You are on page 1of 1

Interpretació - FLAUTA

Nombre: ________________________________________ Curso: ___________

CATEGORÍA Excel·lent - 2 Notable - 1,5 Suficient - 1 Insuficient - 0,5
El compàs és erràtic de vegades.
El compàs és segur i els ritmes
El compàs és segur i els Alguns ritmes són precisos. Els El compàs és usualment
són en la seua major part
ritmes són exactes per a errors de duració són repetits. erràtic i els ritmes no són
Ritme l’estil de música que es
exactes. Hi ha alguns errors de
Els problemes de ritme precisos, restant-li valor a la
duració, però no li lleva valor
toca. ocasionalment li lleven valor a la interpretació.
a la actuació final.
interpretació final.

Les notes són Algunes de les notes són tocades Les notes errònies tocades
Precisió en les Les notes són correctes en la
consistentment incorrectament, restant-li valor a freqüentment li resten valor a
Notes precises.
major part de la interpretació.
la interpretació final. la interpretació.

Generalment actua amb l’estil Algunes vegades actua amb un
Actua amb creativitat i No demostra expressió i estil
Expressió i i matis que està indicat en la matis i un estil que està indicat
estil en resposta a la en la interpretació. Tan sols
Estil partitura.
partitura o que és suggerit pel en la partitura o que es suggerit
toca les notes.
professor. pel professor.

90-100% de la peça ha 75-89% de la peça ha estat 50-74% de la peça ha estat Menys del 50% de la peça ha
Memorització estat memoritzada i memoritzada i tocada amb memoritzada i tocada amb estat memoritzada i tocada
tocada amb precisió. precisió. precisió. amb precisió.
La interpretació indica la
La interpretació indica que la La interpretació indica un poc de
pràctica regular fora de La interpretació indica que va
pràctica fora de classe es pràctica fora de classe, però amb
Pràctica classe, amb gran atenció
regular, amb alguna atenció a poca atenció a les parts més
haver molt poca pràctica fora
a les parts més de classe.
les parts més complicades. difícils.
complicades.

TOTAL: