraţi şi înregistraţi evaluarea periodică a conformării cu cerinţele legale aplicabile şi cu alte cerinţe la care organizaţia subscrie (ex. Care este stadiul documentării şi implementării sistemului de management de mediu ? 2. pentru fiecare locaţie (dacă este cazul)? (Anexaţi lista locaţiilor.? (Anexati lista cu reglementari legale aplicabile). pentru a asigura eficacitatea managementului de mediu? 9. Aţi efectuat audituri interne? Dacă da. anexaţi o copie după documentele sistemului de management de mediu ( manual . 5. SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU * 1. responsabilităţilor şi a autorităţii personalului. 7. documentarea şi comunicarea atribuţiilor. Deţineţi autorizaţie de mediu? Dacă da . Aţi stabilit (elaborat) un program de management de mediu? 8. Prin ce mijloace asiguraţi comunicarea internă şi externă.anexaţi o copie. Aţi identificat aspectele de mediu ale activităţilor.01 d Rev.: prin audituri de conformare)? 15. Aţi documentat politica de mediu şi obiectivele şi ţintele aferente? 4. Cum asiguraţi pregătirea pentru situaţiile de urgenţă şi capacitatea de răspuns ? 13. produselor sau serviciilor care pot avea impact asupra mediului .

Cum asiguraţi iniţierea. Prin ce mijloace asiguraţi comunicarea . Pentru aceste operaţii şi activităţi au fost stabilite proceduri documentate (pentru a cuprinde situaţiile în care absenţa acestora ar putea conduce la abateri de la politica şi obiectivele stabilite) şi criteriile de operare. Care sunt categoriile de documente care alcătuiesc documentaţia sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale? Dacă dispuneţi de un sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale documentat. documentarea şi comunicarea atribuţiilor. Aţi identificat operaţiile şi activităţile asociate riscurilor identificate. Cum asiguraţi identificarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe privind sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale care sunt aplicabile activităţilor. transport.01 d Rev. responsabilităţilor şi a autorităţii personalului. şi a fost asigurată comunicarea către furnizori şi contractanţi a acestor proceduri şi a cerinţelor relevante? 14.incidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale)? 16. specificaţi zonele/procesele auditate. pentru a asigura eficacitatea sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale? 10. anexaţi o copie după documentele sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (manual . Cum asiguraţi pregătirea pentru situaţiile de urgenţă şi capacitate de răspuns? 15. finalizarea şi confirmarea eficacităţii acţiunilor corective şi preventive întreprinse în organizaţie? 19. în legătură cu informaţiile pertinente referitoare la sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale? 12. Cum asiguraţi ţinerea sub control a echipamentelor de măsurare şi monitorizare a performanţei (dacă acestea sunt necesare)? 17. produselor şi serviciilor organizaţiei dvs. SISTEM DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE* 1. Cum asiguraţi identificare continuă a pericolelor. Aţi efectuat audituri interne ale sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale? Dacă da. Care este stadiul documentării şi implementării sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale? 2. Aţi documentat politica pentru sănătate şi securitate ocupaţională şi obiectivele (inclusiv cele pentru nivelurile şi funcţiile relevante)? 3. Aţi stabilit (elaborat) un program de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale? 9. pentru care trebuie să se aplice măsuri de control? 13. participarea şi consultarea în cadrul organizaţiei dvs (cu angajaţii şi alte părţi interesate). precum şi accesul la acestea? (Enumeraţi cerinţele legale pentru sănătate şi securitate ocupaţională aferente activităţii desfăşurate). curăţenie etc)? 6.evaluarea riscurilor şi implementarea măsurilor de control necesare? 5. proceduri). 8. Cum asiguraţi monitorizarea şi măsurarea periodică a performanţei sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (inclusiv pentru monitorizarea accidentelor. B3. Cum identificaţi şi asiguraţi competenţa personalului şi conştientizarea acestuia asupra importanţei funcţiei deţinute în performanţa globală a sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale? 11. Cum asiguraţi definirea responsabilităţilor şi autorităţii pentru investigarea şi tratarea incidentelor şi neconformităţilor? 18. depozitare. La ce interval se desfăşoară analizele efectuate de management şi care sunt datele de intrare şi ieşire ale acestora Cod: FPS-SCM . Aţi identificat pericolele şi aţi evaluat riscurile asociate proceselor de producţie /servicii aferente domeniului de activitate pentru care aţi solicitat certificarea precum şi a celor auxiliare (întreţinere. 4. Cum asiguraţi definirea.. 5 Pagina 4 din 5 . 20.

Data completării ……………….. Analiza de management ia în considerare planul şi strategia afacerii în întregul acesteia 7. Abordare integrată a proceselor aferente sistemelor de management 5. Da Nu PARŢIAL 2. 5 Pagina 5 din 5 . Abordare integrată a auditurilor interne 6.incluzând procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru integrate 3. B4. DIRECTOR Completat de …………………… (semnătură şi ştampilă) (funcţia şi semnătura) Cod: FPS-SCM . SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT ( SMI )* ( Informatii suplimentare/ optionale / Se completeaza de catre organizatiile care doresc certificarea unui sistem de management integrat ) Nr. Existenţa documentaţiei sistemului de management integrat.01 d Rev. capabil sa furnizeze informatii relevante legate de doua sau trei standard de sistem de management APROBAT. In cadrul SMI al organizatiei există o abordare integrata a mecanismelor de imbunatatire (actiuni corective si preventive. Abordare integrată a politicii şi obiectivelor în organizaţie 4. masuri si imbunatatire continua) 8. Informaţiile solicitate: crt. Responsabilitatile si sustinerea managerială sunt unificate 9. Organizatia dispune personal instruit.