You are on page 1of 11

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ISTORIE, RELAȚII INTERNAȚIONALE, STIINȚE POLITICE
ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII
DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE
PROGRAM DE STUDIU: DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI COMUNICARE
INSTITUȚIONALĂ (MASTER)

EFICIENTIZAREA LUĂRII DECIZIEI ÎNTR-O
INSTITUȚIE PUBLICĂ

Masterand: DANA MIRELA
Anul: I, sem II
Disciplina: EFICIENȚA LUĂRII DECIZIEI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Oradea
2017
1

dar şi de experienţă managerială (care implică – pe de o parte - cunoaşterea teoriei manageriale şi cu deosebire a tehnicilor decizionale.pe de altă parte . PROCESUL DECIZIONAL LA NIVELUL INSTITUȚIEI ȘCOLARE Stabilirea obiectivelor într-o unitate de învăţământ ţine şi de ştiinţa. de capacitatea previzională şi de intuiţia lor.pag.) Prin decizie.2008. ASE. dar şi de arta managerilor. organizarea şi prelucrarea informaţiilor (datelor. .cunoaşterea problemelor şcolii şi a modalităţilor specifice de soluţionare a lor)’’. Este deci o problemă de opţiune. faptelor): 2) Formularea și evaluarea soluțiilor alternative a) Criterii de analiză b) Formularea soluțiilor alternative/ a variantelor găsite c) Evaluarea soluțiilor alternative/ a variantelor găsite 3) Alegerea celei mai bune alternative a) Adoptarea deciziei şi a măsurilor de aplicare 4) Implementarea deciziei a) Aplicarea deciziei şi urmărirea îndeplinirii ei 2 . (Ioan Jinga .. conducătorul (individual sau colectiv) hotărăşte în legătură cu modalităţile de acţiune menite să conducă la realizarea obiectivelor proiectate și declanşează aceste acţiuni. de experienţa. iar .Managementul învăţământului’’-Ed. Procesul decizional presupune mai multe 4 etape/faze: 1) Definirea și analizarea problemei a) Definirea problemei b) Analizarea problemei c) Selecţionarea.Decizia nu este altceva decât alegerea unei alternative dintre mai multe posibile...136.

crearea si functionarea oricaror formatiuni politice. a prezentului regulament. (4) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unitatii de invatamant. 3 . ASPECTE GENERALE Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române. cu drept de vot. care pun in pericol sanatatea fizica. a actelor normative elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Instituție de învățământ public unde se predau elementele de bază ale principalelor discipline. recunoscute la nivel de ramura. in concordanta cu prevederile legale. Conform Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar: CAPITOLUL 1 . orice forma de activitate care incalca normele convietuirii sociale. organizarea si desfasurarea activitatilor de propaganda politica si prozelitism religios.ARTICOLUL 6 (1) Unitatile de invatamant sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei generale si speciale. cu participarea reprezentantilor organizatiilor sindicale. pentru elevii si parintii/reprezentantii legali ai acestora. ARTICOLUL 7 In incinta unitatilor de invatamant preuniversitar sunt interzise. existente in scoala si cuprinde reglementari specifice conditiilor concrete de desfasurare a activitatii. potrivit legii. termenul: „școala” – școli. f. reprezentanti ai parintilor si ai elevilor din clasele a IX a – a XII-a/a XIII-a. la care participa. a personalului didactic. a deciziilor inspectoratului scolar si a regulamentului intern al fiecarei unitati. didactic auxiliar si nedidactic. 1. in vigoare. si personalul didactic auxiliar si nedidactic. psihica a elevilor. s. (3) Regulamentul intern se propune si se dezbate de catre consiliul profesoral. (2) Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de administratie.

se infiinteaza Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie.84/1995. directorul are dreptul sa interzica aplicarea lor si este obligat sa informeze. Fisa postului si fisa de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul scolar. in conformitate cu atributiile conferite de lege. (2) La nivelul fiecarei unitati de invatamant din Romania. Sectiunea a 2. si ale Legii nr. reprezentat prin inspectorul scolar general. in baza reperelor stabilite si comunicate in teritoriu de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii. (3) Directorul reprezinta unitatea de invatamant in relatiile cu terte persoane fizice si juridice.CONDUCEREA UNITĂȚILOR DE INVĂȚĂMÂNT ARTICOLUL 15 (1) Conducerea unitatilor de invatamant preuniversitar este asigurata in conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 4 . cu hotararile Consiliului de administratie al unitatii de invatamant. in fata carora prezinta rapoarte semestriale si anuale. cu modificarile si completarile ulterioare. directorul are urmatoarele atributii: a) coordoneaza elaborarea proiectului de dezvoltare a scolii. inspectorul scolar general. ARTICOLUL 19 In realizarea functiei de conducere. 128/1997. cu modificarile si completarile ulterioare. conform prevederilor legale in vigoare.a – Directorul .ARTICOLUL 16 (1) Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de invatamant.CAPITOLUL III . republicata. precum si cu alte reglementari legale. (2) Directorul este subordonat inspectoratului scolar. in termen de 3 zile. (2) In cazul in care hotararile acestor organisme incalca prevederile legale. in limitele competentelor prevazute de lege. ARTICOLUL 18 (1) Directorul este presedintele consiliului profesoral si al consiliului de administratie. in acest sens. prin care se stabileste politica educationala a acesteia.

dupa consultarea sefilor de catedre /comisii metodice. Consiliului local. m) elaboreaza. desemnarea reprezentantilor lor in consiliul de administratie al unitatii de invatamant. tehnic si postliceal) si aprobat de consiliul de administratie. c) lanseaza proiecte de parteneriat cu unitati de invatamant similare din Uniunea Europeana sau din alte zone. ai colectivelor pe domenii. avizat de consiliul profesoral. j) poate propune consiliului profesoral. Instrumentele respective se aproba in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant. f) numeste invatatorii / dirigintii la clase si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare. h) in baza propunerilor primite. o) elaboreaza instrumente interne de lucru. utilizate in activitatea de indrumare. de Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social in Formarea Profesionala (pentru invatamantul profesional. care este si seful comisiei dirigintilor. urmarind respectarea principiului continuitatii. d) emite decizii si note de serviciu care vizeaza realizarea obiectivelor politicii educationale si de dezvoltare institutionala. Consiliului reprezentativ al parintilor si. conform legii si contractului colectiv de munca. 5 . l) vizeaza fisele posturilor pentru personalul din subordine. dupa caz. k) stabileste atributiile directorului/directorilor adjuncti. sefii compartimentelor functionale. cu avizul consultativ al sindicatelor reprezentate la nivelul unitatii scolare. precum si responsabilitatile membrilor consiliului de administratie. proiectele de incadrare pe discipline de invatamant. e) propune inspectorului scolar general proiectul planului de scolarizare. comisia pentru curriculum. control si evaluare a tuturor activitatilor care se desfasoara in unitatea de invatamant. comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii.b ) este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate de unitatea de invatamant. cadre didactice care sa faca parte din consiliul de administratie si solicita Consiliului elevilor. numeste sefii catedrelor si ai comisiilor metodice. ai comisiilor si colectivelor pe domenii si solicita avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate ale acestora. cu respectarea principiului continuitatii si al performantei. ai sefilor catedrelor si ai comisiilor metodice. in urma consultarii sefilor de catedra/ ai comisiilor metodice. spre aprobare.

de seful de catedra. in calitate de angajator. astfel incat fiecare cadru didactic sa fie asistat cel putin o data pe semestru.p) controleaza. c) consemneaza zilnic. in conditiile asigurarii suplinirii activitatii acestora. calitatea procesului instructiv-educativ. de la o gradatie salariala la alta. pentru intreg personalul. in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. cu sprijinul sefilor de catedra. conform legislatiei in vigoare. de regula. e) numeste si elibereaza din functie personalul didactic auxiliar si nedidactic. cu modificarile si completarile ulterioare. precum si ale personalului didactic auxiliar si nedidactic. in condica de prezenta. conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de munca aplicabil. ARTICOLUL 21 Directorul unitatii de invatamant. 6 . absentele si intarzierile de la orele de curs ale personalului didactic de predare si de instruire practica. b) aproba concediu fara plata si zilele libere platite. d) atribuie. prin decizie interna. In cursul unui an scolar. de la programul de lucru. directorul este insotit.C. in calitate de evaluator. directorul efectueaza saptamanal 3-4 asistente la orele de curs. pe care il propune pentru conferirea distinctiilor si premiilor. ARTICOLUL 20 Directorul. pe baza solicitarilor scrise ale acestora. orele de curs ramase neocupate. f) coordoneaza comisia de salarizare si aproba trecerea personalului salariat al unitatii de invatamant. 128/1997. didactic auxiliar si nedidactic. are urmatoarele atributii: a) incheie contracte individuale de munca cu personalul angajat si aproba concediile de odihna ale personalului didactic. w) indeplineste atributiile stabilite prin alte metodologii aprobate de M. in regim de cumul sau plata cu ora. privind statutul personalului didactic. La asistentele efectuate sau la unele activitati ale catedrelor.Ed. personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate. personalului didactic titular. are urmatoarele atributii: a) informeaza inspectoratul scolar cu privire la rezultatele de exceptie ale personalului didactic. conform prevederilor Legii nr. conform codului muncii si contractului colectiv de munca aplicabil.

in calitate de ordonator de credite. la inspectiile pentru obtinerea gradelor didactice. c) necesitatea. 7 .b) apreciaza personalul didactic de predare si de instruire practica. e) organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetara. b) urmarirea modului de incasare a veniturilor. d) integritatea si buna functionare a bunurilor aflate in administrare. raspunde de: a) elaborarea proiectului de buget propriu. in limita si cu destinatia aprobate prin bugetul propriu. ARTICOLUL 22 Directorul unitatii de invatamant. precum si pentru acordarea salariului de merit si a gradatiilor de merit. oportunitatea si legalitatea angajarii si utilizarii creditelor bugetare.

titularul primei catedre.SITUAŢIA PROBLEMĂ DE LA CARE SE PORNEȘTE: În cadrul unei unități școlare din Județul Bihor. nominalizată ca inspector de chimie. directorul şcolii primeşte de la ISJ.  se constată. b) Analizarea problemei  profesorul de sport nominalizat în decizia ISJ. 1) Definirea și analizarea problemei a) Definirea problemei  la unitatea școlară.  fiecare refuză pe rând să facă naveta. vine de la o şcoală la care a fost numit ca director un alt profesor de sport. sunt două catedre de educaţie fizică. 8 . cu normă întreagă şi mai rămân ore suplimentare. titularul celei de-a doua catedre este detaşat în administraţia publică. pe rând. având în vedere o eventuală întoarcere la post. în ianuarie 2017. o decizie prin care profesorul de sport de la altă şcoală din oraş este numit pe orele de educaţie fizică de la unitatea noastră. c) Selecţionarea. să predea orele de la sat. că orele se vor acorda de la unitatea noastră. la gimnaziu.  profesorul cu normă întreagă şi ore suplimentare. unde catedra îi rămâne vacantă. pe care le predă un profesor de sport. cu fiecare cadru didactic implicat . deoarece profesorul nominalizat în decizie refuză să facă naveta la sat (15 km).  celălalt profesor.  noul director (profesor de educaţie fizică) a fost detaşat de la o şcoala de la sat. cerând să fie numit noul profesor pe catedra rezervată. organizarea şi prelucrarea informaţiilor (datelor. orele lui fiind predate de un profesor de educație fizică suplinitor.  profesorul detaşat în administraţia publică nu acceptă o scindare a catedrei. din decizia ISJ. în locul fostei directoare. faptelor):  se poartă discuţii. nu acceptă să i se ia orele suplimentare. la ciclul gimnazial. unde activez.

Varianta II :  profesorul numit de inspectorat să predea orele suplimentare de la unitatea noastră şi astfel îşi completează norma cu cele care-i rămân de la noul director. iar profesorul suplinitor să accepte să facă naveta la sat (are microbuz şcolar). cerând o altă decizie.  orarul şcolilor implicate. motivând că îi este greu să alerge între două şcoli (circa 6 km). maşină proprietate personală). să predea orele profesorului detaşat în administraţia publică. menţionând avantajele şi dezavantajele fiecărei variante propuse.având în vedere că decizia se ia la finele semestrului I. directorul unităţii analizează şi selecţionează informaţiile.numărul orelor suplimentare. 9 .  decizia ISJ.  catedrelor şi încadrarea şcolii. Varianta III :  să fie convins profesorul nominalizat în decizia inspectoratului să meargă pe catedra vacantă de la sat.  convocă consiliul de administraţie . b) Variante propuse spre dezbatere consiliului de administraţie: Varianta I :  cadrul didactic nominalizat în adresa ISJ.  profesorul care a predat orele suplimentare să ia catedra vacantă de la sat (microbuz scolar. le organizează şi prelucrează impreună cu directorul adjunct şi elaborează variantele propuse. 2) Formularea și evaluarea soluțiilor alternative/ variantelor de acţiune: a) Criterii de analiză :  cadrul legislativ.  posibilitatea fiecărui cadru didactic de a face naveta la sat.  optiunile cadrelor didactice-argumentele lor. pe catedra vacantă.

10 . considerând că este cea mai puţin dezavantajoasă pentru fiecare. inclusiv al costurilor pentru cadre didactice. fapt ce a presupus:  comunicarea deciziei. directorul unității școlare.  explicarea ei şi motivarea personalului.  vechimea.  profesorului numit de inspectorat îi mai ramân ore la şcoala unde a funcţionat. stabilindu-se responsabilităţi şi termene de rezolvare. rezultate la concursuri şi olimpiade. 4) Implementarea deciziei: a) Aplicarea deciziei şi urmărirea îndeplinirii ei Dupa adoptarea deciziei s-a trecut la aplicarea ei. Cu această operaţie se încheie. Criteriul care a constituit norma decizională a fost numirea făcută de inspectoratul şcolar. grade didactice. împreună cu consiliul de administraţie.  olimpiadelor şcolare şi posibilitatea participării la acestea cu loturile formate  inexistenţa unei săli de sport la sat. etapa pregătitoare a elaborării deciziei/alegerea celei mai bune alternative. experienţa. elevi).  posibilitatea revenirii la catedră a profesorului detaşat în administraţia publică.  posibilitatea de a face sau nu naveta la sat (15 km).cu degrevarea prevăzută de lege. după ce noul director îşi face catedra. de fapt. 3) Alegerea celei mai bune alternative: a) Adoptarea deciziei şi a măsurilor de aplicare Pe baza analizei fiecărei variante de acţiune. prin compararea avantajelor şi dezavantajelo (sub toate aspectele.  continuitatea în pregătirea loturilor olimpice la fiecare şcoală. c) Evaluarea soluțiilor alternative Avantajele şi dezavantajele fiecărei variante sunt legate de:  schimbarea orarului şcolilor în timpul anului şcolar. După adoptarea acestei variante (decizii) s-au discutat şi s-au aprobat şi măsurile de aplicare. au ales varianta a II-a.

C.pe baza concluziilor desprinse din control. ASE. pag.Ed. 1995..  controlul îndeplinirii deciziei.Regula de aur a oricărei acţiuni eficiente (deci cheia succesului în activitatea de conducere a şcolii) este îmbinarea controlului cu îndrumarea celor antrenaţi în aplicarea unor decizii. ASE. 140) BIBLIOGRAFIE: 1) Ioan Jinga . Bucureşti. pe fundalul unui climat de muncă susţinută de iniţiativa personală şi responsabilitate”.Managementul şcolar’’. 1993. pag.Managementul învaţământului”.Managementul învăţământului’’-Ed. Craiova.2008.136-140.EDP. 2) Ioan Jinga „Conducerea învăţământului”. Bucureşti. Bucureşti.  organizarea implementării deciziei.  reglarea acţiunii practice de aplicare a deciziei. (Ioan Jinga -.. 2008. Alexandru.Ed. 3) Elena Joiţa .  evaluarea rezultatelor. ... Gh. 11 .