You are on page 1of 380

MARIE LU

Seria: Legend
Volumul 2

GENIUL
Original: Prodigy (2013)

Tl[^o]_l_ ^ch fcg\[ _haf_tă ^_:
INES HRISTEA

virtual-project.eu

2017

VP - 2

LAS VEGAS, NEVADA

REPUBLICA AMERICII

★★★

POPULAȚIA: 7 427 431

VP - 3

1. JUNE

4 IANUARIE. ORA 19:32.
ORA STANDARD OCEAN.
LA 35 DE ZILE DUPĂ MOARTEA LUI METIAS.

Lâhaă gch_, D[s m_ nl_t_șn_ \lom] ^ch migh. `lohn_[
îf _ []ij_lcnă ]o mo^i[l_, c[l i\l[dcc îc mohn
m]ăf^[țc îh f[]lcgc. R_mjclă al_ic.
Mă [jf_] ^_[mojl[ foc șc îc ^[o f[ o parte de pe
`[ță i șopcță ^_ jăl og_^ă. R[h[ ^_ f[ ogăl [ îh]_jon
^_d[ mă m_ ]c][nlct_t_, ^[l tpâ]h_șn_ f[ `c_][l_
gcș][l_ j_ ][l_ i `[]. D[s m_ lc^c]ă îh ][jof i[m_fil,
m_ `l_[]ă f[ i]bc șc m_ ocnă îh dol ^_ j[l]ă [l ]ăon[
ceva prin vagonul de tren car_ m_ f_[aăhă. Plcp_șn_
g[c îhnâc mncp[ ^_ fătc [`f[nă îhnl-oh ]ifț, îh
îhnoh_lc], [jic jâht[ ^_ m[] ^_ j_ ji^_[ șc ^_m[a[ ]o
gâh][l_ șc [jă ^chnl_ hic. Îc c[ oh gchon mă-șc ^_[
m_[g[ oh^_ _, mă îșc [^o]ă [gchn_ ]ă h_-[g ol][n îhnl-
oh nl_h ][l_ m_ îh^l_[jnă mjl_ V_a[m. Tl_] ]ân_p[
m_]oh^_ jâhă m_ l_f[r_[tă, mjlcdchch^o-se de perete.
Îf \[n oșil j_ gâhă.
— Eșnc \ch_?
Amn[ [ ^_p_hcn îhnl_\[l_[ g_[ ]ihmn[hnă.
D[s lc^c]ă ^ch og_lc.
— D[, golgolă _f. Ag [pon oh ]ișg[l.
Ao nl_]on hioă tcf_ ^_ ]âh^ [g _p[^[n ^ch Batalla
Hall șc [g m]ăj[n ^ch Lim Aha_f_m. D_ [noh]c, D[s [l_
]ișg[lolc ilc ^_ ]ân_ ilc îh]bc^_ i]bcc. Dojă ]_ [g
`oacn, jlcg[ ^[nă ]âh^ [g [jo][n mă h_ i^cbhcg ]ân_p[
il_, îhnl-un triaj abandonat, Day s-[ nl_tcn olfâh^.
Ag [pon hili] ]ă ho f-a auzit niciun soldat, niciun
jifcțcmn. Dojă [mn[, [g jlchm i\c]_cof ^_ [-f gâhaâc[
j_ jăl șc ^_ [-f mălon[ j_ `lohn_, j_ i\l[dc șc j_
jf_i[j_ cg_^c[n ^ojă ]_ [^i[lg_. S_ g[c nl_t_șn_ șc
VP - 4

[]og îhfă]lcg[n șc momjchâh^, ]ăonâh^ ^ch jlcpclc ]o
disperare lucrurile pe care le-[ jc_l^on. D[l gă][l
ni[n_ [mn_[ m_ îhnâgjfă îh nă]_l_.
Uh_ilc, ]âh^ D[s lăgâh_ nă]on, ][ []og, gă îhnl_\
^[]ă ho ]ogp[ [ fo[n-i l[th[. No jin mă îf jc_l^. Îgc
l_j_n g_l_o ]ă gincp_f_ mohn ^_ h[nolă jl[]nc]ă: îh
gig_hnof ămn[, hc]cohof ^chnl_ hic ho [l jrea avea
ș[hm_ mă mojl[pc_țoc[m]ă j_ ]ihn jlijlco. I[l
[\cfcnățcf_ foc f_ ]igjf_n_[tă j_ [f_ g_f_. Îh jfom<
ho [ș g[c [p_[ j_ ]ch_ mă jlin_d_t. Șc _o pălm
f[]lcgc; ^[l îhnin^_[oh[ [șn_jn ][ D[s mă [^i[lgă șc
[\c[ [jic gă joh j_ jfâhm. Atc-noapte – din cauza lui
Offc_. Mc m_ j[l_ ]ogp[ jlimn_șn_ mă jfâha ^ch ][ot[
ohoc ]âch_, ]âh^ [onilcnățcf_ R_jo\fc]cc h_-au ucis
`[gcfccf_, ^[l ho gă jin [\țch_. M_nc[m [ `imn ]_f
care mi l-a adus pe Ollie: era un ghemotoc alb, cu
f[\_ ^cmjlijilțcih[n ^_ g[lc, ol_]bc \f_a_ și ochi
]ăjloc, jfchc ^_ ]ăf^olă. El[ ]_[ g[c ^of]_ șc g[c
h_[donil[nă `cchță j_ ][l_ i pătom_g pl_i^[nă. L-am
jălămcn j_ Offc_, j_ \ăc[nof g_o.
— C_ [c pcm[n? îc șijn_m] foc D[s.
— Ncgc] g_gil[\cf, îgc lămjoh^_ _f, `ich^o-se.
Ajic, `caol[ c m_ m]bcgihim_șn_ j_hnlo ]ă, ^ch
al_ș_[fă, șc-[ `l_][n ^_ ji^_[ jc]cilof lăhcn. Dol_l_[
îf `[]_ mă m_ îh]il^_t_. Îgc ^[o m_[g[ ]ân ^_
]ihnl[]n[țc îc mohn mo\ gâh_]cf_ ]ăgășcc goș]bcc
mojfc, ]ăfcțc ^_ nl[cof j_ mnlătc. R_mjclă j_ aolă,
îhnl_năc[n.
Cum m-a lipit de zid, acifi, îh [f__< Cân h_m[ț [
`imn îh jlcgof foc mălon= J_h[nă, îgc gon [n_hțc[ ^_
f[ aol[ foc șc îh]_l] mă [foha [gchncl_[.
D[s îgc `[]_ m_gh ^ch ][j ]ănl_ oșcf_ p[aihofoc.
— Uh^_ mohn_g []og? Al nl_\oc mă h_ [jlijc_g, ho?
Mă lc^c], `_lc]cnă ]ă îgc jin îh^l_jn[ [n_hțc[ mjl_
[fn_ fo]lolc șc, mjlcdchch^o-gă ^_ j_l_n_f_ ][l_ m_
f_[aăhă, gă ocn [`[lă, j_ `_l_[mnl[ gc]oță [
vagonului. Peisajul nu s-a schimbat prea mult – șclolc
VP - 5

h_m`âlșcn_ ^_ \fi]olc-nolh, `[\lc]c, ]ișolc ^_ `og șc
p_]bcf_ [onimnlătc ș_ljocn_, ]ălil[ jfi[c[ ^_ ^ojă-
[gc[tă f_ ^ă ho[hț_ ^_ [f\[mnlo șc gip-]_hoșco. Îh]ă
mnlă\[n_g m_]ni[l_f_-g[b[f[. C[l_ [l[nă [jli[j_
c^_hnc] ]o ]_f_ ^ch Lim Aha_f_m. Îh ^_jăln[l_, oh
\[l[d _hilg i]ojă dogăn[n_ ^ch ilctihn. Așn_jn jâhă
]âh^ oh Jog\iTlih nl_]_ îh t\il j_ fâhaă nl_h șc
[noh]c gcd_m] i]bcc ][ mă ^cmncha fcn_l_f_ gchom]of_
^ch ]ifțof ^_ dim [f _]l[hofoc.
— Biof^_l Ccns, N_p[^[, [hohț. Sohn_g `i[ln_
[jli[j_. Pli\[\cf ]ă nl_hof i mă ijl_[m]ă [c]c i
vreme, dar apoi n-[l nl_\oc mă ^ol_t_ g[c gofn ^_
nl_ct_]c șc ]ch]c ^_ gchon_ ][ mă [doha_g îh V_a[m.
D[s îh]opcchț_[tă ^ch ][j. S_ [jf_[]ă, ^_tf_[aă aol[
^_m[acc ]o jlipctcc șc m]ilgih_șn_ ^ojă gâh][l_.
— Fi[ln_ \ch_. Co ]ân [doha_g g[c l_j_^_, ]o [nân
g[c ]olâh^ i mă-c aămcg j_ P[nlcițc.
Mi se pare distant. Uneori, D[s îgc jip_mn_șn_ ][l_
mohn fo]lolcf_ j_ ][l_ f_ p_^_ îh ]ișg[lolcf_ m[f_ –
cum a picat Examenul, cum a pierdut-o pe Tess pe
mnlătc m[o ]og [ `oacn ^_ j[nlof_f_ [hnc_jc^_gc]_. M[c
mohn șc []_f_ pcm_ olân_ f_a[n_ ^_ `[jnof ]ă _ ]_f g[c
]ăon[n ch`l[]nil ^ch R_jo\fc]ă. Afn_ilc, ]âh^ îf
]ojlch^_ i [mn`_f ^_ mn[l_ șc ho îgc mjoh_ ]_ [ pcm[n,
șnco ]ă [ [pon ]ișg[lolc ]o `[gcfc[ foc – cu mama sa
m[o ]o Jibh golch^. Pi[n_ ]ă _ g[c \ch_ ]ă j_ [mn_[ ho
gc f_ jip_mn_șn_. L_ [g _o j_ [f_ g_f_; ho mohn mcaolă
]ă [ș jon_[ mă f_ ^o] șc j_ [f_ foc.
— Eșnc binălân mă-c aăm_șnc j_ P[nlcițc, ho? îc mjoh
îh ncgj ]_ _f m]i[n_ ^ch m[] i \o][nă lâh]_^ă ^_
m]ip_laă.
No _ jlcg[ ^[nă ]âh^ îf c[o f[ îhnl_\ălc jlcpcnil f[
îh]ăjățâh[l_[ [mn[ [ foc ^_ [ [doha_ îh V_a[m, [ș[ ]ă
[g alcdă ]um abordez subiectul. Ultimul lucru pe care
mi-f ^il_m] _ ][ D[s mă ]l_[^ă ]ă ho îgc j[mă ^_ T_mm
m[o ]ă gc-_ `lc]ă ^_ i îhnâfhcl_ ]o `[cgimof aloj ^_
l_\_fc ^ch R_jo\fc]ă.
VP - 6

— Tess i-[ olg[n ^_ \ohăpic_. O[l_ h-i joh_g îh
j_lc]if ^[]ă îh]_l]ăg m-i foăg îh[jic?
D[s ho îgc lămjoh^_ cg_^c[n. Roj_ m]ip_laă îh ^ioă
șc îgc i`_lă i \o][nă:
— I[ șc no= N-[c g[c gâh][n ^_ gofn.
— No, gofțog_m]. No-gc jf[]_ ]i][ jlădcnă, îf l_`ot
eu politicos.
D[]ă [ș jon_[, gc-[ș fo[ ]opchn_f_ îh[jic. D[s îșc
jf_[]ă jlcpcl_[ șc joh_ [ ^io[ \o][nă îh ^_m[aă, ^ojă
][l_, îh fchcșn_, îh]_j_ mă îșc găhâh]_ jilțc[. C_
jlimnc_, ]_ jlimnc_ g[l_ [g jonon mă mjoh= „No-mi
jf[]_ ]i][ jlădcnă”. P[l]ă șc [o^ ]_ îc nl_]_ foc D[s
jlch gchn_: „Săl[][ `[nă \ia[nă, cu manierele ei
_f_a[hn_< Își permcn_ mă mnlâg\_ ^ch h[m”. Mă ^id_h_m]
îh aâh^ șc îgc jlijoh ][, ^[n[ pccni[l_, mă `co g[c
[n_hnă.
Dojă ]ân_p[ îg\o]ănolc, D[s îgc lămjoh^_:
— Nu pot s-i f[m j_ T_mm `ălă mă șnco ]ă _ îh
l_aofă.
Scaol ]ă ho ji[n_. D[s ho [l jălămc-o pe niciuna
dintre j_lmi[h_f_ f[ ][l_ țch_, ]o [nân g[c joțch j_
[]_[mnă `_ncță il`[hă, ][l_ [ ]l_m]on ]o _f j_ mnlătc.
P_ ^_ [fnă j[ln_, îhț_f_a șc cgjiln[hț[ îhnâfhclcc ]o
P[nlcițcc – îh `ih^, l_\_fcc h_-[o [don[n j_ gch_ șc
j_ D[s mă m]ăjăg ^ch Lim Aha_f_m. Sohn gofțc șc bine
ila[hct[țc. Pi[n_ ]ă șnco ]_ `[] [onilcnățcf_ ]o
fratele mai mic al lui Day, cu Eden. Poate ar putea
]bc[l mă h_ [don_ mă pch^_]ăg l[h[ ch`_]n[nă j_ ][l_ i
[l_ D[s f[ jc]cil. Dch ^cgch_[ț[ []__[ `[nc^c]ă, ]âh^
doamna comandant Jameson l-[ îgjoș][n șc l-a arestat,
jf[a[ [ `imn ]âh^ g[c \ch_, ]âh^ g[c lăo. A]og,
jc]cilof foc mnâha _ i g[mă ^_ ][lh_ m`âșc[nă,
îhmâha_l[nă. Al_ h_pic_ ^_ [mcmn_hță g_^c][fă. Șc
ninoșc, [p_g i jli\f_gă.
— P[nlcițcc ho h_ pil [don[ ^[]ă ho-c jfăncg. C_-am
jon_[ mă f_ ^ăg?

VP - 7

No mă pă ]ălăg jâhă îh V_a[m. ^_șc ho îgc ^il_m] mă-c l_pă^ j_ P[nlcițc. Iar hic ho mohn_g ila[hct[țc_ `cf[hnlijc]ă. ]âh^ D[s _l[ îh]ă f_șch[n. Ca să `co ]ân g[c ]ihpchaăni[l_. — D[. ho jl_[ [p_g ^_ [f_m. N_ [don[m_lă doar pentru ]ă-c ^ă^om_g \[lg[hcț_c 200 000 de bancnote. bani f[ ][l_ hc]ci^[nă ho pic g[c [p_[ []]_m< D[s [ ^[n a[n[ m]ip_la[ șc m_ aâh^_șn_ f[ ]_-i spun. Anoh]c ]âh^ h_-[o [don[n mă _p[^ăg ^ch B[n[ff[ H[fl. No-mi pch_ mă ]l_^ ]ân ^_ gofn ^o] ^ilof forofoc= Șc ]âh^ gă aâh^_m] ]ă familia mea are o avere de milioane. Să-i dea voie lui Day s-i p[^ă j_ T_mm< Să-l ajute mă-șc îhalcd_[m]ă jc]cilof lăhcn< Să h_ ^_[ ch`ilg[țcc ]o jlcpcl_ f[ fi]of oh^_ m_ [`fă E^_h< Ti[n_ ]b_mnccf_ VP . D[l ]_ jlijoc mă `[]_g? L[ cine [fn]ch_p[ jon_g mă g_la_g? D[o ^ch ][j h_[donil[nă. `om_m_g h_picnă mă ^o] goh]ă ^_ convingere cu ea pentru a-șc nlcgcn_ ][g[l[tcc mă h_ ajute. Șc ]bc[l șc [ș[. _l[g [jli[j_ ]ihpchmă ]ă P[nlcițcfil f_ jăm[ ^_ hic. șnco. — Ne-[c jfăncn mă-f m]ăjăg j_ D[s ^_ f[ _r_]oțc_. Îhmă h_-au refuzat. Îh jlcpchț[ [mn[. nl_]âh^o-șc i gâhă jlch jălof \fih^. Amn[ _ mog[ pe care am avut-i f[ gch_ îh[chn_ mă _p[^ăg. _o nu-mi mai risc capul pentru voi.8 . Fălă \[hc. Ag mj_l[n ]ă h_ pil [don[ șc j_ mai departe. [l_ ^l_jn[n_. \[a gâh[ îh \otoh[l_ șc m]in f[ cp_[fă _]ihigccf_ hi[mnl_ h_îh^_mnofăni[l_. îgc lămjoh^_. Pâhă îh ]fcj[ [c[. Vino-țc îh `cl_= Sif^[țcc l_jo\fc][hc munt pe urmele voastre. banii pe ][l_ îc jlcgcm_g ][ l_]igj_hmă j_hnlo ][jnol[l_[ foc D[s. D[l pil\_f_ foc K[_^_ g-au [^om ]o jc]ci[l_f_ j_ jăgâhn. îh]âf]cn. gc-a spus Kaede. P[nlo gcc ^_ \[h]hin_. c-[g loa[n mă h_ f[m_ mă g_la_g ]o _c îh V_a[m. mnlâhaâh^ ^ch \ot_. c[l _o _l[g lăhcnă f[ ogăl.

îgc șijn_șn_. ho îgc gâhaâc_ jălof. I m_ j[l_ ]ă _tcn `cch^]ă ho [g îh]l_^_l_ îh _c. No m_ nl[a_ g[c [jli[j_ ^_ gch_ [ș[ îh]ân og_lcc hișnlc mă m_ mjlcdch_ ohof ^_ ]_făf[fn. îc mjoh foc D[s îh pl_g_ ]_. No îgc ][onă gâh[. Ce n-[ș `c ^[n mă g[c `c [pon ncgj mă c[o hcșn_ \[hc îh[chn_ ^_ jf_][l_= — Vegasuf _ ]_[ g[c jli[mnă [f_a_l_ j_hnlo hic ^ic. Îh ila[hct[țc[ fil [g g[c gofnă îh]l_^_l_ ^_]ân îh mn[n. I m_ j[l_ ]ă oh^_p[. To ho? No șnco ^[]ă șc-[ ^ilcn mă gă dcah_[m]ă jlch pil\_f_ [mn_[. ^[l D[s ho ^ă mă gă îg\lățcș_t_. ][l_ gă [nl[a_ ]o cl_tcmnc\cf[ foc ]ăf^olă. Pi[n_ ]ă îh]ă gc-o doresc. Îh]_l] mă gă [mcaol ]ă [g [h[fct[n mcno[țc[ ^ch ni[n_ unghiurile. Șc m-ar putea ca P[nlcițcc mă ho pl_[ hc]c gă][l mă h_ p[^ă. conchid. — M_lmc. îgc g[m_t ogălof îh ]olm ^_ pch^_][l_. ]ijcfof ^_ [ol [f R_jo\fc]cc< Că îh]ă mohn ]l_^ch]ci[mă []_mn_c țălc< O `c [^_păl[n? A]og mohn i ch`l[]ni[l_ șc hc]ci^[nă ho gă pic g[c jon_[ îhni[l]_ f[ pc[ț[ ]ih`iln[\cfă ^_ ^ch[chn_. D[l ^[]ă ho g[c mohn ]_ [g `imn. D[s îh]opcchț_[tă ^ch cap. îh [^âh]of mo`f_nofoc. D[l.astea presupun mituirea unor oameni. j_hnlo hic. Gâh^of ămn[ îgc f[mă oh aif îh mnig[]. _c ]bc[l l_jl_tchnă jin_hțc[fc [fc[țc. ^_ j[l]ă îh]ă [ș g[c nâhdc mă `co ]ijcfof ^_ [ol [f R_jo\fc]cc. șnco ]ă ho-c ]ihmc^_lc j_ P[nlcițc nip[lășcc hișnlc. Ac `imn îhpăț[nă mă-c olășnc. Pol șc mcgjfo ho [ jlc]_jon ]_ pl_[o mă mjoh: ]ă jli\[\cf P[nlcițcc ho h_ pil [don[. — June. [noh]c ]ch_ mohn? — Bch_. [g lăg[m îh]ă []_[ June Iparis. ]o alcdă. P_ ]bcjof foc `logim [j[l_ og\l[ ohoc tâg\_n. O mă îh]_l]ăg mă-c aămcg j_ P[nlcițc.9 . șc [noh]c pig lăgâh_ \fi][țc îhnl-oh il[ș gcfcn[l. ho îgc VP . E fcgj_^_ ]ă ho pic jon_[ mă-f `[] mă m_ lătaâh^_[m]ă.

Sohn_g ^_j[ln_ ^_ ilc]_ îhm_[ghă l_acoh_ ^_ ]i[mnă m[o f[]olc. h_ taâlc_ aânf_dof ]o om]ă]coh_[ foc. Șclolc ^_ JumboTron-olc (]ân_ ș[m_ ^_ f[ i chn_lm_]țc_ f[ alta) mohn [fchc[n_ ^_ i j[ln_ șc ^_ [fn[ [ ]_f_c g[c [afig_l[n_ mnlătc ^ch il[ș. nin `_fof ^_ șnclc. P_ _]l[h_ lof_[tă. Cfă^clcf_ ^_ [c]c mohn ^_ ^ioă ilc g[c g[lc ^_]ân ]_f_ ^ch Lim Ahaeles. • Ahohțof [j[l_ cg_^c[n ^ojă ]_ [doha_g j_ \of_p[l^of principal din Las Vegas.șijn_șn_ ]opchn_ fchcșncni[l_ f[ ol_]b_ șc ho îșc fcj_șn_ `lohn_[ ^_ [ g_[. c[l f[n_l[f_f_ mohn îh `ilgă ^_ nlcohabcolc _]bcf[n_l[f_). ^ch]ifi ^_ \of_p[l^of ]o taâlc_-hilc. No gc-[g ^[n m_[g[ ]ân ^_ gofn [g [dohm mă îgc ^il_m] mă `[]ă ni[n_ []_mn_ a_mnolc gălohn_. Câh^ _o șc D[s chnlăg j_ \of_p[l^of jlch]cj[f.10 . C_hnlof il[șofoc _ ^igch[n ^_ taâlc_-hilc olc[șc șc ^_ _hilg_ ^i]olc ^_ [n_lct[l_ jcl[gc^[f_ (mohn ijn îh nin[f. D[s m_ mjlcdchă ^_ ogălof g_o. jfch ^_ `og. V_a[mof _ oh il[ș gcfcn[l. j_ ][l_ îșc f[mă ni[nă al_on[n_[. []_f[ _ \of_p[l^of jlch]cj[f. Îg\lă][țc îh ohc`ilg[ h_[ală ]o ^ohac \f_og[lch [ mif^[țcfil ][l_ pch șc jf_[]ă mjl_ `lihn. jăl_g ]ogp[ mnlăchc. ]o fogchc mnlăfo]cni[l_ ][l_ ct\o]h_m] ^ch pâl`olc. F[m]c]of_ ^_ fogchc il\cni[l_ gănolă i\m_mcp tc^olcf_. N_ îh^l_jnăg mjl_ ]_făf[fn ][jăn [f mnlătcc. Aerul ^_ș_lnc]. `c_][l_ [l_ \[t[ jănl[nă. Tloj_f_ gălșăfoc_m] ^_ f[ oh ][jăn f[ ]_făf[fn [f mnlătcc (îh `ilg[țcc drepnohabcof[l_. j_ i jcmnă ^_ f[hm[l_ f[nă. f[ h_m`âlșcn. Îh ]fcj[ [mn[. Îh ^_jăln[l_. i fog_ [ mif^[țcfil. D[]ă _rcmnă oh fi] ^ch V_a[m oh^_ ho [l nl_\oc mă `cg. Îh]_l]ăg mă h_ [g_mn_]ăg îh VP . D_[mojl[ jfon_m] ^clcd[\cf_. mohn șclolc ^_ [pci[h_ ^_ pâhăni[l_ ]o l_[]țc_ ][l_ m_ [ș[tă j_ jitcțcc. Pi[n_ ]ă pcmof olân pe care l-a avut a fost cu mine. Ac]c ho m_ cm]ă ol[a[h_ ][l_ mă jinif_[m]ă m_]_n[. mi[l_f_ ni]g[c [joh_. ncjc]_ j_hnlo V_a[m).

][ șc ]og [ș `c \ăon jl_[ gofn. — D_mnof ^_ \ch_. Dch jlc]ch[ ^cm]ih`ilnofoc. îhmă al_on[n_[ foc gă `[]_ mă gă ]f[nch. Uh nl_]ănil m_ ocnă f[ gch_. jlcpch^ j_ mo\ a_h_f_ fohac șc `_lch^o-șc `[ț[ ^_ mif^[țcc [`f[țc îhnl-un continuu du-te-vino pe trotuare. „No c_șc ^ch lif= Cih]_hnl_[tă-n_=” G[\fihtolcf_ [olcc ^ch dolof n[fc_c șc [f af_th_fil g_f_ tilhăc_ îh lcngof j[șcfil. tc]_ _f. m]ogji= Cl_^_[g ]ă gă ^_m]ol]. — Ec. VP . `ă]âh^o-mi ochi dulci. O ș[j]ă mif^ăț_[m]ă h_[ală îc [m]oh^_ jălof \fih^ șc i g[l_ j[ln_ ^ch chip. [nân ^_ mnâhd_hcni[l_. șijnch^o-mi la ureche. Nu-gc ^[o m_[g[ ^[]ă D[s _ îhnl-o stare de semidelir ^ch ][ot[ ^ol_lcc m[o îgc pil\_șn_ [ș[ ^ch ][ot[ ]imnog[țc_c g_f_. E i m]bcg\[l_ jfă]onă ^ojă ]ăfănilc[ ]o nl_hof. Îh]_[l]ă mă tâg\_șnc g[c gofn. îc lămjoh^. ][ îhnin^_[oh[. Tl_\oc_ mă j[lc giln ^ojă j[ln_h_l[ n[. ]ă ho gă jin [\țch_ mă ho lâ^. — Cum h_ ^_m]ol]ăg? gă îhnl_[\ă _f. R_mjclă al_o șc _ nl[m f[ `[ță ^ch ][ot[ ^ol_lcc.11 . D[s [l_ alcdă mă-șc țchă ][jof îh dim. Mă mnlă^oc_m] ^ch lămjon_lc mă-f momțch `ălă mă [nl[a_g [n_hțc[. cu buzele-c `c_l\chțc fcjcn_ ^_ jc_f_[ g_[. b[c^_. Șc `_lc]cn. No ocn[: _șnc \_[n.gofțcg_. ^[l ho jin mă tc] ]ă g-ar deranja feluf imn_hn[ncp îh ][l_ `fcln_[tă ]o gch_. — Cog țc-e piciorul? D[s m_ îh^_jăln_[tă joțch. — E gofn g[c \ch_ [ș[< Mă nij_m] ]âh^ i\l[tof foc D[s îgc [ncha_ aânof. m_ `ic_șn_ îh j[hn[fihc șc îh b[ch[ gcfcn[lă. P_ \ot_f_ foc D[s îh`fil_șn_ oh cg_hm tâg\_n `[fm. Al[nă [nân ^_ ][l[abcim. Di[l i țch îh \l[ț_ j_ ]_[ g[c ^lăaoță ^[gă ^_ j_ \of_p[l^ – ]og mă ho `co giln ^ojă nch_? No [lăn ][ șc ]og n_-[ș ^ilc? Ucn_ ]og `[] _o ]âh^ n_ ^il_m]. D[l _ îh]âhnănil.

Șc _c mohn îhmițcțc de dame de cogj[hc_: `_n_ tâg\cni[l_. șoc_l îh ol_]b_[ foc D[s. N_ jlcp_șn_ ocgcn. — No ocn[: ^ioă ^_a_n_ f[ `lohn_ îhm_[ghă ]ă pl_c mă ne oprim. No țch gchn_ mă-țc g[c `c păton `[ț[ j_-aici. Îh]_l] mă cgcn `_fof îh ][l_ ]bc]in_[o ]_f_ ^ioă ^[g_ ^_ ]igj[hc_ șc îgc [loh] jălof j_ mj[n_. — No joh_ gâh[ j_ _[= D[s lâhd_șn_ șc îc `[]_ ]o i]bcof mif^[nofoc. Cimnog_f_ ^_ ^[hm[ni[l_. Al `c `imn i îh]ăc_l[l_ d[fhc]ă. chnlă îh di]. jf_[]ă g[c ^_j[ln_ cu prietenii lui. S_ îgjc_^c]ă îhnl-i ]lăjănolă ^ch j[p[d șc îf nl_]_ oh `cil ^_ ^ol_l_. D[l ho g[c [jo]ă. `logi[mi? gă îhnl_[\ă. Numai asta ne mai fcjm_șn_. ^[. ]o j_h_ lișcc false. de-[\c[ f_ []ij_lă nlojolcf_. ]o fcg\[ îgjf_nc]ch^o-i-m_ îh aolă. — D[n[ pccni[l_. Îf mnlâha g[c n[l_. lc^c]âh^ ^ch og_lc șc jășch^ ]bchocn ^_ ^ol_l_. jămnlâh^o-șc gâh[ l_f[r[nă. Dic mif^[țc nl_] j_ fâhaă hic. ^[l hin[ [g_hchțăni[l_ ^ch ]ăonănol[ șc pi]_[ foc îf `[] j_ ]_făf[fn mă ^_[ îh[jic. — El[ \ch_ jâhă ]âh^ gc-[c [gchncn no ^_ _f. Îhnch^_ gâh[ ]ănl_ n[fc[ g_[ ^_taifcnă. îgji^i\cn_ ]o `[l^olc ^_ i]bc m]fcjcni[l_ șc n[no[d_ `[]c[f_ _f_a[hn_. ][ șc ]âh^ [l `c ]_f g[c bun client din lume. VP . îgc șijn_șn_. ]fănchâh^o-m_. — D_ f[ ]_ ]fo\ _șnc no. îh]_j_ mă lâ^ă șc îșc ][m]ă i]bcc. i îh]ăc_l[l_. j_hnlo ]ă D[s îf îgjcha_ ]o putere. \if\ilim_șn_ ]_p[ șc. Uhof ^chnl_ mif^[țc gă p_^_. Tipul de-[\c[ m_ g[c țch_[ j_ jc]ci[l_. mălonâh^o-f j_ i\l[t. T_ [hohț ^[]ă [g jli\f_g_. — D[l i mă l_tcmn jâhă f[ olgănilof jij[m. tulburi din pricina alcoolului. ^ilhc] mă gă [nchaă. — D[.12 . — Cog [ș[? `[]_ D[s.

Pli\[\cf ]ă mif^[țcc ășnc[ mohn ^ch ][tălgcf_ ^_ deasupra cluburilor.13 . Nu e oh fo]lo j_ ][l_ mă-f l_g[l]c. Uh f[hț ]o iafchdi[l_ m]âhn_c_ni[l_. _f_ ^_pch oh șcl[a ^_ m]fcjclc. [o ]ifc_l_ lișcc șc „B”-uri tatuate pe \l[ț. L[ i jlcgă p_^_l_. j[l oh mcgjfo brizbiz. ]o îhm_gh_f_ \[n[fcihofoc [`f[n j_ `lihn. mohn treisprezece – hogălof mcg\ifc] (h_i`c]c[f. Sohn j[lțc[f ascunse printre celelalte podoabe care-gc îh]ihdi[lă af_th[ șc. Îh nin[f. îgjf_ncn. gc-[g jlchm j_h_ șc j[hafc]c [olcc. peste care am aplicat un strat de sclipici. Îh dolof n[fc_c șc [f af_th_fil [g făhțcși[l_ [olcc. Îh jălof liș][n (f-am vopsit cu un spray). Mănămolcf_ lișcc îgc f[mă ^_tp_fcn_ \l[ț_f_ șc n[fc[. Îgc p_lc`c] ^ch hio ]imnogof. ]__[ ]_ îhm_[ghă ]ă ni]g[c [o mimcn ^ch hil^ de vreme ce n-[o [jo][n mă îșc m]himbe banderolele cu oh_f_ hic. Co [donilof `[l^olcfil [g ]ihnol[n og\l_ îh dolof ochilor. Tl_]_ j_ fâhaă hic oh [f ^icf_[ aloj ^_ mif^[țc. ][l_ [o \[h^_lif_ [olcc ]o _g\f_g_ ^ch D[ein[. Cimnogof g_o [l_ îhmă ]_p[ îh jfom `[ță ^_ p_șgchn_f_ ]_filf[fn_ `_n_. D[l. E m_gh[fof himnlo j_hnlo _c. Cf[nch ^ch ][j șc ^_]c^ mă ho `[] ][t ^_ clihc[ mcno[țc_c. P_ j[ln_[ moj_lci[lă [ i\l[tofoc jâhă j_ jf_i[jă _mn_ pc]n[n oh n[no[d `cilim ]o oh jbi_hcr. aăfăacișc șc ^_-[\c[ m_ g[c țch j_ jc]ci[l_. L-[g șn_lj_fcn ^ch a[l^_li\[ ^_ f[ Soh P[f[]_.) Bl[ț_f_ f_ mohn j_nl_]on_ j_ ^ojă gcdfi]ofoc ]ân_ oh_c dame de companie de la cluburile Bellagio. ]âh^ fogch[ ^_ j_ mnl[^ă jijim_șn_ j_ iafchdi[l_. c[l ]ctg_f_ îgc mohn \il^[n_ ]o ^[hn_fă. (E pil\[ ^_mjl_ ș[jn_ ]a^_țc șc ^ic fi]in_h_hțc. Sohn ]ihpchmă ]ă l_\_fcc mojl[p_ab_[tă ]ihnchoo \of_p[l^of VP . [lăn ][ ilc][l_ [fnă ^[gă ^_ ]igj[hc_. ^ch ncgj îh ncgj. \ăc_țcc mohn \_țc. ]o nin micof ^_ zilti[h_. Fetele mnlăfo]_m]. ^_ f[ ^cmn[hță. ninoșc) [f P[nlcițcfil.

Electorului Primo. ]âh^ m_ p[ îhnâgjf[ [mn[. îșc pil ^[ m_[g[ ]ă montem cei doi pe care i-[o m[fp[n îh Lim Aha_f_m. JumboTron-olcf_ ^ch fohaof mnlătcc jâlâc_ jl_ț ^_ i m_]oh^ă. Săjnăgâh[f[ nl_]_l_ îh l_pcmnă [ _p_hcg_hn_fil. ^ojă ][l_. șc _o l_]cn[g []_mn dolăgâhn îh `c_][l_ ^cgch_[ță șc ^ojă-[gc[tă ]o []_f[șc _hnotc[mg ][ nițc ]_cf[fțc. m_ l_p[lmă olgăni[l_f_ ]opchn_: „Jol ]l_^chță mn_[aofoc găl_ț_c Republici a Americii. AVERTIZĂRILE DE INUNDAȚII PENTRU SACRAMENTO. olgăl_m] ncnfolcf_ ][l_ m_ mo]]_^ rapid pe ecrane: REPUBLICA PREIA CONTROLUL ASUPRA A KILOMETRI DIN TERITORIUL COLONIILOR ÎN BĂTĂLIA DE LA AMARILLO. CALIFORNIA – SUSPENDATE. ^ch mcmn_gof ^_ g_a[`i[h_ [f il[șofoc. binălână mă îgjc_^c] Cifihccf_ ^_ j_ Ci[mn[ ^_ Emn mă jl_c[ ]ihnlifof [mojl[ jl_țci[m_fil hi[mnl_ n_lcnilcc ^ch p_mn. cgch_hn_c hi[mnl_ victorii!” No ]o gofn ncgj îh olgă. Șc. ohcnățcc îgjinlcp[ Cifihccfil.jlch]cj[f. Jolăgâhnof [l nl_\oc mă l_îh]_[jă ^ch gchon îh gchon. ^_]c șnco ]ă pil m_mct[ făhțcșilof. D[l [mn[ m_ îhnâgjf[ îh[chn_ mă [`fo ]_ lif [o do][n [onilcnățcf_ R_jo\fc]cc îh gi[ln_[ ]_fil ^ch `[gcfc[ g_[. Pe toate JumboTron-urile. dolăgâhnof h[țcih[f m_ ^c`ot_[tă ^_ cinci ori pe zi. ELECTORUL INSPECTEAZĂ TRUPELE DE PE FRONTUL DE NORD VP . L[ V_a[m. Să îhf_mh_m] victoria Coloniilor? JumboTron-olcf_ îh]_j mă lof_t_ oh \of_nch ^_ șnclc. EAST TEXAS. glorioaselor noastre state. Îgjl_ohă ]o D[s. A]og ho șnco ]_ mă g[c ]l_^.14 . Ac]c fo]lolcf_ ho m_ j_nl_] ][ f[ Lim Aha_f_m. reclamele m[o șnclcf_ m_ îhnl_loj șc mohn îhfi]ocn_ ^_ cg[ach_[ _hilgă [ Ef_]nilofoc Plcgi.

Emn_ îhmițcn VP .15 . — S_]ni[l_f_ ]o hog_ ^_ jc_nl_ jl_țci[m_? șijn_șn_ prietenul meu. S_]ni[l_f_ Eg_l[f^ șc Oj[f< Să `c_ i[l_ i al_ș_[fă? Olc _jc^_gc[ ^ch Lim Aha_f_m [ ^_p_hcn [nân ^_ al[pă. \ifcf_ a[fij[hn_< _jc^_gccf_ la chn_lp[f_ l_aof[n_. ^_șc n_rnof [ ^cmjălon. jliahit_ g_n_ilifiac]_. Alte titluri se succed pe ecrane. Sohn i\cșhocn_f_ ncnfolc jlcpcni[l_ f[ mcno[țc[ ^_ j_ `lihn. Eg_l[f^ m_ [`fă fâhaă Ro\s – [mn[ îhm_[ghă ]ă șc m_]nilof g_o p[ chnl[ îh ][l[hnchă? Șc ]og lăgâh_ ]o p[]]chălcf_? No _l[o _f_ g_hcn_ mă jl_pchă [mn`_f ^_ scno[țcc? Îgc [gchn_m] ]_ [ m]lcm M_nc[m îh dolh[f_f_ foc: „Cân ^_ ]olâh^. devenit `[gcfc[l. oh pclom i mă m][j_ ^_ mo\ ]ihnlif șc hc]coh p[]]ch m[o [hnc^in ho i mă-l mai ji[nă ijlc”. CARANTINA DIN LOS ANGELES EXTINSĂ LA SECTOARELE EMERALD ȘI OPAL. []no[fctălc ^_ f_acmf[țc_. Mă nl_]_ oh `cil. Unul. — A]ifi fi]oc_m] \iaăn[hcc. S_ p[ mncha_ șc [mn[. `cch^]ă șc _o îh]_l] mă jli]_m_t ch`ilg[țc[. Îgc mjoh ]ă [onilcnățcf_ ^ch Lim Aha_f_m pil joh_ ][jăn _jc^_gc_c. PENTRU A LE RIDICA MORALUL. Eo [g lăg[m ]o i]bcc f[ _]l[h. ho? N-[g c^__ ]_ mă-c lămjoh^. Îgc [gchn_m] ^_tpăfoclcf_ `l[n_foc g_o – `[\lc]cf_ mo\n_l[h_. D[s gă \[n_ j_ ogăl șc îgc `[]_ m_gh ]ănl_ ohof dintre ecrane. îh]ân mă `c_ [hohț[nă j_ JumboTron-olcf_ ^ch V_a[m? Nc]ci^[nă. M[dilcn[n_[ șnclcfil mohn jl_[ joțch chn_resante. [hohțolc ^_ ][l[hnchă j_hnlo V_a[m. ][ ni[n_ ]_f_f[fn_. m_ l_`_lă f[ _r_]oțc[ foc D[s. ^[l [\mifon nicci^[nă ho [g păton mă m_ _rnch^ă ][l[hnch[ f[ m_]ni[l_f_ îh ][l_ fi]oc_m] ]_c ^ch ]f[m[ moj_lci[lă.

]o `[ț[ îh dim.16 . L-am ajutat pe cel mai hinilco ch`l[]nil [f țălcc mă m][j_ ^_ _r_]oțc_ șc j_ P[nlcițc mă johă f[ ][f_. j_hnlo ][ [jic mă m_ jlă\oș_[m]ă f[ jăgâhn. [ș[ ]ă. RAPORTAȚI IMEDIAT AUTORITĂȚILOR LOCALE. gă pil gi[lnă. R[jilnof ]ihțch_ șc i `inial[`c_ [ g_[. []__[ ^ch fcpl_nof gcfcn[l. gă pâh_[tă. i l_pifnă îgjinlcp[ ][lnc_lofoc a_h_l[f [f [lg[n_c șc [g nlă^[n R_jo\fc][. Plc_n_hof g_o îșc jf_[]ă jlcpcl_[. DACĂ O VEDEȚI. ^_ `[jn. îh ]bcj ^_ ^cp_lmcoh_.64 cm PĂR: ȘATEN OCHI: CĂPRUI VĂZUTĂ ULTIMA DATĂ LÂNGĂ BATALLA HALL. D[l _ șc i șncl_ g[c jli[mjănă: DISPĂRUTĂ SS NR: 2001963034 ---------------------------- JUNE IPARIS AGENT.de ig[achcf_ ]o jfonihof ^_ _r_]oțc_ ^ch ]oln_[ oh^_ `l[n_f_ foc. E i jită VP . [ îh][m[n afi[hț_f_ ^_mnch[n_ foc D[s. No pil îhmă ][ ch`ilg[țc[ [mn[ mă ^_pchă jo\fc]ă. PATRULA ORAȘULUI LOS ANGELES VÂRSTĂ/SEX: 15/FEMININ ÎNĂLȚIME: 1. jli\[\cf. Jibh. C__[ ]_ ho mjoh _ ]ă. LOS ANGELES. RECOMPENSĂ DE 350 000 DE BANCNOTE REPUBLICANE. Ahog_ ]ă mohn ^cmjălonă șc ]ă _c mj_lă mă gă [^o]ă îh[jic pc_ șc h_pănăg[nă. CA. Amn[ _ ]__[ ]_ m_ ^il_șn_ ][ i[g_hcc mă ]l_[^ă îh R_jo\fc]ă.

Nc]ci^[nă h-am g[c păton mă m_ îhnâgjf_ [mn[. [ș[ ]og f-am cunoscut. dolăgâhnof m_ ijl_șn_. Mă \o]ol ]ă n[no[dof ]o jbi_hcrof îgc [m]oh^_ []og dogăn[n_ ^ch `[ță. []_f[șc g[rcf[l jon_lhc] șc []_f_[șc \o]f_ h_al_< ^[l ho șc lă]_[f[ _rjl_mc_c șc ho[hț[ \ifhăpc]ci[mă [ n_hofoc măo. — < Sn_[aofoc găl_ț_c R_jo\fc]c [ Ag_lc]cc< Blom]. Cco^[n. Pit_f_ [mn_[. D_ `[jn. O[g_hcc ^_ j_ mnl[^ă lc^c]ă i]bcc mjl_ JumboTron-uri (]o _r]_jțc[ ]ânilp[ mif^[țc [fchc[țc îh j_lcg_nlof chn_lm_]țccfil j_hnlo [ m_ [mcaol[ ]ă ni[nă fog_[ j[lnc]cjă). R_g_gil_t cg[ach_[ Ef_]nilofoc. [jli[j_ ]ă îgc ch^o]_ i mn[l_ ^_ ]ih`iln. Sn_g[ republicahă [olc_ mnlăfo]_șn_ j_ `oh^[fof h_alo [f b[ch_c. Mă aâh^_m] f[ m_[l[ îh care l-[g jlchm j_ D[s. mohn ]igjf_n h_g[]bc[nă (^[]ă ho joh_g f[ mi]in_[fă \[fm[gof ^_ \ot_). [`cș[n f[ îh[fnă l_tifoțc_. îc ^[o oh [_l j[n_lh. c[l jălof h_alo îf [g jlchm îhnl-i ]i[^ă `i[ln_ mnlâhmă.^ch `[ță. Nc]c gă][l i mchaolă VP . f[ gig_hnof ]âh^ Ef_]nilof șc `cof foc [o p_hcn mă gă `_fc]cn_ j_lmih[f j_hnlo ]ă [g \ăa[n ^ojă al[ncc oh ch`l[]nil [nân ^_ `[cgim. Adoha_g jâhă f[ gcdfi]of \of_p[l^ofoc jlch]cj[f îh[chn_ ][ g_a[`i[h_f_ mă jâlâc_ ^ch hio. m_ nij_m] îhnl-oh h_alo nin[f. Mă îh]lohn. f[ îh]_j_l_[ dolăgâhnofoc. ^[l ct\on_m] mă-l prind ^_mnof ^_ l_j_^_. În portretele de pe JumboTron-olc m_ pă^ []_c[șc i]bc p_ltc. Șc _ ^c`_lcn `[ță ^_ ]og gc-l amintesc eu. [mn`_f îh]ân lăgâh_ îh jc]ci[l_. Ig[achcf_ ^_ j_ _]l[h nl_golă. [jic ^ch gofțcg_ m_ lc^c]ă oh ]il ^_ și[jn_ h_^og_lcn_.17 . — Jol ]l_^chță< Plihohț[l_[ []_mnil ]opchn_. îh ][l_ [l_ i\l[dcc îg\odil[țc șc jf_mh_șn_ ^_ măhăn[n_. Amn[ jâhă îgc [gchn_m] ^_ ni[n_ ]_f_ ][l_ s-[o j_nl_]on îh ofncg[ pl_g_. D[s m_ îgjc_^c]ă ^ch hio șc _ a[n[-a[n[ mă ][^ă. ho tâg\_m]. îgjl_ohă ]o nițc ]_cf[fțc ^_ j_ mnl[^ă. N_ ijlcg. P_ mnlătc m_ f[mă i nă]_l_ ^_jfchă. ^ojă ][l_ [j[l_ jilnl_nof Ef_]nilofoc Plcgi.

Le-[o fo[n îh gâchc. VP . îgc [gchn_m] ]ân ^_ îh]âhn[nă [g `imn [noh]c ]âh^ f-am cunoscut la bal. „M[c l_tcmnă un pic. îc tc]. Ucnă-n_ f[ mif^[țc. fiul Electorului Primo. ]o nih ijncgcmn. f_ ^ăg nonolil mif^[țcfil șc ]cpcfcfil ch^c][țc[ ^_ [-șc îhfi]oc [][mă jilnl_nof Ef_]nilofoc.18 . S-[ îhnâgjf[n ]_p[ cgjiln[hn. D[s ]f[nchă îh]_n ^ch ][j. — No. _mn_ cg_^c[n îhfi]ocn ^_ i hioă m_lc_ ^_ cg[achc. No g[c țch [lg_f_ j_ ogăl. — S-[ îhnâgjf[n ]_p[. S_ jl_aăn_m] j_hnlo l_[]țc[ gofțcgcc.^[nă. Nu putem să h_ ijlcg [c]c”. Ihmj_]țccf_ g_hcn_ mă m_ [mcaol_ ^_ ]iij_l[l_[ ^ogh_[pi[mnlă pil îh]_j_ j_mn_ ^ioă măjnăgâhc. îh pl_g_ ]_ gc_ îgc `oa i]bcc mjl_ mif^[țcc [fchc[țc j_ mnl[^ă. O [fnă pi]_. m_ `[]_ [otcnă []og din megafoane: — Îh[chn_ ^_ [ ]ihncho[ dolăgâhnof. Pon_țc i\țch_ oh jilnl_n nou de la sediile loc[f_ [f_ jifcțc_c. [\c[ ^[]ă [ îgjfchcn ^ioăt_]c ^_ [hc. Al_ []_c[șc i]bc p_ltc șc []_f[șc jăl h_alo. — Și-[o m]bcg\[n jitcțc[. ih^of[n. D[s lc^c]ă jlcpcl_[ mjl_ cg[ach_[ îh]l_g_hcnă j_ _]l[h_. `ă]âh^o-i un semn discret spre ei. ]o oh \ăl\[n ][l_-c m_[găhă f_cn Ef_]nilofoc – ^i[l ]ă _ gofn g[c nâhăl. Portretul Electorului dispare de pe JumboTron-uri. R_mjcl[țc[ foc aâ`âcnă gă îhalcdil_[tă. Electorul Republicii a murit. Îhnl-i `l[]țcoh_ ^_ m_]oh^ă. mcmn_gof ^_ JumboTron-uri e proiectat îh [ș[ `_f îh]ân ^_`_]n[l_[ ohoc[ ^chnl_ _]l[h_ mă nu le afecteze pe celelalte. Șc [jic. Day are dreptate. Este Anden Stavropoulos. Clatin din cap. — Uh []]c^_hn h_g[cpăton? `[]_ _f. E îhalcdilănil de palid.

19 . D[l ho jig_h_șn_ [\mifon hcgc] ^_ gi[ln_[ Electorului. [f_ ]ăloc ]opchn_ [o [jălut din nou pe ecrane. ^[l D[s [foh_]ă. — < Ef_]nilofoc Plcgi. L[ `_f ][ gch_ șc ][ D[s. Log_[ hi[mnlă s-a m]bcg\[n îh ^i[l ]ân_p[ ]fcj_. Sau de promovarea fiului săo. [jli[j_ ]ă mjoh „Să ho f_șchc. ^_ ^ch[chn_ ][ _o mă gă h[m]. — Să ho f_șchc. afilci[m_fil hi[mnl_ mn[n_. ]o nițcc h_ jf_]ăg ][j_n_f_ îh `[ț[ jilnl_n_fil ^_ j_ JumboTron-olc șc l_]cnăg l_mnof dolăgâhnofoc. c[l [f_a_lcf_ h[țcih[f_ îf ]ih`clgă. Îh ]_f_ ^ch olgă. No _ hc]ci moljlctă ]ă Ah^_h _ jlcgof îh fchc[ ^_ mo]]_mcoh_. M_nc[m=” Îh]_l] mă îf mjlcdch. ^ojă oh lămncgj ][l_ jăl_[ mă ho m_ g[c n_lgch_. îc șijn_m]. ][ șc ]og hcgcc nu s-[l `c îhnâgjf[n. Sohn ]ih`otă – îh]_l] mă îgc [gchn_m] ]_-[g îhpăț[n f[ ș]i[fă ^_mjl_ [f_a_lc. D[s m_ îgjc_^c]ă. cgch_hn_c hi[mnl_ victorii! R_j_năg ]opchn_f_ [mn_[ c[l șc c[l. ohcnățcc îgjinlcp[ Cifihccfil. R_jo\fc][ [ nl_]on jol șc mcgjfo mo\ ]ih^o]_l_[ hiofoc Ef_]nil `ălă mă m_ jc[l^ă hc]ci ]fcjă. D_ ^[n[ [mn[. Ncg_hc ho îh^lăth_șn_ mă m_ ijl_[m]ă. Ef_]nilof îf ^_m_gh_[tă îhnin^_[oh[ j_ ]_f ][l_ îc p[ olg[. iar JumboTron-urile revin la i\cșhocn_f_ ][fojolc ^_ șnclc. îf mcgn ]og nl_golă șc chcg[ gc m_ mnlâha_ îh jc_jn. i[g_hcc ^_ j_ mnl[^ă [o îhț_f_m ]_ nl_\oc_ mă `[]ă: ][ f[ oh m_gh[f. Sjl_ moljlch^_l_[ g_[. Mâchcf_ fc m-[o îh]f_șn[n j_ [lg_. cuvintele dispar. jâhă ]âh^ _f_ ^cmj[l ^_ j_ _]l[h_. N_ joh_g ]o nițcc ^ch hio îh gcș][l_. ][ șc ]og Ah^_h șc n[năf măo [l `c oh[ șc []__[șc j_lmi[hă. Șc []og ho g[c _. Mă ocn f[ mif^[țcc ^ch fohaof mnlătcc. Vi]_[ [hohță jl_mojom_f_ l_tofn[n_ [f_ ohil [f_a_lc h[țcih[f_. VP . Îhmă n[năf măo m-a [`f[n f[ jon_l_ t_]c ^_ [hc f[ lâh^.

F[ț[ îc mnlăfo]_șn_ hă]făcnă ^_ mo^i[l_. — No.20 . Sohn jl_[ gofțc mif^[țc șc g[c [p_g îh]ă gofn ^_ g_lm. — I[lnă-gă= golgolă _f. No g[c ji[n_. Mă ocn ^cmj_l[nă îh dol. Rc^c]ă ^ioă ^_a_n_ f[ `lohn_. Snij. ^_ ^[n[ [mn[. D[s ][^_ ^ch jc]ci[l_. pil\_f_ g_f_ ho g[c [o _`_]n. Îhmă. m_ mjlcdchă i ]fcjă îh gâchc șc [jic m_ jlă\oș_șn_ f[ jăgâhn. îc mjoh ]o `_lgcn[n_. Îh[chn_ mă [jo] mă îf jlch^. c[l i]bcc șc-c țch_ mnlâhșc ^_ ^ol_l_. VP . nl_\oc_ mă n_ lc^c]c. Să ho f_șchc= O mă l_oș_șnc.

jol șc mcgjfo. mălch^ ^cl_]n f[ olgănilof Ef_]nil. Să g_lac îh[chn_ _mn_ mchaol[ ][f_”. Îh[chn_ mă gă jin mnăjâhc. mă m_ mcgnă ]_p[ j[hc]ă j_ mnlătc. ]ă oh p[f ^_ ^ol_l_ îh]_j_ mă îgc ol]_ îh jc]cil. 2. mn[nof nl_\oc_ mă f_ [gchn_[m]ă i[g_hcfil mă m_ ]ih]_hnl_t_ [mojl[ [mj_]n_fil jitcncp_. ^[l pă^ n_[g[ ^_ j_ ]bcpul ei. Îhtr-[nân m_ n_g_ aop_lhof ][ ho ]ogp[ mă nlă^_t_ `c_ șc ]_[ g[c gc]ă olgă ^_ h_mcaol[hță îh `[ț[ ]cpcfcfil. „Anoh]c ]âh^ pch_ pl_g_[ chmn[fălcc hiofoc Ef_]nil Plcgi. D[l mohn jl_[ nâhăl ][ mă `c jlchm gi[ln_[ pl_ohoc Ef_]nil. DAY Electorul Primo a murit. sprijinindu-gă îh a_hoh]bcof \oh. A\c[ [g n_lgch[n ^_ limncn hiof dolăgâhn. D[. \[hh_l_ [f\_ [nâlh[n_ j_ ni[n_ ]fă^clcf_. O h_\ohc_ ^_ a_hof ămn[. Îh [`[lă ^_ chmn[f[l_[ îh `oh]țc_ [ mo]]_milofoc ^ilcn ^_ ^_`oh]nof Ef_]nil șc ^_ hcșn_ [f_a_lc h[țcinale simulate. E]iof g[hc`_mnălcfil j[l_ ][g [h_gc]. Câțcp[ mif^[țc îhnil] ][jof mjl_ hic. A]og îgc [^o] [gchn_ ]ă [g ]cncn ]_p[ j_ n_g[ [mn[ îhnl-unul dintre manualele de la ș]i[fă. Difcof [^o]_ ]o _f mfă\c]coh_ șc b[im. VP . Pl_mojoh ]ă. gă ]bcl]_m] șc gă jlă\oș_m] f[ jăgâhn. ][ șc ]og f[]lcgcf_ g_f_ [l `c ^_ p_m_fc_. Râ^ ]ân jin ^_ n[l_. D[l ho [g f[ ^cmjitcțc_ ^_]ân i m_]oh^ă ][ mă meditez la asta. mă p_tc mif^[țc gălșăfoch^ șc nlăaâh^ m[fp_ ]ănl_ ]_l. mă `c_ chmncnocn ^ifco h[țcih[f. [onilcnățcf_ R_jo\fc]cc m_ jl_`[] ]ă ho m-[ îhnâgjf[n hcgc]. habar nu am cum ar trebui mă m_ j_nl_[]ă fo]lolcf_. Uh jl[thc] olc[ș. T_-ai fi [șn_jn[n ][ ^cmj[lcțc[ foc mă h_ [^o]ă oh g[lș `oh_\lo ^_ jlijilțcc. Joh_ chnlă șc _[ îh lif.21 . ^l[j_f_ ]i\ilân_ îh \_lhă.

D[l jlc_n_h[ g_[ gă m]on_șn_ ^_ _`ilnof ^_ [ ^_m]bc^_ aol[. N-[g g[c păton pl_oh ]fc_hn ^_ f[ B_ff[aci ][l_ mă \_[ [ș[ ^_ gofn i^[nă. domnule! spune ea. — H[c^_. H[c^_= Tl_\oc_ mă îgc [^oh ni[n_ jon_lcf_ ][ mă îgc jămnl_t tâg\_nof j_ `[ță. „R_mjclă=” îgc tc]. Cl_^ ]-i mă pigcn_.22 . ]o \l[ț_f_ îh]lo]cș[n_ f[ jc_jn. „N-[c pic_ mă f_șchc îh mijlocul bulevardului prch]cj[f ^ch V_a[m”. mnă îh `[ț[ hi[mnlă. lc^c]âh^ ^ch mjlâh]_[hă. — Cl_^ ]ă [l `c g[c \ch_ mă pă ^[țc g[c îh mj[n_. ^[l ][^ ^ch hio. Îh `oh^of i]bcfil îgc _rjfi^_[tă i fogchă [f\ă. foc nin îc l_țch_ [n_hțc[. S_ ]ih]_hnl_[tă [mojl[ piccilofoc lăhcn. îc `[]_ m_gh mă m_ îh^_jăln_t_. Cf[nchă ^ch ][j jfchă ^_ [gălă]coh_ șc. D_șc _ [m]ohm mo\ g[c gofn_ lâh^olc ^_ ț_mănolă. C[jil[fof m_ îh]lohnă f[ _[. Dol_l_[ _ gofn jl_[ chn_hmă. Cl_^ ]ă [l nl_\oc mă g_lac f[ mjcn[f. Mă jlcp_șn_. „Foac=” – [mn[ mcgn ]ă [l nl_\oc mă-i strig lui Joh_. ]o i gâhă. ^[l m_ j[l_ ]ă ola_hț[ ho _ ]bc[l [ș[ ^_ g[l_ îh]ân mă ho m_ ijl_[m]ă mă p[^ă ]_ _ ]o hic. mif^[n? Uh ][jil[f nâhăl. ]o i]bc ^_ ]ofi[l_[ [foh_fil. D_-abia acum atragem privirile celor din jurul nostru. \ăc_n_. — Tl_\oc_ mă n_ lc^c]c. „Cih]_hnl_[tă-n_ [mojl[ foc Joh_=” D[o mă gă lc^c]. — I_ln[țc-l. Uhof ^chnl_ \l[ț_f_ _c mojf_ m_ îh]ifă]_șn_ îh dolof g_o șc îh]_l] mă gă jlch^ ^_ gâh[ îhnchmă. L[ `_f g-a jă]ăfcn șc j_ gch_ ]âh^ _l[g îh L[e_. [^[oaă _[. ^cmj_l[nă. îgc șijn_șn_ _[. Îgc ^[o m_[g[ ]ă m_ ală\_șn_. ^ighof_. „Foac ^_-aici! Îh]ă g[c [c ncgj”. \ăhocnil. — T_ mcgțc \ch_? Eșnc [f\ ][ bâlnc[. — Ce s-[ îhnâgjf[n. Sohn moljlchm ^ch hio ^_ ]ân ^_ oșil l_oș_șn_ `[n[ [mn[ mă m_ nl[hm`ilg_ îh [fn j_lmih[d. [jic îșc îh^l_[jnă jlcpcl_[ mjl_ gch_. VP . — Mc m_ j[l_ ]ă ncj[ [mn[ ho jl_[ șnc_ ]_ pil\_șn_.

— Mi-[ `imn ^il ^_ nch_. ^[l îc îhnil] tâg\_nof ][l_ pl_[ mă mjohă ]ă h_ șncg ^_ i p_șhc]c_. Sohn_g< D[l ][jil[fof ho _ [n_hn f[ ]_ îc mjoh. tâg\ch^ ]o ch^ofa_hță.23 . ]o oh lâm [h_gc]. ^_șc ho [g g[c păton-i hc]ci^[nă îg\lă][nă îhnl-o ohc`ilgă l_jo\fc][hă cgj_][\cfă. ^[l șnco ]ă m_ ]bchoc_șn_ mă aăm_[m]ă i m]ăj[l_. Mcfcn[lof a_mnc]of_[tă h_lă\^ănil ]ănl_ `[n[ ^_-abia mimcnă. — S[fon= îgc spune. No îh^lăth_m] mă gă ocn f[ Joh_. E o fată j_ ][l_ _o șc Joh_ i l_]ohi[șn_g cg_^c[n. D_i^[nă. VP . Îhdol îh aâh^. ^ighof_? Ag `imn îh []__[șc _m][^lcfă îh jlcgof [h. pă gofțog_m]. L[ aân îc [nâlhă hcșn_ i]b_f[lc ^_ jcfin. D[]ă [doha_g f[ mjcn[f. Îf i]if_șn_ j_ ][jil[f șc m_ jimn_[tă îh `[ț[ g_[. Tl_m[l ^_ ^ol_l_. Scutur din cap. Îgc `[]_ ]o i]bcof. gă ^_]c^ mă tc]. T_- [g olgălcn ]og n_ îgjf_nc]_[c ^_-a lungul bulevardului! C[jil[fof h_ jlcp_șn_ îh ncgj ]_ `[n[ gă m[fnă îh jc]ci[l_ șc gă \[n_ ]o jon_l_ j_ mj[n_. — S_ j[l_ ]ă c[l șc-[ ^[n îh j_nc] jlch ]fo\olc. nohm \i\ șc îc i`_lă ]_f g[c m_^o]ănil tâg\_n j_ ][l_ f-[g păton pl_i^[nă. ]ch_p[ îșc cț_șn_ ][jof ^ch mj[n_f_ caporalului. S]ogj_n_[ [mn[ gc-a spus prea multe \[h]olc. Mi s-[ jălon gc_ ]ă no _șnc. ^ighof_. Rc^c]ă i gâhă ][ mă ]b_g_ [g\of[hț[ ][l_ ni]g[c nl_]_ j_ mnl[^ă. — Îf ]ohișnc? E[ îșc ^ă j_ mj[n_ jălof h_alo. h_ pil fo[ [gjl_hn_f_ șc [noh]c pil [`f[ ]ch_ mohn_g: ]_c g[c ]ăon[țc jlim]lcșc ^ch R_jo\fc]ă. ct\on_m] mă [lnc]of_t. — No. Tl_\oc_ ^i[l mă-mi trag sufletul – ^ojă ][l_ nl_\oc_ mă ^ilg. — D[]ă îf ]ohim].

]o n[no[dof _c ]o pcță-de-vie cu nin. îh nl_]_l_. [lănâh^ mjl_ Joh_. Abia acug i\m_lp ]ă mohn_g [jli[j_ ^_ []__[șc îhăfțcg_. M[c ]ă-gc pch_ mă-l sun pe comandantul vostru. Soljlch^ ]o ]ifțof i]bcofoc. Rămo`fo oșol[n. ][l_ șc-a pierdut deja interesul. T[p[hof _ [nân ^_ îh[fn. cg[achcf_ mn_[aolcfil l_jo\fc][h_ șc jilnl_n_f_ Ef_]nilofoc Plcgi. — C[t[lg[ g_[ _ îh [jlijc_l_. C[jil[fof. îgc ^[o m_[g[ ]ă oh[ ^chnl_ gâchcf_ _c _mn_ îh abcjm. D_șc \l[ț_f_ îc mohn [m]ohm_ ^_ gâh_]cf_ fohac. ][l_ [nâlhă j_ j_l_țc. îc lămjoh^. — Băc[n ^_ f[ [pc[țc_. G[l^c_hcc m_ ală\_m] ^_d[ mă îhfi]oc[m]ă p_]bcf_ jilnl_n_ ]o ]_f_ hic. Pălof _c h_alo _mn_ ]bc[l g[c m]oln []og șc năc[n ^l_jn. K[_^_ h_ ]ih^o]_ îh ncgj ]_ noloc_ oh șcl h_îhnl_lojn ^_ `l[t_ ^_ ]igjf_t_hță. — T_ olgăg. mjoh_ _[. ]o m]ofjnolc _f[\il[n_. j[l_ mă îșc [^o]ă [gchn_ ]ă m_ ală\_[ oh^_p[ șc m_ îh^_jăln_[tă l[jc^. Ag m]ăj[n ][ jlch ol_]bcf_ []ofoc. f[ hcp_fof \ăl\c_c. C_-[l `c mă n_ i^cbh_șnc joțch []ifi? Pițc mă-țc c_c ]o nch_ șc jăjoșc][ [mn[ hioă. E f[ `_f ]og _l[ îh[chn_ mă [`fo ]ă _ P[nlcină. N_ ]ih^o]_ jâhă îh `[ț[ oșcc ^o\f_. Sif^[țcc gcșohă ^_ ]ifi-]ifi șc VP . [jic h_ nl_]_ jlch `[ț[ ohoc j[thc] jfc]ncmcn șc h_ `[]_ mă nl[p_lmăg bifof jlch]cj[f [f ]fă^clcc. [ș[^[l< Ec. D_i^[nă.24 . Pf_i[j_f_ îc mohn gâhdcn_ cu fard bleumarin. Nu s-[ m]bcg\[n [\mifon ^_fi] `[ță ^_ ^ojă- [gc[t[ îh ][l_ [g ]ohim]on-i. Dojă jf_][l_[ gcfcn[lofoc. `[n[ îgc tâg\_șn_ cucercnil. îhnl_ jcf[șnlc. Dch nihof pi]cc îhț_f_a ]ă ho m_ \o]olă mă h_ p[^ă. ]ă gă c[ ]o [g_ț_[fă. ]âh^ [g ]l_ton ]ă _ i mcgjfă \[lg[hcță. [c alcdă mă ho mai `[]ă pl_i m]_hă îh jo\fc]. Kaede. K[_^_ i [donă j_ Joh_ mă gă ^o]ă j_ i [fnă mnl[^ă. jo`h_șn_ șc îșc ^ă i]bcc j_mn_ ][j. îh mncf p_h_țc[h. [ oh_c ][tălgc [^ăjimncn_ îhnl-un bloc-nolh.

N_ ^ăg dim f[ _n[dof [f ijnolea. P_hnlo olgăni[l_f_ ]ân_p[ tcf_. D[l hcg_hc ho îșc joh_ îhnl_\ălc îh jlcpchț[ hi[mnlă. Șnco _r[]n ]_ aâh^_șn_: „Cog h[c\[ ji[n_ oh aloj ^_ ch`l[]nilc mă `c_ aăt^ocn îhnl-oh[ ^chnl_ ]_f_ g[c g[lc ][tălgc gcfcn[l_ ^ch V_a[m?” Dch mj[n_f_ oșcc. VP .25 . S[o mă i c^_hnc`c]_ j_ Joh_. K[_^_ i ^_m]bc^_ șc chnlă îh îh]ăj_l_. Ac]c. Ajic. K[_^_ h_ ]ăfăot_șn_ mjl_ [m]_hmi[l_ – ho [g g[c g_lm hc]ci^[nă ]o fc`nof.gă nin [șn_jn ][ ohof ^chnl_ _c mă gă l_]ohi[m]ă ^ojă `inial[`c[ ^ch [hohțof ^_ ^[l_ îh olgălcl_. ș]bcijăn[nof g_o h_ [donă mă nl_]_g h_i\m_lp[țc: pă^ g[c gofțc mif^[țc ]o \l[ț_ sau jc]ci[l_ îh abcjm. nu-c [ș[? No șnco ]_ gă [șn_jn[g mă pă^. lâhdch^ ]ănl_ Joh_. ho [fn[< Eo șc Joh_ m]bcg\ăg hcșn_ jlcpclc `olcș_. îh ]co^[ ]imnog[țc_c. D_ `[jn. K[_^_ l_hohță îh ]_f_ ^ch olgă f[ g[m][ veseliei. Olc mă îșc ^_[ m_[g[ ]ă hc]c K[_^_ ho _ oh mif^[n [^_păl[n. j[l]ola_g i \o][nă ^chnl- oh ]ofi[l `ălă mă h_ îhnâfhcg ]o hcg_hc. Nu-i rea deloc. ji[n_. Aici sunt g[c joțchc mif^[țc. O a[ș]ă ^_ [^if_m]_hțc. Dcgjinlcpă. [^[oaă: — R_`f_rccf_ ^_ f[ nâgj_hccf_ [f_[ ^_ iafchdi[l_< mă gă il\_[m]ă. m[o i gâhă ^_ i[g_hc ]o [j[l[nolă c_`nchă. Pc]cilof ăf[ îh]ă îți mai face jli\f_g_. — Alăn[țc ][ hcșn_ p[a[\ihtc. ho? Sohn_țc n[l_ îh]ăjățâh[țc ^[]ă [țc p_hcn jâhă [c]c ^ojă hic. m_ [o^_ oh ^_]fc]. gâlâc_ _[ îh ncgj ]_ \[n_ oșil f[ i oșă. j_hnlo ]ă ho [g g[c `imn hc]ci^[nă îhnl-i ]fă^cl_ îh ][l_ mă ho _rcmn_ hc]coh `_f ^_ l_mnlc]țcc ^_ `ifimcl_ [ ]ol_hnofoc _f_]nlc]. ]_f joțch. — Boh p_hcn îh ogcf[ hi[mnlă ][mă= `[]_ _[ ]o oh gest larg. S-ar hăjomnc [noh]c [mojl[ hi[mnlă șc ho [g g[c [p_[ hc]ci ș[hmă ^_ m]ăj[l_.

[]_f[șc ][foj ^_ șnclc ^c`ot[n șc [`[lă. j_l_țcc mohn pijmcțc îh ho[hț_ [fn_lh[ncp_ ^_ alb-]l_g șc lișo îh]bcm. i pă^ ]lcmj[nă. ^[l tâg\_nof îgc ^cmj[l_ ]âh^ gă ocn f[ Joh_. D_ ]_ [l `c? Poh j[lco ]ă [j[ln[g_hnol ei era la fel de frumos ca ămn[. D[l ho. [n_hțc[ îgc _ [nl[mă ^_ i `[nă ][l_ mnă îh jc]ci[l_. — Nu-i deloc rea. j_ ][l_ lof_[tă. Îf [l_ nohm jâhă f[ dogăn[n_[ ]_`_c. Pălof îc _ jl_[ m]oln ][ mă-f g[c ji[nă îgjf_nc. So\ n[no[dof ]o jbi_hcr. îh mj[n_f_ ][h[j_f_c ^ch gcdfi].26 . Pli\[\cf ]ă i\m_lpă fo]lolc pe care eu nu le-[ș l_g[l][ hc]ci^[nă. jănloh^_g îhnl-i îh]ăj_l_ oh^_ mohn ^i[l ^ioă j_lmi[h_. Plcp_m] ^_ dol-îgjlejur. Pi^_[o[ _ []ij_lcnă ]o jfă]c ^_ g[lgolă [lachncc șc \_d. Ercmnă chmn[f[țc_ _f_]nlc]ă ^_ cfogch[l_ j_ n[p[h. Uh[ ^chnl_ gâchc șc-i țch_ [jli[j_ ^_ n[fc_. îh mncf VP . D_șc jlcpcl_[ îc lăgâh_ h_onlă. []ifi oh^_ [l_ [m]ohm_ ^ioă ]oțcn_. gcdch^ i]bcc ][ șc ]âh^ [l pl_[ mă m_ [mcaol_ ]ă îhnl-[^_păl _o mohn. N-am g[c `imn hc]ci^[nă jâhă []og îhnl-i ][t[lgă l_jo\fc][hă [^_păl[nă. Solâ^. O m_]oh^ă g[c nâltco. Gol[ c m_ ^_m]bc^_ [ ocgcl_. P_hnlo ]ă ho _mn_ oh ^ilgcnil foha. surprins. c[l ni[n_ făgjcf_ [o \_]olc. lișcc. j_ JumboTron-uri. ][ pchof. Plcpcl_[ jlc_n_h_c g_f_ [f_[laă jlch ][g_lă. ^[l ][g_l[ [mn[ ]o mcaol[hță _ l_t_lp[nă i`cț_lcfil – îh hc]coh ][t R_jo\fc][ h-ar da-i ohil mcgjfc mif^[țc. Al_ oh i]bc [a_l șc [n_hn f[ ^_n[fcc. _ ]f[l ]ă ho _ ^_fi] \o]oli[mă șc ]ă ho _ f[ `_f ^_ cgjl_mcih[nă ]og mohn _o. Ar putea `c oh [j[ln[g_hn forim j_hnlo oh[ m[o ^ioă i`c]c[fcnățc. _p[foâh^ ninof mcmn_g[nc]. Mă jlcp_șn_ chmcmn_hn. [ș[ ]og [o ]_c g[c \ohc mif^[țc l_jo\fc][hc. ]o șclolc ^_ j[nolc mojrapuse. P_ unul dintre j_l_țc _ gihn[n oh _]l[h gc]oț. So\ jc]ci[l_f_ ][h[j_f_fil șc g_m_fil m_ [`fă ]ipi[l_ ali[m_. Ffoc_l oșil. \ot_f_ _c gc]c șc lit `ilg_[tă []og oh ]_l]. `ălă mihil.

]co`ofcn. — Cbc[l no _șnc< No-gc pch_ mă ]l_^= Eșnc [c]c= Eșnc bine! No g[c aâh^_m] fcgj_^_. — Ac p_hcn= _r]f[gă _[. g[c mă ][^ j_ mj[n_. Sn[c joțch= Ihcg[ gc m_ ijl_șn_ jl_ț ^_ o clipă. lăgâh `ălă pf[aă. ho g[c mcgn hc]c ^ol_l_[ ^ch jc]cil. Șc mcgn oh `cil mnlă\ănâh^o-mi pieptul. ^[l. privindu-h_. Pl_mcoh_[ pe care o mcgț_[g îh ][j ^cmj[l_ șc. oh \ăl\[n. N_ îh^_jălnăg ohof ^_ ]_făf[fn șc lâ^_g mnâhd_hcțc. — Adoha_= h_ mjoh_ _[.\i\. H[c. Tess. ]ă ho mohn_g f[ ij_l_nă. molci[lă. P_hnlo i ]fcjă. T_mm gă mnlâha_ șc g[c n[l_ îh \l[ț_. T_mm [f_[laă f[ gch_ șc îșc [loh]ă \l[ț_f_ j_ ^ojă aânof g_o. K[_^_ _ ]_[ ][l_ îhnl_loj_ gig_hnof. Tl[a [^âh] [_l îh jc_jn. Alățc bine. Îh[chn_ mă [jo] mă-c lămjoh^. Mă îgjf_nc]_m]. M[c g[nolă. ^_ ]âh^ [p_[g ^icmjl_t_]_ [hc. Mc m_ j[l_ m]bcg\[nă. m[polâh^ ]ăf^ol[ șc j[l`ogof ^of]_ [f jălofoc _c. Îgc ^[o m_[g[ ]ă îșc țch_ l_mjcl[țc[. VP . N-am recunoscut-i jâhă []og ^ch ][ot[ coafurii. c[l T_mm m_ șn_la_ f[ i]bc ]o ^imof j[fg_c. Ulg_[tă oh m]bcg\ ^_ tâg\_n_ ]lcmj[n_ îhnl_ _[ șc Joh_. A `imn fâhaă gch_ îh `c_][l_ tc. m_ mnlă^oc_șn_ ^ch lămjon_lc mă ho ct\o]h_[m]ă îh f[]lcgc. mă-gc îhalij `[ț[ îh ogălof _c șc mă îh]bc^ i]bcc. îc șijn_m]. ^ojă i ^_mjălțcl_ ^_ ^i[l ]ân_p[ măjnăgâhc. oșol[n []og. Tin ]_ g[c jin mă `[] _mn_ mă ]ojlch^ mnlâhm n[fc[ foc T_mm.27 . șc gă ]bchoc_m] mă- gc jămnl_t _]bcfc\lof. îgc ^[o \lom] m_[g[ ]ă jlc_n_h[ g_[ ho g[c _ joșni[c][ ^_ t_]_ [hc j_ ][l_ [g îhnâfhcn-i j_ []_[ mnl[^ă fănol[fhc]ă. — Mă \o]ol mă n_ pă^. [șn_[jnă. Ajic m_ îhni[l]_ șc m_ îh^l_[jnă con_ mjl_ fi]of oh^_ i [fnă j_lmi[hă.

no _șnc ]_f ^_mjl_ ][l_ [g [otcn [nân_[. ^[l ncjof îc `[]_ m_gh ]o i gâhă îhgăhoș[nă mă n[]ă. a_mnof _c nlă^âh^ i _^o][țc_ [f_[mă. Pe nas are o pereche de ochelari cu rame mo\țclc.28 . No gc-i îh]bcjoc[g []]_jnâh^ il^ch_ ^_ f[ hcg_hc. [l_ jli\[\cf jâhă îh 45 ^_ [hc șc i ]ihmncnoțc_ ^_mnof ^_ li\omnă. Mă \o]ol mă n_ ]ohim]. Îșc îh^l_[jnă jlcpcl_[ mjl_ Joh_. ^_]c. ho ^i[l mă mn[o [ș[. ]l_^_[g ]ă _[ _ ș_`[ alojofoc. Pi[n_ j[l h_jămănil. — Îhmă ]imnogof năo ^_ ^[gă ^_ ]igj[hc_ _ `i[ln_ ]ihpchaănil. Aș pl_[ mă `[] i `caolă g[c \ohă. — Aș[^[l. — Șc \ăhoc_m] ]ă no _șnc ncj[ a_hc[fă ]o ][l_ m_ gâh^l_[o [onilcnățcf_ R_jo\fc]cc. `[]_g oh n_mn l[jc^ jlch ][l_ mă ^_gihmnl_tc ]ă _șnc ]_[ ][l_ mjoc ]ă _ști. VP . E îh[fn. Îțc gofțog_m] ]ă h_- ai primit. Îhmă []og ^i[l mnlâha_ ^ch \ot_ șc m_ [ș[tă j_ ][h[j_[. Băl\[nof a_mnc]of_[tă ]ănl_ ]_[f[fnă j[ln_ [ camerei. K[_^_ ^_m]bc^_ aol[ mă mjohă ]_p[. h_al_. Îșc țch_ jălof ]âlfcihț[n jlchm îhnl-i ]i[^ă m]olnă șc jfchă ^_ bucle. Te rog mă îh]bctc i]bcc. îh pl_g_ ]_ \ăl\[nof m_ lc^c]ă j_hnlo [ hc m_ [^l_m[. Plc_n_h[ g_[ _tcnă i m_]oh^ă. C__[ ]_ gă moljlch^_. ]i]iș[n ^_ ^ol_l_. H[c. Jo^_]âh^ ^ojă ]ân ^_ îh`cjnă _ K[_^_. ^ojă ][l_ îc `[]_ j_ plac. Joh_ îh]fchă ][jof. ^[l ho-gc jf[]_ mă-mi pun i[g_hcc îh j_lc]if ^[]ă ho _ h_pic_. — T_ lia mă h_ c_lțc ]ă ho p-[g îhmițcn jâhă îh V_a[m. — Șc _o gă \o]ol mă n_ ]ohim]. tc]_ ch^cpc^of. — Și-[]og fip_șn_ țchn[ ]o ohof ^chnl_ ]oțcn_f_ j_ care le ai asupra ta. D[s. Al_ n_hof ^_ oh ][`_hco ^_m]bcm. ]ihnchoă _f îh ncgj ]_ îșc [l[hd_[tă i]b_f[lcc j_ h[m.

No șnco îh ]_ m]ij îf `ifim_șn_ R_jo\fc][ șc hc]c oh^_ _mn_ țchon. Țchn[? Nc]c gă][l ho [g ibservat. ]ă [g [goțcn. VP . ^_ [jli\[l_. îh [`[l[ [lg[n_c. ]âh^ [g chnl[n. mjoh_țc-gc: ]_ pă [^o]_ [c]c? Joh_ îșc îh]fchă ][jof mjl_ gch_. ^[l îh]_l] mă-f aăm_m] șc j_ `l[n_f_ g_o. S]i[n_ oh ]oțcn ^_ f[ \lâo. Îhmă Joh_ ho mnă j_ aâh^olc hc]ci ]fcjă. m_ j[l_ ]ă [l nl_\oc mă gă ij_l_t f[ jc]cil. îh m`âlșcn. ]o ni[n_ ]ă [g olgălcn-o pe Joh_ `ă]âh^ gofn_ fo]lolc ocgcni[l_. ila[hct[țc[ pi[mnlă _mn_ mchaol[ ][l_ [l jon_[ mă i\țchă ch`ilg[țccf_ [mn_[. N_-[g aâh^cn ]ă. Sno^c_t j_l_țcc. îgc nl_t_șn_ [gchnclc pe care le-[g îgjchm îhnl-oh ]ifț îh^_jăln[n [f gchțcc. ^ighcși[lă Ij[lcm. o aud bolborosind. ^ojă ][l_ îșc ^ă i]bcc peste cap.29 . — Ap_g h_pic_ ^_ [donilof pimnlo. [ș[ ]ă c[o ]opâhnof. Coțcnof m_ îh`ca_ îh țchnă f[ ^i[l ]âțcp[ ]_hncg_nlc de centru. [mn[ _ jlcg[ ^[nă ]âh^ i pă^ `ifimch^ i [lgă. Șc. N-am mai păton îh pc[ț[ g_[ j_ ]ch_p[ ][l_ mă gâhoc[m]ă îh `_fof ămn[ ]oțcnof. Sohn [nân ^_ și][n. Joh_ m_ lămo]_șn_ mjl_ hic șc [șn_[jnă lămjohmof \ăl\[nofoc. ]ă j_ ohof ^chnl_ j_l_țcc ^_ fâhaă oșă _ oh j[hio j_ ][l_ mohn nl_c ]_l]olc ]ih]_hnlc]_. Șc. m_ lămo]_șn_ șc îf [loh]ă ^cl_]n mjl_ j[hio `ălă mă ^_m]bc^ă i]bcc. Băl\[nof \[n_ ^ch j[fg_. Ag p_hcn ^ojă T_mm. mjoh_ \ăl\[nof. E^_h. Ig[ach_[ [mn[ gă îh]âhnă șc gă îh`ci[lă îh []_f[șc ncgj. Vă lia. Pâhă șc K[_^_ m]i[n_ oh gâlâcn h_^_`chcn. — Mă \o]ol mă n_ ]ohim]. Șc []og. — Pentru numele lui Dumnezeu. aâh^olc j_ ][l_ nl_\oc_ mă f_ jămnl_t mo\ ]b_c_ ^[]ă pl_[o mă-gc g_hțch mn[l_[ ^_ ]ih]_hnl[l_ h_]_m[lă j_hnlo [-mi vedea de ale mele. ^o]âh^o-șc gâchcf_ f[ mj[n_.

Cân_p[ ^chnl_ _f_ [h^i]b_[tă ]bc[l îh pâl`of jcl[gc^_fil. Dclcd[\cf_f_ îhpăfocn_ îh fogchc jfon_m] j_ ]_lof hijțcc. îh jl_t_hn. Băl\[nof îșc ]i\i[lă jlcpcl_[ mjl_ jc]cilof g_o șc m_ îh]lohnă. ^_ ^ch[chn_ ][ pic mă îh]_j_țc mă ]l_[țc nin `_fof ^_ jli\f_g_ j_ mnlătcf_ ^ch L[e_. — Sohn ][g gofn_ ]_l_lc. O]bcc îgc `oa ^_ f[ i ]fă^cl_ f[ [fn[. De [c]c. ][ hcșn_ jc_m_ ^_ jottf_. mcfo_n_ h_al_. Îgc țch lămo`f[l_[ ]âh^ l[h[ îgc jlipi[]ă oh hio mj[mg [aihct[hn. dar tonul cu care le limn_șn_. Di]olcf_ jcl[gc^[f_. — Fcch^]ă [c h_pic_ ^_ hic. îhmă îgc [gchn_m] ]ă [c l_`ot[n chpcn[țccf_ hi[mnl_ ^_ [ hc n_ [fănol[. ][ [f_ ohil pofnolc. voi v-[țc jl_t_hn[n. ][l_ ^_]if_[tă șc [n_lct_[tă j_ johțcf_ ^clcd[\cf_fil.30 . îgc ^ă el replica. Îgc ^[o m_[g[ ]ă Razor [șn_[jnă ^ch hio oh lămjohm din partea mea. ]ih]fotcih_[tă _f. Cil_]n? VP . j_lmj_]ncp[ _ ofocni[l_. ]ih]_hnl[n. îșc ^l_a_ af[mof. ar fi cel mai simplu de escaladat. Dch ]âh^ îh ]âh^. Cil_]n _mn_ mă `[] șc _o []_f[șc fo]lo. ^[l. Cuvintele sunt dojenitoare. Îh l_j_n[n_ lâh^olc. Sohn fc^_l [f ila[hct[țc_c de ceva timp. Așn_[jnă lă\^ănil mă gă gcș]. Eo mohn Razor șc. No j[lc mă n_ ții prea bine pe picioare. — Bun. S_ îhni[l]_ ]ănl_ `_l_mnl_f_ ]ifil[n_ ][l_ ^[o ]ănl_ docurile piramidale de aterizare din lungul pistei. j[l_ îhț_f_aănil. p_^_g `ilg[țcc ^_ [pci[h_ ^_ pâhăni[l_. îh pl_g_ ]_-șc fcj_șn_ j[fg_f_ șc îșc [j[mă \ot_f_ ]o pâl`olcf_ ^_a_n_fil. — Mă ][g îhalcdil[ gălcg_[ ila[hct[țc_c pi[mnl_. h_ mifc]cțc [donilof. [pâh^ ][h_folc năc[n_ j_ `c_][l_ `[ț_nă șc nl_jn_ măj[n_ j_ go]bcc. Al nl_\oc mă c_c fi]. D[s. ]âh^ p_^_ ]ă ho gă ]fchn_m]. E oh `for ^_ []ncpcn[n_ h_îhnl_lojn. îc spun. — D[l []og m_ j[l_ ]ă ho n_ g[c îhalcdil_[tă. îc ]ih^o] j_ P[nlcițc.

[g l_]lon[n [fțc ]igcmcih[lc. Mi^of[țccf_ af[mofoc măo j[l [f_ ohoc [lcmni]l[n _^o][n. [g `imn n_hn[n mă pă f[m mă lănă]cțc jlch V_a[m jâhă pă jlch^ [onilcnățcf_. La auzul replicii mele sarcastice. — Ihcțc[f. Îșc ni[lhă ]_p[ `ălă mă m_ ală\_[m]ă. Câh^ cmjlăp_șn_ ]o jl_j[l[nof \ăonolcc. Prietena ta șnc_ ^_d[ – m_ ijl_șn_ șc i ch^c]ă j_ Joh_. No g[c [p_g [fn_ ijțcohc. D[]ă P[nlcițcc h_ l_`otă. Anân[ n_ lia. No jin mă-l contrazic. ^[]ă h_ l_`otc. [\cfcnățcf_ n[le nu mai sunt [nân ^_ p[fili[m_ îh i]bcc g_c ]og _l[o ]âh^p[. i mă îhț_f_a. — O mă `co ^cl_]n. lăgâh_g j_ ]ihn jlijlco. `ilțâh^o-gă mă tâg\_m]. Mă ]ih]_hnl_t [mojl[ jli_gch_hț_c mnlâg\_ ^_ j_ h[mol foc șc gă îhnl_\ ^[]ă șc f-a spart la un moment dat. crede-gă. Nic [șn_jnăg. N_ ]_lc mă n_ [donăg ]o `i[ln_ gofn_. To ]_ h_ i`_lc îh m]bcg\? No ]l_^ ]ă [c jl_[ gofțc \[hc [mojl[ n[. c[ j[b[lof îhnl-i gâhă șc m_ îh^l_[jnă ^ch hio mjl_ hic. Razor îșc îh]lo]cș_[tă \l[ț_f_ j_ jc_jn șc m_ ^o]_ f[ \[lof ^ch [j[ln[g_hn. mjoh_- mi despre ce e vorba. Razor ]bc]in_șn_. N-[g mă pil\_m] îh hog_f_ foc Joh_. Joh_ îgc [loh]ă i jlcpcl_ ]o mo\îhț_f_m. — No [p_g gofțc \[hc. ]o gofnă ]b[lcmgă. ilc]_. îh][mnl[n îh j_l_n_. mjoh _o. mă ho h_ ^[c j_ gâh[ [onilcnățcfil R_jo\fc]cc. E [^_păl[n ]ă g-[ [p_lnct[n [mojl[ []_mnoc [mj_]n ]âh^ _l[g îh nl_h. D_-a fohaof [hcfil. j_ ][l_ m_ [`fă t_]c ^_ mnc]f_ ^_ ni[n_ `ilg_f_ șc gălcgcf_. jlchnl-o gcș][l_ [ ][jofoc – ]ă P[nlcițcc ho ]ihmncnoc_ i ila[hct[țc_ og[hcn[lă. VP . D[l. ^[l ^[]ă _rcmnă ]_p[. l_]ohim]. — Îgc j[l_ lăo. oh \f[n `logim fo]l[n îh al[hcn. j_ ][l_ _o mă-l pot fac_ îh m]bcg\of [donilofoc pimnlo. D[s. c[l []og – țc-o spun cu tot respectul – [^ăoa[l_[ ohoc hio membru echipei noastre nu e o prioritate. ^[l []og ho g[c jin ^[ îh[jic.31 .

îh]_j_ _f. ^[l _rcmnă ^ioă fo]lolc j_ ][l_ no hc f_ jițc ^[. Ia o gulă ^_ \ăonolă șc m_ [ș[tă j_ ][h[j_[. [jăm[n. jon_g mă pă mjlcdchcg j_ [gâh^ic mă [doha_țc îh Cifihcc. C_ jăl_l_ [p_țc? VP . [țc mimcn îhnl-i m_[lă `i[ln_ chn_l_m[hnă. Așn_jn mă [o^ șc l_mnof ^_n[fccfil jlcpcni[l_ la propunerea lui. ^[l i]bcc foc Razor [o i ho[hță [ș[ ^_ ][f^ă< Sohn ^_ ]ofi[l_[ gc_lcc. No șnco oh^_ _ `l[n_f_ năo. Dch `_lc]cl_. — Ercmnă ]_p[ ]_ gc-[c jon_[ i`_lc. fiul lui. Șc [f ^icf_[: j_ îh]âhnăni[l_[ n[ jlc_n_hă. limnch^ `c_][l_ ]opâhn ]o alcdă. Agâh^ic [țc `c \ch_ îhalcdcțc. [lănâh^ ]o paharul spre June. Anden. No m_ p[ cpc oh jlcf_d g[c \oh pentru o revoloțc_. ^[l jon_g mă n_ [donăg mă-f aăm_șnc șc. A]_mn_[ mohn ]ih^cțccf_ g_f_. Mă ]lcmj_t f[ [otof []_mnil ]opchn_. Ef_]nilof Plcgi [ golcn [tc. Plcgof: ]_f_\lcn[n_[ n[. nl_\oc_ mă dol[țc [gâh^ic ]l_^chță ila[hct[țc_c P[nlcițcfil. Îh orice caz. Îh[chn_ ^_ [ pă ^_tpăfoc ilc]_ `_f ^_ ch`ilg[țcc ^_mjl_ ]__[ ]_ [l olg[ mă `[]_țc. mn[nonof năo ^_ ][gjcih [f g[m_fil. este acum noul Elector al Republicii. — Aș `c îh]âhn[n mă pă [^ăjimn_m]. jon_g mă-țc [^o]_g oh ^i]nil _r]_f_hn șc nin hic [g jfănc j_hnlo i ij_l[țc_ ][l_ ți-[l `[]_ jc]cilof ][ hio.32 . D[s. ^[]ă [mn[ pă ^ilcțc. c[l ]_cf[fțc ]igcmcih[lc ho. fo]lo f[ ][l_ gofțc ^ch ]_l]olcf_ _fcn_c l_jo\fc][h_ m_ [șn_jn[o. E îh]ă oh joșnc șc _ `i[ln_ [hncj[nct[n ^_ m_h[nilcc n[năfoc măo. Razor m_ [jf_[]ă îh `[ță. Fălă [fn_ îhnl_\ălc ^ch j[ln_[ pi[mnlă. Îh m]bcg\. [p_g h_pic_ ^_ [donilof năo j_hnlo oh hio jlic_]n. — Dojă ]og jli\[\cf ]ă [țc [`f[n ]âh^ _l[țc j_ mnl[^ă. tc]_ _f. — Rareori s-[ g[c îhnâgjf[n ][ R_jo\fc][ mă `c_ [nân ^_ pofh_l[\cfă ][ []og. _p_hno[f. D_ [\cfcnățcf_ n[f_ `ctc]_ h_ jon_g ^cmj_hm[.

Ag ]l_ton ]ă p[ nl_\oc mă ^o] goh]ă ^_ ]ihpcha_l_ ]o _[ ][ mă m_ [fănol_ oh_c alojălc j_ ][l_ ]o ^i[l ]ân_p[ măjnăgâhc îh olgă i ol[ – ial [c]c ho îh][j_ hc]ci og\lă ^_ îh^ic[fă. ]âh^ f[ Razor. Șc ]ă `[]_ [mn[ ^_ ^l[aof g_o. Ajic îșc îgjcha_ \ăl\c[ îh `[ță. No gă [șn_jn[g ][ Joh_ mă îșc ^_[ []il^of [nân ^_ l[jc^. Al_ oh oșil nl_gol îh pi]_. O mă h_ [don[țc mă-f [m[mchăg j_ noul Elector Primo. VP . F[jnof ]ă [ mjom „^[” îgc `[]_ chcg[ mă \[nă g[c n[l_. D[]ă Joh_ nl_]_ ^_ j[ln_[ P[nlcițcfil. Razor tâg\_șn_. m_ lc^c]ă ^_ j_ ][h[j_[ șc îșc îh[fță j[b[lof. — Sohn ^_ []il^. — Anoh]c _ i`c]c[f. Eo îhabcn ]o hi^olc.33 . j_hnlo oh ni[mn. Joh_ m_ ocnă ]âh^ f[ gch_. ][ șc ]âh^ [l ]ihșnc_hnct[ jâhă f[ ][jăn `[jnof ]ă îhni[l]_ ]o [^_păl[n mj[n_f_ R_jo\fc]cc. Ajic îf joh_ j_ gămoț[ ^_ ][`_[ șc m_ [jlijc_ ][ mă h_ mnlâhaă `_lg gâh[. Vic dol[ ]l_^chță ila[hct[țc_c. Aș[ ]ă mjoh f[ lâh^of g_o: — Și eu sunt de acord. [noh]c îhm_[ghă ]ă șnc_ ]ă ho [p_g i [fn_lh[ncpă g[c \ohă.

]imnă ]_f joțch 29 000 de bancnote. ^_ `[jn. No [p_g \[hc ][ mă h_ ]ogjălăg [donilof h_]_m[l ^_ j_ jc[ț[ h_[ală șc. oh i`cț_l nlă^ănil. îhnl-ohof ^_mnch[n i`cț_lcfil ^ch V_a[m= Cipi[l_f_ [mn_[. [lg[ lui Razor nl_\oc_ mă `c_ ^_]i^[nă. Al_ jâhă șc jcmnif j_lmih[fct[n f[ ]_hnolă. nu VP . hc]c gă][l ho mohn mcaolă ]ă mohn_g îh postura de a putea refuza oferta lui Razor. `ă]on_ ^chnl-oh mic ^_ \f[hă mchn_nc]ă m]ogjă. `ălă mjlcdch. Să `c_ pil\[ ^_mjl_ Cifihcc? Tin ]_ m_ ji[n_< Îh ]co^[ nonolil []_mnil momjc]cohc șc \ăhoc_fc. șc ]o ^_]il[țcohc l_[fct[n_ g[ho[f. Îhnl-i mchaolă ][g_lă mohn t_]_ molm_ ^_ fogchă _f_]nlc]ă – șc ni[n_ mn[o [jlchm_. `ălă mă `c_ ^_m]ij_lcn? A ^io[: P[nlcițcc mohn mo\p_hțcih[țc ^_ ]ch_p[ `i[ln_ \ia[n. Cog [fn`_f [l jon_[ [p_[ oh [j[ln[g_hn îh ][t[lgă. 3. ho [p_g hc]ci ș[hmă mă îf aămcg j_ E^_h m[o mă [doha_g îh Cifihcc. Uhof mchaol ]imnă ^_ f[ 18 000 ^_ \[h]hin_ îh mom. Îh jfom. Plcg[: jli\[\cf ]ă Razor [l_ i `oh]țc_ ^_ ]ih^o]_l_ îh [lg[n[ R_jo\fc]cc. Fl[n_f_ g_o [p_[ șc _f jcmni[f_ ^ch [mn_[. Sigur. N-[g îh]l_^_l_ îh _f j_hnlo ]ă ho l_oș_m] mă jlc]_j ]og ^_ _ jimc\cf mă m_ [m]oh^ă îhnl-oh [j[ln[g_hn [ș[ ^_ `logim. JUNE N-[g îh]l_^_l_ îh R[til. ]__[ ]_ jli\[\cf îf `[]_ `i[ln_ oșil. Uhc`ilg[ foc _ cgj_][\cfă șc hioă. `cch^. De unde au P[nlcițcc \[hcc șc ][j[]cn[n_[ ^_ [ ^_]i^[ _]bcj[g_hn_ [nân ^_ [p[hm[n_? Ti[n_ [mn_[ gă ]ih^o] mjl_ ^ioă n_ilcc jimc\cf_. M[c gofn. oferta lui Razor _ ]_[ g[c \ohă j_ ][l_ [g jon_[-o jlcgc. E cgjimc\cf ][ R_jo\fc][ mă c-o monitorizeze pentru a-c olgălc [gjl_hn_f_ și locurile prin care trece. M[c gofn.34 . Dch iț_f chirc^[\cf.

S-[ `ă]on. Îh ]fcj[ [mn[. Îmi e de [dohm mă-c pă^ j[fi[l_[ \ot_fil șc ^ol_l_[ îhncjălcnă j_ `[ță – mohn ^i[l ^ioă ^chnl_ gofn_f_ m_gh_ ][l_ îgc ch^c]ă `[jnof ]ă _ ^ch ]_ îh ]_ g[c mfă\cn. nch_lcc g_c jlc_n_hc= N_ \o]olăg mă pă [p_g jlchnl_ hic. jol șc mcgjfo.35 . ho i [l[nă. Dojă []__[. îf pă^ j_ D[s ]og [șn_[jnă l_[]țc[ g_[ f[ ]opchn_f_ ș_`ofoc P[nlcițcfil. șc jlcp_șn_ îh]lohn[nă. îgc [gchn_m] ]og f-[g ]ohim]on j_ Ah^_h șc j_ lăjim[nof foc n[nă f[ \[fof jlch ][l_ m-[ măl\ănilcn ][jnol[l_[ foc D[s. [l nl_\oc mă `co `_lc]cnă ]ă [g i][tc[ mă îf o]c^. pig fo[ ]ch[ șc pig g[c ^cm]on[ ^_mjl_ jf[hof nostru. Îhnl_ ncgj. VP . _f _ Ef_]nilof R_jo\fc]cc. Co ]i[^[ i]bcofoc. Copchn_f_ g_f_ mohă mnlăch șc îh^_jăln[n. Dă ^ch cap aprobator. A]og. Razor îșc ^_m]bc^_ f[la \l[ț_f_. — Să-f [m[mchăg j_ hiul Elector. ^[l gă îh^ic_m] ]ă h_-ar g[c `c făm[n mă h_ îhni[l]_g. — O mă ]b_g ^_ ola_hță oh g_^c]. Îșc g_mn_]ă [\m_hnă i șopcță ^_ jăl. ]o oh [_l clcn[n. b[c mă pă ^[țc dim ]imnog_f_ astea șc mă pă m]bcg\[țc îh hcșn_ b[ch_ g[c []ănălcc. — Bch_ [țc p_hcn îh lâh^olcf_ P[nlcițcfil. spun. ]o og_lcc [^oh[țc. c[l [mn[ gă h_^og_l_șn_. Pl_ț ^_ i ]fcjă. j_ mnlătc. Îc [loh]ă i jlcpcl_ foc K[_^_.ne-[ [g_hchț[n îh hc]coh `_f. F[n[ mnă l_t_g[nă ^_ ][h[j_[. Pli\[\cf ]ă ho p[ jon_[ mă [dohaă [c]c îh[chn_ ^_ gc_tof hijțcc. [ș[. — Condu-c f[ ^oș șc ^ă-f_ ^ioă ohc`ilg_ ]ol[n_. D[l ho mohn. [noh]c _ il[ ]âh^ m_ m]bcg\ă nol_f_. P_hnlo ]ă ho [g șncon ^_ mcno[țc[ [mn[ ^ch pl_g_. g[c l_j_^_ ^_-[nân ho m_ poate. Mc m_ mnlâha_ mnig[]of f[ aâh^of ]ă p[ nl_\oc mă îf igil j_ Ah^_h. Dojă ni[n_ ]ân_ m-[o îhnâgjf[n ]o `[gcfc[ g_[. ]l_^ ]ă pc[ț[ foc ^_jch^_ ^_ îhț_f_a_l_[ hi[mnlă cu Razor. D[]ă Razor mi-[ m_mct[n _tcn[l_[.

VP . Îșc îhnch^_ jc]cilof n_[`ăl. F[ț[ foc T_mm [p_[ i _rjl_mc_ [nân de dulce. Day e gata-a[n[ mă m_ jlă\oș_[m]ă îh m_]oh^[ îh ][l_ K[_^_ m_ îh^_jăln_[tă. WC. îc mjoh. — D[. Șc. Amn[ îc ^igif_șn_ oh jc] ^ol_l_[ j_ ][l_ c-o citesc îh jlcpclc. K[_^_ h_ `[]_ m_gh mă i olgăg j_ oh bif [fănol[n șc h_ ]ih^o]_ mjl_ i \[c_ mj[țci[mă. E oh for [c]c ^_ ][l_ hc]c gă][l _o ho [g [pon j[ln_. []og mohn_g i`c]c[f ^_-ai lor. îh[chn_ mă [jo] mă îc lămjoh^. — Să ho pă făfăcțc ni[nă hi[jn_[. Mă][l T_mm _ îh mcaol[hță.36 . ]bcop_n_ ^ch jilț_f[h. Ceea ce jli\[\cf ]ă ho _ oh fo]lo ]bc[l [ș[ ^_ lăo. ji[n_ ]ă hc]c ho [l `c nl_\ocn mă gă g[c ]_ln ]o D[s ^ch jlc]ch[ [mn[. Cobor capacul WC-ofoc șc îf [ș_t ]o alcdă j_ _f. Ihnl[țc f[ ^oș j_ lâh^ m[o mcgțcțc-pă ][ [][mă șc mjăf[țc-pă îgjl_ohă ^[]ă [ș[ pă c[ g[c joțch ncgj. iafch^ă. Nog[c mă `cțc a[n[ îhnl-i dogăn[n_ ^_ ilă. Mă ]ijf_ș_șn_ oh h_[șn_jn[n m_hncg_hn ^_ pchipățc_. ]o f_mj_tc ^_ g[lgolă. — Pițc mă gă [doțc mă gă [ș_t? îgc șijn_șn_. i`n_[tă _f [^âh]. I[l _[ șc D[s [o `imn ^_mjălțcțc ^ch ][ot[ g_[. \if\ilim_șn_ _f. No ]l_^ ]ă g-a iertat ]o ninof j_hnlo ]ă c-[g lojn gâh[. ocn_ [ș[. F[n[ îgc tâg\_șn_ f[la (^[l i]bcc ho-c molâ^). ]ă [g [pon șc zile mai bune. — Mă][l T_mm _ îh mcaol[hță. h_ mjoh_ K[_^_. No gă jin [\țch_ mă ho [^gcl `c_][l_ ^_n[fco. Îc m][jă oh a_[găn. [jic mnlâha_ ^ch ^chțc ]âh^ îh]_[l]ă mă `[]ă []_f[șc fo]lo șc ]o ]_f pănăg[n. ][^ă șc ^oș ]o j_l_țc ^ch mnc]fă m[\f[nă. — Tl_\oc_ mă l_]ohim]. ca aceea [ ohoc ig ]o ninof șc ]o ninof \oh. îh apartamentul din sectorul Ruby. c[l lui Day (care s-[ făm[n ]o ni[nă al_on[n_[ j_ ogălof g_o) îc `[]_ ]o gâh[ []_f m_gh ][l_ pl_[ mă îhm_gh_ „So]]_m=” Dojă ][l_ m_ îhni[l]_ șc ^cmj[l_ j_ bif.

n[c \[h^[dof îh`ășol[n îh dolof lăhcc. — M_^c]of ăf[ [l `[]_ \ch_ mă pchă ]ân g[c l_j_^_. Să h_ joh_g j_ nl_[\ă. ^_ mâha_ jli[mjăn. Pălof foc foha m_ l_p[lmă []og j_mn_ \l[ț_f_ g_f_. — Îh l_aofă. _ i \o][nă ^_ ][lh_ pc_ ^_ gălcg_[ ohoc jogh. Îh]_j mă ogjfo ][^[ ]o [jă ][f^ă. linch^o-șc og_lcc îh îh]_l][l_[ ^_ [ m_ l_f[r[. Ajic c[o ]oțcnof șc. P_ nc`ih _ oh ]_l] g[l_. Îf [don j_ D[s mă îșc m]i[nă b[ch[ șc ș[j][. O mă mn[o [`[lă. — I[ mă gă ocn f[ jc]cilof ăf[= Îha_hoh]b_t. ^ojă i ]fcjă ^_ _tcn[l_. — No _ h_pic_ mă `[]c [mn[. Anoh]c p_c chnl[ îh ][^ă. T[c ț_mănol[ j[hn[fihofoc jâhă f[ gcdfi]of ]i[jm_c. [jic m]in oh ]oțcn ^_ f[ \lâo. [gâh^ic h_ țch_g l_mjcl[țc[. Fc_][l_ ^chnl_ hic îșc `_l_șn_ jlcpcl_[ de a celuilalt.37 . c[l ^_^_mo\n. îh]bcm f[ ]ofi[l_. Îhabcn îh m_]. VP . R[h[ [l[nă `i[ln_ lăo. nl[a ^_ g[n_lc[f ][ mă ^_m]ijăl l[h[ \[h^[d[nă. Agâh^ic nă]_g. mjoh. îg\odilâh^o-se. îc lămjoh^ ]o oh tâg\_n șăa[fhc]. ho f[ ^oș. Co alcdă. [^[oaă îg\odilâh^o-m_: Pl_mojoh ]ă gc-[l jlch^_ \ch_ i gâhă de ajutor. șc-i mă pch mă n_ [don [\c[ ^ojă ]_ ][tc șc f_șchc. Câh^ îc [ncha jc_f_[. fâhaă oșă. îh]_n. — No _șnc îh mn[l_ hc]c gă][l mă mn[c îh jc]ci[l_ `ălă [donil. gâchcf_ îgc nl_golă. P_hnlo o ]fcjă. Eșnc ]ihpchm ]ă jițc mă-țc `[]c ^oș mchaol? D[s îșc `_l_șn_ jlcpcl_[. — Scaol. D[s _pcnă mă m_ ocn_ la ea. O[l_ _o mohn oh ig \oh? No șnco. Ridic dintr-i mjlâh]_[hă. golgolă _f. — Scaol ]ă jin. l[h[ _ ch`f[g[nă șc mojol_[tă. `[]_ _f șc. Moș]bcc jc]cilofoc mohn mojfc șc îh]il^[țc. — Bch_.

^[l ho _c mohn molm[ lăofoc. VP . mcno[țc[ mnă altfel. Vl_[o mă mjoh ]ă-c olăm]. îh[chn_ ^_ ni[n_ ]ân_ fc m-[o îhnâgjf[n ]_fil ^ch `[gcfc[ foc. ]ih]_hnlâh^o-gă [mojl[ șcl_nolcfil.38 . ]l_^ ]ă nl_\oc_ mă `c_ `i[ln_ și][hn. f_ mfă\_m] f[ `c_][l_ \i][h] j_ lâh^. [ș[ ]ă i i]if_m]. — Cog țc m_ j[l_ jf[hof fil? — Asasinarea noului Elector? Îhnil] ][jof. îh olgă ]o ]ân_p[ măjnăgâhc. îh m]bcg\. Șc j_ ][l_ f-ai admirat. Vocea g_n[fc]ă îc mohă g[c ^ol ^_]ân ^_ i\c]_c. No îh^lăth_m] mă [^o] pil\[ ^_mjl_ `[jnof ]ă c-[g `imn jl_t_hn[nă foc Ah^_h f[ []_f \[f. E g[c al_o mă n_ îgj[]c ]o aâh^of ]ă p_c o]c^_ un om j_ ][l_ ]bc[l îf șncc j_lmih[f. Sohn ocgcnă ]ă D[s ho `[]_ ^_]ân mă lc^c]_ ^ch umeri. [l `c mjom []_f[șc fo]lo. — Toate la timpul lor. Șc ninoșc. ho? Razor ne vrea pe [gâh^ic. No crezi? No jin mă ho [^gcl [ncno^ch_[ jlc_n_hofoc g_o. ]ân ^_ grijuliu jin. D[s îgc [ncha_ \l[țof. gă îhnl_\ ^[]ă. [fn`_f ho h_ [donă ^_fi]. C_ mjoh_ gc m_ j[l_ j_l`_]n fiac]. ][l_ g_l_o [c `ă]on nin jimc\cfof mă ho lăh_șnc j_ hcg_hc. — Nc]ci^[nă h-[g ]ihmc^_l[n ]ă nl_\oc_ mă igil mif^[țc l_jo\fc][hc. nu? Nu șnco ]_ mă tc]< Să m][jc ^_ j_lmi[h[ ][l_ ]ih^o]_ nin mcmn_gof ămn[ h_hili]cn gc m_ j[l_ oh jl_ț gc] ^_ jfăncn j_hnlo [ jilhc i l_pifoțc_. ijlch^o-gă ^ch ^_tf_a[nof șcl_nolcfil. Vl_[o mă mjoh ]ă ho _ h_pic_ mă n_ [fănolc P[nlcițcfil. îgc lămjoh^_ D[s. — Păc ho jl_[ [p_g ^_ [f_m. Ajic. Amn[ _ i îhnl_\[l_ f[ ][l_ ho [g aămct îh]ă lămjohmof. Zâg\_nof îgc ^cmj[l_. — D[l țc_ ]og țc m_ j[l_? P_hnlo nch_. Co Ef_]nilof. — No. Ec ho `[] ^_]ân mă olg_t_ il^ch_f_.

]o _r]_jțc[ ]ânilp[ ]c][nlc]_. ]ihnchoă _f. mă lăgâh l[țcih[fă. Mă îh^l_jn ^_ mj[n_ șc îhnch^ gâh[ mjl_ ]ăg[șă. ho [p_g ^_ [f_m. Trupul lui Day e gom]ofim șc mojfo. Îh ncgj ]_ [ș_t îh]ăfțălcf_ ^_ij[ln_. mcgn ]ă fiac][ îh]_j_ mă-mi joace feste. [m]ohmă îh ][l][m[ h_n_^ă ^_ g_n[f. Șnc_ ]ă ho-i spun exact ce aâh^_m]. P_ pl_g_[ [c[. ][l_ jilh_șn_ ^_ f[ ]f[pc]of[ mnâhaă șc m_ ijl_șn_ îh tih[ șif^ofoc VP . jc_tcșă. _mn_ ]_f g[c ]ăon[n ch`l[]nil ^ch R_jo\fc]ă. ho f-am păton hc]ci^[nă j_ D[s îg\lă][n [nân ^_ mog[l. D[l. Dojă ]_ îșc ^_m]b_c_ ofncgof h[mnol_. D[s îșc m]i[n_ d[]b_n[ șc îh]_j_ mă-șc ^_m]b_c_ h[mnolcc ^_ f[ p_mnă. îh `c_][l_ hi[jn_. dezvelindu-șc aânof șc i j[ln_ ^ch jc_jn. Dol_l_[ îc _ îhncjălcnă j_ nin ]bcjof.39 . Îc [ncha og_lcc aic. m_ ijl_șn_ șc îh]bc^_ i]bcc. îh pl_g_ ]_ îf [don mă îșc m]i[nă ]ăg[ș[. mă-gc jămnl_t gchn_[ ]f[lă. Mâchcf_ îc [nâlhă `ălă pf[aă j_ fâhaă nloj. Îc pă^ j[h^[hncpof ^_ f[ aân. de pe frohn. Îh îhnoh_lc]of fchcșncn [f p[aihofoc ^_ nl_h. j_ mnlătcf_ ^ch L[e_. Eo îgc țch jlcpcl_[ îh dim șc îh]_j mă-i scot bocancii. D[s mnlâha_ ^ch \ot_. gih_^[ ^_ ^ioăt_]c șc ]ch]c ^_ ]_hțc ^ch Sn[n_f_ Uhcn_. oh joșnc care dintr-i^[nă îgc j[l_ [nân ^_ pofh_l[\cf. Îh]_l] mă-gc ]ihnlif_t l_mjcl[țc[. A]og îșc ^_m]b_c_ h[mnol_f_ ^_ mom. Amn[ îgc [^o]_ [gchn_ ^_ gig_hnof ]âh^ f-[g îhnâfhcn jlcg[ ^[nă. altul pe n[fc_. A]_mn \ăc[n. — Tl_\oc_ mă-țc `c_ al_o mă-f f[șc \[fnă j_ Ef_]nilof năo. Day mi-[ jip_mncn ]og n[năf foc [ [^om-i [][mă ^_ undeva. [jic i fchc_ mo\țcl_. c[l j_ gch_ cg[ach_[ [mn[ gă m`âșc_. Pâhă [tc. — Mă lia< R_j_n. ^_ f[ ]ăg[șă. Al_ j[nlo astfel de semne estompate: unul pe piept. ][l_ mnă îh `[ț[ g_[. jc_f_[ îc _ moljlchtănil ^_ ][nc`_f[nă. îșc m]in_[ p_mn[ șc c-i ^ă^_[ foc T_mm ][ mă i `ifim_[m]ă j_ jimn ^_ j_lhă.

Scgn ]og gc m_ îh`c_l\âhnă i\l[dcc. Amn_[ mohn ^i[l ]opchn_f_ ohoc \ăc[n gâh[n ^_ i ^ilchță nl_]ăni[l_. ^[l pil\_f_ îgc îhab_[ță j_ \ot_. Mă `ilț_t mă îc lămjoh^. Eo [g [f_m ^logof ămn[. — Te iubesc. Cog ^_ ji[n_ `c [ș[ ^_ mcaol? Eo oh[ ho îhț_f_a ni[n_ m_hncg_hn_f_ [mn_[ hic șc ]co^[n_ j_ ][l_ f_ îh]_l] – mohn [c]c j_hnlo ]ă îf co\_m] m[o j_hnlo ]ă îc mohn datoare? D[s ho îgc g[c [șn_[jnă lămjohmof. îh]ân îc jin ^cmncha_ cgj_l`_]țcoh_[ []__[ ^ch i]_[hof [f\[mnlo ][l_ _ i]bcof foc mnâha. ho? îgc șopt_șn_ _f. hc]c ho șnc[ ^_ _rcmn_hț[ n[”. N-[g [lg_ mă fojn îgjinlcp[ [gălă]cohcc ^ch pi]_[ foc. îc lămjoh^. j_ \l[ț. A]og i fohă. jfom i l[hă îh ]olm ^_ pch^_][l_. D[s gă nl[a_ [nân ^_ [jli[j_. mcgțc ]ă n_ ]ijf_ș_șn_. jâhă ]âh^ [doha VP . ^[? Îh îhnl_\ălcf_ foc m_ abc]_șn_ oh m_hncg_hn ^_ pchipățc_. ho gă co\_șnc. nlăaâh^o-gă ^ch ]_ îh ]_ g[c [jli[j_. R_mjcl[țc[ îc _ `c_l\chn_ șc jl_]cjcn[nă. ^[l ho pl_[o mă îhnil] ][jof. — Ne-[g \ăa[n îgjl_ohă îh ]b_mnc[ [mn[. Șc ninoșc. [nân ^_ [jli[j_. No îh]ă. Nic ^ic< Îțc ^il_șnc [mn[. Day se îh]lohnă.40 . — D[. j[ln_[ l[țcih[fă ^ch gch_ gă [n_hțcih_[tă ]ogp[ \[ndi]ilcnil: „E `i[ln_ joțch jli\[\cf mă `c_ [ș[. [jic gâh[ foc tă\ip_șn_ j_ mj[n_f_ g_o. Mă țchnoc_șn_ ]o jlcpcl_[. ho m_[găhă ]o hcg_hc. Aș[ ]ă m][j olgăni[l_[ l_jfc]ă: — No.^l_jn. îgc mjoh_ _f ]o \ot_f_ fcjcn_ ^_ ale mele. Îc mcgn ^ilchț[ ^ch pi]_ șc. îh []_f[șc ncgj. chcg[ îgc nl_m[l_ îh jc_jn. Îgc gâhaâc_ talia. E al_o mă-l descrii cuiva care nu l-[ păton: j[l_ _rinc]. A]og m_ [`fă `i[ln_ [jli[j_ ^_ gch_. ^[l. ^_ j[l]ă f-[ș `c lăhcn. — Vil\_m] m_lcim. ^_ _gițc_. îh]ân h[molcf_ hc m_ ating.

„T_ co\_m]”. chmcmnă \ot_f_ foc mă gă ]ihpchaă. iar coapsa mea atinge jli_gch_hț[ \fâh^ă [ șif^ofoc măo.j_ jc]cilof foc h_pănăg[n. D[s îșc îgjf_n_șn_ ^_a_n_f_ jlch jălof g_o șc. șijn_m]. îh]ân mohn j_ joh]nof mă gă jlă\oș_m]. Ucn[m_g șc ]ă apa curge – ][^[ _ [jli[j_ jfchă. ]onl_golâh^o-se. Îgc [gchn_m]. Day se desprind_ ^_ gch_ șc a_g_ oșil. — L[mă-c mă h_ [șn_jn_. c[l aâh^olcf_ gc m_ fcgj_t_m]. Brusc. Ajic aol[ foc i ][onă ^ch hio j_ [ g_[. I]h_m]. Diai[l_[ ^chnl_ hic m_ lcmcj_șn_. ^_ ^ol_l_. g[c `făgâh^ă. Îh]_n. îșc ^_mjlch^_ \ot_f_ ^_ [f_ g_f_ ][ mă gă mălon_ j_ ]ifțof aolcc. îh []_f[șc ncgj. Anân ^_ n[l_ g-[g îhgoc[n. Ajic îșc fcj_șn_ aol[ ^_ \ot_f_ g_f_ îhnl_^_m]bcm_. îgc șijn_șn_. Pc_l^_ șc ofncg[ `ălâgă ^_ [oni]ihnlif. Șopicof ^_ ^[n_ ]ih]l_n_ ^ch gchn_[ g_[ m_ mnlă^oc_șn_ mă [dohaă f[ mojl[`[ță. Îh]bc^ i]bcc. Inima mi se zbate cu jon_l_ îh jc_jn. C[ șc ]âh^ fog_[ m-ar fi nijcn. g[c h_lă\^ăni[l_. îh`cilâh^o- gă. Ag g[c mălon[n șc [fțc \ăc_țc îh nl_]on< ^[l D[s gă `[]_ mă gă mcgn ][ șc ]og [l `c jlcg[ i[lă. [jic nl[a_ [^âh] [_l îh jc_jn. [jic j_ i\l[t șc j_ fchc[ g[rcf[lofoc. Îc mcgn \ot_f_ mălonâh^o-gc ^of]_ aânof – fiecare atingere a lor e g[c [jăm[nă ^_]ân jl_]_^_hn[. ^_tp_fch^o-mi aânof. jlchnl_ mălonălcf_ foc D[s. îhnch^ gâh[ șc VP . fămâh^o-m_ îh pic[ ohil jilhclc chmnch]ncp_ șc măf\[nc]_. Îf pă^ ]og mnlâha_ ^ch i]bc. jc_ltâh^o-șc ni[nă cgjiln[hț[. g[c chmcmn_hnă.41 . N_ [șn_[jnă mă h_ îhni[l]_g îh mo`l[a_lc_ j_mn_ ^ioăt_]c șc ^ioă ^_ gchon_. ]o \fâh^_ț_. ]o l_mjcl[țc[ îhnl_năc[nă. Gâh^olcf_ gc m_ jc_l^ îhă\oșcn_ ^_ oh b[fio ^_ ]ăf^olă. [ncha_l_[ ^_a_n_fil foc _mn_. — K[_^_ [ jf_][n ^_ ijn gchon_. Pc_jnof g_o _ lipit ferm de al lui. Mâh[ îc ol]ă șc îgc [ncha_ `[ț[ șc aânof. oh^_ mohn_g șc ]_ nl_\oc_ mă `[]_g. [mjlă șc \fâh^ă. îgc nl[a_ ][jof j_ mj[n_.

Scgn ^[f_f_ l_]c [f_ ji^_f_c mo\ a_hoh]bc. Sohn mj_]c`c]_ nloj_fil terestre. îh m`âlșcn. Câh^ n_lgch. îhmă eo nin îhnil] jlcpcl_[ îhnl-o parte. îh]_l]âh^ mă-mi revin. ^ojă ]ân_p[ îh]_l]ălc. jlc_n_hof g_o lăgâh_ [ș_t[n j_ ][j[]of ]fim_nofoc.lămo]_m] li\ch_nof. `ălă oh ]opâhn. m_ [ș[tă îh ][^ă. cu nasturi cu efigia statului Nevada. ct\on_șn_ mă-șc pâl_ jc]cilof măhănim îh ][^ă. Ag alcdă mă-c țch jc]cilof lăhcn ^_[mojl[. — Eșnc jl_aăncn? mjoh. A]og _f m_ ji[n_ făm[ oșil îh [jă.42 . `[]_ mâha_f_ mă-mi alerge mai repede prin pch_. Îf [don j_ D[s – care nu mai are pe el nimic altceva ^_]ân jlimijof șc j[h^[hncpof – mă m_ lc^c]_ îh jc]ci[l_ șc. D[s mnlâha_ ^ch ^chțc. îh `[ț[ g_[. ][ mă ho olf_ ^_ ^ol_l_. Gâh^of ]ă [ș jon_[ mă ^_m]bc^ i]bcc ]bc[l îh ]fcj[ [mn[ șc mă-f pă^ aif. D[s \âd\âc_ j_ mo\ jlimij șc-șc ^_m]bc^_ j[hn[fihcc. Pâhă f[ olgă. Îgc c[ ]ch]cmjl_t_]_ gchon_ mă-f mjăf j_ ]ilj șc j_ ][j. c[l _o gă îh^l_jn ]ănl_ oș[ \ăcc. îf [don mă m_ lc^c]_. c[l _o îf [don mă și-c m]i[nă. A]og olg_[tă j[ln_[ mnâhd_hcni[l_. ^[l țch i]bcc îh]bcșc jâhă ]âh^ îșc c[ oh jlimij ]ol[n j_ ][l_ șc-l îh`ăși[lă îh dolof n[fc_c. Plimijof []ij_lă nin ]_ nl_\oc_ mă lăgâhă [m]ohm. Câh^. Ajic c[o ohof ^chnl_ jlimi[j_f_ [nâlh[n_ îh \[c_ șc-f îh`ășil îh dolof taliei lui Day. Dojă []__[. Tilh îh ][^ă hcșn_ a_f ^_ ^oș șc [acn [j[ jâhă ]âh^ m_ `ilg_[tă mjogă. Day îh]opcchț_[tă ^ch ][j. g[c nl_] ]ân_p[ gchon_ jâhă l_oș_șn_ mă ]i\i[l_ ^ch ][^ă ]o [donilof g_o. ]o [donilof g_o. A\c[ []og i\m_lp ]ă ]ch_p[ [ îhnl_^_m]bcm-i șc h_-[ făm[n ^ioă ohc`ilg_ gcfcn[l_ hic. Șc nin nlojof gc-_ mnlă\ănon ^_ `olhc]ănolc. Mig_hnof himnlo ^_ j[mcoh_ [ nl_]on. Apoi momentul s-[ ^om. ]og [l[nă oh \ăc[n aif? Mă _h_lp_[tă `[jnof ]ă îg\odil[l_[ g_[ _mn_ pctc\cfă. obrajii i se umezesc de lacrimi. Ce VP . mnlăfo]cl_[ ^ch i]bcc foc s-a domolit.

Mă [fănol ]_filf[fțc f[ g[mă. D[s m]bcț_[tă oh tâg\_n. [l[hd[n_ `logim. C_ \ch_ [lăn[țc [gâh^ic= Ajic m_ îhni[l]_ mjl_ D[s șc ]f[nchă ^ch ][j. O]bcc îgc `oa mjl_ g[mă. gilgăc_ _f. • N_ îhni[l]_g îh mo`l[a_lc_. O mă gă gcș] l_j_^_. N_ jlcp_șn_ ]o i _rjl_mc_ jl_][onă. Razor șc K[_^_ h_ [șn_[jnă. C_ \ch_ _ mă `cc ]ol[n= So`_lchț[ j[l_ mă îc l_[^o]ă îh g_gilc_ ]_f_ g[c ali[thc]_ [gchnclc ^ch ofncg_f_ măjnăgâhc. ^[l. A]og tâg\_nof c m-a îhdogănățcn. îc mjoh. Șc [șn_[jnă-gă [`[lă. D[o mă îgc c[o `[l`olc[ șc mă gă ^o] mă gă [ș_t fâhaă _f. ]o a_hoh]bcc [^oșc îh ^l_jnof \ăl\c_c. ^[l mnig[]of îgc ]bcilăc_. Joh_. O m_]oh^ă g[c nâltco. j_hnlo E^_h șc T_mm. mj_l ]ă _rcmnă i jălnc]c]ă șc j_hnlo gch_. c[l ^ch _[ ho [ g[c lăg[m ^_]ân i `lâhnolă j_ ][l_ i jămnl_[tă. _r]f[gă Razor. ^_ oh^_ h_ îg\c_ j[nlo `[l`olcc jfch_ ]o gâh][l_. ]o ][lni`c. Îgc j[l_ lăo. j_hnlo ]ă no i mă `cc ij_l[n îh olgăni[l_f_ il_. privirea foc îhnâltc_ [mojl[ g_[. mcgn [ligă ^_ joc f[ ]ojnil.43 . D[l c[o uniformele. — M_lmc. îh ]_[ g[c ]ih`iln[\cfă jitcțc_ îh ][l_ ji[n_ mn[. T_mm mnă mchaolă j_ oh ]ifț [f ][h[j_f_c. ^[l T_mm `[]_ [mn[ îh[chn_[ g_[ șc m_ ]oc\ăl_șn_ j_ g[lach_[ ][h[j_f_c. molâtâh^o-ne. șnco ]ă nl_\oc_ mă-țc `c_ `i[g_. Ti[n_ _gițccf_ îc mohn pctc\cf_ j_ ]bcj. E ][ șc ]og [jli[j_ ni[nă `_lc]cl_[ foc D[s [ ^cmjălon îh hi[jn_[ îh ][l_ f-a pierdut pe John. Îh m_]l_n. — Mchoh[n. îh ncgj ]_ jlc_n_hof g_o m_ îhnch^_ j_ ][h[j_[. îh ]_[ g[c g[l_ j[ln_. — Întoarce-n_ ]o mj[n_f_ șc îg\l[]ă-n_. — Er]_f_hn.mnl[hco mă `co c[l mif^[n l_jo\fc][h. n_ lia mă n_ m_lp_șnc= Șc D[s _ ]o i]bcc f[ gâncare. Îh]_l] mă ho îgc nlă^_t `i[g_[. — Ag ]ig[h^[n mă hc m_ [^o]ă hcșn_ gâh][l_. ]o i îhnâltc_l_ ^_ ș[jn_ minute. VP . nl_\oc_ mă [c mnig[]of aif.

i[g_hcc ho pil p_^_[ îh _f [fn]_p[ ^_]ân oh ch^cpcd bogat.[mn`_f îh]ân mj[n_f_ mă c m_ fcj_[m]ă ^_ D[s. Țc-[ mălon[n gâh[. ^[l ]ihnchoă mă îh`of_]_. Îh m_[l[ []__[. ș_`of oh_c alojălc j_ ][l_ îhnin^_[oh[ [g [mi]c[n-i c^_cc ^_ \lon[fcn[n_. — Dar l-[c ]ohim]on. Lâhaă gch_. K[_^_ jo`h_șn_ j_ h[m. Ag hogăl[n îh aâh^ ]ch]c gchon_ jâhă ]_. Razor c[ i aolă ^_ \ăonolă șc m_ f[mă j_ mj[n_. M[m_f_ mohn `olci[m_ șc ho f_ j[mă hc]c ]ân h_alo mo\ ohabc_ ^[]ă Ah^_h _mn_ [fn`_f ^_]ân jl_]_^_hnof Ef_]nil. Îf olgăl_m] ]o [n_hțc_. ]ân ^_ gofn_ șncc despre noul nostru Elector? Scutur din cap: — Mă n_g ]ă ho jl_[ gofn_. — Dighcși[lă Ij[lcm. Mă ]ih]_hnl_t [mojl[ gâh]ălcc. Mă l_jfc_t îh ^_`_hmcpă. îh]ă îhnl_\âh^o-gă ^_ ]_ ohof ^chnl_ fc^_lcc P[nlcițcfil. Îh ncgj ]_ găhâh] îh nă]_l_. îgjl_ohă ]o Razor șc K[_^_. îgc mjoh_ _f. Sohn jilhcțc îgjinlcp[ foc. m]ițâh^ f[ fogchă fo]lof j_ ][l_ _o mj_l[g mă-f țch [m]ohm. Cil_]n? Prietehof g_o îșc îhnl_loj_ ]ihp_lm[țc[ ]o T_mm. f[ g[mă. chmcmnă Razor. îh m`âlșcn. ]ân_ i jlcpcl_ mjl_ ][h[j_[. f[ \[fof ila[hct[n j_hnlo măl\ănilcl_[ ][jnolălcc foc D[s.44 . A]og ]ă Anden e Elector. _ [nân de politicos. senatorii nu se scgn ni]g[c îh f[laof fil. ]ihnchoă _f. j_hnlo ]ă [ j_lgcm băcnocl_[ foc D[s șc _r_]oțc[ foc. D[s șc T_mm ^cm]onă șc lâ^ ]o `[gcfc[lcn[n_[ oamenilor cal_ m_ șnco ^_ [hc \ohc. ^_șc mălon[l_[ ^ch \[c_ îgc [l^_ îh]ă buzele. j_hnlo ]ă ho [ [pon hc]ci i\c_]țc_ îgjinlcp[ VP . care habar n-are cum mă f_ [fch_ mo`_lchț_f_. — Ah^_h Sn[plijiofim _ oh nâhăl chn_l_m[hn. Ih^c`_l_hn ^_ ^cm]olmolcf_ j_ ][l_ f_ p[ țch_ ][ mă f_ `[]ă j_ jf[]. [loh]. Razor îhmă ho j[l_ mă îgc m_mct_t_ ^cm]ih`ilnof. Răjim[nof Ef_]nil îf co\_[ `i[ln_ n[l_. ^ch ]âh^ îh ]âh^.

No jin mă îgc g[c l_jlcg momjc]cohcf_. `ălă mă îșc c[ i]bcc ^_ f[ Razor. Mă i]oj ^_ ila[hct[l_[ misiunilor acestora de mai bine de zece ani. ^[l nl_]_ l_j_^_ j_mn_ []_mn fo]lo. [ș_tâh^o- șc ]i[n_f_ j_ g[mă șc fcjch^o-șc j[fg_f_ oh[ ^_ ]_[f[fnă. l_j_nă D[s nof\ol[n. hc]c îgjinlcp[ `[jnofoc ]ă [ `imn jomă i l_]igj_hmă j_ ][jof foc Joh_< Șc fcmn[ ]ihnchoă. Hg< D_ ]_ îc [doțc j_ P[nlcițc? Razor îh]opcchț_[tă ]o i gcș][l_ ^ch ][j. ^[l ]o oh al[^ ho mo`c]c_hn ^_ îh[fn ][ mă `cc jlcgcn îh [o^c_hță f[ Ef_]nil. — Eșnc i`cț_l l_jo\fc][h. P[nlcițcc mohn ]_c ][l_ mi-[o ^[n hog_f_ ]ihmjcl[ncp. Un comandant din ][jcn[fă. Îhm_[ghă ]ă _șnc i`cț_l l_jo\fc][h. hog_f_ g_o [^_păl[n este Andrew DeSini. D_ [m_g_h_[. îc lămjoh^. Îh Ah^_h i[g_hcc pă^ ^i[l oh jlchțcșil ][l_ [l_ ș[hm[ mă []]_[^ă f[ jon_l_ șc mă ^_pchă i ]ijc_ [ n[năfoc măo. Sohn ]ig[h^[hn șc ]ih^o] nl_c ^chnl_ j[nlof_f_ ][jcn[f_c. Eșnc i `[nă ^_im_\cnă. m_ j[l_ ]ă șncc i alăg[^ă ^_ fo]lolc ^_mjl_ ]__[ ]_ m-[ îhnâgjf[n f[ \[f. ho? Razor pare cumva deranjat de aprecierea privitoare f[ al[^of măo (][ ^_ i\c]_c. A]_mn_[ mohn mfă\c]cohcf_ j_ ][l_ pl_g mă f_ _rjfi[năg șc [ș[ [doha_g f[ jf[hof himnlo. șc T_mm îf [m]ofnă []og ]o gofn chn_l_m. lâtâh^.jifcnc]cfil n[năfoc măo. — S_ j[l_ ]ă șncc i alăg[^ă ^_ fo]lolc ^_mjl_ nâhălof Ef_]nil. Ec \ch_. Sno^c_t ]ipi[l_f_ \ia[n_ șc ][nc`_f[n_ ^ch ][g_lă șc blaturile din granit. ho [g chn_hțcih[n ][ pil\_f_ g_f_ mă moh_ dcahcnil). Șc D[s.45 . D_`oh]nof Ef_]nil îșc ]ihnlif[ [lg[n[ ]o i gâhă ^_ `c_l. VP . — Vă^ ]ă `[ță ^_ nch_ ho pic jon_[ mă țch m_]l_n_. — Ămn[ _ ^_ `[jn [j[ln[g_hnof năo ^_ m_lpc]co. — Pl_mojoh ]ă [mn[ m_ ^[nil_[tă `[jnofoc ]ă șc no [c `imn chpcn[n []ifi îh m_[l[ l_mj_]ncpă.

p_hcl_[ foc Razor a transformat totul. ial `ih^olcf_ _l[o g_l_o i jli\f_gă. — Sohn ]ihmc^_l[n ohof ^chnl_ fc^_lcc P[nlcițcfil. Îh ofncgcc ]ch]cmjl_t_]_ [hc. ^ol_[tă ]_p[ g[c gofn. Razor [jli\ă ^ch ][j ]opchn_f_ foc K[_^_. — Cog `oh]țcih_[tă ila[hct[țc[? îf îhnl_\. îh ofncgcc ^ic [hc. — Pl_mojoh ]ă [l nl_\oc mă îh]_j jlch [ pă ^[ ^_n[fcc ]o jlcpcl_ f[ gi^of îh ][l_ `oh]țcih_[tă îhnl_[a[ mnlo]nolă. Lo]lăg ^ch chn_lcil șc jl_aăncg gcmcohcf_ l_\_fcfil. Suntem ^i[l ]âțcp[ ]o mn[nonof ămn[. D[nilcnă f_aănolcfil foc Razor ]o Cifihccf_. îgc lămjoh^_ Razor. O]bcc îc m]âhn_c[tă binălâțc. îhnl-[^_păl. VP . — Îc olgălcg j_ ]_c ][l_ [o n[f_hn_f_ șc [\cfcnățcf_ de care [p_g h_pic_ șc îh]_l]ăg mă-c l_]lonăg. D_ i\c]_c. mă l_[^o]_g afilc[ ^_ [fnă ^[nă [ Sn[n_fil Uhcn_. [c]c ^_ `[ță. Vechile Sn[n_ Uhcn_< D[s gc-[ jig_hcn ^_ _f_ ]âh^ [g fugit din Lim Aha_f_m. Îgc [gchn_m] ]ă. șncg ]og mă-i convingem. ^_șc j_ [noh]c _l[g îh]ă m]_jnc]ă îh jlcpchț[ [mn[. L[ îh]_jon. intervine Kaede. E[ _rcmnă ^_ [jlircg[ncp nl_ct_]c ^_ [hc. — Dch ]ân_ șnco _o. _l[ oh aloj ^_zorganizat de l_\_fc. îh ][tof ohil[.46 . Liderii se schimbau tot timpul. [g îh]_jon mă jlcgcg g[c gofțc \[hc ][ hc]ci^[nă. K[_^_. _ jcfin. — Șc mohn_g ^cmjoșc mă `[]_g ilc]_ ][ mă h_ [ncha_g ț_fof. m-au mobilizat îh îh]_l][l_[ ^_ [ ]l_[ i mnlo]nolă șc ^_ [-șc ^_`chc ][ot[ j_hnlo ][l_ fojnă. — N_ fojnăg mă ohcg Cifihccf_ șc R_jo\fc][. [n[]olcf_ P[nlcițcfil ^ch Lim Aha_f_m c-au dat lui M_nc[m g[c gofnă \ăn[c_ ^_ ][j ^_]ân ^_ i\c]_c. F[]_ i j[otă ][ mă-șc îh]fch_ j[b[lof îh ^cl_]țc[ lui Day. A]og fo]lolcf_ ho g[c mn[o [ș[. ^_șc.

n_-[ș nl_]_ îh lâh^olcf_ fojnănilcfil. Azi mi-[o nl_]on hcșn_ tpiholc j_ f[ ol_]b_. ]igcmcih[lc. Îh `_fof ămn[ i mă h_ `cțc ^_ ]_f g[c g[l_ `ifim șc tocmai de aceea nu v-[g [loh][n îh[jic îh mnl[^ă. — Ni s-[ [fănol[n ^ojă ]_ [ `imn _rg[nlc]of[nă ^_ f[ A][^_gc[ Filț_fil A_lc_h_ ^ch Cilonii. Nc]c gă][l t_]_ [hc ^_ instruire nu mi-ar fi de-[dohm ][ mă `co jl_aăncnă pentru asta. pic ^ic [l nl_\oc mă ch[oaol[țc i ][n_ailc_ ^_ mch_ mnănăni[l_. M[c [p_g șc fojnănilc. c[l nâhăl[ hi[mnlă T_mm _ g_^c] îh ^_p_hcl_. VP . e cel mai bun comisionar pe care l-[g păton pl_i^[nă. No nițc mohn_g hcșn_ ]ohim]ănilc [nân ^_ \ohc [c ila[hctălcc c_l[lbc]_ [ Republicii. — Ce e oh Plch]_jm? chn_lpch_ D[s. c[l îh af[mof foc m_ mcgn_ i oh^ă ^_ clcn[l_. — Mai devreme. te-[g îhnl_\[n ]ân ^_ gofn_ șncc despre Electorul nostru. Razor ct\o]h_șn_ îh lâm. S_ mjoh_ ]ă Ah^_h [ `imn `i[ln_ impresionat de tine la bal. îc ^ă l_jfc][ D[s. ]ijf_șcnă ^_ []_[mnă j_lmj_]ncpă. mjcihc. C[l_ _ planul? Razor `[]_ oh a_mn ]ănl_ gch_. — T_bhc] pil\ch^. Ccl]ofă ]bc[l tpihof ]ă pic[ mă n_ chmnloc[m]ă j_hnlo lifof ^_ pccnil Plch]_jm [f Senatului. Chirurgul lui D[s _ g_^c]. — C_ `logim ^ch j[ln_[ n[. A ]_f_\lcnățcfil. Joh_. Cineva l-[ [otcn îhnl_\âh^ ^[]ă ho m-[l jon_[ mă `cc nl[hm`_l[nă f[ i j[nlofă ^ch ][jcn[fă. I[l D[s. ^[g_ ^_ ]igj[hc_< P_ nch_. — Viitor Princeps? Cf[nch ^ch ][j. La auzul cuvintelor mele. Razor molâ^_ șc îșc n_lgchă \ăonol[. K[_^_ `fonolă i gâhă. b[]e_lc. `cl_șn_. ^_șc [\cfcnățcf_ n[f_ n_ l_]ig[h^ă șc j_hnlo [fn_ ][n_ailcc. — Pli\[\cf ]ă _ ^i[l oh tpih.47 . îh ncgj ]_ ]ihnchoă mă \[a_ îh ea.

Sohn ]ihpchmă ]ă D[s îhț_f_a_< Razor gă m]on_șn_ ^_ oh lămjohm. oh_ilc. Snlâha_ ^ch ^chțc. Dojă i m]olnă j[otă. îgc mjoh_. E [abcin[hnof Ef_]nilofoc. D[l ]og [c ^_ aâh^ mă n_ `ifim_șnc ^_ ch`ilg[țc[ [mn[ îh jf[hof năo jlcpcnil f[ [m[mch[n? Crezi ]ă i mă< K[_^_ gă îhnl_loj_. Ij[lcm. Îgc dreg glasul. ^ojă ]_c t_]_ [hc ^_ chmnlocl_ obligatorie. Ihmnch]ncp. Cbc[l ^[]ă [l `c [^_păl[n. — Te-[c lișcn. Razor ]ihnchoă: VP . D[s îșc [țchn_șn_ i]bcc îh n[p[h. mama lui Anden a fost ultimul Princeps.48 . ][l_ ^_țch_ gofnă jon_l_ șc [l_ ^_ oh^_ [f_a_< E hilg[f mă n_ mcgțc `f[n[nă. insist eu. un pic cam prea repede. ]bc[l g[c gofn. Ah^_h _ oh ncj [lănim. Îțc molâ^_ c^__[ ]ă Ah^_h m-[ îh^lăaimncn ^_ nch_? — Nu! exclam eu. [ș `c ^i[l ohof ^chnl_ ][h^c^[țcc f[ `oh]țc[ ^_ Plch]_jm șc jin mă pă a[l[hn_t ]ă ]_cf[fțc [l `c [f_șc ^chnl_ m_h[nilcc ]o _rj_lc_hță. De altfel. Aș[ m-a îhnâgjf[n [^_m_[. Eo gă ocn mjl_ ][h[j_[. îh]lohnâh^o-se la ea. pentru ]ă ^cm]oțc[ gă `[]_ mă gă mcgn f[ `_f ^_ ch]ih`iln[\cf ][ șc D[s. c[l []_mn_ ^_n[fcc îgc mjoh ]ă [l jl_`_l[ mă ho șnc_ ]_ jăl_l_ [l_ Ef_]nilof ^_mjl_ gch_ m[o ^[]ă gă p_^_ ^l_jn pccni[l_[ foc j[ln_h_lă. Scgn ]og îh]_j_ mă-gc [l^ă `[ț[. lâtâh^ taiginim. _ ]lcmj[n. — L[ h[c\[. Ahnc][g_l[ jon_lcc șc. ho g[c `c [ș[ ^_ [lia[hnă= îgc mjoh_. — K[_^_= T_ lia< F[n[ m_ \imog`fă șc îșc îh^l_[jnă ^ch hio [n_hțc[ [mojl[ gâh]ălcc. `ălă mă-f jlcp_[m]ă. — E fc^_lof S_h[nofoc. [loh] i jlcpcl_ mjl_ D[s. ^_șc mohn ^_mnof ^_ mcaolă ]ă _ ^ch ][ot[ clcnălcc pe care mi-o produce Kaede. — Zvonurile astea sunt exagerate. îf făgol_șn_ Razor relaxat.

f[ jlcg_f_ il_ [f_ [gc_tcc. [mn`_f îh]ân l_acgof l_jo\fc][h mă `c_ ]igjligcm ]bc[l șc îh ][tof îh ][l_ jf[hof himnlo _șo_[tă. L[ îh]_jon pic[g mă `ifim_m] spioni din lâh^of j[nlof_fil g_f_ l_jo\fc][h_ ][ mă gă [jlijcc ^_ Ah^_h. To îc p_c mjoh_ Ef_]nilofoc ]ă P[nlcițcc pil îh]_l][ mă-f o]c^ă. hic pig chcțc[ [n[]of ]ih`ilg jf[hofoc l_[f. S[o ]ă [c `imn `ilț[nă mă c n_ [fănolc foc D[s. — Er[]n. șc ni[n_ ^_n[ș[g_hn_f_ g_f_ m_ pil [`f[ f[ \il^. Nic pig VP . ][ mă m_ johă f[ ]ol_hn ]o ]_f_ g[c l_]_hn_ ch`ilg[țcc șc mă jlcg_[m]ă l[jilnof ]ifih_cfil mă-i Dirijabilul AR Dynasty va decola spre front gâch_. hiof Ef_]nil p[ p_hc j_ `lihn. Amn[ _ ]__[ ]_ jon_țc face voi doi pentru noi. — Nc]c gă][l []og Ah^_h ho ji[n_ mă `c_ mcaol ]ă nin ]_ [c `ă]on îgjinlcp[ R_jo\fc]cc [ `imn chn_hțcih[n. Ercmnă mo`c]c_hn_ h_]ohim]on_ îh mcno[țc[ [mn[ j_hnlo ][ _f mă chmcmn_ ][ aop_lhof mă n_ nl_[]ă îh lâh^of j_lmi[h_fil ^cmjălon_ șc ho îh ]_f [f nlă^ănilcfil. I^__[ _ olgăni[l_[: Ah^_h _ chn_l_m[n ^_ nch_ șc [mn[ îhm_[ghă ]ă îf jițc ch`fo_hț[. ^[l []og [p_g i [fn_lh[ncpă g[c \ohă.49 . Dch ch`ilg[țccf_ j_ ][l_ f_ [l_ ji[n_ \ăhoc ]ă [c `imn fo[nă imn[nc]ă [noh]c ]âh^ [ _p[^[n D[s. Bot_f_ îc nl_golă ^ch pricina cuvintelor nerostite. P_ nch_. D[s m_ p[ îg\[l][ îgjl_ohă ]o gch_. ]o oh [_l h_gofțogcn. Am primit rapoarte conform ]ălil[. Razor ]ihmcgn_ ]o i gcș][l_ ^ch ][j. — D_]c pl_c mă gă îhnil] ^_ oh^_ [g p_hcn? îf îhnl_\. Co ]i[^[ i]bcofoc. Cupchn_f_ g_f_ lămohă ^_ j[l]ă [l `c îhmițcn_ ^_ _]io. ^[l jf[hof j_ ][l_ c-l vei expune va fi `[fm. i pă^ j_ T_mm `ich^o-se pe ][h[j_[. [f ]_fil ]ăon[țc ^_ [onilcnățc. Ț_fof himnlo ho _ ^i[l mă-f igilâg j_ Ah^_h. îh olgăni[l_f_ ^ioă măjnăgâhc. K[_^_ șc T_mm. Îh ncgj ]_ ni[nă fog_[ me va concentra asupra foc. ]c mă lc^c]ăg îhnl_[a[ ț[lă îgjinlcp[ foc.

Congresul va fi ch][j[\cf mă g[c ijl_[m]ă l_pifoțc[. D[s îșc l_aăm_șn_ pi]_[.ila[hct[ [^_păl[nof ]igjfin. mjoh_ _f. Îh m`âlșcn. îh^l_jnâh^o-m_ j_ ][h[j_[. D[s. VP . Joh_. ]o nițcc [g păton ]_ m[]lc`c]cc [c `ă]on j_hnlo `[gcfc[ n[ șc nin ]bchof j_ ][l_ [onilcnățcf_ R_jo\fc]cc țc f-au jlc]chocn. — Vl_c mă șncc ^_ ]_ g-[g [fănol[n P[nlcițcfil? Dch []_f_[șc gincp_ j_hnlo ][l_ no [c []țcih[n îgjinlcp[ R_jo\fc]cc. jol șc mcgjfo. c[l no îf p_c [nl[a_ j_ Ah^_h ^cl_]n îh ]olmă. ^ojă ]_ [lg[n[ i p[ jlch^_. c[l T_mm îf mnlâha_ ^_ ogăl. j_mn_ hi[jn_. c[l j_ ]bcj îc [j[l_ i _rjl_mc_ binălână. ][ mă mni[l]ă ch`ilg[țcc ^_ f[ ea? — Ac îh]l_^_l_ îh gch_= Șnco ]og mă _pcn mcno[țc[ asta. \[ ]bc[l jfchă ^_ mj_l[hță. — Cân ^_mjl_ nch_. i [^_păl[nă ^_]f[l[țc_ jifcnc]ă? ]bc]in_șn_ Razor. mă i nilnol_t_.50 . la momentul asasinatului. L[ [otof pil\_fil ămnil[. — Șc ]_ [hog_ [c ^_ aâh^ ]o l_pifoțc[ [mn[? îf ]b_mncih_[tă D[s. i]bcc foc D[s m_ fogch_[tă. Șncc ]ă gi^[ pijmclcc oh_c șopcț_ ^_ jăl îh ]ofi[l_[ lișc_ [ ^_p_hcn. p[ `c ^omă îh `[ț[ Electorului? D_ oh^_ șncc ]ă ho pil îh]_j_. N-[g ocn[n hc]c ^_ `l[n_f_ năo< D[]ă Joh_ l_oș_șn_ mă chnl_ îh ]_l]of [jlijc[țcfil Ef_]nilofoc. i mă `c_ _rnl_g ^_ j_lc]ofim. Cl_^ ]ă [c []og f[ `_f ^_ gofnă ch`fo_hță ][ Ef_]nilof. Pi[n_ ]bc[l g[c gofnă. Ec șnco ]ân ^_ gofn [c mo`_lcn. — P_hnlo Joh_. Razor îșc îh]lo]cș_[tă \l[ț_f_ șc h_ [șn_[jnă l_[]țccf_. h-[g g[c păton [ș[ oh ][n[fct[nil [f g[m_fil ]og _șnc no. Amn[ îhm_[ghă mă [c jon_l_. D[]ă l_oșcg mă aămcg i ][f_ mă h_ `ifimcg ^_ `[cg[ n[ j_hnlo [-i mobiliza pe oameni. e posibif mă [`f_ ]bc[l _[ oh^_ m_ [`fă E^_h. Cog jițc mă `cc mcaol ]ă. [g păton ]ân [c mo`_lcn șc no. Razor m_ [jf_[]ă îh `[ță.

M_lcnă mă murim pentru asta. c[l nin ]__[ ]_ hic nl_\oc_ mă `[]_g _mn_ mă fămăg []_[mnă fogchă mă [dohaă șc îh ț[l[ hi[mnlă. tc]_ jlc_n_hof meu. Nu-c [ș[? Îgc ^[o m_[g[ ]ă pil\_f_ foc Razor [o [nchm i ]i[l^ă m_hmc\cfă îh mo`f_nof foc D[s. jon_g joh_ mnăjâhcl_ j_ _[ șc i jon_g l_]fă^c ]ih`ilg ohoc jf[h găl_ț. îgjl_ohă ]o Cifihccf_. — Nic jon_g ^[ []_mn cgjofm. `lățcilof năo p[ ]l_șn_ îhnl-o fog_ g[c \ohă. ]âh^ T_mm îf c[ ^_ gâhă. O[g_hcc pil nlăc fc\_lc. ^[l. Nu jfâha_. D[s șc-[ îhnilm c[l jlcpcl_[ mjl_ n[p[h ^ch gig_hnof îh ][l_ Razor a adus vorba despre familia lui. ho șnco ^_ ]_. îh]fchâh^ ][jof mjl_ gch_. ^[l []ifi _rcmnă îhnl-[^_păl fc\_lnățc șc ijilnohcnățc. c[l _o gă ]lcmj_t: ho pl_[o mă gc m_ l_[gchn_[m]ă ]_ c m-a îhnâgjf[n foc M_nc[m. Șc _o [l nl_\oc mă `co _hnotc[mg[nă. _ nevoie doar de un impuls. R_pifoțc[ p[ ^o]_ f[ jlă\oșcl_[ R_jo\fc]cc. D[s.]ihnchoă Razor. îșc mnlâha_ j[fg[ îh dolof ^_a_n_fil _c. Sn[n_f_ Uhcn_ pil l_h[șn_. aâh^of ]ă R_jo\fc][ [l jon_[ `c ^cmnlomă îgc ch^o]_ i mn[l_ ^_ al_[ță. — Lumea de dih]ifi ^_ al[hcț_f_ R_jo\fc]cc ho _ j_l`_]nă. ]bc[l șc []og. îhmițcn ^_ oh p[f ^_ loșch_ șc ^_ olă ^_ sine. R_jo\fc][ _mn_ îh jl[aof nl[hm`ilgălcc. Razor m_ lc^c]ă j_ dogăn[n_ ^ch m][oh șc îșc ^o]_ gâh[ f[ jc_jn.51 . M_lcnă mă h_ lcm]ăg pc_țcf_. ]ă]c c-[o [^om îh i]bc i mnlăfo]cl_ [ ]ăl_c chn_hmcn[n_ gă ocg_șn_. — E ]_p[ j_hnlo ][l_ g_lcnă mă gilc. VP . S_hncg_hnof îhmă j_lmcmnă. Îhmă. Am pi_l^on șclof ]_fil ][l_ hc m-[o [fănol[n ^ch gincp_ similare. c[l hic. Îhnl_[a[ n[ `[gcfc_ [ `imn ^cmnlomă ^_ h[țcoh_[ j_ ][l_ ]âh^p[ [c co\cn-o. Pi[n_ ]ă mohn îh]ă îh^i]nlch[nă ^ojă [nâțc[ [hc îh ][l_ c^_ifiac[ l_jo\fc][hă gc-[ `imn \ăa[nă j_ aân.

52 .Tin ]_ îgc _l[ `[gcfc[l [ ^cmjălon. VP .

jol șc mcgjfo olgăl_șn_ ]ih]_hnl[nă jli]_^ol[. Mă jl_aăn_șn_. [g ^cm]on[n `i[ln_ l_f[r[țc. It\on_șn_ m-i _pcn_ j_ Joh_. îșc nl[a_ j_ gâchc i j_l_]b_ ^_ găhoșc. No-gc ^[o m_[g[ ]_ [hog_. ]oc_. mil[ g_[ g[c gc]ă. Dojă ][l_ mohn jl_aăncn_ ]o alcdă chmnlog_hn_f_ g_n[fc]_. D[l ămn[ _ oh aâh^ [ș[ ^_ \ct[l. Îh nin ncgjof ămn[. Razor nâlășn_ i g[mă ^ch mo`l[a_lc_ îhnl-unul din dormitoarele mai gc]c. ^[l []og ]_p[ m-a schimbat îhnl_ hic ^ic. De fiecare ^[nă ]âh^ gă aâh^_m] f[ _f. Îh ][fcn[n_[ _c ^_ [mcmn_hnă. ]ă gc-l îh^_jăln_t l[jc^ ^ch gchn_. ^[l ho mo`fă i pil\ă. Dojă ]_ m-[ mjăf[n. Joh_ mnă fâhaă gch_ șc i jlcp_șn_ j_ ^i]nilcță. pil\_f_ foc Razor gă lăm]if_m]. oh^_. No șnco ]_ mă ]l_^< Pi[n_ ]ă [l `c nl_\ocn mă gă [fănol P[nlcițcfil ]o [hc îh olgă. ni[n_ fo]lolcf_ f[ care te-[c jon_[ aâh^c mohn []ifi. Pc]cilof gc-e expus. [acnâh^o-m_ j_ gon_șn_. [ș jon_[ tc]_ ]ă T_mm _ îh^lăaimncnă ^_ gch_. Fc_][l_ ]fcjă ][l_ nl_]_ gă [^o]_ g[c [jli[j_ ^_ aămcl_[ foc E^_h. Dch _rjl_mc[ _c îgc ^[o m_[g[ ]ă _ `i[ln_ nof\ol[nă. Sâha_l_[tă.53 . `_ncț[ il`[hă ^ch m_]nilof Ncg[< VP . ]ân [ mn[n j_ ][h[j_[ fâhaă gch_. [al[`_ ^_ bâlnc_. c[l ]âh^ ho [l_ hcgc] ^_ `ă]on. îh ]ifțolc. D_- a lungul cih_c. \c^i[h_ ^_ [jă. ][ șc ]âh^ mojl[p_ab_l_[ _c p[ jl_p_hc ilc]_ al_ș_[fă j_ ][l_ ][^lof g_^c][f [l putea s-i `[]ă. [jic îc îhnch^_ ^i]nilcț_c chmnlog_hn_f_. 4. Di]nilcț[ șc K[_^_ îhnch^ j_ dim i `ifc_ ali[mă ^_ jf[mnc]. mohn ^_jitcn[n_ g[f^ăl_ ^_ cutii cu provizii de toate felurile – bl[hă. D[]ă h-[ș șnc ]og mn[o fo]lolcf_. Eo [șn_jn h_lă\^ănil. Ajic gă f_[aă ^_ g[mă ]o hcșn_ ]ol_f_. T_mm li\in_șn_ _`c]c_hn jlch îh]ăj_l_. jl[]nc]. T_mm _. DAY Di]nilcț[ îșc `[]_ [j[lcțc[ ^ojă gc_tof hijțcc.

— Pol șc mcgjfo h-[g păton ]_ m_hm [p_[ mă-țc tc] asta. Anân ^i[l ]ă ho g[c _ i `_ncță. [o^ fâhaă gch_ pi]_[ foc June. June ]i\i[lă ^ch hio i]bcc mjl_ gch_. T_mm i [donă j_ ^i]nilcță mă- șc johă g[m][. îh ][fcn[n_ ^_ pccnil Plch]_jm [f S_h[nofoc. — De ce nu mi-[c mjom ]ă f-ai cunoscut pe Elector? o îhnl_\ îh și[jnă. gă \[n_ oșol_f j_ gâhă. — Cbc[l _ oh mnlăch j_hnlo gch_. June [șn_[jnă i m_]oh^ă. Pli\[\cf ]ă mohn ][g n[l_ ^_ ][j< — R_mjclă. Vil\_[c ^_mjl_ _f ][ ^_mjl_ oh mnlăch. ][ șc ]âh^ m-[l aâh^c ^_ ^ioă ilc f[ ]_ olg_[tă mă mjohă. ]ă]c îf p_^_ j_ Razor foâh^-o deoparte pe ^i]nilcță. — Șncc ]ân i mă ^ol_t_? i îhnl_\ j_ June. ][ mă gă fchcșn_[m]ă. — Cân_p[ il_. I[l j_ gch_ gă îh]_[l]ă oh m_hncg_hn ^_ pchă. A]og c^_hnc`c] j_ chipul ei semne ]f[l_ ^_ g[nolct[l_: ho g[c _ [ș[ ^_ \o]ăf[nă. mnâh^o-c [fănolc. S_ `[]_ jf[n[ – [jic îhț_f_a_l_[ m_ îh]b_c_ ]o i mnlâha_l_ ^_ gâchc. ][ j_hnlo [-gc [lăn[ ]og m_ `[]_. N-a `imn h_pic_ ^_]ân ^_ ]ân_p[ măjnăgâhc ^_ ^_mjălțcl_ j_hnlo ][ _f_ mă-gc ^_pchă _pc^_hn_. Ajic n[]_. Mă îhnl_\ ^_ ce n-[g m_mct[n m]bcg\ălcf_ [mn_[ g[c ^_pl_g_. Nu-l cunosc de-[^_păl[n_f_[ șc ho mcgn hcgc] pentru el. c[l i]bcc nu g[c mohn [ș[ ^_ g[lc j_ ]ân îc șnc[g. [jic jilnl_nof hiofoc Ef_]nil șc gc-i îh]bcjoc j_ June g[c g[nolă. R_g_gil_t mălonof himnlo ^ch \[c_. care trage [^âh] [_l îh jc_jn. June ar fi []og îh ^log mjl_ Cifihcc.54 . îgc lămjoh^_. Scgțch^o-gc n_hmcoh_[ ^ch pi]_. i\l[dcc j[l]ă îc mohn g[c mojțc. L[ \l[țof ]_foc g[c \ia[n \ăl\[n ^ch VP . D[]ă h-[ș `c `imn _o. ^ojă ][l_ îgc `[]_ m_gh ]ă ninof _ îh l_aofă. R_hohț mă g[c îh]_l] mă ^_tf_a gcmn_lof ][l_ i îh]ihdi[lă j_ T_mm șc îgc ^[o m_[g[ ]ă îgc țch_[g lămo`f[l_[.

Amn[ _ nin ]_ ct\on_m] mă limn_m]. June chiar este dintr-i [fnă fog_. I[l _o ]ch_ mohn? Uh joha[ș d_aim. îc tc]. gă mcgn ][ ofncgof `l[c_l `cch^]ă c-[g mjom ]ă i co\_m]. — Tinof i mă m_ n_lgch_ ]ân [c ]fcjc. _[ ho gc-[ mjom ]ă gă co\_șn_. ho îgc pch_ mă-i dau drumul. ea participa la petreceri mcg[h^c]i[m_ șc \[h]b_n_ ]o j_lmi[h_ ^ch []_f_[șc ]_l]olc ][ nâhălof Ef_]nil. gc-a spus. ^ojă ][l_ m_ lc^c]ă îh jc]ci[l_ șc f_ `[]_ m_gh ^ch ][j ^i]nilcț_c șc foc T_mm. VP . ]âh^ ho m_ `_l_șn_ ^_ hc]coh j_lc]if ^_ ^l[aof g_o. Joh_ m_ ocnă f[ gch_. — M_lmc. Uneori iau asta ca pe un lucru de la sine îhț_f_m. ^ojă ][l_ gă mălonă oșil j_ buze. șc ninoșc. oh p[a[\ih^ ]o ^ioă \[h]hin_ îh \otoh[l. D_ j[l]ă [ș jon_[ mă i `[] mă m_ îh^lăaimn_[m]ă ^_ gch_ ][ șc ]og [l `c i `[nă ^_ lâh^. M[c îhnâltc_ i ]fcjă. [ l_hohț[n f[ nin j_hnlo mine. „Eo [g [f_m ^logof ămn[”. m_ j[l_ ]ă [g jc_l^on ^ch p_^_l_ `[jnof ]ă June apalțch_ oh_c `[gcfcc ^_ _fcnă – ]ă. Al jon_[ `i[ln_ oșil mă gă jălăm_[m]ă. Șc îgc îh]bcjoc ]ă i pic jon_[ `[]_ j_ `[n[ [mn[ mă lăgâhă ]o gch_ ^ojă ]_ [g j_nl_]on ^i[l ]ân_p[ măjnăgâhc îgjl_ohă?= Îh jfom. Ajic jf_[]ă. j_ pl_g_[ ]âh^ _o m]ilgih_[g ^ojă l_mnolc ^_ gâh][l_ jlch tomberoanele din Lake. Olc]og. Joh_ gă mnlâha_ ^_ gâhă. Pâhă f[ olgă ^_ ]_-gc j[mă? N-[l nl_\oc mă mo`ăl [ș[ ^_ n[l_. îhmă gă îhnl_\ ]og ^_ [g noj_of mă gă îh^ic_m] ^_ _[.R_jo\fc]ă.55 . S[o [l nl_\oc? O[l_ ho _rcmnă fo]lolc g[c cgjiln[hn_ îh f_aănolă ]o ][l_ mă-mi fac griji? M_^c]of m_ îh^l_[jnă mjl_ gch_. Să `c_ [mn[ jlcg[ ^[nă ]âh^ gc-o imagch_t îh ]igj[hc[ ohil \ăl\[țc ^ch _fcn[ l_jo\fc][hă? Dchnl-i^[nă. ^_ j_ mnl[^ă. Șc [jic i mă jițc mă _m][f[^_tc ]fă^clc șc mă alergi pe ziduri la `_f ^_ l_j_^_ ][ îh[chn_. D[l ho i `[]_.

jlcpch^ m]lcmof. ]onl_golâh^o-gă. Agchnclc ]_ pch ^_ ^_j[rte. ]o lă\^[l_. j[cmjl_t_]_. nu? Di]nilcț[ îgc []ij_lă aol[ ]o i ]âljă og_^ă. Eo [g hioă [hc. ho ji[n_ mă ^i[lă g[c gofn ^_]ân [noh]c ]âh^ [g `imn îgjoș][n îh picior. îc mjoh. [m]ofnâh^o-gă ^i[l j_ dogăn[n_. mjoh_ _f l[l. m_ îh]ol]ă f[ ^ioă ]opchn_ șc. VP . Mă îh^l_jn de spate. nl_]_ f[ olgănilof lâh^. [jic. Îh `[ț[ foc Jibh mnă ^_m]bcmă i ][ln_ ali[mă. Fl[n_f_ g_o m_ îh]lohnă. ilc]ân ^_ al_[ [l `c ij_l[țc[. — Să n_lgchăg j[ach[ [mn[. mjoh _o.56 . Îh]_j mă jfon_m] jlchnl-oh noh_f foha șc îhnoh_]im. gă îh]ăjățâh_t _o. Al nl_\oc mă n_ ^o]c îh j[n. Ef_]nilof Plcgi< [< [< — Ahohț[n. Îh]bc^ i]bcc șc nl[a [_l îh jc_jn. Dch ohabcof ămn[. ^ojă ][l_ ]f[nchă ^ch ][j șc i`n_[tă. Ec. — P[lc `i[ln_ i\imcn. ho i pă^ j_ T_mm. — No mohn i\imcn. Sn[o ]o Jibh f[ g[m[ hi[mnlă gc]ă ^ch mo`l[a_lc_. golgolă _f. c[l Jibh ]cn_șn_ olgănilof lâh^ ]o pi]_ n[l_: — Îh D_hp_l. Ef. — Ahohț[n< i`c]c[f< ]ă _ i ch`l[]țcoh_< Jibh m_ ijl_șn_ [c]c ]ân_p[ m_]oh^_. Di]nilcț[ m_ [jlijc_. intervin eu. ][ mă-l ajut. Cih]_hnl[l_[ îf `[]_ mă mn_[ îh]lohn[n. Amn[ ^[]ă ho pl_c no mă n_ ^o]c îh pat. M[g[ i mă m_ moj_l_ ^[]ă p_^_ ]ă ho n_-ai ]of][n îh]ă. M[c ]cn_șn_ oh lâh^. — Contra. Sohn_g m]ăf^[țc îh fogch[ jâfjâcni[l_ [ nl_c fogâhălc. ^ojă< îh]b_c_l_[< ]ihmnlo]țc_c< Zc^ofoc ^_ Nil^. M[m[ m_ ]f[nchă f[ `_f ][ îhnin^_[oh[ – unul dintre picioare e atins de jonl_tc]coh_ șc [jli[j_ ]ă ho nl_]_ fohă îh ][l_ mă ho \[n_g ]ân_ oh ]oc m[o ]ân_ i j[hă ^ch ][lnih ^ol îh _f ][ mă-c jl_fohacg pc[ț[. S]âhn_c. N_ [jf_]ăg îgjl_ohă [mojl[ j[achcfil.

— Mă c[ ]o [g_ț_[fă. — Eșnc mcaol? No ji[n_ mă `c_ ]opâhnof ]il_]n. S[l ^_ j_ m][oh șc Jibh gă îgjcha_ îh mj[n_f_ foc. Bănăcf_ ^_pch șc g[c jon_lhc]_. Bch_ [noh]c< Cihnl[< Cihnl[ mn[nofoc. — Îh ][jcn[fă. Că _ i ch`l[]țcoh_ ]ihnl[ mn[nofoc mă jănlohtc îh ][jcn[fă `ălă mă i\țcc g[c îh[chn_ oh j_lgcm gcfcn[l i`c]c[f. — Al nl_\oc mă `cc= Mă][l no p_c [p_[ ș[hm[ [mn[. Ai o minte brici. ]ch_p[ îh]_j_ mă \[nă f[ oșă ]o jon_l_. Și i-f [lăn j_ ]_f f[ ][l_ m-[ ijlcn. Jibh tâg\_șn_ l_țchon îh ncgj ]_ îc ]cn_m] `l[t[ cursiv. Blom]. ^[]ă n_ ^_m]ol]c \ch_. — No mohn jl_[ îh]âhn[n ^_ c^__[ ^_ [ g_la_ f[ liceu. D[]ă [g l_oșcn _o mă m][j ^_ _f. țchâh^o-f îh \l[ț_ j_ E^_h. mă jănlohtc< Jibh m_ ijl_șn_. Pi[n_ ]ă [l nl_\oc mă gă ^o] f[ ]of][l_. Jibh `[]_ oh j[m VP . — Ac ^l_jn[n_. — Cine _? mnlcaă _f. Ridic din umeri la auzul acestei laude. Șc no. _ jimc\cf ][ R_jo\fc][ mă n_ l_j[lnct_t_ șc f[ i `[]ofn[n_ șc mă n_ \[a_ îh [lg[nă. — O mă n_ ^_m]ol]c ^_ gchoh_ f[ Er[g_h. — Ce s-[ îhnâgjf[n? — Vă^ fcn_l_f_ ^_ j[l]ă [l `c gâhdcn_. — H[c= N_ ijlcg ^ojă lâh^of ămn[. [jic aăm_m] ]opâhnof ][l_ c-[ ^[n \ănăc ^_ ][j. Fratele meu oftează șc \[n_ ]o ^_a_nof îh `i[c[ ^_ Hâlnc_.57 . Șc. m_ f[mă j_ mjăn[lof m][ohofoc șc m_ `l_[]ă f[ i]bc. ][l_ _ mighilim. M[g[ [j[l_ îh mo`l[a_lc_. mjoh. D[hhs. jâhă ]âh^ mohn h_picn mă îgc [mnoj ol_]bcf_. joșncof_. îgc mjoh_ _f ^ojă ]_ n_lgch. șc E^_h. no i mă-l treci cu brio. N_ îhnl_[\ă ]_ m_ îhnâgjfă. I[l fo]lolcf_ [mn_[ h-[o ]og mă ho n_ îh]âhn_. îgc șijn_șn_.

P_mn_ nin gcșohă i[g_hc îh ni[nă `cl_[. ]o i]bcc îhnl_^_m]bcșc. Dol_l_[ îgc mnlăjoha_ nin ]iljof. ][ i f[gă. Îh[chn_ mă [jo]_ mă [dohaă []ifi. Eo olfo ]ân gă țch_ aol[. Z[] îhnchm îhnl-oh mo\mif îhnoh_]im. D_m]bc^ i]bcc. h_ mjoh_. ][ șc ]og [l pl_[ mă lămjoh^ă. Nog_f_ măo _ Joh_. Tinof m_ `[]_ h_alo. D[l ^ch aolă ho îgc c_m_ hc]coh moh_n. îh olgăni[l_[ m_]oh^ă. Mcd_m] i]bcc ][ mă gă ocn f[ _c. ^[l șnco ]ă nl_\oc_ mă ho `[] hc]coh zgomot. Scgn ]_p[ l_]_ șc g_n[fc] j_ a_hoh]bc. — Sohn_țc [l_mn[țc. olfo ^_-gc pălm jfăgâhcc. h_gcș][n_. ^ojă ][l_. mnlâhm îh ]i[^ă. c[l _o ^[o mă olfo. Mofn_ ^chnl_ _f_ mohn îhnchm_ j_ dim. A]og [g t_]_ [hc. Vă^ \cmnolc_f_ ^ch gâchcf_ fil. Apoi pe g[g[. mohn îh pc[ță. mj[n_f_ gc m_ [l]oc_șn_. îh]ân mcgn ]ă< gchn_[ gc m_ m]o`oh^ă îhtr-oh i]_[h ^_ ]_[ță. S]bcg\ă îhnl_ _c ]opchn_ j_ ][l_ ho f_ g[c ^_mfoș_m]. Plch ho șnco ]_ îhnâgjf[l_ h_g[c[otcnă. îg\lă][țc îh b[f[n_ g_^c][f_. Așn_jn îh nă]_l_. jâhă ]âh^ VP . No g[c pă^ hcgc] [fn]_p[ ^_]ân oh [f\ orbitor. Sohn ^ch hio îh f[\il[nilof Sjcn[fofoc C_hnl[f ^ch Lim Aha_f_m. oș[ m_ ^ă ^_ j_l_n_ șc i j[nlofă [ jifcțc_c ^ă \oth[ îhăohnlo. Îh dolof g_o pă^ mcfo_n_ îhnoh_]i[m_. Vl_[o mă f_ mjoh mă ho îgc g[c ij_l_t_ a_hoh]bcof.58 . j_hnlo [m[mch[l_[ gloriosului nostru Elector. unde mi s_ j[l_ mojălănil ^_ ][f^.îh `[ță. [h_[hnctâh^o-f_. Di]nilc ]o gășnc j_ `[ță mn[o [jf_][țc ^_[mojl[ g_[. Plcg[ _ i `[nă ]o jălof foha. C_p[ îgc mnlăjoha_ ]_[`[ șc ^ol_l_[ îgc [loh]ă îh [_l ni[n_ aâh^olcf_. mjl_ chnl[l_. Îgc pch_ mă jfâha ^_ ^ol_l_. Ihmj_]n_[tă gc]cf_ gipcf_ ^_ j_ ji^_[. D_ ]_ gă țch nl_[t? Logchcf_ mohn [nân ^_ jon_lhc]_. Tițc mohn_g f_a[țc j_ ]ân_ i n[laă șc il\cțc ^_ fogchcf_ `foil_m]_hn_. Dojă ][l_ lc^c]ă [lg[ șc îf îgjoș]ă j_ Jibh. îh]oc[n îgjl_ohă ]o oh șnco ]ân_ [fn_ j_lmi[h_. șc ]o i m]fcjcl_ [olc_ îh i]bcc h_alc.

nițc ]_c ][l_ m_ `ic_m] ^_ ]ifi-]ifi jălăm_m]
îh]ăj_l_[. Mă lc^c] îh jc]ci[l_ șc îgc m`âșcc oh ]l[]
de la j[hn[fihc ][ mă îgc \[h^[d_t a_hoh]bcof
îhmâha_l[n. Mă îgjf_nc]_m] jlch \_thă șc jcjăc j_l_țcc
jâhă ]âh^ aăm_m] i oșă ][l_ ^ă [`[lă, ^ojă ][l_ gă
nâlăm] j_ i [f__ ^imhc]ă. Păș_m] f[ fogchă șc, ^_ ^[n[
[mn[, Joh_ _ []ifi, ]ol[di[mă; îgc îhnch^_ i gâhă
fermă, [donâh^o-gă.
— H[c^_, îgc șijn_șn_, ]ojlchtâh^o-gă ]o \l[țof j_
^ojă gcdfi]. Mă țch mnlâhm fcjcn ^_ _[.
— Ne-[g \ăa[n îgjl_ohă îh ]b_mnc[ [mn[, ho?
Pilhcg j_ mnl[^ă, fămâh^ îh olgă f[\il[nilof
spitalului.
D[l nițc i[g_hcc ^_ j_ ^log [o jălon ih^of[n, ^_ un
\fih^ `i[ln_ ^_m]bcm, ][ [f foc E^_h șc ]ân_ i șopcță
lișc_, ][l_ jol șc mcgjfo m[l_ îh i]bc. Fc_][l_ oșă j_
fâhaă ][l_ nl_]_g _ g[l][nă ]o oh X g[l_, ^_m_h[n ]o
mjl[s lișo șc năc[n j_ gcdfi] ^_ i [ nl_c[ fchc_. Amn[
îhm_[ghă ]ă fog_[ ^_ [c]c _ \ifh[pă. Că nițc [o
]ihnl[]n[n i `ilgă gon[hnă [ pclomofoc. Rănă]cg j_
mnlătc tcf_ îhnl_ac – [ș[ gc m_ j[l_ –, printr-un aer
pâm]im, ^_ tc]c ]ă _ g_f[mă. C[on ][m[ g[g_c. Uh^_p[
^_j[ln_, pă^ il[ș_f_ m]fcjcni[l_ ^ch Cifihcc șc j[l]ă
mi-ar transmite chemarea, promimcoh_[ oh_c pc_țc g[c
\oh_. O mă îc ^o] []ifi j_ Jibh, j_ g[g[ șc j_ E^_h.
Îh m`âlșcn, pig m]ăj[ ^ch ab_[l_f_ R_jo\fc]cc, pig `c
liberi.
Îh ]_f_ ^ch olgă, [doha_g f[ oș[ g[g_c, ^[l, ]âh^ i
deschid, sufrageria e pustie. Mama nu e acolo. Nici
Jibh. „L-[o îgjoș][n mif^[țcc”, îgc [gchn_m] \lom].
Plcp_m] îhnl-i j[ln_, ^[l Joh_ [ ^cmjălon șc []og mohn
mchaol îh jl[a. N-[ g[c lăg[m ^_]ân E^_h. C[l_ t[]_ îh
j[n. Câh^ gă [jlijcc ^_ _f mo`c]c_hn ]ân mă gă ji[nă
[otc, ^_m]bc^_ i]bcc șc îhnch^_ gâchcf_ mjl_ gch_.
Dar o]bcc `lățcilofoc g_o ho g[c mohn [f\[șnlc. Sohn
h_alc, `cch^]ă clcmolcf_ îc mâha_l_[tă.

VP - 59

Mă îhnil] îh]_n, îh]_n ^_ nin, ^ch \_thă. Joaof[l[
îgc jofm_[tă f[ `_f ][ [noh]c ]âh^ îgc l_pch ^ojă oh[
^chnl_ gcal_h_f_ g_f_. Șnco ]ă [g pcm[n, ^[l ho îgc
mai amintes] [fn]_p[ ^_]ân m_ht[țc[ mnălocni[l_ ^_
ali[tă, ][ șc ]og ]_p[ îh`cilănil [l jâh^c îh mj[n_f_
oh_c oșc îh]bcm_. So\ ][j, ]ch_p[ gc-[ îh^_m[n i
j_lhă. Dch \l[ț îgc c_m_ oh no\, ][l_ m-[ ^_m`ășol[n
j_ ji^_[. No pă^ hcgc] ]f[l. Mă ]bchoc_m] mă îgc
limpezesc v_^_l_[, ^[l ho l_oș_m] mă ^cmncha ^_]ân
g[lach_[ j[nofoc, ]ipilof șc cg[ach_[ oh_c `_n_ ][l_
mnă ]o ][jof j_ j[n. S[o, ]_f joțch, ]l_^ ]ă _ i `[nă.
O ]fcjă, gc m_ j[l_ ]ă [l jon_[ `c E^_h, ]ă ji[n_ f-au
m[fp[n P[nlcițcc șc f-[o [^om îh]i[]_.
Dă m_gh_ ]ă m_ nl_t_șn_. A]og pă^ ]ă _ T_mm.
— H_c, îc șijn_m].
M[c gofn \if\ilim_m] ^_]ân pil\_m].
— Ce s-[ îhnâgjf[n? Uh^_ _ Joh_?
T_mm gă c[ ^_ gâhă, m_ lc^c]ă îh jc]ci[l_ șc, îh
graba de a-gc lămjoh^_, m_ jinc]h_șn_:
— Te-[c nl_tcn= Eșnc< Cog n_ mcgțc?
— Toropit.
Îh]_l] mă-c [ncha `[ț[. Îh]ă ho mohn j_ ^_jfch
]ihpchm ]ă _ [c_p_[.
T_mm jlcp_șn_ îh mj[n_, mjl_ oș[ ^ilgcnilofoc, ][ mă
m_ [mcaol_ ]ă ho _ hcg_hc []ifi. Ajic lc^c]ă oh ^_a_n
îh ^l_jnof \ot_fil.
— Nu-țc `[]_ alcdc, îgc șijn_șn_. N-i mă n_ mcgțc
[ș[ gofnă preme. Medicul mi s-[ jălon ^_mnof ^_
gofțogcn. Colâh^, i mă `cc ][ hio șc [noh]c i mă jon_g
mă jilhcg mjl_ `lihn, ][ mă-f igilâg j_ Ef_]nil.
E și][hn mă [otc ]opâhnof „[ igilî” t\olâh^ ^_ j_
\ot_f_ ]ocp[ ][ T_mm. O `l[]țcoh_ ^_ m_]oh^ă g[c
nâltco, l_[fct_t ]ă jc]cilof ho gă g[c ^i[l_ [\mifon
^_fi]. Îh]_l] mă gă lc^c] ][ mă gă ocn f[ _f șc T_mm
îgc [ș[tă j_lh_ f[ mj[n_, ][ mă jin mn[ îh `oh^. Ci\il
jlcpcl_[ mjl_ jc]cil. Ajli[j_ ]ă îgc _ `lc]ă mă
cercetez locul.
VP - 60

T_mm m_ [ș[tă fâhaă gch_ șc îgc ^_m`[]_ `_șele albe,
][l_ []ij_lă tih[ oh^_ [ `imn l[h[. So\ \[h^[d mohn
jfă]c fo]ci[m_ ^_ iț_f. Îh fi]of a_hoh]bcofoc g_o m_
[`fă oh [fnof, g_][hc]. Pfă]cf_ g_n[fc]_ îgc []ij_lă
dogăn[n_ ^_ ]i[jmă. F[] i]bcc g[lc, ]ihn_gjfâh^
[hal_h[dof. Îh fi]olcf_ oh^_ g_n[fof șc jc_fea se
îhnâfh_m], j_ ]i[jmă șc j_ a[g\ă, mcgn ]ă _f_g_hn_f_
m_ îg\chă j_l`_]n. Ercmnă ^i[l hcșn_ gc]c j_n_ ^_
liș_[ță șc, j_ g[lach_, jc_f_[ _ oșil ch`f[g[nă. O]bcc
mi se umezesc.
N_lă\^ăni[l_, T_mm \[n_ ^[l[\[h[ ]o ^_a_n_f_ j_
jănolc șc îșc goș]ă \ot[ ^_ mus.
— Ec? C_ mcgțc?
— Ncgc]. No gă ^i[l_ ^_fi].
Trec cu un deget nesigur peste metalul rece,
îh]_l]âh^ mă gă i\cșhoc_m] ]o c^__[ ]ă hcșn_ _f_g_hn_
mnlăch_ gc-[o `imn chm_l[n_ îh jc]cil.
— Di]nilcț[ [ `ă]on nl_[\[ [mn[? Câh^ pic jon_[ mă
merg din nou? Chiar s-[ pch^_][n [ș[ ^_ l_j_^_?
T_mm m_ og`fă oh jc] îh j_h_.
— Eu am ajutat-i j_ ^i]nilcță. Îh olgăni[l_f_
^ioămjl_t_]_ il_ ho nl_\oc_ mă n_ gcșnc jl_[ gofn. C[
mă [c\ă ncgj ohao_hn_f_ mă jănloh^ă îh jc_f_ șc mă-șc
`[]ă nl_[\[.
T_mm molâ^_, c[l tâg\_nof îc `[]_ mă [j[lă []_f_
gc]c îh]l_țcnolc ^ch dolof i]bcfil, ][l_ îgc mohn [nân
de familiare.
— E i ij_l[țc_ ^_ lonchă j_hnlo mif^[țcc lăhcțc j_
`lihn. E alit[pă, [ș[-c? Dojă [mn[, [l nl_\oc mă jițc
mă-țc `ifim_șnc hilg[f jc]cilof, \[ ]bc[l g[c \ch_
^_]ân îh[chn_. Di]nilcț[ j_ ][l_ [g [don[n-i _ ]_f_\lă
îh mjcn[f_f_ ^_ j_ `lihn, ^[l g[c fo]l_[tă șc j_
fâhaă, f[ h_alo. I[l ămn[ [ `imn oh hili]. Cân [ mn[n
aici, mi-[ [lăn[n șc ]og mă [ș_t f[ fi] \l[țof lojn [f
foc K[_^_. C[ mă m_ pch^_]_ g[c l_j_^_.
Mă îhnl_\ ]âțc \[hc [o ]b_fnocn P[nlcițcc j_
ij_l[țc[ [mn[. Ag g[c păton mif^[țc ]o [mn`_f ^_
VP - 61

jlin_t_, ][l_ jin `c gc]c ]ân oh jănlăț_f ^_ iț_f j_
j[ln_[ moj_lci[lă [ \l[țofoc m[o ]ân oh jc]cil îhnl_a.
No ji[n_ mă `c_ i ij_l[țc_ c_`nchă șc, do^_]âh^ ^ojă
]og [l[nă jc]cilof g_o, ^i]nilcț[ [ `ifimcn ohao_hn_
^_ ot gcfcn[l. D_d[ îgc ^[o m_[g[ ]ân ^_ gofnă jon_l_
i mă [g îh jc]cil ^ojă ]_ gă pic l_]oj_l[ șc ]ă pic
jon_[ mă gă ^_jf[m_t g[c l[jc^. Șc [mn`_f mă-f aăm_m]
g[c ]olâh^ j_ E^_h.
— D[, îc lămjoh^ foc T_mm. E alit[pă.
Îgc mo]_m] joțch aânof ][ mă-mi focalizez privirea
[mojl[ oșcc ^ilgcnilofoc, ^[l gcș][l_[ gă [g_ț_șn_. D_
[]og ][jof îgc \o\oc_ ^_ ^ol_l_. D_ j_ bif, [o^ hcșn_
voci.
— C_ `[] ]_cf[fțc?
T_mm m_ ocnă c[l j_mn_ ogăl, ^ojă ][l_ îhni[l]_
ochii la mine.
— Dcm]onă ^_mjl_ jlcg[ `[tă [ jf[hofoc. Eo ho
j[lnc]cj f[ _[, ^_]c mn[o j_ noșă.
Mc][ g_[ jlc_n_hă gă [donă mă gă îhnch^. Ulg_[tă i
nă]_l_ ]co^[nă. Îh]ă ho g-[g i\cșhocn ]o hiof _c
[mj_]n. T_mm îșc ^ă m_[g[ ]ă i jlcp_m] [^gcl[ncp șc,
^ojă i m]olnă _tcn[l_, îgc tâg\_șn_ d_h[nă.
— Dojă ]_-i mă m_ n_lgch_ ]o ni[nă jip_mn_[ [mn[,
pl_[o mă g_lac ]o gch_ îh Cifihcc, ^[? tc] _o.
T_mm molâ^_. Tof\ol[nă, îh]_j_ mă îgc h_n_t_[m]ă
jănolcf_ îh ncgj ]_ _o pil\_m].
— D[]ă ninof p[ ^_]ola_ ]ih`ilg jf[hofoc
P[nlcițcfil, c[l mn_[aof l_jo\fc][h m_ p[ jlă\oșc, ho
pl_[o mă `cg jlchșc îh gcdfi]of b[imofoc. Mă l_`_l f[
Eden, la Joh_, f[ nch_ șc f[ gch_. Ac îhț_f_m,
molci[lă?
Pom_of ^_ _hnotc[mg [f foc T_mm m_ i`cf_șn_. Cijcf[
_tcnă.
— No șnco ]_ mă tc], D[s, lămjoh^_ _[, [loh]âh^ c[l
o prcpcl_ mjl_ oșă.
— D_ ]_? Țc-_ `lc]ă ^_ P[nlcițc m[o ]_?
— No< Pâhă []og m-au purtat frumos cu mine.
VP - 62

— Anoh]c ^_ ]_ ho pl_c mă pcc? i îhnl_\ ]o pi]_
m]ătonă.
Pon_lcf_ [o îh]_jon mă gă f[m_ ^ch hio șc ho jl_[
jin țch_ jc_jn ]_țcc ][l_ îh]_j_ mă gă îhpăfoc_.
— Câh^ _l[g îh L[e_, nin ncgjof tc]_[g ]ă, ^[]ă i mă
[p_g i][tc[, i mă `oacg îh Cifihcc. T[n[ gc-[ mjom ]ă
fi]of ăf[ îțc i`_lă<
— < Ojilnohcnățc șc fc\_ln[n_, șnco, gă îhnl_loj_
T_mm, ]fănchâh^ ^ch ][j. Di[l ]ă<
— < Că<?
Uh[ ^chnl_ gâchcf_ _c [foh_]ă șc m_ ]oc\ăl_șn_ îhnl-
[ g_[. E c[l i ]ijcfcță, ][ [noh]c ]âh^ [g aămcn-i îh
m_]nilof Ncg[ ]ăonâh^ jlch nig\_li[h_. O[l_ T_mm ^_
[]og g[c _ []_f[șc ig? No g[c [l_ j[fg_f_ []_f_[
gcncn_f_, ^_șc _o îh]ă jin mă c f_ ]ojlch^ ]o ninof
îhnl-[f_ g_f_. Mc][ g_[ jlc_n_hă îșc lc^c]ă i]bcc mjl_
mine.
— D[s< îgc `[] alcdc j_hnlo nch_.
Mă ocn f[ _[ h_^og_lcn.
— L[ ]_ n_ l_`_lc? L[ ij_l[țc_?
T_mm ]f[nchă ^ch ][j îh]il^[nă.
— No. Îgc `[] alcdc j_hnlo nch_ ^ch ][ot[ foc June.
Ihmjcl [^âh], [șn_jnâh^-i mă ]ihncho_, șc n_gâh^o-gă
de ceea ce va spune.
Vi]_[ foc T_mm ][jănă hcșn_ ch`f_rcohc ]co^[n_, j_
][l_ jâhă []og ho c f_ ]ohișn_[g.
— Păc< D[]ă Joh_ g_la_ ]o hic< A^c]ă șnco ]ân ^_
[n[ș[n _șnc ^_ _[, ^[l, ]o ^i[l ]ân_p[ măjnăgâhc îh
olgă, _[ _l[ gcfcn[l l_jo\fc][h. N-[c păton ]og me
ocnă oh_ilc? Al_ i _rjl_mc_ ^_ j[l]ă c-ar fi dor de
fi]of j_ ][l_ îf i]oj[ îh c_l[lbc[ R_jo\fc]cc, ^_
j[l]ă [l pl_[ mă m_ îhni[l]ă []ifi m[o ]_p[ ^_ a_hof
ămn[. D[]ă îh]_[l]ă mă h_ m[\in_t_ jf[hof m[o m_
îhni[l]_ îgjinlcp[ n[ ]âh^ mohn_g j_ ^log, mjl_
Cofihcc? P[nlcițcc îșc c[o ^_d[ gămolc ^_ mcaol[hță<
— Îh]_n_[tă=

VP - 63

Sohn ^_mnof ^_ moljlchm ^_ ]ân ^_ jon_lhc] șc ^_
iritat mi-[ moh[n pi]_[. Pâhă []og, hc]ci^[nă ho [g
g[c lc^c][n nihof f[ T_mm șc îgc l_al_n cg_^c[n
cgjofmcpcn[n_[. Scgn a_fitc[ îh `c_][l_ ]opâhn j_ ][l_
îf limn_șn_, [g l_g[l][n `_fof îh ][l_ [lnc]of_[tă
hog_f_ foc Joh_, ^_ j[l]ă îf m]ocjă, ][ șc ]âh^ [l
pl_[ mă m][j_ ^_ i\fca[țc[ ^_ [-f jlihohț[.
— Îhț_f_a ]ă [o nl_]on ^i[l ]ân_p[ măjnăgâhc ^_ ]âh^
s-[ îhnâgjf[n ninof. Șc _ hilg[f ][ Joh_ mă g[c [c\ă
gig_hn_ ^_ h_mcaol[hță. Cil_]n? D[l, ]o ni[n_ [mn_[,
_[ ho g[c _ ]l_^ch]ci[mă R_jo\fc]cc, c[l j_lc]if_f_ h_
jâh^_m] șc ^[]ă lăgâh_g `ălă _[, j_ ]ihn jlijlco. Joh_
[l_ [\cfcnățc j_ ][l_ hc]cohof ^chnl_ hic ho f_
jim_^ă. P_hnlo hog_f_ foc Dogh_t_o, ea m-a scos din
Batalla Hall= Pi[n_ mă h_ țchă îh mcaol[hță.
T_mm mnlâha_ ^ch \ot_.
— Șc ]_ jăl_l_ [c ^_mjl_ jf[hof j_ ][l_ c f-au
jl_aăncn P[nlcițcc? Cog lăgâh_ ]o l_f[țc[ _c ]o
Electorul?
— C_ l_f[țc_?
Rc^c] mfă\cn gâchcf_, îh]_l]âh^ mă jl_nch^ ]ă
detafcof ămn[ ho ]ihn_[tă.
— F[]_ j[ln_ ^ch di]. Nc]c gă][l ho-f șnc_ jl_[
bine.
T_mm lc^c]ă ^ch og_lc.
— Îh ]olâh^ i mă-f șnc_, șijn_șn_ _[. V[ nl_\oc mă
m_ [jlijc_ ^_ _f mo`c]c_hn ]ân mă ji[nă mă-l
manipuleze.
Mc][ g_[ jlc_n_hă f[mă i]bcc îh dim.
— Vin cu tih_, D[s. Aș g_la_ ]o nch_ ilcoh^_. Ag
plon ^i[l mă-țc [^o] [gchn_ ^_< _[. Îh _p_hno[fcn[n_[
îh ][l_ ho [c jlcpcn fo]lolcf_ șc ^ch j_lmj_]ncp[
asta.
— Tinof i mă `c_ îh l_aofă, ct\on_m] mă mjoh. Ac
îh]l_^_l_ îh gch_.
Îh m`âlșcn, n_hmcoh_[ m-a risipit. Chipul lui Tess
m_ l_f[r_[tă, l_]ăjănâh^ []_[ ^of]_[ță `[gcfc[lă, c[l
VP - 64

clcn[l_[ g_[ m_ _p[jilă f[ `_f ^_ l_j_^_ j_ ]ân m-a
instalat.
— Îhnin^_[oh[ [c [pon alcdă ^_ gch_, îc mjoh
tâg\ch^. M_lmc, molci[lă.
T_mm lâ^_.
— Cch_p[ nl_\oc_ mă p[^ă șc ^_ nch_, ho?
Apoi îgc `[]_ m_gh ]ănl_ gâh_]cf_ mo`f_][n_.
— Ajliji, gă \o]ol ]ă-țc pch_ ohc`ilg[. Îgj[]b_n[nă,
jăl_[ jl_[ g[l_, ^[l m_ j[l_ ]ă _ hog[c \ohă.
Șc, j_ h_[șn_jn[n_, m_ [jf_[]ă șc gă mălonă m]oln j_
i\l[t. Ajic, [jli[j_ îh []__[șc ]fcjă, m[l_ ^_ j_ j[n.
E lișc_ ni[nă f[ `[ță. T_mm g-[ g[c mălon[n j_ i\l[t
]âh^ _l[ g[c gc]ă, ^[l [mn[ _ jlcg[ ^[nă ]âh^ [g
mcgțcn ]_p[ îh jfom îh a_mnof _c. Îh]_l] mă îgc ^[o
m_[g[ ]og [ l_oșcn ][, îh g[c joțch ^_ i fohă, mă
^_jăș_[m]ă j_lci[^[ ]ijcfălc_c șc mă ^_pchă oh ig îh
ni[nă `cl_[. Toș_m] mnâhd_hcn. Îhnl_ hic ^ic m_
mn[\cf_șn_ i l_f[țc_ hioă, mnl[hc_.
Mc][ g_[ jlc_n_hă îșc l_nl[a_ gâh[. Îh fi] mă m_
ocn_ f[ gch_, îșc îh^l_[jnă jlcpcl_[ mjl_ oșă.
— I[lnă-gă. Al nl_\oc mă n_ i^cbh_șnc. Tl_] j_ f[
nch_ g[c nâltco, îh]_[l]ă mă n_ ]olci la loc.
A]og îgc ^[o m_[g[ ]ă T_mm nl_\oc_ mă `c `imn ]_[
care ne-[ făm[n ohc`ilg_f_ îh \[c_. Pi[n_ ]ă g-[ păton
mălonâh^-i j_ Joh_. F[] oh _`iln mă ]âhnăl_m]
mcno[țc[, ^[l ]_[ț[ gc-[ ]ojlchm gchn_[; îh]_l] mă-i
mjoh ]_p[ îh[chn_ mă jf_]_, ^[l _[ [ c_șcn ^_d[ șc [
^cmjălon j_ bif.

VP - 65

5. JUNE

ORA 05:45.
VENEZIA.
PRIMA ZI CA MEMBRĂ OFICIALĂ A ORGANIZAȚIEI
PATRIOȚILOR.

Ag [f_m mă ho lăgâh îh ][g_lă îh ncgjof ij_l[țc_c;
T_mm, `cl_șn_, [ mn[n, ][ mă i [mcmn_ j_ ^i]nilcță.
Ig[ach_[ foc D[s tă]âh^ ch]ihșnc_hn j_ g[mă, ]o `[ț[
j[fc^ă, fcjmcnă ^_ _rjl_mc_, gc-ar fi amintit prea
gofn ^_ hi[jn_[ []__[ îh ][l_ mnăn_[g [jf_][nă j_mn_
nlojof h_îhmo`f_țcn [f foc M_nc[m, j_ [f__[ ^_ fâhaă
mjcn[f. Pl_`_l mă ho îc f[m j_ P[nlcițc mă îgc p[^ă
mfă\c]cohcf_. Aș[ ]ă gă țch ^_j[lte de ei; stau pe una
dintre canapelele din sufragerie.
Pămnl_t ^cmn[hț[ șc ][ mă jin mă gă aâh^_m] ]og
trebuie la planul pe care Razor îf [l_ j_hnlo gch_<
O mă `co [l_mn[nă ^_ mif^[țcc l_jo\fc][hc.
O mă aăm_m] i ][f_ mă i\țch i îhnl_p_^_l_ îhnl_
patru ochc ]o Ef_]nilof șc i mă îc ]âșnca îh]l_^_l_[.
O mă îc l_f[n_t `[fmof jf[h ^_ [m[mch[l_; îgc pic
i\țch_ [mn`_f [ghcmnc_l_[ j_hnlo ni[n_ ch`l[]țcohcf_
pe care le-[g ]igcm îgjinlcp[ mn[nofoc.
Ajic i mă îf [nl[a ]ănl_ fi]of îh ][l_ m_ p[ ]igcn_
asasinatul.
Ămn[ _ lifof g_o. Să gă aâh^_m] f[ _f _ oh[; mă
l_oș_m] mă îf ^o] f[ \oh m`âlșcn _ [fn[. Îgc mno^c_t
gâchcf_ șc gă îhnl_\ ^[]ă mohn jl_aăncnă mă gc f_
gâhd_m] ^_ mâha_, ^[]ă mohn jl_aăncnă mă c[o pc[ț[
]ocp[. C_ îgc mjoh_[ M_nc[m îhnin^_[oh[? „Poțchc
oameni omi[lă ^ch gincp_ îhn_g_c[n_, Joh_”. Îhmă îgc
[gchn_m] șc ]_ gc-[ tcm D[s îh \[c_. „Să m][jc ^_
j_lmi[h[ ][l_ ]ih^o]_ nin mcmn_gof ămn[ h_hili]cn gc

VP - 66

m_ j[l_ oh jl_ț gc] ^_ jfăncn j_hnlo [ jilhc i
l_pifoțc_. No ]l_tc?”
Republica l-[ fo[n j_ M_nc[m ^_ fâhaă gch_. Mă
aâh^_m] f[ Er[g_h_, f[ gch]cohcf_ ][l_ îhpăfoc_
gi[ln_[ jălchțcfil g_c. L[ _jc^_gccf_ jlipi][n_
^_fc\_l[n. Dch \fi]of ămn[ ^_ for, pă^ mn[^cihof oh^_
mohn momțchon_ Er[g_h_f_ îh V_a[m. E îh mj[n_f_
taâlc_-hilcfil, mnlăfo]ch^ îh ^_jăln[l_. Poțchc i[geni
igi[lă ^ch gincp_ îhn_g_c[n_, ^[l ^[]ă _ mă _rcmn_ oh
[mn`_f ^_ gincp, [noh]c ămn[ [l nl_\oc mă `c_, ho?
Mâchcf_ îgc nl_golă oșil. Mc f_ îgjl_oh_t ][ mă f_
fchcșn_m].
E fchcșn_ []og îh [j[ln[g_hn. Razor a plecat din nou
([ c_șcn f[ il[ 03:32, îg\lă][n ]o ohc`ilg[ ]igjf_nă),
c[l K[_^_ gițăc_ f[ ]_făf[fn ][jăn [f ][h[j_f_c. E
[nân ^_ fchcșn_, ]ă șc ]_f g[c gc] taigin țc-[l lăhc
[otof. Dojă i pl_g_, îgc îh^l_jn [n_hțc[ ]ănl_ _]l[hof
gc]oț ^_ j_ j_l_n_. Al_ mihilof ijlcn, ^[l olgăl_m]
^_m`ășol[l_[ i\cșhocnă [ șnclcfil. Ap_lncmg_hn_ ^_
choh^[țc_, ^_ `olnohă. Ol_f_ ^_ mimcl_ șc ^_ jf_][l_
[f_ ^clcd[\cf_fil. Vc]nilccf_ j_ `lihnof îgjinlcp[
Cifihccfil. Uh_ilc gă îhnl_\ ^[]ă []_mn_ nlcog`olc ho
mohn șc _f_ chp_hn[n_ ^_ [onilcnățcf_ R_jo\fc]cc, ^[]ă
hic ]âșncaăg m[o, ^_ `[jn, jc_l^_g lăt\icof. Tcnfolcf_
]ihnchoă mă ]olaă. I[nă oh [hohț jlch ][l_ jijof[țc[ _
[p_lnct[nă ]ă ilc]_ ]cpcf jlchm ]ă șc-a vopsit o
șopcță ^_ jăl îh lișo p[ `c [l_mn[n j_ fi].
Fforof ^_ șnclc m_ îhnl_loj_. Câh^ pă^ olgăni[l_[
cg[ach_, lăgâh îh]l_g_hcnă: hiof Ef_]nil _ j_ ][f_ mă
momțchă jlcgof măo ^cm]olm jo\fc].
Etcn, [jic [loh] i jlcpcl_ mjl_ K[_^_. P[l_ ]ă
^i[lg_ ^omă. Mă lc^c], nl[p_lm_t ncjncf ][g_l[ șc nl_]
oh ^_a_n j_mn_ _]l[h ][ mă-l dau un pic mai tare.
Sonorul e aproape de minimum, ^[l îgc _ ^_ [dohm ][
mă [o^ ]_ m_ mjoh_. Mă ocn ]og Ah^_h (m[o, g[c
^_al[\ă, Ef_]nilof Plcgi) jăș_șn_ ]o _f_a[hță mjl_
ji^cog. S[fonă ^ch ][j i\cșhocnof aloj ^_ l_jiln_lc,
VP - 67

[]l_^cn[țc ^_ aop_lh, ][l_ m_ [`fă îh `[ț[ foc. Al[nă
_r[]n [ș[ ]og gc-l amintesc: _ p_lmcoh_[ g[c nâhălă [
n[năfoc măo. Pi[lnă i]b_f[lc ]o l[g_ mo\țclc. Îșc țch_
][jof mom, îhnl-i jită [lcmni]l[nc]ă. E îhp_șgâhn[n
cgj_][\cf, îh ohc`ilg[ ^_ a[fă, h_[ală, ]o `cl [olco
șc ]o ^ioă lâh^olc ^_ h[mnolc mnlăfo]cnilc.
— A venit clipa marilor schcg\ălc. Hinălâl_[ hi[mnlă
_mn_ jomă f[ îh]_l][l_ g[c gofn ][ hc]ci^[nă, c[l
lăt\icof ]o ch[gc]of [ [nchm joh]nof ^_ chn_hmcn[n_
g[rcgă, limn_șn_ _f.
Vil\_șn_ ^_ j[l]ă n[năf foc h-[l `c golcn, ^_ j[l]ă
el ar fi fost dintotdeauna Electorul Primo.
— Ag ]âșnca[n ofncg_f_ nl_c \ănăfcc șc [g jom
mnăjâhcl_ j_ nl_c ^chnl_ il[ș_f_ ^ch mo^of Cifihccfil.
N_ [`făg f[ oh j[m ^_ pc]nilc_ șc ho p[ g[c nl_]_ gofn
jâhă ]âh^ R_jo\fc][ m_ p[ îhnch^_ jâhă f[ O]_[hof
Anf[hnc]. A]_mn[ _mn_, `ălă olgă ^_ îh^ic[fă, ^_mnchof
nostru. Ah^_h ]ihnchoă, [mcaolâh^ jijof[țc[ ^_ `ilț[
gcfcn[lă [ R_jo\fc]cc șc jligcțâh^ mă l_pchă ]o
[hohțolc jlcpcni[l_ f[ m]bcg\ălcf_ j_ ][l_ ^il_șn_ mă
f_ `[]ă. Cch_ șnc_ ]ân ^ch ni[n_ [mn_[ mohn [^_păl[n_?
Vi]_[ îc m_[găhă ]o [ n[năfoc măo. I[l _o gă nl_t_m]
]o]_lcnă ^_ mch]_lcn[n_[ j_ ][l_ i mcgn îh _[< Ah^_h
[l_ ^ioăt_]c ^_ [hc. Pi[n_ ]ă _f ]bc[l ]l_^_ ]__[ ]_
mjoh_ m[o ji[n_ ]ă ^i[l _ `i[ln_ jlc]_jon îh [-șc
[m]oh^_ îh^ic_fcf_. Mă îhnl_\ ]_ mcgn_ îh f_aănolă ]o
gi[ln_[ n[năfoc măo șc ]og ^_ _ îh mn[l_, f[ astfel de
]ih`_lchț_ ^_ jl_mă, mă m_ mnăjâh_[m]ă mo`c]c_hn ]ân
mă îșc di[]_ lifof. Ih^o\cn[\cf, Cihal_mof _ ^ilhc]
mă-f g[hcjof_t_ j_ nâhălof Ef_]nil, mă nl[aă m`ilcf_
^ch ]ofcm_, mă îf gon_ ^_ ]ifi ]ifi j_ []_mn \ăc[n, ][
j_ i jc_mă j_ n[\f[ ^_ ș[b. D[]ă _ [^_păl[n ]_ gc-a
spus Razor, jli\[\cf ]ă m_ lă`oc_m] tcfhc]. D[]ă
l_`otă ][n_ailc] mă-c [m]ofn_ j_ m_h[nilc, îhm_[ghă ]ă
Ah^_h _ f[ `_f ^_ [pc^ ^_ jon_l_ ]og [ `imn șc n[năf
lui.

VP - 68

C[l_ mohn g[c _r[]n ^c`_l_hț_f_ ^chnl_ Ah^_h șc
lăjim[nof Ef_]nil? C_ ]l_^_ _f ]ă [l nl_\oc mă ^_pchă
R_jo\fc][? Șc, [jliji, _o ]_ ]ihmc^_l ]ă [l nl_\oc mă
m_ îhnâgjf_ ]o _[?
R_^o] f[ t_li mihilof _]l[hofoc șc gă îh^_jăln_t.
„No n_ aâh^c jl_[ gofn f[ Ah^_h ][ j_lmi[hă=” No jin
mă gă l[jiln_t f[ _f ][ f[ igof j_ ][l_ olg_[tă mă îf
ucid.
Îhnl-oh m`âlșcn, ]âh^ jlcg_f_ l[t_ [f_ lămălcnofoc
îh]_j mă m_ l_p_lm_ îh ][g_lă, T_mm c_m_ ^ch ^ilgcnil
]o p_mn_[ ]ă D[s _ nl_[t șc pcic.
— S_ mcgn_ \ch_, îc mjoh_ _[ foc K[_^_. A]og ji[n_
mn[ îh ][jof i[m_fil șc, îh ]ân_p[ il_, [l nl_\oc mă
fie caj[\cf mă m_ gcșn_ jlch ][mă.
Ajic ^ă ]o i]bcc ^_ gch_, c[l tâg\_nof îc ^cmj[l_.
— Ăăă< Pițc mă n_ ^o]c f[ _f, ^[]ă pl_c.
K[_^_ gcd_șn_ oh i]bc, lc^c]ă ^ch og_lc șc m_ ]of]ă
f[ fi]. Eo îc îhnil] foc T_mm ]_f g[c jlc_n_him tâg\_n
^_ ][l_ mohn îh mn[l_, ^ojă ][l_ nl[a [_l [^âh] îh
jc_jn șc i c[o ]ănl_ ^ilgcnil.
D[s mnă îhnl_ j_lh_ șc _ []ij_lcn jâhă f[ jc_jn ]o i
jănolă ali[mă. Îgc îh]bcjoc ]ă _ i\imcn, ^[l, ]âh^ gă
p_^_ chnlâh^, nin îgc `[]_ ]o i]bcof – un gest care
îgc `[]_ chcg[ mă îgc nl_m[fn_ ^_ \o]olc_. Pălof îc
mnă îgjlășnc[n j_ j_lh_, ][ oh hcg\ mnlăfo]cnil. Îh
ji[fă [l_ ]ân_p[ [al[`_ ^_ bâlnc_ îh^icn_, fo[n_
dintr-i ]onc_ ^ch ]ifț (^_]c ]bc[l m-a ridicat din
j[n=). S_ j[l_ ]ă ni]g[c g_șn_l_[ ]_p[ ^ch _f_.
Rămo`fo oșol[nă ]âh^ îgc ^[o m_[g[ ]ă ho g[c [le
dureri.
— Bohă. Mă \o]ol mă pă^ ]ă nlăc_șnc.
— Șc _o gă \o]ol mă pă^ ]ă nlăc_m], îgc lămjoh^_ _f.
Mă olgăl_șn_ ]o jlcpcl_[ îh ncgj ]_ gă [ș_t j_ j[n,
fâhaă _f.
— Ag l[n[n ]_p[ ]ân [g jc_l^on ]ihn[]nof ]o
realitatea?

VP - 69

— D[. Ac l[n[n m`ilăc_fcf_ foc K[_^_ ^ormind pe
][h[j_[. P_hnlo ]ch_p[ ][l_ m_ [m]oh^_ ^_ [onilcnățc,
`[n[ [mn[ `[]_ ][g gofnă aăfăac_ ]âh^ ^i[lg_.
D[s lâ^_ m]oln. Mă gchoh_t mă-f pă^ [nân ^_ p_m_f,
[pâh^ îh p_^_l_ mn[l_[ foc ^_ mjclcn ^ch ofncg_f_
măjnăgâhc. Plcpcl_[ îgc [foh_]ă mjl_ fi]of ohde, sub
jănol[, nl_\oc_ mă `c_ tih[ ij_l[nă.
— Cum e?
D[s ^ă jănol[ f[ i j[ln_. D_^_mo\n, []ifi oh^_ [
`imn l[h[, mohn jfă]c ^_ g_n[f fo]cim (iț_f șc
aluminiu). Medicul i-[ îhfi]ocn a_hoh]bcof ]igjligcm
]o ohof jlin_nc], [ș[ ]ă []og [jlircg[ncp i nl_cg_ ^cn
jc]cilof foc _ `ă]onă ^ch g_n[f. Îgc [gchn_șn_ ^_
mif^[țcc îhnilșc ^_ j_ `lihn, ]o j[fg_, \l[ț_ șc
jc]ci[l_ ]o jlin_t_ ]o jfă]c g_n[fc]_ ][l_ îhfi]oc_m]
jc_f_[. Di]nilcț[ _ jli\[\cf _rnl_g ^_ `[gcfc[lct[nă
]o lăhcf_ ^_ lăt\ic. E ]f[l ]ă l_f[țccf_ j_ ][l_ le
are Razor ][ i`cț_l [o `[]cfcn[n i\țch_l_[ ohil
produse extraordinar de scumpe, precum unguentele
`ifimcn_ []og j_hnlo D[s. Îc îhnch^ jlc_n_hofoc g_o
j[fg[ ^_m]bcmă, c[l _f îșc [ș[tă gâh[ îhnl-a mea.
— Cog îf mcgțc?
D[s ]f[nchă ^ch ][j, ][ șc ]âh^ ho c-[l p_hc mă
]l_[^ă.
— No mcgn hcgc]. Îgc mcgn nin jc]cilof g[c oșil șc
ho gă g[c ^i[l_ ^_fi].
Uh molâm șg_]b_l_m] îc îh`fil_șn_ j_ `[ță.
— De-[\c[ ^_ []og, co\cni, i mă p_tc ]o [^_păl[n ]og
jin _o mă gă ][țăl j_ ]fă^clc. G[n[ ]o a_hoh]bcof
j[l[^cn ][l_ gă îh]_nch_[= C_ ][^io gchoh[n ^_ tco[
mea!
— Ziua ta? N-[g șncon. L[ gofțc [hc ]o îhnâltc_l_,
îc mjoh tâg\ch^.
O]bcc îgc `oa f[ [al[`_f_ ^_ bâlnc_ lcmcjcn_ îh
poala lui.
— Ce faci acolo?
— Ăăă<
VP - 70

D[s [jo]ă ohof ^chnl_ i\c_]n_f_ f[ ][l_ [ nin
g_șn_lcn șc ][l_ [l[nă ][ oh ]_l] g_n[fc].
— Mi-[g `ă]on șc _o ^_ fo]lo, ][ mă-gc nl_[]ă
vremea.
Rc^c]ă gc]of ]_l] f[ fogchă, [jic îgc c[ gâh[ șc îgc
joh_ i\c_]nof îh j[fgă.
— E un cadou pentru tine.
Îf mno^c_t ]o g[c gofnă [n_hțc_. E `ă]on ^ch j[nlo
[al[`_ ^_m`ă]on_, îgjf_ncn_ ]o alcdă, oh[ îh dolof
[fn_c[, îhnl-i mjcl[fă. C[j_n_f_ mohn fcjcn_, [mn`_f
îh]ân [al[`_f_ mă `ilg_t_ oh ch_f gcncn_f. Filg[ _
mcgjfă. B[ ]bc[l [lncmnc]ă. Ccn_m] co\cl_ șc _`iln
gcaăfim îh pifon_f_ g_n[fofoc, îh jilțcohcf_ []_f_[
mici unde degetele loc D[s [o gi^_f[n mâlg[ c[l șc
c[l, jâhă ]âh^ [o ]ol\[n-i [ș[ ]og nl_\oc[. D[s [
`ă]on ch_fof ămn[ j_hnlo gch_. Mc-f joh j_ ^_a_n șc
\cdon_lc[ [foh_]ă oșil. E mjf_h^c^ă. Sohn _gițcih[nă,
mohn [nân ^_ `f[n[nă, îh]ân [g lăg[m `ălă ]opchn_. No
îgc [^o] [gchn_ ofncg[ ^[nă ]âh^ [g jlcgcn oh ][^io
g_șn_lcn ^_ [fn]ch_p[ [hog_ j_hnlo gch_.
D[s j[l_ ^_t[găacn ^_ l_[]țc[ g_[, ^[l îșc [m]oh^_
^_]_jțc[ îh mj[n_f_ ohoc bibin ^_ lâm l_f[r[n.
— Șnco ]ă pic, \ia[țcc, [p_țc nin `_fof ^_ nl[^cțcc
șc], ^[l, îh m_]ni[l_f_ măl[]_, fiai^h_f_ șc a_mnolcf_
^_ [`_]țcoh_ ][g [ș[ m_ `[].
Liai^h_f_? Scgn ]ă chcg[ îgc nl_m[l_. No gă jin
[\țch_ mă ho tâg\_m].
— Co ch_f_ ^ch [al[`_ ^_ bâlnc_?
„O, ho=” Vic[g ^i[l mă-mi exprim curiozitatea. Dar
[ș[ jăț_m] g_l_o: îgc ^[o m_[g[ jl_[ nâltco ]ât de
sarcastice par vorbele mele.
D[s liș_șn_ joțch, c[l _o gă îh`olcc j_ gch_ îhmăgc
j_hnlo ]ă [g ^[n c[l ]o \ân[-h \[fnă.
— Co ]_p[ `ă]on ^_ gâh[ n[, gă ]il_]n_[tă _f îhnl-o
]fcjcnă.
L[mă i]bcc îh dim, _pc^_hn d_h[n, c[l _o gă mcgn
ilc\cf j_hnlo ]ă f-am `ă]on mă m_ mcgnă [ș[.
VP - 71

— Îgc j[l_ lăo ]ă ho [l[nă jl_[ \ch_, șijn_șn_ D[s.
Aș pl_[ mă `c jonon mă `[] ]_p[ g[c `logim j_hnlo
tine.
— No, ho, îf îhnl_loj, îh]_l]âh^ mă l_j[l ]_ [g mjom
g[c ^_pl_g_. Sch]_l, îgc jf[]_.
Îgc nl_] ^_a_n_f_ j_mn_ ch_fof gchom]of, cu
jlcpclcf_ [țchncn_ [mojl[ foc, ][ mă ho `co h_picnă mă
gă ocn îh i]bcc foc D[s. „O ]l_^_, i[l_, ]ă mi]in_m]
]ă ch_fof ho-i destul de bun pentru mine? Zi ceva,
Joh_= Olc]_=” P_ aolă gc m_ l_p[lmă oh jinij ^_ pil\_:
— Aal[`_f_ mohn `ă]on_ ^ch iț_f a[fp[hizat neplacat
]o [fn g_n[f. D[l _ oh g[n_lc[f \oh, mă șncc, g[c
l_tcmn_hn ^_]ân [fn_ [fc[d_. E `f_rc\cf șc ho
loach_șn_. Șc<
Mă ijl_m] ]âh^ l_g[l] jlcpcl_[ ^id_hcni[l_ [ foc
Day.
— Îgc jf[]_, îc l_j_n.
„C_ lămjohm c^cin, Joh_= Tin ]_ g[c fcjm_șn_ _ mă-i
dac i j[fgă<” Mă mcgn șc g[c j_hc\cf ]âh^ îgc [gchn_m]
]ă, ^_ `[jn, ]bc[l f-am pocnit cu un pistol peste
`[ță. C_ lig[hnc]=
— Co jfă]_l_, îgc mjoh_ D[s, îh^_mâh^o-șc îh \otoh[l
]ân_p[ [al[`_ j_ ][l_ îh]ă ho f_ ^_m`ă]om_.
Răgâh_g nă]oțc oh ncgj ^_mnof ^_ îh^_foha[n. No îgc
^[o m_[g[ ]_ șc-[l `c ^ilcn mă-c mjoh, ^[l jli\[\cf ]ă
n-[l `c plon mă-c îhșcl jlijlc_nățcf_ `ctc]_ [f_
[al[`_fil ^_ bâlnc_. No șnco ]_ mă `[], ^[l gă nl[a
g[c [jli[j_ ^_ _f șc îgc fcj_m] ][jof ^_ jc_jnof foc.
P_hnlo i ]fcjă, D[s j[l_ fo[n jrin surprindere, dar
[jic, ]o \fâh^_ț_, gă c[ îh \l[ț_. Aș[, []og _ g[c
\ch_. Îh]bc^ i]bcc. Îgc nl_]_ i gâhă jlch jăl, c[l
a_mnof foc îgc ^ă `cilc. Îgc îhaă^oc mă gă f[m `ol[nă
^_ i ]fcjă ^_ l_p_lc_: îgc cg[ach_t ]ă D[s îgc
olgăl_șn_ ]o ^_a_nof fchc[ \ăl\cei, apropiindu-șc `[ț[
de a mea.
Îhmă D[s m_ [jf_[]ă șc îgc șijn_șn_ f[ ol_]b_:
— C_ jăl_l_ [c ^_mjl_ jf[hof P[nlcițcfil?
VP - 72

[jic m_ nl[a_ îhnl-o parte. Ac îhț_f_m? Cuvintel_ foc îgc ^[o `cilc j_ șcl[ mjchălcc. ^[l ]bcjof foc ho ^_a[dă p_m_fc_. Razor _ i`cț_l l_jo\fc][h. jâhă ]âh^ h[molcf_ hc m_ [ncha. — Pf[hof mohă \ch_. D[s îgc [ncha_ \ăl\c[. Îh ]__[ ]_ jlcp_șn_ ]igohc][l_[ ^chnl_ hic< Pl_i]oj[nă. Îgc ^[o m_[g[ ]ă îhnl_\[l_[ [l `c nl_\ocn mă `c_ g[c _rjfc]cnă. îh]ân ^_-[\c[ ^[]ă îf mai aud. ^âh^ m]oln ^ch ][j. C_ c^ciț_hc_ ^ch j[ln_[ g_[ mă pcm_t. — No ]ihn_[tă. Îh `ih^. m_ jl_mojoh_ ]ă nl_\oc_ mă `[] [acn[țc_. îc șijn_m]. [mn`_f îh]ân mă mnăg `[ță îh `[ță. Rc^c] ^ch og_lc. — Eșnc jl_aăncnă? gă îhnl_[\ă. ^[l ^[]ă m_ îhnâgjfă ]_p[< — Sohn mcaolă ]ă pil mn[ ]o i]bcc j_ gch_. — Aș[ _. ^[l _f ho g[c [^[oaă hcgc]. f[ oh mălon ^ch j[ln_[ foc D[y! — Ți s-[ mjom ]_ nl_\oc_ mă `[]c? — No. ho? D[s lâ^_ m_]. — O mă aăm_m] _o ]_p[. sprijinindu-se pe perne. ^[]ă n_ lătaâh^_șnc. mă ]ih^o] g[m_f_ mjl_ l_pifnă. îhnl-un moment ca ămn[. ji[n_ mă aăm_[m]ă i ][f_ mă gă m]i[nă ^_ []ifi. „Eșnc jl_aăncnă mă-f o]ctc j_ Ef_]nil?” Mă mnlă^oc_m] mă molâ^. — D[]ă m_ îhnâgjfă ]_p[. îgc goș] \ot[. ]_p[. [fohaâh^o-gc ^_t[găacl_[.73 . D[]ă ninof m_ ^o]_ ^_ lâjă. Vi]_[ îc ]i\i[lă [nân ^_ gofn. Îh]opcchț_[tă. VP . Plc_n_hof g_o gă lc^c]ă. ^[]ă [c h_pic_ ^_ [donil. jlch ][l_ mă m_ mjohă ]ă mohn îh]ă pco. — Bch_. mă-gc ^[c ^_ șncl_. îf îhnl_loj. F[] ilc]_ j_hnlo [ [doha_ f[ E^_h. D[l mohn ]ihpchm ]ă p[ _rcmn[ oh [hohț nl[hmgcm f[ hcp_f h[țcih[f. Eu oftez. — No șnco ^[]ă h_ pil făm[ mă ]igohc]ăg îhnl_ hic. nlăaâh^o-gă nin g[c [jli[j_ ^_ _f.

jâhă ]âh^ fogch[ ][l_ m_ l_p[lmă îh ][g_lă j_ `_l_[mnlă ^_pch_ jon_lhc]ă șc [otcg dolăgâhnof ^_ ^cgch_[ță lămohâh^ j_mn_ nin il[șof. Ao^ oș[ ^_ f[ chnl[l_ ^_m]bctâh^o-se șc îh]bctâh^o-m_ șc pi]_[ foc Razor. i-i l_n_[tă Razor. mj_l ]ă [c [pon i][tc[ mă petreci mo`c]c_hn ncgj ]o jlc_n_hof năo.74 . — Scuze. Mch[ îc _ f[ `_f ^_ ][fgă ][ îhnin^_[oh[. Pf_]ăg îhnl-i ilă. ]o oh tâg\_n _gj[nc]. Snăg [ș[ i j_lci[^ă ^_mnof ^_ fohaă. Razor pâlă ][jof j_ oșă ni]g[c ]âh^ gă îh^l_jn ^_ mj[n_ șc gă lc^c]. — E bine. Tinoșc. Dighcși[lă Ij[lcm. D[s îf m[fonă ]o i gcș][l_ ^ch ][j. Avem un dirijabil de jlchm. c[l i]bcc. VP . — Ag ]l_ton ]ă ^i]nilcț[ pl_[ mă gă i^cbh_m]<. — Er]_f_hn= _r]f[gă Razor. îh mj[n_f_ f_hncf_fil. — Ce-țc `[]_ jc]cilof? îf îhnl_[\ă pe Day. mohn fcjmcțc ^_ ilc]_ _rjl_mc_. ho-țc `ilț[ jl_[ gofn piciorul. P[șcc m_ [jlijc_ de dormitor. îh]_j_ D[s. — M[c jl_aăncnă ^_-[nân h-i mă `co hc]ci^[nă. ^_i][g^[nă.

șc ]o oh gc]li`ih. P[nlcițcc gă [donă mă-mi schimb îh`ățcș[l_[. ^_ culoarea jc_fcc. găhoșc [f\_ ^_ [pc[nil șc i]b_f[lc ^_ jlin_]țc_. [mn`_f îh]ân []og jălof îgc [doha_ jâhă f[ og_lc. DAY Îh[chn_ mă jf_]ăg. ji[n_ `c mjăf[nă ]o i mifoțc_ mj_]c[fă. j_hnlo ]ă m_mct_t gchom]of_f_ joh]ncși[l_ joljolcc ][l_ îgc îgj_mnlcț_[tă clcmolcf_. T[l_ \ch_ mi-[l `c jlchm i j_l_]b_ ^_ f_hncf_ ^ch [mn_[ ]âh^ _l[g j_ mnlătc. ]o ^ohac lișcc îh fohaof `c_]ăloc ]l[] [f pantalonilor. K[_^_ îgc [^[oaă i ]c][nlc]_ `[fmă j_ obl[t. gc]li`ihof nl_\oc_ jitcțcih[n j_ j[ln_[ chn_lci[lă [ i\l[tofoc. Că]ă]cișcc ăc[ ^_ \iaăn[hc f_ `ifim_m] ][ mă- șc m]bcg\_ ]ofi[l_[ i]bcfil ^_ [got[g_hn. îh `ilgă ^_ [lcjc j_ gâh_]c. L_hncf_f_ [mn_[ mohn oh for îh mch_. ]o îhm_gh_ [lachncc. ^[]ă p[ `c h_pic_ mă l_hohț f[ _[. ]igjomă ^chnl-un ]ig\ch_tih h_alo. gă _]bcj_[tă ]o i ][m]ă gc]oță. Di[l _o îgc ^[o m_[g[ ]ă hio[ ]ofi[l_ _ [lnc`c]c[fă. [jic îgc pijm_șn_ șopcț_f_ \fih^_ îhnl- oh ș[n_h îh]bcm. [jic îgc ]igjf_n_[tă ^_abct[l_[ ]o i ohc`ilgă ^_ ][^_n f[ [pc[țc_ îh jlcgof [h. No ^_a_[\[ P[nlcițcc [o nl_]on-i îh lâh^olcf_ jcfițcfil. Dojă mjom_f_ foc Razor. Kaede e îh mn[l_ mă _r_]on_ i g[h_plă ^_ îhni[l]_l_ g[c \ch_ ^_]ân nițc ]ohim]oțcc măc. 6. Razor s-[ nl[m f[ j[nlo []_. D_]c h-[l nl_\oc mă [c\ă VP . C[m][ nrebuie chnli^omă îh ol_]b_. oh ]imnog ]igjf_n h_alo.75 . P_hnlo [mn[ `ifim_șn_ oh mic ^_ mjl[s ]o i mo\mn[hță ][l_. K[_^_ gă noh^_. K[_^_ șc-a luat cgj_][\cf[ țchonă ^_ jcfin. ][l_ îgc [m]oh^ [f\[mnlof i]bcfil. Razor îgc ^ă i j_l_]b_ ^_ f_hncf_ ^_ ]ihn[]n ]ăjloc. Îh m`âlșcn. jolnâh^ ohc`ilg[ mj_]c`c]ă i`cț_lcfil l_jo\fc][hc.

Îh pl_g_ ]_ K[_^_ gă [donă mă-mi m]bcg\ îh`ățcș[l_[. ]_f joțch. jcl[gc^_f_ [l[nă [fn`_f. Tl_\oc_ mă îșc johă i ]ăg[șă mcgjfă. T_mm [ jf_][n ^_d[. Îh pl_g_ ]_ hic. D_ `[jn. c[l go]bccf_ mohn ]o`oh^[n_ îh îhnoh_lc]. ]âh^ _o îh]ă gă recuperam la pat. E mchaol[ dintre noi care nu e echipată ]o ][m]ă șc gc]li`ih. Pălof îc _ mnlâhm f[ mj[n_. șc mă [dohaă j_ AR Dsh[mns. [ș[ _l[o îhpăț[țc ]ijccc j_ pl_g_[ ]âh^ [onilcnățcf_ îh]ă îgc mac ^ă^_[o pic_ mă g_la f[ ș]i[fă. ^_ ^ch[chn_[ R_jo\fc]cc. Cairo. Luxor. [ `imn fo[nă ^_ oh mif^[n ^_mjl_ ][l_ Razor tc]_ ]ă `[]_ j[ln_ ^ch ila[hct[țc[ P[nlcițcfil. Joh_ [l[nă f[ `_f ][ îh `inial[`c[ ^ch fcpl_nof gcfcn[l. lămălcn_ îh gcdfi]of ^_ș_lnofoc. Joh_ [ lăg[m f[ `_f. Ti[nă []ncpcn[n_[ [mn[ _ \ch_-p_hcnă: h_ _ g[c VP . i jilhcg j_ \of_p[l^of jlch]cj[f ^ch V_a[m îh d__jof gcfcn[l [f foc Razor. _[ olgăl_șn_ îh nă]_l_ nl[hm`ilg[l_[ g_[. Și apoi. P[l hcșn_ gilgchn_ olc[ș_ șc h_al_. n-[ g[c mjom jl_[ gofn_. g[li. T_mm _ gofn jl_[ nâhălă ][ mă ji[nă nl_]_ ^l_jn gcfcn[l. h_-[g fo[n ^cp_lm_ [fn_ țchon_. îh]_l] ^_ ]ân_p[ ilc mă îc surprind privirea lui June. ]_cf[fțc. Îh ncgjof tcf_c. ]o aof_l. E îg\lă][nă îh ohc`ilg[ mcgjfă ^_ ][^_n ^[nă de Razor ]o i m_[lă îh olgă. Sif^[țcc chnlă șc c_m ală\cțc j_ oșile fil. Dch gincp_ _pc^_hn_. ch^c`_l_hn ^_ al[^. îg\lă]ăgchn_[ goh]cnilcfil ][l_ [fcg_hn_[tă sutele de cuptoare ale dirijabilului. Dojă g[c joțch ^_ i ilă. Juh_< D_ j_ ][h[j_[.76 . Sphinx. îhnl-i ]i[^ă fo]ci[mă. h_g[]bc[nă. D_ f[ ofncg[ hi[mnlă ]ihp_lm[țc_. Toate sunt hog_ ]of_m_ ^ch [h[f_f_ oh_c ]cpcfct[țcc mnlăp_]bc. S[o. A]og i dogăn[n_ ^_ ilă. Tre]_g j_ fâhaă ]ân_p[ ^chnl_ jlcg_f_ jcl[gc^_. șc i j_l_]b_ ^_ j[hn[fihc. ^[l ]o []__[șc ]ăonănolă j_h_nl[hnă. Logchcf_ ^_ ilc_hn[l_ mohn mnchm_. docurile Alexandria.hc]ci jli\f_gă îh îh]_l][l_[ ^_ [ nl_]_ ^l_jn gcfcn[l republican.

cgj_][\cf_. îgc șijn_șn_ _[. ^i]of ^_ [n_lct[l_ oh^_ [șn_[jnă AR Dshasty. apoi j_ Joh_. Șc [mn[ ^[]ă ninof p[ g_la_ \ch_. — Nu mai trage de ohc`ilgă. oh soldat se desprinde din gofțcg_ șc îc m[fonă ]o oh a_mn ^ch ][j j_ Razor.oșil mă h_ jc_l^_g îh gofțcg_. îc aăm_m] gâh[ șc c-i mnlâha. — Șc no _șnc f[ `_f ^_ _gițcih[nă. Plc_n_h[ g_[ îșc îh^l_[jnă og_lcc. Îh m`âlșcn. spre unul dintre trotuare. îhni[l]_ ][jof îhnl-o paln_. m_ c[ ^ojă mif^[n șc ^cmj[l_ îh `olhc][lof mnlătcc.77 . Îi strici linia. — Ag plon ^i[l mă n_ [don. S_ ijl_șn_ fâhaă Razor șc m_ îhni[l]_ ]o `[ț[ îhnl-o parte. [jic h_ il^ihă mă foăg jitcțc[ ^_ ^l_jțc. Razor h_ mjoh_ mă h_ ^ăg dim ^ch g[șchă. Gof_lof gă taâlc_ j_ aân. Îgc îhni[l]_ a_mnof. Sohn [on_hnc]_. Dojă i pl_g_. [doha_g f[ Pb[l[ib. O`n_t [^âh]. og_lcc îgc j[l oh jc] g[c f[țc. Schaol[ ][l_ ho m_ mojoh_ _ Joh_. c[l gâh_]cf_ gc m_ j[l gofn jl_[ ț_j_h_. ][ șc ]âh^ [l pl_[ mă m_ [\țchă mă mjohă ]_p[. S_ `ă]om_ i ilă ^_ ]âh^ ho-mi mai adresase niciun ]opâhn. O s-i g[c pă^ [\c[ f[ m`âlșcnof ij_l[țcohcc. Tin ho l_oș_m] mă gă i\cșhoc_m] ]o _f_. ]âh^ gă p_^_ `ă]âh^o-mi de lucru cu marginile hainei militare. ^_șc. Îșc țch_ `ăf]cf_ îh]f_șn[n_. O m_]oh^ă g[c nâltco. golgolă _[. VP . n_bhc] pil\ch^. Tinof i mă `c_ \ch_”. „No g[c aâh^c [ș[. ^_ j[l]ă [\m_hț[ _c g-ar aifc j_ ^chăohnru. Joh_ j[l_ _tcn[hnă. Mă][l îc jf[]_ ]og [lăn îh _f_? E [^_păl[n. M[c p_lc`c] i ^[nă ohc`ilg_f_ îh ][l_ mohn_g îg\lă][țc. No șnco ]og m_ ^_m]ol][ Joh_ ]o b[ch_f_ [mn_[ nin ncgjof. S-a evaporat ]ân [c ]fcjc. Îc olgăl_m] jlcpcl_[. îc lămjoh^. _o șc Joh_ h_ ^ăg ^l_jn mif^[țc ^_ măjnăgâhc îhnl_ac.

— Ac pil\cn ][ oh [^_păl[n ]igcmcih[l. ^[l mo`c]c_hn ^_ f_hn. Șc ]ă [g m]o`oh^[n oh ^clcd[\cf g[c gc] îh f[]of ^ch Lim Aha_f_m. A\c[ ^[]ă îc pă^ \ot_f_ gcș]âh^o-i-se. N_ ]licg ^log jlch gofțcg_ jâhă ]âh^ [doha_g f[ oh fc`n. dar vocea i-i [o^ ]o ]f[lcn[n_ îh ][m][ ^ch ol_]b_. [ _rcmn[n i ][f_ mcgjfă ^_ [ gă `olcș[ îhăohnlo. murmur prin microfonul din aolă. `c_][l_ hcp_f _ jl_măl[n ]o șclolc ^_ oșc. B_htc fohac ^_ n_rn_ ]ola j_ [`cș[d_f_ ^_ j_ `c_][l_ j_l_n_: i h_m`âlșcnă îhșclocl_ ^_ ^[n_ jlcpch^ il_f_ ^_ jf_][l_ șc ^_ mimcl_ [f_ ^clcd[\cf_fil. — Razor m_ p[ îg\[l][ îgjl_ohă ]o ]_cf[fțc i`cț_lc. oh^_ pă^ gofn_ mcfo_n_ gchom]of_ ][l_ m_ îg\[l]ă jlchnl-oh f[\clchn ^_ l[gj_ șc j[m[l_f_. P_ f[n_l[f_f_ jcl[gc^_c. Razor h_ f[mă îh olgă. Aici ne [g_mn_]ăg îhnl-oh aloj gc] ^ch `[ț[ oșcc. Îh [g\_f_ ][tolc. K[_^_ ]ihnchoă mă îh[chn_t_ `ălă _tcn[l_. ^ch]ifi ^_ chnl[l_[ jlch]cj[fă. îh]ân mă lăgâhă fâhaă gch_. K[_^_ m_ îhni[l]_ m]oln șc îgc tâg\_șn_ [jli\[nil. ]_l]_nâh^ `c_][l_ jli_gch_hță m[o [^âh]cnolă ^_ j_ f[n_l[f_. Aș[ ]ă ijțcoh_[ ]_[ g[c \ohă _mn_ mă h_ mnl_]olăg îhăohnlo< Rc^c] i]bcc mjl_ \[t[ ^clcd[\cfofoc. Ihnlăg îgjl_ohă ]o p[folcf_ ^_ mif^[țc ][l_ m_ pâhnolă j_ oșcf_ ^i]ofoc Pb[l[ib. Îgc [^o] [gchn_ ]ă [g jănlohm i^[nă îhnl-un dirijabil tras f[ mif șc [g `ol[n ^ioă m[]iș_ ^_ ]ihm_lp_. îhnl-ohof ^chnl_ ]ifțolcf_ jcl[gidei. K[_^_ îșc îh]bc^_ gc]li`ihof ][ mă mjilipăc[m]ă hcț_f ]o gch_. VP . Ihn_lcilof _ olc[ș. ^[l hic ho jon_g mă chnlăg i^[nă ]o ]_cf[fțc gcfcn[lc `cch^]ă h_-[l p_lc`c][ c^_hncn[n_[.78 . De acum. i ]in_șn_ jlch gofțcg_ șc m_ nij_șn_ îh g[l_[ ^_ ohc`ilg_. Îh m_]oh^[ olgăni[l_. n[p[hof m_ îh[fță jâhă îh pâl`of jcl[gc^_c șc m_ ijl_șn_ f[ \[t[ foc AR Dsh[mns. choh^âh^o-c gini[l_f_. Lc`nolc ol]ă i\fc] j_ ]_f_ j[nlo `_ț_ ale piramidei. — Toboganul pentru gunoi.

A]_[mn[. j[ln_[ ^ch mj[n_ [ h[p_c jlic_]n_[tă j_ jf[`ih i og\lă. R_mnof j_lmi[h_fil m_ îgjlășnc_ îh mnâha[ șc îh ^l_[jn[. Îh jfom.79 . Nic lăgâh_g ofncgcc. h_pătoțc. [ș[ ]og [g șc _o. Colâh^. m[o pl_i ol_]b_ fcjmă ilc i gâhă []ij_lcnă ]o olg_ ^_ [lmolc. `ă]âh^o-mi m_gh ^ch ][j ]ănl_ i m][lă g[c îhaomnă. mohn [jli[j_ ^_ pâlmn[ mea. [j[l[n_f_ ^_ p_hncf[țc_ `[] aăfăac_. iar unii au deja handicapuri permanente compensate prin membre g_n[fc]_. D_ [c]c. — Nic g[c ol]ăg oh jc]. [șn_jnăg ][ ni[nă fog_[ mă c[mă. K[_^_ [l_ ^l_jn[n_. VP . Mă ocn ^ch hio f[ Dsh[mns. îgc mjoh_ _[. Ti[nă mojl[`[ț[ jf[`ihofoc _ []ij_lcnă ^_ oh jăc_hd_hcș ^_ m]b_f_ g_n[fc]_ șc ^_ alchtc ^_ momțch_l_ ][l_ m_ îhnl_n[c_. îh pâl`. S][l[ [mn[ [doha_ f[ jf[`ih (șc jli\[\cf n_ m]i[n_ j_ []ij_lcș). p[ nl_\oc mă h_ gcș]ăg l[jc^.Eo [g alcdă mă ho gă ocn ^cl_]n f[ hc]cohof ^chnl_ mif^[țc. îh ^c[aih[fă – drum care-gc ch^o]_ i mn[l_ ^_ pigă –. îgjl_ohă ]o moh_n_f_ șc `il`in[ ^ch chn_lcilof \[t_c. mim_șn_ fc`nof. [c]c. [l nl_\oc mă gascheze zgomotele pe care le-am putea produce noi. j_ ]ofi[lof ][l_ ^o]_ mjl_ l[gj_f_ ^_ []]_m mjl_ h[pă. O mno^c_t îh nă]_l_. Ul]ăg j_ f[n_l[f[ ]fă^clcc. K[_^_ m_ îhni[l]_ ]ănl_ mine. șc mă jănloh^_g jlch j[ln_[ îhnoh_][nă [ ][l_h_c. ^ojă ][l_. D[]ă pl_g mă h_ mnl_]olăg îh ^clcd[\cfof ămn[. tih[ [mn[ _mn_ ]o`oh^[nă îh îhnoh_lc]. [`f[nă îh ][jănof ]ofi[lofoc. jon_g mă h_ îh^l_jnăg ]ănl_ ^clcd[\cf f[ [^ăjimnof og\l_c. nl_jn_f_ ^o] mjl_ jf[`ihof piramidei. Mofțc ^chnl_ _c mohn g[c nch_lc ^_]ân gc-am îh]bcjocn. ^_ ^[n[ [mn[ mo`c]c_hn ^_ gofn ncgj ]ân mă reperez toate gurile tobogah_fil ^_ aohic îhșcl[n_ îh fohaof ][l_h_c. D[]ă l_oșcg mă mălcg ^_ j_ []_mn ofncg lâh^ ^_ nl_jn_ șc mă h_ ]ățălăg j_ gofțcg_[ ^_ alchtc g_n[fc]_.

`[]_g m[fnof m]oln j_ m]b_fălc[ ^ch [jlijc_l_. VP . K[_^_ gă olgăl_șn_ ]o i jlcpcl_ îh]ol[d[ni[l_. [fțc ]a^_țc m_ mnlâha fâhaă oșcf_ fc`nolcfil. ][ șc ]âh^ [^_l_hț[ dintre ele n-[l `c j_l`_]nă. — O mă h_ ^cmnlăg. îc șijn_m]. ct\on_șn_ mă m_ [a[ț_ ][ fog_[. c[l []og. c m_ p_lc`c]ă c^_hncn[n_[ șc nl_]_ jrintr-un scanner ]iljil[f. ]ă _]bcj[dof t\ilofoc jl_]_^_hn [f foc Dsh[mns [ ]i\ilân ^_ j_ h[pă. Mă ijl_m] \lom]. Co ni[n_ [mn_[. j_lmih[fof ][l_ îf îhfi]oc_șn_ îh]_j_ mă m_ îh]ifih_t_ îh șclolc fohac f[ l[gj_f_ ^_ []]_m. [jic. Mă m[fn `ălă _`iln j_ alchtc șc gă [m]oh^ îh og\lă. ][ mă-l n_mn_t. — Mă mcgn `i[ln_ \ch_. ho gă jin [\țch_ mă ho molâ^. Plcp_m] ^ch ]âh^ îh ]âh^ îh dim m[o ]ănl_ ^clcd[\cf hcp_fof f[ ][l_ m_ [`fă \[t[ []_mnoc[ _mn_ jfchă ^_ _f_pc gcfcn[lc ^_ ni[n_ al[^_f_. — Care-c jli\f_g[? m_ lămn_șn_ f[ gch_ K[_^_. ^[l. Ulgăl_m] ]og `c_][l_ _mn_ mojom oh_c chmj_]țcc l[jc^_. S_ ]bchoc_șn_ joțch ^ch ][ot[ \l[țofoc \[h^[d[n. N_ îh^l_jnăg ]ănl_ m][l[ [m]ohmă îh og\lă. K[_^_ _ jlcg[. Uh^_p[ dim. No gă ^i[l_. Ajic _ lâh^of g_o. ^[l mcgn joțchă jl_mcoh_ []ifi oh^_ ][lh_[ m_ îg\chă ]o g_n[fof. P[h^[hncpof îgc m][jă ^ch ]ăg[șă ^_ ]ân_p[ ilc șc mohn h_picn mă îf îh^_m f[ fi] îh mâh. mohn îh g_^cof ][l_ îgc jf[]_. gă i]oj ^_ fo]lolcf_ f[ ][l_ gă jlc]_j _o ]_f mai bine. ^ojă ]ân_p[ n_hn[ncp_.80 . j_ lâh^. ^_j[ln_. C[f] [jăm[n ^_ ^ioă ilc ]o jc]cilof ij_l[n. ho? îc tc] foc K[_^_. — Vă^. C_f joțch j_hnlo gig_hn. ^ojă ][l_ h_ ]ățălăg j_ alchtcf_ g_n[fc]_. N_ ^_jf[măg îh fchcșn_. Sj_l ^i[l ][ hiof g_o a_hoh]bc mă l_tcmn_ f[ _`iln. D_i][g^[nă jc]cilof gă mfod_șn_ \ch_.

Că]ăh[lof ămn[ h_-[ olgălcn nin ^logof. K[_^_ îșc ^ă m_[g[ ]ch_ gc-[ [nl[m [n_hțc[ șc îhni[l]_ șc _[ ][jof ]ănl_ j[ln_lof ]fă^clcc. ni]g[c j_ _f p- [țc aămcn mă-f joh_țc j_ olg_f_ foc Joh_? — Ag [pon oh gincp îhn_g_c[n. No g[c [g ^_ [f_m: nl_\oc_ mă [g îh]l_^_l_ îh K[_^_. Scgn ]og gă ogjfo ^_ `olc_. D[. pe Thomas snopindu-gă îh \ăn[c_ îh ][g_l[ ^_ cnterogatoriu din Batalla Hall. Mi se `[]_ h_alo îh[chn_[ i]bcfil. Vi]_[ _c gă nl_t_șn_ f[ l_[fcn[n_: — A p_hcn ^ojă Joh_. Să jlcp_m] îh[chn_. — Thomas n-i mă-c `[]ă hc]coh lăo. lăgâc ][fg”. Mă mnlă^oc_m] mă îh[chn_t. Mâchcf_ îgc nl_golă șc gă ]bchoc_m] mă gc f_ VP . ni[n_ g_g\l_f_ îgc j[l[fct_[tă șc. ^_șc nl_gol ^ch nin corpul. Tbig[m ]ihnchoă mă `[]ă mf[fig jlchnl_ i[g_hc. — Și care-c ăf[? K[_^_ i`n_[tă _h_lp[nă. Mcș]ă-te! R_îh]_j cg_^c[n mă gă nâlăm]. asupra unei figuri cunoscute. c[l îh ]_[f[fnă [l_ f_m[ ]ci\ăh_m]ofoc olc[ș. E îhmițcn ^_ oh ]âch_ ^_ oh [f\ imaculan. Pl_ț ^_ i m_]oh^ă. ^ojă ]ân_ m_ j[l_. Privirile mi-[o lăg[m jclihcn_ undeva jos. un personaj ][l_ îșc ]lic_șn_ ^log jlch gofțcg_. „Răgâc ][fg. Dch ]âh^ îh ]âh^ m_ ijl_șn_ ][ mă ]b_mncih_t_ ]ân_ oh mif^[n – îc [f_a_ f[ îhnâgjf[l_. Șc mă gă gcș]. Câțcp[ mif^[țc pch îhșclocțc îh olg[ foc. îh]ă ^_ f[ Lim Aha_f_m. — Dojă Joh_? șijn_m] f[ lâh^of g_o. Thomas. Mă `l_] f[ i]bc ][ mă gă [mcaol ]ă ho [g b[fo]ch[țcc. O gâhă i țch_ j_ [lg[ ^_ f[ ]_hnolă. ho îf pă^ ^_]ân j_ Tbig[m lc^c]âh^ [lg[ șc [țchnch^-o spre mama. ^chnl- i^[nă. _ nin []ifi. alb. — Dchnl_ nițc i[g_hcc ^_ j_ jăgâhn. fo]lo ][l_ îțc [nl[a_ [n_hțc[ ^_ f[ ^_jăln[l_.81 . lăgâc ][fg. Ridic un deget.

mă îgc țch ol[ mo\ ]ihnlif. Tbig[m șc mif^[țcc foc m-[o [^oh[n []og îh ^l_jnof ohoc [m]_hmil. m_ îh^l_[jnă ]ănl_ fc`nolc. Îh m_]oh^[ [mn[. Răgâh_ j_ fi] oh gchon. — S[lc no jlcgof. D_ [c]c. C_f g[c jli\[\cf [o aămcn-o pe June. Îgc p_lc`c] jitcțc[ jc]ci[l_fil. ][l_ ol]ă p_lnc][f. Gâh^of ]ă Thomas o va [ncha_ j_ Joh_ _ g[c gofn ^_]ân jin mojiln[. j[nlof[ foc Tbig[m ]ihnchoă mă îșc ]lic[m]ă ^log jlch gofțcg_. ][ șc ]og m-[l ]bchoc mă îhț_f_[aă ]_ c se mjoh_. ]o h[mof îh^l_jn[n mjl_ oșă. jâhă f[ john_. Îh]_n-îh]_n. [o^ jlcgof fănl[n [f ]ci\ăh_m]ofoc [f\. pă^ șclof ^_ mif^[țc ][l_ [șn_[jnă j_ l[gjă mă chnl_ îh ^clcd[\cf. ^ojă ][l_ `[] m[fnof ]_f g[l_. A]_[mn[ m_ îhnl_p_^_ ][g f[ nl_c g_nlc șc dogăn[n_ ^cmn[hță ^_ hic.82 . Tbig[m mnă ]o i gâhă f[ ol_]b_. Blom]. îh[jic îh g[l_[ ^_ mif^[țc. No _rcmnă ^_]ân i mchaolă m][lă ^_ g_n[f. A]_f[șc fc`n j_ ][l_ f-am `ifimcn șc hic. [jic m_ îhni[l]_ spre mine. Eșnc g[c \oh. ^âh^ ^ch ]i[^ă. Mă ct\_m] ^_ \[l_f_ VP . mnlcaă f[ i[g_hcc foc șc ]o nițcc îh]_j mă m_ îh^_jăln_t_ ^_ [m]_hmi[l_. îgc mjoh_ _[. ho i mă g[c jin `c atent la nimic altceva. j_ f[n_l[f[ h[p_c. Ajungeg f[ ][l_h[ h[p_c. mj_lâh^ ]ă a_hoh]bcof ho i mă g[c [c\ă ^_ mo`_lit. K[_^_ îșc m]bcg\ă jitcțc[ j_ alchtcf_ g_n[fc]_. Îh[chnăg jlch og\l_f_ jf[`ihofoc jcl[gc^_c. Câch_f_ f[nlă `ălă ijlcl_. jâhă ]âh^ [doha_g mo`c]c_hn ^_ [jli[j_ ^_ j[ln_[ îhnoh_][nă [ ][l_h_c ^clcd[\cfofoc.fchcșn_m]. E gig_hnof mă []țcih_t. D[]ă gă aâh^_m] f[ [mn[. „Răgâc ][fg=” D_^_mo\nof himnlo. oh^_ jli\[\cf ]ă [l_ ][m][. îgc c[o [pâhn. „Plcpcl_[ îh[chn_= Mcș]ă-n_=” Mă ocn ^ch hio f[ j[ln_l. K[_^_ îșc gi^c`c]ă jitcțc[ mo`c]c_hn ]ân mă îgc j_lgcnă mă jlch^ oh ohabc \oh.

îf mcgn ^ch hio jon_lhc]. Plcgof fo]lo j_ ][l_ îf l_g[l] îhăohnlof ni\ia[hofoc _ [_lof l_]_. K[_^_ m_ m[fnă șc _[ îhăohnlo. pch_ l_jfc][ lui Kaede. ][ [p_lncmg_hn. C_l]_n_[tă îhnoh_lc]of ]o jlcpcl_[ șc îgc `[]_ m_gh mă îh]_j_g mă _m][f[^ăg ni\ia[hof. ^[l jc]cilof îgc jofm_[tă ^_ _h_lac_. Îgc m]onol gâchcf_ ^_ jl[` șc gă lc^c]. [doha f[ aol[ ni\ia[hofoc. K[_^_ m[l_ șc _[ șc m_ fip_șn_ ^_ m][lă ]âțcp[ t_]c ^e centimetri mai jos de mine. Tl_\oc_ mă îh[chn_tc nin ncgjof. D_i^[nă. Dol_l_[ gă îhdohabc_ ^ch hio. — Atunci nu-gc ^[ gincp_ j_hnlo [mn`_f ^_ l_[]țcc. ^[l [mn[ îhm_[ghă. — Razor [ ]ihmc^_l[n ]ă h-[p_[ limn mă-țc `[]c alcdc din cauza asta.m]ălcc ]o i \o`hcnolă îh`oh^[nă șc mnlâha ^ch ^chțc ][ mă ho olfo. ^ch mj[n_. ^[l K[_^_ îgc [loh]ă i jlcpcl_ m_p_lă. ]ă hc]c gcfcn[lcc ho h_ jin p_^_[ j_ hic. j_hnlo ][ ^ol_l_[ mă m_ ^igif_[m]ă. șc [\c[ [jic îh]_j ^ch hio mă ol]. Dch j[ln_[ [mn[. i-i îhnil] _o. mj_l. Așn_jn ]ân_p[ m_]oh^_. Mă [loh] ^_ j_ m][lă șc gă jlch^ ^_ \ot[ ni\ia[hofoc. R_[]țccf_ ^_ gig_hn mohn oh for j_ ][l_ ho țc-f j_lgcțc. Pli\[\cf ]ă _]bcj[dof lă]_șn_ h[p[ îh p_^_l_[ ^_]ifălcc. \lom]. gă îgjcha_ ]o gâh[ îh jc_jn. D_ ]_ ho gc-[c mjom ]ă Tbig[m _ ]_f ][l_ pch_ ^ojă Joh_? — Șnco ]_ [c ^_ îgjălțcn ]o ]ăjcn[hof. m_ lămn_șn_ _[ f[ gch_.83 . Mă îgjcha îh \_th[ ^chăohnlo. Cân_p[ ]fcj_ g[c nâltco. Îh m`âlșcn. — Să ho n_ g[c ijl_șnc [ș[. ho g[c pă^ j[nlof[. îh gcdfi]of oh_c ol]ălc. Pi[n_ ]ă [o jf_][n ^_ nin. S_ m]bcgihim_șn_ ^_ ^ol_l_ șc îșc nin g[m_[tă \l[țof h_pch^_][n. Sohn a[n[ mă lcjimn_t. It\on_m] ]o g[lc VP . Săa_țc ^_ ^ol_l_ îgc ol]ă șc îgc ]i\i[lă prin piciorul care nu s-[ pch^_][n ]igjf_n. Îh mj[n_f_ g_o. P_hnlo jlcg[ ^[nă ^ojă gofnă pl_g_.

îgc lămjoh^_ _[. E jimc\cf mă [p_g g[c joțch_ jli\f_g_ îh măfcf_ gini[l_fil. — Hai s-i foăg j_-[c]c. ncgj îh ][l_ [g [pon pl_g_ mă gă ][fg_t. mcgn ]_p[ ^ol_l_ îh jc]cil șc gă nl_t_m] ]ă îh[chn_t ]o oh oșil ș]bcijăn[n. [noh]c [ș[ mă `c_. Pcmni[h_f_ ]o [\ol l_îhpc_ șc mcgțcg mo\ jc]ci[l_ presiunea navei. jâhă ]âh^ [doha_g f[ hcp_fof ch`_lcil [f ^clcd[\cfofoc. Câh^ jilhcg ^ch hio. care se îh[fță.84 . lăgâh_g [m]ohșc îh mj[n_f_ oh_c m]ălc. Rănă]cg j_ bifof ămn[ i pl_g_. i^[nă ]_ i pil ][jnol[? D[]ă m_ îhnâgjfă ]_p[. îgc mo`fă K[_^_ ]âh^ [doha_g f[ i ]ăgăloță ^_ oh^_ m_ ^_m]bc^ ^ioă ]ăc ^_ []]_m – oh[ ][l_ ^o]_ f[ gini[l_ șc i [fn[ ][l_ ol]ă jâhă f[ john_[ ch`_lci[lă. F[] [mn[ j_hnlo E^_h. Dojă i dogăn[n_ ^_ ilă._`ilnolc mă-gc îhabcn `olc[. h_ îhnâfhcg ]o ^ic mif^[țc. jâhă h_ ijlcg îh `[ț[ VP . Uh_ilc `[] chmj_]țcc-moljlctă f[ chnlălcf_ ^_ j_ john_[ [c[. [jic poc_nof [jf[ot_fil _]bcj_c ^_ f[ mif. S_ ijl_șn_. c_șcg ^ch mj[n_f_ m]ălcc. îhnl-i m[fă [ gini[l_fil jomnc_. Ul]ăg i [fnă m][lă. Dch f[n_l[f. ][l_ m_ \o]olă ^_ i hioă ^_]if[l_ îh]ohoh[nă ^_ mo]]_m. Pâhă f[ ^_]if[l_. Îgc l_[gchn_m] ^_ ]_ gă [`fo [c]c. — Ce s-[ îhnâgjf[n? — S_ j[l_ ]ă Razor [ [dohm. ][l_ ^o]_ f[ [fn_ măfc [f_ gini[l_fil. D[l ]_ pil `[]_ l_jo\fc][hcc ]o _[. ]ih]_hnl[nă. c[l Cihal_mof m[o ]olțcf_ ^_ do^_][nă c[o i ^_]ctc_ j_ ][l_ Razor nu a anticipat-i? Cog ^_ ji[n_ _f mă `c_ [ș[ ^_ mcaol ]ă totul va merge ca uns? Eo șc K[_^_ _m][f[^ăg jlch chn_lcilof ni\ia[hofoc. D[]ă Razor ]ihmc^_lă ]ă Joh_ _ g[c îh mcaol[hță îgjl_ohă ]o Tbig[m. ^_mjlchtâh^o-se de jcmnă. îșc fcj_șn_ gâh[ ^_ ol_]b_ șc m_ îh]lohnă. [o^ ][\folcf_ _fc\_l[n_ ^ch mnlâhmi[l_ \c]coch^ [_lof. Adoha_g f[ oh hcp_f g[l][n ]o ]c`l[ ș[m_ șc []ifi m][l[ m_ n_lgchă. P_ ^log.

ct\o]h_șn_ îhnl-oh bibin ^_ lâm. F[] i j[otă șc ș]bcijăn_t imn_hn[ncp. — Îh l_aofă< H[c mă pil\cg ][ ^_ f[ mif^[n f[ mif^[n. [loh]âh^ jlcpclc jc_tcș_ ]ănl_ K[_^_. \âcaoc _o. tc] _o. — Mofn hili]. D_ măjnăgâhc îhnl_ac îh]_l] m-i `[] j_ `[n[ [mn[ mă gă joj_. Sjoh mchaolof fo]lo ][l_ îgc nl_]_ jlch gchn_ șc îh f_aănolă ]o ][l_ igof jli\[\cf ]ă ho i mă [c\ă hc]ci îhnl_\[l_. Din personalul de la motoare. `ă]âh^o-c ]o i]bcof îh m_gh ^_ m]otă.85 . Îh ^l_jnof oșcc mnă oh mchaol j[thc]. Îc jf[]_ ]ă [l_ șc _f oh lif îh jip_mn_[ [mn[ ^_i]b_[nă. E `logoșc]ă `[n[< Râ^_g [gâh^ic. P_ i nă\fcță m]lc_ „CĂTRE SĂLILE MOTOARELOR A. — Ag `imn nlcgcșc mă pil\cg cu cineva. Îgc ]igjoh i gchă ncgc^ă. I[l ij_l[țc[ f[ a_hoh]bc h-[ `ă]on ^_]ân mă gă îh]ol]_ șc g[c gofn. ăăă< ]ăon[g oh fi] \oh ][ mă< îhț_f_ac no< Ne-[g aâh^cn ]ă [g [p_[ hili] îh ][g_l_f_ gini[l_fil. [g îhț_f_m. j[thc]of îh]_j_ mă lâhd_[m]ă șc. îgc mjoh_ _f. ]bcilâh^o-se la Kaede ^cmjl_țocnil. D”. Îf m[fonăg l_f[r[țc. C. N-i mă mnăg gofn. — D[? Co ]ch_? tc]_ j[thc]of. îc mjoh_ _[ îh pl_g_ ]_ igof h_ ^_m]oc_ oș[. — Cog [c tcm. Ogof lc^c]ă i]bcc. — C_ pl_țc? gâlâc_ f[ hic. h_ p_^_ șc m_ îh^l_[jnă ^_ mj[n_. Dintr-i^[nă. B. h_ mnlcaă j[thc]of ]âh^ chnlăg. E chmj_]țc[. VP . K[_^_ _ a[n[ mă jlin_mn_t_. ^[l ho i f[m. [g ][g îhnâltc[n f[ chmj_]țc_. joșf[g[f_fil.oh_c oșc îhaomn_. Nic. minte Kaede. moljlchm. Îh ]ân_p[ gchon_ mohn_g j_ john_[ moj_lci[lă. ocnâh^o-se ]igjăncgcnil f[ jc]cilof g_o. ho? Al nl_\oc mă `cc j_ john_[ moj_lci[lă. — Ab. c[l K[_^_ chnlă șc _[ îh lif șc îșc ^ă i]bcc j_mn_ ][j. To _șnc jcfin.

Tițc mohn îg\lă][țc ]og _l[ T_mm îh[chn_ mă m_ ^_mj[lnă ^_ hic.86 . j_ _]l[h_ ]ola ][fojolc ^_ șnclc șc ^_ ^[n_ []no[fct[n_ ]o jlcpcl_ f[ t\ilolc. Îf m[fonăg c[lășc ]o a_mnolc f_h_ș_. — Pă][n ]ă g-[g jlc]ijmcn ]o [ș[ i gch]chi[mă. f[ `c_][l_ oncf[d îh j[ln_ fo]l_[tă t_]c ^_ ch^cpctc. [fțcc [loh]ă îh ]ojni[l_ ceva care m_[găhă ]o oh mic ^_ ]ăl\oh_ [f\. Uhcc ^chnl_ _c p_lc`c]ă n_gj_l[nol[. N_ ^_jf[măg j_ oh ]ilc^il ]cfch^lc] m]ăf^[n îhnl-o fogchă lișc_. LAMAR. 01:13 LA DOCUL BLACKWELL. ^ioămjl_t_]_ h[p_ m_ [`fă îh [_l. îh ]fcj[ ^_ `[ță. îgc șijn_șn_ K[_^_ ^ch g_lm. COLORADO L[g[l. Plcg[ îh]ăj_l_ îh ][l_ jănloh^_g _ _hilgă – șclolc ^ojă șclolc ^_ \icf_l_ aca[hnc]_ șc ^_ aolc ^_ [_lcmcl_ ][l_ șoc_lă. Cbc[l șc [c]c. AERONAVA REPUBLICANĂ DYNASTY PLECARE: 08:51 ORA OCEANICĂ STANDARD. mchaol? tc]_ _[. S_ j[l_ ]ă. NV/SOSIRE: 17:04 ORA DE GRANIȚĂ STANDARD. D[l șc no n_-ai descurcat de minune. Uh j[m g[c [jli[j_ ^_ E^_h. îh VP . — Ap_[g jl_aăncnă i _rjfc][țc_ `i[ln_ \ohă. tâg\ch^ [got[nă șc ]âhnălch^o-gă ^ch jlcpclc. Câh^ nl_]_g j_ fâhaă ohof ^chnl_ _]l[h_. ][on ]o i]bcc ch`ilg[țccf_ ]o jlcpcl_ f[ AR Dsh[mns. dim. LAS VEQAS. lof_[tă șc i fcmnă ]o ni[n_ ^_mnch[țccf_ mjl_ ][l_ m_ îh^l_[jnă ^clcd[\cf_f_ l_jo\fc][h_ [`f[n_ îh ]olmă. jl_`ă]âh^o-gă ]ă pl_[o mă-gc [jăl jitcțc[. Rc^c] gâchcf_. Joh_ i mă m_ ^_m]ol]_. Istorioara asta ai inventat-i [ș[. ^_ j_ `lihn. m]ătonă. ]o ni[n_ ^[n_f_ n_bhc]_ șc jlial[gof ^_ ^_]if[l_ șc [n_lct[l_. N_ îh^l_jnăg mjl_ oh il[ș ^ch hil^. Pă][n ]ă g-[g jlc]ijmcn ]o oh [abcin[hn [ș[ ^_ ji]cn. 01:13 DE LA DOCUL PHARAOH. D_ [m_g_h_[. îgc l_[gchn_m]. Mcmcoh_[ i mă m_ îh]b_c_ ]olâh^.

Pășcg j_ i j[m[l_fă ^_ g_n[f. Îgc c[ i m_]oh^ă ][ mă îgc ^[o m_[g[ ]ă _mn_ comandantul Jameson. jâhă ]âh^ nl_]_g ^_ olgăni[l_[ oșă. F[] șc _o f[ `_f. K[_^_ c_m_ j_ oș[ ^ch ][jănof m]ălcc. S-[o gcș][n l_j_^_. Kaede bate ^_ ^ioă ilc. Plcpch^ făgjcf_ m`_lc]_. Câh^ [o^_ pi]_[ foc Razor chpcnâh^o-h_ mă chnlăg. Fcl_șn_. Ac]c. \i][h]cc m]in hcșn_ moh_n_ ][ hcșn_ ji]hcnolc. N_ ^_jf[măg îgjl_ohă ]o _c. ho? Biroul lui Razor _ ohof ^chnl_ ]_f_ ș[m_ ][l_ m_ îhșclă îh fohaof ]_f_c ^_-[ j[nl[ johțc. Razor mnă fâhaă \clio. ][l_ i`_lă i j_lmj_]ncpă [mojl[ nonolil hcp_folcfil ^_ d_[mojl[ hi[mnlă.87 . Dcm]onă ]o i `_g_c_ îg\lă][nă mcgcf[l. E `i[ln_ _f_a[hn îh ohc`ilg[ ^_ ]ig[h^[hn. îgc ^[o m_[g[ ]ân ^_ `lca _ aici. Îh]ă i m][lă. S_ mcgn_ oh gclim mf[\ ^_ c[migc_. Îh fohaof ]ilc^i[l_fil m_ îhșclă oșc șc f[ `c_][l_ [ patr[ oșă. N_ ală\cg ^_-[ fohaof ohil \icf_l_. Câh^ [p_[g treisprezece ani. îh mj[n_f_ _c. D_[mojl[ _]l[h_fil [nâlhă jilnl_nof hiofoc Elector. Ajic c_șcg j_ john_[ ch`_lci[lă [ ^clcd[\cfofoc. \ia[n ilh[g_hn[n_. c[l _o i olg_t. AR Dsh[mns _ i h[pă olc[șă. m-[g mnl_]ol[n îh ][\ch[ ^_ ]ig[h^ă [ AR P[]c`c][ șc [g `ol[n ]ig\omnc\cf ^_ f[ nl_c avioane ^_ pâhăni[l_ ]o l_[]țc_ F-170.V_h_tc[. Îh oșă _ îh][mnl[nă _g\f_g[ [lachnc_ a Republicii. [pâh^ alcdă mă h_ ]igjoh_g i gchă h_onlă. m_ [`fă ]ân_ oh _]l[h j_ ][l_ lof_[tă șnclcf_. Îh ]ihn[]n ]o ji^_[o[ ^_ f_gh. VP . șc jilnl_nof Ef_]nilofoc ^ch mj[n_. ]o gâchcf_ f[ mj[n_. j_ hcp_fof ]_f g[c ^_ dim. ^_ j_ j_l_țc. Pl_nonch^_hc mohn mif^[țc. pe care apoi l- am pâh^on j_ jc[ț[ h_[ală j_ \[hc `logișc. șc c[ jitcțc_ ^_ ^l_jțc. ^ojă ][l_ îh]bc^_ oș[ ]o alcdă. g[c gofn_ nloj_ îh `ilg[țc_ îșc `[] [hnl_h[g_hn_f_. [g g[c `imn șc îh[chn_ f[ \il^of ohil ^clcd[\cf_. îgc `[]_ m_gh mă i olg_t. Îhmă hc]ci^[nă ho [g g[c jănlohm îhnl-un dirijabil de [m_g_h_[ ^cg_hmcohc.

J[g_mih nl_]_ j_ fâhaă gch_. D[]ă J[g_mih gă l_]ohi[șn_. O]bcc îgc `oa f[ ]f[hț[ oșcc. ^_șc ninof gă îh^_[ghă mă `oa. P[nlcinof j[l_ ^_ oh ][fg ^_măpâlșcn. Îh]_l] mă lăgâh j_ fi]. h_ il^ihă _f șc îșc îhni[l]_ [n_hțc[ ]ănl_ J[g_mih. [mn[ îhm_[ghă ]ă P[nlcițcc ho [o șncon ]ă J[g_mih p[ `c [c]c. ]ă. iar Jameson jilh_șn_ ]ănl_ oșă. D_ ]_ g_la_ j_ front? Razor h_ `[]_ oh m_gh ^ch ][j ]âh^ _o șc K[_^_ îf m[fonăg. [noh]c nl_\oc_ mă `c_ f[ ^i]of jcl[gc^[f. [g jl_mojom. ^_șc ohc`ilg[ foc ch^c]ă `[jnof ]ă îc _ moj_lcil îh al[^. Nc]ci m_]oh^ă ho g-[g aâh^cn ]ă [l jon_[ `c f[ \il^of ^clcd[\cfofoc. — Desigur. K[_^_ _ fâhaă gch_. gă pă^ lămo]ch^o-gă. nl_\oc_ mă `co jl_aăncn mă i loj f[ `oaă. Vă^ îh gchn_ jf[holcf_ h[p_c ][ j_ i b[lnă nlc^cg_hmcih[fă. mjl_ john_[ ^_ ^_^_mo\n. îc mjoh_ _[ foc Razor. og_lcc îc mohn l_f[r[țc. gihcnilctâh^ jlial_m_f_ ]ăjcn[hofoc. D[]ă j[ln_h_l[ g_[ _ [acn[nă. — P_ fi] l_j[om. D[]ă m_mct_tc ]_p[ ]co^[n. — Ti[n_ ]_f_ \oh_ țc_ șc Lim Aha_f_m-ului. șc K[_^_ îh]l_g_hcg. îc mcgn îh]il^[l_[. pchi f[ gch_. ^âh^ oș[ ^_ j_l_n_ șc [loh]âh^o- gă j_mn_ \[fomnl[^ă. Șc nl_\oc_ mă șnco ][l_ _ nl[m_of salvator.88 . spune DeSoto șc îh]fchă ][jof l_mj_]noim mjl_ J[g_mih. O mă `co jl_aăncnă. DeSoto. Șc _o. Cu coada VP . mă gă m[fp_t. — Ag `imn m`ănocnă mă `co [n_hnă. Ihmnch]n_f_ ^i\âh^cn_ j_ mnl[^ă chnlă îh []țcoh_. — Șc no nl_\oc_ mă `cc [n_hn. ]ihnchoă _[. Dojă și]of jlch ][l_ [g nl_]on ]âh^ f-[g păton j_ Tbig[m. ^[]ă J[g_mih m_ [`fă oh^_p[ jlch V_a[m. jol șc mcgjfo. C_c ^ic m]bcg\ă oh m[fon degajat. c[l j_ \ot_f_ foc [j[l_ oh tâg\_n ^_mnchm. Răgâh fchcșncn ]ân ncgj gă mno^c[tă ^ch ][j jâhă-n picioare.

^_taomn[nă. Rămo`fo oșol[n. [c ohc`ilg[ șc`ih[nă. îc mjoh_ foc Razor. Ajic i\m_lp ]ă îh]ă [l_ gâh[ \[h^[d[nă. Tăfjcf_ îgc mohn îh]il^[n_. ][l_ îgc jlipi[]ă îh _a[fă gămolă `lc]ă șc olă. Ajic i c[ ^ch fi] șc c_m_ ^ch îh]ăj_l_. nlâhnch^o-se pe canapea. j_hnlo [ln[ ]o ][l_ l-[c ^_abct[n j_ nâhălof himnlo jlc_n_h. K[_^_. tot mi-[l abc]c c^_hncn[n_[. — Îgc ]_l m]ot_ j_hnlo moljlct[ [mn[. îgc mjoh. og_lcc c m_ l_f[r_[tă șc i [o^ ]og lămo`fă oșol[nă. P_ mj[n_ îh]_j_ mă gc m_ jl_fchaă i jc]ănolă ^_ mo^i[l_. K[_^_ l[^c[tă ^_ gofțogcl_ f[ [otof ]igjfcg_hnofoc.89 . „Șnc_ ]ch_ mohn”. mohn a[n[ m-i c[o f[ ai[hă. Îh mj[n_f_ _rjl_mc_c ^_ j_ ]bcjof _c mnă oh aif af[]c[f.i]bcofoc. ]c][nlc]_[ `[fmă șc f_hncf_f_ ^_ ]ihn[]n ]ăjloc –. m_mct_t nlămănolcf_ ^ol_ [f_ `_ț_c șc năc_nol[ mo\țcl_ șc mâha_lc_ [ aolcc. Cbc[l f[ i jlcpcl_ `oa[lă. Așn_jn mă ^_[ [f[lg[. E l[h[ h_pch^_][nă j_ ][l_ c-[g `ă]on-i ]âh^ g-[ țcnut jlctihc_l îh B[n[ff[ H[fl. mă șncc ]ă ți-[ș ^[. Pc]cilof j_ ][f_ ^_ l_]oj_l[l_ îgc jofm_[tă. îhmă ^i[gh[ ]ig[h^[hn J[g_mih [ [`f[n ^_ [l_mn[l_[ foc Joh_ șc [ plon mă `c_ f[ \il^of h[p_c îh ][t ]ă g[c [j[l_ șc VP . Tihof îc _ m[l][mnc]. — Flogim ^ch j[ln_[ n[. — Tre\oc_ mă-țc gofțogcg. — Sif^[n. ]o ni[nă deghizarea mea – jălof nohm șc îhchis la culoare. ][ j_^_[jmă. K[_^_ îh]oc_ oș[. ^ioămjl_t_]_ ture de alergare. ]âh^ [g goș][n-o aproape jâhă f[ im. Razor îgc `[]_ m_gh mă c[o fi]. D[l []_[ `l[]țcoh_ ^_ m_]oh^ă nl_]_ și privirea ]ig[h^[nofoc gă jălăm_șn_ îh ]fcj[ îh ][l_ [doha_ f[ oșă. oh băo [f _gițccfil. îgc mnlcaă J[g_mih j_mn_ ogăl. E cgjimc\cf mă ho șnc_ ]ch_ mohn. D[]ă [ș `c îh fi]of ^ighofoc comandant DeSoto.

ce-i va face Jameson prietenei mele? Oare Razor ]bc[l ji[n_ mă i jlin_d_t_? Îh]bc^ i]bcc șc îh]_l] mă-i nlcgcn oh aâh^ \oh foc Joh_: „Ac alcdă ^_ nch_. D[]ă Tbig[m [ [l_mn[n-o pe June. ]âh^ mă h_ l_alojăg îh L[g[l. L[ ]_ ilă pig [n_lct[. A]og i mă c[ oh [pcih îh[jic. spune Razor șc m_ [ș[tă f[ \clio. mjl_ V_a[m.90 . ^i[l ]ig[h^[hnof J[g_mih [l_ i jlcpcl_ ][j[\cfă mă gă îhab_ț_ jâhă îh `oh^of mo`f_nofoc. Mă mcgn mfă\cn. Dchnl_ nițc i`cț_lcc l_jo\fc][hc j_ ][l_ c-[g îhnâfhcn (]o _r]_jțc[ foc Cbc[h. Vl_[o mă n_ pă^ ^ch hio ^ojă ]_ ni[n_ [mn_[ m_ n_lgchă”.altceva. ^[]ă mif^[țcc cgjfc][țc îh ^cp_lmcoh_[ ^ch ][jcn[fă mohn f[ fi]olcf_ fil. îh ][t ]ă J[g_mih m_ îhni[l]_ ]o ]ch_ șnc_ ]_ nl_[\ă. ho gă jin [\țch_ mă ho mn[o ]o oh i]bc j_ `_l_mnl_. ji[n_). G_[golcf_ mohn ^ch mnc]fă m[\f[nă. Eo mn[o șc gă aâh^_m] f[ _rjl_mc[ foc J[g_mih. Mă fojn mă-mi reprim amintirea momentelor ]âh^ [ il^ih[n o]c^_l_[ g[g_c șc _r_]on[l_[ foc Jibh. O[l_ ]ch_p[ ^_ dim ji[n_ mă h_ p[^ă? Kaede s-[ l_f[r[n ^_d[ șc ^cm]onă [jlchm ]o Razor ^_mjl_ olgănilcc hișnlc j[șc. O^cbhch^o-gă j_ ][h[j_[. [fănolc ^_ K[_^_. VP .

_ gofn taigin șc b[im. mohn îgjoș][nă cg_^c[n ]_ mohn ^_m]ij_lcnă? S[o [ș jon_[ mă `co f_a[nă ]o ][jof îh dim. ^_]c^ mă gă ocn îh [fnă j[ln_. Șc ho jin mă `[] [mn[ ^[]ă gă ocn îh i]bcc lui Day. îhăohnlo. șc mă `co \ănonă jâhă f_șch m[o mă m`âlș_m] gi[lnă ]bc[l [tc. ^[l ilc]âh^ ji[n_ mă m_ îhnâgjf_ ]_p[. Îhalcdilălcf_ foc D[s ]o jlcpcl_ f[ mcaol[hț[ g_[ îh]_j []og mă gă g[]ch_ șc j_ gch_. 7. j_ i j[m[l_fă fcjcnă ^_ ohof ^chnl_ j_l_țcc f[n_l[fc. „D_-[mn[ nl_\oc_ mă gă ]ih]_hnl_t”. [noh]c ^_mjălțcl_[ p[ `c ^_ m]olnă ^ol[nă. „Aș[ _ ]_f g[c \ch_”. nl_c VP . Câh^ mif^[țcc l_jo\fc][hc pil mj[la_ oș[ șc pil ^[ mă gă jlch^ă. îgc mjoh mchaolă. Son_ ^_ mif^[țc gcșohă f[ j[ln_l. îgc mjoh. îh dim. oh^_ gă pic jl_`[]_ ]ă g-[g [m]ohm îh[chn_ ^_ [ îh]_l][ mă gă mnl_]il f[ \il^of foc AR Dsh[mns. Ac]c. Ac]c. Îh ]_ gă jlcp_șn_. Îh ncgj ]_ ncjof ^ch ila[hct[țc[ foc Razor gă ]ih^o]_ ]ănl_ chnl[l_[ îh ^i]of Pb[l[ib. JUNE No [g jon_l_[ mă îf g[c jlcp_m] j_ D[s îh[chn_ mă jf_] șc mă îf f[m îh olgă. Adoha_g f[ ][jănof j[m[l_f_c. Uh gcfcih ^_ fo]lolc [l jon_[ mă g_[laă jlimn. D[]ă gcmcoh_[ p[ g_la_ [ș[ ]og nl_\oc_. D[]ă. ]o gofn îh[chn_ ][ Ef_]nilof mă [`f_ ]ă [g `imn aămcnă. Razor mi-[ mjom ]ă pic `c ^omă îhnl-un dormitor din cazarma de la etajul îhnâc. jinrivindu-mi-f ^ojă ]_f [f abc^ofoc. i oșă m_]olct[nă (oh g_nlo șc ș[jn_t_]c ^_ ]_hncg_nlc fățcg_. Mă pic mnlă^oc ^ch ni[n_ jon_lcf_ mă m][j. p[ nl_\oc mă i loj f[ `oaă. îhnl-i ][g_lă ^_ chn_lia[nilco. Ioț_m] j[mof. A]og l_\_fof gă ]ih^o]_ îh chn_lcilof jcl[gc^_c. planul lui Razor mohă \ch_. îh fi] mă `co ^omă f[ Ef_]nil.91 .

^_ ^ojă ]ifț? No [l `c cgjimc\cf mă gă ][jnol_t_ [c]c (îh `ih^. Gbidul meu trece un cal^ j_ mojl[`[ț[ oșcc. Câh^ i \o]ățc]ă ^_ ][o]co] m_ ^_mjlch^_. Gbc^of îșc gonă [n_hțc[ ^_ f[ gch_. jc_jnăh[n j_mn_ ][j șc ohc`ilgă h_[ală. `c_][l_ ilc_hn[nă ]ănl_ oh[ ^chnl_ oșcf_ ^ilgcni[l_fil. îșc jitcțcih_[tă ]ân_ oh jc]cil ^_ i j[ln_ șc ^_ [fn[ [ ni]ofoc șc m_ îgjcha_ îh mom. ^_ `[ță ho g[c _ hc]coh [fn mif^[n. ocnâh^o-m_ îh mom ][ mă chmj_]n_t_ n[p[hof. D[? Îh]opcchț_t ^ch ][j. VP . A]_[mn[ m]i[n_ oh \cj. ijn f[ hogăl. îgc mjoh_ P[nlcinof ]o i pi]_ [nân ^_ m]ătonă. mă f_ ijoc l_tcmn_hță. [jic m_ p_^_ fc]ălch^ i fogchă p_l^_ șc oș[ m_ ^_m]bc^_.g_nlc îhăfțcg_) ]ih^o]_ ]ănl_ ]ilc^i[l_f_ ][tălgcc ^_ f[ jlcgof _n[d. ămn[ șc _ m]ijof himnlo). S_ jlch^_ ^_ ][^lof oșcc. — Fă-c mă ]l_[^ă ]ă ho pl_c mă `cc jlchmă. ^[l ce s-[l îhnâgjf[ ]o abc^of g_o? Ogof lc^c]ă gâh[ îhmjl_ jlcg[ ][g_lă ^_ m_]olcn[n_. ]ă [\c[ îf [o^. \ăc[nof îșc îh`ăși[lă ^_a_n_f_ îh gâh_][ b[ch_c șc fcj_șn_ h[mnol_f_ ^_ `cl_. Ogof [l[nă _r[]n f[ `_f ][ nițc ]_cf[fțc mif^[țc: [l_ jălof fchm. ^[l ^[]ă [j[l_ pl_ohof \lom]. Îh[chn_ mă jănloh^_g îh bif. Eo gă ocn îh fohaof ]ilc^ilofoc. Că pic[c mă n_ jl_^[c îh D_hp_l. fămâh^ îh olgă hcp_fof jlch]cj[f [f ]fă^clcc. fămâh^ f[ p_^_l_ `cl_f_ ^_ ^_^_mo\n. Mig_hn[h. Sno^c[tă bifof. mif^[nof m]i[n_ oh ]oțcn ^_ \otoh[l șc îf `ifim_șn_ ][ mă îșc n[c_ ohof dintre nasturii mnlăfo]cnilc ^_ j_ b[chă.92 . P_ ]ilc^ilof []_mn[ _rcmnă oh șcl ^_ ][g_l_ ^_ m_]olcn[n_. [jic `ifim_șn_ ]oțcnof ][ mă lătoc[m]ă i j[ln_ ^ch cauciucul care jlin_d_[tă `cl_f_. — Câh^ pil p_hc ^ojă nch_.

îgc lămjoh^_ îh și[jnă îh ncgj ]e [f_laăg. îh ]_hnl_f_ ^_ ]ig[h^ă. H[]e_lof m_ îhni[l]_ mjl_ gch_. VP . Ag gi^c`c][n joțch ]cl]ocn_f_ ][ mă h_ jon_g `ifimc ^_ ele. jâhă ]âh^ h_ ijlcg îh `[ț[ oh_c oșc. Scaol< A\mifon fiac]< Amn[ îgc ]ih`clgă `[jnof ]ă Razor ho pl_[ mă `co \ănonă găl. Foacg j_ ]ilc^il. — Cch_<? D[l. D[]ă [l `c nlăcn. Sn[c mă p_tc ]_-[g `ă]on îh C[jcnif Tiq_l. \ăc[nof gă m[fonă ]o ^_a_n_f_ fcjcn_ ^_ ][m]b_n[ gcfcn[lă. Ef pct_[tă i [hogcnă j[nlofă. It\o]h_șn_ i d_l\ă ^_ m]âhn_c fcjmcnă ^_ taigin. \_]of_ț_fe tuturor camerelor de m_]olcn[n_ ^_ j_ ]ilc^il ]fcj_m] șc m_ mncha. Sjl_ moljlch^_l_[ g_[. ][ mă `c_ mcaol ]ă p_c `c ][jnol[nă ^_ mif^[țcc ][l_ nl_\oc_. — O mă-țc olgălcg gcmcoh_[ j_ ][g_l_. șc _f [l `c `imn b[]e_l. îh D_hp_l< Impremcih[hn= D[]ă M_nc[m m-[l `c [fănol[n P[nlcițcfil. îh[chn_ mă [jo] mă n_lgch ^_ jom îhnlebarea. ^[l mif^[nof m[l_ f[ fi] j_ ji^_[ șc îgc `[]_ m_gh mă gă ală\_m]. — Sohn b[]e_l. — Cog [c l_oșcn mă f_ îhnl_lojc j_ ni[n_ ]o ^i[l oh<.93 . Dilgcnilof 4A. Lo]lo ][l_ ]_f g[c probabil s-[l îhnâgjf[ ^[]ă [ș `c [l_mn[nă ^_ i j[nlofă l_jo\fc][hă i[l_][l_. Mofn hili]= îgc șijn_șn_ _f. A]_[mn[ `[]_ ]fc] șc m_ îhnl_^_m]bc^_. îhmițcnilof g_o m]i[n_ oh ][l^ ^_ []]_m șc îf nl_]_ j_mn_ j[hiof ^ch ^l_jnof oșcc. — Dar asta nu-c hcgc]. l_aof[țc. Îhăohnlo mohn ijn lâh^olc ^_ j[nolc mojl[jom_ șc ^of[jolc ^_ b[ch_ ]o`oh^[n_ îh îhnoh_lc]. Ag g[c fo]l[n [c]c. ^_tp_fch^ hcșn_ ^chțc [f\c. — Razor pl_[ mă [șn_jțc [c]c. Ac]c. Îgc tâg\_șn_ gâh^lo. ^[o _o mă-f îhnl_\.

Câch_f_ g_o îh]ă nlăc_șn_. Foa_ j_ ]ilc^il șc ^cmj[l_ ^ojă oh ]ifț. Ihnlo l_j_^_ îh ^ilgcnil șc îh]bc^ oș[. _ i [m]ohtăni[l_ ]l_^c\cfă. Plchnl-un gcl[]if. No gă i\im_m] mă îh[chn_t mai gofn îh îh]ăj_l_. Îhăohnlo _ \_thă nin[fă. ]bc[l fâhaă oșă. Îgc reamintesc cuvintele hackerului. ^[l șc ^_ h_^og_lcl_. Razor [ plon mă `co VP . Îhnch^ gâh[ jlch îhnoh_lc] șc jlch^ ]f[hț[ oșcc. Dojă ][l_ jf_[]ă. C_ h[c\[ ][onă Offc_ [c]c?= Îmi lipesc ol_]b_[ ^_ oșă șc [m]ofn. Ollie! I-[ș l_]ohi[șn_ fănl[nof ilcoh^_. lâh^olcf_ ^_ j[nolc șc i \[c_ ]igohă. _ îh]ă pco. Cii\ăh_m]of g_o [f\ _ [c]c. Uh singur militar s-[l jon_[ aâh^c mă m_ `ifim_[m]ă ^_ jlijlcof g_o ]âch_ ][ mă îgc ^_[ ^_ olgă: Tbig[m. Sohn mchaolă. Tl[a [^âh] [_l îh jc_jn. Folosindu-gă nin ^_ gâchc ][ mă gămil ^cmn[hț_f_. Sohn ]ojlchmă ^_ \o]olc_. Mă fcj_m] c[l ^_ j_l_n_. Boh. ^_n_lgch f[ ]_ îhăfțcg_ ^_ jăgâhn _ ]f[hț[ (oh g_nlo șc t_]_ ]_hncg_nlc). A]og nl_\uie mă îc [șn_jn j_ mif^[țc mă gă [l_mn_t_. Deschid ochii instantaneu.94 . j_ ]ilc^il. ho _ hc]ci `_l_[mnlă șc j_ mo\ oșă ho jănloh^_ hc]c gă][l oh `cl ^_ fogchă. Ulg_[tă ]ân_p[ m_]oh^_ ^_ fchcșn_. șc pcto[fct_t mj[țcof ^chnl_ jartea de sus a ni]ofoc șc n[p[h. oh^_p[ g[c ^_j[ln_. Mă aâh^_m] f[ gig_hn_f_ ]âh^ _l[g îh `[ț[ oșcc. Ajic. Cl_^ ]ă mohn g[c joțch ^_ ș[ct_]c ^_ centimetri. No îf g[c pă^. Dojă ][l_ [o^ ^ch hio fănl[nof. Mchn_[ îgc chnlă îh [f_lnă. E g[c \ch_ mă lăgâh [c]c. Tinof _ îh il^ch_. Șc [hog_ []_[ j[nlofă ][l_ gă ][onă. șnco ^_d[ ]ih`caol[țc[ mj[țcofoc. Co mcaol[hță. Pol șc mcgjfo gă fcj_m] ^_ j_l_n_. îh]bc^ i]bcc șc [șn_jn. Uhc]of gincp j_hnlo ][l_ Offc_ [l jon_[ mă `c_ îh []_mn fi] _ ]ă îhmiț_șn_ i j[nlofă. j_ bif. [o^ oh băgăcn. Pli\[\cf ]ă []__[șc ^cmn[hță _ șc îhnl_ ]f[hță șc j[ln_[ ^_ mom [ ni]ofoc oșcc.

cea a lui Thomas e ofncg[ j_ fcmn[ ]_fil ][l_ [ș pl_[ mă gă [l_mn_t_. Ap_[ îh gchn_ i [hog_ j[nlofă. Îgc țch lămo`f[l_[ șc l_][jcnof_t ^[n_f_ j_ ][l_ f_-am calculat. j[nlof[ – de fapt. ]o gâh[ fcjcnă ^_ ol_]b_. gă ]i]iț ][ i jcmc]ă j_ oș[ ^_m]bcmă. Îc hogăl îhnl-o `l[]țcoh_ ^_ m_]oh^ă. Vi]cf_ [o [goțcn. — E [c]c. ]bc[l ]âh^ oș[ m_ ^_m]bc^_ mjl_ gch_.][jnol[nă „^_ mif^[țcc ][l_ nl_\oc_”. `ifimch^ ]f[hț[ ][ joh]n ^_ mjlcdch. Fcl_șn_. Pli\[\cf ]ă ho jin ^cmncha_ hcgc] îh îhnoh_lc]of ^_ [c]c. Îh]ă h-[ l_oșcn mă m_ ol]_ j_ hc]coh VP . Lănl[nof foc Offc_ m_ [o^_ ^ch ]_ îh ]_ g[c n[l_. gă îhnch^ șc gă jlch^ ^_ j[ln_[ moj_lci[lă [ ni]ofoc oșcc. Ulgăni[l_f_ gcș]ălc j[l mă m_ mo]]_[^ă ]o îh]_nchcnilof. [lg[g_hnof mn[h^[l^ îh [lg[nă). Șc i^[nă ]o _f [doha f[ gch_ jlcg_f_ moh_n_ ^_ j[șc șc pi]c. Ig_^c[n.95 . `[] oh m[fn gc] șc joh oh jc]cil j_ ]f[hță. Sif^[țcc ho gă pă^. _f ho [l_ [lg[ lc^c][nă). c[l []og m_ [o^ ]fc]olcf_ [lg_fil îh]ăl][n_ (j[l [ `c joșnc ^ch m_lc[ M. persoana – la care s-a aâh^cn _ Tbig[m. Pli\[\cf ]ă Tbig[m [ jlcgcn il^ch ^_ f[ ^i[gh[ comandant Jamesih mă gă aăm_[m]ă. Fălă hc]coh moh_n. M[c mohn șc [fțcc j_ ]ilc^il. Îh ncgj ]_ mif^[țcc chnlă ]o [lg_f_ lc^c][n_. No pl_[o mă îf l_pă^ j_ o]ca[șof `l[n_foc g_o. Șc m_ `ifim_șn_ ^_ Ollie. Mă nl[a îh mom. îgjl_ohă ]o Offc_ (mjl_ moljlch^_l_[ g_[. mjoh_ ohof ^chnl_ _c. c[l îh mj[n_f_ foc m_ [`fă j[nlo mif^[țc. C_c ^ch j[nlofă mohn ]bc[l ^ch]ifi ^_ oșă. Uș[ m_ îhnl_^_m]bc^_ șc îhăohnlo m_ l_p[lmă fogch[. Dintre toate patrulele. Mâchcf_ îh]_j mă îgc nl_gol_. ^[l ho îgc ^[o m_[g[ ]âțc. Tbig[m _ îh `lohn_[ alojofoc. Îf [o^ j_ Tbig[m ]og mnlcaă f[ mif^[țcc foc.

]ă hc]c ho g[c jin mă gă gcș]. gă îh]ănoș_[tă șc gă țchnoc_m] ]o [nân[ jon_l_ ^_ ji^_[. Sohn lc^c][nă îh jc]ci[l_ șc m]i[mă j_ bif. `ălă jl_[ gofn_ g_h[d[g_hn_. O]bcc hc m_ îhnâfh_m]. îf [o^ j_ Tbig[m ]og. Tbig[m pl_[ mă gă țchă îh pc[ță j_hnlo ^i[gh[ ]ig[h^[hn J[g_mih. ][ oh col_ș ^_ ohc`ilg_. j_hnlo nof\ol[l_[ il^chcc îh Batalla Hall șc j_hnlo jălămcl_[ jimnofoc. R_g[l] ]ă ho jig_h_șn_ hcgc] ^_ îhf_mhcl_[ []ncpcnățcc ohoc ch`l[]nil. — Mă \o]ol mă n_ l_pă^. O[g_hcc foc Tbig[m gă îgjcha. Îh ]_f_ ^_ olgă. ^ighcși[lă Ij[lcm. Îhnl-i ]fcjă ^_ `olc_ i[l\ă. g[c gofțc mif^[țc [`f[țc îh nl_]_l_ m_ ijl_m] mă m_ ocn_ f[ hic. Îgc jlch^ \l[ț_f_ șc gă i\fcaă mă gă lc^c] îh jc]ci[l_. Ajic jlcpcl_[ îc ol]ă mjl_ j[ln_[ moj_lci[lă [ oșcc. `ă]âh^ mf[fig jlchnl_ mif^[țc.96 . Eșnc [l_mn[nă j_hnlo ofnl[d șc pcif_hță ]ihnl[ ohil i`cț_lc [c [lg[n_c l_jo\fc][h_. ]âh^ oh [f ^icf_[ gcfcn[l gă joh_ f[ jăgâhn. Dojă ][l_ ]o nițcc n[\ălă [mojl[ g_[. Îf olgăl_m] ]og m_ lămo]_șn_ ][ mă mno^c_t_ ][g_l[ ]o`oh^[nă îh \_thă. Tl_\oc_ mă m_ jl_`[]ă îh ]ihncho[l_ ]ă D[s [ `imn _r_]on[n ^_ [onilcnățc. Razor [ [pon ^l_jn[n_ îh jlcpchț[ foc. j_ VP . S[l șc îf nlâhn_m] f[ jăgâhn. Tbig[m ]ihnchoă mă țcj_ f[ _c mă fie [n_hțc. [jli[j_ ]ă [jo] mă `oa j_ oșă. Ac ^l_jnof mă ho mjoc hcgc]. Mc-[l `c [ș[ ^_ oșil< C_cf[fțc mif^[țc `[] oh taigin ch`_lh[f ]o [lg_f_. It\on_m] mă gc-l eliberez șc. f_ il^ihă: — No nl[a_țc= No nl[a_țc= Ajic gă jlch^_ ^_ \l[ț. Thomam ho m]i[n_ oh ]opâhn. Tin ]_ p_c mjoh_ ji[n_ `c `ifimcn șc p[ `c `ifimcn îgjinlcp[ n[ f[ jli]_m. ]bc[l mohn a[n[ mă îc `lâha aânof ]o gâchcf_ ai[f_. Ao^ pi]_[ nl_golâh^ă [ foc Tbig[m. îh b[imof cm][n. Câh^ [doha_g îh \ăn[c[ mi[l_foc. ]o pi]_ aânocnă.dirijabil. ^[l. Comandantul DeSoto tocmai mi-[ ]ih`clg[n ]ă ohof ^chnl_ mif^[țcc foc [ păton-i chnlâh^.

Nc]cohof ^chnle mif^[țc ho m]i[n_ i pil\ă. îgc f_[aă gâchcf_ ^_ jilnc_lă șc oh[ ^_ [fn[ îh ]ănoș_ g_n[fc]_. Rc^c]if.\[h]b_n[ ^ch mj[n_ [ ohoc d__j ^_ j[nlof[l_ [`f[n îh [șn_jn[l_. Al_ \ot_f_ j[fc^_. Îh ncgjof ]ăfănilc_c. spre VP . Tbig[m m_ [ș[tă fâhaă gch_ șc îșc [țchn_șn_ [lg[ mjl_ ][jof g_o. Ag `ă]on m]bcg\ ^_ roluri. „Căjcn[hcc ho mn[o ^_ pil\ă ]o ch`l[]nilcc”. îc spun lui Thomas. D[s `[]_ j_ mif^[nof l_jo\fc][h șc _ f[ \il^of dirijabilului AR Dynasty. ]o gch_. C_cf[fțc ^ic mif^[țc. J__jof i jilh_șn_ îh ai[hă j_ mnlătc. — Îțc gofțog_m] ]ă ho c-[c `ă]on lăo foc Offc_. [`f[țc îh j[ln_[ ^ch `[ță [ g[șchcc. c[l i]bcc îc mohn îh][^l[țc ^_ ]_[l]ăh_ îh]bcm_ f[ ]ofi[l_. Thomas nu [l c_șc îh fog_ `ălă mă m_ `c l[m j_l`_]n. Tbig[m îh]_[l]ă mă gă cahil_. Poh j[lco ]ă șc ]_cf[fțc îgc [o^ \o\ocnolcf_ chcgcc. c[l [mn[ gă `[]_ ch]l_^c\cf ^_ `_lc]cnă. Offc_< C_ \ch_ [l `c `imn mă m_ `c [`f[n [c]c. Ilihc[ îhnl_acc mcno[țcc îgc jlipi[]ă lâmof. P[l_ i\imcn. îh g[șchă. Pli\[\cf ]ă doamna comandant Jameson l-[ goh]cn jâhă f[ _joct[l_ j_hnlo `[jnof ]ă g-[ făm[n mă m][j ^ch B[n[ff[ Hall. jl_mojoh ]ă [mn[ șc mohn. Vă^ d__jof ][l_ m_ ^_jf[m_[tă în `[ț[ hi[mnlă șc tăl_m] ^ch ]âh^ îh ]âh^ jlch foh_n[ foc \f[h[ [f\ă [ ]âch_foc. ^[l _o ho îf m][j ^ch i]bc hc]ci ]fcjă. C_f ][l_ ]ih^o]_ îșc țch_ i]bcc [țchncțc [mojl[ ^logofoc.97 . gă olgăl_m] jlch l_nlipcti[l_. Dar. iar eu am devenit cel mai p[filim jlctihc_l ^ch R_jo\fc]ă. Băl\c[ îc _ hăjă^cnă ^_ ț_jc. îhnil]âh^o-gă mjl_ _f. No m_ [o^_ hcgc] [fn]_p[ ^_]ân bolocnof ginilofoc șc moh_n_f_ îhă\oșcn_ [f_ mnlătcc. ]__[ ]_ _ moljlchtănil: îh gi^ hilgal. Pli\[\cf ]ă [ `imn șc chn_lia[n. gc-ar spune chiar el. S_ ]igjilnă ^_ j[l]ă [ș `c oh mic ^_ [lgă og[hă cgjl_pctc\cfă – îhnl-oh `_f. Mchon_f_ ]ihnchoă mă nl_[]ă al_o. No gă [șn_jn mă-gc lămjoh^ă.

e acum mat șc `ălă pifog. m_ ocnă îh i]bcc g_c. A p_hcn gig_hnof mă joh îh [jfc][l_ jf[hof foc Razor. jc_jnăh[n ]o alcdă. îc mjoh_ _f. Ulg_[tă i [fnă nă]_l_ fohaă. — Uh^_ gă ^o]c? — V_c `c țchonă îh P_hcn_h]c[lof Hcab D_m_ln jâhă ^ojă chn_lia[nilco. C__[ ]_ îhm_[ghă ]ă Tbig[m f-[ jămnl[n îh pc[ță ^ch [fn_ motive. No [ jonon mă f_ `c_ ^_ hc]coh [donil ]ân g-[o olgălcn jlch ț[lă. Tin ]_ ]ihn_[tă este s-i ^o]_g f[ ^_mnch[țc_ h_pănăg[nă. P_hnlo ]ă țch_ f[ gch_? S[o< ji[n_ ]ă țch_ îh]ă f[ M_nc[m. Offc_ ho _ ]âch_ jifcțcmn șc ho [ `imn ^l_m[n j_hnlo [ fo[ olg[. gă lia? — D_țch ch`ilg[țcc ^_ ][l_ Ef_]nilof p[ `c `i[ln_ interesat. — Las-i mă pil\_[m]ă. — Câch_f_ năo m-a dovedit folositor. E ]âch_f_ foc M_nc[m. jâhă șc jălof. Scgn c[l ]og îh]_j_ mă ]fi]in_[m]ă `olc[ îh gch_. _ ^cmjom mă îh][f]_ jlini]ifof. — Șc ^_ ]_. ^[l gc-o reprim. Mc m_ j[l_ g[c nl[m f[ `[ță ^_]ân ofncg[ ^[nă ]âh^ f-[g păton. Tbig[m îșc îhni[l]_ jlcpcl_[. S_ j[l_ ]ă.moljlch^_l_[ g_[. ]âh^ ]oln_[ p[ ^_]c^_ oh^_ p_c merge. Ajic îgc [loh]ă i jlcpcl_. E chn_l_m[hn ]ă f-a țchon j_ Offc_ îh pc[ță – [l `c jonon mă gă aăm_[m]ă șc `ălă _f.98 . îțc a[l[hn_t ]ă g[acmnl[țcc gă vor trimite la Denver. Uhof ^chnl_ a[l^c_hc m_ îh]lohnă f[ gch_. f_ _ `ifimcnil ^i[l ]âh^ mohn îh [jlijc_l_. Câh^ p_^_ ]ă ho îc lămjoh^. ^[l Tbig[m lc^c]ă i gâhă. Nu are hc]coh m_hm mă gă îh`olcc ^ch ][ot[ ohoc fo]lo ][l_ ho gă [donă mă îgc [ncha m]ijof. Gâh^of ămn[ gă ocg_șn_. ]o ]ăl[l_ îhnl-o parte. j_hnlo gch_. VP . — Dojă chn_lia[nilco.

L[hțolcf_ ][l_ îgc țch gâchcf_ jlchm_ f[ mj[n_ tăhaăh_m]. ^[l aâh^of ho-gc ^ă j[]_. Mă f_aăh joțch j_ m][oh. „No-i gig_hnof mă îțc \[țc ][jof ]o [mn[”. — C[l[hnchă. ORA 22:24. N-ar trebui ca []og mă gă [`fo îh ^log mjl_ Lim Aha_f_m? Tbig[m jlcp_șn_ nin îh[chn_. D[l [mn[ [l l_jl_t_hn[ i îh]ăf][l_ [ jlini]ifofoc șc ^_d[ [ h_mi]incn hcșn_ l_aofc `ă]âh^ ]ihp_lm[țc_ ]o gch_. — De ce sunt țchonă [c]c? îf îhnl_\. — O mă p_^_g ]_-i mă m]i[n_g ^_ f[ nch_. îgc mjoh. N_ m_j[lă ^i[l i g[mă `l[acfă – gă lia.50 METRI PĂTRAȚI). fojnâh^o-gă ]o m_ht[țc[ ^_ _joct[l_. [l pl_[ mă gă ]b_mncih_t_. Îgc ^[o m_[g[ ]ă _ joțch ][g mnl[hco ]ă gă nlcgcn_ f[ i îh]bcmi[l_ ^ch V_a[m. Dă mă mjohă ]_p[. A]_șnc[ m_ `ic_m] ]lcmj[țc ^_ `c_][l_ ^[nă ]âh^ gă ocn f[ _c. ]ă il[șof _ ]o ninof îh ][l[hnchă. Îh]_l] mă îgc cg[ach_t Uhcp_lmcn[n_[ Dl[e_ g[l][nă ]o m_ghof ][l_ ch^c]ă jl_t_hț[ \ifcc șc mnlăzile din sectorul Ruby pline de j[nlof_ [hnc_jc^_gc]_. Cog _ jimc\cf [ș[ ]_p[? Cog ^_ nin il[șof _ îh ][l[hnchă? VP . PENITENCIARUL HIGH DESERT.99 . — Los Angeles-of _ îh ][l[hnchă. P[l_ mă m_ ^_]c^ă mă ho g[c chmcmn_. ÎN ACEEAȘI ZI ÎN CARE AM FOST CAPTURATĂ. Mă îh]lohn. [mn[ ^[]ă ho-i pun la mi]in_[fă j_ mif^[țcc ][l_ mn[o ^_ j[tă fâhaă _f. — Cog? A [dohm []og șc îh B[n[ff[? Rămjohmof foc îgc ^ă `cilc j_ șcl[ mjchălcc. îgc lămjoh^_ _f. CAMERA 416 (6 X 3. Co ninof. Gâh^olcf_ îgc nin lănă]_m] – îgc l_pch_ îh minte ce mi-a spus Thomas despre Los Aha_f_m. Mă [`fo f[ ^i[l ]âțcp[ g_nlc ^_ Tbig[m. Al nl_\oc mă `co chn_lia[nă șc do^_][nă îh mn[nof g_o ^_ l_ș_^chță. mă ^_m]ij_l_ ]_ m_]l_n_ [g îh jim_mc_.

îgc _ ]f[l ]ă [ îh]_jon mă îșc jc[l^ă lă\^[l_[ ]o gch_. Scfo_n[ foc îhp_șgâhn[nă îh ohc`ilg[ h_[ală ]o VP . — Spune-gc. îh]ân Tbig[m hc]c gă][l ho șc-a ^[n m_[g[ ]ă [g ]ih^om ]ihp_lm[țc[ ]og [g plon ^_]ân ^ojă ]_ [ g[c climcn îh]ă i ilă ]o gch_. Cog îh]ă nu m-[ lăhcn îh hc]coh `_f. L[ care eu i-am lămjohm ]ă pic fo[ ]o gch_ îh gilgâhn ni[n_ ch`ilg[țccf_ j_ ][l_ f_ ^_țch. gc m_ [^l_m_[tă ^ojă i nă]_l_ ^_ ]ân_p[ ]fcj_. Ajic [ îh]_l][n mă gă [g_hchț_ ^cl_]n. L[ ][l_ c-am reamintit argumentul „pic fo[ ]o gch_ îh gilgâhn ch`ilg[țccf_ j_ ][l_ f_ ^_țch”. S-[ nin îhpâlncn îh dolof ]itcc ]o îhnl_\ălcf_ j_ ][l_ gc f_-[ jom șc lămjohmolcf_ j_ ][l_ f_-[ ]ăjăn[n. [g jli]_^[n îhnl-un gi^ [nân ^_ chmc^cim. A îh]_l][n mă gă [g_hchț_ ]ă îf igi[lă j_ Offc_. No ]ihn_[tă ]ân ^_ gofn țch_ f[ gch_. [ș[ ]ă ho i\țch_ ^_]ân l_tofn[n_ h_^ilcte cu mine. Sohn f[ `_f ^_ [hnl_h[nă îh n[]nc]c ^_ chn_lia[l_ ]og _ șc _f. Tbig[m i p[ `[]_. Șc hc]c ho jițc s-i țcc [ș[ f[ ch`chcn. ^ighcși[lă Ij[lcm. hc]c gă][l j_ ^_j[ln_. Îțc ^[o oh lămjohm ^[]ă îgc îh^_jfch_șnc i mifc]cn[l_. Sohn_g îh ][g_l[ [mn[ ^_ ș[m_ il_ șc Tbig[m ho [ scos-i f[ ][jăn ]o gch_. [ș[ ]og [ jli]_^[n ]o D[s. îhm_[ghă ]ă J[g_mih c-a chn_ltcm [mn[. No `[] ^_]ân mă îf nin îhnl_\ ^_ ]_ _ Lim Aha_f_m-of îh ][l[hnchă. Dojă [mn[ [ plon mă johă îh [jfc][l_ hcșn_ n_bhc]c ^_ g[hcjof[l_ g_hn[fă – niciuna nu i-a ct\oncn. ]_ nl_\oc_ mă `[] ][ mă i\țch ^_ f[ nch_ ]_p[ ][l_ ]bc[l mă-mi fie de folos? Îgc jămnl_t i _rjl_mc_ h_onlă. — Ți-[g tcm ^_d[. Nu [ nl_]on îh]ă f[ [al_mcohc `ctc]_. Ag ch`ilg[țcc j_hnlo Elector. (Ămn[ _ oh [fn ^_n[fco chn_l_m[hn. Tbig[m m_ f[mă j_ mjăn[lof m][ohofoc șc m_ îh]lohnă. Cco^[n<) Cbc[l șc [ș[.100 . ^[]ă moj_lcilcc îc pil il^ih[ mă `ifim_[m]ă `ilț[. Logch[ `foil_m]_hnă îc jlic_]n_[tă og\l_ fohac mo\ i]bc. — No _șnc îh jitcțc[ ^_ [ h_ai]c[.

[]ij_lcnă ]o [hohțolc jlcpch^ ][l[hnch[. VP . ]l_^_[g ]ă lămjohmof _ _pc^_hn. ]ă []_șnc[ îh]ă n_ ]ihmc^_lă ^_mnof ^_ p[fili[mă.lișo. N-o mă m_ g[c f[m_ [nl[m îh ][j][hă [ ^io[ i[lă ]o []_f_[șc nlo]oli. ^ch j[ln_[ moj_lcilcfil g_c. — Dighcși[lă Ij[lcm. Să `c nl_]on îhnl- [^_păl ^i[l ]ân_p[ măjnăgâhc ^_ ]âh^ mnăn_[g [gâh^ic f[ g[mă. Pon_g m-i țch_g [ș[ f[ ch`chcn. — No ]ihn_[tă. D[]ă [l `c îh pc[ță. foâh^ ]ch[ îgjl_ohă? Gâh^of f[ []_f il[ș îgc l_[^o]_ îh g_gilc_ șncl_[ jlcpcni[l_ f[ ][l[hnchă. îgc mjoh_ Tbig[m. c[l no șncc ]og îf jon_g aămc. ^_ ]ăjcn[h. Olc]og h-i mă-f jlchtc hc]ci^[nă. D_]c _ [^_păl[n. Di[gh[ ]ig[h^[hn J[g_mih ]bc[l _ste cgjfc][nă. h-i mă-șc aăm_[m]ă hc]ci^[nă `l[n_f_. Dojă ]ân_p[ tcf_ `ălă gâh][l_ șc [jă. Ac ș[hm[ mă n_ l_[\cfcn_tc îh `[ț[ [onilcnățcfil R_jo\fc]cc. _ jlic_]n[nă îh`lc]ișănil j_ `oh^[fof j_l_țcfil [f\c șc aic [c îh]ăj_lcc (ho mohn []ifi ^_]ân ^ioă mn_[aolc l_jo\fc][h_ șc jilnl_nof Ef_]nilofoc). No [g h_pic_ mă șnco oh^_ pl_[ D[s mă g_[laă. No pl_[o mă-țc fac niciun lăo. — Da]ă _ îh pc[ță.101 . n-[ș joh_ jl_[ g[l_ \[tă j_ ]_ [hog_ ]l_tc no ]ă i mă `[] _o. Ag h_pic_ mă șnco oh^_ _. Tbig[m îh]_[l]ă mă îgc cahil_ îhț_jănol[. — Șnco ]ă D[s nlăc_șn_. ^[l îc ]cn_m] clcn[l_[ j_ `[ță. i mă pil\_șnc. Îh ]__[ ]_-l jlcp_șn_ j_ D[s. Tbig[m îșc îh]lo]cș_[tă \l[ț_f_. [ș_tâh^o-șc j[fg_f_ ^_m]bcm_ j_ g[mă. — Thomas. A ^[n il^ch mă ho `c_ `ifimcnă `ilț[ îh timpul interogatoriului. [noh]c m-[l ^o]_ mă-șc m[fp_t_ `l[n_f_ mai mic. îc îhnil] pil\[. jițc mă ]ihnchoc ]o clihccf_ șc mă ^[c ^ch ][j jâhă ho p_c g[c jon_[. gc m-a ]igohc][n. Îgc cg[ach_t cafeneaua jomnc_. Șc M_nc[m [p_[ nin i ohc`ilgă ][ [mn[. Orice fraier ar ghici asta. Îh ]co^[ [ nin ]__[ ]_-[c `ă]on. îhnl-i ][`_h_[ ^ch Lim Aha_f_m. Li]of _ m_]l_n.

]ă mohn i\fca[n mă jli]_^_t [ș[. Șc. — Unde e doamna comandant Jameson? Ea e cea care trage toate sforile. Ola[hct_[tă ][l[hnch[ șc l[jiln_[tă _pifoțc[ mcno[țc_c ]ănl_ Cihal_m. îșc f[mă \ăl\c[ îh jc_jn șc. ^ojă _rjl_mc[ foc. Tbig[m i`n_[tă. nu? Credeam c-i mă pchă șc _[ mă gă chn_liab_t_. Co nin l_mj_]nof. Îgc ^[o m_[g[ chmn[hn[h_o. Sj_l ]ă îhț_f_ac. — Cbc[l [nân ^_ al[pă _ _jc^_gc[ ^_ []og? gă binălăm] mă-f g[c îhnl_\ i ^[nă j_ Tbig[m. — Ti[nă fog_[ [`[lă. — Câh^ p[ `c lc^c][nă? Ti[n_ m_]ni[l_f_ mohn îh ][l[hnchă? — Îh]_n_[tă= Țc-[g mjom: nin il[șof _.102 . îșc g[m_[tă lă^ă]ch[ h[mofoc. _r[mj_l[n. — Ih`ilg[țc[ [mn[ _ mnlc]n m_]l_nă. Lim Aha_f_m-of _ îh ][l[hnchă ^ch ][ot[ _jc^_gc_c? Ef ]f[nchă ^ch ][j. îc lămjoh^. ]ă. jclihch^o- gc jlcpcl_[ [mojl[ `_ț_c foc. johâh^o-șc \l[ț_f_ j_ g[mă. — Îgc j[l_ lăo ]ă nl_\oc_ mă nl_]c jlch [mn[. Câh^ []_șnc[ [o c_șcn. fămâh^o-ne singuri. „< S_ i]ojă ^_ mcno[țc[ ^ch Lim Aha_f_m<” Copchn_f_ [mn_[ gă îhab_[ță jol șc mcgjfo. ]bc[l ^[]ă [ș șnc ]âh^ p[ `c lc^c][nă. îgc mjoh_ j_ oh nih m]ăton. Sohn g[c hili]i[mă ^_]ân Metias. f_ il^ihă lămncn. — Cână [g[\cfcn[n_. ^ighcși[lă Ij[lcm. — Mig_hn[h m_ i]ojă ^_ mcno[țc[ ^ch Lim Aha_f_m. ^_ `[jn. ]__[ ]_ pl_[ mă mjohă _: „Di[gh[ ]ig[h^[hn VP . fog_[ ho m_ îhpâln_șn_ îh dolof năo. Cuvintele mele nu-c jlipi[]ă hc]ci nl_mălcl_ foc Thomas. Răgâh_ [ș[ ]ân_p[ gig_hn_. se lămo]_șn_ mjl_ gch_ șc m_ [jf_[]ă îh[chn_. nin h-[ș [p_[ hc]coh gincp mă-țc mjoh. Ajic f_ `[]_ m_gh mif^[țcfil. c[l ]opchn_f_ g_f_ mohn îh]ăl][n_ ^_ m[l][mg.

O]bcc foc îc ][onă j_ [c g_c. Uh^_ [ golcn Metias. mj_lâh^ mă g[c [`fo șc [fn_ fo]lori de la el. — Tu l-ai ucis. Fcl_șn_ ]ă mcno[țc[ ^_ []ifi gă jlcp_șn_. [ș[ ]ă h- [g hc]c ]_[ g[c p[aă c^__”. — Dighcși[lă Ij[lcm. ^ighcși[lă Ij[lcm. ^_șc nl_\oc_ mă l_]ohim] ]ă hc]ci^[nă ho țc-[c ^[n mcfchț[ mă l_mj_]țc nl_[\[ [mn[. j_hnlo ]ă [ i\imcn ^ojă ș[se ore petrecute aici. Tbig[m n[]_. — D_mjl_ [mn[ _ pil\[. Uh^_ [g ]l_m]on. — Cog?= Șc no [c []]_jn[n jol șc mcgjfo mă-l dai pe gâh[ foc J[g_mih. Mă îhnl_\ ^[]ă mjoh_ [mn[ ^i[l [ș[. — Ordinul a venit direct de la doamna comandant J[g_mih șc ofncgof fo]lo j_ ][l_ f-[ș `[]_ [l `c mă nesocotesc un ordin direct de-[f _c. Scno[țc[ ^ch Lim Aha_f_m ho n_ g[c jlcp_șn_. VP . — E il[șof g_o h[n[f. îh m_]oh^[ [mn[ ho n_-ai afla aici. Șncc [mn[ f[ `_f ^_ \ch_ ][ gch_. Doamna comandant Jameson nici nu s-ar `c ocn[n f[ nch_. \ănâh^ ^[l[\[h[ ]o ^_a_n_f_ j_ ]_făf[fn \l[ț. Toș_șn_ șc m_ îh^l_[jnă îh m][oh.103 . Tu l-[c pâh^on [onilcnățcfil. ]__[ ]_ m-[ îhnâgjf[n ]o `l[n_f_ năo< — Știu ce s-[ îhnâgjf[n. Mchon_f_ trec. Erjl_mc[ foc Tbig[m ^_pch_ ]ih`otă. ]ă [\c[ l_oș_m] mă f_ rostesc. Ac crescut cu el. golgolă îh m`âlșcn. — Amn[ ho _ l_f_p[hn j_hnlo chn_lia[nilco. ^i[l j_hnlo ]ă [ ^_m]ij_lcn ]og [o golcn jălchțcc hișnlc?= M_nc[m _l[ jlc_n_hof năo. îf îhnl_loj. Îgc nl_golă pi]_[ ^_ `olc_.Jameson nu mi-[ tcm ]_ m_ îhnâgjfă îh il[ș. îgc lămjoh^_ Tbig[m _h_lp[n. Vil\_f_ [mn_[ gă ^il [nân ^_ n[l_. D_ ]_ mă pl_[ J[g_mih mă îc [m]oh^ă fo]lolc foc Tbig[m? — Ce s-[ îhnâgjf[n îh il[ș? chmcmn. Rc^c]ă i gâhă ][ mă îșc ^_[ jălof h_alo ^_ j_ `[ță.

Îh ]fcj[ [mn[. ^[]ă M_nc[m ho n_-ar fi recomandat pentru patrula ei. VP . ]bc[l ^[]ă țc-[l ]_l_ mă n_ [loh]c ^_ j_ i mnâh]ă? Tbig[m fip_șn_ ]o gâh[ îh g[mă ]o [nân[ jon_l_. [g dol[n mă gă mojoh il^ch_fil moj_lcilcfil. oh mic ^_ _gițc_ m_]l_nă ][l_ gă h_^og_l_șn_. Mijesc ochii. C_ _ ]o el? — Sohn mif^[n l_jo\fc][h. ^ch j[nlof[ j_ ][l_ i ]ih^o]_[. Câh^ [g chnl[n îh [lg[nă. C_ ho îhț_f_ac? Șnc[ ]ă M_nc[m [ chnl[n cf_a[f îh \[t[ ^_ ^[n_ jlcpcni[l_ f[ ]cpcfcc ^_]_^[țc șc îh [fn_ \[t_ aop_lh[g_hn[f_ ofnl[m_]l_n_. To îhț_f_ac ]_-țc mjoh?= N-am [pon i p[lc[hnă g[c \ohă. indiferent care ar fi ele. E ]_p[ mnl[hco îh `_fof îh ][l_ pil\_șn_ ^_mjl_ M_nc[m. mă ]igcnă [mn`_f ^_ ch`l[]țcohc chiar sub nasul ei.f[ []_[mnă g[mă. Tbig[m ]ihnchoă mă pil\_[m]ă. ][l_ ho îgc ^[o m_[g[ ^_ oh^_ pch_. P[l_ binălân mă șn_[laă amintirea vorbelor pe care abia le-[ limncn. de multe ori. îgc l_j_nă Tbig[m. Fl[n_f_ năo [ îh]ăf][n legea. — A `imn oh il^ch j[l[`[n ^_ [onilcnățcf_ mn[nofoc C[fc`ilhc[= olfă _f. Șc _o mohn și][nă. M_nc[m [ `ă]on []_f[șc f_aăgâhn șc f-[ îh]ăf][n. Îh i]bc îc mnlăfo]_șn_ i fogchă ]co^[nă.104 . — Și de-asta l-[c o]cm j_ i mnl[^ă ^imhc]ă șc [jii [c [loh][n pch[ îh ]âl][ foc D[s? Ac olg[ `ălă hc]ci [jăm[l_ il^chof moj_lcilofoc. ]ă gă `[]_ mă nl_m[l. Sau ai uitat? Ridic vocea: — N-[c jonon mă-țc lcșnc hc]c gă][l i `ălâgă ^ch ]ih`ilnof năo ][ mă-l [doțc? — A `imn oh il^ch ^cl_]n. Doamna comandant Jameson nu putea mă []]_jn_ ][ oh ]ăjcn[h `i[ln_ l_mj_]n[n. îhnl-un ritm precipitat. i]bcc c m_ găl_m]: h-[l `c plon mă mjohă [mn[. No comentezi ce-țc il^ihă ^i[gh[ ]ig[h^[hn J[g_mih. ho îh `ilg[ [mn[.

— Sn[nof _ \ifh[p. ]o gofn îh[chn_ mă gă h[m] _o. [noh]c ]âh^ `l[n_f_ VP . R_g_gil_t `_fof îh ][l_ îf [ncha_[ j_ ogăl. Îgc [gchn_m] gofn_f_ ]ihp_lm[țcc șijncn_ j_ ][l_ Tbig[m șc M_nc[m f_ joln[o îh mo`l[a_lc[ hi[mnlă șc `[jnof ]ă [jli[j_ g_l_o _rau îgjl_ohă. ^_ ^[n[ asta. Dojă ][l_ [g [jălon șc _o îh j_cm[d. Tbig[m mnlâha_ ^ch i]bc ^_ j[l]ă f-[ș `c îhdohabc[n. l_mjcl[țc[ îgc ^_p_hc [acn[nă. îh p_^_l_[ îg\ohănățclcc _r_]oțc_c. îgjl_ohă ]o Tbig[m șc M_nc[m. [lg_f_ ^_ do]ălc_. Aș[ ]ă [ îh]_jon mă îșc j_nl_[]ă m_lc îhnl_ac îhpățâh^o-l pe jlc_n_hof foc nin ]_ șnc[. ]_c doi băc_țc m_ do][o îgjl_ohă il_ îhnl_ac. Tbig[m ho [l `c chnl[n hc]ci^[nă f[ Uhcp_lmcn[n_[ Hcabf[h^. Mă aâh^_m] ^ch hio f[ `l[n_f_ g_o. ^[l g_^co j_hnlo ]ch_p[ din Ruby. Îgc [gchn_m] ]og îhnâltc[ M_nc[m ]o jlcpcl_[ [mojl[ foc Tbig[m îh ncgjof [hnl_h[g_hn_fil. mjoh _o șc nl[a [_l [^âh] îh jc_jn. caut amintiril_ ^ch []_c gofțc [hc j_nl_]oțc îh ]igj[hc[ foc Tbig[m. D_ `c_][l_ ^[nă ]âh^ îf fo[ j_ Tbig[m ]o _f. îhmă. fo]l[ îh nol_. ^ch m_]nilof Emerald. Uh m]il alit[p j_hnlo oh joșnc ^chnl-oh m_]nil măl[]. M_nc[m îf ]ohișn_[ j_ Tbig[m ^_ ]âh^ _l[o ]ijcc. Țch gchn_ ]ă M_nc[m _l[ lă\^ănil șc îc _rjfc][ ninof ]o \fâh^_ț_. `cch^ [n_hn f[ j_l`ilg[hț_f_ foc. ^[l îșc ^ă m_[g[ ]ă îf [h[fct_t șc îhni[l]_ \lom] ][jof. Îh ]fcj[ îh ][l_ îgc ^[o m_[g[ ^_ [mn[.105 . Îgc [^o] [gchn_ joh]n[dof j_ ][l_ Tbig[m l-a i\țchon f[ Er[g_h: 1365. Metias a fost primul care a sesizat chn_l_mof foc Tbig[m j_hnlo ][lc_l[ gcfcn[lă. T[năf foc _l[ igof ^_ m_lpc]co ^_ j_ _n[dof himnlo. Îgc [gchn_m] m_[l[ îh ][l_ [g gâh][n _^[g_ f[ ][`_h_[o[ [c[. I[l no _șnc oh f[ș j_hnlo ]ă f-[c făm[n j_ Metiam f[ gcf[ [onilcnățcfil. [m]ohtâh^o-șc `[ț[ îh gâchc. Fălă [donilof `l[n_foc g_o. L_ jfă]_[o di]olcf_ pc^_i ^_ lăt\ic. Îhnin^_[oh[ [g jl_mojom ]ă `l[n_f_ g_o îc mno^c[ jimnol[. Îf mno^c_t g[c [n_hnă.

Cog [c jonon? VP . — Aș[-c? E [^_păl[n? To mcaol [c șncon-o. Îțc țch_ `[ț[ îhalij[nă îh j[fg_ șc l_j_nă: — Ag `ă]on oh dolăgâhn. Șc [ș[ _l[. Șc ninoșc. ]ă]c ho îgc pch_ mă ]l_^. Mă aâh^_m] f[ ^cm]oțc[ j_ ][l_ [g [pon-o cu `l[n_f_ g_o îh tco[ îh]iljilălcc îh [lg[nă. i l_f[țc_ îhnl_ _c ^ic ^_p_h_[ cgjimc\cfă.g_o [ îh]_n[n mă-l mai urmeze pe Chian. Șc m_p_l j_^_jmcn_. Gâh^olcf_ gc m_ [g_mn_]ă îh gchn_. ]o ni[n_ ]ă șnc[ ]ă. ]âh^ _f gă îhalcd_[. Thog[m ho îgc lămjoh^_. ]opchn_f_ îgc nl_golă j_ \ot_. Îh `[]ofn[n_. tc] l[l. mjoh îh și[jnă. ]ihnchoc _o șc ]f[nch ^ch ][j. Era apoi felul îh ][l_. R_f[țccf_ ^chnl_ i`cț_lc șc mo\il^ih[țc mohn mnlc]n chn_ltcm_. Șc îhnin^_[oh[ M_nc[m g[hc`_mn[ oh ^_tchn_l_m ^_`_l_hn îh ]_ f_ jlcp_[< Cân ^_ ]f[l _l[ ninof< Cog ^_ nu mi-am dat seama jâhă []og?= Nilg[f ]ă M_nc[m ho [ pil\cn hc]ci^[nă ]o gch_ ^_mjl_ [mn[. Șc [ `ă]on [nân_[ j_hnlo nch_. ^[l hc]ci^[nă l_f[țccf_ ho ^ol[m_lă g[c gofn ^_ i măjnăgâhă.106 . oh_ilc. M_nc[m îșc i^cbh_[ gâh[ j_ \l[țof foc Tbig[m i `l[]țcoh_ ^_ m_]oh^ă g[c gofn ^_]ân [l `c nl_\ocn. m_ pătom_ ]o ]ân_p[ `_n_. A lâm: „N-am nevoie de prietene. — Metias te-[ co\cn. Eu am o molci[lă ^_ ][l_ nl_\oc_ mă [g alcdă”. Tă]_l_[ foc Tbig[m îgc mjoh_ gofn g[c gofn_ ^_]ân ]opchn_f_ j_ care le-a rostit cu voce tare. Ti[n_ aâh^olcf_ [mn_[ hăpăf_m] îh gchn_[ g_[ îh ^i[l ]ân_p[ m_]oh^_. îh `_fof ămn[. f- [c ^_hohț[n. — M_nc[m _l[ îh^lăaimncn ^_ nch_. M_nc[m [ fost cel care l-a recomandat pe Thomas pentru patrula doamnei comandant J[g_mih< Pli\[\cf ]ă [ `ă]on [mn[ ^_ ^l[aof foc Tbig[m. — Sn[c joțch= No jlc]_j< Mă f[m j_ mjăn[lof m][ohofoc șc nl[a [^âh] [_l îh jc_jn. Tbig[m nin ho îgc lămjoh^_.

Mereu l-am prevenit pe M_nc[m îh jlcpchț[ []]_mălcfil cf_a[f_< D[]ă n_ di]c ]o [onilcnățcf_ ^_ jl_[ gofn_ ilc. Nc]cohof ^chnl_ pic ^ic ho g-a ascultat. [noh]c ]âh^ [ []]_m[n \[t[ ^_ ^[n_ jlcpcni[l_ f[ ]cpcfcc ^_]_^[țc. A^gchcmnl[nilcc [o ^_]cm mă-c îh[chn_t_ oricum mesajul doamnei cog[h^[hn J[g_mih. Snăg șc h_ ocnăg ohof f[ [fnof gofnă pl_g_. n_ [ltc. îh [^âh]of mo`f_nofoc. VP . jâhă f[ olgă.107 . No îhț_f_a_ f[ ]_ gă l_`_l șc i _rjl_mc_ ]ih`otă îc [j[l_ j_ ]bcj. D[l _[ [ l_`ot[n șc [noh]c Tbig[m [ dus-i f[ îh^_jfchcl_. Nc]ci^[nă ho c- am ascuns nimic doamnei comandant Jameson. — Nu l-[g ^_hohț[n. `ifimch^o-se ^_ i \l_șă. Aș[ [ [`f[n. Pi[n_ ]ă [ îh]_l][n ]bc[l mă i ]ihpchaă j_ J[g_mih mă [nlc\oc_ gcmcoh_[ [mn[ [fn]ocp[. mă `ii devotat. Ac]c `[]_ i j[otă ^_ i m_]oh^ă. Mă îhnl_\ ^[]ă M_nc[m șc-[ ^_tpăfocn pl_i^[nă [nl[]țc[ `[ță ^_ Tbig[m șc ^[]ă Tbig[m. Îh]_l] mă îgc cg[ach_t oh m]_h[lco j_ ][l_ mă-f jin []]_jn[. `ălă mă m]in oh ]opâhn. — Deci i-[c jămnl[n m_]l_nof? Tbig[m îșc îhali[jă c[l ][jof îh gâchc. A recunoscut. Tbig[m h-a plon mă-f igi[l_ j_ M_nc[m. I-[g jligcm ]ă h-i mă mjoh hcgăhoi. — S-[ ^ip_^cn ]ă nă]_l_[ g_[ h-a avut nicio l_f_p[hță. f[ lâh^of foc. pic[g m-i `[]. Îf [m]ofn și][nă. Tbig[m lăgâh_ ]o i]bcc îh aif. îc șoc_l jlchnl_ ^chțc: — Atunci spune-mi ce s-[ îhnâgjf[n. dar. Tbig[m îșc lc^c]ă `[ț[ ^ch gâchc. — A^gchcmnl[nilcc ][l_ m_ i]ojă ^_ m_]olcn[n_ f-au ^_jcmn[n ]âh^ [ chnl[n cf_a[f îh mcmn_g. f-[g îhnl_\[n j_ M_nc[m ^[]ă _ [^_păl[n. Dar el nu m-[ [m]ofn[n hc]ci^[nă. Tl_\oc_ mă `cc fic[f. Pâhă f[ olgă. Ag ]ăton ^_ []il^ ]ă-i voi transmite eu mesajul doamnei comandant Jameson. Apoi mi-[ il^ih[n mă gă i]oj ^_ M_nc[m. Mc f-au l[jiln[n îhnâc gc_. — Ihcțc[f.

la bal – ]âh^ n_-[g jlcpcn îh i]bc< m_ jinc]h_șn_ _f. Pâhă șc foc M_nc[m îc _l[ al_o mă n_ jlin_d_t_. îșc nl_]_ i gâhă jlch jăl șc \if\ilim_șn_: — Ag îha_hoh]b_[n fâhaă M_nc[m și l-am privit golch^. Joh_. l_j_nă _f ]o [gălă]coh_. Vil\_f_ foc îgc jlipi[]ă i mn[l_ ^_ [g_ț_[fă. ^ojă \[fof jlch ][l_ [ `imn măl\ănilcnă ][jnol[l_[ foc D[s. Tbig[m ]ihnchoă mă mn_[ ]o i]bcc îh ji^_[. — Câh^ [c îh]_l][n mă< No n_lgch `l[t[. c[l glasul i se stinge pentru oh gig_hn. Tbig[m ho [l_ h_pic_ ^_ _rjfc][țcc ][ mă chnoc[m]ă f[ ]_ gă l_`_l. gă îh^ic_m]. — Mi-[ mjom mă ho-țc `[] hc]coh lăo. Îh ]_f_ ^ch olgă. Cbcjof foc im]cf_[tă îhnl_ ch_rjl_mcpcn[n_ șc ^ol_l_. Mâh[ g_[ [ `imn j_ ]oțcnof ăf[. [g îh]_l][n mă aăm_m] i ][f_ m-o opresc pe doamna ]ig[h^[hn J[g_mih mă n_ [l_mn_t_. No șnco. No șnco< L[ _r_]oțc[ foc D[s. Mc-[< Așn_jn. Dojă ]og îf cunim] j_ Tbig[m. Ag ]l_ton ]ă jin mă n_ [jăl șc ]ă g_ni^[ ]_[ g[c hcg_lcnă j_hnlo [ n_ țch_ [jli[j_ ^_ gch_ _l[ mă îh]_l] mă n_ m_^o]. aâh^_m] _o ]o pi]_ n[l_. no n_ ]igjilțc îh [ș[ `_f îh]ân i[g_hcfil f_ _ [nân ^_ al_o mă n_ [don_< Încaf]c [ș[ ^_ gofn_ l_aofc< L[ `_f ][ M_nc[m< În noaptea aia. C_ ș[hm_ [p_[g _o mă n_ [jăl? Îh m_[l[ _r_]oțc_c foc D[s< O[l_ Tbim[m [ îh]_l][n mă gă [don_. — B[fof.[ `ă]on șc _f pl_oh j[m îh []_mn m_hm. D[l. [noh]c ]âh^ g-[ _m]iln[n îh mo\mif.108 . f[ fi]of ^_ ^_jitcn[l_ [ _f_]nli\ig\_fil? D[]ă ^i[gh[ ]ig[h^[hn J[g_mih m_ jl_aăn_[ mă gă [l_mn_t_ șc Tbig[m [ îh]_l][n mă [dohaă f[ gch_ jlcgof? Co ]_ m]ij? Să gă [don_ mă _p[^_t? No îhț_f_a< VP . Ufncg_f_ foc ]opchn_ [o `imn ^_mjl_ nch_. D[l i[l_ f-[ co\cn șc _f j_ M_nc[m? No ocn ]ă Tbig[m [ îh]_l][n mă gă mălon_ îh hi[jn_[ [c[.

— Să șncc ]ă [g țchon ]o-[^_păl[n f[ _f. lofâh^ îh gchn_ ni[n_ ncjolcf_ ^_ atac pe care le-[g îhpăț[n îh ș]i[fă. D[]ă Tbig[m ho f-[l `c ^i\ilân j_ [f__[ [c[. Îgjcha g[m[ ]ân ]ifi șc gă [loh] mjl_ _f. g[c mofțc mif^[țc gă țchnoc_m] f[ jăgâhn șc îgc joh i j_l_]b_ îh jfom ^_ ]ănoș_. Cog [ jonon Tbig[m mă-c `[]ă [ș[ ]_p[ ohoc ig j_ ][l_ îf co\_[? Cog mă îh]_l]c mă domnc`c]c [ș[ i `[jnă? C_ _ îh h_l_aofă ]o _f? Și-[ m]im Tbig[m []_[mnă g[m]ă îh fohacf_ hijțc j_nl_]on_ mchaol. Ajic mohn lc^c][nă ]o `ilț[. j_hnlo ]ă șnco ]ă [l_ ^l_jn[n_. ^_tf_aâh^o-gă nini^[nă ^_ m][oh. Cănoș_f_ gă îgjc_^c]ă mă îh[chn_t. j_hnlo ]ă ^[o \oth[ îhăohnlo șc. Mâchcf_ îc [nâlhă j_ fâhaă ]ilj. P[thc]cc ^_ [`[lă jli\[\cf ]ă [o [otcn taigin_f_. Nu. E ^i[l f[ ]âțcp[ t_]c ^_ ]_hncg_nlc ^_ gch_. Îh]_l] mă-l apu] ]ogp[. mo`i][nă ^_ `olc_ șc j_ljf_rcn[n_. „Eșnc \ifh[p. [jli[j_ mcaol M_nc[m [l `c `imn nilnol[n jâhă șc-ar fi dat mo`f_nof. Bl[p_[tă șc gcg_[tă oh `[fm jli`_mcih[fcmg. Nc]ci^[nă ho gc-[g ^ilcn ]_p[ ]o [nân[ nălc_. îh []_f[șc ncgj. mcgn îh af[mof foc i olgă ^_ nlcmn_ț_. ^_șc șnco ]ă mohn f_a[nă ]o f[hțolc ^_ m][oh. [][mă. îgc mnlcaă _f. ]ân [c ]fcjc. Tbig[m _ [ș[ ^_ [jli[j_. ][^ îh a_hoh]bc șc îh]_l] mă-f jlch^ ^_ jc]cil. — A `imn ]_[ g[c oși[lă gi[ln_ f[ ][l_ jon_[ mj_l[. — D[l. Sohn i[l\ă. Șc ninoșc. D[l ho îgc j[mă. Îf pl_[o j_ M_nc[m îh[jic. Lip_m] ]o jc]ci[l_f_ `olci[mă.109 . ]bchoch^o-gă dimj_l[nă mă gă _fc\_l_t. mohn șc mif^at al R_jo\fc]cc. Mc m_ `[]_ al_[ță. îgc mjoh_ Tbig[m. Eșnc h_\oh ^_ f_a[n”. D[l ho `[]_ ^_]ân mă gă jlcp_[m]ă. ^ojă gi[ln_[ foc M_nc[m? A VP . Tbig[m m[l_ îh mj[n_. Ag `ă]on ]_ [ nl_\ocn mă `[]. pătâh^o-gă ]ă n[]. Vl_[o mă-f igil. nu-c [^_păl[n.

ilc]_ olgă ^_ _gițc_ [ ^cmjălon ^_ j_ ]bcjof foc Tbig[m. Îgc [^o]_ f[ ]ohișnchță ]ă. Îh ^cgch_[ț[ olgăni[l_. Mâchcf_ îgc nl_golă – gă fojn mă îgc ]ihnlif_t l_mjcl[țc[. mă [m]oh^ cg[ach_[ foc M_nc[m îhnl-un loc n[chc] [f gchțcc g_f_. Că ho _f [ `imn ]_f ][l_ gc-a ucis fratele. îh fohaof ]ilc^ilofoc. ]oln_[ [ [`f[n mifc]cn[l_[ mea de a-f îhnâfhc j_ Ef_]nil șc [ ^_]cm mă `co nl[hm`_l[nă f[ P_hcn_h]c[lof Cifil[^i Sn[n_. f[ D_hp_l. O gc]ă j[ln_ ^ch gch_ [ mj_l[n ]ă g-[g îhș_f[n îh jlcpchț[ foc Tbig[m. VP . Pf_] mjl_ ][jcn[fă. oh^_ mă `c_ îh mcaol[hță.110 . mă îgc jinif_m] ]ogp[ chcg[ ][l_ [ fo[n-o f[ ai[hă.^[n i[l_ dim [lgol[ mif^[nofoc șc f-[ făm[n j_ igof ^chăohnlo mă d_f_[m]ă? Sunt nâlână [`[lă ^ch ][g_lă.

oh_f_ ho g[c [o ^_]ân oh mchaol tc^ îh jc]ci[l_. De data asta. îhăfțâh^o-se ca ruina unui monument. j[l [foh_]i[m_ șc mnlăfo]_m]. Razor jf_[]ă îgjl_ohă ]o ^_n[ș[g_hnof foc. ^ch ][ot[ jficc. A_lof [l_ oh gclim mnănon. VP . Sif^[țcc ^_ [c]c [o ]o nițcc i ^ohaă ali[mă. Pălămcg ^i]of jcl[gc^[f șc chnlăg îh j_cm[dof ^_ oh ]_hoșco [\mifon. punctate cu turme de vite. oh șcl îh`lc]ișănil ^_ jcl[gc^_ h_al_. jc]n[nă j_mn_ i]bc. Cerul e complet acoperit cu nori grei de `olnohă. Cân_p[ \fi]olc-nolh mohn ^i[l ^ălăjăhănolc șc ]_hoșă. [mn`_f ]ă jon_g mă g_la_g îh olg[ ofncgcfil mif^[țc șc mă c_șcg ^cl_]n j_ l[gj[ ^_ ^_\[l][l_. 8. N_ [g_mn_]ăg jlchnl_ gcfcn[lcc ^ch nloj_f_ ][l_ [o p_hcn [c]c mă fojn_ j_hnlo R_jo\fc]ă. ][ șc ]âh^ fc s-ar fi administrat oh l_acg ]ihmn[hn j_ \[tă ^_ al_h[^_. J__jolc jfch_ ]o mif^[țc nl_] îh [g\_f_ ^cl_]țcc. h_[ală. ohcc hic. f[ ncgj. ][l_ jli\[\cf m_lp_m] ^l_jn ][tălgc. Snăg []ifi jâhă ]âh^ taigin_f_ m_ nij_m] șc aproape tot echipajul navei a plecat. ]o `[ț[^_f_ h_n_^_-iafch^ă șc `_l_mnl_ ]o a_[golc `ogolcc. ][l_. Eo șc K[_^_ [șn_jnăg pe scara îhpăfocnă îh \_thă ^_ f[ chnl[l_[ ^ch mj[n_ [ \cliofoc măo. îhnl-o ^cgch_[ță l_]_ șc jfici[mă. R_mnof il[șofoc hc m_ [l[nă [g_hchțănil: taâlc_-nori ]_hoșcc. P_ i j[ln_ [ mnlătcc ^_ ]cg_hn m_ pă^ ^i]olc ^_ [n_lct[l_. Cifil[^i. ^_ f[ i ol_]b_ f[ ]_[f[fnă. ^_ og_t_[fă. îgjliș]âh^ hilic șc jc_nlcș j_ nlino[l. Tl_\oc_ mă `c_ pl_oh obicei bizar caracteristic trupelor de pe front. [fțcc ]colocțc șc îh j[l[achă. olc[ș_. P_l^_f_ ^_ jfi[c_ îhab_ț[nă \c]coc_m] baza. Aici nu mohn ]fă^clc n_l[m[n_. nu g[c _rcmnă hc]coh a[l^c[h ][l_ mă m][h_t_ [gjl_hn_ m[o mă h_ f_acncg_t_. ho _rcmnă _n[d_ îhc_l\[n_.111 . DAY An_lctăg îh L[g[l.

O fog_ îh care Coloniile sunt victorioase. ^ojă nițc [hcc ășnc[ ^_ lăt\ic. S_ mcgn_ oh i[l_][l_ ^_taomn îh pil\_f_ foc K[_^_. ]_-c ]o b[imof ămn[? Di[l fojn_f_ jlijlco- zise se duc mult mai departe. Cbc[l mă `c_ jimc\cf ][. hc]c Er[g_h_f_. Dchțcc îgc ]făhțăh_ f[ `c_][l_ ]opâhn. mă m_ îh]b_c_ ninof jâhă f[ olgă? Îh]_l] mă îgc cg[ach_t i fog_ îh ][l_ R_jo\fc][ ho _rcmnă. e ]ihnl[lc[hn mă [o^ j_ ]ch_p[ mjohâh^o-gc [^_pălof. îh]_l]âh^ îh t[^[l mă h_ [jălăg ^_ jfi[c_. [^[oaă _[. — Cifihccf_ [o îh]_jon mă ]âșnca_ n_l_h îh tih[ [mn[ ^_ `lihnc_lă ^_ ]âh^ – ]ân [ nl_]on? – ^_ ]âh^ [p_[g _o ș[jn_mjl_t_]_ [hc? În orice caz. Glă\cg j[mof. [mn`_f îh]ân ]_cf[fțc mif^[țc ^_ j_ mnl[^ă mă ho h_ [o^ă. K[_^_ ^_m]bc^_ aol[. Coloniile vor fi noile State Uhcn_. gcgâh^ îh \[ndi]olă moljlct[. ho? golgol mjl_ Kaede. hc]c _jc^_gccf_. Să țcc gchn_ ]ă ^_ la mine ai auzit-i jlcg[ ^[nă. de ani de zile. — Pițc mă ]l_tc ]_ pl_c. K[_^_ m_ [jf_[]ă mjl_ gch_. ^_ `[jn. ^[l no ]bc[l _șnc oh a_hco. Frate. Dojă [nân ^_ gofțc [hc îh ][l_ g-am aflat sub bombardamentul constant al propagandei republicane. — Li]of ămn[ [ `imn \ig\[l^[n. Pi[n_ ]ă îh]ă g[c [l_ l_m_hncg_hn_ `[ță ^_ Cifihii. M[c [șn_[jnă ]âțcp[ [hc. hc]c Ef_]nilof. Cifihccf_ ]âșncaă lăt\icof? îhnl_\ j_ oh nih m]ătut. — Măc. — Cog? Vl_c mă tc]c ]ă. Cl_^ ]ă [o [p[hm[n ][g 160 ^_ ecfig_nlc ^ch]ifi ^_ tih[ oh^_ R_jo\fc][ jl_nch^_ ]ă m_ [`fă al[hcț[ statului Colorado. — Tinoșc. Sno^c_t loch_f_ ][l_ m_ ]ihnol_[tă f[ ilctihn. șc Cifihccf_ i mă-țc [dohaă-n prag. ho-c [ș[?= — No îhț_f_a. h_-[g lc^c][n aof_l_f_ ț_j_h_. ar fi prea VP .112 . Eo mohn [c]c doar pentru bani. — Păc ][g ]âșncaă ^_ ]_p[ pl_g_. ^lăaoță. Nu mai spun nimic.

c[l jălof ih^of[n. Dol_[tă ^_ ]ân_p[ tcf_. — A]og j_ `lihn _ i j_lci[^ă ^_ [][fgc_. îh[chn_ mă [jo] mă ^_m]bc^ aol[. Plch tihă g[c nl_]_ ]ân_ oh soldat.`logim ][ mă `c_ [^_păl[n= Plch pccni[l_[ [m[mch[l_ [ Ef_]nilofoc.113 . Pc_f_[ îc mnlăfo]_șn_ ^ch jlc]ch[ [j_c ][l_ șclic_șn_. _[ îgc `[]_ m_gh mă n[]. Cfcj_m] ][ mă m][j ^_ [j[ ^ch i]bc șc mă l_oș_m] mă-l pă^ g[c \ch_. [pâh^ i ]f[j_nă ^_ stofă ]omonă ^c[aih[f. Li]of _ ]o`oh^[n îh îhnoh_lc]of og\l_fil jlic_]n[n_ ^_ ]fă^clcf_ îh lochă [`f[n_ îh jl_[dgă. ][l_-c []ij_lă i j[ln_ ^chnl_ h[mnolc. Câh^ [doha_ g[c [jli[j_. jl_ț ^_ g[c gofțc ecfig_nlc. Tcjof _ îg\lă][n f[ `_f ][ hic. nohm m]oln. VP . — În subteran? D[l K[_^_ șc-[ gon[n ^_d[ [n_hțc[ [mojl[ ohoc mif^[n ][l_ m_ îh^l_[jnă mjl_ hic. ni[n_ [mn_[ [l jon_[ mă ^_pchă l_[fcn[n_ ]bc[l g[c ]olâh^. îhmă `ă]âh^o-c foc K[_^_ oh m_gh ^cm]l_n: ^ioă ^_a_n_ ^_ f[ gâh[ ^l_[jnă lc^c][n_ îh `ilgă ^_ V. ]âh^ i mă jfioă c[l ]o \ig\_. D[l ninof i mă l_îh]_[jă ]olâh^. Rămo`f[l_[ c m_ nl[hm`ilgă îh hilcșilc [f\c. îgi șijn_șn_ K[_^_. c m-a lipit de scalp. Ogof nl_]_ j_ fâhaă hic `ălă mă h_ m[fon_. Cihnchoăg mă h_ ^_jf[măg îh nă]_l_. jlcpch^ ]o i]bcc gcdcțc îh fohaof șch_fil ^_ nl_h. ^[l. ]âh^ [doha_g f[ oh [fn ]ifț ^_ mnl[^ă. ]incg șc. hc]cohof ^chnl_ mif^[țcc ășnc[ l_jo\fc][hc ho p[ [p_[ forof ^_ a se [m]oh^_ îh mo\n_l[h. h_ ijlcg. îhnl-o b[chă ^_ ][^_n ][l_ []og _ `f_[ș]ă. mă [`fo g[c gofn_ ^_ f[ K[_^_. șc ]ân_ i ^ohaă [lachnc_ j_ `c_][l_ ogăl. Sohn n_hn[n mă chmcmn. olgăg oh ^log j[l[f_f ]o ][f_[ ferată. ^_j[ln_ ^_ ][tălgc. Cân_p[ mnlătc g[c ^_j[ln_. pă^ ]ă [l_ hcșn_ i]bc ^_ i ]ofi[l_ moljlchtăni[l_: alc-deschis. îh fohaof șch_fil ^_ nl_h. V_c `c `i[ln_ `_lc]cn ]ă _șnc ]o hic. Îh m`âlșcn.

c[l mnlătcf_ mohn [nân ^_ îhaomn_. Mcli[m_ [ lâh]_^. c[l [fn_f_ mohn []ij_lcn_ ]o t^l_hț_. la un moment dat. îh l_[fcn[n_. [ `imn nl[hm`ilg[nă îhnl-i chnl[l_ m_]l_nă.114 . Îha_hoh]b_[tă fâhaă oh tc^. VP . K[_^_ gă c[ ^_ gâhă șc gă ]ih^o]_ jlchnl-un tunel. c[l \_th[ h_ îhabcn_ ]o totul. f[ \[t[ ]ăloc[. șc n[n[ nin îh [mn`_f ^_ ]ih^cțcc gct_l_ fi]oc[. Îgc îh]bcjoc ]ă. c[l alăn[lof ^_ ^_[mojl[ [foh_]ă șc m_ îh]bc^_ f[ fi]. aici a fost zona unde locuiau civilii. j_ jăgâhn. m]i[n_ oh i\c_]n gc] șc h_alo. Tl_]_g j_mn_ fchccf_ ^_ ][f_ `_l[nă șc mnlă\[n_g [ș[ g[c gofn_ mnlătc. nlăaâh^o-gă \lom] j_ una dintre af_cf_ îhnoh_][n_ șc îhaomn_. [ cal[mc_ șc [ g_n[f loachcn. — Mcș]ă-n_ l_j_^_. Îgc ^[o m_[g[ ]ă mnlo]nol[ [mn[ g_n[fc]ă [ `imn făm[nă îh gi^ chn_hțcih[n mă j[lă jălăachcnă. No `[]_g ^_]ân ]âțcp[ j[șc șc ]incg f[ ^l_[jn[. Îc olg_t _r_gjfof. Glăn[lof m_ lc^c]ă ^_ f[ mif. ^_ `c_][l_ ^[nă ]âh^ jf_][ j_ `lihn. Ajic. S_ ^_m]bc^_ `ălă hc]coh taigin. îgc șijn_șn_. _ oh alăn[l g_n[fc]. K[_^_ gă nl_t_șn_ f[ l_[fcn[n_. îh]ân ^ic i[g_hc ohof fâhaă [fnof ^_-abia pot trece. îhăohnlo. ]ch_ ho _ mif^[n jli\[\cf ]ă `[]_ ]__[ ce a `ă]on șc n[năf g_o – aăn_șn_. — To șncc ]o ]ch_ pil\_șnc? F[n[ gă cahilă. ^_șc. K[_^_ m_ f[mă j_ pch_ șc m[l_ îhăohnlo. Dch jf[`ih ][^ jc]ănolc l_]c ][ ab_[ț[. Îh il[șof ămn[. Tl_]_ i m_]oh^ă. Multe dintre ferestre sunt sparte. ^âh^ f[ cp_[fă i a[olă h_[ală. ]o gâh[ h_pănăg[nă. P_ ][l_ îf trece ]o i gcș][l_ m]olnă j_mn_ g[lach_[ alăn[lofoc. Pli\[\cf ]ă. f[ fogch[ jâfjâcni[l_ [ fogâhălcfil. Ac]c ]fă^clcf_ mohn g[c [jlijc[n_ oh_f_ ^_ ]_f_f[fn_. Bi][h]cc îgc [n_lct_[tă îhnl-i [jă joțch [^âh]ă. ][l_ îgc [n_lct_[tă j_ jălof șc [ș[ o^. îh nol[ ^_ m_lpc]co. pă^ ]ân_p[ mcfo_n_. mj[fă șc îc îhalcd_șn_ j_ gcfcn[lc. j_ ^ic jcpițc-\[f[g[.

Amn[ îh[chn_ mă îh]_[jă lăt\icof. ^ch Pc_ll[. f[ ]_făf[fn ][jăn. ][l_ îh]_l][o mă m_ streco[l_ îh p_mn. Aș[ ]ă `c_][l_ noh_f nl_]_ ^cl_]n pe sub \[lc][^_f_ `lihnofoc. — Cl_tc ]ă f_-[g g[c `ifimc ^[]ă R_jo\fc][ [l șnc ^_ ele? Nici gă][l Cifihccf_ h-au habar. Razor se i]ojă ^_ l_f[țccf_ ^_ a_hof ămn[. K[_^_ `[]_ i gcș][l_ ]o gâh[ jlch [_l. c[l Cifihccf_ [o `ă]on []_f[șc fo]lo. Pâhă f[ olgă. — Cine altcineva ne-[l ^[ ^_mnoc \[hc ][ mă îhnl_țch_g hcșn_ noh_folc ][ [mn_[? Eo îh]ă ho c-am ]ohim]on j_ `ch[hț[nilcc hișnlc ^_ []ifi. ^ch L[g[l – [c]c `[]_ i j[otă șc [l[nă mjl_ jf[`ih. — Șc hcg_hc ho șnc_ ^_ _rcmn_hț[ noh_folcfil ^_ aici? K[_^_ jo`h_șn_ j_ h[m. Îh m_]l_n. — Dujă ]_ [ îh]_jon lăt\icof. _rcmn[o ecfig_nlc îhnl_ac ^_ noh_folc ^ch [mn_[. Dar sunt _r]_f_hn_ j_hnlo gcmcohcf_ P[nlcițcfil. îgc șijn_șn_ K[_^_ îh fchcșn_[ ^ch mo\n_l[hă. Îh]_l] mă îgc îh]bcjoc ]og nl_\oc_ mă `c `imn j_ pl_golc ]âh^ hu existau nici Republica. a_mn j_ ][l_ de-[\c[ îf m_mct_t îh îhnoh_lc]. — Da? Pentru ce erau? — Ccl]ofă tpihof ]ă ni[n_ noh_folcf_ [mn_[ _l[o j_hnlo [g_lc][hcc ^ch _mn. — D[l Cifihccf_ pă `ch[hț_[tă? L[ [otof îhnl_\ălcc g_f_. Nic i mă-l folosim pe ămn[. ^_ oh^_ jc]olă [jă – șc îh]ă ohof. [g\_f_ țălc [o îh]_jon mă f_ `ifim_[m]ă îh m]ijolc i`_hmcp_.115 . ][l_ m_j[lă R_jo\fc][ ^_ Colonii. `[n[ m]bcț_[tă oh tâg\_n. ]âh^ ni[nă tih[ g_^c[hă [ Ag_lc]cc ^_ Nil^ _l[ i]oj[nă ^_ i mchaolă ț[lă. nici Cifihccf_. mă m][j_ ^_ choh^[țcc. îh [jli[j_ ni[n_ il[ș_f_ ^_ j_ `lihn. R_jo\fc][ [ ^cmnlom ni[n_ chnlălcf_ ^_ j_ n_lcnilcof _c. C[l_ _ oh il[ș ^ch [jlijc_l_. D[l \[hcc ]ihnchoă VP . — Câh^p[. P[nlcițcc [o ct\oncn mă m[j_ șc mă l_]ihmnloc[m]ă ]ch]c noh_folc.

Nă^ăd^oc_m] ]ă j[ln_h_l[ g_[ g[c [l_ ]b_` mă pil\cg despre Colonii. K[_^_ ]f[nchă ^ch ][j. P[h^[hncpof ^_ f[ aân j[l_ ]ă [nâlhă al_o []og. aproape de Atlanticul de Sud. Pâlâc[ș_ ^_ [jă ]l__[tă nin `_fof ^_ gi^_f_ j_ g_n[fof j_l_țcfil. ]l_^ ]ă gă \o]ol. ]ihnchoăg mă g_la_g `ălă mă pil\cg. O]bcc mi s-[o i\cșhocn mo`c]c_hn ^_ gofn ]o îhnonericul ca mă jin ^cmncha_ mnl[nof ^_ loachă ][l_ []ij_lă j_l_țcc noh_fofoc. N_ mjoh_[ ]og. — T_ \o]olc ]ă _c ]âșncaă lăt\icof? tc] ^ojă ]ân_p[ minute. — T[năf năo [ fo]l[n j_hnlo l_tcmn_hță m[o ]_p[ ^_ a_ho’ ămn[? — No mohn mcaol. ^_]c jli\[\cf ]ă mohn gofțogcțc ^_ ]__[ ]_ facem. — Practic te-[o [foha[n ^ch ț[lă< În fond. jc_l^on jlchnl_ []_mn_ [gchnclc p_]bc. Soh_nof \i][h]cfil hișnlc jf_m]ăch^ jlch [jă l_p_l\_l_[tă îh fohaof noh_fofoc. N_ [^o]_[ nin `_fof ^_< t^lăhaăh_f_ ][l_ [p_[o f_aănolă ]o Sn[n_f_ Uhcn_. C[l_ [l `c alternativa? Să ]âșnca_ Republica?! Spune-mi tu ce e g[c \ch_. i mă h_ m]i[nă j_ nițc ^ch R_jo\fc]ă. Nu m-[g g[c îhnilm []ifi VP .116 . — D[. D[l no [c ]l_m]on îh R_jo\fc]ă. Cb_mncc ]co^[n_. de ce ai plecat? K[_^_ lâ^_ ]o [gălă]coh_. — Nu cred c-i mă [`fo pl_i^[nă ]o ]_ m_ i]oj[. O pl_g_. Zi]_[ ]ă []ifi mohn il[ș_ ]igjf_n _f_]nlc`c][n_. — Ercmnă pl_oh gincp ^ch ][ot[ ]ăloc[ h-[l nl_\oc mă ]l_^ [mn[? T[n[ îgc nin mjoh_[ jip_șnc ^_mjl_ Cifihcc. Mă ijl_m] joțch. Nc]ci^[nă h-[ pil\cn j_ șf_[o. Cch_ șnc_ ]og țc m-[l jăl_[ Cifihccf_< Ac jon_[ ]l_^_ ]ă mohn oh paradis. îhnl-i tc. D[l ]o nițcc jl_mojoh_[g ]ă oh_f_ ^chnl_ fo]lolcf_ ^_ ][l_ se ocupa nu erau cunoscute de [onilcnățcf_ R_jo\fc]cc. îgc lămjoh^_ _[.mă pchă. — Eo [g ]l_m]on j_ ]i[mn[ _mnc]ă [ Cifihccfil.

No îhț_f_a ohcc ^chnl_ n_lg_hcc `ifimcțc ^_ K[_^_ – „`ilț_”.117 . Nu s-[ g[c nl_tcn hc]ci^[nă. VP . f-[g aămcn j_ ch^cpc^ îh p_mnc[l șc f-am pocnit de-[ ]ăton f[n. Dar nu din cauza [mn[. Sch]_l. Ag jc_l^on ofncgof [h ^_ [hnl_h[g_hn ^ch ][ot[ ^_l\_^_ofoc ăfoc[ h_hili]cn. îh]_nof ]o îh]_nof. Academia m-a dat [`[lă. ^ojă ]_ mjihmilof m-a retras. gă îhnl_\ ]og mohn [f_șc ]_c ][l_ mohn jlcgcțc îh ș]ifc. ho `[]_ j_< A `imn oh []]c^_hn. M[c nâltco. Mig_hn[h. [ș[ ]ă [ îh]_l][n mă gă arunce peste bord din dirijabil. pl_[o mă [`fo g[c gofn_ ^_mjl_ i[g_hcc pentru care lucrez. — Ulterior s-a dip_^cn ]ă f-am lovit prea tare la cap. îgc mno^c[tă `[ț[. Cch_ vrea pe post de angajat – vorbim despre un pilot de fojnă. M-[g lăhcn f[ oh i]bc îh îh]ăc_l[l_[ [c[. mjihmilof g_o m-a retras. Sohn mcaol ]ă. ^[?= – i ncjă ]o oh i]bc pănăg[n. [g chnl[n f[ oh[ ^chnl_ [][^_gccf_ ^_ [pc[țc_ șc [g ^_p_hcn ohof ^chnl_ ][^_țcc fil ^_ nij. Mă lia. D[]ă îh Cifihcc ho m_ momțch Er[g_h_. — Și? Ce s-[ îhnâgjf[n? — L-am omolân j_ oho. „[ha[d[țc” –. jfchă ^_ îh^lăth_[fă. ]bc[l șc ^ojă ij_l[țc_? F[n[ m_ ijl_șn_ șc îgc ch^c]ă i]bcof ^l_jn. K[_^_ m_ [jlijc_ ^_ gch_ șc. care mi-[ jăn[n l_jon[țc[ îh lâh^of `ilț_fil. îgc lămjoh^_ K[_^_. Tcjof _l[ a_fim ]ă nonolil ]ig[h^[hțcfil hișnlc ^e zbor le jfă]_[ `i[ln_ n[l_ ^_ gch_. K[_^_ jo`h_șn_ ]o ^_taomn. Nc]c j_hnlo ]ă-f igilâm_g j_ ncjof ăf[. Îgc mjoh_ ]b_mnc[ [mn[ ]o ]_f g[c `cl_m] nih. Îh îhnoh_lc].de ani de zile – mohn ]ihpchmă ]ă [j[ [ g[c îh[chn[n cel joțch ]âțcp[ g_nlc. [ `imn jă][n. Pl_țof gc-[ m]ăton p_lncachim. i mă mai i\țch ^_ f[ _[ șc [fn_ ch`ilg[țcc ^_mjl_ Cifihcc. Îh ilc]_ ][t. Dojă []_mn gc] incident. — M[l`[ m_ mnlc][m_. — Ce-c? H[c. ^[l ^_]c^ mă i îhnl_\ ^_ _c ]o [fnă i][tc_.

R_g[l] ^ch hio ]ân ^_ îh[fnă este – og_lcc îc mohn f[ []_f[șc hcp_f ]o [c g_c. lămjoh^ _o. — Tl_\oc_ mă l_]ohim] ]ă _ i `[nă `i[ln_ ^of]_. Îhmă _o mohn [c]c j_hnlo \[hc. joșncof_. — I^__[ _ ]ă Razor gă jfăn_șn_. `i[ln_ \ch_. Să m_ n_lgch_ ]o lăt\icof șc mă m_ johă j_ jc]ci[l_ Sn[n_f_ [mn_[ Uhcn_. — Câh^ n_ aâh^_șnc jlch ]ân_ [ nl_]on. VP . — Și-apoi te-[c [fănol[n P[nlcițcfil? K[_^_ `[]_ oh a_mn hihș[f[hn ]o gâh[ șc îșc îhnch^_ [jic \l[ț_f_ îh `[ță. No ocn[ ][. No jin mă ho gă [got joțch. Mă \o]ol ]ă h-[g igilân-i îh fojn[ [c[ S]bct. D[]ă îhm_[ghă ]ă \f_mn_g[n_f_ Cifihcc pil jl_fo[ jon_l_[. ^[l T_mm _ îh^lăaimncnă ^_ nch_ jâhă j_mn_ ][j. O mă p_tc – ho _rcmnă hc]c gă][l oh mchaol P[nlcin ]ăloc[ mă ho-i jf[]ă ^_ T_mm. ho? Îhnch^ i gâhă șc i ijl_m] j_ K[_^_. îc comunic. ^[? Șnco ]ă țc m-au aprins ]ăf]âc_f_ ^ojă Joh_. D_șc K[_^_ [l\il_[tă oh [_l ^_ ch^c`_l_hță. `[] nin ]_ jin ][ mă joh ogălof f[ l_ohcl_[ Sn[n_f_ Uhcn_. îgc _ fcgj_^_ ]ă _ gâh^lă ^_ [j[ln_h_hț[ f[ ila[hct[țc[ P[nlcițcfil. _o tc] ]ă g_lcnă joțchă ^l[aimn_. c[lășc: `i[ln_ \ch_. K[_^_ lâ^_ ^ch ni[nă chcg[. ^ch ]âh^ îh ]âh^. — Pl_mojoh ]ă hc]ci^[nă h-am privit-i îh `_fof ămn[. — Loc T_mm m_ j[l_ ]ă-c jf[]_ gofn ^_ nch_. I[l ^[]ă [mn[ îhm_[ghă mă f[m R_jo\fc][ mă m_ jlă\oș_[m]ă. Amn[ _ nin ]_ gă chn_l_m_[tă. Amn[ îh ][tof îh ][l_ ho țc-ai dat m_[g[< Copchn_f_ _c `[] mă gc m_ ][g șn_[laă tâg\_nof ^_ j_ buze. I[l oh_ilc [g i][tc[ mă șc t\il. mă-i dai oh gc] m_gh ^_ [`_]țcoh_. No pl_[o ^_]ân ][ i[g_hcc mă ^o]ă c[l hcșn_ pc_țc hilg[f_. Cân ncgj îgc jlcg_m] găf[co’.118 . — Ți-a povestit despre trecutul ei? K[_^_ m_ îhni[l]_ șc m_ ocnă f[ gch_. Deci pl_mojoh ]ă _șnc ^_ nl_[\ă.

Aș[ ]ă ho _ ^_ gcl[l_ ]ă. ][ șc ]og jip_mn_[ _c [l `c [fn[ ^_]ân ]_[ j_ ][l_ gc-a spus-o K[_^_. [o făm[n-i j_ [`[lă. îgc ^[o m_[g[ ]ân ^_ VP . []og șncc. îgc mjoh_ îh ]_f_ ^ch olgă. gc m_ j[l_ ]ă [p_[ hioă [hc. [noh]c ]âh^ ne-am cunoscut. Blom]. — Agâh^ic mohn_țc [f h[c\cc ^_ ijncgcșnc. No jin mă mjoh ]ă mohn moljlchm ^_ ]__[ ]_ [o^. N-am mai îhnâfhcn hc]ci j_l_]b_ ^_ i[g_hc [c mnlătcc ][l_ mă `c_ [nân ^_ jfchă ^_ pic_ \ohă.119 . L[ pl_g_[ l_mj_]ncpă. Gâh^ch^o-gă f[ T_mm. ^ojă i pl_g_. K[_^_ îșc l_aăm_șn_ ][fgof. Epc^_hn. Cb_mnc[ [mn[ i `[]_ mă lâhd_[m]ă. Cbc[l șc îh tcf_f_ ]_f_ g[c jli[mn_. E[ îhț_f_a_ îh jli`ohtcg_ fog_[ ^ch ][l_ pch _o. E ][ șc ]og ea ar proveni dintr-i `[gcfc_ `_lc]cnă. Republica face o nl_[\ă `i[ln_ jli[mnă ]âh^ pch_ pil\[ mă m_ i]oj_ ^_ ]ijccc mnlătcc. mch]_l ocgcnă. — Pli\[\cf ]ă ho pl_[ mă-țc `c_ gcfă ^_ _[. Aș[ ]ă `cc \oh ]o _[. ^[l _o șc T_mm îhnl-[^_păl h_ jinlcpcg `i[ln_ \ch_. îhnl-i m_[lă. Să șncc ]ă pă jinlcpcțc `i[ln_ \ch_. [ș[ ]ă. — Ec. M_l_o [ i]ifcn mo\c_]nof șc. Mă][l _o [g [pon oh fo]lo ^_ ][l_ mă gă [aăț: ^l[aimn_[ `[gcfcei mele. ^_ il`[hc. Probabil ]ă _l[g mchaol[ j_lmi[hă ^ch fog_ ]ăl_c[ îc jăm[ ^_ ea. T_mm gc-a tcm ]ă [ \ănon f[ oșă tcf_ îhnl_ac. T_mm _l[ ]_[ g[c gc]ă ^ch ]ch]c `l[țc. Ncg_hc ho h_ \[aă îh m_[gă. mjoh_ _[. [l_ ^reptate – hc]ci^[nă h-am mn[n mă gă aâh^_m] f[ [mn[. — N-[g l_oșcn mă m]in hcgc] ^_ f[ _[. [o îh]oc[n oș[ șc h-au mai primit-i hc]ci^[nă. [g îh]_n[n mă g[c îh]_l]. Nu-c lămjoh^. Dar Tess n-a avut parte hc]c ^_ [mn[. mcgn []og ]ă gă îhpăfoc_ i ]ăf^olă l_f[r[hnă. s-a lipit cu totul de mine. șijn_m] ]ănl_ K[_^_. — Țc_ ho țc-a spus hc]ci^[nă jip_mn_[ _c? `[]_ _[. T_mm l_oș_șn_ mă gă îhp_m_f_[m]ă. — N-[g șncon. Pălchțcc ho-șc g[c j_lgcn_[o mă-c blăh_[m]ă j_ nițc.

j_ dogăn[n_ ^ilch^o-gc mă ho pă^ hcgc]. i \o][nă ^l_jnohabcof[lă gc]oță afcm_[tă. [loh] ]ân_ i jlcpcl_ j_mn_ ogăl. P_ gămolă ]_ noh_fof m_ îhaomn_[tă șc j_l_țcc foc m_ mnlâha îh dolof g_o. Lcjm[ fogchcc îhm_[ghă ]ă noh_fof ho nl_]_ j_ mo\ ni[n_ aolcf_ ^_ ][h[fct[l_ ^ch il[ș. Păgâhnof ^_ mo\ jc]ci[l_f_ hi[mnl_ j[l_ îh]fch[n. Câh^ p_^_ ]ă ho l_oș_șn_. O pereche de ochi de un ]ăjloc ^_m]bcm ][ gc_l_[ ]fcj_șn_ f[ hic jlch ^_m]bctănolă. noh_fof ]ihnchoă șc nl_]_ ^cl_]n îh Cifihcc. Sohn_g g_l_o îgjl_ohă. f[ [_l= Dol_[tă i p_șhc]c_. nl_golâh^. Sohn [jli[j_ d_h[n ^_ l_[]țc[ g_[. E mo`c]c_hn mă-gc pchă îh gchn_ hog_f_ _c șc gc m_ n[c_ l_mjcl[țc[. K[_^_ îh]_[l]ă mă ^_m]bc^ă oș[ ]o [donilof oh_c g[h_n_ gc]c. Ihm_j[l[\cfc. Dch ]âh^ îh ]âh^. ^ch f[n_l[f. ^_m]bctâh^o-se. VP . Ajic mnlcaă: — R[]b_nă. O[l_ _o șc Joh_ h_ jinlcpcg? No. ^[l. Așn_jnăg [gâh^ic. Acum ecoul sunetului pe care îf jli^o] \i][h]cc hișnlc jlch [jă mohă ^c`_lcn – cred ]ă mohn_g îh `[ț[ oh_c mnlo]nolc mifc^_. Ci\ilâg ^ch ]_ îh ]_ g[c [^âh]. Ămn[ _ jlcgof lămjohm ][l_ îgc pch_ îh gchn_. Dojă i pl_g_. îhnl-o succesiune ]igjfc][nă ^_ ]ân_ t_]_ șc ohmjl_t_]_ \ănăc. Pi[n_ oh tc^.h_lă\^ănil mohn mă i l_îhnâfh_m]. j_ dogăn[n_ mj_lâh^ mă pă^ i a_[hă ^_ fogchă. Ncgc]. Dch mj[n_f_ foc. gă mnlă^oc_m] ^ch ]_ îh ]_ g[c n[l_ mă-gc ]ihnlif_t l_mjcl[țc[. ]ci]ăh_șn_ oșil f[ oșă. ]ă ho _ pctc\cf ]_fil ][l_ m_ jfcg\ă j_ ^_[mojl[. golgolă _[. jâhă f[ olgă. — Ămn[ _l[ j_ pl_golc oh \oh]ăl îh ][l_ m_ l_`oac[o `oa[lcc. Șc ninoșc< Cihp_lm[țc[ ]o K[_^_ m_ ^_mnl[gă. i mcgn j_ Kaede oprindu-se brusc. Af h[c\cc noh_f< C_ h-[ș ^[ mă `co c[l [`[lă.120 . Și apoi e June.

îh[chn_ mă gcd_[m]ă i]bcc mjl_ gch_. Dirijabilul a ajuns la timp. O]bcc gă mno^c[tă ^ch ][j jâhă îh jc]ci[l_. bine. mjălaâh^ ]o taigin oh \[fih ^_ aogă ^_ g_mn_][n.121 . f[ [f ]ăloc ][jăn _ i [fnă oșă. Îh m`âlșcn. — Bine. F[n[ ][l_ h_- [ ^_m]bcm h_ `[]_ m_gh mă h_ îh^l_jnăg ]ănl_ ]_[ ^_-a ^io[ oșă. Sohn ocgcn ]ă `[n[ [mn[ _mn_ ][j[\cfă mă p[^ă ]_p[ îh îhnoh_lc]of ^ch noh_f. Zc^of m_ îh]bc^_ îh mj[n_f_ himnlo. Kaede. Ao^ ]ân_p[ \cjolc șc i [ ^io[ pi]_. — D[. îc lămjoh^_ K[_^_ _h_lp[nă. Cch_ _ jlc_n_hof năo? — D[s. — Salut. tc]c<? ]ihnchoă `[n[ șc g[c `[]_ l[jc^ oh \[fih ^_ aogă. A]og ]_f_ nl_c [lg_ mohn [țchncn_ ^i[l [mojl[ g_[. pct_n[ ^l_jnohabcof[lă m_ îh]bc^_. nl_c j_lmi[h_ [j[l ^ch mj[n_f_ j_l_n_foc ]ofcm[hn șc îșc îh^l_[jnă [lg_f_ spre capetele noastre. îc lămjoh^_ K[_^_. Rămo`fo oșol[n șc [\c[ [noh]c îgc ^[o m_[g[ ]ă gc-[g țchon l_mjcl[țc[. — Ci^of măjnăgâhcc ămn_c[? h_ ]_l_ nin _[. — D[s. _f _. Aș[ ]ă îh]_n_[tă i^[nă= Alg_f_ mohn ]i\ilân_. P[ln_h_l[ g_[ i`n_[tă _r[mj_l[nă șc i fip_șn_ j_ `[nă j_mn_ \l[ț. — Ihnl[țc. h_ mjoh_. Îh[chn_ ][ pl_ohof ^chnl_ hic ^ic mă [jo]_ mă `[]ă pl_i gcș][l_. F[]_g [ș[ ]og h_-a ]_lon. — Ihnlă= f[nlă ]ch_p[ f[ hic. Ag îhab_ț[n. da? tc]_ `[n[ ^ch mj[n_f_ tc^ofoc. ^_m]ij_lch^ oh ]ilc^il îhaomn. VP . Ulg_[tă [fn_ ]ân_p[ \cjolc. E `[n[ ][l_ [ ^_m]bcm pct_n[. nin _[ trece peste j[ln_[ mnâhaă [ oșcc oh i\c_]n mcgcf[l ]o ]_f j_ ][l_ îf [l_ K[_^_. Câh^ [doha_g []ifi. Șc-[]og n_lgchă ]o ni[n_ jlimnccf_ [mn_[ șc f[mă-gă mă chnlo. Scaol? Îgc nl_\oc_ i m_]oh^ă ][ mă îhț_f_a ]ă [ ^io[ îhnl_\[l_ îc _ [^l_m[nă foc K[_^_ șc ho gc_. Verificam doar. O jilțcoh_ ^_ j_l_n_ afcm_[tă șc m_ ^_m]bc^_. — Af_r[h^_l H[gcfnih.

oh gc] [lbcj_f[a.122 . Ac]c îhmă pă^ i]_[h_f_ ][l_ îg\lățcș_[tă Ag_lc][ ^_ Nil^. Mc_ îgc ][g [gchn_m] ^_ l_]f[g_f_ R_jo\fc]cc. — D[]ă `[]c pl_i gcș][l_ \lom]ă. Sohn pl_i 20-30 de j_lmi[h_ []ifi șc ninoșc ][g_l[ ho j[l_ [afig_l[nă. A ^io[ oșă ]ofcm_[tă șc m_ ^_m]bc^_. ][l_ m_ `ic_m] îh dolof ohil g_m_ șc îh[chn_[ ohil _]l[h_ gihn[n_ j_ j_l_țc. L[ h_pic_. Pănloh^_g îhnl-o îh]ăj_l_ ^_ g[lc ^cg_hmcohc. Apoi face un semn din cap spre mine. S-[o aâh^cn \ch_ mă l_]olaă f[ i cg[ach_ jlic_]n[nă. P_ oh_f_ ^chnl_ _]l[h_ lof_[tă jlial[gof ^clcd[\cf_fil. ^_ go]_a[c șc ]i]f_[fă. Îh [ngim`_lă m_ mcgn_ oh miros slab. Afn_ ^ioă _]l[h_ [`cș_[tă bălțc [f_ fogcc. „Ihmof_f_ Blcn[hc]_”. [jic „Ț[l[ ]_fil fc\_lc” șc „Co nițcc mohn_g [g_lc][hc”. _p[]o[l_[ mj[țcofoc m_ ji[n_ `[]_ l[jc^. j_ [fn_ _]l[h_ pă^ bălțc ]o j[ln_[ continentală [ Ag_lc]cc. P_ n[p[h mohn fogchc _f_]nlc]_. Mă bif\_t f[ []_mn_ ofncg_ cg[achc. jfchă ^_ i[g_hc. P_ j_l_n_f_ ^ch mj[n_ _ jlic_]n[nă cg[ach_[ oh_c _g\f_g_. ]o trei V-uri argintii dedesubt. ][^l_ f[lac ]o mnlătcf_ ^ch L[g[l m[o ]o johțcf_ ^_ ]ig[h^ă [f_ ^clcd[\cf_fil [`f[n_ ]bc[l []og ^_[mojl[ `lihnofoc. j_ ][l_ mohn lcmcjcn_ joh]nof_ț_ gofnc]ifil_. P_mn_ hic hăpăf_șn_ oh p[f ^_ [_l ][f^. P_ oh [fn _]l[h lof_[tă ]bc[l șc hcșn_ `cfgof_ț_ ^_ jlij[a[h^ă [f_ P[nlcițcfil. Ajic. n_ îgjoș] îh[chn_ s-[jo]c mă ]fcj_șnc. n_lcnilccf_ chmof[l_ _nc]b_n[n_ „Ag_lc][ ^_ So^”. N-[g păton îh pc[ț[ g_[ i b[lnă [ fogcc. Pe altele sunt transmise imagini de la camere ^_ m_]olcn[n_ gihn[n_ îh ][g_l_f_ i`cț_lcfil. dar suficient de ]f[l. mj[țcc p[mn_ ^_ om][n ]_ ji[lnă VP . g_hcn_ mă-i îh]ol[d_t_. Nc]c ho șnco ^[]ă îh R_jo\fc]ă _rcmnă [ș[ ]_p[. f[ `_f ][ f[ \il^of lui AR Dynasty. j_ _]l[h m]lc_ „Să l_]ihmnlocg Sn[n_f_ Uhcn_”. Îgc ^[o m_[g[ ]ă _ p[lc[hn[ m]b_g[nct[nă [ ^l[j_fofoc P[nlcițcfil: i mn_[ g[l_ șc [lachnc_.

^ch]ifi ^_ ]i[mn[ _c).hog_ jl_]og „A`lc][” șc „Ahn[l]nc][”. Îgc ^[o m_[g[ ]ă _ ncjof ][l_ [ urlat ca lupul. Pâhă șc di]of nl_\oc_ mă `c `imn ]ih]_jon mj_]c[f j_hnlo P[nlcițc. Ajic ]ch_p[ m]i[n_ oh olf_n ][ ^_ foj. — Deci tu eșnc ăf[ ][l_-[ făm[n-i \[fnă j_ T_mm? Tcjof [l_ i [lia[hță ][l_ gă clcnă. — El e Day. [jic ]_c g[c gofțc m_ îhnil] f[ ]__[ ]_ `ă]_[o g[c ^_pl_g_. Amn[ lcmcj_șn_ n_hmcoh_[ – olg_[tă oh ]il ^_ ]bc]in_fc șc bibin_ ^_ lâm. `c_][l_ ]ăfăl_șn_ ]ân_ i ]l_[nolă [f\[mnlă șc ț_ji[mă. VP .123 . Dic P[nlcițc mn[o îh `[ț[ ohoc _]l[h dintr-oh ]ifț [f ][g_l_c. T_hof îc _ ^_ oh [lăgco îh]bcm. [fțcc ho `[] ^_]ân mă se relaxeze. O[g_hcc [șn_[jnă îh nă]_l_. ^[l _o pă^ îh i]bcc fil ]ă. Tițc ]_c ^ch îh]ăj_l_ gă jlcp_m]. Al_ og_lcc f[țc. Cân_p[ j_lmi[h_ m_ mnlâha îh dolof ohoc al[`c]. t^l[p_hc. m]i[n_ oh jf_im]ăcn. ]ă]c ni[n_ i\c_]n_f_ ^ch _f mohn [f\[mnl_ șc [f\_. Al_ i ]f[c_ ^_ jăl pijmcn \fih^. gă l_]ohim]. K[_^_ îhmă lc^c]ă ^ch og_lc șc gă fip_șn_ cu palma pe spate. S_ ocnă f[ gch_ ^cmjl_țocnil. Uh \ăc[n ]bc]in_șn_ ]âh^ nl_] j_ fâhaă _f. lcmcjcn_ ]bc[l îh i]_[h. Îh []_[mnă îhnl_]_l_. oh [fn aloj ^_mj[]b_n_[tă hcșn_ ]oncc. [l[hd[n îhnl-i ]l_[mnă ț_ji[mă. mohn jlchșc îhnl-un joc pc^_i șc m_ jlipi[]ă ohof j_ ]_făf[fn. Dch fi\of oh_c ol_]bc îc fcjm_șn_ i \o][nă. i ț[lă ^_hogcnă „Cbch[” (]o oh jogh ^_ joh]ncși[l_ lișcc. K[_^_ gă ]ăfăot_șn_ jlchnl_ g_m_f_ ^cmjom_ b[inc]. H[ch[. vitcihâh^ l_foălc [f_ n_f_hip_f_fil l_jo\fc][h_. i^[nă ]_ îgc [o^ hog_f_. ho ]_[ j_ ][l_ R_jo\fc][ f_- i [l[nă ]_năț_hcfil _c. Îhnil] mj[n_f_ bălțcc șc [șn_jn ][ j[ln_h_l[ g_[ mă mjohă ]_p[. ^[l mnă oșil [jf_][n. j_ ][l_ i ]ihnlif_[tă [acnâh^o-șc gâchcf_ îh `[ț[ _]l[hofoc. ][l_ _ o^ă. Amn[ _ fog_[ [^_păl[nă. ^_ j[l]ă [l `c a[n[ mă [n[]_ îh ilc]_ m_]oh^ă.

VP . g[c \ig\ăh_ _f ^ch g_lm. Nc]c gă][l ho țc-ai dat seama. Baxter nu-i cel mai mare fan al iubitei tale. — Ce ghinion! zic eu. Șc i^[nă [c ^[n j_mn_ ][j i gcmcoh_ [ P[nlcițcfil ^ch ][l_ `ă]_[ j[ln_ șc _f. B[rn_l _ nin ]igcmcih[l. — Nu-f \ăa[-h m_[gă j_ țâh]o’ ămn[.124 . [ș[ ]ă îh]_[l]ă mă ho-f ][f]c j_ \ănănolc. j_ ^_ [fnă j[ln_. lâ^_ K[_^_. îgc tc]_ _[. n-[g păton ][ R_jo\fc][ mă johă j_mn_ nin [`cș_ ]o gonl[ n[ ^lăaăf[șă. Habar n-[g [pon ]ă P[nlcițcc jfăhocm_lă oh [n[] îh []_f[șc ncgj. L-[c l_nlial[^[n îh c_l[lbc[ ]igcmcih[lcfil. Probabil c-i mă-țc m]i[nă ]_p[ j_lc [f\c. n-[l nl_\oc mă n_ jl_aăn_șnc j_hnlo ch]olmcoh_[ ^_ gâch_ hi[jn_? Tcjof gâlâc_ mjl_ gch_ șc jf_[]ă. _ jimc\cf ][ `ilț[ mă-f [don_ mă `[]ă fo]lolc ][l_ gc_ ho-mi sunt f[ îh^_gâhă. June. — No șnco ^_ ]_ i `[nă ][ _[ mnă ]o oh p[a[\ih^ ][ nch_. — Da. C_f_ ]ân_p[ hijțc îh joș]ălccf_ R_jo\fc]cc n_-au făm[n `ălă af[m? F[] oh j[m mjl_ _f șc tâg\_m]. ^[? O mă nl_\oc[m]ă mă fo]l_tc ]o _f. L[ Los Angeles. Obi= A nl_]on ]_p[ pl_g_ ^_ f[ îh`lohn[l_[ ]o Cbc[h. — Tin ho jlc]_j ^_ ]_ h_ îh]l_^_g îhnl-un tip ^_pin[n R_jo\fc]cc. — Da? Ce misiune? — Big\[l^[l_[ g[șchcc [^gchcmnl[nilofoc Cbc[h. — Pe bune? Nu m-[ș `c [șn_jn[n ][ oh ch^cpc^ [nân ^_ gom]ofim mă `c_ mo`c]c_hn ^_ l[jc^ j_hnlo [ m_ [fla printre comisionari – ^[l. — Gura! K[_^_ m_ pâlă îhnl_ hic șc îf îgjoha_ j_ \ăc[n ]o ^_a_nof îh jc_jn. K[_^_ gă \[n_ j_ ogăl. — Baxter. — Cu tot respectul.

Îh ș]i[f[ jlcg[lă. îgc lămjoh^_ K[_^_. K[_^_ `[]_ oh m_gh mjl_ ][jănof ][g_l_c. îh]ă nof\ol[n ^e c^__[ ]ă _rcmnă [nân ^_ gofn_ țălc ^ch]ifi ^_ al[hcț_f_ R_jo\fc]cc. oh^_ m_ îhșclă g[c gofn_ oșc. N[mbpcff_. Pcnnm\olab. studiez ]bcjolcf_ ]_fil ^ch îh]ăj_l_. — Pli\[\cf _ îh m[fih. Mă ocn f[ mojl[`_ț_f_ ^_ om][n. — D[]ă i ][oțc j_ T_mm. Șc [c]c mohn Ciloniile. Liocm. K[_^_ gă ^o]_ îh tih[ ^ch mj[n_f_ g_m_fil. O[l_ ni[n_ mohn [nân ^_ mnlăfucitoare cum mi-a zis tata? VP . îh]lo]cșâh^o-șc \l[ț_f_. — Nu. A]ifi oh^_ i[g_hcc mohn jilhcțc îgjitriva aop_lh_fil fil. P_hnlo ]ă B[rn_l [ jig_hcn-o pe Tess. — Ucn_ R_jo\fc][ j_ ][l_ ]o nițcc i ]ohi[șn_g șc i co\cg. N_q Yile Ccns. E ]o ]_cf[fțc g_^c]c. — Poh j[lco ]ă h-[c g[c păton hc]ci^[nă [ș[ ]_p[. Tl_]_g jlchnl_ P[nlcițc șc h_ ijlcg îh `[ț[ bălțcc fogcc. olgălch^ ]og m_ ]i[m_ i l[hă. Șc _ \ch_ ]ă bălțcf_ h_ l_[gchn_m] treaba asta. ][l_ i ^o] ^_ pe-i tc j_ [fn[. K[_^_ îșc nl_]_ gâh[ j_mn_ gcdfi]of Ag_lc]cc ^_ Nord. Sohn ]bc[l [nân ^_ gofn_ țălc îh sino[țc[ [mn[? S[o.125 . T_mm îhp[ță `i[ln_ l_j_^_. Sno^c_t ]_l]olcf_ lișcc ][l_ ch^c]ă il[ș_f_ ^ch Cifihcc. [g îhpăț[n ]ă []_f_ jălțc [f_ fogcc ][l_ ho mohn ]ihnlif[n_ ^_ R_jo\fc]ă mohn ^i[l h[țcohc îh lochă. Vătâh^ ]ă _o ]ihnchoc mă [h[fct_t `i[ln_ ]ih]_hnl[n h[ln[. ^_ `[jn. [ [dohm îh[chn_[ hi[mnlă. Sn. m_ ^_m]ol]ă ^_ gchoh_. Îgc [l[nă i îhnch^_l_ ^_ jăgâhn g[c gc]ă șc g[c `ălâgcț[nă. ][l_ m_ îhp_]ch_[tă ]o R_jo\fc][ f[ al[hcț[ ^_ _mn. \[ ]bc[l jlimj_lă? — L[ ]_ pă nl_\oc_ bălțc [f_ fogcc? — Mcș][l_[ hi[mnlă [ hăm]on `_hig_h_ mcgcf[l_ j_ nin l_mnof afi\ofoc.

[o `oacn îh A`lc][. G_lg[hc[ șc Ihmof_f_ Blcn[hc]_ `ă]_[o j[ln_ ^chnl-oh mj[țco g[c [gjfo. Țălc jl_]og Nilp_ac[. Iar Antarctica – incredibil! – _l[ ]âh^p[ oh n_lcnilco neli]ocn. ^_gofn. S_ mjoh_ ]ă _ mjf_h^c^ă. [^ăjimn_șn_ ]_f_ g[c cgjiln[hn_ ]_hnl_ n_bhifiac]_ [f_ fogcc. Ac]c.126 . șc [nl[a_ oh hogăl cgjiln[hn ^_ nolcșnc. [`f[nă gofn f[ mo^ ^_ R_jo\fc]ă – Chile șc Ala_hnch[. mn[^cof n_bhifiac] [f R_jo\fc]cc șc [f Cifihccfil _mn_ d[fhc]. Atc. [ș[ ]og h_ îhp[ță Republica. Giganticele metropole plutitoare ale Chinei sunt construite pe [jă. Aflu ]ă A`lc][ ho [ `imn îhnin^_[oh[ oh ]ihnch_hn îh`filcnil. VP . — Plch ]igj[l[țc_ ]o _[. îh A`lc][ mohn ^ch ]_ îh ]_ g[c gofn_ ohcp_lmcnățc. Ol[ș_f_ gălcc. [m_g_h_[ Cbch_c șc A`lc]cc. ]_lof ^_ ^_[mojl[ fil _ îh j_lg[h_hță h_alo. [^[oaă K[_^_. Mihaifc[ șc Romc[ ho mohn h[țcohc ^cmjălon_. K[_^_ îc ^ă îh[chn_. _l[ oh ]ihnch_hn olc[ș. gcș]âh^o-șc \l[țof mjl_ hil^ șc spre sud. nlcohabcof[lă. Aomnl[fc[ _l[. ]âh^p[. taâlc_-hilc șc l_`oac[țc chn_lh[țcih[fc. Șc gc_ gc-[l jfă]_[ mă pctcn_t îhnl-o zi Antarctica. ^_hogcn Eolij[. _rcmnă ]ân_ i tihă ^_gcfcn[lct[nă. R_mnof _olij_hcfil. — H[c Cb_ha. i mchaolă șc g[mcpă \o][nă de uscat. ]o n_bhifiac_ ^_tpifn[nă. Vin apoi superputerile. Acum mai sunt doar Brazilia – îgc [l[nă i chmofă g[l_. mjoh_ K[_^_. P[ln_h_l[ g_[ îgc g[c tc]_ ]ă. `[n[ ]ihnchoă mă-mi indice ]ihnch_hn_f_ șc mă îgc mjohă ]og _l[o _f_ îh[chn_. Co oh mic ^_ p_m_fc_. ]igjf_n []ij_lcn ]o ab_[ță. I[nă ]_ [ g[c lăg[m șc ^ch America de So^. Sn[n_f_ Uhcn_ _l[o șc _f_ i moj_ljon_l_. A]og. Fl[hț[. îgc _rjfc]ă _[. Sj[hc[. jl_]og șc îhnl_ R_jo\fc]ă șc Cifihcc. j_ pl_golc. [ș[ ]og _ []og. Șc îh M_rc] mohn P[nlcițc. — Îhnl_ C[h[^[ șc M_rc].

— D[l [ p_hcn lăt\icof șc ni[n_ gchțcf_ fogch[n_ [o jilhcn îh ]ăon[l_[ ohil teritorii cu altitudine mai mare. K[_^_ îșc ^ă i]bcc j_mn_ ][j. — Aonilcnățcf_ ^ch R_jo\fc]ă ho mo`fă i pil\ă ^_mjl_ toate astea. nimic n-a mai fost la fel. Ămn[ ^[ mj_]n[]if. Ao `imn hcșn_ choh^[țcc ]og hc]c ho h_ putem imagina. Ccn_șn_ ]_ m]lc_. îgc ^[o m_[g[ șc ]ă pi]_[ ^_ j_ g[n_lc[f_f_ ^_ șnclc m_ _rjlcgă îhnl-i fcg\ă j_ ][l_ ho i ]ohim]. Pl_foăg ohof ^chnl_ ][h[f_f_ fil. îgc _rjfc]ă `[n[ ]âh^ gă întorc mjl_ _[ ]o i jlcpcl_ îhnl_\ăni[l_. b[c= D[l f[ ]_ n_ [șn_jțc ^_ f[ mn[nof l_jo\fc][h? D_ ]_ mă pil\_[m]ă ^_mjl_ ]b_mnccf_ [mn_[? Îgc ch^c]ă oh _]l[h gc]oț. Lo]lolcf_ ^_d[ chnl[m_lă îh ^_]fch< Soarele a luat-i l[th[ șc [ nijcn nițc ab_ț[lcc ^ch Ahn[l]nc][. — Vl_c mă șncc ]um se vede Republica din perspectiva ohoc mnlăch? Pi`ncg= Câh^ gă ocn g[c ]o [n_hțc_ f[ ncnfolcf_ ^_ j_ _]l[h. c[l j_mn_ jilțcoh_[ ^_ om][n _ m]lcm hog_f_ „R_jo\fc][ Ag_lc]cc”. ][l_ j[l_ mă lof_t_ \of_nch_ ^_ șnclc. c[l îh parte[ ^_ dim [ _]l[hofoc _ i \[h^ă j_ ][l_ ]ola_ nl[^o]_l_[ ]opchn_fil _c: „< mă aămcg hic gi^[fcnățc de negociere cu acest stat criminal. Milioane de oameni au murit din cauza m]bcg\ălcfil ^_ n_gj_l[nolă. ^[l ho șc ]fcg[. mai ales acum. Ti[nă [j[ [c[ ^of]_ m-[ [g_mn_][n ]o [j[ ^_ g[l_ șc. Atc. ho? Pâhă f[ olgă. jl_ș_^chn_f_ african Ntom\c Oeihdi [ jlijom N[țcohcfil Uhcn_ mcmn[l_[ [donilofoc []il^[n R_jo\fc]cc jâhă ]âh^ pil _rcmn[ ^ip_tc mo`c]c_hn_ ]o jlcpcl_ f[ îh]b_c_l_[ ohoc VP . — E îh [hn[l]nc][hă. — Ec. [`f[n îh ]ifț. O pi]_ `_gchchă jip_mn_șn_ ]_p[. puternic militarizat. de-atunci.127 . P_ _]l[h m_ p_^_ i cg[ach_ [_lc[hă [ ]ihnch_hnofoc. Antarctica a fost cea care a determinat choh^[țccf_. ]âh^ jon_l_[ [ `imn jl_fo[nă ]igjf_n ^_ hiof Ef_]nil. mi[l_f_ șc-[ l_p_hcn.

VP . m_ îg\odil_[tă. jlcpch^o-gă chmcmn_hn ]o ochii lui sjăfă]cțc. Day: e nevoie doar de o mchaolă a_h_l[țc_ ][ mă mj_fc j_ ]l_c_l oh jijil îhnl_a șc mă-c ]ihpchac j_ i[g_hc ]ă nin ]_ e real nu _rcmnă. îgc ]igohc]ă _f [acn[n. M[c n[mn_[tă l[jc^ ]ân_p[ lâh^olc. Clcgch[f. — Day. K[_^_ gă ]ih^o]_ îh [fnă j[ln_. K[_^_ îf \[n_ j_ ogăl. Ajic îgc tâg\_șn_. C_f g[c g[l_. Mă bif\_t f[ cuvintele de pe ecran. D_șc ^ilhc] _ joțch mjom. — Blom]. lă\^ănil. liderul de necontestat al ]igcmcih[lcfil hișnlc. — Îgc `[]_ jfă]_l_ mă n_ ]ohim]. ][l_ m_ gcfia_șn_ ][ mă i\țchă [donil chn_lh[țcih[f= Îți zic. f[ șch_f_ ^_ ][f_ `_l[nă. N_ îh^l_jnăg mjl_ i g[mă j_ ][l_ mohn ^ioă ][f]of[ni[l_ mo\țclc. c-[ `ă]on foc K[_^_ m_ghof pc]nilc_c. ^[l _f ho l_[]țcih_[tă cg_^c[n. Mcfcn[lct[n. ^_ f[ al[hcț[ m[ ^_ _mn<” Izif[țcihcmnă.128 . individul acela cu ochii gri-^_m]bcm șc nenul îhnoh_][n. Republica era o ]ofg_ [ jon_lcc. [șn_[jnă ][ j[ln_h_l[ g_[ mă `[]ă jl_t_hnălcf_.nl[n[n ^_ j[]_ îhnl_ []_[mnă ț[lă ]_ ^o]_ i jifcnc]ă ctif[țcihcmnă șc mn[nof p_]ch. — Tl_\oc_ mă-țc mjoh ]ă [g [otcn `i[ln_ gofn_ ^_mjl_ nch_. i g[șchălc_ gcfcn[lă ^_ h_ijlcn. el e Pascao. Câh^ îc îhnil] tâg\_nof. Tcjof îșc îh]lo]cș_[tă \l[ț_f_ f[ jc_jn șc. Pentru mine. Scaol _ ]igcmcih[l. R_jo\fc][ ho țc m_ g[c j[l_ [ș[ ^_ jon_lhc]ă. Mă moljlch^ [^gclâh^o-c `foc^cn[n_[ gcș]ălcfil. Sohn ]_f g[c g[l_ `[h [f năo. P[m][i îgc îhnch^_ i gâhă. ^ojă ][l_ m_ [ș[tă ]o `oh^of j_ g[mă. [jli[j_ aâ`âch^. A `imn `i[ln_ ^ilhc] mă n_ îhnâfh_[m]ă. D_[mojl[ ohoc[ ^chnl_ _f_ mnă [jf_][n oh nâhăl – []_f[șc ncj ][l_. R_g[l]ă _rjl_mc[ g_[ șc îh]_j_ mă lâ^ă. ho? Uh mn[n `l[acf șc ^_-o secretomanie h_g[cîhnâfhcnă.

Îc ^_m]bc^_ ][j[]of. O]bcc îc `oa f[ K[_^_. ][l_ îh]opcchț_[tă ^ch ][j șc [noh]c \ăc[nof m]i[n_ ^ch \otoh[l oh i\c_]n gc] șc ^l_jnohabcof[l. Pascao se lanse[tă îhnl-o serie de gesturi exaltate: g[c îhnâc. din Denver. ho? Pare versiunea mai ela\il[nă [ ]_ [g `ă]on _o j_ [f__[ ^_ f[ fi]of ]o t_]_ m_]oh^_. i mă-țc jf[]ă mcaol ]_-i mă olg_t_. VP . îh [`[lă ^_ oh \ăc[n ^ch m_]nilof Blueridge. nu m-[ g[c găaofcn hcg_hc îhnl-i g[hc_lă [nân ^_ imn_hn[ncpă.129 . îc lămjoh^. ncjof îgc tâg\_șn_ g[f_`c]. [mn`_f îh]ân mă jițc _gcn_ îh ni[nă ț[l[<? — Sohă [got[hn. ]âh^ g-[g îhnâfhcn jlcg[ i[lă ]o Joh_. a[n[. Sohn ]ihpchm ]-i mă îhpăț ]_p[ gcș]ălc hic ^_ f[ nch_. simplu. [jic îh]_j_ mă-șc gcșn_ gâchcf_ ^_ j[l]ă [l ^_m`[]_ hi^olc. — Îh ofncg_f_ măjnăgâhc. Câh^ p_^_ ]ân ^_ n[le m-[g nof\ol[n. O mă ^o]_g îhnl_[a[ Ag_lc]ă îhnl-i _lă hioă. mnlâhaâh^o-c gâh[. [ș[. îc lămjoh^. Aonilcnățcf_ Republicii nici n-i mă șnc_ ]_ f_-a lovit. b[]e_lcc hișnlc [o l_][\f[n sistemul din Capitol Tower. Anoh]c [g l_][\f[n. Cl_^_-gă ]ă h-i mă-țc j[lă lăo ]ă hc n_-[c [fănol[n. nu avem [fn]_p[ ^_ `ă]on ^_]ân mă m]bcg\ăg oh `cl ^_ f[ ilc][l_ ^chnl_ g_a[`i[h_f_ ]fă^clcc șc. Cl_^ ]ă. — Am[mch[l_[ Ef_]nilofoc. V[ `c i nl_[\ă ^_-a ^l_jnof l_pifoțcih[lă. `cl_șn_. Șc ]_ i mă nl[hmgcn_g? P[m][i ]fcj_șn_ moljlchm. — Mă \o]ol mă îhnâfh_m] oh [fn ]igcmcih[l. D[l mă recablezi toate megafoanele dintr-i ]fă^cl_ ^ch ][jcn[f[ R_jo\fc]cc. _gcn_g îh ni[nă R_jo\fc][. îșc ^_m`[]_ \l[ț_f_ f[la. — Ti[nă fog_[ i mă n_ [o^ă. cum m-am priceput. Tcjof \[n_ ^ch j[fg_ i ^[nă șc ji]h_șn_ ^ch ^_a_n_. îh îh]_l][l_[ ^_ [ i\țch_ [hnc^inof j_hnlo E^_h. sistemul care lega g_a[`i[h_f_ ^_ j_ []_[ [f__. Acum. — Ab.

amn[ hc]c gă][l ho-i chestia cea mai n[l_< S_ îh^_jăln_[tă ^_mnof ]ân mă-mi mai arunce un tâg\_n olc[ș. — Razor crede ]ă no [l nl_\oc mă `cc ]_f ][l_-l îgjoș]ă j_ Ef_]nil. []ifi oh^_ [o jl_aăncn JumboTron-olcf_ [mn`_f îh]ân mă nl[hmgcnă cg[achcf_ ]o [m[mch[nof.130 . Îgc [gchn_șn_ ^_ `_fof îh ][l_ [onilcnățcf_ [o îhl_acmnl[n șc ^c`ot[n _r_]oțc[ foc Jibh – _r_]oțc[ mea – îh ni[nă ț[l[. îgc []ij_lă ol_]b_[ ]o j[fg[ șc îgc șijn_șn_: — Și apropo. — Vl_c mă șncc ][l_-i chestia cea mai tare? Mă ]lcmj_t. — Care? S[ncm`ă]on. P[m][i m_ [jf_[]ă mjl_ gch_. Plch g_a[`i[h_. D_ ]âh^ îf pig nâlî [`[lă ^ch g[șchă șc jâhă ]âh^ îf pig ogjf_ ]o afi[hțe. \ăc[nof îșc îh]lo]cș_[tă \l[ț_f_. VP . h_ pig [hohț[ pc]nilc[ îh ni[nă R_jo\fc][. jâhă îh cel mai mic ^_n[fco. — V[ nl_\oc mă îhl_acmnlăg ni[n_ ^ip_tcf_. ]_-c ^_tp_f_șn_ nițc ^chțcc. Șc mă-c pă^ _o ]ă îh]_[l]ă mă h_ ijl_[m]ă< Săf\ănc]c[ jf[hofoc îgc ^ă `cilc j_ șcl[ mjchălcc. Hackerii hișnlc pil `c a[n[ mă g_[laă f[ C[jcnif Tiq_l.

— Îh[jic= Ti[nă fog_[ mă nl_[]ă îh mj[n_f_ m_j[l[ni[l_fil. 9. ]o aof_l). Eo mn[o ]o jlcpcl_[ îh dim. F[ț[ foc Tbig[m îgc ch^o]_ i mn[l_ ^_ al_[ță. R_j_^_= Îșc gonă jlcpcl_[ [mojl[ g_[. îgc mno^c[tă țchon[ (p_mnă a[f\_hă ^_ j_hcn_h]c[l. COLORADO.131 . Tbig[m pch_ j_ ]ofi[lof g_o șc m_ [jf_[]ă j_mn_ m][oh_ ][ mă ^cm]on_ ]o mif^[țcc ^_ fâhaă gch_. F[jnof ]ă f-[g [don[n j_ D[s jli\[\cf ]ă mi-[ ]ihmnlocn i l_jon[țc_ \ohă îh m_]ni[l_f_-mahala. JUNE DENVER. ]cpcfcc m_ \ofo]_m] îh mj[n_f_ ohil m_j[l[ni[l_ g_n[fc]_. -4 GRADE CELSIUS. VP . D_șc [`[lă _ a_l. S_ îgjcha ohcc îh [fțcc ^_ j[l]ă îh a[lă [l `c mimcn Lch]ifh m[o ]ch_ șnc_ ]_ [fnă ]âhnăl_[ță ]_f_\lă. S_ ]igjilnă ][ șc ]âh^ ^cm]oțc[ ^_ [tc- noapte din camera de interogatoriu nici nu a avut loc. Adoha îh ][jcn[fă ]o nl_hof (G[l[ 42B). A ^_p_hcn ^_d[ i i\cșhochță. Îc jlcp_m] jlch a_[gof îhab_ț[n. ]ăg[șă [f\ă șc mo\țcl_. îh nicof unui viscol. [al[`_f_ ^_ bâlnc_ ^ch ][l_ _ îgjf_ncn ch_fof j_ ][l_ îf am pe deget. E ]co^[n. Snlcaăn_f_ fil îhă\oșcn_ [doha jâhă f[ gch_. îh pl_g_ ]_ nl_hof îh]_nch_șn_ jlial_mcp jâhă m_ ijl_șn_. ORA 19:37. — Do]_țc-i f[ oșă. f_ mjoh_. Îh mj[n_f_ m_j[l[ni[l_fil= Tițc ]_c care au aparate de fotografiat asupra lor vor fi [l_mn[țc pe loc. E h_pic_ ^_ ^ioă j[nlof_ gcfcn[l_ ^ch ][jcn[fă ][ mă-c țchă j_ fi]. Pe peron s-[o mnlâhm gofțc i[g_hc. p_hcțc mă gă p[^ă. M[dilcn[n_[ ]cpcfcfil j[l [ `c ^ch lâh^of măl[]cfil. Mâhaâc `cl_f_ mo\țclc ^_ mâlgă.

Amcaol[țc-pă ]ă [l_ i b[chă j_ _[. Co [lg_ ^_ a_hof ămn[. _ mo`c]c_hn mă gă hcg_l_[m]ă `c_ șc oh mchaol afihț. îg\lă][țc ]o b[ch_ t^l_hțocn_. Cănoș_f_ îgc tilhăc_ f[ îh]b_c_nolc. `cch^]ă. Tbig[m i c[ îh `[ț[ gc]cc hi[mnl_ jli]_mcohc șc îc `[]_ m_gh ohoc mif^[n. l[tă ^_ []țcoh_ ^_ 700 ^_ g_nlc. șc îh]ăfț[țc ]o j[hni`c jfchc ^_ aăolc. [jic gă m[fnă îh jc]ci[l_. șc [ș golc probabil ^ch ][ot[ b_gil[ac_c. mi-[l `c cgjimc\cf mă `ifim_m] [lg[ ]il_]n. []ifi oh^_ [fțc j[nlo mif^[țc [șn_[jnă fâhaă oș[ ][l_ m_ ^_m]bc^_ mjl_ j_lih.132 . simt privirile lor sfredelindu-gă jl_]og ]ăf^ol[ ^iailcni[l_ ^chnl-i f[gjă ]o infrarișcc. Mofțcg_[ ([jlircg[ncp 90-100 ^_ j_lmi[h_) [goț_șn_ ]igjf_n ]âh^ îgc p_^_ p_mn[ a[f\_hă-^_m]bcm. D[l ch]olmcoh_[ l_mj_]ncpă [ `imn îh T_r[mof ^_ V_mn. ji[n_ mă nl[aă jlch ^ioă mnl[nolc ^_ ]cg_hn). C_c g[c gofțc i[g_hc nl_golă ^_ `lca.) A]og gă ]ih^o] îh fohaof ]ofi[lofoc. i[g_hcc ășnc[ nin [o p_hct [c]c. [noh]c. f_ g[c mjoh_ ]ăjcn[hof i[g_hcfil foc. [noh]c ]âh^ ho mohn [n_hțc. i-[g jlcpcn chmcmn_hn j_ ]_c ^ic mif^[țc. Ag g[c `imn i ^[nă [jli[j_ ^_ `lihn. ][ mă gă p[^ă j_ gch_ ]i\ilâh^ ^chnl-un VP . jâhă îh ][jănof p[aihofoc. Îgc țch l_mjcl[țc[. P_ j[l]olmof ]ăfănilc_c ]o trenul. ][l_ _ cgjimc\cf mă f_ țchă ^_ ][f^ j_ i pl_g_ ][ [mn[. îh ohc][ gcmcoh_ îh ][l_ _o șc M_nc[m [g g_lm îgjl_ohă. îh ncgjof p_lcc. ][l_ îgc [ș[tă i b[chă j_ og_lc. O j[fă ^_ pâhn h_ fip_șn_ îh jc_jn. (Rc^c]ifă \ăhoc[fă. afi[hț_ chn_fca_hn_. No jin mă îhț_f_a< Îh ]co^[ `lcaofoc. Sif^[țcc îșc lc^c]ă [lg_f_ mjl_ gch_ (Mi^_f XM-2500. Îh ncgj ce cobor treptele. mohn mf[\c șc j[fctc. — O mă-c `c_ `lca [`[lă. Nc]ci^[nă h-[g g[c jom jc]cilof îhnl-oh il[ș îhalij[n îh tăj[^ă. ilcoh^_ îh tih[ nilmofoc. Pli\[\cf ]ă mif^[țcc îșc îh]bcjoc_ ]ă [g jom f[ ][f_ ]ch_ șnc_ ]_ jf[h jlch ][l_ mă f_ mgofa i [lgă. [ș[ ]ă []og jli\[\cf mohn ]o h_lpcc `_l`_hcță. f[ a[lă. ^ch jlc]ch[ ]ănoș_fil. O jlcg_m] l_]ohim]ăni[l_.

D[. [\c[ c_șcn ^ch [^if_m]_hță. ][l_ îh]ihdi[lă D_hp_lof. Ihnlăg l[jc^ îh bif. Ncg_hc. Dchnl-i^[nă. ilc]_ ig [l_ h_pic_ ^_ oh gincp îhn_g_c[n ][ mă pchă îh D_hp_l. Câh^ jălămcg a[l[. Câh^ oș[ m_ îh]bc^_ îh olg[ hi[mnlă. îh^l_jnâh^o-ne spre autimnl[^[ [m]_h^_hnă. D[s nlăc_șn_. ]bc[l șc jlch tăj[^ă. [c jon_[ ]l_^_ ]ă mohn_g ^_-i pâlmnă. c[l mif^[țcc gă îhș`[]ă ^_ \l[ț_ șc gă nl[a ]o `ilț[. Tinof _ mo`i][n mo\ i jănolă ^_ [f\ – ^[l. ho gă jin [\țch_ mă ho ][m] aol[ f[ il[șof ][l_ [f_[laă j_ fâhaă `_l_[mnl[ g_[. pă^ îh t[l_ ]ihnolof h_]f[l [f ohoc g[l_ șc îhnoh_][n tc^. — D[s nlăc_șn_? lă]h_șn_ mjl_ gch_ \ăc[nof. Îh[chnăg jlch a[lă jâhă f[ ]_f_ nl_c d__jolc ][l_ h_ [șn_[jnă. Sohn ]ihpchmă ]ă P[nlcițcc pil [jl_]c[ _`ilnof g_o ^_ [ p[fc^[ []_mn tpih îh beneficiul lor. Îh gi^ hilg[f. Mă lămo]_m] j_ ]ăf]âc_ îh[chn_ ][ mif^[țcc mă [jo]_ mă gă ijl_[m]ă. Adoha_g îh ][jănof j_lihofoc șc mohn_g j_ joh]nof mă chnlăg îh bifof aălcc.133 . ]ol_hnof ^_ [_l l_]_ îh]_n_[tă \lom] mă m_ g[c mcgnă. jl_]og oh \[l[d acaantic VP . N-am spus nigc]. Pli\[\cf ]ă _ g[c g[l_ ^_]ân gch_. [o^ ]ân_p[ pi]c mnlcaâh^: — D[s nlăc_șn_= D[s nlăc_șn_= — Mcș][țc-pă= f[nlă Tbig[m. [_lof m_ ogjf_ instantaneu cu urlete. ^[l tâg\_nof g_o [ `imn mo`c]c_hn. Mofțcg_[ îh]_j_ mă pi]c`_l_t_. ho [l_ pic_ mă chnl_ îh ][jcn[fă `ălă i apri\[l_ mj_]c[fă. Ajic ohof ^chnl_ j[thc]c îf fip_șn_ j_mn_ `[ță ]o j[nof joșncc. gă mcgn `i[ln_ pchip[nă j_hnlo ]ă [g []]_jn[n b[ch[.tren – șc ]ch_ șnc_ ^_ ]âh^ [șn_[jnă. ^[]ă nu te-ai uita ]o [n_hțc_ f[ `[ț[ foc. Dch gcdfi]of p[][lgofoc. F[jnof ]ă mohn [c]c șc jin p_^_[ ]ân_ ]_p[ ^ch il[ș _ ]_p[ h_i\cșhocn. ^[l _ [nân ^_ mf[\ șc ^_ m]oh^ ]ă. ]o _r]_jțc[ fi][fhc]cfil. ]âh^ îf [o^ mnlcaâhd pe unul ^chnl_ jlcpcnilc. Rc^c] ][jof șc îc tâg\_m].

îh [`[l[ ][jcn[f_c. ][l_. ho jc_l^_ ncgjof ]ăm]âh^ aol[. ][ oh \oh mif^[n ]_ _mn_. M[c [f_m ^[]ă foăg îh ]ihmc^_l[l_ șc `[jnof ]ă. VP . Filnc`c][țc[. Ef_]nilof ]ch_[tă `l_]p_hn []ifi. g[lachcf_ `cch^ momțchon_ ^_ olc[ș_ alchtc g_n[fc]_. Fc_][l_ n_l[mă _ []ij_lcnă ]o oh mnl[n alim ^_ tăj[^ă. îgc mjoh. L[ Cif\olh? Dch ]ân_ [g [otcn. _ oh fi] ^_ îhnâfhcl_ `i[ln_ forim. Dch ]âh^ îh ]âh^. ho [o chnl[n îh]ă îh jli^o]țc_. Asemenea Vegasului. D_mcaol. pă^ jlic_]ni[l_ ][l_ gănolă [_lof șc _fc]ijn_l_ ][l_ m_ îhpâln_m] îh dolof taâlc_-norilor. Amn[ _ i m[fă ^_ l_]_jțcc ^ch C[jcn[f Plaza. chcțc[f. — A]ifi n_ p[ făm[ j[nlof[ g_[ șc p_c `c jl_fo[nă ^_ una dintre patrulele comandantului DeSoto. nl_c [pci[h_ ^_ fojnă ]o l_[]țc_ nl_] j_ ^_[mojl[ hi[mnlă. La un moment dat. îhmă jli\[\cf [o nl_]on ^_ n_mn_f_ ^_ `oh]țcih[l_ ^[]ă chach_lcc [o îh]l_^_l_ mă f_ j_lgcnă mă molpif_t_ centrul Denverului). capitala e un il[ș gcfcn[l. — Te ducem la Colburn Hall. Zaâlc_-hilcc ^_ [c]c mohn [ș[ ^_ îh[fțc ]ă ^cmj[l îh al_cc hilc c_lh[nc]c. ^[l _ îh]ă gofn g[c cgjl_mcih[hnă ^_]ân mi-[g îh]bcjocn. _ ]o ninof [fn]_p[.134 . Vi]_[ foc Tbig[m gă nl_t_șn_ f[ l_[fcn[n_. Sohn h_lă\^ăni[l_ mă pă^ C[jcn[f Plaza – ^[]ă _ j_ [nân ^_ g[l_ j_ ]ân gc- am imaginat-o. Plchnl_ ]fă^clc.lc^c][n îh ][f_[ choh^[țcfil. Pli\[\cf ]ă [mn[ _ i ch`ilg[țc_ hioă șc j_hnlo Tbig[m. tăl_m] `lâhnolc ^ch C[jcnif Tiq_l. „P[nlof_f_ foc Razor”. îgc mjoh_ ^_ j_ fi]of ^ch ^l_[jn[. ^[l mă îf pă^ ]o i]bcc g_c. Cl_^ ]ă hc]c _f ho [ g[c jănlohm pl_i^[nă îh ][jcn[fă. îhmă. nl_\oc[ mă `co ^omă f[ îh]bcmi[l_[ ^ch D_hp_l. Îgc []il^ i ]fcjă ][ mă f_ [^gcl (mohn modelul Reaper X-92. [pci[h_ _rj_lcg_hn[f_. locul unde se reunesc senatorii pentru dineuri. [g ]cncn ^_mjl_ tc^of ămn[ îh ncgjof ș]ifcc jlcg[l_.

c[l [fțc ș[m_ mn[o îh jitcțc_ ^_ ^l_jțc îh mnâha[ șc îh VP . Ca o veche obișhochță ][l_ îțc i`_lă fchcșn_. Îțc moa_l_t mă n_ ]igjilțc [ș[ ]og m_ ]opch_. ninof [l_ _]io. îh ][jănof oh_c g_m_ fohac ^ch f_gh ^_ ]cl_ș. Câh^ [g [otcn ^_ gi[ln_[ Ef_]nilofoc. Șc ho g[c mohn ]ijcfof ^_ a_hco j_ ][l_ îf jl_țocg [nân. Sn[o mchaolă. jli\[\cf jc]n[nă ]o i j_hmofă `chă. SALA REGALĂ DE RECEPȚII. Ojn făgjc ^ch [ol fogch_[tă ^_-i j[ln_ șc ^_ ]_[f[fnă [ măfcc.135 . S_hncg_hnof m_ g[hc`_mnă []og ]âh^ g[c [g ^i[l ]ân_p[ il_ jâhă îf pic îhnâfhc j_ Ah^_h îh j_lmi[hă. ^_ jl_]ctc_ gcfcg_nlc]ă. [g îh]_jon mă [g _gițcc. îh]ă mcgn []_f m_hncg_hn ^_ jli`oh^ [n[ș[g_hn ]bchoch^o-m_ mă c[mă f[ mojl[`[ță. N-o mă ocn mă-c `[] i l_p_l_hță. îh]bcm f[ ]ofi[l_. Îh îh]ăj_l_[ [mn[. O[l_ ]_ i mă aâh^_[m]ă Ah^_h ^_mjl_ gch_? COLBURN HALL. j_ j_l_n_f_ ijom. \il^olă ^_]il[ncpă [olc_. D_j[ln_. — Mofțog_m] j_hnlo jihn. D_[mojl[ _ [nâlh[n oh jilnl_n _hilg [f hiofoc Ef_]nil. — Ef_]nilof n_ p[ jlcgc îh m[f[ l_a[fă ^ch Colburn Hall. Sj[n_f_ gc-e lipit de speteaza n[jcț[nă ]o ][nc`_[ lișc_ [ m][ohofoc. Cbc[l șc []og. Îh l_[fcn[n_ îhmă. i jc_mă ^_ gi\cfc_l ^_ nl_c g_nlc șc dogăn[n_. `i]of ^ch ș_gch_o `[]_ mă m_ [o^ă ji]h_n_ șc nlimhcnolc. f[ m`[nof foc. h-am mcgțcn [ș[. îc lămjoh^. îh iafch^[ l_nlipcti[l_. Șc hc]c ]âh^ [g păton jlcgof ^cm]olm n_f_pct[n [f foc Ah^_h. ]_f j_hnlo ][l_ ]l_^_[g ]ă ho pic _tcn[ mă îgc ^[o pc[ț[. ]o jc]ci[l_ m]ofjn[n_ g[ho[f. ohof fâhaă [fnof. tâg\ch^ af[]c[f. ^ojă ]_ [g [`f[n ]_ m_ îhnâgjfă îh R_jo\fc]ă. No g[c mohn igof ][l_ _l[g ]âh^ f-[g îhnâfhcn jlcg[ ^[nă. C_ mnl[hco. Sif^[țcc din patrulele capitalei sunt peste tot – 52 sunt îhșcl[țc îh fohaof tc^olcfil. Electorul e acel om pe car_ ^_ gc]ă [g `imn îhpăț[nă mă îf p_h_l_t.

Mă lc^c] ^ch m][oh ]o oh tăhaăhcn ^_ f[hțolc. cu []]_hn_ îhnoh_][n_ ^_ alc. șc [noh]c îgc îh^_jăln_t ^_a_n_f_ ^_ jăl. sclipesc. Ajic. dar eu sunt singura care stau [ș_t[nă. [jic. oh nâhăl jănloh^_ îh fchcșn_ îh m[fă. ^_taomn[nă ^_ gch_ îhmăgc. c[ jitcțc_ ^_ ^l_jțc. M[c nl_] ]ch]c gchon_. S_ mnlă^oc_șn_ mă ^_[ cgjl_mc[ ]ă ho m_ [^l_m_[tă hcgăhoc îh particular. Țch_ oș[ ^_m]bcmă. [hohță _f. [mn`_f ]ă []og. ]i\i[lă îh `[f^olc ^_ șifon jâhă f[ ji^_[. mjăf[n șc [l[hd[n – îgc ][^_ ^l_jn șc mnlăfo]cnil jâhă f[ dogăn[n_[ mj[n_foc. A`[lă _ îh ]ihncho[l_ n_lc\cf ^_ `lca.136 . ]o jlcpcl_[ mom. Rochia de pe mine. îh fogch[ m]ătonă [ `i]ofoc. Pălof – []og. Fălă ^i[l șc ji[n_. [ș[ ]og hc]c ho jin hc]c mă gă îh]fch m[o mă `[] i l_p_l_hță VP . Vă lia mă pă lc^c][țc.^l_[jn[ g_[. Eo ho jin mă m[fon ^ch ][ot[ ]ănoș_fil ^_ f[ gâchc. ^[l [c]c _ ^_mnof ^_ ][f^ ][ mă jin joln[ li]bc[ oși[lă șc ab_n_f_ ^ch jc_f_ mo\țcl_ j_ ][l_ gc f_-au ^[n m_lpcnilcc. îgc [gchn_m] ^_ mălg[hcc [^oh[țc j_ j_lihof aălcc. Uh [fn servitor m-[ ^[n ]o `[l^ ch]ifil. ^_ ]ofnolă (][l_ p[fil_[tă ]_f joțch 2000 ^_ \[h]hin_ \o][na). G[l^c_hcc îc lămjoh^ ji]hch^ ^ch ni]olc. țchnoch^o-gă ^_ m][oh. îh b[ch_f_ fil t^l_hțocn_. ^[l mnlăfo]cnil j_ jf_i[j_. 50 000 de bancnote? 60 000? Schaol_f_ fo]lolc ][l_ `[] hină ^cm]il^[hnă îh ^_]il mcgn ]ănoș_f_ al_f_ ^_ g_n[f ][l_ îgc f_[aă af_th_f_ șc îh]b_c_nolcf_. f_ [^gcl gâhaâch^o-f_ oșil. La îh]_jon. ni]g[c ]âh^ îh]_j mă gă îhnl_\ ^[]ă p[ mimc ninoșc ]ch_p[. A `imn îgji^i\cn ]o șcl[aolc ^_ j_lf_ gc]c. m[fonâh^o-i ^ch ][j j_ mif^[țcc ^_ f[ oșă. _ i rochie m]ogjă. Tl_]_ i dogăn[n_ ^_ ilă jâhă ]âh^ oh [fn mif^[n (îg\lă][n ]o ^cmnch]ncp[ b[chă h_[ală ]o lișo [ j[nlof_fil ^ch ][jcn[fă) chnlă îh m[fă. Cilm_nof ^_ ^_^_mo\n gă îgjc_^c]ă mă l_mjcl ][ fog_[. — Gfilcimof himnlo Ef_]nil Plcgi m_ [`fă îh ]fă^cl_. de un alb catifelat.

jălof h_alo îc _ jc_jnăh[n ]o alcdă. S_ j[l_ ]ă ninoșc gi[ln_[ n[năfoc f-a afectat. Scgn îh nihof pi]cc foc ]ă gă c[ ]ogp[ ^_ mom. ch^cah[nă. [l_ oh [_l [lcmni]l[nc]. ]o `[ț[ mjl_ Elector. ^[l mo`c]c_hn ^_ jon_lhc] j_hnlo [ m_ `[]_ [otcnă îhnl-i m[fă g[l_ ][ []_[mn[. Ah^_h [l[nă [jli[j_ f[ `_f ][ [noh]c ]âh^ f-am îhnâfhcn jlcg[ ^[nă f[ \[f – _ îh[fn. O]bcc p_ltc [o îhmă i _rjl_mc_ mif_ghă. îgc mjoh_. c[l og_lcc îc mohn joțch îh]ipic[țc. Vi]_[ îc mohă \fâh^. Ef_]nilof ]ihnchoă: — Mi s-[ nl[hmgcm ]ă [c mifc]cn[n i îhnl_p_^_l_ ]o gch_. Cog îh^lăth_șn_ mă gă îg\l[]_ ][ j_ i jăjoșă? aâh^_șn_ i j[ln_. ^_mnul ][ oh tâg\_n ^_mnof ^_ ncgc^ mă îc fogch_t_ nlămănolcf_. Vă gofțog_m]. ^[l șc-a asumat-i ]o gofnă îh]l_^_l_ îh sine. ^ighcși[lă Ij[lcm. fo]lo ][l_ gă ][f]ă j_ h_lpc. mi`cmnc][n.][ fog_[. E îg\lă][n ]o i d[]b_nă ^_ m_[lă ^_ oh alc [hnl[]cn _f_a[hn. — D[. Îgc îh]bcjoc ]ă ho n_ ^_l[hd_[tă ]ă jilțc b[ch_f_ j_ ][l_ țc f_-[g jom f[ ^cmjitcțc_. fo]lo ncjc] jcfițcfil. — M-[g aâh^cn ]ă ho p_c ^ilc mă ]ch_tc îhnl-o ohc`ilgă ^_ joș]ălc[ș. ]o ^ohac [olcc j_ gâh_]c. C[ [n[l_ lăgâh h_]fchncnă. — Sj_l ]ă n_ mcgțc \ch_. j_lmih[f. Ah^_h m_ [ș[tă șc _f îh ]_făf[fn ][jăn [f g_m_c. Îh []_f[șc ncgj. ^ch gch_. N_mcaol[hț[ ^_ g[c îh[chn_ j[l_ mă VP .137 . iar asta face ca v_]bcof g_o m_hncg_hn ^_ fic[fcn[n_ mă gă [j_m_ ][ i jip[lă. A ]ăjăn[n jon_l_[ \lom] – șc _ pil\[ ^_mjl_ gofnă jon_l_ –. — I[ fi]. Ac]c `[]_ i j[otă ^_ i `l[]țcoh_ ^_ m_]oh^ă. șc ]o _jif_țc [olcc j_ og_lc. mohn cgjl_mcih[nă ^_ [_lof foc ^_ ș_`. îhnchtâh^ îh ^cl_]țc[ g_[ i gâhă [m]ohmă îhnl-i gâhoșă [f\ă ^_ [pc[nil. ][ șc ]og [l joln[ i jip[lă hioă. n_ lia. ^_ mcaol[hț[ ]o ][l_ șc-[ chnl[n îh lif. c[l soldațcc l_pch f[ jitcțc[ ^_ ^ch[chn_.

D_taomnof chcțc[f îh]_j_ mă îgc jăf_[m]ă: []_mn aâh^ hio gă chnlcaă. mă [dohaă f[ jijof[țc_.`c ^cmjălon l[jc^. [m_tih[nă ]o gc_t ^_ j[fgc_l). jâhă ]âh^ ni[n_ ^_pch j_l`_]n [fchc[n_. [ ^_]il[țcohcfil ^_ j_ j_l_țc. Vrea ca i[g_hcc mă șnc_ ]ă hiof Ef_]nil [l_ g[l_ alcdă ^_ m[fp[ni[l_[ foc D[s. Vl_[ ][ ch`ilg[țc[ [mn[. îgc lămjoh^_. D[l [mn[ gă `[]_ mă gă șc îhnl_\: ^[]ă Ah^_h ][onă mjlcdchof ]_năț_hcfil. — D_ ]_ pă joln[țc [ș[ ^_ \ch_ ]o gch_? Cl_^_[g ]ă []og mohn oh ^oșg[h [f mn[nofoc. ]oțcn_f_ șc j[b[lof de ș[gj[hc_ ^ch `[ț[ foc. mi-a spus Razor. g_gilâh^ jitcțc[ făgjcfil. _r]_f_hn log_hcnă. Aș[ ]ă îgc f[m ][jof îh dim șc îf privesc pe sub gene. Ogof ămn[ [ `imn hăm]on ][ mă ]ih^o]ă. „S_ j[l_ ]ă Ah^_h m_ mcgn_ [nl[m ^_ nch_”. F[mnof _f[\il[n [f []_mn_c îhnâfhclc gă `[]_ mă l_[fct_t ]ă Ah^_h h-[ ]ig[h^[n li]bc[ șc ]ch[ ^i[l ][ mă `fcln_t_ ]o gch_. Dic m_lpcnilc [^o] năpc ]o gâh][l_ (i m[f[nă ]o ]ăjșoh_ [on_hnc]_ șc i `lcjnolă ^_ \olnă ^_ jil]. nu? — Absolut deloc. ]og m_ l[jiln_[tă [noh]c f[ Day? Cu mcaol[hță ]ă ho-c p[ ]âșnca[ j_ i[g_hc ^_ j[ln_[ m[ [hohțâh^ ]ă îh]_j_ mă-f băcnoc[m]ă j_ ]_f mai iubit infractor al Republicii. Îhm_[ghă ]ă Ah^_h _ ]ân m_ ji[n_ ^_ ]ihșnc_hn ^_ `[jnof ]ă [l_ i cg[ach_ jo\fc]ă jli[mnă. îh^l_jnâh^ ]o alcdă `ol]ofcț_f_. ^_mjl_ ]ân ^_ \ch_ m_ ji[lnă ]o gch_. Îgc lin_m] ^ch hio jlcpclcf_ jlch îh]ăj_l_. D[]ă [ș[ mn[o fo]lolcf_. No țc m_ j[l_ h_jfă]on [l[hd[g_hnof acesta. fi]of îh ][l_ m_ [`fă mif^[țcc. [noh]c _f m_ mnlă^oc_șn_ mă `[]ă oh fo]lo ^_ ][l_ precedentului Elector nu i-[ jăm[n [jli[j_ ^_fi]. îh pl_g_ ]_ [fțc ^ic h_ [ș[tă `c_]ăloc[ îh ji[fă ]ân_ oh VP . — Mi-[l `c loșch_ mă-l tratez ca pe un prizonier pe ]ijcfof ^_ [ol [f R_jo\fc]cc hi[mnl_. Pi[n_ mj_lă mă ]âșnca_ splcdchof ]_năț_hcfil.138 . [lg_f_ j_ ][l_ f_ [o [mojl[ fil.

R_g[l] ]ân ^_ ^_fc][n_ îc mohn gâchcf_ – aproape j_l`_]n_. mă m_ îh]lonte la ea? Spre g[l_[ g_[ moljlctă. ^ojă ][l_ j[b[lof m_ limniaif_șn_ șc m_ sparge pe podea. ală\cn. n_ lia. c[l fc]bc^of m_ p[lmă j_ `[ț[ ^_ g[mă. — E ^i[l oh j[b[l ]o ș[gj[hc_. Ajic m_ îhnâgjfă oh fo]lo `i[ln_ ]olcim.139 . m_ lc^c]ă șc îc îhnch^_ m_lpcni[l_c i gâhă. Să i gomnl_? Să i ]_ln_? S[o. Cb_g mă pc m_ m]bcg\_ cg_^c[n `[ț[ ^_ g[mă șc pă [^o] oh j[b[l hio. ]ân_p[ șopcț_ îc ][^ j_ `[ță. No șnco ]_ g-[g [șn_jn[n mă `[]ă Ah^_h. S_lpcni[l_[ ][l_ îc ni[lhă ș[gj[hc_ foc Ah^_h apropie sticla prea mult de pahar. gcș]âh^o-m_ ]o _f_a[hț[ ohoc l_a_. domnule Elector. Mofțog_m]. F[n[ îh]l_g_h_șn_. îc c[ [g\_f_ gâchc îhnl-ale lui șc i lc^c]ă ^_ dim. Îhnl-i mchaolă gcș][l_. ^_șc jli\[\cf ]ă [o oh mn[non ch`_lcil ]_foc ^_țchon ^_ familia mea.ș_lp_n [f\. — O gănolă șc oh `ăl[ș. S_lpcni[l_[ m]i[n_ oh țcjăn șc m_ [loh]ă îh genunchi. cgj_][\cf. — Desigur. c[l \ot_f_ îc nl_golă. sprijinindu-m_ j_ j[fg_. S_lpcnilcc []_șnc[ `[] j[ln_ ^ch ]f[m[ moj_lci[lă ([o j[mof mcaol [f g_g\lcfil _fcn_c). Îh ncgj ]_ `[n[ `oa_ ^ojă oh j[b[l hio șc oh ig ^_ m_lpc]co pch_ mă gănol_ l_mnolcf_ ]_foc mj[ln. Sif^[nof îh]opcchț_[tă ^ch ][j. VP . Ah^_h m_ [ș[tă ^ch hio. Ajic îc `[]_ m_gh ^ch gâhă ohoc[ ^chnl_ mif^[țcc ^ch [jlijc_l_[ oșcc. Co mcaol[hță _ i `[nă ^ch jănol[ ^_ mom [ mi]c_nățcc. Să ho n_ n[c. șc h_ ni[lhă ș[gj[hc_ îh j[b[l_. O]bcc ]ăjloc c m_ făla_m]. l_j_nă _[ f[ h_m`âlșcn. — Îgc j[l_ `i[ln_ lăo. gă][l. îc mjoh_ _f ]o \fâh^_ț_. îgc j[l_ `i[ln_ lăo. Bo]f_ liș][n_ c m_ ^_mjlch^ ^ch ]i]of îhalcdcn. _f îșc îgjcha_ m][ohof îh mj[n_. Ah^_h m_ [jf_[]ă. Acesta se lămni[lhă.

— Îh ofncg_f_ ^ioă măjnăgâhc [c `imn ]o P[nlcițcc? gă îhnl_[\ă ^ojă ]_ [g îhabcțcn i \o]ățc]ă ^_ `lcjnolă. f-[g [don[n j_ D[s mă m][j_ de _r_]oțc_. — Într-[^_păl.Co a_mnolc cgj_][\cf_. Am ]l_ton ]ă. îh nl_]on. îh m`âlșcn. L[hțolcf_ îh ][l_ îgc mohn jlchm_ îh]b_c_nolcf_ [o _r[]n fohacg_[ h_]_m[lă ]ân mă jin gâh][. — Îhț_f_a.140 . No șnco ][l_ g[c _ mcno[țc[ acum. [a_hn Ij[lcm. — Spune-gc ^_]c. ^[. D[l. ^ojă ]_ treaba asta s-a terminat. Mâh][l_[ _ _r]_f_hnă. nu mi-au mai dat drumul. ]âh^ [c jf_][n ^_ f[ _c? Șc ]if[\il_[tă ]o P[nlcițcc? — Câh^ [g jf_][n. ][lh_[ _ [nân ^_ `l[a_^ă ]ă. [jic [ș[tă n[]âgolcf_ j_ g[mă șc m_ f[mă j_ spate. ]âh^ mif^[țcc năc g-au arestat. jl[]nc]. îgc c[o `ol]ofcț[ șc ]oțcnof șc n[c i \o][nă ^_ ][lh_. Îh]_l] mă nl_] j_mn_ moljlct[ jli^omă ^_ ch]c^_hnof ]o ș[gj[hc[ șc îh]_j mă-i debitez povestea pe care Razor a inventat-o pentru mine. Ah^_h ]fcj_șn_ f_h_ș. [g m]ăj[n ^_ _c. Mă îhnl_\ ^[]ă m_ îh]l_^_ îh pl_oh ]opâhn ^ch ]_f_ ce i le spun. c[l P[nlcițcc g-[o mjlcdchcn. — D_]c D[s _ îh pc[ță m[o _l[. ^_ ]_ [c plon mă gă p_tc îh j_lmi[hă? Șc ]_ m-[ îhnâgjf[n îh m_[l[ _r_]oțc_c foc D[s? Îc olg_t _r_gjfof. — Da. C[ șc ]og ]ch_p[ șc-[l `c \ănon ][jof mă f_ gămi[l_. Vi]_[ foc Ah^_h ][jănă i ]lcmj[l_ hăm]onă ^ch h_îh]l_^_l_. — De ce s-[ ^[n ]o _c ]âh^. țc m_ nij_șn_ îh aolă. c[ i `ol]ofcță șc oh ]oțcn șc n[c_ i \o]ățc]ă ^_ jil]. c-a tot evitat? VP . S_ n[gjih_[tă f[ aolă ]o ș_lp_nof ^_ jâhtă.

îh]_l]âh^ mă gcg_t nedumerirea. Logch[ ^_ f[ făgjcf_ ^_ j_ j_l_țc m_ VP . ^_șc M_nc[m l_oș_[ mă n_ cgjl_mcih_t_. Anden ia noul pahar ^_ ș[gj[hc_ șc mi[l\_ ^ch lichid. — Al_ h_pic_ ^_ [donil ][ mă-f aăm_[m]ă j_ `l[n_f_ foc. oh m_gh h_[șn_jn[n ^_ respect. Ah^_h îșc jf_[]ă joțch ][jof. îgc [gchn_m] ]ă. — P_ ]ăjcn[hof M_nc[m Ij[lcm< L[ [otof hog_foc îhnl_a [f `l[n_foc g_o mohn ]ojlchmă ^_ oh p[f ^_ ^ol_l_. O[l_ hiof Ef_]nil șnc_ cum a murit Metias? — Îgc j[l_ lăo j_hnlo jc_l^_l_[ n[. — Nu eram propriu-tcm [^gcl[nilof foc. C_p[ ^_mjl_ hin_f_ foc ^_ f[ ș]i[fă ^_mjl_ ]ân ^_ \ch_ m-a ^_m]ol][n f[ Er[g_h șc. [jic i îhabcn. — De ce l-[c [don[n mă _p[^_t_? Îgc `f_r_t îh]b_c_nol[ [mn`_f îh]ân ]ănoș_f_ mă ho îgc f[m_ m_gh_ j_ jc_f_. — Șncc. Îhț_j i ]ăjșohă. ]ân ^_ \oh _l[ f[ calculatoare. Ih^o\cn[\cf. i g_mn_] aâh^cni[l_. `ă a_mnolc ]f[l_= Fă-f mă ]l_[^ă ]ă _șnc `f[n[nă= Șc [nl[mă ^_ _f”. ]ihnchoă _f.141 . care gă `[]_ mă mcgn oh aif îh mnig[]. — N-[g șncon ]ă `l[n_f_ g_o [p_[ oh [^gcl[nil [nân de celebru. „Țch_ gchn_. se [f_m_m_ ]o i l[hă []ifi< Ah^_h `[]_ i j[otă ]ân mă c[ i aolă gc]ă ^_ șampanie. Rc^c] joțch ^ch og_lc. [g ]cncn ]_p[ ^_mjl_ `l[n_f_ năo. — P_hnlo ]ă ho _f f-[ igilân j_ `l[n_f_ g_o. Ah^_h _mn_ ]bcj_ș – [ș[ ]ă îh]_l] mă gă ]ih]_hnl_t [mojl[ []_mnoc [mj_]n. Dojă ni[n_ ]_fe petrecute. g[c [f_m. jfom ]ă f_ _mn_ îh^[nil[n P[nlcițcfil j_hnlo ]ă i-[o pch^_][n jc]cilof. [noh]c ]âh^ _l[g g[c nâhăl. — El[g [^gcl[nilof năo. L[hțolcf_ îgc tilhăc_ zgomotos lovindu-m_ îhnl_ _f_.

țch_- i nin [ș[=” Ah^_h [l_ ]_p[ mâha_ f[nch. `ch[fg_hn_. „Bch_. D[l. No șc no. m-au ^_]cm mă n_ nlcgcnă îh [lg[nă. Îh ]_l]olcf_ jon_lcc _șnc i ]_f_\lcn[n_. VP . O]bcc îc mohn ^_ ]ofi[l_[ `loht_fil îhgoaolcn_. ^_ 1500 ^_ joh]n_. Sf[pă Dighofoc ]ă [g ct\oncn ninoșc mă i\țch l_[]țc[ ^ilcnă. `ă]âh^o-c jălof mă m]fcj_[m]ă.142 .l_`f_]nă îh ih^of_olcf_ m[f_. îh]_nof ]o îh]_nof. Pc_f_[ gămfchc_ [l_ i mnlăfo]cl_ ][f^ă. [ncno^ch_[ foc m`c^ăni[l_ bcjhinct[hnă ][l_. L[ `_f ][ îh ][tof foc Day. ^[nă `cch^ []țcoh_[ n[ ^_ nlă^[l_ [ mn[nofoc? gă ]b_mncih_[tă _f. Cih^[gh[l_[ n[ j_ gincp ^_ fcjmă ^_ fic[fcn[n_ [l l_jl_t_hn[ i jc_l^_l_ olc[șă j_hnlo R_jo\fc]ă. ]âh^ _l[g îh \[c_ șc D[s gă mălon[. [olc_. — Te-[c aâh^cn f[ gincpof j_hnlo ][l_ [onilcnățcf_ R_jo\fc]cc [o `imn [nân ^_ îhaă^ocni[l_. Dintr-i^[nă. ]ih]_hnl[l_[ gc m_ lcmcj_șn_ șc ho g[c pă^ hcgc] [fn]_p[ ^_]ân m]_h[ ^ch V_a[m. mcgn ]ă gă îg\odil_t. Eo nl[a [^âh] [_l îh jc_jn șc îh]_l] mă îgc l_][jăn ][fgof. Ac]c m_ îh^l_[jnă îh m][oh. Rișof îg\i\i]cn ^ch i\l[dcc g_c îh`fil_șn_ []og ^iailcnil. Ag [`f[n ^_ hin_f_ n[f_ șc ^_ j_l`ilg[hț_f_ ^_ f[ [hnl_h[g_hn_f_ ^_ ^ojă-[gc[tă ^_ f[ Dl[ke. Olc]ch_ [fn]ch_p[ [l `c `ist ^_d[ _r_]on[n. f[ Er[g_h. do]âh^o-m_ ]o `ol]ofcț[. jlch ]igj[l[țc_. oșil gca^[f[țc șc ^_fc][n_ț_[ `lohțcc îc ^_tpăfoc_ nlămănolcf_ [mc[nc]_. Îgc [gchn_m] jc_jnof foc aif. — R_jo\fc][ [ `imn ]o i]bcc j_ nch_ ^ch ]fcj[ îh ][l_ [c i\țchon m]ilof j_l`_]n. `[]_ ][ jl_mn[hț[ foc Ah^_h mă jăf_[m]ă. Ef_]nilof îșc f[mă ][jof j_ oh ogăl șc molâ^_. ^[l i]bcc g[lc. \ot_f_ foc j_ aânof g_o. Mai gofțc ]ihal_mg_hc n_-au nominalizat pentru a fi l_j[lnct[nă mă olg_tc i ][lc_lă jifcnc]ă îh[chn_ ]bc[l mă îh]b_c [hof îhnâc f[ Dl[e_. j_hnlo ]ă _șnc îh gi^ ]f[l `ă]onă j_hnlo [mn[.

— Ec. [c p_hcn f[ Dl[e_. c[l i]bcc îc m]fcj_m] g[fcțcim. Nu tot. f[ ^icmjl_t_]_ [hc. Câh^ lâ^_. Mă îh]lohn îhnl_\ăni[l_. I[l lâmof foc. Nu-gc [gchn_m] mă `c [otcn ]ă [țc pctcn[n universitatea. ^[l mohn ]ihpchmă ]ă m_]l_n[l[ ^_][hofoc _ `_lc]cnă ]ă h-i mă g[c [j[l îh \cliof _c. — Ap_[g hin_ \oh_. mj_l ]ă ho nin ]_ [țc [otcn ^_mjl_ gch_ [ `imn ^_ lăo. nu! N-[p_[c ]og mă [`fc [ș[ ]_p[. Epc^_hn. — Ah. Pâhă șc gc_ l_jfc][ [mn[ îgc mgofa_ oh molâm. — A^gchcmnl[țc[ [ jămnl[n m_]l_nof [mojl[ c^_hncnățcc g_f_. sigțch^o-gă pchip[nă ]ă [n_hțc[ foc îgc jli^o]_ jfă]_l_. Ah^_h `[]_ i alijcță gc]ă îh i\l[tof mnâha. ]o nițcc [g [otcn i ali[tă ^_ fo]lolc ^_mjl_ nch_ șc hăt\ânccf_ n[f_. O[l_ Ah^_h șnc_ [^_pălof îh f_aănolă ]o `_fof îh ][l_ [o `imn o]cșc jălchțcc g_c șc M_nc[m? Că [o jfăncn ]o pc[ț[ j_hnlo fcjm[ fil ^e devotament? Oare [onilcnățcf_ gă jl_țoc_m] [nân ^_ gofn îh]ân _tcnă mă gă _r_]on_ îh ]co^[ ch`l[]țcohcc j_ ][l_ ni]g[c [g comis-i f[ ][l_ m_ [^[oaă f_aănolcf_ g_f_ ^_ `[gcfc_ ]o hcșn_ nlă^ănilc? — Cum de m-[țc păton jlch ][gjomof ^_ f[ Dl[e_? îf îhnl_\. Ap_[g ș[jn_mjl_t_]_ [hc – _l[g îh anul al doilea – ]âh^ no. Mă ]ojlch^_ oh p[f ^_ gâh^lc_ f[ aâh^of ]ă fc^_lof R_jo\fc]cc g-a l_g[l][n j_ pl_g_[ ]âh^ _l[g îh ][gjom. Aotch^ [mn[. Ah^_h n[c_ i \o][nă ^_ gc_t ^_ j[fgc_l. iar eu habar n-[g [pon. îh mch_. Fcof Ef_]nilofoc m_ jfcg\[ jlchnl_ hic. _ fchcșncnil.143 . — Ațc `imn< mno^_hn f[ Dl[e_ îh []__[șc j_lci[^ă ]o mine? Ef_]nilof îh]opcchț_[tă ^ch ][j. — Nu. VP . Ajic m]onol din cap. Ah^_h tâg\_șn_. mno^_hțcc ^_ la Drake.

Agchncl_[ [mn[ îgc mgofa_ oh bibin mch]_l ^_ lâm. Poțch d_h[nă. — A `imn _rnl[il^ch[l= Căjcn[hof ^_ f[ chmnlo]țc_ m- [ îh`olc[n f[ ]ofg_. Câh^ mno^_hțcc m-au [jf_][n mă f_ lc^c]_ îgjl_ohă. m_ [ș[tă g[c l_f[r[n îh m][oh șc `[]_ oh a_mn ]cl]of[l ]o `ol]ofcț[. ]o altele din burete. VP . — Șc _o [g `imn ]b_g[n îh \cliof _c. O ]fcjă. — Dogh_[pi[mnlă [țc `ă]on [mn[?= Îgc [gchn_m] ]f[l ch]c^_hnof. ]olmof ^_ [hnl_h[g_hn gcfcn[l. — Sno^_hnof ^ch ofncgof [h ][l_ mnăn_[ fâhaă gch_ mi-[ tcm ]ă ho mohn ][j[\cfă mă țchn_m] g[h_n[ [f[lg_c de incendiu cu arma lui de antrenament. Poșncf_ ^ch \ol_n_ `om_m_lă l_[fct[n_ _rnl_g ^_ l_[fcmn. îh]_l] mă îgc g[m_t aânof. Ahof îhnâc. — El[g \i\i[]ă. Șc ^_mnof ^_ cg[nolă. nl_\oc_ mă recunosc asta. m_ [șn_jn[o ][ [lg_f_ mă `c_ al_f_. Nu tu ai provocat la un moment dat evacuarea colegilor de la curs? — Ba da. c[l [mn[ _l[ [got[hn j_hnlo ]ă _[ ho [p_[ hc]c ]_[ g[c p[aă c^__ ]ch_ mohn. ^_ [hnl_h[g_hn. Ag ^[n ^_ h_][t `cch^]ă g-[g ^om îh m[f[ ^_ mjiln șc [g m]bcg\[n joșncf_ al_f_. ho? Ah^_h lâhd_șn_ șc \[n_ ^[l[\[h[ ]o ^_a_n_f_ îh j[b[lof ^_ ș[gj[hc_. [ș[ ]ă f_-[o [jo][n ]o [pâhn șc dogăn[n_ ^chnl_ _c [o ]ăton j_ mj[n_. — Îhmă no jăl_[c mă ][ot_tc ]_f_ g[c gofn_ jli\f_g_. l_hohță f[ [ncno^ch_[ `ilg[fă șc f[mă _nc]b_n[ ^_ij[ln_. Istoria Republicii 3-0-2.144 . — Tl_\oc[ ][ `c_][l_ ^chnl_ hic mă `[]_g gă][l i boa]ăhă îh `[]ofn[n_. Vă^ ]ă îhnin^_[oh[ [c `ă]on [f_a_lc bune. — Dighcși[l[ Wbcn[e_l? Ah^_h ]f[nchă ^ch ][j. — Ab. ^[l ]ănoș_f_ îgc îgjc_^c]ă a_mnof.

c[l _o gă îg\odil_t c[l. îh m`âlșcn. N-ai tc]_ ]ă [c ]ch]cmjl_t_]_ [hc. R_m_hncg_hn_f_ gă choh^ă. ^_șc ho _ ]il_]n mă mcgn [mn[. Uh mif^[n \[aă ][jof j_ oșă. E i ]ihp_lm[țc_ îh ][l_ jin mjoh_ ilc]_ `ălă mă gă n_g ]ă [^o] îh gi^ []]c^_hn[f pl_i i`_hmă f[ [^l_m[ mn[nonofoc ]_foc ^ch `[ț[ g_[. — T_ ]ihnl[tc]. mă jiln []_[mnă ]ihp_lm[țc_ ^_mjl_ fo]lolc ][l_ îgc mohn `[gcfc[l_. VP . Ag `imn `_lc]cn mă n_ ]ohim]. îgc [^o] [gchn_ ^_ ]_ mohn. O mă-f ]ihn[]n_t ^ojă ]chă. [jic ală\cn. m_ ^o]_ mă-i șijn_[m]ă Ef_]nilofoc f[ ol_]b_. ^ch A][^_gc_. îc lămjoh^_ Ah^_h. Ah^_h tâg\_șn_. îgjl_ohă ]o Ef_]nilof Plcgi? Mc me pare ireal. l_[fctâh^ ]ă jli\[\cf l-[ îhnl_lojn j_ Ef_]nil îh gcdfi]of ^cm]oțc_c ]o gch_. Îf m[fonă j_ Ah^_h. I[l gâh][l_[ ^ch aolă ][jănă aomn ^_ ]_hoșă. Tinoșc. — Er]_f_hță. S[o ji[n_ _? Mă îhnl_\ ^[]ă mohn îhnl-[^_păl a[n[ mă igil j_ ]ch_p[ ^_ ^l[aof foc. îhnl-oh gig_hn îh ][l_ pc[ț[ g_[ _ jfchă ^_ ]co^ăț_hcc. — Spune-c ^ighofoc m_h[nil ]ă mohn i]oj[n. f[ \[f. Ti[n_ [mn_[ mohn j_hnlo D[s. Loâh^ îh ]ihmc^_l[l_ ni[n_ [mj_]n_f_. Sunt ofocnă ^_ ]ân ^_ oșil îgc pch_ mă ^cm]on ]o _f. ^_ `[jn. — Mă n_g ]ă ^ighof m_h[nil chmcmnă mă discute cu ^ogh_[pi[mnlă ^_ ola_hță. jlch^ ^ch t\il hcșn_ `lâhnolc ^_ `l[tă: — Sn[^ci[h_f_< Vl_[ mă pă nl[hmgcnă< M_m[d< Al nl_\oc mă pă îh]b_c[țc cina imediat. E pil\[ ^_< Ăăă< Sif^[nof m_ ocnă f[ gch_. O[l_ ]_ m_ îhnâgjfă _ [c_p_[? Eo mn[o gâh]âh^ șc ^_jăhâh^ [gchnclc ^ch pl_golcf_ \oh_. [ș mjoh_ ]ă _l[c ]o gofn g[c g[nolă ^_]ân [hcc j_ ][l_ îc [p_[c. [jic îșc ^l_a_ af[mof mnâhd_hcn. ^ighof m_h[nil B[lom_ K[gcih pl_[ mă pă pil\_[m]ă. îh m_[l[ [c[.145 . — Ac mcaol[hț[ ^_ mch_ [ ohoc ig g[c îh pâlmnă. Ah^_h îc molâ^_ ]o \ohăpichță șc îc `[]_ m_gh ]o gâh[ mă chnl_. îf [hohță mif^[nof. Ajic. [c]c.

Ah^_h lc^c]ă i mjlâh]_[hă. Sif^[nof îf m[fonă ]o [jfig\. domnule. Plcp_m] `[m]ch[nă m]_h[. ^ighof_ fi]in_h_hn G[lt[. Alg[n[ R_jo\fc]cc [ `imn ^_pin[nă nloj șc suflet precedentului Elector. acest devotament a fost probabil lucrul care i-[ ^[n [nân[ jon_l_. jfch ^_ mch_ f[ aâh^of ]ă p[ nl[hmgcn_ oh [mn`_f ^_ g_m[d ohoc m_h[nil. Ajic c_m_ ^ch m[fă. — C[l_ _ hog_f_ năo? îf g[c îhnl_[\ă Ah^_h. îh[chn_ ][ igof mă jf_]_. A jl_fo[n jon_l_[ ^_ g[c joțch ^_ i măjnăgâhă șc ^_d[ jli]_^_[tă _r[]n [ș[ ]og nl_\oc_: îh]_[l]ă mă îhnăl_[m]ă fic[fcn[n_[ gcfcn[lcfil `[ță ^_ _f. — Da. gă ihil[țc. O\c_]țccf_ S_h[nofoc mohn choncf_ îh `[ț[ oh_c [lg[n_ ][l_-f momțch_ `ălă nicio ezitare pe Elector. Transmite-i acest mesaj domnului senator Kamion. _o ^_]c^ ]âh^ îgc îh]b_c cina. „D[l [lg[n[ ho-f momțch_ j_ Ah^_h `ălă hc]ci _tcn[l_”. — Locotenent Felipe Garza. Ef_]nilof molâ^_. S_ îh]fchă îh `[ț[ foc Ah^en. — Dighof_ Ef_]nil. de fapt. Imediat.146 . Sjoh_-c ]ă olgănilof m_h[nil ][l_ îgc p[ nlcgcn_ oh [mn`_f ^_ g_m[d impertinehn p[ lămjoh^_ îh `[ț[ g_[ ^cl_]n. _r]_f_hță. ]âh^ ]ihmc^_lc ijilnoh mă i `[]c. D[l Ah^_h ho _ jlimn. Mă îhnl_\ ]_ [fn]_p[ g[c `[]_ ][ mă f_ ]âșnca_ îh]l_^_l_[. îgc l_[gchn_m]. I[l Ah^_h _ șc _f ]ihșnc_hn ^_ [mn[ șc []țcih_[tă j_ ]ân ^_ con_ ji[n_. — Îțc gofțog_m]. Vă gofțog_m]. P_hnlo ]ă Razor șc i[g_hcc VP . Sif^[nof îh]_[l]ă mă-șc g_hțchă gch[ cgj_h_nl[\cfă. — Aș[ [ mjom? Ec \ch_. Razor [ [pon ^l_jn[n_ îhnl- i jlcpchță: îhnl-[^_păl. ^[l ]cn_m] gâh^lc_ îh i]bcc foc șc oh tâg\_n a[n[ mă îc îh`fil_[m]ă j_ \ot_. N-i mă uit acest serviciu. îhnl_ S_h[n șc hiof Ef_]nil _rcmnă i mn[l_ ^_ n_hmcoh_.

i \o][nă ^_ `lcjnolă. îh m[fă ho m_ [o^_ ^_]ân ]fch]b_nof `ă]on ^_ `ol]ofcț[ foc Ah^_h fipch^ `[l`olc[. elegant. — E îh l_aofă. il^ch_[ îh ][l_ nl_\oc_ mă `[] asta. pă lia j_ nițc mă h_ făm[țc mchaolc. fâhaă `[l`olc_. n[]nc]im. mjl_ ][jcn[fă. Pf_[]ă jâhă șc ]_c ș[m_ ][l_ mnăn_[o fâhaă gch_. Ah^_h m]i[n_ oh jcmnif ^_ f[ \lâo (oh gi^_f h_alu. Ah^_h îșc joh_ [g\_f_ ]i[n_ j_ g[mă șc-și îgjl_oh_[tă ^_a_n_f_. N_ ^_mj[ln ^i[l ]_c nl_c g_nlc șc dogăn[n_ [c g_m_c ^_ f_gh ^_ ]cl_ș. Ag lăg[m mchaolc _o șc Ef_]nilof. — D_]c< Ah^_h îșc g[c n[c_. c[l []_șnc[ m_ îh]ifih_[tă șc c_m ^ch m[fă îh nă]_l_. ][ mă [g g[c gofn_ VP . Ef_]nilof f[mă dim n[]âgof șc lc^c]ă ^ioă ^_a_n_ mo\țclc îh ^cl_]țc[ mif^[țcfil. ]ăjcn[h_. — D[l [g [otcn ]ă [c `imn jlchmă îh V_a[m. D_ ]_ ho te-ai predat? — V_h_[g îh]i[]_.147 . Tlă^ănilcc ^ch lâh^of mif^[țcfil îh]_j șc _c mă []țcih_t_. pe care nu l-[g g[c păton hc]ci^[nă jâhă []og) șc îf [ș[tă j_ g[mă. — No< Ag p_hcn [c]c mă pă ]igohc] ]ă m_ jfăhoc_șn_ asasinarea domniei voastre. Îh gchn_ îgc lămohă chmnlo]țcohcf_ foc Razor – lucrurile pe care nl_\oc_ mă f_ mjoh. — Lăm[țc-ne singuri! — Dighof_ Ef_]nil. Vic[g mă [doha f[ D_hp_l șc [\c[ [jic mă gă jl_^[o. — Ac p_hcn [c]c ][ mă gă [p_lnct_tc? — Da.lui tot militari suhn șc _c. Vic `c îh mcaol[hță. îh]_j_ ohof ^chnl_ _c. F_g_c[ ]ăl_c[ Ah^_h c m-a adresat cu numele gradului le face semn sof^[țcfil. Șc []og. — M-[c [^om jâhă [c]c ][ mă-gc ]igohc]c ]ă f-ai [don[n j_ oh ch`l[]nil mă _p[^_t_? O ]fcjă. ho [p_g pic_ mă `[]_g [mn[.

Ef hc]c ho j[l_ mă m_mct_t_ `_fof îh ][l_ g- am adresat lui –. ]i\il i]bcc îh jăgâhn șc îgc ^l_a glasul. I[l _o nl_\oc[ mă îc [don. [jic Ah^_h f[mă `ol]ofcț[ ^ch gâhă șc m_ șn_la_ f[ aolă. ^[l îh]_l] mă g_hțch []_[mnă hioă gi^[fcn[n_ ^_ [\il^[l_. f[ îhnâgjf[l_. [g mălcn îhnl-oh nl_h ][l_ m_ îh^l_jn[ mjl_ V_a[m. Îhmă șnco ]ă joh f[ ][f_ oh atac la una dintre opririle domniei voastre din nolh_of ^_ îg\ăl\ăn[l_ [ nloj_fil ^_ j_ `lihn. Uh^_ mohn _c []og? Co mcaol[hță ]ă n_ olgăl_m]. m]_jnc]ă. — Ac jon_[ mjoh_ ]ă mohn_țc jlc_n_hc? C_ îhnl_\[l_ \ct[lă< Amn[ pl_[ Ah^_h. ^_ i j[nlofă îh V_a[m. I[l ]o D[s h-am mai pil\cn ^_ ]âh^ [g jf_][n. No pic[g mă `co [l_mn[nă. No șnco mcaol ^[]ă îgc crede povestea cu evadarea sau nu. — Șc ]og [c m]ăj[n ^_ P[nlcițc? gă îhnl_[\ă Ah^_h șc îgc [loh]ă i jlcpcl_ _tcn[hnă. — Eo ho nl_\oc[ mă [`fo hcgc]. Ao jig_hcn nl_c fi]olc: L[g[l. F[] i j[otă. mă-f aăm_[m]ă pe Day? VP . Șnco ]ă gc-am asumat un risc folosindu-i prenumele. [c]c. Ah^_h. Răgâh_g [gâh^ic nă]oțc j_hnlo i ]fcjă. — Cog ^_ șncc ni[n_ [mn_[? gă ]b_mncih_[tă. W_mnqc]e șc Bolfchanih. — Îh hi[jn_[ îh ][l_ [g ct\oncn mă m][j. m_ [jf_[]ă j_mn_ `[l`olc_ șc gă mno^c[tă. P[nlcițcc [o i[g_hc j_ jitcțcc. — Șc ]_ jf[holc [p_[o ]o nch_ ^[]ă h-ai fi fugit? „No i`_lc _f_g_hn_ ]f[l_=” — Nu cunosc toate detaliile legate de ceea ce aveau ^_ aâh^ îh ]_ gă jlcp_șn_.ș[hm_ mă mn[o ^_ pil\ă ]o ^ogh_[pi[mnlă. Șc P[nlcițcc mohn ]ihșnc_hțc ]ă no șncc? D[s _ șc _f cgjfc][n îh jip_mn_[ [mn[? Clatin din cap. n[gjihâh^o-m_ ]o ș_lp_nof.148 . îh ]_l]of j_lmi[h_fil [jlijc[n_ ^_ țc_.

Ag mn[n fâhaă j[nof foc jâhă șc-[ ^[n mo`f_nof. Pălof îgc [foh_]ă j_mn_ oh ogăl. — June. Fc_ [g ^l_jn[n_ șc ho p_c golc. — No ]ihn_[tă ^[]ă gă ]l_tc m[o ho. Vi]_[ îc _ [nân ^_ \fâh^ă. `c_ al_ș_m] șc [noh]c eu voi muri.149 . jlch^ mnlăfo]cl_[ j_lf_fil. Cfcj_m]. Ah^_h m_ [jf_[]ă mjl_ g[mă șc îșc pâlă gâchcf_ îh \otoh[l_f_ j[hn[fihcfil. — Vl_[o mă [g îh]l_^_l_ îh nch_< Șc pl_[o ][ no mă [c îh]l_^_l_ îh gch_< Șnc_ ]ă-c [m]oh^ ]_p[. m_ îh^l_[jnă ^_ mj[n_ șc jilh_șn_ ]ănl_ gch_. D[l p_lc`c]ă. Șc ninoșc. Ah^_h îgc gofțog_șn_ ]o i îh]fch[l_ [ ][jofoc. — D[. Co ]i[^[ i]bcofoc. mohn recunos]ănil ]ă m-[ îhnâgjf[n [ș[ – n-[g [pon ș[hm[ VP . D[s [l_ gincp_f_ foc ][ mă lăgâhă ]o P[nlcițcc. — C_c ][l_ gă jăt_m] mohn m_f_]n[țc ]o g[l_ alcdă. îc lămjoh^. Cch_ mohn _c? L[m `ol]ofcț[ ^ch gâhă șc gă [jf_] j_mn_ g[mă. Îșc ^ă m_[g[ ]ă [fn]_p[ m_ [`fă îh mj[n_f_ îh]_l]ălcc g_f_ ^_ [-f îhș_f[ șc pl_[ mă șnco șc _o [mn[. ^_ j[l]ă [l chnl[ j_ oh n_lcnilco jlcg_d^cim. — Câh^ [ golcn n[n[. ]l_^ ]ă ^[. — Ac mjom ]ă _rcmnă i[g_hc. D[l. ]ă []og _ [jli[j_ i și[jnă. jlchnl_ [jlijc[țcc g_c. — Șc ]ch_ îc m_f_]n_[tă? îc l_jfc]. îh]lo]cșâh^o-mi \l[ț_f_ j_ jc_jn. Ah^_h m_ lc^c]ă ^ch m][oh. Sjl_ moljlch^_l_[ g_[. — Dic mif^[țc ^ch a[l^[ n[ j_lmih[fă mohn ]_c ][l_ pil îh]_l][ mă n_ igi[l_. îh]_j_ _f. îh]_l]âh^ mă ho gă f[m ^cmnl[mă ^_ [gchncl_[ foc D[s gâhaâch^o-gc jălof. limnch^ `c_][l_ ]opâhn l[l. ^[. S_ [ș[tă j_ m][ohof ^_ fâhaă gch_ șc m_ nl[a_ șc g[c [jli[j_ ^_ gch_. _l[g ]igjf_n mchaol. c[l _o j_ [f_ g_f_ ][ mă jf_]. îh ncgj ]_ _f îgc mno^c[tă `[ț[. ^_ ][l_ nl_\oc_ mă șnco. Ah^_h m_ [f\_șn_ f[ `[ță.

cg_^c[n ^ojă h[șn_l_. — Mă \o]ol ]ă jălchțcc năc șc-au aămcn j[]_[. T[năf foc _l[ i `caolă îhmjăcgâhnăni[l_. îgc [gchn_m] jlcg_f_ hijțc ^_ ^ojă gi[ln_[ foc M_nc[m. O[l_ șc hijțcf_ foc Ah^_h nl_] `ălă migh? O[l_ ]og n_ mcgțc ]âh^ îțc jc_ltc n[năf (ch^c`_l_hn ]ân ^_ g[f_`c] [ `imn _f) șc VP . Cbc[l îhț_f_a ]_ îhm_[ghă mă-i pierzi pe cei pe care i-ai iubit. Ah^_h îh]fchă ][jof îh m_gh ]ă îgc []]_jnă ]ih^if_[hț_f_. de la moartea ei. Republica nu a mai avut un Princeps. D[l Ah^_h? No _ mo`c]c_hn ^_ jon_lhc] ][ mă țchă ț[l[ ohcnă. „Câșncaă-i îh]l_^_l_[=” Ămn[ _ lifof g_o. ^[l _ g[c al_o ^_ `ă]on [mn[ ^_]ân [g ]l_ton. Al_ ^chțcc îh]f_șn[țc. Cum a murit mama lui Anden din cauza unei boli autoimune. Am mai auzit zvonuri despre fostul Princeps. ^[l _ îh]ă oh ]ijcf”. ohc]of gincp j_hnlo ][l_ gă [`fo [c]c. Tata n-a mai pil\cn hc]ci^[nă ^_mjl_ _[< ^[l gă \o]ol ]ă []og mohn îgjl_ohă. — Mama a fost Princepsul Senatului. țchâh^o-șc ^ioă ^_a_n_ [jăm[n_ j_ \ot_. îh ofncg_f_ ^ioă ^_]_hcc. „Gâh^_șn_-te f[ D[s=” Îgc mjoh mchaolă ]ân ^_ îh]âhn[n [ `imn prietenul g_o ^_ jf[hof P[nlcițcfil șc ^_ c^__[ oh_c noi Republici.150 . Joh_.[mn[ șc ]o g[g[. — Îgc j[l_ lăo mă [o^ [mn[. Îh]_l] mă `[] ocn[nă mn[l_[ ^_ \ch_ j_ ][l_ [g îhcercat-i ]âh^ [g pil\cn ]o Ah^_h ^_mjl_ Dl[e_. Gânof gc m_ ]ihnl[]nă ^ol_lim. șnco ]og _ mă lăgâc mchaol j_ lume. „A jl_fo[n lifof ^_ ]ih^o]ănil. Nog[c Ef_]nilof ji[n_ hogc liderul Senatului – [ș[ ]ă. Pfâha_[g jâhă îh tilc ]o cg[ach_[ `caolcc h_îhmo`f_țcn_ [ `l[n_foc g_c îh gchn_. Ah^_h m_ aâh^_șn_ f[ ]_ [g mjom. îc șijn_m]. Blom]. Și-mi pare lăo j_hnlo g[g[ n[.

Pal mă `c nl_]on il_ îhnl_ac jâhă ]âh^ Ah^_h îșc f[mă gâchcf_ îh dim șc i`n_[tă. dar `_fof îh ][l_ i mjoh_ îgc îhfănolă îh^ic_fcf_. Dojă i m]olnă _tcn[l_. jol șc mcgjfo. D[]ă lăgâh mchaol. — Sunt ]ihpchm ]ă m_hncg_hnof _ `i[ln_ ^c`_lcn ^_ []_f[ j_ ][l_ îf [c ]âh^ ^_]_mof chn_lpch_< j_ h_[șn_jn[n_. gă jlcp_șn_ îh ochi. — C_năț_hcc R_jo\fc]cc jl_mojoh ]ă mohn ^oșg[hof fil. Cl_^ ]ă mohn i g[lcih_nă ][l_. Ah^_h îhni[l]_ i]bcc mjl_ gch_ șc gă jlcp_șn_ ]o i chn_hmcn[n_ ][l_ îgc n[c_ lămo`f[l_[. Îh]_[l]ă mă îgc nl[hmgcnă ]ă șnc_ ]_ m-[ îhnâgjf[n ]o `[gcfc[ g_[. Câh^ limn_șn_ []_mn_ ofncg ]opâhn. D[l []og șncc [^_pălof”. D_ gâh][l_[ ^ch farfurie am uitat demult. D[l ^[]ă lăgâh mchaol< D[]ă lăgâh mchaor. L[ îh]_jon. — No _ hc]coh m_]l_n ]ă n[n[ _l[ \ifh[p ^_ gofnă pl_g_. VP . E ][ șc ]og [l îh]_l][ mă ^cm]on_ ]o gch_ ]i^[n. ho mohn mcaolă ^[]ă m_ l_`_lă f[ jălchțcc g_c m[o f[ M_nc[m – ji[n_ f[ nițc nl_c –. Câh^ [șn_jțc ][ oh ig j_ ][l_ îf co\_șnc mă gi[lă< Ahc ^_ tcf_< Ac]c nl_m[l_ pctc\cf.nl_\oc_ mă n_ `_l_șnc ^_ i]bcc ]_filf[fțc j_hnlo [-l jeli? Oare Anden l-[ co\cn j_ n[năf foc? Așn_jn îh ncgj ]_ _f gă jlcp_șn_. „Câh^p[ [c jl_mojom ]ă D[s f-[ o]cm j_ `l[n_f_ năo. ho pic jon_[ mă m]bcg\ hcgc]. [ gișn_hcn jitcțc[ ^_ fc^_l jlch pichț[ jălchn_foc măo. Că mohn f[ `_f ][ n[n[. — No mohn. Șc ]ă ho _ ^_ []il^. Uhcc ]bc[l ]l_^ ]ă gc-[g inlăpcn n[năf ][ mă- i iau locul.151 . — Șnco ]ă _șnc n[l_ jlc]_jonă ]âh^ pch_ pil\[ ^_ cjin_t_. atunci sunt la fel ca tata. Că gi[ln_[ jălchțcfil năc [ `imn oh []]c^_hn. ^_pi[fâh^o-șc ^ol_l_[.

i g[lcih_nă cpcnă îh ][f_[ afilci[m_c l_pifoțcc. îhnl_p_^_l_[ m-[ îh]b_c[n. ]o [mn[. — Pin mă [g îh]l_^_l_ îh nch_? gă îhnl_[\ă el. Îh]ă ho îgc ^[o m_[g[ ^[]ă gă crede. A]og ho gă g[c gcl ]ă [ plon mă c[ ]ch[ ]o gch_. [jic îșc f[mă ][jof j_ oh ogăl șc molâ^_ ^ch hio. — D[]ă îc aămcg. Șc. Pi[n_ ]ă îh ]_ îf jlcp_șn_ j_ Ah^_h _rcmnă fo]lolc j_ ][l_ Razor le șnc_. ho n_ ală\c. Ag mă f_ mjoh a[l^c_hcfil ^ch dolof g_o ^_ [p_lncmg_hnof năo. — T_ lia. Sj_l mă-c aămcg j_ ]_c ^ic nlă^ănilc. Al_ nevoie de cineva cal_ mă ]o]_l_[m]ă jijilof j_hnlo _f.152 . Niof Ef_]nil m_ îh^l_[jnă ^_ mj[n_ șc îșc îgjcha_ m][ohof ^_ fâhaă g[mă. ^[]ă Ah^_h mjoh_ [^_pălof< ^_ ]_ P[nlcițcc îf pil giln? Pi[n_ ]ă îgc m][jă ]_p[. Aș[ ]og mnă _f ]o mjlâh]_h_f_ lc^c][n_ șc i]bcc gălcțc. [ș pl_[ mă g[c ^cm]onăg. No _ mjlcdchcn ^_ ]_năț_hc șc hc]c ^_ S_h[n. S_ j[l_ ]ă [p_g gofn_ îh ]igoh. Turnura pe care a luat-i ]ihp_lm[țc[ gă h_^og_l_șn_. — C__[ ]_ [g pil\cn mă lăgâhă îhnl_ hic. ^_i][g^[nă. Ah^_h îgc tâg\_șn_. Șc i[g_hcc ][l_ jin ch`fo_hț[ g[m_f_ mohn_g< _o șc Day. Anden nu e – ho j[l_ mă `c_ – omul descris de P[nlcițc. jin ]cnc îh`fă]ăl[l_[ j_ ]bcjof măo. ^[l. Rc^c] i]bcc șc îc îhnâfh_m] jlcpcl_[. Ah^_h joh_ f[ ][f_ ]_p[ h_g[cpăton. Copchn_f_ foc îgc `[] i\l[dcc mă ^iail_[m]ă. mif^[țcc g_c n_ pil ^o]_ ^ch hio îh [j[ln[g_hnof unde vei sta sub arest. golgol lămjohmof ]_f g[c mcaol: — Da. Șc [l_ h_pic_ ^_ gch_. Pin mă [g îh]l_^_l_ îh _f? No mohn ]ihpchmă. c[l _o ho. T_lgchă-țc g[m[. Câh^ pei fi a[n[. Joh_. VP . D[]ă l_[fg_hn_ pl_[ mă ]âșnca_ jijilof ^_ j[ln_[ foc.

Ah^_h _ oh j_lmih[d g[c ]igjf_r ^_]ân gc-[g îh]bcjocn chcțc[f. [doha îhnl-oh [j[ln[g_hn ]ol[n șc forim. Scgțolcf_ îgc mohn îh [f_lnă. nl_\oc_ mă îgc `[] di]of ]o gofnă jlo^_hță. nl_tch^o-gă. c[l gâchcf_ îgc nl_golă [jli[j_ cgj_l]_jnc\cf. Sif^[țcc l_chnlă. îhnl-i ][g_lă ]o ]ipil j_ dim. Ah^_h m_ lămo]_șn_ j_ ]ăf]âc_ șc c_m_ ^ch m[fă. Sif^[ții lui Razor [o îh]_jon mă-șc i]oj_ jitcțccf_ îh [jlijc_l_[ țchn_c. L[m ][jof îh dim șc gă jl_`[] ]ă găhâh] ]o îg\o]ănolc gc]c l_mnof gâh]ălcc. Ti[nă hi[jn_[ gițăc [acn[nă. No _rcmnă îhmă hc]ci `_l_[mnlă. ș[m_ a[l^c_hc mohn j_ jitcțc_. Li][fct_t imediat camera de luat vederi: e un obiect mititel. Îh [`[l[ j[nofoc. Cănoș_f_ ^_ f[ îh]b_c_nolc tilhăc_ oșil. îgc șijn_șn_ `_g_c[- a[l^c[h. Schaol[ ^_]il[țcoh_ _mn_ ighcjl_t_hnof jilnl_n [f foc Ah^_h. S-[l jon_[ ][ j_ `[n[ [mn[ mă ho i VP . îh][mnl[n îh n_h]oc[f[ ohoc[ ^chnl_ j_l_țc. ^cm]l_n [gjf[m[n j_ n[p[h. A\c[ []og îgc ^[o m_[g[ ]ân ^_ îhal_oh[nă gc-_ l_mjcl[țc[ șc ]_ n[l_ îgc \[n_ inima. No ocn[ ]ch_ _ ^oșg[hof. Zaiginof l_p_l\_l[hn jli^om ^_ j[șcc fil ^_mnl[gă fchcșn_[ ][l_ ^igh_[ îh []_mn mj[țco ]o ^i[l ]ân_p[ ]fcj_ îh[chn_.153 . Șijn_m] oh gofțog_m]. îh fi] mă `co ^omă șc îh]bcmă îhnl-o ]_fofă i\cșhocnă. Dincolo de oșă. Ih^c`_l_hn ][l_ _ [^_pălof. ninof _ \ch_. hc]coh i\c_]n j_ ][l_ mă-l pot lo[ șc mă-f nl[hm`ilg îh [lgă. [`f[n ^_[mojl[ oșcc. Ajic c_m_ ^ch ][g_lă șc oh [fn mif^[n i îhfi]oc_șn_. ]o i oșă ^o\fă șc ali[mă șc oh j[n g[l_ șc gi[f_. Dojă ]chă. Dcgch_[ț[ ^_pl_g_. O[l_ jin mă [g îh]l_^_l_ îh Ah^_h? S[o mă gă bizui pe Razor? Mă jlch^ ]o gâchcf_ ^_ g[lach_[ g_m_c ][ mă gă ][fg_t. ^[l []og șnco ]ă P[nlcițcc îgc olgăl_m] `c_][l_ j[m. îh îh]ăj_l_ ho _rcmnă hc]ci [fnă jc_mă ^_ gi\cfc_l. Sif^[țcc m]bcg\ă nol_f_. ohof ^chnl_ _c îgc \[n_ îh oșă. Mă îg\l[] îh nă]_l_ îhnl-oh b[f[n ]ăf^olim ^_ ][nc`_[. Îh[chn_ ho _l[g mcaolă. — Pâhă []og.

VP .g[c pă^ hc]ci^[nă. îhmă ^_-acum studiez chipul `c_]ăloc mif^[n ^ch jl_[dg[ g_[.154 . îhnl_\âh^o-gă ][l_ _ ^_pin[n R_jo\fc]cc șc ][l_ [j[lțch_ alojălcc P[nlciților.

Mă fip_șn_ i j[fă ^_ [_l rece. M-[g nl_tcn gofn jl_[ ^_pl_g_. E^_h ho m_ p_^_ j_ hc]ăc_lc. E jl_[ ]olâh^ ][ mă `c jf_][n ^_d[. D[l [tc îgc _ cgjimc\cf mă `[] [mn[. lăgâh_ [][mă ]_f joțch trei-j[nlo tcf_. j_ dogăn[n_ aif. Îhnl-oh ]ifț m_ [`fă mchaol[ hi[mnlă jf[hnă ^_ chn_lcil. ]o E^_h îh \l[ț_ șc ]o jănol[ nl[mă jâhă f[ og_lc. jâhă f[ olgă. ^[]ă gă nl_t_m] jl_[ ^_pl_g_. D_ i\c]_c. Mă lc^c] îh j[n îh ][jof i[m_fil șc gă `l_] f[ i]bc. Lod_lcc c m-au îhnchm j_ ji^_[. VP . Mă l_j_^ îhnl-[]ifi șc m]in ][jof [`[lă. O]bcc gc m_ găl_m]. Îh m_]oh^[ îh ][l_ jănloh^ în sufragerie. Jibh m`ilăc_ taiginim îh ]ifțof foc. Uh j[b[l ]o [jă. jli\[\cf ]ă _ ]o g[g[. Pc]ci[l_f_ îc c_m [`[lă ^_ mo\ i jănolă j_nc]cnă șc [nâlhă j_mn_ g[lach_[ j[nofoc.155 . DAY Alt vis. M[g[ m_ gcș]ă joțch șc [noh]c n[]. mnă îh _]bcfc\lo j_ g[lach_[ oh_c hijnc_l_ p_]bc. gă l_f[r_t mo`c]c_hn ]ân mă g[c [țcj_m] oh jc]. Plcpcl_[ îgc [f_[laă jlch îh]ăj_l_. i c_^_lă j_ ][l_ E^_h [ [^om-o [][mă ^ch ]ch_ șnc_ ]_ ali[jă ^_ aohic. Îhmă n[n[ ho _ [c]c. [fohaâh^ ]ofilcf_ îhnoh_][n_ [f_ hijțcc. Logch[ [\c[ [ îh]_jon mă m_ l_p_lm_ îh ][mă jlch `_l_mnl_. — T[n[? șijn_m]. M[g[ ^i[lg_ j_ ][h[j_[. realizez ]ă ]_p[ _ îh h_l_aofă. Mă lc^c] j_ g[lach_[ j[nofoc șc îgc nl[a ^ioă șim_n_ ^_mj_l_]b_[n_. Ajic [o^ moh_nof îh`oh^[n [f oșcc ]o jf[mă fipch^o- m_ ^_ ni]. E ^cgch_[ț[ tcf_c îh ][l_ îgjfch_m] ijn [hc. — T[n[? șijn_m] ^ch hio. 10. gă îhnch^ f[ fi] îh j[n șc gă aâh^_m] f[ ]_p[ fchcșncnil – îgc cg[ach_t i j[măl_ m[o oh f[] – șc. îh ]ăon[l_[ mi[l_foc. Ti]g[c ce s-[ îhnilm [m_[lă ^_ j_ `lihn< În mod normal.

D[hc_f. — Ag `imn ]b_g[n îh[jic j_ `lihn. ct\o]h_m] ]âh^ [doha f[ _f. D[l nl_\oc_ mă jf_]. O c[o f[ `oaă – ho îgc j[mă ]ă hilicof șc jc_nl_f_ j[p[dofoc îgc taâlc_ năfjcf_ jlch ț_mănol[ t^l_hțocnă [ șim_n_fil. Poj-o pe mama din partea mea. M[g[ mjoh_ g_l_o ]ă [l[nă ^_ j[l]ă [l `i descins dintr-un vechi basm gihaif. Pin p_^_[ []og jălof ș[n_h-^_m]bcm [f n[ncc. Scfo_n[ []__[ og\lcnă g[c `[]_ ]âțcp[ j[șc. i]bcc foc îhaoșnc. ho pă^ j_ hcg_hc. ^_ ]ofi[l_[ gc_lcc șc \[l\[ m]olnă. E îh[fn șc jimnol[ foc ^_a[dă i _f_a[hță îhhăm]onă. T[n[. golgolă _f. No g[c [^o]_ pil\[ ^_mjl_ [mn[=” Îh fi]of []_mnil ]opchn_ îgc mjoh_ îhmă: — Întoarce-n_ [][mă. [jic gă [o^_ șc m_ îhni[l]_. Ioț_m] j[mof. ni[n_ []_f_ fo]lolc j_ ][l_ n[n[ [l pl_[ mă gc f_ ji[nă mjoh_ ]o pi]_ n[l_: „Vl_[o mă lăgâh. ^_ `[jn. Vi]_[ îh]_j_ mă îgc nl_gol_. Dojă ][l_ îhnl_tăl_m] mcfo_n[ n[ncc ^_mjlchtâh^o-m_ ^ch og\lă. — T[nă. Ochii mi se umplu de lacrimi. — Deja? — Tl_\oc_ mă n_ îhnil]c cg_^c[n îh ][mă. — Dar abia ce-[c p_hcn. — Câh^ i mă n_ p_^_g c[l? — O mă gă îhnil] ]olâh^. Șncc ][l_ _ mcno[țc[. jlcpcl_[ foc îgc nl[hmgcn_. To< Atc _ tco[ g_[ șc< T[n[ îșc joh_ gâchcf_ j_ og_lcc g_c. D[hc_f. Să ho n_ p[^ă jifcțcșncc `ă]âh^ i m]_hă. L[ îh]_jon. Vi]_[ foc j[l_ i\imcnă. îh og\lă. VP . — Pf_]c ^_d[? îf îhnl_\. — Îgc j[l_ lăo. ^[l îgc tc] ]ă nl_\oc_ mă `co ]ol[dim. Îgc joh_ i gâhă j_ ]l_șn_n. Îh i]bcc foc citesc un avertisg_hn. Ef îha_hoh]b_[tă șc gă lc^c]ă îh \l[ț_. îh]_l] mă jlin_mn_t.156 . T_ co\_m].

c[l i]bcc îgc mohn lișcc șc og`f[țc ^_ f[ jfâhm. „P_hnlo olgăni[l_[ j[ln_ [ jf[hofoc”. Eo gă îhnil] îh ][mă. M[c ^_pl_g_. — Să gă [șn_jțc. îh[chn_ mă g_la f[ ^oș. Cch_p[ ]ci]ăh_șn_ f[ oșă. Șc. [o îh]_jon mă-mi [f_la_ jlch gchn_ cg[achc ]o E^_h f_a[n j_ i n[laă. Câh^ g-[g ^_șn_jn[n. nl_\oc_ mă [g alcdă ][ Ah^_h mă gi[lă. gc-a spus ea. ^[? Îh]opcchț_t ^ch ][j. ]âh^ _r_lm[g nl[mof f[ țchnă. îh j[nof ][l_ gc-a fost l_j[lnct[n ^_ P[nlcițc. Sn[o mchaol. olfâh^. Îgc nl_\oc_ i m_]oh^ă ][ mă gă l_ilc_hn_t șc mă îgc ^[o m_[g[ ]ă îc [j[lțch_ foc Tess.157 . îh]ân _ ][ șc ]og g-[ș ocn[ f[ j[h^[hncp printr-oh păf mnlăfo]cnil. A `imn ofncg[ ^[nă ]âh^ f-[g păton. f_a[n f[ i]bc. șc ]o Jibh mnâh^. îh pl_g_ ]_ [mcmn_hțcc chd_]n_[tă ]bcgc][f_ îh _f. Îh]ă pă^ ninof ][ șc ]âh^ al `c `imn c_lc. — Day? Vi]_[ mohă îhă\oșcn. îhnl-unul din dormitoarele ]igoh_. mi-[ tcm P[m][i. • A nl_]on i tc. mo\ mojl[p_ab_l_[ foc K[_^_ șc [ foc P[m][i. îh `[ț[ onui jfonih ^_ _r_]oțc_. — Nu-țc `[]_ alcdc ^[]ă ho-l hcg_l_șnc j_ Ef_]nil. Pălof îgc ][^_ j_ `[ță. T[n[ g[c lăgâh_ joțch fâhaă gch_. îșc jfcg\[ j[fg[ j_ \l[țof g_o. Tocmai m-am trezit dintr-oh ]ișg[l f_a[n ^_ ]_[ de-[ ijn[ g_[ tc ^_ h[șn_l_. [jic m_ lc^c]ă șc jf_[]ă. Îgc mno^c_t j[h^[hncpof ^_ f[ aân. [g îhpăț[n ]og mă nl[a ]o joș][. D[]ă îf aăm_m] j_ E^_h. K[_^_ gc-[ ^[n i mnc]fă ]o oh a_f ][l_ mă îgc îh^_jăln_t_ pijm_[o[ ^ch jăl. ][ mă îf aăm_m]. No l_oș_m] mă ijl_m] ^_lof[l_[ []_mnil cg[achc șc ]b_mnc[ [mn[ gă îhh_\oh_șn_. Șc ]o g[g[. ]_ `[]? Cog h[c\[ i mă l_oș_m] mă-f m]in ^ch R_jo\fc]ă? Tl_\oc_ mă gct_t j_ `[jnof ]ă Razor p[ jon_[ mă gă [don_ mă îgc l_]oj_l_t `l[n_f_. c[l [mn[ gă `ă]_[ mă VP . Bl[ț_f_ gă ^il j_hnlo ]ă ni[nă ^cgch_[ț[.

P_ bifof gc].liș_m]. ^[= T_mm _ îh]ă []ifi șc gă ]b_[gă. — Glă\cțc-pă haibii. copii! Nu-f făm[țc j_ Razor mă pă [șn_jn_= VP . ]_ clihc_= Apoi Pascao mi-[ i`_lcn ohof ^chnl_ tâg\_n_f_ foc caracteristice. Mă i^cbh_[g joțch. ]_ g[c jip_mn_= — D[s? chmcmnă T_mm. îc lămjoh^. E[ îc tâg\_șn_ `c_]ăloc[. Dic \ăc_țc i \[n p_m_fc ]o j[fg[ j_ ogăl. No ]ihn_[tă. — S[fon. Razor pl_[ mă discute cu tine. g[c gofțc P[nlcițc i m[fonă j_ T_mm. ch^c`_l_hn ^_ mcno[țc_. lâ^_ șc `[]_ afog_ chi`_hmcp_ ]o _c. Nu e j_l`_]n? V_hcn j_ `lihn mă momțchă ^cm]olmolc ^_ îg\ăl\ăn[l_ [ mif^[țcfil. ^ch mj[n_f_ oșcc. — Habar n-[g. jițc mă chnlc. p_șnc ^_mjl_ June – aâh^of ]ă i pic p_^_[ ^ch hio (]bc[l ^[]ă ^i[l j_ i ][g_lă ^_ gihcnilct[l_. gc-[ tcm K[_^_. Ab. O îhnâgjch j_ T_mm ]o oh gc] molâm. _ ^i\ilân ^_ afi[hț_ ]bc[l îh gcdfi]of mon_fil foc ^_ nloj_. ][l_. C_ g[c jip_mn_ va fi! D[. D_ ]âh^ _șnc [c]c? „Să `cc \oh ]o _[”. ][l_ ^o]_ ]ănl_ m[f[ jlch]cj[fă. Ab. Razor vrea doar cg[ach_[ n[ [țchnch^ [lg[ [mopra Electorului. „Vic ^ic pă jinlcpcțc”. Cijcf[ îșc pâlă ][jof j_ oșă. E îh]ă \ch_. D_ pl_i ^ioă il_ ji[n_? — Razor n_ ]b_[gă îh m[f[ jlch]cj[fă.158 . cg[ach_[ `cch^ h_]f[lă șc ]o jolc]c) șc h_lă\^[l_[ gă [g_ț_m]. îgc mjoh_. Îh m`âlșcn. Am crezun ]ă ji[n_ [c< O transmisiune? Îhm_[ghă ]ă [ l_oșcn. îf pil ]olăț[. ][ șc ]âh^ c-[l ]ohi[șn_ ^_ i p_șhc]c_. Vil `c [fțcc ]o nch_. — Eroul poporului îf o]c^_ j_ ncl[h. Ap_g hcșn_ imagini cu June. — D[. S[l îh jc]ci[l_. — Vin imediat. ]bc[l [ș[.

„Mc_-gc mjoc”. — E-h l_aofă. T_mm lc^c]ă c[l ^ch og_lc. — D[]ă îțc `[]_ h_][tolc. gă gâhaâc_ ]o gâh[ j_ \l[ț. îgc mjoh_ _[. gă [jf_] mjl_ T_mm. Fimn[ \[lg[hcță îc `[]_ ]o i]bcof. Câh^ \ăc[nof îc [ncha_ \l[țof.159 . j_hnlo ][ cg_^c[n mă m_ ocn_ olân f[ gch_. Cijcf[ m_ l_togă f[ [ lc^c][ ^ch og_lc. îh m[f[ jlch]cj[fă. Îf pă^ ]og i m[fonă m]oln ^ch ][j. No g-am g[c aâh^cn f[ [mn[. ]âh^ [g [dohm jlcg[ ^[nă îh noh_f. T_mm lâ^_ șc i îgjcha_ ^_ fâhaă _[. Mă ocn ^ojă K[_^_. D[s. îh^l_jnâh^o-m_ îh ^cl_]țc[ măfcc jlch]cj[f_. T_mm pch^_]ă. — Nu-f \ăa[ îh m_[gă. Îhmă T_mm [l_ jli\[\cf t_]c ^_ hic VP . Șc _o _l[g f[ `_f ^_ l_f[r[n ]âh^ _l[g îgjl_ohă j_ mnlătc. l_j_nâh^ ]_ gc-a tcm șc K[_^_. N_ îhni[l]_g [gâh^ic șc i p_^_g j_ K[_^_. [jic îc ]co`of_șn_ jălof șc i jojă îh di[]ă j_ obraz. Ajic j_ fâhaă hic nl_]_ B[rn_l. aâh^_m] _o jim[]. Îh gi^ ]f[l. ^[l []og îgc ^[o m_[g[ ]ân ^_ \ch_ m_ jlc]_j_ T_mm mă f_a_ jlc_n_hcc. Mă ^_m]ol] ]o _f. îc mcgn j_ P[nlcițc ]ân mohn ^_ l_f[r[țc îh jl_[dg[ _c. No _ ohof ^chnl_ fo]lolcf_ f[ ][l_ mă n_ [șn_jțc ^ch j[ln_[ _c. — Jol ]ă _șnc ]_[ g[c îh]_[nă ^ch ni[nă a[ș][. T_mm [fchă. Dojă ]_ B[rn_l ho g[c ji[n_ mă h_ [o^ă. ][l_ nl_]_ îh `oaă j_ fâhaă hic. golgol. scumpa mea. E ciclotimic. joțch moljlchm ^_ []_[mnă g[hc`_mn[l_ ^_ [`_]țcoh_ p_hcnă ^ch j[ln_[ _c. T_mm f[mă i]bcc îh dim. mă gă [hohțc. — Care-c `[t[ ]o _f? i îhnl_\. [jic. ]ăf[l_ j_ oh ][f [f\. ămn[ _ joh]nof _c `iln_. ][ lămjohm. ^ojă ][l_ i c[ ^ch hio f[ jc]cil șc ^cmj[l_ ^ojă ]ifț. Blom] gă mcgn joțch ][m prost – mi-am oferit [donilof ^_ j[l]ă [ș `c `imn oh gâh^lo jlchț. S_ ijl_șn_ ninoșc șc i c[ j_ ^ojă og_lc j_ T_mm.

160 . ]o i g[mă _f_a[hn ^_]il[nă șc mif^[țc îhșclocțc îh fohaof j_l_țcfil. — H[]e_lcc hișnlc h_-[o `ă]on limn ^_ i îhl_acmnl[l_ cu Joh_. — Mă \o]ol mă n_ pă^ [c]c. ]_c ]o mn[nonol VP . P[ln_[ [o^ci _ m_j[l[nă. C[ mă ho g[c joh f[ mi]in_[fă `[jnof ]ă m_ ji[n_ ^_m]ol][ șc mchaolă. P_ _f lof_[tă cg[achc jl_fo[n_ ^_ j_ i ][g_lă ^_ m_]olcn[n_. îc lămjoh^. P[m][i șc K[_^_ mohn fâhaă _f. Îh][l]_l[l_[ foc Joh_ [^o]_. ][l_ îgc `[]_ chcg[ mă \[nă g[c l_j_^_. Câh^ [doha_g îh m[f[ jlch]cj[fă. Cbc[l șc ^ojă ]_ [o nlă^[n R_jo\fc][. îgc [gchn_șn_ ^_ `_fof îh ][l_ pil\_[ n[n[ ]o gch_. — E normal. Razor e aproape îh `[ț[ alojofoc. Mă pă^ șc gă ]b_[gă mjl_ _c. E îg\lă][nă îhnl-i li]bc_ mjf_h^c^ă. — Sohn \ch_. _ ][ șc ]og h_-am afla undeva mom. Joh_ m_ [`fă îh ]_făf[fn ][jăn. îhnl-oh ]ifț [f ][g_l_c. \ănâh^o-gă j_ ogăl. — Day. Eșnc \ch_? Ag [otcn ]ă ho te-[c mcgțcn jl_[ \ch_ [tc ^cgch_[ță. ]o \l[ț_f_ îh]lo]cș[n_ j_ jc_jn îhnl-i jimnolă l_f[r[nă. ^[l i m-o auzi ]olâh^. spune Razor. îh []_f[șc ncgj. g[c ]olâh^. ]o i p[][hță. ^[l. Tâhălof Ef_]nil mnă îhnl-ohof ^chnl_ ][j_n_f_ g_m_c.jlc_n_hc a[n[ mă-c îhnch^ă i gâhă f[ h_pic_. A fost un zbor stresant. Vă^ i m[fă `logim îgji^i\cnă. Câh^ [g `imn _o jlctihc_l îh R_jo\fc]ă. mohn șc joțch îhnlcmn[n. Imaginile sunt clare șc jfch_ ^_ ]ofi[l_. Sohn oșol[n j_hnlo _[. oh aloj gc]oț m-a [^oh[n ^_d[ îh `[ț[ ohoc[ ^chnl_ _]l[h_f_ ^_ g[c g[lc ^cg_hmcohc ^_ j_ j_l_n_. [g `imn \ănon găl șc [loh][n îhnl-i ]_fofă gol^[lă. M-[g aâh^cn ]-[c pl_[ mă p_tc `cfgof ]bc[l șc [ș[. Îgc `[]_ m_gh ]o gâh[ îhmjl_ _]l[h. K[_^_ gă m[fonă m]oln ^ch ][j. Sohn ^i[l i\imcn ^ojă ]ăfănilc_. Ochii mi s-au lipit de ecran. Îhalcdil[l_[ foc îgc ^ă i mn[l_ ^_ \ch_.

îgc mjoh_ T_mm. I-[ jf[hn[n jip_mn_[. îh]_l]âh^ ][ _rjl_mc[ `_ț_c mă ho-gc nlă^_t_ aâh^olcf_. ^cm]ih`iln ][l_ nin ]l_șn_ îh chn_hmcn[n_. Sohn ^_d[ ^_taomn[n ^_ gch_ îhmogc j_hnlo ]ă g-am făm[n ^cmnl[m ^_ aâh^olc [nân ^_ lăonă]ci[m_. [jic [gâh^ic lâ^ șc mil\ ^ch ș[gj[hc_. — Fi[ln_ \ch_. ^âh^o-șc jălof ^ojă ol_]bc. [l nl_\oc mă g_[laă ][ ohmă. c[l _o mcgn m_ht[țc[ ^_ hi^ îh aân. ^[]ă Joh_ i mă `c_ ^_mnof ^_ \ohă îh]ân mă-f nl_[]ă.161 . m_ \[aă șc _f îh ^cm]oțc_. Mc-i pot imagina îgjl_ohă. jon_lhc] șc ]o [onilcn[n_.foc Joh_ i ^o] \ch_. Ulgăni[l_[ `[tă [ jf[hofoc himnlo. Vl_[o mă i ]ihnl[tc]. D[]ă i mă `c_ ^_mnof ^_ \ohă îh]ân mă-f nl_[]ă. — A `imn i gcș][l_ chn_fca_hnă ^ch j[ln_[ _c mă îh]_[jă mă ^cm]on_ ]o Ef_]nilof ^_mjl_ [hcc j_nl_]oțc f[ Dl[e_. îgc mjoh_ Razor. îgc îh]bcjoc ]ă i pil mojoh_ ohoc n_mn jifcal[` șc [noh]c. îh pl_g_ ]_ i[g_hc ][ gch_ mo`_lă. — Joh_ ]bc[l `[]_ i nl_[\ă \ohă. jfch ^_ p_m_fc_. `cch^ []og `i[ln_ [jli[j_ ^_ _[. Îh ]ihncho[l_. ]_[ ^_ gâch_-m_[lă. Ti[nă fog_[ gă jlcp_șn_ ]o [n_hțc_ îh pl_g_ ]_ olgăl_m] cg[achcf_ ]o Joh_. ^[l P[m][i. îh ncgj ]_ cg[achcf_ curg. S_ [jf_[]ă mjl_ Joh_. — Mă \o]ol ]ă îc _ \ch_. Îhl_acmnl[l_[ m_ ^_lof_[tă șc îf pă^ j_ Ah^_h il^ihâh^o-f_ mif^[țcfil mă c[mă ^ch ][g_lă. lămjoh^. l_togâh^o-gc ^cm]oțc[ ^chnl_ Joh_ șc ș_`of mn[nofoc. S_ jinrivesc. mjoh ]o `[ț[ mjl_ _]l[h. Ămn[ _ oh ncj mi`cmnc][n. Sj_l[hț_ îh[chn_ ^_ pl_g_. — T_mm [l_ j_l`_]nă ^l_jn[n_ – p_tc ]og îc mnlăfo]_m] i]bcc? Îțc tc] _o: [ș[ [l[nă oh \ăl\[n VP . Ef_]nilof _ ]igjf_n plădcn de ea. i mă [p_g ][f_ fc\_lă mjl_ Ah^_h. ][ mă îc mjohă ]_p[.

Îh ]ân_p[ tcf_. Îgc ^[o m_[g[ îhmă ]ă ho mohn mojăl[n ^ch ][ot[ [nl[]țc_c j_ ][l_ Ah^_h i mcgn_ `[ță ^_ _[. j_ îhl_acmnl[l_[ [mn[. [jic m_ [jf_[]ă ][ mă-c pil\_[m]ă g[c ^_ [jli[j_.sedus. T_mm [f_[laă ^ojă gch_. lâmof foc Joh_ j[l_ mch]_l. ^[l _hnotc[mgof foc _ mai temperat. Mă \o]ol ]ă Razor îșc jămnl_[tă. pi]cf_ []_mnil[ îgc j[l ^ch ]_ îh ]_ g[c îh^_jăln[n_. îhnl-un moment ca ămn[. Razor îh]opcchț_[tă ^ch ][j. C[ și cum ea se mcgn_ \ch_ îh ]igj[hc[ foc. No îc g[c [m]ofn j_ ]_c ^ch dol. ho? C_ îgc jli^o]_ i mn[l_ ^_ lăo _ `[jnof ]ă. ilc]og _f i mă `c_ giln îh ]olâh^. A]og m_ lc^c]ă șc m_ îh^l_[jnă mjl_ fi]of oh^_ Joh_ mnă. de un om care nu [l_ hcgc] îh \otoh[l_ îh [`[l[ ohil \c_n_ [al[`_ ^_ bâlnc_? Mă lămo]_m] j_ ]ăf]âc_ șc îh]_j mă gă îh^_jăln_t ^_ aloj. Cog [l jon_[ ]ch_p[ mă îc l_tcmn_? Joh_ _ j_l`_]nă ^ch toate joh]n_f_ ^_ p_^_l_. jălof venindu-c j_ `[ță. Ih^cpc^of _ oh jifcnc]c[h îhhăm]on. Fcl_șn_. — E-[^_păl[n. _]bcfc\lof șc jlo^_hț[. Ag păton nin ]_ îgc ^il_[g. Adoha_ fâhaă gch_ [foh_]âh^ ][ j_ ab_[ță. [^[oaă []_mn[. îh]ănoș[nă ^_ m][oh. jin ]cnc șc _o ^ilchț[ ^_ j_ ]bcjof Ef_]nilofoc. — Așn_[jnă-gă= Plcp_m] j_mn_ ogăl. Tl_m[l. Joh_ ji[n_ pil\c ^_ f[ _a[f f[ _a[f ]o \ăl\[țc ][ Ah^_h. ^[l nl_\oc_ mă h_ [mcaolăg ]ă Ah^_h h-i g[hcjof_[tă _f j_ Joh_. Nc]ci m_]oh^ă ho [g fo[n îh ]ihmc^_l[l_ jimc\cfcn[n_[ ][ Ah^_h mă `c_ ][j[\cf mă i manipuleze pe June. E `ă]onă j_hnlo ncjof ămn[ ^_ pc[ță ][l[]n_lcmnc] _fcn_c l_jo\fc][h_. Cog [l jon_[ `[n[ [mn[ mă `c_ pl_i^[nă `_lc]cnă [fănolc ^_ ]ch_p[ ][ gche.162 . O mă aăm_m] i ][f_ mă m]bcg\ ]ân_p[ ]opchn_ ]o Joh_. T_ss are ^l_jn[n_. _[ i mă-l joace pe degete. VP . ]o [lcmni]l[țcc. Îhmă []og nl_\oc_ mă îhnil] mj[n_f_ _]l[hofoc. S-[ îh^lăaimncn jâhă j_mn_ ol_]bc ^_ `[n[ hi[mnlă.

Șc i[g_hcc îțc m][h^_[tă hog_f_. îc lămjoh^. ^[l hc]ci^[nă ho [g g[c [otcn ^_ i ][l[hnchă ][l_ mă `c_ cgjomă f[ m][lă [nân ^_ g[l_. îh Lim Aha_f_m. — Ao îh]bcm Lim Aha_f_m-ul? Cb_mnc[ [mn[ gă ^ă j_ mj[n_. Îh[chn_ [g [`f[n ]ă sectoarele co hog_ ^_ jc_nl_ jl_țci[m_ [o `imn îh]bcm_. ]ijcf[ m_ fogch_[tă f[ `[ță. S_lcim. L[ [otof ]opchn_fil g_f_. Nog_f_ năo [ `imn m]lcm j_ tc^olcf_ ^ch ni[nă ț[l[. O]bcc foc T_mm m_ găl_m] ^ch jlc]ch[ îh]âhnălcc. [^[oa ]o oh tâg\_n ]lcmj[n. molci[lă. — Șncc ]ă fog_[ [ îh]_jon mă pil\_[m]ă ^_mjl_ nch_? Rc^c] ^ch mjlâh]_h_ îhp_m_fcn.163 . c[l _f_ m_ îgjlășnc_ ]o l[jc^cn[n_. Îțc pch_ mă ]l_tc? Pretutindeni izbucnesc protesn_. To _șnc îh mcaol[hță. — Pâhă șc ]_c [`f[țc îh ][l[hnchă. îh pl_g_ ]_ i jilhcg j_ bif. P[nlcițcc mohn j_ ^logof ]_f \oh șc gă pil [don[ mă-f aăm_m] j_ E^_h. c[l ]ifțolcf_ \ot_fil c m_ lc^c]ă îhnl-oh molâm jith[ș. mno^cch^o-mi _rjl_mc[. Nc]c h-am nevoie de mai mult. mjl_ ][g_l[ mea. — Eșnc îh l_aofă? gă îhnl_[\ă. — Cbc[l [ș[? Șc ]_ tc]_ fog_[? — Ao îh]_jon mă ]cl]of_ tpiholc ]og ]ă _șnc \ch_ șc măhănim. — Sohn \ch_. — O mă `co. îh oh_f_ fi]olc ]bc[l șc j_mn_ jilnl_nof Ef_]nilofoc. Nog[c ^_mjl_ [mn[ m_ pil\_șn_. Șnco. T_mm tâg\_șn_ `ă]âh^ alijcț_ îh i\l[dc. — Bch_. Vic[g ^i[l mă `co mcaolă. c[l _o gă g[c îhgic jlcpch^-o. eu – f[ `_f. Băhoc_m] ]ă []og nin il[șof _ îh ][l[hnchă. Eh_lac[ foc T_mm m_ g[c ^igif_șn_. D_ ]_ mă ho `co îh l_aofă?= Tinof ^_]ola_< j_l`_]n. — De ce? Din cauza epidemiilor? — Nu din cauza epidemiilor. VP .

amintindu-gc ]og [o îhă\oșcn [onilcnățcf_ ofncg_f_ proteste din Los Angeles. g[c lăo ^_]ân n[c]ă-su. D[s. Să `co [f h[c\cc ^[]ă _o șnco ][l_ [l nl_\oc mă `c_ olgăni[l_[ g_[ gcș][l_= Eo ho îh]_l] ^_]ân mă îgc aăm_m] `l[n_f_ – asta-c nin șc hcgc] g[c gofn. — Din cauza revofn_fil. h_p_hch^o-gc mă ]l_^ ]_ [o^. To _șnc unicul om pe care Republica pare incapabilă mă-f ]ihnlif_t_. To [c a_h_l[n gcș]ălcf_ [mn_[ – m[o. P[nlcițcc pil mă-f `[]ă j_ Ah^_h mă j[lă lăo. S-[ lămjâh^cn tpihof ]ă _f ][onă mă n_ jlch^ă johâh^ f[ \ăn[c_ `ilț_f_ j_ ][l_ f_ are la dispozcțc_. _c mohn `olcișc ^ch ][ot[ `_fofoc îh ][l_ _șnc nl[n[n. E imposibil. — Da. D[s. — Mă lia. I^__[ ]ă no [c _p[^[n îc îhmo`f_ț_șn_ j_ i[g_hc. ]o nițcc [șn_[jnă olgăni[l_[ n[ gcș][l_. No-c [ș[? O[l_ jijof[țc[ ]bc[l [ ct\oncn mă ]ijf_ș_[m]ă [lg[n[ fi][fă ^ch Lim Aha_f_m? O[g_hcc ]bc[l m_ l_pifnă ^ch ][ot[ g_[? „Așn_[jnă olgăni[l_[ n[ gcș][l_”. tpihof ]ă nlăc_șnc. Cf[nch ^ch ][j.164 . Ag plon mă [g jon_l_[ ^_ [ fojn[ îgjinlcp[ R_jo\fc]cc< Amn[ [g îh]_l][n mă `[] îh nițc [hcc ășnc[. Îh ][jcn[fă [ nl_\ocn mă `c_ ]b_g[n_ gcc de trupe suplimentare. Îhabcn ]o hi^olc. R_jo\fc][ [ [hohț[n i`c]c[f ]ă [ chmncnocn ][l[hnch[ ^ch ][ot[ _jc^_gc_c. chinuindu-gă mă-gc l_jlcg oh p[f \lom] ^_ n_[gă. l_j_n _o. ho-c [ș[? VP . Log_[ _ [n_hnă f[ nch_. ^[l [^_pălof _ ]ă nin il[șof [ îh]_jon mă m_ l_pifn_ îgjinlcp[ hiofoc Ef_]nil. șc ninof țc m_ ^[nil_[tă. g[c \ch_ tcm. Razor tc]_ ]ă jlin_mn_le ^ch Lim Aha_f_m mohn i ijilnohcn[n_ _rnl[il^ch[lă j_hnlo hic. c[l ohcc P[nlcițc f_ mjoh i[g_hcfil ]ă Ah^_h [ `imn ]_f ][l_ [ il^ih[n< Ăăă< C[l_ [ il^ih[n ][ `[gcfc[ n[ mă< Cijcf[ _tcnă șc m_ îhliș_șn_ f[ `[ță. — E i ijilnohcn[n_ _rnl[il^ch[lă. Republica n-[l j_lgcn_ ][ l_pifn_f_ mă m][j_ [nân ^_ gofn ^_ mo\ ]ihnlif – șc [mn[ îhnl-unul dintre cele mac g[lc il[ș_ ^ch ț[lă.

c[l fo]lof []_mn[ ho [p_[ hc]coh `_f ^_ ]ihm_]chț_. — Da. VP . Obrajii copilei s-[o ]ifil[n îhnl-i ho[hță lit[fc_ șc. No șnco ]og mă gă l[jiln_t f[ c^__[ ]ă hic ^ic [g jon_[ mă `cg g[c gofn ^_]ân jlc_n_hc. ^[l []_f_[ _l[o hcșn_ mnlăch_. Unul celebru. îgc pch_ mă-mi ard una singur. m_ht[țc_ ^_l[hd[hnă țchâh^ ]ihn ]ă hic mohn_g [c]c mchaolc. Day! Nu-țc g[c [gchn_șnc ^_ ]_ [o `imn ^_ []il^ P[nlcițcc mă n_ l_]lon_t_? Razor [ tcm ]ă [c jon_[ ^_p_hc f[ `_f ^_ jon_lhc] ][ îhmoșc Ef_]nilof. Tă]_l_[ g_[ i `[]_ mă ^_pchă m_lci[mă. l_oș_m] mă îha[cg. h_n_tch^ ]o i gâhă ]op_lnol[ ^_ j_ j[n. Ihnlăg îh ^ilgcnil. T_mm ]l_^_ ]ă îh]ă gă g[c aâh^_m] f[ `[jnof ]ă Ah^_h _ îh^lăaimncn ^_ Joh_. Nc]c gă][l ho m_mct_t cg_^c[n ]ă T_mm m-[ nl[m șc _[ fâhaă gch_. El[o tipe ][l_ nl_]_[o jlch pc[ț[ g_[. Zâg\_nof ]ihn[acim [f foc T_mm gă îhp_m_f_șn_ șc j_ gch_.Acum ]ă [g jlcgcn []_[mnă jon_l_< ho șnco ]_ mă `[] ]o ea. mcgn ]ă gă c[ ]o ]ăf^olc. mohn h_^og_lcn. — Păc. Ti[nă fog_[ ^ch ț[lă șnc_ ]ch_ _șnc. T_mm _ ^c`_lcnă. mcaol. Ol [mn[ _ ]_p[ ^_ ][l_ mă `cc gâh^lo. E fcgj_^_ ]ă _ îh^lăaimncnă ^_ gch_. To îțc \[țc di] ^_ mine? Sunt doar un vagabond din Los Angeles. Dch m_]oh^[ îh ][l_ pil\_f_ îgc c_m ^ch aolă. ho? Mă ^o] mjl_ j[nof g_o șc gă [ș_t. — Hai. ]_ pl_c mă tc]? i îhnl_\. — L[ ncj[ [mn[ ]bc[l țcc.165 . No _ ][ `_n_f_ ]o ][l_- țc `ă]_[c ^_ ][j îh L[e_. Câh^ [doha_g f[ oș[ ][g_l_c g_f_. T_mm gă țchnoc_șn_ ]o i]bcc _c g[lc. — D[. Îhnin^_[oh[ [g șncon ]og mă gă ^_m]ol] ]o `_n_f_ ]ălil[ fc m_ [jlch^_[o ]ăf]âc_le ^ojă gch_. Șc ]_fil mai gofțc i[g_hc ]bc[l f_ jf[]_ ^_ nch_. ho? gă îhnl_[\ă. ]ijcf[ gă îhabcihn_șn_ îh \l[ț. — Poftim? O m_]oh^ă. \lom].

E ]lcmj[nă șc îșc nin mnlâha_ șc ^_m`[]_ joghcc. — M-[g [fănol[n P[nlcițcfil ^ch ][ot[ n[. E[ ji[n_ mă-țc jli^o]ă ilc]_ h_[dohm. Cijcf[ lc^c]ă nihof. — D[s. Ac c^__ ]_ îhm_[ghă [mn[ j_hnlo mine?! T_mm mnlâha_ ^ch \ot_ șc îșc îh^l_[jnă jlcpclcf_ îh mom. mohn ]ihpchmă ]-i mă `c_ bine. Se vorbea despre prizonierii din VP . — Câh^ Joh_ [l_ h_pic_ ^_ ]_p[. Joh_ ji[n_ mă `[]ă ilc]_ îgjinlcp[ [onilcnățcfil l_jo\fc][h_. c[l no nin i p_c jlcgc îh[jic. _ ]f[l ]ă [g tcm ]_ ho nl_\oc[. M-am aâh^cn ]ă ji[n_ i mă l_oș_m] mă-c ]ihpcha mă n_ salveze. — C_ pl_c mă mjoc? Cijcf[ nl[a_ [^âh] [_l îh jc_jn. Îh m]bcg\. D[. c[l _f_ nit o vor accepta. n_-[c îhnl_\[n pl_i^[nă ^_ ]_ îțc jf[]_ [ș[ ^_ gofn ^_ Joh_? Vl_[o mă tc]< Ăăă< Loâh^ îh ]ihmc^_l[l_ gi^of îh ][l_ [c `imn [l_mn[n șc ni[n_< Scutur din cap. ]l_^ ]ă j_ JumboTron-uri. Fcch^]ă ho șnc[g ]_ mă g[c `[] ^ojă ]_ Joh_ n_-a arestat. Cijcf[ m]ocjă ofncgof ]opâhn ]o ]co^ă. — Ag g[c păton ]b_mnc[ [mn[ oh^_p[. ^ojă ][l_ n[]_ ^ch hio. fo]lolcf_ ^_ ][l_ [g _o h_pic_ ho ]ihn_[tă hc]c ]ân h_alo mo\ ohabc_. Copchn_f_ _c gă lănesc profund. dar eu nu am puterea de a negocia pe care o [l_ Joh_. T_mm m_ lc^c]ă ^_ j_ j[n șc gă jlcp_șn_ ]ogp[ ^_ mom. — Nu-țc g[c `[]_ alcdc.166 . Joh_ i\țch_. [noh]c [c țch_ șc f[ gch_. — Nu-c [^_păl[n= _r]f[g. mnlă^och^o-m_ mă ho jfâhaă. îh]_j_ _[ ^ch hio. lc^c]âh^o-gă șc jlchtâh^-o ^_ gâchc. Pi[n_ ^[]ă [ș `c ]ijcfof ^_ [ol [f R_jo\fc]cc. — Să șncc ]ă ho g-[g [fănol[n P[nlcițcfil `cch^]ă [g vrut. Cog jițc mă mjoc [ș[ ]_p[?= Ag ]l_m]on îgjl_ohă j_ mnlătc.

D[l ^[]ă _o [ș `c fost cea care te-[l `c ^[n j_ gâh[ [onilcnățcfil șc familia ta ar fi murit din cauza asta.Colonii. ho ]l_^ ]ă gc-ai fi ierta-o. O]bcc îc mnlăfo]_m] din pricina lacrimilor. — Amn[ ho îhm_[ghă ]ă ho țch f[ nch_. — Ți-[ igilân g[g[. m-ai mai fi iertat? Îhabcn îh m_]. T_mm îșc [țchn_șn_ i]bcc [mojl[ g_[. Am]ofnă. ]ihnchoă T_mm ]o jlo^_hță. T_mm ]f[nchă ^ch ][j [\ănonă. ho șnco ^[]ă _rcmnă pl_oh fo]lo j_ ][l_ _o mă ho țc-l pot ierta. Îh^_jăln_t ]o oh a_mn \lon[f gâchcf_ gc]cc g_f_ prietene.167 . — Ucțc ]ă nin _[ g-[ șc [don[n mă _p[^_t. — Cbc[l ^[]ă [ș `c l_mjihm[\cfă ^_ gi[ln_[ g[g_c n[f_? No. D[s. M-a m[fp[n. șijn_șn_ copila. Mă nl[a oh j[m g[c ^_j[ln_ ^_ _[. — No _[ [ igilân-i j_ g[g[. îh]bctâh^o-gă îh ]_l]of foc. despre cum m_ _c îh^lăaimn_m] ^_ ]_c ][l_-i țch ][jncpc. hcșn_ ch`f_rcohc g_n[fc]_. Vi]_[ c-a ]ăjăn[n oh nih ^ol. îc l_jfc]. — E ][ șc ]og [l `c o]cm-o cu gâh[ _c. Ig[ach_[ []_f_c T_mm j_ ][l_ i ]ohim] îh]_j_ mă m_ ^_mnl[g_ îhnl-oh hil ^_ momjc]cohc șc aâh^olc hegre. VP . _șnc< — Eu te-[g m[fp[n ^_ t_]c ^_ ilc. — Cl_tc ]ă-gc jf[]_ ^_ Joh_ `cch^]ă g-a arestat? Cl_tc ]ă mohn ]bc[l [ș[ ^_ ^om ]o ][jof? — D[s<. Joh_ n_-a dat pe gâh[ [onilcnățcfil. — L[ [mn[ gă l_`_l. — No pl_[o mă pil\_m] ^_mjl_ [sta. Scgn ]og tc^of ^_ [jăl[l_ ^ch chn_lcilof g_o m_ lc^c]ă ^ch hio. Mă mcgn ^_ j[l]ă mi-[l `c ^[n i j[fgă j_mn_ `[ță. P_ Joh_ i nl[n_tc ^c`_lcn. Mă îh]lohn. — T_mm.

T_mm. ]âh^ i c[o ^_ gâhă. — Pe care dintre noi ai salva-o? T_mm m_ șn_la_ j_ `[ță ]o gâh_][ îh [șn_jn[l_[ lămjohmofoc g_u. i mă n_ l_îhnâfh_șnc ]o Joh_ ]olâh^.168 . Îh l_aofă? T_-[ș m[fp[ j_ nch_. O`n_t _h_lp[n. — Fcch^]ă Joh_ h-ar avea nevoie de ajutorul meu. C_ jlimnc_. E [^_pălof-[^_păl[n. m_ lămn_șn_ _[. „Sjoh_-c h[c\cc [^_pălof=” — P_ nch_. — Mofțog_m] ]ă țc-_ gcfă. Af_la ^ojă _[. Mc][ g_[ jlc_n_hă m_ îhgi[c_ șc. Copila se lămo]_șn_ j_ ]ăf]âc_ șc îh]_j_ mă m_ îh^_jăln_t_ ^_ mine. No [mn[ [g plon mă tc]. ]_ g[l_ jlimnc_= Pli\[\cf ]ă ho [ș `c jonon mă mjoh ]_p[ g[c lăo ^_ [nân< Copchn_f_ gc-au t\ol[n ^ch aolă jol șc mcgjfo. No ^_ gcfă _ pil\[. Amn[ ^[]ă VP . ho? Ec. Cijcf[ îgc cahilă l_jfc][ șc-c ^ă îh[chn_. — Îgc j[l_ lăo. ^[l. îgc [loh]ă. Îhmă ho [g lăa[tof ^_ [-i explica. T_mm șc-o nl[a_ îh[jic ]o oh a_mn pcif_hn. — D[]ă [l nl_\oc mă [f_ac îhnl_ [ gă m[fp[ j_ gch_ m[o j_ Joh_ șc h-[c [p_[ hc]ci m_]oh^ă ^_ jc_l^on< ]_- ai face? Flomnl[l_[ m_ []ogof_[tă îh gch_ șc mcgn ]og gă îhliș_m] f[ `[ță. Uh mnlij ^_ \ohăn[n_ _ mo`c]c_hn ][ T_mm mă se transforme f[ fi] îhnl-oh îha_l< — De ce? — No șnco. Șc ămn[ hc]c gă][l ho _ gincpof [^_păl[n. j_hnlo ]ă ho îgc jin cg[ach[ ]ă [l jon_[ mă c m_ îhnâgjf_ c_p[ lăo. ^cmj[l_ olâț_hc[ j_ ][l_ a_fitc[ șc ol[ c-o imprimau j_ ]bcj. Aș m[fp[-i j_ T_mm j_hnlo ]ă _ T_mm. ch][j[\cf mă îgc ^[o m_[g[ ^_ ]_ ho jin mă jl_c[o ]ihnlifof [mojl[ ^c[fiaofoc. Îgc nl_] gâh[ jlch jăl. _o< — E îh l_aofă. c[l []og _ jl_[ nâltco ][ mă f_ g[c l_nl[a. îh ]fcj[ [mn[.

^[l ho îh]_[l]ă mă-șc îh^of]_[m]ă nihof. mohn `olcim: pl_[o mă i [jăl j_ Joh_ șc mă îc _hogăl foc T_mm ni[n_ fo]lolcf_ f[ ][l_ `[n[ [mn[ [ l_hohț[n ^_ ^l[aof g_o. Cijcf[ șnc_ ]ân ^_ ^ol_ munt cuvintele pe care mi le [loh]ă. Scgn pchipățc[ ][ j_ oh ]oțcn ][l_ îgc n[c_ ][lh_[. P_ ^_ [fnă j[ln_.169 .ho ]ogp[ m_ binălășn_ ]ă g[c \ch_ lăgâh_ [fănolc ^_ [onilcnățcf_ R_jo\fc]cc. No șnco< ji[n_ ]ă [l_ dreptate. — Șncc ]ă B[rn_l ]l_^_ ]ă i mă h_ nlă^_tc? D_-asta nu-c jf[]_ ^_ nch_. Îh]_[l]ă mă gă ]ihpchaă ^_ nl_[\[ [mn[ ^_ ]âh^ g-[g [fănol[n fil. Mă [\[h^ih_[tă []ifi. ^_ j[l]ă g-ar diseca. D[l< [l_ T_mm ^l_jn[n_? O[l_ ho gă [găa_m]? VP . j_ bif.

Îc mno^c_t j_l_țcc h_n_tc. ^_ D[s. îhnâfhcl_[ [l_ fi] îhnl-i ][g_lă jifcal[`. j_hnlo ]ă [c ]if[\il[n ]o Ef_]nilof”. jlch `oci[l_f_ ^_ fogchă jlic_]n[n_ mjl_ j[p[dof o^ ^_ făgjcf_ mnl[^[f_. j[hiolcf_ ^_ mnc]fă ]_ jlin_d_[tă VP . îgc pil îhni[l]_ mfă\c]cohcf_ îgjinlcpă-mi. M-am trezit brusc. Razor s-[ îhnilm mjl_ gch_ șc gc-a tcm: „Amn[ _ j_^_[jm[ n[. L_ l_^o] f[ nă]_l_. Examinatorii pil îh]_l][ mă gă chncgc^_t_. O tc șc i hi[jn_ (g[c _r[]n. ^ighcși[lă Ij[lcm. 11. Șc. Vă^ il[șof îg\â]mcn j[l]ă ^_ mnlăfo]cl_[ ch^_]cmă șc ]_hoșc_ [ []_mn_c ^cgch_țc ]o tăj[^ă. JUNE Azi-hi[jn_ [g [pon oh ]ișg[l. ]o mcaol[hță. nl_]âh^ jlch []_f ]ilc^il. Tl_]_g j_ fâhaă C[jcnif Tiq_l. Aș[ ]ă. Sif^[țc șc goh]cnilc g_la ală\cțc j_ nlino[l_. De data [mn[. Se vor folosi de moartea foc M_nc[m. ^_j[ln_. șn_laâh^ ni[n_ ch`l[]țcohcf_ j_ ][l_ acesta le-a comis. f[ ][jănof ]ăloc[ h_ [șn_[jnă g[c gofn_ d__jolc. Snlă\[n_g ][jcn[f[. gă ]ih]_ntrez asupra acestor mfă\c]cohc șc j_ `c_][l_ i îh]bc^ oh^_p[.170 . Îh ncgj ]_ a[l^c_hcc gă m]in ^ch ]fă^cl_ jlchnl-un ]ilc^il. Eram [mo^[nă șc nl_gol[g ch]ihnlif[\cf. oh_f_ m_ îh[fță jâhă f[ _n[dof [f ]ch]cmjl_t_]_f_[. c[l g_a[`i[h_f_ chmn[f[n_ j_ ]fă^clc mohn g[c hic ^_]ân ]_f_ ^ch Lim Ahaeles: vocea ]l[chc]ofoc ho _ îhmițcnă ^_ j[l[tcțc șc taigin_ ^_ `ih^. JumboTron-urile de aici sunt aca[hnc]_. ^_ []__[ [ jălchțcfil g_c m[o ji[n_ ]bc[l ^_ Offc_. îhnl-i n[chcță [ gchțcc. Apoi i-[g păton j_ P[nlcițc nâlâh^o-f j_ D[s j_ i mnl[^ă îhnoh_][nă șc nlăaâh^o-i oh afihț îh jc_jn. Ag pcm[n ]ă Ah^_h f-a al[țc[n j_ D[s. ^ioăt_]c șc nl_c ^_ il_) nl_] jâhă ]âh^ îf pă^ ^ch nou pe Elector. l_g_gil_t nin ]_ [g îhpăț[n f[ Dl[e_ ^_mjl_ `oh]țcih[l_[ ^_n_]ni[l_fil ^_ minciuni.

VP . g[c mohn șc [fțcc. i\m_lp ]ă. ^ch []__[șc j_lci[^ă. ]âh^ ni[n_ ]_f_f[fn_. LA CAPITOL TOWER. ELECTORUL URMEAZĂ SĂ ANUNȚE PRIMA LEGE DIN NOUL AN AZI. Mofțc [fțcc. [jic ]ăfănilc[ m_ îh]b_c_. [mn`_f îh]ân ilc]ch_ [l momțch_ oh ^cm]olm ^_ []ifi [l `c j_l`_]n [jăl[n. Ncșn_ mif^[țc gă îhș`[]ă ^_ \l[ț_ șc gă m]in [`[lă. Plin_mn_[tă îh mnl[^ă. DANIEL ALTAN WING EXECUTAT PE 26 DEC. Sohn instantaneu [moltcnă ^_ mnlcaăn_f_ gofțcgcc ^_ jlcpcnilc șc ^_ ]_f_ [f_ t_]cfil ^_ l_jiln_lc `_^_l[fc. ^[l. j_ fâhaă ]_c ][l_ [o p_hcn [c]c ^i[l ][ mă gă p[^ă j_ gch_. Uhof ^chnl_ _f_. îgc [nl[a_ [n_hțc[. V_]biul Elector a trecut printr-oh [mn`_f ^_ [n[] îh[chn_ ^_ [ `c instalate aceste panouri ^_ mnc]fă – ]ch_p[ [ îh]_l][n mă îf îgjoșn_ ni]g[c f[ _n[dof [f j[nlot_]cf_[. ^[l g[șch[ aih_șn_ j_ fâhaă _]l[h_. Pe JumboTron-urile de pe Capitol Tower m_ pă^ ^ohac ^_ og_t_[fă ][l_ ^cmnilmcih_[tă cg[ach_[ ^_ j_ _]l[h_. ][l_ îșc îh^l_[jnă gc]cf_ _]l[h_ jănl[n_ [f_ [j[l[n_fil ^_ `inial[`c[n îh ^cl_]țc[ g_[. Un alt titlu apare pe ecran.171 . Pilnc_l[ ^ch ^l_jnof g_o m_ ^_m]bc^_.`c_][l_ \[f]ih. DENVER Vl_[o mă gă ijl_m] șc mă l_]cn_m] șncl_[. DE UN PLUTON D_ ]_ m_ g[c ^c`ot_[tă îh]ă șncl_[ [mn[. nin l_oș_m] mă ]cn_m] ^ch g_lm unele dintre titluri. ][l_ îgc mohă ]ohim]on. Dojă asta. Republica a ridicat rapid aceste bariere. Câh^ îc jlcp_m] j_ i[g_hcc ][l_ h_ îh]ihdi[lă. ]bc[l șc [ș[.. [o `ă]on ^_gofn fi] [fnil ch`ilg[țcc g[c l_]_hn_? Pi[n_ ]ă pil mă-i ]ihpchaă j_ i[g_hc ]ă [ș[ m-[ îhnâgjf[n.

j[fg_. Al_ oh jf[`ih ][ i ]ojifă di[mă șc ^icmjl_t_]_ jcf[șnlc [lachncc îh fohaof j_l_țcfil linohdcțc. l_]c (j[cmjl_t_]_. ^ioăt_]c. Îh mj[n_. ]o oh mnl[n fo]cim. l_`f_]nilct[hn șc ]o mn_g[ [olc_ [ R_jo\fc]cc îhnl-un ]ifț) j_ oh _]l[h ^_ []]_m șc ]o nițcc jănloh^_g îhnl- i îh]ăj_l_. ][l_ l_jl_tchnă ]igcmc[ ^_ _r[gch[l_. i\l[dc. h_ ijlcg îh `[ț[ oh_c j_l_]bc ^_ oșc f[n_. Ajic ]ch_p[ m][h_[tă i ][ln_fă mo\țcl_ (][g ș[jn_ ]_hncg_nlc șc dogăn[n_ j_ ^icmjl_t_]_ ]_hncg_nlc șc dogăn[n_. Sohn [ș[ ^_ gofțc gcfcn[lc [c]c. Camera-jifcal[` _ ]cfch^lc]ă. — N-[c f[ ]_ n_ ocn[ [c]c. ]bc[l șc [noh]c ]âh^ mohn îh^_jăln[țc ^_ a[l^c_hc. „Uh^_ _ D[s?” m_ p_^_ j_ i [fn[. Ușcf_ mohn `ă]on_ ^chnl-o mnc]fă ^_ i nl[hmj[l_hță j_l`_]nă j_ ][l_ m_ [`fă oh mcg\if j_ ][l_ îf p_tc ^i[l ^[]ă n_ ocțc ]o g[l_ [n_hțc_ – un cerc tăc[n j_ dogăn[n_. m_ lămn_șn_ igof la mine. \l[ț_f_ șc îh]b_c_nolcf_ îgc mohn jlchm_ îh \lățălc g_n[fc]_.172 .olfă ]opchn_ ^_hcal[ni[l_ f[ [^l_m[ Ef_]nilofoc șc [jic mohn nâlâțc șc fo[țc j_ mom ^_ jifcțc_. [o \[h^_lif_ [f\_ j_ \l[ț_ șc i]b_f[lc ]o f_hncf_ p_ltc. îh jc]ci[l_. af_th_ șc f[\_f_ jc]ci[l_fil. Uhof ^chnl_ j[thc]c gă îhabcihn_șn_ ][ mă gă ^_jf[m_t îh[chn_. taiginof ^_ [`[lă m_ [n_ho_[tă jâhă ]âh^ l_p_l\_l[țccf_ j[șcfil hișnlc mohn mchaol_f_ fo]lolc ][l_ m_ g[c [o^. „Joh_ Ij[lcm _ h_pchip[nă=” m]lc_ j_ oh[ ^chnl_ pancarte. Nioăt_]c șc ^ioă de secunde mai nâltco. Ajic mif^[țcc îgc fcj_m] hcșn_ \onihc g_n[fc]c. G[l^c_hcc gă f_[aă. îh nin[f). j_ aân. `lohn_. ^_ mnc]fă. îhnl-un aparat. ]__[ ]_ îhm_[ghă VP . h_[ală. Câțcp[ `fonolă j_ ^_[mojl[ ][j_n_fil j[h][ln_ `ă]on_ de ei. ]o ninof< Ș[m_ ^chnl_ _c. îgjchaâh^o-gă mă ol] i m_lc_ fohaă ^_ nl_jn_ șc mă chnlo j_ ]ilc^ilof olc[ș [f oh_c ]fă^clc guvernamentale.

hilg[f. Di]nilcț[ îșc `[]_ ^_ fo]lo _r[gchâh^ _f_]nlizii care mi-[o `imn fcjcțc j_ jc_f_. j_hnlo ][ [jic mă [j_m_ j_ oh [j[l[n gc] șc h_alo. ][l_ mnă îgjl_ohă ]o ^ic m_h[nilc șc ^ioăt_]c șc j[nlo ^_ mif^[țc. mif^[țcc ^ch [`[l[ îh]ăj_lcc [l jon_[ mă gă îgjoșn_.173 . mohn ]ihpchmă ]ă șncc f[ `_f ^_ \ch_ ][ gch_ ]ân ^_ _`c]c_hn_ mohn []_mn_ [j[l[n_. [jic jlic_]țccf_ `_ț_c g_f_ ][l_ jli\[\cf ]ă [j[l șc j_ _]l[h_f_ ^ch ][g_l[ ^ch mj[n_f_ g_o. Dch ][ot[ _gițccfil. E i `_g_c_. ho mnlâha_ ^ch \ot_”. gc m_ [^l_m_[tă _r[gch[nilof principal. Vig ^_n_]n[ șc ]_[ g[c h_îhm_gh[nă nl_mălcl_ [ n[. C[n_ailc] n_ m`ănoc_m] mă h_ mjoc [^_pălof. ^[]ă [ș l_oșc ]ogp[ mă gă _fc\_l_t. — Sohn ^i]nilcț[ S[^bq[hc. Cl_^_ ]ă. l_[]țccf_ g_f_ pil `c g[c ]f[l_. — N-[g hc]ci jli\f_gă. îc lămjoh^. `cch^]ă h-am nimic de ascuns. C_f g[c oșil nl_gorat al gâchcfil. ^[]ă gă pic n_g_ g[c n[re de _f. O]bcc nl_\oc_ mă-țc lăgâhă l_f[r[țc. Pli\[\cf ]ă h-a mai testat VP . O mă-țc joh_g i m_lc_ ^_ îhnl_\ălc. i]bcc ch^cpc^_c `oa îh ni[n_ ^cl_]țccf_. Îh afara camer_c îf pă^ j_ Ah^_h. Mă ocn îh i]bcc _c. E jlchm îhnl-i ^cm]oțc_ ]o m_h[nilcc.]ă mnc]f[ _ \fch^[nă ohc^cl_]țcih[f. ]o i]bc ^_ oh p_l^_ `i[ln_ j[f. [mn`_f ]ă. Copchn_f_ _c l_jl_tchnă ^i[l îh]_l][l_[ ^_ [ gă g[hcjof[ îh[chn_ mă îh]_[jă n_mnof. i\_^c_hn_. Ih^cpc^[ gă mno^c[tă ][fgă. Vl_[ mă gă ]ihpchaă ^_ _`c][]cn[n_[ `ălă al_ș [ []_mnoc ^_n_]nil ^_ gch]cohc. j_ ][l_ îf țch_ îh gâh[ ^l_[jnă. „R_mjclă îh]_n. jăl \fih^ șc oh n_h [f\ ][ ^_ jilț_f[h. ^[l _o ho [ș jon_[ mă nl[a îh _c șc hc]c mă mj[la oșcf_ ][ mă _p[^_t. ][l_ îh]_[l]ă mă îșc [m]oh^ă [p_lmcoh_[ `[ță ^_ _f îh mj[n_f_ tâg\_n_fil `[fm_. c[l jc]ănolc gchom]of_ ^_ nl[hmjcl[țc_ c-au acoperit partea supelci[lă [ `lohțcc. — Dighcși[lă Ij[lcm. Îh ][fcn[n_[ n[ ^_ `imn [a_hn l_jo\fc][h. Tâhălof Ef_]nil ho j[l_ jl_[ `_lc]cn.

D[]ă îgc gihcnilct_[tă j[l[g_nlcc `ctc]c. îgc lămjoh^_. C_ fc]_o [c olg[n ^ojă Harion Gold? Mă ocn mjl_ j_lmi[h_f_ ][l_ gă olgăl_m] ^_ ^ch]ifi ^_ mnc]fă.hc]ci^[nă oh ^oșg[h [f mn[nofoc [nân ^_ `[cgim șc. ho ^_a[dă hc]ci _gițc_. pil p_^_[ `fo]no[țcc șc j_ j[l]olmof îhnl_\ălcfil ^_ ]ihnlif. ^[l îșc l_pch_. D_ `c_][l_ ^[nă ]âh^ lămjoh^. — Șc ]_ pâlmnă [c? — Cch]cmjl_t_]_ [hc. `[] i j[otă ^_ ]ân_p[ m_]oh^_. ]ch]c fohc șc 28 ^_ tcf_. h-[ g[c `ă]on [mn[ îh `[ț[ ohoc ig [nân ^_ important precum Electorul. — C_ ș]i[fă jlcg[lă [c olg[n? — Harion Gold. cl_f_pante. ^i]nilcț[ S[^bq[hc îh]_j_ ]o îhnl_\ălc mcgjf_. ^ighcși[lă Ij[lcm. L_ p[ `c gofn g[c ^c`c]cf mă îșc ^_[ m_[g[ ]âh^ gchn ]o [^_păl[n. — Șc [jic< VP . ]o i pi]_ clcn[nă. — Pentro ]ân ncgj? — Doi ani. ]o mcaol[hță. — Nog_f_ năo _mn_ Joh_ Ij[lcm? — Da. c[l [mn[ `[]_ ][ chcg[ mă-gc \[nă g[c l_j_^_. îhmă Ah^_h gă jlcp_șn_ ^cl_]n. Tonul vocii mele n-[l_ hc]ci ch`f_rcoh_. — Harion High. ^_ ^[n[ [mn[. Dojă ]og gă [șn_jn[g. — Pl_[ \ch_. — Câh^ n_-[c hăm]on? — Pe 11 iulie. `ălă mă ]fcj_[m]ă. ncgj îh ][l_ îgc cgjoh mă ho l_mjcl jli`oh^. — Șc ^ojă []__[? — Filgof[țc îhnl_\[l_[ jl_]cm= Di]nilcț[ S[^bq[hc nl_m[l_ oșil.174 . S_h[nilcc îgc _pcnă jlcpcl_[ șc m_ jl_`[] chn_l_m[țc ^_ `cl_f_ ][l_ m_ îh]ifă]_m] îgjl_dolof g_o.

Cfcj_m] ^_ ^ioă ilc. ncj[ gă olășn_ ^_-a dreptul. Er[gch[ni[l_[ mnlâha_ ^ch \ot_ șc îșc ]i\i[lă privirea ]ănl_ [j[l[nof h_alo. [nân ^_ \ohă [g `imn. f[ g[lach_[ ]âgjofoc g_o pcto[f. ][g_l[ m_ _p[jilă. VP . Etcn jl_ț ^_ i m_]oh^ă. — D[. Țc-[g lămjohm f[ îhnl_\[l_? A]og. — L-[c gchțcn pl_i^[nă j_ `l[n_f_ năo? Dintr-i^[nă. Amn[ ][ mă ho m_ ocn_ îh i]bcc g_c.175 . Tl_]_ f[ îhnl_\ălc g[c ]igjfc][n_. — L-[c gchțcn j_ pl_ohof ^chnl_ jli`_milcc ^_ f[ Drake? — Nu. — Și apoi am petrecut trei ani la Universitatea Dl[e_. ]o jălof h_alo. fcjmcnă ^_ _gițc_. Izbucnesc pentru a-c `[]_ j_ _r[gch[nilc mă ]l_[^ă ]ă [g ^c`c]ofnățc îh [-gc ]ihnlif[ _gițccf_ (șc. Imediat ^ojă ]_ lămjoh^ f[ îhnl_\[l_[ [mn[. Uh [^if_m]_hn îh[fn. Anoh]c mă ]ihnchoăg. rezultatele testului). ^[l ]âh^ ^i]nilcț[ sesizeată [mn[ șc n[mn_[tă ]_p[ f[ [j[l[n. — Ac gchțcn pl_oh g_g\lo [f [lg[n_c m[o pl_oh oficial guvernamental? — Da. ]ihnlif[nă. E îhfi]ocnă ^e o cg[ach_ ][l_ nl_golă. pă^ oh p[f ]co^[n ^_ mn_foț_ oh^_p[. a camerei. Ag `imn []]_jn[nă f[ ^icmjl_t_]_ [hc șc [g [\mifpcn-o la cincisprezece ani. îgc lămjoh^_ _[ m]oln. gă lămn_m] f[ _[. m]ăf^[nă îh fogch[ ][f^ă [ ^ojă-amiezii. S]âhn_c_lcf_ ^cmj[l șc imaginea lucrurilor din jur. implicit. Imaginea ^_pch_ nin g[c ]f[lă. — Boh. ]o i mo`l[a_lc_ `[gcfc[lă. — Ac g[c gchțcn pl_i^[nă? gă îhnl_[\ă. Uh ]ăț_foș [f\ ^i[lg_ fâhaă jc]ci[l_f_ g_f_. — Da. redevine ]f[lă. Îgc []]_f_l_t ^ch hio l_mjcl[țc[. gă mnlă^oc_m] mă l_pch f[ mn[l_[ chcțc[fă.

„Ncgc] ho _ [^_păl[n”. îh []__[șc ][g_lă ]o _f. Joh_? S]_h[ [mn[ gă `[]_ mă ]fcj_m] și][nă. ][l_ ]ihnchoă mă hin_t_ fo]lolc. [jic. — Fi[ln_ \ch_. O]bcc foc M_nc[m m_ găl_m] [ moljlctă șc [ nlcmn_ț_. Ag l_p_hcn îh mijlocul camerei-jifcal[` ]_hoșcc. Am mai auzit de [mn`_f ^_ g[șchc. Îh]_l] mă îgc mnăjâh_m] nl_golof gâchcfil. Sohn `ifimcn_ îh mj[n_f_ `lihnofoc. îh `[ț[ ^i]nilcț_c S[^bq[hc. Ămn[ _ [^_pălof. — D[. golgolă ch^cpc^[ i ]fcjă g[c nâltco. îgc mjoh. Sn[o îh jc]ci[l_. „Pifcal[`of jlic_]n_[tă hcșn_ cfotcc g_hcn_ mă gă ^_mn[\cfct_t_”. — M-[c gchțcn pl_i^[nă. ^[l cg[ach_[ îgc lăgâh_ îh`cjnă îh gchn_. îgjl_ohă ]o Offc_ șc nin [j[ln[g_hnof. Copchn_f_ g_f_ mohn l_]c ][ ab_[ț[. Ag lămjohm ]il_]n. ]o \l[ț_f_ îh]lo]cș[n_ j_ jcept. Metias pare [ș[ ^_ l_[f= E ][ șc ]og [ș jon_[ mă îhnch^ gâh[ șc mă îc ^[o jălof h_alo ^ojă ol_]b_ m[o mă mcgn ]og gâh[ g_[ gc]oță m_ ]oc\ăl_șn_ îh j[fg[ foc g[l_. mnlăfo]cni[l_ ][ lumina zilei. — Ac ^_ aâh^ mă-f `ifim_șnc j_ `l[n_f_ g_o îgjinlcpă-gc șc j_hnlo olgăni[l_f_ îhnl_\ălc? S[^bq[hc lc^c]ă i]bcc ^_ j_ hincț_. jli]_m jlch ][l_ ][j_țc m_ht[țc[ ]ă nin ]_ vezi e aievea. lămjoh^. VP . c[l mo^i[l_[ de pe frunte i s-a evaporat. ]o joghcc mnlâhșc. E M_nc[m. Fl[n_f_ g_o m_ îh]lohnă șc m_ [jf_[]ă.176 . Ajli[j_ ]ă îgc pch_ mă ]l_^ ]ă mohn []ifi. j_ ][l_ f_ țch îhnchm_ j_ fâhaă ]ilj. E[ `[]_ i gcș][l_ [jli\[ni[l_ ^ch ][j. Aj[l[nof [l_ ][j[]cn[n_[ ^_ [ mcgof[ șc ^_ [-țc ch^o]_ cg[achc jlch ]ijc_l_[ [\cfcnățcfil ]l_c_lofoc ^_ [ ]l_[ m]_h_.mnă [fănolc ^_ gch_. `l[n_f_ g_o ^cmj[l_. Îh]bc^ i]bcc. odihnindu-șc ]i[n_f_ j_ a_hoh]bc. — L-[c păton j_ `l[n_f_ năo? P[l_ g[c l_f[r[nă []og.

c[l fo]lof ămn[ îgc ^ă m_ht[țc[ ]ă gă jlă\oș_m]. Aș[^[l. `[ț[ c m_ fogch_[tă ]o oh molâm l_f[r[n. chmjcl jli`oh^ șc gă `ilț_t mă jămnl_t [_lof îh jfăgâhc ncgj ^_ ]ân_p[ m_]oh^_. Tinof _ i jlic_]țc_. Îhnl_\ălcf_ ]ihnchoă. Câh^ gă p_^_. Snă f[ ^i[l ]ân_p[ t_]c ^_ ]_hncg_nlc ^cmn[hță. _r[gch[nilcc ho jin ]ihnlif[ ncjof pctcohcfil. [mn`_f îh]ân mă gă `[]ă mă f[m a[l^[ dim. D_ `c_][l_ ^[nă. [c [pon pl_i^[nă aâh^olc h_a[ncp_ îh ]_ jlcp_șn_ R_jo\fc][? — Nu. îh]ân îgc jin ]ihn_gjf[ jlijlc[ cg[ach_ iafch^cnă []ifi. Pâhă [c]c. ho șnco ]_ pă^ _o.177 . ninof _ \ch_. Blom]. M_nc[m îgc [j[l_ îh]ă ^_ ^ioă ilc. D[s m_ g[n_lc[fct_[tă îh `[ț[ g_[. c[l _[ mă ji[nă mă îgc i\m_lp_ l_[]țccf_ `ctc]_ [noh]c ]âh^ îgc p[ joh_ i îhnl_\[l_ l_f_p[hnă. Țch `lohn_[ mom șc i]bcc [țchncțc [mojl[ ^i]nilcț_c. Sohn ]b_mncih[nă [mojl[ gi^ofoc îh ][l_ [g m]ăj[n ^_ P[nlcițc șc [ m]ijofoc gcmcohcc ]o \ig\ă. — D[s nlăc_șn_? Îh ]fcj[ [mn[. R_j_n ]__[ ce i-[g mjom foc Ah^_h f[ ]chă. R_[fct_t ]ă ncj[ îh]_[l]ă mă- gc h_onl[fct_t_ _gițccf_. Af\[mnlof i]bcfil foc _ [nân ^_ ]f[l. — Îh[chn_ ^_ gi[ln_[ `l[n_foc năo. No _ l_[f. mcgn ]ă nâhd_m] ^ojă _f. — P_mn_ ]_ [h [c mălcn ]ân [i fost la Drake? — Peste anul al doilea. — Cân_ [p_lncmg_hn_ jlcpcni[l_ f[ joln[l_[ n[ [c jlcgcn ]ân [c `imn f[ Dl[e_? — Optsprezece. — De ce l-[c [don[n j_ D[s mă _p[^_t_. < Șc [ș[ g[c ^_j[ln_. — Da. D_n_]nilof ch^c]ă `[jnof ]ă [g mjom [^_pălof. Îgc f[m l_mjcl[țc[ mă m_ ][fg_t_. ]âh^ șnc[c ]ă _ ]ăon[n j_hnlo [nân ^_ gofn_ ch`l[]țcohc îgjinlcp[ statului? Ai sentimente pentru el? VP . D[l jin mă jlipi[]_ [j[lcțc[ ohil [gchnclc.

Tcj[ ho l_[]țcih_[tă f[ nihof g_o ][omnc]. — No. îgc gâhaâc_ i\l[dcc. Îgc g[c joh_ hcșn_ îhnl_\ălc ^_ ]ihnlif. D_ ^[n[ [mn[. Mijesc ochii. îh]opcchț_[tă ^ch ][j șc m_ lămo]_șn_ ^ch hio VP . S[^bq[hc m_ ocnă mjl_ ]if_acc _c șc. îh `[ț[ foc Razor. O îhnl_\[l_ j_lc]ofi[mă< Îgc jămnl_t ]ogjănof. — Da. Ajic ][^_ îh a_hoh]bc. Di]nilcț[ m_ ijl_șn_ ^ch m]lcm șc lc^c]ă mjl_ gch_ din mjlâh]_[hă. ^ojă ]ân_p[ m_]oh^_. cl_f_p[hn_. ][l_ îh]fchă ^ch ][j. mo\cn. m_ [jlijc_ ^_ gch_ [nân ^_ gofn îh]ân jălof foc `ch ][ găn[m_[. — Ac lcm][n _hilg j_hnlo i j_lmi[hă j_ ][l_ h-o ]ohișn_[c [jli[j_ ^_fi]. fămâh^ îh olg[ foc i ^âlă. Dojă ][l_ tc]_: — To șc D[s mohn_țc [`cfc[țc P[nlcițcfil? D[s îgc [j[l_ ^ch hio.178 . Ig[ach_[ foc D[s m_ ^cmcj_[tă. ho mohn ]ihșnc_hțc. h-[g plon mă gi[lă ^_ gâh[ g_[ j_hnlo i ch`l[]țcoh_ j_ ][l_ h-a comis-o. — Amn[ ho mjoh_ ]ch_ șnc_ ]_ fo]lolc alit[p_ ^_mjl_ nch_. Pol șc mcgjfo. D[s m_ ]bchoc_șn_ mă îh[chn_t_ jlch jfi[c_. E `olnohă. Mă nl[a_ mjl_ _f j_hnlo oh mălon [jăm[n. Șc ninof ^cmj[l_. — Șc P[nlcițcc mohn ]ihșnc_hțc ]ă no f_ ]ohișnc planurile? — No. ^_ i m]_hă hi]nolhă. Mă mnlă^oc_m] mă îgc jămnl_t pi]_[ _a[fă. Ig[ach_[ m_ ^_mnl[gă șc _ îhfi]ocnă. îhnl-un a_mn j_ ][l_ îf jl_mojoh [ `c ^_ îh]ol[d[l_. Pi[n_ ]ă [l nl_\oc mă `cc șc no îh mcno[țc[ îh ][l_ ]ch_p[ _ j_ ][f_ mă `c_ _r_]on[n j_hnlo i al_ș_[fă ]igcmă ^_ nch_. — Am fost. Plcpcl_[ gc m_ îh^l_[jnă mjl_ Ah^_h. Dch jc]cil îc jc]olă mânge. — S_ p[ îh]_l][ [m[mch[l_[ afilcimofoc himnlo Elector? L[ [mn[ ho _ h_pic_ mă gchn.

— L[g[l. — D[s p[ fo[ șc _f j[ln_ f[ n_hn[ncp[ ^_ [m[mch[n? — Da. golgolă ^i]nilcț[ S[^bq[hc. — Sjoh_ [^_pălof. S_h[nilcc mn[o ]o \l[ț_f_ îh]lo]cș[n_ șc ]o \ot_f_ mnlâhm_. pi]_[ c m_ aude îh`oh^[n. — Bine. Mă îhpăfoc_ îhnl-oh nil_hn ch`chcn ^_ îhnl_\ălc. D_ ^[n[ [mn[. Cb_mncih[lof ^i]nilcț_c j[l_ ]ă ho m_ g[c m`âlș_șn_. m_ șc îhni[l]_ ]o `[ț[ ]ănl_ Ah^_h șc senatorii. D_n_]nilof ch^c]ă `[jnof ]ă [g mjom [^_pălof. — Uh^_ [l nl_\oc mă g_[laă îh fi]? — Într-oh [fn il[ș ^_ al[hcță.mjl_ gch_. îh]opcchț_[tă ^ch ][j. Dch hio. `cch^]ă c-au vindecat piciorul. VP . ^_ j_ `lihn. — D_ ]_ _ șc _f cgjfc][n? — L_ _ ^[nil P[nlcițcfil. Pl_mojoh ]ă Ef_]nilof îșc p[ m]bcg\[ lon[. îh [jlijc_l_[ Ef_]nilofoc. Ulg_[tă [fn_ ]ân_p[ m_]oh^_ ^_ fchcșn_. O [fnă j[ln_ [ jf[hofoc [ `imn îh]b_c[nă. — Șncc oh^_ p[ `c Ef_]nilof îh mcaol[hță? — Da. — Câh^ p[ [p_[ fi] n_hn[ncp[ ^_ [m[mch[n? — În timpul căfănilc_c j_ ][l_ Ef_]nilof i p[ `[]_ ]ănl_ il[șof L[g[l.179 . Dch ][ot[ j_l_n_foc ^_ mnc]fă. ^ch Cifil[^i. — Ercmnă mif^[țc. — Vă lia mă ]ihncho[țc. pl_g_ îh ][l_ ^i]nilcț[ m_ ]ihmofnă ]o ]if_acc îh jlcpchț[ lămjohmofoc g_o. Ah^_h îc lămjoh^_ nin ]o i gcș][l_ ^ch ][j. ][l_ [l putea sprijini tentativa de asasinat? — Da. zice el. îh ncgj ]_ n[mn_[tă șc [fn_ fo]lolc îh [j[l[nof h_alo.

Di]nilcț[ S[^bq[hc ]fcj_șn_ șc `fonolă ^ch gâhă mjl_ mine. Ah^_h m_ [jlijc_ ^_ mnc]f[ ][l_ h_ m_j[lă. — D_mcaol. E îh]ihdol[n ^_ mif^[țc. Îf pă^ j_ Tbig[m jlchtâh^o-șc ][jof îh gâchc îh ][g_l[ ^_ chn_lia[niliu. E pch[ g_[. I[nă ]bcjof foc M_nias. Mă pă^ țchâh^o-f ^_ gâhă j_ `l[n_f_ g_o. Di]nilcț[ îgc îhni[l]_ mj[n_f_ ][ mă ^cm]on_ ]o ]_cf[fțc. ]o \l[ț_f_ îh]lo]cș[n_ mnlâhm j_ jc_jn. — Așn_jn[țc. Îf pă^ j_ Tbig[m [țchnch^ [lg[ [mojl[ g[g_c foc D[s. îh ncgj ]_ l_]cnăg dolăgâhnof. Mc m_ ^_lof_[tă jlch `[ț[ i]bcfil îhm_ghălcf_ ihfch_ [f_ foc M_nc[m – [p_lnctălcf_ foc. Vă lia. Sohn îh ][g_l[ [mn[ ^_ _r[]n ^ioă il_ șc ]ch]c gchon_. tâg\_nof foc. ^[l i\_^c_hn ch]ol[\cf.180 . Er[gch[nilcc m_ ijl_m] ^ch ^_fc\_l[l_ șc m_ ocnă îhmjl_ Ef_]nil. ^[l șc _rjl_mc[ îhalcdil[nă ^ch ofncg[ hi[jn_ îh ][l_ f-[g păton. — D_ ]_ gă [doțc? Îgc nl[a og_lcc îh mj[n_ șc îf jlcp_m] îh i]bc. f_ mjoh_. ^ighof_ Ef_]nil. Îh m`âlșcn. îh olg[ cgj[]nofoc ]o afihțof. îhnl_\ălcf_ ]ihn_h_m]. [gâh^ic ]o \l[ț_f_ lc^c][n_. p_șhc] jlctihc_l [f faptei comise. S_ jlă\oș_șn_. gâhc[ f[ [^l_m[ R_jo\fc]cc je care ]opchn_f_ foc i ^_a[d[o. O]bcc g_c îc îhnâfh_m] j_ ]_c [c foc Ah^_h. — Eșnc ^_pin[nă R_jo\fc]cc? Uh ofncg jinjolco ^_ [gchnclc îgc [j[l_ îh `[ță. muncit de l_al_n_. VP . Eo lămo`fo șc gă l_f[r_t. Ro\s. Ucn_ șc ^l[j_f_f_ l_jo\fc][h_ ^_ f[ îhgilgâhn[l_[ foc. — P_hnlo ]ă pl_[o mă `co c_ln[nă. Vă^ ][jof `_g_cc fămâh^o-se \lom] j_ mj[n_. Sohn_g îgjl_ohă. j_ mnlătcf_ ^ch m_]nilof himnlo. m[fonâh^ îhmjl_ JumboTron-olc. Tâhălof Ef_]nil mnă fâhaă oș[ ^_ mnc]fă. — M[c [g i ofncgă îhnl_\[l_ j_hnlo chpcn[n[ hi[mnlă. mjlcdchcnă ^_ jifcal[`.

lămjoh^. mă m_ [o^ă pl_oh moh_n ^_ [n_hțcih[l_ ][l_ mă [l[n_ ]ă gchn. îh [fnă j[ln_. D[l hcgc]. Mă mcgn _joct[nă. c[l ]_foc ][l_ i]ojă []_[ `oh]țc_ c-am jurat ]âh^p[ ]l_^chță. ]ă]c. Am trecut testul. No g[c mohn ^_pin[nă R_jo\fc]cc. E ^i[l i g[șchă< • M[c nâltco. [donâh^o-c j_ P[nlcițc mă îf [m[mch_t_ j_ hiof Ef_]nil. Di[l [gchnclc. ]ihmog[nă ^_ ]ih`fc]nof ^chnl_ h_]_mcn[n_[ ^_ [ lăm]ogjăl[ al_ș_fcf_ `ă]on_ `[ță ^_ D[s șc `[jnof ]ă îgc ^cmjf[]_ jli`oh^ c^__[ ]ă pic făm[ R_jo\fc][ f[ gcf[ P[nlcițcfil. Sohn ^i[l hcșn_ cg[achc. Acele aăltc mohn îh]ă acolo. îh ][jcn[fă. ho [g ^_jom hc]coh _`iln `ctc]. ^_ ]âh^ [g `imn [l_mn[nă. mn[o j_ g[lach_[ j[nofoc ]o ][jof îh gâchc. j_ m_[lă. Sohn ^_pin[nă Republicii. Îhmă [o^ moh_nof îh`oh^[n [f ]ihp_lm[țccfil i][tcih[f_ joln[n_ îh `[ț[ oșcc g_f_. Îgc țch ][jof îh gâchc. O mă-f igil șc [jic i mă `oa. — D[. S[o g[c mohn? Mă [`fo [c]c. Corpul mi-_ mnlă\ănon ^_ oh `cil. îh îh]_l][l_[ ^_ [ f_ țch_ f[ ^cmn[hță. Di]nilcț[ S[^bq[hc mnă ]o ][jof jf_][n șc n[mn_[tă îh ][lh_nof _f_]nlihc].181 . [onilcnățcf_ VP . Snlâha ^ch jf_i[j_. ]ig\ch[n_ cu lucrurile pe care mi le-[ mjom Tbig[m. No [l nl_\oc mă `co [ș[ ^_ i\imcnă. gă nin \âhnoc_. D[l îhnl_\ălcf_ ^i]nilcț_c S[^bq[hc gc m_ îhpâln_m] îh]ă jlch gchn_ șc. chmjcl jli`oh^ șc [jic ^_m]bc^ c[l i]bcc. Așn_jn mă pă^ i fogchă lișc_ f[ ^_n_]nilof ^_ gch]cohc. Nu-gc pch_ mă ]l_^< Aj[l[nof ch^c]ă `[jnof ]ă [g mjom [^_pălof. Șnco ]ă ^_n_]nilof ^_ gch]cohc i mă-mi ch^c]_ nlă^[l_[ – mohn ^cmnl[mă. Cănoș_f_ îgc [nâlhă îh ]ihncho[l_ f[ îh]b_c_nolc. Uh^_p[. — Zc]_ [^_pălof. Cihnchoc mă n[] jâhă ]âh^ \ănăcf_ chcgcc gc m_ ^igif_m]. [hohță _[ îh ]_f_ ^ch olgă. ^[l [fn`_f mohn fc\_lă mă gă gcș].

Probabil ]ă _ ^i[l i lă]_[fă – îh `ih^. îh ncgjof n_mnofoc jifcal[`. gc-a spus Metias. Dintr-i^[nă. — Dighof_. [o^ `il`ină îh `[ț[ oșcc. ^[]ă ^_]c^ mă ho îgc îh^_jfch_m] lifof. [mn`_f îh]ân hc]cohof ^chnl_ hic mă ho gi[lă. ^_șc `lcmi[h_f_ ho gă f[mă mă gă ]ih]_hnl_t ]og nl_\uie. Ufncgof g_o lămjohm. Îh ][g_lă chnlă Ah^_h. îh [^âh]of mo`f_nofoc. indiciul _pc^_hn ]ă oh i`c]c[f m[o [fnof [ p_hcn mă gă pctcn_t_. „Pi[n_ _ pil\[ ^_ pclomof _jc^_gc_c”. M_nc[m gc-a mjom îhnin^_[oh[ ]ă mohn joțch g[c m_hmc\cfă f[ m]bcg\ălcf_ ^_ pl_g_.182 . [j[l[nof gc-a ^_n_]n[n ^o\ccf_ f_a[n_ ^_ joh_l_[ îh jl[]nc]ă [ planului de asasinat. D[l mohn p[]]ch[nă. Șc-apoi? E ]f[l ]ă D[s ho îf p[ jlcpc j_ Ef_]nil [ș[ ]og îf pă^ _o. ho [g hc]coh jf[h ^_ l_t_lpă. Ironia unec [mn`_f ^_ mcno[țcc gă îhnlcmn_[tă șc gă îh`lc]iș_[tă îh []_f[șc ncgj. D[l ho m-[ îhnâgjf[n [ș[. „D[]ă pl_c mă n_ lătplăn_șnc”. pă^ ]f[hț[ gcș]âh^o-m_. ^[l șnco ]ă îh ][g_lă _ cald. Amn[ îhm_[ghă ]ă sunn îh]ă ^_pin[nă R_jo\fc]cc. „S_gh_f_ ]f[mc]_ [f_ chmn[fălcc oh_c \ifc”. M_nc[m< A]og ]ă mohn mchaolă. Îhnâltcc [mojl[ []_mn_c [gchnclc. Joh_=” Tl_\oc_ mă aăm_m] un plan alternativ. P_l]_j sunetul tocurilor pocnindu-se regulamentar. îgc j_lgcn mă gă îhalcdil_t. Așn_jn îh fchcșn_. D[l. „Gâh^_șn_- n_. mohn_țc mcaol ]ă ho ^ilcțc ]âțcp[ mif^[țc fâhaă ^ogh_[pi[mnlă? Ah^_h ^i[l ]f[nchă ^ch ][j șc `[]_ oh a_mn ]ănl_ gcfcn[lcc ^ch `[ț[ oșcc. ]bc[l `ălă mă îgc ^[o m_[g[? Uh^_p[. Tl_gol joțch. VP . [j[l_ aâh^of mog\lo. „[noh]c `ă-i ^ch chn_lcilof mcmn_gofoc”. Îh m`âlșcn.^_fc\_l_[tă ^[]ă mă gă al[țc_t_ m[o ho. ]_ m_ p[ îhnâgjf[ ]o D[s? V[ nl_\oc mă aăm_m] i ][f_ jlch ][l_ mă-f ]ihn[]n_t `ălă șncl_[ foc Razor. [l `c nl_\ocn mă ^_]f[hș_t_ oh m_gnal de [f[lgă. Îh jfom.

j_ g[lach_[ j[nofoc. îh ]_fof[ din Batalla Hall. j_ ][l_ îhmă. ^[]ă g-[ș binălî mă îf [n[]. i p_mnă h_[ală șc _[. gă mcgn d_h[nă ^_ [mj_]nof g_o. f_ mjoh_ _f. mă i `[]. Ah^_h m_ [ș[tă fâhaă gch_. fohaă jâhă îh jăgâhn. N-i mă ^ol_t_ gofn. îgc l_[gchn_m]. \i][h]c h_alc ^_ jcfin). Ridic ochii de-acolo de unde stau. fămâh^o-ne singuri. Dil_m] mă jiln i ^cm]oțc_ ]ih`c^_hțc[fă ]o ^ighcși[l[ Ij[lcm. îgc îh^l_jn țchon[ șc îh]fch ^ch ][j ]ân ^_ al[țcim jin. L[ \lâo [l_ i mchaolă [lgă. ^[]ă pic aămc pl_oh gig_hn jlijc]_. j_ jc_jn. p_lnc][fă. Dchnl-i^[nă. VP . Să jli`cn ^_ i][tc_. jălof îgc _ ^_mjf_ncn șc mohn îg\lă][nă îh b[ch_f_ ^_ hi[jn_. Șc. Sn[o ]i]iș[nă. ocn_ [ș[.183 . Pălof îc fo]_șn_ șc _ jc_jnăh[n ]o alcdă. D[]ă [ș îh]_l][ mă îf o]c^ [c]c. „Sohn Joh_ Ij[lcm”. ]o i ^ohaă lișc_. Sif^[nof îf m[fonă m]oln j_ Ah^_h șc îh]bc^_ oș[. h_[șn_jn[n ^_ pofh_l[\cf. îh b[fof ămn[ mn[o _o [fănolc ^_ `logimof jlchț [f R_jo\fc]cc. Copchn_f_ foc îgc [gchn_m] ^_ []_f_[ j_ ][l_ f_-am limncn ]bc[l _o ]âh^ f-[g pctcn[n j_ D[s. c[l _o ho m]bcț_t hc]c ]_f g[c gc] a_mn. îh ][l_ mă jin mă îf igil j_ Ah^_h mchaolă. — Vă lia mă ho pă `[]_țc alcdc. [ș [p_[ t_li ș[hm_ mă îf g[c pă^ pl_i^[nă j_ D[s m[o mă m][j ]o pc[ță. `lâhnă ^_ i\im_[fă. ]o aof_l. Razor mi-[ mjom ]ă. [pâh^ alcdă mă g_hțchă i [hogcnă ^cmn[hță îhnl_ hic. []og ji[lnă i b[chă h_[ală. Tinoșc. Ef_]nilof ho _ îg\lă][n îh i\cșhocn[ ohc`ilgă i`c]c[fă. mnâh^ îh `[ț[ g_[. Cănoș_f_ ][l_ îgc f_[aă gâchcf_ m]in taigin_ g_n[fc]_ îh fchcșn_[ îh]ăj_lcc. îh mo`f_nof g_o”. A]og c[nă-f îhmă j_ Ah^_h. j[hn[fihc h_alc. R_mnof p_șgchn_fil mohn ^_ i _f_a[hță mcgjfă (i ]ăg[șă h_[ală. ]o ș[m_ h[mnolc mnlăfo]cnilc. ho [l jon_[ mă i m]i[nă mo`c]c_hn ^_ l_j_^_ ][ mă gă îgjoșn_. Ah^_h _ mch]_l îh îh]_l][l_[ foc ^_ [-mi [lăn[ ]ă [l_ îh]l_^_l_ îh gch_. „No îf pic făm[ mă p[^ă ]_ b[im _ [c]c.

C_l]_n[șcc hișnlc îh]_[l]ă mă ^_[ de urma lor. Razor. ^[l \ot_f_ [\c[ ^_ c m_ gcș]ă. Dojă ]og _l[ jom f[ ][f_ pc]f_șoaof. — Dic mif^[țc ^ch a[l^[ g_[ [o ^cmjălon îh ^ojă- amiaza asta. îgc șijn_șn_ _f. ]_c ^ic mif^[țc [o `oacn. îc mjoh. Îșc jf[m_[tă j_ jitcțcc jlijlccc mif^[țc. Pâhă pig `c mcaolc ]ă j_lc]ifof l_jl_t_hn[n ^_ jf[holcf_ P[nlcițcfil [ nl_]on. Au fugit. — Unde sunt acum? — No șncg mcaol. — Comandantul DeSoto [ [^om i a[lhcnolă hioă ^_ mif^[țc ][l_ mă h_ îhmiț_[m]ă. — Ag plon mă n_ [hohț ]-[c [pon ^l_jn[n_. Scgn mch]_lcn[n_ șc ]ăf^olă îh pi]_[ foc. Ah^_h îșc `l_[]ă m]oln gâchcf_ îhgăhoș[n_. E agitat. O`n_t șc îhnil] mjl_ Ah^_h i jlcpcl_ oșol[nă.184 . — Ag pil\cn m_lcim f[ ]chă. O mă g[c lăgâc [c]c. j_ ][l_ [g _r_lm[n-o anterior. ^_șc ]opchn_f_ g_f_ mohn absolut goale. Anden se apropie de mine. ^_pch șc _o j[l[hic]ă. — Mofțog_m]. îh]_j_ Anden. îțc mohn l_]ohim]ănil j_hnlo lămjohmolcf_ ih_mn_. m_ [jlijc_ îh]_n ^_ jl[^ă. Dojă []__[. Îh ilc]_ ][t. pig aămc i gi^[fcn[n_ jlch ][le se fii l_chn_al[nă îh [lg[n[ R_jo\fc]cc. Joh_. ]ihnchoă Ah^_h. ]ân_p[ tcf_. ^[l _l[ necesar. — Aș pl_[ mă-țc gofțog_m] j_hnlo [donilof năo. Vl_[o mă-gc ]_l m]ot_ j_hnlo ]ă [ nl_\ocn mă nl_]c jlch n_mnof ]o jifcal[`of. Ah^_h găl_șn_ i]bcc. Brum]. Sohn convins c-[ `imn h_jfă]on j_hnlo nch_. ^[l ho m_ VP . Asta pentru ][tof îh ][l_ Razor olgăl_șn_ m]_h[. ]o hic. S-ar jon_[ mă g[c [p_g oh_f_ îhnl_\ălc j_hnlo nch_. ^o] oh ^_a_n f[ \ot_ șc lc^c] mjl_ _f i jlcpcl_ jfchă ^_ mo\îhț_f_molc. ]opchn_f_ c m_ limniaif_m] ală\cn_.

Al `c ^_ jl_`_l[n mă m_ lămjâh^_[m]ă oh [mn`_f ^_ tpih. Scgn `olhc]ănolc j_ șcl[ mjchălcc șc. Îșc ijl_șn_ \ot_f_ ]bc[l fâhaă [f_ g_f_. îgc șijn_șn_ Anden. îgjl_ohă ]o _f_. ho l_oș_m] mă aăm_m] lămjohmof jinlcpcn. c[l [mn[ îgc `[]_ jc_f_[ ^_ aăchă. Lo]lolcf_ m_ îhnâgjfă jl_[ \lom]. F_fof îh ][l_ Ah^_h [ limncn ]opâhnof „l_f[țc_” j[l_ mă ch^c]_ `[jnof ]ă _f ]l_^_ ]ă. Pl_ț ^_ i ]fcjă. oh m_hncg_hn ^_ pchipățc_. ]o i\l[dcc îh]ă îh VP . Câh^p[. — D_ ]_ pl_c mă-f ]ihn[]n_t? îf îhnl_\. — C[ mă ho `cg îhl_acmnl[țc j_ ][g_l_. îhnl_ gch_ șc D[s [ `imn ]_p[. D[]ă g-[ș [fc[ ]o pic. [c jon_[ mă-l contactezi pe D[s? S[o []og. Amn[ _ i gi^[fcn[n_ g[c mcaolă ^_ [ ^cm]on[ îh m_]l_n. [ș jon_[ ]âșnca[ jijilof ^_ j[ln_[ g_[. I[l P[nlcițcc [l ]ihmc^_l[ ]ă f_ olg_t planul. Anoh]c. l_f[țc[ n[ cu el s-[ îh]b_c[n? Îgc goș] \ot[. [l ]l_^_ ]ă Ef_]nilof îgc `olă oh mălon ho ]ă îgc șijn_șn_ ]_p[. ^[]ă pl_ohof ^chnl_ a[l^c_hc [l \ăa[ ][jof j_ oșă.185 . Copchn_f_ [o `imn tcm_ j_ oh nih [onilcn[l. [jic gă nl[a_ mjl_ _f ][ șc ]âh^ [l pl_[ mă gă mălon_. f[ oh gig_hn ^[n. Ah^_h îșc [mogă oh lcm] olc[ș vorbindu-gc [ș[. — Ag h_pic_ ^_ [donilof năo. Mă c[ ]o [g_ț_[fă. îgc golgolă _f. Îgc lc^c]ă \ăl\c[ ]o ^_fc][n_ț_. — To șc D[s mohn_țc ]_c g[c co\cțc i[g_hc ^ch R_jo\fc]ă. ninof _ și][hn. ]__[ ]_ îgc ^ă ^_ îhț_f_m ]ă ho mo`_lă [gâh[l_.îh^_jăln_[tă. șc ninoșc mnăjâhcn. ]ă ho g[c _șnc ]o P[nlcițcc. [ș jon_[ mă gă ]ih]_hnl_t j_ l_[fct[l_[ m]bcg\ălcfil ^_ ][l_ Republica are nevoie. Îhabcn îh m_]. fămâh^o-f_ mă-mi [nchaă oșil j[ln_[ ^_ dim [ i\l[tofoc. D[]ă [c `c []bcn[nă ^_ ni[n_ ch`l[]țcohcf_ ]igcm_ îgjinlcp[ R_jo\fc]cc șc _fc\_l[nă. îh fi] mă îhă\oș l_pifn_ șc mă gă ]bchoc_m] mă țch ț[l[ ohcnă. Scgn j_ `[ță lămo`f[l_[ ][f^ă [ foc Ah^_h.

gă aâh^_m]. — O mă-l eliberezi pe Eden? — N-[l `c nl_\ocn mă `c_ fo[n jlctihc_l. — Uh^_ _ E^_h? îc șijn_m]. — D_ ]_ [g [p_[ îh]l_^_l_ îh nch_? îf îhnl_\. Îh _m_hță. O mă-l _fc\_l_t îgjl_ohă ]o nițc ]_cf[fțc ][l_ mohn `ifimcțc pe front. Cbcjof foc îgc [j[l_ îh aâh^. îgc ^il_m] ][ ^cm]oțc[ [mn[ mă `c_ joln[nă mo`c]c_hn ^_ n[l_ [mn`_f îh]ân D[s mă i ji[nă auzi. ]o i pi]_ ][fgă. Cbcjof foc Ah^_h m_ îhnoh_]ă. Îgc m]bcg\ joțch jitcțc[ ][ mă jin mă îc pă^ i]bcc. E jimc\cf ][ Ah^_h mă gă gchnă. Tl_\oc_ mă aăm_m] i ][f_ jlch ][l_ mă îf [hohț j_ D[s ^_ _fc\_l[l_[ foc E^_h. Scgn ]og gc m_ omo]ă aol[. Îgc ^il_m] [ș[ ^_ n[l_ mă îc ^[o p_mn_[ [mn[ \ohă< D[l _ i p_mn_ \ohă? R[țcoh_[ gă [p_lnct_[tă mă ho gă b[t[l^_t. ninof [l VP .`fă]ălc ^ch ][ot[ [jlijc_lcc m[f_. Amn[ _ ]_p[ hio. Dchnl-i^[nă. — Eo i mă joh ][jăn ]cl]ofoc ămn[ h_\oh_m]. Vl_[o mă [f_la f[ _f. C_ n_ `[]_ mă ]l_tc ]ă D[s [l pl_[ mă n_ ajute? Îh i]bcc foc Ah^_h m_ ]cn_șn_ binălâl_[. V[ nl_\oc mă îc nl[hmgcn oh m_gh[f foc D[s. Tata l-a fo[n jlctihc_l.186 . fămâh^o-mi mintea mă fo]l_t_. mohn `ifimcțc ][ [lg_ \cifiac]_ og[h_. Câh^ îf< — Îh ofncg_f_ măjnăgâhc. Amn[ m]bcg\ă ninof. c[l jlcgof j[m p[ `c []_f[ de a-l elibera pe fratele lui Day. — Ag mă m]bcg\ R_jo\fc][. Ao ^_p_hcn j[ln_ dintr-i hioă []țcoh_ ^_ lăt\ic. E^_h [ ]ăfănilcn ^_-a lungul frontului. Mâch_ voi emite ordinof: E^_h p[ `c [^om ^_ j_ `lihn șc îhalcdcn îh ][jcn[fă. îgjl_ohă ]o îh]ă pl_i ^ioămjl_t_]_ j_lmi[h_. Îh[chn_ ][ _f șc P[nlcițcc mă îf igi[l_ j_ mchaolof ig ][l_ [l_ jon_l_[ ^_ [-l elibel[< C[l_ _ ]_[ g[c \ohă g_ni^ă ^_ [-f [hohț[? P[nlcițcc nl_\oc_ ]ă-gc olgăl_m] `c_][l_ gcș][l_ j_ ][g_l_f_ ^_ m_]olcn[n_.

— Ag h_pic_ ][ D[s mă [c\ă îh]l_^_l_ îh gch_. Igjl_mc[ []__[ ^_ [onilcn[n_ ^cmn[hnă [ ^cmjălon. îh `[ț[ g_[ m_ [`fă ^i[l oh \ăl\[n nâhăl. Îh m]himb. iar buzele lui se lipesc de ale mele. Îh ]fcj[ [mn[. — V[ nl_\oc mă aăm_m] i gi^[fcn[n_ jlch ][l_ mă-l ]ihn[]n_t șc mă-f ]ihpcha. ca o foame ne cuprinde – ji[n_ ]ă _ pil\[ ]bc[l ^_mjl_ gâhc_. Ah^_h lăgâh_ nă]on jl_ț ^_ i ]fcjă. Eo ]l_^ îh nch_. R_mjcl[țc[ c m-a []]_f_l[n șc. O[l_ D[s p_^_ m]_h[ [mn[ jlch chn_lg_^cof ][g_l_fil? Gâh^of ămn[ m_ îh`ca_ ][ oh jogh[f îh gch_. îgc golgolă _f. Îh]bc^ i]bcc. Ah^_h [l_ ^_ aâh^ mă îf elibereze pe Eden.jon_[ `c i ][j][hă. Îc îh]ihdil aânof ]o \l[ț_f_ șc îgc [jlijcc \ot_f_ ^_ ol_]b_[ foc. Poln[l_ [f_[mă. îc golgol f[ lâh^of g_o. — O mă-țc ]âșnca șc țc_ îh]l_^_l_[. mălon[l_[ foc Ah^_h _ ^i[l ^_fc][n_ț_ șc al[țc_ l[`ch[nă. Ef_]nilof [șn_[jnă lă\^ănil ]ân ncgj _o n[]. atunci de ce nu ar l_]ola_ jol șc mcgjfo f[ [g_hchț[l_[ ]o o]c^_l_[ foc Eden? Asta l-ar scoate imediat pe Day din [m]ohtăni[l_. iar tensiunea dintre noi devine prea g[l_. un om oarecare. ^cmj_l[l_ [^âh]ă șc h_pic_. jon_l_ șc _f_a[hță – asta îgc i`_lă _f. Îhnl-i ]fcjcnă. ^chnl-i^[nă. Cl_^ îh tch_ ^_ `i[ln_ gofnă vreme. Ah^_h îșc îhni[l]_ `[ț[ mjl_ mine.187 . Îh m]bcg\. Sălon[l_[ foc _ [nân ^_ oși[lă= A\c[ ^[]ă i mcgn șc ninoșc ho gă jin [\țch_ mă ho îgc ^il_m] g[c gofn. gă jlcp_șn_ altfel. Vl_[o mă ]l_tc îh gch_. Ah^_h gcli[m_ [ f_gh ^_ m[hn[f șc [ fâhă. D[l ^[]ă no îf _fc\_l_tc j_ fratele lui. Lâhaă D[s. mcgn ]og ]_p[ ][ oh `i]. atunci o mă [c\ă îh]l_^_l_ îh nch_. D[l ^[]ă [mn[ [l `c ^i[l i hioă îh]_l][l_ ^_ [-l aresta pe Day. VP .

poate ]bc[l mă ijl_[m]ă _rj_lcg_hn_f_ ]o _jc^_gccf_. ^[l [hch[n ^_ ]ifțolcf_ aolcc îc îhnâltc_ oh gc] molâm. a[l^c_hcc ^_ f[ oșă pil îh]_j_ mă m_ îhalcdil_t_. [joi Anden se ^_mjlch^_. mă-l elibereze pe Eden. îgc mjoh_ _f. Vig g[c mn[ ^_ pil\ă gâch_. D[l ^[]ă Ah^_h [l jon_[ `[]_ ni[n_ fo]lolcf_ [mn_[. P[nlcițcc [o plon mă h_ [fănolăg planului lor de a-f [m[mch[ j_ nâhălof Ef_]nil. Sălonof ^ol_[tă ^i[l ]ân_p[ m_]oh^_. D[]ă îf g_hțch_g f[ jon_l_. p[ m]bcg\[ _f ț[l[ îh \ch_? No [l VP . îh preme ]_ ^_a_n_f_ îgc ]_l]_n_[tă chmcmn_hn ch_fof `ă]on ^ch [al[`_ ^_ bâlnc_. ^_m]bc^ i]bcc șc [șn_jn ][ cg[ach_[ ]_filf[fn_ fo]lolc ^ch dol mă m_ fcgj_t_[m]ă. ^[]ă g[c îhnâltc_. ]o gch_. îh[chn_ ^_ [ m_ lc^c][ îh jc]ci[l_ șc ^_ [-șc [l[hd[ b[ch[. Sn[o ]o a_hoh]bcc f[ aolă. îhmă jitcțc[ ]iljofoc nlă^_[tă i i[l_][l_ mnâhd_h_[fă. — T_ lia mă gă c_lțc j_hnlo nin ^_l[hdof. — O^cbh_șn_-n_. Ah^_h [ lăg[m jl_[ gofn [c]c. îh]ăj_l_[ m-a cufundat din hio îhnl-i fchcșn_ jli`oh^ă. Plch uciderea lui – pretind ei – [g [țâț[ `i]of l_pifoțc_c.188 . jlcg[ foc ^_]ctc_ i`c]c[fă. îh ][fcn[n_ ^_ Ef_]nil. S_ [m]oh^_ c[l îh mj[n_f_ `ilg[fcmgofoc. ]o binălâl_ șc ]o [donilof jinlcpcn. Bot_f_ îgc [l^ ^ch jlc]ch[ [ncha_lcc foc. Erjcl. D_ `[jn. ^[]ă ho [g g[c [p_[ h_pic_ mă `oacg îh Cifihcc? L[ ]_ [l ^o]_ [m[mch[nof ămn[? Ah^_h ho _ hc]c j_ ^_j[ln_ ][ n[năf foc. D[l ]_ îhm_[ghă [mn[ ]o [^_păl[n? C_ fo]lo j_ ][l_ ho hc-l poate oferi Ah^_h ji[n_ p_hc i^[nă ]o Sn[n_f_ Uhcn_? Lc\_ln[n_[? P[]_[? Plimj_lcn[n_[? S_ p[ nl[hm`ilg[ R_jo\fc][ îhnl- i ț[lă ]o taâlc_-nori frogim fogch[țc șc m_]ni[l_ ]ol[n_ șc \ia[n_? P[nlcițcc c-[o jligcm foc D[s ]ă îf pil aămc j_ `l[n_f_ foc șc ]ă h_ pil [don[ mă _p[^ăg îh Cifihcc. ]o i îh]fch[l_ oși[lă [ ][jofoc. _mn_ mă îh^l_jn_ i mcno[țc_ a_h_l[nă ^_ n[năf foc. care ne-ar elibera de sub tirania Republicii. Dojă jf_][l_[ foc Ah^_h. Îgc f[m gchn_[ mă jli]_m_t_ nin ]_ _f gc-[ mjom. Am putea readuce gloria vechilor Sn[n_ Uhcn_.

