You are on page 1of 48

Türkçe Dersi Öğretim Programı

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

TÜRKÇE DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI
(İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)

Ankara - 2017
47

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

TÜRKÇE DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI
(İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)

Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi
çalışmaları kapsamında kamuoyunun görüş, öneri ve eleştirilerini almak amacıyla hazırlanmıştır.
Başka bir amaçla kullanılamaz. Öğretim programlarının nihai hali değildir.

ANKARA - 2017

İÇİNDEKİLER

ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ............................................................................................... 3

ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI.............................................................................................. 4

ÖĞRETİM PROGRAMINDA TEMEL BECERİLER............................................................................................ 5

ÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞERLER EĞİTİMİ........................................................................................... 5

ÖĞRETİM PROGRAMINDA REHBERLİK........................................................................................................ 5

ÖĞRETİM PROGRAMINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI ������������������������������������������������������ 6

ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI.................................................................................................................. 8

ÖĞRENME ALANLARI.................................................................................................................................... 9

ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ������������������������������������� 10

Ders Kitaplarına Yönelik Açıklamalar.............................................................................................. 10

Ders Kitaplarına Alınacak Metinlerin Nitelikleri............................................................................... 11

İLK OKUMA VE YAZMA SÜRECİ.................................................................................................................. 13

1. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI......................................................................................................... 16

2. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI........................................................................................................ 18

3. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI........................................................................................................ 20

4. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI........................................................................................................ 22

5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI........................................................................................................ 24

6. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI........................................................................................................ 27

7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI........................................................................................................ 30

8. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI........................................................................................................ 33

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIM VE AÇIKLAMALAR TABLOSU ������������������������������������ 37

karar verme. konuyu özetleme gibi sarmal bir şekilde ilerleyen bir kazanım hiyerarşisi oluşturulmuştur. Bilgi teknolojilerini güvenli bir şekilde kullanarak bilgi edinme. Bundan hareketle Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın temel amacı. Programda öğrenme alanları “Sözlü İletişim”. manevi ve evrensel değerlere duyarlı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Türkçe sevgisiyle. öğrenme alanlarıyla ilişkilendirilerek metin bağlamı içerisinde ele alınması hedeflenmiştir. millî. anlayan. kurallara uyarak konuşma beklenirken sonraki yıllarda topluluk önünde konuşmalar veya sunumlar için hazırlık yapma. Bu yaklaşımla dil bilgisi konularının ezberlenmesi yerine sezdirme ve uygulama yoluyla öğretilmesi amaçlanmıştır. Bilimsel düşünen. 6. Konuşma ve dinleme becerileri sözlü iletişim öğrenme alanı içinde işlenmektedir. konuşma/tartışma içinde ana fikri belirleme. araştıran. Dil ve zihinsel becerilerinin gelişimi. manevi ve evrensel değerlerle donanımlı. çok yönlü düşünme. öz güveni yüksek. analiz-sentez yapma. iletişim kuran. diğer tüm alanlarda öğrenme. öğrencilerin “sözlü iletişim”. 3 . Türkçe Dersi Öğretim Programı. Sözlü iletişim. Birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar kazanımların yapısı ve hiyerarşisi. etkili iletişim kurmaları. Türkçe Dersi Öğretim Programı ile basılı ve elektronik ortamlarda dinlediklerini ve okuduklarını anlayan. sıralama. Program. sınıf seviyesine uygun şekilde öğrenme alanları içerisine 5. kişisel ve sosyal gelişme ile mesleki becerileri edinmenin ön şartı olarak kabul etmektedir. okuma ve yazma öğrenme alanlarındaki beceriler birbiriyle ilişkili ve bütünlük içinde ele alınmaktadır. görüş ve tezlerini gerekçe ve kanıtlarla destekleyerek yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen. eleştirme. Bu nedenle öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren dil ve zihinsel becerilerini geliştirmek gerekmektedir. çevresiyle uyumlu. “okuma” ve “yazma” öğrenme alanlarındaki kazanımlarla farklı türlerden metinler üzerinde çalışmalar yaparak anlama. Program. sınıftan 8. öğrencilerin olayları sorgulama. değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 1. Örneğin ilköğretimin ilk yıllarında sözlü iletişim alanında konu dışına çıkmadan. sınıflama. öğrencinin birikim. Türkçeyi doğru. tahmin etme. öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri sözlü iletişim. bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri. Programda öğrenme alanları. güzel ve etkili kullanan. sınıfa kadar bir bütün olarak düşünülmüştür. 4. Haklarını ve sorumluluklarını bilen. sosyalleşme ve mesleki gelişim süreçlerini kolaylaştırmaktadır. millî. sınıfa kadar aşamalı olarak dağıtılmıştır. “Okuma” ve “Yazma” olmak üzere üç ana başlık altında düzenlenmiştir. Öğrenme alanlarının her birinde edinilen bilgi ve beceriler öğrenme sürecinde birbirini etkilemekte ve tamamlamaktadır. inceleyen. kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eden. 2. anlamlandırma. iletişim kurma. değerlendirme. değerlendirme ve sentezleme becerilerini geliştirmeye de odaklanmıştır. Dil bilgisinin. 1. Bu Programda dil bilgisi ile ilgili kazanımlar. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda Türkçe öğretiminin yanında. istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi. beceri ve gelişimini göz önünde bulunduran ve öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanmış olup bütün kazanımlar sürekli gelişme ve ilerleme gösteren bir yapı içinde tasarlanmıştır. sınıftan 8. sorgulama. öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanında “sözlü iletişim”. beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır. duygu ve düşüncelerini ifade etme ve bilgi edinmelerinde dilin yeri çok önemlidir. 3. okuma ve öğrenmeden zevk alan. Türkçe Dersi Öğretim Programı ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ Türkçe Dersi Öğretim Programı. ilişki kurma. okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları. sorgulayan ve yorumlayan. konuşmasını hazırlamak için okuduklarına atıf yapma. iş birliği yapan. yansıtıcı ve yenilikçi düşünen. oluşturma ve paylaşma becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir. anlama. Öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirme. dil becerilerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesini. sentezleyebilen. Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilen. eleştirel. sorgulama. girişimcilik ve sorun çözme kapasitesi gelişmiş. Kendini ifade eden. eleştiren. düşünme. “okuma” ve “yazma” alanlarında temel becerileri kazanmaları ile birlikte üst düzey bilişsel becerileri geliştirecek şekilde düzenlenmiştir. 5.

2. iletişim kurma. Okuma ve yazma kazanımları metin içi. Düşünme. analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel beceriler ön plana çıkarılmıştır. Okuduğu. Sözlü iletişim. 9. problem çözme ve girişimcilik gibi temel becerilerini geliştirmek. eleştirel ve yenilikçi düşünme. problem çözme. Düşünme. tarihî. iletişim kurma. 7. duygu. anlama. 1. Bilgiyi araştırma. tahmin etme. kendini ifade etme. ilişki kurma. 11. 3. Okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmalarını sağlamak. 8. İlk okuma-yazma öğretiminde “ses temelli cümle yöntemi” benimsenmiştir. Millî. Bilimsel. kültürel. bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek. 12. Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme. millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmek. analiz-sentez yapma ve değerlendirme becerilerini geliştirmek. eleştirel ve yenilikçi düşünme. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri doğrultusunda öğrencilerin. Öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak dil bilgisi. 5. 10. keşfetme. sorgulama. araştırma. etkili ve güzel kullanma. girişimcilik ve karar verme gibi temel becerilere yer verilmiştir. 6. 6. ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI Türkçe öğretiminin amacı. anlama. iş birliği yapma. tahmin etme. ilişki kurma. metin dışı ve metinler arası okuma yoluyla anlam oluşturmayı sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. eleştirme. konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli. estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak. okuma ve yazma becerilerini geliştirmek. dinlediği ve izlediğinden hareketle. 7. eleştirme. Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmelerini sağlamak. sınıflama. yorumlama. 4 . yapıcı. Türkçeyi doğru. Tematik yaklaşım esas alınmış ve sınıf seviyeleri itibariyle temalar belirlenmiştir. bilgi teknolojilerini kullanma. doğru ve özenli kullanmalarını sağlamak. Türkçe Dersi Öğretim Programı Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda 1. sınıflama. Çoklu medya ortamlarında aktarılanları sorgulamalarını sağlamak. sosyal ve kültürel yönlerden gelişmelerini sağlamak. 4. sorgulama. okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerileri ile ilgili kazanımlar artan bir yoğunluk ve derinlik içinde yapılandırılmıştır. Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri tanımalarını sağlamaktır. sosyal. yazım kuralları. Yazı öğretimine birinci sınıftan itibaren bitişik eğik yazıyla başlanması ve bütün yazı çalışmalarının bitişik eğik yazı harfleriyle yapılması ve bütün sınıf seviyelerinde sürdürülmesi benimsenmiştir. sıralama. 5. ahlaki. Kişisel. sıralama. yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştirmek. manevi. düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerini sağlamak. 4. 13. 2. 3. Türkçeyi. söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarını.

dayanışma. alçakgönüllülük. ÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞERLER EĞİTİMİ Değer eğitiminin temel amaçlarından biri öğrencilerin sağlıklı. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde yer alan anahtar yeterlilikler (ana dilde iletişim. anlama. sevgi. adalet. tutarlı ve dengeli bir kişilik geliştirmelerini sağlamaktır. yabancı dilde iletişim. özgüven vb. sadakat. Millî. öğrencilere metinler aracılığıyla kazandırılmaktadır. paylaşma. manevi ve evrensel değerleri tanıyan. dürüstlük. Çünkü programlardaki rehberlik çalışmalarının içeriği bu dönemdeki çocukların gelişim özelliklerine uygun. okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerinin ve düşünme. öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri sözlü iletişim. sorgulama. Dil ve zihinsel becerilerinin gelişimi. Türkçe Dersi Öğretim Programı. hukukun üstünlüğü. çalışkanlık. öğrenmeyi öğrenme. fedakârlık. aile birliğine önem verme. üretme. “Vatandaşlık Bilinci” teması altında yer alan konu örneklerinden “görev bilinci. iş birliği. bir değerle ilişkilendirilebileceğinden Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın değerler eğitimi açısından zengin bir içeriğe sahip olduğu söylenebilir. Dolayısıyla ders kitaplarına seçilecek olan metinlerin millî. sözünde durma. sıralama. tahmin etme. değerlendirme. ilişki kurma. 5 . yardımlaşma. okuma ve yazma öğrenme alanlarındaki beceriler birbiriyle ilişkili ve bütünlük içinde ele alınmaktadır. misafirperverlik. kişisel ve sosyal gelişme ile mesleki becerileri edinmenin ön şartı olarak kabul etmektedir. benimseyen ve bunları içselleştirerek davranışa dönüştüren bireyler yetiştirmede Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın katkısı son derece büyüktür. Yukarıda verilen değerler dışında. Bu anlayıştan hareketle Türkçe derslerinde öğrencilere aktarılması beklenen değerlerin Programda somut bir şekilde Sınıf Düzeyine Göre Temalar ve Konu Örnekleri başlığı altında verilmesi uygun görülmüştür. saygı. eleştirme. ahlaki ve evrensel değerleri yansıtması beklenmektedir. akademik başarılarını destekleyici ve eğitim amaçlarıyla uyumlu biçimde hazırlanmalıdır. Örneğin. matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler. özgürlük (bağımsızlık). diğer tüm alanlarda öğrenme. eşitlik. Sözlü iletişim. inisiyatif alma ve girişimcilik algısı. manevi. çok yönlü düşünme. arkadaşlık. karar verme. Bu nedenle öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren dil ve zihinsel becerilerini geliştirmek gerekmektedir. cesaret. paylaşma. vergi bilinci. güven. sabır. kültürel farkındalık ve ifade) ile doğrudan ilişkili becerilerdir. Programda yer verilen değerler aşağıda belirtilmiştir: Dostluk. Program. ÖĞRETİM PROGRAMINDA REHBERLİK Öğretim programlarında ele alınacak rehberlik çalışmalarının içeriği. çalışma. adalet. Millî eğitim sisteminin öncelikli hedefinin kültür aktarımını sağlamak olduğu göz önüne alındığında. Türkçe öğretiminde değerler. değerlendirme gibi zihinsel becerilerin gelişimine odaklanmıştır. analiz-sentez yapma. sorumluluk. iyilikseverlik. değerler sisteminin eğitim süreci içerisinde kazandırılması ve yeni nesillere aktarılması kültür devamlılığı açısından da son derece önemlidir. tarihsel mirasa duyarlılık. öğrencilerin “sözlü iletişim”. insanın tutum ve davranışlarını biçimlendirmede önemli bir role sahiptir. vatanseverlik. Çünkü değerler. Metinlerin hangi değerleri aktaracağını da tema ve konu örnekleri belirlemektedir. okulun özellikleriyle öğrencilerin gelişim dönemleri ve ihtiyaçlarına göre farklılık göstermektedir. temizlik. vicdanlı olma. dil becerilerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesini. emeğin değeri. vefa. sınıflama. merhamet. dijital yetkinlik. Programdaki beceriler. Programın Sınıf Düzeyine Göre Temalar ve Konu Örnekleri başlığı altında yer alan maddelerin neredeyse tamamı. öğrencilerin olayları sorgulama. tüketici bilinci” gibi kavramlar değerlerle doğrudan ilişkili konu örnekleridir. Öğrenme alanlarının her birinde edinilen bilgi ve beceriler öğrenme sürecinde birbirini etkilemekte ve tamamlamaktadır. cömertlik. sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yeterlilik. “okuma” ve “yazma” alanlarında temel dil becerileri kazanmaları ile birlikte üst düzey bilişsel becerileri geliştirecek şekilde düzenlenmiştir. sosyalleşme ve mesleki gelişim süreçlerini kolaylaştırmaktadır. hoşgörü. Türkçe Dersi Öğretim Programı ÖĞRETİM PROGRAMINDA TEMEL BECERİLER Türkçe Dersi Öğretim Programı.

öğrenciye müdahale şeklinde değil öğretim etkinliklerinin ve/veya içeriğin yeniden düzenlenmesi/öğretimi şeklinde olmalıdır. iş birliği yapma gibi sosyalleşme sürecini kolaylaştırma. ÖĞRETİM PROGRAMINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI Programda. öğretmen rehberliğinde kontrol edilerek metin üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanmalıdır. geri bildirimde bulunma ve yönlendirme önem taşır. sınıfta öğrencilerin yazma çalışmalarında öğretim esnasında anlık olarak izleme. ölçme ve değerlendirme çalışmalarında 1. yetenek ve özelliklerini keşfetmesi. Birinci sınıfta öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesinde okul öncesi eğitim alıp almadıkları da dikkate alınarak özellikle okuma ve yazma ile ilgili kazanımların gerçekleştirilmesine yönelik etkinliklerde bilişsel ve psikomotor beceriler bakımından gelişim düzeyinin değerlendirilmesi gerekir.2. kendine güvenen. sınıfta yazma öğrenme alanında öğrencilerin harfler. Kendini gerçekleştirme yolunda vereceği tüm kararlarda kendi özellikleri ve çevre koşullarına duyarlı ve bilinçli olabilmesine çalışılır. yetişkinler dünyasına hazırlanması. süreç içinde öğrenme ve gelişiminin izlenmesi ile öğrenme sürecinin sonucunda kazanımların gerçekleşme düzeylerinin belirlenmesi birbirini destekleyen ve tamamlayan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri olarak ele alınmıştır. sosyal ilişkilerde başarılı. İlkokulda öğrencilerin dil becerilerinin gelişiminin sürekli olarak izlenmesi. gizilgüçlerini geliştirmesi için uygun ortam ve fırsatlar sağlanması gerekir. Özellikle ilkokulun ilk üç sınıfında notla değerlendirme yapılmaması bu yaklaşımın uygulanmasını kolaylaştırır. Örneğin T. Yazma çalışmalarında öğretmenin yönlendirmesi ve desteği. öz yönetim. ilgi. zamanı iyi kullanma. değişikliklere aktif uyum sağlaması amaçlanır. başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı olma. problem çözme ve karar verme gibi kişiliğin çeşitli yönlerini etkileyecek alanlarda bireysel gelişimi sağlamaya yönelik çalışmalar önemli bir yer tutar. öz denetim. planlı çalışma. sonraki yıllarda öğrencinin bağımsız çalışma ve karar verme becerilerini geliştirme amacıyla ihtiyatla ve kademeli olarak azaltılmalıdır. Öğrencilerin oluşturduğu metinler. Bu nedenle eksiklerin giderilmesi ve yanlışların düzeltilmesi. Bu dönemde öğrencilerin gelişim düzeylerinin üzerinde zorlanmaları. iş birliği yapabilen ve empati kurabilen güçlü bir birey olarak yaşadığı ortama. iletişim kurma. öğrenme sürecinin başlangıcında öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi. okuma ve yazmaya karşı olumsuz tutum geliştirmeleri yanında kalıcı olarak okuma ve yazma bozukluklarına da neden olabilir. ergenin kişilik bütünlüğünü kazanması. Bu nedenle 1. Bazı öğrencilerin okuma ve yazmaya geçmeleri daha uzun zaman alabilir. rehberlik çalışmalarından beklenen yararlar içindedir. kişisel ve sosyal rehberlik alanında özellikle benlik saygısı. Öğretmenin her yanlış telaffuza doğrudan müdahalesi ve bunun yanlış olduğunu 6 . Türkçe Dersi Öğretim Programı İlkokul süreci içinde öğrencinin kendini tanıması. yaşam felsefesini oluşturması.1. Bu dönemde çocuklarda sosyal ilgi ve ait olma duygusunu geliştirme. Eğitsel rehberlik alanında. iletişim kurabilen. Bu yıllarda. her bir öğrenme alanında öğretmenin resmî ölçme ve değerlendirme etkinliklerinden daha çok sınıf içi gözleme dayalı bir değerlendirme yapmasını gerektirir.7 ve T. ilk yıllarda daha fazla olmakla birlikte.2. geliştirmesi amaçlanır.2. Süreç içindeki ölçme ve değerlendirme çalışmalarında öğrenme eksikleri ve yanlışlıklar belirlendiğinde bu eksiklerin giderilmesi ve yanlışların düzeltilmesine yönelik düzenlemelerin öğrencilerin benlik algılarını olumsuz etkileyecek nitelikte ve yargılayıcı olmamasına dikkat edilmelidir. eğitime değer verme gibi temel tutum ve becerilerin kazandırılması amacıyla uygun fırsatlar ve öğrenme yaşantıları kazandırılması çok önemlidir. Süreç içinde. zamanı verimli kullanabilen. Eğitsel rehberlik alanında okula ilgi. Gelişim özelliklerinin çeşitlilik gösterdiği gruplarda öğrencilerin okuma ve yazmaya hazırbulunuşluklarının üzerinde bir güçlüğe maruz bırakılmamalarına dikkat edilmelidir. İlk yıl yazma öğretiminde hiçbir şekilde resmî sınav biçiminde bir ölçme ve değerlendirme yapılmamalıdır.2 kazanımlarında sözcükleri doğru telaffuz etme amaçlanmaktadır. ergenin kendini tanıması. Ayrıca öğrencilerin kendilerinin ve akranlarının yazdıklarını kontrol ederek hatalarını belirleme ve düzeltmelerine yönelik uygulamalar yapılmalıdır. Ortaokulda ise kişisel ve sosyal rehberlik alanında. rakamlar ve matematiksel işaretleri tekniğine uygun yazma becerisi üzerinde durulmalıdır. çevrede kendine açık eğitim olanaklarını öğrenmesi.

okuma ile görsel okuma becerilerinin istenilen düzeyde kazandırılmasıdır. Eşleştirme soruları (cümle ile paragrafı. metin içi kavrama ve tarama ları) olabildiğince bütün düzeylerden ve soruları (belirli bir bilgiyi bulma ve doğrudan çıkarım yap- Okuma farklı madde türlerinden oluşmalıdır. olarak sıralanabilir.). kelime ile cümle/paragrafı. performans görevleri. okuma ve yazma becerilerine odaklanması. yenilikçi düşünme gibi temel becerilerin öğretimi tümleşik bir yapı içinde ele alınmıştır. çoktan seçmeli ve ma soruları) olabildiğince bütün düzeyler- kısa yanıtlı dinleme soruları. kazanımların kapsadığı bilgi ve becerilerin ne ölçüde edinildiği ile ilgili bilgi edinmemizi sağlar. madır. metni lıdır. İletişimsel Dil Becerileri ve Ölçme Araçları Araçlar ve Teknikler Öneriler • Metne ilişkin sorular (metin içi. kazanımların ne düzeyde gerçekleştiği. Tablo 1. İlk iki sınıfta yer alan kazanımların niteliği ve beceriler dikkate alınarak çoktan seçmeli testler kullanılmamalı. yazma. sentez ve değerlendirmeye yönelik üst düzey zihin- yönelik açık uçlu soruların puanlanmasın- sel becerileri ölçen sorular (açık uçlu sorular). izleme testleri. Öğrenme sürecinin sonunda yapılacak ölçme ve değerlendirme. vb. boşluk doldurma. anlam çıkarma. metin dışı ve metinler arası anlam kur- Dinleme ma). akran değerlendirme. önemli ölçüde sonuç değerlendirme etkinliklerinin yöntemine ve içeriğine bağlı olacaktır. konuşma. Sonuç değerlendirmenin daha çok bilgi yoğunluklu olması. empati kurma. dışı ve metinler arası anlam kurma soru- kelime ile cümle/paragrafı vb. Türkçe öğretiminin ve öğreniminin programın öncelik ve önem verdiği. metin içi kavrama ve tarama • Dinleme metnine ilişkin sorular (metin soruları (belirli bir bilgiyi bulma ve doğrudan çıkarım yap- içi. 3 ve 4. Aşağıdaki tabloda iletişimsel dil becerileri (konuşma.yazma ve dinleme) ve bu becerilerin ayrı ayrı veya tümleşik bir biçimde ölçülmelerinde kullanılabilecek ölçme teknikleri ve araçları sunulmuştur. ölçme ve değerlendirme süreçlerinin de pedagojik çerçevesini belirlemektedir. Bunun yanı sıra sonuç odaklı ölçme yaklaşımının da uygulanması gerekmektedir. Bunun yerine öğretmen aynı sözcüğü doğru telaffuz ederek öğrenciyi rencide etmeden yanlışı düzeltebilir. grup değerlendirme varsa projeler ile dereceli puanlama anahtarlarıdır.okuma. Bu durum öğretim materyallerinin hazırlanmasında da dikkate alınmalıdır. görsel ile cümleyi. sentez ve değerlendirmeye yönelik üst düzey zihin- sel becerileri ölçen sorular (açık uçlu sorular). okuldaki Türkçe öğretimi ve öğreniminin de daha çok bilgi odaklı hâle gelmesi sonucunu doğurur. • Üst düzey zihinsel becerileri ölçmeye analiz. Sonuç değerlendirmede kazanımların öngördüğü bilgi ve becerilerin dengeli bir şekilde temsil edilmesi gerekir. sınıfta ise olabildiğince az kullanılmalıdır. Bu nedenle sonuç değerlendirmede içeriğin hem öğrenme alanları arasındaki dağılımında hem de her bir öğrenme alanı içinde bilgi ve becerilerin temsilî dağılımında denge gözetilmesi gerekmektedir. görsel ile cümleyi. iletişimsel dil becerilerinin ölçme ve değerlendirme süreçleri ağırlıklı olarak süreç ve performans odaklıdır. öz değerlendirme. Dil becerilerinin öğretimi için belirlenen program kazanımları ve bu kazanımları şekillendiren genel öğretim kuramları ve yaklaşımları. ma). Bu iletişimsel dil becerilerinin yanı sıra programda eleştirel düşünme. Türkçe Dersi Öğretim Programı belirtmesi öğrencinin konuşmaktan kaçınmasına sebep olabilir. Dolayısıyla.). dinleme den ve farklı madde türlerinden oluşma- metnine ilişkin doğrudan veya dolaylı çıkarım soruları. tema sonu değerlendirme testleri vb. sentez ve değerlendirme yapmayı gerektiren üst düzey sözlü iletişim. dinleme. analiz. metin Eşleştirme soruları (cümle ile paragrafı. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda tüm sınıf düzeylerinde temel amaç. Sonuç odaklı ölçme araçları ise klasik sınavlar. çoktan seç- da dereceli puanlama anahtarları kullanıl- meli madde türleri. doğru/yanlış tipi. 7 . metne ilişkin doğrudan veya dolaylı çıkarım soruları. Süreç odaklı ölçme araçları. analiz. İletişimsel dil becerileri ile diğer becerilerin kazandırılması sürecinde ölçme ve değerlendirme önemli bir yer tutmaktadır.

akran ve grup değerlendirmelerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi. konuşma/yazma). metnin iç tutarlılığı gibi yönleriyle değerlendirmeleri ve metni geliştirmeleri bir öz değerlendirme etkinliği olarak öğrenmeyi destekler ve yazma becerilerinin mükemmelleştirilmesine katkı sağlar. metin akışı. dereceleme ölçekleri. tüm öğrenme alanlarında kullanılabilir olmakla birlikte özellikle yazma öğrenme alanında yazma becerilerinin geliştirilmesinin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılmalıdır. Ayrıca etkinliklerden sonra öz. Öz. drama. odaklı değerlendirme esas alınmalıdır. akran bilir. Öz değerlendirme ve akran değerlendirme etkinlikleri. Türkçe Dersi Öğretim Programı Araçlar ve Teknikler Öneriler • Öğrencilere ilgi alanlarına yönelik sınıf Tartışma. Bütün yazma etkinliklerinde (sınıf içi ve sınıf dışı) biçim ve içerik açısından çeşitli ölçütleri içerisinde barındıran kontrol Yazma becerilerinin ölçülmesinde süreç Yazma listeleri. Öğrencilerin kendi yazdıklarını gözden geçirmeleri. dereceleme ölçekleri gibi çeşitli araçlar kullanılarak puanlamalar yapılabilir. doğrudan veya dolaylı aktarım yapma (dinleme. Üçüncü aşamada ise dereceli puanlama anahtarı (rubric). yazım ve noktalama. T harfinin yanında yazılan ilk sayı sınıf seviyesini. ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda öğrenme alanları (1) Sözlü İletişim. Bu etkinliklerin değerlendi- dığı çeşitli görevler (röportaj yapma. formlara veya derecelendirme ölçeklerine indirgenmiş uygulamalardan uzak durulmalıdır. akran ve grup değerlendir- meleri kullanılabilir. dereceleme ölçekleri ve dereceli matize etme gibi) verilebilir. öz değerlendirme formları. konuşma ve yazma). dereceli puanlama anahtarla. dra- rilmesinde kontrol listeleri. okuma. İletişimsel dil becerilerinin ayrı ayrı veya tümleşik bir şekilde değerlendirilebilmesi için eğitim-öğretim yılı sürecinde öğrenci ürün dosyaları ile elektronik portfolyolar kullanılabilir. rol yapma. Buna göre ilk aşama öğrencinin sözel olarak (yansıtma). Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarının kullanılması hem geçerlilik hem de güvenirlik açısından oldukça önemlidir. (2) Okuma. okuma. Öz. tik puanlama anahtarları kullanılabilir. Programın okunmasında “T” Türkçe dersini. puanlama anahtarları kullanılmalıdır. (3) Yazma olmak üzere üç ana başlık altında düzenlenmiştir. yönelik görevler verilebilir. yaz- şimsel dil becerilerinin bir arada kullanıl- ma) gibi etkinlikler kullanılabilir. dikte çalışmaları (dinleme. üç aşamada uygulanmasına bağlıdır. zihin haritalama • Günlük yaşama ilişkin birden fazla ileti- (okuma. ikinci sayı öğrenme alanı numarasını ve üçüncü sayı öğrenme alanı içindeki kazanım 8 . ikinci aşama ise yazılı olarak öğrenme sürecine. bireysel veya grup çalış- Konuşma grup çalışmasına dayalı süreç odaklı görevlerin dereceli pu- maları ile konuşma becerisini ölçmeye anlama anahtarı kullanılarak değerlendirilmesi. Öz değerlendirme ve akran değerlendirme adına yapılan ancak öğrenme amaçlarına katkı sağlamayan. Bu aşamaların sırasıyla uygulanmasına dikkat edilmelidir. Bu rı kullanılmalıdır. Benzer şekilde öğrenciler. akran ve grup değerlendirmeleri kullanılabilir. Metni özetleme (dinleme. performansa ve ürüne yönelik değerlendirmelerde bulunmasıdır. dinleme ve yazma). akran ve grup değerlendirme uygulamaları kullanılma- Bu görevlerin değerlendirilmesinde anali- lıdır. ve grup değerlendirmeleri kullanılmalıdır. Ayrıca tüm dil becerilerinin değerlendirilmesinde öz. münazara gibi iş birliğine ve içi ve sınıf dışı. kapsamda öğrenci portfolyoları kullanıla- Özellikle yazma etkinlikleri süreci ve sonrasında öz. yazdıklarını anlam. not Tümleşik Beceriler alma (dinleme ve yazma). öğretmen tarafından belirlenmiş ölçütler ve bir çerçeve dâhilinde akranlarının yazdıklarını değerlendirebilirler.

bir kazanım ile ilişkili alt kazanımların belirlendiği durumlarda ise kazanım numarasından sonra gelen dördüncü sayı. ana fikrini belirleme. araştırma. Bu nedenle sözlü iletişim öğrenme alanının okuma ve yazma öğrenme alanlarıyla desteklenmesi gerekmektedir. sonucu tahmin etme. bireyin sosyal hayatında iletişim kurmasını. ortak karar vermeleri ve karşılaştıkları sorunları çözmeleri açısından da önemlidir. Kazanımların yapısı aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Bu amaçla öğrencilere dinlediklerini zihninde canlandırma. Sözlü iletişim öğrenme alanı. yorumlayıp değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır. sosyal hayatta karşılaşacakları sorunları konuşarak çözebilmeleri. karşılaştırma yapma. dinleme sürecinin en önemli aşamalarıdır. Kazanımlarla ilgili sınırlamalar ve açıklamalar kazanımı izleyen satırda ifade edilmiştir. güzel. düşünce. yorumlama. sınıflandırma. Bu nedenle öğretmenin konuşma etkinliklerinde öğrencilerin her birinin ayrı ayrı söz almalarını sağlayarak onları bu çalışmalara katması gerekmektedir. değerlendirme. Bu etkinlikler öğrencilerin dinleme ve zihinsel becerilerini geliştirmede etkili rol oynar. dinlediklerinin konusunu. değerlendirme ve arkadaşlarıyla paylaşma gibi etkinlikler yaptırılabilir. sorgulama. Öğrencilerin dinlediklerini iyi anlaması ve zihninde yapılandırması. durum ve deneyimlerle karşılaşmasını sağlar. özetleme gibi anlamayı ve zihinsel becerileri geliştirici kazanımlara yer verilmiştir. Bu aşamalara gereken önem verilmeli ve çeşitli çalışmalar yapılmalıdır. sebep- sonuç ilişkisi kurma. özetleme. tartışma ve eleştirel düşünmeyi sağlayan bir süreci de içine alır. çıkarımlar yapma. okuduklarını değerlendirip okumayı bir alışkanlık hâline getirmeleri amaçlanmıştır. Öğrencilerin zihinsel olarak hazırlanması ve yoğunlaşmasını sağlamak amacıyla çeşitli sorular sorulabilir. olay. konuşma becerisinin geliştirilmesiyle. ÖĞRENME ALANLARI Sözlü İletişim Konuşma. çeşitli görsel ve işitsel materyallerden yararlanma. Türkçe Dersi Öğretim Programı numarasını/sırasını. Hayatın her alanında doğru. öğrencilerin. 9 . Programda okuma öğrenme alanıyla öğrencilerin yazılı metinleri doğru ve akıcı bir biçimde okuyabilmeleri. Bu amaçlarla sözlü iletişim öğrenme alanında birikimlerden. Sınıf içinde konuşma veya tartışmalarda konuşma ve dinleme ile ilgili temel kurallara uyma. Türkçenin estetik zevkine vararak ve zengin söz varlığından faydalanarak kendilerini doğru ve rahat ifade edebilmeleri. duygu. Okuma Okuma becerisi. iş birliği yapmaları. dinlediklerinden hareketle ilişki kurma. Programda. hayal ve gözlemlerini ifade etmesini sağlar. Dolayısıyla bu beceri. gerektiğinde ön hazırlıkların yapılması gibi konularda öğretmenlerin yeterli açıklamalarda bulunması ve yönlendirme yapması beklenir. dinlediklerini sınıflama. düşüncelerini mantık akışı ve bütünlük içinde sunma. öğrenme. öğrencinin farklı kaynaklara ulaşarak yeni bilgi. etkili konuşan ve konuşulanları doğru anlayıp yorumlayan bireylerin yetiştirilmesi. bilgi ve birikimlerini paylaşmasını. onların diğer dil becerilerinde de başarılı olmalarına bağlıdır. öğrencilerin çevreleriyle iletişim kurmaları. alt kazanım numarası/sırasını göstermektedir.

metinlerin anlaşılması ve çözümlenmesi. hayal. Yazma kazanımları. temalara ve ders işleniş sürecine ilişkin açıklamalara uygun şekilde tasarlanmalıdır. okuma ile ilgili çalışmalarla bütünleştirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. tasarı ve izlenimleri ile bir konu hakkındaki görüşlerini dilin imkânlarından yararlanarak yazılı anlatım kurallarına uygun şekilde anlatmaları. sınıflarda ise hazırlıktan başlayıp paylaşmaya/yayımlamaya uzanan süreç dâhilinde yazma çalışmaları yaptırılmalıdır. bir metni kendi kelimeleriyle yeniden oluşturma. 2. kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma. Yazma becerisinin bilgi. Yazma çalışmalarının istenen amaçlara ulaşabilmesi için öğrenci tarafından gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi gerekir. öğrencilerin 10 . Yazma Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yazma becerisi kazanımlarıyla. kazanımlara. düşünce. Uzun bir süreç isteyen yazma becerisinin kazanılması ve istenen amaçlara ulaşılması. anlamlandırılması. Öğretmen. Önemli olan. söz varlığı ve anlama olmak üzere üç alt grupta yapılandırılmıştır. yenilikçi yazma yaklaşımları dikkate alınmalıdır. Ayrıca akranlarının yazma çalışmalarını da öğretmen tarafından belirlenen kurallar ve ölçütler çerçevesinde inceleyerek yapıcı eleştiri ve öneriler geliştirebilir. farklı yöntemlere uygun etkinliklerle yazmayı öğrenciler açısından zevkli hâle getirerek öğrencilerin yazma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmalı. yazım ve noktalama kurallarını kavrama ve uygulama ile ilgili kazanımlar yer almaktadır. yazım ve noktalama hataları. kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma. Bu düşünceden hareketle programda yazmayla ilgili olarak farklı türlerde metinler yazma. açık. metne yeni bir son yazma. İlköğretimin ilk yıllarında serbest yazma etkinlikleri kapsamında öğrencilerin duygu. bir yazınsal türü başka bir türe dönüştürme. kazanım ve becerilere uygun olması son derece önemlidir. anlatım akışında ve iç tutarlılığında uyumsuzluklar varsa bunları belirler. Yazma öğrenme alanında “süreç temelli yazma modeli” esas alınmıştır. düzeltir ve metni yeniden yazar veya düzenler. roman. istek. Ayrıca kitapların hazırlanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır: 1. yazmayı alışkanlığa dönüştürmeleri ve yeteneği olanların bu becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. anlatıcıyı ve bakış açısını değiştirme. okunan metinlerin değerlendirilmesi ve okumanın bir alışkanlık hâline dönüştürülmesine yönelik çeşitli kazanımlara yer verilmiştir. 7 ve 8. kendi yazdıklarını değerlendirme. Kitaba alınan okuma ve dinleme/izleme metinlerinin uzunluğu konusunda ders işleme süresi. Öğrenci yazdıklarını gözden geçirerek anlam bütünlüğünü bozan ifadeler. duyulardan hareketle yazma vb. Hikâye. öğrencilerin hangi türlerde yazmaya yetenekli olduğunu belirleyerek onları başarılı olduğu türlerde yazmaya yönlendirmelidir. ancak çeşitli ve özendirici yazma uygulamalarıyla mümkün olabilir. öğrenciye "süreç temelli yazma"nın aşamalarıyla ilgili beceriler kazandırmaktır. birikim ve dili etkili kullanmayı gerektirdiği göz önüne alınarak bu sürecin konuşma ve dinleme. Öğrencilerin sınıf içi etkinlikler vasıtasıyla metinleri anlamaları ve eleştirel bir bakış açısıyla çözümlemeleri önemlidir. istek. öğrencilerin duygu. düşünce. birbiriyle ilişkili birçok becerinin art arda kullanılmasıyla gerçekleşen bir süreç şeklinde tasarlanmıştır. yazma tekniğine uygun bilgi ve beceriler kazandırılarak sağlanabilir. 3. Okuma öğrenme alanındaki kazanımlar akıcı okuma. hayal ve izlenimlerini doğru. Ders kitapları. anlaşılır ve yazma kurallarına uygun şekilde anlatmaları. Ders kitabı. Türkçe Dersi Öğretim Programı Programda yer alan okuma öğrenme alanında. bireysel yetenek ve yenilikçilik gerektirse de öğrencilerin duygu. ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Ders Kitaplarına Yönelik Açıklamalar Hazırlanacak ders kitaplarının Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın öğretim yaklaşımını yansıtması ve Programdaki amaçlara. düşünce ve isteklerini yazılı olarak kurallara bağlı kalmadan anlatmalarını sağlamak esastır. Yazma sürecinde metni tamamlama. şiir gibi türlerde ürün vermek. Program yaklaşımına uygun olarak beceri temelli bir öğretim tasarımına sahip olmalıdır.

temaya uygun görsel unsurlarla desteklenmelidir. 7. Ders kitabına seçilen metinler. Dünya edebiyatından seçilen metinler. Bilgilendirici metinlerde tema ve kazanımlara uygun olarak metinlerin bütünlüğü ve tutarlılığı korunmak kaydıyla bazı bölümler çıkarılarak kısaltmaya gidilebilir. fıkra. dersin amaç ve kazanımlarını gerçekleştirecek özelliklere sahip olmalıdır. Kitaba tamamı veya bir kısmı alınan eserlerin yazarı ve alındığı kaynak. Kitaba alınan metinler. Ders kitaplarına alanda yaygın olarak kabul görmüş yazar ve eserlerden edebî değer taşıyan metinler alınmalıdır. Bu türler dışında ders kitabı yazarları tarafından yazılan metinlere yer verilmemelidir. 3. Seçilen metinler ikincil aktarımlar yerine yazarın eserinden veya antolojilerden alınmalıdır. düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirecek. beceri. Çeşitli metinler içinde yer alan kimi bağımsız ve kendi iç bütünlüğüne sahip anı. tiyatro. 2. 4. Metinler. 5. şiddet vb. manevi ve evrensel değerleri yansıtacak nitelikte olmalıdır. Metinlerin çok uzun olmamasına özen gösterilmelidir. dil ve estetik zevk düzeylerini geliştirecek millî. Metinler. öğrencilerin ruh dünyalarını olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olmamalıdır. bilgi. 8. başka bir sınıf için kullanılmamalıdır. yazar ve şairlerin yalnızca edebî yönlerini ön plana çıkarmalıdır. yararlanılan kaynakların listesi kitabın sonunda verilmelidir. Metinler. Ders kitabında tercihen temaları destekler nitelikte edebî ve estetik değer taşıyan serbest okuma metinlerine yer verilebilir. 14. 12. dilekçe. Metinlerdeki eğitsel yönden uygun olmayan ifadeler (argo ve küfür. 9. doğru ve nitelikli çevirilerden alınmalıdır. içeren unsurlar) metnin bütünlüğünü bozmamak kaydıyla çıkarılmalıdır. metnin altında belirtilmeli. Ders kitaplarına alınacak olan metinlerin edebî ve estetik değer taşımasına özellikle dikkat edilmelidir. 11 . bölümler metin olarak seçilebilir. Gazete haberi. tutanak ve öz geçmiş türlerinde özgün metinlerin yanı sıra ders kitabının yazarı/yazarları tarafından üretilen metinler de kullanılabilir. Ders Kitaplarına Alınacak Metinlerin Nitelikleri Türkçe ders ve öğretmen kılavuz kitabına alınacak metinlerin aşağıdaki nitelikleri sağlaması gerekir: 1. olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar. temalarda belirtilen değerlere ve konu örneklerine uygun olarak seçilmelidir.” ifadesini içeren metinler kullanılmamalıdır. öğrencilerin sınıf düzeylerine ve yaş seviyelerine uygun olmalıdır. Her temanın sonunda o ünitede kazandırılması amaçlanan bilgi ve becerileri değerlendirmeye yönelik olarak “Tema Sonu Değerlendirme Çalışmalarına” ilk üç sınıf seviyesi dışında yer verilmelidir. 11. 8. Öğrencilerin duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirmek amacıyla aynı yazar ve/veya şairlerden (serbest okuma metinleri hariç) en fazla iki metin seçilmelidir. cinsellik. 6. anekdot vb. öğrencilerin duygu. Aynı yayınevine ait kitapta bir sınıf seviyesi için seçilen bir metin. 15. Ayrıca “Bu kitap için yazılmıştır. reklam. destan gibi türlerin tamamı kitaba alınamayacağı için metnin başında eserin seçilen bölümüne kadarki kısa özeti verilmeli. Çıkarılan bölümler parantez içinde üç nokta ile gösterilmelidir. Seçilen metinler. 4. 5. Roman. Türkçe Dersi Öğretim Programı gelişim düzeyleri ve planlanan ders saati dikkate alınmalıdır. seçilen metnin eserin hangi bölümünden alındığına dair kısa bir açıklama yapılmalıdır. Metinler. 7. 6. Seçilen bölümün künye bilgileri açık olarak verilmelidir. 10. hikâye. 13.

insan ilişkileri vb. Sanat. Tablo 2. oyun. Türkçe Dersi Öğretim Programı Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki temalar ve hangi temanın hangi sınıf seviyesinde işleneceği aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. beslenme. SINIF METİN Dinleme/ Dinleme/ Dinleme/ Dinleme/ Dinleme/ Okuma Okuma Okuma Okuma Okuma izleme izleme izleme izleme izleme TÜRLERİ Hikâye edici 19 10 8 16 8 16 8 16 8 16 Bilgi verici 6 4 4 8 4 8 4 8 4 10 Şiir 10 4 2 12 2 12 4 12 4 10 Toplam 35 18 14 36 14 36 16 36 16 36 metin sayısı 12 . misafirperverlik. sadakat. mevsimler. özgürlük. görev bilinci. Temizlik. Yurdumuz. geleneksel sporlar. spor kültürü. iyilikseverlik. hukukun üstünlüğü. doğa. ada- Vatandaşlık let. ta- rihî vb. hoşgörü. ilk yardım. sözünde durma. X X X X X X X X kanlık. gündüz X X X X X X X X vb. bilgisayar oyunları vb. tarihsel mirasa du- yarlılık. X X X X X X X X Atatürk fedakârlık. hayvanlar. millî X X X X X X X X Kültürümüz bayramlar. tüketici bilinci vb. SINIF 5 VE 6. eğlenme. Millî Mücadele ve Atatürk. iletişim. gece. Tablo 3. mimari eserler. sabır. Erdemlerimiz yardımlaşma. Çanakkale vb. ilaç kullanımı. SINIF 7 VE 8. SINIF 2. Sınıf Düzeylerine Göre Ders Kitaplarında Yer Alacak Okuma ve Dinleme/İzleme Metinlerinin Türleri ve Dağılımı 1. çalışma. dinî bayramlar. vatanseverlik. merak duygusu. Çevre. paylaşma. özellikli şehirler. emeğin değeri. haberleşme. zaman bilinci. merhamet. resim. Spor ve korunma. SINIF 3 VE 4. önemli mekânlar. güven. çalış. cesaret. keşif ve icatlar vb. Sanat ve Toplum X X X X tiyatro. iş birliği. estetik. doğal afetler. sevgi. Eşitlik. dayanışma. üretme. alçak- gönüllülük. vatan. dürüstlük. sorumluluk. sosyal X X X X X X X X Teknoloji medya. millî mücadele. sinema vb. arkadaşlık. müzik. bayrak. Millî gelenekler. Bilim ve Teknoloji. Dünya ve Çevre evren. büyüklerimiz. geleneksel çocuk oyun- ları. kültürel. yerler. vefa. ulaşım. cömertlik. say- gı. hastalıklardan Sağlık. kahramanlık. spor. tarihî şahsiyetler. vergi bilinci. vicdanlı olma vb. insan ve toplum. din- X X X X X X X X Oyun lenme. aile. bitkiler. pay- X X X X X X X X Bilinci laşma. Sınıf Düzeyine Göre Temalar ve Konu Örnekleri Sınıf 1 2 3 4 5 6 7 8 Ders Saatleri 10 10 8 8 6 6 5 5 Tema Konu Örnekleri Dostluk.

eleştiri. Sınıflar düzeyinde hikâye edici metinler kapsamında hikâye. fabl. hecelerden kelimeler. Örneğin. deneme. Bağımsız okuma ve yazma İlk okuma yazma çalışmaları. tanıma ve ayırt etme . fabl. dinleme/izleme ve konuşma etkinliğinin niteliğine bağlı olarak bir haftada iki ders saatini dinleme/izleme ve konuşma etkinliğine ayırabilir. anı türlerinden. tanımlamaya/betimlemeye. tanımlamaya/betimlemeye.Harflerden heceler. basit düzeyde okuma ve yazma becerileri ile sınırlı değildir. Türkçe Dersi Öğretim Programı Birinci sınıfta haftada en az iki. sınıfın sonuna kadar bitişik eğik yazıyla yapılmalıdır. Bu bağlamda Türkçeyi doğru. sesleri doğru çıkarma. “Ses temelli cümle yöntemi”ne göre ilk okuma yazma öğretimi aşağıdaki aşamalar izlenerek gerçekleştirilir: 1. Düşünme. ilişki kurma. sonraki sınıflarda en az bir ders saatinin dinleme ve konuşmaya ayrılması önerilir. sınıflar düzeyinde hikâye edici metinler kapsamında hikâye. biyografi. Bütün çalışmalar. sebep-sonuca ve problem çözmeye dayalı metin yapılarından örneklere olabildiğince yer verilecektir. 1-4. sıralama. içerik. güzel ve etkili kullanmaya dönük becerilerin kazandırıldığı bir okuma yazma öğretimi amaçlanmaktadır. kelimelerden cümleler oluşturma . İlk okuma yazmaya hazırlık 2. bilgi verici metinler ve şiirler olmak üzere Tablo 3’te verilmiştir. Ancak öğretmen. Metinlerin sayı dağılımları hikâye edici metinler. bilgi verici metinler kapsamında kronolojik sıralamaya. 13 . Türkçe öğretiminin üç öğrenme alanı ile birlikte ele alınmış. İLK OKUMA YAZMA SÜRECİ İlk okuma yazma öğretimi. tiyatro türlerinden. Bütün yazı çalışmaları 8. masal. destan. Tablo 2’de belirlenen temalar için sınıf seviyesine göre hangi konularda metin işleneceği yazar tarafından belirlenecektir. sınıf düzeyindeki kazanımların gerçekleştirilmesine yönelik olarak düzenlenmelidir. türlerden örneklere olabildiğince yer verilecektir. Bütün sınıflarda düzeye uygun şiirlere yer verilecektir. sorgulama. anlama. analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesinde de ilk okuma yazma öğretiminin önemli bir işlevi vardır. İlk okuma yazmaya başlama ve ilerleme .Sesi hissetme. makale. masal.Harfi okuma ve yazma . otobiyografi. yöntem ve uygulamaya ilişkin bilgiler verilmiştir. mülakat vb. Başka bir temada ise şiir türündeki metinlere daha fazla yer verilebilir. söyleşi.Metin oluşturma 3. Dinleme/izleme metinleri öğretmen kılavuz kitabında yer alır. köşe yazısı. anı. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ilk okuma yazma öğretimine ayrı bir önem verilmiş ve “ses temelli cümle yöntemi” esas alınmıştır. karşılaştırmaya. Öğretmen kılavuz kitabında dinleme/izleme ve okuma metinlerinin işlenişine ilişkin stratejiler verilerek kazanımların gerçekleştirilmesini sağlayacak biçimde yönlendirmeler yapılmalıdır. sebep-sonuca ve problem çözmeye dayalı metin yapılarından ve gezi yazısı. Ayrıca Tablo 2’de belirtilen metin sayıları içinde kalmak kaydıyla hangi temada hangi metin türlerinin yer alacağı yazarın tercihine bağlıdır. Ancak ilke olarak metin türlerinin temalar arasında dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması esastır. bilgi verici metinler kapsamında kronolojik sıralamaya. karşılaştırmaya. roman. sınıflama. Seslerin tamamı kavratıldıktan sonra ve temaya başlamadan önce en az iki hafta süreyle öğretmenin rehberliğinde akıcı okuma düzeyini geliştirmek amacıyla okuma çalışmaları (sesli okuma. Programda ilk okuma yazma öğretimi. “Bilim ve Teknoloji” temasında şiir yerine bilgi verici ve hikâye edici metin daha fazla olabilir. 5-8. Metinler işlenirken sınıf düzeylerine göre türlerin dağılımına dikkat edilecektir. 1. okuma ve yazma ile birlikte ele alınmalıdır. efsane. Birinci sınıfta ilk okuma ve yazma aşaması tamamlandıktan sonra işlenmek üzere ders kitabında Tablo 2’de belirtilen tür dağılımına uygun olarak 18 metin yer almalıdır. sözlü iletişim. Diğer sınıflarda ise yıl boyunca her hafta için bir adet olmak üzere 36 metin yer almalıdır.

üç aralıktan oluşan ve orta aralığı üst ve alt aralıktan daha geniş olan satırlar kullanılmalıdır.) yapılmalıdır. metin üzerinde konuşma vb. Kılavuz çizgili defter üzerinde bitişik eğik yazı harflerinin yazımı aşağıdaki gibidir: Harflerin yazım çalışmaları yapılırken ilk aşamada dış iki çizgi arası 1.7 cm. Türkçe Dersi Öğretim Programı vurgu-tonlama. dört çizgi. 14 .3 cm. üst ve alt boşlukları 4 mm olan satır ölçülerine inilmelidir. bireysel farklılıkları göz önüne alarak akıcı okuma becerileri uygun düzeyde olan öğrencilerle tema çalışmalarını yürütebilir. üçüncü sınıftan itibaren normal çizgili defter kullanılmalıdır. koro hâlinde okuma. Birinci ve ikinci sınıflarda yazma çalışmalarında. üst ve alt boşlukları 5 mm olan satır ölçüleri kullanılabilir. Yazma çalışmalarında aşamalı olarak dış iki çizgi arası 1. kılavuz çizgili yazı defterleri. Bu süreçte öğretmenler. anlamlı okuma. Birinci sınıftan itibaren diğer derslerde farklı defterler tercih edilebilir.İlk okuma yazma öğretimi sürecinde. orta boşluğu 5 mm. orta boşluk 7 mm.

örnekte gösterildiği gibi yazılmalıdır (Örnek: r ). Ş. Nevin. R. V. Ö. e le).. p. c. Vatan. ı. Örnek: Demet. * Hece oluşturmada işlek hecelere öncelik verilmelidir. l. ikinci grup sesler verilirken ağırlıklı olarak kelime. a. te. yel. y. alt. V” harfleri yazılış özelliği bakımından kendisinden sonra gelen küçük harfle bağlanmaz. b. J Okuma yazma çalışmalarında bazı harflerin yazım şekillleri değiştirilmiştir: * Küçük “f” harfi. tek hareketle yazılmalı. al. Türkçe Dersi Öğretim Programı SES HARF GRUPLARI GÖRSEL SES/HARF GRUPLARI 1. h Ç. r. la. örnekte gösterildiği gibi yazılmalıdır (Örnek: S ve Ş ). Ü 4. j F. Lale. d. N 2. 3. v. * Küçük “s” ve “ş” harfleri. ob) ulaşılıp daha sonra kelime oluşturmaya geçilmelidir (l+e=le. Örnek: Ela. N. D. Grup f. T. * Küçük “r” harfi.. * Büyük “S” ve “Ş” harfleri. İ. “kuyruğu sağa kıvrılarak” kendisinden sonra gelen küçük harfe bağlanmalıdır (Örnek: T ). dördüncü grup seslerden sonra ağırlıklı olarak metin çalışmaları yapılmalıdır. Grup m. S. hece ve kelime oluşturmayla ilgili yeterince çalışma yapılmalı ve Türkçenin sahip olduğu hece türlerinin tamamı kolaydan zora doğru (a. t. * Bu yöntemde. u. L. Ankara. Grup k. Ata. Grup ç. kendisinden sonra gelen küçük harfe bağlanmalıdır (Örnek: D ). Örnek: A N K A R A * İlk okuma yazma öğretiminde birinci grup sesler verilirken ses-harf ilişkisi kavratılarak ağırlıklı olarak hece. n E. üçüncü grup sesler verilirken ağırlıklı olarak cümle. ö. P. * Kelime türetmede Türkçenin ses özelliklerine uygun doğru hecelemeyi sağlayabilmek için açık heceye (le. ş. * Büyük “T” harfi. ğ. I. ü K. A. * Bitişik eğik yazıda büyük harflerle kelime yazılırken harfler birleştirilmez. B. * Büyük “L” harfi. 15 . Türk) tanıtılmalıdır. ta. U. örnekte gösterildiği gibi yazılmalıdır (Örnek: f ). G. Grup e. e+le=ele. Fatma. Ğ. Z 5. g. s. * Bitişik eğik yazıda “D. Papatya. Grup i. Y. O. z M. * Büyük harflerin yazımının özel isimlerle öğretilmesi önerilir. örnekte gösterildiği gibi yazılmalıdır (Örnek: s ve ş ).. C.. H 6. o. örnekte gösterildiği gibi yazılmalıdır (Örnek: L ). P. F. * Büyük “D” harfi.

1. Dinlediği/izlediği bir metin. OKUMA İlk Okuma T.1. T. SÖZLÜ İLETİŞİM T. tanır ve ayırt eder.1. 16 .1. öğrenci okumaya geçinceye kadar öğretmen tarafından okunur ve kazanımlar okunan metin üzerinden işlenir.1. Kısa metinleri akıcı bir şekilde okur.1.1.4.12.1. akış içinde söz alarak konuşmaya katılma. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu kurallara uygun şekilde konuşur/tartışır. heceleri. T.1. kelime ve cümleleri akıcı bir şekilde okur.3. T.Türkçe Dersi Öğretim Programı 1.1. Konuşmalarında nezaket kurallarını uygular.1.7.2.1. Düzeyine ve konuya uygun görsel okuma yapar. seslerle harfleri. Olayları oluş sırasına göre anlatması sağlanır. Dinlediklerinde/izlediklerinde vurgulanan sesi tanır. T.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.1.2. Öz güven gelişimi desteklenir.9. Bu metinler hikâye edici. T.10.1.6.11. düşünceyi ve duyguyu ifade etmesi sağlanır.1. Dinlediklerini/izlediklerini zihninde canlandırarak olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.1. T. konu dışına çıkmadan.1. Metinlerle birlikte görselleri de kullanarak bir olayı.1. karşısındakini saygıyla ve sabırla dinleme vb. T. Harfleri tanır ve doğru seslendirir.1.1. T. İlk okumada metinler.1.1. Konuşmanın akışı içinde sorular sorar ve sorulara cevap verir.1.13. yerleri ve bildiği olayları anlatır. duygularını ve isteklerini ifade eden.8. sözel sunum veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.2. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI T.2.1. kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşur. T. Dinlediği/izlediği bir metni ana hatlarıyla anlatır.2. başkalarının sözünü kesmeme.1.1. T.1.3.1.1.1. işitilebilir bir ses tonuyla. Düzyazı ve şiirleri okur. T. Hikâye edici metinleri dramatize eder.2. bilgilendirici metinler ve/veya şiir olabilir. Konuşmacının sözlü olmayan (jest ve mimik) mesajlarını anlar.1.1.1. Başkalarını dinleme. grup okumalarına aktif olarak katılır.2. bunlarla ilgili düşünce ve duygularını ifade eder. seviyesine uygun cümleler kurar.2. sözcükleri ve görselleri eşleştirir. konuşmanın bitmesini bekleme.2.1.1. Akıcı Okuma T. ayırt eder. konuşmasında uygun hitap ifadeleri kullanma.5.4. Göz teması kurarak. Düşüncelerini. Topluluk önünde konuşur. Tanıdığı kişileri. Hece. T. T. T. Sesleri hisseder.1.5.1. T. T. T.

16. T. kelime haritası. yazdıklarını paylaşmaya teşvik edilir.10.2. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.8.1.1.1. T. şahıs ve varlık kadrosu gibi hikâye unsurlarını belirler. Dikte yoluyla.1. T. Yazdıklarını paylaşır.5.1. T.3. Söz Varlığı T.2.3. T. düşünce ve isteklerini yazmaları sağlanır.4. T.1.1.1. T. Yazdıklarını harf hatası. Parmakla takip etmeden uygun hızda okur. Düzyazı ve şiiri ayırt eder. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.3. Kelimeleri doğru telaffuz eder ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.1.2. T.2. Okuduğu metindeki olayları oluş sırasına göre ana hatlarıyla anlatır. kelime kartları ve benzer araçlar kullanılacaktır.15.1.2. T. Nokta.1.1. T. kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır. T. Sayfa ve yazım düzeni ile sayfa temizliğinin sağlanmasına dikkat edilir.3. T.9. bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar. kısa çizgi ve kesme işaretlerinin en sık kullanılan işlevleri üzerinde durulur.1.1.2. kelime duvarı. Metinle ilgili sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. Harfleri. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. T. T.1.12. Basit resimlerden anlamlar çıkarır ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklar/yazar.7.1.10.6.11.3. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. T. Harfler. zaman. hece eksikliği ile yazım ve noktalama kuralları açısından gözden geçirir ve düzenler. Yazma materyallerini uygun biçimde kullanarak çeşitli boyama/çizgi çalışmaları yapar.1.1.7. T.1. Okuduğu metinlerdeki olay örgüsü. Türkçe Dersi Öğretim Programı T. resimli sözlük. Bitişik eğik yazıyı kullanarak okunaklı hece ve kelimeler yazar.3. Okuduklarının konusunu belirler.13. YAZMA Öğretmenin desteği ve yönlendirmesi ile. T.3. kahramanların veya yerlerin özelliklerini vurgulama vb.2. Sözcükleri öğrenmek için görseller. Sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.1.8. rakamları ve matematiksel işaretleri tekniğine uygun yazar.2.2. T.3. Vurgu ve tonlamalara dikkat ederek işitilebilir bir ses tonuyla okur. soru işareti.) açıklaması sağlanır.14.3. Anlama Anlama ile ilgili kazanımlar öğretmenin yönlendirmesi ve desteği ile gerçekleştirilir. T. mekân. Zorlayıcı olmamak kaydıyla öğrenciler.3.2.1.2.3. Görsellerin metinde aktarılan anlama nasıl katkı sağladığını (duygu oluşturma. 17 .9.3. Duygu.1.

edebî değeri olan bazı şiirleri ezberleme çalışmaları yaptırılır.7.9.1. Topluluk önünde konuşur. T. T. Öğrenciyi zorlamamak kaydıyla seviyeye uygun.2. konuşmasında uygun hitap ifadeleri kullanma. Konuşmanın akışı içinde sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. T. Konuşmalarında nezaket kurallarını uygular.2. Düşüncelerini.2.1. T. kelime duvarı.1. Başkalarını dinleme.1. akış içinde söz alarak konuşmaya katılma. T.2.2. T. bunlarla ilgili düşünce ve duygularını ifade eder. düşünceyi ve duyguyu ifade etmesi sağlanır.2. Vurgu ve tonlamalara dikkat ederek işitilebilir bir ses tonuyla okur. Söz Varlığı T.Türkçe Dersi Öğretim Programı 2.3.4.1. SÖZLÜ İLETİŞİM T. T. karşısındakini saygıyla ve sabırla dinleme vb.2.1.1.11. Hikâye edici metinleri dramatize eder.8.1. Dinlediklerini/izlediklerini zihninde canlandırarak olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.2. konu dışına çıkmadan. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI T. Kelimeleri doğru telaffuz eder ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.2.1. 18 .2.6.2. Göz teması kurarak. Metinlerle birlikte görselleri de kullanarak bir olayı. T. işitilebilir bir ses tonuyla. Parmakla takip etmeden uygun hızda okur.2. T. Olayları oluş sırasına göre anlatması sağlanır. sözel sunum veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.2. seviyesine uygun cümleler kurar.1. T.2. T.7. T. Dinlediği/izlediği bir metin. Dinlediği/izlediği bir metni ana hatlarıyla anlatır.2.2. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.2. Sözcükleri öğrenmek için görseller. duygularını ve isteklerini ifade eden.4. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu kurallara uygun şekilde konuşur/tartışır. Öz güven gelişimi desteklenir.2.2. resimli sözlük.1. Tanıdığı kişileri.2. Hikâye edici ve bilgilendirici metinlerle şiiri türün özelliklerine uygun biçimde anlayarak okur.2. T. T.2.2.6.2.5.2. T. kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşur. kelime kartları ve benzer araçlar kullanılacaktır.1.5. kelime haritası. tekrar ve geri dönüşler yapmadan okur. başkalarının sözünü kesmeme.2.2. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.1. OKUMA Akıcı Okuma T.2.10. Konuşmacının sözlü olmayan (jest ve mimik) mesajlarını anlar.1.3. Bir diyaloğu içindeki kahramanları canlandırarak okur. T. T.2.2. konuşmanın bitmesini bekleme.2.12. sözlük. Heceleme.1. yerleri ve bildiği olayları anlatır.

T. Türkçe Dersi Öğretim Programı T.2.2.2. T.2.1. Sayfa ve yazım düzeni ile sayfa temizliğinin sağlanmasına dikkat edilir. Duygu. sözlük ve içindekiler gibi ögeleri bilir ve kullanır.2.2.9. T.2.6.2.14. bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar.2. Anlama T.2.2. hece eksikliği ile yazım ve noktalama kuralları açısından gözden geçirir ve düzenler. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.) açıklaması sağlanır.8.2.13.2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.12.15.2.4.2.3.2.3.3.2.10.2.8. Okuduğu metinlerdeki olay örgüsü.3. Metinle ilgili sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.YAZMA T.2.7. T. şahıs ve varlık kadrosu gibi hikâye unsurlarını belirler. Soru ekinin yazımını bilir.3. T. T. Düş gücünü kullanarak şiir veya fantastik ögeler barındıran metin yazar.3.16. mekân.2. Sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.2. Hikâye edici ve bilgilendirici metinlerle şiiri ayırt eder.11. T. T. T. T. yazdıklarını paylaşmaya teşvik edilir.2.3. T. Yazdıklarını harf hatası. kahramanların veya yerlerin özelliklerini vurgulama vb. Zorlayıcı olmamak kaydıyla öğrenciler. Bir bilgiye veya içeriğe erişmek için başlıklar. ünlem.3. Metin içi anlam kurar. T. Dikte yoluyla.2. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.9.3.2. düşünce ve isteklerini yazmaları sağlanır. zaman.3.2. soru işareti. T. Okuduklarının konusunu belirler. Nokta. Yazdıklarını paylaşır.2. virgül. T.3. 19 . Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Kendisinin ve akranlarının yazma çalışmalarını belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirir. T. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.5. T.2.2.2. Herhangi bir işi ve olayı işlem basamaklarına ya da oluş sırasına göre yazar. Görsellerin metinde aktarılan anlama nasıl katkı sağladığını (duygu oluşturma.10. Basit resimlerden anlamlar çıkarır ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklar/yazar. T.3. Okuduğu metinlerdeki olayları ve işlemleri oluş sırasına ya da işlem basamaklarına göre açıklar. Harfler. kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır. kısa çizgi ve kesme işaretlerinin en sık kullanılan işlevleri üzerinde durulur.2.

1. T. başkalarının sözünü kesmeme. sözlük. Başkalarını dinleme.3.8.1.3. 20 .2. T.5. T.1. T.1.3. Metinlerle birlikte görselleri de kullanarak bir olayı. T. T. akış içinde söz alarak konuşmaya katılma.3. Olayları oluş sırasına göre anlatması sağlanır. konuşmanın bitmesini bekleme. bunlarla ilgili düşünce ve duygularını ifade eder. Konuşmanın akışı içinde sorular sorar ve sorulara cevap verir. Düşüncelerini.6. Heceleme.3.2. resimli sözlük. Hikâye edici ve bilgilendirici metinlerle şiiri türün özelliklerine uygun biçimde anlayarak okur. Dinlediği/izlediği bir metni ana hatlarıyla anlatır. Göz teması kurarak. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. deyimler ve atasözleri sözlüğü.12.1. edebî değeri olan bazı şiirleri ezberleme çalışmaları yaptırılır.10. kelime haritası.5.7.3. OKUMA Akıcı Okuma T.2.1.3.7. T. T.3.2.3. T. Tanıdığı kişileri. Vurgu. Öğrenciyi zorlamamak kaydıyla seviyeye uygun.3.3.1.3. T.4. T.3. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI T. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir. T. duygularını ve isteklerini ifade eden. T. T.1. konuşmasında uygun hitap ifadeleri kullanma. tekrar ve geri dönüşler yapmadan okur. Parmakla takip etmeden uygun hızda sesli veya sessiz okur. Hikâye edici metinleri dramatize eder. işitilebilir bir ses tonuyla.9. Öz güven gelişimi desteklenir. Bir diyaloğu içindeki kahramanları canlandırarak okur. düşünceyi ve duyguyu ifade etmesi sağlanır. Konuşmalarında nezaket kurallarını uygular.2. konu dışına çıkmadan.3.3.6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda sesli veya sessiz okur. karşısındakini saygıyla ve sabırla dinleme vb.2.2.1. kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşur.3.4. T.11.3. sözel sunum veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. seviyesine uygun cümleler kurar.1. Konuşmacının sözlü olmayan (jest ve mimik) mesajlarını anlar.2. SÖZLÜ İLETİŞİM T. kelime kartları ve benzer araçlar kullanılabilir.3.1. tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.1. Topluluk önünde konuşur. T.3. Dinlediği/izlediği bir metin.2.2.3.1.3. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu kurallara uygun şekilde konuşur/tartışır.1. Söz Varlığı T. Sözcükleri öğrenmek için görseller. Dinlediklerini/izlediklerini zihninde canlandırarak olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. T.3. kelime duvarı. yerleri ve bildiği olayları anlatır.Türkçe Dersi Öğretim Programı 3.1.3.

Yazdıklarını anlam bütünlüğünü bozan ifadeler ile yazım ve noktalama kuralları açısından gözden geçirir ve düzenler.6. Türkçe Dersi Öğretim Programı T. T. Yazdıklarını paylaşır. T.2.2. T.12. T.3. Bir bilgiye veya içeriğe erişmek için basılı ve dijital içeriklerde içindekiler ve sözlük bölümünü kullanmayı bilir.9.3. T.3. grafik ve görseller kullanır. ünlem.3. zaman. Okuduklarının konusunu belirler. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. T.2.7. yazdıklarını paylaşmaya teşvik edilir.3. mekân. tırnak işareti.2.3.3.5. T.8. Zorlayıcı olmamak kaydıyla öğrenciler.11.3. konuşma çizgisi ve kesme işaretinin en sık kullanılan işlevleri üzerinde durulur. soru işareti.3.2. Metinle ilgili sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. Duygu.3.3.3. Kendisinin ve akranlarının yazma çalışmalarını belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirir. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini belirler ve kahramanları karşılaştırır.3. Görsellerin metinde aktarılan anlama nasıl katkı sağladığını (duygu oluşturma. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. T.3. Gerektiğinde anlatımı zenginleştirmek için uygun çizim.3. kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır. Metin içi ve metin dışı anlam kurar. düşünce ve isteklerini yazmaları sağlanır.13. T. T. virgül. Nokta. T.2. Herhangi bir işi ve olayı işlem basamaklarına ya da oluş sırasına göre yazar.3.4. Okuduğu metinlerdeki olay örgüsü.3. şahıs ve varlık kadrosu gibi hikâye unsurlarını belirler.3. Görsellerden anlamlar çıkarır ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklar/yazar.3.17.3. Düş gücünü kullanarak şiir veya fantastik ögeler barındıran metin yazar.9.3. Hikâye edici ve bilgilendirici metinlerle şiiri ayırt eder.3.3. kısa çizgi.3.2.3.2.2. T.10. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. T. T. T. Anlama T.3.3. Harfler. Sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.YAZMA T. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.16.3.15. Okuduğu metinlerdeki olayları ve işlemleri oluş sırasına ya da işlem basamaklarına göre açıklar.2.3. T.8. kahramanların veya yerlerin özelliklerini vurgulama vb. iki nokta. 21 .2.3.1.) açıklaması sağlanır.14. T. Bilgilendirici ve hikâye edici paragraflar yazar.3.

4.4.1. T. karşısındakini saygıyla ve sabırla dinleme vb.Türkçe Dersi Öğretim Programı 4. yerleri ve bildiği olayları anlatır.2.4.1.4.1. Düşüncelerini. Konuşmacının sözlü olmayan (jest ve mimik) mesajlarını anlar. konuşmasında uygun hitap ifadeleri kullanma. sözel sunum veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. Not alarak dinler. SÖZLÜ İLETİŞİM T.4.2. Olayları oluş sırasına göre anlatması sağlanır. T.13.1. akış içinde söz alarak konuşmaya katılma. T. gerekli sözel ve görsel bilgileri inceleyerek gelmesi. T. Farklı bakış açılarına karşı hoşgörüyle yaklaşması sağlanır. Dinlediği/izlediği bir metni ana hatlarıyla anlatır. örneklendirme vb.4.15. T.1. Neden-sonuç. Göz teması kurarak.2. Metinlerle birlikte görselleri de kullanarak bir olayı. kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşur. OKUMA Akıcı Okuma T. T. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI T.1.7. T. Başkalarını dinleme.4. edebî değeri olan bazı şiirleri ezberleme çalışmaları yaptırılır. konuşmanın bitmesini bekleme. duygularını ve isteklerini ifade eden. tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. başkalarının sözünü kesmeme.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda sesli veya sessiz okur. T.8. Konuşmanın akışı içinde sorular sorar ve sorulara cevap verir. Tanıdığı kişileri. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. T. T.4.1.5. T. Öğrenciyi zorlamamak kaydıyla seviyeye uygun.6.4.1.1.4.4. T.4. 22 .11. T.12. düşünceyi ve duyguyu ifade etmesi sağlanır.14.1. Topluluk önünde konuşulacak/tartışılacak konu/sunu için hazırlık yapması.1.4. konu dışına çıkmadan.4.4. seviyesine uygun cümleler kurar. benzetme. işitilebilir bir ses tonuyla.1.2. bunlarla ilgili düşünce ve duygularını ifade eder. çıkarımlar üzerinde durulur. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. T. Dinlediklerini/izlediklerini zihninde canlandırarak olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.4. Hikâye edici metinleri dramatize eder. Konuşmalarında nezaket kurallarını uygular.2.1. T.3. Dinlediği/izlediği bir metin.4. T. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu kurallara uygun şekilde konuşur/tartışır.1.3.4.1.10. T. Hikâye edici ve bilgilendirici metinlerle şiiri türün özelliklerine uygun biçimde anlayarak okur.1. prova yapması ve sunması sağlanır.2.1.4. Bir konuşma/tartışmadaki bakış açılarını ayırt eder ve kendi düşüncelerini ifade eder. Vurgu. karşılaştırma.9. Hazırlıklı konuşma/sunu yapar.4. konuşmasını edindiği bilgiler üzerine kurgulaması.4.

eğik çizgi. zaman.2.1.2.2. Metinlerde konuları.3.18. sözlük. kelime haritası. T. T. T. YAZMA T. Okuduklarının konusunu. Metinler arasında karşılaştırma yapar.20. kelime kartları ve benzer araçlar kullanılacaktır. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.2.4.9.3.2.2.) açıklaması ve yorumlaması sağlanır.4. Yazarın olaylara/konuya bakış açısını belirler ve kendi bakış açısını ifade eder.4.2.3.2.19. T. Metin içi.14. T. metin dışı ve metinler arasında anlam kurar. iki nokta.4.2. Okuduğu metinlerdeki olay örgüsü. tablo.3.2. Grafik. soru işareti.10.21.4. Anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarını öğrenir. mecaz anlamlı ve terim anlamlı sözcükleri belirler.6.11. Yay ayraç.3.7. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.4.2. tırnak işareti. T. olayları. Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark eder. Okuduğu metinlerdeki olayları ve işlemleri oluş sırasına ya da işlem basamaklarına göre açıklar.4. tekrar ve geri dönüşler yapmadan okur. T.13.2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. mekân. T.4. Sözcük ve sözcük gruplarını öğrenmek için görseller.4. Okuduğu metindeki gerçek anlamlı. T.2.16. Bir bilgiye veya içeriğe erişmek için basılı ve dijital içeriklerde içindekiler ve sözlük bölümünü kullanmayı bilir.8.2. kısa çizgi.2. Türkçe Dersi Öğretim Programı T.2.4. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini belirler ve kahramanları karşılaştırır. üç nokta. ünlem. kahramanların veya yerlerin özelliklerini vurgulama vb. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.12. Söz Varlığı T. düşünce ve isteklerini yazmaları sağlanır. Hikâye edici metinleri dramatize ederek okur.4. Metinle ilgili sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. Anlama T.17.4. T.2. T. şahıs ve varlık kadrosu gibi hikâye unsurlarını belirler. virgül.4.4.2. çizelge ve benzeri biçimlerde sunulan görsellerin metinde aktarılan anlama nasıl katkı sağladığını (duygu oluşturma. nokta. atasözleri ve deyimler sözlüğü. Heceleme. T. T. kelime duvarı. Duygu.4. Hikâye edici ve bilgilendirici metinlerle şiiri ayırt eder.4. T. Bilgilendirici ve hikâye edici türde paragraflar yazar. 23 . resimli sözlük.15.4. T.4. T. T.4. konuşma çizgisi ve kesme işaretinin en sık kullanılan işlevleri üzerinde durulur.5.4. Görsellerden anlamlar çıkarır ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklar/yazar.4.4.2. ana fikrini/ana duygusunu belirler. karakterleri karşılaştırması sağlanır.4. T.

konuşmasını/sunumunu. işitilebilir bir ses tonuyla.4.4.3.1.4.3.1. T.11.4. yazdıklarını paylaşmaya teşvik edilir.5.5.6.3. Konuşmanın akışı içinde sorular sorar ve sorulara cevap verir. Herhangi bir olayı ve işi oluş sırasına ya da işlem basamaklarına göre yazar. T. 5. konuşmasını konuya. T. T. vurgu ve tonlamalara dikkat ederek. T. hâkim bakış açısını tercih etme vb. bilgiyi daha net aktarabilmek için uygun durumlarda grafikler.2.3.10.3. görseller ve benzeri çoklu medya araçları ile desteklemesi. kendi cümleleriyle ifade etme. prova yapması ve sunması sağlanır.3.1. Yazdıklarını anlam bütünlüğünü bozan ifadeler ile yazım ve noktalama kuralları açısından gözden geçirir ve düzenler. Dinlediklerini/izlediklerini zihninde canlandırarak olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.7. Dinlediklerini/izlediklerini özetler. ortama ve konuşmayı yapacağı kişi veya gruba göre ayarlaması.4. grafik ve görseller kullanır. T. Gerektiğinde anlatımı zenginleştirmek için uygun çizim.5. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu kurallara uygun şekilde konuşur/tartışır. İçeriğe uygun.5.1. mecaz ve terim anlamlarını kullanır.1. Göz teması kurarak. Yabancı dillerden alınmış.3.5. doğru kelimeler seçerek kelimelerin gerçek.8. T. Hazırlıklı konuşma/sunu yapar.1. 24 .5. yorum katmama. SÖZLÜ İLETİŞİM T. Topluluk önünde konuşulacak/tartışılacak konu/sunu için hazırlık yapması.1. gerekli metinleri inceleyerek gelmesi. dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. T. Konuşmacının sözlü olmayan (jest ve mimik) mesajlarını anlar ve konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.5.5. Özetleme stratejilerine (ana fikri tespit etme.Türkçe Dersi Öğretim Programı T.4.3. Zorlayıcı olmamak kaydıyla öğrenciler. sözel sunum veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. akıcı ve anlaşılır bir şekilde konuşur. Dinlediği/izlediği bir metin.7. T.4. Sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. T. T.5. Farklı bakış açılarına karşı hoşgörüyle yaklaşması sağlanır. Yazdıklarını paylaşır. önemsiz bilgiyi ayırt etme.1. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI T.5.1. T. uygun hitap ve nezaket ifadeleri kullanarak. Bir konuşmadaki/tartışmadaki bakış açılarını ayırt eder ve kendi düşüncelerini ifade eder. T.5.8.6. T.5.9. ayrıntılara girmeme. T.3. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. konuşmasını edindiği bilgiler üzerine kurgulaması.4.4.4. “de” ve “ki” bağlaçları ile sayıları doğru yazar. Kendisinin ve akranlarının yazma çalışmalarını belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirir.1.1.9.) uygun yapılması sağlanır. Düş gücünü kullanarak şiir veya fantastik ögeler barındıran metin yazar.

Yapım ekinin işlevlerini fark eder.2. T.5. T.5. T. Farklı türdeki metinleri uygun hızda anlayarak okur.5. T. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. zaman. duygu belirten ifadeler. T. T.2. Anlamını bilmediği sözcükleri ve sözcük gruplarını öğrenir. sözlük. Okuduğu metnin türünü belirler. yorum katmama. Söz Varlığı T.4. Türkçe Dersi Öğretim Programı T.5.2. Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark eder.2. T.13. Metnin özetini yapar.10. Kelime türetmenin mantığı kavratılır. ana fikrini/ana duygusunu belirler. Sözcükleri ve sözcük gruplarını öğrenmek için görseller.5.2.2. Metin içi. araçlar kullanılabilir.6.Noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda sesli veya sessiz okur.3.5. abartma.13.1. kendi cümleleriyle ifade etme. 25 .1. Öğrenciyi zorlamamak kaydıyla seviyeye uygun. Yapım ekleri ezberletilmez.5. nesnel ve öznel çıkarımlar vb. Hikâye edici metinleri dramatize eder.5.5. T. Anlama T. karşılaştırma.14.2. üzerinde durulur. T.2. T. tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. Metinle ilgili sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. atasözleri ve deyimler sözlüğü vb.10. Hikâye edici metinleri dramatize ederek okur. metin dışı ve metinler arasında anlam kurar.2. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.2. Not alarak dinler. ayrıntılara girmeme.5.5. örneklendirme.2. anlatıcı vb.7.8. işlevleri sezdirilir.2. önemsiz bilgiyi ayırt etme.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. mekân.2. hâkim bakış açısını tercih etme vb. şahıs ve varlık kadrosu.5. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. edebî değeri olan bazı şiirleri ve kısa yazıları ezberleme çalışmaları yaptırılır. T. Neden-sonuç.) uygun özet yapılması sağlanır. Olay örgüsü.12.5.5. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. T.5. Özetleme stratejilerine (ana fikri tespit etme.9. T.5. amaç-sonuç. gibi hikâye unsurları üzerinde durulur.5. T. Vurgu.2. Okuduklarının konusunu.2.11.1.5.5. OKUMA Akıcı Okuma T. T. benzetme.12.1.11.2.

kesme işareti. Ama. oysaki.5. olayları.5.24. tırnak işareti. T.2.2.5.25.2.5. T. T. nokta. Metinlerde konuları.2. kısa çizgi.3. karakterleri. Okuduğu metindeki gerçek.2.3.5.18. T.2.5.5. virgül. son olarak gibi yönlendirici ifadeleri bulması sağlanır. T.3. gov. deyimler ve özdeyişler kullanır.19. T.5. tablo.15.20.5.4.26. konuşma çizgisi. Metinler arasında karşılaştırma yapar.Türkçe Dersi Öğretim Programı T. Okuduklarında anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını fark eder.3. 26 . edu.5.2. Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden gözden geçirerek düzenler. mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.3. T. T.17.5. İçeriğe uygun atasözleri. abartma (mübalağa) söz sanatları verilir.2.3.5. noktalı virgül ve köşeli ayraç işaretlerinin en sık kullanılan işlevleri üzerinde durulur.5. T.5.2. T. Medya kaynakları.21.2. Yay ayraç.9. T.6. Benzetme (teşbih).2. kişileştirme (teşhis).1.3. Gerçek ve kurgu olanı ayırt eder. T.5.5. T.22. çizelge ve benzeri biçimlerde sunulan görsellerin metnin anlaşılmasına nasıl katkı sağladığını açıklayarak bu bilgileri yorumlaması sağlanır. fakat. Grafik. YAZMA T.3. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini belirler ve kahramanları karşılaştırır. Okuduklarındaki yönlendirici ifadelerin anlamda yaptığı değişikliği fark eder. T. özellikle. ilk olarak. com.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. iki nokta. başka bir deyişle.5. Görsellerden anlamlar çıkarır ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklar/yazar.8. Herhangi bir işi ve olayı işlem basamaklarına ya da oluş sırasına göre yazar. Sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.23.5. Duygu. Okuduğu metinlerdeki söz sanatlarını bulur. “de” ve “ki” bağlaçları ile sayıları doğru yazar. eğik çizgi. Metinlerdeki örnekler ve ayrıntılara gerektiğinde atıflar yaparak metni yorumlar.2. konuşturma (intak). üç nokta. düşünce ve isteklerini yazmaları sağlanır. T. T.7. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.16. Yazarın olaylara/konuya bakış açısını belirler ve kendi bakış açısını ifade eder. zıtlık (tezat). değerleri karşılaştırması sağlanır.5. T.2. T. ele alınacaktır.3. ünlem. Çoklu medya kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.3. Bilgilendirici ve hikâye edici paragraflar yazar. Düş gücünü kullanarak şiir veya fantastik ögeler barındıran metin yazar. soru işareti.3.5. T. org vb. T.5. Yazma çalışmalarında anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını kullanır. Bir bilgiye veya içeriğe erişmek için basılı ve dijital içeriklerde içindekiler ve sözlük bölümünü kullanmayı bilir.5.

konuşmasını edindiği bilgiler üzerine kurgulaması.5.1. T. Bu çalışmalarda dereceli puanlama anahtarı kullanılır.6.6. bilgiyi daha net aktarabilmek için uygun durumlarda grafikler.6. T. Bir konuşmadaki/tartışmadaki bakış açılarını ayırt eder ve kendi düşüncelerini ifade eder.4. nesnel ve öznel çıkarımlar vb.6. T. Topluluk önünde konuşulacak/tartışılacak konu/sunu için hazırlık yapması. Türkçe Dersi Öğretim Programı Kendisinin ve akranlarının yazma çalışmalarını belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirir. ünlü daralması. önemsiz bilgiyi ayırt etme. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu.1. dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. üzerinde durulur. gerekli metinleri inceleyerek gelmesi.6. ünsüz türemesi ses olayları üzerinde durulur. T.11.3. kendi cümleleriyle ifade etme. Dinlediklerini/izlediklerini zihninde canlandırarak olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. Yabancı dillerden alınmış. Yazdıklarını. Konuşmanın akışı içinde içerikle ilgili sorular sorar ve içeriği sorgular.8. Zorlayıcı olmamak kaydıyla öğrenciler. ayrıntılara girmeme.1.1. ortama ve konuşmayı yapacağı kişi veya gruba göre ayarlaması. ana fikrini/ana duygusunu belirler. uygun hitap ve nezaket ifadeleri kullanarak. hâkim bakış açısını tercih etme vb. T.6. Göz teması kurarak.6. konuşmasını/sunumunu. benzetme.3.7.1.1.6. T. Hazırlıklı konuşma/sunu yapar. T. Farklı bakış açılarına karşı hoşgörüyle yaklaşması sağlanır. T. Ek ve kökü ayırt eder.1. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.2. 6. duygu belirten ifadeler. sözel sunum veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. vurgu ve tonlamalara dikkat ederek.1. T. Dinlediklerini/izlediklerini özetler. akıcı ve anlaşılır bir şekilde konuşur.) uygun özet yapılması sağlanır.1. Konuşmacının görüşlerinin kanıtlarla desteklenip desteklenmediğini ayırt eder.1. SINIF KAZANIMVE AÇIKLAMALARI T.6. konuşmasını konuya.6.6. aralarında ilişki kurar.3.5. T.1. 27 . yorum katmama.6. T. işitilebilir bir ses tonuyla.5. Dinlediği/izlediği bir metin. SÖZLÜ İLETİŞİM T.11. amaç-sonuç. abartma. T. görseller ve benzeri çoklu medya araçları ile desteklemesi. Özetleme stratejilerine (ana fikri tespit etme.9. ünsüz benzeşmesi. prova yapması ve sunması sağlanır. örneklendirme. karşılaştırma. T.12. Neden-sonuç.1.1. yazdıklarını paylaşmaya teşvik edilir. ünsüz yumuşaması. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu kurallara uygun şekilde konuşur/tartışır.12. Konuşmacının sözlü olmayan (jest ve mimik) mesajlarını anlar ve konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır. T.1. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.10.3.10. Hece düşmesi.6.6. yazılı/basılı olarak veya imkân ve fırsatlar ölçüsünde çoklu medya ortamlarını kullanarak paylaşır.5.

Dinlediklerindeki/izlediklerindeki bilgi ve düşüncelerin tutarlılığını sorgular. Metinle ilgili sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.8. T. Cümlede geçen zamirlerin anlama olan katkısını fark eder. Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark eder. Çekim eklerinin işlevlerini fark eder. T.2.Türkçe Dersi Öğretim Programı T.6. T. Söz Varlığı T. Hikâye edici metinleri dramatize eder. T. T. Sözcükleri ve sözcük gruplarını öğrenmek için görseller.6.2. bağlaç ve ünlemlerin anlama olan katkısını fark eder. Hikâye edici metinleri dramatize ederek okur. T. şahıs ve varlık kadrosu.2. Cümlede geçen isim ve sıfat tamlamalarının anlama olan katkısını fark eder.6.13. sözlük.2.6. metin dışı ve metinler arasında anlam kurar. T.17. T.2. T. 28 . Okuduğu metnin türünü belirler.6. tablo.10.1.6.2. ayrıntılara girmeme.15.12.6.1.6.1.2. önemsiz bilgiyi ayırt etme.2.1.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda sesli veya sessiz okur.11. Özetleme stratejilerine (ana fikri tespit etme. 2. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.2.6. T. Metnin özetini yapar.6.3. edebî değeri olan bazı şiirleri ve kısa yazıları ezberleme çalışmaları yaptırılır. T. 6.) uygun özet yapılması sağlanır. atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. hâl ekleri.9.6.6. ana fikrini/ana duygusunu belirler.16. Not alarak dinler.6.14. mekân.6. T. Çoğul eki.2.6.5.14.6. ilgi ve iyelik ekleri üzerinde durulur. T. Vurgu. Cümlede geçen isim ve sıfatların anlama olan katkısını fark eder. Okuduklarının konusunu. araçlar kullanılabilir. Grafik. yorum katmama. kendi cümleleriyle ifade etme. T. Metin içi. OKUMA Akıcı Okuma T. T.2.6.13.2.6. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. anlatıcı vb.7. biçimlerde sunulan görsellerin metnin anlaşılmasına nasıl katkı sağladığını açıklayarak bu bilgileri yorumlaması sağlanır. Anlama T. gibi hikâye unsurları üzerinde durulur. T.6.2. Farklı türdeki metinleri uygun hızda anlayarak okur.4. Olay örgüsü. çizelge vb. hâkim bakış açısını tercih etme vb.2.15.2. Anlamını bilmediği sözcükleri ve sözcük gruplarını öğrenir. T.2.6.2. zaman. Cümlede geçen edat. Öğrenciyi zorlamamak kaydıyla seviyeye uygun.6. tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.

3. Çoklu medya kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. Düş gücünü kullanarak şiir veya fantastik ögeler barındıran metin yazar. org vb. Yazdıklarını. T. Zorlayıcı olmamak kaydıyla öğrenciler. konuşturma (intak).6.2. Yazarın olaylara/konuya bakış açısını belirler ve kendi bakış açısını ifade eder. konuları.5. T.6.6.6. T.24.6. T. son olarak gibi yönlendirici ifadeleri bulması sağlanır. Benzetme (teşbih).6.22. ilk olarak.25. Türkçe Dersi Öğretim Programı T. özellikle. Bilgilendirici ve hikâye edici paragraflar yazar.2.6.20. yazılı/basılı olarak veya imkân ve fırsatlar ölçüsünde çoklu medya ortamlarını kullanarak paylaşır. T.3.6.4.23. T. Bir bilgiye veya içeriğe erişmek için basılı ve dijital içeriklerde içindekiler ve sözlük bölümünü kullanmayı bilir.6. Okuduklarında anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını fark eder. başka bir deyişle.6. İçeriğe uygun atasözleri.1. oysaki.18. Herhangi bir işi ve olayı işlem basamaklarına ya da oluş sırasına göre yazar. Ama. T.2. Gerçek ve kurgu olanı ayırt eder. Ancak kavramsal olarak anlatım bozukluğu konusuna değinilmez.7. yazdıklarını paylaşmaya teşvik edilir.3.3.3.6. Okuduğu metinlerdeki söz sanatlarını bulur.6.26.6.6. T. Kendisinin ve akranlarının yazma çalışmalarını belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirir. Görsel ve işitsel ögelerden anlamlar çıkarır ve bunları ilişkilendirerek bir olayı açıklar/yazar.2. düşünce ve isteklerini yazmaları sağlanır.3. T. T.2. Bu çalışmalarda dereceli puanlama anahtarı kullanılır. gov. T. YAZMA T. T. kişileştirme (teşhis). T.6. karakterleri ve değerleri karşılaştırması sağlanır. com. Medya kaynakları.8. olayları. zıtlık (tezat). türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. T.3.9. ele alınacaktır.2.6. Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden gözden geçirerek düzenler. T.6.6.19. deyimler ve özdeyişler kullanır. fakat. Basit. Yazma çalışmalarında anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını kullanır. T. abartma (mübalağa) söz sanatları verilir. Anlam bütünlüğünü bozan ifadeleri belirlemesi ve düzeltmesi sağlanır. Metinler arasında karşılaştırma yapar.3.3. 29 . Metinlerdeki örnekler ve ayrıntılara gerektiğinde atıflar yaparak metni yorumlar.2. Okuduklarındaki yönlendirici ifadelerin anlamda yaptığı değişikliği fark eder. Sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. Metinlerdeki temaları. T.27.2.6. T. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini belirler ve kahramanları karşılaştırır. edu.21.2.3.3.6. Duygu.2.2.6.

15.1.1.7.7.7.1.7. Dinlediği/izlediği bir metin. duygu belirten ifadeler. yorum katmama. Bir konuşmadaki/tartışmadaki bakış açılarını ayırt eder ve kendi düşüncelerini ifade eder.1.1. 30 . Farklı bakış açılarına karşı hoşgörüyle yaklaşması sağlanır. kendi cümleleriyle ifade etme.) uygun özet yapılması sağlanır. T. üzerinde durulur.7.7. T. ortama ve konuşmayı yapacağı kişi veya gruba göre ayarlaması.1.7. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu kurallara uygun şekilde konuşur/tartışır.7. T. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. örneklendirme.1.9.3.7. dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.6. gerekli metinleri inceleyerek gelmesi. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu. görseller ve benzeri çoklu medya araçları ile desteklemesi. Hikâye edici metinleri dramatize eder. T. vurgu ve tonlamalara dikkat ederek. OKUMA Akıcı Okuma T.1. bilgiyi daha net aktarabilmek için uygun durumlarda grafikler.1.7. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki bilgi ve düşüncelerin tutarlılığını sorgular.1. T. karşılaştırma.1. Not alarak dinler. konuşmasını konuya. Neden-sonuç.1. prova yapması ve sunması sağlanır.1. Konuşmacının görüşlerinin kanıtlarla desteklenip desteklenmediğini ayırt eder. ana fikrini/ana duygusunu ve yardımcı fikirlerini belirler. Göz teması kurarak. T. koşul. T. işitilebilir bir ses tonuyla.2. uygun hitap ve nezaket ifadeleri kullanarak.1.7. sözel sunum veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini özetler. abartma. konuşmasını/sunumunu.11.12. T.Türkçe Dersi Öğretim Programı 7.10.7.2. T.8.7. Konuşmanın akışı içinde içerikle ilgili sorular sorar ve içeriği sorgular. SÖZLÜ İLETİŞİM T. nesnel ve öznel çıkarımlar vb.7.1.7. Hazırlıklı konuşma/sunu yapar.1. T. T. Dinlediklerini/izlediklerini zihninde canlandırarak olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. Yabancı dillerden alınmış.4. T. konuşmasını edindiği bilgiler üzerine kurgulaması. Öğrenciyi zorlamamak kaydıyla seviyeye uygun.7. T.5. Farklı türdeki metinleri uygun hızda anlayarak okur. edebî değeri olan bazı şiirleri ve kısa yazıları ezberleme çalışmaları yaptırılır.7.2. Konuşmacının sözlü olmayan (jest ve mimik) mesajlarını anlar ve konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır. hâkim bakış açısını tercih etme vb.13. akıcı ve anlaşılır bir şekilde konuşur. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI T.1. T.14. amaç-sonuç.1.7. benzetme. konu ile ilgili kanıtlara atıflar yapması. Topluluk önünde konuşulacak/tartışılacak konu/sunu için hazırlık yapması. ayrıntılara girmeme. önemsiz bilgiyi ayırt etme.7. T. Özetleme stratejilerine (ana fikri tespit etme.

2.7.Noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda sesli veya sessiz okur.7.2.7. sözlük.7. türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. Metinle ilgili sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. Fiillerin cümleye kattığı anlam özelliklerini fark eder. Sözcükleri öğrenmek için görseller.2.) uygun özet yapılması sağlanır.20. zaman ve içerik yönünden karşılaştırması sağlanır. T.7. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. gibi hikâye unsurları üzerinde durulur. yorum katmama. 31 .3.12. oysaki. son olarak. atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. zaman. hâkim bakış açısını tercih etme vb.2. şahıs ve varlık kadrosu.2. T. o hâlde vb. T.2. ayrıntılara girmeme. ilk olarak. T.7. tablo.7. Basit. T. mekân. olayları. metin dışı ve metinler arasında anlam kurar. T. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. Metin içi.17.11.19. anlatıcı vb. Metinlerdeki temaları.2. T. Türkçe Dersi Öğretim Programı T. tersine. Anlamını bilmediği sözcükleri ve sözcük gruplarını öğrenir. T.18. biçimlerde sunulan görsellerin metnin anlaşılmasına nasıl katkı sağladığını açıklayarak bu bilgileri yorumlaması sağlanır.2.2.2.2.2.7.2.13.5.7. Okuduklarındaki yönlendirici ifadelerin anlamda yaptığı değişikliği fark eder. T.7. fakat. Söz Varlığı T. T.7.15. Özetleme stratejilerine (ana fikri tespit etme. T. Metinler arasında karşılaştırma yapar.10.9.7. ana fikrini/ana duygusunu ve yardımcı fikirlerini belirler. mekân. T. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. konuları. Cümlede geçen zarfların anlama olan katkısını fark eder. kendi cümleleriyle ifade etme.8. Filme alınan bir eseri kahramanlar. Okuduğu metnin türünü belirler. Aksi takdirde.6. Bir eserin yazılı metni ile aynı eserin medya sunumunu karşılaştırır. Kip ve kişi ekleri üzerinde durulur. karakterleri ve değerleri karşılaştırması sağlanır. T. T. özellikle.7.2. Olay örgüsü.14. Metinden anlam çıkarırken anlamı desteklemek için metnin içeriğine birkaç kez doğrudan ya da dolaylı atıf yapar.7.2. Hikâye edici metinleri dramatize ederek okur. Okuduklarının konusunu.7.7. Metnin özetini yapar.2.7.7. çizelge vb.2. Anlama T. İmge olarak kullanılan sözcüklerin veya deyimlerin metinde kullanılan anlamlarını belirler. T.2.7. önemsiz bilgiyi ayırt etme. Grafik. araçlar kullanılabilir. ama.2. yönlendirici ifadeleri bulması sağlanır.7.2.7. T.4. Vurgu ve tonlamalara ve telaffuza dikkat ederek okur.16. Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark eder. T.21.2.

27.3. T.3.1.3. Şiirde kafiye.7. Şiirin şekil özelliklerini bilir.24.7.2. konuşturma (intak). Okuduklarında anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını fark eder. Yazma çalışmalarında anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını kullanır. Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden gözden geçirerek düzenler. Belirlediği konu ve amaç etrafında bir taslak oluşturur. bunların türlerine değinilmez.7. Serbest şiire ve hece ölçüsüne değinilir. T. abartma (mübalağa) söz sanatları verilir.4.3.3. Benzetme (teşbih).7.3.7.2.5.7. Belirlediği konu ve amaç etrafında bir taslak oluşturur.3. T. T.Türkçe Dersi Öğretim Programı T. Bilgilendirici metinde bir yazarın konuyu sunuşunu başka bir yazarın sunuşuyla karşılaştırır. Metne uygun bir başlık belirler.2. çözüm bölümlerine yer verir.1.2. T.2. T.3. kişileştirme (teşhis).3.2. Gerçek ve kurgu olanı ayırt eder.4.2. T.7. Kendisinin ve akranlarının yazma çalışmalarını belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirir. Hazırladığı taslakta giriş.3. T.3.23.26.25.7.3. Bilimsel bir konuda farklı gerekçe ve kanıtlardan hareketle farklı sonuçlara gidilebileceğinin anlaşılması sağlanır. Hikâye edici metinler yazar.3. Diyalog ve tasvir paragrafları yazar.4.3.3. zıtlık (tezat). Metne uygun bir başlık belirler. gelişme ve sonuç bölümlerine yer verir. T.7.6. Sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.3. T.7.7. deyimler ve özdeyişler kullanır.7. T. Yazma çalışmalarında anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını kullanır.7.2.2. T.3. 32 .2.2.7.28. redif gibi ahenk unsurları fark ettirilir. T. Oluşturduğu taslakta serim.3.7.2.2. Çoklu medya kaynaklarındaki mesajları anlar ve değerlendirir.7. İçeriğe uygun atasözleri.1. İstiklâl Marşı’nın aruz ölçüsü ile yazıldığı belirtilir ancak aruz ölçüsü bilgisine girilmez.2.7. T. T. Bir bilgiye veya içeriğe erişmek için basılı ve dijital içeriklerde içindekiler ve sözlük bölümünü kullanmayı bilir. T. T. düğüm.22.7.2.3. YAZMA T.7.7. Bilgilendirici metinler yazar.7.7.7.3. T.3. T. Bu çalışmalarda dereceli puanlama anahtarı kullanılır.29. Düş gücünü kullanarak şiir veya fantastik ögeler barındıran metin yazar.3. T.7.7. T.3. T. Anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır. Yazarın olaylara/konuya bakış açısını belirler ve kendi bakış açısını ifade eder. Görsel ve işitsel ögelerden anlamlar çıkarır ve bunları ilişkilendirerek bir olayı açıklar/yazar. Okuduğu metinlerdeki söz sanatlarını bulur.

aktarma. görseller ve benzeri çoklu medya araçları ile desteklemesi. birleşik fiilleri ayırt eder. T. Türkçe Dersi Öğretim Programı T. konu ile ilgili kanıtlara atıflar yapması. 8.8. Yazdıklarını. dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. türemiş.3.10. T. Topluluk önünde konuşulacak/tartışılacak konu/sunu için hazırlık yapması. yazılı/basılı olarak veya imkân ve fırsatlar ölçüsünde çoklu medya ortamlarını kullanarak paylaşır. sözel sunum veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. abartma. metafor. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu kurallara uygun şekilde konuşur/tartışır. gerekli metinleri inceleyerek gelmesi. örneklendirme.8. kendi cümleleriyle ifade etme. T. T. T. yorum katmama. koşul. bilgiyi daha net aktarabilmek için uygun durumlarda grafikler.1. medya içeriğinin veya sözel sunumun örtülü anlamını belirler.8.3.9. T. söz sanatları vb. akıcı ve anlaşılır bir şekilde konuşur. Konuşmacının görüşlerinin kanıtlarla desteklenip desteklenmediğini ayırt eder. amaç-sonuç. Örtülü anlam oluşturan unsurlar kapsamında mecaz.8. konuşmasını edindiği bilgiler üzerine kurgulaması. T. çağrışım.8. Konuşmacının sözlü olmayan (jest ve mimik) mesajlarını anlar ve konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır. T. Basit. yazdıklarını paylaşmaya teşvik edilir. ele alınır.1. T. önemsiz bilgiyi ayırt etme.7. işitilebilir bir ses tonuyla.12.3.14. Dinlediklerini/izlediklerini zihninde canlandırarak olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.1.1.8.8. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI T. uygun hitap ve nezaket ifadeleri kullanarak.1. ayrıntılara girmeme.1.1. deyim. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.8. Dinlediği/izlediği bir metin.1. T.7.1. Yabancı dillerden alınmış.6. vurgu ve tonlamalara dikkat ederek. karşılaştırma. Konuşmanın akışı içinde içerikle ilgili sorular sorar ve içeriği sorgular. Zorlayıcı olmamak kaydıyla öğrenciler.1.10. SÖZLÜ İLETİŞİM T. benzetme. T. 33 .1. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki bilgi ve düşüncelerin tutarlılığını sorgular.) uygun özet yapılması sağlanır.1. Özetleme stratejilerine (ana fikri tespit etme.9. ortama ve konuşmayı yapacağı kişi veya gruba göre ayarlaması.1.8.8.4. konuşmasını/sunumunu. bağdaştırma. atasözü. üzerinde durulur. Neden-sonuç.11. duygu belirten ifadeler.7.3. T.8.2. ana fikrini/ana duygusunu ve yardımcı fikirlerini belirler.1. Göz teması kurarak.7. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.1. hâkim bakış açısını tercih etme vb. T. T.8. T.8. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.8.13.8. imge. nesnel ve öznel çıkarımlar vb.8. Bir konuşmadaki/tartışmadaki bakış açılarını ayırt eder ve kendi düşüncelerini ifade eder. prova yapması ve sunması sağlanır. Dinlediği/izlediği bir metnin.8. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu. Farklı bakış açılarına karşı hoşgörüyle yaklaşması sağlanır. Hazırlıklı konuşma/sunu yapar.5.1. konuşmasını konuya.

8. Sözcükleri ve sözcük gruplarını öğrenmek için görseller. metin dışı ve metinler arasında anlam kurar. özellikle. T. Vurgu. Okuduklarındaki yönlendirici ifadelerin anlamda yaptığı değişikliği fark eder. T.15. ana fikrini/ana duygusunu ve yardımcı fikirlerini belirler. T.8. fakat. Okuduğu metnin türünü belirler. Noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda sesli veya sessiz okur. Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark eder. başlıca. 34 . başka bir deyişle.8. Metnin özetini yapar.2.15. T. Öğrenciyi zorlamamak kaydıyla seviyeye uygun. hâkim bakış açısını tercih etme vb. aksi takdirde. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.8. ayrıntılara girmeme. Hikâye edici metinleri dramatize ederek okur. araçlar kullanılabilir. ama.2.8.5. mekân. Olay örgüsü.13. OKUMA Akıcı Okuma T.2.6.8. Özetleme stratejilerine (ana fikri tespit etme.8. Özetle. İmge olarak kullanılan sözcüklerin veya deyimlerin metinde kullanılan anlamlarını belirler. T.7.16. Metinden anlam çıkarırken anlamı desteklemek için metnin içeriğine birkaç kez doğrudan ya da dolaylı atıf yapar. edebî değeri olan bazı şiirleri ve kısa yazıları ezberleme çalışmaları yaptırılır.2. Not alarak dinler. Hikâye edici metinleri dramatize eder.2. Anlamını bilmediği sözcükleri ve sözcük gruplarını öğrenir.1.3. yorum katmama. T.12. tablo. Metin içi.9. T. tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.2. ilk olarak.8. yönlendirici ifadeleri bulması sağlanır. Okuduklarının konusunu.2.8. sözlük.8. Anlama T.8.8. Grafik. T. son olarak.2. T.4.8. kendi cümleleriyle ifade etme. kısacası. o hâlde vb.2.1.8.) uygun özet yapılması sağlanır.8. T.2. Metinle ilgili sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. zaman. biçimlerde sunulan görsellerin metnin anlaşılmasına nasıl katkı sağladığını açıklayarak bu bilgileri yorumlaması sağlanır. T.2. oysaki.Türkçe Dersi Öğretim Programı T. anlatıcı vb. T. çizelge vb. önemsiz bilgiyi ayırt etme. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.8. gibi hikâye unsurları üzerinde durulur.8. tersine. şahıs ve varlık kadrosu.11.2.14. T. Söz Varlığı T.10. T.2.2.2.8.1.2. Farklı türdeki metinleri uygun hızda anlayarak okur.2. atasözleri ve deyimler sözlüğü vb.8.

Bilgilendirici metinde bir yazarın konuyu sunuşunu başka bir yazarın sunuşuyla karşılaştırır. T. T. değerler ve içerik yönünden karşılaştırması sağlanır.2.8. Belirlediği konu ve amaç etrafında bir taslak metin oluşturur. T.2.2.24. T. T. Yazarın olaylara/konuya bakış açısını belirler ve kendi bakış açısını ifade eder. kahramanlar.8. T.2. Okuduklarında anlama ve dil bilgisine dayalı anlatım bozukluklarını fark eder.8. kişileştirme (teşhis). redif gibi ahenk unsurları fark ettirilir. Hazırladığı taslakta serim.3.8.2. T. temalar. Çoklu medya kaynaklarındaki mesajları anlar ve değerlendirir. düğüm. Okuduklarında anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını fark eder. Belirlediği konu etrafında bir taslak oluşturur.2.8.8. T. Diyalog ve tasvir paragrafları yazar.4.2.1. T. Bilgilendirici metinler yazar.8. T.3.8.3.2.20.2. Okudukları ile izlediklerini.2.3.3. Gerçek ve kurgu olanı ayırt eder.8.21.2. Metne uygun bir başlık belirler. T.8. T. Yazma çalışmalarında anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını kullanır. çözüm bölümlerine yer verir.2.26.3. YAZMA T.3. Hikâye edici metinler yazar. T.3.2. T.3. T.8.1. T. Konusuna göre şiir türleri verilir. T.2.8. Yazma çalışmalarında anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını kullanır. Filme alınan bir eseri kitabıyla mukayese etmesi teşvik edilir.3.8.2. Kurgu metinlerin.8.3.8.3.1.3. İstiklâl Marşı’nın aruz ölçüsü ile yazıldığı belirtilir ancak aruz ölçüsü bilgisine girilmez. zıtlık (tezat).25. gelişme ve sonuç bölümlerine yer verir.8. konuşturma (intak). mekân. Şiirde kafiye. Şiirin şekil özelliklerini ve şiir türlerini bilir. T. T.8.3.3.3.2. geleneksel masallar.18. Türkçe Dersi Öğretim Programı T.2.8.8. Serbest şiire ve hece ölçüsüne değinilir. kahramanlar.8. Metne uygun bir başlık belirler. zaman.8. abartma (mübalağa) söz sanatları verilir.2.3. karakterleri ve değerleri karşılaştırması sağlanır.8.22.3. Metinler arasında karşılaştırma yapar.17. Benzetme (teşbih).8.3. Hazırladığı taslakta giriş. 35 . Kurgu metinler ile anonim eserleri karşılaştırır. Bir eserin yazılı metni ile aynı eserin medya sunumunu karşılaştırır. Bir bilgiye veya içeriğe erişmek için basılı ve dijital içeriklerde içindekiler ve sözlük bölümünü kullanmayı bilir.16.4. inançlar veya değerlerden nasıl yararlandığını veya etkilendiğini fark etmesi sağlanır.23. bunların türlerine değinilmez.19.8. T. Bilimsel bir konuda farklı gerekçe ve kanıtlardan hareketle farklı sonuçlara gidilebileceğinin anlaşılması sağlanır. Metinlerdeki konuları. olayları.2. T. T. Okuduğu metinlerdeki söz sanatlarını bulur.27.

Cümlenin ögelerini tanır ve işlevlerine uygun kullanır. deyimler ve özdeyişler kullanır.3. T. İçeriğe uygun atasözleri. yazılı/basılı olarak veya imkân ve fırsatlar ölçüsünde çoklu medya ortamlarını kullanarak paylaşır. 36 . Görsel ve işitsel ögelerden anlamlar çıkarır ve bunları ilişkilendirerek bir olayı açıklar/yazar.8.8.3. Anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır.3. T. Yazma çalışmalarında anlama ve dil bilgisine dayalı anlatım bozukluklarını fark eder.5.9. Sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.8.3.3.Türkçe Dersi Öğretim Programı T. Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden gözden geçirerek düzenler. Zorlayıcı olmamak kaydıyla öğrenciler.4.8. T.3.7.11. T. Kendisinin ve akranlarının yazma çalışmalarını belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirir. yazdıklarını paylaşmaya teşvik edilir. T.8.3.8.8.6. Yazdıklarını. Bu çalışmalarda dereceli puanlama anahtarı kullanılır.10. Düş gücünü kullanarak şiir veya fantastik ögeler barındıran metin yazar. T.8. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini fark eder. T.3.8.

Düşüncelerini.1. konuşur/tartışır. konu/sunu için hazırlık T.3. konuşur/tartışır.3. SINIF 2. uygular. T.5. veya gruba göre ayarla. göre anlatması sağlanır.8. dinleme vb.3. akıcı ve anlaşılır tonuyla. prova göre ayarlaması. Öz güven gelişimi des.1. konu dışına çıkmadan. T. hitap ifadeleri kullanma.4.5.1.4. uygun cümleler kurar.7. T.4. Tanıdığı kişileri.1.8.1.6.8. Tanıdığı kişileri.6. akış bitmesini bekleme. konuşmasını gelmesi. uygular. görseller ve benzeri ler.1. desteklemesi.1. ifadeleri kullanarak. işitilebilir bir ses ederek. Hazırlıklı konuş- T.6.1.2.1. seviyesine ifade eden.2. konuşur/tartışır. konuşmasını sorgular.1. sağlanır. vur- anlatır.2.5.3 Konuşmacının T. Konuşmacının T. SÖZLÜ İLETİŞİM T. bilgiyi daha sunumunu.6. T. T.1.1. hitap ifadeleri kullanma.3. sözlü olmayan (jest ve sözlü olmayan (jest ve mimik) mesajlarını anlar mimik) mesajlarını anlar T.7. gerekli desteklemesi. Konuşmacının görsel bilgileri inceleye. mediğini ayırt eder. Düşüncelerini.1.7.7. ifadeleri kullanarak. ortama ve konuşmayı ya. ması.1.5. Akranlarıyla ve duygularını ve isteklerini duygularını ve isteklerini duygularını ve isteklerini duygularını ve isteklerini yetişkinlerle bir konuyu yetişkinlerle bir konuyu yetişkinlerle bir konuyu yetişkinlerle bir konuyu ifade eden. konuşur. Konuşmanın akışı kurgulaması. T. Konuşmacının sağlanır.6. konuşmanın kesmeme. konuşmasını/ yapması.1. dinleme vb. Hazırlıklı konuş.5.1. Göz teması kurarak. içinde sorular sorar ve içinde sorular sorar ve T.1. Konuşmacının T.3. net aktarabilmek için net aktarabilmek için net aktarabilmek için net aktarabilmek için kelimeleri doğru telaffuz kelimeleri doğru telaffuz kelimeleri doğru telaffuz kelimeleri doğru telaffuz uygun durumlarda grafik.4.1. SÖZLÜ İLETİŞİM T.3.1. akış bitmesini bekleme. T. konuşmasını Başkalarını dinleme.2. sunumunu.3. Konuşmanın T. akıcı ve anlaşılır tonuyla. SÖZLÜ İLETİŞİM T. mediğini ayırt eder. uygun hitap ve nezaket uygun hitap ve nezaket uygun hitap ve nezaket uygun hitap ve nezaket yerleri ve bildiği olayları yerleri ve bildiği olayları yerleri ve bildiği olayları yerleri ve bildiği olayları ifadeleri kullanarak. sözlü olmayan (jest ve rek gelmesi. ya. Akranlarıyla ve T. içinde sorular sorar ve sağlanır. T.1. T.1. işitilebilir bir ses tonuyla.3. mimik) mesajlarını anlar.4. hitap ifadeleri kullanma. ortama ve konuşmayı bitmesini bekleme. konuşur/tartışır. SINIF 6. Bir konuşmadaki/ sorular sorar ve içeriği sorular sorar ve içeriği T. Düşüncelerini. bunlarla ilgili gu ve tonlamalara dikkat gu ve tonlamalara dikkat gu ve tonlamalara dikkat gu ve tonlamalara dikkat düşünce ve duygularını düşünce ve duygularını düşünce ve duygularını düşünce ve duygularını ederek. vur. konuşulacak/tartışılacak den dilini etkili bir şekilde den dilini etkili bir şekilde teklenir. sını konuya. ve konuşmalarında be.6. konuşur/tartışır. konuşmasını gelmesi. konuşur. Tanıdığı kişileri. edindiği bilgiler üzerine edindiği bilgiler üzerine edindiği bilgiler üzerine edindiği bilgiler üzerine konuşmasında uygun konuşmasında uygun konuşmasında uygun konuşmasında uygun kurgulaması.1. görüşlerinin kanıtlarla görüşlerinin kanıtlarla şı hoşgörüyle yaklaşması desteklenip desteklen.5.5.7. SÖZLÜ İLETİŞİM T. Akranlarıyla ve T. Akranlarıyla ve T. sunması sağlanır. konuşur/tartışır.4. Farklı bakış açılarına kar. konuşmasını/ yapması. T. ve konuşmalarında be.1. kurgulaması.2.1.3.1. ortama ve ilgili kanıtlara atıflar yap. Konuşmacının T. uygun cümleler kurar.1. konuşmasını konu.5.1.2. maya katılma.8.5.1. Öz güven gelişimi des. konuşmasını/ yapması. Akranlarıyla ve ma/sunu yapar. T. uygular. SINIF 3. konuşmasını/ işitilebilir bir ses tonuyla. Göz teması kurarak.1. yapması ve sunması yapması ve sunması dakini saygıyla ve sabırla dakini saygıyla ve sabırla dakini saygıyla ve sabırla dakini saygıyla ve sabırla T. konu ile kurgulaması. vur.5.1.1. Konuşmanın mimik) mesajlarını anlar.2. Göz teması kurarak. konuşmanın kesmeme.1.1. gerekli da nezaket kurallarını da nezaket kurallarını da nezaket kurallarını da nezaket kurallarını metinleri inceleyerek metinleri inceleyerek metinleri inceleyerek metinleri inceleyerek uygular. Konuşmanın akışı T.1. seviyesine kurallara uygun şekilde kurallara uygun şekilde kurallara uygun şekilde kurallara uygun şekilde uygun cümleler kurar. Topluluk önünde ma/sunu yapar. göre anlatması sağlanır. konu ile hitap ifadeleri kullanma. SINIF 4. sunması sağlanır.5. bilgiyi daha konu dışına çıkmadan. SINIF 7. Göz teması kurarak.3.2. göre ayarlaması.5. prova yapması ve yapacağı kişi veya gruba yapacağı kişi veya gruba içinde söz alarak konuş. Başkalarını dinleme.8. dinleme vb. Hazırlıklı konuş.5.2. ortama ve sını konuya.1. uygun cümleler kurar.1. .1.1. desteklenip desteklen. işitilebilir bir ses ederek. Konuşmacının T.1. Konuşmanın akışı T.2. ederek konuşur. Topluluk önünde kullanır.6.2. Göz teması kurarak. yetişkinlerle bir konuyu yetişkinlerle bir konuyu yetişkinlerle bir konuyu yetişkinlerle bir konuyu Topluluk önünde Topluluk önünde Topluluk önünde Topluluk önünde kurallara uygun şekilde kurallara uygun şekilde kurallara uygun şekilde kurallara uygun şekilde konuşulacak/tartışılacak konuşulacak/tartışılacak konuşulacak/tartışılacak konuşulacak/tartışılacak konuşur/ tartışır. seviyesine ifade eden. ederek konuşur. dinleme vb. ler. gerekli desteklemesi. bilgiyi daha sunumunu. Konuşmacının 37 Türkçe Dersi Öğretim Programı sorulara cevap verir. sorulara cevap verir. ilgili kanıtlara atıflar yap- başkalarının sözünü başkalarının sözünü başkalarının sözünü başkalarının sözünü konuşmayı yapacağı kişi konuşmayı yapacağı kişi ması. mediğini ayırt eder. edindiği bilgiler üzerine T. uygun durumlarda grafik. konuşmasını konu- kesmeme.3. Konuşmaların. görseller ve benzeri ler.4.1. Akranlarıyla ve T. ifade eder. maya katılma.4. konuşmanın veya gruba göre ayarla. bunlarla ilgili anlatır. T.1. yapması. içinde söz alarak konuş. SÖZLÜ İLETİŞİM T. sözlü olmayan (jest ve sözlü olmayan (jest ve konuşur. prova yapması ve ması.2.1. akış ması.7. tonuyla.4. akıcı ve anlaşılır tonuyla.1.4. Konuşmacının yapması.1.1.1. SÖZLÜ İLETİŞİM T. içinde söz alarak konuş. görseller ve benzeri ler. Konuşmaların.5.1. prova tartışmadaki bakış açı. Konuşmanın akışı yapması ve sunması larını ayırt eder ve kendi görüşlerinin kanıtlarla sorulara cevap verir.1. ifadeleri kullanarak. Konuşmacının sorgular. T. konuşmanın kesmeme. Hazırlıklı konuş. Konuşmanın kullanır. T.7. Düşüncelerini.3. ve konuşmalarında be- teklenir.1. maya katılma. ve konuşmalarında be.4. bir şekilde konuşur. karşısın.1. Konuşmaların. bunlarla ilgili anlatır. den dilini etkili bir şekilde den dilini etkili bir şekilde mimik) mesajlarını anlar mimik) mesajlarını anlar Öz güven gelişimi des. SÖZLÜ İLETİŞİM T. konuşur/tartışır.1. ederek konuşur.2. kurgulaması. konu dışına çıkmadan.2. işitilebilir bir ses ifade eder. içinde söz alarak konuş.1. T.1. Göz teması kurarak.3.1. uygun durumlarda grafik- ederek konuşur.6.7.1. Başkalarını dinleme. desteklenip desteklen- sağlanır. ifade eder.1. uygun durumlarda grafik. bunlarla ilgili anlatır. konuşmasını gelmesi. SÖZLÜ İLETİŞİM T. vur. T. göre anlatması sağlanır. görseller ve benzeri çoklu medya araçları ile çoklu medya araçları ile çoklu medya araçları ile çoklu medya araçları ile T. akıcı ve anlaşılır Olayları oluş sırasına Olayları oluş sırasına Olayları oluş sırasına Olayları oluş sırasına bir şekilde konuşur. konu/sunu için hazırlık konu/sunu için hazırlık konu/sunu için hazırlık konu/sunu için hazırlık Göz teması kurarak. karşısın.8.2.3. işitilebilir bir ses tonuyla. Tanıdığı kişileri.6. bilgiyi daha sunumunu. sorulara cevap verir. bir şekilde konuşur. ifade eder.1. karşısın. SINIF 8.4. sorular sorar ve içeriği T. Konuşmaların.1.1. prova maya katılma. konu dışına çıkmadan.1.7. ma/sunu yapar. teklenir.1. sorgular.1.2. T. Topluluk önünde T. işitilebilir bir ses ederek. ma/sunu yapar. konuşma. Göz teması kurarak. Başkalarını dinleme. düşüncelerini ifade eder. karşısın. SINIF T.4. TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIM VE AÇIKLAMALAR TABLOSU 1. T. SINIF 5.1. akışı içinde içerikle ilgili akışı içinde içerikle ilgili mimik) mesajlarını anlar.1. kullanır.1. göre anlatması sağlanır. gerekli sözel ve içinde sorular sorar ve akışı içinde içerikle ilgili sözlü olmayan (jest ve sözlü olmayan (jest ve T. Akranlarıyla ve T. Akranlarıyla ve T. bir şekilde konuşur.4.1. Hazırlıklı konuş. akış bitmesini bekleme. gelmesi. işitilebilir bir ses tonuyla. seviyesine ifade eden.3. konuşma. gerekli desteklemesi. ma/sunu yapar. Topluluk önünde T.1. T. kullanır.1.1.1.

9. ve öznel çıkarımlar vb.6. Dinlediği/izlediği T. (ana fikri tespit etme. ifade etmesi sağlanır. ben. izlediklerinde vurgulanan bir metin.6. Yabancı dillerden hakkında sorular sorar ve gelişeceğini ve sonucunu gelişeceğini ve sonucunu ayırt eder ve kendi dü.2. leri de kullanarak bir ola.1. gelişeceğini ve sonucunu bir metin. Hikâye edici yapar.13. izlediklerini zihninde canlandırarak olayın nasıl izlediklerini zihninde ni ana hatlarıyla anlatır. Dinlediği/izlediği şı hoşgörüyle yaklaşması şı hoşgörüyle yaklaşması Farklı bakış açılarına kar- sorulara cevap verir. karşılaştırma.1. Dinlediklerini/ T. dilimize henüz T.1.8. Hikâye edici leri de kullanarak bir ola. Konuşmacının T.7. Dinledikleri/izle. bir metin.3. hâkim bakış açısını T. sözel sunum sözlü olmayan (jest ve alınmış. izlediklerini zihninde etme. Neden-sonuç. abartma. şı hoşgörüyle yaklaşması Türkçe Dersi Öğretim Programı T.11. T. duygu belirten dirme.1.13. Dinlediklerinin/ T. dilimize henüz alınmış.11.2.1.1.1.14.1.9.1.5.8.2. benzetme.10. hâkim bakış açısını tercih etme vb. Metinlerle birlikte görsel. Özetleme stratejilerine izlediklerini özetler.6.11.8. SINIF 6.8.11. içinde sorular sorar ve T. T. sözel sunum izlediklerini zihninde izlediklerini zihninde T. heceleri. Dinlediği/izledi.15. ifade etme.6. abartma. ma.10. (ana fikri tespit etme. üzerinde ve öznel çıkarımlar vb. Özetleme stratejilerine izlediklerinin konusunu ği bir metni ana hatlarıyla T. sözel sunum T.1. nesnel ifadeler. nu ve yardımcı fikirlerini dikleriyle ilgili çıkarımlar ana fikrini/ana duygusu.1. sağlanır. tercih etme vb.7. şüncelerini ifade eder.1.1. belirler. düşünceyi ve duyguyu veya medya içeriği izlediklerini özetler. SINIF 7.1.3. Konuşmanın akışı Farklı bakış açılarına kar.) uygun ma. yı.12.1. kendi cümleleriyle ifade etme.1.7.1.8. T.9.6.4.12. kendi cümleleriyle önemsiz bilgiyi ayırt T.4. Farklı bakış açılarına kar. önemsiz bilgiyi ayırt ayrıntılara girmeme. Neden-sonuç.8. anlatır. anlatır. Bir konuşma/tar. Hikâye edici T. dinler. sorulan sorulara cevap (ana fikri tespit etme. izlediklerinin konusunu ve nu belirler. nesnel çıkarımlar vb. ana fikrini/ana duygusu. hakkında sorular sorar ve T. Dinlediklerini/ izlediklerini özetler.1. örneklen- T.10. Farklı bakış açılarına kar.1.8.1. verir.10.4. önemsiz bilgiyi ayırt etme. Dinlediği/izledi. ayırt eder ve kendi dü- sözcükleri ve görselleri sorulan sorulara cevap sorulan sorulara cevap T.8. tahmin eder.1.4.1. SINIF 5. T. sözel sunum canlandırarak olayın nasıl Metinlerle birlikte görsel. şı hoşgörüyle yaklaşması canlandırarak olayın nasıl T. izlediklerini zihninde Türkçelerini kullanır.1.10. verir. Dinlediklerini/ Dinlediği/izlediği bir met. Dinlediği/izlediği T. Not alarak durulur. T. nesnel ve öznel özet yapılması sağlanır.2. Dinlediklerini/ verir.1.1. özet yapılması sağlanır. SINIF 3.) uygun özet yapılması sağlanır. T. lendirme vb. zetme.1.1. ayrıntılara girmeme. yı. karşılaştırma.12.7.5. üzerinde durulur. Dinlediklerini/ sorulan sorulara cevap sorulan sorulara cevap hakkında sorular sorar ve tahmin eder. yorum katma. verir.7. verir. amaç-so- üzerinde durulur. Hikâye edici dinler. Dinlediklerinin/ nu belirler.1. T. yapar. örnek. T. canlandırarak olayın nasıl ifade etme.10. yorum katma. T. Dinlediklerini/ veya medya içeriği sağlanır.1.9. Dinlediklerinin/ verir. yı. veya medya içeriği veya medya içeriği mimik) mesajlarını anlar. T. belirler.8.) uygun T.1. Bir konuşmadaki/tartış- sesi tanır. tahmin eder. etme. benzetme. etme.11. Dinlediklerinin/ ana fikrini/ana duygusu. Dinlediklerinde/ T.3.1. T.4. tercih etme vb. Not alarak zetme.6. sözel sunum T. Dinlediklerini/ ği bir metni ana hatlarıyla ği bir metni ana hatlarıyla sağlanır. nu belirler.5. yorum katma- ifade etmesi sağlanır.1. Dinlediklerinin/ ana fikrini/ana duygusu. Dinledikleri/izle.1. hakkında sorular sorar ve hakkında sorular sorar ve Türkçelerini kullanır.1.1.3.1. bir metin. Bir konuşmadaki/ T. Yabancı dillerden veya medya içeriği canlandırarak olayın nasıl canlandırarak olayın nasıl tışmadaki bakış açılarını sorulan sorulara cevap alınmış.7. nuç.9. üzerinde T. hâkim bakış açısını ifade etme. Neden-sonuç. ayrıntılara girmeme.6.1. Neden-sonuç.6. örneklendirme. Dinlediklerini/ Türkçelerini kullanır. Yabancı dillerden T. hakkında sorular sorar ve Özetleme stratejilerine T. veya medya içeriği veya medya içeriği bir metin. şüncelerini ifade eder. düşünceyi ve duyguyu yı. yapar. koşul. yorum katma.6.11. duygu belirten metinleri dramatize eder.3. nesnel ve öznel ifadeler.7. düşüncelerini ifade eder.) uygun T. koşul. tahmin eder.1. . T. Dinlediği/izlediği T. kendi cümleleriyle metinleri dramatize eder. Dinledikleri/izle- Neden-sonuç. yerleşmemiş kelimelerin yerleşmemiş kelimelerin alınmış.9. Dinlediklerini/ izlediklerini zihninde T. Dinlediği/izlediği T.1. durulur. bir metin.2. metinleri dramatize eder. kendi cümleleriyle gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. Dinlediği/izlediği izlediklerini zihninde anlatır.4.8. örneklendirme. duygu belirten ifadeler. dilimize henüz tartışmadaki bakış açı. nu ve yardımcı fikirlerini ana fikrini/ana duygusu- T. dirme. ben.12. ayırt eder. Dinlediklerinin/ izlediklerinin konusunu.11.8. T. Yabancı dillerden T. Dinlediklerini/ önemsiz bilgiyi ayırt canlandırarak olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu canlandırarak olayın nasıl Metinlerle birlikte görsel. gelişeceğini ve sonucunu leri de kullanarak bir ola. düşünceyi ve duyguyu T. sorulan sorulara cevap ifade etmesi sağlanır. karşılaştırma. T. örneklen. sözel sunum bir metin.7.11.9. üzerinde durulur.8.1. Dinlediği/izlediği T. eşleştirir.5.1.5.8. Dinlediklerinin/ T. dikleriyle ilgili çıkarımlar dikleriyle ilgili çıkarımlar dikleriyle ilgili çıkarımlar tırma.9.7. abartma.5.12. yerleşmemiş kelimelerin larını ayırt eder ve kendi larını ayırt eder ve kendi madaki bakış açılarını seslerle harfleri.7.12. ma. Dinlediği/izlediği hakkında sorular sorar ve hakkında sorular sorar ve veya medya içeriği gelişeceğini ve sonucunu leri de kullanarak bir ola.5. Türkçelerini kullanır.1. amaç-so. benzetme. Dinlediklerini/ özet yapılması sağlanır.8. T.8.4.10.1. Bir konuşmadaki/ T. izlediklerinin konusunu ve çıkarımlar vb. SINIF 2. yapar. Dinledikleri/izle.1. verir.4. dilimize henüz sorulan sorulara cevap tahmin eder.1. karşılaş.1.1. izlediklerinin konusunu.1.6. nuç. tahmin eder. metinleri dramatize eder.1.1.1.4. tahmin eder. sözel sunum bir metin.6.4.10.1.12. Dinlediği/izledi. çıkarımlar metinleri dramatize eder. Özetleme stratejilerine (ana fikri tespit etme. Dinledikleri/izle. karşılaştırma.1.1. dikleriyle ilgili çıkarımlar ayrıntılara girmeme.6. SINIF 4. Dinlediklerinin/ abartma. T. Metinlerle birlikte görsel. T.13. SINIF T. amaç-so. yerleşmemiş kelimelerin verir.1. Dinlediklerini/ ifade etmesi sağlanır. TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIM VE AÇIKLAMALAR TABLOSU 38 1.5.1. amaç-so.1. düşünceyi ve duyguyu nuç.1. tartışmadaki bakış açı. T.1. sözel sunum sağlanır. Hikâye edici gelişeceğini ve sonucunu ma.7. hâkim bakış açısını duygu belirten ifadeler. yapar.12. belirler.1. belirler.1. belirler. tercih etme vb. SINIF 8. izlediklerini özetler. düşüncelerini ifade eder. izlediklerinin konusunu izlediklerinin konusunu T. izlediklerinin konusunu. nuç.7.

imge.1. metafor. aktarma. bağdaştırma. dinler. SINIF 8. atasözü. içeriğinin veya sözel T.7. Dinlediklerinde. Not alarak sunumun örtülü anlamını dinler.7.13. Dinlediklerinde- ki/izlediklerindeki bilgi ve ki/izlediklerindeki bilgi ve ki/izlediklerindeki bilgi ve düşüncelerin tutarlılığını düşüncelerin tutarlılığını düşüncelerin tutarlılığını sorgular.13.1.1.8. SINIF 2. SINIF 3. sorgular.15. belirler.1.8. söz sanatları vb. diği bir metnin. sorgular. Not alarak dinler. medya .1. Not alarak T.14. SINIF T. Dinlediklerinde.1. T.15. çağrışım. SINIF 4. SINIF 5.8. Hikâye edici T. T. T.14. SINIF 7. SINIF 6.8.1.6. T. 39 Türkçe Dersi Öğretim Programı . T. TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIM VE AÇIKLAMALAR TABLOSU 1.1.7. Hikâye edici metinleri dramatize eder.15.16. deyim.6.6.1.13.1. Dinlediği/izle- metinleri dramatize eder metinleri dramatize eder. ele alınır. Örtülü anlam oluşturan unsurlar kapsamında mecaz. Hikâye edici T.14.

