You are on page 1of 1

mp3 = 462,24[kg/h]

mp1 = 288,2[kg/h] mp2 = 182,66[kg/h] hp3 = 2784,8[KJ/kg]


hp1 = 2738,7[KJ/kg] hp2 =2778,1[KJ/kg] p3=11[bar]
p1=3[bar] p2=9[bar]

4 5
31 29
mods = 16,33[kg/h]
hods = 798,8[kJ/kg] mods = 16,33[kg/h]
28 6 13 12 10 8
pods=11[bar] 30 hods = 798,8[kJ/kg]
pods=11[bar]

mpw = 4,45 [kg/h]


hpw = 2738,4[kJ/kg]
tpw=
mods = 16,33[kg/h]
hods = 798,8[kJ/kg] mods = 32,66 [kg/h]
mods = 16,33[kg/h]
hods = 798,8[kJ/kg] ppw= 3 [bar] OBIEG 1 OBIEG 2 OBIEG 3
pods=11[bar] hods = 798,8[kJ/kg] pods=11[bar]
pods=11[bar]

1 2 3 7
15 11
32 mpw = 11,09[kg/h] mpw = 4,93[kg/h]
mp = 326,7[kg/h] mp = 326,7[kg/h]
mp = 326,7[kg/h]
hpw =2738,7[KJ/kg]
p2=3[bar]
14 hpw =2778,1[KJ/kg]
p2=9[bar]
9
hp = 2784,8[KJ/kg] hp = 2784,8[KJ/kg]
hp = 2784,8[KJ/kg] ms1 = 151,87 [kg/h]
p=11[bar] p=11[bar]
p=11[bar] hs1 = 2738,7[KJ/kg]
mu =465,87 [kg/h] ps1=3[bar]
hu = 42 [KJ/kg]
mp3 = 277,34[kg/h]
pu= atm hp3 = 2784,8[KJ/kg]
ms = 138,97[kg/h] mp2 = 150,07[kg/h] p3=11[bar]
hs =605,3[KJ/kg]
p2=3[bar]
hp2 = 2778,1[KJ/kg]
p2=9[bar]
18 16
34 22 20 19
17
21
Skropliny ms = 272,41[kg/h]

33 ZZ hs =763 [KJ/kg]
p2=9[bar]

mz = 1028,74 [kg/h]
mz = 342,9[kg/h] mz = 342,9[kg/h] mz = 342,9[kg/h] hz = 392,18 [kJ/kg]
hz = 392,05[KJ/kg] hz = 392,05[KJ/kg] hz = 392,05[KJ/kg]

pz=atm pz=atm pz=atm 23 p= atm

mz = 1028,74 [kg/h]
27 26 24 hz = 392,18 [kJ/kg] 36
p= atm
mz = 685,84[kg/h]
hz = 392,18[KJ/kg]
mpw = 4,45 [kg/h] Do c.w.u.
hpw = 2738,4[kJ/kg] mcwu=97,63 [kg/h]
pz=atm 25 tpw=
ppw= 3 [bar]
hcwu = 251,4 [kJ/kg]
tcwu= 60 [C]
RO p= atm

mods =49,01 [kg/h]


Do kanalizacji
hods = 798,8 [kJ/kg] mods = 44,56 [kg/h]

p= 11 [bar] 33 hods= 171,66 [kJ/kg]


t= 35 [C]
p= 3 [bar]

mods = 44,56 [kg/h]


SUW
mcwu = 97,63 [kg/h]
hods= 605,3[kJ/kg]
tods= 144,46 [C]
hcwu = 42 [kJ/kg]
tcwu= 10 [C]
35
pods= 3 [bar] pcwu= atm