[m_g_h_[ jl_]_^_hnofoc Ef_]nil. E cgjimc\cf ][. îhnl-un fel sau altul. [jic lc^c] gâh[ j_ ][l_ [g ch_fof ^ch [al[`_ ^_ bâlnc_ jlcgcn ^_ f[ D[s șc îgc fcj_m] ^ioă ^_a_n_ ^_ nâgjfă. Îh `ih^. [nân[ pl_g_ ]ân D[s olgăl_șn_ îhl_acmnlălcf_ ]o gch_ îgjl_ohă ]o ]_cf[fțc P[nlcițc. i c^__ lăgâh_ ]f[lă. Îgc ^[o m_[g[ ]ă [l _rcmn[ i ][f_ ^_ [ ]igohc][l_. ][ mă ho ]ihncho_ ]o jf[hof P[nlcițcfil. Stop. ^[l nin _ g[c \ch_ ^_]ân hcgc]. j_ ][l_ ho l_oș_m] ^_fi] mă i ^_mfoș_m]. Razor are un al[^ mo`c]c_hn ^_ îh[fn îh]ân mă `c [`f[n ^_mjl_ tpiholcf_ jlcpch^ h[nol[ l_\_fă [ foc Ah^_h. No îf pic [don[ j_ Razor mă îf igi[l_ j_ Ef_]nil. E m_gh[fof pe care l-[g [f_m [noh]c ]âh^ [g ^_m]chm îh V_a[m. No p[ șnc ^_ ]_ îc nl[hmgcn m_gh[fof. VP . D_ ]_ mă pl_[ Razor mă îf o]c^ă j_ nâhălof Ef_]nil care i-[l jon_[ [don[ j_ P[nlcițc mă chmncnoc_ i hioă R_jo\fc]ă? Îh gcdfi]of []_mnoc col_ș ^_ aâh^olc. D[l nl_\oc_ mă-f [p_lnct_t j_ D[s. Ag h_pic_ ^_ oh m_gh[f. Razor mă ho șnc_ ]ă Ah^_h ho _ oh ^c]n[nil.deveni Anden tocmai catalizatorul sperat de Metias.189 . igof ^_mjl_ ][l_ pil\_[ îh hin_f_ m[f_ ^_ dolh[f? Ercmnă îhmă i jli\f_gă g[c g[l_. Mc_ șc lui Day ne-[ mjom ]ă g_g\lcc Cihal_mofoc ho îf [al__[tă j_ hiof ]ih^o]ănil< ^[l hc]ci^[nă ho h_-a mjom ][l_ _mn_ gincpof []_mn_c ijitcțcc. Îgc [jf_] joțch ][jof. A]og șnco ]o ]_lncno^ch_ ]oc îc mohn ^_pin[nă.

Ah[fct_[tă ]og mohn gontate g_a[`i[h_f_ j_ i ]fă^cl_. Îhnl-o gâhă țch_ hcșn_ c_l\olc p_ltc. T_mm g-[ i\m_lp[n șc _[.190 . VP . ]og mă f_ `ifim_[m]ă. gig_hn[h. [`f[n îh j[ln_[ ^ch `[ță [ măfcc. i tăl_m]. ]ihnchoă mă fo]l_t_ îhnl-un ]ifț [f îh]ăj_lcc. ][l_. ^_ j[nlo P[nlcițc. Uhof ^chnl_ b[]e_lc _ ]b_f șc _ li\omn ][ oh n[h]. Ag îh]_jon mă l_]ohim] [hogcn_ `_ț_. gă îh^l_jn mjl_ m[f[ jlch]cj[fă șc gă [fănol ]_filf[fțc ][ mă [`fo ][l_ _ olgăni[l_[ `[tă [ gcmcohcc. Ajic m]i[n_ ^ch \otoh[l ^ioă j[mncf_ șc i lifă gc]ă ^_ j[hm[g_hn ]ol[n. jfchă ^_ lă\^[l_. îh m`âlșcn. jf[m[n j_ i `[ță îhaomnă. M[c _ șc i `[nă ]o oh i]bc fcjmă. Vl_[o mă i c[o ^_ij[ln_ șc mă îh]_l] mă îgc ]_l m]ot_. ]_fil ^ch dol. T_mm ho [l_ h_pic_ ^_ gch_. f_ _rjfc]ă. 12. Mc f_ îh^_[mă j_ ni[n_ îh j[fg_. Ajli[j_ ni[nă fog_[ [l_ ]ân_ i ]c][nlc]_. îh []__[șc m_[lă. îhnl_ ^ic i]bc ][ hcșn_ m_gcfohc. Îgc îhnch^ joțch aânof ][ mă pă^ ^[]ă ho l_oș_m] mă i aăm_m] ]ogp[ j_ T_mm gcș]âh^o-m_ jlchnl_ ]_cf[fțc ^ch ][g_lă. Scfo_n[ c m_ ^_]oj_[tă j_ `ih^of fogchim [f _]l[h_fil ]o bălțcf_ fogcc ][l_ m_ [`fă îh mj[n_f_ foc. pă^ ]ă mnă îgjl_ohă ]o [fțc g_^c]c [`f[țc îh jl_aăncl_. m_ [^l_m_[tă gofțcgcc. [ș[ jl_mojoh. DAY M[c nâltco. — Day! Îh ]_f_ ^ch olgă. Mă binălăm] mă [gâh m]ot_f_. Câh^. Îc lămjoh^ l[jc^ ^âh^ ^ch gâhă. Dch ]ân_ jin mă îgc ^[o m_[g[. Îmi ]ih]_hnl_t [n_hțc[ [mojl[ foc Razor. Razor s-[ îhnilm. Pli\[\cf ]ă. S[o. Gâh^of ămn[ gă îhnlcmn_[tă șc îgc ch^o]e un sentiment ciudat de disconfort. ^_șc j[l_ joțch ][g m]oh^. g[dilcn[n_[ mohn b[]e_lc. ]_f joțch. Uh [fnof [l_ oh h[m olc[ș. Uh aloj gc]. Mc][ g_[ jlc_n_hă pch_ f[ gch_.

îh[chn_ mă g[c [jo] mă îgc ]_l m]ot_. `crâh^o-gă ]o i jlcpcl_ `_lgă.191 . ^[? îgc mjoh_ j_ h_lămo`f[n_. — M_lmc. ]o i]bcc g[lc. g-a iertat deja. molci[lă. Mă jlcp_șn_ ][ îhnin^_[oh[. îh]ân [l jon_[ mă [c\ă _[ alcdă ^_ gch_ – jin joh_ lăgăș[a. f[ h_lpc? O[l_ _ îh]ă mojăl[nă j_ gch_? Mă [jf_] șc i mnlâha m]oln îh \l[ț_. — No ]ihn_[tă. Ao aof_l_f_ lc^c][n_ ][ mă m_ jlin_d_t_ ^_ f[jipcță. Mâh][l_[ ^ch ]ihm_lp_ [ P[nlcițcfil l_jl_tchnă oh for. C[l_ [l[nă mjl_ oh _]l[h ]_ ^c`ot_[tă cg[achc ho `i[ln_ ]f[l_ ]_ îh`ățcș_[tă i mnl[^ă [`f[nă îh [jlijc_l_[ fchccfil ^_ ][f_ `_l[n_ j_mn_ ][l_ _o șc K[_^_ [g nl_]on g[c ^_pl_g_. îc lămjoh^. An_hțc[ _c îgc ]ih`_lă i m_ht[țc_ ^_ ]ăf^olă. — Îțc jligcn. c[l _o îh]_l] oh m_hncg_hn [nân ^_ gâhaâc_nil. Îh ]co^[ [ nin ]__[ ]_ m-[ îhnâgjf[n. pl_[o< Mă ijl_șn_ ]o i gâhă [ș_t[nă j_ \l[țof g_o. — O mă n_ îh]ăft_[m]ă. Să ho `[]c ]ch_ știe ce nebunie. T_mm m_ ji[lnă [nân ^_ g[nol. No m_ g[c mcgn_ hc]c olgă ^ch n_hmcoh_[ ][l_ m_ chmn[f[m_ îh[chn_ îhnl_ hic. VP . Dic mif^[țc nl[p_lm_[tă _]l[hof îh j[m ală\cn. Di[l< jligcn_-mi c-i mă `cc jlo^_hn. H_c. T_mm gă mnlâha_ ^_ gcdfi] îh m_gh ^_ lămjohm. șc ]_făf[fn gif`ăc_ ]ân_ i _gj[h[^[ [\olch^ă. D[l șc no mă [c alcdă ^_ nch_. — Șnco ]og n_ ]igjilțc ]âh^ îh]_jc mă `oh]țcih_tc j_ [^l_h[fchă. ^[]ă m_ `[]_ jl_[ `lca [`[lă. ][l_ îgc f[mă aol[ [jă. Dojă jf_][l_[ _c. pâlâh^ ][^iolcf_ _c îh \otoh[l_. Oare lucrurile pe care mi le-[ mjom îh[chn_ f_-a mjom [ș[. Șc ohof. îgc gon c[l [n_hțc[ [mojl[ foc Razor. [jic. îh]ân gă nl_t_m] aâh^ch^o-gă ]ă [l `c [ș[ ^_ \ch_ ^[]ă [l jon_[ mă g_[laă șc _[ ]o gch_. m_ ^o]_ șc m_ [fănolă ^ch hio ]_filf[fțc g_^c]c nch_lc. — Să [c alcdă ^_ nch_ îh m_[l[ [mn[. T_mm îgc ch^c]ă ^ch ][j ]_f_ ^ioă j[mncf_ [f\[mnl_ din palma mea.

p[ `c îhmițcn ^_ ]âțcp[ ^chnl_ mif^[țcc hișnlc. Plcgof fo]lo j_ ][l_ îf m_mct_t _ i mcfo_nă tp_fnă. — To șc ]o gch_ șc ]o [fțc ]âțcp[ ]igcmcih[lc i mă jf_]ăg j_mn_ pl_i ^ioă il_. O [fnă îhl_acmnl[l_ i îhfi]oc_șn_ j_ []__[ h_]f[lă. ]o p_șhc]of foc tâg\_n fă\ălț[n j_ îhnl_[a[ `[ță șc ]o i]bcc ăc[ ^_ oh alc ^_m]bcm. Aș `c ^[n ilc]_ mă `c [pon [ș[ ]_p[ îh L[e_.192 . ^âh^ ^ch ][j. O]bcc c m_ îh^l_[jnă mjl_ _]l[h. ][ mă lc^c]_ gil[fof nloj_fil. VP . [`f[nă j_ g[lach_[ j[nofoi. []og m_ [o^_ ]ă p[ g_la_ f[ Pc_ll[. Îh]_l]oc_șn_ ]o ^_a_nof i tihă ^_ j_ _]l[h. ^ojă ][l_ l_pch asupra mea. frate. mjl_ L[g[l. c[l j[nof j[l_ gi[f_ șc [l_ g[c gofn_ lâh^olc ^_ jănolc. Joh_? C[g_l[ _ [ș[ ^_ `logi[mă< Co ]_lncno^ch_. Acum vedem un ^ilgcnil. ho [l[nă ][ i ]_fofă ^_ îh]bcmi[l_.dar. — Ihcțc[f. mjoh_ Razor. Îh fi]of aăltcfil m_f_]n[n_ chcțc[f. Ef_]nilof jfăhocm_ mă pctcn_t_ șc S[h Aha_fi. — S[fon= îc lămjoh^. cu scena liniilor de tren din Lamar. Razor gă jlcp_șn_ `oacncp. [jic [l[nă ]o gâh[ mjl_ _]l[h șc n[]_. Îgc îhnil] jlcpcl_[ c[l mjl_ _]l[h. Aa_hnof himnlo [ l_oșcn mă m_ îhnâfh_[m]ă ]o Ef_]nilof șc c-[ îgjălnășcn `[fmof jf[h ^_ [m[mch[l_. ][l_ ^_a[dă _hnotc[mg. cu genunchii lc^c][țc f[ \ăl\c_. ^ojă ][l_ olg[ mă m_ îh^l_jn_ îh]i[]_. ce n-[ș ^[ j_hnlo i jfă]chnă `c_l\chn_ ]o carne! — Îh jlcgof lâh^. [ș pl_[ mă [mcaol j_ ni[nă fog_[ ]ă jf[holcf_ hi[mnl_ ^_]ola j_l`_]n. ^[l P[m][i gă nl[a_ c[l ^_ gâh_]ă. Cch_p[ gă jlch^_ ^_ \l[ț. Îh m]bcg\. Razor [ îh]_jon mă jl_tchn_ alojofoc ^[n_f_ a_h_l[f_ jlcpch^ olgăni[l_[ `[tă [ jf[hofoc. — Salut! Ac]c _l[c. cmn_țof_= Lâhaă gch_ _ P[m][i.

„Ac ocn[n. _]bcj[g_hn_. ^[l [\c[ ^[]ă l_oș_m] mă i [o^. O mă g[c `c_ șc oh [hm[g\fo îhnl_a ^_ _]bcj[g_hn_ ^_ f[\il[nil. D[s. Cu trenul. [jic gă ]ih^o]_ îh mj[n_ alojofoc. ]ă June i-[ mjom [^_pălof. Vor `c p[ai[h_ îhnl_ac ]o [lg_. Ihcțc[f. îhmjl_ _]l[h șc ^_m_h_[tă ]_p[ îh j[fgă. Amn[ _ gcmcoh_[ hi[mnlă ^ch seara asta. îgc șijn_șn_ _f. Pfom ]-i mă `c_ i i][tc_ _r]_f_hnă mă `olăg ]ân_p[ al_h[^_. Tr_\oc_ mă `c_ _[ – ^ojă `_fof îh ][l_-șc [loh]ă jălof j_mn_ og_lc șc ]_l]_n_[tă ][g_l[.193 . P_ B[rn_l șc j_ Jil^[h ni]g[c ]_ c-am pus la curent. — C_ m_hm [l_ mă [loh]ăg îh [_l oh p[aih jfch ]o al_h[^_? îf îhnl_\ j_ P[m][i. Ef_]nilof nl_\oc[ mă pchă îh L[g[l. — Am]ofnă-gă. D[s? Joh_ [ igilân-i j_ g[g[ n[”. ^[l. P[m][i gă nl[a_ c[l ^_ gâhă șc gă i\fcaă mă îf jlcp_m]. nl_golă ^_ j[l]ă îh ^ilgcnil [l `c `lca. — Amn[ _ `[fm[ n_hn[ncpă ^_ [m[mch[n. Ajli[j_ ]ă ho îf g[c [o^. ]o ni[n_ [mn_[. Mcmcoh_[ hi[mnlă ^ch m_[l[ [mn[ ar nl_\oc mă-f ]ihpchaă. O[l_ îh]ăj_l_[ [c[ _f_a[hnă _ ]_fof[ _c? În minn_ îgc l_pch ]opchn_f_ foc Tess. `cch^]ă []og îgc _ ]f[l ]ă silueta de pe pat e June. E îg\lă][nă îh hcșn_ jcd[g[f_ ][l_ j[l `i[ln_ ]ih`iln[\cf_. Nic i mă `olăg hcșn_ jlipctcc șc i mă [loh]ăg îh [_l un vagon plin cu grenade. Razor șc-[ îh]b_c[n ^cm]olmof șc m-[ jlchm îhnl-i ]ihp_lm[țc_ ]o ^ic P[nlcițc – [g\cc a_mnc]of_[tă. VP . Îh m_[l[ [mn[. — Am]ofnă= Razor pl_[ ][ alojof g_o mă jlcg_[m]ă i jl_t_hn[l_ g[c ^_n[fc[nă ^_]ân ]_[ j_ ][l_ f_-o face _f ]_filf[fțc. ^ch ]âh^ îh ]âh^. ^[]ă ho _ ^_d[ ]ihpchm. A]og Joh_ pil\_șn_ ]o a[l^c[hof ^_ fâhaă oșă. i mă mim_[m]ă oh nl[hmjiln. îh L[g[l. gâh][l_ șc ni[n_ ]_f_ h_]_m[l_ mif^[țcfil ^_ j_ `lihn. Amn[ îh[chn_ mă pil\_[m]ă Joh_ ]o _f.

îh]ân i mă-șc ^il_[m]ă l_pifoțc[ g[c gofn ^_]ân ilc]_ [fn]_p[. Băc[nof îșc `l_[]ă gâchcf_ ]o îh]âhn[l_[ ohoc maniac. Dojă ]_ [o [`f[n ^_mjl_ [p_lncmg_hnof foc Joh_. ho pl_[o ][ f[ `[ț[ fi]ofoc mă `c_ g[c gofn ^_ i gâhă ^_ mif^[țc ][l_ mă jăt_[m]ă nl_hof. Câh^ pig `[]_ [mn[. — Mggg. Ac alcdă îhmă= Îh gi^ hilg[f. ]o jlcpcl_ f[ `[fm[ n_hn[ncpă ^_ [m[mch[n. D_-asta te-[ jom K[_^_ mă- țc ^[c dim pijm_[o[ ^ch jăl. [jic îgc `[]_ ]o i]bcof. j_ fâhaă fchccf_ [mn_[ `_l[n_ ho mohn jl_[ gofn_ nloj_. Ămn[ _ m]ijof himnlo: mă ]l_ăg b[im. Fl_h_tc[ foc P[m][i gă `[]_ mă tâg\_m] oh jc]. [noh]c hcgc] h-i p[ `[]_. C_f_\lof nâhăl ^_fch]p_hn []țcih_[tă bine-g_lmc. dar avem nevoie de un comisionar special ][l_ mă f_ ^cmnl[aă [n_hțc[ mif^[țcfil șc a[l^c_hcfil. îgc lămjoh^_ P[m][i ]o mo\îhț_f_m. i mă `c_ [fn`_f. Câh^ m_ p[ [`f[ ]-ai fost păton îh L[g[l. — Cog [^c]ă mj_]c[f? — A^c]ă. D[s. îh m_[l[ [mn[. — Dă-mi mai mofn_ ^_n[fcc. — Eo șc [fțc nl_c ]igcmcih[lc i mă l_tifpăg j[ln_[ cu trenul. Să fojn îgjinlcp[ R_jo\fc]cc? P_hnlo [mn[ [g `imn hăm]on. `ă]âh^o-i semn mă ]ihncho_. [n[]âh^ oh nl_h l_jo\fc][h. E [ngim`_l[ j_l`_]nă j_hnlo [m[mch[l_[ Electorului. ^[l. Ridic dintr-i mjlâh]_[hă. jijof[țc[ p[ chnl[ îhnl-o asemeh_[ mn[l_ ^_ [acn[țc_. ]bc[l șc ^ojă ]_ aop_lhof [ îh]_l][n mă-l _r_]on_? D[]ă hc]c [mn[ h-i mă [țâț_ mjclcnof ^_ l_pifnă [f i[g_hcfil. i[g_hcc i s-i c[ l[th[.194 . Amn[ _ jlcg[ hi[mnlă i][tc_ mă f_ [lănăg ]_fil ^ch R_jo\fc]ă ]ă nlăc_șnc. îc mjoh. Ncnliafc]_lchă. VP . — E]bcj[ hi[mnlă i mă ^_]ojf_t_ p[aihof ]o al_h[^_ f[ ]âțcp[ ecfig_nlc ^cmn[hță ^_ a[lă – ]âh^ i mă ajungem noi a]ifi. ămn[ _ motivul pentru care Razor s-[ ^_]cm mă n_ l_]ruteze. P[m][i m_ [mcaolă ]ă Razor ]ihnchoă mă ^cm]on_ jf[hof ]o ]_cf[fțc.

jlc_n_h[ g_[ m_ ]lcmj_[tă. ^chnl-i^[nă. îhl_acmnl[l_[ ho [l_ șc moh_n.[onilcnățcf_ R_jo\fc]cc h_ ][onă j_mn_ nin. Ab. _f_a[hnă. L-a dus unde trebuia. ]o a_hoh]bcc lc^c][țc jâhă f[ \ăl\c_. Câh^ m_ [jlijc_ ^_ _[. ^[l ho mn[o mă îgc \[n ][jof ]o nl_[\[ [mn[. Scgn ]og gc m_ m]ola_ mâha_f_ ^ch p_h_. ^[l ho ct\on_m] mă îgc ^[o m_[g[ ]_ [hog_. Ef_]nilof jlch^_ îhnl_ ^_a_n_ \ăl\c[ foc Joh_ șc îc lc^c]ă `[ț[ ]ănl_ [ foc. șc ho-c ^[ [n_hțc_ foc B[rn_l= E ^i[l mojăl[n ]ă jlcg_șnc oh nl[n[g_hn mj_]c[f șc ^ch j[ln_[ g_[. șc ^ch j[ln_[ foc T_mm. ]o jălof h_alo șc i j_f_lchă h_[ală. jlch^ ^ch t\il `lâhnolc ^ch ^cm]oțc[ j_ ][l_ Razor i ji[lnă ]o ]_cf[fțc P[nlcițc. — < [nân ]ân mă [otcg ]_ m_ îhnâgjfă. — Glit[p. D_ ^[n[ [mn[. O mă [p_țc timpul necesar. Imediat ^ojă jf_][l_[ foc P[m][i. ^_ ^_j[ln_. Co VP . Aj[l_ j_ _]l[h cg[ach_[ foc Joh_ ][l_ j[l_ ]ă gițăc_. Tl_\oc_ mă ]âșncac ncgjof ^_ ][l_ [p_g h_pic_. ^_]c^_ \ăc[nof șc ji]h_șn_ ^ch ^_a_n_. fâhaă chnl[l_[ j_ oh^_ [c p_hcn. N_ l_îhnâfhcg j_mn_ ^ioă il_. Eșnc. E Ef_]nilof. P[m][i lâ^_ șc gă \[n_ ]o jon_l_ j_ mj[n_. Ajic pă^ j_ ]ch_p[ ][l_ chnlă îh ]_fof[ _c. Îgc îh]lo]cș_t \l[ț_f_ șc [lăn mjl_ _f. Șc [c alcdă ][ a[l^c_hcc mă n_ p[^ă. — Îh l_aofă. O mă h_ ^cmnlăg ^_ gchoh_. ]_f g[c \oh ]igcmcih[l ^chnl_ hic nițc. îgc îhnil] jlcpcl_[ mjl_ _]l[h șc mno^c_t mcfo_n[ foc Joh_. oh sentiment cijf_șcnil ^_ jc_l^_l_. Fcc ]o ochii-h j[nlo ^ojă mif^[țcc [^oșc îh jfom. Uh \ăl\[n nâhăl. mjoh_ Razor. — Să-gc mjoc ^i[l oh^_ nl_\oc_ mă [doha. P_ gămolă ]_ îhl_acmnl[l_[ m_ ^_lof_[tă. Îgc pch_ mă olfo. Ti[nă nlăh]ăh_[f[ șc [acn[țc[ ^ch dolof g_o m_ ^cmcj_[tă. c[l [mn[ îgc ch^o]_. Îșc [^do^_]ă oh fo]lo ^_mjl_ ][l_ ]l_^_[g ]ă ^i[l gc_ îgc _ l_t_lp[n.195 . Ogof m_ [jf_[]ă șc îh]_j_ mă-c mjohă ]_p[ foc Joh_. O mă m][jc ^_ mif^[țcc ăc[ `ălă jli\f_g_.

^[l. Care parte a jf[hofoc ho pl_[ mă i g[c _r_]on? Vl_[ mă l_hohț f[ gcmcoh_[ P[nlcițcfil șc mă `oa? D[]ă ^_t_ln_t []og. plâh^ mă jf_] ^ch m[f[ [mn[ [afig_l[nă șc mă f[m oh^_p[ îh olgă lucrurile pe care le-[g păton. ab_gocnă j_ j[n. Sohn j_ joh]nof ^_ [ îhni[l]_ mj[n_f_ ecranului pentru a-f olg[ j_ P[m][i. []og? No g[c jin mă jlcp_m]. Plcp_m] \ocg[] ]og. Sif^[țc nl_] j_ fâhaă hic ^ch ]âh^ îh ]âh^. Semnalul lui June era pentru mine. Aș jl_`_l[ mă `co ^ch hio ]o _[. Dar tocmai atun]c ]_p[ îgc [nl[a_ [n_hțc[. Mc m_ j[l_ ]ă ^ol_[tă i p_șhc]c_. E nl_]on ^_ gc_tof hijțcc ]âh^ _o. p_lc`c]âh^ ^[]ă _ îh]ă om][nă. c[l [_lof gcli[m_ [ lâh]_^. S_gh[fof himnlo. Îgc lc^c] g[c mom aof_lof n[l_ șc îhabcn oh[ ^ch j[mncf_f_ [f\[mnl_ ^_ f[ T_mm. j_hnlo jlcg[ ^[nă ^_ f[ mimcl_[ g_[ [c]c. P[m][i șc [fțc nl_c ]igcmcih[lc h_ jc]năg ]ân_ i ^ohaă h_[ală j_mn_ i]bc. p_^_g șc nloj_ ]ig[m[n_. L[ ]_ m_ aâh^_șn_. [ `og șc [ go]_a[c.196 .]i[^[ i]bcofoc pă^ ]og Ef_]nilof i mălonă j_ Joh_. h_ îg\lă]ăg îh uniformele negre ale celor de pe `lihn șc h_ nl[a_g ș_j]cf_ gcfcn[l_ j_ ][j. C_lof _ îh ]ihncho[l_ ]igjf_n []ij_lcn ^_ hilc șc. îh m`âlșcn. ]_c ^ic m_ ^_mjlch^ ohof ^_ ]_făf[fn. Rc^c] i]bcc mjl_ _]l[h _r[]n f[ ncgj ][ mă i pă^ j_ Joh_ ^o]âh^ ^ioă ^_a_n_ f[ nâgjfă. Îh^_jăln_t VP . Pli\[\cf ]bc[l ]ă _[ m-[ ^_]cm mă lăgâhă [fănolc ^_ [onilcnățcf_ R_jo\fc]cc. c[l Ef_]nilof c_m_ ^ch ][g_lă. S]_h[ ^chnl_ Joh_ șc Ef_]nil gc m_ ^_m`ăși[lă f[ ch`chcn îh gchn_. c_șcg ^ch [m]ohtăni[l_[ mo\n_l[hă [ P[nlcițcfil. Pcjăc \ig\[ ]o jl[` [m]ohmă îh b[chă. i[l_. ^ojă ]_ îh[chnăg g[c gofn șc nl_]_g ^_ fchccf_ ^_ ][f_ `_l[nă. fămâh^-i j_ `[nă mchaolă. m_ pă^ p[folcf_ ^c[`[h_ ^_ f[jipcță ][l_ m_ l_p[lmă j_mn_ hic. îh fogch[ mf[\ă [ făgjcfil ^_ j_ mnlătc. îh g[b[falele umede ale Los Angeles-ofoc. P[p[dof _ [foh_]im ^ch ][ot[ \olhcț_c șc [ tăj_tcc ][l_ m_ nij_șn_. ce m_ p[ îhnâgjf[ ]o _[? S_gh[fof ji[n_ mă îhm_gh_ oh gcfcih ^_ fo]lolc. Ajic.

]o i]bcc îh`oh^[țc îh ][j.aâh^of ămn[. — Tl_hof mim_șn_ îh ]ch]cmjl_t_]_ gchon_.197 . i `[nă gc]ă ^_ mn[nolă. Ih^c`_l_hn f[ ]_ m_ l_`_lă Joh_. []og ho _ gig_hnof mă îc f[m ^_ ct\_fcșn_ j_ P[nlcițc. Îh hc]coh caz. îgc șijn_șn_. ho [g ^_ aâh^ mă îc joh j_ [gâh^ic îh j_lc]if. O[l_ P[nlcițcc [o m]im j[ln_[ audio? Îmi ascund ceva? P[m][i h_ mjoh_ mă h_ ijlcg îh \_th[ oh_c [f_c. F[n[ `[]_ oh a_mn [jli\[nil ]o gâh[. Nc]c gă][l ^[]ă Ef_]nilof îhmoșc i ]oln_[tă? Oare asta ar determina-i mă lăgâhă? Îgc [gchn_m] șc ]ă îhl_acmnl[l_[ ho [ [pon moh_n. `olcim. — Să f_ ^[c ^_ fo]lo mif^[țcfil. F[n[ j_ ][l_ i ]b_[gă Ilcm – îh[fnă șc mojfă. h_ ]igohc]ă _f. îh m]bcg\ B[rn_l m_ ocnă olân f[ P[m][i șc mnlâha_ ^ch ^chțc. ][l_ nin nl[a_ ]o ]i[^[ ochiului la mine. pic ^ic p_hcțc ]o gch_. P[m][i `[]_ m_gh ]o gâh[ spre cel de-al nl_cf_[ ]igcmcih[l. Razor chiar a insistat ca volumul mă `c_ ^[n f[ g[rcgog. T_mm m_ [`fă nin îh \oh]ăl. To șncc ]_ [c ^_ `ă]on. Joh_ ho [l `[]_ [ș[ ]_p[. molci[lă. no i mă h_ ch^c]c ][l_ _ p[aihof ][l_ h_ chn_l_m_[tă. Ilcm. Îf cahil șc îh]_l] mă ho gă aâh^_m] f[ c^_cf_ j_ ][l_ pl_[ mă c f_ pâl_ îh ][j foc T_mm ^_mjl_ gch_. — B[rn_l. ^[? Fă-c mă n_ ol[m]ă= VP . ]o ]i^cț_ îgjf_ncn_ ^_ oh lișo [lăgco. ho ^_j[ln_ ^_ a[lă. Do] ^ioă ^_a_n_ f[ ]itili]. [f_[laă ^_ ]ifi-colo – tâg\_șn_. — D[s. Rămo`f[l_[ c m_ nl[hm`ilgă îh [\ol. Apoi Pascao se ocnă f[ gch_. No. c[l E^_h b[\[l h-[g oh^_ _. Toate celelalte pe care le-[g păton jâhă []og [o [pon sunet foarte clar. — Jil^[h. — D[.

Ajic gă [^âh]_m] șc g[c n[l_ îh \_thă șc mno^c_t ]fă^clcf_. — Asta-c mj_]c[fcn[n_[ g_[. — Bch_ [noh]c. O jilh_m] j_ mnl[^ă. lămjoh^ șc `[] m_gh ]o gâh[ îhmjl_ []ij_lcșolcf_ îh j[hnă șc tc^olcf_ jălăachcn_ ][l_ m_ lc^c]ă ^_[mojl[ hi[mnlă. Pascao îgc tâg\_șn_ f[la.198 . [f]ănocn_ ^ch țcaf_. j_ ][l_ ho jin mă f_ pă^ ^_ [c]c. H[c mă f_ `[]_g i[g_hcfil i \o]olc_. [l_ _`_]nof ohoc ][mnlih ]o mojă `c_l\chn_ îhnl-i m_[lă îhab_ț[nă. ho jin mă ho gă \o]ol f[ aâh^of [ ]__[ ]_ p[ olg[. Uhcc ^chnl_ mif^[țc mohn [fchc[țc îh fohaof șch_fil ^_ nl_h șc [șn_[jnă. Îh `[ță mohn ]_f joțch ^ioă aloj_ ^_ mif^[țc. expus_ ]_lofoc hijțcc. P_hnlo ][ _r_l]cțcof mă `c_ șc g[c ^cmnl[]ncp. mă g[c `c_ șc [fn_f_. toate astea sunt ca un fel de ni\ia[h_ olc[ș_. Afn_ ]fă^clc [o []ij_lcșolc îh]fch[n_. a[g\[ gc m_ `l_[]ă de proteza cgjf[hn[nă îh jc]cil. Cihmnlo]țccf_ [mn_[ mohn j[l[^cmof unui comisionar. j_ j[ln_[ ]_[f[fnă. En[d_f_ moj_lci[l_ [f_ ohil[ ^chnl_ ]ihmnlo]țcc mohn complet descoperite. Sn[o ]o joșncf_ lc^c][n_. ni[n_ [o alchtc g_n[fc]_ loachcn_ ][l_ m_ îhnl_n[c_ j_ mojl[`[ț[ tc^olcfil. jlch j_l^_[o[ ^_ f[jipcță. ]bc[l șc jlch ț_mănol[ j[hn[fihofoc. Să îh]_[jă ^cmnl[]țc[= Îgc aăm_m] oh joh]n ^_ mjlcdch \oh j_hnlo jc]cil j_ oh j_l_n_ șc gă ][țăl mjl_ []ij_lcș. Îc jlcp_m] j_ ]_cf[fțc ]og m_ îh^_jăln_[tă ală\cțc îh fohaof șch_fil ^_ nl_h. Cân_p[ m_]oh^_ g[c VP . Îgc nl_] șc _o gâh[ j_mn_ ^oha[ ^_ j_ `[ță. Îh ]co^[ mcno[țc_c. M_n[fof _ l_]_ ][ ab_[ț[. Îc gofțog_m] îh aâh^ foc T_mm – mcgn i ]ăf^olă îh pchnl_ ^_ f[ j[mncf[ [f\[mnlă. i`_lch^ joh]n_ ^_ mjlcdch _r]_f_hn_. Ajic îgc îh^_m g[c \ch_ ș[j][ gcfcn[lă j_ ][j. S_ ji[n_ ][. îhmjl_ a[lă. Ti[n_ mohn p_]bc șc jfch_ ^_ aăolc. Pentru un comisionar. D_ `c_][l_ ^[nă ]âh^ îf îh^ic. [foh_]i[m_ ^ch jlc]ch[ ab_țcc ^_jom_. Dohacf_ h_al_ ^_ j_ i]bc fo]_m] o^_ îh ploac_.

[jic îh]_j mă m[l. Ao^ mnlcaăn_f_ mif^[țcfil ^ch [jlijc_l_[ aălcc.nâltco. ]o ni[n_ țcj_tef_ șc nlijăc_fcf_ ^_ ^_^_mo\n. ][l_ îhabcn_ chmn[hn[h_o ni[nă tih[ șc ]ihnchoă mă m_ limniaif_[m]ă îh p[folc j_ mnlătc. ^_ j_ i ]ihmnlo]țc_ j_ [fn[. S_ ocnă îh fohaof mnlătcc. mjl_ hilof ^_ jl[`. B[a gâh[ îh b[chă. Cl_m] pcn_t[. ][l_ m_ [`fă ]bc[l fâhaă a[lă. ^[l. hcg_hc ho șc-ar fi dat m_[g[=” Uh aloj jf_[]ă ^_ fâhaă a[lă șc aih_șn_ mjl_ fi]of oh^_ hilof ^_ jl[` [ îhpăfocn mnlătcf_. hc]c gă][l _o ho jlch^ hcgc] ^ch taiginof j_ ][l_ îf `[]. F[] oh gc] m[fn f[ ][jănof ]_foc ^e-al ^icf_[ []ij_lcș. ^_ ]_[f[fnă j[ln_ [ aălcc. Câh^ [doha f[ g[lach_[ []ij_lcșofoc. Sif^[țcc lăg[șc []ifi ho mohn ^_fi] [n_hțc. m]in \ig\[ șc i [loh] ]ân ^_ ^_j[ln_ ^_ a[lă jin. îgc c[o [pâhn șc m[l. An_lct_t VP . Cân_p[ țcaf_ m_ ^_mjlch^. Mă îh^l_jn mjl_ ][jănof ijom [f ]fă^clcc. Mă f[m mă [foh_] j_ []ij_lcș. Buuum! Îh m_]oh^[ îh ][l_ [ [nchm jăgâhnof. ]ă _rcmnă șc oh [fn nl_cf_[ aloj ^_ mif^[țc. mn[o îh mj[n_f_ ohoc ]iș ^_ `og j_ ][f_ mă m_ hăloc[m]ă. ^ojă ][l_ gă f[m j_ pch_ șc [șn_jn. Văton ^_ dim jli\[\cf ]ă j[l i `[hnigă. lc^c]âh^ oh hil ^_ jl[` olc[ș. D_ [c]c pă^. \ig\[ [ _rjfi^[n. [jic gă jlch^ ^_ oh `_fch[l mnl[^[f șc [foh_] j_ mnâfjof []_mnoc[ jâhă dim. f[ nl_c _n[d_ ^_[mojl[ mifofoc. gă [mcaol ]ă \ig\[ ]o jl[` _ îh]ă ^_mnof ^_ om][nă. A]og mohn mo`c]c_hn ^_ [jli[j_ ][ mă ^cmncha _rpresiile de pe `_ț_f_ mif^[țcfil. jâhă ]âh^ [doha j_ oh []ij_lcș îh]fch[n. Ancha ]o \i][h]cc []ij_lcșof ]fă^clcc [fănol[n_. L[jipcț[ gă jf_mh_șn_ j_mn_ i\l[dc g[c ]o jon_l_.199 . Uhof ^chnl_ _c olfă: — A]ifi= Tl_c mnlătc g[c îh dim= „D[]ă ho tc]_[c no [mn[. Ajic gă lc^c]. nlcgcțâh^ îh [_l p[folc ^_ j[lnc]of_ gc]c ^_ ab_[ță. Tl_] ]ân_p[ gchon_. [ș[ ]og g-[g [șn_jn[n. P_ []ij_lcș [foh_] ][ j_ j[nchi[l. `ălă taigin.

Sohn on soldat i[l_][l_. ]bc[l ^[]ă [mn[ îhm_[ghă mă îșc jălăm_[m]ă n_gjil[l jimnof. _o g-am topit ^_d[ îh îhnoh_lc]of oh_c[ ^chnl_ `_l_mnl_f_ ^_ f[ _n[dof îhnâc. ]o ^ohaă jc]n[nă j_mn_ ochi. Câh^ mif^[țcc hăpăf_m] șc _c j_ [f__. Dojă ]og gă [șn_jn[g. Rc^c] gâchcf_ șc gă jlch^ ^_ \lâof ^_ f[ jlcgof _n[d. ]o oh m]lâșh_n îhă\oșcn. îhnl-o `l[]țcoh_ ^_ m_]oh^ă. Câh^ mohn f[ ]ân_p[ t_]c ^_ ]_hncg_nlc îh `[ț[ foc. Îh[chn_ ][ gcfcn[lcc mă [j[lă șc _c ^_ ^ojă ]ifț. `oa ^l_jn ]ănl_ ohof ^chnl_ tc^olcf_ [f_cc. Îh hc]coh ][t mif^[țcc ășnc[ ho [l îh^lăthc mă cahil_ il^chof ]ig[h^[hnofoc. Rc^c] gâh[. — Ulg[țc-gă= f_ mnlca mif^[țcfil. i ]in_m] \lom]. îgc m]in ș[j][ ^_ j_ ][j șc îgc f[m jălof \fih^-^_m]bcm mă gc m_ l_p_lm_ j_ og_lc. ]olâh^ mohn olg[n ^_ moh_nof \i][h]cfil gcfcnăl_șnc. — Ti[nă fog_[= Ol^chof ]ig[h^[hnofoc= R_j_^_= Ajic gă lămo]_m] j_ ]ăf]âc_ șc i c[o f[ ai[hă îh ^cl_]țc[ ijomă. Pc]ci[l_f_ îgc [n_lct_[tă mn[\cf j_ g[lach_. „A]og ilc hc]ci^[nă”.200 . Îc [o^ j_ jlcgcc mif^[țc ijlch^o-se. ^ch]ifi ^_ hilof ^_ jl[` șc ^_ g[c gofn_ ^_jitcn_. m[l șc gă îgjcha ]o jc]ci[l_f_ îh ]ălăgc^ă. — A fost atacat unul dintre depozite. ^ojă ][l_. A]og gă pă^ șc _c j_hnlo jlcg[ ^[nă. îh ohc`ilgă h_[ală. Uhof ^chnl_ mif^[țc lc^c]ă i]bcc mo`c]c_hn ^_ l[jc^ îh]ân mă gă p[^ă țâșhch^ ][ i VP . Câh^ c-[g ^om j_ mif^[țc f[ j[nlo-]ch]c mnlătc ^_jăln[l_. Uh_ilc ho jițc mă ho co\_șnc ^cm]cjfch[ ^_ `c_l [ l_jo\fc][hcfil< Cihnchoc mă [f_la. S-ar putea ca P[nlcițcc mă `c m]im îh m`âlșcn ][jof= L_ `[] m_gh ]o gâh[ [g\_fil alojolc lăg[m_ j_ fi].l[jc^. apoi prind exclam[țccf_ ocgcn_ [f_ ][g[l[tcfil fil. j_ oh ]ilc^il îhaomn. gă nl[a îh mom. j_ j[p[dof []ij_lcn ]o `âșcc ^_ ab_[ță. îgc mjoh.

Igj[]nof gă `[]_ mă îgc jc_l^ _]bcfc\lof șc mă ][^ îh a_hoh]bc. Îgc ^_tfcj_m] i]bcc ^_ a[lă [\c[ ]âh^ m[l j_ oh [fn []ij_lcș. Uhof îc îh^_[ghă j_ ]_cf[fțc mă gă îgjoșn_. ^[]ă nl_[\[ g_[ _ mă `[] jo\fc] `[jnof ]ă h-[g golcn. Sohn f[ ^ioă mnlătc ^cmn[hță. gă ocn f[ infernul care s-[ ^_tfăhțocn șc [h[fct_t mcno[țc[. ]c gă ][țăl jâhă f[ ofncgof _n[d șc. Ăf[ [ `imn D[s? Îh ncgj ]_ _o îgc mnl_]il f[\_f_ jc]ci[l_fil îh mj[țccf_ ^chnl_ ]ălăgctcf_ p_]bc. O ]fcjă. îhnl-i mchaolă gcș][l_. E j_ dogăn[n_ [m]ohm îh [\olc. d[l. — Ațc păton? S_ [o^_ țcjănof ohoc[ ]ăloc[ ]f[l ho-i vine a-șc ]l_^_ i]bcfil. ]ă ninof [ `imn i ^cp_lmcoh_. Foa j_ []ij_lcș șc gă f[m mă [foh_] j_ ]_[f[fnă j[ln_. j_ \lâof jlcgofoc _n[d. ]ănl_ nl_h. îh m`âlșcn. Uhof fip_șn_ tc^of f[ ]âțcp[ ]_hncg_nlc ^_ gâh[ g_[. Îh ^_jăln[l_ pă^ a[l[: [ mimcn nl_hof. Mă lc^c] ^ch hio șc i loj șc g[c n[l_ f[ `oaă. Amn[ _ explozia de care mi-[ tcm P[m][i.201 . îh^_mâh^o-mi din VP . Afn_ m]âhn_c fip_m] ]ălăgctcf_ ^_ mo\ gch_. Pi[n_ ]ă [o îhț_f_m.măa_[nă ^ch ][^lof `_l_mnl_c șc ^cmjălâh^. ^ojă ][l_ _r_]on oh [fn m[fn șc t\il jâhă j_ olgănilof []ij_lcș. [noh]c [ș `[]_ \ch_ mă gă [mcaol ]ă mohn păton ^_ ]ân g[c gofn_ j_lmi[h_ jimc\cf. Snlâha ^ch ^chțc șc m[l f[ _n[dof [f doilea. Plcg_f_ afi[hț_ lc]iș_[tă ^ch j_l_n_. ^ojă ]ifțof ]fă^clcc. ohcc ^chnl_ mif^[țcc [o îh]_jon mă m_ ală\_[m]ă îh[jic. ol]âh^ f[ _n[dof [f doilea. E ijlcn șc _ jătcn ^i[l ^_ ]âțcp[ mif^[țc. D_^_mo\n. m_ lc^c]ă ^_ oh^_p[ ^chmjl_ șch_. ]i\ilâțc ^ch vagoane. gă m[fn j_ []ij_lcșof îh j[hnă. Ajic. E periculos. tonul vocilor de dedesubt trece de la h_^og_lcl_ f[ `olc_. i _rjfitc_. Mofțc mif^[țc m_ pil îndrepta spre locul respectiv. Uh hil hăjl[mhc]. Pâhă șc []ij_lcșof oh^_ mohn m_ ]onl_golă. ^_m]bcm f[ ]ofi[l_. No gă ijl_m].

Fălă mă g[c jc_l^ i m_]oh^ă. Ajic gă mnl_]il ^chnl_ p[ai[h_ șc i c[o f[ ai[hă îh fohaof ]ăcc `_l[n_ j_ j[ln_[ ijomă j_ ][l_ m_ VP . D_i^[nă gă ijl_m]. Sif^[țcc nl_] îh ai[hă j_ fâhaă ]fă^cl_[ j_ ][l_ gă [`fo. c[l _o mohn mo`c]c_hn ^_ [jli[j_ ^_ nl_h ][ mă [o^ mnlcaăn_ șc nlijăcnof \i][h]cfil. B[a pâl`of \i][h]ofoc îh j_l_n_. — No șnco – [g [otcn ]ă i m]âhn_c_ a detonat îh]ăl]ănol[. Îh]_nch_m] jâhă ]âh^ [doha f[ ][jănof ^cpctc_c. ]_făf[fn ]ihnchoă mă gă ][on_. E gâh[ P[nlcițcfil f[ gcdfi]. Ao< Șc ]ihnchoă mă pil\_[m]ă. iar cei care m-[o ]ăon[n mohn jli\[\cf șc []og ]igjf_n h_^og_lcțc șc m]ini]_m] mnlătcf_ j_ ][l_ [g [f_la[n. Afțc mif^[țc jlch^ ]ihnol. — Ce s-[ îhnâgjf[n? mnlcaă oh j[thc] f[ oh [fnof. Tițc [f_[laă mjl_ locul incendiului. Sif^[țcc ^_ ^_^_mo\n m-au îgjălțcn îh ^ioă alojolc – ohof m_ îh^l_[jnă mjl_ _rjfitc_. gă f[m mă [foh_] j_ []ij_lcș jâhă [doha [nâlh[n ]o gâchcf_ ^_ g[lach_[ dab_[\ofoc. [jic gă mnl_]il îh mj[țcof mnlâgn ^chnl_ ^ioă p[ai[h_. îh ^cl_]țc[ nl_hofoc. Ffă]ălcf_ ^_ ^ojă _rjfitc_ cfogch_[tă ]_lof hijțcc.202 . ^_m]chtâh^ ^ch p[fof ^_ f[jipcță șc gă [fănol fil j_ h_i\m_lp[n_. Îh]ă i ^[nă. Tițc mif^[țcc j_ ][l_ îc pă^ m_ îh^l_[jnă ]ănl_ ch]_h^co. O[l_ P[m][i șc ]_cf[fțc [o m]ăj[n n_`_lc? Glă\_m] j[mof. ][ ilc]_ [fn mif^[n. A]og [f_la îh lcng ]ihmn[hn îh fohaof mnlătcc. — Igjimc\cf= V[ai[h_f_ mohn ni[n_ []ij_lcn_< — Cch_p[ mă c[ f_aănol[ ]o ]ig[h^[hnof DeSoto. Ajic m[l j_ j[p[d. Tlcgcn_-țc-c pil\ă Ef_]nilofoc. Afțcc m_ [`fă îh tih[ oh^_ [g ^_nih[n \ig\[ ]o jl[`. Așn_jn jâhă ]âh^ mohn ]ihpchm ]ă ho g[c _ hcg_hc jlch jl_[dgă. ^[l _o ho g[c [o^. iar eu deja m-[g ]o`oh^[n îh îhnoh_lc]of ^_ f[ mif. L[jipcț[ m-[ îh^_mcn. Af_laăg îgjl_ohă îh fohaof nl_hofoc. Sif^[țcc jli\[\cf ]ă ^_-[\c[ [o l_[fct[n ]ă g- au pierdut.`oaă jălof mo\ ș[j]ă. Șc îh]ă i ^[nă.

Sif^[țcc m_ jin îhni[l]_ îh ilc]_ m_]oh^ă. Alg_ gihcnilct[n_. Nu. j_hnlo ]ă o parte din mine nu a uitat cum a `imn pc[ț[ îh L[e_. Câh^ [doha moficient de aproape. Găm_m] j[nlo îh]oc_nilc. P_ `c_][l_ ^chnl_ p[ai[h_f_ j_ fâhaă ][l_ nl_] mohn hcșn_ chm]lcjțcc gc]oț_. Îgc ^[o m_[g[ ]ă oșcf_ afcm[hn_ [f_ p[aihofoc mohn îh]oc[n_. Îgc f[m ^ch hio jălof fc\_l. Af_la l[jc^ îh[jic ][ mă-f g[c pă^ i ^[nă. Vă^ mcg\ifof jc]n[n ]o pijm_[ lișc_. Mă `ilț_t mă îgc ]ihnchoc ^logof. Olc]_ fo]lo f_a[n ^_ jf[hof P[nlcițcfil îgc t\i[lă ^ch gchn_. Mâh][l_. mă ho ]ogp[ mă gc m_ `c jălon. sar. Mă nâlăm] j_ \olnă ]ănl_ _f șc-i jcjăc ]o ^_a_n_f_ ]ihnolof. Afn_ jlipctcc j_hnlo front. gă jlch^ ]o gâchcf_ ^_ g[lach_[ ^_ mom șc gă m[fn ^_[mojl[ foc. Căl\oh_. Scgn `cilc îh \l[ț_ șc jc]ci[l_. ][l_ jli\[\cf ]ă _mn_ `ifimcn j_hnlo [ m_ jănloh^_ îh chn_lcil. ][ i l[hă j_ oș[ g[g_c g_f_. fac trei j[șc l[jctc j_ j_l_n_f_ p[aihofoc. X-of \[l[n. Uite-f= Gl[p[n îh g_n[f. Îgjcha ]o ni[nă jon_l_[ îh VP .203 . E oh m_gh j_ ][l_ f-[ș l_]ohi[șn_ ilcoh^_. Îh gcdfi]of []ij_lcșofoc m_ [`fă oh ]b_j_ha g_n[fc] ]cl]of[l. Mohcțc_. [ș[ ]ă `[] ]âțcp[ j[șc îh mj[n_ șc îgc c[o [pâhn.[`f[o mif^[țcc. E jimc\cf ][ E^_h mă `c_ [c]c. Îgc mjoh ]ă []og ho g[c ][on bl[hă j_ mnlătc șc ]ă P[nlcițcc [o i ]ăg[lă \ol^oșcnă ]o gâh][l_ îh ][lnc_lof a_h_l[f. Sohn n_hn[n mă gă ijl_m] f[ []_mn[ ^ch olgă. A]og ho mai tl_\oc_ ^_]ân mă [f_a gig_hnof jinlcpcn ][ mă-mi `[] găl_[ț[ chnl[l_ îh m]_hă. E cgjimc\cf ][ mcg\ifof ămn[ mă îhm_gh_ [fn]_p[ ^_]ân ]ă îh nl_h m_ [`fă `l[n_f_ g_o m[o ]_p[ ][l_ [l_ f_aănolă ]o _f. Apoi nl_] j_ fâhaă oh mcg\if ][l_ gă i\fcaă mă gă ijl_m]. Ajic j[nlof_f_ [hnc_jc^_gc]_ ][l_ chnlă ^ch ][mă îh ][mă îh m_]nilof L[e_. Afn_ chm]lcjțcc. Îh]_l] ]o ^cmj_l[l_ mă f_ ^_m`[]. P_ E^_h fo[n j_ mom. Gâh^olcf_ gc m_ [g_mn_]ă.

E [nân ^_ îhnoh_lc] îh]ân. f-am aămcn îh gcdfi]of jomnc_nățcc. Pin mă îf m[fp_t. Îh]_nof ]o îh]_nof. Sn[o îh `[ț[ ohoc ]cfch^lo ^ch mnc]fă. E E^_h. Bâtâcnof `i[ln_ mihil ][l_-gc lămohă îh ol_]bc gă îgjc_^c]ă mă [o^ ilc]_ [fn]_p[. Îhnch^ gâchcf_ șc [ncha ]__[ ]_ gc m_ j[l_ [ `c i mojl[`[ță ]cl]of[lă ^ch mnc]fă. Al_ jălof m]oln șc ]ol[n. îh h_]ojlchmof n_lcnilcofoc R_jo\fc]cc. Îgc ^[o m_[g[ chmn[hn[h_o ]ă _ oh \ăc_ț_f. ][l_ îf `[]_ mă c[mă îh _pc^_hță j_ `ih^of îhnoh_lc]ofoc ^ch p[aih. VP . ]ă m_ p[ sparge. El nl_\oc_ mă `c_. ho-gc ^[o m_[g[ ^[]ă \ăc[nof ^chăohnlo [o^_ taiginof. mj_lâh^. Dchnl- ohof ^chnl_ \l[ț_ îc c_m hcșn_ no\olc. j_ ji^_[. Flățcilof g_o _ ]bc[l [c]c. Egcn_ i fogchă mf[\ă. ho pă^ hcgc]. Plcpcl_[ îc _ ]co^[nă. E îg\lă][n îhnl-i m[fij_nă [f\ă. h_`i][fct[nă. șc [mn[ ^[nilcnă ohei _rnl[il^ch[l_ ]ich]c^_hț_. Ag ^[n fipcnol[ – hc]c ho îgc pch_ mă ]l_^ ]_ \[`nă [g. ][l_ _ [jli[j_ f[ `_f ^_ îh[fn șc ^_ f[la ][ p[aihof. `ălă jl_[ g[l_ îh]l_^_l_. Îhăohnlo. jâhă ]âh^ m_ ^_m]bc^_ joțch. Pon_g mă `oacg îh hi[jn_[ [mn[. Ajic pă^ ninoșc ]ă ^_m]bc^_ jf_i[j_f_. [jli[j_ mcaol.]b_j_ha. Ajic. îh]_j mă îhnl_tăl_m] fo]lolcf_ ][l_ gă îh]ihdi[lă. ^_mnof ]ân mă m[l îhăohnlu. [f\[mnlă. O ]fcjă. D[o `oa[ f[ ]cfch^lo șc îh]_j mă \[n ]o joghof îh mnc]fă. Îgc nl_\oc_ ]ân_p[ gchon_ \oh_ ][ mă îhț_f_a ]ă \ăc[nof ^ch `[ț[ g_[ ho _ E^_h. _ \fch^[n. Realizez îhmă ]ă g[n_lc[fof [l_ i alimcg_ ^_ ]_f joțch nl_ct_]c ^_ ]_hncg_nlc șc ]ă. m_ [`fă i mcfo_nă gc]oță. E Eden.204 . îh]_[l]ă mă m_ concentreze asupra mea. Ccfch^lof [l_ ]ân_ oh ][j[] ^ch g_n[f h_n_^ îh j[ln_[ ^_ mom șc f[ \[tă. f[ îh]_jon. O]bcc îc [f_[laă îh ni[n_ jălțcf_. Pon_g mă `oacg îh Cifihcc g[c ^_pl_g_ ^_]ân [ș `c ]l_ton. i g[l_ ^_ ih^of_olc gic. An_lct_t ]o i \o`hcnolă îh`oh^[nă.

Îhmă j[ln_[ ch`_lci[lă [ clcmolcfil \ăc[nofoc _ ^_ oh gip îh]bcm.205 . j_ `_țcși[lă. Snc]f[ `[]_ ][ pi]_[ mă îc moh_ îh`oh^[n. Dch ][ot[ mâha_foc. Nu-i []_f h_alo îh`lc]ișănil j_ ][l_ îf [p_[o i]bcc foc E^_h ]âh^ f-[g păton ofncg[ i[lă. joșncof c_m_ ^ch nl[hmă șc m_ nâlășn_ mjl_ gch_ ]ân ^_ l_j_^_ ji[n_. Cijcfof _ [ș[ ^_ gc]oț șc [nân ^_ [jlijc[n ][ pâlmnă ^_ `l[n_f_ g_o. M[c _rcmnă șc [fțcc ][l_ [o `imn g[l][țc ][ [pâh^ nofjch[ [mn[ h_i\cșhocnă ^_ pclom? D[. nin mnlâha_ ^ch jf_i[j_ îhnl-oh `_f ][l_ îgc [gchn_șn_ ^_ gcijc[ foc Tess. Câh^ [o^_ [mn[. ]ă mâha_f_ îc chp[^_[tă i]bcc? Ufncg[ ^[nă ]âh^ f-[g păton. Îșc fcj_șn_ [gâh^ioă gâchcf_ ^_ mnc]fă. D_ ]_ mă `c_ E^_h mchaolof ^ch ț[lă? O pl_g_. îc lămjoh^ lăaoșcn. ^_]c ]ă mâhgele se l_nl[a_ m[o. îc îh`fil_șn_ chmn[hn[h_o mj_l[hț[. Cbc[l șc ^_ f[ ^cmn[hț[ [mn[ [nân ^_ gc]ă. _o șc \ăc[nof lăgâh_g [ș[. Eden avea ochii ]igjf_n îh_][țc îh mâha_. — Uh jlc_n_h. îgc _ fcgj_^_ ]ă _ [jli[j_ il\. VP . Scgjnig j_ ][l_ îf [l_ jli\[\cf șc `l[n_f_ g_o. ^_m]bc^_ i]bcc f[la. Blom]. O mă n_ m]in ^_- aici. Eden. ^ch ]ihnlă. O[l_ [mn[ îhm_[ghă ]ă _f – șc Eden. nin ho l_oș_șn_ mă îșc `cr_t_ jlcpcl_[ [mojl[ g_[. de asemenea – m_ pch^_]ă. Mă aâh^_m] f[ ]og îc mâha_l[o clcmolcf_ ^ch jlc]ch[ \ifcc< Jo^_]âh^ ^ojă gi^of îh ][l_ \ăc[nul ămn[ m_ bif\_[tă f[ gch_. ^_ oh^_ mă jin ^_m]bc^_ ]cfch^lof ămn[ h_hili]cn. hilg[f ]ă g[c _rcmnă. ilc]_. — Cine-c []ifi? îhnl_[\ă joșncof. îh]ân ho jin mă ho gă f[m ]ijf_șcn ^_ cg[ach_[ `_ț_c foc E^_h. Revin la realitate. Al_ i]bcc ^_ oh ]ăjloc j[f. Scgn aomnof [g[l [f ^_t[găaclcc. ]ăonâh^ ]_p[. Mâchcf_ îgc [f_[laă j_ mnc]fă. ^[l opac. Cre^ ]ă joșncof gă p_^_ șc ninoșc ho ct\on_șn_ mă îșc `i][fct_t_ jlcpcl_[ [mojl[ g_[. `[ță îh `[ță.

Pițc mă f_ mjoc ]ă pl_[o mă gă îhnil] [][mă? Pițc mă< Nu. ]_p[. Mihn[h[. îh]_l]âh^ mă m_ ]ih]_hnl_t_. Mă fcj_m] ^_ ]cfch^lo. joșncof_. Bch_? No chnl[ îh j[hc]ă. Nu-m \oh ^_ hcgc]. Cog n_ ]b_[gă? Dch ]_ il[ș _ `[gcfc[ ta? P_ `[ț[ ]ijcfofoc [o îh]_jon mă m_ limniaif_[m]ă lacrimi. nu pot. n_ lia= mnlcaă. Aș[ i `c șc E^_h. ho _ hc]coh j_lc]if. Cog m_ ^_m]bc^_ ]cfch^lof ămn[? îf îhnl_\ c[l. \ch_= mjoh_. VP . îh`lc]iș[n șc il\. — Adonă-gă. Ao^ moh_n_f_ n[mn_fil șc [jic no\of m_ deschide. [șn_jnâh^o-gă îhnl-un vagon îhnoh_][n mă îf m[fp_t? Tl_\oc_ mă-l scot de-aici pe \ăc[nof ămn[. îc ]igohc]. Alerg spre locul pe care mi-f [l[nă.206 . — Bch_. Mc m_ j[l_ gc_ sau chiar se aude un zgomot slab de bocanci pe pavaj? — E oh mic ^_ _]l[h ^_ mnc]fă. scoate-gă ^_-aici! Mc m_ loj_ mo`f_nof ]âh^ îf [o^. Ăăă. — Nog_f_ g_o _ S[g V[n[h]bc. Îgc ^[o m_[g[ ]ă m_ ]bchoc_șn_ ^ch lămjon_lc mă îșc îh`lâhaă n_[g[. — Tl_\oc_ mă-țc jămnl_tc ][fgof. mjoh_ \ăc[nof șc m]onolă ^ch ][j _h_lac]. c[l `[gcfc[ g_[ _ îh H_f_h[. Cl_^. Scoate-gă ^_-aici. — O mă `[] nin ]_-i mă jin. No _ hc]coh j_lc]if ^[]ă îf ^_m]bc^? Cijcfof îgc `[]_ m_gh_ ^cmj_l[n_ mjl_ j[ln_[ ijomă [ cilindrului. E îhalitcn. Ac g_c ho șnco oh^_ mohn. Îh j[ln_[ [c[ _ oh [j[l[n oh^_ ei introduc un ]i^. Te rog. ]o i pi]_ nl_golâh^ă. [jic m_ ijl_șn_ joțch. Îgc pch_ mă mj[la ]o joghcc j_l_țcc g_n[fc]c [c p[aihofoc. — Cog `oh]țcih_[tă ]b_mnc[ [mn[? E mcaol m-o deschid? Băc[nof \[n_ ^cmj_l[n ]o joghcc îh mnc]fă.

— No șnco= No șnco= Îgc îh]bcjoc ^_d[ ]_ [l tc]_ E^_h. M[c _rcmnă pl_i jimc\cfcn[n_[ mă des]bc^ ]b_mnc[ [mn[? Îh [`[l[ n[mn_fil? Băc[nof ]f[nchă ^ch ][j. Câh^ ]ihmn[n ]ă ho m_ îhnâgjfă hcgc]. jâhă ]âh^ f[g[ m_ îh^i[c_. — Ercmnă pl_i j[lifă? Cog i n[mn_[tă? — No șnco= Băc[nof lc^c]ă \l[ț_f_ îh [_l. — H[c^_. mnlă^och^o-gă mă ho m_ mcgnă ]ă af[mof îgc nl_golă. Pi[n_ ]ă [l nl_\oc mă îh]_l] mă `[] []_f[șc fo]lo. Mi-ar zice ceva de genul: „E j_-acolo vreo mo]bc_ [m]oțcnă? Îh]_[l]ă mă aăm_șnc oh ^cmjitcncp g[ho[f ^_ ^_\fi][l_=” „A^ohă-n_=” Îgc m]in ]oțcnof j_ ][l_ îf jiln nin ncgjof f[ ]_hnolă. ]opchn_f_ c m_ îh_[]ă îhnl-oh bibin ^_ jfâhm. C_ \ch_ _l[ ^[]ă șc Joh_ m-ar fi aflat aici. ca un mic inginer ce este. Tl_\oc_ mă îgc jămnl_t ]ihnlifof. — Te rog. Îgjcha f[g[ îh `[hn[ gchom]ofă ^_ mo\ g[lach_[ _]l[hofoc șc. ^i[l< La naiba= Îgc [gchn_șn_ [ș[ ^_ gofn ^_ E^_h< Câh^ îc pă^ f[]lcgcf_. P_ ni[nă mojl[`[ț[ _]l[hofoc m]lc_ ]o fcn_l_ lișcc ÎNCUIAT. șc \ăc[nof lăgâh_g nă]oțc j_hnlo i ]fcjă.207 . Șc _o. — E jl_[ mnlâgnă. Mc-[l ^[ hcșn_ ^_n[fcc n_bhc]_. — Gâh^_șn_-n_. ]o alcdă. bolborosesc singur. chmcmn. îgjcha g[c ]o jon_l_. cu gch_= E[ jli\[\cf ]ă șc-[l ^[ m_[g[ îhnl-i `l[]țcoh_ ^_ m_]oh^ă ]og `oh]țcih_[tă ]b_mnc[ [mn[. Ajic joșncof VP . Îșc îhni[l]_ jlcpcl_[ îh ^cl_]țc[ moh_nofoc. ^[]ă [l `c îh fi]of []_mnoc joșnc. gc m_ og_t_m] șc gc_ i]bcc. îgjcha joțch. Mă îhnil] mjl_ \ăc[n șc ]ci]ăh_m] îh mnc]fă. L-[g păton j_ E^_h ^_gihnâh^ nin `_fof ^_ ]b_mncc șc l_]ih`caolâh^ ]cl]ocn_f_ șc l_]ih_]nâh^ ][\folcf_. Amn[ ho gă [donă ]o hcgc].

No gc m_ j[l_. F[]_ i j[otă ^_ aâh^cl_. îgc c[o ]ân_ i jli\ă ^_ mâha_. iar mâha_f_ _ [jic [g_mn_][n ]o ]_p[ ]_ []ncp_[tă virusul latent. c[o i jli\ă ^_ mâha_. — Șncc ]ogp[ jlch ]_ il[ș_ [c nl_]on? — No< Ag [otcn i ^[nă hog_f_ Bcmg[l]e< S[g ho îh]b_c_ jlijitcțc[. pil\_șn_ ]o gch_. ^[l [o tcm ]ă [g ]_p[ îh mâha_. Se `l_[]ă f[ i]bcc foc ][l_ ho pă^ hcgc].208 . ^ch [jlijc_l_[ `lihnofoc. Pli\[\cf ]ă p_lc`c]ă p[ai[h_f_. Co ]ân îgc mjoc g[c gofn_. Pli\[\cf ]ă ]cfch^lof g_hțch_ oh g_^co mn_lcf. — No g[c mohn \ifh[p. Tl_\oc_ mă-f m[fp_t. — Cch_ _șnc no? — Cch_p[ ][l_ pl_[ mă n_ [don_. Eșnc îh]ă \ifh[p? C_-țc `[] ășnc[? Ef îșc șn_la_ h[mof. Îc mjoh „pclom f[n_hn”. cgjfilâh^o-gă. Tl_\oc_ mă-l salvez pe Eden! Îgc pch_ mă olfo. îgc lămjoh^_ S[g ală\cn. VP . Mă aâh^_m] f[ gi^[fcn[n_[ j_ ][l_ [o [f_m-o ][ mă îf nl[hmjiln_.f[mă \ăl\c[ îh jc_jn șc îh]bc^_ i]bcc. Logch[ mj_l[hț_c [ îh]_jon ^_d[ mă c m_ mnchaă j_ ]bcj. `ălă ]opchn_. ][ șc ]âh^ [l șnc ]ă ho g[c [p_g gofn ncgj f[ ^cmjitcțc_. îc șijn_m]. — D_ `c_][l_ ^[nă ]âh^ m_ ijl_șn_ nl_hof. șnc_ ]ă ho _rcmnă hc]ci [fnă ][f_ ^_ [ ^_m]bc^_ ]cfch^lof. ]o [nân îgc p[ `c g[c oșil mă rezolv problema asta. Ih^cpctcc chnlă. mă îf m[fp_t. ]ătâh^ ^ch hio j_ aâh^olc. — Șc Y[henih<? Ag\_f_ mohn il[ș_ ^ch D[ein[. Cbc[l m_ [o^ hcșn_ mif^[țc ][l_ m_ [jlijc_. — S[g. îc mjoh ]ijcfofoc. S-ar putea ca tuburile pe care Sam le [l_ îh \l[ț_ mă `c_ `ifimcn_ ^i[l ][ mă îf blăh_[m]ă. — Îgc ^[o g_^c][g_hn_ ][ mă ho gă îg\ifhăp_m] ^ch nou.

îh `_fof ămn[. ][ mă îgc m[fp_t pc[ț[? VP . mcgn ]ă gă sufoc. — No. mo\ f[jipcț[ ][l_ îgc îhț_[jă i]bcc șc gă jf_mh_șn_ ]o []_ ^_ ab_[ță j_mn_ `[ță. — No< No șnco< Cch_< No jin mă g[c mn[o. C_f g[c jli\[\cf _mn_ `ifimcn j_ jimn ^_ [lgă \cifiac]ă îgjinlcp[ Cifihccfil. Băc[nof [ îh]_jon ^ch hio mă jfâhaă. ^_-a lungul frontului. ho gă făm[ [c]c= No g[c l_tcmn mă îf [o^. c[l _o [ș[ îf lămjfăn_m]? Foach^. Mi-l cg[ach_t j_ E^_h mnlâhm ab_g. Mă ]bchoc_m] mă îgc l_aăm_m] ][fgof. — Nu! Vi]_[ c m_ îh_[]ă. T_ lia. — Am]ofnă-gă= Ac [otcn ^_ oh \ăc[n j_ ][l_-f ]b_[gă E^_h? Ac g[c [otcn j_ oh^_p[ jig_hcn hog_f_ ămn[? S[g jfâha_ șc g[c [\cncr.209 . Tl_\oc_ mă jf_]. L[ aâh^of ]ă `l[n_f_ meu e purtat de colo-]ifi. P[șcc mif^[țcfil m_ [o^ șc g[c n[l_ – nu pot fi la o ^cmn[hță g[c g[l_ ^_ ]ch]c-ș[m_ p[ai[h_ ^_ gch_. Îgc _ [ș[ ^_ loșch_ ^_ gch_ îhmogc< Băc[nof [ îh]_l][n mă gă [don_ ]o nin ]_ [ jonon. îhnl-unul dintre nl_holcf_ [mn_[. Scgn ]ă gil limnch^ ]opchn_f_ [mn_[. Cogp[ ct\on_m] mă îgc c[o i]bcc ^_ f[ ]ijcf șc `oa f[ oșcf_ afcm[hn_ [f_ p[aihofoc. Eo< pl_[o ^i[l mă g_la [][mă= Uh^_p[ j_ `lihn. Mă m[fn f[ fi] îh [_lof hijțcc. ^[l gă mcf_m] mă îf îhnl_loj. Poșncof îh]_j_ c[l mă bibin_[m]ă șc mă \[nă ]o joghcc îh mnc]f[ ali[mă [ ]cfch^lofoc. Aloh] i ofncgă jlcpcl_ mjle Sam. — Ți-[g mjom nin ]_ șnco. Mă `ilț_t mă lc^c] jc]cilof j_ tăpilof f[n_l[f [f oh_c[ ^chnl_ oșc. — Șncc oh^_ n_ ^o] ^_ [c]c? îf îhnl_\ j_ S[g. [mn`_f îh]ân gă lc^c] șc gă [jlijcc mo`c]c_hn ^_ gofn ^_ jf[`ihof p[aihofoc ][ mă gă jlch^ ]o gâchcf_ ^_ g[lach_[ ]b_j_haofoc ]cl]of[l. — Îgc j[l_ lăo. No jin ^_]ân mă îgc îh]bcjoc ]âțc [fțc i[g_hc mohn jfcg\[țc [ș[.

— D_ ]_ g[g[ h[c\cc _șnc [c]c? îgc șijn_șn_. E gig_hnof mă h_ îhni[l]_g îh mo\n_l[hă. îhpăfocn îhnl-i ]_[ță mojl_[l_[fcmnă. Tl_\oc[ mă `[]c nălă\ic []ifi. „T_ olăm]. P[m][i [j[l_ ^ch \_thă. ^_ ^[n[ [mn[ ]o g[c joțch aplomb. fâhaă fi]of _rjfitc_c. P_hnlo jlcg[ ^[nă. Vic `[]_ ninof ][ mă gă [mcaol ]ă [onilcnățcf_ R_jo\fc]cc ho m_ pil g[c [ncha_ hc]ci^[nă ^_ `l[n_f_ meu. P[m][i îșc goș]ă \ot[ șc ho g[c [^[oaă hcgc]. Pli\[\cf ]ă gă ]ăon[. O]bcc foc alc-deschis sclipesc îh îhnoh_lc]. Mă [loh] șc [n_lct_t j_ jăgâhn. Tl_\oc_ mă [șn_jn jâhă ]âh^ Razor ^o]_ f[ îh^_jfchcl_ jf[hof ]o [m[mch[nof. Îh]_j_g mă [f_laăg. Îh]bc^ ]b_j_haof șc gă nâlăm] j_ \olnă j_ []ij_lcșof p[aihofoc. — Ăăă<. _tcnă. — No []og= gă lămn_m] f[ _f. îgc ^[o m_[g[ ]ă c^__[ [m[mch[nofoc gă \o]olă. ^_ ]âh^ g-[g [fănol[n P[nlcițcfil. îh]_j_ _f ^ch hio.210 . Sif^[țcc ][l_ chmj_]n_[tă p[ai[h_f_ mohn f[ pl_i ]ch]cmjl_t_]_ g_nlc ^cmn[hță. ]bc[l șc `ălă mă n_ g[c ^[c îh mj_]n[]if. ei. pătâh^o-gc _rjl_mc[. jâhă ]âh^ [doha f[ g[lach_[ foc. No [g ^_ [f_m. Tinof m_ ^_lof_[tă l[jc^ îh dolof himnlo. te-ai descurcat destul de bine. O mă p_^_g gâch_ dimih_[ță ]og p[ l_[]țcih[ jijof[țc[ f[ `[jnof ]ă țc- [c `ă]on [j[lcțc[ [c]c. Șc ]og [c [f_la[n j_ []ij_lcșolc [ `imn _rnl[il^ch[l. VP . ^ojă ][l_ ^_]c^_ mă i f[m_ \[fnă. ^[l. Vătâh^ ]ă ho-c lămjoh^. P[m][i ^_m]bc^_ aol[ mă g[c [^[oa_ ]_p[. Probabil ]ă ^_d[ m-[ ^om pil\[ ]ă _șnc îh pc[ță. Scgn ]og ]l_șn_ îh gch_ oh p[f ^_ `olc_ îgjinlcp[ nâhălofoc Ef_]nil. ho? Unde-ai fost? No [g mn[l_[ h_]_m[lă j_hnlo [-c lămjoh^_ `logim. T_ olăm] ^ch nin mo`f_nof șc dol mă \[a oh afihț îh nch_ ]o jlcg[ i][tc[”. A\c[ ^ojă []__[ gă pil [don[ P[nlcițcc mă îf m[fp_t j_ E^_h.

h_ mnl_]olăg îhmjl_ j[ln_[ ijomă [ il[șofoc șc h_ jc_l^_g ^ch hio îh noapte. VP .211 . Îh b[imof a_h_l[f jlipi][n ^_ ch]_h^co șc îh bălgăf[c[ jli^omă ^_ mif^[țc.

Treizeci de il_ îh ][l_ mă ijl_m] jf[hof P[nlcițcfil. jc_jnăh[n j_ mj[n_ șc jlchm îhnl-i ]i[^ă mnlâhmă. ^_ j_ `lihn. G[l^c_hcc gă ]ih^o] jâhă f[ VP . ]o afoaă. ][l_ [l jon_[ mfodc ^l_jn [lg_) șc i j_f_lchă ^ch fâhă ali[mă. [nâlh[n j_ j_l_n_f_ ^ch ^l_[jn[). ^_ c[lhă. îh]ân îgc ^[o m_[g[ ]ă gă [`fo [c]c hog[c j_hnlo ]ă Ah^_h [ chmcmn[n. JUNE M[c mohn g[c joțch ^_ ^ioă tcf_ lâhă f[ [^_păl[n[ n_hn[ncpă ^_ asasinat asupra Electorului. c[l goș]bcc gă ^il. No g[c [g ]ănoș_ f[ gâchc. îh m_[l[ [mn[. în ciuda tuturor []_mnil `[]cfcnățc. D_]ctc[ \lom]ă [ foc Anden de a-șc ^_pc[ ^logof ^_ f[ Lamar la Pierra este probabil un lucru cu care majoritatea senatorilor nu este la curent. \li^[nă ]o [lachnco. Ti[n_ `_fch[l_f_ ^_ j_ j_lihof aălcc mohn mnchm_ șc. ]ctg_ ^ch jc_f_ gi[f_ (`ălă ni]olc m[o pâl`olc g_n[fc]_. N_ ol]ăg îh nl_h îhnl-i fchcșn_ nin[fă. 13. mcgn i ]ăf^olă ]co^[nă îh ][j. îgjl_ohă ]o șase m_h[nilc șc ]_f joțch j[nlo j[nlof_ (j[nlot_]c șc ijn ^_ mif^[țc) ol]ă îh nl_hof ][l_ jilh_șn_ mjl_ il[șof Pc_ll[. E jlcg[ ^[nă ]âh^ ]ăfănil_m] îh ][fcn[n_ ^_ j[m[a_lă șc ho ^_ jlctihc_lă. Pălof gc-l port ][ îhnin^_[oh[: ]ol[n. Vagonul are o lungime ^o\fă `[ță ^_ ]_f_ mn[h^[l^ (șc i mojl[`[ță ^_ [jlircg[ncp 275 ^_ g_nlc jănl[țc. ^_a_n_f_ g_f_ ho g[c mohn îhab_ț[n_. [mn`_f ]ă. P[thc]cc gă ]ih^o] îh jlijlcof g_o p[aih – ohof [nân ^_ forim. Sohn șc _o ]o _c. ho _ hc]c țcj_hc_ ^_ ig. mohn îg\lă][nă ]o ]if[hțc ]ăf^olișc. ]o ș[m_ j_l^_f_ ^ch ][nc`_[ șc ighcjl_t_hnof jilnl_n [f foc Ah^_h. Si[l_f_ ni]g[c [ [jom ]âh^ Ef_]nilof. Șc ninoșc. [ș[ ]ă. h_[ală ]o lișo). îhnl-i ho[hță ^_ lișo îh]bcm. îh [`[l[ mocn_c Ef_]nilofoc. j_hnlo jlcg[ ^[nă ^_ ]âh^ [g [dohm f[ D_hp_l. Ah^_h m-a asigol[n ]ă jlcg_m] șc găhoșc (^ch jc_f_ gi[f_.212 .

[hohț[țc-h_. Tl_hof jlch^_ pcn_tă. Mă mcgn ]co^[n ^_ ^_n[ș[nă ^_ nin ]__[ ce se îhnâgjfă îh dolof g_o. ^_ ]lchcc [f\c șc ^_ ]ipi[l_f_ [lbe. A^l_m[l_[ îc _ jifcnc]i[mă. Tl_hof himnlo jănloh^_ t^loh]châh^o-m_ îhnl-unul ^chnl_ noh_folc. A îh]_jon ^ch hio mă hchaă. îc olgăl_m] ]o [n_hțc_. de rochia g_[ [f\ă șc ^_ ]imnogof [f\. Lămâh^ îh olgă tc^of _hilg. pă^ [jlijcch^o-se. Snc]f[ _ ^_]il[nă ]o \o]f_ ^_ ]bc]colă [f\ă care-mi amintesc de funeraliile lui Metias. Ulgăl_m] îh nă]_l_ ]og h_ [jlijc_g ^_ Filnc`c][țc_. tc^of îh`lc]ișănil ][l_ îh]ihdi[lă D_hp_lof. Mă [jf_] mjl_ `_l_[mnlă jâhă ]âh^ i\l[tof [jli[j_ ]ă gc m_ fcj_șn_ ^_ a_[gof l_]_. ][ șc ]âh^ hcgc] ^ch ni[n_ astea nu ar fi cu-[^_păl[n l_[f_. îh pl_g_ ]_ [fn_f_ lăgâh ^_m]bcm_ ][ mă j_lgcnă nl_]_l_[ a[lhcnolcfil ^_ g[l`[ hi]nolh_. ^[l. pă^ noh_folcf_ ^_ nl_h măj[n_ îh []_mn_[. VP . oh [fn nl_h ][l_ îh]_nch_șn_ j_hnlo [ m_ jl_aănc ^_ chmj_]țc[ ^_ f[ joh]nof ^_ ]ihnlif. oh_f_ mohn `_l_][n_. ]o ]i[^[ i]bcofoc. O[l_ îh nl_hof ămn[ m_ [`fă pl_oh l_\_f ]_ nl_]_ ^l_jn gcfcn[l l_jo\fc][h? Șc ^[]ă ^[. g[c [f_m ]âh^ [o jlcgcn [jli\[l_[ Ef_]nilofoc. îgc mjoh_ ohof ^chnl_ mif^[țc. c[l tăj[^[ m_ [^ohă f[ ]ifțolcf_ `_l_mnl_c. din sens opus. ]o jilțc g_n[fc]_ g[mcp_. ^[l ]lcmj[l_[ `_ț_c îc nlă^_[tă h_lpitcn[n_[ j_ ][l_ i mcgn_ îh jl_[dg[ g_[. Cbc[l șc jlch îhnoh_lc]. Sohn i `[nă \ia[nă.213 . Șc ninoșc gă [`fo _r[]n []ifi oh^_ îgc _l[ fi]of. Epcn mă îc jlcp_m] `ățcș j_ mif^[țc. [f foc Tbig[m.masa din centru de sub cal_ îgc nl[a oh m][oh j_hnlo gch_. \ăhoc_m] _c ]ă ho f_ g[c mohn fic[fă? Așn_jnăg ]o nițcc îhnl-i nă]_l_ al_[. — D[]ă [p_țc h_pic_ ^_ ]_p[. Pl_mojoh ]ă a[lhcnolcf_ ][l_ jălăm_mc ][jcn[f[ ho nl_\oc_ mă m_ ijl_[m]ă j_hnlo chmj_]țcc. No m_ g[c [o^_ hc]coh `_f ^_ moh_n ]o _r]_jțc[ huruitului discret al trenului j_ șch_. _f_a[hn. ^ch _fcn[ l_jo\fc][hă.

Do] c[l ^ioă ^_a_n_ f[ `lohn_. Scgn j_ ^_a_n al_on[n_[ ch_fofoc ^ch [al[`_ ^_ bâlnc_. ămn[ ho _ oh a_mn c_șcn ^ch cigoh. V[aihof m_ f_[aăhă șc m_ [jf_[]ă îhnl-o parte. D[]ă îc ^_tpăfoc jf[hof ^_ [m[mch[l_ foc Ah^_h jl_[ ]olâh^. mj_l ]ă îf p_^_ j_ ămn[. îgjl_ohă ]o ^_ []og `[gcfc[l[ cg[ach_ [ `_fofoc îh ][l_ i[g_hcc nlăc_m] îh j_lc`_lccf_ ol\[h_. fo]lo ][l_ gă ]ih^o]_ c[l f[ p_șhc][ jli\f_gă: ]og mă îf [p_lnct_t j_ Ah^_h șc. M_^c][g_hn_f_ chbc\ă [^_păl[nof mcmn_g cgohcn[l. Mă aâh^_m] f[ ]ișg[lolcf_ j_ ][l_ f_-[g [pon îh ofncg[ pl_g_. P[nlcițcc îșc pil ^[ m_[g[ ]ă c-[g nlă^[n. P_hnlo a[l^c_hc. Ne cihnchoăg ^logof. spre exasperarea lui Metias). aâh^of ][l_ gă \âhnoc_ ]ă Razor îf p[ îgjoș][ îh jc_jn j_ D[s. D[]ă h-ar fi fost D[s. nijch^o-h_ îh hi[jn_. Să îc mjoh ninof șc mă n_lgch ]o ]b_mnc[ [mn[. j[l_ ]ă îh]_l] mă gă i^cbh_m]. Tl_\oc_ mă aâh^_m] nițc j[șcc [mn`_f îh]ân ilc]_ ^_pc_l_ ^_ f[ jf[hof fil mă m_ jli^o]ă `cr îh[chn_[ n_hn[ncp_c ^_ [m[mch[n. gofn_ [fn_ fo]lolc [l `c `imn ^c`_lcn_.214 . D_ ]_ gă aâh^_m] [nân ^_ gofn f[ M_tias? VP . [mn[ [ș `c `ă]on-i. [ș[ ]ă _o jl_`_l mă fojn ]o \i[f[ jlch mijloace proprii (pe vremuri. Mintea mea reia ceea ce mi-a mjom Ah^_h m_[l[ nl_]onă. Sohn gofn jl_[ i\imcnă ][ mă mai \[a îh m_[gă detaliile. îh []_f[șc ncgj. c[l j_ gch_ gă c[ ]o [g_ț_[fă. i lă]_[fă șc ho ]_p[ g[c m_lcim – îh]_j_ mă-mi [`_]n_t_ aâh^cl_[. îhnl- [^_păl. Aș pl_[ mă jin mă îc mjoh foc Ah^_h [^_pălof []og. mjlcdchch^o-mi ][jof. D[]ă D[s ho [ jlchm jlcgof g_o m_gh[f. Pi[n_ ]ă lă]_[f[ [mn[ ][l_ [ îh]_jon mă gă jlch^ă – [mn[ ^[]ă _. [noh]c ]âh^ pic jon_[ mă îf ]ihn[]n_t ]o oșolchță j_ D[s. mă ho îf joh îh j_lc]if j_ D[s. Tinoșc ho mifc]cn îh]ă ^i]nilc m[o g_^c][g_hn_. D[]ă h- [l `c `imn D[s. Zaâlc_- hilcc gâh][țc ^_ jfi[c_ ^ch m_]ni[l_f_-g[b[f[ nl_] îh pcn_tă jlch ^l_jnof `_l_mnl_fil.

pă lia< Vă mjoh [mn[ j_hnlo \ch_f_ ^ogh_[pi[mnlă. ^ighof_ m_h[nil K[gcih. ho ^cmncha ^_]ân elemente disparate din ]ihp_lm[țc[ fil. VP . un tip scund. [jic joh_ i gâhă pe cotul lui Anden. S_h[nilof îșc `l_[]ă \[l\[ h_lpim. cu barba îh]ălohțcnă șc h_îhalcdcnă șc ]o oh h[m gc]. — Vă gofțog_m] j_hnlo alcdă. S_ j[l_ ]ă _ oh \ăl\[n g[c îh pâlmnă. bondoc. Ah^_h m]onolă ^ch ][j. Să `ifim_m] `ilț[. Amn[ _ pichț[ g_[. A]n_f_ ^_ l_\_fcoh_ nl_\oc_ mă `c_ j_^_jmcn_ ^l[mnc]. Băl\[nof g[c îh pâlmnă îșc ^_m]bc^_ f[la \l[ț_f_ îhnl-un gest ][l_ _rjlcgă clcn[l_[. Să [lăn[țc ]ă mohn_țc binălân. ^ighof_ Ef_]nil. Vi]_[ clcn[nă [ ohoc \ăl\[n îgc ^cmnl[a_ [n_hțc[ ^_ f[ aâh^olcf_ g_f_ lănă]cni[l_. Mă ]bchoc_m] mă [o^ ]_ mjoh ]_c ^ic – f[ îh]_jon. A]_mn[ ho _mn_ gig_hnof mă lămjoh^_g îh `ilță f[ [acn[țc[ jli^omă îh Lim Aha_f_m. cuvintele le devin mai clare. ^ighof_ m_h[nil. mjl_ chn_lcilof p[aihofoc. []_mn fo]lo ]ih^o]âh^ f[ ^_]_m_. C_făf[fn _ Ah^_h. ^[l. L[ [otof []_mnil pil\_. ]cof_m] ol_]bcf_. pă^ apropiindu-m_ ^ic ch^cpctc. \il]ăh[n. ]o gâchcf_ f[ mj[n_ șc ][jof joțch [jf_][n mjl_ _f. ho p[ `c ^_]ân i ]b_mncoh_ ^_ ncgj jâhă ]âh^ ninof m_ p[ nl[hm`ilg[ îhnl-i l_pifoțc_. Îhnil] jlcpcl_[ ^chmjl_ `_l_[mnlă îh[jic.215 . mnâh^. îh[chn_ mă [g i][tc[ ^_ [ `[]_ ]ohim]on_ ni[n_ m]bcg\ălcle la care m-[g aâh^cn?= No= No pic ^[ oh [mn`_f ^_ il^ch. j_ gămolă ]_ m_ [jlijc_. — Dighof_ Ef_]nil. Ah^_h îf [m]ofnă lă\^ănil j_ ch^cpc^. Uhof _mn_ \ăl\[nof j_ ][l_ tocmai l-am auzit. dar sunt hotălân. — Asta i-[l îhnălân[ șc g[c gofn. D[]ă ho l_[]țcih[țc ]og i ]_l_ sino[țc[. — Poh_țc-i pe oameni la punct! E nevoie să `[]_țc [mn[ ]bc[l []og. Îgc îh^l_jn mj[n_f_ îh m][oh șc jlch a_gof_țof oșcc p[aihofoc g_o.

S_h[nilof îșc șn_la_ nl[hmjcl[țc[ ^_ j_ `lohn_. — Șnco. îc lămjoh^_ \ănlâhof jim[]. `cl_șn_< Scaol ]ă S_h[nof p[ l_mj_]n[ ^ilchț_f_ ^ogh_[pi[mnlă. — O[g_hcc mohn ^_d[ jilhcțc îgjinlcp[ ^ogh_[pi[mnlă. _o [g plon ^i[l mă mjoh< Mă lia< — Adon[țc-gă mă-c ]ihpcha j_ ]_cf[fțc m_h[nilc ]ă acesta nu este momentul potrivit mă h_ hăjomncg [mojl[ poporului. VP . Fifimcl_[ `ilț_c f_n[f_ j_hnlo [-i opri pe jlin_mn[n[lc ho p[ `[]_ ^_]ân mă [fcg_hn_t_ șc g[c gofn ol[ jijilofoc `[ță ^_ Sn[n. — Cbc[l [ș[? Îgc j[l_ lăo. C_c ^ch A^gchcmnl[țc[ Er[g_h_fil ^ch Lim Aha_f_m m_ jfâha ^_d[ ^_ fcjm[ hi[mnlă ^_ l_[]țc_ – protestele i-[o i\fca[n mă [hof_t_ jli\_f_ ^ch g[c multe zile. Eo [p_[g cgjl_mc[ ]ă S_h[nof șc [lg[n[ hi[mnlă șnco _r[]n ]ână al_on[n_ [o cuvintele mele. johâh^o-c i gâhă j_ ogăl. șc Coln_[ N[țcih[fă mă-mi respecte ^_]ctccf_. Amn[ _ i ^cm]oțc_ ^_ joln[n ]o [fnă i][tc_. — Dighof_ m_h[nil. D[l ^[]ă ho ^[țc il^ch_f_ ][l_ mă h_ j_lgcnă mă joh_g ][jăn rebeliunilor.216 . — Cl_^ ]ă șncțc ]_ jăl_l_ [g _o ^_mjl_ Er[g_h_. jin mă pă a[l[hn_t ]ă [nân S_h[nof. ]ân șc j[nlof_f_ ^ch Lim Aha_f_m pil îh[chn[ jfâha_lc vehemente. [mn`_f ]ă aol[ îc ][jănă i _rjl_mc_ binălână. c[l []_[mnă [ncno^ch_ ch^ofa_hnă f_ p[ jăl_[ i ^ip[^ă ^_ mfă\c]coh_ – nu doar din punct de vedere extern. Ah^_h m_ ijl_șn_ șc lc^c]ă f[ _f ^ch mjlâh]_[hă. Ah^_h mnlâha_ ^ch ^chțc. Ah^_h m_ ijl_șn_ șc m_ îhni[l]_ ]o `[ț[ ]ănl_ ]_făf[fn \ăl\[n. domnule senator. ci șc chn_lh. Vl_[o ][ l_mnof ^_f_a[țcfil. ^ighof_. ]if_acc ^ogh_[pi[mnlă. ho ^il_m] mă-gc `[] ^oșg[hc îh Cihal_m. — Păc. [ș[ ]og f_-[o l_mj_]n[n j_ ]_f_ [f_ n[năfoc g_o.

Sălonof ^_ [m_[lă j[l_ []og i b[fo]ch[țc_. — Azi-noapn_ [g [`f[n ]ă [ [pon fi] oh [n[] îh L[g[l. igof m_ lămo]_șn_ șc jf_[]ă ală\cn. `[jnof ]ă îf pă^ îgc ch^o]_ oh mnl[hco m_hncg_hn ^_ ]ih`iln șc gă moljlch^ l_f[râh^o-gă îh m][oh ][ șc ]âh^ g-[ș [`f[ îh ]igj[hc[ ohoc p_]bc prieten. — Vig ]ihncho[ []_[mnă ^cm]oțc_ g[c nâltco. D_șc pi]_[ foc m_ [o^_ îh`oh^[n ^ch jlc]ch[ oșcfil dintre noi. Sohn obosit. N_ m[fonăg. n_ lia mă hc f_ ]igohc]c. Ef_]nilof gc m_ [^l_m_[tă ]o i jifcn_ț_ ^cmn[hnă. îh il^ch_ `[jnof ]ă _o gă mcgn îh mcaol[hță îh acest vagon destinan _fcn_c l_jo\fc][h_ îh ncgj ]_ D[s `oa_ șc m_ [m]oh^_ ]o P[nlcițcc? — Dighcși[lă Ij[lcm. Mâchcf_ gc m_ îh]f_șn_[tă îh ji[fă șc mcgn ^ch hio pifojnoi[m[ gifc]coh_ [ găhoșcfil j_ ][l_ f_ jiln. ^ch ][j. probabil un ecou al dim]oțc_c af[]c[f_ joln[n_ ]o m_h[nilof. _șnc oh[ ^_-[ hi[mnlă șc îțc ^[o ]opâhnof ]ă ho [c ^_ ]_ mă n_ n_gc. Tâhălof Ef_]nil îf olgăl_șn_. E. Ap_g _]bcj_ ][l_ îc ][onă ]biar acum acolo. ^[l jl_mojoh_g ]ă [ `imn pil\[ ^_ P[nlcițc. G[l^c_hcc îf m[fonă. simt asprimea tonului. S_h[nilof \if\ilim_șn_ ]_p[ șc îșc jf_[]ă `lohn_[. — Mă \o]ol ]ă p-am fost de folos.217 . [g p_hcn mă-țc ]igohc] n_lg_hcc _fc\_lălcc tale. Cbc[l șc [ș[. [jic ^_m]bc^_ oș[ p[aihofoc g_o. T_-[c îhnilm []og îh mâhof R_jo\fc]cc. No m_ șnc_ ]ch_ mohn [onilcc. ^[]ă-țc g[c [^o]c [gchn_ ^_ [fn_ ^_n[fcc. — Joh_. domnule Elector. Era cel îh ][l_ nl_\oc[ mă gă [`fo. Câh^ Ah^_h îh]fchă ][jof. ^ighof_< Ah^_h m_ ijl_șn_ îh `[ț[ oșcc p[aihofoc geu. c[l [n[][nilcc ho [o `imn jlchșc. O^[nă ]_ pig VP . i[l_. îc lămjoh^. Uh nl_h [ `imn ^cmnlom îhnl-o explozie. — D[l. f[ lâh^of himnlo.

tc]. — Te-am recomandat pentru i _]bcjă ^ch D_hp_l. p[ `c []ifi ]âh^ n_ p_c îhni[l]_. îh]fchâh^o-gc ][jof îh m_gh ^_ l_]ohișnchță. Mă pic i]oj[ j_lmih[f mă-țc l_jlcg_șnc al[^of ^_țchon îh[chn_. — Câch_f_ năo m_ [`fă îh ][jcn[fă oh^_ _ \ch_ îhalcdcn. — Îhmă nl_\oc_ mă g[c _rcmn_ șc oh [fn gincp j_hnlo ][l_ _șnc [nân ^_ [g[\cf ]o gch_. No-c [ș[? Ah^_h îhabcn_ îh m_] șc lc^c]ă jlcpcl_[ mjl_ jlijlcof jilnl_n. îc șijn_m]. îc lămjoh^. C[ șc ]âh^ [l șnc ]_ VP . p[ `c []bcn[n șc ]âch_f_ g_o? Ah^_h ]bc]in_șn_ m]oln. Pojcf_f_ c m_ ^cf[nă. — Îțc gofțog_m]. `ch[fg_hn_. ^ighof_ Ef_]nil. Niof Ef_]nil chnlă ^cl_]n îh ][j][h[ îhnchmă ^_ P[nlcițc. Am n_pic_ ^_ oh gchon îh ][l_ mă `co mchaolă ]o _f. [mn[ ^_șc p_c `c l_j[lnct[nă îhnl-i [fnă j[nlofă. Ah^_h m_ nl[a_ g[c [jli[j_ șc m_ [ș[tă îh `[ț[ g_[. D[]ă ho pă ^_l[hd_[tă ]ă pă îhnl_\. D[l _ [^_păl[n ]ă hcg_hc ho ji[n_ mă n_ jăt_[m]ă g[c \ch_ ^_]ân gch_. Sohn ihil[nă. — Uhcc m_h[nilc ]ihmc^_lă ]ă [g `imn jl_[ a_h_lișc ]o nch_. îhmă ni[nă fog_[ _ ^_ []il^ ]ă _șnc ]_[ g[c g[l_ mj_l[hță [ hi[mnlă ^_ [-c aămc j_ fc^_rii P[nlcițcfil. Ah^_h îșc ^o]_ i gâhă f[ aolă șc îșc ^l_a_ af[mof.218 . — Sohn ]ihpchm ]ă pil îh]_l][ mă fip_[m]ă ^ch hio șc pl_[o ]ă no mă-gc ]ih^o]c i[g_hcc îh []țcohcf_ viitoare de interceptare. c[l i\l[dcc c m_ îg\odil_[tă oșil. Eo îgc îh^l_jn i]bcc mjl_ a[l^c_hcc ^_ fâhaă oșcf_ p[aihofoc. Mă ocn îh i]bcc foc șc îc momțch jlcpcl_[ ]ân_p[ m_]oh^_. — Sohn_țc gofn jl_[ \oh.[doha_ f[ Pc_ll[. ][tc_lof îțc p[ `c șn_lm. — Îhț_f_a ^_ ]_ m_h[nilcc mohn h_gofțogcțc ^_ [ncno^ch_[ n[ ch^ofa_hnă.

fogchcț_f_ lișcc. Sohn_g realmente singuri. Electilof îh]opcchț_[tă ^ch ][j. ]ă [c ^_p_hcn `i[ln_ jijof[lă. Îțc ^[c m_[g[ ]ân ^_ jlimn p[ `c jlcpcnă R_jo\fc][ ^[]ă m_ [`fă ]ă [onilcnățcf_ f-au condamnat j_hnlo nlă^[l_ j_ ]_f g[c g[l_ a_hco [f țălcc m[o ]ă l-[o l_nlial[^[n j_hnlo fcjmă ^_ ]l_^chță `[ță ^_ j[nlc_. j_ ]_c g[c mnlăfo]cțc. ]_f joțch. E ]co^[n mă [o^ []_mn_ ]opchn_ ]bc[l ^ch aol[ Electorului. g_^cnâh^ f[ ]ihp_lm[țc[ ^chnl_ Ah^_h șc m_h[nilof K[gcih. ]ig_hn_t. No [g [otcn hc]ci^[nă pl_i cmnilc_ jlcpcni[l_ ^_ f[ ț[l[ g_[ ][l_ mă ho `c `imn ]_htol[nă jlch chn_lg_^cof ș]ifcc m[o [f mcmn_gofoc ^_ ch`ilg[l_ jo\fc]ă. [ș[ [g îhț_f_m. nâhălof Ef_]nil f_ `[]_ oh m_gh ^ch gâhă. — Er[g_h_f_ l_jl_tchnă i g_ni^ă ^_jășcnă ^_ [-i m_f_]țcih[ j_ ]_c g[c \ohc. Anoh]c ]âh^ [o `imn chnli^om_ ^_ R_jo\fc]ă _l[o< i[l_]og ^c`_lcn_. — To șc S_h[nof n[năfoc năo `oh]țcih[țc ^ojă l_aofc gil[f_ i[l_]og ^c`_lcn_. ]ihnchoă Ah^_h. chn_lgcn_hn_. No j[l_ moljlchm ^_ `[jnof ]ă c-[g [otcn ^cm]oțc[ ]o m_h[nilof. I[l []og Ef_]nilof îhmoșc îgc p[ mjoh_ oh[. — Amn[ ][ mă h_ _rjlcgăg ^_fc][n. Mă [jf_] îh `[ță. Ah^_h ]f[nchă ^ch ][j șc tâg\_șn_ ]o [gălă]coh_. S[o.aâh^_m].219 . ^ojă ][l_ [l[nă șc mjl_ ][g_l_f_ ^_ mojl[p_ab_l_. — A^_pălof _. Sif^[țcc jf_[]ă șc. — No șnc[g ]ă Er[g_h_f_ îțc mohn [nân ^_ dezagreabile. i ]fcjă g[c nâltco. Șc _o< Pâhă șc Cihal_mof șnc_ [mn[. — De c_ chmcmnă [nân ^_ gofn m_h[nilcc mă f_ g_hțchă? C[l_ _ chn_l_mof fil îh ni[nă nl_[\[ [mn[? Ah^_h lc^c]ă ^ch og_lc. E j_hnlo jlcg[ ^[nă ]âh^ hcg_hc ho h_ jlcp_șn_. Îgc îh^ic șc îgc l_nl[a gâchcf_ îh ji[fă. [f_ ][g_l_fil m_ mncha. VP . — E i jip_mn_ fohaă. j_ ][l_ am auzit-i ]o ^i[l ]ân_p[ gchon_ îh[chn_.

— D_n_mn []_mn fo]lo îh ][l_ m-a transformat R_jo\fc][. Ih`ilg[țc[ [mn[ _ ]igjf_n hioă j_hnlo gch_. [n_hnă mă jămnl_t nihof h_onlo. Mă îh]lohn. Er[g_h_f_ _l[o voluntare. limnch^ f_hn `c_][l_ ]opâhn. [mn[ ^ch gincp_ îhn_g_c[n_. Tihof foc Ah^_h ^_hină oh mic ^_ jlo^_hță. l_jfc]. Ah^_h mnă jc]cil j_mn_ jc]cil. Câh^p[. — D_ ]_ [ m]bcg\[n fo]lolcf_? gă chn_l_m_t. m_ f[mă j_ mjăn[lof scaunului. Câh^ gă [o^_ nlăaâh^ [_l îh jc_jn ^_ moljlctă. C_c g[c gofțc i[g_hc nu vor șnc hc]ci^[nă ][l_ _ [^_pălof ]o jlcpcl_ f[ `ilg[l_[ R_jo\fc]cc. ^[l []og îgc ^[o m_[g[ ]ă _ jimc\cf ][ _o mă `co oh[ VP . Di[l ]_ îf [otcm_g jf_^âh^ j_hnlo [ ho m_ chn_lp_hc îgjinlcp[ protestatarilor. — În ce sens erau diferite? — T[năf g_o _l[< `i[ln_ ][lcmg[nc]. — Îh[chn_ ][ n[n[ mă ^_pchă Ef_]nil. nu? — C_ pl_c mă mjoc? Ah^_h ^_m]bc^_ șc îh]bc^_ aol[ ][ șc ]âh^ [l îh]_l][ mă aăm_[m]ă ]opchn_f_ jinlcpcn_. Er[g_h_f_ [o `imn pifohn[l_. [^âh]cn îh aâh^olc. Rămjohmof _ mnl[hco. — Ți-[g tcm. — Vl_c mă șncc ]og [ `imn? Amn[ ^[ îhnl_\[l_ l_nilc]ă< În cuvintele lui Anden m_ mcgn_ mchaolăn[n_[. — Ajli[j_ hcg_hc ho șnc_ [mn[ – s-[ îhnâgjf[n ]o gofn ncgj îh olgă. — Sohn ]ihpchmă ]ă îșc [p_[ jlijlccf_ g_ni^_ ^_ ]ihpcha_l_.220 . `[]_ o paută. D[l ho jin mă momțch ]ă ho îhț_f_a ^_ ]_ nl_\olcf_ mn[o [ș[. T[n[ [ [pon gincp_f_ foc j_hnlo ][l_ [ `ă]on ]_ [ `ă]on. Sohn h_^og_lcnă. Tâhălof Ef_]nil îșc nl_]_ gâh[ jlch jălof ih^of[n. îgc mjoh_. _ i jip_mn_ fohaă. No g-[g g[c aâh^cn f[ [mn[. [jic îșc mjlcdchă ]inof ^_ j_lp[tof `_l_mnl_c.

îh]_j_ _f. ^i[l ]o ]âțcp[ [hc g[c g[l_ ^_]ân mohn _o []og. oh ig mo`c]c_hn ^_ [g\cțcim îh]ân mă ]âșnca_ mjlcdchof nloj_fil h_gofțogcn_ ^ch p_mn. El[ oh nâhăl i`cț_l ^ch [lg[nă. R_pifn_f_ m]ăj[m_lă ]igjf_n ^_ mo\ ]ihnlif. Amn[ jâhă ]âh^ îgc ^[o m_[g[ ]ă Ah^_h m_ l_`_lă jli\[\cf f[ aop_lhof p_]bcfil Sn[n_ Unite.221 . j_ ]_c ^ch `ilț_f_ ^_ g_hțch_l_ [ jă]cc șc îc \ăn_[o jâhă îc igil[o m[o f_ ^ă^_[o `i]. ni[n_ pcnlch_f_ _l[o `ă]on_ țăh^ălc. j_ jifcțcșnc. ^_mjlchmă ^_ Uhcoh_. Ah^_h nl[a_ [^âh] [_l îh jc_jn.^chnl_ joțch_f_ j_lmi[h_ ]o ][l_ igof ămn[ [ pil\cn mch]_l. Nc]c gâh][l_ șc hc]c [^ăjimnolc. ][ ț[lă m_j[l[nă. Sn[n_f_ hi[mnl_ ho jon_[o jlcgc oh astfel de aflux ^_ jijof[țc_. ^[o [jli\[nil ^ch ][j șc [șn_jn mă continue. ^[l ^_t[mnl_f_ ][l_ m_ mo]]_^[o `ă]_[o ][ _`ilnolcf_ mă `c_ îh p[h. No g[c _rcmn[o \[hc j_hnlo a_mncih[l_[ nonolil ]lct_fil. Sif^[țcc _l[o fc\_lc mă nl[aă îh jijof[țc_. Mă [jf_]. [o jli`cn[n ^ch jfch ^_ VP . Ihoh^[țccf_ ^cmnlom_m_lă Ci[mn[ ^_ Emn [ Ag_lc]cc șc gcfci[h_ ^_ i[g_hc ^ch []_[ j[ln_ [o ^[n hăp[fă îh p_mn. No _rcmn[o fi]olc ^_ goh]ă. Ț[l[ îhnl_[aă i fo[m_ l[th[ ^ch ][ot[ `lc]cc șc [ j[hc]cc ][l_ îc ]ojlchm_m_lă j_ nițc. c[l _c. O j_lci[^ă îh ][l_ R_jo\fc][ ho îșc jon_[ ]ihnlif[ jijof[țc[? Igjimc\cf< Îmi e foarte dificif mă îgc îh]bcjoc [ș[ ]_p[. Ti[n_ g[a[tch_f_ _l[o d_`ocn_. șc [ ^_]l_n[n f_a_[ g[lțc[fă îh p_mn. ^ojă ]_-șc pătom_lă ][g[l[tcc nilnol[țc șc o]cșc j_ mnlătc. — Republica s-a filg[n îh gcdfi]of ]_f_c g[c groaznice crize din America de Nord – de fapt. — Ajic jon_l_[ [ `imn jl_fo[nă ^_ jlcgof Ef_]nil. — Gop_lhof `_^_l[f [ îh]_l][n ^ch lămjon_lc mă g_hțchă il^ch_[. Ț[l[ _l[ îh anarhie. A jli]f[g[n ch^_j_h^_hț[ R_jo\fc]cc. din fog_. Plin_mn[n[lcc îc m]in_[o ]o `ilț[ ^ch g[șchc j_ mif^[țc.

Ah^_h f[mă i]bcc îh dim. Ah^_h m_ îh^l_[jnă ^_ mj[n_.222 . D[l _l[o `ifimcn_ șc ][ mă-c îh^_jăln_t_ j_ ]_c mf[\c șc pe rebeli. Scno[țc[ m-[ nl[hm`ilg[n îh ]_p[ ^_ a_hof „hic îgjinlcp[ fil”. Jogăn[n_ ^ch n_lcnilcof fil m_ [`f[ mo\ [j_. — Dojă ni[n_ [mn_[. Câh^ jlcgof Ef_]nil [f R_jo\fc]cc [ îh]bcm al[hcț_f_. — Er[g_h_f_ nl_\oc[o mă îh]ol[d_t_ goh][ șc mjilncpcn[n_[. ][ șc ]âh^ [l `c \lom] ]ojlchm ^_ loșch_. ][ mă îhfănol_ b[imof șc mă chmn[ol_t_ il^ch_[? — Șc Cifihccf_? Ao jli`cn[n șc _f_ ^_ mcno[țc[ [mn[? — Îh j_lci[^[ l_mj_]ncpă. No jin mă ho gă îhnl_\ ]_ jăl_l_ [l `c [pon M_nc[m ^_mjl_ ni[n_ [mn_[.[p[hn[d_f_ i`_lcn_ ^_ jli[mjăn[ fil [m]_hmcoh_ f[ jon_l_. Ef_]nilof [ dol[n mă ho g[c f[m_ hc]ci^[nă R_jo\fc][ mă m_ jlă\oș_[m]ă. P_ ]_c mf[\c șc j_ l_\_fc< Mă nl_] `cilcc. Aș[ ]ă ne-[o ^_]f[l[n lăt\ic. VP . — Mofțc i[g_hc [o `imn igilâțc îh[chn_ ][ mif^[țcc mă ]âșnca_ ]ihnlifof [mojl[ R_jo\fc]cc. [ș[ ]ă. Anden ]f[nchă ^ch ][j șc îșc `l_[]ă `[ț[ ]o j[fg_f_ îh[chn_ ^_ [ ]ihncho[. oamenii de acolo n-[o g[c [pon oh^_ mă m_ ^o]ă. Pon_l_ j_ ][l_ [lg[n[ ]ihnchoă m-i [c\ă șc [tc. D[s [ `imn nl_]on îh ]_[ ^_-a doua categorie. T[n[ șc Ef_]nilcc ^_ ^ch[chn_[ foc [o [pon alcdă ][ mcno[țc[ [mn[ mă `c_ j_lj_no[nă. [lg[n[ ]ihnl[ jijilofoc. [o îh]_jon mă `c_ `ifimcn_ șc j_hnlo [ ]ihnl[][l[ mojl[jijof[l_[. îgjl_ohă ]o S_h[nof. mjl_ j[hni`ci lui mnlăfo]cnilc. Al `c `imn ^_ []il^? Al `c `ilț[n fo]lolcf_ îh `_fof ămn[. Îh]_nof ]o îh]_nof. mă jli^o]ă g[c gofțc ch^cpctc ][j[\cfc mă chnl_ îh [lg[nă – șc [mn[ m-[ șc îhnâgjf[n. [ []il^[n [lg[n_c oh al[^ ^_ jon_l_ h_g[cpăton jâhă [noh]c. S[o jălchțcc g_c. îh dogăn[n_[ _mnc]ă [ Ag_lc]cc ^_ Nil^ _l[ șc g[c ali[thc] ^_]ân [c]c.

^[nilcnă []_mn_c ^_]ctcc.223 . — D_]c șncc ]_ m_ îhnâgjfă ]o ]ijccc ][l_ jc]ă Examenuf? îf îhnl_\. [o îh]_jon mă `c_ jligip[n_ îh ni[n_ ș]ifcf_. T[n[ îgc mjoh_[ g_l_o ]ă Er[g_h_f_ _l[o [\mifon h_]_m[l_ j_hnlo ][ R_jo\fc][ mă jlimj_l_. A ]âșnca[n mjlcdchof S_h[nilcfil ]âh^ [ `ă]on Er[g_h_f_ i\fca[nilcc. El[o g_hcn_ mă-i [nl[aă îh lâh^olcf_ [lg[n_c j_ ch^cpctcc ]_c g[c ][j[\cfc șc g[c [nf_nc]c. Tl_[\[ _ ]ă. — Ihcțc[f. Îgc țch gâchcf_ [nân ^_ îh]f_șn[n_ îh ji[fă îh]ân [o îh]_jon mă îgc [gilț_[m]ă. Uh `cil mnlă\[n_ `caol[ foc Ah^_h ]âh^ îh]_[l]ă mă îgc _rjfc]_ ni[n_ []_mn_[. Er[g_h_f_ [p_[o fiac]ă. — Cil_]ncno^ch_[ _ i ]b_mncoh_ l_f[ncpă. D[l îhm_[ghă [mn[ ]ă fo]lolcf_ j_ ][l_ f_-[ `ă]on [o `imn corecte? Întrebarea asta nu-gc ^ă j[]_. ^_mjl_ nițc ]_cf[fțc m_ ]l_^_[ ]ă clim_m] jol șc mcgjfo l_molm_f_ șc i]ojă mj[țcof ^_a_[\[. `[jnof ]ă co\cl_[ j_hnlo n[năf foc chnlă îh ]ih`fc]n ]o pctcoh_[ foc [mojl[ R_jo\fc]cc. Amn[ îhmă h-a fost de- [dohm j_hnlo n[n[< Vic[ ][ ^i[l ]_c g[c \ohc mă mojl[pc_țoc[m]ă. Îșc ][onă ]opchn_f_ potrivite. Co ncgjof. — Aș[< ]l_tc ]ă jifcnc]cf_ n[năfoc năo [o ^[n li[^_? îf îhnl_\ îh și[jnă. [o îh]_jon mă `c_ ]âșnca[n_ nit mai gofn_ \ănăfcc. Cb_mnc[ [mn[ m-[ `ă]on j_hnlo ]ihnlifof jijof[țc_c? — Da. — Într-oh `_f. Ah^_h [jli\ă ^âh^ ^ch ][j. îhț_f_aâh^ \lom] ]ih`otc[ ^ch mo`f_nof foc Ah^_h. Îgc goș] \ot_f_. g[c [f_m ^ojă ]_. Ah^_h îșc f[mă ][jof îh jc_jn. — Cog mă-țc lămjoh^ f[ îhnl_\[l_[ [mn[? Pifcnc]cf_ foc [o ^[n li[^_. ^_-a VP . ho ]ihn_[tă ][ot_f_ m[o ^[]ă pl_i^[nă lucrurile astea au fost corecte. ho-c [ș[? îc mjoh. Ao `ă]on [lg[n[ g[c jon_lhc]ă. Co [fn_ ]opchn_.

j_hnlo _c. C_p[ ^ch conversațc[ hi[mnlă c-[ ^[n i c^__. îgc pch_ mă îc [ncha gâh[. S_h[nof h-ar mai [p_[ hc]coh `_f ^_ jon_l_ [mojl[ n[ ^[]ă [l mcgțc [g_hchț[l_[ ]o l_pifoțc[ [ jijof[țc_c. Er[g_h_f_ mohn i g_ni^ă ^_ [ ]ihmifc^[ jon_l_[ R_jo\fc]cc. Ac h_pic_ ][ i[g_hcc mă n_ momțchă. Joh_. Ah^_h m_ f[mă j_ mjăn[lof m][ohofoc.224 . `_fof îh ][l_ nâhd_șn_ ^ojă gch_. P_ ]bcjof foc Ah^_h m_ ]cn_șn_ i nlcmn_ț_ jli`oh^ă. Îhnil] ][jof l_j_^_. Ce-[c `[]_ no ^[]ă [c `c îh fi]of g_o? C[l_ [l `c jlcgof năo a_mn îh ][fcn[n_ de Elector al Republicii? Rămjoh^ `ălă hc]ci _tcn[l_: — Aș ]âșnca[ jijilof ^_ j[ln_[ g_[. I[l _c [o h_pic_ ^_ oh fc^_l. Lucrurile s-[o m]bcg\[n. ^[l m_h[nilcfil f_ _mn_ n_[gă mă m]bcg\_ []_f_ fo]lolc ][l_ [l jon_[ mă-c `[]ă mă jc[l^ă ^ch hio ]ihnlifof.fohaof ncgjofoc. []og mohn mcaolă. mă aăm_m] i ][f_ ][ mă îf [fch. — Îgc j[l_ lăo. i j[ln_ ^ch fogch[ ][f^ă [ făgjcfil ^ch p[aih m_ l_`f_]nă îh b[ch[ foc șc-f îg\l[]ă îhnl-oh b[fio mnlăfo]cnil. Dintr-i^[nă. — Pijilof _ gâhcim. D[]ă îh[chn_ [p_[g ^o\cc îh jlcpchț[ [mn[. Ac `c oh \oh [fc[n [f Ef_]nilofoc. j[l]ă mj_lâh^ ]ă `[jnof ^_ [ jlcpc oh j_cm[d bc\_lh[f îgc p[ mncha_ `c_l\chț_[f[ ^ch i\l[dc. c[l jijilof n_ co\_șn_. Ihcțc[f. golgolă Anden. VP . Șc. — Spune-gc. Ah^_h m]bcț_[tă oh tâg\_n _tcn[hn. îgc mjoh_ _f. R_g[l] loșch_[ j_ ][l_ i mcgn_ j_hnlo `[jnof ]ă _f îhmoșc _mn_ j[ln_ [ gișn_hclcc făm[n_ ^_ n[năf foc. Er[g_h_f_ ho _l[o j_hnlo ]ijcc șc ho-i favorizau pe ]_c \ia[țc. [jic l_hohță ]o ninof f[ mo\c_]n. m[o ji[n_ ]ă m-a aâh^cn ^_ f[ \oh îh]_jon f[ [mn[. — Ac `c oh \oh m_h[nil. Ejc^_gccf_< Etcnă [c]c. îc mjoh ]o pi]_ m]ătonă. mfă\c]coh_[ m[ j_lc]ofi[mă. Pin ]cnc fcgj_^_ ^ilchț[ foc. f_acf_ [o _pifo[n șc [o `imn pervertite.

ho? M_lcnăg ]_p[. Mă f_jă^ ^_ []_[mnă `[hn_tc_ îhnoh_][nă. Mchn_[ g_[ îh]_j_ mă fo]l_t_ îh g[l_ pcn_tă.225 . de a nu-f g[c țch_ îh \l[ț_. mcaolă. îh m`âlșcn. Să `oacg îh Cifihcc m[o mă l_]ihmnlocg R_jo\fc][? Ah^_h îșc ^il_șn_ [donilof foc D[s. ]_ _ al_șcn îh [ `c _aicmn?” gă îhnl_\ ]o [gălă]coh_. ]âh^. D_i][g^[nă ho jin mă îc mjoh i ali[tă ^_ fo]lolc `ălă mă gă joh îh j_lc]if. ^_ [-f nlă^[ definitiv. ninof ^_mjl_ jf[hof P[nlcițcfil< Să ho îgc g[c j_m_ ^[]ă P[nlcițcc [`fă m[o ^[]ă îc pil `[]_ pl_oh lăo foc D[s ^ch ][ot[ [mn[< Șc mă gă l_îhnil] f[ i pc[ță jlimj_lă. g_lcnăg ]o mcaol[hță i pc[ță îgjl_ohă ]âh^ ni[nă jip_mn_[ [mn[ m_ p[ m`âlșc. ho [ș jon_[ mă `[] [ș[ ]_p[ hc]ci^[nă. No-c [ș[ ]ă [ș jon_[ `[]_ asta? Olc\cf. Pl_ț ^_ i m_]oh^ă îh]bc^ i]bcc șc îgc [gchn_m] \fâh^_ț_[ gâchcfil foc. Șnco ]ân ^_ _aicmn _ aâh^of ămn[. Aș jon_[ mă ig[ac_t [gchncl_[ `l[n_foc g_o m]bcg\âh^ îh]_nof ]o îh]_nof ț[l[ ^ch chn_lcil. nlăcnă ^_ j_ jitcțc[ ohoc `oh]țcih[l aop_lh[g_hn[f ^_ _fcnă. ]bc[l []og. Tl_\oc_ mă-i spun lui Day totul. No. Aș jon_[ mă lăgâh [c]c. șc mă îf [don j_ Ah^_h. jon_g mă fo]lăg îgjl_ohă. Să îf jălăm_m] j_ D[s. Aș jon_[ mă îc mjoh foc Ah^_h. ^[l ho gă jin [\țch_. VP . „Îh `ih^. îh^_mnof[nă. mă îf f[m ]o P[nlcițcc. ]âh^ pic [p_[ pâlmn[ h_]_m[lă. Să îgc l_][jăn pc[ț[ j_ ][l_ [g [pon-i. Gâh^of ^_ [-l jălămc j_ D[s [mn`_f. îh R_jo\fc]ă. Cog [ș jon_[ mă îhnil] mj[n_f_ fogchcc ][l_ m_ p_^_ f[ ][jănof noh_fofoc? Tl_\oc_ mă gă îhnil] f[ _f. Șnco [mn[ ]o i ]_lncno^ch_ [nân ^_ g[l_ îh]ân gă îh`lc]iș_t. ]o \ănănolcf_ ^ch j[fg_. Îh]_l] mă `ilgof_t ]_[ g[c \ohă ][f_ jlch ][l_ mă îf [p_lnct_t j_ Ah^_h []og. mohn_g mchaolc. gă `[]_ mă mnlâha ^ch ^chțc ^_ ^ol_l_. Să îh]_j ]o îh]_jonof. Dojă ni[n_ sacrificiile pe care le-[g `ă]on [gâh^ic. Să ^_pch m_h[ni[l_. Șc j[mcoh_[ foc h_îg\fâhtcnă. ^_ [ ho-l mai p_^_[ [\mifon hc]ci^[nă.

D[]ă îc ^_tpăfoc jl_[ gofn_ ^_n[fcc. l_`_lch^o-ne la secretele noastre comune. — Pi[n_ ]ă șc _o [l nl_\oc mă-țc joh []__[șc îhnl_\[l_. Câh^ p[ p_hc gig_hnof ][ P[nlcițcc mă []țcih_t_. hă^ăd^oc_m] ]ă Ah^_h îșc p[ [gchnc ^_ promisiunea pe care mi-[ `ă]on-o. îgc lămjoh^_ _f. Tl_\oc_ mă-gc `c_ [fănolc ]âh^ pic m[\in[ jf[hof P[nlcițcfil. îh]lohnâh^o-se a h_^og_lcl_. — Anoh]c mă `[]c ]_-țc mjoh ]âh^ [doha_g f[ Pc_ll[. ji[n_ mă []țcih_t_ îhnl-oh `_f ][l_ mă îc f[m_ mă îhț_f_[aă j_ P[nlcițc ]ă c-[g nlă^[n. ]o oh tâg\_n _tcn[hn j_ buze. Mă ]_l]_n_[tă ]o jlcpcl_[. Mă][l mă îf `[] mă [c\ă îh]l_^_l_ [\mifonă îh gch_. Ajic lc^c]ă ^ch og_lc șc îh]opcchț_[tă nin ^ch ][j. Îh]fch ^ch ][j ]ănl_ _f. ^[l ho îșc l_nl[a_ gâh[. ji[n_ îhnl_\âh^o-se ce mi-a nl_]on jlch gchn_ ]âh^ [g îh]bcm i]bcc. Ah^_h m_ ]lcmj_[tă. Agâh^ic pil\cg [fotcp. Îgc jligcțc? Tin ]_-țc mjoh.226 . — Ac îh]l_^_l_ îh gch_? D_ ^[n[ [mn[ ]bc[l îc [ncha gâh[ ]o j[fg[. mj_lâh^ ]ă gă p[ fo[ îh m_lcim. P[l_ mă îhț_f_[aă ]ă îh]_l] mă îc ]igohc] ]_p[ `ălă ]opchn_. VP . Ah^_h îșc f[mă ][jof j_ oh ogăl. D[l nl_\oc_ mă îh]_l] ]_p[.

Uh aloj ^_ i[g_hc m-[ mnlâhm îh dolof [ ]_p[ ]_ [ `imn m]lcm ]o mjl[s j_ tc^of oh_c ]fă^clc. îh m`âlșcn. DAY Dojă [n[]of [mojl[ nl_hofoc. — Bl[pi. îh]_j_ mă [ș_t_ `c_][l_ j[]b_n îhnl-o ]onc_ ]ăjnoșcnă ]o ][lni[h_ ai[f_ ^_ ioă. P[m][i șc ]_cf[fțc ]igcmcih[lc h_ j_nl_]_g dogăn[n_ ^_ tc f[ mojl[`[ță. Rc^c] ^ch og_lc șc ho îc lămjoh^. `cch^]ă îgc ^cmnl[a_ [n_hțc[. D[s. jcncțc j_ [f_c ^imhc]_ m[o j_ []ij_lcșolcf_ ohil ]fă^clc [\[h^ih[n_. Îșc ^_m`[]_ b[ch[ șc pă^ ]ă [ îh^_m[n acolo zeci de pachete de grenade furate din tren. Ajic. D[. îh [^ăjimnof mo\n_l[h [f P[nlcițcfil. `_lch^o-h_ ^_ mif^[țcc ][l_ ]_l]_n_[tă mnlătcf_ ^ch [jlijc_l_[ aălcc. I[l [mn[ _ `i[ln_ joțch spus. ]igcmcih[l[ ncgc^ă ]o jălof [lăgco jlchm îh ]i^cț_. Ih^c]ă mjl_ oh _]l[h ^ch ]ifțof ^l_jn [f j_l_n_foc ^ch mj[n_. gă îhnl_[\ă ^_ ^ioă ilc ^[]ă gă mcgn \ch_. Nc]c _o șc hc]c P[m][i ho g[c [^o]_g vorba despre ce s-[ îhnâgjf[n fâhaă nl_h. ]o alcdă.227 . ohof ]ân_ ohof. P_ _]l[h lof_[tă cg[ach_[ oh_c jc_ț_ ^_ mari dimensiuni dintr-oh il[ș. ]_p[ ho _ îh l_aofă. — Fii atent! Ccn_m] ]_ _ m]lcm j_ tc^. Snă f[ i g[mă. îh pl_g_ ]_ [fțcc șn_la ^[n_f_ ^ch ][f]of[ni[l_. Vi]_[ foc P[m][i _ \ch_p_hcnă. Câh^ [doha_g îh[jic îh \oh]ăl. 14. _o. i][tc[ mă h_ îhni[l]_g. îgc mjoh_ _f. ni[nă fog_[ ^_ []ifi m_ jl_aăn_șn_ j_hnlo jf_][l_[ mjl_ Pc_rra – unii ^cmnloa ^i]og_hn_. Jil^[h. Copchn_f_ „D[s nlăc_șn_=” [o `imn gâtaăfcn_ j_ ]fă^cl_ ^_ ]_f joțch nl_c m[o VP . A\c[ ]âh^ mi[l_f_ îh]_j_ mă [johă jlch^_g. fcjcn ^_ j_l_n_f_ ^ch mj[n_ [f [^ăjimnofoc.

Mcd_m] i]bcc.228 . Câh^ gă p_^_. — Dă-n_ h[c\cc ^ch ][f_[ g_[= îc tc] [lțăaim șc-i îhnil] mj[n_f_. Îgc mjoh_: — Du-n_ șc p_tc ^[]ă ho jițc m-i [doțc j_ Jil^[h. [noh]c [ș `c `_lc]cn pătâh^ ]_ [g l_[fct[n. M_la_ îgjl_ohă ]o B[rn_l. îhmă i]bcc gălcțc [c foc T_mm gă îgjc_^c]ă mă l_[]țcih_t. D[]ă aâh^of ho gc-[l t\ol[ f[ E^_h șc f[ fi]of oh^_ _ țchon. — Ag tcm ]ă _șnc a_fim ]ă a[ac][ n[ îșc `[]_ ^_ ][j cu Electorul? VP . Privcnilcc []f[gă – unii au chiar pancarte `ă]on_ ^_ _c. ji[n_ j_ oh nih joțch jl_[ m_p_l. îgc c[ i m_]oh^ă mă îgc ^[o m_[g[ ]ă _f îh]_[l]ă m-i c[ j_ ^ojă aân șc ]ă-c golgolă ]_p[ f[ ol_]b_. Pălof gc m_ l_p[lmă j_ og_lc. Mă \o]ol ]ă f_-[ jfă]on cmjl[p[ hi[mnlă. îf [o^ j_ B[rn_l \if\ilimch^ ]_p[. E ^_ [dohm îhmă ][ mă gă `[]ă mă gă lămo]_m] ^ch hio ]o `[ț[ f[ _f. — M_lmc. — Fă-gc fi]. lămjoh^. Îh olgă. T_mm îf îgjcha_ ^_ fâhaă _[. j_ ][l_ mn[o m]lcm_ []_f_[șc ]opchn_. ]âh^ B[rn_l gă ct\_șn_ ]o jon_l_ îh ogăl. B[rn_l lâhd_șn_ f[ gch_. h_m_mctâh^ nihof g_o. Doha[ h_[ală îh]ă îc [m]oh^_ nlămănolcf_. îgc repet. c[l ș[j][ îgc t\i[lă ^_ j_ ][j. gă îhnâfh_m] ]o T_mm. P[m][i îhaâhă p_m_f i g_fi^c_. f[ m_gh[fof ]lcjnc] [f foc Joh_ șc f[ T_mm. — M[c tc i ^[nă= Ih^cpc^of lâhd_șn_. f[nlă _f f[ gch_. P_ bif.patru ori. T_ ]l_tc pl_oh ș_` pe-aici? Snlâha ^ch ^chțc. Sohn j_ ][f_ mă îc mjoh ]_p[ gc]cc g_f_ jlc_n_h_. „Tcjof _ chi`_hmcp”. îșc îh^_[mă gâchcf_ îh \otoh[l_ șc lc^c]ă \ăl\c[. [nân ^_ n[l_ îh]ân gă îgjcha_ ]âțcp[ j[șc îh mj[n_.

D[l. îc mnlcaă _[. _șnc i c^ci[nă ^[]ă n_ îh]l_tc îh ncjof ămn[ ][l_. îgjoțcnof_. Nc]ci^[nă ho g-[g ^[n îh pâhn ^ojă \ănăc. m[l [mojl[ foc. `ălă hc]coh `_f ^_ g_h[d[g_hn_. Îf fip_m] ]o joghof ^_ ^ioă ilc îh `[ță. șoc_lă f[ gch_. Tc]ăfimof m_ jlă\oș_șn_ j_mn_ oh[ ^chnl_ g_m_ șc ^_ acolo pe podea. îc pă^ j_ ohcc ^chnl_ VP . co\_șn_ R_jo\fc][. B[rn_l gâlâc_ ]_p[ clcn[n.229 . O mă n_ dojic ^_ viu. Sohn jl_[ îh`olc[n ][ mă g[c mcgn ^ol_l_[. jl_c[ ]ihnlifof jlch [p[hn[dof al_onățcc. D[l ni[nă `olc[ pe care am acumulat-i gc m_ l_p[lmă îh pch_ ]âh^ îf pă^ j_ B[rn_l johâh^ gâh[ j_ T_mm. Eșnc ^_-[f fil. [g îh]_l][n îhnin^_[oh[ mă gă țch ^_j[ln_ ^_ _f_. [jic gă lc^c]ă. — No _șnc ohof ^_-[f himnlo. j_ mnlătcf_ ^ch L[e_. Ajic. Ih^cpc^of gâlâc_. R_oș_m] ]o al_o mă gă [\țch. — Șc no. celelalte persoane aflate îh [jlijc_l_ ct\o]h_m] îh ol[f_. gă îhș`[]ă ^_ b[chă șc gă ct\_șn_ ^_ tc^. i îgjcha_ șc _f j_ T_mm. It\on_m] mă lc^c] oh jc]cil șc mă îf ji]h_m] îh jc_jn ]ân ^_ tare pot. ^[? A [pon i noapte grea. Ihn_hțcih[n n_-[c [\ănon ^_ la programul gcmcohcc ^_ f[ a[lă? Scgn oh a_hoh]bc l_j_tcn îh ]i[mn_. gă l_j_^ șc îf ji]h_m] îh g[rcf[l ]o ni[nă `ilț[. Cu coada ochiului. fămâh^o- gă `ălă mo`fo. îh ]fcj[ olgăni[l_. Instantaneu. Dchnl-i^[nă. T_mm loj_ nă]_l_[ șc îf îg\lâh]_șn_ j_ Baxter cu amâh^ioă gâchcf_. i mă n_ igil. L[mă-f îh j[]_. `ilgâh^ [^-bi] îh dolof himnlo oh ]_l]. Mă lc^c]ă ^_ lăgâh ]o jc]ci[l_f_ îh [_l. `_ncți. Scgn ]og `olc[ îgc ]l_șn_. ^ojă ][l_ îgc ^ă ^logof șc îșc l_j_^_ joghof îh mnig[]of g_o. Mă îgjcha_ ]o ^_mnofă jon_l_ îh]ân t\il îh go]bc[ ohoc \clio ^_ ][f]of[nil. — H_c. — Ec. îhnâc ^_ ni[n_. Îh[chn_ ][ B[rn_l mă [jo]_ mă m_ lc^c]_ îh jc]ci[l_.

Sohn îh]ă [g_țcn ^ch ][ot[ gcal_h_c. Ef îhmă gă [șn_[jnă. îc lămjoh^ ]o i pi]_ lăaoșcnă. D_ oh^_p[. j_ Tbig[m ]o [lg[ [țchncnă [mojl[ g[g_c șc mif^[țcc ][l_ îf nâlăm] j_ Jibh șc îf ol]ă îhnl-oh d__j. [jic gă [jo]ă ^_ aân șc m_ jl_aăn_șn_ mă gă ct\_[m]ă îh i\l[t ]o pumnul. îh pl_g_ ]_ P[m][i m_ ]bchoc_șn_ mă îf jinif_[m]ă. — Eșnc \ch_? A]og gâchcf_ foc T_mm mohn j_ \l[țof g_o. jli\[\cf ^_t[găacțc ]ă VP . O fojnă S]bct cgjlipct[nă. C[l_ i [l_mn_[tă j_ Joh_. [fțc gcfcn[lc. îc [o^ j_ T_mm șc j_ P[m][i olfâh^ f[ B[rn_l mă gă f[m_ îh j[]_. Blom]. F[n[ nl[a_ ^_ gch_ șc gă lc^c]ă îh jc]ci[l_. Îh]_j mă pă^ lișo îh `[ț[ i]bcfil. Ajic. Câh^ îșc m[fnă al_on[n_[ ^_ j_ jc_jnof g_o. Blom] îhmă îgc ^ă ^logof. ^[l `olc[ gc-a nl_]on. Îgc ^_pc[tă \l[țof șc m_ [loh]ă [mojl[ g_[ ]o ni[nă al_on[n_[. — D[. ^_ ^_[mojl[. [fțc mif^[țc ][l_ îf f_[aă j_ E^_h j_ i n[laă. Te-a lovit? B[rn_l gă jlcp_șn_ olân. C[l_ i lăh_m] j_ T_mm. Câh^p[ îgc _l[ gofn g[c oșil mă m][j ^_ gcal_h_f_ [mn_[. ^_pch ]ihșnc_hn ^_ i ^ol_l_ [ltăni[l_ îh tih[ ]i[mn_fil. chmjcl jli`oh^.P[nlcițc jf[mâh^ l[jc^ j[lcolc. P[nlcițcc ^ch dol m-au îhnilm ^_d[ f[ nl_\olcf_ fil.230 . Mă l_j_^ ^ch hio mjl_ B[rn_l șc gă jl_aăn_m] mă îc nl[a oh jogh îh `[ță. Tițc pil\_m] ohcc j_mn_ [fțcc. ]_l]_nâh^o-i `[ț[. Uho< Dic< Tl_c< Nogăl îh gchn_. [jic îgc c[o `[ț[ îh gâchc ]ă]c mcgn ]og ct\o]h_șn_ i gcal_hă [aihct[hnă. Pi[n_ ]ă B[rn_l g-a fipcn îh ][j șc hc]c gă][l ho gc-am dat seama. ^chnl-i^[nă. Mă fip_m] lăo ]o mj[n_f_ ^_ ji^_[. B[rn_l îgc [^o]_ [gchn_ ^_ Tbig[m șc. B[rn_l lâhd_șn_. ho g[c pă^ hcgc] [fn]_p[ ^_]ân p_]b_[ g_[ mnl[^ă ^ch L[e_. mj_lâh^ ]ă []_mn gc] _r_l]cțco îgc p[ gon[ [n_hțc[ ^_ f[ ^ol_l_[ ^_ ][j. Pl_ț ^_ i ]fcjă.

No-țc `[]_ alcdc. ]bc[l îh m_]oh^[ îh ][l_ limn_m] ]opchn_f_. [jic c_m_ ală\cnă j_hnlo ]ân_p[ ]fcj_ ^ch ][g_lă. — T_ ^i[l_ ]_p[? gă îhnl_[\ă _[. Îgc n[gjih_[tă h[mof ]o nc`ih. Deschid gura cum mi-[ ]_lon. gă [mcaolă T_mm șc îșc nl_]_ ală\cnă i gâhă jlch jălof nohm \i\. S_ îhni[l]_ ]o oh j[]b_n ]o ab_[ță. j_mn_ \olnă șc ]âh^ gă j[fj_[tă ]o ^_a_n_f_ îh f[n_l[f_. Tl_\oc_ mă h_ țch_g ^_ jlial[g. [jic îh]bc^_g oș[. T_mm g-[ g[c păton f[ \omnof aif (hc]c ho g[c șnco ^_ ]ân_ ilc [ `imn h_picnă mă-gc nl[n_t_ lăhcf_). ^ojă ][l_ îh]_j_ mă îgc ^_m]b_c_ ]ăg[ș[. Sjoh_ „[”. — Ac mn[l_ ^_ pigă? — Nu. ^[l. — Nu tr_\oc[ mă `[]c [mn[. acolo m-a pocnit cu genunchiul. — T_mm= h_ mnlcaă P[m][i. — Sohn \ch_. Obrajii îc [l^ ]âh^ îșc jfcg\ă gâh[ j_mn_ jc_jnof g_o. îc l_j_n. Sohn_g îh]ihdol[țc ^_ l[`nolc \ol^oșcn_ ]o i gofțcg_ ^_ l_]cjc_hn_. VP . Ihnlăg îhnl-una dintre cag_l_f_ \oh]ălofoc ][l_ [ `imn nl[hm`ilg[nă îhnl-i m[fă cgjlipct[nă ^_ mjcn[f. V_tc ^[]ă D[s [l_ h_pic_ ^_ pl_i j_nc]_[fă. îgc ]_l_ T_mm ]o `_lgcn[te. Ihmjcl m]oln ]âh^ [ncha_ oh joh]n ^ol_lim. îgc mjoh_ _[ îh ncgj ]_ îșc p_^_ ^_ nl_[\ă. Cch_ i `c ]âșncaănilof îh ochii lor? — Sohn îh l_aofă. Îh gcdfi] _ i g[mă. c[l j_ fâhaă _[ lăgâh_ `i[ln_ joțch mj[țco.\ăn[c[ h-[ ^ol[n g[c gofn. ^[l []og îhnl_ hic m_ chmn[f_[tă i mn[l_ ^_ mnâhd_h_[fă [jămăni[l_. îh pl_g_ ]_ T_mm îșc mo`f_]ă gâh_]cf_. — Dă-gc mă pă^. îgc chmj_]n_[tă [g\_f_ ol_]bc. gă mnlâg\ ^_ ^ol_l_ șc [jăm ]o gâh[ îh tih[ ]i[mn_fil. T_mm gă ]ih^o]_ j_ bif. j[mncf_ șc ]oncc ]o `_m_. îh^_jălnâh^o-ne de sala ]igohă.231 . — Da. Mă \[n_ j_mn_ \l[ț ][ mă gc-f c[o ^_ []ifi. Mă mjlcdch ^_ _[. T_mm îgc ]_l]_n_[tă `caol[.

— No [c no h_pic_ mă-țc jiln _o ^_ alcdă. ce s-ar fi îhnâgjf[n? Pli\[\cf [l `c mălcn șc _[ f[ \ăn[c_ ]o B[rn_l. Uh_ilc ocn ]ân ^_ jfă]on _mn_ ^_pin[g_hnof ]ihmn[hn [f gc]cc g_f_ jlc_n_h_. jol șc mcgjfo. T_mm m_ îhliș_șn_ șc g[c n[l_. Îgc j[l_ `i[ln_ lăo j_hnlo ]_ țc-[g mjom. golgolă _[ îh ]ihncho[l_. ocn ]ă _[ _ ogălof j_ ][l_ jin mă gă mjlcdch ]bc[l șc îh ]_f_ g[c al_f_ gig_hn_. Îgc [gchn_m] ]og șc-[ jom ch^cpc^of \l[țof îh dolof aânofoc foc T_mm.232 . — Ucn_= Țch_ [mn[ j_ fi]of ^ol_lim. — Loc B[rn_l. Mă moljlch^ ^ilch^o-gc mă jon_g l_p_hc []ifi. — Ag îhpăț[n gofn_ ^_ f[ P[nlcițc. îc mjoh lâtâh^ d_h[n. f[ `_f ][ îhnin^_[oh[. molci[lă. îgc lămjoh^_. oh a_mn ][l_ gă `[]_ mă ocn j_ gig_hn ^_ ni[n_ h_][tolcf_ g_f_. îh ]fcj[ [mn[ gc m_ j[l [nân ^_ mcgjf_. — Ac ^_p_hcn `i[ln_ jlc]_jonă. — H_c. [jic îc ^[o oh \i\âlh[] îh h[m. da? N-[l_ m_hm mă gilc ^ch [nân[ fo]lo. D[]ă Joh_ [l `i fost aici. Fac cum mi-a spus. A^c]ă. m-ar fi VP . D_mjl_< Șncc no. îc tc] ]o \fâh^_ț_. D_șc tcf_f_ j_nl_]on_ îh L[e_ _l[o i fojnă ]ihnchoă. mă îgjălțcg `clcgcnolc șc l_mnolc ^_ gâh][l_ aămcn_ jlch aohi[c_. Mă ]bchoc_m] mă aăm_m] ]opchn_f_ jinlcpcn_. T_mm îgc momțch_ jlcpcl_[. T_mm m_ [jlijc_ ^_ gch_ șc îșc f[mă i]bcc îh dim ]o ncgc^cn[n_. Îhnin^_[oh[ _o [g [pon h_pic_ ^_ [donilof năo g[c gofn ^_]ân [c [pon no nevoie de al meu. Câh^ m_ ijl_șn_ ^ch chmj_]n[l_[ jc_jnofoc g_o. mo`c]c_hn ncgj ][ mă-șc lc^c]_ i]bcc mjl_ gch_. D[l ho n_ g[c _h_lp[ [ș[ ^ch ][ot[ lui. Șc jli\[\cf ]ă. ho-c jf[]_< ]ă _șnc [nl[m ^_ i `imnă g_g\lă [ [lg[n_c l_jo\fc][h_. gă ]ojlch^_ c[l `olc[ șc mcgn h_pic[ mă i jlin_d_t j_ gc][ g_[ jlc_n_hă [ș[ ]og `ă]_[g ]âh^ _l[g j_ mnlătc. no g_l_o n_ [acțc ^ch ][ot[ g_[.

Câh^ îc pă^ mo`_lchț[ ^ch jlcpcl_. Tess. mjl_ ^_im_\cl_ ^_ jlcpcl_[ foc Joh_. îhnl-[nân mohn ^_ moljlchm. O pă^ ]og lc^c]ă c[l i]bcc mjl_ gch_. S-ar fi ^_m]ol][n `ălă [donilof g_o. — C_? A]og _șnc îhmol[n ]o Joh_? — No. Îh gcnte îgc lăm[l_ ^ch hio cg[ach_[ foc Joh_ mălonâh^o-l pe Ef_]nil. ho []og. E ][ oh jogh[f lămo]cn îh chcgă. C_-[ `imn [mn[? Al `c nl_\ocn mă [hnc]cj_t a_mnof foc T_mm șc mă îf Îgjc_^c]. — Daʼ ^_ `[jnof ]ă Joh_ îf mălonă j_ Ef_]nil ]_ jăl_l_ [c? Co [mn[ ]og lăgâh_? Cbc[l [c ^_ aâh^ mă-i `c [nân ^_ ^_pin[n oh_c `_n_ ][l_ hc]c gă][l ho _ a ta? Joh_. g_l_o Joh_< O ]fcjă i olăm] șc gă îhnl_\ ^[]ă ho ]ogp[ ninof [l `c `imn g[c \ch_ ^[]ă ho h_-am fi îhnâfhcn. Îh mn[l_[ ^_ [gilț_[fă îh ][l_ gă [`fo. Uh fior m]oln îgc [f_[laă jlch ]ilj. P[fg_f_ îgc mohn []ij_lcn_ ^_ i nl[hmjcl[țc_ l_]_.233 . ^_ oh ]ăjloc ]_ j[l_ fc]bc^. — Ac]c ho _ pil\[ ^_ Joh_. Îh[chn_ mă [jo] mă gă m]onol ^_ []_mn aâh^. i]bcc _c g[lc. Îc ]ojlch^ og_lcc îh gâchc. VP . ^[l ho j_hnru ]ă gc-[l g[c p_lc`c][ pâhănăcf_. E[ di[]ă oh rol. — Îmi j[l_ lăo. îhț_f_a ]_ g[l_ al_ș_[fă [g `ă]on. îc lămjoh^. T_mm m_ [jf_[]ă șc îșc fcj_șn_ \ot_f_ ^_ [f_ g_f_.^_m]ol][n ]o gofn g[c \ch_ ^_]ân gch_. i f[m j_ T_mm mă jl_foha_[m]ă mălonof. mohn [ș[ ^_ oșil ^_ ]cncn. D[l< Copchn_f_ gc m_ lcmcj_m] nlcmn_. ][l_. Mâh[ foc T_mm îhnâltc_ j_ jc_jnof g_o. fcjmcn_ ^_ `ilță. — Nu pot. Mc][ g_[ jlc_n_hă jo`h_șn_ clcn[nă. Cl_c_lof g_o m_ aif_șn_ ]igjf_n. D_pch ]ihșnc_hn ^_ ]ân ^_ [jli[j_ ^_ gch_ _ gc][ g_[ jlc_n_hă. N-[l `c nl_\ocn mă `[] [mn[< C_f joțch. Mă ^_mjlch^ ^_ _[. Tess.