kullanılan anlamlarını okur.2. Okuduğu metin- ederek okur. Okuduğu metin. Noktalama T.3.2.2. tinleri dramatize ederek T.6.2. uygun hızda ve geri dönüşler yapma. okur.6.3.8.1.1.4. resimli sözlük. OKUMA T.2. Farklı türdeki T.2.2.Noktalama T. okur. Heceleme.2.2. Vurgu ve tonla- okuma yapar. T.3. T.8. Anlamını bilme.6.8.2. deki sözcük ve sözcük ve iyelik ekleri üzerinde durulur.7. OKUMA T.9.5.3. maları yaptırılır.8.7.2.2.2. araçlar kullanılabilir. sözlük.2. okur. Hikâye edici ve şiiri ayırt eder.4. belirler. resimli sözlük. Sözcükleri öğrenmek için sözlük.2.2. anlayarak okur.2. araçlar kullanılabilir.8.7. bilgilendirici metinlerle bilgilendirici metinlerle bilgilendirici metinlerle metinleri uygun hızda metinleri uygun hızda metinleri uygun hızda metinleri uygun hızda şiiri türün özelliklerine şiiri türün özelliklerine şiiri türün özelliklerine anlayarak okur.8. İmge olarak kartları ve benzer araçlar araçlar kullanılabilir. telaffuz eder ve nokta. Anlamını bilme. kaydıyla seviyeye uygun. kelime kelime kartları ve benzer T.7.8.2. Kısa metinleri T.4. gruplarını öğrenmek için T.8. ve telaffuza dikkat ederek ve telaffuza dikkat ederek ve telaffuza dikkat ederek okur.2. Hikâye edici me. kelime duvarı. Parmakla takip T. diği sözcükleri ve sözcük diği sözcükleri ve sözcük T.7. SINIF 3.4. T.2. Okuduğu metin- lama işaretlerine dikkat ği sözcükleri öğrenir.2. Kelimelerin eş ve işlevlerini fark eder.7.2. Okuduğu metnin diği sözcükleri öğrenir. tekrar T. Heceleme.2. T. türünü belirler. tonlama T. Cümlede geçen kullanılan sözcüklerin Söz Varlığı Anlama T. Hikâye edici ve T. Okuduğu metin.1.5. OKUMA T. ve geri dönüşler yapma.4. görseller. diği sözcükleri ve sözcük gruplarını öğrenir.8. T. gruplarını öğrenir.2. Sözcükleri ve sözcük Sözcükleri ve sözcük gruplarını öğrenir. yaptırılır. görseller.5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek işaretlerine dikkat ederek işaretlerine dikkat ederek işaretlerine dikkat ederek telaffuz eder ve nokta.5.5.Çekim eklerinin okur. SINIF T. ilgi Kip ve kişi ekleri üzerinde kullanılan sözcüklerin T.3.6. T.7. Sesleri hisseder.7. kelime gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark kazandığı anlamı fark gruplarının cümle içinde T.8. OKUMA T. atasöz.2. Hikâye edici me- kazanımlar okunan metin etmeden. Vurgu.1. Eş sesli kelimele. Hikâye edici me.Noktalama T. okur.2.2. SINIF 8. SINIF 4.8. Vurgu.2. Anlamını bilme- Akıcı Okuma ve geri dönüşler yapma. Türkçe Dersi Öğretim Programı T.2.1.1.1. diği sözcükleri ve sözcük dan okur.2. kazandığı anlamı fark eder. durulur.2.1. SINIF 2. T. Hece. gruplarını öğrenmek için aktif olarak katılır.2. sessiz okur. tekrar T. okur.2. dan okur.2.6.9. T.6.4.1.2. kazandığı anlamı fark lamalara dikkat ederek görseller. Yapım ekleri ezberletil. sözleri sözlüğü. Anlamını bilmedi. işlevleri sezdirilir. Anlamını bilme- T.2.5.6.7.2. tekrar dan okur.4. ederek okur.10. Vurgu. Heceleme.3.6. T.2.3. işaretlerine dikkat ederek işaretlerine dikkat ederek uygun hızda sesli veya uygun hızda sesli veya uygun hızda sesli veya uygun hızda sesli veya T. Vurgu ve ton. Kelimelerin eş ve gruplarının cümle içinde T. Okuduğu metin. lamalara dikkat ederek okur.5. araçlar kullanılacaktır. eder.3. SINIF 5.4. Farklı türdeki T. Kelimelerin eş ve işlevlerini fark eder. T. okur.2. kaydıyla seviyeye uygun.1. vb.2. Farklı türdeki tanır ve ayırt eder. tinleri dramatize ederek üzerinden işlenir.2. vb.1. Hikâye edici ve T.3. T. tonlama İlk okumada metinler.3.2. T.2.5.2.8. işlevlerini ayırt eder.2. metinler hikâye edici.2. tonlama T. bilgilendirici metinlerle zıt anlamlılarını bulur.2.8.8.2. atasöz.7.2. Kelimeleri doğru T. Hikâye edici ve T.4. şiirleri ve kısa yazıları şiirleri ve kısa yazıları şiirleri ve kısa yazıları şiirleri ve kısa yazıları cümleleri akıcı bir şekilde edebî değeri olan bazı edebî değeri olan bazı edebî değeri olan bazı ezberleme çalışmaları ezberleme çalışmaları ezberleme çalışmaları ezberleme çalışmaları okur. Çoğul eki.2. SINIF 7. T.1. Anlamını bilme.1.6. leri ve deyimler sözlüğü vb. tonlama ve telaffuza dikkat ederek malara ve telaffuza dikkat T. Hikâye edici tarafından okunur ve okur. Vurgu ve ton.2.3. okur. TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIM VE AÇIKLAMALAR TABLOSU 40 1. Bir diyaloğu Söz Varlığı gruplarını öğrenir. kaydıyla seviyeye uygun. okur. Kelimeleri doğru Sözcükleri ve sözcük vb.6. kelime ve kaydıyla seviyeye uygun.2. zıt anlamlarını bulur.2.2. kelime haritası.2. eder.5.2.5. T. şiirleri ezberleme çalış.1.2. yaptırılır. mez.2.6. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.4.2.6. deyimler sözlüğü.2. metinleri dramatize metinleri dramatize T. ceye kadar öğretmen işitilebilir bir ses tonuyla T.2. gruplarını öğrenmek için görseller. kelime duvarı. grup okumalarına T. şiirleri ezberleme çalış. Anlamını bilmedi. sözlük.4.2.2. sözlük.2.2. şiirleri ezberleme çalış. tinleri dramatize ederek ederek okur. leri ve deyimler sözlüğü leri ve deyimler sözlüğü görseller.2. okur. Düzeyine ve lama işaretlerine dikkat uygun hızda sesli veya uygun hızda sesli veya sessiz okur. araçlar kullanılabilir. T.1. T. ve telaffuza dikkat ederek öğrenci okumaya geçin.1.6. T.8. konuya uygun görsel ederek okur.2.2. sessiz okur. yaptırılır. yaptırılır.9. Bir diyaloğu canlandırarak okur. deyimler ve ata. maları yaptırılır. Söz Varlığı T. sözlük. T. OKUMA T.2.3.2.Noktalama T.4.5.7.5.4.3. T. Parmakla takip sesli veya sessiz okur.2.4. haritası.3.9. anlayarak okur. İmge olarak belirler. maları yaptırılır.2.2. T.2.4. Öğrenciyi zorlamamak Öğrenciyi zorlamamak Öğrenciyi zorlamamak edebî değeri olan bazı edebî değeri olan bazı edebî değeri olan bazı edebî değeri olan bazı T. Çekim eklerinin T.3. resimli sözlük.2. sessiz okur.2.2.2. hâl ekleri.3.6. Vurgu. tonlama T. içindeki kahramanları diği sözcük ve sözcük görseller. Yapım ekinin isim ve sıfatların anlama veya deyimlerin metinde Anlama Anlama T. Anlamını bilme. T.1. T. sessiz okur.4.8.7.2. OKUMA T.6. T. Bu T. atasöz. Noktalama akıcı bir şekilde okur.2.2. kelime kelime kartları ve benzer eder. SINIF 6. Harfleri tanır ve uygun biçimde anlayarak uygun biçimde anlayarak uygun biçimde anlayarak Öğrenciyi zorlamamak Öğrenciyi zorlamamak Öğrenciyi zorlamamak Öğrenciyi zorlamamak doğru seslendirir.8.7.2.5.6.2. kelime duvarı.2.1.7. Sözcükleri öğrenmek için sözlük.7.2. Düzyazı ve şiirleri içindeki kahramanları Sözcükleri ve sözcük gruplarını öğrenmek için gruplarını öğrenmek için Sözcükleri ve sözcük okur.7. Parmakla takip kullanılacaktır.2.4. deki sözcük ve sözcük deki sözcük ve sözcük T. zıt anlamlılarını bulur.5. kaydıyla seviyeye uygun. OKUMA T. olan katkısını fark eder. Hikâye edici ve T. Farklı türdeki T.2. Söz Varlığı gruplarını öğrenir.5. . eder. işitilebilir bir ses tonuyla sözlük.2.3.2.6.2. Hikâye edici T. OKUMA İlk Okuma Akıcı Okuma Akıcı Okuma Akıcı Okuma Akıcı Okuma Akıcı Okuma Akıcı Okuma Akıcı Okuma T. araçlar kullanılabilir. kaydıyla seviyeye uygun.1. ederek okur. kaydıyla seviyeye uygun. Vurgu. atasözleri ve deki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde gruplarının cümle içinde deki sözcük ve sözcük ği sözcükleri öğrenir.6. veya deyimlerin metinde etmeden uygun hızda T.3.2. Söz Varlığı Söz Varlığı veya şiir olabilir. haritası. görseller.2.5. leri ve deyimler sözlüğü T. sessiz okur. kullanılan anlamlarını T.2.2. kazandığı anlamı fark rin anlamlarını ayırt eder. T. etmeden sınıf düzeyine Söz Varlığı Söz Varlığı bilgilendirici metinler ve/ uygun hızda okur. anlayarak okur.5.7.2. atasöz- canlandırarak okur.

2.16.2. son olarak. geçen zamirlerin anlama fark eder. kendi cümleleriyle Anlama duygusunu ve yardımcı ayırt eder. Cümlede geçen ve birleşik fiilleri ayırt tercih etme vb. Bir bilgiye veya lan görsellerin metinde sorular sorar ve sorulan anlamlandırmada görsel- katkı sağladığını (duygu bilir ve kullanır. çizelge ve anlatır. Metin içi anlam kurar. fark eder. Okuduğu T.2. Metinle ilgili T. Okuduğu bilgilendirici metinlerle nin türünü belirler.2. vb. Özetleme stratejilerine edat.1. SINIF 5. içeriğe erişmek için aktarılan anlama nasıl sorulara cevap verir. T.13. isim ve sıfat tamlamaları. yorum katma.3. zaman. işlemleri oluş sırasına ya vurgulama vb. Metinle ilgili duygusunu belirler.2.8.16. belirler. Okuduklarının Anlama Anlama fark eder.12.10. ana fikrini/ana önemsiz bilgiyi ayırt Anlama konusunu. Metnin özetini görseller.13. ana fikrini/ana Özetleme stratejilerine (ana fikri tespit etme.10. şiiri ayırt eder.6. Okuduğu met. Özetleme stratejilerine duvarı. zaman. Okuduklarının metinler arasında anlam anlamlandırmada görsel. zarfların anlama olan yapar.2.2. başka 41 Türkçe Dersi Öğretim Programı olayları.2.14.16.2. rin anlama olan katkısını ile gerçekleştirilir.7.12.2. yorum katma.8.2. anlatıcı vb.15. ifade etme. T.) uygun zanımlar öğretmenin metinlerdeki olay örgüsü.15. unsurlarını belirler. Olay örgüsü. veya yerlerin özelliklerini kurar. anlamlandırmada görsel. sözlük ve benzeri biçimlerde sunu.2. önemsiz bilgiyi ayırt etme. SINIF 3. nin türünü belirler. T. Basit. konusunu belirler. T. metin dışı ve lerdeki hikâye unsurlarını lerdeki hikâye unsurlarını Grafik. kelime kartları ve T. Okuduğu metin- konusunu belirler. şahıs ve varlık tercih etme vb.11. şahıs ve varlık zaman. kahramanların basılı ve dijital içeriklerde katkı sağladığını (duygu Metin içi. fikirlerini belirler.4.2. SINIF 8.2. metinler arasında anlam belirler. Okuduğunu kadrosu.15.13. tercih etme vb. sorulara cevap verir. hâkim bakış açısını tercih etme vb.) uygun özet yapılması sağlanır. bağlaç ve ünlemle.2. aksi takdirde.2. mekân. metinlerdeki olay örgüsü. aktarılan anlama nasıl oluşturma.3. TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIM VE AÇIKLAMALAR TABLOSU 1. belirler. rasına göre ana hatlarıyla da işlem basamaklarına T.13.2.15. ilk laştırması sağlanır. Okuduklarının T.2. Okuduklarının ayrıntılara girmeme.2. Okuduklarını yapar. göre açıklar.2.2.2. T. Metnin özetini T. Metin içi.6.12. Metinler arasın. durulur. Okuduklarının unsurlarını belirler. sı sağlanır. tablo.) uygun sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. kahramanların sorulara cevap verir. anlaşılmasına nasıl katkı sorulara cevap verir. ama. kurar. kahramanların metinler arasında anlam belirler.2. olarak.) açıklama. katkı sağladığını (duygu veya yerlerin özelliklerini Metin içi.2.2. T.16.8.5. Metinle ilgili duygusunu belirler. Grafik. Olay örgüsü. resimli sözlük. T.6.11. Hikâye edici ve T.6.1. T. Okuduğu ması ve yorumlaması T. Metinlerde konuları. ana fikrini/ana T. sorular sorar ve sorulan anlam kurar. görsellerin metnin sı sağlanır. türemiş ma.3.2.7. oysaki.) açıklama. T.2. kısacası.11. Okuduğunu T. kendi cümleleriyle Anlama konusunu belirler. Görsellerin metinde konusunu. ma.6.2. durulur.5.2.5.2.5. kendi cümleleriyle durulur. ana hatlarıyla anlatır. kurar.14.2.13. metin dışı ve lerdeki hikâye unsurlarını etme. aktarılan anlama nasıl T.14. vurgulama vb.4. ana hatlarıyla anlatır. SINIF 4.14.2.12.7.10.9.3. T. fakat. lamda yaptığı değişikliği sağladığını açıklayarak Metin içi. Okuduğu metin. Okuduğunu lerden yararlanır. SINIF Sözcükleri öğrenmek için bilgilendirici metinlerle T. benzer araçlar kullanı. varlık kadrosu gibi hikâye T. kurar.2.14.16. yorum katma- T.4. Metinle ilgili oluşturma. T. zaman.7.12. yönlendirmesi ve desteği mekân. Okuduğu Grafik.14. Metinle ilgili sorular sorar ve sorulan veya yerlerin özelliklerini sı sağlanır. T. fikirlerini belirler. şahıs ve T.3. ana fikrini/ana kurar. başlıca. kelime nın anlama olan katkısını katkısını fark eder. rin anlamlarını ayırt eder. T. çizelge ve konusunu. metinlerdeki olayları ve lümünü kullanmayı bilir. Okuduklarındaki T. unsurlarını belirler. Metinle ilgili T. metinlerdeki olay örgüsü. sorulara cevap verir.5.2. etme. gibi varlık kadrosu gibi hikâye Görsellerin metinde katkı sağladığını (duygu soru sorar ve sorulan ayrıntılara girmeme. mekân.2. yorum katma- mekân. Okuduklarının yapar. anlamlandırmada görsel. veya içeriğe erişmek kahramanları karşılaştırır.12. Düzyazı ve şiiri sorulara cevap verir. SINIF 2.) açıkla.2. Metinle ilgili T.6. ana hatlarıyla anlatır.8. hâkim bakış açısını T. SINIF 6.2.17. duygusunu belirler. işlemleri oluş sırasına ya lerden yararlanır. mekân. anlatıcı vb.11.4.9. olan katkısını fark eder.10.7.17. T.2.2.3. Okuduğunu mekân.15. Okuduğu ma. T. Okuduklarının sorulara cevap verir.15.17. etme.2.2.) açıklama. anlamlandırmada görsel. kelime haritası.1. şahıs ve (ana fikri tespit etme. Okuduğu met.1.13. anlamlandırmada görsel. T. Cümlede geçen T. T. Metinle ilgili Metin içi ve metin dışı ifade etme.10.2. Okuduklarının konusunu. sağlanır. lerden yararlanır.9.2.2. Okuduklarını T. metin dışı ve fark eder. anlatıcı vb.8. mekân.2.2. T. karakterleri karşı. oluşturma. lerden yararlanır.11.4. Eş sesli kelimele. kadrosu. biçimlerde sunulan vurgulama vb. kendi cümleleriyle ifade etme. Okuduğu metin.5.2. T. Bir bilgiye özelliklerini belirler ve lerden yararlanır. durulur. ifade etme.2.2. ana fikrini/ana duygusunu ve yardımcı Görsellerin metinde için başlıklar. T.2. çizelge veya yerlerin özelliklerini T.2. T.13.1. şiiri ayırt eder.6.2. zaman. Okuduğu metin.13. gibi sağladığını açıklayarak T.1. zaman. şahıs ve lerden yararlanır.10.3. Olay örgüsü.12.2.2. Okuduğu varlık kadrosu gibi hikâye T. özellikle.11.7. T. tersine.10. oluşturma.3.12. tablo.6.2. da karşılaştırma yapar.2. Okuduğu göre açıklar. kahramanların vurgulama vb. hikâye unsurları üzerinde T. Okuduklarını T. (ana fikri tespit etme.4. (ana fikri tespit etme. hâkim bakış açısını Anlama ile ilgili ka. gibi özet yapılması sağlanır. 2.2.15. Fiillerin cümleye ayrıntılara girmeme. metin dışı ve T. Okuduğunu bir deyişle.17. metindeki kahramanların benzeri biçimlerde su. metinlerdeki olay örgüsü. Metnin özetini lerdeki hikâye unsurlarını anlamlandırmada görsel.9.16. zaman. lacaktır.2.4. varlık kadrosu gibi hikâye T.11.2.2. Metnin özetini yapar.7. yönlendirici ifadelerin an. SINIF 7. Okuduğu T.14. T. Okuduğunu aktarılan anlama nasıl içindekiler gibi ögeleri T.2.8. T. metin dışı ve Metin içi. ğı kavratılır.2. Okuduğunu kadrosu. Cümlede geçen T. Okuduğu met.4. zaman.2.11. önemsiz bilgiyi ayırt hikâye unsurları üzerinde unsurlarını belirler. tablo. T. özet yapılması sağlanır. hâkim bakış açısını T. T.2. ma. Okuduklarındaki özelliklerini belirler ve nulan görsellerin metnin sorular sorar ve sorulan sorular sorar ve sorulan yönlendirici ifadelerin an- kahramanları karşılaştırır. Kelime türetmenin mantı. Özetleme stratejilerine Olay örgüsü.2. T. sağlanır. Okuduğu içindekiler ve sözlük bö. anlatıcı vb.2.4. o hâlde .2.16.7. Cümlede kattığı anlam özelliklerini önemsiz bilgiyi ayırt T.7. gibi kadrosu. eder.14.5.) uygun nin türünü belirler. hikâye unsurları üzerinde hikâye unsurları üzerinde bu bilgileri yorumlaması metindeki olayları oluş sı. bu bilgileri yorumlaması metinler arasında anlam metinler arasında anlam Özetle. şahıs ve varlık mekân. soru sorar ve sorulan konusunu. metinlerdeki olayları ve sağlanır. şahıs ve özet yapılması sağlanır.6. ayrıntılara girmeme. Okuduğunu metindeki kahramanların anlamlandırmada görsel. şahıs ve varlık anlaşılmasına nasıl katkı da işlem basamaklarına T.

son olarak.2. mekân.2.2. kurgu olanı ayırt eder.5. Metinden etmesi teşvik edilir. SINIF 7. da karşılaştırma yapar. T. açısını ifade eder.21. içeriğe erişmek için içindekiler ve sözlük bö. rı. açısını ifade eder.5. Metinlerdeki T. fakat. Okuduklarındaki lümünü kullanmayı bilir.8.17. Filme alınan bir T. bir yazarın sunuşuyla . T. T. çizelge Grafik.4. özellikle. özellikle. Bir bilgiye veya basılı ve dijital içeriklerde belirler ve kendi bakış da karşılaştırma yapar.2.5.2. Bir bilgiye veya T. oysaki.2.7.4. Bir eserin yazılı sağlanır.23. Metinlerdeki atıf yapar. doğrudan ya da dolaylı basılı ve dijital içeriklerde T.19. lamlı.6. fakat. örnekler ve ayrıntılara ge. com.2.8. Okudukları ile izledik. karşılaştırması sağlanır. ele karakterleri ve değerleri sağlanır.7.19. T. son olarak gibi rak.5. değerler ve içerik göre açıklar. edu.19. SINIF lamda yaptığı değişikliği lerden yararlanır. değerleri rektiğinde atıflar yaparak desteklemek için metnin T. fark eder. Metinlerdeki temala. T.21. sağlanır.20. da karşılaştırma yapar.2.20.21. Yazarın olay. kahramanlar.2.18.6.22.2. da işlem basamaklarına özelliklerini belirler ve olarak.2. tersine. Medya kaynakları.2. TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIM VE AÇIKLAMALAR TABLOSU 42 1. metinlerdeki olayları ve T. anlar ve değerlendirir.18. Okuduğu me. lara/konuya bakış açısını Ama. Okuduğu Ama.18. Okudukları ile izledikleri- işlemleri oluş sırasına ya metindeki kahramanların bir deyişle. olayları. ğini sorgular.2. ilk oysaki. mecaz anlamlı ve Metinlerde konuları. belirler ve kendi bakış T. oysaki.2. anlar ve değerlendirir. T. Bilgilendirici T.25. org vb.18.2. olay. doğrudan ya da dolaylı Metinlerdeki konuları.7.22. T. karşılaştırır. Gerçek ve Medya kaynakları. Gerçek ve kaynaklarının güvenilirli.8. Metinlerdeki temala. SINIF 5. ifadeleri bulması sağlanır.2. Metinler arasın- belirler. T.2.6.7. kurgu olanı ayırt eder. karakterleri.7.24.8.2. rı. konuyu sunuşunu başka bulur.21. yönlendirici ifadelerin an. yönlendirici yönünden karşılaştırması bulması sağlanır. zaman ve içerik açısını ifade eder.2. kahramanları karşılaştırır.8.8. T. yollarını fark eder. olayları. biçimlerde sunulan vb. lerini. Çoklu medya karakterleri ve değerleri lümünü kullanmayı bilir. SINIF 3. son olarak gibi anlaşılmasına nasıl katkı anlaşılmasına nasıl katkı anlam çıkarırken anlamı yönlendirici ifadeleri sağladığını açıklayarak sağladığını açıklayarak desteklemek için metnin T. Yazarın olay. Grafik. anlam çıkarırken anlamı terim anlamlı sözcükleri ları. ya sunumunu karşılaştırır. tablo.2.4. Yazarın olay- içeriğe erişmek için lara/konuya bakış açısını T.23. bu bilgileri yorumlaması bu bilgileri yorumlaması içeriğine en az birkaç kez Türkçe Dersi Öğretim Programı içeriğe erişmek için sağlanır. Bir eserin yazılı metni yorumlar.2. belirler ve kendi bakış ğini sorgular.20.8. konuları. içindekiler ve sözlük bö.2.20. ni. lerden yararlanır.6. vb. ilk görsellerin metnin görsellerin metnin T. ama. Çoklu medya T. konuları. olayları. Bir bilgiye veya içeriğe erişmek için T. karakterleri ve lara/konuya bakış açısını metindeki kahramanların değerleri karşılaştırması belirler ve kendi bakış özelliklerini belirler ve T.19.16. sağlanır. yönlendirici ifadeleri T.2. Okuduğu fark eder. Yazarın olayla- T. kahramanlar.5.4.2. edu.7. T. Okuduğu T. başka Aksi takdirde. rektiğinde atıflar yaparak yönlendirici ifadelerin an. başka vb. lamda yaptığı değişikliği lamda yaptığı değişikliği metni ile aynı eserin med- T. metni yorumlar.2.18.8.2. Bilgilendirici düşünceyi geliştirme açısını ifade eder.8. Okuduğu atıf yapar. com. T.24. biçimlerde sunulan belirler ve kendi bakış bir deyişle.5.6. SINIF 2. metinleri çözümler. SINIF 4.5. Metinden açısını ifade eder.2. fakat.15.23. tablo.20. örnekler ve ayrıntılara ge. lümünü kullanmayı bilir. T.23.2.2. yönünden karşılaştırması gov. eseri kitabıyla mukayese kaynaklarındaki mesajları etmesi teşvik edilir.22. ele lara/konuya bakış açısını anlatım biçimlerini ve alınacaktır. çizelge bulması sağlanır.6.5. olarak.5.17.19.2. karşılaştırması sağlanır. Metinler arasın.22. eseri kitabıyla mukayese metindeki gerçek an. içindekiler ve sözlük bö- T. basılı ve dijital içeriklerde lümünü kullanmayı bilir. fark eder. T. Çoklu medya T. Okuduklarında gov. Çoklu medya alınacaktır. metni ile aynı eserin med- ya sunumunu karşılaştırır. ra/konuya bakış açısını kaynaklarının güvenilirli. org vb. özellikle. basılı ve dijital içeriklerde kaynaklarındaki mesajları metinde bir yazarın tinlerdeki söz sanatlarını içindekiler ve sözlük bö. Yazarın olay.2. yönlendirici ifadeleri o hâlde vb.21. ilk ola. SINIF 8. içeriğine birkaç kez da karşılaştırma yapar.2.2.2.2.6. Okuduklarındaki T. zaman. Metinler arasın. Filme alınan bir T. mekân. Bir bilgiye veya bulması sağlanır. Metinler arasın. karşılaştırması sağlanır. SINIF 6.

2. SINIF 7.7. SINIF 5. T. Bir bilgiye veya karşılaştırır. T. değinilmez. konuşturma (intak). abartma (mübala- ğa) söz sanatları verilir. karşılaştırır.2. gerekçe ve kanıtlardan geleneksel masallar.24. Şiirin şekil Konusuna göre şiir türleri özelliklerini bilir. inançlar veya değerler- ması sağlanır. Kurgu metinler konuşturma (intak). Okuduklarında içindekiler ve sözlük bö. İstiklâl ölçüsüne değinilir. bulur. Benzetme(teşbih). ğa) söz sanatları verilir.8.2. Gerçek ve tindeki gerçek. SINIF 8.2. SINIF 4. içeriğe erişmek için Bilimsel bir konuda farklı konuşturma (intak). bunların türlerine ettirilir.25.2. Okuduklarında terim anlamlı sözcükleri T. Okuduğu me- tinlerdeki söz sanatlarını tinlerdeki söz sanatlarını bulur. den nasıl yararlandığını veya etkilendiğini fark T. Okuduklarında anlama ve dil bilgisine dayalı anlatım bozukluk- 43 Türkçe Dersi Öğretim Programı larını fark eder. Benzetme(teşbih). SINIF 2.8. SINIF Benzetme (teşbih). redif gibi ahenk unsurları fark ahenk unsurları fark ettirilir. gidilebileceğinin anlaşıl- düşünceyi geliştirme ması sağlanır. T. T. T. T.26. T.24.28. bunların türlerine değinilmez.5. kişileştirme (teşhis).7.2. Okuduğu me. Okuduğu me. abartma (mübala.2. Şiirin şekil yollarını fark eder. T. Şiirde kafiye.7. Bilimsel bir konuda farklı Kurgu metinlerin.2.7. redif gibi Şiirde kafiye. Benzetme(teşbih).26. metinde bir yazarın kişileştirme (teşhis).2.25. abartma (mübala. zıtlık (tezat).2.6.25. hareketle farklı sonuçlara ğa) söz sanatları verilir.6. anlatım biçimlerini ve lümünü kullanmayı bilir. Okuduğu me. T. Bilgilendirici yollarını fark eder. zıtlık konuşturma (intak).2.2.26.27. Okuduklarında etmesi sağlanır.8. gidilebileceğinin anlaşıl.8. şılaştırır.27. kişileştirme (teşhis). mecaz ve kurgu olanı ayırt eder. . kişileştirme (teşhis). konuyu sunuşunu başka T.8. SINIF 3. kurgu olanı ayırt eder.2. SINIF 6. yollarını fark eder. TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIM VE AÇIKLAMALAR TABLOSU 1. anlatım biçimlerini ve belirler tinlerdeki söz sanatlarını düşünceyi geliştirme bulur.6.7.7. anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme T. temalar. hareketle farklı sonuçlara kahramanlar.28. abartma (mübala. (tezat).27.29. ğa) söz sanatları verilir. zıtlık basılı ve dijital içeriklerde gerekçe ve kanıtlardan (tezat). Serbest şiire ve hece Serbest şiire ve hece ölçüsüne değinilir. verilir.2.2.26. Gerçek ve T. zıtlık bir yazarın sunuşuyla ile anonim eserleri kar- (tezat). özelliklerini ve şiir türlerini bilir. İstiklâl Marşı’nın aruz ölçüsü ile Marşı’nın aruz ölçüsü ile yazıldığı belirtilir ancak yazıldığı belirtilir ancak aruz ölçüsü bilgisine aruz ölçüsü bilgisine girilmez. T. girilmez.

virgül. Bilgilendirici ve T.7. SINIF 6.3. kelimeler T.3. lerini yazmaları sağlanır.3. noktalı virgül ve direrek bir olayı açıklar/ ve kelimeler yazar.8.6.3.1. verir. T.6. Yazdıklarını dil ve T. Hazırladığı T.7.3. ceyi geliştirme yollarını ceyi geliştirme yollarını Duygu. Harfler.3. Görsel ve işitsel taslakta serim.8.2.3. konuşma çizgisi konuşma çizgisi.5. YAZMA Öğretmenin desteği ve T. Metne uygun T. Harfler. Dikte yoluyla. düşünce ve istek.3.8.8.7. rakam. Herhangi bir işi biçimlerini ve düşün.3.1. Büyük harfleri T.6. Kendisinin ve akranları. metinler yazar.3. T. kısa çizgi. TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIM VE AÇIKLAMALAR TABLOSU 44 1.2. anlamlar çıkarır ve bunla. T.7.3. T.3.5. anlam bütünlüğünü caz ve terim anlamlarını ve noktalama kuralları ile Sayfa ve yazım düzeni ile bozan ifadeler ile yazım kullanır.1.2.8.3. çizgi ve kesme işaret. kısa çizgi Nokta.3.5.3.2.8. yazım ve noktalama ku.3. Bilgilendirici Nokta. ralları açısından gözden yazım ve noktalama ku.2. atasözleri.4.4.6.8. cümleler yazar.3. İçeriğe uygun Anlam bütünlüğünü bo. Oluşturduğu T. grafik atasözleri. üzerinde durulur.3.7. Harfler.6.3. taslak metin oluşturur. larına ya da oluş sırasına T.3. “de” ve “ki” olarak anlatım bozukluğu biçimlerini ve düşün. kelimeler işlevleri üzerinde durulur.3.3.4.3. Duygu. kesme çıkarır ve bunları ilişkilen. Bilgilendirici T.3.3.1.3. verir. T. ögeler barındıran metin taslak oluşturur. soru eğik çizgi.3. na göre yazar.3. ko. Diyalog ve tasvir T.4. yazar. Duygu.8. ve noktalama işaretlerini T. Yazma uygun boşluklar bırakır.5.3. ve düşünceyi geliştirme anahtarı kullanılır. paragrafları yazar. Anlamlı ve kurallı T.3. Yazdıklarını dil ve lı/basılı olarak veya imkân ögeler barındıran metin ögeler barındıran metin yazım ve noktalama ku. göre yazar.2.2. T. yazar.4. Soru ekinin T.8.3. T.3. YAZMA T. Sayfa ve yazım düzeni ile lanarak şiir veya fantastik yazar.1. deyimler ve uygun yerlerde kullanır.3. Bu çalışma.2. ve görseller kullanır.3. Basit resimlerden uygun boşluklar bırakır. T.3.4.7. Duygu.2.3.3.2. Belirlediği konu T. lerini yazmaları sağlanır.3.2. ve cümleler arasında sık kullanılan işlevleri köşeli ayraç işaretlerinin yazar. Yazma materyal. SINIF 8. ünlem.8. ve noktalama işaretlerini ve noktalama işaretlerini ve noktalama işaretlerini lanarak şiir veya fantastik ve amaç etrafında bir ve amaç etrafında bir T. lamlar çıkarır ve bunları olayı açıklar/yazar. özdeyişler kullanır. rı birbirine bağlayarak bir T.3. Hikâye edici T.5.7. nokta.3. Yazma T.3. T.1.4. Büyük harfleri T. ögeler barındıran metin yazar. verir. tırnak işareti. Düş gücünü kul. kullanarak okunaklı hece T. Yazdıklarını. işaretleri tekniğine uygun ve kesme işaretlerinin ünlem. düşünce ve istek.3. ögeler barındıran metin larına ya da oluş sırasına göre yazar.3.3.4.7. Harfleri.3. Duygu.3. metinler yazar. kelimeler üzerinde durulur.3. eğik yazar. T. Yazma çalışma- lerinin en sık kullanılan sayfa temizliğinin sağlan.6. yazar. nokta. Herhangi bir ola. Düş gücünü kul.3.3.2.3. Belirlediği konu uygun yerlerde kullanır. ve noktalama işaretlerini T. ları ve matematiksel soru işareti. karak ve serbest yazma lanarak şiir veya fantastik T. T. yazar. düşünce ve istek.9.3.1.2. Belirlediği konu işlevleri üzerinde durulur.3.3.6. Duygu. kısa çalışmaları yapar.3.3. gelişme ve taslakta giriş. ba.6. Görsel ve işitsel T.4. hatası. birbirine bağlayarak bir T.3. virgül. Görsellerden an. me.8.5. lamlar çıkarır ve bunları T. YAZMA T. Yazdıklarını kelimelerin gerçek. Herhangi bir işi ya da işlem basamakları. doğru kelimeler seçerek bağlaçları ile sayıları konusuna girilmez.8. en sık kullanılan işlevleri işareti.2. yazımını bilir.4. Yazdıklarını harf ralları açısından gözden Sınıf düzeyine uygun yazar. T.7.1.4.1. Yazma çalışma.3. Türkçe Dersi Öğretim Programı lanarak çeşitli boyama/ T. ögeler barındıran metin lanarak şiir veya fantastik metinler yazar.3. ve kesme işaretinin en işareti. bir başlık belirler.7.3. Yazdıklarını harf ve noktalama kuralları larında anlatım biçimlerini larda dereceli puanlama bir başlık belirler. Büyük harfleri çizgi çalışmaları yapar.6. çizgi.3. lerini yazmaları sağlanır. olayı açıklar/yazar.6.3.3. İçeriğe uygun bir başlık belirler.6.3. biçimlerini ve düşün- cümleler yazar. uygun yerlerde kullanır. T. virgül. yazı. olayı açıklar/yazar.3. grafik nır. larına ya da oluş sırasına için uygun çizim. taslak oluşturur. düzeyine uygun yazım kullanır.3.5.7. ve olayı işlem basamak. iki nokta.4.3.1. nın yazma çalışmalarını doğru yazar. SINIF 3.7. taslakta giriş. Görsellerden an.2.1.8.3. ve fırsatlar ölçüsünde yazar.1. Sınıf düzeyine uygun kullanarak paylaşır.3.1.3.3.3. SINIF T. Bitişik eğik yazıyı işaretinin en sık kullanılan çizgi.5. anlamlar çıkarır ve bunla. bir başlık belirler. ve düşünceyi geliştirme ve amaç etrafında bir ve amaç etrafında bir yı ya da işi oluş sırasına T.2.3. sınırlı tutulur.3. Düş gücünü kul- T.Bilgilendirici ve T.3.3.9. Hikâye edici lerini uygun biçimde kul.8. ve düzeltmesi sağla. Büyük harfleri T.3.1. Düş gücünü kul.7. düşünce ve istek. SINIF 4. metinler yazar. kısaltmalara gelen ekleri den geçirerek düzenler.7. T.1.3. lerini yazmaları sağlanır. YAZMA T. taslakta serim. düşünce ve istek.4. T. larına ya da oluş sırasına kullanır.3. iki nokta. çalışmaları yapar. T.5.2.3. soru işareti.3.9. en sık kullanılan işlevleri çalışmalarında anlatım çalışmalarında anlatım T.7. Metne uygun T.3. T. T. ögelerden anlamlar çözüm bölümlerine yer çözüm bölümlerine yer T. lanarak şiir veya fantastik lanarak şiir veya fantastik hatası. T.3.7.2. taslak metin oluşturur.2. Hazırladığı yazar. ralları ile sınırlı tutulur. T.3. hece eksikliği ile açısından gözden geçirir T.5. Yazma T. iki nokta.3.1.1. lerini yazmaları sağlanır. ünlem.3. T. Herhangi bir işi yollarını kullanır. Bilgilendirici ve T.3. kullanır.3.4.3.5.7. masına dikkat edilir. larında anlatım biçimlerini T.3.3. Düş gücünü kul. Metne uygun sayfa temizliğinin sağlan.4. üç nokta. Sınıf düzeyine uygun ralları ile sınırlı tutulur. kullanır. düğüm.3.2.8. kısa çizgi.3.3.3. YAZMA T.5.4. T. Anlamlı ve kurallı ve cümleler arasında üzerinde durulur.3.3.7.2.6.3.6.2. lerini yazmaları sağlanır.3.5.1.3.5. biçimlerini ve düşün- T. laçları ile sayıları doğru yollarını kullanır. T. anlatımı zenginleştirmek ve görseller kullanır.4.2. soru işareti. Yay ayraç.3. T.7. SINIF 5.7.4.3. sonuç bölümlerine yer sonuç bölümlerine yer T. nuşma çizgisi ve kesme ünlem.3. T. Diyalog ve tasvir yönlendirmesi ile.5.4.8.1.2.3.2. düşünce ve istek. Düş gücünü kul. Bilgilendirici ve T. YAZMA T. Belirlediği konu T. ba.3. yazar.2. Herhangi bir işi T.8. Dikte yoluyla. yazar. birbirine bağlayarak bir lamlar çıkarır ve bunları göre yazar. “de” ve “ki” bağ. deyimler ve zan ifadeleri belirlemesi rı birbirine bağlayarak bir ve olayı işlem basamak. Görsel ve işitsel .3.2.3. SINIF 7. Kısaltmaları ve anlatım yönünden göz. uygun yerlerde kullanır.3.3. YAZMA T. ögeler barındıran metin T. Ancak kavramsal çalışmalarında anlatım çalışmalarında anlatım göre yazar.3.3.9.3. uygun yerlerde kullanır.4. anlatım yönünden göz.8. Düş gücünü kul. Nokta. tırnak işareti. yazım ve noktalama ku. T.1. Büyük harfleri birbirine bağlayarak bir olayı açıklar/yazar.5.1. doğru yazar. YAZMA T.8. Gerektiğinde için uygun çizim. Gerektiğinde den geçirerek düzenler. hece eksikliği ile geçirir ve düzenler. İçeriğe uygun. T. masına dikkat edilir. virgül.8. gelişme ve yazar. verir.3.4.6.5. T.2. üç nokta.3. T. Basit resimlerden anlatımı zenginleştirmek T.2.3. hikâye edici paragraflar hikâye edici paragraflar hikâye edici paragraflar hikâye edici paragraflar paragrafları yazar. soru işareti. düğüm.6. kısa tırnak işareti. Metne uygun T. ve düzenler. SINIF 2. ve olayı işlem basamak- ve cümleler arasında lanarak şiir veya fantastik ve olayı işlem basamak. Görsellerden an. Yay ayraç. Hazırladığı uygun boşluklar bırakır.2. çoklu medya ortamlarını geçirir ve düzenler. Sınıf ceyi geliştirme yollarını ceyi geliştirme yollarını karak ve serbest yazma T. Yazma olayı açıklar/yazar.3. özdeyişler kullanır.5. T. T.4.1.

değerlendirir. T. deyimler ve atasözleri. Yazılarında ses Sınıf düzeyine uygun Sınıf düzeyine uygun kaydıyla öğrenciler. Hece düşmesi. nın yazma çalışmalarını değerlendirir. SINIF Sınıf düzeyine uygun Kendisinin ve akranları. bozuklukları bakımından bozuklukları bakımından yazdıklarını paylaşmaya yazdıklarını gözden yazdıklarını gözden T.10. Ek ve kökü ayırt ve fırsatlar ölçüsünde ve fırsatlar ölçüsünde eder. Yazdıklarını ralları ile sınırlı tutulur.9. eder. ması. T. teşvik edilir. kaydıyla öğrenciler. cümledeki işlevlerini fark eder. teşvik edilir. yazdıklarını paylaşmaya belirlenmiş ölçütlere göre Zorlayıcı olmamak Anlama dayalı anlatım Anlama dayalı anlatım teşvik edilir değerlendirir. T.12. özdeyişler kullanır.3.9. yazım ve noktalama ku. celi puanlama anahtarı celi puanlama anahtarı zeşmesi. sağlanır. T. SINIF 4.3.3.7.3.3.11. veya imkân ve fırsatlar paylaşır. ve düzenler. kullanarak paylaşır.1.9.8.11. aralarında ilişki çoklu medya ortamlarını çoklu medya ortamlarını kurar. çıkarır ve bunları ilişkilen- ralları ile sınırlı tutulur. ünsüz ben. öğrenciler. kaydıyla öğrenciler.10. Yazdıklarını. yazdıklarını paylaşmaya ralları ile sınırlı tutulur. den geçirerek düzenler.8. İçeriğe uygun T.4.11. direrek bir olayı açıklar/ direrek bir olayı açıklar/ Kendisinin ve akranları. kullanılır.5.3. T. Zorlamamak kaydıyla ögelerden anlamlar ögelerden anlamlar yazım ve noktalama ku.3.6. SINIF 2. belirlenmiş ölçütlere göre yazım ve noktalama ku. olaylarına uğrayan keli.2.6. geçirmesi ve düzeltmesi geçirmesi ve düzeltmesi paylaşır. 45 Türkçe Dersi Öğretim Programı . ölçüsünde çoklu medya T.8. Yazdıklarını. SINIF 6. ortamlarını kullanarak anlatım yönünden göz. kuralları ile sınırlı tutulur.8. T. ünlü Bu çalışmalarda dere.3. nın yazma çalışmalarını paylaşır. T. yazar. yazı- lı/basılı olarak veya imkân lı/basılı olarak veya imkân T. paylaşır. SINIF 5.3.7. paylaşmaya teşvik edilir.8. Zorlayıcı olmamak Zorlayıcı olmamak kaydıyla öğrenciler.3.5. Yazdıklarını bozan ifadeler ile yazım celi puanlama anahtarı yazar. kullanılır. yazım ve noktalama yazım ve noktalama yazdıklarını paylaşmaya meleri doğru kullanır.6.3. türemiş ve belirlenmiş ölçütlere göre T. yazı. yazdıklarını çıkarır ve bunları ilişkilen. Bu çalışmalarda dere- daralması. Zorlayıcı olmamak T. T. kuralları ile sınırlı tutulur. Yazdıklarını Zorlayıcı olmamak açısından gözden geçirir birleşik kelimeleri ayırt T.8.7. Yazdıklarını dil ve Zorlayıcı olmamak teşvik edilir. yazılı/basılı olarak özdeyişler kullanır. SINIF 8.3. Yazma çalış- malarında anlama ve dil bilgisine dayalı anlatım bozukluklarını fark eder.7. den geçirerek düzenler. Yazdıklarını teşvik edilir.4. kaydıyla öğrenciler.5.10. Basit. Fiilimsilerin birleşik fiilleri ayırt eder.7. SINIF 3. atasözleri. Cümlenin öge- lerini tanır ve işlevlerine uygun kullanır. ünsüz yumuşa. deyimler ve Zorlayıcı olmamak yazdıklarını paylaşmaya Sınıf düzeyine uygun nı.3.10.8. kullanarak paylaşır. ünsüz türemesi ses olayları üzerinde durulur. belirlenmiş ölçütlere göre anlam bütünlüğünü Bu çalışmalarda dere.10. Yazdıklarını kaydıyla öğrenciler. SINIF 7. T. nın yazma çalışmalarını paylaşır.3.7.3. İçeriğe uygun değerlendirir. T. Basit. türemiş.7. T.3. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.9.3. anlatım yönünden göz- kaydıyla öğrenciler.10. Kendisinin ve akranları.8.3. sağlanır.3. yazdıklarını paylaşmaya yazdıklarını paylaşmaya teşvik edilir. T. teşvik edilir. Yazdıkları. ve noktalama kuralları kullanılır. Yazdıklarını dil ve T. TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIM VE AÇIKLAMALAR TABLOSU 1.3.3.

46 . Türkçe Dersi Öğretim Programı Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında kamuoyunun görüş. Başka bir amaçla kullanılamaz. öneri ve eleştirilerini almak amacıyla hazırlanmıştır. Öğretim programlarının nihai hali değildir.