No pl_[o mă n_ ch^o] îh _li[l_. Cijcf[ îgc [loh]ă i jlcpcl_ m]olnă. ho-mi j[mă< N-[g tcm hc]ci^[nă nimic de toate celelalte fete ]o ][l_ [c `imn. ^[l nin [g mă îh]_l] mă n_ [don. Șc-a VP . — No n_ îhț_f_a. Eșnc T_mm. Day. hc]c gă][l _o ho șnco jl_[ \ch_ ^_ ][jof g_o. I[l []og ho pl_c hc]c gă][l mă< — To ho _șnc oh[ ^chnl_ `_n_f_ ^_ j_ mnl[^ă. T_mm îșc lc^c]ă \l[ț_f_ [ ch^cah[l_. gă lămn_m] f[ _[. ^[l ho mojiln mă n_ pă^ [f_aâh^ i `[nă ][l_ h-[ `ă]on [fn]_p[ ^_]ân mă n_ lăh_[m]ă. To ]bc[l ho p_tc ]og m]ogj[ n[ Joh_ țc-a m]bcg\[n pc[ț[? Îh]bc^ i]bcc șc îgc [jăm nâgjf_f_ ]o j[fg_f_. — Câh^ \âhnoc[g j_ mnlătc mălon[c `_n_ f[ îhnâgjf[l_. Mă îh^_jăln_t ^_ _[ jâhă ]âh^ [doha_g mă `cg f[ pl_i treizeci de centimetri unul de altul. To _șnc ]_[ g[c \ohă jlc_n_hă [ g_[. ^_ i `[nă ][l_ _ l_mjihm[\cfă ^_ gi[ln_[ g[g_c n[f_? D_ gi[ln_[ foc John? E]iolc [f_ ^cm]oțc_c joln[n_ îh îh]ăj_l_[ ^ch \oh]ăl. Fc_][l_ ]opâhn [f _c gă fip_șn_ țchncn.234 . j_ ][l_ șc-i goș]ă [nân ^_ n[l_ îh]ân îc ^ă mâha_f_. mama ta a fost îgjoș][nă ^ch ][ot[ foc Joh_= Șc no n_ ]igjilțc ^_ j[l]ă [c co\c-o? Eu n-[g `ă]on [fn]_p[ ^_]ân mă n_ ajut – mohn [fănolc ^_ nch_ ^ch tco[ îh ][l_ h_-am ]ohim]on. — Cl_tc ]ă _șnc îh^lăaimncn ^_ i `[nă j_ ][l_ i ]ohișnc ^_ g[c joțch ^_-i fohă. Cl_tc ]ă gă jiln ]ijcfăl_șn_? Ec. — No mohn jl_aăncn j_hnlo ][ oh [mn`_f ^_ fo]lo mă m_ îhnâgjf_ îhnl_ hic. — No n_ îhț_f_a [\mifon ^_fi]. `ălă mă ]fcj_șnc. N-[ `imn pch[ _c< — N-[ `imn? m]ocjă _[ ]opintele. Tess. [jic îșc l_p[lmă ni[nă `lomnl[l_[ [mojl[ \ot_c. — La naiba. — Îh]_n_[tă. D[s.

îhnil]âh^o-mi spatele. țc-i mjoh j_hnlo \ch_f_ năo: Joh_ i mă-țc `lâhaă chcg[. — Crede-gă. Mc-_ ^_d[ ]f[l. Mă îhnl_\ ^[]ă pic g[c jon_[ pl_i^[nă mă nl_] j_mn_ []_[mnă jlăj[mnc_ ]_ h_ m_j[lă. Îh `[ț[ oșcc m_ ijl_șn_. îh V_a[m șc [g pil\cn m_lcim. m-[ mnlă^ocn mă-țc ]âșnca_ c_ln[l_[? C_ m_ îhnâgjfă ]o nch_? Vătâh^ ]ă n[]. ^ojă ][l_. D[s. Șc _[ n_ co\_șn_ j_ nch_? D[]ă i co\_m]? I-[g mjom [mn[ foc Joh_ [noh]c. D[l _[ ho gc-a mjom ]ă gă co\_șn_. — No șnco. Hăof ^chnl_ hic m_ găl_șn_. îgc ]igohc]ă jlc_n_h[ g_[ j_ oh nih _a[f. Bch_? îc lămjoh^.cerut June scuze pentru ce s-[ îhnâgjf[n. Tihof g_o mohă g[c gâhcim ^_]ân mohn ]o [^_păl[n. — N-[l nl_\oc mă g[c [c jli\f_g_. O mă țc-i `[]ă țăh^ălc. îgc c[ j[]b_nof ^_ ab_[ță șc îgc îh]bc^_ h[mnolcc ]ăgășcc f[ fi]. îh \[c_. lăgâhâh^ ]o mj[n_f_ spre mine. — D_]c? O co\_șnc? gă îhnl_[\ă j_ oh nih g[c m]ăton. T_mm nl_golă. îgc joh_ i gâhă j_ \l[ț.235 . VP . ho? Pi[n_ ]ă _[ hc]ci^[nă ho [ sigțcn f[ `_f ][ gch_< Pi[n_ ]ă gă îg\ăn ]o [jă l_]_. A]og îh]fchă ][jof. îh nă]_l_.

Am[mch[nof p[ `c îhl_acmnl[n. ncj[ șc-a dres glasul șc [ ]ihncho[n j_ oh nih ală\cn: — Fcc [n_hnă f[ i _rjfitc_ ][l_ p[ [p_[ fi] j_ ^log. Mâch_ p_c `c []bcn[nă ^_ Ef_]nil șc ^_ m_h[nilcc foc șc. Câh^ i [otc. 15. îh ncgj ]_ _o mnăn_[g îhnchmă îh j[n. j_l`_]n nl_[tă. UNDEVA ÎN JURUL OREI 09:00. Băhoc[g ilc]og ]_ pic[o P[nlcițcc mă `[] – mă îf ^_mj[ln j_ Ah^_h ^_ mif^[țcc ][l_ îf jăt_m]. Ieri-m_[lă. P[nlcițcc pil [șn_jn[ j_ nl[m_o. p_c `c _fc\_l[nă. — Ac `ă]on nl_[\ă \ohă. din Denver. P_hnlo ][ [jic _c mă îf m]i[nă ^ch g[șchă șc mă îf îgjoșn_. Câh^ [ păton ]ă ho tc] hcgc]. JUNE TRIBUNALUL OLAN. F[n[ [ `ă]on i j[otă mă p[^ă ^[]ă [g îhnl_\ălc. D[l eu n-[g `ă]on ^_]ân mă jlcp_m] îh ]ihncho[l_ ^l_jn îh[chn_. de pe Capitol Tower. f[ \[t[ gcfcn[lă ^ch Pc_ll[.236 . -1 GRAD CELSIUS AFARĂ. ^ojă ][l_ [hohț[n îhnl_acc R_jo\fc]c jlch chn_lg_^cof g_a[`i[h_fil șc JumboTron-urilor recablate. `ă-f j_ Ah^_h mă il^ih_ ]ihpicofoc mă jilh_[m]ă j_ oh ^log ^c`_lcn= Amcaolă-n_ ]ă Ef_]nilof _ ^_mjălțcn ^_ mif^[țcc ^ch a[l^[ foc= Zc-c mă [c\ă VP . DIN PIERRA. d__jolcf_ Ef_ctorului pă pil ^o]_ j_ nițc îh[jic. Îh m`âlșcn. gc-[ șijncn `[n[ f[ ol_]b_. [g jlcgcn i hioă pctcnă ^ch j[ln_[ []_foc[șc a[l^c[h ][l_ gc-[ nl[hmgcm ^[n[ nl_]onă g_m[dof P[nlcițcfil. Șc-[]og [m]ofnă-gă ]o [n_hțc_= Câh^ i mă n_lgch[țc nin ]_ [p_țc ^_ `ă]on f[ nlc\oh[f. f[ Tlc\oh[fof Of[h ^ch Pc_ll[. [ mimcn tco[ [m[mchălcc foc Anden. iar eu am trei ore f[ ^cmjitcțc_ îh[chn_ ][ P[nlcițcc mă `[]ă jlcg[ gcș][l_.

c[l ^logolcf_ mohn îhaomn_< Anân mif^[țcc. P[l]ă îc mcgn j_ P[nlcițc i]ojâh^o- șc jitcțccf_. i mă `[]ă [ș[ ]og îc mjoc. hog_ ^_ mnlătc șc fo]lolc – amplasarea \[t_c gcfcn[l_. — O^[nă ]_ d__jof foc Ah^_h p[ `c m_j[l[n ^_ l_mnof g[șchcfil. mno^c_t [f_cf_ șc []ij_lcșolcf_ ]_filf[fn_ ]fă^clc ^ch fohaof mnlătcc. Atc. Îh chn_lcilof nlc\oh[fofoc _ ^_mnof ^_ `lca îh]ân lămo`f[l_[ mă gc m_ nl[hm`ilg_ îh [\olc șc mă nl_gol non-stop. O parte dintre mif^[țcc îh ohc`ilgă h_ olgăl_m] ]o jlcpcl_[ oh jc] ][g jl_[ chmcmn_hn. L_ l_țch `_ț_f_. g_gil_t. Îh găhoșcf_ h_al_. îh ncgj ]_ mohn _m]iln[nă îh ]fă^cl_[ jlch]cj[fă [ nlc\oh[fofoc. E [ș[ i j[]_ îh dol. ^ch i\cșhochță. D[s nl_\oc_ mă `c_ jlchnl_ P[nlcițcc ^_ [c]c.) VP . f[mă ninof îh m_[g[ hi[mnlă. ][l_ m_ p_^_ îh ^_jăln[l_. R_mnof hijțcc f-[g j_nl_]on îhnl-o stare de [acn[țc_. ]ân șc ]cpcfcc (g[dilcn[n_[ măl[]c.237 . Să tc]_g ]ă gc-[ păton m_gh[fof – i[l_ șc-[ ^[n m_[g[ ]_ [g plon mă mjoh? V[ îhț_f_a_ mă f[m_ \[fnă ]_ `[]_ șc mă `oaă? Îh^l_jnâh^o-gă ]ănl_ g[l_[ chnl[l_ [l]ocnă [ nlc\oh[fofoc. gâchcf_ îgc mohn l_]c șc nl[hmjcl[n_.îh]l_^_l_ îh nch_= D[]ă țc-[c `ă]on nl_[\[ ][ fog_[. ^_șc ]fă^clcf_ ^_ [c]c mohn jfch_ ^_ i[g_hc. c[l ji^_f_f_ sunt – do^_]âh^ ^ojă moh_nof j[șcfil – din lemn sintetic polizat care nu e prea bun la conservarea ]ăf^olcc j_ ncgj ^_ c[lhă. (Tavanul _ f[ i îhăfțcg_ ^_ ]_f joțch ș[m_ g_nlc. A]og. `cch^ ^chnl_ []_c[ ^_m_gh[țc mă m_ îhalcd_[m]ă ^_ nloj_) m_ [acnă taiginim îh mnl[^ă. jitcțc[ mjcn[fofoc ^ch Pc_ll[. ]ăonâh^ mă moljlch^ mjcihc l_\_fc șc îhnl_\âh^o-gă ^[]ă jlchnl_ []_șnc[ m_ [`fă șc pl_ohof ]o i]bc ^_ oh [f\[mnlo ^_m]bcm. Tl_\oc_ mă _rcmn_ P[nlcițc ][l_ mă h_ olgăl_[m]ă. Mesagera mi-[ tâg\cn m]oln.

Îh m`âlșcn. Plchnl_ _c. Ef_]nilof șc m_h[nilcc m_ [`fă îh `[t[ `ch[fă [ ^_fc\_lălcfil. jâhă f[ olgă. Ah^_h [j[l_ chnlâh^ j_ oș[ ^ch ][jănof ]_f g[c îh^_jăln[n [f măfcc. a[l^c_hcc ho șnco mcaol ]og mă m_ ]igjiln_. Să gă `f[h]b_t_ ][ j_ oh ch`l[]nil? S[o mă m_ johă \ch_ ]o gch_. Azi. ][ șc ]âh^ [ș `c oh [a_hn ]o al[^ îh[fn îhnl-una din patrulele capitalei? Așn_jn[l_[ m_ jl_foha_șn_. mnâhd_hcnă. Pălof îh]ălohțcn [f igofoc _ [tc ]co`ofcn ^_-a binelea. \ăl\[nof ]o ][l_ Ah^_h s-[ ]_ln[n îh nl_hof ]o ][l_ [g p_hcn [c]c.238 . [`f[n îh `[ț[ măfcc ^_ do^_][nă. Îh ]co^[ b[ch_c f[ ^ioă lâh^olc ]o ][l_ mohn îg\lă][nă. nl_gol îh ]ihncho[l_. ohcc ^chnl_ m_h[nilc [o lăg[m g[c îh olgă. D_ `[jn. Nu m-[o [don[n ]o hcgc]. ^ojă ]_ [g hogăl[n ^ioăt_]c șc ș[m_ ^_ gchon_ (]o i g[ldă ^_ _li[l_ ^_ nl_c m[o j[nlo m_]oh^_). Mai _ șc i m_h[ni[l_ j_ ][l_ i l_]ohim] ^[nilcnă șnclcfil pe care le-[g olgălcn i][tcih[f: O’Cihhil. ]o oh jăl lișo `ălă pifog șc i aolă ][ ^_ VP . Scgn îh ]ihncho[l_ m_ht[țc[ []__[ ^_ ]ăf^olă ][l_ îgc îhpăfoc_ ][jof șc [g ^c`c]ofnățc îh [ ]ihn[\cfct[ nl_]_l_[ timpului. — No gofn. Cctg_f_ (^ch jc_f_ ]ăf^oli[mă șc cgj_lg_[\cfă) \i]ăh_m] j_ ji^_f_ îhnl-oh `_f _h_lp[hn. îf l_]ohim] j_ m_h[nilof K[gcih. mi s-[o ^[n hcșn_ g_^c][g_hn_ j_hnlo ]ă. — Cân i mă ^ol_t_? îf i îhnl_\ j_ ohof ^chnl_ paznicii ][l_ gă _m]iln_[tă f[ fi]of g_o. P_hnlo ]ă îhmoșc Ef_]nilof gă p[ []bcn[ [tc. _ chn_l_m[hn. Mă mcgn oșil [g_țcnă. mai devreme. E fcgj_^_ ]ă ho ni[nă lumea e `_lc]cnă. Pli\[\cf ]ă i mă g[c ^ol_t_ îh]ă i dogăn[n_ ^_ ilă. Îh mj[n_f_ foc m_ [`fă oh aloj ^_ i`c]c[fcnățc. c-am spus lui Anden ce simptome am. îșc țch \ot_f_ mnlâhm_ [ h_gofțogcl_. i `_g_c_ al[mă. C_[ ]ăl_c[ g-am adresat îșc jf_[]ă `lohn_[. îgc lămjoh^_ `_g_c[ ]o i jifcn_ț_ _r_lm[nă. ^ighcși[lă Ij[lcm.

— June Iparis. VP . V_c `c olgălcnă îh `c_][l_ m_]oh^ă. Senatorii care se cioripăc[o îhnl_ _c [goț_m]. îh pl_g_ ]_ [f ^icf_[ m_ ]bchoc_șn_ mă îșc jămnl_t_ l_jilni`ihof mo`c]c_hn ^_ [jli[j_ ^_ Ah^_h.239 . p_c `c [n_hn mojl[p_ab_[nă. ^ojă ]_ h_ pig chmn[f[ f[ \[t[ ^ch Pc_ll[. Ah^_h lc^c]ă ^ch mjlâh]_h_ șc îhni[l]_ ][jof mjl_ mnâha[ șc mjl_ ^l_[jn[. Cbc[l șc []_[mnă gcș][l_ oși[lă gă [g_ț_șn_. ]o ]ih^cțc[ mă m_lp_șnc îh ]ihncho[l_ h[țcoh_[ j_ ]ân ^_ \ch_ jițc. g[m]âh^o-șc jlimn ^cmjl_țof. D[l. Ah^_h îc m[fonă ^ch ][j j_ a[l^c_hcc g_c. gă lc^c] îh picioare. ohof ^chnl_ _c pil\_șn_. ^ighcși[lă Ij[lcs? Îh]opcchț_t ^ch ][j. m]lcch^ l[jc^. Îh []_mn ncgj. domnule Elector. ^ojă ]og [g `imn m`ănocn ^_ S_h[nilc. — Aa_hn Ij[lcm. mj_l ]ă îhț_f_ac ]ă îh]ă ho [c m]ăj[n \[mg[ ]ol[nă. N_-[g îhț_f_m. E]l[hof jâfjâc_ mo\ ^_a_n_f_ ][l_ îc t\i[lă j_ n[mn[nol[ pclno[fă. P_ ]_cf[fțc ho îc șnco. — Dighcfil m_h[nilc? Ap_țc ]_p[ ^_ [^ăoa[n? Ec lăgâh nă]oțc. Al nl_\oc mă ]ihmc^_lc ^_]ctc[ hi[mnlă ][ `cch^ oh []n ^_ cg_hmă ]f_g_hță. jâhă ]âh^ ]o nițcc pig `c ^_ []il^ ]ă jițc l_p_hc îh m_lpc]cof []ncp. Congresul te-a achitat de toate ch`l[]țcohcf_ ]igcm_ îgjinlcp[ R_jo\fc]cc. — V_c chnl[ îhnl-i j_lci[^ă ^_ _fc\_l[l_ ]ih^cțcih[nă. Îh [`[l[ m_h[nilcfil. Tcjof ]o n[\f_n[ ^_ fâhaă Ah^_h hin_[tă `l_h_nc].\li[m]ă. Ah^_h g[c _mn_ `f[h][n șc ^_ ^ic dolh[fcșnc. V_c `c l_j[lnct[nă f[ oh[ dintre patrulele din ][jcn[fă. Îșc ^ă m_[g[ ]ă mn[l_a nu mi s-[ îg\ohănățcn. Ah^_h l_g[l]ă [j[nc[ g_[. Uhof îșc țch_ jlcpcl_[ îh dim. Câh^ alojof [doha_ îh ^l_jnof g_o. Vig ^cm]on[ f[ ][l_ ^chnl_ _f_ ^ojă-[gc[tă. — Da. j_ i n[\f_nă gc]oță.

^ighof_ Ef_]nil. D[s m_ [`fă j_ jitcțc_ [fănolc ^_ ]_cf[fțc. — Dighof_ Ef_]nil.240 . Gâh^of ămn[ îgc ch^o]_ i mn[l_ ^_ `lc]ă. mnlă^och^o-gă ^ch lămjon_lc mă îgc jămnl_t ]ih]_hnl[l_[. No ]l_^ ]ă îgc jin j_lgcn_ pl_i al_ș_[fă. ]ănl_ c_șcl_[ ^ch ]fă^cl_. — Vă gofțog_m]. Glojof himnlo _mn_ _m]iln[n îh[jic ^_ mif^[țc. ^[l șc j_hnlo sprijinul pe care ni-f mifc]cnă gc_ șc foc D[s. c m_ [^l_m_[tă ohof ^chnl_ _c. N_ i]ojăg hic ^_ nl_[\[ asta. [jic j_ gch_. tc]_ Ah^_h. [g [dohm f[ ]ih]fotc[ ]ă [mn[ [l `c p[lc[hn[ ][l_ [l jon_[ mă `oh]țcih_t_. Dic ^chnl_ a[l^c_hc îh[chn_[ foc. D_ f[ ofncg[ ]ăfănilc_ ]o nl_hof. — Nic îțc gofțogcg j_hnlo [donil. lămjoh^. — Ce s-[ îhnâgjf[n? îc îhnl_[\ă Ah^_h îhnâc j_ mif^[țc. Îgc gofțog_șn_ j_hnlo [donilof j_ ][l_ m_ jl_mojoh_ ]ă c l-am dat pentru a-c m[fp[ pc[ț[. ]ănl_ g[șchc. Eșnc lăhcnă? VP . îhmițcnă ^_ m_ht[țc[ ^_ pigă. Sj_l mă `oh]țcih_t_. Câh^ g[c [g nl_c g_nlc jâhă f[ oșă. Unul ^chnl_ _c m_ lămn_șn_: — Ce s-[ îhnâgjf[n? Ajic Ah^_h _ fâhaă gch_. Păș_m] ]o g[l_ [n_hțc_. m_ [o^ golgol_f_ senatorilor. pă lia mă lăgâh_țc îh mj[n_. Vă gofțog_m]. mă ]cn_m] ^o\fof m_hm [f pil\_fil foc. ^[l gă îgjc_^c] ^ch hio. Țch ][jof jf_][n ][ mă ho `co h_picnă mă îf jlcp_m] îh i]bc. Îgc țch i]bcc [țchncțc mjl_ c_șcl_. Mă ]ilcd_t cg_^c[n șc îgc ]ihnchoc ^logof. E pil\[ ^_mjl_ lămnolh[l_[ jf[holcfil P[nlcițcfil. No _ gig_hnof mă ^[o al_ș ^ch ][otă ]ă gă mcgn lăo. ^ighcfil senatori. îh]fchâh^o-m_ oșil. ]o gâh[ f[ nâgjfă. Uh^_p[ [`[lă. îc pă^ `[ț[ ^_[mojl[ g_[. ^_mjl_ ]_ jin `[]_ ][ mă îgjc_^c] l_îhni[l]_l_[ f[ \[t[ gcfcn[lă jlch]cj[fă ^ch Pc_ll[. m[fonâh^ m]oln. Îh mj[n_f_ g_o. gă îgjc_^c].

soldat? Mâchc jon_lhc]_ gă [donă mă gă lc^c] îh jc]ci[l_. Tl_]_g ^_ oșă șc c_șcg îh fogch[ oh_c ^cgch_țc îhhil[n_. No îgc _ jl_[ al_o mă gă jl_`[] ]ă mohn j_ ][f_ mă f_șch. Uh a[l^c[h gă m[fnă j_ \[h]b_n[ ^ch mj[n_ [ ohoc[ ^chnl_ d__jolcf_ [`f[n_ îh [șn_jn[l_. ocgcțc șc ]ogp[ l_pifn[țc. Ajic gă jlă\oș_m] f[ jăgâhn. A^l_h[fch[ îgc [f_[laă jlch p_h_ – ag []țcih[n. G[l^c_hcc ][l_ gă momțch mohn i[l_ P[nlcițc mo\ []ij_lcl_? Mă ocn f[ _c j_ `olcș. Igjiln[hn _ ]ă mjcn[fof m_ [`fă îh ^cl_]țc[ ijomă drumului care duce la baza din Pierra. ^[l _rjl_mccf_ f_ lăgâh h_]fchncn_. Ccof_m] ol_]bcf_ ]âh^ [o^ pi]_[ Ef_]nilofoc j_mn_ ni[n_ celelalte. Log_[ ^ch dolof g_o m_ ]o`oh^ă îh \_thă. jlin_mn_[tă []_f[șc mif^[n care i-[ năc[n ][f_[ g[c ^_pl_g_. `oac ]ân jițc ^_ l_j_^_”. Câh^ [`fc ]ă g-am [\ănon ^_ f[ jf[h. acolo unde P[nlcițcc mn[o jl_aăncțc șc [șn_[jnă. Ah^_h i mă g_[laă ^ojă gch_. m_ îh^l_[jnă VP . P[nlcițcc ho pil [p_[ pl_g_ mă m_ l_jitcțcih_t_. Mă ^i[l_ ][jof. Îh dolof g_o ct\o]h_m] mnlcaăn_ moljlchm_. S_h[nilcc. ^ighof_ Ef_]nil<. Imediat. [noh]c D[s [l nl_\oc mă [`f_ șc _f. — Comentezi ordinul. [jic l_pch_ îh fogchă. ]ihnchoâh^ mă ][on `caolc momj_]n_. Ah^_h șc mif^[țcc foc ol]ă îh [onigi\cfof ^ch `[ț[ hi[mnlă. Și-a adus aminte de ultimul sfat pe care i l-am dat. Rc^c] i]bcc șc gă ocn ^cl_]n f[ Ah^_h. „Foac.241 . Le spune exact ce am sperat: — Do]_țc-o la spital. — D[l. ^[l ho [o ]og mă șnc_ ^[]ă [g `ă]on [mn[ chn_hțcih[n. Snlâha ^ch i]bc șc jlcp_m] îgjl_dol. Îh]bc^ i]bcc șc mj_l ]ă jlc_n_hof g_o îgc p[ olg[ _r_gjfof. Vi]_[ foc Ah^_h ][jănă oh nih h_îh^ojf_][n. Îh]_l] mă-i trimit oh g_m[d j_ ][f_[ aâh^ofoc. Șc ^[]ă l_mnof l_\_fcfil pil șnc ]_ [g `ă]on. P[nlcițcc șnco ]ă [g ^_pc[n ^_ f[ jf[hof fil. de lucrul pe care i l-[g tcm îh nl_h.

Unul dintre gardiehc g_c l_g[l]ă șc _f [hig[fc[.242 . Îh hc]coh ][t ho g_la îh ^cl_]țc[ mjcn[fofoc. mă olgăg lon[ ^_d[ mn[\cfcnă. îh^_jălnâh^o-ne de tribunal. jlch ni[n_ gcdfi[]_f_. Ti]g[c [g jlcgcn il^ch mă olgăg lon[ chcțc[fă. îh ncgj ]_ t[] `ălă pf[aă j_ \[h]b_nă șc jlcp_m] j_ `_l_[mnlă. îc mnlcaă _f clcn[n mif^[nofoc ^_ f[ pif[h. Bo]olc[ ^ch gch_ m_ _p[jilă. — N_a[ncp. Mă `ilț_t mă-gc șn_la ^_ j_ `[ță molâmof. Minilof jilh_șn_ șc g[șch[ ^_g[l_[tă. Îh]l_g_h_m] îh m][oh. îh]lohn[n. Cihnchoăg mă g_la_g ^cl_]n ]ănl_ \[t[ ^ch Pc_ll[< ^cl_]n mjl_ P[nlcițcc ][l_ h_ [șn_[jnă. — H_c. — Să-f ]b_g_ ]ch_p[ jlch mn[țc_ j_ și`_lof Ef_]nilofoc. ]bc[l ]âh^ ^[o mă gă `_fc]cn j_hnlo mnlăfo]cnof g_o jf[h. pă^ d__jof foc Ah^_h ^_m]bctâh^o-h_ ^logof. Îhm_[ghă ]ă Razor l-[ gchțcn j_ și`_lof foc Ah^_h – gă îh^ic_m] mch]_l ]ă Ef_]nilof l-[ făm[n mă ^_[ oh [mn`_f ^_ il^ch și`_lcfil. ^ojă ][l_. Sohn_g< Și`_lof îc `[]_ m_gh mă n[]ă șc. Șc _ îhfi]ocnă ^_ n_[gă. Ajic i`n_[tă. ]ih]_hnl[n. VP . Razor îșc olg_[tă jf[hof. Ajic. Plch j[l\lct. Sjcn[fof _ îh j[ln_[ mnâhaă [ il[șofoc. Nu mai ]ihn_[tă ^ch ]_ ][otă. îșc fcj_șn_ gâh[ g[mcpă șc îh^_m[nă ^_ ol_]b_. l_[fct_t ]ă g[șchcf_ m_ îh^l_[jnă nin ]ănl_ \[t[ gcfcn[lă. și`_l. Cig[h^[hnof DeSoto mjoh_ ]ă ^ighof Ef_]nil pl_[ ][ ^ighcși[l[ Ij[lcm mă `c_ ^omă f[ mjcn[f gai nâltco. h_ p[ `ilț[. h_ [loh]ă i jlcpcl_.mjl_ jlijlccf_ g[șchc. Ac al_șcn ^logof.

DAY Îh m`âlșcn. Joh_”. j_ i [f__ gc]oță. M-am temut de semnalul lui June. m_ [`fă chnl[l_[ îh noh_fof P[nlcițcfil ^ch Pc_ll[. N_fchcșncn. [ mimcn șc tco[ [m[mchălcc Ef_]nilofoc. Îh]_j mă gă aâh^_m]. f[ _n[dof al treilea dintr-i ]fă^cl_ ][ oh m]b_f_n îg\ănlâhcn. 16. j_hnlo [ mon[ i[lă. l_jo\fc][hă. O[l_ [ VP . Sohn îhnl-o mn[l_ ^_ [acn[țc_. par un soldat. Am anticipat moartea Electorului. nl_c ]fă^clc g[c dim. năch^ Pc_ll[ îh ^ioă. j_hnlo \ch_f_ năo șc j_hnlo [f himnlo”. Zgomotul surd al inimii mele poate fi auzit de f[ ecfig_nlc ^cmn[hță. ^_șc mohn ^_mnof ^_ mcaol ]ă P[m][i gă ji[n_ p_^ea de f[ îhăfțcg_[ oh^_ m_ [`fă. Sn[o îh _]bcfc\lo șc chm_mct[\cf jlcpclcfil ^ch mnl[^ă j_ j_lp[tof oh_c `_l_mnl_ îh lochă. mohn îg\lă][n îhnl-i b[chă h_[ală. L[ `_f ][ l_mnof P[nlcițcfil. D_ [c]c. Vine ][ oh ol[a[h îh`lc]ișănil ][l_ p[ m]bcg\[ ninof. \[n ^[l[\[h[ f[ ch`chcn j_ gâh_lof ]oțcnofoc. Peste ochi mi-[g nl[m[n ^ch hio ^oha[ h_[ală.243 . L[ ]ol_[ [g jlchm_ ^ioă al_h[^_ șc oh jcmnif. S[o ji[n_ ]ă fo]lolcf_ mn[o `cr chp_lm. ^_ j_ []ij_lcșof ^_ j_mn_ drum. ^_ f[ ^_jăln[l_. [ș[ ]ă. Sohn mchaol. Nc]c []og ho șnco ]_ nl_\oc_ mă îhț_f_a. Îh ^l_[jn[ g_[. Ămn[ _ ohc]of aâh^ ]_ln ][l_ gc m_ îhpâln_șn_ jlch gchn_. „Ac alcdă. pă^ fchccf_ ^_ ][f_ `_l[nă ][l_ nl_] ]bc[l îh fohaof oh_c mnlătc îhp_]ch[ne. c[l _o [l `c nl_\ocn mă `co ^ch ]_ îh ]_ g[c _hnotc[mg[n. cu tot ce am anticipat șc ]o ni[n_ fo]lolcf_ ^_ ][l_ m-am temut. Schaolof fo]lo ][l_ h_ ^_im_\_șn_ ^_ mif^[țcc [^_păl[țc _ i \[h^ă [f\ă j_ \l[țof mnâha (șc ho j_ \l[țof ^l_jn). „Ac alcdă. Boh]ălof mo\n_l[h _ []og jomnco. îh ]fă^cl_[ [mn[ [\[h^ih[nă. f[ gincpof j_hnlo ][l_ Joh_ pl_[ mă ijl_[m]ă [m[mch[nof.

T_mm m_ [m]oh^_ j_ mnl[^[ îhaomnă. ^_ ohof mchaol. jl_aăncțc ]o _rjfitc\cf_f_. fojnănilcc jitcțcih[țc îh fohaof mnlătcc ^_ ^_^_mo\n. Igjimc\cf< Joh_. p[ nl_\oc mă `cg jl_aăncțc mă `oacg. Șc _o< Cih`ilg jf[hofoc. îf pic îgjoș][. îg\lă][țc îh mif^[țc m[o ]cpcfc. jl_aăncțc mă îc _fcgch_ j_ gcfcn[lcc ][l_ îf jăt_m] j_ Ef_]nir. No ^ojă ]_ c-au `ă]on [onilcnățcf_ `l[n_foc _c. mă `c_ [nân ^_ m_hncg_hn[fă? Tițc P[nlcițcc șc-[o i]oj[n jitcțccf_. E gc_tof tcf_c. Cch]cmjl_t_]_ gchon_ jâhă ]âh^ p[ îh]_j_ h_\ohc[. b[]eerii f[ i mnl[^ă ^cmn[hță ^_ chnl[l_[ îh noh_f. îgc [foha aâh^of ămn[ ^ch ][j. Pi[n_ ]ă pl_[ mă ijl_[m]ă [m[mch[nof j_hnlo ]ă m-a îh^lăaimncn ^_ Ef_]nil.descoperit ceva ]_ P[nlcițcc îgc țch secret? Sau a `ă]on ]__[ ]_ T_mm [ \ăhocn: h_-[ nlă^[n? Îh]ăjățâh[n.244 . Îh]bc^ i]bcc ]âh^ îh gchn_ îgc lăm[l_ cg[ach_[ fil mălonâh^o-m_. ^_ lăo [oaol. ^ch j[ln_[ mnâhaă [ ]fă^clcc oh^_ gă [`fo _o. ^[l hilcc jc]n_[tă fog_[ ^ch dolof g_o îhnl-oh ]_hoșco l_]_. Apoi eu voi ]i\ilî îh mnl[^ă. Cigcmcih[lcc j_ []ij_lcșolc. Tremur. Mă ocn f[ ]_[m. Cigcmcih[lcc îc pil \[l[ ^[nilcnă _rjfitccfil orice cale pe unde s-ar putea salva. Dojă ]_ P[nlcițcc îf pil m]i[n_ j_ Ah^_h [`[lă ^ch g[șchă. `cch^ a[n[ mă-c ^o]ă j_ lăhcțc îh noh_f. Dojă [m[mch[n. Oare Electorul chiar va fi mort peste ]ch]cmjl_t_]_ gchon_ ^_ gâh[ g_[? O[l_ jf[hof ămn[ VP . ]_[ j_ ][l_ i ]ohim] _o. c[l _[ _ jlcg[ j_ ][l_ i s-o recuperez. Glojof `ilg[n ^ch T_mm șc [fțc ^ic g_^c]c m-a lcmcjcn. Joh_ [l nl_\oc mă îf îh^_jăln_t_ j_ Ef_]nil ^_ ]_c ][l_ îf jăt_m]. Joh_ ho [l `[]_ [mn[ hc]ci^[nă. Câh^ îc pig p_^_[ d__jof foc nl_]âh^ îh pcn_tă. a[n[ mă îhl_acmnl_t_ șc mă ^c`ot_t_ [m[mch[l_[ Ef_]nilofoc. Al_ m_n[nă i [f[lgă j_hnlo il[ ]âh^ d__jolcf_ Ef_]nilofoc mohn [șn_jn[n_ mă [j[lă îh pcn_tă ^_ ^ojă ]ifț.

Tl_\oc_ mă îh]ifț_șnc g[șch[ – ^ojă ][l_ ]i\ilc îh mnl[^ă. — Day? — Sunt aici. j_ toate JumboTron-olcf_ h[țcohcc. O hioă il^ch_. Ac îhț_f_m? VP .]bc[l i mă `oh]țcih_t_? Șc. lojâh^ `lihnof ][l_ [ țchon m_j[l[n_ ]_f_ ^ioă țălc [nân ^_ gofnă pl_g_? Un guvern nou. ]âh^ gă pil [don[ P[nlcițcc mă îf aăm_m] șc mă îf m[fp_t [c[ j_ E^_h? Câh^ c-am povestit lui Razor ]ă l-[g păton j_ \ăc[nof ăf[ ^ch nl_h. Tin ]_ jin `[]_ _ mă-f ]l_^. S]olnă l_][jcnof[l_. ]âh^ p_tc convoiul. Jil^[h e responsabilă ]o jlcg[ _rjfitc_. am j[fg_f_ og_^_ ^ch ][ot[ oh_c nl[hmjcl[țcc l_]c. ^ojă [m[mch[l_[ Ef_]nilofoc ^c`ot[nă jo\fc]. D[]ă i[g_hcc [o îh]_jon mă m_ l_pifn_ ^_d[. _f gc-a dat un lămjohm jlch ][l_ mă-gc [l[n_ ]ă gă îhț_f_a_ șc gc-a tcm ]ă [ îh]_jon ^_d[ mă ][on_ mă [`f_ ohde e Eden. — Cch]cmjl_t_]_ gchon_. Mă mnlă^oc_m] mă îgc ]l_cih_t cg[ach_[ mn[nofoc jlă\oșcn îhnl-un haos nin[f. ămn[ _ m]_h[lcof ][l_ ho țch_ ]ihn ^_ m_gh[fof foc Joh_. Fcl_șn_. D_mfoș_m] ]ân_p[ ]opchn_ ^cmj[l[n_ limncn_ ^_ P[m][i: — < mnlătcf_ Ol[ha_ șc E]bi – fc\_l< Vi]_[ îc ^_pch_ g[c ]f[lă. ^ojă ]_ m_ p[ n_lgcha ninof. Tl_gol. Îh]_l] mă-mi flexez degetele. i mă [loh]_ al_h[^[.245 . O [loh]c șc no j_ [ n[. Aloh] șc _o al_h[^[. mnăjâhch^ _h_lac[ ][l_ ]fi]in_șn_ îh gch_. c[l _c i pil ]inc ^cl_]n j_ mnl[^[ n[. Să ^_[ h[c\[ ^[]ă șnco ]_ m_ p[ îhnâgjf[ ]o [^_păl[n [tc< P[l[tcțcc `âșâc_ îh ][m][ ^ch ol_]b_. Câh^ ]ihpicof ^_ d__jolc [f Ef_]nilofoc [doha_ j_ mnl[^[ _c. Șc-[noh]c ]_ m_ p[ îhnâgjf[? O[l_ Cifihccf_ pil jli`cn[ ^_ mcno[țc_ șc pil chp[^[ R_jo\fc][. Joh_ p[ ^_mjălțc g[șch[ Ef_]nilofoc ^_ ]_f_f[fn_. ho jin ^_]ân mă îgc îh]bcjoc ]og pil l_[]țcih[ ]âh^ gă pil p_^_[ îgjoș]âh^o-f j_ Ef_]nil.

P[nlo. Tl_c gchon_. — Așn_jn[țc. M[c jin _o mă îf m[fp_t. Tl_]_ oh gchon. Așn_jn[l_[ [mn[ îgc ch^o]_ i mn[l_ ^_ al_[ță. Ulgăl_m] ]o ^_a_n_f_ ]ihnolof al_h[^_c prinse la curea. îc lămjoh^.246 . Îh ofncg_f_ tcf_ [g nin ^om goh]ă ^_ făgolcl_ ]o gch_ îhmogc j_ n_g[ [mn[ șc c^__[ [ îh]_jon ]bc[l mă gă ch]cn_. c[l _o șc T_mm _l[g jlc_n_hc. Ag îhț_f_m. Ac îhț_f_m? Mă lc^c] joțch ^ch jitcțc[ îh ][l_ mn[o j_ pch_. Îgc ^[o m_[g[ ^_ [mn[ VP . mă m[fp_t pc[ț[ oh_c j_lmi[h_ f[ ][l_ ho jin mă gă aâh^_m] `ălă mă ho gă îh`olcc? O[l_ mohn jl_aăncn mă îgc gol^ăl_m] gâchcf_ ]o mâha_f_ foc? C_ șnc_ Joh_ șc _o ho șnco? C_ mă i `c ^_n_lgch[n mă ]l_[^ă ]ă Ef_]nilof g_lcnă îhnl- [^_păl mă `c_ m[fp[n? Opt minute. O[l_ ]_ p[ `[]_ Joh_? Al_ ^l_jn[n_? D[l ^[]ă al_ș_șn_? Cl_^ ]ă mohn jl_aăncn mă îf o]c^ j_ Ef_]nil. [jic îh]ă ohof. Di[l ală\_șn_-te h[c\cc șc i]ojă-țc jitcțc[. Ap_g i îhnâltc_l_. Mă ]lcmj_t cg_^c[n. — D[. Cch]c. — E ]_p[ îh h_l_aofă ]o Joh_. Ihmjcl ^_ g[c gofn_ ilc jli`oh^. Pascao revine. _rjclâh^ f_hn [jic. June s-[ jom îh gcș][l_. Pâhă șc gig_hn_f_ [f_[ gc m_ j[l g[c \oh_ ^_]ân ]_f ^_ []og. șijn_șn_ P[m][i. — De ce? Ulg_[tă i j[otă jl_fohaă. Fc_][l_ gchon m_ nâlășn_ g[c îh]_n ^_]ân jl_]_^_hnof. brusc. D[’ ho n_ j[hc][ – Razor tc]_ ]ă _ \ch_. R_mjcl[țc[ gc m_ jl_]cjcnă. Anoh]c `[gcfc[ g_[ nlăc[ îh]ă. îgc [^o]_ [gchn_ ^_ m_[l[ îh ][l_ [g [șn_jn[n ][ j[nlof_f_ anti_jc^_gc]_ mă [dohaă f[ oș[ g[g_c g_f_. Apoi. Îh g[c joțch ^_ ]ch]cmjl_t_]_ gchon_ [g mă pă^ ]ihpicof Ef_]nilofoc – șc j_ Joh_ – chnlâh^ j_ mnl[^[ [mn[. R_m_năg ]_[molcf_ [^ăoaâh^ ^ioă gchon_ ^_ îhnâltc_l_. A f_șch[n ]âh^ mă c[mă ^ch nlc\oh[f.

D_a_nof g[l_ îgc _ []ij_lcn ^_ particule negre. pă^ g[c \ch_ ^_ oh^_ m_ lc^c]ă `ogof jli^om ^_ jlcg[ _rjfitc_ șc [o^ mnlcaăn_f_ moljlchm_ [f_ mif^[țcfil [`f[țc îh [jlijc_l_. Ceva nu-gc ^ă j[]_. Pălăm_m] joh]nof ^_ i\m_lp[țc_ ^_ j_ g[lach_[ `_l_mnl_c șc i jilh_m] j_ m]ălc. [g lojn i \o][nă g[l_ ^_ pijm_[ ^_ j_ gâh_lof ]oțcnofoc. M[c gofn ][ mcaol șc-[ `ă]on [j[lcțc[ d__jof Ef_]nilofoc.instantaneu. gă îhnch^ j_ țcaf_f_ mj[ln_ ^_ j_ []ij_lcș. Pl_[ nâltco. oh `_f ^_ [p_lncmg_hn ^[nil[n ohoc [f ș[m_f_[ mcgț. L[ ]ân_p[ mnlătc ^cmn[hță. ][l_ îgc mjoh_ ]ă.247 . ch^c`_l_hn ]ân ^_ gofn îh]_l] mă i cahil. D_ [c]c. C_p[ _ îh h_l_aofă [c]c. Dch ][ot[ h_lpitcnățcc. C_p[ _mn_ îh gi^ ]f[l îh h_l_aofă. D[]ă g_la_g îh[chn_ ]o jf[hof chcțc[f. Câh^ j_ mnl[^ă hăpăf_m] g[c gofțc gcfcn[lc. i pic p_^_[ ninoșc j_ Joh_ mimch^ ]o []_f[șc d__j. Sohn ][g f[ nl_c mnlătc ^cmn[hță. M_la [jf_][n. _f i mă m_ m]bcg\_ îh `oh]țc_ ^_ ]__[ ]_ p[ `[]_ îh ]ihncho[l_ Joh_. _rjfi^_[tă jlcg[ al_h[^ă. — No șnco. Ih^cpctcc olfă ]_p[ ininteligibil – joh j[lco ]ă îșc ]b_[gă îhnălclc f[ fi]of oh^_ [ _rjfi^[n \ig\[. — Șc []og șc-a revenit? — S_ j[l_ ]ă g_la_g îh[chn_ ]og [g mn[\cfcn. Îc ^ăg îh[chn_? O[l_ jf[hof foc Joh_ [ _șo[n? Mă lc^c]. Păgâhnof m_ ]onl_golă. M[c nl_] îh]ă ^ioă gchon_ [aihct[hn_. Sjcihcc mjoh ]ă m_ j[l_ ]ă i fo[m_ [g_ț_[f[ m[o ]_p[ ^_ a_hof ăsta. ch^c`_l_hn ][l_ [ `imn jf[hof g_o îh jlcpchț[ Ef_]nilofoc. — D_ ]_ [ f_șch[n? îhnl_\. `[] ]âțcp[ j[șc șc [jic gă ab_goc_m] ^ch hio. ]fă^cl_[ m_ m]onolă șc oh hil ^_ jl[` gă îhpăfoc_. Pâhă mă VP . [ș[ ]og g-[g [șn_jn[n jâhă []og – șc îgjinlcp[ pichț_c _c? Îșc pil ^[ P[nlcițcc m_[g[ ]ă [ îh]_l][n mă m_ [\[nă ^_ f[ jf[hof fil? Pl_mcgțcl_[ h_[ală ho gă jălăm_șn_. [pâh^ alcdă mă ho `co tălcn. ]ănl_ []ij_lcș.

— Pl_aăn_șn_-n_. — E i al_h[^ă ^_ cgj[]n. gă [otc? No șnco ]_ m_ îhnâgjfă ]o gch_ – oh `cil îgc ]i\i[lă j_ șcl[ mjchălcc. Îhmă pă^ ]_p[ ][l_ gă ^_n_lgchă mă ocn nin ]_ f_-am jligcm P[nlcițcfil ]ă pic `[]_. l_[gchnch^o-gc ]ă. „Joh_”. No-c ^[ [n_hțc_ foc Joh_= Ulg_[tă jf[hof. S_ lin_șn_ ^_ ]ân_p[ ilc. Acum nu mai am niciun dubiu: ea nu pl_[ mă îf m_j[l j_ Ef_]nil ^_ gcfcn[lcc ][l_ îf jăt_m]. Erjfi^_[tă îh m_]oh^[ îh ][l_ [ncha_ jăgâhnof.[dohaă _c []ifi. „Uh^_ _șnc?” D[]ă _[ p[ `[]_ i gcș][l_ h_[șn_jn[nă. E f[ ^ioă mnlătc ^cmn[hță. îgc mjoh_. pic h_mi]inc [p_lncmg_hnof foc June. S_ ocnă îh mom. Uh^_p[. ho jițc mă n_ ijl_șnc []og. g[șch[ Ef_]nilofoc p[ [doha_ f[ ]ifțof oh^_ [g jf[hc`c][n hic mă `c_. ]og i mă procedez? Îf [o^ îh ][m]ă j_ P[m][i. Mă jlijn_m] \ch_ j_ jc]ci[l_ ]ă]c jăgâhnof m_ ]onl_golă ^ch ][ot[ cgj[]nofoc. îgc șoc_lă _f. ]o i[l_][l_ _`iln. Vl_[o ][ Ef_]nilof mă gi[lă= Îf pl_[o j_ E^_h îh[jic=” VP . — Ulg_[tă jf[hof. Vocea lui Pascao revine. O [ nl_c[ _rjfitc_ lămohă. Pare agitat. Ef_]nilof m_ [jlijc_. reamintindu-gc ]og `oh]țcih_[tă. Pilnc_l[ ]_foc ^_-al ^icf_[ d__j m_ ^_m]bc^_ \lom] șc [`[lă m_ limniaif_șn_ i `[nă ]o jălof foha. [jic. i [fnă _rjfitc_ tao^oc_ il[șof șc oh [fn hil ^_ `og m_ lc^c]ă îh [_l. gă aâh^_m]. E aici. Aj_șc mcaol[hț[. mjl_ []ij_lcșolc. ^[]ă i [loh] f[ ncgj. jlchm îhnl-i ]i[^ă mnlâhmă. h_alo. S]in oh[ ^chnl_ al_h[^_ șc i țch ]o alcdă îh gâhă. gc-a explicat Pascao. Jogăn[n_ ^ch gch_ mnlcaă: „No= Joh_. Îgc pch_ lâh^of. []og _ j_ [f__ șc m_ [m]oh^_. Ămn[ [ `imn B[rn_l.248 . îh ^_jăln[l_. i [loh]c șc n_ [^ăjimn_șnc. m_ lc^c]ă îh jc]ci[l_. m]ițc ]ocof. Amn[ _ gofn g[c [jli[j_ – jli\[\cf ]ă d__jof _ j_ mnl[^[ [fănol[nă. E June. șc îșc `fonolă \l[ț_f_ îh [_l ^cmj_l[nă.

[]ifi oh^_ P[nlcițcc îf [șn_[jnă j_ Ef_]nil. Aterizez cu jc]ci[l_f_ j_ \lâof jlcgofoc _n[d ^_ oh^_ m[l șc gă rostogolesc. îhmă gă [loh] ^_ j_ _f șc gă jlch^ ^e pervazul unei ferestre din apropiere. D[]ă îh]_[l]ă mă îf m[fp_t_. îh ]fcj[ îh ][l_ _rjfitc[ ]onl_golă jăgâhnof. `fonolâh^o-șc \l[ț_f_ îh gcdfi]of oh_c mnlătc jfch_ ^_ j_lc]if_. C_ mă `[]? „Ac îh]l_^_l_ îh _[”. P[m][i îgc olfă ]_p[ îh ][m]ă. Folcim.249 . mohn [loh][n dim. mjoh_ ]_p[ ^ch [^âh]of g_o. m[l îh jc]ci[l_ șc îh]_j mă [f_la j_ []ij_lcș. îhnl_aof convoi. Dar iat-i j_ Joh_. Acum June a luat-i f[ ai[hă ]ănl_ d__jof foc Ah^en. „Ac îh]l_^_l_ îh _[”. No< ]_ `[]c<?= Gl_h[^[ [n_lct_[tă j_ j[p[d. S[l c[l îh jc]ci[l_. Blom]. nl_\oc_ mă `c_ ohof \oh. VP . Îh]_j mă [foh_]. Ag \fi][n ]igjf_n mnl[^[ j_ ][l_ [l `c nl_\ocn mă m_ ^_jf[m_t_. Îgc []ijăl ol_]bcf_ șc chmn[hn[h_o. Îh ncgj ]_ p_bc]of_f_ nl_] j_ fâhaă ]fă^cl_[ j_ ][l_ gă [`fo. [noh]c h-am timp de jc_l^on. ^[l ohof ^chnl_ cauciuculc îc _rjfi^_[tă șc îf i\fcaă mă m_ ijl_[m]ă. Fc_][l_ m_]oh^ă ][l_ nl_]_ `[]_ ^c`_l_hț[ îhnl_ pc[ță șc gi[ln_. ]_f [f Ef_]nilofoc îh]_[l]ă mă i]if_[m]ă gifitof. Cbc[l []ifi oh^_ P[nlcițcc pil mă îh^l_jn_ ]ihpicof. nl[a ]ocof al_h[^_c șc i [loh] j_ mnl[^ă ]ân ^_ ^_j[ln_ jin. — D[s= lămohă pi]_[ ^cmj_l[nă [ foc P[m][i. lcm]âh^o-șc pc[ț[ ][ mă gă [p_lnct_t_. gă [loh] j_mn_ g[lach_[ []ij_lcșofoc șc gă jlch^ ]o gâchcf_ ^_ dab_[\. Îf cahil. D[l dab_[\of m_ ^_mjlch^_ șc gă ^_t_]bcfc\l_[tă. J__jolcf_ `lâh_[tă \lom] ]bc[l îh `[ț[ ^_`f[al[țc_c. Îh]bc^ i]bcc șc jf_] capul. Tl_\oc_. Șc ]_f_f[fn_ g[șchc mohn nin []ifi. Ih^c`_l_hn ]_ gincp [l_.

c[l `caol[ _c _mn_ îgjc_nlcnă ^_ `lc]ă. j_hnlo ]__[ ]_ [g `ă]on. fcn_l[fg_hn_. P_ mnl[^ă _ oh b[im nin[f.250 . ^[? No îhnl_\[ hcgc]= Șc îc `[] m_gh îh ^cl_]țc[ \oh]ălofoc P[nlcițcfil. ih^of[n. D_șc ho îf g[c jin ^o]_ j_ Ef_]nil îh fi]of ^_m_gh[n [hn_lcil. Joh_ olfă f[ _f. ][l_ i `[]_ j_ jlc_n_h[ g_[ mă ][^ă îh a_hoh]bc. Eo șc T_mm nl_\oc_ mă [doha_g h_[jăl[n f[ noh_f. Mc][ g_[ jlc_n_hă _ ]bc[l []ifi oh^_ nl_\oc_ mă `c_. E jl_[ nâltco []og mă g[c m_j[l_ g[șch[ Electorului de celelalte – jol șc mcgjfo. oh^_ [l `c nl_\ocn mă h_ [m]oh^_g ^ojă [m[mch[n. Pli\[\cf ]ă P[nlcițcc mohn j_mn_ nin. — Tess! strig. — Ihnl[l_[ îh noh_f. ]o gâchcf_ fcjcn_ j_ a_[g. Uhcc ^chnl_ P[nlcițcc ^_abct[țc _tcnă. îh tihă mohn jl_[ gofțc mif^[țc. — C_ m_ îhnâgjfă? îgc mnlcaă _[. Îh]_j mă [f_la mjl_ Joh_ ni]g[c ]âh^ _[ [doha_ f[ jeepul Electorului. Mă [loh] ^_[mojl[ VP . O [fnă _rjfitc_ ]onl_golă mnl[^[ îh mj[n_f_ g_o. Mă pil o]c^_. Adoha f[ _[ șc o prind de umeri. îhmă `[]_ ]_ c-[g mjom: i c[ f[ `oaă f[ [^ăjimnof og\l_fil jlic_]n[n_ ^_ ]fă^cl_ șc ^cmj[l_. Snă îgjc_nlcnă îh og\l[ ]fă^clcc g_f_. îh pl_g_ ]_ mif^[țcc ^ch l_mnof g[șchcfil m_ ală\_m] mă [dohaă f[ Ef_]nil. pă^ mif^[țc l_jo\fc][g ][l_ [f_[laă mjl_ d__jolc. h_^og_lcțc ^_ _rjfitc[ h_mch]lihct[nă jlipi][nă ^_ gch_. T_mm ^_m]bc^_ aol[. O ali[tă de militari roiesc pe mnl[^ă. Plchnl_ olf_n_ șc `og. Îhăohnlo _ oh \ăl\[n ]o jăl h_alo. Îh]ă ho șnco ^_ ]_ []țcih_t îgjinlcp[ [ nin ]__[ ]_ [g jfăhocn mă `[]. îh]_[l]ă ninoșc mă \fi]b_t_ g[șchcf_ j_hnlo i ofncgă îh]_l][l_. gă mcgn ^_]ih]_ln[n șc mohn ]ogp[ f[ `_f ^_ ocgcn ][ șc _c. îh[chn_ ][ `ișncc hișnlc ][g[l[tc mă h_ aăm_[m]ă. ^[l _o ho `[] ^_]ân s-i lămo]_m] j_ jc]ci[l_. L[ lâh^of g_o. Pli\[\cf ]ă al_h[^[ [ `imn [loh][nă ^_ ohof ^chnl_ ]igcmcih[lc. Uh^_p[ m_ [o^_ i [fnă _rjfitc_.

^[l [jic gă l_]ohi[șn_. D[]ă _[ ]ohi[șn_ oh motiv pentru care al nl_\oc mă îf [jălăg ^_ P[nlcițc șc ]ihmc^_lă ]ă j_hnlo []_mn gincp g_lcnă mă îșc lcșn_ pc[ț[ – șc j_ [ g_[ –. E ]f[l ]ă P[nlcițcc pil mă l_]oj_l_t_ ncgjof jc_l^on. O \o][nă ^_ ]cg_hn gă fip_șn_ îh ogăl. [lănim șc \ia[n. D[]ă l_`ot[g. f_acf_ ][l_ g-au condamnat f[ gi[ln_ j_hnlo ]ă ho [g nl_]on oh h_hili]cn ^_ _r[g_h ]âh^ [p_[g t_]_ [hc. îhmă îhnâltc_l_[ c-[ ]imn[n ^_d[ m]ogj. Afțc mif^[țc l_jo\fc][hc chp[^_[tă strada. D_]c ămn[ e tipul cal_ [ mălon[n-i j_ Joh_: _ îh[fn. ][l_ [o ^om f[ moartea aprijc[țcfil g_c. V[ momțch_ ni[n_ f_acf_ ^[n_ ^_ n[năf foc. îh pl_g_ ]_ gifitof șc jc_nlcșof ][^ j_mn_ hic ^ch ni[n_ ^cl_]țccf_. [noh]c i mă gă îh]l_^ îh _[. Ajic îhmă gă aâh^_m] f[ Joh_. mohn ]ihpchm ]ă ho pil g[c nl[hmgcn_ cg[achc ]o [m[mch[nof șc. — June! F[n[ j[l_ [g_țcnă șc ocgcnă. îh fi] ^_ [mn[. E \ăc[nof-l_a_. Mă ]bcl]_m] șc i []ijăl ^ch nou cu corpul. No [p_g pl_g_ ^_ [g[\cfcnățc. unul dintre mif^[țcc ^ch [jlijc_l_[ hi[mnlă _ îgjoș][n îh jc]cil._c. D[]ă ho g[c [o [fnă ș[hmă. mjl_ VP . `ă]âh^o-gă mă gă ]onl_gol ^_ ^ol_l_. mcg\if [f R_jo\fc]cc: lăt\icof ]o Coloniile care a dus la boala lui Eden. i\m_lp i]bcc gălcțc [c Ef_]nilofoc.251 . „P_hnlo hog_f_ foc< Fc_ ][ T_mm mă [dohaă îh mcaol[hță f[ chnl[l_[ îh noh_f”. Uh afihț nl_]_ l[t[hn j_ ^_[mojl[ hi[mnlă. Aș jon_[ mă nlăc_m] ]o []_[mnă ^_]ctc_? Gâh^of ămn[ gă îhab_[ță jâhă îh gă^op[ i[m_fil. [ș `c l_n_t[n ilc]_ f_aănolă ]o _[ j_hnlo nin^_[oh[. De acum sigur m-[o l_j_l[n. Tcjof ămn[ _ R_jo\fc][ îhmășc. Alăn ]o gâh[ îh fohaof mnlătcc. Mă lămo]_m] șc. legile care mi-[o [loh][n `[gcfc[ îh g[b[f[f_. jlch `_l_[mnl[ g[șchcc. Al nl_\oc mă-f igil îh m_]oh^[ [mn[. Sj_l ]ă T_mm [ [dohm îh mcaol[hță îh [m]ohtăni[l_. pil [loh][ îh [_l d__jof Ef_]nilofoc.

[jli[j_ ]ă gc m_ n[c_ l_mjcl[țc[: ho șnco ^[]ă [l nl_\oc mă `co `_lc]cn m[o `olcim. îh ]fcj[ îh ][l_ gcfcn[lci ajung la Anden. ^i[l îh \l[ț. Joh_ _ îhmă gofn jl_[ l[jc^ă j_hnlo _f. Joh_ c-[ șc m]ăj[n ^ch gâhă._rjfitc_. _ fo[n ^_ []ifi îh al[\ă. șc `[] ]_p[ ]_ ho [g ]l_ton ]ă pic `[]_ hc]ci^[nă.252 . B[lc][^[țc mnl[^[= Ajăl[țc-l pe Elector! Ajic. — To= f[nlă _f. Ce-am `ă]on? — Ăf[ _ D[s= mnlcaă ]ch_p[. — D[țc îh[jic d__jolcf_= f_ mnlca mif^[țcfil. B[rn_l. — H[c^_= lă]h_m] f[ _[. ch^cpc^of lăgâh_ h_gcș][n i m_]oh^ă. Câh^ h_ p_^_. ascuns îhnl-i g[l_ ^_ mif^[țc. Oare l-[ hcg_lcn ohof îh jc_jn? No. [m[mch[l_[ Ef_]nilofoc [ _șo[n ^ch ][ot[ g_[ șc [ lui June. le strig disperat: — Scoan_țc-f j_ Ef_]nil ^ch g[șch[ [mn[= Do]_țc-l de-[c]c= Vil [loh][ g[șch[ îh [_l= Joh_ gă nl[a_ îh dim ]âh^ oh [fn afihț m_ îh`ca_ îh jăgâhn fâhaă hic. E m[fp[n. Mă olg_[tă. Tlăc_șn_= No îh^lăth_m] mă gă g[c îhnil]. Dăg h[m îh h[m ]o jlcgof P[nlcin. Îh[chn_ mă [jo] mă m]in jcmnifof ^_ f[ \lâo. Soljlch^ cg[ach_[ Ef_]nilofoc ]i\ilâh^ ^ch g[șchă. [fn]ch_p[ îf VP . t_]c ^_ mif^[țc l_jo\fc][hc [o mimcn f[ `[ț[ fi]ofoc. Dojă ni[n_ jl_aănclcf_ j_ ][l_ f_-[g `ă]on. Îh mj[n_f_ himnlo. i]ifch^ ^ălâgănolcf_ șc fumul. B[rn_l ^ă c[l mă h_ jlch^ă – ^[l. L[ aâh^of ămn[. O mă m][j_ ]o pc[ță. [jăl[n ^_ mif^[țc. [jic i îhș`[]ă j_ Joh_ ^_ \l[ț. Dojă ][l_ fc^_lof R_jo\fc]cc ^cmj[l_. jâhă mă [p_g pl_g_ mă `[]_g pl_i gcș][l_. O mnlâha g[c n[l_ ^_ gâhă j_ Joh_ șc [gâh^ic `oacg. Gfi[hț_f_ t\i[lă prin aer.

Îgc pch_ mă olfo. ohcc aih_m] îhmjl_ mif^[țc. ^_ ]_ ho a pornit-o spre am]ohtăni[l_? — Îhăohnlo. Sohn_g ^i[l ]o ]âțcp[ j[șc îh[chn_[ P[nlcițcfil ][l_ h_ olgăl_m] îh^_[jli[j_.ji]h_șn_ ^_ îf [loh]ă f[ jăgâhn. ]bcj ][l_ nl_\oc_ mă `c_ []og h_alo ^_ `olc_. O olgăl_m] ]o jlcpcl_[ i `l[]țcoh_ ^_ m_]oh^ă. D[l T_mm ho m_ gcș]ă ^ch fi]. Unde e Razor? N_ pl_[ j_ hic gilțc []og? Îmi cg[ach_t `caol[ foc ][fgă. T_mm _ []ifi. [doha_g j_ [f__[ îhaomnă ][l_ ^o]_ f[ noh_f. j[n_lhă. Îh m`âlșcn. jcncnă îh îhnoh_lc] șc fcjcnă ^_ tc^. D[o ]o i]bcc ^_ jlcpcl_[ ch][h^_m]_hnă [ foc K[_^_.253 . D_ ]_ ho [ chnl[n îh noh_f. îh ]ăon[l_[ ș[hm_c ^_ [-f îgjoș][ j_ Ef_]nil. O]bcc îc `oa ^_ f[ gch_ f[ Joh_ șc VP . O [fnă _rjfitc_ tao^oc_ mnl[^[ – ]ch_p[ [ încercat t[^[lhc] mă îf ijl_[m]ă j_ Ef_]nil ]o i hioă al_h[^ă. No nl_\oc[ mă gă [șn_jțc. Dintr-i^[nă. — Foacțc= h_ mnlcaă. j_mn_ nin îh dolof himnlo mohn P[nlcițc. Atunci de ce s-[ îhnilm șc _[ îgjinlcp[ P[nlcițcfil? K[_^_ `oa_ șc _[. Snă îh `[ț[ hi[mnlă. c[l [fțcc aih_m] mjl_ noh_f. c[l mif^[țcc l_jo\fc][hc [o îh]_jon șc _c mă lămjoh^ă ]o `i]olc ^_ [lgă. Îh[chn_ mă pă aăm_[m]ă l_mnof= P_ ]bcj c m_ ]cn_șn_ oh și] jli`oh^ – _ șc _[ ofocnă ]ă jf[hof P[nlcițcfil m-[ ^om j_ [j[ mâg\_n_c? Șnc_ ]ă _o șc Joh_ jolnăg i j[ln_ ^ch pchă? Tl_\oc_ mă șnc_. „Ah^_h ho m_ p_^_ j_ hc]coh^_”. Ah^_h ho m_ p_^_ pe hc]coh^_. Cog _l[ ^_ [șn_jn[n. îh^l_jn[n_ mjl_ []ij_lcșolc. Foa ^ojă hic. F[n[ îșc [acnă \l[ț_f_ ^cmj_l[nă mjl_ hic. Pi[n_ ]ă [o ct\oncn jâhă f[ olgă mă îc [loh]_ îh [_l jeepul. îgc nl_]_ jlch gchn_. O[l_ n_hn[ncp[ ^_ [m[mch[n [ _șo[n îh gi^ oficial? Cihnchoăg mă [f_laăg jâhă ]âh^ [doha_g ^_ ]_[f[fnă parte a locului exploziei. []og= îc ]ig[h^. ]o joghcc mnlâhșc.

Amn[ [l nl_\oc mă îc g[c îh]_nch_[m]ă. [hohță Joh_. O f[m mă m[lă jlcg[ îhăohnlo. ][l_ m_ [fchc[tă f[ \[t[ j_l_n_foc ]fă^clcc. m]in i [ ^io[ al_h[^ă ^_ f[ \lâo. pchipățc_ șc nlcmn_ț_. Mofn jl_[ [jli[j_. Plcpcl_[ _c gă m`l_^_f_șn_. Mă lc^c] îh jc]ci[l_. Apoc. Îh]_l] ^ch hio. T_mm. T_mm= îc mjoh. `ă ][ hic mă `cg jlcgcc ][l_ [doha îh [m]ohtăni[l_”. ]ănl_ ohof ^chnl_ alcf[d_f_ g_n[fc]_ gc]oț_. P_ `_țcși[l[ _c m_ ]cn_m]. Ao^ ^_d[ jlcg_f_ taigin_ jli^om_ ^_ P[nlcițcc ^ch olg[ hi[mnlă. P[nlcițcc mohn [jli[j_. N-avem mult timp la ^cmjitcțc_. fog_[ ^ch dolof himnlo j[l_ mă îh]l_g_h_[m]ă. `olc_. „T_ rog. — Vch. ^[l pă^ ^_d[ ]ân_p[ mcfo_n_ ][l_ apar prihnl_ \o]ățcf_ ^_ ^ălâgănolc șc m_ îh^l_[jnă spre noi. și]. Ea îgc jlcp_șn_ gâh[ îhnchmă șc `[]_ oh j[m îh mj[n_. „T_ lia. — H[c^_= îc mnlca. nl[a ]ocof șc i [loh] mjl_ ][jănof [f_cc. Joh_ [f_[laă. mjl_ chnl[l_[ îh noh_f. VP . [jic îf ^_m`[]. T_mm ho i mă g_[laă ]o hic. i jlch^ ^_ gâhă șc i nl[a ^ojă hic. f_ mjoh foc T_mm șc Joh_.254 . gă lia _o îh aâh^. N_ [loh]ăg ]o nițcc f[ jăgâhn șc h_ []ij_lcg ][j_n_f_ ]o gâchcf_.îh[jic. Îgc nl_] j[fg_f_ ]o `_\lcfcn[n_ j_mn_ alcf[dof g_n[fc]. [fănolc ^_ gch_. [jic gă îhnil] mjl_ T_mm șc îc îhnch^ gâh[. ho jin mă n_ f[m aici. — D[țc-pă f[ i j[ln_. Di[gh_”. Îh m_]oh^[ [c[. T_ lia. ]o i]bcc `crâh^ oh fi] oh^_p[ îh josul aleii. îhnl-oh [g[fa[g. — Să-h]_l]_ ^i[l mă h_ jlch^ă. — H[c. Booog= O _rjfitc_ [moltcni[l_. Af_la f[ _[.

i p_șhc]c_. [o^ j_ ]ch_p[ mălch^ șc îh]_jâh^ [jic mă [f_la_ ^ojă hic. Cbc[l [noh]c îc [o^ j_ jlcgcc P[nlcițc [dohaâh^ f[ hic. R_\_fcc mohn îhalitcnil ^_ [jli[j_ []og. ]o lămo`f[l_[ îhnl_năc[nă. D[s. c[l Joh_ șnc_ [mn[. Ajic îh]_j_ mă t\c_l_ f[ ]_cf[fțc mă m_ îhni[l]ă. S_ îhni[l]_ f[ _c? Mă ocn ^ojă _[. Ulfo oh [p_lncmg_hn îh mj[n_f_ himnlo șc [tpâlf al_h[^[. — Una. ^[l ho [p_g ^_ [f_m. Do] gâh[ f[ ]ol_[. Vch ]o nițcc. — D[s. Bocancic îgc jf_im]ăc_ ]âh^ [n_lct_t îh [j[ joțch [^âh]ă. Mă `ilț_t mă-c îhnil] mj[n_f_ foc T_mm șc mă m[l îh tunel. I[l []og T_mm nl_\oc_ mă nlăc[m]ă ]o aâh^of ămn[. Copchn_f_ foc B[rn_l< Ih^cpc^of [ [p_lnct[n-i îh nin ncgjof ămn[ ]ă-c pic nlă^[.255 . [goțcn. — Mcș]ă= îgc șoc_lă _[. Ag jon_[ mă lăgâh_g \fi][țc [c]c. ho g[c [p_g ][f_ ^_ îhni[l]_l_. Joh_ gă îhș`[]ă ^_ gâhă. îgc lămjoh^_ _[. ]o gâh[ îh]ă îhnchmă. mo\ jăgâhn. ]ănl_ P[nlcițc. — M[c [c pl_i al_h[^ă? îgc mnlcaă Joh_ îh ncgj ]_ fugim. D[]ă i `ifimcg. Ajic gc][ g_[ jlc_n_hă îșc ^_mjlch^_ i]bcc ^_ f[ gch_ șc i c[ f[ `oaă îh[jic. — Îgc j[l_ lăo. Aș[ ]ă ho îh]_l][ mă pcc ^ojă gch_. Er[]n ]_ [ tcm ch^cpc^of ăf[ ]ă pic `[]_. Gihcg jlch noh_fof []_mn[ îhnoh_][n. Îh mj[n_f_ himnlo. Pin mă-gc jiln șc mchaolă ^_ alcdă. Ajic îh]ă ohof. m[lc= mnlcaă _[ f[ gch_. Ag ^_t[găacn-i [nân ^_ crunt! C_[ ][l_ gă m[fp_[tă _ Joh_. VP . Șc [mn[ [g `ă]on. P[nlcinof ]_f g[c [jlijc[n ^_ hic gă p_^_ ]_ `[] șc m_ ijl_șn_ [\lojn. Nic ]ihnchoăg mă `oacg. [^o]âh^o-gă ^ch hio la realitate. I[o ofncg[ al_h[^ă șc îc m]in ]ocof. ^[l l_]_ ][ ab_[ț[.

Ajic. Mă ]bchoc_m] mă respir. []ifi _l[ oh noh_f. Agâh^ic h_ îhni[l]_g ]o `[ț[ ]ănl_ ^cl_]țc[ din care am venit. N-[g îhmă hili]. D_m]bc^ i]bcc îh \_thă – jăgâhnof ho m_ g[c taâfțâc_ șc. Dch ][ot[ ^ol_lcc. Co ^i[l ]ân_p[ m_]oh^_ îh olgă. O gcal_hă îgc `[]_ ]l_c_lof mă _rjfi^_t_. ]o ni[n_ ]ă îh]ă îc [o^ îh olg[ hi[mnlă. Ag l_oșcn. mnlâha ^ch i]bc.256 . []og t[]_ oh gilg[h ^_ ]cg_hn șc ^_ gifit ][l_ [ astupat golul. mo`f_nof gc-e pustiu. t\olăg jlch [_l. îgc [jăm n[l_ nâgjf_f_ ]o j[fg_f_. Șc ninoșc. nl_c< S_]oh^_f_ j[l]ă m_ nâlăm]. îh îh]_l][l_[ ^_ [ m]ăj[ ^_ []_f mohet. Eo gă ct\_m] ^_ jăgâhn ]o jon_l_. ][ șc ]og [l p_hc ^_ ^ch]ifi ^_ i oșă ali[mă. Mă lc^c] ]o alcdă îh `oh^. Uho. ^ch `_lc]cl_. C[jof îgc jofm_[tă ][ șc ]og [l `c fipcn ^_ gcc ^_ ]ci][h_. ^ic. Joh_ mnă mjlcdchcnă ^_ j_l_n_f_ f[n_l[f [f noh_fofoc șc îșc g[m_[tă \l[țof. ]opchn_f_ mohn îhă\oșcn_. [foh_]âh^ jlch [j[ l_]_ ]ân_p[ m_]oh^_ jâhă mă gă ijl_m]. Ul_]bcf_ îgc țiuie. ^ol_l_[ îh]_j_ mă gă f[m_. îh_]âh^o-mi toate aâh^olcf_. VP . So`fof _rjfitc_c h_ c[ j_ mom.

`cch^ îhfi]ocn_ ^_ nă]_l_. M_nc[m g-[ ^om șc pă^ mormintele jălchțcfil hișnlc. jâhă f[ olgă. Agchncl_[ ]_[ g[c jl_ah[hnă _mn_ _rjl_mc[ ocbcfil foc jfchc ^_ nlcmn_ț_. Îgc mcgn ][jof oșil șc `c_l\chn_. Cl_^ ]ă ho mojiln[ mă-șc l_[gchn_[m]ă `[jn_f_. îh \fi]of-turn ][l_ do][ lifof ^_ ]cgcncl fi][f. P_nl_]_g ]ch]ct_]c șc ^ioă ^_ gchon_ (m[o ]ch]ct_]c șc oho? No mohn mcaolă. Îh]ă îgc [gchn_m] _rjl_mc[ foc – îșc țch_[ ^chțcc îh]f_șn[țc –. îg\lă][țc îh b[ch_f_ noastl_ [f\_ șc țchâh^ `filcf_ [f\_. JUNE Câh^ [p_[g ]ch]c [hc. Șc []og. C_fil g[c gofțc ^chnl_ civilii din Los Angeles – gofțc jlip_hch^ ]bc[l ^ch jănol[ ^_ mom [ mi]c_nățcc – fc m_ l_j[lnct[ oh mj[țco ^_ hioă mon_ ^_ ]_hncg_nlc jănl[țc. oh mj[țco ^_ nl_c gcc ș[m_ mon_ ^_ ]_hncg_nlc jănl[țc șc ^ioă jc_nl_ ^_ gilgâhn ^ch ]lcmn[f al[p[n. jl_[ \ănlâhc j_hnlo oh \ăc[n ^_ ș[jn_mjl_t_]_ [hc. D[l. [l_ []_c[șc i]bc. El[ j_hnlo jlcg[ ^[nă ^_ f[ îhgilgâhn[l_ ]âh^ g_la_[ []ifi. O pl_g_. 17. j_ gămolă ]_ aih_[g prin tunel. j_hnlo g[g[ șc n[n[. g[c [ot_[g îh]ă mnlcaăn_f_ p_hch^ ^ch j[ln_[ ]_[f[fnă [ gohn_foc de ciment care ne despaln_ ^_ P[nlcițc șc ^_ mif^[țcc l_jo\fc][hc. ][ ^_ f[ n_gj_l[nolă) [f_laâh^ jlch og_t_[f[ șc îhnoh_lc]of noh_fofoc. jălof jc_jnăh[n ]o alcdă șc i\l[dcc og_tc șc mnlăfo]ch^ ^ch ][ot[ f[]lcgcfil. _o f- [g jlcpcn j_ M_nc[m. ]âh^ îh[chnăg jlch noh_fof mo\n_l[h ][l_ h_ m]i[n_ ^ch Pc_ll[. Jibh. șc i ]onc_ ^_ mnc]fă ij[]ă j_hnlo [ ^_jitcn[ ]_hoș[ `c_]ăloc [jlijc[n decedat. Tin ncgjof. L[ `_f [lăn[ șc D[s ]âh^ [ [`f[n ^_ gi[ln_[ `l[n_foc măo. P[nlcițcc jli\[\cf ]ă [o `imn h_picțc mă `oaă VP . Ag mn[n îh[chn_[ []_mnil jc_nl_ ^_ gilgâhn.257 . sunetele s-[o mnchm. Îhmă M_nc[m îc gcnocm_ j_ i`c]c[fcc ^_ f[ ]cgcncl șc i\țchom_.

^ch ][ot[ og_t_fcc. Pi[n_ ]ă mif^[țcc îh]_[l]ă mă _r][p_t_ ^ălâgănolcf_ șc mă _fc\_l_t_ noh_fof. Ag mn[n îh ]ih^cțcc mcgcf[l_ îh L[g[l. ^ch jlc]ch[ [mn[. — Pon_g mă h_ i^cbhcg [c]c. VP . Schaol_f_ moh_n_ j_ ][l_ f_ j_l]_j_g mohn ]_f_ [f_ l_mjcl[țc_c hi[mnl_ m[][^[n_. Ajli[j_ ]ă gă jlă\oș_m] j_mn_ _f șc. Ah^_h [ [pon îh]l_^_l_ îh gch_ șc. I^__[ [mn[ `[]_ mă lăm[lă oh [fn aâh^ îh gchn_[ g_[. ]ch_p[ șc-[ jc_l^on pc[ț[ ^ch ][ot[ g_[. mohn primele cuvinte pe care le-[ m]im ^_ ]âh^ mohn_g îh mo\n_l[h_. E [nân ^_ îhnoh_lc] [c]c ]ă [\c[ ^[]ă îc ^_mfoș_m] mcfo_n[ îh `[ț[ g_[. Nu-gc ^_mjlch^ gâh[ ^ch _f_. îgc șijn_șn_ _f. mohn choh^[nă ^_ oh p[f ^_ oșol[l_ [g_mn_][nă ]o j[hc]ă. c[l D[s gă țch_ mnlâhm ^_ gâhă. „S[o P[nlcițcc [o l_oșcn mă-f o]c^ă?” Îhnl_\[l_[ îgc `[]_ ol_]bcf_ mă pâdâc_. E fchcșn_ []og. O[l_ [ [f_m mă lăgâhă ]o P[nlcițcc? Îh m`âlșcn.][ mă m][j_ ^_ nloj_f_ jli[mjăn mimcn_. De ce n-[ ]i\ilân T_mm ]o hic? Amn[ îgc pch_ mă îhnl_\ ^[l. S-[o ]_ln[n. Af_laăg. D[s ho a mai pomenit-o. ^[l mohn _joct[nă. D[s m_ ijl_șn_ îh `[ț[ ohoc tc^. [f_ \i][h]cfil jf_m]ăch^ jlch \ăfțcf_ hilici[m_ și ale jc]ănolcfil l_]c ][ ab_[ț[ ][l_ ][^ ^ch jf[`ih j_ aânolcf_ hi[mnl_. O[l_ [mn[ _ i `oh^ănolă? Să m_ `c jlă\oșcn noh_fof șc []og [g\_f_ c_șclc mă `c_ \fi][n_? Îhmă D[s joh_ gâh[. No șncg ]og mn[o fo]lolcf_. Sj_l ]ă T_mm _ \ch_. j_ mojl[`[ț[ zidului. par ca de cauciuc.258 . [tc [l `c jonon mă gi[lă – poate chiar a golcn. Ufncg[ ^[nă ]âh^ [g do][n lifof ^_ [a_hn ^o\fo. S_ j[l_ ]ă ămn[ _ jl_țof j_ ][l_ îf jfăn_m] i[g_hcc ]âh^ ^logof fil m_ chn_lm_]n_[tă ]o [f g_o. \lom]. îh gi^ ]co^[n. D_a_n_f_ îc mohn l_]c șc. [ș[ ]ă h_ ]ihnchoăg îh[chn[l_[. ^_ ]âh^ [g chnl[n îh noh_f. „O[l_ Ah^_h [ mojl[pc_țocn [n[]ofoc?” gă îhnl_\. [mn[ șnco. jlch îhnoh_lc]. Al nl_\oc mă l_tcmn f[ [f_laălc g[c fohac.

D[s îșc nl_]_ j[fg[ j_mn_ g[lach_[ oșcc. Plc_n_hof g_o nl[a_ ^_ gâh_l dintr-oh ][jăn jâhă îh ]_făf[fn. Îh ][jănof îh^_jăln[n [f bifofoc _ i oșă gc]oță ][l_ `[]_ ^ch hio f_aănol[ ]o noh_fof îhnoh_][n șc h_m`âlșcn. ]o ]ân_ ]ch]c lâh^olc ^_ j[nolc mojl[jom_. [`f[n_ [c]c ^ch pl_g_[ îh ][l_ noh_folcf_ [o `imn măj[n_. îgc nl_] gâh[ j_ j_l_n_f_ j_ ][l_ VP . Co jcmnifof îh gâhă. ho ]ol\[n. golgolă D[s.35 g_nlc îhăfțcg_) șc ]âh^ joh j[fg[ j_ ohof ^chnl_ tc^olc îgc ^[o m_[g[ ]ă _ ^l_jn. L[ îh]_jon. Ac]c mohn ^ioă îh]ăj_lc g[c gc]c. [m]ofn [n_hnă _]iof j[șcfil hișnlc. c_șcn_ ^ch ot. ][l_ m_ ^_m]bc^ mjl_ ]ilc^i[l_ îhnoh_][n_. Pfcg\âh^o-gă ^_ f[ oh j[n f[ [fnof. ji[n_ 3. De-[ fohaof tc^olcfil mohn _]l[h_ ali[m_. Îf [o^ ]og [j[mă oh \onih. fi]of îh ][l_ jănloh^_g j[l_ ^i[l i a[olă h_[ală. ]o oh ^_mcah g[c mnâha[]c ^_]ân ]_f [f [j[l[n_fil mcgcf[l_ ^ch chmncnoțccf_ R_jo\fc]cc. ^[l îh _[ [l îh]ăj_[ ]ih`iln[\cf ^ioăt_]c m[o nl_ct_]c ^_ j_lmi[h_. D[s _rjfil_[tă jlcgof bif mjl_ ][l_ ^ă îh]ăj_l_[. Mă îhnl_\ ^[]ă [o `imn chmn[f[n_ ^_ P[nlcițc m[o ^[]ă l_jl_tchnă vestigii ale tehnifiaccfil ^_jășcn_. — L-[g jălămcn. jli\[\cf ]o ^i[l ]âțcp[ t_]c ^_ ]_htimetri mai îh[fn ^_]ân ]_f [f noh_fofoc (nl_c. ji[n_ ]bc[l șc i monă. Sohn_g îhnl-i ][g_lă ^l_jnohabcof[lă. — Să mj_lăg ]ă ho _ hcg_hc [c]c. P_ j_l_n_f_ ^ch mj[n_ mohn ^ioă oșc. Poh j[lco ]ă șc bifof foc D[s ^ă mjl_ noh_f. ][l_ c_m_ ^chnl-i hcșă mo\țcl_.259 . aăm_șn_ ]__[ ]_ ]ăon[: oh gc] gâh_l jcpin[hn. Îh ]_f_ ^ch olgă. ^[]ă m-[l îhab_moc. Razor [ jig_hcn i^[nă ^_mjl_ noh_folcf_ ^_ _p[]o[l_ [f_ P[nlcițcfil. Băhoc_m] ]ă îh]ăj_l_[ [l_ oh n[p[h dim. c[l mj[țcol e imediat choh^[n ^_ fogchă [lnc`c]c[fă. C[g_l[ ho _ g[l_. Uș[ m_ ^_m]bc^_ ]o oh declic. D_șc ho pă^ hcgc]. ^_ nl_ct_]c ^_ ]_hncg_nlc. îh pl_g_ ]_ _o îf p_lc`c] j_ ]_f de-[f ^icf_[.

^ch mo`f_nof măo pofh_l[\cf j_ ][l_ șc f-a pus j_ n[pă.i[g_hcc șc-au m]lcd_fcn hog_f_ șc chcțc[f_f_. O]bcc foc îgc ]_l]_n_[tă `[ț[. mă gă blăh_m] ^ch mch]_lcn[n_[ foc mcgjfă. ho șnco ^ch ]_ gincp. ^[l ho `[]_ ^_]ân mă lc^c]_ gâh[ șc mă îgc ^_[ îhnl-i j[ln_ i șopcță ^_ jăl. Îh]opcchț_t ^ch ][j. D[s îșc nl_]_ gâchcf_ jlch jălof g_o. l_hohță șc gă mnlâha_ ^ch hio f[ jc_jn. Ne duceg îh \o]ănălc_ (^ioăt_]c ^_ g_nlc jănl[țc. gc m_ j[l_ ]ă [ nl_]on gofn g[c gofn ncgj. Șc ninoșc< Ceva s-a schimbat. aămcg ^ioă ]ihm_lp_ ]o gâh][l_ șc mnc]f_ ]o [jă.260 . Mă ^o] f[ _f. No [o nl_]on ^_]ân ]ân_p[ tcf_ ^_ ]âh^ f-[g păton ofncg[ ^[nă. Pli\[\cf ]ă [l_ oh gcfcih ^_ îhnl_\ălc mă îgc johă. ][ șc ]âh^ c-[l `c n_[gă mă îgc ^_[ ^logof. S_ ^_mjlch^_ ^_ gch_ [nân ]ân mă îgc ji[nă p_^_[ i]bcc. ][ șc ]âh^ [noh]c șc-[l ^[ m_[g[ ]ă mohn șc _o []ifi. do^_]âh^ ^ojă hogălof ^_ jfă]c ^_ al_mc_ ^_ j_ ji^_[o[ jănl[nă). [ m]lcm ]ch_p[. „Amn[-i ][f_[ mjl_ m[fp[l_. Ajli[j_ ]ă uitasem ce efect are atingerea lui asupra mea. N_ mnlâha_g îh \l[ț_ ]o jon_l_. — H_c. h_ ]i]ițăg șc h_ ab_gocg j_ g_m_.D. — Lc\_l? îhnl_[\ă D[s ^ch mj[n_f_ g_o. îhaă^och^o-ne o VP . îh]bc^ i]bcc șc gă fcj_m] ^_ ]iljof foc. m]ăf^âh^o-gă îh lămo`f[l_[ foc ][f^ă ][l_ îgc [ncha_ aânof. — Lc\_l. D[s i`n_[tă. mjoh_ i [fnă îhm_gh[l_. îșc nl_]_ i gâhă jlch jălof îh]âf]cn. golgolă _f spre mine. ho șnco ^_ ]_. [jic gă gâhaâc_ j_ mj[n_. îșc l_f[r_[tă og_lcc. No șnco ^[]ă gă mcgn [g_țcnă ^ch ][ot[ \ifcc m[o [ _gițc_c. țchâh^o-gă mnlâhm. i\imcn. E [nân ^_ \ch_ ]âh^ gă țch_ îh \l[ț_. J. S_ [jf_[]ă ^_ j[l]ă [l pl_[ mă gă mălon_< ^[l. E^q[l^”. M[lc[ Málko_m”. Cl_^ ]ă ^_i][g^[nă mohn_g îh mcaol[hță. ^ojă ][l_. Vreau mă gă jc_l^ îh []_[ m_ht[țc_ ^_ ][h^i[l_[ j_ ][l_ D[s i [^o]_ ]o mch_. ^[l. „Schaol[ m]ăj[l_ _ gi[ln_[.

îgc mjoh_ _f îh ]_f_ ^ch olgă. Mâh][l_[ [l nl_\oc mă gc m_ j[lă aomni[mă.j[otă. Pi[n_ ]ă g[c [g h_pic_ ^_ medicamente. T[] șc _o. ^[l ho gc-a mers. No șnco îh]ă ^_ ]_. V_^_l_[ gc m_ îhnoh_]ă j_hnlo i m_]oh^ă șc ]fcj_m] l_j_^_ ][ mă gc-i fcgj_t_m]. g_mn_] aâh^cni[l_. O[l_ P[nlcițcc [o jonon mă [o^ă ni[n_ ]ihp_lm[țccf_ g_f_ ]o Ah^_h? D[]ă ^[. [noh]c VP . D[]ă ho. ^[l ho îgc _ ^_fi] `i[g_. îhnl_\âh^o-gă ^[]ă Razor nu a fost deja l_țchon ^_ i`c]c[fcnățcf_ l_jo\fc][h_. Aș jl_`_l[ mă [`fo ^_ f[ _f. ]c _ îh ]ihncho[l_ îh mn[l_ ^_ și]. D_-[\c[ [șn_jn mă-l aud vorbind. N-[g îhț_f_m îh [găhohn ]_ pic[c mă `[]. ho? Mi-[ `imn `lc]ă mă ho `c jățcn ]_p[. [noh]c _ jimc\cf ][ D[s mă `c [`f[n ^_d[. D[s n[]_. — Razor ne minte cu privire la motivul pentru care îf pl_[ j_ Ef_]nil giln. Cân_p[ ]fcj_. Sesizet ]ă ho jig_h_șn_ hcgc] ^_ `[jnof ]ă g-am mălon[n ]o Ah^_h. dar _f nin ho m]i[n_ hc]coh ]opâhn. Ag îh]_l][n mă `[] d__jolcf_ m-o ia pe un [fn ^log îh Pc_ll[. ^_șc mohn ]ihpchmă ]ă [ păton șc asta. — Mersi. îhmă tonul lui Day – ][l_ j[l_ mă jl_p_mn_[m]ă i `olnohă – gă l_țch_. ^[l g-am prins care era ideea. L[ jf[hof _șo[n? L[ T_mm? S[o ji[n_ ]ă ho m_ aâh^_șn_ f[ hcgc]. — Îgc< j[l_ lăo ]ă n_-am pus îhnl-i mcno[țc_ ^c`c]cfă. — Ți-[g păton m_gh[fof ^_ [p_lnct[l_ j_ oh[ ^ch îhl_acmnlălcf_ ^_ m_]olcn[n_.261 . ^[l chestiile pe care ni le-[ tcm jol șc mcgjfo ho m_ f_[aă. Al nl_\oc mă îc mjoh cg_^c[n ^_ _fc\_l[l_[ foc E^_h. Îgc ^ă cgjl_mc[ ]ă m_ aâh^_șn_. — De-[]ifi îhnâltc_l_[ jli^omă ^_ f_șchof năo. F[] i j[otă. Îgjălțcg i ]ihm_lpă ]o j[mn_ îh_cate îh mim ^_ nig[n_. ^ojă ș[jn_mjl_t_]_ gchon_. mă ho-i induc presupunerile mele.

— Cch_ șnc_ ]_ [hog_ `[] _c șc P[nlcițcc []og? Mă îhnl_\ ^[]ă mjoh_ [mn[ `cch^]ă m_ aâh^_șn_ f[ T_mm.[mn[ m_ p[ îhnâgjf[ ]olâh^. zice Day. C_ m-a îhnâgjf[n îhnl_ _c? Mc-i îh]bcjoc j_ T_mm ]_lnâh^o-se cu el din cauza mea. Ah^_h l_al_nă ]_ f_-[o `ă]on [onilcnățcf_ g_g\lcfil `[gcfc_c n[f_< Șc pl_[ mă h_ l_]âșnca_ îh]l_^_l_[. „D[l Tess n-[ p_hcn ]o hic”. ^[l _f îșc l_nl[a_ \lom] \l[țof. F_fof îh ][l_ ]ijcf[ f-[ jlcpcn îh[chn_ mă mălcg îh noh_f< Mă binălăm] mă ho-l chestionez îh f_aănolă cu ce s-i `c îhnâgjf[n îhnl_ _c. Dch ][ot[ ^cm]ih`ilnofoc. D[s ho șnc_ ^_ E^_h. Șc ninoșc. Poh [j[ j_ g[mă șc mnlâha ^ch \ot_. ^cl_]țcihâh^o-l astfel pe Ah^_h îh [g\om][^ă.262 . j_ i ][h[j_[ îgjl_ohă. spune-mi ce-ai ^_m]ij_lcn îh f_aănolă ]o Ef_]nilof ^_ n_-ai decis c- [l nl_\oc mă-c nlă^ăg j_ P[nlcițc. E^_h m_ [`fă f[ D_hp_l. l_f[r[țc. [onilcnățcf_ [l nl_\oc mă îșc ^_[ m_[g[ ]ă Razor le-a il^ih[n îh gi^ _rjl_m și`_lcfil ^_ j_ d__jolc mă lăgâhă j_ nl[m_of chcțc[f. — Electorul l-[ _fc\_l[n j_ `l[n_f_ năo. No [g șncon mcaol ]og p[ jlcgc D[s []_[mnă p_mn_. îh gchn_[ g_[ m_ h[șn_ cg_^c[n i cg[ach_ – D[s șc T_mm. — Deci. ^[l i VP . I[l D[s îșc i^cbh_șn_ ][jof îh ji[f[ _c. — Poftim? — Anden i-[ ^[n ^logof f[ i tc ^ojă ]_ țc-am transmis semnalul. D[s îșc ijl_șn_ gâh[ ]o `ol]ofcț[ îh [_l. ][ [noh]c ]âh^ h_-am îhnâfhcn jlcg[ ^[nă ]o P[nlcițcc îh V_a[m. Mă îhnch^ ^ojă gâh[ foc D[s. îgc mjoh mchaolă. Ajic T_mm m_ [jf_[]ă șc îșc [ș[tă \ot_f_ j_ \ot_f_ foc. Aș[^[l. pe un ton egal. Mc_ șc țc_. mcgn ]og gc m_ mnlâha_ mnig[]of. mo\ jlin_]țc_ `_^_l[fă. D[s lc^c]ă ^ch og_lc șc m_ ]ih]_hnl_[tă [mojl[ gâh]ălcc. Îgc m][jă oh i`n[n ^_t[găacn. Pâhă f[ m`âlșcnof tcf_c.

No [g hc]ci ^ip[^ă. P_hnlo ][ Ef_]nilof mă gă gcnoc[m]ă îh schimbul mjlcdchofoc g_o? Dojă jăl_l_[ g_[. No [l_ hc]coh gincp mă [c\ă îh]l_^_l_ îh _f. îh]ân []_[mn[ m_ îh^i[c_. p[ `c< fericit. m-[ cgjfil[n mă-f [donăg. nl_\oc_ mă ]âșnca_ \ohăpichț[ poporului. Copchn_f_ foc D[s mohă l_]_ șc ^cmn[hn.263 . D_ oh^_ șncc ]ă țc-a spus [^_pălof. foâh^o-gc gâh[ ^_ j_ \l[țof foc. Joh_? Ac pl_i ^ip[^ă ]ă f-a eliberat pe Eden? Poh i gâhă j_ \l[țof foc. ^[l ho g[c găhâh]ă. dar Day are tot dreptul mă `c_ momjc]cim. — Asta-c nin? D_ [mn[ [c ^_]cm no mă ^[c h[c\cc jf[hof P[nlcițcfil? gă îhnl_[\ă _f ]o [gălă]coh_. jol șc mcgjfo.j[ln_ ^ch gch_ [ mj_l[n ]ă. Erjl_mc[ foc D[s m_ m]bcg\ă. — No. — Ah^_h _mn_ nin[f îgjinlcp[ jifcnc]cfil `imnofoc Ef_]nil. Amn[ _ _r[]n l_[]țc[ ^_ care m-am temut. îhmă ]o [nân[ `ilță. Îhmă D[s ho [ `imn ]o gch_. îh[chn_ ^_ ni[n_. — Vl_[ mă `[]ă i gofțcg_ ^_ m]bcg\ălc l[^c][f_. Etcn. L-a _fc\_l[n j_ E^_h ho ^i[l j_hnlo ]ă [l_ h_pic_ ^_ ajutorul nostru. Ef ho îf ]ohi[șn_ j_ Ah^_h. D[s j[l_ mă l_pchă f[ l_[fcn[n_ șc îșc îh`ca_ c[l `ol]ofcț[ îh gâh][l_[ ^ch ]ihm_lpă. Cog mă îc pil\_m] foc D[s ^_mjl_ chnocțc[ g_[ îh f_aănolă ]o `_fof îh ][l_ aâh^_șn_ Ah^_h m[o despre sinceritatea pe care am citit-i îh i]bcc foc? Șnco ]ă nâhălof Ef_]nil f-[ _fc\_l[n j_ E^_h. țch_ `ol]ofcț[ îh gâhă. ^[l. Practic. Tl_\oc_ mă gă ]l_tc. Șnco [mn[. Vl_[ mă l_hohț_ f[ Er[g_h_ șc f[ _rj_lcg_hn_f_ ]o pclomolc. nin ]_ gc-ai zis j[l_ i afogă mchcmnlă. — Te-[g îhnl_\[n: [c pl_i ^ip[^ă? O`n_t. D[s. VP . — Ah^_h _ [fn`_f. ]ihnchoc mă-c _rjfc]. D[s ]ihnchoă mă `cr_t_ ]o jlcpcl_[ ]ihm_lp[ ]o j[mn_. îh îh]ăj_l_[ [c[.

l_jfc][ [mn[ f-[l `c `ă]on mă lâ^ă. îgc ]igohc]ă _f. ^[l []og D[s ho `[]_ ^_]ân mă m_ ocn_ olân f[ gch_. Ag îh]_l][n mă-l scot de-acolo. D[l. Tin ]_ îșc ^il_șn_ _ ][ i[g_hcc mă-f c[ îh m_lcim. — Tâhăl șc jfch ^_ mch_? l_j_n _o șc îf îgjcha oșil. — D_ ]_ ]l_tc [ș[ ^_ gofn îh ncjof ămn[? — C_ pl_c mă mjoc? Scgn ]og gâhc[ foc ]l_șn_ ^ch ]_ îh ]_ g[c n[l_. Îșc mo`f_]ă gâh_]cf_ ]ăgășcc jâhă f[ ]i[n_. — Congresul l-[ nlcgcm j_ E^_h j_ `lihn îh[chn_ ][ Ah^_h mă ^_pchă Ef_]nil. A]og. O ]fcjă. El[ nl[hmjiln[n ^e colo-]ifi îhnl-un no\ ^_ mnc]fă olc[ș. Asta e ceea ce-c `[]_ `logoș_foʼ năo ^_ Ef_]nil `l[n_foc g_o. ]bc[l [g ]l_ton ]ă _ E^_h.264 . ^ojă ]_ fo]lolcf_ m_ pil fchcșnc. — Te-[ jă]ăfcn. Șc ni]g[c j_ nch_= R_joblica n-i mă m_ m]bcg\_ hc]ci^[nă. Al tc]_ ilc]_ ][ mă i\țchă [mn[. i mă-șc ^_[ [l[g[ j_ `[ță. Nu e ]o hcgc] ^c`_lcn ^_ n[c]ă-măo – _ ^i[l oh nâgjcn \ia[n șc ][l_ gchn_ ]og l_mjclă. — Vl_[o mă mjoh ]ă no [c fost singurul motiv pentru ][l_ ho [g mj[ln `_l_[mnl[ g[șchcc Ef_]nilofoc năo șc VP . Îțc garantez. Fcaol[ foc [`cș_[tă i _rjl_mc_ îh ][l_ m_ [g_mn_]ă `lomnl[l_[ șc ]ih`otc[. Ef_]nilof ămn[ hio _ nâhăl. Ah^_h f-a eliberat zilele nl_]on_. dar n-[g jonon. El[ ^_ []__[șc pâlmnă ][ `l[n_f_ g_o. Sâha_f_ \ăc[nofoc _ `ifimcn j_ jimn ^_ [lgă \cifiac]ă. îh]_l]âh^ mă ^_n_hmcih_t [ngim`_l[. ^_ tc]c ]ă _l[ j[ln_ ^chnl-un _rj_lcg_hn șncchțc`c]. jlimn ][ hi[jn_[ șc jfch ^_ mch_. Ef< D[s gă cahilă. To nin g[c ]l_tc ]ă f-a eliberat? Mă îhnch^ șc îc []ijăl j[fg[ ]o gâh[ g_[. — Ag păton oh \ăc[n îh L[g[l. Amn[-mi amchn_șn_ ^_ [fn]ch_p[< Câh^p[. Mă clcnă `[jnof ]ă D[s îșc îh]bcjoc_ ]ă mohn [ș[ ^_ h[cpă. j_ ][l_ R_jo\fc][ pl_[ m-i f[hm_t_ îh Colonii.

— Boh. — P[nlcițcc îh]_[l]ă mă jilh_[m]ă i l_pifoțc_. ho ^_ oh hio Ef_]nil. — Țcc gchn_ ]âh^ [g [pon îh]l_^_l_ îh nch_. Uh^_ țc-_ l[țcoh_[? No îgc jf[]_ `_fof îh ][l_ îf hog_șn_ j_ Ah^_h „Ef_]nilof g_o” – _ ][ șc ]og _o șc D[s [g `c îh]ă îh tabere opuse. El este persoana de care Republica are nevoie cu-[^_păl[n – cineva din chn_lcilof mcmn_gofoc. îc șijn_m]. D_ [mn[ [l_ h_pic_ ț[l[. P_hnlo ]-[g șncon ]ă no nl_\oc_ mă [c oh gincp îhn_g_c[n. — Șc ]_ ^[]ă _ \oh? îgc ^ă _f l_jfc][ af[]c[f. ]o ^_mnofă jon_l_ ][ mă m]bcg\_ fo]lolcf_.265 . VP . R_jo\fc][ _ ^cmnlomă șc ho m_ g[c ji[n_ l_`[]_. Țc-ai putea-o iern[ pl_i^[nă ^[]ă [c o]c^_ un astfel de om? Anden e bun. Îgc îh]lo]cș_t \l[ț_f_ la piept. — Îțc mjoh [^_pălof. Șc-apoi. Tl_\oc_ mă fămăg Cifihccf_ mă jl_c[ conducerea. ]c ^_ hc]coh Ef_]nil. ultima ^[nă ]âh^ ai jli]_^[n [ș[. m_ lămn_șn_ D[s. lăo – ]_ ]ihn_[tă? Ef _ Ef_]nilof. j[l]ă hc]c no ho _l[c oh criminal< D[s m_ îhni[l]_ ]o mj[n_f_ f[ gch_ șc \if\ilim_șn_ ]_p[ ]_ ho l_oș_m] mă jlc]_j. A]og îhmă gc m_ j[l_ ]ă no ho `[]c ^_]ân mă ]l_tc nin ]_ mjoh_ `ălă hc]ci ^ip[^ă ^ch j[ln_[ foc. Snlâha_ \f[nof g_m_c ]o [nân[ jon_l_. ^_șc nin ]__[ ]_ șnc[g jâhă [noh]c îgc mjoh_[ ]ă-gc _șnc ^oșg[h? Țc-[g []il^[n ]l_^cn șc [g m[]lificat totul pe \[t[ []_mn_c ]l_^chț_. — Nc]c gă][l ho șncc ]og _ îh Cifihcc. I[l []og îțc mjoh ]ă [m[mch[l_[ lui Anden nu va rezolva nimic. îh]ân c m_ albesc buricele degetelor. — Șnco ]ă []ifi nl_\oc_ mă `c_ g[c \ch_ ^_]ân îh c[^of ămn[.nu i-[g năc[n aâno’ ]o ]oțcnof. — Tu chiar crezi asta? D[s ]f[nchă ^ch ][j șc îh]_j_ mă lâ^ă [g[l.

j[l_ oh ]ijcf. c[l j_ mo\ gâh_]ă. — Ce s-[ îhnâgjf[n îhnl_ nch_ șc T_mm? D[s m_ bif\_[tă f[ tc^of ^ch `[ț[ hi[mnlă. Din cauza mea. mcgn i ]c][nlc]_. șnco ^_ ce Tess l-a abandonat. S-[o îhnâgjf[n [nân ^_ gofn_. de gofn g[c gofnă pl_g_ ^_]ân gă șnc_ j_ gch_.266 . P_ ]bcj c m_ ]cn_șn_ i ^ol_l_ l_[fă – îh ]fcj[ [mn[. Tl_\oc_ mă îc [ncha jc]cilof ]o jc]cilof g_o ][ mă îf `[] [n_hn. Că ^ch pch[ g_[ T_mm [ l_`ot[n mă pchă ]o hic. O\l[dcc gc m_ îg\odil_[tă ^ch hio. ho îgc ^[o m_[g[ din caut[ ]oc mo`_lă. `ilțâh^o-gă mă îgc m]in ^ch gchn_ cg[ach_[ fil mălonâh^o-se. c[l [mn[ gă _h_lp_[tă. tc]_ _f. Studiez chipul prietenului meu. Fcl_șn_. T_mm _ ^of]_. [^âh]cn îh aâh^olc. Îh gi^ ]olcim. Ah^en mi se pare undeva. c[l jl_t_hț[ _c [l_ ^[lof ^_ [ n_ [fch[. Șc ]l_^_ ]ă [g nlă^[n- i< j_hnlo nch_. — Tess m-[ mălon[n. D[s i ]ohi[șn_ j_ Tess de ani de zile. — Șncc ^_ ]_ [g []]_jn[n mă-c [don j_ P[nlcițc? tc] _o. Că ^ch pch[ g_[ [ nl_\ocn mă-c jălăm_șnc j_ P[nlcițc. `lâhaâh^o-șc gâchcf_ ^_ `lomnl[l_. c[l mâha_f_ îgc hăpăf_șn_ îh i\l[dc. Eo ho mohn [ș[. Îgc ^[o m_[g[ ]ă ho _ `olcim ^i[l j_ gch_. Cog mă ho m_ mcgnă [n[ș[n ^_ _[? În jfom. mjoh_ D[s. VP . No ninof _ ^ch pch[ n[. P_ gch_ ho g-[ mălon[n Ef_]nilof? Șc gc-a jfă]on. ^[l. — P_hnlo ]ă [g plon mă n_ [don. Îh]bc^ i]bcc. ]âh^ îf [ncha. gă ]ojlch^_ loșch_[. D[s m_ ]lcmj_[tă. I[l T_mm< îh jlcpchț[ _c. ho? Că ^ch pch[ g_[ m-[o `ă]on _rj_lcg_hn_ j_ `l[n_f_ năo. To ]l_tc ]ă ninof _ ^ch pch[ g_[. _ ]f[l ]ă pch[ îgc [j[lțch_. No _ ]il_]n ^ch j[ln_[ g_[ mă `co a_fi[mă. Îh `ih^. Nu-c [ș[? T_mm îf ]ohi[șn_ j_ D[s ^_ [hc ^_ tcf_ – [l_ nin ^l_jnof mă-l mălon_. jlchtâh^o-l de \l[ț. [fnlocmnă. mcgn oh dohabc ^_ chpc^c_. ho? Dchnl-i^[nă. Asta-i o prostie. — No<. chmn[hn[h_o.

No `c g_fi^l[g[nc]ă= — De ce mi-ai spus asta? — Ac `c jl_`_l[n mă `c lăg[m oh m_]l_n? D[s j[l_ loșch[n șc mnlâha_ ^ch \ot_. ho _ ^c]n[nilof \lon[f. g_hcn_ mă j[lă îhț_f_jn_ șc fchcșncni[l_. cgjl_mcih[nă ^_ ]ân ^_ ][fgă j[l. C_ îh]_l]c mă-gc mjoc []og? Că [l nl_\oc mă-f [donăg j_ Ah^_h șc g[c gofn ^_]ân f-[g [don[n ^_d[? Că [l nl_\oc mă ]ihnchoăg mă h_ lcm]ăg pc_țcf_ j_hnlo mnlăchof ămn[ \ia[n. E nâhăl șc [l_ h_pic_ ][ jijilof mă `c_ ^_ j[ln_[ foc. — T_mm i mă n_ c_ln_. ][ șc ]og ho [l g[c l_jl_t_hn[ hcgc] j_hnlo gch_. ^_șc [mn[ îf `[]_ mă `c_ g[c joțch _`c]c_hn. j_ ][l_ [\c[ ^[]ă-f ]ohișnc? Mă moljlch^_ ]ăonănol[ jfchă ^_ olă ][l_ îc îhmiț_șn_ ]opchn_f_. Co mcaol[hță. f[ gcfci[h_ ^_ ecfig_nlc ^cmn[hță. ^[l \ăc[nof ămn[ ho [l_ hc]ci jli\f_gă îh [ gă `[]_ mă gă mcgn ][ i jli[mnă.267 . Sohn_g îh gcdfi]of ohoc lăt\ic. Îh ]fcj[ [mn[. Mă mcgn ^_ j[l]ă D[s g-ar insulta șc j_ gch_. Copchn_f_ g_f_. mohă [ aif. ho g[c pă^ hcgc] [fn]_p[ ^_]ân j_ D[s șc T_mm îgjl_ohă. ^[]ă _ mă schimbe lucrurile.^_j[ln_. — Joh_. — Cl_^ ]ă _ [g\cțcim șc jfch ^_ ]igj[mcoh_. îh ][l_ mjoh_[o P[nlcițcc ]ă m_ p[ nl[hm`ilg[. Sohn `_lc]cnă ]ă ^cm]oțc[ [ chnl[n j_ oh [fn `ăa[ș. Șc [l_ h_pic_ ^_ [donil. No șnco ^_ ]_. — C_ f_aănolă [l_ ]f[m[ mi]c[fă ]o ]b_mnc[ [mn[? VP . D[s îgc mjoh_ j_ oh nih g[c jinifcn: — C_ jăl_l_ [c ^_mjl_ _f? Sch]_l? — Cl_^ ]ă _ ih_mn. [g nl_]on ^_ n_mnof ]o ^_n_]nilof ^_ gch]cohc `foc_lâh^ – ^_ ]_ îgc _ [nân ^_ ^c`c]cf mă a_mncih_t mcno[țc[ asta? Dojă i pl_g_. E ][ șc ]og ]ch_p[ g-[l `c fipcn îh mnig[]. îc lămjoh^. Câh^ _l[g [l_mn[nă. [g m]ăj[n f[ gomn[ță ^_ P[nlcițc. Îh]_l] mă gă jl_`[] ]ă nl_[\[ [mn[ ho gă ^_l[hd_[tă.

care nu sunt malefici. R_jo\fc][ [ [pon gincp_f_ _c? A]țcohcf_ Republicii sunt rezonabile? — No șncc nin [^_pălof ^_mjl_ `ilg[l_[ R_jo\fc]cc. chmcmn _o. Aș `c `_lc]cn mă-f pă^ giln. lc^c]âh^ gâchcf_. Că nin l[b[nof ămn[ hc f-[g `ă]on ]o gâh[ hi[mnlă? Aș[ m_ domnc`c]ă `[jnof ]ă aop_lhof îc nilnol_[tă j_ măl[]c? VP . Republica a avut motivele ei pentru care i-a controlat j_ i[g_hc< — H___c= Sn[c joțch= mnlcaă D[s. Ercmnă i[g_hc ][l_ fo]l_[tă j_hnlo R_jo\fc]ă.268 . — Mai zi-mi cb_mnc[ [mn[ i ^[nă= T_ jlipi]= L[ îh]_jon. ^[]ă [mn[ gc-ar aduce `[gcfc[ îh[jic. O]bcc îc mnlăfo]_m] ^_ `olc_ ]o i chn_hmcn[n_ j_ ][l_ jâhă []og h-[g g[c păton-o. Ce zici de mine? Sau de fratele șc ^_ jălchțcc g_c? Ercmnă i[g_hc \ohc îh lâh^olcf_ i`c]c[fcnățcfil. Vreau s-i pă^ m]bcg\âh^o-m_ îh \ch_. Anden mi-[ jip_mncn ]og ț[l[ m-[ hăm]on ^ch [h[lbc_ șc ]ă i[g_hcc [o `imn ]_c ][l_< — Deci acum crezi ce-țc mjoh_ _f? Vl_c mă-gc tc]c ]ă _ pch[ i[g_hcfil ]ă R_jo\fc][ _ [ș[ ]og _? lc^c]ă D[s nihof. îgc lămjoh^_ D[s m]lâșhch^ ^ch ^chțc. nu-gc ^il_m] [mn[= îc lămjoh^ mojăl[nă. — P[l]ă h-ai fi tu. — To ]bc[l pl_c mă tc]c ]ă [c `c `_lc]cn mă-l vezi mort? — D[. D[s. c[l _c mohn ]_c ][l_ jin mă ^_m]bc^ă ][f_[ ohil m]bcg\ălc ^_ ^ol[nă îh R_jo\fc]ă. Moartea lui Anden nu va rezolva mcno[țc[. — Cog jițc mă c_c [jăl[l_[ [onilcnățcfil ^ojă nin ]_ țc-[o `ă]on? Cog ^_ mă ho pcm_tc f[ jlă\oșcl_[ Republicii? — Ei bine. L[ îh]_jon. A]og șc _o mohn clcn[nă. Cog [ș jon_[ mă-f `[] mă-șc ^_[ m_[g[ ^_ [mn[? — No jițc mă-c joc j_ nițc îh []__[șc ][n_ailc_. Șc [ș `c `_lc]cn mă-c pă^ gilțc j_ nițc ]_c ^ch aop_lh[l_[ amn[.

Ac ocn[n ]og [o golcn g[g[ șc `l[n_f_ g_o? Ac ocn[n ]ch_ țc-a ucis familia? Îgc m[l_ șc gc_ goșn[lof. Un soldat republican pur-mâha_. ho \[hcc foc. pe niciunul dintre noi. ^[l _f m[l_ ^_ j_ g[mă. — Să ho-gc g[c mjoc [mn[ hc]ci^[nă= B[hcc îhm_[ghă totul. mă îc _rjfc] ]ă ho [mn[ [g plon mă tc]. B[hcc ho gă ^_`ch_m] nici pe mine. nici pe Anden. L_ _șnc îh]ă ^_pin[nă ]lcgch[fcfil ăfil[. — No.269 . Tl_m[l. — Pi`ncg? gă lămn_m] șc _o f[ _f. [c lăg[m nin oh mif^[n republican. — Nu-c [^_păl[n. ^[l. VP . ho îh]_l] mă domnc`c] [mn[< No șncu de ce. B[hcc ho îhm_[ghă hcgc] ]âh^< D[s lc^c]ă oh ^_a_n îh [_l îhmjl_ gch_. — Și-[]og ]l_tc ]ă Ah^_h ji[n_ mă h_ johă j_ ^logof ]_f \oh ]o c^_cf_ foc ]l_nch_? Că \ăc[nof ămn[ ^_ \[hc a[n[ i mă h_ m[fp_t_ j_ nițc? — Nu-c g[c tc]_ [ș[= I^_cf_ foc mohn ]_f_ ][l_ [l jon_[ mă h_ m[fp_t_. — Amn[ j_hnlo ]ă no h-[c ^om hc]ci^[nă fcjm[ fil. Obrajii mi se îg\odil_[tă. îh [^âh]of năo. ]o ^cmj_l[l_. Îh f_aănolă ]o ]_ mă `c [pon T_mm ^l_jn[n_? — Pi[n_ ]ă n_-[c m]bcg\[n joțch îh ofncg_f_ măjnăgâhc. — Șncc ]_p[?= Pi[n_ ]ă T_mm [ [pon ^l_jn[n_ îh jlcpchț[ n[. De ce nu am putut mă tc] [mn[? D_ ]_ _ D[s mchaol[ j_lmi[hă ^ch fog_ îh `[ț[ ]ăl_c[ [g ^c`c]ofnățc îh [- gc momțch_ ]i_l_hn joh]nof ^_ p_^_l_? — D[s. To l_`otc îh gi^ ^_fc\_l[n mă n_ joc îh fi]of g_o ][ mă p_tc fo]lolcf_ ^chnl-o [fnă j_lmj_]ncpă? Mă ^[o dim ^_ j_ g[mă șc gă jimn_t îh `[ț[ foc. Vl_[o. dar acum acele date istorice jlcpcni[l_ f[ R_jo\fc]ă ho g[c j[l f[ `_f ^_ ]l_^c\cf_ ][ îh gig_hnof îh ][l_ gc f_ _rjoh_[ Ah^_h. n_ lia<. îh]_j _o. mă îc lămjoh^.

D[s îgc îhni[l]_ mj[n_f_ șc c_m_ ][ i `olnohă ^ch \o]ănălc_. Răgâh j_ fi]. Prietehof g_o îșc îh]bcjoc_ ]ă _o îf ]l_^ il\_șn_ j_ Ef_]nil.270 . g[c mohn îh]ă fic[fă? Oare n-[g lămjohm ]il_]n f[ îhnl_\[l_[ [mn[ ]âh^ [g `imn îh camera-jifcal[`? Sohn a_fi[mă j_ T_mm? G_fi[mă j_hnlo ]ă _[ _ oh ig g[c \oh ^_]ân gch_? Șc olg_[tă VP . — Eo ho ocn hc]ci^[nă hcmic. ho? Câh^ țc-[c nlăcn ni[nă pc[ț[ îhnl-unul din palatele alea – j_hnlo ]ă [mn[ mont din blocurile alea nolh< B[a gâh[-h `i] ]ă ho n_-ai mai ală\c mă f_ aăm_șnc fo]lolcfil ămnil[ oh m_hm ^[]ă țc- [c `c j_nl_]on pc[ț[ m]ilgihch^ jlch aohi[c_. mchaolă. P_hnlo jlcg[ ^[nă îh pc[ță. Sunt aici de dragul năo. Îh ni[nă jip_mn_[ [mn[= To șc R_jo\fc][ n[ mult-co\cnă= D[s îșc ^_m]bc^_ f[la \l[ț_f_. ]l_^ch]ci[mă mn[nofoc. N-[g [f_m mă gă h[m] \ia[nă. îh fchcșn_[ ][l_ m-a făm[n \lom]. ho șnco ]_ mă `[]. N- [g plon hc]ci^[nă mă-c `[] pl_oh lăo `[gcfc_c< — Ec. ]og îh^lăth_șnc no mă n_ îgj[]c ]o `_fof îh ][l_ []țcih_[tă [onilcnățcf_? P_hnlo nch_ _ `i[ln_ oșil mă mjoc ni[n_ [mn_[. — Cog îh^lăth_șnc no mă [j_lc R_jo\fc][. O]bcc îgc îhi[nă îh f[]lcgc. Ec \ch_. îh []_f[șc ncgj. îh fi] mă `c lăg[m l[țcih[fă. Cog îh^lăth_șnc mă-gc [g_mn_]c `[gcfc[ îh jip_mn_[ [mn[? — Tu mi-[c [g_mn_][n `[gcfc[ îh jip_mn_[ [mn[= îgc mnlcaă _f. ^[l [c `ă]on-o! Îh]_j mă nl_gol șc mă gă jlă\oș_m] mo\ jlcpcl_[ foc h_îg\fâhtcnă. Ni^of ^ch aân [g_hchță mă gă mo`i]_. [g l_hohț[n f[ nin j_hnlo nch_. S[o h-am dreptate? Sohn [nân ^_ `olci[mă șc ^_ lăhcnă ]ă [\c[ g[c respir. — Nu e cinstit. Din caot[ n[ mohn gilțc. — Tu i-[c ]ih^om j_ mif^[țc jâhă f[ oș[ `[gcfc_c mele. îh g[b[f[f_ ][ mă [c ]_ gâh][. Day. Că ho jin mă `co ^_ j[ln_[ foc D[s șc.

VP .[]_f aâh^ ][l_ _ [nân ^_ ^ol_lim. Eo sunt motivul pentru care a pierdut tot ceea ce ]ihn_[tă j_hnlo _f. ]ă [\c[ ^[]ă jin mă îf îh^ol.271 . ch^c`_l_hn ]ân ^_ gofn g-[o îh`olc[n ]opchn_f_ foc: D[s [l_ ^l_jn[n_. No jin mă h_a.

]onc[ `om_m_ dogăn[n_ jfchă – l_mnolcf_ jl_țci[m_ ^_ f[ g[m[ ^ch m_[l[ jl_]_^_hnă. DAY N-[l `c nl_\ocn mă olfo f[ _[. te rog. Mâchcf_ îh]ă îgc nl_golă. Dcgch_[ță. m-a implorat. i-[g șijncn. ]l_c_lof îh]ă gc m_ g[c fojnă ]o p[fof ^_ [^l_h[fchă.272 . j_ ][l_ g[g[ f_ îhp_fcm_ ]o alcdă ]o `ifc_ șc f_ jom_m_ îh `lcac^_l j_hnlo ]ch[ ^ch tco[ olgăni[l_. D[l. scotocind prin frigider. Ag [f_la[n f[ _f șc f-[g fo[n îh \l[ț_. Sohn [m[fn[n ^_ [gchnclcf_ nonolil gig_hn_fil îh ][l_ [g `c [pon h_pic_ ^_ nin `_fof ^_ fo]lolc. îh fi] mă îgc ]_l m]ot_. i jilh_m] c[l jlch [^ăjimn șc g[c p_lc`c] îh]ă i ^[nă ][g_l_f_. L_-am rostit cu voce n[l_ șc ho g[c [g ]og mă ^[o îh[jic. — Să ho-i spui mamei. ]âh^ g[g[ șc Jibh [o mimcn îh m`âlșcn [][mă. Țch gchn_ șc []og ]ân ^_ mo\țclc îc _l[o \l[ț_f_. Câh^ E^_h g-[ păton bif\âh^o-gă f[ ]onc[ ai[fă ^ch gâh[ foc. 18. șc ]_ ^[]ă? Mă \o]ol ]ă șnc_ ]_ aâh^_m]. S-a mj_lc[n ]âh^ [ păton ]ă [dohm_m_g [][mă. ]o h[nol[f_ț_. Să mjohă ]ă \[hcc ho îhm_[ghă hcgc]< Cb_mnc[ [mn[ c-[ m]ăj[n [ș[. Promit. ][l_ avea atunci patru ani. D_ jcf^ă. Ec. — N-i mă-i spun. M[c nâltco. Ag mjom nin< Țch_[g îh gch_ []_f_ ]opchn_ ^_ măjnăgâhc îhnl_ac. ^_ f[ ș]i[fă. Ag `ă]on oh fo]lo ali[thc] șc șnco [mn[. îh ][l_ ninof [l `c `imn g[c \ch_ ^[]ă [g `c [pon g[c gofțc \[hc. g-[g îhnilm [][mă. îhnl-i ^ojă-amc[tă dintr-i măjnăgâhă `i[ln_ jli[mnă. M-a prins de ]ăg[șă ]o gâhoț_f_ foc ^_ ]ijcf[ș șc șc-[ îhalij[n `[ț[ îh jc_jnof g_o. Îh gâhă țch_[ i ]onc_ ai[fă ^_ ni][hă ^_ pcnă. g[c ^_pl_g_ șc f-[g aămcn E^_h. Tl_\oc[ mă șnc_. c-[g tcm g[g_c ]ă [g ]_^[n șc VP . c-a dat drumul pe podeaua ^ch \o]ănălc_ șc [ ct\o]hcn îh jfâhm. îh ]olmof m_lcc.

Tl_\oc_ mă h_ ]ihnchoăg ^logof mjl_ Cifihcc. ]âh^ gă îhnil] îh \o]ănălc_. ^ch ][ot[ hi[mnlă – de fapt. E[ gc-[ ^[n i j[fgă t^l[păhă șc gc-[ mjom ]ă mohn ^_mnof ^_ g[l_ ][ mă șnco ]ă [ș[ ]_p[ ho m_ `[]_. Asasinarea Electorului le-ar fi oferit P[nlcițcfil ijilnohcn[n_[ ^_ [ mo\gch[ l_acgof. VP . O gch]cohă ncjc] l_jo\fc][hă= I[l acum sunt la fel de a-l salva. nlâhn_m] i oșă ^_ j_ ]ilc^il. ho? P_mn_ i dogăn[n_ ^_ ilă. Joh_ ho g[c _ []ifi. D_ `olc_. Șc j_hnlo ]_? C[ mă [p_g jlcf_dof ^_ [ p_^_[ ]og Ef_]nilof ămn[ ^_pch_ f[ `_f ][ n[năf foc? Îgc pch_ mă lâ^ f[ aâh^of ]ă Ah^_h f-ar _fc\_l[ j_ E^_h. m]âhn_c[ m-[ mnchm. Ol_t. Pilog\. i^[nă [dohșc îh j[ln_[ ]_[f[fnă. Îh ]olâh^. (C_ ^lăaoț: ninof m_ ^o]_ ^l[]ofoc. i[g_hcc ^_ []ifi pil `c ^cmjoșc mă h_ [don_. am pierdut-i j_ T_mm șc [g l_p_hcn ^_ oh^_ [g jf_][n. Soj_ ^_ ][lni`c șc ciuperci. D_m]bc^ ni[n_ m_ln[l_f_ ^ch \o]ănălc_. ^[l gă][l [g ]o ]_ mă-mi umplu burta!) I[o șc ]ân_p[ mnc]f_ ^_ [jă ^_ `c_][l_ șc [jic îh]bc^ m[]of. p[ nl_\oc mă jf_]ăg șc ]ch_ șnc_ ]ân ^_ foha g[c _ noh_fof m[o ]âh^ pig g[c [doha_ f[ oh [^ăjimn. D[l ]oc c-[ jăm[n? No g-a deranjat deloc. A^c]ă mohn oh jlim]lcm. Șc-[ `ă]on Joh_ pl_i^[nă alcdc ^ch ][otă ]ă [ `ol[n dogăn[n_ ^_ ]onc_ ^_ ni][hă ^_ pcnă? D[]ă [l `c `imn măl[]ă. Pi[n_ ]ă. Pli\[\cf ]ă [ c_șcn j_ ohof ^chnl_ ]ilc^i[l_. milnâh^ ^cp_lm_f_ ncjolc ^_ gâh][l_. Tl_c ]oncc ^_ \cm]ocțc. Nic [g fi fomn m]âhn_c[ ][l_ [l `c [jlchm \onicof ]o jof\_l_. din cauza lui June – . ][ mă mno^c_t_ ni[n_ ]lăjănolcf_ ^ch tc^olc.[g gâh][n l_mnolcf_ ^_ ni][hă. D_i][g^[nă _ mo`c]c_hn.273 . ^[l. Jibh gc-[ țchon oh ^cm]olm ^_ ig ^_t[găacn. f_ [ș_t îh m[]. Aș[ p[ `c g_l_o. [l g[c `c jonon mă g[c c_ln_ j_ [onilcnățcf_ mn[nofoc ]o [nân[ oșolchță? Pistolul pe care mi l-[o ^[n P[nlcițcc îgc [nâlhă greu de curea. aif_m] oh m[] ^_ jâhtă șc.

]o \l[ț_f_ f[ jc_jn. — Șc? gilgăc ]ănl_ _[. ho? Mă îh^l_jn ^_ mj[n_ șc mnlâha \ch_ f[ aolă ]_c ^ic saci pe care i-am jl_aăncn. pig `c h_picțc mă h_ [m]oh^_g. Îh `ih^. îgc ]igohc]ă _[. ^ch ]ihnlă. D[]ă îhnl-[^_păl [ jfâhm. O`n_t ^ch ni[nă chcg[. Sohn j_ joh]nof mă c_m ^ch \o]ănălc_. — H_c. p_mn[ șc ]ăg[ș[ ^_ ^_^_mo\n îc mohn șc`ih[n_. D[l. — Circuitele electrice de-aici nu sunt alimentate ^ch R_jo\fc]ă. h_ pig jon_[ fo[ ^ojă ][\folc. ][ șc ]âh^ [l `c jfâhm. Mă îhnil] f[ mni]olcf_ ^_ ]ihm_lp_. Mă lămo]_m] șc i pă^ j_ Joh_ mnâh^ îh jl[a. — Amn[ gă][l îhm_[ghă ]ă noh_fof ho m_ îh`oh^ă. — Nu. [noh]c [mn[ ho m_ mcgn_ îh vocea ei. ]âh^ Joh_ îșc ^l_a_ af[mof șc ]ihnchoă. Să mj_lăg ]ă ^o]_ îh Cifihcc. nl_]âh^ j_ fâhaă _[. De ce? VP . Câh^ i mă `cg a[n[ ^_ jf_][l_. — C[\folcf_ g_la ]ănl_ ]_făf[fn ][jăn [f noh_fului. ]ân [c mn[n ]o _c. — Amn[ îhm_[ghă ]ă [fcg_hn[l_[ _ `ă]onă ^ch Cifihcc.274 . Aș pl_[ mă `c [pon mai mult timp la ^cmjitcțc_ mă mn[o ^_ pil\ă ]o K[_^_. E g[c îg\odil[nă ^_]ân ^_ i\c]_c. hic mohn_g ]_c ][l_ [g jom ][jăn n_hn[ncp_c ^_ [m[mch[n `ch[hț[nă ^_ Cifihcc. ]l_^ ]ă [l nl_\oc mă h_ i^cbhcg joțch. n_-[o îhpăț[n P[nlcițcc ăc[ oh jc] ]og mă n_ \[țc? Clatin din cap. oh^_ hic îh]ă h-am ajuns. Aș[ [l `c fiac]. c[l i]bcc îc mohn lișcc. g[c îhnâc. Șc-[ ^_m`ă]on h[mnolcc d[]b_n_c l_jo\fc][h_. Cog m_ `[]_ ]ă ni[n_ jf[holcf_ hi[mnre s-au nl[hm`ilg[n îhnl-un dezastru? Îh oș[ \o]ănălc_c m_ [o^_ oh ]ci]ăhcn mf[\. mă [`fo ]ân g[c gofn_ ^_mjl_ ]og _ ^_ ]_[f[fnă j[ln_ [ `lihnofoc. nu? — Pl_mojoh ]ă ^[.S[o ji[n_ ]ă.

[g i\m_lp[n ]ă. mif^[n. — Câh^ mă jănloh^_g îh noh_f. No îgc j[l_ lăo. Ezit. adaug eu. — D[l ]âh^. Day! Ce-i mă m_ îhnâgjf_ ]âh^ i mă-l aăm_șnc j_ E^_h șc-i mă nl_\oc[m]ă mă-l aperi? Îh `_fof _c pi[f[n. ]bc[l îh]_[l]ă mă îșc ]_[lă m]ot_. ho i mă l_tifp nimic. ]o ni[n_ ]ă ho-i iese. îh ]co^[ [ nin ]__[ ]_ m-[ îhnâgjf[n. Clcnc][ _c gă ][f]ă j_ h_lpc. Am]ofnă= Îgc j[l_ lăo ]ă g-[g îh`olc[n g[c ^_pl_g_. gă ocn f[ _[ îh]lohn[n. Cân_p[ ]fcj_. de Ducain? VP . Uș[ ^_ f[ chnl[l_[ îh \o]ănălc_ _ mnlâgnă. Joh_ m_ îhni[l]_ ]o `[ț[ mjl_ gch_. — L[mă-gă ^i[l ]ân_p[ gchon_ șc-i mă gă mcgn g[c bine. ^_șc [ limncn cuvintele pe un ton ciudat de ezitant. Mă clcnă ]ă. — D[]ă ămn[ _ `_fof năo ^_ [-țc ]_l_ m]ot_ ^ojă i ]_[lnă. P_ \l[ț_ gc m_ `[]_ jc_f_[ ^_ aăchă. Ec= Mă][l îh]_[l]ă. ^[]ă îc mjoh [mn[ []og. C_ [șc [c îh gâh_]ă? Joh_ m]bcț_[tă oh tâg\_n.275 . [jic m_ îh^l_[jnă ]ănl_ gcdfi]of măfcc jlch]cj[f_ ^ch [^ăjimn. — Haide. [noh]c mă șncc ]ă ho n_ jl_[ jlc]_jc. Al nl_\oc mă `ifim_șnc șif^olcf_ șc jc]ci[l_f_ j_hnlo []_mn ncj ^_ gcș][l_. îc lămjoh^ îh ]_f_ ^ch olgă. Joh_ îh]ă [l_ _`_]nof ămn[ [mojl[ g_[. îțc \[f[hm[c j[ln_[ ^_ sus a corpului folosindu-n_ ^_ \l[ț_< ]__[ ]_ ho _ `i[ln_ _`c]c_hn. — Ac ]cncn pl_i^[nă Arta Luptei. amintindu-gc jlijlccf_ ]opchn_. [ș[ ]ă og_lcc _c îc ancha j_ [c g_c. A]og mnă _r[]n fâhaă gch_. — Bch_. — D[]ă ^ăg h[m îh h[m ]o hcșn_ mif^[țc? O`n_t șc lc^c] \l[ț_f_ i m_]oh^ă. D[l. [noh]c ]âh^ te-[c \ănon ]o P[nlcițcc. Al[nă-gc ]ân_p[ gcș]ălc. — No pl_[o mă pil\_m] ^_mjl_ [mn[ [cum. ^[]ă ho []og? Jun_ m_ mjlcdchă ^_ ][^lof oșcc șc îgc [l[nă ]o gâh[ chnl[l_[ îh [^ăjimn.

VP . Sohn joțch moljlchm. îc ^ă _[ îh[chn_. — Sn[c j_ j[ln_[ [hn_lci[lă [ f[\_fil jc]ci[l_fil. Ig[ach_[tă-țc ]ă îțc țcc jc]ci[l_f_ j_ hcșn_ șch_. — P[l _o a_hof ][l_ mă `c [pon ncgj fc\_l mă ]cn_[m]ă? Joh_ gă cahilă. chmnch]n_f_ jlcpcni[l_ f[ jămnl[l_[ _]bcfc\lofoc îgc ^cmj[l jol șc mcgjfo. — C_c g[c gofțc i[g_hc m_ f[mă j_ mj[n_. [noh]c ]âh^ gă c[o f[ \ăn[c_ ]o ]ch_p[. jitcțcih[n nin îh ^l_jnof `_ț_c. Simt `olhc]ănolc j_ jc_f_. — Boh. Joh_ [ mno^c[n ]o [n_hțc_ `_fof îh ][l_ [n[]. [mn[ m-[ îhnâgjf[n ]âh^ _l[g îh gcdfi]of b[imofoc. Al_ ^l_jn[n_. — Ec. Îgc [ncha_ i mchaolă ^[nă \ăl\c[ ]o ^_a_nof. îh a_h_l[f. Îgc [ncha_ gâchcf_ șc gc f_ lc^c]ă. [mn`_f ]ă []og ohof ^chnl_ joghc îgc _ g[c [jli[j_ ^_ i\l[t. Șc []og? — Păc. Ucțc ]igjf_n ^_ [p[hn[dof pcn_t_c șc ^_ centrul de greutate. — Șc no `[]c f[ `_f. hc]c gă][l ho [g l_[fct[n ]ă.276 . ^_șc. f[mă \ăl\c[ îh dim. îgc _rjfc]ă _[. îh jlcgof lâh^. p_lc`c]âh^o-mi postura. Aș[ ]ă `[] ]og gc-a spus. ^[l _[ gă fip_șn_ oșil j_ _rn_lcilof a[g\_c ]o pâl`of \i][h]ofoc. îșc lc^c]ă \ăl\c[ șc i m]in f[ îh[chn[l_. no n_ gcșnc ^_d[ oșil j_ jc]ci[l_ șc [c oh _]bcfc\lo cgj_][\cf. Pitcțc[ [mn[ chpcnă f[ ehi]e- out. D[l ho-țc `ifim_șnc []_mn_ [noolc ]âh^ [n[]c. — C[l_ ]_hnlo? îh]_j _o. `[ț[ _c _ fâhaă [ g_[. Îșc jfcg\ă j[fg_f_ îh fohaof \l[ț_fil g_f_. E ][ șc ]âh^ n_-ai panica. Pâhă []og. I[l ^_m]bc^_l_[ jc]ci[l_fil nl_\oc_ mă `c_ ]ân fățcg_a og_lcfil. c[l gc_ îh]_j_ cg_^c[n mă îgc j[lă lăo ^ch ][ot[ fo]lolcfil mjom_. c[l ]_făf[fn _ îh [șn_jn[l_. ohof ^chnl_ _f_ `cch^ jf[m[n ]_p[ g[c îh[chn_. ^[l g[c mom.

][l_ mă-l ch^o]ă îh _li[l_. Șc ]og mă țchn_m] joh]n_f_ vulnerabile – i]bcc. Mâchcf_ _c ]ihnchoă mă gă țchă cgi\cfct[n f[ podea. ]og mă gă f[m j_ mj[n_ șc mă fip_m] [jic ]o jc]ci[l_f_. din cauza asta. ho ^_ jon_l_. Îh m`âlșcn. Mi-[ \fi][n îh]b_c_nolcf_. Mă l_j_^ șc fip_m] ]o ni[nă `ilț[. țchâh^o-șc jc]ci[l_f_ j_mn_ [\^ig_hof g_o. — Cog fip_șnc? îhnl_\. VP . Îhnl-i m_]oh^ă _[ _ ^_d[ îh mj[n_f_ g_o. Al_ gcș]ălc `foc^_ șc ho mnă fi]ofoc i ]fcjă.277 . [jic g[lach_[ `lohțcc. — V_tc? îgc mjoh_. — Eo tc] mă ho ]ihnchoc= mjoh șc f[m cg_^c[n i]bcc îh dim. aânof șc [ș[ g[c ^_j[ln_. Câh^ [o^ [mn[. Joh_ îgc joh_ jc_^c]ă șc gă țchnoc_șn_ la podea. D[]ă pl_c mă șncc ]og îgc gcș] \l[ț_f_ șc jc]ci[l_f_. ]og mă `[] i _m]bcpă l[jc^ă. Joh_ gă îhp[ță nin `_fof ^_ `caolc. Joh_ îgc [ncha_ ^_fc][n \ăl\c[. Câh^ îh]_l] mă i c[o jlch moljlch^_l_. D[]ă fip_șnc îh joh]n_f_ jinlcpcn_. Îh]_l] mă gă ]ih]_hnl_t [mojl[ jimnolcc. ]og mă-f ji]h_m] îh j[ln_[ moj_lci[lă m[o îh ]_[ ch`_lci[lă [ ]iljofoc. T_-[g jă]ăfcn. To nin ncgjof n_ ocțc îh i]bcc ijih_hnofoc – dar. p_^_l_[ n[ j_lc`_lc]ă [l_ ^_ mo`_lcn. nl_\oc_ mă n_ concentrezi asupra pieptului meu. — Țch_ gchn_: ninof țch_ ^_ jl_]ctc[ ]o ][l_ fip_șnc. jițc mă-l dobori pe unul mult mai mare ca tine. Nc]c ho îgc ^[o m_[g[ ]âh^ nl_]_ i dogăn[n_ ^_ ilă. Joh_ îgc m][jă ][ [j[ jlchnl_ ^_a_n_. Joh_ lâ^_ șc m_ îg\odil_[tă joțch. N_ ijlcg j_hnlo i ]fcjă. lămo]ch^o-mi \l[țof îh mom. ]og mă îgc moljlch^ ijih_hnof ]o a[l^[ făm[nă jlch chn_lg_^cof ohil gcș]ălc ^_ îhpăfocl_. lc^c]âh^ ambii pumni. oh[ ^ojă [fn[ – ]og mă țch ogălof lc^c][n ][ mă îgc jlin_d_t \ăl\c[. lc^c] ^ch mjlâh]_[hă.

Cred c-am contractat un virus sau ceva de a_ho’ ămn[. Bch_. El[ \ia[nă șc [ l_hohț[n f[ nin ][ mă îgc m[fp_t_ pc[ț[. `ilțâh^-i mă [foh_]_ ^_ j_ gch_. S_ ]f[nchă. ]ă mohn [n_hn f[ n_hof _c. Mă lc^c] g[c gofn. VP . A]og. Ajic îc joh i gâhă j_ `lohn_. îh [l]ocl_[ ^l[g[nc]ă a mjlâh]_h_fil șc îh nl_golof \ot_fil _c. `ălă hcg_hc mjl_ ][l_ mă gă îhnil].Agâh^ic l_mjclăg al_ic. — T_ mcgțc \ch_? E[ m]onolă ^ch ][j. m_ îh]lohnă șc ^ă mă lc^c]_ ^ch og_lc ][ șc ]âh^ ho ar fi nimic. ho îgc j[l_ lăo pentru ce i-[g mjom g[c ^_pl_g_. ^[l ho ]o ninof. \if\ilim_șn_ mjl_ gch_. îhnl-oh gig_hn ][ ămn[. A do][n oh lif îh gi[ln_[ `[gcfc_c g_f_. ^[n j[l]ă ^_ ]opchn_f_ h_limncn_. Ag jc_l^on golte fo]lolc. Șc. ]ă]c ^_ []og gă mcgn ^_-a ^l_jnof pchip[n. [l ][g nl_\oc mă jf_]ăg.278 . ^[l. Ig[ach_[ [mn[ îgc îhgi[c_ îh]ăjățâh[l_[. ^[l îșc l_aăm_șn_ _]bcfc\lof mjlcdchch^o-m_ într-i gâhă. No jin mă ^[o pch[ j_ _[ j_ntru tot ce s-[ îhnâgjf[n. Joh_ m_ ]f[nchă. șnco ]ă hc]c _o ho mohn ]il_]n. îh []_f[șc ncgj. ho jin mă `co mchaol. — O mă `co îh l_aofă. ]cn_m] [mn[ j_ ]bcjof _c. O mno^c_t îh fogch[ [lnc`c]c[fă. îc j[l_ lăo. — Da. îgc ^[o m_[g[ ]ă _ g[c j[fc^ă ^_]ân ^_ i\c]_c șc ]ă i\l[dcc îc j[l g[c îg\odil[țc ^ch jlc]ch[ asta. D_șc ho i mjoh_. ^[l Joh_ [ jc_l^on șc _[ îh []__[șc gămolă. Olc]og. ^[l< Îgc nl_] i gâhă jlch jăl. A]og jlc]_j ^_ ]_ [ jlijom acest antrenament improvizat: am obosit – _r_l]cțccf_ [o m]im ^ch gch_ ni[nă `olc[. `ălă hc]coh [fc[n. jl_nchtâh^ ]ă _ mfă\cnă ^ch ][ot[ [hnl_h[g_hnofoc. Mă lc^c] j_ ]i[n_. No-i ceva grav. — Eșnc `c_l\chn_= Joh_ îh]_j_ mă jlin_mn_t_. Mc-o retrag imediat.

No ]ihn_[tă ]ân_ g[c joc j_ gch_. \ch_? Închide ochii. h_gofțogcnă. îc m]in ]ctg_f_. O ^o] îhnl-una dintre camerele cu paturi suprapuse. — Pițc mă mn[c [c]c? Vi]_[ _c mfă\cnă gă îhalcdil_[tă g[c gofn ^_]ân ilc]_ [fn]_p[. j_mn_ jănolc. Îc ^[o ^ioă j[mncf_. l_oș_m] mă aăm_m] oh `f[]ih ^_ [mjclchă h_^_m`ă]on șc gă îhnil] f[ j[nof foc Joh_. nl_\oc_ ^i[l mă-gc m][^ă temperatura. jlcpch^o-gă. — N-am vorbit serios mai devreme. Joh_ ]fcj_șn_. șc i nl[a mjl_ gch_. Îc h_n_t_m] `cl_f_ ^_ jăl lănă]cn_ j_ `lohn_. Mă ^_m]ol]. Și eu care m-[g îh`olc[n j_ _[. îgc șijn_șn_ _[. Câh^ îh]_j_ mă nl_gol_ ^ch hio. [jic îhnch^_ i gâhă ]ăonâh^-o pe a mea. Dojă ]_ [g lămnolh[n ninof ]o momof îh dim jlch [^ăjimn. Șc< h-[g< — Nu mai vorbi.279 . ^[l ho îh]_[l]ă mă gă ]ihnl[tc]ă. Sj_l. Joh_ m_ jlă\oș_șn_ f[ jc_jnof g_o. Câh^ îc mcgn linohdcgcf_ VP . June cl[nchă ^ch ][j. Mă ol] îh j[n. ^[l _gițc[ _ îh]ă jl_t_hnă. ocnâh^ ^_ ni[n_ jlch ]ân_ [ nl_]on. — Mă ^o] mă-țc aăm_m] ]_p[ g_^c][g_hn_. — E îh l_aofă. Al_ i]bcc îh]_țiș[țc. ^[l fo]lof ămn[ ho j[l_ mă i [don_. D[]ă [ ]ihnl[]n[n pl_i \i[fă al[pă ]ân [ `imn [l_mn[nă? Pi[n_ ]bc[l pclomof _jc^_gc]?< D[l Joh_ `[]_ j[ln_ ^ch ]f[m[ moj_lci[lă. Al `c nl_\ocn mă m_ `c p[]]ch[n. Fc_l\chț_[f[ `lohțcc _c îh ]ihn[]n ]o jc_f_[ g_[ l_]_ gă moljlch^_. Etcnă. Plimnof jlișncfil= Îgc nl_] oh \l[ț j_ ^ojă mj[n_f_ _c. ni]g[c ]âh^ ^[o mă jf_] îh ]ăon[l_[ [fnil jănolc. Joh_ m]bcț_[tă oh tâg\_n. i [ș_t ]o alcdă j_ oh j[n șc i []ijăl ]o jănolcf_. — D_mjl_ \[hc. — Tl_\oc_ mă n_ i^cbh_șnc. g[c c[o ^ioă jf_^olc ^_ j_ [fn_ j[nolc ^ch ][g_lă șc i []ijăl ]o _f_. gă îhnch^ fâhaă _[. [jic îh]bc^_ i]bcc. c[l ]_făf[fn j_ mo\ a_hoh]bc șc i ridic.

\ot_f_ gc]c șc ]atifelate. Îh[chn_ mă c_m ^ch ][g_lă. îh]_l]âh^ mă ^_n_lgch ^_ oh^_ pch_. `cch^]ă. ]ch_ șnc_. Îh]_nof ]o îh]_nof. îgc nl_] \l[ț_f_ jlch șhololcf_ [g\cfil m[]c. ][ șc ]âh^ [l `c i l[hcță. D_^_mo\n mnlăfo]_m] hcșn_ ]opchn_ ^_ oh lișo [g_hchțănil: PERSOANE CARE SE APROPIE – 120 METRI Îhab_ț ^_ `lc]ă. C_p[ gă nl_t_șn_ \lom] ^ch migh. ^ojă ][l_ gă nâlăm] dim ^ch j[n. O\l[dcc lit[fcc.280 . Uh moh_n ][ oh \cj. No îgc ^[o m_[g[ ][l_ [l `c p[lc[hn[ ]_[ g[c jli[mnă. Cch_p[ îh[chn_[tă jlch noh_f ]ănl_ [^ăjimn – ji[n_ P[nlcițcc m[o. îhmă acum trebuie s-o uit. F[n[ m_ nl_t_șn_ ]o oh a_[găn stins. îh]bcșc.corpului lipite de mine sunt inundat de un val de căf^olă. S]in g[c multe conserve dintr-ohof. f[ oh moment dat febra i-a cedat. Uh^_p[. `ălă mă i trezesc pe June. gălachcțc ^_ ]ol\[ a_h_fil h_al_. ^_]c jli\[\cf ]ă. oh^_ pă^ oh \_] care fogch_[tă chn_lgcn_hn ^_[mojl[ oșcc j_ oh^_ [g jănlohm îh [^ăjimn. Îf [m]ofn i pl_g_. N_ pig i]oj[ g[c nâltco ^_ ^c`_l_hț_f_ de opinie dintre noi. Soh_nof gă ]ih^o]_ îh \o]ănălc_. Câh^ îf mcgn ]ă ^_pch_ mo`c]c_hn ^_ oșil. Certurile n-[l `[]_ ^_]ân mă h_ îh]_nch_[m]ă. []og ]ă _ \ifh[pă. Al_ \li\i[h_ ^_ mo^i[l_ j_ `lohn_. ămn[ ho _ oh n_lg_h ][l_ mă c m_ jinlcp_[m]ă foc Joh_< D[l [c]c. Nc]ci^[nă ho g-[g aâh^cn mă mjoh ^_mjl_ _[ ]ă _ ^_ i `logom_ț_ ^_fc][nă. l_[fct_t ]ân ^_ `l[acfă ji[n_ `c. VP . mif^[țcc l_jo\fc][hc. jol șc mcgjfo. [jic ^[o `oa[ f[ j[nof foc Joh_. No _ g[c \ch_. _rcmnă [gchncl_[ ^cmjon_c îh]chm_ j_ ][l_ [g joln[n-i. Mă lămo]_m] j_ ]ăf]âc_ șc [f_la []ifi oh^_ [g ^_jitcn[n m[]cc ]o gâh][l_ șc [jă. [țcjcg [gâh^ic. dar acum a crescut la loc. i]bcc g[lc. \ocg[]. gă [jf_] șc îc joh ^ch hio gâh[ j_ ][j. No îgc jf[]_ mă i pă^ [ș[ ^_ ^_fc][nă.

îhnl-o mn[l_ ^_ m_gc]ihșnc_hță. Joh_ m_ t\[n_ i ]fcjă. Ag _o alcdă ^_ nch_. ^cmj[l_ șc \âtâcnof alarmec șc [mn`_f ]ihnchoăg mă h_ ^_jf[măg îh fchcșn_. ]o ][l_ mă i îh`ășil: i îh][fț ]o ]ctg_f_ șc [jic i lc^c] îh \l[ț_. Bi][h]cc îgc jf_im]ăc_ jlch \ăfni[]_ șc hilic. Îgc nâlșâc jc]ci[l_f_ [p[hmâh^. ^[l gă [șn_jn[g f[ [mn[. Mă [jf_] șc i gâhaâc j_ jăl. g[c joh i ^[nă gâh[ VP . E `lca [c]c. Anân ^_ `lca îh]ân îgc pă^ lămo`f[l_[ nl[hm`ilgâh^o-m_ îh `oci[l_ `cl[p_ ^_ [\ol. îc golgol ]o aol[ fcjcnă ^_ jălof _c. ^_ făgjc jâfjâcni[l_. June are `lcmi[h_. Pilțcoh_[ [mn[ ^_ noh_f _ gofn g[c fohaă ^_]ân jlcg[ șc _ mf[\ fogch[nă. Tl[a jănol[ g[c \ch_ îh dolof foc Joh_. — Ușol_f. îh noh_f. jlă\oșch^o-gă j_ i \o][nă ^_ jăgâhn om][n. jămnlâh^ ^i[l oh[. m_ l_^o]_ f[ oh \âtâcn îh`oh^[n. îhmă. Mă [șn_jn mă [o^ j[șc îh mj[n_f_ himnlo. Mă ijl_m] îh ]_f_ ^ch olgă. îh]_l]âh^ mă j[l ][fg șc mă îc ^[o m_ht[țc[ ^_ mcaol[hță. — H_c. [ș[ ]ă [g m]im ][j[]of jlcg_c cutii ^_ n[\fă j_ ][l_ [g jom gâh[). R_mjcl[țc[ foc Joh_ _ moj_l`c]c[fă șc pl_]cjcn[nă. Sil\ hcșn_ [jă șc hcșn_ mojă ^ch ]ihm_lpă (]l_^ ]ă _ mojă – ho pă^ g[c hcgc] îh îhnoh_lc]of ămn[. îc șijn_m]. ^ojă ]_ ]incg ^_ ]ân_p[ ilc. Vchi-ncoace. D[o jănolcf_ f[ i j[ln_. ][ șc ]âh^ c-[l `c n_[gă ]ă i mă ][^ă. c[l jc_f_[ îc [l^_ ^ch ][ot[ `_\l_c. Pălămcg [^ăjimnof șc i jilhcg ^ch hio jlch \_th[ noh_fofoc. Mc m_ j[l_ ]ă [o nl_]on ^_d[ il_ îhnl_ac – ^_șc Joh_ îgc \if\ilim_șn_ ]ă [g jf_][n „^_ j[nlot_]c șc ^ioă ^_ gchon_ șc nl_ct_]c șc nl_c ^_ m_]oh^_”. jf[m[n_ ^ch fi] îh fi]. moh_nof [f[lg_c îșc jc_l^_ ^ch chn_hmcn[n_ șc. Îh olg[ hi[mnlă. ]olâh^. — Tl_\oc_ mă jf_]ăg.281 . O mcgn ]og m_ l_f[r_[tă îh îg\lățcș[l_[ g_[. ^[l _o i mnlâha șc g[c n[l_ f[ jc_jn.

j_ `lohn_[ _c, [jic îh]_l] mă-c ^[o mă \_[ joțchă
mojă. O l_`otă.
— Nu mi-_ `i[g_, îgc șijn_șn_.
Câh^ îșc gonă ][jof șc șc-f fcj_șn_ ^_ jc_jnof g_o,
îc mcgn `c_l\chț_[f[ `lohțcc jlch ]ăg[șă.
O mnlâha ^_ gâhă. Bl[ț_f_ îgc mohn [nân ^_ [gilțcn_,
]ă jâhă șc a_mnof ămn[ gc m_ j[l_ ^c`c]cf.
— Bch_. D[l i mă \_c oh jc] ^_ [jă, ^[?
— Da.
Joh_ m_ fcj_șn_ șc g[c gofn ^_ gch_ șc îșc f[mă
][jof îh ji[f[ g_[. Aș pl_[ mă aăm_m] i ][f_ mă i
îh]ăft_m].
— Tin h_ g[c olgăl_m]?
Mcd_m] i]bcc șc jlcp_m] mjl_ [^âh]of îhnoh_][n [f
tunelului.
— Nu, o mint. I-[g făm[n îh olgă ^_ gofn. To ^i[l
fchcșn_șn_-te, nu-țc `[]_ alcdc= D[l îh]_[l]ă mă ho
adormi.
E[ îh]opcchț_[tă ^ch ][j. D_a_n_f_ _c ]_l]_n_[tă
]_p[. Câh^ gă ocn g[c [n_hn, îgc ^[o m_[g[ ]ă _ pil\a
^_mjl_ ch_fof ^ch [al[`_ ^_ bâlnc_. Îf gâhaâc_ ][ șc
]âh^ i\c_]nof ămn[ c-ar da putere.
— Adonă-gă= Sjoh_-mi o poveste.
Ochii lui June sunt de-[]og j_ dogăn[n_ îh]bcșc,
^_șc îgc ^[o m_[g[ ]ă m_ ]bchoc_șn_ mă îc țchă
^_m]bcșc. Vil\_șn_ [nân ^_ mnchm ]ă nl_\oc_ mă gă
[jf_] mjl_ aol[ _c ][ mă i [o^.
— C_ `_f ^_ jip_mn_? i îhnl_\, binălân mă ho i f[m
mă îșc jc[l^ă ]ohișnchț[.
— No șnco.
Îșc gcș]ă joțch ][jof ][ mă îșc îhni[l]ă `[ț[ mjl_
gch_. Dojă oh gig_hn ^_ nă]_l_, îgc mjoh_ mighili[mă:
— Pip_mn_șn_-mi ^_mjl_ jlcgof năo mălon. Cog [ `imn?
Îhnl_\[l_[ _c gă h_^og_l_șn_ – nu am mai cunoscut
hc]ci `[nă ]ăl_c[ mă îc jf[]ă mă-i vorbesc despre
celelalte tcj_ ^ch pc[ț[ g_[. D[l îgc ^[o m_[g[ ]ă
[]og _ pil\[ ^_ Joh_, ]ă [l jon_[ mă m_ `ifim_[m]ă ^_
VP - 282

`ilț[ a_fitc_c j_hnlo [ fojn[ ]o mighof. Sn[o []ifi îh
îhnoh_lc] șc ho gă jin [\țch_ mă ho molâ^. A h[c\cc ^_
cmn_[ță g[c _=
— Ap_[g ^icmjl_t_]_ [hc, îc golgol. I[l _[ –
ș[cmjl_t_]_.
Ochii lui June devin mai vioi.
— L_ ][g [p_[c ]o plăd_[f[.
Ridic din umeri.
— Probabil. P_ pl_g_[ [c[, _l[g g[c mnâha[]c. D_
]ân_p[ ilc, [g `imn f[ oh j[m ^_ gi[ln_. Îh ilc]_ ][t,
_[ goh]_[ j_ ]b_c, îh m_]nilof L[e_, îgjl_ohă ]o
n[c]ă-măo. M-[ jlchm ]âh^ [g îh]_l][n mă `ol gâh][l_
^ch fătcf_ fil. Ag ]ihpchm-i mă ho gă ^_[ j_ gâh[
jifcțc_c. A `imn ^_ []il^, ]o ]ih^cțc[ mă g_la ]o _[
j_ i [f__ [m]ohmă, ^_ j_ țălg.
Joh_ îh]_[l]ă mă lâ^ă, ^[l bibinof _c m_ nl[hm`ilgă
îhnl-i ]lctă ^_ nom_.
— Și-acolo te-[ mălon[n?
Zâg\_m].
— S-[l jon_[ mjoh_ șc [ș[.
Dojă l_jfc][ f[]ihc]ă, Joh_ ct\on_șn_ mă lc^c]_
îhnl_\ănil ^chnl-i mjlâh]_[hă. I[o [mn[ ][ j_ oh m_gh
\oh. Mă][l _ nl_[tă monă f[ monă. Mă [jf_] șc g[c gofn
șc [jli[j_ ]ă îgc fcj_m] \ot_f_ ^_ ol_]b_[ _c.
Rămo`f[l_[ g_[ îc gâhaâc_ j_lcșilcc `chc.
— Plcg[ ^[nă ]âh^ n_-[g păton, ]âh^ [c chnl[n îh
lchaof ăf[ S]bct, mă n_ \[țc ]o K[_^_, gc-[g tcm ]ă
_șnc ]_[ g[c `logi[mă `[nă j_ ][l_ [g păton-o
pl_i^[nă. Aș `c jonon mă mn[o mă n_ jlcp_m] i
p_șhc]c_. Șc jlcg[ ^[nă ]âh^ n_-[g mălon[n j_ nch_<
Agchncl_[ [mn[ gă ]ijf_ș_șn_ șc []og, c[l [mn[ gă
surprinde. Rememoret ninof, jâhă f[ ofncgof ^_n[fco,
fo]lo ][l_ [jli[j_ ]ă l_oș_șn_ mă-gc îh^_jăln_t_ ^ch
gchn_ cg[ach_[ l_]ol_hnă [ Ef_]nilofoc nlăaâh^-o pe
Joh_ ]ănl_ _f.
— Ec, ]l_^ ]ă, ^_ `[jn, ăf[ [ `imn jlcgof mălon ^ch
pc[ț[ g_[.
VP - 283

D_șc _ îhnoh_lc], pă^ m_gh_f_ ohoc gc] molâm ][l_
îșc `[]_ fi] j_ ]bcjof _c.
— D[. Cbc[l ]ă f_ [c ]o plăd_[f[.
Mă îh]lohn jlcpch^-i, ]o i _rjl_mc_ i`_hm[nă.
— Iubito, te-[ș gchțc _o pl_i^[nă?
— Nc]c mă ho îh]_l]c. Mă jlch^ j_ fi].
Dc[fiaof himnlo j[l_ l_f[r[n, ][ șc ]âh^ ho [g [p_[
hc]ci alcdă, îhmă [gâh^ic mcgțcg n_hmcoh_[ ^ch mj[n_f_
`c_]ăloc ]opâhn. E`ilnof ^_ [ îh]_l][ mă ocnăg, ^_ [
l_jlcg[ nlăclc< Cihm_]chț_f_ fo]lolcfil j_ ][l_
hc]cohof ^chnl_ hic ho f_ g[c ji[n_ șn_la_.
M[c lăgâh_g [ș[ ]ân_p[ gchon_. A^oh [jic ni[n_
catrafusele, o iau pe Joh_ îh \l[ț_ ]o alcdă șc
jilh_m] ^ch hio jlch noh_f. D_ []og, \l[ț_f_ îgc
nl_golă șc `c_][l_ l_mjcl[țc_ mohă taiginim. Îh `[ță
ho m_ îhnl_p_^_ hc]c olgă ^_ [^ăjimn. Îh ]co^[
og_t_fcc șc [ `lcaofoc ^ch noh_f, [mo^ ^_ j[l]ă [ș `c
îh gc_tof oh_c p_lc ^ch Lim Aha_f_m. Mă ijl_m] ^ch ]_
îh ]_ g[c ^_m, jâhă ]âh^, îh ]_f_ ^ch olgă, gă
jlă\oș_m] mjlcdchch^o-gă ^_ j_l_n_f_ ^_ fâhaă oh [fn
j_nc] ^_ jăgâhn om][n.
— Di[l mă gă i^cbh_m] joțch, i [mcaol j_ Joh_, îh
ncgj ]_ îc ^[o joțchă [jă. Cl_^ ]ă ho g[c [p_g gofn.
Aș[ ]og îgc tc]_[ șc g[c ^_pl_g_, Joh_ îșc ^ă
cg_^c[n m_[g[ ]ă i gchn.
— No jon_g mă g_la_g g[c ^_j[ln_, îgc mjoh_ ]o pi]_[
jc_lcnă. H[c mă h_ i^cbhcg. Afn`_f, îh mncfof ămn[, ho
g[c l_tcșnc hc]c gă][l i ilă.
No îc c[o îh m_[gă pil\_f_.
— Toh_fof ămn[ nl_\oc_ mă [c\ă oh ][jăn. M[c gofn ][
mcaol [g ^_jășcn `lihnof. C__[ ]_ îhm_[ghă ]ă ^_ []og
suntem pe teritoriul Coloniilor.
F[] i j[otă. Îh ]fcj[ îh ][l_ ]opchn_f_ gc-au zburat
de pe buze, am îhț_f_m ][l_ _, ^_ `[jn, mcno[țc[, c[l
asta mi-[ ^[n `cilc j_ șcl[ mjchălcc. „T_lcnilcof
Cifihccfil”.

VP - 284

Ca la un semn, de undeva, de dincolo de tunel, de
^_[mojl[ hi[mnlă, m_ [o^_ oh moh_n. Agoț_m]. Agâh^ic
[m]ofnăg i pl_g_ șc, ]olâh^, moh_nof l_pch_ – e un
taigin ][ oh bolocn m[o ^_ pâdâcn. Dch ][ot[ mnl[nofoc
^_ jăgâhn ^_ ^_[mojl[, m_ [o^_ îh`oh^[n. Plipch_ ^_ f[
un obiect de mari dimensiuni.
— Să `c_ i[l_ oh ^clcd[\cf? gă îhnl_[\ă Joh_.
Soh_nof m_ mncha_, ho îhmă îh[chn_ ^_ [ nlcgcn_ îh
tunel un curent de aer glacial. Ridic ochii. Eram prea
i\imcn ][ mă m_mct_t [mn[, ^[l []og tăl_m] `âșc[
mo\țcl_, ^l_jnohabcof[lă, ^_ fogchă. O ][f_ mjl_
mojl[`[ță. D_ `[jn, mohn ]bc[l g[c gofn_. S_ îhșclă j_
jf[`ih ^ch fi] îh fi]; jli\[\cf ]ă g_la_g j_ mo\ _f_
^_ i \o][nă \ohă ^_ ncgj. Mă `ilț_t mă gă m[fn îh
jc]ci[l_. Rc^c] i gâhă șc îgc jlimb degetul pe
g[lach_[ `[hn_c. Ancha oh g_n[f h_n_^, îhab_ț[n.
Îh]_l] mă îf îgjcha.
M_n[fof m_ gcș]ă ^ch fi]. Îgjcha îh _f g[c n[l_ șc
îf pă^ ]og m_ ^_jf[m_[tă îh f[n_l[f. D_șc _ hi[jn_,
fogch[ ][l_ jănloh^_ îh noh_f _ g[c jon_lhc]ă ^_]ân
aceea de care ag [pon j[ln_ îh ofncg_f_ il_ șc gă
nl_t_m] mnlâhaâh^ ^ch jf_i[j_. Îgc c[ i m_]oh^ă jâhă
îhț_f_a ]ă j_ `[ță îgc ][^_ ]_p[ l_]_ șc oșil.
D[o ^ch gâhă ][ mă [foha []_f fo]lo, ^[l l_[fct_t
l_j_^_ ^_mjl_ ]_ _ pil\[: mohn `ofac ^_ tăj[^ă. Ihcg[
îh]_j_ mă-gc \[nă g[c l_j_^_. Dojă ]_ îgjcha \o][n[ ^_
g_n[f ]ân ^_ gofn jin, îgc ^[o dim ^_ j_ gch_ b[ch[
gcfcn[lă ]o îhm_gh_f_ l_jo\fc][h_. No [l `c ^_fi]
[got[hn mă `co îgjoș][n ^_ mif^[țc ni]g[c ]âh^ [g
[dohm j_ nălâgof `ăaă^ochț_c.
Dojă ]_ gă ^_t\l[] șc ^_ ]ăg[șă șc ^_ p_mnă, m[l șc
gă jlch^ ]o gâchcf_ ^_ \ot[ ^_m]bctănolcc. Bl[ț_f_ îgc
nl_golă. Mă m[fn [`[lă jâhă f[ \lâo ][ mă pă^ oh^_
mohn_g. E oh mic ^_ j[m[d îhnoh_][n. Îh dol ho _
hcg_hc. S[l îh[jic șc îc c[o gâchcf_ foc Joh_ îhnl-ale
g_f_. E[ îhmă îh]_j_ ^ch hio mă gițăc_.

VP - 285

— No [^ilgc, îc șijn_m], mnlâhaâh^-i îh \l[ț_. Pițc
mă n_ lc^c]c mchaolă.
Joh_ ^_m`[]_ jănol[ ^_ j_ _[. Îha_hoh]b_t șc i [don
mă-șc johă jc]ci[l_f_ j_ og_lcc g_c. S_ ]f[nchă,
l_mjclă al_ic, ^[l ct\on_șn_ mă m_ m[fn_ [`[lă. O
olg_t ]o jănol[ mnlâhmă f[ mo\l[ț șc, ^chnl-un salt,
[doha șc _o f[ mojl[`[ță.
Sohn_g j_ i [f__ îhaomnă, ]o`oh^[nă îh îhnoh_lc],
][l_ m_[găhă ]o ]_f_ ^_ oh^_ [g jf_][n. Pl_ț ^_ i
m_]oh^ă, gă îhnl_\ ^[]ă ho ]ogp[, ]ch_ șnc_ ]og, h_-am
îhnilm îh R_jo\fc]ă. Amn[ ]bc[l ]ă [l `c ]_p[= Dojă i
pl_g_, îgc ^[o m_[g[ ]ă ho g[c mohn_g îh R_jo\fc]ă.
Sifof _ \ch_ hcp_f[n șc j[p[n. A]og _ []ij_lcn, j_
[fi]olc, ]o tăj[^ă. Zc^olcf_ mohn ]igjf_n îg\lă][n_ ]o
[`cș_ pco ]ifil[n_ l_jl_t_hnâh^ mif^[țc tâg\cnilc șc
]ijcc p_m_fc. Îh ]ifțof `c_]ăloc [`cș _ oh mcg\if j_
][l_ îf l_]ohim] ^ojă ]ân_p[ m_]oh^_. O j[măl_ [olc_,
][ oh șicg. Co oh `lcmih ^_ _gițc_, l_[fct_t ]ân ^_
\ch_ m_[găhă ]o []__[ ][l_ _ cgjlcg[nă j_ j[h^[hncpof
g_o. Joh_ i\m_lpă șc _[ [`cș_f_. Dch jlc]ch[ `_\l_c,
[l_ i]bcc gălcțc șc jlcpcl_[ nof\ol_. R_mjcl[țc[ i se
nl[hm`ilgă îh `oci[l_ ^_ [\olcc. D_ dol-îgjl_dolof
himnlo mohn hcșn_ ]ihmnlo]țcc ]_ j[l [ `c \[lă]c
gcfcn[l_. Șc []_mn_[ mohn []ij_lcn_, ^_ mom jâhă dim,
]o []_f_[șc jimn_l_ pco ]ifil[n_. D_ i j[ln_ șc ^_
]_[f[fnă [ [f_cc m_ îhșclă făgjc mnl[^[f_, jitcțcih[n_
îhnl-i il^ch_ lcaoli[mă. Pli\[\cf ]ă ^_ [c]c m_
[fcg_hn_[tă ]o _h_lac_ _f_]nlc]ă noh_fof șc
[^ăjimnolcf_ mo\n_l[h_. Uh pâhn l_]_ h_ [loh]ă îh `[ță
șc g[c gofnă tăj[^ă.
— D[s< []ifi= îgc mjoh_ Joh_ ]o l_mjcl[țc[ năc[nă,
strâhaâh^o-gă ^_ gâhă.
Lcjcnă ^_ gch_, nl_golă ch]ihnlif[\cf, îhmă ho îgc
^[o m_[g[ ^[]ă ^ch ][ot[ `lcaofoc m[o [ ]__[ ]_ p_^_g.
Îh `[ț[ hi[mnlă, ogjfâh^ mj[țccf_ ^chnl_ \[lă]cf_
gcfcn[l_, m_ p_^_ oh il[ș: taâlc_-hilc îh[fțc,
mnlăfo]cnilc m_ lc^c]ă mjl_ ]_l jlch hilc dișc șc jlch
VP - 286

hchmi[l_. Fc_][l_ ]fă^cl_ mnlăfo]_șn_ îh fogchcf_
[f\[mnl_ ][l_ m_ l_p[lmă jlch [jli[j_ ni[n_ `_l_mnl_f_
^_ f[ `c_][l_ _n[d. P_ []ij_lcșolc mohn [fchc[n_
[pci[h_ ^_ pâhăni[l_ ]o l_[]țc_. Îhnl_aof j_cm[d
m]âhn_c[tă. Mâh[ g_[ i mnlâha_ pe cea a lui June.
Răgâh_g h_gcș][țc. Pl_ț ^_ i m_]oh^ă, mohn_g
ch][j[\cfc ^_ ilc]_ a_mn. E _r[]n ][ îh ^_m]lc_lcf_
n[ncc. Ag [dohm îhnl-ohof ^chnl_ il[ș_f_ mnlăfo]cni[l_
din Coloniile Americii.

VP - 287

19. JUNE

M_nc[m îgc mjoh_[ g_l_o ]ă [noh]c ]âh^ gă
îg\ifhăp_mc, fac nin ]_ îgc mnă îh jon_lc ][ mă îgc
revin.
Șnco ]ă _ `lca, ^[l ho îgc ^[o m_[g[ ]ân_ al[^_
mohn. Șnco ]ă _ hi[jn_, ^[l ho îgc ^[o m_[g[ ]ân _
]_[mof. Șnco ]ă _o șc D[s [g ct\oncn, ]ogp[, mă nl_]_g
al[hcț[ șc mă jănloh^_g îh Cifihcc, ^[l mohn gofn jl_a
i\imcnă ][ mă îgc ^[o m_[g[ îh ][l_ ^chnl_ Sn[n_f_ fil
[g chnl[n. Mâh[ foc D[s îgc momțch_ `_lg n[fc[, ^[l _o
îf mcgn ]og nl_golă ^ch jlc]ch[ _`ilnofoc ^_jom ]ân g-
[ joln[n îh \l[ț_. Îgc șijn_șn_ ]opchn_ îh]ol[d[ni[l_,
][ mă ho gă ijl_m] ^ch g_lm.
— Îh]ă joțch ^i[l, îgc mjoh_. Tl_\oc_ mă _rcmn_
spitale aproape de front.
Îgc nl_golă g_g\l_f_ ^ch ][ot[ _`ilnofoc ^_ [ gă
țch_ j_ jc]ci[l_, îhmă ho ]ih]_j mă f_șch ni]g[c []og.
Snl[nof mo\țcl_ ^_ tăj[^ă m]âlțâc_ mo\ îh]ăfțălcf_
hi[mnl_ îh pl_g_ ]_ îh[chnăg. Privirile ne sunt
[țchncn_ [mojl[ il[șofoc mnlăfo]cnil ^ch `[ț[ hi[mnlă.
Cfă^clcf_ [o ^_ f[ j[nlo jâhă f[ mon_ ^_ _n[d_
îhăfțcg_. Uh_f_ ^chnl_ _f_ ^cmj[l îh hilcc dișc.
Cogp[, j[hil[g[ îgc _ `[gcfc[lă, ^[l mohn șc fo]lolc
noi. Zidurile sunt decorate cu ste[aolc mnlăch_, îh
`ilgă ^_ ]i[^ă ^_ lâh^ohc]ă șc ]ifil[n_ îh [f\[mnlo-
g[lch șc [olco. Cihmnlo]țccf_ [o ^_]il[țcohc mo\ `ilgă
^_ [l]_. Apci[h_ ^_ pâhăni[l_ ]o l_[]țc_ mohn [fchc[n_
j_ ni[n_ []ij_lcșolcf_. E pil\[ ^_mjl_ hcșn_ gi^_f_
absolut diferite de cele `ifimcn_ îh R_jo\fc]ă. Ao i
mnlo]nolă ]co^[nă, [lcjcf_ `ă]âh^ ohabc [m]oțcn ]o
j[ln_[ ^ch `[ță [ [j[l[n_fil ^_ t\il, c[l [mn[ `[]_ ][
[pci[h_f_ mă m_g_h_ ]o hcșn_ nlc^_hn_. P_ [lcjc, ni[n_
[o jc]n[n_ îh [olco cg[ach_[ []_f_c jămălc
îh`lc]ișăni[l_ șc oh mcg\if j_ ][l_ ho îf șnco. No
VP - 288

[]_mn_[ j[l]ă îh]_[l]ă mă ]ihpchaă jijof[țc[ mă VP . Pe fiecare dintre ele lof_[tă șnclc șc îhl_acmnlălc pc^_i. Pe majoritatea ecranelor rul_[tă l_]f[g_. „SOLDURI=” m]lc_ îh pcnlchă. Re]f[g_f_ [mn_[ jligip_[tă [\mifon ninof. do^_]âh^ ^ojă fi]of oh^_ sunt trase. d[]b_n_ – afcș_[tă i p[lc_n[n_ ^_ _g\f_g_ șc ^_ ]opchn_ cgjlcg[n_ j_ _f_. Sohn jl_[ _joct[nă ][ mă îc ]_l]_n_t ]og nl_\oc_. SPĂRTURI DE ZID DIN REPUBLICĂ DISPONIBILE LA VÂNZARE CA SUVENIRE”= Alte canale transmit filme – îh R_jo\fc]ă `cfg_f_ jin `c păton_ ^i[l îh ]ch_g[nial[`_f_ ^ch m_]ni[l_f_ bogate. Sif^[țc șc ]cpcfc ogjfo mnlătcf_. ^[l m_mct_t ninoșc oh fo]lo: ni[n_ [lnc]if_f_ lor vestimentare – \i][h]c. Tl_]âh^ j_ mo\ mnlăfo]cl_[ h_i[h_fil. îh]ân [m]oh^ îh nin[fcn[n_ j_l_țcc ][l_ f_ aăt^oc_m]. mohn ]o șnclc ^_ j_ `lihn șc ]ih`_lchț_ jifcnc]_. „DESCON CORP ÎNREGISTREAZĂ O NOUĂ VICTORIE PENTRU COLONII LA GRANIȚA DINTRE DAKOTA ȘI MINNESOTA. Sohn și][nă ^_ hogălof g[l_ ^_ reclame de pe ziduri – []_mn_[ m_ îhnch^ ]ân p_tc ]o i]bcc. Șc i[g_hcc. j[hn[fihc.289 . îhnl_ ][l_ șc fo]lolc j_ ][l_ ho f_-[g g[c păton șc ^_ ][l_ h-am g[c [otcn hc]ci^[nă. `_ț_f_ fil ][jănă ho[hț_ p_ltoc. pe acopelcșolc. ]ăgășc. Mcșohă îh`i`ifcțc îh b[ch_f_ ]o afoac ][l_ mă-i apere ^_ tăj[^ă. Apci[h_f_ [mn_[ mohn g[c hic ^_]ân ]_f_ ]o ][l_ mohn _o i\cșhocnă șc. „REDUCERI DE 30% PÂNĂ LUNI!” Uh_f_ ^chnl_ jlial[g_f_ ^c`ot[n_ îgc j[l `[gcfc[l_.^_a_[\[ [g [otcn g_l_o ]ă [lg[n[ Cifihccfil ^cmjoh_ ^_ `ilț_ [_lc_h_ g[c cgjiln[hn_ ^_]ân []_f_[ [f_ R_jo\fc]cc. Ș]ifc mjihmilct[n_ ^_ ]iljil[țcc? Clă]coh? Tl_]_g j_ fâhaă i pcnlchă îh ][l_ mohn _rjom_ i serie de ecrane miniaturale. Sjl_ ^_im_\cl_ ^_ [hohțolcf_ jlij[a[h^_c ^ch R_jo\fc]ă. Uh_ilc mohn [nân ^_ [jlijc[n_ oh_f_ ^_ [fn_f_. Sohn j_mn_ nin. jilni][fcc șc gip. îhm_[ghă ]ă mohn ][j[\cf_ ^_ ^_]ifălc șc [n_lctălc p_lnc][f_. A]_mn il[ș ^ch [jlijc_l_[ `lihnofoc j[l_ `i[ln_ jl_aăncn mă m_ [j_l_.

Mă îhnl_\ ]og _ aop_lhof oh_c [mn`_f ^_ țălc. stilul guvernamental specific. AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR CA SĂ TRECEȚI DE VERIFICARE? NOILE CAPSULE MEDITECH JOYENCE SUNT ACUM DISPONIBILE ÎN TOATE MAGAZINELE!” Dedesubt. A nl_c[ l_]f[gă gă `[]_ mă gă ijl_m] ][ mă i ]_l]_n_t. N_ îh`ățcș_[tă lâh^olc ^_ ]ijcf[șc. ]c ^_ i m_lc_ ^_ ila[hct[țcc g[c gc]c. Tl_\oc_ mă l[jiln[țc i ch`l[]țcoh_? Ap_țc h_pic_ ^i[l ^_ oh [p[hm ^_ ]ch]c mon_ ^_ \[h]hin_=” D_^_mo\nof i`cț_lofoc.]ogj_l_ fo]lolc. S[o ji[n_ ]ă îh Cifihcc hc]c gă][l ho _rcmnă guvern. Uh[ ^chnl_ l_]f[g_ jl_tchnă cg[ach_[ pc^_i [ ohoc i`cț_l tâg\cnil îh ohc`ilgă. ][l_ ho m_ m]bcg\ă îh `oh]țc_ ^_ fi]. mn[o m]lcm_ ]opchn_f_: „DEPARTAMENTUL DE POLIȚIE TRIBUNE ESTE O FILIALĂ A DESCON CORP”. i]bcc îc `oa ^_ f[ i l_]f[gă îh ]ofilc chn_hm_ la alta. l_]f[g_f_ ho l_mj_]nă hc]coh ]i^ [f ]ofilclor. Vi]_[ ^_ je coloana mihilă mjoh_: „D_j[ln[g_hnof ^_ Pifcțc_ Tlc\oh_. oh [fn [mn_lcm] gc]oț _ olg[n ^_ n_rnof: „NFA. O [fnă l_]f[gă [hohță: „URMĂTOAREA VERIFICARE NAȚIONALĂ NFA* SPONSORIZATĂ DE CLOUD – 27 IAN. No țc m_ j[l ciudate? Îh]opcchț_t ^ch ][j. l_]f[g_f_ [o oh anumit model grafic.290 . Ca șc ]âh^ ho [l `c ]ih]_jon_ ^_ oh aop_lh ]_hnl[f. îgc spune Day. [`cșâh^ ]_f_ g[c g[lc VP . Sunt o [g_mn_]ănolă ^_ h_i[h_ șc ^_ `f[mb-uri luminoase. Îh ncgj ]_ gă [donă mă îh[chn_t jlch `olhc][lof ^_ i[g_hc. ]o fcn_l_ gc]oț_. nițc îg\lă][țc îh b[ch_ c^_hnc]_. Îh R_jo\fc]ă. ch^_j_h^_hn_. NIVELUL DE FERICIRE AL ANGAJATULUI”. — Ol[șof ămn[ _ _r[]n ][ îh ^_m]lc_lcf_ foc. Ac]c. Di[l ]ă _o ho jin mă jlc]_j l_]f[g_f_ [mn_[. — Tata mi-[ tcm i^[nă ]ă il[ș_f_ ^ch Cifihcc jol șc mcgjfo mnlăfo]_m] ]âh^ f_ jlcp_șnc ^_ f[ ^cmn[hță.

MAGAZINELE SWAPSHOP FRANCHISE SUNT FILIALE ALE EVERGREEN ENT”. îgc șijn_șn_ _f. M[c [f_m îh j_cm[dof ămn[. P_ _]l[h [j[l_ n_rnof: „GĂSEȘTE-ȚI FIUL PERFECT. — Probabil c-[ `imn ^i[l i [f[lgă `[fmă. `[n[ l_mj_]ncpă [ ^cmjălon ^_d[ îh gofțcg_. — Pițc mă-c p_tc `[ț[? — No. Așn_jn ]ân_p[ m_]oh^_. O mcgjfă `[nă ^ch Cifihcc. FIICA PERFECTĂ SAU ANGAJATUL PERFECT. golgol. [jic lc^c]ă ^ch umeri. ]o fcn_l_f_ g[lc. E oh mcg\if olc[ș: oh ]_l] îgjălțcn îh j[nlo. Pi[n_ [ș[ îșc [^gchcmnl_[tă Cifihccf_ il`_fch[n_f_ m[o [fn_ chmncnoțci de gen. mnă scris: COLONIILE AMERICII CLOUD. D[l ^ojă mcfo_nă. [jic lcm] șc [loh] i jlcpcl_.291 .tâg\_n_ j_ ][l_ f_-[g păton pl_i^[nă. _ i `[nă. EVERGREEN UN STAT LIBER E UN STAT CORPORATIST Dintr-i^[nă. — Joh_. MEDITECH. DESCON. Ag jc_l^on șclof fo]lolcfil j_ ][l_ ho f_-am observat la timp. Nu m-ar surprinde ^[]ă [l îh]_j_ mă hc m_ hătăl_[m]ă nin `_fof ^_ ]b_mncc. No pă^ hcgc] [fn]_p[ ^_]ân i g[l_ ^_ i[g_hc. D[s ]_l]_n_[tă îh mom șc îh dim mnl[^[ ]o jlcpcl_[. Ih^c`_l_hn ]ch_ [ `imn. D_^_mo\n. îgjâhtcn ^_ fogchc VP . îh `c_][l_ m`_ln [`fâh^o-m_ ]ân_ oh [fn mcg\if gc]oț. — Ce s-[ îhnâgjf[n? — N_ olgăl_șn_ ]ch_p[. îgc lămjoh^_ _f. Mă îh]lohn. i\m_lp ]ă îh ]ifțof ^ch ^l_[jn[ dim [f nonolil l_]f[g_fil _rcmnă oh fo]lo ][l_ ho m_ m]bcg\ă. Un alt detafco j_ ][l_ [l `c nl_\ocn mă îf m_mct_t jlcg[. h_^og_lcnă. mcgn mo`f[l_[ ][f^ă [ foc D[s j_ urechea mea. Nu? Îh ncgj ]_ ]ihnchoăg mă îh[chnăg. D_tilc_hn[n.

Îhm_[ghă ]ă mohn_țc `i[ln_ ^_j[ln_ ^_ fi]of oh^_ nl_\oc[ mă pă [`f[țc. mnl[hcc șc ^_ l_]f[g_ fluorescente. Cu o expresie dezaprobatoare. []ifi oh^_ [\olof _rjcl[n [ îhab_ț[n. Fc_][l_ joh]n j[l_ mă ]il_mjoh^ă oh_c j_lmi[h_ [`f[n_ j_ mnl[^ă. — Meditech. mnlăfo]cni[l_. Cbc[l îh ]fcj[ îh ][l_ h_ gonăg [n_hțc[ f[ fi] [mojl[ mnlătcc. ][l_ [`cș_[tă i cg[ach_ ][ i b[lnă șc hcșn_ joh]n_ gcș]ăni[l_. ]bc[l ^_[mojl[ ohoc [fn simbol ciudat. mjoh_ ][ j_hnlo mch_. j_ mnl[^ă. — Cilj? l_j_nă _[ _h_lp[nă. VP . Ajic l_[fct_t ]ă. zic repede.hic. amintindu-mi cele patru nume de pe reclamele pe care le-[g păton. mohn gofn_ [fn_ j_lmi[h_ ][ _[. Mc]c ]lcmn[f_ ^_ ab_[ță îc mn[o [hch[n_ ^_ g[n_lc[f mo\ \ăl\c_. chnli^o]âh^ ]_p[ j_ n[\f_nă. Pli\[\cf ]ă `_g_c[ m_ l_`_lă f[ `[jnof ]ă ho [jăl_g j_ _]l[hof n[\f_n_c. mohn_g [\il^[țc ^_ i ncjă: [l_ ][g oh g_nlo ș[jn_t_]c șc nl_c. P_ gâh_]ă [l_ ]omon_ ]opchn_f_ „SUPRAVEGHETOR STRADAL”. D[s _ j_ ][f_ mă-c lămjoh^ă. O]bcc îc lăgâh `cr[țc [mojl[ n[\f_n_c. [h[fctâh^o-h_ ^_ mom jâhă dim b[ch_f_ (]ăgășc ]o aof_l. — No [jăl_țc. Ih^cpc^[ ji[lnă oh `of[l (fâhă mchn_nc]ă. No șnco ^[]ă pc m-[ `ă]on îh]ă ilc_hn[l_[. ][l_ []og mohn gol^[l_. ni[n_ îg\lă][n_ ]o []__[șc b[chă ^_ oh [f\[mnlo îh]bcm. ]ân_p[ șopcț_ ^_ jăl h_alo c m_ cp_m] ^_ mo\ ]ă]cof[ ^_ c[lhă. Cilj? \if\ilim_șn_ ncj[ mjl_ hic. — Pli\[\cf mohn_țc hic.292 . i\l[dcc i`cfcțc șc n_hof \liht[n îhnl-i ho[hță [lăgc_. do^_]âh^ ^ojă n_rnol[ ohc`ilgă) îh`ășol[n mnlâhm îh dolof aânofoc. Îh gâhă [l_ i n[\f_nă. femeia tace. ^[l M_^cn_]b i mă pă n[c_ t^l[păh ^ch \[hc ^[]ă îhnâltc[țc. ^[l îf ijl_m]. j[hn[fihc h_alc șc bocanci).

— Ce-ai zis? Log_[ [ îh]_jon mă m_ îhpâln_[m]ă îh dolof g_o. Bl[țof măo n_hmcih[n gă țch_ mnlâhm. D[s îgc mjoh_ ]_p[. `logișcc i]bc [f\[șnlc [c jlc_n_hofoc g_o m_ îhnil] mjl_ gch_. deasupra g_[. îh m_]oh^[ îh ][l_ ^_a_n_f_ g_f_ îc [ncha jc_f_[. ^[l [g m_ht[țc[ ]ă aol[ mi-_ jfchă ]o hcmcj. ^[l ho îhț_f_a hc]coh ]opâhn. m-[g mnlâhm ^_ j[l]ă [ș `c i gcha_. îh m`âlșcn. I[l gă ]ojlch^_ [g_ț_[f[. — Ține-n_ n[l_= Gămcg hic i mifoțc_. ^[l _ ][ șc ]og m-ar afla la milioane de kilometri ^cmn[hță. Câh^ ct\on_m]. gâh[ m_ nij_șn_. O m]fcjcl_ [olc_ ]o alc. Tcj[ i c[ f[ jc]cil. îc șijn_m] foc D[s ]âh^ h_ olhcg ^ch fi]. Ajic h_ nl[n_[tă ]o oh tâg\_n `[fm șc m_ f[hm_[tă îhnl-un discurs straniu de optimist. Mă ]o`oh^ îh îhnoh_lc]. — Ag tcm ]ă ji[n_< Să ijlcg j_ ]ch_p[< Sjcn[f< Scgn ]og gă jlă\oș_m]. lămjoh^_ _f. D[o mă i [ncha. Mă ocn ^ojă ea șc i pă^ ]og m_ ijl_șn_ f[ i [fnă j_lmi[hă ^_ j_ mnl[^ă. îhmă [\c[ ^[]ă g[c pă^ j_ oh^_ g_la. mă ^_m]bc^ i]bcc. Mâh[ lă]ili[mă [ ]ocp[ j_ `lohn_[ g_[. l_p_hch^ f[ _rjl_mc[ jim[]ă ^_ ^ch[chn_. c[l [mn[ îgc ^ă i m_ht[țc_ ^_ jlin_]țc_. — Sohn mjihmilct[nă ^_ Cfio^ Cilj. Îf [o^ ^_ j[l]ă [ș `c ]o`oh^[nă mo\ [jă. îgc ^[o m_[g[ ]ă mohn îhnchmă j_ oh jănoț mcgjfo. ]o VP . Îh]_l] mă mjoh ]_p[.293 . D[s îșc joh_ gâchcf_ j_ og_lcc g_c. ^[l. [f\. — E ]_p[ îh h_l_aofă ]o il[șof ămn[. No gă pot opri din tremurat – e inimaginabil de frig aici. G_hoh]bcc îgc ]_^_[tă. Îh]_l] mă îc lămjoh^. Îgc îh]lo]cș_t \l[ț_f_ șc gă ghemuiesc. — De-asta n-[g îhnl_\[n-o de cel mai apropiat mjcn[f. îh `[ț[ ]ăl_c[ îh]_j_ []__[șc l_jl_t_hn[țc_. Undeva. Ojlcțc-pă îh Pc[ț[ C_hnl[fă Tlc\oh_ ][ mă ]ogjăl[țc ]_f g[c hio milncg_hn ^_ jâch_ jli^om ^_ hic= Gol[ c m_ îh]bc^_ f[ fi].

\ăc_n_. — D_ ]ân ncgj mohn_țc îh Cifihcc? îhnl_[\ă ohof dintre \ăl\[țc. — Ac `[]_ \ch_ mă mjoc [^_pălof. Logchcf_ ^ch n[p[h gă il\_m]. [jic îf [o^ ]ihnchoâh^ ]o oh nih precipitat: — Vă lia. ]o ^ohac a[f\_h_ șc [f\_ j_ ji[f_ șc șicgof ][l[]n_lcmnc] \li^[n ]o []__[șc ]ofi[l_ j_ `c_][l_ gâh_]ă. F_fof îh ][l_ [h[fct_t fo]lolcf_ _ ][g p[a. Cifihcșncc ho pil `c jl_[ `_lc]cțc ^[]ă [`fă ]ă hic mohn_g ]_c ][l_ f_-au stricat planurile jlcpcni[l_ f[ Ef_]nil. [l^_ ^ch ][ot[ `_\l_c. jf_ișncnă șc jălof micim. spune Day. Al_ oh []]_hn ]co^[n. îc lămjoh^_ D[s. Do]_țc-ne la un mjcn[f șc pă mjoh ilc]_ pl_țc. Logch[ [mn[ îc ^ă i ]ofi[l_ \ifhăpc]ci[mă n_hofoc măo. Pi[n_ ]ă îh]ă h-au aflat ce s-a îhnâgjf[n. F[]_ i j[otă. N-[g \ănon [nân[ ^log ca s-i pă^ ]og gi[l_ îhnl-i m_]țc_ ^_ jifcțc_. O ]fcjă g[c nâltco. — Am venit aici singuri. — Șc ^_ oh^_ p_hcțc? Lo]l[țc j_hnlo P[nlcițc? Cbc[l ^[]ă mohn [g_țcnă. Mă ]ih]_hnl_t [ș[ ^_ al_o []og< — Prin tuneluri.294 . D_mCon nu nif_l_[tă gch]chișcc. — Îh m_[l[ [mn[. h[mnolc [olcc șc _jif_țc. Pâhă []og ho f_-am observat. l_[fct_t ]ă D[s m_ ocnă f[ i [fnă j_lmi[hă ][l_ m_ [`fă îh []__[șc îh]ăj_l_ ]o hic. D_ `[jn. Plc_n_hof g_o îșc țch_ i gâhă j_ n[fc[ g_[. Șc i gomn[ță ^_m]bcmă f[ ]ofi[l_. șnco ]ă [mn[ _ i îhnl_\[l_ j_lc]ofi[mă. E ]f[l ]ă D[s îșc ^ă șc _f m_[g[ ^_ j_lc]ifof l_jl_t_hn[n ^_ îhnl_\[l_ ]ă]c _pcnă lămjohmof. VP .][jof îh ji[f[ foc D[s. (O[g_hcc ășnc[ mohn îg\lă][țc ]o ohc`ilg[ ^cmnch]ncpă [ mif^[țcfil ]ifihcșnc ^_ j_ `lihn: d[]b_nă \f_og[lch ]o aof_l f[la. [\c[ [g [dohm. la alte trei persoane. Razor ne-[ tcm ]ă nlcgcn_ ch`ilgălc Coloniilor sporadic.) Îmi m]onol ][jof.

]âh^ M_nc[m g-[ fo[n ]o _f îh gcmcoh_. Vă^ ]ă ho g[c [l_ arma. ][l_ evadase. Alunec ^ch hio îhnl-i mn[l_ îh ][l_ mohn j_ dogăn[n_ ]ihșnc_hnă. j_ dogăn[n_ îh ^_fcl. L[ ]_hnlof ^_ ^_n_hțc_ j_hnlo jlctihc_lc ^_ lăt\ic< Dch ho șnco ]_ gincp. — Ap_g j[nlo gcc ^_ \[h]hin_ l_jo< Hibin_f_ mif^[țcfil îf îhnl_loj. — Ușol_f. Am tot cutreierat statele Repo\fc]cc jâhă f- [g igilân îh Y_ffiqmnih_ Ccns. — Băc_n_. Ao^ g[c gofn_ ]fc]oli metalice. îhnl-un gest protector. Mcfcn[lcc mjoh ]_p[ ][l_ îf îh`olc_ j_ D[s. _ ^i[l `i[ln_ \ifh[pă. No l_jl_tchnă hc]ci [g_hchț[l_. Îgc [gchn_m] mâha_f_ foc j_ jăgâhn. Șc ilc]og [gâh^ic i mă [șn_jn[țc [c]c jâhă ]âh^ i mă pchă ]ig[h^[hnof himnlo. — Spitaluʼ i mă n_ ]imn_. j_hnlo [-l olgălc j_ jlctihc_lof ăf[ ^_ lăt\ic ]ifihcmn. îgc șijn_șn_ _f. Probabil i-[ `imn ]ih`cm][nă. f_ lămjoh^_ gchțch^. de la care a trecut mai bine de un an. îhmă fog_[ g_[ _rjfi^_[tă îhnl-un haos de culori. Dojă ][re nu mai aud hcgc] j_hnlo g[c gofn ncgj. [jic m]âlțâcnof oh_c oșc al_f_. Ihnlo îh j[hc]ă șc lc^c] gâh[ ][ mă îf [jo] j_ D[s ^_ aof_l. mâha_f_ foc îg\c\âh^ ohc`ilg[ [f\[mnlă. ]o j[nlo gcc ^_ \[h]hin_ l_jo\fc][h_ ho-țc jițc fo[ hc]coh ][mnlih ]o mojă. Uh_ilc gc m_ j[l_ ]ă îf VP . j_hnlo chn_lia[nilcof mn[h^[l^. `cof_. Bl[țof foc D[s m_ mnlâha_ șc g[c n[l_ îh dolof g_o.295 . — Cog i ]b_[gă j_ `[nă? Plc_n_hof g_o m_ îhni[l]_ ^ch hio mjl_ mif^[țc. îc lămjoh^_ \ăl\[nof. — S[l[b. D[s îgc jcjăc_ ohof ^chnl_ \otoh[l_ șc [jic m]iate ^ch _f gc]of ab_gini] ^_ \[h]hin_. îf făgol_șn_ ohof ^chnl_ _c. Ao^ pi]c jon_lhc]_. Dojă ][l_ p_țc `c nlcgcșc f[ ]_hnlof ^_ ^_n_hțc_ j_hnlo jlctihc_lcc ^_ lăt\ic. C_cf[fțc \ăl\[țc ^ch ][g_lă m]in moh_n_ ^_ moljlctă. ]opchn_f_ [mn_[ îgc [^o] [gchn_ de ziua aia.

Mă ocn îh mom șc îf pă^ j_ M_nc[m mnâh^ fâhaă gch_. — < ^ch R_jo\fc]ă? — Da. • Sohn îh [j[ln[g_hnof g_o ^ch m_]nilof Ro\s. Tlojof îgc _ []ij_lcn ]o i jănolă mo\țcl_ șc m]ăf^[n îh fogch[ [olc_ [ mi[l_foc ^_ ^ojă-[gc[tă. Îgc [ș[tă ]o alcdă jlimijof j_ `lohn_. M_nc[m m_ nl[hm`ilgă îh Tbig[m șc ho gă jin ^_]c^_ ^[]ă. îf l_]ohim]. Afn_ taigin_ jli^om_ ^_ `ic[f[ ]_fil ^ch dol< Ajic îf mcgn j_ D[s ]og m_ lc^c]ă. c[l Offc_ [l nl_\oc mă [c\ă hioă. [l nl_\oc mă mcgn `olc_ m[o mo`_lchță. Uh_ilc l_]ohim] gâchcf_ foc D[s [nchaâh^o-f_ j_ [f_ g_f_. îh]_j mă [o^ c[l. — Tu _șnc D[s? — Eu sunt. [jic hcșn_ golgol_ ][l_ pil mă [l[n_ ]ă ho f_ pchă mă ]l_[^ă. — No. Îf ^o] îh [fnă j[ln_. Îf l_]ohim]. Vl_[o mă gă [aăț ^_ aâh^of ămn[. ^cmjlijilțcih[n ^_ g[lc îh l[jiln ]o ]iljof. Ao^ i[g_hc ][l_ m_ [acnă. Îgc ^[o m_[g[ ]ă fo]lolcf_ ho m_ f_[aă: _o [g [jli[j_ ș[cmjl_t_]_ [hc. Vctcohcf_ dispar. îhmă ^_fclof g_o `_\lcf gă ]ijf_ș_șn_ șc [foh_] ^ch hio îh îhnoh_lc]. Stau cu ][jof j_ i j_lhă og_^ă ^_ nl[hmjcl[țc_. ]ă ninof i mă `c_ \ch_.296 . `lâhnolc ^chnl-i ^cm]oțc_. c m_ i^cbh_m] f_h_șe pe dalele lă]ili[m_ ^_ g[lgolă. c[l _o gă jlă\oș_m] îh ]_[lș[`olcf_ l_]c ^_ j_ jănoțof ^_ mo\ gch_. Offc_ ^i[lg_ oh^_p[ [jli[j_. [mn`_f îh]ân [j[ mă ho îgc ]olaă îh i]bc. Ef _.pă^ j_ M_nc[m. pătâh^o-f. VP . nin l_j_nă ]ch_p[. ]ogp[ îh`oh^[n. L[\_f_ foc ^_ joc. L-au luat. Afn_ilc. Pli\[\cf ]ă pcm_t. Pli\[\cf ]ă [o nl_]on il_ jâhă ]âh^. mnâh^ îh ]ifțof m_]țc_c șc ocnâh^o-se f[ gch_. îf l_]ohim]. Plc_n_hof g_o îgc mjoh_ mă gă fchcșn_m]. Uh jlimij o^ îgc [ncha_ `lohn_[.

— Bohă. Bo\olotă. Țc-[ `imn `lc]ă ^i[l ]ă ^i[gh[ ]ig[h^[hn J[g_mih [l jon_[ mă [`f_ șc mă pă ^_mj[lnă. — No [ș `c mjom hcgc] hcgăhoc. C[ șc ]âh^ [l îhnâltc[ oh^_p[. [mn`_f ]ă g[c gofn_ șopcț_ ^_ jăl h_alo îc [foh_]ă j_ `[ță. — Păc. Câh^ i mă g[c [c ncgj șc pentru Thomas? L[ [otof ]opchn_fil g_f_. îgc mjoh_ _f tâg\ch^. jâhă ]âh^ i mă n_ m[nolc mă gă nin p_tc. — M_l_o [c alcdă gch_. — A]]_jnă mcno[țc[: ho g[c m][jc ^_ gch_.297 . îh]ân [g cgjl_mc[ ]ă i mă _rjfi^_t. Si[l_f_ îc [jlch^_ i]bcc ]o m]fcjclc ^_ [ol. — Îf co\_șnc? VP . mă pă nlcgcnă j_ nch_ șc j_ Tbig[m îh patrule diferite? M_nc[m f[mă ][jof îh dim șc mnă [^om ^_ og_lc. Solâ^. Ag m_ht[țc[ mâ]âcni[l_ ]ă M_nc[m ho [l nl_\oc mă `c_ [c]c. joșni[c]i. ho? Râ^_ șc moh_nof ămn[ gă ogjf_ ]o [nân ^_ gofnă \o]olc_. [jic îh]_j_ mă ]bc]in_[m]ă. nu? — Să șncc ]-[c `c jonon mă-mi spui de voi doi. ]o gch_? M_nc[m m_ [jf_[]ă șc gă mălonă j_ `lohn_. — N-i mă îhnâltcc f[ ]_ [c no ^_ `ă]on? îc șijn_m]. ^[l ho mohn ]igjf_n mcaolă ^ch ]_ gincp. Fratel_ g_o m_ gofțog_șn_ mă ]f[nch_ ^ch ][j. — Cbc[l i mă mn[c [c]c. Șc-acum găhâh]ă-țc moj[= No-gc j[mă ]ân ^_ m]âl\i[mă țc m_ pare. I[o i aolă ^_ mojă. — N-[g [pon hc]ci^[nă oh gincp j_hnlo ][l_ mă vorbesc despre asta. — No jin mă [m]oh^ hcgc] ^_ nch_. M_nc[m _tcnă. ho jin mă n_ f[m mchaolă [c]c. Scgn i ^ol_l_ ]âh^ limn_m] ]opchn_f_ [mn_[. — O mă mn[o ]o nch_ i p_șhc]c_. Mc m_ j[l_ ]ă [g uitat ceva important. Jol ]ă [jli[j_ îc mcgn aomnof.

Dojă ]_- au aflat cine sunt.298 . Chipuf foc _ [nân ^_ [jli[j_. pălocnă îh [f\. Îgc [l[hd_[tă ^ch hio jlimijof ^_ j_ `lohn_ șc gă mno^c[tă. Fifim_șn_ hog_f_ `[fm j_ ][l_ f-a inventat pentru mine. S[l[b. Imaginea lui Metias se ^_mnl[gă. mohn [nân ^_ nlcmnă ]ă f-am pierdut din nou pe Metias îh [^âh]olcf_ pcm_fil g_f_. îc șijn_m]. j_hnlo ]ă ho [g `ă]on-i. Pli\[\cf ]ă ho [ș `c `imn ][j[\cfă mă îf îg\lățcș_t j_ `l[n_f_ g_o șc. t[] îhnl-i ][g_lă îhnoh_]i[mă. [nân ^_ l[^cim îh fogch[ VP . F[ț[ îc _ îh][^l[nă ^_ []_f jăl mnlăfo]cnil ][ fogch[. — Îh mcaol[hță? — Ag `imn lc^c][țc ^_ jifcțc[ ^ch Cifihcc. D[s _ ]_f ][l_ gă îhalcd_șn_ []og. — Ag ]l_ton ]ă ^[. Îgc mcgn_ ^ol_l_[. c[l [mn[ _ îh avantajul nostru. D[l cg[ach_[ m_ m]bcg\ă. îh]ân mohn h_picnă mă îgc goș] \ot[ ][ mă ho ct\o]h_m] îh jfâhm. Eșnc îh mcaol[hță. Îgc [gchn_m] ]ă pcm_t șc ]ă ilc]_ gc-ar spune Metias ho l_jl_tchnă ^_]ân jlic_]țc[ aâh^olcfil g_f_. pe un pat care nu e al meu. S_ j[l_ ]ă ni[nă fog_[ ^_ [c]c gă șnc_. ho [g ct\oncn mă îf îgjc_^c] mă ^cmj[lă. îgc mjoh_. Îhnch^_ i gâhă șc gă [ncha_ ]o ^_a_n_f_ j_ i\l[t. gă ^i[l_ ]âh^ M_nc[m îșc ]i\i[lă jlcpcl_[ șc îgc lămjoh^_. — Nu-țc `[]_ alcdc. D[s îgc tâg\_șn_ ncgc^. Îhmă ^_ ^[n[ [mn[ mohn [nân ^_ ^_t[găacnă mă îf pă^. Îh]_l] mă lc^c] gâchcf_ șc mă îf ]ojlch^ ]o \l[ț_f_ j_ ^ojă aân. ne-[o ^om f[ oh mjcn[f gc]oț. Zâg\_nof foc D[s m_ mncha_. fogch[ m][^_ șc. — Bohă. ]o i m]olnă [jli\[l_ ^ch ][j. Cfcj_m] ^ch ][ot[ m]bcg\ălcc \loșn_ [ ][^lofoc. Șc ninoșc. Îgc mcgn gâchcf_ n_lc\cf ^_ mfă\cn_. — Îgc j[l_ [ș[ ^_ lăo. \lom]. tc]_ _f șc [\c[ ^[]ă îf [o^. c[l `l[n_fe meu m_ ocnă f[ gch_ ]o i]bcc jfchc ^_ f[]lcgc.

Mă [aăț ^_ _f ]o ^cmj_l[l_.299 . Îgc _ ^il ^_ _f= Mc-_ [ș[ ^_ ^il ^_ _f= Șc- gc j[l_ lăo. ]opchn_f_ j_ ][l_ c f[ pic mjoh_ foc D[s j_hnlo nin l_mnof pc_țcc. M_nc[m [ jf_][n ^ch hio. ]opchn_f_ j_ care i le-[g mjom foc M_nc[m îh pcm. — Ab. Mă jc_l^ îh `c_l\chț_[fă. șijn_m] ]o \ot_f_-gc [m]ohm_ îh jălof foc șc ]o pi]_[ nl_golâh^o-gc ^ch ][ot[ bibin_fil ^_ jfâhm l_jlcg[n_. nlcmn_ț_ șc mchaolăn[n_. E [nân ^_ ^_j[ln_ g_l_o< VP . Rămo`f[l_[ gc-_ îhnl_năc[nă.\fâh^ă [ m_lcc. El gă mnlâha_ șc g[c n[l_ îh \l[ț_. Co jon_lcf_ ][l_ gc-[o g[c lăg[m. D[s. Mă gâhaâc_ j_ jăl șc gă f_[aăhă oșil. îgc j[l_ [ș[ ^_ lăo j_hnlo nin= R_j_n ]opchn_f_ [mn_[ f[ h_m`âlșcn. gă lc^c] joțch șc îf f[m mă gă mnlâhaă f[ jc_jn. ][ j_ oh ]ijcf.

Tl_]_ oh ncgj. ]âh^ m-[ îg\ifhăpcn. ^[l _o ]ihnchoc ]bc[l șc [ș[. No j[l_ mă `c_ ^_ hc]coh `ifim. D[l șnclcf_ (f[ `_f ][ mnlătcf_) mohn jfch_ ^_ l_]f[g_ f[ fo]lolc [f ]ălil limn ho-l îhț_f_a. Ercmnă îhmă hcșn_ moh_n_ ][l_ gc-[o ]l_[n îh gchn_ oh soi de zgomot de fond: de la luminile din tavan se [o^_ oh mic ^_ togt_n îh`oh^[n. DAY Tre]_ i dogăn[n_ ^_ ilă jâhă ]âh^ Joh_ l_oș_șn_ mă [^i[lgă f[ fi]. Îgc [gchn_m] ]og Jibh p_h_[ f[ j[nof foc ]o ]ân_ oh ][mnlih ]o mojă. gc-a spus June. îc mălon `lohn_[ og_^ă. c[l _o l_hohț mă g[c olgăl_m] jlial[gof. la spital. A]og m_ VP . j_ _]l[hof gihn[n j_ j_l_n_ sunt difuzate șnclc ^_ j_ `lihn. șc-[ ^[n m_[g[ ]ch_ mohn șc h_-a [^om f[ mjcn[fof ămn[ ]o hioămjl_t_]_ _n[d_. Dojă ]ân_p[ gchon_. Mă nin aâh^_m] ]og îf [fchn[ g[g[ j_ E^_h.300 . Plcp_m] gcș]ălcf_ afi\cfil _c i]of[lc mo\ jf_i[j_f_ îh]bcm_. iar _o ho i jin [don[ ]o hcgc]. 20. ^ojă ]_ i [mcmn_hnă ^ch Cifihcc c-a chd_]n[n îh _[ ho șnco ]_ g_^c][g_hn_. Aș[ ]ă `[] șc _o ]_ [ `ă]on _[ îhnin^_[oh[ j_hnlo gch_ – îc h_n_t_m] jălof. Tl_m[l. c[l ^_ [`[lă. ]og îc șijn_[ pil\_ fchcșncni[l_ șc îc gâhaâc[ ]bcjof ]o \c_n_f_ _c gâchc \[h^[d[n_. ][l_. O]bcc _c h_alc șc jfchc ^_ _h_lac_ j[l []og< îh`lâhțc. șnco _r[]n ]_ îhm_[ghă mă îțc jc_ltc `l[n_f_ g[c g[l_. i\l[dcc șc \ot_f_. E []__[șc `[nă. „Îgc j[l_ [ș[ ^_ lăo j_hnlo nin”. Scaol. I[l [ jfâhm ^ch ][ot[ `l[n_foc _c. oh `_f ^_ [acn[țc_ mnchmă. E i [ngim`_lă ^_mnof ^_ fchcșncnă [c]c. L[ `_f ][ îh R_jo\fc]ă. ]o chima-i lăhcnă f[ p_^_l_. oh mif^[n ^_m]bc^_ oș[ m[fihofoc himnlo șc m_ îh^l_[jnă mjl_ gch_. g[c ^_pl_g_. Pli\[\cf ]ă Joh_ m-[ ]o`oh^[n îhnl-oh [fn ]ișgar. E ][ șc ]og [l `c [foh_][n îhnl-un băo ][ șc ]og [l `c ]ăton îh mch_ îhmășc. ^_ j_ mnlătc.

Vig l_p_hc gâch_- ^cgch_[ță mă p_^_g ]_ `[]_țc. ]ifihcșncc. ]ijcfof ^_ [ol [f Republicii. `ă]âh^ m_gh mjl_ mj[țcof fc\_l ^ch ][g_lă. Razor ne-[ chnli^om îh di] ^_mnof ^_ nâltco. îh mjcn[f. L[ `_f ^_ surplchtănil _ șc `[jnof ]ă ho g[c _ hc]coh gcfcn[l îh îh]ăj_l_. ^[]ă ^il_șnc. i jlcp_m] lc^c]âh^ ^ch mjlâh]_h_. [^[oaă `[n[. g[c ^_pl_g_ m[o g[c nâltco. C[ șc ]âh^ [ș `c pl_oh i`cț_l m[o ]_p[ ^_ a_hof ămn[. ]o _[. — Pin mă n_ g[c [don ]o ]_p[? E[ lc^c]ă ^ch og_lc. Câh^ îgc ^[o m_[g[ ]ă `_g_c[-gcfcn[l _ nin [c]c. îc lămjoh^.ijl_șn_ îh `[ț[ g_[ șc m_ îh]fchă m]oln. îh]_l]âh^ mă j[lă ^_a[d[nă. — Pl_mojoh ]ă mn[l_[ jlc_n_h_c n[f_ m-a stabilizat. mă `co nl[n[n ][ i p_^_nă. îc `ch[hț_[tă j_ P[nlcițc. VP . — D[nă `cch^ mcno[țc[ _c. m[o. Îh fond. c[l f[ oșă ho _rcmnă hc]c gă][l oh a[l^c[h. S[o ji[n_ ]ă ho șnco ]ă _o șc Joh_ [g ]if[\il[n ]o l_\_fcc. E g[c \ch_ ][ hcg_hc mă ho îșc dea seama ]ă Joh_ _. D[]ă [c]c mohn ^_mnof ^_ ]_f_\lo. îh]ân. F[n[ m_ îhliș_șn_. Îhmă ^_j[ln_ ^_ gch_ aâh^of ^_ [ îh]_j_ mă joh îhnl_\ălc ]o jlcpcl_ f[ molm[ a_h_litcnățcc fil. ^_ `[jn. Ag mă lăgâh [c]c. DesCon Corp – oh [fn n_lg_h ]ifihcmn j_ ][l_ ho îf jlc]_j. DesCon Cilj [l `c îh]âhn[nă mă n_ mjihmilct_t_ ]o i ][g_lă îh jfom. To jițc mă mn[c [c]c. Îgc l_c[o p_ab_[ f[ ]ăjănâcof foc Joh_. nu? O]bcc `_n_c m_ îh^l_[jnă mjl_ Joh_. — Anoh]c îțc pig [^o]_ oh j[n. O[l_ șnco ]ă hic mohn_g ]_c ][l_ [g `ă]on ][ n_hn[ncp[ de [m[mch[l_ [ Ef_]nilofoc mă _șo_t_? D[]ă _c. gă [mcaolă _[. p[ nl_\oc mă lăgâhă [c]c jâhă ]âh^ p[ `c îh mn[l_ mă m_ ^_jf[m_t_ mchaolă. ]o ]_lncno^ch_ ]ă pil [`f[. No mohn_g îh]ănoș[țc. [noh]c ^_ ]_ [ș ]âlnc? — M_lmc. No `[] ^_]ân mă îh]opcchț_t ^ch ][j.301 . O[g_hcc ășnc[ jli\[\cf ]ă ho h_ ]ihmc^_lă j_ gch_ șc j_ Joh_ i [g_hchț[l_.

— Pe vremuri. L-[g făm[n j_ `l[n_f_ g_o g[c g[l_ mă f_ îh][m_t_ îh fi]of g_o. — Păc. Jokerul – ]l_^ ]ă-țc chp_hn_[tă ]ân_ i hioă jil_]fă și-țc [nlc\oc_ ]ân_ i [fnă îh`ățcș[l_ îh `c_][l_ tc. ho ]l_tc? V_m_fc[ g_[ lcmcj_șn_ n_hmcoh_[ ^ch îh]ăj_l_. — Lch]ifh _ hcț_f ][g nl_]onă j_hnlo gch_. Nu. Di[l< D_]c no _șnc D[hc_f Afn[h Wcha? Îgc limn_șn_ hog_f_ ][ șc ]âh^ [l ]ăon[ g[hc_l[ ]_[ g[c jinlcpcnă ^_ [-f jlihohț[. Dch ]âh^ îh ]âh^. îc nlcgcn_g j_ l_`oac[țc îh[jic. măjnăgâh[ [mn[ _șnc. [ș[ ]ă `[n[ îh]_j_ șc _[ mă lâ^ă. E [f nl_cf_[ j_ foh[ [mn[. l_`oac[țc l_jo\fc][hc [doha [c]c f[ `_f ][ pic. ]bc[l [c `imn co\cnof ]âhnăl_ț_c ăf_c[. îh]ân ho gă jin [\țch_ mă ho lâ^. Evergreen Ent [ [hohț[n ]ă [c `_hn[n afi[hț_f_ nl[m_ ^_ jfonihof ^_ _r_]oțc_ l_jo\fc][h șc ]ă [c m]ăj[n ]o pc[ță. Ao tcm ]ă [c _p[^[n ^_ ohof mchaol ^chnl-i îh]bcmi[l_ din Los Angef_m. iar locuitorii din Tribune s-[o ][g mănol[n mă m_ ocupe de ei. Săjnăgâh[ nl_]onă.302 . toate teritoriile astea erau Statele Uhcn_ [f_ Ag_lc]cc. D_ i\c]_c. ^[l _o [goț_m]. F[hnig[. Oamenilor nu le jf[]_ mă p[^ă ]ă nin `_fof ^_ ]cpcfc ^ch n_lcnilcof ch[gc] m_ chmn[f_[tă îh il[șof fil. j_mn_ fchc[ `lihnofoc. hu? VP . Sif^[nof i`n_[tă. L[ p_^_l_[ _rjl_mc_c ^_ j_ ]bcjof g_o. — No. O aud apoi cum îșc ^l_a_ af[mof. R_\_fof ^ch R_jo\fc]ă. Lch]ifh? I^__[ gc m_ j[l_ [nân ^_ ]l_nchă. No șnc[g ]ă i[g_hcc ^ch Cifihcc mohn f[ ]ol_hn ]o ]_ `[] ]âhnăl_țcc ^_ ]oln_. Tcj[ ct\o]h_șn_ c[l îh lâm. n-[g `_hn[n hc]coh afihț. H_c. Șncc [mn[. l-[g \fi][n. — Îh ]__[ ]_ jlcp_șn_ noh_fof jlch ][l_ [țc p_hcn. jlij[a[h^cșncc m_f_]n[țc ^_ aop_lhof l_jo\fc][h. lâmof `_n_c se stinge jenat. — Evergreen Ent nin jo\fc]ă [lnc]if_ ^_mjl_ nch_ îh n[\fic^_f_ fil.

]âh^ [g [dohm îh L[g[l: Cifihccf_ ]âșncaă lăt\icof. ^ch i]_[h. ][ mă-i îgjc_^c]_ j_ _mnc]c mă g[c ^_[ \oth[ îh mn[n_f_ fil. nl_]âh^ jlch ]_[ ^_ So^ șc [dohaâh^ jâhă îh T_r[m. Dojă ][l_ [ ct\o]hcn lăt\icof. F[n[ îșc ct\_șn_ ]o joghof j[fg[ ]_f_cf[fn_ gâchc. Alabama. Zidul pornea din j[ln_[ ^_ mom [ bălțcc. — Șncc șc ^_ choh^[țcc? Aj_f_ [o îh[chn[n l[jc^ șc îh g[c joțch ^_ ^ic ani. mcgn al_on[n_[ j[h^[hncpofoc j_ ][l_ îf jiln f[ aân. îh j_lci[^[ ^_ pâl` [ _gcal[țc_c. din sud. eximn[o gcc ^_ noh_folc. — Și de-[mn[ [țc p_hcn pic îh]i[]_? — Îh p_mn _l[ g[c gofn jăgâhn. Câh^ R_jo\fc][ [ îh]_jon mă `ifim_[m]ă noh_folcf_ [mn_[ ][ mă f[hm_t_ [n[]olc-moljlctă [mojl[ hi[mnlă. Îgc [gchn_m] ]_ gc-[ mjom K[_^_. Georgia. L[ gig_hnof ăf[. f_-[g \fi][n j_ ni[n_. — Știu. lămălch^ ^_j[ln_. ^_ i \o][nă \ohă ^_ pl_g_ ]âșncaăg ni[n_ fojn_f_. Ac c^__ ]âțc l_`oac[țc _l[o? Ajic V_mnof [ lc^c][n oh tc^. [c jon_[ mă ]l_tc ]ă hc]c h-au ercmn[n pl_i^[nă. mcno[țc[ de aici s-[ _]bcfc\l[n șc _[. Mississippi. — Aș[ ]ă [ nl_\ocn mă măjăg noh_folc ][ mă [doha_g îh p_mn. Tâhăl[ limn_șn_ ]opchn_f_ [mn_[ og`fâh^o-șc gâh^lă pieptul. Carolina de Nil^ șc ]_[ ^_ So^. Locuri despre care republicanii ca nch_ jli\[\cf ]ă hc]c n-[o [otcn< Liocmc[h[ m-a dus. — Răt\icof h-i mă g[c ^ol_t_ gofn. ]âh^ [j_f_ șc-[o mn[\cfct[n. au acoperit toate teritoriile joase. ho VP . ^ch D[ein[ ^_ Nil^. Îhmă. ^[]ă h-[l `c pâl`olcf_ ohil ]fă^clc.303 . Florida. Tinof m-a îhnâgjf[n [ș[ ^_ l_j_^_ ]ă. hcp_fof. pentru a contracara suprapopularea. Șc-[ș[ [o [jălon Coloniile Americii. Răt\icof ^ol_[tă ^_- [nân[ ncgj [ș[ îh]ân ]_c g[c gofțc i[g_hc hc]c ho-șc mai [gchn_m] ]ă gct[ fojn_c _ n_lcnilc[fă. Dintr-i^[nă. P_ pl_golc. îh m`âlșcn. jc_l^on_ șc _f_.

Logchc jofm[ncf_ gă il\_m]. „Să îhpchac R_jo\fc][=” m]lc_ j_ i [ nl_c[. gofțcgc de oameni au tot p_hcn șc [o nin jf_][n ^_ f[ mjcn[f. — Vl_c mă p_tc ]o i]bcc năc ]_-c ]o ni[nă [acn[țc[ asta? Îgc `[]_ m_gh mă gă lc^c] șc mă i olg_t. VP .m-[g aâh^cn jl_[ gofn f[ nl_[\[ [mn[ – îh `ih^. îhmă ho gc-am \ănon ][jof ]o [mn[. E `i[ln_ nâltco îh hi[jn_ șc ninoșc. Agâh^ic lăgâh_g nă]oțc ]âh^ [acn[țc[ ^ch [`[l[ ]fă^clcc ^_pch_ g[c taigini[mă. sub fereastra hi[mnlă. Fata-mif^[n [l[nă ]o gâh[ mjl_ gch_ șc tâg\_șn_ gofțcgcc. ]l_^ ]ă mohn mon_ ^_ i[g_hc.304 . Mofn_ j_lmi[h_ [o j[h][ln_ cgjlipct[n_. „D[s. m_ ji[n_ ]cnc j_ i [fn[. „Bch_ [c p_hcn f[ hic=” m]lc_ j_ una dintre ele. Câh^ mif^[nof ^_m]bc^_ oș[ ^_ f[ \[f]ih șc [gâh^ic c_șcg îh [_lof hijțcc. „F[hnig[ nlăc_șn_”. ]ân ]ihn_[tă i [mn`_f ^_ [`clg[țc_ momțchonă ^_ oh mchaol ig? S[o oh [mn`_f ^_ tpih? D[l []og mif^[nof ămn[ îgc mjoh_ []_f[șc fo]lo ]o [_lof ]ă []_mn[ _ [^_pălof- [^_păl[n. Sohn t_]c ^_ j[h][ln_. D[s=”. Snlcaăn_f_ ^_ [`[lă [o ^_p_hcn `olnohi[m_. Putem s-i gonăg j_ jlc_n_h[ g_[ îhnl-i ][g_lă oh^_ mă fie mai lihcșn_? Tâhăl[ îșc îh]lo]cș_[tă \l[ț_f_. ho jin mă `[] hcgc] [fn]_p[ ^_]ân mă gă mjlcdch ^_ \[fomnl[^[ ^_ g_n[f șc mă ]ihn_gjfo m]_h[. ][l_ cahilă tăj[^[ ]_ m_ [șn_lh_ ^ch \_fșoa. mohn îhnâgjch[n ^_ i j[fă ^_ pâhn af[]c[fă șc ^_ oh ]il ^_ ol[f_. Tițc i]bcc mohn lc^c][țc mjl_ gch_. — Șncc ]ogp[ ]_ m_ îhnâgjfă [`[lă? i îhnl_\ j_ `[nă. A]og îhmă gc m_ j[l_ ]ă îgc [o^ numele. ]ifihcmn ^_ ihi[l_=”. jl_ț ^_ i m_]oh^ă. „C[m[ hi[mnlă _ ][m[ n[=” O[g_hcc ășnc[ șnco ]ch_ mohn. „Bch_ [c p_hcn îh Tlc\oh_. Îh]fch ][jof îhnl-o j[ln_. D_ ]âh^ [g [dohm [c]c.

^[l _o ho g[c [o^ ]_ mjoh_. [mn`_f îh]ân i j[ln_ ^ch `[ță îc _ [m]ohmă. Să `c `imn K[_^_? Să îhm_gh_ [mn[ ]ă P[nlcițcc mohn șc _c [c]c? K[_^_ țch_ lc^c][nă i j[h][lnă ][l_ [jli[j_ ]ă se pierde printre restul. — Eșnc mchaolof l_\_f j_ ][l_ R_jo\fc][ ho ct\on_șn_ mă johă gâh[. gâch_-^cgch_[ță. C_c ^_ f[ Evergreen Ent i mă gi[lă ^_ h_lă\^[l_ mă n_ chn_lpc_p_t_. îgc [^o] [gchn_ ^_ [f[lg[ ]o fogch[ lișc_. Aș[ ]ă f_ `[] ]o gâh[. chn_lgcn_hnă. E i `[nă ]o `of[lof îh`ășol[n îh dolof aolcc șc afoa[ nl[mă j_ ][j.305 . Tâhăl[ j[l_ mă `c_ gofn g[c chn_l_m[nă ^_ []_mn [mj_]n ^_]ân mohn _o. C_ [l nl_\oc mă `[]c ]âh^ i alăg[^ă ^_ i[g_hc îțc mnlcaă hog_f_ ^_ j[l]ă [l `c îhh_\ohcn j_ fi]? No [g hc]c ]_[ g[c p[aă c^__. A]og”. Îhmă îgc ^[o m_[g[ ]ă _ K[_^_. — Eșnc i p_^_nă [c]c. O [fnă _rjfitc_ ^_ ol[f_. Îhmițcni[l_[ g_[ ]ihnchoă mă pil\_[m]ă. An_hțc[ gc-[ `imn [nl[mă ^_ oh[ ^chnl_ j_lmi[h_f_ ]o j[h][ln_. P_ _[ m]lc_: „Tl_\oc_ mă n_ îhnil]c. Îgc [gchn_m] șc ^_ j_lmi[h[ ][l_ gc s-[ jălon ]ă h_-[ olgălcn j_ mnlătcf_ ^ch Cifihcc. I[l [mn[ `[]_ ][ mnlcaăn_f_ mă ]l_[m]ă îh chn_nsitate. Scgn ]ă gă c[ [g_ț_[f[. Eo îh]l_g_h_m] fi]ofoc. [o^ af[mof `_n_c j_mn_ taiginof mnlătcc. i mă [j[lc j_ prima j[achă [ nonolil tc[l_fil. — El e Day! l_ mnlcaă. care ne-a [p_lnct[n j_ gch_ șc Joh_ ]ă ^_ [m]ohtăni[l_[ hi[mnlă m_ [jlijc[ ]ch_p[. Cl_^_-gă. Ihmn[hn[h_o. VP .

Spre deosebire de Thomas. 21. — Ceva nu-c îh l_aofă [c]c. D_ ^[n[ [mn[ mohn îhmă jl_aăncnă. f[ l_f[hnc. Eo șc M_nc[m g_la_g j_ mnlătcf_ ^ch Pc_ll[. Șc lc^c] gâh[ mjl_ oh []ij_lcș.306 . Tin jf[hof ămn[< C_p[ ho-c îh il^ch_. Rc^c] i]bcc mjl_ []ij_lcșolc. Snă ]o \l[ț_f_ îh]lo]cș[n_ f[ jc_jn. [lănâh^ ]o gâh[ îh dolof himnlo. Mă mcgn chpch]c\cfă m[o chpctc\cfă. ][ șc ]og [g jlcpc oh `cfg jlic_]n[n ]o îh]_nchcnilof. îgc lămjoh^_ _f. M_nc[m jăș_șn_ j_mn_ i alăg[^ă ^_ \o]ățc ^_ ]cg_hn. M_la_ ]o gâchcf_ f[ mj[n_. m]ăljchâh^o-șc \ăl\c[ h_l[mă. Sohn mcaolă ^_ [mn[ j_hnlo ]ă Metias _ șc _f [c]c șc șnco ]ă [l nl_\oc mă `c_ giln. îh]lohnâh^o-m_ aâh^cnil. — Ce anume nu-c îh il^ch_? — Cu el e ceva aiurea. ^[l. No șnco ^_ ]_. ^[l Razor mnă []ifi. ]o _f_a[hț[ j_ ][l_ ilc]_ ]ăjcn[h nl_\oc_ mă i [c\ă. Uh[ m[o [fn[ ilc ji[n_ [gâh^ioă. f[ p_^_l_. îc _rjfc]. Metias a fost mereu mai ^_a[d[n ]âh^ p_h_[ pil\[ ^_mjl_ l_aofcf_ gcfcn[l_ privitoare la aspectul personal. [jic îc ]i\il ^ch hio mjl_ b[imof ^_ j_ mnlăzi. îgc țch _gițccf_ îh `lâo. îc mjoh `l[n_foc g_o. fipch^o-m_ îhnl_ _c. JUNE Visez din nou. De jur- îgjl_dolof himnlo. — Spune-mi ce anume. — S]_h[ [mn[<. mif^[țc l_jo\fc][hc [f_[laă jlchnl_ alăg_tc ^_ gifit șc _rjfitcc. Uh jinij ^_ hilic șc m]bcd_ ^_ f[ al_h[^_ lc]iș_[tă ^ch nlojolcf_ hi[mnl_ `ălă mă h_ lăh_[m]ă. j_hnlo hic ^ic. c[l ]co]olcc [olcc ^_ j_ ohc`ilgă tilhăc_ \fâh^. ni[n_ fo]lolcf_ m_ ^_m`ăși[lă îh fchcșn_. Unde e Anden? M_nc[m m_ ocnă f[ gch_. șc olgăl_șn_ nin ]_ m_ îhnâgjfă. VP . — Îgc ^[o m_[g[ ]ă n_ ^_l[hd_[tă ]_p[ [c]c.

Ti[nă fog_[ [l `c șncon ]ă Razor a fost cel care a ordonat d__jolcfil mă ]ihncho_ j_ ^logof mn[\cfcn chcțc[f. VP . Fl[n_f_ g_o mnlâha_ ^ch \ot_. A cahil[n ]o ninof ]ig[h^[ Ef_]nilofoc. c[ p_tc ]_ ho-c îh il^ch_. Razor [ jonon mă-i mnl_]i[l_ j_ P[nlcițc _rnl_g ^_ oșil îh [j[ln[g_hnof din Vegas. Nogăl j_ ^_a_n_. gă îh^_[ghă `l[n_f_ g_o. E singurul care l-[l `c `ă]on j_ Ah^_h mă []]_jn_ schimbarea ordinului. — C_ îhm_[ghă [mn[? Pol șc mcgjfo. Ef_]nilof f_ mjom_m_ mă gă ^o]ă f[ mjcn[f. oh^_ ninof m_ ^_m`ăși[lă ]o îh]_nchcnilof. îh]ă ^_ f[ îh]_jon. — Păc. — De ce s-ar pune Razor îhnl-i mcno[țc_ [nân ^_ jl_pctc\cf j_lc]ofi[mă? C_ [fn]_p[ [ g[c `imn nelalocul lui? Mă îhnil] ^ch hio f[ b[imof chmn[ol[n [c]c. I-[ chnli^om șc c-a scos pe rebeli din ^clcd[\cf [nân ^_ oșil< P[l]ă [l `c [pon ][j[]cnățc mojl[ig_h_ști de a-i se ascunde. j_ mnl[^ă. il^chof jlcgcn ^_ și`_lc _l[ ]f[l. M_nc[m lc^c]ă ^ch og_lc. — R_jo\fc][ [l `c șncon ]ă Razor [ îh]_l][n mă-l o]c^ă j_ Ah^_h. — Câh^ g-[g ol][n îh d__jof ^ch mj[n_f_ g[șchcc Ef_]nilofoc. Pli\[\cf ]ă c-a spus lui Ah^_h ]ă _o [g chmcmn[n mă `c_ olg[n nl[m_of chcțc[f. — Ceva nu-c îh il^ch_ ]o _f. ni[nă fog_[ [l `c șncon ]ch_ [ cahil[n il^chof Ef_]nilofoc. — Și apoi? — Apoi Razor le-[ il^ih[n mă lăgâhă j_ lon[ fo[nă îh ][f]of îh jf[hof jlcpcnil f[ [m[mch[n. Îf jlch^ j_ M_nc[m ^_ \l[ț. D[]ă [m[mch[nof [p_[ fi]. Bo\olotă.307 . — Păc. ]ă Razor a vrut mă `ilț_t_ fo]lolcf_ șc mă-șc ^o]ă jf[hof f[ \oh sfâlșcn? — No.

ho ]l_tc ]ă șc no. P_hnlo ]ă _f_ f-au angajat pe Razor mă îf o]c^ă j_ Anden. Mi-am dat m_[g[ ]_ gă ^_l[hd_[tă [nân ^_ n[l_ îh ]__[ ]_-f jlcp_șn_ j_ Razor. radical diferite de cele anterioare. D_ ]_ mă-șc lcșn_ Razor jitcțc[. Cifihccf_. D_m]bc^ i]bcc brusc. Cifihccf_ ho [o hc]c ]_[ g[c p[aă c^__ ]_ joh f[ ][f_ P[nlcițcc. Dojă ]_ _o f_-am stricat ploile. — N-[l_ hc]ci fiac]ă. Îh ]fcj[ [mn[. Al `c nl_\ocn ][ P[nlcițcc mă m_ îhni[l]ă îh [^ăjimnolc. șc _f [l `c nl_\ocn mă `cțc ^oșc cg_^c[n mă ^cm]on[țc ]o ]_f [`f[n f[ ]ih^o]_l_ []ifi? Rc^c] ^ch og_lc. pcmof m_ lcmcj_șn_. Scaol ]ă ho m-[ n_gon ]ă [onilcnățcf_ R_jo\fc]cc pil [`f[ ]ă fo]l_[tă ]o P[nlcițcc.308 . m_ [`fă îh mj[n_f_ foc Razor. mă l_aâh^_[m]ă mnl[n_ac[ șc [\c[ [jic mă îh]_l]_ i hioă fipcnolă. Flomnl[nă. — Pi[n_ ]ă șc [l_. Razor [l `c nl_\ocn mă-f ijl_[m]ă. [ș[ ]ă ho mcgn șopcț_f_ [nchaâh^o-mi pielea. Îh `ih^. L[ f_acf_ foc hic. ][l_ m[fonă ^_ j_ []ij_lcș. Ajic îgc [gchn_m] ^_ n_hmcohcf_ ^chnl_ _f șc Cihal_m. îgc nl_] i gâhă jlch jăl. Cifihccf_ ho îf momțch. ^_a_n_f_ îgc mohn [gilțcn_. îgc l_jfc]ă M_nc[m. D_ `[jn. _ momțchon ^_ Cifihcc. Mă aâh^_m] f[ gig_hn_f_ j_ ][l_ f_- am petr_]on îh ]igj[hc[ foc Ah^_h. ^chnl_ _f șc m_h[nilc. tc]_ `l[n_f_ g_o. la viziunea lui jlial_mcmnă. Îh mn[l_[ [mn[ ^_ pcm îh ][l_ gă [`fo. — D[]ă [^p_lm[lcc. D_ asta nu a vrut Razor mă l_hohț_ f[ îh]_l][l_[ ^_ [-l [m[mch[ j_ Ah^_h. șc șnco ]ch_ _ D[s. ho? — Amn[ [ș[ _. Pi[n_ îhnl-i fohă m[o ^ioă. VP . Băc[nof lc^c]ă i]bcc mjl_ Razor. Al `c nl_\ocn mă `c [hof[n jf[hof ^_ [m[mch[l_. ^[]ă [m[mch[nof _l[ îh j_lc]if ^_ [ _șo[? M_nc[m îf jlcp_șn_ j_ oh mif^[n l_jo\fc][h ][l_ nl_]_ îh `oaă j_ fâhaă hic.

A`[lă. Îh]_nof ]o îh]_nof. mnl[^[ m-a ]o`oh^[n îh nă]_l_. D_ ]_ îgc nl[hmgcn_ K[_^_ mă gă îhnil] îh R_jo\fc]ă? Îh]_[l]ă mă gă [nl[aă îhnl-i ][j][hă m[o mă gă [p_lnct_t_? P_ ^_ [fnă j[ln_. Fcl_șn_. 22. ho îh^lăth_m] mă i ^_l[hd_t. Așn_jn.309 . nâlâh^o-m_ j[l]ă. DAY Dojă ]_ _o șc mif^[nof h_-[g îhnilm ^_ j_ \[f]ih. tăj[^[ ]_ m_ [șn_lhom_ [ `imn gâhdcnă ^_ hilicof \i][h]cfil. [ tcm `[n[- mif^[n. K[_^_ ho g[c _ []ifi. D[]ă ^cm_[lă pig `c h_picțc mă `oacg. ]o _r]_jțc[ a[l^c_hcfil ^_ f[ oșă. O[l_ K[_^_ p[ g[c `[]_ pl_i gcș][l_? Pâhă []og VP . R_mjcl[țc[ c-[ ^_p_hcn []og g[c l_aof[nă. Șc ]ă hcg_hc ho h_ p[ i\m_lp[ ^cmj[lcțc[ jâhă ^cgch_[ță. Pâhă f[ olgă. ][l_ ^i[lg_ îh ]ihncho[l_. [^gcl j_cm[dof ^ch Cifihcc. mnlcaăn_f_ ^_ [`[lă [o îh]_jon mă m_ jinif_[m]ă. h-[g ^_]ân mă mj_l ]ă ho p[ nl_\oc mă h_ fojnăg ]o hcg_hc. ^[l _o ho gă ]fchn_m] ^_ fâhaă Joh_. Mă lc^c] șc gă ^o] mjl_ \[f]ih. g-am [mcaol[n ]ă [p_g a[l^c_hc f[ oșă („Îh ][tof îh ][l_ pl_oh [^gcl[nil [l ^[ \oth[ îhăohnlo”. Co ni[n_ [mn_[. A]og mohn_g ]igjf_n mchaolc. Îh ][g_lă ho _rcmnă hc]coh fo]lo ^_ ][l_ mă gă jin `ifimc j_ jimn ^_ [lgă. Tinof _ jl_aăncn. nin aâh^ch^o-gă f[ j[h][ln[ _c. c[l liș_[ț[ din obraji s-[ g[c _mnigj[n îh ofncg_f_ il_. O pl_g_. Mă îhnil] mjl_ Joh_. [jic [g g[c mifc]cn[n hcșn_ jănolc șc g_^c][g_hn_ j_hnlo Joh_. ^[]ă pic[ mă h_ `[]ă lăo. No pic[g mă gă g[c lc^c] șc mă i pă^ j_ K[_^_ mnâh^ îh ]ihncho[l_ mo\ \[f]ih. ^_ ]_ f-[ ji]hcn j_ B[rn_l fămâh^o-h_ mă jf_]ăg ]âh^ _l[g îh Pc_ll[? K[_^_ ]bc[l h_-[ tilcn mă i foăg ^ch fi] îh[chn_ mă `cg jlchșc ^_ l_mnof P[nlcițcfil. fămâh^ îh olgă gofțcg_[ ^ch `[ț[ mjcn[fofoc. Afn_ ]ân_p[ gchon_ nl_] îh]_n. îh[chn_ mă jf_]_).

K. D_m]oc oș[ \[f]ihofoc. ^[l [mn[ ho îhm_[ghă ]ă mohn ^cmjom mă [g îh]l_^_l_ îh _[. Trebuie să vorbim. A]ifi. O pl_g_. [g jl_[ gofn ncgj.” „Ula_hță”. Mă lc^c] ^_ j_ j[nof foc Joh_. l_]cnch^ \cf_nof. nl[a [_l [^âh] îh jc_jn șc `[] oh jas ]ănl_ oș[ \[f]ihofoc. „D[.” Ccnch^ [g_hchț[l_[. Sunt singură. O îh]oc f[ fi] șc ^_mjănol_m] bâlnc[. mohn ^ioă jc_nlc]_f_. ho m_ g[c îhnâgjfă hcgc]. „Di[l j_hnlo ]ân_p[ gchon_”. gă ^o] mjl_ oș[ \[f]ihofoc șc. [loh] i jlcpcl_ [`[lă.toate lucrurile care ni s-[o îhnâgjf[n m-au succedat l[jc^.310 . îh mn[l_ ^_ [f_lnă. ho? E [^_păl[n ]ă h_-[ [don[n mă `oacg. S_ [o^_ i fipcnolă îh oș[ \[f]ihofoc. gă [jo]ă h_lpcc. [ș[ ]ă []og gc m_ j[l_ h_`cl_m] mă [șn_jn [c]c. D_ oh[ ^ch _f_ _ legat un bilet. Dojă ][l_ gă îhnil]”. Mininif_m] \cf_nof îh jogh. Di[l [nân ]ân mă pă^ ]_ pl_[. Mă VP . Cuvintele au fost s]lcm_ îh al[\ă: „Vino afară. Răgâh fi]ofoc. C_ ]ihmc^_lă _[ [ `c ola_hță? C[g ninof ji[n_ `c ^_m]lcm [mn`_f []og. K[_^_ [l_ puterea de a ne da j_ gâh[ [onilcnățcfil j_hnlo ]ă f_- [g mnlc][n jf[holcf_ P[nlcițcfil. jl_][on. Așn_jn. Ncg_hc. îgc mjoh mchaol. No g[c nl_]_ oh gchon jâhă ]âh^ îh]ă i jc[nlă fip_șn_ oș[. K. i îhnl_^_m]bc^ șc îhș`[] \cf_nof. \fi][n îh ][g_l[ [mn[. Sunt aici să te ajut. Ajic pch_ i ji]hcnolă îh a_[g. Pi[n_ ]ă m-[ lojn i ]l_[haă ^chnl-un copac m[o [ ]ăton i țcafă ^_ j_ []ij_lcș. Tl[a tăpilof `ălă taigin. D_ ^[n[ [mn[. O]bcc îgc ]i\i[lă mjl_ j[l^im_[f[ \[f]ihofoc. S[l îh picioal_. Îgc c[o b[ch[. Blom]. îh \cf_n m]lc_: „O să regreți dacă nu vorbești cu mine acum. f[ p_^_l_. Urgență.

„Ac plon mă h_ îhnâfhcg? Păc. „H[c^_. M[c [loh] i ofncgă jlcpcl_ ]ănl_ g[lach_[ \[f]ihofoc ^_ f[ _n[dof îhnâc. Mă ală\_m] mă i jlch^ ^ch olgă. Tl_] j_mn_ \[fomnl[^[ f[n_l[fă. K[_^_”. [jic îgc îh^_m jălof îh aof_lof b[ch_c șc gă fcj_m] ^_ tc^. îh ncgj ]_ jăș_m] îh fohaof ]fă^clcc. [m]ohmă îh mj[n_f_ ohoc șcl ^_ no`cșolc îh]ăl][n_ ]o tăj[^ă. ocn_-gă=” — Vil\_șn_. îgc ]_l_ îh și[jnă. L[ il[ [mn[. fâhaă ]fă^cl_. j_ \[f]ih. Șnco ]ă _șnc []ifi. Dintr-i^[nă. K[_^_ m_ g[n_lc[fct_[tă ^ch og\lă șc gă ]b_[gă ]o oh gest. Mă ]lcmj_t. g_gil_t fi][fct[l_[ mjcn[fofoc. M_la_g j_ [f__[ [mn[ jâhă ]âh^ m_ chn_lm_]n_[tă ]o i mnl[^ă g[c f[nă. Mă f[m j_ pch_ șc nl[a oșcf_ ^ojă gch_. D[]ă p[ pl_[ mă-c `[]ă lăo foc Joh_ ho p[ jon_[ mă chnl_ `ălă mă `[]ă taigin. Mă f[m îh dim jâhă [doha momj_h^[n f[ dogăn[n_[ ^cmn[hț_c ^chnl_ jlcgof _n[d șc j[ln_l. Mă ocn ^ojă j[nlof_. gă lămo]_m] șc gă jlch^ ]o gâchcf_ ^_ g[lach_. i mcfo_nă ][l_ mnă j_ pch_. șc oh pâhn l_]_ gă fip_șn_ îh `[ță. Așn_jn îhnl-i j[ln_.311 . jl_ț ^_ oh gchon șc [\c[ [jic gă ^_mjlch^ ^_ tc^. O]bcc g_c ]_l]_n_[tă ni[n_ ]ifțolcf_ șc ]ifțcși[l_f_ ^cgjl_dol. ]ăonâh^ mă c^_hnc`c]_ _p_hno[f_f_ [g_hchțălc. j_ ][l_ K[_^_ i ]in_șn_ \lom]. mjoh mo`c]c_hn ^_ n[l_ îh]ân j_lmi[h[ mă gă [o^ă. ^[l j_ mnl[^ă ho _ țcj_hc_ ^_ om. C_l]_n_t ]o i]bcc `c_][l_ VP . mnlătcf_ mohn jomncc șc nă]on_. P_ oh[ ^chnl_ [f_cf_ ^ch [jlijc_l_ abc]_m] i og\lă. R_j_^_= Șc i c[ f[ jc]cil j_ i [f__ îhaomnă. Bi][h]cc îgc [n_lct_[tă îh tăj[^[ jo`i[mă cu un m]lâșh_n. gă ijl_m]. Ajic îgc ^[o ^logof. — Să `[]_g ]âțcp[ j[șc. A_lof îgc c_m_ ^ch jc_jn îh gc]c păfăno]c ^_ [\ol. — Vini.mnl_]il [`[lă. șijn_m]. Sohn îhmă mchaol. c[l [mn[ îc p[ [f_ln[ pe paznici.

— Ne-[c olgălcn jlch noh_f? K[_^_ îh]opcchț_[tă ^ch ][j. _h_lp[nă. expresie care nu-i _mn_ ^_fi] ][l[]n_lcmnc]ă. la nevoie. ^[l gă [mcaol ninoșc ]ă h_ ^_jf[măg j_ mnlătc g[c g[li.]ifțcșil. ][ ho ]ogp[ `_n_c mă îc pchă c^__[ mă îgc `[]ă pl_i \o]olc_ ]o oh ]oțcn m[o ]_p[ ^_ a_hof ămn[. pot mă m][j. — M-[l `c [otcn h_hili]cțcc ăc[ ^_ a[l^c_hc. i mă `c_ îh l_aofă. — Ag l_oșcn mă ^[o f[ i j[ln_ ^ălâgănolcf_ [nân ]ân mă gă mnl_]il jlchnl_ _f_. — N-[g jonon mă ol] jâhă îh m[fihof năo. Fof[lof ^ch dolof `_ț_c îc îhă\oșă ]opchn_f_. îh ncgjof n_hn[ncp_c ^_ [m[mch[n. S-[ mjăf[n j_ `[ță. ^[l șc-[ îhfi]ocn b[ch[ gcfcn[lă ]o i j_f_lchă ^ch fâhă șc oh `of[l. [ș[ ]ă. Mi s-[ t\olfcn jălof j_ ]_[`ă. îgc _rjfc]ă ea. — C_cf[fțc oh^_ mohn? VP . Pi[lnă []_c[șc j[hn[fihc șc \i][h]c pe care i-[ [pon șc g[c devrem_. îf nl[a_ îh dim. unde. șn_laâh^o-șc ]o ninof ^oha[ h_[ală ^_ j_ i]bc. I^_hnc`c] ni[n_ joh]n_f_ j_ oh^_ [ș jon_[ mă gă ][țăl f[ _n[d. Câțcp[ goh]cnilc nl_] ală\cțc j_ fâhaă hic.312 . îh ][g_lă. îh ][tof îh ][l_ ]ch_p[ [l îh]_l][ mă gă [n[]_ jlch moljlch^_l_. K[_^_ îh]_nch_șn_ jâhă ]âh^ [doha_g mă h_ ^_jf[măg ohof fâhaă [fnof. îc tc]. D_-asta no _șnc ]igcmcih[l șc _o ho. C_ ][oțc aici? Ag alcdă mă jămnl_t îhnl_ hic i ^cmn[hță [jl_]c[\cfă. îh ]fă^clcf_ ^_ []ifi. N- i mă n_ țch gofn. Îțc dol ]ă ho mohn [c]c mă-c `[] pl_oh lăo jl_țci[m_c n[f_ ^_ Joh_. No vreau s-o las pe June prea mult sihaolă. — Îh l_aofă= Sjoh_-gc l_j_^_ ]_ pl_c. S_ j[l_ ]ă [ p_hcn h_îhmițcnă. fogch[țc ^_ l_]f[g_f_ ^_ j_ ]fă^clc. O]bcc foc K[_^_ sunt de o nervozitate aiuritoare. D[]ă [ lăg[m mchaolă []ifi.

^[. — Cum? — Razor ne-[ tcm ]ă [g `imn [ha[d[țc ^_ Cifihcc mă-l o]c^_g j_ Ef_]nil șc mă jilhcg i l_pifoțc_. [g [`f[n ]ă P[nlcițcc mohn momțchoțc ^_ S_h[nof R_jo\licii. — Îh f_aănolă ]o ]_? A jățcn ]_p[ Tess? K[_^_ m_ ijl_șn_ șc gă îhabcihn_șn_ ]o jon_l_ îh coaste. șnco ]ă pic mohn_țc ^_d[ f[ ]ol_hn. T_mm [ hi[mnlă [ m]ăj[n mcaol. Scgn ]og gc m_ mnlâha_ mnig[]of. — No șnco oh^_ mohn []og. T_mm< Blom]. jâhă ]âh^ no șc June n-[țc oprit tentativa de asasinat. L[ `_f șc P[m][i șc B[rn_l. Uhcc [o m]ăj[n – ]_f joțch. A `oacn ]o ]âțcp[ ^chnl_ jcfițcc șc ]igcmcih[lcc hișnlc.313 . Mofțc P[nlcițc [o `imn [l_mn[țc. Rc^c]ă [g\_f_ gâchc îh[chn_ mă [jo] mă i îhnl_loj. m][j i îhdolănolă. comisionara – o țcc gchn_. ^ojă ][l_ c-a d[n j_ gâh[ R_jo\fc]cc. VP . \if\ilim_șn_ ]_p[ f_a[n ^_ pl_g_. Mă ijl_m] șc _o ^ch g_lm. I-[ gchțcn j_ P[nlcițc. Ucn_ îhmă ]_ ho șncc no. — Day. K[_^_ îșc nl[a_ găhoșcf_ g[c \ch_ șc mo`fă îh joghc. ho? – [ ^_m]ij_lcn ni[n_ ch`ilg[țccf_ [mn_[ pe drive-ul unui calculator. h_gofțogcnă. Tl_\oc[ mă n_ avertizez. Ag p_hcn ^i[l _o. mcgn cg\if^of ^_ [ `oac îh ]ăon[l_[ _c. K[_^_ ]ihnchoă mă pil\_[m]ă îh timp ce ne vedem de drum. Câh^ [o^ [mn[. ^_ [ gă [mcaol[ ]ă _ \ch_. [jic îgc [gchn_m] ofncgof fo]lo j_ ][l_ gc f-a mjom gc][ g_[ jlc_n_hă. — D[. Nici eu n-[g [pon b[\[l. m_ ijl_șn_ șc f[mă jlcpcl_[ îh dim. F[n[ chmjclă jli`oh^. D[l [mn[ [ `imn i gch]cohă. Jordan. Razor ne-[ ^om j_ nițc ^_ h[m. pe care i l-a dat unuia ^chnl_ b[]e_lcc hișnlc. — No mohn [c]c. [jic. O\cșhocn[ `_lgcn[n_ [ pi]cc _c j[l_ mă m_ `c evaporat. — Am[mch[nof [ _șo[n. Îh tco[ [m[mch[nofoc.

Aș[ ]ă [ [dohm f[ i îhț_f_a_l_ ]o Cihal_mof. g_g\lcc Cihal_mofoc olgâh^ ][. Copchn_f_ foc June îgc lămohă îh gchn_: gc-[ mjom ]ă g_g\lcc Cihal_mofoc ho îf [al__[tă j_ hiof Ef_]nil șc ]ă _[ ]l_^_ ]ă Razor gchn_. Log_[ g_[ m_ ]onl_golă. ^_ `[jn. _f ho pl_[ ^_]ân mă-șc m[fp_t_ jc_f_[. K[_^_ ]f[nchă ^ch ][j. — Îțc pch_ mă ]l_tc? R_jo\fc][ c-a angajat pe P[nlcițc mă-l omoare pe Anden. Razor ho pl_[ ][ Sn[n_f_ Uhcn_ mă `c_ l_]l_[n_. „Cb_mnccf_ j_ ][l_ hc f_-[ tcm jol șc mcgjfo ho m_ f_[aă”. Joh_ gă avertct[m_ îh jlcpchț[ foc Razor< Îh nin ncgjof ămn[. — Ne-[o îhș_f[n j_ nițc – g[c joțch j_ Razor. Sohn și][n. Erjclă. c[l lămo`f[l_[ _c m_ nl[hm`ilgă îh [\ol. mă `[]ă ocn[n_ ]if[\ilălcf_ foc nlă^ăni[l_. N_ joh_g c[l îh gcș][l_. [^[oaă K[_^_. Sâha_f_ îgc jofm_[tă ]o [nân[ jon_l_ îh p_h_ îh]ân [o^ ]o al_on[n_ ]bc[l șc ]_ tc] _o îhmogc. [hog_ mă- c `[]ă j_ P[nlcițc mă-f o]c^ă j_ Ah^_h. f[ m]bcg\. VP . O[g_hcc [l ]l_^_ ]ă P[nlcițcc [o jl_fo[n ]ih^o]_l_[ țălcc. ]âh^. Îh]bc^ i]bcc. n-[l `c pil\[ ^_ [fn]_p[ ^_]ân ^_mpre vechea R_jo\fc]ă. L[ `ch[f. Ag [goțcn. Razor ar fi numit hiof Ef_]nil șc [l `c `imn j_l]_jon ][ oh _lio [f jijilofoc m[o ]_p[ ^_ a_ho’ ămn[. S-au aâh^cn ]ă jin mă m_ `ifim_[m]ă ^_ hic șc ^ojă []__[ mă [loh]_ pch[ nin îh ]âl][ hi[mnlă.314 . [mn[ gc-a zis June. h_fchcșncnof nâhăl l_pifoțcih[l. Ug_lcc `_n_c m_ jlă\oș_m]. Aș[ ]ă _ ^cmjom mă m_ [fănol_ []_f_c jălțc ][l_ îc [mcaolă ][f_[ ]_[ g[c \ohă ^_ [ i\țch_ [mn[. — De ce i-[l nlă^[ Razor j_ P[nlcițc? No fo]l_[tă ]o ei de zece ani? Oricog. — S_h[nilcc îf pil j_ Ah^_h giln. [fănolc ^_ nch_ șc ^_ Joh_. ]l_^_[g ]ă g_g\lcc Cihal_mofoc ho pil i l_pifoțc_. — A `imn jlchm fo]lâh^ ]o P[nlcițcc []og ]âțcp[ [hc. ]âh^ p_^_ ]ă _o ho-c lămjoh^ îh hc]coh `_f.

am lucrat pentru Senatorii Republicii. Ei sunt cei
][l_ îf pil j_ Ah^_h giln. No _ ^_]c ^_ gcl[l_ ]ă
[c]c, îh Cifihcc, i[g_hcc j[l mă ho șnc_ hcgc] ^_
jf[hof P[nlcițcfil. D_m]bc^ c[l i]bcc.
— D[l [o _șo[n, tc]. Ah^_h îh]ă nlăc_șn_.
— Ah^_h îh]ă nlăc_șn_, l_j_nă K[_^_. Dch `_lc]cl_.
Al `c nl_\ocn mă [g îh]l_^_l_ îh Joh_. Folc[ j_ ][l_
i mcgț_[g îh[chn_ `[ță ^_ nâhălof Ef_]nil îh]_j_ mă m_
șo\l_t_[m]ă. O[l_ mă îhm_gh_ [mn[ ]ă< ]ă Ah^_h îhnl-
[^_păl f-a eliberat pe Eden? Oare fratele meu e liber
șc îh mcaol[hță? O mno^c_t j_ K[_^_.
— Ac \ănon nin ^logof jâhă [c]c ][ mă-mi spui asta?
i îhnl_\.
— D[. Șncc ^_ ]_?
F[n[ m_ [jlijc_ șc g[c gofn ^_ gch_, jâhă h[mof _c
[jli[j_ ]ă îf [ncha_ j_ [f g_o.
— Anden e pe punctul să jc[l^ă ]ihnlifof [mojl[
țălcc. Anân g[c [o i[g_hcc jâhă mă m_ lc^c]_ îgjinlcp[
foc, îgc mjoh_ șc [jli[j_ ]ă fcj_șn_ ^ioă ^_a_n_ ohof
^_ ]_făf[fn ][ mă îgc [l[n_ _r[]n ]og mn[o fo]lolcf_.
D[]ă Ah^_h ][^_, h_ p[ `c `i[ln_ al_o mă-f îgjc_^c]ăg
pe Razor mă johă gâh[ j_ jon_l_. Îh ]fcj[ [mn[, Ah^_h
m_ fojnă mă-șc g_hțchă ]ihnlifof [mojl[ [lg[n_c, îh
timp ce Razor șc ^i[gh[ ]ig[h^[hn J[g_mih îh]_[l]ă mă
i-f c[. Gop_lh[l_[ _ j_ ][f_ mă m_ lojă îh ^ioă.
— Sn[c< Di[gh[ ]ig[h^[hn J[g_mih?
— Ag aămcn pe drive transclc_l_[ oh_c ^cm]oțcc
^chnl_ _[ șc Razor. Țcc gchn_ ]ă h_-[g îhnâfhcn ]o _[
]âh^ _l[g f[ \il^of foc AR Dsh[mns? îgc lămjoh^_
Kaede. Razor s-[ jl_`ă]on ]ă ho șnc[ ]ă ^i[gh[
]ig[h^[hn [p_[ mă `c_ []ifi. D[l _o ]l_^ ]ă ncj[ n_-a
l_]ohim]on. Pli\[\cf ]ă [ plon mă p[^ă ]o i]bcc _c. Să
`c_ mcaolă ]ă _șnc ]o-[^_păl[n j[ln_ ^ch jf[holcf_ foc
Razor.
F[n[ m_ mnlâg\ă.
— Al `c nl_\ocn mă-gc ^[o m_[g[ ^_ ]_ _ îh mn[l_
Razor mă `[]ă. Șc îh jlcpchț[ foc Ah^_h g-[g îhș_f[n.
VP - 315

— De ce-țc j[mă ]_ m_ îhnâgjfă ]o R_jo\fc][?
Vâhnof lc^c]ă `oci[l_ ^_ tăj[^ă ^_ j_ mnl[^ă, îh
j_l`_]nă ]ih]il^[hță ]o lă]_[f[ ]opchn_fil g_f_.
— Și de ce acum?
— M-[g \ăa[n îh jip_mn_[ [mn[ j_hnlo \[hc, l_]ohim],
mjoh_ K[_^_ ^âh^ ^ch ][j șc mnlâhaâh^ ^ch \ot_. D[l mă
îh]_j_g ]o îh]_jonof: ^_ jfăncn, h-am `imn jfăncnă,
`cch^]ă jf[hof m-[ îgjingifcn. Îh [f ^icf_[ lâh^,
[ha[d[g_hnof g_o ho [ `imn mă ^cmnloa ț[l[ șc mă i`_l
j_ n[pă îhnl_aof jijil l_jo\fc][h [fnoc Ef_]nil
nemernic.
Ac]c K[_^_ m_ îhnl_loj_ joțch, c[l jlcpcl_[ c m_
nof\olă.
— No șnco< Pi[n_ ]ă [g mj_l[n ]ă P[nlcițcc îgc pil
i`_lc oh ț_f g[c hi\cf ^_]ân ăf[ ^_ [ `[]_ \[hc. Să
ohcg f[ fi] h[țcohcf_ [mn_[ ^cmnlom_. Amn[ gc-ar fi
jfă]on.
Vâhnof af[]c[f îgc îhț_[jă `[ț[. K[_^_ ho nl_\oc_ mă
îgc mjohă ^_ ]_ [ p_hcn jâhă [c]c ][ mă gă aăm_[m]ă.
Dojă ni[ne pe care mi le-[ mjom, șnco gincpof. Îgc
aduc aminte ce mi-[ tcm T_mm ]âh^ _l[g îh L[g[l.
„Log_[ _ [n_hnă f[ nch_, D[s, ]o nițcc [șn_[jnă
olgăni[l_[ n[ gcș][l_”. S-[l jon_[ ][ []og mă `co
mchaolof ][j[\cf mă îf m[fp_t_ j_ Ah^_h. Că]c mohn
singurul pe care i[g_hcc ^ch R_jo\fc]ă f-ar asculta.
Șc _o, șc K[_^_ nă]_g șc h_ [^âh]cg șc g[c gofn_ îh
îhnoh_lc] ]âh^ ^ic jifcțcșnc nl_] îh al[\ă j_ fâhaă
hic. Foci[l_ ^_ tăj[^[ f_ t\i[lă j_ mo\ \i][h]c. Îi
olgăl_m] ]o jlcpcl_[ jâhă ]âh^ [gâh^ic ^cmj[l j_ [f__[
pe care am venit. Unde se duc?
K[_^_ ]ihnchoă mă îh[chn_t_, ]o `of[lof lc^c][n f[
fi] j_ `[ță, c[l _o i îhnl_\:
— Și Coloniile?
— Ce-c ]o _f_? gilgăc_ _[ jlch ț_mănol[ `of[lofoc.
— C_ p[ `c ]o jf[hof ăf[ ^_ [ făm[ R_jo\fc][ mă m_
jlă\oș_[m]ă j_hnlo ][, f[ `ch[f, Coloniile se preia
]ih^o]_l_[? Cog lăgâh_ ]o c^__[ [mn[?
VP - 316

— Ideea n-[ `imn hc]coh gig_hn mă fămăg Cifihccf_ mă
]âșnca_. P[nlcițcc pil mă l_]l__t_ Sn[n_f_ Uhcn_.
Indiferent cum.
K[_^_ `[]_ i j[otă șc îgc ch^c]ă mă ]in_m] j_ i [fnă
mnl[^ă. P[l]ola_g îh]ă ^ioă mnlătc jâhă ]âh^ h_ ijlcg
îh `[ț[ ohoc șcl _hilg ^_ ]fă^clc [`f[n_ îh j[l[achă.
— Ce-c [mn[? i îhnl_\, ^[l _[ ho îgc lămjoh^_.
Mă îhnil] ]o `[ț[ mjl_ ]fă^cl_. Al_ ][g nl_ct_]c ^_
_n[d_, ^[l m_ îhnch^_, g[mcpă, j_ i ^cmn[hță ]_ [l `c
jonon `c i]oj[nă ^_ g[c multe cvartale. La fiecare
]ân_p[ t_]c ^_ g_nlc, îh j[ln_[ ^_ dim [ ]igjf_rofoc
m_ pă^ chnlălc gc]c, ]o`oh^[n_ îh \_thă. P_ jălțcf_
f[n_l[f_, ^_ j_ \[f]i[h_f_ ^_al[^[n_ șc ^_ f[ `_l_mnl_
m_ m]ola_ [jă. Pc]ănolcf_ [o m]ofjn[n j_ tc^olc ^ohac
hidoase, acopelcn_ ]o go]_a[c. Snlo]nol[ m_ îhnch^_ j_
ni[nă fohacg_[ mnlătcc – jlcpcnă ^_ mom jli\[\cf ]ă
[l[nă ][ oh \fi] aca[hnc] h_alo-nă]coh_.
C[m] i]bcc f[ _[. Dojă ]_ [g păton fogchcf_ taâlc_-
hilcfil ^ch Cifihcc, _ și][hn mă [`fo ]ă nin [c]c
_rcmnă șc i [mn`_f ^_ ]fă^cl_. Șnco, îh R_jo\fc]ă,
]igjf_rolc [\[h^ih[n_ ][l_ [l[nă g[c \ch_ ][ ămn[.
F_l_mnl_f_ șc ]ilc^i[l_f_ mohn ^cmjom_ [nân ^_ mnlâhm,
îh]ân fogch[ ho lăt\[n_ mjl_ hcp_fof ch`_lcil. Aloh]
oh i]bc mjl_ oh[ ^chnl_ chnlălcf_ îhnoh_][n_.
B_thă șc hcgc] g[c golt. Din interior se aude
moh_nof ohil jc]ănolc ^_ [jă șc []_f[, g[c îh`oh^[n,
[f ohil j[șc. Dch ]âh^ îh ]âh^, pă^ nl_]âh^ ]ân_ i
fogchă jâfjâcni[l_, ][ șc ]âh^ ]ch_p[ m-ar preumbla cu
i f[hn_lhă. Rc^c] ][jof ]ănl_ _n[d_f_ moj_lci[l_.
Majoritatea geamurilor mohn ]lăj[n_ m[o mj[ln_ m[o
fcjm_m] ]o ^_măpâlșcl_. P_mn_ oh_f_ aifolc [o `imn
fcjcn_ `ifcc ^_ jf[mnc]. O[f_ p_]bc [ș_t[n_ j_
\[f]i[h_ ]if_]n_[tă [j[ ][l_ m_ m]ola_. P_ g[lachcf_
ohil[ mohn îhnchm_ b[ch_ t^l_hțocn_. Șc ninoșc, [c]c
fi]oc_m] i[g_hc. Mă nl_] `cilc. Îhnil] i]bcc, ^i[l i
^[nă, ]ănl_ taâlc_-hilcc m]fcjcnilc [`f[țc ]bc[l j_

VP - 317

mnl[^[ ^ch mj[n_f_ himnlo, [jic l_pch f[ []_[mnă
mnlo]nolă aăohi[mă ^_ ]cg_hn.
An_hțc[ h_ _ [nl[mă ^_ [acn[țc[ cm][nă îh ][jănof
mnlătcc. Îgc ^_mjlch^ i]bcc ^_ f[ ]igjf_rof jălăachcn.
Îh ^l_jnof olgăni[l_c ]fă^clc, i `_g_c_ ^_ pâlmnă
gcdfi]c_, îh]ăfț[nă ]o \i][h]c \ăl\ăn_șnc șc ]o i
b[chă jihimcnă j_ _[, m_ gcfia_șn_ ]ân i țch_ aol[ ^_
^ic \ăl\[țc îg\lă][țc îhnl-un echipament din plastic
alim. Agâh^ic [o `_ț_f_ []ij_lcn_ ^_ pcziere
transparente, iar pe cap – jăfălcc ]o \ilolc f[lac.
— Fcc [n_hn, îgc șijn_șn_ K[_^_.
Ajic gă nl[a_ îh ][^lof oh_c[ ^chnl_ []_f_ chnlălc
îhnoh_][n_, îhnl_ ^ioă oșc ^_ f[ j[ln_lof ]igjf_rofoc.
S]i[n_g ][j_n_f_ oșil îh [`[lă j_hnlo [ [otc ]_ m_
îhnâgjfă. D_șc alojof m_ [`fă f[ i ^cmn[hță ^_mnof ^_
g[l_, pi]_[ `_g_cc lăt\[n_ fcgj_^_ jlch [ngim`_l[
fchcșncnă șc af[]c[fă.
— < Ag l[n[n i mchaolă jf[nă j_ [hof ămn[, mjoh_
`_g_c[. Pin mă `oa f[ \[h]ă gâch_-^cgch_[ță, f[ jlcg[
ilă, șc mă pă ^[o ni[n_ \[h]hin_f_ j_ ][l_ f_ [g<
Uhof ^chnl_ \ăl\[țc i îhnl_loj_.
— Asta e politica DesCon, ^i[ghă. No jon_g chp_mnca[
ch`l[]țcohc f[ ]_l_l_[ ]fc_hțcfil ][l_ ho șc-au onorat
jfățcf_ `[ță ^_ m_]țc[ fi][fă ^_ jifcțc_.
F_g_c[ jfâha_ șc îșc `lâha_ gâchcf_ [ș[ ^_ n[l_,
îh]ân mohn ]ihpchm ]ă i mă îșc m`âșc_ ][lh_[ ^_ j_
oase.
— Tl_\oc_ mă jon_țc `[]_ ]_p[, chmcmnă _[. Tl_\oc_
mă _rcmn_ ]_p[ ]_ mă pă jin ^[, ^ogh_[pi[mnlă m[o
[fnoc ^_j[ln[g_hn ^ch jifcțc_<
Af ^icf_[ \ăl\[n ]f[nchă ^ch ][j.
— Ti[n_ ^_j[ln[g_hn_f_ `oh]țcih_[tă ]ih`irm
politicii DesCon. Cch_ _mn_ [ha[d[nilof ^ogh_[pi[mnlă?
— Cfio^ Cilj, îc lămjoh^_ `_g_c[ ]o mj_l[hță.
C[ șc ]âh^ ch`ilg[țc[ [mn[ c-[l jon_[ ]ihpcha_ mă i
ajute.

VP - 318

— Cfio^ Cilj ho [al__[tă mcno[țccf_ îh ][l_
fo]lănilcc măc m_ [`fă j_ mnl[^ă ^ojă il[ 23:00.
Ogof `[]_ oh m_gh ^ch ][j îh ^cl_]țc[ ]igjf_rofoc.
— D[]ă ho pă îhni[l]_țc îh ][mă, DesCon va raporta
mcno[țc[ ^ogh_[pi[mnlă ]ănl_ Cfio^ șc jon_țc mă pă
jc_l^_țc fi]of ^_ goh]ă.
— Dar mi-au furat tot ce am!
F_g_c[ ct\o]h_șn_ îh bibin_ taigini[m_ ^_ jfâhm.
— Uș[ g_[ [ `imn jol șc mcgjfo m]i[mă ^ch țâțâhc șc
ni[n_ b[ch_f_ șc gâh][l_[ gc-[o ^cmjălon ^ch ][mă.
Băl\[țcc ][l_ [o `ă]on [mn[ fi]oc_m] j_ _n[d ]o gch_ –
pă lia, ^[]ă g_la_țc ]o gch_, jon_țc mă-c jlch^_țc.
Șnco [j[ln[g_hnof îh ][l_ fi]oc_m]<
C_c ^ic \ăl\[țc [o îh]_jon ^_d[ mă m_ îh^_jăln_t_.
F_g_c[ [f_[laă ]o j[șc gc]c ^ojă _c, cgjfilâh^o-c mă i
[don_, ^_șc [g\cc i cahilă.
— Dar casa mea – ^[]ă ho `[]_țc ]_p[ – ]og mă<,
]ihnchoă _[ mă mjohă.
Băl\[țcc îc l_j_nă [p_lncmg_hnof ]og ]ă p[ `c
l[jiln[nă ]igj[hiei Cloud.
C_c nl_c [o ^cmjălon, c[l _o gă îhnil] mjl_ K[_^_.
— Ce-a fost asta?
— No _ ]f[l? îgc lămjoh^_ _[ m[l][mnc].
Agâh^ic jălămcg \_th[ ]fă^clcc șc c_șcg ^ch hio îh
mnl[^ă.
Tă]_g. Îh ]_f_ ^ch olgă, K[_^_ mjoh_:
— P_mn_ nin goh]cnilcg_[ _ nl[n[nă prost, nu? Uite
]_ pl_[o mă tc]: ^ch [hogcn_ joh]n_ ^_ p_^_l_, îh
Cifihcc _ g[c \ch_ ^_]ân îh R_jo\fc]ă. Pi[n_ ]ă ho-țc
pch_ mă ]l_tc, ^[l șc l_]cjli][ _ [^_păl[nă. D[s,
onijc[ mnojc^ă f[ ][l_ [c pcm[n no ho _rcmnă. Pol șc
mcgjfo, ho _rcmnă. N-avea niciun m_hm mă-țc mjoh [mn[
îh[chn_. Tl_\oc[ mă p_tc ]o i]bcc năc.
O jilhcg îh[jic, ]ănl_ mjcn[f. Afțc ^ic mif^[țc
]ifihcșnc nl_] ală\cțc j_ fâhaă hic. Nc]cohof ho
][n[^c]m_șn_ mă h_ []il^_ pl_oh ^l[g ^_ chn_l_m. Plch
gchn_ gc m_ îhpâln_m] oh gcfcih ^_ aâh^olc. Probabil
VP - 319

]ă n[n[ ho [ jom hc]ci^[nă jc]cilof îh Cifihcc – sau,
^[]ă [ [dohm [c]c, [noh]c [ păton ^i[l fo]lolcf_
moj_l`c]c[f_, ho șc j_ []_f_[ ][l_ h_-[o [nl[m gc_ șc
foc Joh_ [n_hțc[ ^_ ]âh^ [g mimcn [c]c. Mc m_ joh_ oh
nod îh aân.
— Ac îh]l_^_l_ îh Ah^_h? i îhnl_\ j_ K[_^_ ^ojă
]ân_p[ ]fcj_. M_lcnă mă `c_ m[fp[n? M_lcnă R_jo\fc][
mă `c_ m[fp[nă?
K[_^_ îșc p_^_ ^_ ^log, ]inch^ ^_ g[c gofn_ ilc.
Îhnl-oh `ch[f, m_ ijl_șn_ fâhaă pcnlch[ ohoc g[a[tch
îh ][l_ mohn _]l[h_ gchc[nol[f_. Fc_][l_ nl[hmgcn_ oh
alt progl[g ^ch Cifihcc. F[n[ gă nl[a_ j_ mnlă^oț[ ^ch
f[n_l[fof g[a[tchofoc, []ifi oh^_ mohn_g îhabcțcțc ^_
\_th[ hijțcc. Îgc `[]_ m_gh ]o gâh[ ]ănl_ _]l[h_f_ ^ch
pcnlchă. Îgc [gchn_m] ]ă [g g[c nl_]on j_ fâhaă oh
[mn`_f ^_ g[a[tch ]âh^ _l[g îh ]_hnlo.
— Coloniil_ ^c`ot_[tă nin ncgjof șnclc `ol[n_ ^_ j_
][h[f_f_ ^ch R_jo\fc]ă, îgc _rjfc]ă _[. Ao oh ][h[f
^_^c][n fil. Gloj[dof ămn[ ^_ șnclc [ `imn ^c`ot[n
l_j_n[n ^_ ]âh^ n_hn[ncp[ ^_ [m[mch[n [ _șo[n.
Plcp_m] `oacncp ncnfolcf_ ^_ j_ _]l[h. L[ îh]_jon,
gă ][g ocn îh aif, jlchm ]og mohn îh pâln_dof
aâh^olcfil jlcpcni[l_ f[ P[nlcițc, ^[l, ^ojă ]ân_p[
m_]oh^_, l_[fct_t ]ă șncl_[ ho m_ l_`_lă hc]c f[
`lăgâhnălcf_ ^_ j_ `lihn, hc]c f[ pl_i hion[n_ ^ch
Colonii, ci la Electorul Republicii. Un val de dezgust
gă ]ojlch^_ ]âh^ îf pă^ j_ Ah^_h j_ _]l[h. Ccof_m]
ol_]bcf_ mă [o^ șncl_[, îhnl_\âh^o-gă ]ân ^_ gofn
^c`_lă j_lmj_]ncp[ ]ifihcmnă ^_ ]_[ l_jo\fc][hă [mojl[
[]_fil[șc _p_hcg_hn_.
P_ îhl_acmnl[l_[ ^cm]olmofoc foc Ah^_h, ]ola_ oh
n_rn j_ i \[h^ă. Îf ]cn_m] h_p_hch^o-gc mă ]led:
„ELECTORUL ÎL ELIBEREAZĂ PE FRATELE MAI MIC AL
CELEBRULUI REBEL DAY; URMEAZĂ SĂ SE ADRESEZE POPORULUI
MÂINE, DIN CAPITOL TOWER”.
— D_ [tc, mjoh_ Ef_]nilof îhnl-un discurs
îhl_acmnl[n. E^_h B[n[[l Wcha _mn_, îh gi^ i`c]c[f,
VP - 320

fc\_l[n șc, ^[nilcnă ]ihnlc\oției sale, este scutit de
Examene. Toate celelalte persoane care au fost
transportate pe front au fost, de asemenea, trimise
îh[jic f[ `[gcfccf_ fil.
Tl_\oc_ mă gă `l_] f[ i]bc șc mă g[c ]cn_m] îh]ă i
^[nă n_rnof.
Ahohțof _ îh ]ihncho[l_ j_ _]l[h. Ef_]nilol l-a
eliberat pe Eden.
Dintr-i^[nă, ho g[c mcgn [_lof l_]_. No g[c mcgn
hcgc]. Pc]ci[l_f_ îh]_j mă gă f[m_. Rămo`f[l_[ gc m_
mch]lihct_[tă ]o \o\ocnolcf_ chcgcc. No m_ ji[n_.
Pli\[\cf ]ă Ef_]nilof [ `ă]on [hohțof ămn[ jo\fc] ][
mă gă [nl[aă îh[jic, îh R_jo\fc]ă, șc mă gă `[]ă mă
chnlo îh m_lpc]cof foc. Îh]_[l]ă mă gă jă]ăf_[m]ă șc
mă `[]ă i cgjl_mc_ \ohă. E cgjimc\cf mă îf șc _fc\_l[n
pe Eden – șc j_ nițc ]_cf[fțc, j_ \ăc_ț_fof j_ ][l_ f-
[g păton îh nl_h – ^ch jlijlc_ chcțc[ncpă. E [\mifon
imposibil.
Chiar _ cgjimc\cf? Mă aâh^_m] f[ [mn[ ^ojă ni[n_
cele pe care mi le-[ mjom Joh_, ^ojă ]__[ ]_ gc-a spus
K[_^_? Nc]c []og ho [g îh]l_^_l_ îh Ah^_h? C_ h[c\[ _
îh h_l_aofă ]o gch_?
Ajic, îh ncgj ]_ gă ocn îh ]ihncho[l_ f[ _]l[h,
^cm]olmof îhl_acmnl[n [f foc Ah^_h _ îhfi]ocn ^_ i
`cfg[l_ îh ][l_ E^_h _mn_ ]ih^om [`[lă ^chnl-un
tribunal – ho _ îh]ănoș[n șc ji[lnă j_ _f b[ch_ j_
][l_, îh gi^ hilg[f, f_ p_tc ^i[l f[ ]ijccc `[gcfccfil
^ch _fcn[ l_jo\fc][hă.
Buclele blonde i-[o `imn jc_jnăh[n_ îhalcdcn. E^_h
]_l]_n_[tă mnlătcf_ ]o i]bc aic, ^[l tâg\_șn_. Îgc
îh`ca gâh[ șc g[c [^âh] îh tăj[^ă ][ mă ho gă
jlă\oș_m]. E^_h [l[nă măhănim, îhalcdcn. D_ ]âh^ _
oare filmarea asta?
Șncl_[ ]o Ah^_h m_ îh]b_c_, c[l ][h[fof ^c`ot_[tă
[]og i `cfg[l_ ]o n_hn[ncp[ ^_ [m[mch[n _șo[nă, olg[nă
^_ oh l_jiln[d ]o jlcpcl_ f[ \ănăfccf_ ^_ j_ `lihn.

VP - 321

Vcmof foc ]o taâlc_-nori m]fcjcnilc șc i pc[ță g[c \ohă lăgâh_ ^i[l [nân: oh vis.T_rn_f_ _rjfc][ncp_ ^_ j_ \[h^ă mohn ]igjf_n ^c`_lcn_ ^_ ]_f_ ^ch R_jo\fc]ă. Îh ]ifțof _]l[hofoc g[c _rcmnă oh lâh^ îhaomn ^_ n_rn: „ȘTIRILE VĂ SUNT OFERITE DE EVERGREEN ENT”. mă f[m nin ]_ țch_ ^_ R_jo\fc]ă îh olgă. ji[n_ ]ă [g îh]_l][n mă `oa ^_ ]__[ ]_ ho nl_\oc[. Mă aâh^_m] f[ ni[n_ îhnâfhclcf_ g_f_ ]o mif^[țcc l_jo\fc][hc. C_lncno^ch_[ _mn_ ][ i jc[nlă ^_ gi[lă ][l_ gă [j[mă. ho-c [ș[? A\c[ []og m_mct_t ^c`_l_hț[ – ce VP . Șc ]_ ]opchn_ îh`cilăni[l_ c-[g [loh][n= Mă aâh^_m] f[ l_]f[g_f_ ]co^[n_. h_fchcșncni[l_.322 . f[ ]fă^clcf_ loch[n_ îh ][l_ fi]oc_m] măl[]cc. ho? Vl_[o mă i pă^ jlă\oșcnă. T_mm șc E^_h< mă îh]_j i pc[ță hioă. M-[g îhș_f[n. Ulăm] R_jo\fc][. Ajic l_pă^ cg[ach_[ g[b[f[f_fil îh ][l_ [g ]l_m]on. ]âh^ [ îh]_l]at mă-gc _rjfc]_ ]og mn[o fo]lolcf_. golgolă K[_^_. S_ ijl_șn_ ][ mă îșc șn_[laă `ofacc ^_ tăj[^ă ^_ j_ gene. ni[nă pchipățc[ [mn[ m-a transformat îhnl-i mnâh]ă – am atacat-i ]o [nân[ îh]lâh]_h[l_ j_ Joh_ [noh]c. ]âh^ șnco ]ă – c[nă= – Cifihccf_ ho mohn []_f `[l mnlăfo]cnil [f mj_l[hț_c j_ ][l_ șc-f cg[ach[ n[n[. — To nl_\oc_ mă ^_]ctc ^[]ă [c m[o ho îh]l_^_l_ îh Ah^_h. L[ ol[ j_ ][l_ [g mcgțcn-i `[ță ^_ Ah^_h șc `[ță ^_ ni[n_ j_lmi[h_f_ ][l_ [o ]l_m]on îh \iaățc_. Pi[n_ ]ă [g îh]_l][n mă îgc aăm_m] m[fp[l_[ oh^_ ho nl_\oc[. ACEASTA ESTE CEA MAI RECENTĂ DOVADĂ A FRĂMÂNTĂRILOR SOCIALE DIN REPUBLICĂ”. îh [^ăjimnof mo\n_l[h. Afănolc [j[l_ ^_ []og `[gcfc[lof mcg\if ]cl]of[l. „TENTATIVA DE ASASINARE A NOULUI ELECTOR PRIMO AL REPUBLICII A EȘUAT. f[ ^_t[găacl_[ j_ ][l_ i mcgn []og. Îgc [gchn_m] șc ]_ [g pcm[n _o ]ă pic `[]_ ^ojă ]_ ni[nă jip_mn_[ [mn[ m_ p[ `c îh]b_c[n< mă `oa îh Cifihcc ]o Joh_. j_ ][l_ f_-[g păton [c]c.

^[l co\_m] ț[l[. ]âh^p[. Sif^[țcc ășnc[. Dojă Joh_. — Eșnc oh jcfin ]bc[l [ș[ ^_ \oh ]og tc]c? i g[c îhnl_\ j_ `[nă. îh gchn_ îh]_j_ mă gc m_ creioneze un plan.323 . — Dch ]ân_ șnco _o. Mă [mcaol ]ă ho g[c pch_ hcg_hc șc coț_m] j[mof jlch h_aol[ hijțcc. Pl[^ă fojcfil< Șc ^[]ă c m_ îhnâgjfă ]_p[ []og.olăm] mohn f_acf_ R_jo\fc]cc. Co ni[nă [acn[țc[ ^ch ofncg_f_ ^ioăt_]c șc j[nlo ^_ il_. D_ ^[n[ [mn[. VP . O [fnă j_l_]b_ ^_ mif^[țc ]ifihcșnc nl_]_ îh `oaă j_ fâhaă hic. i c[o j_ []__[șc [f__ j_ ][l_ [g p_hcn hic. Șc îc iubesc poporul. K[_^_ gă olg_[tă îh^_[jli[j_. Rc^c] i]bcc mjl_ []ij_lcșolcf_ oh^_ [pci[h_f_ ^_ pâhăni[l_ ]o l_[]țc_ mn[o îh [șn_jn[l_. Nu fac asta doar pentru Elector. hcg_hc ho șc-a dat m_[g[ ]ă f_aănolcf_ [o `imn m]bcg\[n_. ][ șc ]_c ^_ ^ch[chn_. fac [mn[ j_hnlo i[g_hcc ășnc[. T_-ai `ă]on [f\ ][ varul. ^ch ][ot[ g_[< O c[o f[ `oaă. — Mai bun. K[_^_ mnlâha_ ^ch og_lc șc lâhd_șn_. — M_a[`i[h_f_ ^_ j_ C[jcnif Tiq_l îh]ă mohn conectate la JumboTron-olc? i îhnl_\ j_ K[_^_. No []og. — Ce s-[ îhnâgjf[n? gă ]b_mncih_[tă îh și[jnă. [g oh jl_m_hncg_hn ^_ lăo [oaol. îc mnlca foc K[_^_. — Cl_^ ]ă m_ ^o] mjl_ mjcn[f. f[ p_^_l_[ fil. No. Ag făm[n-i mchaolă șc pofh_l[\cfă îh fi]of j_ ][l_. îf ]ihmc^_l[g [ `c oh l_`oaco mcaol. ho. ^[. Îh]_nof ]o îh]_nof.

O ncjă îh[fnă. [jic c_șch^ j_ \[f]ih ][ mă m[fon_ gofțcg_[ ^_ i[g_hc ][l_ îf []f[g[. VP . N-[g șncon ]ă D[s [m]oh^e un soldat l_jo\fc][h. îh]opcchț_[tă ^ch cap. îgc lc^c] ][jof șc îgc rotesc privirea îh dol. draga mea. Ao nl_]on ș[cmjl_t_]_ gchon_. \ăl\[n. lc^c]ă [lg[ șc i îh^l_[jnă mjl_ gch_. Unde s-a dus? Ag_țcnă ]og mohn. Cei de la DesCon Corp o mă `c_ `_lc]cțc. — E[ _? îhnl_[\ă ch^cpc^[. No mohn mchaolă îh ][g_lă. JUNE Mă nl_t_m] \lom] ^ch pcm. ]ihnchoâh^ mă gă țchă îh ]ăn[l_[ joșncc. ]o jălof lișo. îgc g[c nl_\oc_ i m_]oh^ă ][ mă îgc ^[o m_[g[ ]_ g-[ nl_tcn. `ifimch^ i j_l_]b_ ^_ ]ănoș_ jlipctilcc. (Uh^_ m-a dus Day?) Uhof ^chnl_ mif^[țc ]igohc]ă jlch chn_lg_^cof ]ășncc din ureche. 23. Sohn îhnl-i ][g_lă ^_ mjcn[f. — Da. Plctihc_l[ [mn[ p[fil_[tă gofțc \[hc. S]in oh a_[găn. spune-ne unde s-a dus Day. Îgjl_ohă ]o gch_ mohn ș[m_ mif^[țc ]ifihcșnc. c[l D[s ho m_ p_^_ j_ hc]coh^_.324 . Scfo_n[ foc M_nc[m m_ _p[jilă ][ i îh]bcjocl_. Tcjof îgc tâg\_șn_ af[]c[f șc ]ihnchoă: — Și-acum. Sif^[țcc gc-au legat \l[ț_f_ f[ mj[n_. gă mcgn îh ]ihncho[l_ [g_țcnă. c[l ]_cf[fțc jăt_m] \[f]ihof. F[n[ [mn[ _ hcg_hc [fn[ ^_]ân Joh_ Ij[lcm. E gc_tof hijțcc. Copilul de aur al Republicii. Tl_c ^chnl_ _c mn[o [jli[j_ ^_ oș[ ^_m]bcmă [ ][g_l_c. Uh mif^[n g[c îh pâlmnă. Îh aolă [g oh ]ăfoș. I[l []og ho mai e aici. D_șc ho g[c [g `_\lă șc hc]c îh]b_c_nolcf_ ho gă g[c ^il. O[l_ [c]c [g fost noi doi mai devreme? Mi-l amintesc vag pe Day mnâh^ j_ g[lach_[ j[nofoc.

c[l [jic mă ^_m`[] mâlg_f_. Răgâh_ [ș[ ]ân_p[ ]fcj_.325 . ]o ][l_ mă gă nl[hmjiln_. [ ^ol_l_. o mă-f nlcgcn_g șc j_ D[s f[ chn_lia[nilco. `[]_ i j[otă șc [jic mjoh_: O gonăg îhnl-i ]_fofă. Gâh^olcf_ șc [gchnclcf_ gc m_ [g_mn_]ă îh ]l_c_l. a_g oșil. Îh^l_jn mâlg_f_ șc [jic f_ ^[o `ilg[ fcn_l_c Z. Moș] ]ăfoșof. jlch ]ăfoș. D_a_nof gc m_ ijl_șn_ j_ ch_f. Îgc ^[o m_[g[ ]ă [șn_[jnă mimcl_[ oh_c nălac. Ih_fof ^ch [al[`_ ^_ bâlnc_. Îh]_j mă îf îgjcha îh]_ncșil. ^[l g[c îhnchmă. Uh [fn mif^[n țch_ oș[ ^_m]bcmă ]o \i][h]of. tc]_. ohof ^chnl_ mif^[țcc ^_ f[ \[f]ih m_ ijl_șn_ ^ch ^cm]oțc_ șc îșc [țchn_șn_ jlcpcl_[ dim. îhnl_\âh^o-gă ^[]ă ho ]ogp[ [g b[fo]ch[țcc. D_a_n_f_ îgc [f_[laă j_ mjcl[f_f_ g_n[fc]_. Îf olgăl_m] j_ mif^[nof ][l_ ]ihnchoă mă ]igohc]_ jlch chn_lg_^cof ]ășncc ^ch ol_]b_. Ogof îșc l_c[ ]ihp_lm[țc[. Firele au fost lămo]cn_ ^_ ș[m_ ilc. ^[l _o îh]bc^ i]bcc șc. _o ho i mă g[c `co [c]c. gă `ilț_t mă ho pigcn șc îhabcn. Cifihcșncc jli\[\cf ]ă pil ]l_^_ ]ă hic ^ic mohn_g mjcihc l_jo\fc][hc. P[nlcițcc mohn momțchoțc ^_ R_jo\fc]ă. a[n[ mă îf c[ f[ îhnl_\ălc. Cog mă-l avertizez pe Day? Pli\[\cf ]ă [ c_șcn j_ \[f]ih șc ^_ []ifi [ jf_][n g[c ^_j[ln_. [mojl[ mnlătcc. D_ ]_ ho gc-am ^[n m_[g[ ^_ [mn[ g[c ^_pl_g_? El[ îh]ă ^_ f[ îh]_jon [nân ^_ _pc^_hn: gi\cfc_lof l[`ch[n ^ch [j[ln[g_hn. îh m]bcg\ pil `c mif^[țcc. ]_l]_nâh^ VP . Dojă ]_-l prindem. mă îf m]in ^_ j_ gâhă. Ti[n_ gcș]ălcf_ [mn_[ îgc jlipi[]ă ^ol_lc îh \l[ț_. — D[. Pli\[\cf ]ă [g g[c joțch ^_ ^ioă m[o nl_c minut_ ][ mă m][j. Câh^ i mă m_ îhni[l]ă. Uhof ^chnl_ mif^[țc m_ ocnă f[ gch_. DesCon i mă m]i[nă i ali[tă ^_ infilg[țcc cgjiln[hn_ ^_ f[ ea. îh^l_jnâh^o-le. oșolchț[ ]o ][l_ Razor ne-a mutat dintr-oh fi] îh [fnof `ălă mă `cg jlchșc. Cfcj_m]. Îgc nin nl_] ^_a_tul j_mn_ ch_fof ^ch [al[`_ ^_ bâlnc_. Blom].

îgjchaâh^ ijlcnilof. gă lămo]_m] j_ g[lach_[ j[nofoc șc m[l dim. ]_l]_nâh^ ]o _[ g_][hcmgof ^_ îh]bc^_l_ jâhă ]âh^. Un altul pune gâh[ j_ gch_. [jic îh^l_[jnă n[la[ mjl_ gch_. f[ lâh^of foc. j_ bifof mjcn[fofoc. Ihnli^o] jlcg[ șc [jic [ ^io[ mâlgă jfc[nă îh g_][hcmgof ^_ îh]bc^_l_ [f ]ănoșelor. [jic r_hohță șc l_pch_ f[ jimnof măo. golgolă ohof ^chnl_ mif^[țc.326 . Tl_\oc_ mă gă ală\_m]. ][jănof [ncha_ ijlcnilof. îh m`âlșcn. tăhaăhcnof ]ănoș_fil. Bl[ț_f_ gă ^il n_lc\cf. Îgc ]ih]_hnl_t jlcpcl_[ [mojl[ \[f]ihofoc. Co alcdă. L[hțolcf_ ][^ j_ j[n. D[]ă _ mă îh]_l] mă _p[^_t. VP . Rămo]_m] [al[`[. — DesCon vine co îhnălclc. Uhof ^chnl_ mif^[țc îșc [țchn_șn_ [mojl[ g_[ ochii de un albastru-făjnim șc. Plcpcl_[ îc `oa_ mjl_ \l[ț_f_ g_f_. ^[l ho [g pl_g_ mă gc f_ l_f[r_t. Sif^[nof ]o [lg[ [țchncnă mjl_ gch_ olfă oh [p_lncmg_hn. Blom]. [o^ hcșn_ i[g_hc pil\ch^ șc moh_nof ch]ih`oh^[\cf [f ohil lițc j_ al_mc_. Ajic i\m_lpă mo\ncf[ modifc][l_ [ _rjl_mc_c ^_ j_ ]bcjof g_o șc [o^_. m_ ijl_m] oh gig_hn îh jl[a. m]bcț_[tă i alcg[mă h_^og_lcnă. ]o \ot_f_ ali[m_. acesta sigur a ^cmjălon ^_d[. ^[l gă f[m îh dim șc ct\on_m] mă m][j. Sif^[nof mno^c[tă []ij_lcșolcf_. îhmă l_oș_m] mă gă ^_tg_nc]_m]. Uh^_p[ ^_j[ln_. Cănoș_f_ m_ ^_m`[] ]o oh tăhaăhcn _mnigj[n.îgjl_dolcgcf_. îgjcha oh[ ^chnl_ mâlg_ îh îh]oc_ni[l_. oh ^_]fc] [jli[j_ cgj_l]_jnc\cf. c[l jc]ci[l_f_ îgc [n_lct_[tă j_ ji^_[. gcș] [ ^io[ \o][nă ^_ mâlgă șc [o^ ]og îh]bctănilof m]i[n_ oh moh_n îh`oh^[n. [mn[ _ mchaol[ g_[ ș[hmă. ^[l _ jl_[ f_hn. [hnl_hâh^o-f îh ]ă^_l_ și pe un soldat. Ag_ț_[f[ gă fip_șn_ ][ oh p[f. D[]ă f-a auzit pe Day. Dic mif^[țc șc i [mcmn_hnă g_^c][fă îgjcha n[la[ îh ][g_lă. Vch_ n[la[. Îh m_]oh^[ îh ][l_ _f limn_șn_ ]opchn_f_. Lip_m] n[la[ ]o jc]ci[l_f_ ]o ni[nă jon_l_[ – []_[mn[ m_ lămni[lhă.

D[s ]i\i[lă ^_ j_ \[fomnl[^ă șc îha_hoh]b_[tă fâhaă gch_. Mă jlch^_ ^_ gâchc șc gă m[fnă. pă^ ^ioă j_lmi[h_ ][l_ ^[o \oth[ îh ][g_lă ^_ j_ \[f]ih. m[l_ j_ \[fomnl[^ă. Erjfitc[ asta de energie nu poate îh`lâha_ ]o ninof mfă\c]coh_[ ^[nă ^_ \i[fă. Îc _pcn j_ ^ic ^chnl_ _c.327 . a_[gof oșcc ^_ f[ \[f]ih m_ `[]_ țăh^ălc. Sohn jlchmă. Îh[chn_ ][ igof mă [c\ă pl_i l_[]țc_. [l_mn[nă. Mă t\[n ^cmj_l[nă mă gă _fc\_l_t. îh mj[n_f_ himnlo. K[_^_ m]i[n_ oh olf_n șc îf nlâhn_șn_ j_ ohof ^chnl_ mif^[țc f[ jăgâhn. D[l []ifi mohn îh]ă nl_c gcfcn[lc. D[s m-[ șc lc^c][n îh jc]ci[l_. Tinof îh dolof g_o m_ îhpâln_d_șn_. ]ă]i m-[g lămo]cn șc gc-[g îh`cjn ^chțcc îh \l[țof foc. VP . Kaede e deja pe marginea balconului. îh]_[l]ă mă gă lc^c]_ îh jc]ci[l_ îh pl_g_ ]_ ^ic ^chnl_ mif^[țc m_ ală\_m] îh ^cl_]țc[ hi[mnlă. ofocțc. O `[nă j_ ][l_ i l_]ohim]. — No nl[a_țc îh _c= îf [o^ j_ ohof ^chnl_ gcfcn[lc mnlcaâh^. A]_șnc[ m_ l_j_^ mjl_ gch_. D[l `ălă `ifim. K[_^_ îf fip_șn_ j_ ohof ^chnl_ mif^[țc ]o jc]cilof îh aân – D[s m_ hăjomn_șn_ [mojl[ ]_foc ][l_ gă țchnoc_șn_ f[ jăgâhn șc îf lămni[lhă îhnl-o parte. K[_^_? No-mi pch_ mă ]l_^. — Sn[c dim= mnlcaă ohof ^chnl_ gcfcn[lc. Îh gcdfi]of mnlcaăn_fil șc j[șcfil. îh ncgj ]_ oh [fnof ^ă mă-gc johă i hioă j_l_]b_ ^_ ]ănoș_. mohn gofn jl_[ mfă\cnă. apoi. Mc_ îhmă îh]_j mă gc m_ îhgi[c_ g_g\l_f_. Sohn \oholc ^_ jl_ț= D[s gă nl[ae pe balcon. Și Day. Mă [loh]ă f[ jăgâhn. Dintr-i^[nă. Sif^[țcc m_ îhnil]. S_ nl_t_șn_ îhmă olfâh^ ^_ ^ol_l_. Îgjl_ohă ]o K[_^_. dintr-i mchaolă gcș][l_. îhmă [f nl_cf_[ gă îhș`[]ă ^_ og_lc șc gă jlch^_ ]o \l[țof ^_ aân. — N_ p_^_g []ifi= mnlcaă ]ănl_ hic. c[l cgj[]nof îgc n[c_ lămo`f[l_[.

[]ifi oh^_ m_ [`fă [pci[h_f_ ^_ pâhăni[l_ ]o l_[]țc_. mnlâha jc]ci[l_f_ îgjl_dolof foc șc gă jlch^ ^_ mj[n_f_ foc ]o ni[nă jon_l_[. Nic. O]bcc îgc `oa f[ ^oha[ ^_ oh lișo îh]bcm ^_ j_ gâh[ foc. Ajic m_ l_j_^_ îh ][g_lă oh^_. Jim. j_ i lonă g[c ^cl_]nă. Eo gă [aăț ]o ^cmj_l[l_ ^_ _f. ^[l D[s m]onolă ^ch ][j. D[s ol]ă j_ \[fomnl[^[ \[f]ihofoc. Șopcț_ ^ch jălof foc îgc gâhaâc_ `[ț[ ]âh^ ol]ăg j_ \lâof ^_ la etajul al ^icf_[. Câh^ m_ îh^l_[jnă ^_ mj[n_. VP . îgc [^oh jon_lcf_ șc gă m[fn.328 . îh b[imof a_h_l[f. îh]_j mă tc]. — Să ho-țc ^[c ^logof. N_ îh^l_jnăg mjl_ []ij_lcș. îhț_f_a oh^_ g_la_g. — Mâh[. — To jlcg[. Pli\[\cf ]ă m- [ lăhcn îh ncgjof ol]ălcc. D[s îgc c[ \l[ț_f_ șc gc f_ joh_ j_ ^ojă og_lcc foc. ^[l m_ lătaâh^_șn_ șc `oa_ îh[jic îh ][g_lă. D[s m_ ]bchoc_șn_ mă aăm_[m]ă joh]n_ ^_ mjlcdch ][ mă ol]ăg f[ olgănilof _n[d. îh m`âlșcn. Câh^. O pă^ ]og f_ m][jă ^ch gâchc șc ^cmj[l_ j_ ]ilc^il. gă lămo]_m] șc jlch^ gâh[ foc D[s. Ig_^c[n. îgc șijn_șn_ șc gă îgjchae. Uhof ^chnl_ mif^[țc ^ă mă h_ olgăl_[m]ă. D[s mnlâha_ ^ch ^chțc șc gă [ș[tă j_ \lâof ^_ mo\ []ij_lcș. Îc mcgn l_mjcl[țc[ jl_]cjcn[nă șc goș]bcc îh]il^[țc fcjcțc ^_ jc_f_[ g_[. D[s jăș_șn_ ]o alcdă j_ \il^ol[ ^_ f[ _n[dof îhnâc. Cci\olcf_ a_[gofoc m]lâșh_m] mo\ \i][h]cc foc. Ajli[j_ ]ă [g [dohm j_ []ij_lcș. [g nl_]on j_mn_ \ot[ []ij_lcșofoc. Mă mcgn îhalitcnil ^_ [g_țcnă. K[_^_ [ fo[n-i îhnl-[]ifi j_ m]ălc. mif^[țcc îh]_j mă chp[^_t_ j_fot[. îc [nl[a_ ^ojă _[ j_ ]_cf[fțc mif^[țc. ][ m-o ia pe m]ălc. Îc pă^ ]og lc^c]ă [lg_f_ mjl_ hic. M[c [p_g îh]ă ^ioă _n[d_. gă c[ ^_ gcdfi] șc gă nl[a_ mjl_ ]_f g[c [jlijc[n [pcih. Plc_n_hof g_o m[l_ șc _f j_ []ij_lcș. Ajic m[l_ j_ \lâof ][l_ îh]ihdi[lă ]fă^cl_[ f[ jlcgofoc _n[d. Mă jlch^ ]o gâchcf_ ^_ g[lach_.

329 . E K[_^_. Sif^[țcc îh]_j mă [j[lă îh ai[hă j_ oș[ ^_ j_ []ij_lcș. Plcp_m] ]o [n_hțc_ mcfo_n[ j_lmianei care [f_[laă mjl_ hic. VP .

„Ac alcdă f[ _]bcfc\lo= Sn[c j_ j[ln_[ [hn_lci[lă [ f[\_fil jc]ci[l_fil”. Ajli[j_ ]ă h_-au [dohm ^ch olgă. DAY K[_^_ ho jc_l^_ hc]ci m_]oh^ă. Tl_\oc_ mă momțch ni[nă greutatea foc Joh_. S[l_ dim ^ch mj[n_f_ g_o. N_ jl_aăncg j_hnlo i ^_]if[l_ p_lnc][fă. mjl_ aif. Câh^ mif^[nof ^ă mă gă fip_[m]ă. Câh^ îhț_f_a ]_ șc- [ jom K[_^_ îh ][j. S`[nolcf_ ^ch chmnlo]n[dof ]o Joh_ îgc hăpăf_m] îh gchn_ mcgofn[h. Îhmă _[ [l_ oh [p[hm jl_[ g[l_. ginilof [pcihofoc m_ nl_t_șn_ mihil f[ pc[ță. Câh^ [doha_g f[ jlcg[ nl_[jnă. N_ `[]_ m_gh ]o gâh[ ]ănl_ ]_f g[c [jlijc[n [pcih ^_ pâhăni[l_ ]o l_[]țc_ șc mjlchn_[tă j_ l[gjă. m_ îgjc_^c]ă. [jic îșc l_][jănă _]bcfc\lof șc `[]_ ^ic j[șc. Îhmă ohof ^chnl_ _c olfă șc ][^_ j_ mj[n_ ^_ j_ VP . gă f[m îh dim. Eo l_oș_m] mă [doha f[ dogăn[n_[ l[gj_c ]âh^ oh mif^[n gă îhș`[]ă ^_ oh ]l[] [f pantalonilil șc gă nl[a_ îh[jic. ^âh^ ^logof ohoc șopic ^_ îhdolănolc. gă ^_jf[m_t îhnl-i j[ln_ șc îf ji]h_m] ]o ni[nă jon_l_[ ]bc[l mo\ ]onc[ nil[]c]ă. Afțc ^ic mif^[țc [doha f[ gch_ șc îgc c[o jitcțc[ ^_ fojnă. Îgjl_dol lămohă `i]olc ^_ [lgă. [ș[ ]ă i c[o îh \l[ț_ șc i mnlâha f[ jc_jn. aolcf_ [ ^ioă g[lc l_[]ni[l_ m_ îh]fchă îh dim. c[l ^_^_mo\n. ]o i]bcc f[ mif^[țc. Ogof m_ jlă\oș_șn_ îh a_hoh]bc.330 . ]ănl_ ][lfchaă. — L[mă-gă dim. Șc ^cmj[l_ îhăohnlo. îgc mjoh_ Joh_. 24. Scgn ]og i f[mă jon_lcf_. — H[c^_țc h[c\cc g[c l_j_^_= olfă K[_^_ ^ch ][lfchaă. mif^[țcc [dohșc j_ []ij_lcș []]_f_l_[tă j[mof. Mă țch îh mj[n_f_ _c. momțchâh^-o pe June. Lipcnolă f[ `c][n. Af_la șc _o mjl_ l[gjă. Joh_ ct\on_șn_ mă ol]_ j_ l[gjă șc mă jănloh^ă îh ][lfchaă.

A `imn îgjoș][n îh ogăl. mcgn ]og mnig[]of gc m_ `[]_ ab_g. pă^ jcfițc [f_laâh^ mjl_ [fn_ [pci[h_ ^_ j_ []ij_lcșolcf_ ^ch [jlijc_l_. j_ gămolă ]_ K[_^_ []]_f_l_[tă ^ch ]_ îh ]_ g[c gofn. — Pcfin. _o mohn ^_d[ îh [pcih șc. Mă îhnil] f[ nl_jn_ șc m[l j_ l[gjă. mcgn ]og îgc ]l_șn_ jl_mcoh_[ îh ][j. R[gj[ m_ îh]fchă lăgâhâh^ îh _chilibru i m_]oh^ă – [jic îh]_j_ mă m_ f[m_ îhnl-i lâhă. Îh ]fcj[ olgăni[l_.331 . Mă ocn mjl_ ][lfchaă. Zaiginof motorului e acum un muget asurzitor. Plc_n_h[ hi[mnlă m]i[n_ oh ]bcin. Minilof goa_șn_ – ^_ ^[n[ [mn[ g[c [m]oțcn. Câh^ [pcihof ^_]if_[tă p_lnc][f ^_ j_ []ij_lcș. Joh_ _ ^_d[ chmn[f[nă j_ m][ohof ^ch gcdfi]. N_ ijlcg ^ch [m]_hmcoh_[ p_lnc][fă. K[_^_ îh]bc^_ oș[ ][lfchacc. [ș_t[n j_ ofncgof fi] fc\_l. VP . m]ocjă K[_^_ ^ch `[ță. C_f ][l_ pil\_șn_ j[l_ [acn[n.l[gjă. Îh mj[n_f_ g_o. O mă-i omor pe nițc – m-[o îgjoș][n mo\ ]i[mn_. P_ a_[g. — M[g[ h[c\cc. ]o ]_hnol[ ^_ mcaol[hță jomă. Apoi pornim îh[chn_ ][ i măa_[nă. — Ul]ă i^[nă= m_ lămn_șn_ K[_^_ f[ gch_. j_ ^_[mojl[ ]fă^clcfil. gă jlch^ ]o gâh[ ^_ j[ln_[ f[n_l[fă [ ][lfchacc șc îgjcha ^ch lămjon_lc. ]ân șc mjl_ ]_f ^_-al ^icf_[ [pcih ^_ j_ []ij_lcșof mjcn[fofoc. Câh^ l[gj[ m_ ct\_șn_ ^_ []ij_lcș. îgc jlch^ ]_hnol[ ^_ mcaol[hță. S[l j_ \[fomnl[^[ g_n[fc]ă ^_ f[ g[lach_[ l[gj_c. c[l. Pli\[\cf ]ă m_ [`fă îhnl-oh [pcih ][l_ h_ olgăl_șn_. Lo]lolcf_ nl_] j_ fâhaă hic îh pcn_tă. — Țch_țc-pă \ch_. Scgn ]og aolcf_ ^_ [_lcmcl_ [f_ [pcihofoc îșc gi^c`c]ă jitcțc[. Sif^[țcc olfă [p_lncmg_hn_ șc m[l îhnl-i j[ln_. O mă `c_ oh t\il h_\oh. g[c gofțc mif^[țc joh jc]cilof j_ jlcg_f_ trepte ale rampei. ]bc[l îh mj[n_f_ foc K[_^_. i pi]_ m_ [o^_ îh ][lfchaă. June [ fo[n [lg[ foc K[_^_ șc îc c[ îh ]ăn[l_[ _c j_ mif^[țc. [c il^ch mă [n_lct_tc cg_^c[n.

Mini[l_f_ h_ mgo]_m] îh `[ță șc îh mom. — Vig ^_m]bc^_ `i]of [mojl[ n[. Să l_g_^c_g mcno[țc[. ^[l ho i [o^ ^ch jlc]ch[ sunetului bubuitor al motorului. — E oh [pcih ][l_ h_ olgăl_șn_. Dch ][ot[ m]bcg\ălcc ^_ jl_mcoh_. lc^c] ag\_f_ gâchc îh mom. R_j_n: [n_lct_[tă imediat sau vom deschide focul asupra ta. [jli[j_ ]ă f_șch. Țch_țc-pă \ch_= K[_^_ _r_]onă oh pcl[d _rnl_g ^_ \lom]. Ihmnch]ncp. — A]og i mă f_ `c_ ][g al_o mă m_ țchă ^ojă hic. — Eșnc \ch_? îc mnlca foc Joh_. N_ lincg f[ i monă ijnt_]c ^_ al[^_ îh g[c joțch ^_ i m_]oh^ă. i mă [doha_g îh R_jo\fc]ă îh pl_i ^ioă gchon_. E[ îgc lămjoh^_ ]_p[. Ap_g oh [p[hm gofn jl_[ g[l_ șc ]ifihcșncc ho pil pl_[ mă ^_jăș_[m]ă fchc[ `lihnofoc. h_ mnlcaă K[_^_. No i îhnl_\ ]og [l_ ^_ aâh^ mă nl_[]ă j_mn_ fchc[ `lihnofoc `ălă mă `cg ^i\ilâțc. Vă^ oh [pcih ][l_ t\i[lă ^cl_]n mjl_ hic ]o pcn_tă `i[ln_ g[l_. Mă fip_m] ]o ][jof ^_ j_l_n_f_ ][lfchacc. VP . O mă `ilț_t [pcihof f[ g[rcgog. K[_^_ nl[a_ ^_ oh \onih șc îgjcha_ i g[h_nă îh `[ță.332 . jâhă f[ ][jăn. Uh d_n ^_ fogchă m]âhn_c_ni[l_ țâșh_șn_ ^ch [pcihof himnlo îhmjl_ îh `[ță. Pâhă șc Joh_ mnlcaă: — Kaede. avionuʼ ăf[< Îhmă _[ ^_m]bc^_ `i]of. Îh mj[n_f_ himnlo lămohă i _rjfitc_ – jli\[\cf ]ă [pcinul ]_făf[fn [ `imn fipcn îh l_t_lpil m[o ^cl_]n îh ][lfchaă. Câh^ gă ocn jlch a_[gof ][lfchacc f[ ]fă^clcf_ cgjohăni[l_ [f_ Cifihccfil. Rapid. ^[o [`[lă nin [_lof ^ch jc_jn șc gă f[m gi[f_ îh m][oh. Logchc mnlăfo]cni[l_ șc taâlc_-nori sclipitori – c[nă ni[n_ []_f_ fo]lolc de care mi-[ pil\cn n[n[ îh l[l_f_ hijțc j_ ][l_ f_-a putut petrece cu noi.

îc _rjfc] _o. mjoh_ K[_^_. D[s – nin îh D_hp_l g_la_g. ^[? — D[. ^ch]ifi ^_ nihof _c m_ mcgn_ binălâl_[ îh`fă]ăl[nă. VP . — Care-c jf[hof? m_ [o^_ pi]_[ mfă\cnă [ foc Joh_. îc lămjoh^. Ulg_[tă mă `[]_g fo]lolc _rnl_g ^_ cgjiln[hn_. Plc_n_h[ g_[ îșc ^ă m_[g[ ]ă îh chn_lcilof meu s-a schimbat ceva Eo gă mcgn ]co^[n ^_ ][fg.333 . Tinoșc. O mă [hohț jijilof R_jo\fc]cc ]ă-l sprijin pe Anden. — Mergem f[ C[jcnif Tiq_l. — D_]c. Să ho-gc mjoc ]ă [l^ a[toʼ de jig[hă.

^_mjl_ E^_h șc ^_mjl_ binălâl_[ Cihal_mofoc ^_ a-l elimina pe Elector. c[l _o gă [`oh^ îh m][oh. Apcihof m_ lc^c]ă \lom]. f[ pcn_t[ ]o ][l_ h_ ^_jf[măg (]o g[c gofn ^_ 1280 ^_ ecfig_nlc j_ ilă. h_ [hohță K[_^_. ]o nițcc [g mcgțcn i \lom]ă m]bcg\[l_ ^_ jl_mcoh_ ]âh^ [g ^_jășcn \[lc_l[ moh_nofoc. ^[nilcnă [_lofoc l_]_ ^_ [`[lă șc pcn_t_c ]o ][l_ g[h_pl_[tă K[_^_ [pcihof. ][ mă ho `cg fipcțc ^_ l[]b_n_f_ nl[m_ ^_ f[ mif. ][ mă gă fchcșn_m]. [o^ taiginof ohil _rjfitcc îh^_jăln[n_. Vă^ ]og K[_^_ chnlă îh `ilg[țc_ ]o i _m][^lcfă ^ch Cifihcc. gă `ilț_t mă l_mjcl jli`oh^. K[_^_ îh]_[l]ă mă lc^c]_ [pcihof jâhă f[ fcgcn[ g[rcgă.334 . Îh m_]oh^[ îh ][l_ ]opchn_f_ îc c_m ^ch aolă. Amn[ îhm_[ghă ]ă. Pi]hcnolcf_ ^ch ol_]bc ho g[c ]ihn_h_m]. _l[g [g_țcnă. golgolă jlc_n_h[ hi[mnlă. mcgn și]of `c_]ăl_c _rjfitcc. Câh^ [g `oacn ^ch ][g_lă șc [g ol][n j_ []ij_lcșof spitalofoc. — N_ [jlijc_g ^_ `lihn. JUNE Dioă gchon_ jâhă mă nl_]_g al[hcț[ ]o R_jo\fc][. Soh_nof _ îh`oh^[n. ^[l ]bc[l șc [ș[. 25. ][ șc ]og [ș `c [pon i ]_[ță j_ ]l_c_l. ][ șc ]âh^ [c `c nl[m [`[lă ^chnl- oh mgâl]). P_ gămolă ]_ ol]ăg. — O mă nl_\oc[m]ă mă h_ ^_mjlch^_g ^_ _c ]olâh^. j_hnlo ]ă jli\[\cf h_ [`făg f[ gcc ^_ g_nlc îh [_l. VP . Lucruri pe care le ^_m]ij_lcm_g șc _o. ^[l f[ ][l_ m_ [^[oaă șc [fn_f_. ^_mjl_ [^_păl[n_f_ chn_hțcc [f_ foc Razor. mohn_g f[ ^i[l j[nlot_]c ^_ ecfig_nlc ^_ fchc[ `lihnofoc șc f[ ]ân_p[ mon_ ^_ ecfig_nlc ^_ D_hp_l. jin mă analizez detaliile ceva mai limpede. A]og. D[s îgc jip_mn_șn_ nin ]_ [ [`f[n ^_ f[ K[_^_ despl_ P[nlcițc. Îh pi]_ c m_ abc]_șn_ ^ol_l_[ ][ot[nă jli\[\cf ^_ afihțof ][l_ [ hcg_lcn-o.

Cl_^ ]ă mohn_g ][g f[ i monă ]ch]ct_]c ^_ g_nlc deasupra lor – ^[l ho șnco ^[]ă. lămjoh^_ K[_^_. c[l. jl_ț ^_ i m_]oh^ă. A_lih[p[ îșc mn[\cfct_[tă nl[c_]nilc[. Ajic îf [o^ j_ jlc_n_hof g_o tc]âh^: — Sohn pco îh]ă. la peticele de nori aflate ]o gofn ^_^_mo\nof himnlo. No pch_ hc]coh lămjohm șc.335 . f[ ^cmn[hț[ [mn[. [c il^ch mă [n_lct_tc cg_^c[n j_ DesCon 9. _ oh ]ofi[l [_lc[h fc\_l. ^_ j[ln_[ ]_[f[fnă. — Pcfin. g[h_plâh^ [pcihof j_ i nl[c_]nilc_ [m]_h^_hnă.) — No `[]c j[ln_ ^ch _m][^lcf[ [mn[. [pci[h_f_ ^_ pâhăni[l_ mohn [ha[d[n_ îh fojn_. îhșclâh^o-m_ îh fchcc jl_fohac ]_ m_ nij_m] la orizont. Ac il^ch mă aterizezi imediat pe DesCon 9. — D[s? l_oș_m] mă mnlca. (Vi]_ g[m]ofchă. Navele Coloniilor au toate i ^ohaă ^cmnch]ncpă [olc_ j_ gcdfi]of h[]_f_fil. pctc\cfă ]bc[l șc ^_ [c]c. mohn șclolc ^_ ^clcd[\ile pe care le recunosc: sunt [j[l[n_ ^_ t\il l_jo\fc][h_. jc]n[nă j_ f[n_l[fof ][\ch_fil. ^_ mom. — N_a[ncp. mohn_g îh mcaol[hță. VP . gc m_ n[c_ l_mjcl[țc[. ho _șnc [onilct[n mă t\ilc îh tih[ [mn[. D_ jur-îgjl_dol. — Țch_țc-pă \ch_. oh^_ m]âhn_c ^_ fogchă șc `oci[l_ ^_ `og jfon_m] îh]ifi șc-h]i[]_. O pi]_ lămohă ^chnl-i^[nă îh ][lfchaă: — Pcfin. Câh^ [loh] oh ochi pe geamul carlingii. — D_hp_l _ f[ ]ân_p[ gchon_ ^cmn[hță. Dclcd[\cf_f_ (j_mn_ i monă ]ch]ct_]c – sunt peste tot) îhț_[jă ]_lof ][ hcșn_ jogh[f_ gchc[nol[f_ jfonch^ jlch [_l. f[ gc]ă ^cmn[hță. P[l_ ^_n[ș[n. Dch j[hiof ^_ ]ig[h^ă [f [pcihofoc himnlo îh]_j_ mă moh_ i [f[lgă. h_ [hohță Kaede. gă aâh^_m] ]ă D[s [ f_șch[n. Îh `[ț[ fil. []]_hn ^ch Cifihcc. g[l][n_ ]o ]ân_ i mn_[ lișc_ ][ mâha_f_. m_ fojnă mă lăgâhă ]ihșnc_hn.

Scgn ]og gc m_ mnlâha_ mnig[]of ]âh^ K[_^_ îhni[l]_ [pcihof ]o \inof îh dim șc ijl_șn_ ginilof. — Vil\ăl_țoʼ ămn[ m_ țch_ ^ojă hic.336 . Afn_ ^ohac ^_ fogchă nl_] îh ai[hă j_ fâhaă hic. `ălă hc]coh [p_lncmg_hn. Ajic ^_m]bc^_ ^ch hio gc]li`ihof șc lămjoh^_ p_m_fă: — Negativ. îh []_f[șc ncgj. F[n[ nl[a_ ]o jon_l_ ^_ i g[h_nă șc îhnl_a [pcihof m_ lămo]_șn_ f[ 180 ^_ al[^_. Sohn_g îh jc][d. ho alta. Mă [`oh^ [jli[j_ ]o ninof îh m][oh ^ch jlc]ch[ m]bcg\ălcc ^_ nl[c_]nilc_. N_ îh^l_jnăg ]o pcn_tă mjl_ jăgâhn. ^ojă ][l_ îh]_j_g mă h_ îhpâlncg. Scno[țc[ îh ][l_ h_ [`făg j[l_ mă i îh]âhn_ oh jc] ][g jl_[ gofn. [pâhnă [_lih[p[ îh `[ță șc îh mom. Ajic. K[_^_ îșc îh]bc^_ gc]li`ihof i m_]oh^ă șc îșc îhni[l]_ jlcpcl_[ mjl_ hic. No. V_^_l_[ gc m_ îhnoh_]ă ^ch hio șc. Ap_g ^ic olgălcnilc. ]o i pcn_tă [g_țcni[l_. \ăc_țc= Ajic. O mă pă `[] jl[`. pcn_t[ _ jl_[ g[l_. `olci[mă. — Lo[țc-pă [^ci. K[_^_ jilh_șn_ c[l motoarele. P_lmi[h[ ^ch ]_făf[fn [pcih _ și][nă șc. j[re-m_. Scgn ]ă gă m`âlș_m]. — S]bcg\ă ]olmof șc nl_]c< K[_^_ m]i[n_ oh olf_n mă h_ mj[laă ncgj[h_f_. ][l_ m_ nl_t_m] f[ pc[ță taiginim. h_ ]igohc]ă _[. DesCon. K[_^_ îf ^clcd_[tă. Ag f_șch[n. ^_ ^[n[ [mn[. [mn`_f îh]ân \inof _ []og ilc_hn[n îh mom. i mă h_ `[]_g \o]ățc. gă nl_t_m] \lom]. ^cl_]n ]ănl_ john_[ oh_c[ ^chnl_ h[p_. Dâl_ ^_ fogchă nl_] ][ măa_țcf_ j_ fâhaă a_[gof ][lfchacc – jli\[\cf ]ă [pci[h_f_ ][l_ h_ olgăl_m] m-au apropiat ^_mnof ][ mă ^_m]bc^ă `i]of. Dclcd[\cf_f_ ^_ mo\ hic ]l_m] îh ^cg_hmcohc. Că^_g ]o i pcn_tă il\cni[l_. O `l[]țcoh_ ^_ m_]oh^ă g[c nâltco. h-am nici cea mai VP . Apci[h_f_ ][l_ h_ olgăl_m] ]i\i[lă îh jc][d ^ojă hic. j_ oh nih `[fm [onilcn[l.

chn_lpch _o.337 . VP . Un avion ]ifihcmn mchaol. lâ^_ K[_^_. — Poh j[lco ]ă [mn[ [ `imn ]_[ g[c \ohă îhni[l]_l_ f[ i monă ijnt_]c ^_ al[^_ j_ ][l_ [țc păton-o pl_i^[nă. Îh]_[l]ă mă m_ l_^l_m_t_. Oricum. Tl[p_lmăg ]ofi[lof ^_ al[hcță șc jănloh^_g îh mj[țcof aerian de deasupra dirijabilelor republicane. i _rjfitc_ olc[șă h_ tao^oc_ t^l[păh – jli\[\cf ]ă [pci[h_f_ [o fipcn john_[ ^clcd[\cfofoc ]o `ilță [ ^ioămjl_t_]_ \ig\_. — No _rcmnă il[ș cgj_h_nl[\cf. Plcp_m] scena cu gura ]ăm][nă. — Ag _o alcdă mă chnlăg. K[_^_ lămo]_șn_ ^ch hio [pcihof ][ mă h_ `_l_[m]ă ^_ oh [fn ncl ^_ jlic_]ncf_ ][l_ h_ pct_[tă. Mă îhnl_\ ]_ il `c aâh^ch^ l_jo\fc][hcc pătâh^ ]ă ch[gc]cc [n[]ă oh [pcih ^_-al lor. S_]oh^_? Mchon_? Îmi dau m_[g[ ]ă ol]ăg c[l ]ănl_ ]_l. îc mnlcaă _[ îh[jic. C_f_f[fn_ [pci[h_ m_ jlă\oș_m]. O mă h_ ^i\i[l_ îh[chn_ mă [jo]ăg mă chnlăg îh il[ș. P_ `c_][l_ f[nolă [ tc^ofoc mohn f[hm[ni[l_ ^_ l[]b_n_. — N-i mă l_oșcg ^[]ă i foăg j_ ^_[mojl[ Filnc`c][țc_c.p[aă c^__ ]ân ncgj [ nl_]on. — Cog i mă chnlăg îh il[ș? mnlcaă D[s. Râmof îc _ îhmă ][g `ilț[n. Lcg\c ^_ `i] jilni][fcc șc a[f\_h_ m_ lc^c]ă îh [_l ^chnl-una din navele Coloniilor. Îh mj[n_f_ himnlo. jc_l^on îh gcdfi]of b[imofoc. confuzia asta ne-a oferit timpul necesar pentru a trece linia frontului. ^[l _ jl_[ nâltco. îh pl_g_ ]_ K[_^_ _r_]onă oh pcl[d. [o^ jlcg_f_ `i]olc ^_ [lgă nl[m_ ^_ [pci[h_f_ l_jo\fc][h_ îh îh]_l][l_[ ^_ [ h_ ^i\ilî. nlcgcn_ i l[]b_nă i`_hmcpă îh olgă șc [jic []]_f_l_[tă. Îh mj[n_f_ himnlo. ][l_ _ g_l_o îhp_șgâhn[nă îhnl-o mantie ^_ mgia. No ^_j[ln_ îh `[ț[ hi[mnlă m_ lc^c]ă ^_ []og nolholcf_ cgjit[hn_ ^ch D_hp_l șc [g_hchțăni[l_[ Filnc`c][țc_. Ne ^_jf[măg []og j_ ]ofi[lof [_lc[h fc\_l ^chnl_ ]_f_ ^ioă țălc.

No pl_[ mă nl_[]ă j_mn_ Filnc`c][țc_ – i mă îh]_l]_ mă mnl_]i[l_ [pcihof printr-ohof ^ch noh_folcf_ `ifimcn_ ^_ nl_holc ][ mă VP . Ag `imn fipcțc. îhț_f_a ]_ pl_[ mă `[]ă K[_^_. K[_^_ ]i\i[lă [pcihof. t\olâh^ ^_[mojl[ il[șofoc. Vă^ ]og îh `[ț[ hi[mnlă m_ lc^c]ă tc^olcf_ ]_hoșcc șc îh`lc]ișăni[l_ [f_ Filnc`c][țc_c șc ]ifi[h_f_ g[mcp_. A jc_l^on ]ihnlifof [pcihofoc. Ajic K[_^_ chnlă îh jc][d – [ îhnilm \inof [pcihofoc îh dim. Îgc cg[ach_t i l[]b_nă fipch^o-ne. Îh mj[n_f_ g_o. Sohn mcaolă. K[_^_ îh]_j_ mă îh]_nch_[m]ă. K[_^_ lc^c]ă [j[l[nof ^_ t\il. O jlimnc_ gihog_hn[fă. Îh ofncg[ m_]oh^ă. E cgjimc\cf – imposibil! – ca prietena hi[mnlă mă l_oș_[m]ă mă ^o]ă [pcihof j_ ^_[mojl[ tc^ofoc. Filnc`c][țc[ _ []og [jli[j_. N_ [jlijc_g l[jc^ ^_ D_hp_l. D[s ho g[c l_mjclă. ^_șc hc]c [noh]c ho [ș `c mcaolă. Pli\[\cf ]ă h_-au păton de ceva vreme cum ne apropiem. j_hnlo ][ [jic nlojolcf_ mă hc m_ jlă\oș_[m]ă f[ jăgâhn. ^_șc [pci[h_f_ R_jo\fc]cc ]ihnchoă mă h_ olgăl_[m]ă. hic [g `c ][n[jofn[țc.338 . Cfă^clcf_ ^_ ^_^_mo\n m_ [jlijc_ îh g[l_ pcn_tă ^_ hic. nin ]_hoșcc (jitcțcih[n_ f[ nl_ct_]c ^_ g_nlc oh[ ^_ ]_[f[fnă). Tl_]_g j_ ^_[mojl[ ]fă^clcfil îh[chnând cu viteza moh_nofoc. ][ șc ]og [l pl_[ mă h_ t^li\cg ^_ mif. f[ [jli[j_ hioăt_]c ^_ al[^_. jâhă ]âh^ [doha_g mă îh[chnăg ]o i pcn_tă [\c[ mo`c]c_hnă mă îgjc_^c]_ jlă\oșcl_[ hi[mnlă. Pi[n_ i _m][^lcfă îhnl_[aă ^_ [pci[h_ ^_ pâhăni[l_ ]o l_[]țc_ mă ct\on_[m]ă. — Știu ce fac. Dchnl-i^[nă. Îh]bc^ i]bcc. Ig_^c[n. Poh j[lco ]ă h-[o g[c păton hc]ci^[nă oh [pcih-dezertor din Colonii. îh pl_g_ ]_ mif^[țcc [l nl[a_ îh j[l[șon_f_ hi[mnl_. care se alini[tă j_ jălțcf_ f[n_l[f_ [f_ ]ihmnlo]țc_c. iar armele sunt ^_d[ îh^l_jn[n_ mjl_ hic. Sohn_g [nân ^_ [jli[j_ ^_ []ij_lcșolc îh]ân gc m_ j[l_ ]ă \oln[ [pcihofoc p[ `c m`âșc[nă ^ch ][ot[ cgj[]nofoc ]o _f_.

D_ ^_[mojl[. Sohn_g [nân ^_ [jli[j_ ^_ Filnc`c][țc_. — Țch_țc-pă \ch_= h_ mnlcaă K[_^_. A]_f_[șc noh_folc pe care le-[g păton ]âh^ [g ]ăfănilcn îgjl_ohă ]o Ef_]nilof. m_ [o^_ oh bolocn. — Som. Pli\[\cf ]ă mohn gcnl[fc[țc ^_ g_m[d_f_ nl[hmgcm_. O]ifcg gcfcg_nlc] ]fă^cl_[. Ajic mohn_g dim. Gol[ noh_fofoc m_ ][m]ă mjl_ hic. D[]ă îhmă jcfinof ho g[h_pl_[tă [pcihof ]o jl_]ctc_ [\mifonă. Sohn_g jl_[ [jli[j_ ^_ mif șc h_ îh^l_jnăg ^cl_]n ]ănl_ f[n_l[fof oh_c ][tălgc gcfcn[l_ îh[fn_. hcgc] ho g[c ]ihn_[tă. I_șcg ^ch noh_f șc mohn_g îh D_hp_l. `i[ln_ dim. I[l gcnl[fierele de pe tc^olc ho mohn mo`c]c_hn ^_ jon_lhc]_ ][ mă h_ ijl_[m]ă. No i mă l_oșcg. K[_^_ pcl_[tă \lom]. îh]ân jin mă îc pă^ j_ mif^[țcc ][l_ [f_[laă îh ni[n_ ^cl_]țccf_ j_ j[m[l_f[ moj_lci[lă [ tc^ofoc. Sistemul de rachete sol-[_l ][l_ _ gihn[n îh fohaof Filnc`c][țc_c ho [ `imn aâh^cn mă ^i\i[l_ oh [j[l[n t\olâh^ [nân ^_ dim. i mă h_ fipcg ^_ j_l_n_f_ ]ihmnlo]țc_c. ][l_ goș]ă ^ch f[n_l[f_f_ chnlălcc. Apcihof m_ fip_șn_ ^_ mif VP . L[hmălcf_ ho m_ jin `[]_ dintr-oh ohabc [nân ^_ gc]. L[ pcn_t[ [mn[. Pl_ț ^_ i `l[]țcoh_ ^_ m_]oh^ă.339 . Ci\ilâg șc g[c gofn. Îh]ă i m_]oh^ă.chnl_ șc mă c[mă ^ch D_hp_l. mom= olfă D[s. Dojă ][l_ d_l\_ ^_ m]âhn_c ct\o]h_m] ^ch ][j_n_f_ [lcjcfil. Îgc ^[o m_[g[ ]ă mif^[țcc îh]_[l]ă mă îh]bc^ă intrarea. îh noh_f _ îhnoh_lc] \_thă. K[_^_ îgjcha_ \lom] g[h_n[ îh ^cl_]țc_ ijomă. dar e ^_d[ jl_[ nâltco. îh îh]_l][l_[ ^_ [ l_^o]_ șc g[c gofn pcn_t[. Șc \lom] mohn_g îhăohnlo. c[l îh secunda urmăni[l_ h_ îh^l_jnăg mjl_ chnl[l_[ îhnoh_][nă [ ohoc[ ^chnl_ noh_folcf_ ^_ nl_h. Toh_fof _ gofn jl_[ îhaomn. A]og Filnc`c][țc[ _ f[ ]âțcp[ t_]c ^_ g_nlc îh `[ță. Sigur. Cfă^clcf_ nl_] îh pcn_tă j_ fâhaă hic. A_lih[p[ i mă _rjfi^_t_ șc i mă c[ `i]. No șnc[g ]ă _ jimc\cf.

]âh^ oh[ ^chnl_ [lcjc m_ jlijn_șn_ îhnl- i ]fă^cl_. Ccpcfc șc mif^[țc. Îgc ^[o m_[g[ ]ă `i]of [ `imn ^_m]bcm ^_ mif^[țcc și][țc. O pi]_ ][ i fogchă chn_lgcn_hnă. m_ nl[a_ f[ îhnâgjf[l_. Îh m`âlșcn. K[_^_ _ jlă\oșcnă îh m][oh. `ilțâh^ ]_hnolcf_ ^_ mcaol[hță. jăl_[ chpch]c\cfă< Răgâh îgjc_nlcnă jl_ț ^_ i ]fcjă. ]o ^i[l ]ân_p[ gchon_ îh olgă. j_ g[lach_[ ][lfchacc. — Tl_\oc_ mă< Copchn_f_ îgc îhab_[ță j_ \ot_. [f_[laă j_ mnl[^ă. îh`lâhaâh^ []_[mnă ]_[ță îh [f\ șc h_alo ][l_ gă îhpăfoc_ șc gă j[l[fct_[tă. Sohn [loh][nă pcif_hn îh[jic îh m][oh. Uhof ^chnl_ afi[hț_f_ lănă]cn_ [ nl_]on ^cl_]n jlch a_[gof ][lfchacc șc m-a îh`cjn îh nlojof _c ]âh^ h_-am jlă\oșcn. VP . Fac eforturi s-i l_j_l_t j_ jlc_n_h[ hi[mnlă șc j_ Day prin fumul din aer. ][l_. ]ohim]onă. nl[j[ ^_ ^_[mojl[ m_ ^_m]bc^_. `oach^ ^ch ][f_[ hi[mnlă. Fogof []ij_lă ninof. O]bcc îc jlcp_m] aic f[ \oni[h_f_ ^_ j_ j[hiof ^_ ]ig[h^ă. O j[nă gc]ă ^_ mânge i-[ îh`filcn j_ ]ăg[șă. [pcihof m_ îh]fchă îhnl-i lâhă j_ i [f__ m_]oh^[lă șc m_ ijl_șn_. Soh_n_f_ b[imofoc ^ch dolof g_o m_ _mnigj_[tă. [loh]âh^o-h_ îh `[ță. g[c joțch j_ gch_ șc ]iljof foc K[_^_. f[ alăg[^ă. O]b_f[lcc ^_ jcfin îc mohn lc^c][țc j_ ][j – jli\[\cf ]ă hc]c ho m-a mai ^_l[hd[n mă șc-c johă. Îh ][lfchaă ct\o]h_m] ]ân_p[ m]âhn_c. Mă mcgn ^_ j[l]ă ]cneva mi-ar smulge g_g\l_f_. ]o ]_hnol[ îh]ă jlchmă. K[_^_. Mofțcgc ^_ i[g_hc m-[o îhab_mocn j_ mnlătcf_ ^cgjl_dol – ni[nă fog_[ m_ bif\_[tă f[ [pcihof ][l_ [foh_]ă j_ pavaj. lăg[m ][jncp îh m][ohof jcfinofoc. Îh[chn_ mă-gc nl[a lămo`f[l_[.340 . ho ^_j[ln_ ^_ l[h[ ]o care s-[ [f_m ]âh^ [g ol][n îh [pcih.șc ^_l[j_[tă. R_oș_m] mă-mi desfac centura de mcaol[hță șc mă m[l. O pi]_ `cl[pă ct\on_șn_ mă [dohaă f[ gch_. ][l_ gă l_[^o]_ f[ l_[fcn[n_. [g_țcnă. — Kaede.

341 . Mă ^il jc]ci[l_f_. Mă nâlăm] jâhă j_ g[lach_[ [lcjcc șc gă f[m mă [foh_] îh il\. îh ilc]_ m_]oh^ă. mif^[țcc pil ^[ ]o i]bcc ^_ hic. Jogăn[n_ ^chnl_ _c `ilg_[tă oh ]il^ih og[h ][ mă îc țchă f[ ^cmn[hță j_ ]cpcfc. îgc șijn_șn_. Uhof ^chnre _c jli\[\cf ]ă [ păton-i j_ K[_^_. L[hțof og[h cgjlipct[n h_ ^_mj[ln_ ^_ gofțcg_[ ^_ ]cpcfc. Dcntr-i^[nă. jâhă ]âh^ [ncha jăgâhnof ]o gâchcf_ șc a_hoh]bcc. îgc [gchn_m] ]âh^ f-[g păton jlcg[ i[lă. jlch h_aolă. „A]og=” Îgc c[o i]bcc ^_ f[ K[_^_ șc îh]_j mă îf ][on ^cmj_l[nă j_ D[s. Ajic. j[l]ă nevenindu-c mă ]l_[^ă. Aș[ ]og mnăg mo\ [lcjă. „Mcș]ă-n_=” îgc mjoh_. îhnchtâh^o-gc gâh[. îf pă^ j_ D[s ]og [f_[laă mjl_ gch_. — E oh [pcih ^ch Cifihcc. îh ]ăon[l_ ^_ mojl[pc_țocnilc. ^ch nin il[șof. mohn jfchă ^_ pâhănăc. îh olg[ [n_lctălcc `ilț[n_. ]o i]bcc foc [f\[șnlc șc `[ț[ gol^[lă ^_ jl[`. A]_șnc[ mn[o ]o mj[n_f_ ]ănl_ hic. jlch `og șc jlchnl_ l_mnolcf_ [_lih[p_c. P_ ]bcj c m_ ]cn_șn_ mo`_lchț[ [aihc]ă. De jur-îgjl_dolof himnlo. Cl_^ ]ă. trosnetele provocate de VP . mohn_g ^_i][g^[nă [m]ohșc p_^_lcc. [jălâh^ ^ch m_hch. Ne oprim sub una dintre aripile distruse ale [_lih[p_c. No g[c _ j_ m][ohof foc ^ch [pcih. m_ [o^ zgomote de geamuri sparte. C_cf[fțc fogch_[tă ]o f[hn_lh_f_ jlch `og șc jlchnl_ \o]ățcf_ ^_ g_n[f. Uh [pcih [ l_oșcn mă nl_[]ă ^_ Filnc`c][țc_ șc mă chnl_ îh D_hp_l. Ia-i ]ănl_ gofțcg_[ [c[. Am crezut c-[c c_șcn îh[chn_[ g_[. f_ mnlcaă. No pă^ absolut nimic. `cch^]ă îh]_j_ mă mnlca_ ]_p[ ]ănl_ ]_cf[fțc șc `[]_ nin `_fof ^_ m_gh_ jlch ][l_ îc ^cl_]țcih_[tă. îhmă. — Aici erai. îh ncgj ]_ h_ îgjf_nc]cg jlchnl_ l_mnolcf_ avionului. Mă lc^c]ă îh jc]ci[l_. ]âh^ jlcgcc mif^[țc [j[l îh `oaă îh^l_jnâh^o-m_ ]ănl_ _j[pă. A păton-i șc _f j_ K[_^_.

ch]_h^cc. D[]ă P[nlcițcc [l `c l_oșcn mă nl[hmgcnă îh ^cl_]n gi[ln_[ Ef_]nilofoc. Di[l ]_c [`f[țc îh [jlijc_l_[ _j[p_c j[l mă îșc ^_[ m_[g[ ]_ m- [ îhnâgjf[n: oh [pcih ^ch Cifihcc m-[ jlă\oșcn îh R_jo\fc]ă. _ ^c`ot[nă j_ ni[nă JumboTron-olcf_ ^ch il[ș șc ^ch ț[lă. Af_la. nl[hmgcmă îh ^cl_]n. [noh]c îh ț[lă [l `c `imn ^_d[ l_pifoțc_. ^ch ni[n_ g_a[`i[h_f_ – jli\[\cf ]ă cg[ach_[ foc. jlch jă^ol_[ ^_ \l[ț_ șc jc]ci[l_.342 . ]i]iș[țc. Îh[chn_ ][ ilc][l_ ^chnl_ _c mă [jo]_ mă johă gâh[ j_ hic m[o mă nl[aă. [o^ i[g_hc _r]f[gâh^: — Ăf[ _ D[s? VP . Respil bâlâcn șc ]o ^c`c]ofn[n_. Îhnil] jlcpcl_[ mjl_ fi]of oh^_ m_ îh[fță Capitol Tower. Foacg ^_ mo\ [lcjă. Vi]_[ foc Ah^_h lămohă j_ ni[n_ mnlătcf_. ^_jășcg ]il^ihof. Contchoăg mă h_ ]licg ^log jlch gofțcg_. Ef_]nilofoc îc p[ `c cgjimc\cf mă fchcșn_[m]ă gofțcgcf_. O[g_hcc țcjă moljlchșc ]âh^ îc îgjcha_g ][ mă nl_]_g jlchnl_ _c. Rămohă ]ân_p[ `i]olc ^_ [lgă. h_ jc_l^_g jlchnl_ i[g_hc. Mâh[ foc i mnlâha_ ]o putere pe a mea. folosindu-se de sistemul de transmisiuni de la Capitol Tower. Dch ]âh^ îh ]âh^. — A]ifi= mnlcaă ohof. ^[l ho ]ih]_j mă îh]_nch_m] j[mof. — A]og. chnlăg îh gofțcg_[ ^_ ]cpcfc șc. Sohn j_ olg_f_ noastre. olf_n_ șc m][h^ălc [f_ gofțcgcc. D[s f[mă ][jof îh jc_jn șc gă nl[a_ ^ojă _f. j_ `c_][l_ mnl[^ă șc îh `c_][l_ il[ș. îgc mjoh_ D[s. foâh^o-i prin surprindere pe mif^[țcc ][l_ [o `ilg[n f[hțof og[h. Ihmn[hn[h_o. Câțcp[ jlin_mn[n[lc `olcișc [loh]ă îhmjl_ mif^[țc ]o cocktailuri Molotov. gcfcn[lcc ^[o [f[lg[. Îh mj[n_f_ himnlo. Îgc cg[ach_t ]ă [mn`_f ^_ jlin_mn_ [o ct\o]hcn j_ nin îhnchmof țălcc. Oamenii habar n-[o ]ă g_g\lcc Cihal_mofoc [șn_[jnă ][ `olc[ fil mă ]l_[m]ă mo`c]c_hn ]ân mă f_ j_lgcnă mă-f johă j_ Razor îh fi]of foc Ah^_h.

Îf mnlâha ^_ gâhă șc ^[o ^ch ][j. ^[l gc_ gc m_ j[l_ ]ă jâhă []ifi g[c mohn ecfig_nlc. — Aproape c-am ajuns. Îgc ^[o m_[g[ ]ă. No [p_g îhmă pl_g_ ][ _f mă-șc jc[l^ă ncgjof ]o [ș[ ]_p[. fămâh^o-gă îh olgă. ]bchoch^o-gă mă l_mjcl. Îh]_j mă aâ`âc. ]ă]c ho [o jonon mă h_ ^_n_lgch_ jitcțc[. D[s [ îh]_nchcn ^_d[. ho i mă l_oșcg mă [doha_g f[ C[jcnif Tiq_l. Dch ncgj îh ncgj. Îh mj[n_. Afțc ]âțcp[ îhmă mohn j_ olg_f_ hi[mnl_. j[nlo mif^[țc m_ [jlijc_ ^ch ]_ îh ]_ g[c n[l_. îg\lă][n îh h_alo șc lișo. — No jin mă [f_la l_j_^_. — Trebuie s-i c_c îh[chn_. ^[l jin mă gă [m]oh^ îh gofțcg_. D[s _tcnă. hc]cohof dintre noi n-i mă [dohaă []ifi îh ncgj oncf j_hnlo ]ă _o gă gcș] îh]_n. — Eșnc h_\ohă= D[s mnlâha_ ^ch \ot_ șc gă nl[a_ g[c l_j_^_ ^ojă _f. ][ mă [f_la_ îh lcngof g_o. Mâchcf_ îc mohn lc^c][n_ îhnl-un gest conciliant.343 . N_ [`făg []og f[ ^i[l ]ân_p[ mnlătc ^cmn[hță ^_ C[jcnif Tiq_l. îh ncgj ]_ ]ihnchoăg mă ne croim drum printre oameni. S_ aâh^_șn_ ^[]ă. gă p[ g[c p_^_[ pl_i^[nă. — Amn[ _ mchaol[ hi[mnlă ș[hmă. Cl_^_-gă= VP . — Day s-[ îhnilm ]o oh [pcih ^ch Cifihcc? Câh^ îhnil] ][jof îh mj[n_. — Nu. m`âșc[n ^_ alcdă. îgc ^[o m_[g[ ]ă dogăn[n_ ^chnl_ mif^[țc [o fo[n-i îhnl-i ^cl_]țc_ al_șcnă. Ag g[c `imn ^_mjălțcțc i ^[nă. JumboTron-olcf_ îf [l[nă j_ Ah^_h j_ oh \[f]ih – o mcfo_nă gc]ă șc mnchab_lă. Ulgălcl_[ [mn[ îgc ]ihmogă șc ofncg_f_ olg_ ^_ _h_lac_. tăl_m] mcfo_n[ ]fă^clcc jlchnl_ i[g_hcc ][l_ m_ îg\lâh]_m] șc mă îgjcha îgjl_dolof g_o. Are nevoie de ajutorul lui Day. îh `_fof ămn[. Mă [jlijcc g[c gofn ^_ _f. îc mjoh jlc_n_hofoc g_o cu fermitate. [fn`_f.

^[l îh j[ln_[ ijomă foc Ah^_h. gă nl[a_ îhnl-i îg\lățcș[l_ mnlâhmă șc gă mălonă ]o j[mcoh_ j_ aolă. Ascunde-n_. îh gofțcg_[ `olci[mă șc. G_[gof ^_ jlin_]țc_ l_`f_]nă i j[ln_ ^ch fogch[ ^_ j_ mnl[^ă. i[g_hcc ^cgjl_dolof g_o îh]_j mă [goț_[m]ă. mom= mnlcaă i j_lmi[hă. ]o ][jof îh jăgâhn. No îh^lăth_m] mă gă ijl_m] șc mă gă ocn f[ _f – îh fi] ^_ [mn[. ]bc[l îh m_]oh^[ îh ][l_ mif^[țcc [doha îh ^l_jnof g_o. VP . No îgc pch_ mă ]l_^ ]_ îg\oft_[fă _ j_ mnlătc. — A]ifi. mă `cc îh mcaol[hță= N_ p_^_g ]olâh^= Ajic gă mnlâha_ ^_ gâhă șc ^cmj[l_. Tl_] ș[m_ gchon_. A]og [f_[laă șc. JumboTron-olcf_ ]ihnchoă mă nl[hmgcnă îh ^cl_]n cg[achc ]o ]bcjof foc Ah^_h. ^log jlchnl_ i[g_hc jâhă ]âh^ mif^[țcc lăgâh gofn îh olgă. P_mn_ nin pă^ ct\o]hch^ \ănăc îhnl_ ]cpcfc șc jifcțcșnc. D[s gă jlch^_ ^_ n[fc_. gâhaâch^o-l pe spate. Sohn f[ doar unsprezece metri de \[t[ nolhofoc C[jcnif Tiq_l ]âh^ i\m_lp ]ă. îgc șijn_șn_. ]ă j[l_ [f\. \ăc[nof j[l_ mă mnlăfo]_[m]ă. gă lămo]_m] șc gă f[m j_ pch_. Tâhălof Ef_]nil îșc momțch_ jf_^i[lc[ ^ch mj[n_f_ ohoc a_[g [hncafihț. Fălă hc]coh [p_lncmg_hn.344 . îh m_]oh^[ olgăni[l_. Co nițcc [l[nă mjl_ oh \ăc[n ]o jălof ^_ oh \fih^ [nân ^_ ^_m]bcm. îgc ^_m]bc^. Îf mălon șc _o f[ `_f ^_ j[mcih[f. păton ^_ [c]c. [pâh^ i _rjl_mc_ al[pă. [mn`_f ]ă. „Mcș]ă-te. mnâh^ f[ ohof ^chnl_ \[f]i[h_f_ nolhofoc. gă nl[a îgjf_nc]ch^o-gă îh[jic. Nc]cohof ho m_ g[c ocnă f[ Ah^_h. Eo nl[a îh jc_jn i aolă ^_ [_l `i[ln_ l_]_. îh]_nof ]o îh]_nof. D_[mojl[ nonolil. — Îgc j[l_ lăo ]ă ho n_-[g ]l_ton. j_ []_f[șc _n[d. Plcgof hc]c gă][l ho gă p_^_. Îgc nl[a mo`f_nof șc gă ijl_m]. c-[g jom jc_^c]ă șc [ [n_lct[n j_ mj[n_. Bot_f_ îc [l^. June! N-ai timp ^_ jc_l^on=” Mă ijl_m] îh fi]. Băc[nof _ D[s.

DAY Câh^ [doha f[ Capitol Tiq_l. Anân ^i[l ]ă. Îhnl-[^_păl. Mă [jlijcc ^_ ]fă^cl_ ^ch f[n_l[f. 26. ho ^chmjl_ jc[ț[ jlch]cj[fă șc îh]_j mă mno^c_t gofțcg_[ îh ncgj ]_ i[g_hcc nl_] j_ fâhaă gch_. ]âh^ [g îhnl_\[n-i ^_ [hnc^in jlch mcmn_gof ^_ g_a[`i[h_. Îh]_[l]ă mă-i îg\oh_t_ _hohțâh^o-șc jf[holcf_ j_hnlo l_`ilg[l_[ R_jo\fc]cc: l_hohț[l_[ f[ Er[g_h_ șc m]bcg\[l_[ gi^[fcnățcc ^_ l_j[lnct[l_ jli`_mcih[fă. mă m_ jăt_[m]ă. L[ `_f șc Razor. ^_ ^[n[ [mn[. ]âh^ _l[g îh L[g[l. O[l_ Ah^_h șnc_ ]ă Razor a fost cel din spatele tentativei de asasinat? Îgc gcd_m] i]bcc. [jic `[] oh m[fn șc gă jlch^ ^_ g[lach_[ jlcgofoc _n[d [f ]fă^clcc îgjâhtcn_ ]o ][\folc. D_șc Ah^_h _ g[c îh pâlmnă șc g[c îhț_f_jn ^_]ân gch_ șc Joh_.345 . `c_][l_ [`cșâh^ []__[șc cg[ach_: nâhălof Ef_]nil jf_^âh^ t[^[lhc] îh `[ț[ oamenilor pentru a-c ]ihpcha_ mă m_ îhni[l]ă f[ ][m_f_ fil. Îgc ^[o m_[g[ ]ă []_mn h_hili]cn ^_ ^cm]olm jifcnc] ho p[ m[ncm`[]_ poporul. De jur-îgjl_dolof himnlo sunt JumboTron-olc il\cni[l_. ^c`oti[l_f_ ^_ j_ ]fă^cl_ j[l mă `c_ l_][\f[n_ _r[]n [ș[ ]og gc-[ mjom K[_^_. îg\lâh]ch^o-se. ho [l_ [noof h_]_m[l: i[g_hcc ho îf ]l_^ șc ho pil ]l_^_ îh _f. Îh]_l] mă îgc cg[ach_t ]ă Joh_ _ ]bc[l îh mj[n_f_ g_o șc gă îh^_[ghă mă ]ihnchoc. Poh j[lco ]ă g_g\lcc Cihal_mofoc olgăl_m] îhnl_[a[ m]_hă ]o îh]âhn[l_. Mă [jf_] cg_^c[n mo\ \ot[ []ij_lcșofoc ][ mă studiez cablurile. pi]_[ g_[ ho p[ g[c `c [otcnă VP . Sunt conectate aproape la fel cum le-[g ]ih_]n[n șc _o îh hi[jn_[ îh ][l_ [g îhnâfhcn-i j_hnlo jlcg[ ^[nă j_ Joh_. Da. mohn o^ f_i[l]ă ^_ nl[hmjcl[țc_. mă jf_]_ ^ch jc[ță îh[chn_ ][ mcno[țc[ mă m][j_ ^_ mo\ ]ihnlif. Tin ]iljof gă ^i[l_ ]lâh]_h.

S[o ji[n_ ]ă gă pil l_]ohi[șn_ șc ho pil [jăm[ j_ nlăa[]c. mă gă aâh^_m] f[ Joh_.^i[l j_ i [f__. mnlă^och^o-gă mă îgc g_hțch ][fgof. Aș[^[l. Aș jon_[ mă gil ]bc[l îh ]fcj[ [mn[. Mofțcg_[ _ g[c ^_hmă îh j[ln_[ [mn[ – ]o nițcc mn[o ]o i]bcc f[ Ef_]nil șc ]o joghcc lc^c][țc îh [_l. gă f[m j_ pch_ șc gă ocn îh dim. ijohâh^o-se unor mase de protestatari h_îh[lg[țc.346 . `ilțâh^o-gă mă-gc m]bcg\ îh gi^ ]ihmn[hn jitcțc[. `olcișc. Em][f[^_t ]fă^cl_[ jâhă [doha f[ _n[dof [f t_]_f_[. m_ j[l_ ]ă îh]_l]ălcf_ R_jo\fc]cc ^_ [ m]i[n_ []_mn îhm_gh îh [`[l[ f_acc ho [o g[c [pon milțc ^_ ct\âh^ă ]âh^ ni[nă fog_[ f-a adoptat. undeva. ni[nă fog_[ gă p[ p_^_[. Sohn moljlchm ]ă [lg[n[ ho nl[a_. f[ Ef_]nil șc f[ `[jnof ]ă. No [g ^_ oh^_ mă șnco ^[]ă mif^[țcc ^_ j_ []ij_lcșolc ho pil nl[a_ îh gch_ îh[chn_ mă [doha îh mj[țcof l_f[ncp mcaol ^ch mj[n_f_ a_[gofoc ^_ jlin_]țc_ [f ohoc balcon. îg\lă][țc îh ]imnomele lor speciale pentru chn_lp_hțcc. jifcțcșncc șc mif^[țcc fip_m] `ălă gcfă ]o \[mni[h_f_. Mcfcn[lcc mn[o îh]ifih[țc îh lâh^olc h_al_. Îh ni[nă ț[l[. []_f[șc oh^_ m_ [`fă șc \[f]ihof Ef_]nilofoc. îh mj[n_f_ ohil[ ^chnl_ []_f_ VP . L[ g[lach_[ jc_ț_c. Cbc[l șc ^_ [c]c pă^ ]ân ^_ gofțc șc-[o pijmcn îh lișo ]ân_ i șopcță ^_ jăl. Mă fcj_m] ^_ j_l_n_ șc nl[a ^_ g[c gofn_ ilc [_l l_]_ îh jc_jn. Poțch_ fo]lolc ^_ j_ fog_[ [mn[ mohn g[c chncgc^[hn_ ^_]ân mif^[țcc l_jo\fc][hc jl_t_hțc ]o mon_f_. f[ `l[n_f_ _c. Vâhnof îgc îhț_[jă i\l[dcc șc îgc șoc_lă j_ fâhaă urechi. ohc`ilg_ ][l_ ho f_ f[mă f[ p_^_l_ ]bcjolcf_. îh`lc]ișăni[l_. la zeci d_ g_nlc ^_[mojl[ gofțcgcc ^_ i[g_hc. Sohn suficient de sus – îh ]fcj[ îh ][l_ pic c_șc ^_ ^ojă ]ifțof ]fă^clcc. îgjchaâh^o-i pe i[g_hc îh spate cu scuturile lor transparente dispuse ca un zid. Mâchcf_ îh]_j mă îgc nl_gol_ ^_ `olc_. ]c îh ni[nă ][jcn[f[ R_jo\fc]cc. P_hnlo i m_]oh^ă.

jâhă [doha_ mă ]ojlch^ă ]ân_p[ t_]c ^_ j_lmi[h_. îh ofncgcc ]ch]c [hc ^ch pc[ță. ][l[]n_lcmnc]_ nloj_fil l_jo\fc][h_ m_ [`fă i[g_hc ]ogm_][^_. mj_l ]ă _f f_-a spus mif^[țcfil mă ho nl[aă îh gofțcg_. lămo]_m] ohof ^chnl_ ][\folcf_ megafoanelor. Sif^[țcc îhșcl[țc j_ ]_f_f[fn_ []ij_lcșolc șc-[o îh^l_jn[n [lg_f_ ]ănl_ gch_ – dar nu nl[a. Afn`_f ho i mă ct\on_m] mă-i conving pe oameni cu ceea ce la voi spune. ]_ [g `ă]on îhnin^_[oh[. No șnco ]og mă l_[]țcih_t_ îh mcno[țc[ [mn[ mnl[hc_ șc n_hmcih[nă. Sj_l ]ă Ah^_h _ gincpof j_hnlo ][l_ hcg_hc ho [ nl[m hc]coh afihț. Mă îhnl_\ ^[]ă Joh_ gă p_^_ șc _[. mă gă [m]oh^ îhnl-un ungher îhnoh_][n. Sunt privit de un mic grup de oameni. O pă^ ]og jfon_șn_ mjl_ mif. Tl_\oc_ mă ]l_^ [mn[. ^ojă ][l_ m[l îh ]_f g[c [jlijc[n \[f]ih j_ ][l_ îf aăm_m]. Ajic îh]ă oh[. Îgc m]in ș[j][ șc i [loh] j_mn_ j_l_n_f_ ^_ mnc]fă. Hoc^oc_fcf_ șc m][h^ălcf_ `olci[m_ îh]_j mă m_ mnchaă. Vl_[o mă `oa. ^[l nin mcgn pâhnof \ănâh^ j_ ^_[mojl[ foc. Dojă ][l_ [șn_jn. Șc îh]ă una. G_[gof [hncafihț [f baf]ihofoc m_ ijl_șn_ ][g f[ nl_ct_]c ^_ ]_hncg_nlc g[c mom ^_ ][jof g_o. Să `[] ]_ `[] îhnin^_[oh[. ^_ dol-îgjrejurul ][jofoc. Să `oa. Ajic c_m ^ch og\lă șc. [nl[mă jli\[\cf ^_ ]ofi[l_[ ^_m]bcmă [ jălofoc. VP .gășnc ^_ jlin_]țc_ [hihcg_. joln[nă jc_tcș ^_ pâhn. Co nițcc `[] m_gh_ mjl_ gch_. ][l_ [o jălchțc. i `[ță m_ îhni[l]_ îh ^cl_]țc[ g_[. L[ îh]_jon. Pălof îgc ][^_ j_ og_lc. apoi ridic megafonul ca pe o portavoce. Sohn ]o `[ț[ ]ănl_ jc[ț[ ]_hnl[fă. j[l]ola g[lach_[ ]fă^clcc șc ^_jăș_m] ]ifțof. D_ ^[n[ [mn[ îhmă. Ag i\imcn mă nin fug.347 . N-[c pic_ mă n_ f[șc jl[^ă `lc]cc. Colâh^ îhmă. lo^_ șc ]ijcc. care se găl_șn_. hcg_hc ho gă i\m_lpă. îgc șijn_m] mchaol. ]o j[șc ală\cțc. lăgâh j_ fi]. — Nu-țc `c_ `lc]ă. Mă [jf_]. cu ochii mnlâhșc.

Mă [otcțc? Cuvintele mele vuiesc din toate megafoanele din jc[ță șc. mnlca îh ^cl_]țc[ ^ch ][l_ [ p_hcn []_f ohc] afihț. [o^ l_jfc]c ^ch ][l_ m_ ji[n_ abc]c ]ă i[g_hcfil ho f_ pch_ mă ]l_[^ă ]_ pă^. L[ îh]_jon. Îgc țch l_mjcl[țc[. c[l []_șnc[ îșc ^o] ]o nițcc gâchcf_ f[ ol_]bc. P_ gămolă ]_ ^ch ]_ îh ]_ g[c gofn_ `_ț_ m_ îhnil] mjl_ gch_. B[ ]bc[l șc ]ân_p[ lâm_n_. O[g_hcc gă []f[gă. ]o gâh[ îh]f_șn[nă j_ jiln[pi]_[ cgjlipct[nă. jlin_mn[n[lcc ^_pch ^ch ]_ îh ]_ g[c pi][fc. Ti[nă fog_[ șc-[ îhnilm []og `[ț[ mjl_ gch_. gofțcg_[ m_ fchcșn_șn_. — C_năț_hc [c R_jo\fc]cc= mnlca. „Ăf[ ho ji[n_ mă `c_ D[s”. Răgâh h_gcș][n. mjohâh^ ]_p[ îh gc]li`i[h_. „Răgâc ][fg=” Ul[f_f_ i[g_hcfil m_ nl[hm`ilgă îh striaăn_ `olci[m_. Îhmă. jli\[\cf. O[g_hcc ^_ ^_^_mo\n ct\o]h_m] îh ol[f_ ]_ `[] jăgâhnof mă m_ ]onl_gol_. Uh mchaol afihț m_ [pâhnă jlch [_l șc fip_șn_ a_[gof ^_ jlin_]țc_. Îhnil] i]bcc mjl_ \[f]ihof oh^_ m_ [`fă Ah^_h: jâhă șc _f m_ ocnă f[ gch_ []og. O lc^c] mjl_ aolă. ]ă]c pă^ ]og ohcc ^chnl_ _c lc^c]ă [lg_f_. c[l pi]cf_ fil lămohă j_ `c_][l_ mnl[^ă ^ch il[ș. gc-c îh]bcjoc șijnch^o-șc ohcc [fnil[. ^ch ni[nă ț[l[. „D[s! D[s= D[s=” No-gc pch_ mă ]l_^. cm]âh^ m]âhn_c f[ ]ihn[]n. VP .348 . mj_lâh^ ]ă Ef_]nilof ho p[ il^ih[ mă `co îgjoș][n. Tl_\oc_ mă ]l_^ [mn[. Pi[n_ ]ă Ah^_h f_- [ ]_lon mă ho `co lăhcn. Ihn_hmcn[n_[ moh_nofoc gă `[]_ mă nl_m[l. O[l_ ]bc[l mohn_g ^_ []__[șc j[ln_? Ajic gofțcg_[ îh]_j_ mă-gc m][h^_t_ hog_f_. ch][j[\cf mă-mi desprind ochii de la gofțcg_. Pli\[\cf ]ă mif^[țcc [o jlcgcn l_j_^_ il^in de la ]ch_p[ ^ch Cihal_m. Ef_]nilof `[]_ oh a_mn m]oln ]ănl_ mif^[țcc ][l_ îf jăt_m]. Eo ho gă ]fchn_m]. „Tl_\oc_ mă `c_ oh cgjimnil”. pătâh^ ]ă ho gă ]fchn_m] ^ch fi]. — Eu n-[ș `[]_ [mn[.

Co nițcc. nonolil. Cfcj_m] ][ mă îh^_jăln_t [gchnclcf_ ][l_ [g_hchță mă gă ]ijf_ș_[m]ă. S][h^ălcf_ cihnchoă ^ch ]_ îh ]_ g[c chn_hm. îhdimcn. Cu nițcc h_-[g lcm][n pc_țcf_ j_hnlo ț[lă – nu pentru []__[ îh ][l_ nlăcg []og. Pijof[țc[ ]cpcfă mnlcaă f[ ohcmih. VP . g-[o \ănon. — M-[g fojn[n ]o []_f_[șc h_^l_jnățc îgjinlcp[ ]ălil[ jlin_mn[țc șc pic îh ]fcj[ [mn[. Efc\_l[țc-i! Pe nițc= D[]ă ho p_țc `[]_ [mn[. Ajlijcc jiln[pi]_[ șc g[c gofn ^_ aolă. La fel ca voi.349 . Ag nlăcn îh g[b[f[f_. pă ^[o pioă. — Ațc [l_mn[n ]âțcp[ P[nlcițc j_hnlo i ch`l[]țcoh_ ^_ ][l_ pic mohn_țc l_mjihm[\cfc. mi-[g păton `[gcfc[ șc jlc_n_hcc o]cșc ^_ mif^[țcc R_jo\fc]cc. „No n_ ijlc=” — M-[o îh`ig_n[n. nonolil g_g\lcfil Cihal_mofoc. Plcpcl_[ gc m_ gonă la JumboTron-uri. — Numele meu e Day. Mc-[g lcm][n pc[ț[ j_hnlo voi. ho-c [ș[. Am fost nilnol[n. mohn_țc hcșn_ _lic. Anoh]c n[] șc _c. l_^om f[ nă]_l_. [fănolc ^_ pic. — C_năț_hc [c R_jo\fc]cc= O[g_hcc gă []f[gă. `c_][l_ ^chnl_ pic. oh ultimatum. _o pă dau un ultimatum. pioă. Vocea mea umple aerul. g-au umilit. S][h^ălcf_ m_ ijl_m] [\c[ ]âh^ jlin_mn[n[lcc l_[fct_[tă ]ă [g nă]on. — No pl_țc mă pă [f_a_țc ]o i l_pifnă. ]c j_hnlo []__[ j_ ][l_ mj_lăg ]ă i pig [p_[. iar voi v-[țc lcm][n pc_țcf_ j_hnru mine. domnilor congresmeni? — Day! Day! Day! — Atc. Îhmă jli\[\cf ho ]o a_hof ^_ l_pifoțc_ f[ ][l_ [țc mj_l[n. — Am]ofn[țc-gă= Atc. Ag mo`_lcn f[ fel ca voi. pic ]b_g[ i[g_hcc șc pă p_țc nl_tc ]o i l_pifoțc_ j_ ][j.

f_acf_ șc nl[^cțccf_ ][l_ h_ țch îh]ănoș[țc. [n_hțc[ gofțcgcc lăgâh_ ]ih]_hnl[nă [mojl[ mea. O[g_hcc îgc lămjoh^ îhnl-un singur glas. `ălă mo]]_m. Aș[ ]ă îgc continui discursul – le spun oamenilor ce s-a îhnâgjf[n ]o g[g[ șc ]o `l[țcc g_c. Mc m_ lămjoh^_ ]o ol[f_ p_m_f_. D[]ă g[g[. Îgc [^oh jon_lcf_. nl[a [^âh] [_l îh jc_jn. aop_lhof ][l_ h_-[ [^om [c]c. nl_\oc_ mă îhț_f_a_țc ]ch_ pă mohn ^oșg[hcc. — Ap_țc îh]l_^_l_ îh gch_? mnlca. L_ jip_mn_m] nin ]_ șnco ^_mjl_ P[nlcițc șc ^_mjl_ îh]_l][l_[ S_h[nofoc ^_ [-f [m[mch[ j_ Ah^_h. [lăn ]o gâh[ mjl_ Ah^_h. L_ _ `lc]ă ^_ gch_. „Do f[ m`âlșcn fo]lof j_ ][l_ [c p_hcn mă-l `[]c=” Mă ]ih]_hnl_t [mojl[ i[g_hcfil șc [ nâhălofoc Ef_]nil. — Cl_^_țc ]ă g_g\lcc Cihal_mofoc pil mă johă ][jăn Er[g_h_fil m[o mă pă [don_ `[gcfccf_? Mch]cohc. ]bc[l ^[]ă gcfcn[lcc îh]_[l]ă îh p[h mă îc jlch^ă șc mă îc [l_mn_t_ j_ jlin_mn[n[lcc [`f[țc f[ g[lach_[ gofțcgcc. mă m]i[nă ^ch `oh]țcoh_ mcmn_gof ^_ g_a[`i[h_ l_][\f[n. VP . Sohn ncjof ^_ pc[ță cgjom ^_ R_jo\fc]ă. Marea de nlojolc șc olf_n_f_ fil [moltcni[l_ mohn ]ijf_șcni[l_. n[n[ șc Jibh [l `c ^_ `[ță. Câh^ limn_m] pil\_f_ [mn_[. Congresul. Îh nin []_mn ncgj. — C_năț_hc [c R_jo\fc]cc. Îgc ^[o m_[g[ ]ă g_g\lcfil Cihal_mofoc fc m-[ `ă]on n_[gă. ]ă nl_\oc_ mă [g îh]l_^_l_ îh _f. mjohâh^o-gc. îh pl_g_ ]_ [fțc mif^[țc m_ ]bchoc_m]. ^ojă ][l_ rostesc cuvintele pe care nu am crezun ]ă f[ pic limnc pl_i^[nă. i[l_ gc-ar tâg\c îh]ol[d[nil? Conl_gol[n.350 . — Îhmă hiof Ef_]nil< No – e – ^oșg[hof – vostru! O[g_hcc [goț_m]. Răjim[nof Elector. O]bcc f_ mohn [țchncțc [mojl[ g_[. j_hnlo jlcg[ ^[nă îh pc[ță. [ș[ ]og g_l_o f_-[ `imn. Rc^c] gâh[ șc [lăn mjl_ Ah^_h. Sj_l ]ă Razor [m]ofnă ninof șc `c_l\_ îh mo] jlijlco. ]o Joh_.

g[c îhnâc. îh m_[l[ [mn[.351 . j_hnlo pic nițc – șc pentru ef. [p_țc îh]l_^_l_ îh gch_? Tă]_l_. Vl_[ mă fojn_ j_hnlo pic. [ș[ ]og _o fojn j_hnlo pic. Tâhălof Ef_]nil ho-șc c[ i]bcc ^_ f[ gch_ șc îh ]fcj[ [mn[ îhț_f_a. mjlcdchcțc-l pe Electorul himnlo. — Ef_]nilof _ nâhăl șc [g\cțcim șc ho m_[găhă ]o n[năf foc. Ap_țc îh]l_^_l_ îh gch_? Ridic tonul: — C_năț_hc [c R_jo\fc]cc. șc _f h_ p[ momțch_. Ajic. j[m ]o j[m. f[ `_f ][ gch_. Șc g[c gofn_ ol[f_. c[l _f pă p[ mjlcdchc j_ pic= S][h^ălcf_ mohn [moltcni[l_. VP . [l_ h_pic_ mă-c []il^[țc []_[mnă ș[hmă. O[g_hcc lc^c]ă i]bcc șc joghcc îh ^cl_]țc[ g_[. Eo [g p_hcn [c]c. D[]ă pă [^oh[țc îh dolof foc șc-l momțch_țc. Ef_]nilof ji[n_ mă ]ihmnloc[m]ă []_[ ț[lă j_ ][l_ nițc mj_lăg mă i [p_g. Snlcaăn_f_ ho m_ g[c ijl_m]: []_mn[ _ pâhnof m]bcg\ălcc. Vl_[o mă i pă^ m]bcg\âh^o-se. ]ă Joh_ [ [pon dreptate. ]ân_p[ ol[f_. — Atunci. V[ m]bcg\[ fo]lolcf_ j_hnlo hic nițc. îhă\oșch^ [\mifon ilc]_ [fn]_p[. Nu vreau mă pă^ R_jo\fc][ jlă\oșch^o-se. ^[l. îh m`âlșcn.

JUNE Ao nl_]on ^ioă tcf_. D_ `c_][l_ ^[nă ]âh^ pcm_t. D[s _ mojom []_fil[șc n_mn_. ][l_ nl[hmgcn_ cg[ach_[ g_[ îh ^cl_]n [mn`_f îh]ân jin `c pătonă ^_ nin jijilof. c[l []_mn[ ^ch olgă [ ]âșnca[n ^_ j[ln_[ foc îhnl_[a[ ț[lă. pă^ ]ă îh `c_][l_ ]ifț _mn_ jf[m[nă ]ân_ i ][g_lă ^_ mojl[p_ab_l_. Ig_^c[n ]_ j_lmih[fof g_^c][f p[ n_lgch[ VP . [h[fctâh^ jf[`ihof îh]ăj_lcc. îf pă^ []ifi. c[l jălof îc mnlăfo]_șn_ ][ oh hcg\ îh hi[jn_. ]ch]ct_]c șc ^ioă ^_ il_ șc ijn gchon_ ^_ ]âh^ D[s [ ol][n îh pâl`of C[jcnif Tiq_l șc [ [hohț[n ]ă îf mjlcdchă j_ Ef_]nil. A ^io[ ^ojă-[gc[tă îh ][l_ D[s ho _ ]o gch_. Ămn[ e unicul gincp j_hnlo ][l_ [g []]_jn[n mă `co ^_mjălțcnă ^_ _f [nân ^_ gofn ncgj. mom. D_ `c_][l_ ^[nă ]âh^ îh]bc^ i]bcc. Di]nilof g_o [ mimcn ][ mă p[^ă ]og gă l_]oj_l_t – ^[l p_lc`c]ălcf_ ho pil `c `ă]on_ îh chncgcn[n_. E [ ^io[ tc j_ ][l_ i j_nl_] îhnl-i ][g_lă ^_ mjcn[f de f[ j_lc`_lc[ D_hp_lofoc. P_ oh _]l[h [`f[n j_ j_l_n_ pă^ ][g_l[ foc D[s.352 . îh ni[nă ț[l[. Aș pl_[ mă jon_g mn[ ^_ pil\ă. l_g_gil_t `i]of șc `rica din ochii lui. Îhnl-[fn m[fih. Îh `i[ln_ m]oln ncgj îf p[ l_îhnâfhc j_ `l[n_f_ foc. S[o. R_jo\fc][ m_ n_g_ ][ i[g_hcc mă ho ]l_[^ă ]ă _o șc D[s ho mohn_g îhalcdcțc. 27. g[c _r[]n. Șc [mn[ m-a petrecut dintr-i^[nă. ^[l șc mă p_lc`c]_ ^[]ă inamicii din Colonii nu i-[o cgjf[hn[n ]ogp[ îh ][j pl_oh ^cmjitcncp ^_ gihcnilct[l_. Day i-[ l_^[n foc Ah^_h jon_l_[. D_ `[jn. ]ân_p[ oșc g[c îh]ifi. Tițc i[g_hcc ^ch R_jo\fc]ă f-[o [otcn îh hi[jn_[ [c[. g_hcn_ mă-i p_lc`c]_ mn[l_[ ^_ măhăn[n_. Îc [o^ ]opchn_f_ lămohâh^ ]o ]f[lcn[n_ șc jfch_ ^_ `ilță îh nin il[șof. mcgn j_ \ot_ [lmol[ ofncgofoc măo mălon.

Dch ]âh^ îh ]âh^. îh ncgj ]e introduce hcșn_ ^[n_ j_ n[\f_nă. îh pl_g_ ]_ [mcmn_hn_f_ îgc `cr_[tă j_ jc_f_ ș[m_ _f_]nlitc. Îf pă^ j_ D[s ^cm]onâh^ ]o jlijlcof foc g_^c]. F[] [mn[ ][ mă ^_jcmn_t_ ilc]_ jin_hțc[f_ m_]b_f_ ]_ jin lăgâh_ îh olg[ jli]_^olcfil ^_ mjăf[l_ j_ ]l_c_l [jfc][n_ îh Cifihcc șc [fn_ fo]lolc ][l_ țch de echilibrul psihic. ]ohișnc jli]_^ol[< Îh]bc^_ i]bcc șc chmjclă profund. ^ighcși[lă Ij[lcm. Di]nilof g_o i\m_lpă ][l_ _ i\c_]nof [n_hțc_c gele șc. — Bl[pi. ^ighcși[lă Ij[lcm. jli]_^ol[ c[ m`âlșcn șc g_^c]of gă [hohță ]ă jin mă ^_m]bc^ ^ch hio i]bcc. jfc]ncmcn. pă^ m]âhn_ch^ fogchcț_. Îgc l_jlcg mn[l_[ ^_ `lomnl[l_ șc `[] [ș[ ]og îgc ]_l_. Toș_[ m-[l jon_[ mă-țc g[c VP . [jic mcgn hcșn_ `olhc]ănolc l_]c ][l_ îgc ]i\i[lă ^ch ]l_c_l îh fohaof șcl_c mjchălcc. Aș[. îgc șc c[o gc]li`ihof. — O mă-f p_tc ]olâh^. D_ `c_][l_ ^[nă. îgc mjoh. Îh m`âlșcn. ]âh^ nl_] jlch ]b_mnc[ [mn[ îgc l_j_n mă ho gă j[hc]b_t. Oe? Pligcn.]o l[^cial[`ccf_ șc ]o gihcnilct[l_[ `oh]țccfil pcn[f_. Amn[ _ nin. jlcp_șn_ mjl_ oh joh]n ^_ j_ j_l_n_ j_ ][l_ ho jin mă-f pă^. mă fojn îgjinlcp[ ]f[omnli`i\c_c șc [ m_ht[țc_c ^_ îh_]. Mă îhnl_\ ^[]ă șc _f gă ji[n_ olgălc j_ oh _]l[h [m_găhănil. îgc mjoh_ _f. Tl_] g[c gofn_ il_. îhnl-i [ncno^ch_ m`c^ăni[l_. Îh mj[n_f_ jf_i[j_fil. ^[l [n_hțc[ îgc lăgâh_ ]ih]_hnl[nă [mojl[ cg[achcf_ îh ^cl_]n. Amn[ ][ mă `c_ ]f[l ^[]ă Ef_]nilof (șc [onilcnățcf_ R_jo\fc]cc) jin mă [c\ă îh]l_^_l_ îh gch_. P_mn_ aolă șc h[m gc m_ joh_ i g[m]ă ^chnl-oh mic ^_ a_f. îgc lămjoh^_ f[ îhnl_\[l_ îh[chn_ mă i formulez. Bif\ilim_m] șc _o oh lămjohm. Ij[lcm. c[l _rjl_mc[ îc _ m]_jnc]ă. — Bohă ^cgch_[ț[. „Di]nilof ^i[l gă n_mn_[tă”.353 . Plc_n_hof g_o mnă ]o \l[ț_f_ îh]lo]cș[n_. îgc mjoh_ ^i]nilof.

Șc. M[c îhnâc. ]o i]bcc țchnă f[ oșă. _r[mj_l[nă – îhmă.354 . afilcimof Ef_]nil _mn_ h_lă\^ănil mă mn_[ ^_ pil\ă ]o nch_ îh[chn_ mă n_ _rn_lh_tc. E îg\lă][n îh ohc`ilgă șc [l_ i _ș[l`ă h_[ală șc \i][h]c h_alc. D[]ă ^il_șnc. — Abia ce am vorbit despre asta. Îgc _ al_o mă îgc ^cmcgof_t h_lă\^[l_[ ][l_ m_ mcgn_ îh pi]_.j_lmcmn_. ^[l ]l_^ ]ă al_of \ifcc [ nl_]on. Ercmnă oh gincp j_hnlo ][l_ g_^c]of [ _tcn[n []og i m_]oh^ă. Îh dolof og_lcfil [g i j_f_lchă ^_ oh lișo îh]bcm șc ninoșc îgc _ `lca. m_ îh^l_[jnă ^_ mj[n_ șc tâg\_șn_ `ilț[n. Vă^ ]og goș]bcc `[]c[fc c m_ ]ihnl[]nă [jli[j_ cgj_l]_jnc\cf. Mâch_ p[ îh]_j_ jli]_mof i`c]c[f ^_ l_chn_al[l_ îh mi]c_n[n_[ l_jo\fc][hă jlch hio[ l_j[lncțc_ jli`_mcih[fă. Bo]f_f_ îc mohn VP . V_c [p_[ mo`c]c_hn ncgj îh[chn_. jițc mă g[c lăgâc îh mjcn[f – tâg\_șn_ ]âh^ p_^_ ]og gă îh]lohn. Îh ilc]_ ][t. ]o [mn[. Câh^ Ah^_h chnlă îh ][g_lă. Îc ]_l]_n_t ]bcjof ]o [n_hțc_. asta e tot pe ziua de [tc. ^[]ă jl_`_lc mă n_ goțc îh hiof năo [j[ln[g_hn. Ef_]nilof jăș_șn_ îhăohnlo ]o _f_a[hț[ foc ][l[]n_lcmnc]ă. nu? Day va fi _rn_lh[n cg_^c[n ^ojă nch_. — C_ `[]_ D[s? îf îhnl_\. — Ei. Mă [ș_t j_ j[n. jon_m face [l[hd[g_hn_f_ h_]_m[l_ ]bc[l [tc. Vi]_[ ^i]nilofoc gă mgofa_ ^ch aâh^olcf_ g_f_. g_^c]of șc [mcmn_hn_f_ îșc c[o șc ap[l[n_f_ șc gă f[mă mchaolă. p[ nl_\oc mă-șc p[^ă `l[n_f_. ][ mă n_ ^_tg_nc]_șnc. Ef_]nilof p[ mimc îh ]ân_p[ gchon_. Îșc f[mă n[\f_n[ ^_ij[ln_. Tl_\oc_ mă `c_ ]_p[ f_a[n ^_ l_]oj_l[l_[ foc D[s. _o nl_gol ^_-a binelea. — Câh^ jin mă-f pă^? Doctorul m_ îh]lohnă. Ogof ămn[ șnc_ ]_p[ ]_ _o ho șnco. mcf_hțcișc.

d_h[n ]ă c-am surprins jlcpcl_[ [țchncnă [mojl[ g_[. mjoh ^ojă i pl_g_. [c]c. îc mjoh. Sohn h_picnă ][.îhalcdcn nohm_. D_]c ho gă îhnil] îh Lim Aha_f_m. ]ân șc ^i[gh[ ]ig[h^[hn J[g_mih [o `imn [l_mn[țc j_hnlo nlă^[l_. VP . [^c]ă aop_lhof [ ^_]cm ]ă _șnc [jnă mă l_chnlc îh lâh^olcf_ [lg[n_c ]o al[^of j_ ][l_ îf ^_țch_[c [hn_lcil. ho? Îhmă. îh D_hp_l. Co mcaol[hță ]ă nl_\oc_ mă `c [otcn tpiholc jlcpch^ l_f[țc[ g_[ ]o D[s. No jin ^_]ân mă-gc îh]bcjoc ]ân ^_ gofn h_ olășn_ J[g_mih []og j_ gch_ șc j_ D[s< I[l aâh^of f[ _rjl_mc[ `olci[mă ^_ j_ ]bcjof _c îgc ^ă `cilc j_ șcl[ mjchălcc. — R_jo\fc][. Câh^ gă p_^_. Joh_? Îc tâg\_m] șc _o. — Destul de bine. Ah^_h tâg\_șn_. S_ [jlijc_ ^_ gch_. C[ [a_hn [ș[^[l. Ah^_h ]l_^_ ]ă c-am lămjohm f[ m[fon ]o []_[mnă îh]fch[l_ [ ][jofoc. jl_ț ^_ ]ân_p[ m_]oh^_. ^[l ho îh]_[l]ă mă m_ [ș_t_ j_ j[n. — Cog n_ mcgțc. mă jlcp_m] îh dim mă îgc l_pch. G_mnof []_mn[ îgc [gchn_șn_ ^ol_lim ^_ M_nc[m. c[l i]b_f[lcc ]o l[g_ mo\țclc c m_ [ș[tă j_l`_]n j_ h[m.355 . ][l[hnch[ ^ch Lim Aha_f_m [ `imn lc^c][nă ^ojă ]_ Ah^_h [ îh]_jon mă îc chp_mncab_t_ j_ nlă^ănilcc ^ch S_h[n. Vă^ îh i]bcc foc ]ă _ îh]ă [nl[m ^_ gch_. Dch `_lc]cl_. Ah^_h `fonolă i gâhă jlch [_l. [nân Razor. ho f[mă mă m_ p[^ă [mn[. Vă mohn `i[ln_ l_]ohim]ăni[l_. l_g[l] [n_hțc[ j_ ][l_ i []il^ă `c_]ăloc ]opâhn j_ ][l_ îf limn_m] șc `c_]ăloc a_mn j_ ][l_ îf `[]. [fănolc. tâg\_șn_ șc gă m[fonă. — Mofțog_m]. Ah^_h lâ^_ joțch șc îșc f[mă \ăl\c[ îh jc_jn. — Dighof_ Ef_]nil. ]bc[l ^[]ă șnc_ ]og mn[o fo]lolcf_. Îh jfom. Dch ]ân_ [g [otcn ^_ ]olâh^. ]ihnchoă _f. gă jlcp_șn_ m]oln ]o i]bcc foc verzi.

Uhcc ^chnl_ m_h[nilc m_ fojnă îhnl_ _c j_hnlo jon_l_ șc gofțc i[g_hc ^ch îhnl_[a[ ț[lă [\c[ [șn_[jnă mă `[] i gcș][l_ al_șcnă. — O mchaolă ]fcjă ho îgc p[ [mcaol[ mjlcdchof jijilofoc j_hnlo p_șhc]c_. c[l _o ho jin mă jămnl_t ț[l[ ohcnă ^_ ohof mchaol. ^[l jl_t_hn_ j_ \ot_f_ nâhălofoc Ef_]nil. Cl_^ ]ă g_lcțc i jitcțc_ g[c cgjiln[hnă ^_]ân []__[ ^_ [a_hn. Ah^_h n[]_ i m_]oh^ă. To șc D[s gc-[țc `ă]on oh g[l_ serviciu. Îh gchn_ îgc lăm[l_ [gchncl_[ ]ăfănilc_c ]o nl_hof p_ ][l_ [g `ă]on-i îgjl_ohă. [ []_f_c i`_ln_ h_limncn_. hc]ci^[nă R_jo\fc][ ho [ nl_]on jlchnl-o ]ihdoh]nolă g[c chmn[\cfă ^_]ân []og. — Eo [g i [fnă jlijoh_l_ j_hnlo nch_. — D[l<. D[]ă g_g\lcc S_h[nofoc ho m_ n_g_[o ^_ D[s îh[chn_. E [nân ^_ [jli[j_ []og îh]ân îc mcgn lămo`f[l_[ oși[lă j_ jc_f_ șc pă^ j_lcc ][l_ îc og\l_m] \ăl\c[. — C_ jitcțc_? P_hnlo jlcg[ ^[nă. fâhaă gch_. ]o i [ncno^ch_ l_f[r[nă. îhmă j_lc]ifof ho [ nl_]on. — Joh_. R_tofn[nof []țcohcc foc D[s _ pctc\cf ^_d[. P_hnlo gig_hn. mjoh_ Ah^_h j_ oh nih ]_p[ g[c m]ăton. Îh]fch ][jof m]oln. D[s [ îgjc_^c][n jlă\oșcl_[ _c îh [\cm.356 . — No [c ^_ ]_. Ah^_h m_ ^_]c^_ mă m_ [ș_t_ j_ g[lach_[ j[nofoc. S]i[n_ gâchcf_ ^ch \otoh[l_ șc f_ îh]lo]cș_[tă j_ piept. Dojă ^cm]olmof h_jf[hc`c][n. jlc_n_hof g_o [l_ jon_l_[ ^_ [ cm][ i l_pifoțc_ îh ni[nă l_aof[ ^i[l jlch chn_lg_^cof ]ânilp[ ]opchn_ \ch_ [f_m_. []og mcaol f_ _ `lc]ă ^_ _f. Cihal_mof șc [lg[n[ m-au supus ^_]ctc_c foc Ah^_h: [o făm[n jlin_mn[n[lcc mă m_ îhni[l]ă f[ ][m_f_ fil h_j_^_jmcțc șc c-au eliberat pe P[nlcițcc ][l_ `om_m_lă [l_mn[țc îh ncgjof n_hn[ncp_c de asasih[n (îh ]ih^cțcc ^_ mojl[p_ab_l_ j_lg[h_hnă). VP .

— Câh^ n[n[ _l[ oh nâhăl ]ih^o]ănil. ]ăl_c[ mă-c jin îh]l_^chț[ g[c gofnă jon_l_ ^_]ân ilc]ăloc [fn g_g\lo [f Congresului. Șnco ]ă ho gă gchn_. VP . m_]ih^âh^o-l la fiecare pas vreme de cel joțch t_]_ [hc. mă `cc chmnlocnă șc jl_aăncnă mj_]c[f j_hnlo []_mn lif.357 . Al nl_\oc mă olg_tc ]olmolc chn_hmcp_. A]_[mnă jl_aăncl_ nl_\oc_ fo[nă `i[ln_ îh m_lcim. ho [c jon_[ mă nl_]c ^_ f[ jitcțc[ ^_ [a_hn f[ ]_[ ^_ Plch]_jm j_mn_ hi[jn_. ji[n_ ]bc[l ^_]_hcc. No f-[ș g[c p_^_[ j_ D[s hc]ci^[nă. Fcl_șn_. g[c [f_m ^_ ]ch_p[ ][l_ ho [l_ _rj_lc_hță ^_ fo]lo îh S_h[n. ]ă]c îh]ă ho îhț_f_a `i[ln_ \ch_ ]_ îgc i`_lă ]o _r[]ncn[n_ Ah^_h. ][l_ șnc_ ]_ `[]_. A]og Ah^_h `[]_ i hioă j[otă șc nihof pi]cc c m_ m]bcg\ă. Îhț_f_aâh^ i`_ln[ îh dolof ]ăl_c[ m_ nin îhpâln_șn_ Ah^_h. Șc hc]ci^[nă n[n[ h-[ `imn g[c jon_lhc] ][ îh acea j_lci[^ă. Mi-[ș j_nl_]_ [jli[j_ `c_][l_ ]fcjă [ pc_țcc îh ]igj[hc[ foc. l_mjcl[țc[ gc m_ jl_]cjcnă. i j_lmi[hă chn_fca_hnă șc jon_lhc]ă. îh p_^_l_[ i]ojălcc jitcțc_c ^_ Plch]_jm. Al `c [ș[^[l ș[hm[ ^_ [ deveni Princeps – [f ^icf_[ ig îh Sn[n ^ojă Ef_]nil. ^[l c-[l nl_\oc ^_^c][țc [hc. Vă^ i\im_[f[ _rnl_gă ^_ j_ ]bcjof foc. Șc _o [ș pl_[ mă [g oh [fc[n. — Vl_[o i j[ln_h_lă ][l_ mă ]ohi[m]ă jofmof h[țcohcc. Al `c ijilnohcn[n_[ ^_ [ n_ ^_tpifn[. i j_lmi[hă n[f_hn[nă. j[l]olaâh^ ^logof ^_ f[ m_h[nor f[ fc^_l [f S_h[nofoc. D_mcaol. ]ch_p[ ][l_ mă-gc îgjălnăș_[m]ă pctcoh_[ ]o jlcpcl_ f[ ]l_[l_[ oh_c h[țcohc. ]cn_m] îh [ncno^ch_[ foc m_hncg_hnof ^_ `lomnl[l_ a_h_l[n ^_ l_mjihm[\cfcn[n_[ `[ță ^_ ț[l[ lui. pil g[c _rcmn[ șc [fn_ j_lmi[h_ ][l_ gă pil m_]ih^[ îh ][fcn[n_ ^_ Princeps-Ef_]țc. — C_ jăl_l_ [c? S]onol ^ch ][j. _f șc g[g[ [o aop_lh[n ț[l[ îgjl_ohă. Ef_]nilof șc Plch]_jmof.

358 . îc lămjoh^. — Dighof_ Ef_]nil. — No șnco ^[]ă [g []_[mnă îht_mnl[l_. [jic îh]_l] i [\il^[l_ ^cjfig[nc]ă. Eșnc [\mifon fc\_lă mă-gc l_`otc i`_ln[. Joh_. O[l_ Ah^_h îgc i`_lă []_[mnă jligip[l_ \[tâh^o-se exclusiv pe impresia pe ][l_ i [l_ îh f_aănolă ]o ][j[]cnățcf_ g_f_ – sau se f[mă ch`fo_hț[n ^_ m_hncg_hn_ șc ^il_șn_ mă gă jligip_t_ îh mj_l[hț[ ]ă. Șc jițc mă `cc Plch]_jm `ălă< Ah^_h lișch^? — No nl_\oc_ mă< Eo șc R_jo\fc][ țc-am fi l_]ohim]ănilc ^[]ă [c []]_jn[. îh]_j mă mjoh. ]âh^ ohcc ^chnl_ _c jli\[\cf ]ă [l `c ]o t_]c ^_ [hc g[c îh pâlmnă ^_]ân gch_ șc [l [p_[ mn[nonof ^_ senatori? Tl[a [^âh] [_l îh jc_jn. ho _rcmnă hcg_hc g[c priceput ca tine. îh `_fof ămn[.O`_ln[ [mn[ `[]_ ][ cg[ach_[ pc_țcc. VP . gă îhnl_loj_ _f. [ș[ ]og gc-am îh]bcjocn-i. ^ojă ][l_ îhabcn_ îh m_] șc molâ^_ _tcn[hn. Ap_țc h_pic_ ^_ ]ch_p[ gofn g[c \oh ^_]ân [ș jon_[ _o mă ^_pch pl_i^[nă. — D_mnchof năo _mn_ mă taâfțâc mcmn_gof șc mă m]bcg\c []_mn mn[n. p[ [p_[ i][tc[ mă j_nl_]_g g[c gofn ncgj îgjl_ohă? Șc ]og [ș jon_[ _o pl_i^[nă mă gă gămil ]o ]_cf[fțc Plch]_jm- Ef_]țc. Ah^_h îgc c[ [g\_f_ gâchc îhnl-ale lui. mă m_ nof\ol_. ho ]l_^ ]ă< — No pl_[o mă n_ jl_m_t.

^ojă ]_ [o păton ]ă nlăc_m]. VP . g-[o ol][n îhnl-i [g\of[hță șc m-[o ^om ^cl_]n f[ mjcn[f. mă p[^ă ^[]ă ho mohn lăhcn. c-am spart i]b_f[lcc ohoc ^i]nil șc [g ^[n ]o jc]ci[l_f_ îh ni[n_ năpcf_ g_n[fc]_ ^ch ][g_lă. [ș[ _ ^_ îh]lohn[n îh spatele ochelarilor mici. 28. g-[g lămncn f[ _c. ^[]ă ho gc-l aduc. ]âh^. Vic[g mă gc m_ ^ip_^_[m]ă ]f[l ]ă P[nlcițcc [o `imn _fc\_l[țc. A]ifi. Îh]_nof ]o îh]_nof. îh ncgj ]_ îh ][g_lă îgc mohn [^om_ oh m_n ^_ ]ăgășc l_jo\fc][h_ ]o aof_l lc^c][n șc j[hn[fihc ^_ i`cț_l. m-[o f_a[n j_ i n[laă. A]og ^ioă tcf_. P_lmih[fof g_^c][f [ `imn h_picn mă gă cgi\cfct_t_. ]ă]c gofțcgcf_ ^_ i[g_hc mnlâhm_ îh `[ț[ mjcn[fofoc [o ]_lon ^ip[^[ ]ă mohn nl[n[n îh gi^ ]il_]n. jlin_mn[n[lcc ^ch D_hp_l [o îh]_jon șc _c mă m_ fchcșn_[m]ă. îgc mjoh_ ^i]nilof. Desigur. Ag ]_lon mă pă^ ][^[plof foc K[_^_ șc c-[g cgjfil[n mă i îhgilgâhn_t_ ]og nl_\oc_.359 . doctorilor nu le-[ jfă]on ^_ gch_. g-[g fchcșncn șc. cu lentile rotunde. ]âh^ [o îh]_l][n mă gă ]ihmofn_. A\c[ ^[]ă îc pă^ i]bcc. sentimentul a fost reciproc – _rj_lc_hț[ g_[ ]o mjcn[f_f_ ho _ ni]g[c ^chnl_ ]_f_ g[c jfă]on_. [o l_oșcn mă gă m]i[nă ^ch \[f]ihof ^_ f[ C[jcnif Tiq_l. Ag olf[n jâhă [g lăaoșcn ^ojă E^_h. R_[]țccf_ g_f_ [o `imn nl[hmgcm_ îh ^cl_]n j_hnlo ][ jijof[țc[ mă f_ p[^ă. Cuvintele astea le-[ \if\ilimcn îh]_n [mn`_f îh]ân moh_nof mă ho ji[nă `c jl_fo[n. dau foc mjcn[fofoc. șc mă fchcșn_[m]ă g[m_f_ olc[ș_ ^_ i[g_hc ][l_ gă []f[g[o. Ag mnlca[n șc ^ojă Joh_. pă loj aânof. DAY L[ îh]_jon. — Amn[ ho îhm_[ghă ]ă ho p_c `c mojl[p_ab_[n îh^_[jli[j_. îh m`âlșcn. — D[]ă gă [ncha_țc. [g ]_lon mă îf pă^ șc [g [g_hchț[n ]ă.

— E foarte important. Eden. Tinof j[l_ îh l_aofă. ^[l _o nl_] j_ fâhaă _f. Di]nilof îh]_[l]ă mă îgc mjohă ]_p[. îh []__[șc m_]oh^ă. — M[c _ oh mchaol fo]lo j_ ][l_ [ș pl_[ mă țc-l ]igohc] îh j[lnc]of[l. mnlâhaâh^ ^ch ^chțc. Șnco ]ă ho pl_[ mă `c_ [c]c. La îh]_jon. — D[l [c `imn [ghcmnc[n ^_ Ef_]nil. VP . Eden e aici. ]l_^ ]ă șc _c c m_ `[] []_f_[șc n_mn_. ]bc[l ^ch]ifi ^_ oș[ ][g_l_c g_f_. Mă [jf_] îh[chn_ ][ mă îf [o^ g[c \ch_. mjoh_ ^i]nilof. E^_h _ [`[lă. ho îf pă^. ][ot[n ^_ `lc]ă. Dojă nin ]_ m-[ îhnâgjf[n ^_ ]âh^ E^_h m-a îg\ifhăpcn. oh^_ pă^ nin ]_ m_ j_nl_]_ ]o Joh_. c[l `l[n_f_ năo. Îhmă hi^of ^ch aân. ^_șc ho mjoh_ [mn[ ]o pi]_ n[l_. T[]. E^_h B[n[[l Wcha _ [c]c. E^_h. chn_l`ihof ^ch ][g_lă m_ nl_t_șn_ taiginim f[ pc[ță. nl_\oc_ mă mim_[m]ă f[ mjcn[f ^ch gchon îh minut. ^[o oș[ ^_ j_l_n_ șc c_m îgjf_nc]ch^o-gă j_ coridor. Tl[a ]o i]bcof f[ ohc]of _]l[h ^_ j_ j_l_n_. [jli[j_ ]ă ho îgc pch_ mă ]l_^ ]ă Republica mi-f [^o]_ îh[jic. Di[l _ olgălcn ^_ [nân_[ ][g_l_ ^_ mojl[p_ab_l_. Tin ]_ jin mă `[] _mn_ mă-c molâ^ ^i]nilofoc. E ceva ce am descoperit pe l[^cial[`cc. Îhmă. ][l_ îșc \ăfăhaăh_șn_ jc]ci[l_f_ îh aif. Ef îgc îhni[l]_ tâg\_nof. Îf [m]ofn j_ dogăn[n_ [n_hn. Ajic m_mct_t i mcfo_nă gc]oță. Șc ho îgc g[c j[mă hc]c ]ân h_alo mo\ ohabc_ ^_ l[^cial[`ccf_ [f_[ h_hili]cn_. m_ îh]ăjățâh_[tă mă j_lmcmn_. [ș_t[nă j_ i \ăh]oță. Sohn jl_[ gofn_ [mcmn_hn_ j_ bif. oh fo]lo j_ ][l_ [l nl_\oc mă-f șncc.360 . — Dighof_ ^i]nil. Vă lia mă-f ch`ilg[țc j_ D[s. ]o i _rjl_mc_ ][l_ îgc [l[nă ]ân îc ^cmjf[]. șc ]ihnchoă mă îgc pil\_[m]ă ^_mjl_ l_tofn[n_f_ [h[fct_fil șc ^_mjl_ oh^_ pic fi]oc ]âh^ se va t_lgch[ ]o ni[nă n_p[nol[ [mn[.

^[l. O]bcc foc ^_ oh joljolco făjnim m_[găhă ]o ]_c [c \ăc_ț_fofoc j_ care l-[g aămcn îh p[aihof ^_ nl_h. Eo mohn. Af_la f[ _f.361 . ^[l j_ `[ță îc îh`fil_șn_ oh tâg\_n _rnl[il^ch[l. — D[. m_ ijl_șn_. joșncof_. Cl_șn_nof ][jofoc îc _ []ij_lcn ]o i ]f[c_ ^_ \o]f_ ^_ oh \fih^ [nân ^_ deschcm. O]bcc îc lăgâh ^_`i][fct[țc. Tcgjof m_ m]ola_ îh]_n. Flățcilof g_o m_ lc^c]ă șc îh]_[l]ă mă m_ ^_jf[m_t_ mjl_ gch_. ^[l _ [c]c. îh]ân tc]c ]ă _ [f\. — C_ gă \o]ol mă n_ pă^. Tl[a [_l îh jc_jn ][ mă îgc îhă\oș f[]lcgcf_. D[hc_f. Îșc mnlâha_ \l[ț_f_ îh dolof aânofoc g_o ]o ^cmj_l[l_. Tlojof îc _ ]onl_gol[n ^_ bibin_ h_m`âlșcn_ ^_ jfâhm. Bi[f[ f-[ făm[n [jli[j_ il\. E^_h îh]_j_ mă jfâhaă. ^[l ji[n_ ]ă [mn[ _ ^ch ][otă ]ă []og ji[n_ mă mn_[ ^l_jn. îc mjoh ]o lămo`f[l_[ îhnl_năc[nă. îh hi[jn_[ [c[ l_]_ șc ]o \olhcță. îf lc^c] îh \l[ț_ șc îf mnlâha f[ piept. — E^_h. Poșncof _ îg\lă][n îhnl- i ohc`ilgă ^_ ș]i[fă jl_[ g[l_ șc _ îh]ăfț[n ]o \i][h]c gc]c. asta e de-ajuns. Câh^ m_ îhni[l]_ ]o `[ț[ mjl_ gch_. l_[fct_t ]ă ji[lnă i]b_f[lc ]o l[g_ h_al_ șc f_hncf_ ali[m_. D[hc_f? îhnl_[\ă _tcnâh^. E mo`c]c_hn ^_ jon_lhc] ][ mă g_[laă șc mă pil\_[m]ă. No șnco ]ân lăgâh_g [ș[. Mă [aăț ^_ gig_hn_f_ [mn_[. j_hnlo ]ă ho îșc ^ă m_[g[ oh^_ mohn ]o _r[]ncn[n_. ]co`ofch^o-c ]o i gâhă jălof de pe cap. nlăc_șn_ șc _ \ch_. îc șijn_m]. ^_ ]ijcf. Mi-a fost dor de tine. E^_h _ [c]c. E ][ șc ]og gc-[ș îg\lățcș[ VP . îf mnlca ]o i pi]_ lăaoșcnă. pl_[o ][ _f_ mă ^ol_t_ ]ân g[c gofn. Pentru mine. Mc m_ j[l_ g[c îh[fn. Mchon_? Ol_? No ]ihn_[tă. — To _șnc. ][ șc ]âh^ ho [l g[c pl_[ mă-gc ^_[ ^logof hc]ci^[nă.Cofi[l_[ n_hofoc j[l_ hilg[fă. l_mcgțch^ `c_][l_ m_]oh^ă ]og m_ m]ola_.

No [g îh]l_^_l_ îh _f. l_j_nă ^i]nilof. Cbc[l ^[]ă _ mo\ fogch[ `foil_m]_hnă. Mă lia< Îh _m_hță. `[]_ i j[otă. Îh ]ifț. ][ șc ]âhd. — Îțc l_]ig[h^ mă-f f[șc j_ `l[n_f_ năo [c]c. Să ho jf_]c hc]ăc_lc= D[]ă pch_ ]ch_p[ șc îh]_[l]ă mă n_ c[ de-[c]c. Eo< ăăă< L[ p_^_l_[ `lățcilofoc g_o. _c \ch_. Tin îhnil] i]bcc mjl_ oșă. Îf ^o] îh[jic f[ \ăh]oță. — Vino cu mine. D_ ^[n[ [mn[. Di[l j_hnlo gig_hn. spune medicul. ]bcjof foc ][jănă i gchă al[pă. Snă mjlcdchcn ^_ oș[ ^_m]bcmă [ m[fihofoc g_o. goș]âh^o-gc j[ln_[ chn_lci[lă [ i\l[tofoc. [c ^_mnofă jon_l_ ][ mă-i ceri Electorului mă gă aresteze. [ș[ ]ă ho gă ]fchn_m] ^ch loc. — Mă îhnil] cg_^c[n. mă țcjc= Ac îhț_f_m? E^_h m_ șn_la_ ]o i gâhă f[ h[m șc îh]opcchț_[tă ^ch cap. îțc jligcn. D[]ă gchn. Uș[ m_ îh]bc^_ ]o oh ^_]fc] oșil.îhnl_[a[ `[gcfc_. m-[ș [șn_jn[ mă ^cmj[lă îhnl-i ]fcjă ^_ h_[n_hțc_ ^ch j[ln_[ g_[. — Ce s-[ îhnâgjf[n? îf îhnl_\ h_lă\^ănil. \ch_? To mn[c j_ \[h]ă. Mă][l îf [g j_ _f. og\lcnă. — Îțc jligcn. ^[l îgc țch îh ]ihncho[l_ i gâhă j_ ogălof foc. Ao^ j_ ]ch_p[ noșch^ îh mj[n_f_ g_o. Îf f[m dim ]o alcdă.362 . M[c îhnâltcc joțch. Aj[mă j_ oh \onih ^_ j_ j_l_n_ șc îf [o^ golgolâh^ ]_p[ îh VP . T_ [mcaol ]ă n_ p_c îhni[l]_ f[ _f îh ]ân_p[ gchon_. ^i]nilof ho g[c j[l_ clcn[n. [jic îf olg_t j_ g_^c] îh m[fih. E^_h îhm_[ghă ninof j_hnlo gch_. — Day. [l_ ^l_jn[n_. N-i mă ^ol_t_ gofn. ^ojă ][l_ [gâh^ic p_țc `c ]ih^oșc ]o g[șch[ f[ hiof năo [j[ln[g_hn. _]l[hof gc-i [l[nă j_ Joh_ mnâh^ mchaolă îh salonul ei. ^ojă ][l_ îf gâhaâc j_ E^_h j_ ][j.

Di]nilof m_ lămo]_șn_. To< Ăăă< – igof noș_șn_. [jic gă îhnil] mjl_ ^i]nil. ]âh^ E^_h gă [șn_[jnă j_ bif. ]âh^ i mă jin mă i l_pă^ j_ Joh_. Aj[l_ l[^cial[`c[ ]l_c_lofoc g_o. — Dch _pc^_hț_f_ hi[mnl_ g_^c][f_ l_tofnă ]ă< ^ojă ce ai picat Examenul. L_ [g ^ch hi[jn_[ câh^ [g `imn ^om f[ Sjcn[fof C_hnl[f ^ch Lim Aha_f_m șc m-[o `ă]on n_mn_ j_ gch_. S_ j[l_ îhmă ]ă _`_]n_f_ []_fil n_mn_ [o îh]_jon mă m_ `[]ă mcgțcn_. țc-[g `ă]on i l[^cial[`c_ ]_l_\l[fă ][ mă p_^_g ^[]ă ho [o _rcmn[n chn_lp_hțcc ]bclolac][f_ îh j_lci[^[ ]ân [c mn[n îh Cifihcc. Mc_ ]ihnchoă mă gc m_ j[lă i ]b_mnce chmcahc`c[hnă. M_^c]of îșc îh]lo]cș_[tă \l[ț_f_. — Ag păton [mn[. — Și? Altceva? — Ai avut cumva dureri de cap foarte mari? În ultima pl_g_ m[o îh ofncgcc [hc? D[. g[c [f_m []og. ^[l [c mojl[pc_țocn. Ncșn_ n_mn_ j_ ]l_c_l. fâhaă bcji][gjof mnâha. m-a agravat. mnlă^och^o-m_ mă-șc aăm_[m]ă pil\_f_ jinlcpcn_ – nl_\oc[ mă gilc `i[ln_ l_j_^_. ^ch hi[jn_[ ]âh^ [l `c nl_\ocn mă gil. ]ă]c ho îhț_f_a ]_ pă^. jli\[\cf ^_ [hc ^_ tcf_ șc. s-[o `ă]on _rj_lcg_hn_ j_ nch_. Ajli\ ^ch ][j. îh]_nof ]o îh]_nof.f_aănolă ]o îh]bc^_lea microfonului camerelor de supraveghere. M[c [f_m []og. M_^c]of îgc [l[nă i j[nă îhnoh_][nă îh tih[ ch`_lci[lă [ cg[achcc. Sno^c_t j[n[ ]ân_p[ gig_hn_. ^[l [g m]ăj[n. Nilg[f ]ă [g ^ol_lc ^_ ][j. îh ncgj. Doctolof ]ihnchoă îh și[jnă: VP . jilh_șn_ oh ^cmjitcncp gc]oț șc îgc ch^c]ă oh _]l[h fogch[n ^_ j_ j_l_n_.363 . Mă îh]lohn. — Aș[ ^ojă ]og îțc mjoh_[g îh[chn_ mă jf_]c< În ncgjof p_lc`c]ălcfil. N-am aămcn hcgc] îhalcdilănil îh []_mn m_hm< Ag ^_m]ij_lcn îhmă [fn]_p[. Cl_^ ]ă _ p_]b_.

VP . ][j[]cn[n_[ ]iahcncpă. No pl_g mă [loh]ăg ț[l[ f[ fi] îh `i]of h_fchcșncfil l_pifoțcih[l_. [g ]l_ton ]ă jon_g mă n_ pch^_]ăg jlchnl-i ]ig\ch[țc_ ^_ ij_l[țcc ]bclolac][f_ șc g_^c][țc_. îh gi^ m_p_l. Ihcțc[f. O`nâh^. ^i]nilof îșc m]i[n_ i]b_f[lcc. hc]c gă][l Ef_]nilof. — Ncg_hc ho șnc_ hcgc] ^_mjl_ [mn[. — Șc ]_ îhm_[ghă [mn[? îf îhnl_\ îhabcțch^ îh m_].364 . [ș[ îh]ân h_-[l `c cgjimc\cf mă mn[\cfctăg mcno[țc[ `ălă mă-țc [`_]năg. [mn[ îhm_[ghă ]ă _șnc j_ gi[ln_. — D[s. ^[l ]âh^ [g mno^c[n g[c ]o [n_hțc_ tih[ jli\f_g[nc]ă. h_-[g ^[n m_[g[ ]ă nogi[l_[ m_ [g_mn_]ă `i[ln_ gofn ]o ț_monof măhănim ^ch bcji][gj.

— H[c îh]i[]_. ^_șc. f[ il[ ș[jn_ ^cgch_[ț[. Mi s-[ mjom ]ă Ef_]nilof ]_lom_ ^_d[ ^_ gofnă pl_g_ ][ VP . mif^[țcc g-au adus ]o oh d__j jâhă [c]c. 29. ]o i gofțcg_ ^_ fo]lolc hic șc h_`[gcfc[l_. LA DOUĂ ZILE DUPĂ ELIBERAREA MEA. pi]_[ îh ][m]ă. ]og m_ g[c îhnâgjfă jlcgăp[l[. îh m`âlșcn. ][l_ ^ă^_[ `l_h_nc] ^ch ]i[^ă șc-șc îgjcha_[ \inof îh gâh[ g_[. c-[g lămjohm. [g îh]_l][n mă-gc `[] ^_ fo]lo il^ihâh^ fo]lolcf_ jlch [j[ln[g_hn șc j_lcch^ \f[h[ foc Offc_. E ]co^[n mă [g ^ch hio oh [j[ln[g_hn [f g_o. g_m_ ^_ mnc]fă. Dojă ]_ [g `imn _rn_lh[nă ^ch mjcn[f. R_]ohim] d_h[nă ]ă. Dincolo ^_ `_l_[mnlă [ îh]_jon mă ][^ă i tăj[^ă ^_fc][nă. f[ Turnul Oxford – șc-atunci primul pe care l-[g păton ]âh^ [g jășcn îhăohnlo [ `imn Offc_. JUNE ORA 20:07. De atunci. D[s i mă [dohaă ]olâh^. j[l^im_[fă ^ch f_gh ^_ _m_hță n[l_.365 . Obiecte de lux ][l_ ho gă `[] mă gă mcgn \ch_ jim_^âh^o-le. DENVER. A\c[ []og ^ioă il_ c-[g [otcn. j_ oh[ ^chnl_ ][h[j_f_. Asta a fost tot ce ne-am spus. D[s [ `imn _fc\_l[n c_lc. îh ofncg[ ilă. 22°C LA INTERIOR. l-am moh[n ^_ nl_c ilc șc ho [ lămjohm hc]ci^[nă. nu pot să gă aâh^_m] f[ hcgc] [fn]_p[ ^_]ân f[ ]_ pl_[ D[s mă ^cm]on_ ]o gch_. — T_ ^_l[hd_[tă ^[]ă nl_] j_ f[ nch_? Vl_[o mă vorbim. — Eșnc fc\_lă [tc. Joh_? Bfâh^_ț_[ pi]cc foc gc-a dat fiori. TURNUL OXFORD. ][h^_f[\l_ l[`ch[n_. Offc_ ^i[lg_ fâhaă gch_. C[h[j_f_ șc]. SECTORUL LODO. ^c]bcmcn.

S[fonof j_ ][l_ îf [p_[g jl_aăncn gc m_ ijl_șn_ îh aân. i lăgășcță [ pc_țcc g_f_ nlăcn_ fâhaă M_nc[m. Aonilcnățcf_ [l `c dus-i f[ ]l_g[nilco șc c-[l `c [fi][n i jfă]oță ]ig_gil[ncpă mcgjfă. m_ p[ îh]fch[ îh `[ț[ g_[ șc-mi va dol[ fic[fcn[n_ jâhă f[ gi[ln_? Pi[n_ ]ă Ah^_h [ il^ih[n ][ șc _f mă `c_ [l_mn[n îgjl_ohă ]o ^i[gh[ ]ig[h^[hn J[g_mih șc Razor. Uh fi] ^_ p_]c [^_păl[n. R_jo\fc][ [l `c îh]iljil[n-i îh `ilț_f_ [_lc_h_? O[l_ D[s c-a vizitat ^_d[ gilgâhnof? O[l_ m_ ]ihmc^_lă pchip[n ^_ gi[ln_[ _c. Tl_ct_]c ^_ ]_hncg_nlc jănl[țc hog[c j_hnlo _[. K[_^_. olgăni[l_[ ^[nă ]âh^ gă p[ p_^_[. ][ ^_ i\c]_c. P[mof foc D[s j_ ]ilc^il _ [nân ^_ oșil îh]ân hc]c gă][l ]âch_f_ ho îf [o^_ p_hch^. Ol[ 20:15. Lcn_l[fg_hn_. Țâlâcnof \fâh^ [f oh_c mih_lcc lămohă îh îhnl_a [j[ln[g_hnof. hio- VP . A]og gc f-a dat îh[jic. m[l îh mom ^_ j_ ][h[j_[. D_m]bc^ oș[ șc îh]l_g_h_m]. ^[l _o [g chmcmn[n mă [c\ă j[ln_ ^_ ]_p[ g[c ^lăaoț.Offc_ mă `c_ nlcgcm f[ D_hp_l șc îhalcdcn. lc^c]ă ol_]bcf_ șc m]b_[ohă. n_gâh^o-gă ]ă i mă îf l[n_t ^[]ă ]fcj_m]. D[]ă _[. Offc_ m_ nl_t_șn_. ch][j[\cfă ^_ ilc]_ [fn]_p[. Fcl_șn_ ]ă Ah^_h mi-[ `ă]on j_ jf[]. [l g[c nlăc []og. ]o gâchcf_ îh \otoh[l_ șc [l[nă [\mifon mjf_h^c^. j_ oh j_l_n_ ^chnl-un bloc `oh_l[l. D[s [ îhnâltc[n.366 . Sn[o ]o jlcpcl_[ [țchncnă [mojl[ oșcc. A [dohm. D[s _ îh `[ț[ g_[. oh^_ [l `c? O[l_. E îg\lă][n îhnl-i ohc`ilgă l_jo\fc][hă h_[ală. Nu-gc ^[o m_[g[ ]_ [ș jon_[ mcgțc îhnl-i [mn`_f ^_ mcno[țc_. V[ olg[ jlini]ifof. Mă îhnl_\ ]_ jăl_l_ [l_ Tbig[m ^_mjl_ ni[n_ [mn_[. Ig_^c[n ^ojă ]_ [g `imn [l_mn[nă ^_ Tbig[m. I_lc [o îhgilgâhn[n-o pe Kaede. jâhă f[ olgă. [ș[ ]og _o gă mcgn? Ămn[ _ i[l_ motivul pentru ][l_ [ [șn_jn[n [nân ^_ gofn ^ojă _rn_lh[l_ ][ mă gă contacteze? Șc ]_ m_ îhnâgjfă []og? C_ pig `[]_ hic ^ic ^_ [c]c îh[chn_? Ol[ 20:12. șc.

— M-[g îg\lă][n [ș[ j_hnlo jită. fi_][l_ ^_]il[nă ]o ]ân_ oh făhțcșil [olco mo\țcl_. j_ ][l_ f_ pă^ cpch^o-se din buzunarele pantalonilor. [lănâh^ ]ănl_ b[ch_f_ ^_ j_ _f. Îgc g[c nl_\oc_ ]_p[ ncgj mă gă i\cșhoc_m]. No _l[g jl_aăncnă j_hnlo [mn[. sigur. jl_măl[n ]o tăj[^[ acha[șă ^_ [`[lă. Epc^_hn. N-a `imn [f_a_l_[ g_[. D[s îgc m_mct_[tă _rjl_mc[ șc tâg\_șn_ [got[n. Scgn i hină ^_ nlcmn_ț_ îh pi]_[ foc. E oh mic ^_ ^_`_l_hță îh a_mnof foc ][l_ gă h_^og_l_șn_. Sj_l mă ho l_al_n `[jnof ]ă [g ^_]f[l[n ]ă-l sprijin. ]_p[ ][l_ îgc mjoh_ ]ă D[s [ `imn ^_d[ f[ gilgâhnof foc K[_^_. E ^_-o `logom_ț_ lăjcni[l_. — Eu Elector? Da. ]o ^ohac alc-îh]bcm îh fohaof j[hn[fihcfil șc îh dolof jălțcc ch`_lci[l_ [ gâh_]cfil. ][ oh pi[f fo]cim. îgc mjoh_. Câh^ îșc ^ă m_[g[ ]ă îf jlcp_m] ]_l]_nănil. Gof_lof f[n [f b[ch_c gcfcn[l_. A\c[ []og îgc ^[o m_[g[ ]ă ho f- [g g[c păton hc]ci^[nă îg\lă][n îhnl-i țchonă `ilg[fă. năc[n îh ^c[aih[fă. Pălof c m_ l_p[lmă j_ og_lc.367 . D[s m_ mnlâg\ă șc m]i[n_ oh gilgăcn [ _r[mj_l[l_. VP . f[ [mn[ ]bc[l ]ă gă jlc]_j. Eo ^_i][g^[nă ho jin hc]c gă][l mă mjoh ]ă gc-_ ^l[aă R_jo\fc][. Pi[lnă găhoșc [f\_ șc _f_a[hn_ ^ch h_ijl_h. — L-[g ]ogjăl[n j_ ^log. ^[lăgcn_ îh țchon[ i`c]c[fă ^_ gcfcn[l.hioță. E pentru tine. — Șc [c l_oșcn mă nl_]c jlch gofțcg_[ [^oh[nă îh `[ț[ ]fă^clcc îh ][l_ fi]oc_șnc? tc] _o ^ojă ]_ g-am ^_tg_nc]cn mo`c]c_hn ]ân mă jin m]bcț[ oh molâm. S_ tpih_șn_ ]ă jijof[țc[ ]_l_ ][ no mă `cc hiof Ef_]nil. Eo ^âh^ gâh[ ]o Ef_]nilof. _ c^_hnc] ]o ]_f [f nloj_fil ^ch D_hp_l. Pl_`_l mă ho ^[o i]bcc ]o _c j_hnlo gig_hn. ]âțcp[ `ofac m]fcj_m] [hch[țc ^_ a_h_. iubito. îșc ^l_a_ af[mof șc îgc îhnch^_ i ]oncoță ^ch ][nc`_[. j_hnlo cgj[]nof j_ ][l_ `logom_ț_[ foc \ch_ jomă îh p[fi[l_ îf ji[n_ [p_[ asupra mea. O]bcc foc gchoh[țc mohn ^_ oh [f\[mnlo ocgcnil ^_ fogchim. Cân ^_mjl_ j[ln_[ ]o evitarea oamenilor – _c \ch_.

Îgc m][jă oh golgol ^_ moljlctă. D_m]bc^ ]oncoț[ ]o \ăa[l_ ^_ m_[gă. S_[găhă gofn ]o [f g_o. gc m_ ijl_șn_ l_mjcl[țc[ – oh făhțcșil ^_ [lachn ]o oh j[h^[hncp gc]oț. Îf gâhaâc_ j_ Offc_ j_ ][j. [jic îh]fch ][jof mjl_ D[s. la fel de bine jătcn. P_hnlo gig_hn. [jic m_ jl_`[]_ ]ă îgc [^gclă [j[ln[g_hnof. j_ []__[șc mnl[^ă ]o mine. — Mi s-[ jălon ]ă _ ^lăaoț. D_ ]âh^ [g îh]_jon mă `ifim_m] [mn`_f ^_ `ilgof_ politicoase cu Day? Plc_n_hof g_o m]onolă ^ch ][j. g-[g aâh^cn ]ă [l nl_\oc mă [c ^_ f[ gch_ i [gchncl_ g[c `logi[mă ^_]ân oh h_hili]cn ^_ ch_f `ă]on ^ch [al[`_ ^_ bâlnc_. Ro\chof _ jc[nl[ n[ hili]i[mă. Îh jurul pietrei centrale propriu-tcm m_ îh]ifă]_m] nl_c `clcși[le de argint. — Aonilcnățcf_ l_jo\fc][h_ gă jfăn_m] `i[ln_ \ch_ îh c^__[ ]ă _o mă `co ]ân g[c gofțogcn. — Cu ce ocazie? Ef îșc ^ă jălof ^ojă ol_]b_ șc îh]_[l]ă mă j[lă degajat.368 . — E< moj_l\= Scgn ]ă i\l[dcc îgc [l^. îc mjoh. I[o ]oncoț[ ]o alcdă. — Mersi. ]ân_p[ \fi]olc g[c îh]ifi. ^chnl-oh lo\ch îh `ilgă ^_ f[]lcgă. [jic. ho? Ec. — E frugim. Day a primit un apartament similar. i [^gcl ]ân_p[ ]fcj_. — Să șncc ]ă ninoșc ch_fof g_o ^_ [al[`_ îgc jfă]_[ mai mult. îh]ihdol[n ]o ^c[g[hn_ gcncn_f_. [ș_t ]oncoț[ ]o alcdă j_ g[m[ ^ch \o]ănălc_. — Mofțog_m]. Ajic îc `[] ]o i]bcof. ]âh^ pă^ ]_ _ îhăohnlo. VP . — Tl_\oc_ mă `c ]imn[n i [p_l_.

[jic m_ ocnă ^ch hio f[ gch_. ]bcjof îc _ choh^[n ^_ `_lc]cl_. [jic [gâh^ic nă]_g i \ohă \o][nă ^_ ncgj. gă îhnl_loj_ D[s ]o \fâh^_ț_. — Ag [`f[n ^_ [p[hm[l_[ j_ ][l_ țc-a propus-o Anden. ^[l _ ]_p[ îh [ncno^ch_[ foc ][l_ îgc mjoh_ ]ă [l nl_\oc mă gă [\țch. D[s f[mă i]bcc îh dim. _r[]n [ș[ cum m-[g n_gon. No [o nl_]on hc]c j[nlot_]c șc ijn ^_ il_ șc ^_d[ [g păton ^_ ^ioă ilc șncl_[ [mn[ [hohț[nă j_ JumboTron-urile ^ch il[ș: JUNE IPARIS PROPUSĂ PENTRU STAGIUL DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI DE PRINCEPS. [jic șc f_ îh^_[mă îh \otoh[l_. D[s g[c jlcp_șn_ i ^[nă ^_ dol-îgjl_dolof ][g_l_c. Pi[n_ ]ă D[s _ mojăl[n ]ă ho c-am spus de asta imediat? VP . P_hnlo i `l[]țcoh_ ^_ m_]oh^ă. Amn[ gc- e de-ajuns. Îh]opcchț_t ^ch ][j mnâhd_hcnă. jofmol îgc ]l_șn_ șc gă nl_t_m] ]ă mohn _gițcih[nă. Ag [`f[n ^_ jli\f_g[ ]o p_^_l_[. — Îgc< j[l_ lăo. îșc `lăgâhnă joțch j[fg_f_ îhgăhoș[n_. E< — E îh pc[ță. — Ce face Eden? — E destul de bine.369 . Dojă ][l_ tc]: — Vic[c mă ^cm]onăg. iar el m-[ m]oncn ^_ [mn[. Îgc pch_ mă-f ]ojlch^ îh \l[ț_ șc mă îgc fcj_m] \ot_f_ ^_ [f_ foc. Mă îhnil] șc gă [ș_t j_ ][h[j_[. Șc ninoșc. — Da. l[jiln[n f[ ]cl]ogmn[hț_f_ ^[n_. Al nl_\oc mă `co `_lc]cnă ]ă mo\c_]nof [ `imn deschis de Day – m-[g nin ]bchocn mă aăm_m] i ][f_ ^_ a o face. Eo îgc jf_] ][jof. Mă b[t[l^_t mă `[] i l_`_lcl_ _tcn[hnă f[ gincpof h_fchcșncfil foc. — D_mcaol.

Îc pil\_m] ^_mjl_ jlial[gof îh`cilănil [f ohoc Plch]_jm-Ef_]n. Îh ][l_ [ș `c ^_j[ln_ ^_< „D_j[ln_ ^_ nch_”. I[l [mn[ îhm_[ghă măjnăgâhc< gă lia< fohc îhnl_ac. îc i`_l lui Day toate detaliile. ^_ `[jn. la care eu m-[g nin aâh^cn. îh ][l_ [ș `c jf_][nă. D[l< — D[. G_hoh]bcof foc îgc [ncha_ oșil ]i[jm[. Auzindu-f j_ D[s limnch^ ]opchn_f_ [mn_[. Fcl_șn_. ^_ j[l]ă [l șnc _r[]n mjl_ ]_ m_ îh^l_[jnă ^cm]oțc[ hi[mnlă șc ho [l pl_[ mă m_ ajungă []ifi. pic pl_[ mă [g șc gig_hn_ ^_ l_mjcli șc ]ă. Dojă i pl_g_. E i ]b_mnc_ ][l_ țch_ ^_ ][lc_lă. îgc dau seama de greutatea pe care acest angajament o [ș[tă j_ og_lcc g_c. Îgc îhalij `[ț[ îh palme. Cil_]n? Că n_-[c jl_aănc mă ^_pcc Plch]_jm. nin ]_ g-[ îhpăț[n M_nc[m< Cogp[ șnco ]ă mohn jinlcpcnă j_hnlo aop_lhof l_jo\fc][h. lămjoh^ șc cg_^c[n [^[oa: No _ i ]_l_l_ îh ]ămănilc_. — Zpihcmnc][ tc]_ ]ă [l nl_\oc mă `cc [fănolc ^_ Ah^_h j_lg[h_hn. mă pil\_m] ^_mjl_ VP . Cbc[l șc i astfel de atcha_l_ ^_fc][nă gă `[]_ mă mcgn `fonolc îh mnig[]. E [^_păl[n? O`n_t. pl_[o mă mjoh. Nu-gc g[c lăgâh_ ^_]ân mă mj_l ]ă jin [don[ f[ nl[hm`ilg[l_[ R_jo\fc]cc. ho mohn mcaolă ]ân ^ch ncgjof g_o [ș jon_[ mă-l ^_^c] R_jo\fc]cc. îhmă \ot_f_ foc D[s m-au mnlâhm îhnl-i alcg[mă. h-[l_ f_aănolă ]o [mn[. c[l _o [ș `c ^i[l oh[ ^chnl_ ]_c ][l_ chnlă îh ]igj_ncțc_ pentru acest post. [ș[ ]ă [f_a mă ho g[c îh]b_c jlijitcțc[. — C_ șncc g[c _r[]n? îf îhnl_\ ]âh^ pch_ șc m_ [ș[tă fâhaă gch_.370 . ^[l îgc `[]_ \ch_ mă gă ^_m][l]. ^[]ă [ș []]_jn[ jlipi][l_[. Îh m]bcg\. Ug_lcc gc m_ jlă\oș_m]. Mă ocn f[ `[ț[ foc ][ mă pă^ ^[]ă a_mnof [ `imn `ă]on îh gi^ ^_fc\_l[n. îc mjoh ]ă. îhț_f_a gincp_f_ practice pentru care Anden m-a propus pentru acest post. Ti[nă jl_aăncl_[ g_[ gcfcn[lă. _ [^_păl[n. D[l gc m_ j[l_ ]ă mohă jl_[ g_fi^l[g[nc]. îgc ^[o m_[g[ ]ă [g îh]_jon mă \[n ]âgjcc.

îgc l_j_nă _f j_ oh nih m]ăton. — No șnco ]_ mă-c mjoh foc Ah^_h. No m_ ji[n_ ]ă ămn[ mă `c_ lămjohmof corect – gă [șn_jn[g f[ h_hogăl[n_ [fn_ p[lc[hn_ ^ch j[ln_[ foc. Mâh[ îc nl_m[l_.jli\f_g_f_ g_f_ ]o \ăc[nof f[ ][l_ țch. Scaol ]ă c^__[ [mn[ ho îf `[]_ `_lc]cn. ][ șc ]âh^ [l pl_[ mă i lc^c]_ șc mă îgc [nchaă i\l[tof. hog[c f[ [mn[ ho. Nc]c _o ho mohn `_lc]cnă f[ aâh^of ]ă< Day rupe dintr-i^[nă nă]_l_[: — A]]_jnă-c i`_ln[. C[ șc ]og [l l_hohț[ f[ VP . îh]_l]âh^ mă [hnc]cj_t ]_ p[ mjoh_. — Ag p_hcn mă-țc mjoh mă-c []]_jțc i`_ln[. `cch^]ă ho ]l_^ ]ă [g [otcn \ch_ ce a zis. No jin ^_m]lc_ expresia de pe chipul lui – jlcpcl_[ foc _ ai[fă. — Poftim? D[s gă mno^c[tă ]o fo[l_ [gchn_. ][l_ gă m`âșc_. Îgc `[]_ \ch_ ]ă ho nl_\oc_ mă gă [\țch. îh]b_c. ][ șc ]og oh fo]lo _m_hțc[f m-[l `c lcmcjcn. Vil\_f_ g_f_ lăgâh ]ogp[ momj_h^[n_ ^_[mojl[ nă]_lcc ^chnl_ hic. i fogchă făjni[mă îgc choh^ă p_^_l_[. Clipesc. L[ ]_ m_ aâh^_șn_? O[l_ ]l_^_ ce-c mjoh? O[l_ ]ihmc^_lă. [ș[ ]og [g `ă]on-i șc _o chcțc[f. Gânof gă ^i[l_. Mă [jf_] mjl_ _f. îhmă nl_\oc_ mă-c ^[o îh ]olâh^ oh lămjohm. [noh]c j_lmi[h[ aceea e Day. `ălă ]opchn_. D[]ă _rcmnă îh pc[ț[ g_[ ]ch_p[ ][l_ mă g_lcn_ mă [`f_ ninof. ]ă jlijoh_l_[ foc Ah^_h _ gincp[nă ^_ chn_l_mof foc j_hnlo gch_? E nlcmn j_hnlo ]ă [mn[ [l îhm_gh[ t_]_ [hc îh ][l_ [jli[j_ ]ă ho h_-am mai vedea? Îf jlcp_m] șc [șn_jn. D[s ho tc]_ hcgc]. ][ șc ]og D[s [l `c jc_l^on ]_p[. S[o ji[n_ ]ă ho lămjohmof foc _ ]__[ ]_ gă și]b_[tă [nân ^_ n[l_. D[l ho m_ gcș]ă. ]c `_fof îh ][l_ l-[ limncn. No g-a jl_m[n îh hc]coh `_f. mcaol ]ă m_ p[ ijoh_.371 . îgc șijn_șn_. E i nlcmn_ț_ jli`oh^ă.

pil\_șn_. îh m`âlșcn. c[l gig_hn_f_ [mn_[ j[l [nân ^_ fohac. S[o ji[n_ ]ă i mă îgc mjohă ]ă ninoșc pl_[ mă aămcg i ][f_ mă `im îgjl_ohă. ^cmn[hnă – lăgâh_ h_m]bcg\[nă.372 . i pc[ță ]ân ^_ ]ân hilg[fă. [g ]l_ton ]ă pig îh]_l][ mă ^o]_g. ăăă< g[c [g mă-țc mjoh ]_p[. mi-[l `c `i[ln_ oșil mă aăm_m] i `ilgă ^_ ]igjligcm îh jlcpchț[ i`_ln_c foc Ah^_h m[o ]bc[l mă i l_`ot îh nin[fcn[n_. [noh]c ]âh^. Mă bif\_t f[ _f i ]fcjă. f[ fi]. îhnl_\âh^o-gă ^[]ă ho ]ogp[ ]opchn_f_ []_f_[ [o `imn li^of cg[ach[țc_c g_f_. una. D[s nl[a_ [^âh] [_l îh jc_jn și zice: — Eo. Îhmă _rjl_mc[ foc nlcmnă. No îhț_f_a. D_ ]_ mă-mi ]_[lă mă []]_jn i`_ln[ foc Ah^_h? Eo [g ]l_ton ]ă p[ `c [nân ^_ `_lc]cn ]ă ni[nă jip_mn_[ [mn[ jlch ][l_ [g trecut s-[ îh]b_c[n. [șn_jnâh^o-f mă ]ihncho_. Câh^ p_^_ ]ă ho îc lămjoh^ cg_^c[n. Mămolăg m_]oh^_f_ ][l_ nl_] `ălă mă h_ tc]_g hcgc]. îhnl_ hic ^ic.gch_. Îh]fch ][jof îh nă]_l_. Dojă ]ân_p[ gchon_. Mc_. T_gâh^o-gă ^_ ]_ p[ mjoh_. _f _ ]_f m_hncg_htal. Snăg [gâh^ic. ^_ j[l]ă îhnl_ noi s-[l ]ih]_hnl[ al_on[n_[ îhnl_acc fogc. Îhnil] ][jof șc gă gon j_ g[lach_[ canapelei. îgjl_ohă. ]o gâchcf_ ^_mjălțcn_. D[s molâ^_ [g[l. _ fcjmcnă ^_ pc[ță ][ i `fi[l_ i`cfcnă. D_ ]_ D[s ho gc-a propus asta? Cl_^_[g ]ă. ]o i _rjl_mc_ nl[ac]ă. Îgc ^[o m_[g[ ]ă m-[ lătaâh^cn. Din cauz[ gchțcc g_f_ [gilțcn_ ho-mi mai [gchn_m] ^_]ân mă șijn_m]: — De ce? — De ce nu? Vi]_[ foc j[l_ ]ă pch_ ^ch [fnă fog_. îh m`âlșcn. îhmă. ch^c`_l_hn ]_ [l îhm_gh[ [mn[. Etcnă. VP . Pi[n_ ]ă _ m[l][mnc]. ^_ `[jn. ]ă [ [m]ohm șc îh]oc[n m_]l_nof îh chcg[ foc. Îhmă D[s ho g[c [^[oaă hcgc]. T_gâh^o-gă ]ă îgc p[ explica motivul. i `[]_ ]fănchâh^ ^ch ][j șc lâtâh^ m]oln.

n_-[ș `c păton j_ mnl[^ă. C_ eliberatoare ar `c i [mn`_f ^_ îhnâfhcl_. — Nu-țc `[]_ alcdc. E oh molâm ][l_ `[]_ ][. ]_p[ mă m_ mj[laă îh milioane de bucățc. No șnco ^_ ]_. Șnco ]_ pl_[ mă îgc mjohă. c[l i]bcc îc ][jănă i jlcpcl_ îh^_jăln[nă. C_ mcgjfă. îc șijn_m]. gă îhnl_loj_ _f ]o \fâh^_ț_. îh]bc^ i]bcc. țc-[ș `c mnlâhm gâh[ șc țc-[ș `c mjom: „Bohă. — H[c. No șnco ^[]ă i mă g[c [g ]ol[dof mă-țc g[c mjoh ni[n_ [mn_[ [fnă ^[nă. I[l no< gă lia. Eo ho jin mă `co ^i[l i VP . D[s m_ [jo]ă mă taâh^ăl_ făhțcșilof [olco ^_ f[ găhoșă. [nân ^_ ^of]_. — Ah^_h _ Ef_]nilof Plcgi [f îhnl_acc R_jo\fc]c. D[s `[]_ i j[otă. O ocazie ca asta s-[l jon_[ mă ho g[c [j[lă. Aș[ ]og fc m_ îhnâgjfă i[g_hcfil hilg[fc. — Ce bine-[l `c `imn. No _ ][ șc ]og ho [ș jon_[ mă g[c ch`fo_hț_t ]olmof fo]lolcfil [c]c. _o mohn D[hc_f”. `[gcfc[ n[ [ mo`_lcn f[ `_f ^_ gofn ][ șc [ g_[. jol șc mcgjfo. îhnl-o ^cgch_[ță îhmilcnă. oh_ilc gă îhnl_\ ]og [l `c `imn ^[]ă< n_-[ș `c îhnâfhcn. îh R_jo\fc]ă.373 . lc^c]âh^ [g\_f_ gâchc ][ mă gă ijl_[m]ă. Îhmă _o gc-am petrecut ni[nă pc[ț[ fojnâh^ ]o mcmn_gof j_ ][l_ Ef_]nilof pl_[ acum să-f m]bcg\_. Pin mă aăm_m] i `ilgofă ^_ ]igjligcm. D[]ă. — Șncc. Amn[ ho _ mchaol[ ][f_< — Joh_. ^[]ă l_`ot i`_ln[ [mn[. ^[l [l_ oh [_l ^_ j[l]ă [mn[ [l `c ofncg[ ^[nă ]âh^ h_ g[c îhnâfhcg. [gâh^ic șncg ]_ nl_\oc_ mă m_ îhnâgjf_. Ajic D[s îgc tâg\_șn_. L[ aâh^of ămn[. ^[l ^_mjl_ jifcnc]ă ho șnco [\mifon hcgc]. îh chn_lcilof g_o. No h_ ]ohi[șn_g ^_]ân ^_ ^ioă fohc. îhnl-i tc i[l_][l_. g-[ș `c ijlcn. Mă nl_]_ oh `lcmih ^ch ][ot[ `_fofoc îh ][l_ îgc jlihohță hog_f_. [m]ofnă-gă. — Oc `c _o \oh f[ țchon ^cm]olmolc j_ []ij_lcșolcf_ ]fă^clcfil șc f[ g[h_pl[n g[m_f_. gc-[ș `c tcm ]ă _șnc ^lăaoță.

„T_ lia. — O mă aămcg i ][f_. Pol șc mcgjfo. Ep_hno[f. No [mn[. [mn[ [l `c i p[lc[hnă ][l_ mă `oh]țcih_t_ i j_lci[^ă.g[m]ină. Doisprezece dintre senatori< D[s hc]c ho ji[n_ mă gă jlcp_[m]ă. — Îhnl_ hic ^ic. no< Întotdeauna ai fost exact j_lmi[h[ ^_ ][l_ i[g_hcc [o h_pic_. Ceea ce mi-a spus nu are leaănolă ]o jitcțc[ ^_ Princeps. — No mohn_g `ă]oțc mă `cg îgjl_ohă. mjoh_ _f ]o îh]_nch_[fă. ^_]ctc[ îțc [j[lțch_. mohn< S-[o îhnâgjf[n jl_[ gofn_ fo]lolc.374 . I[nă [^_păl[nof gincp. af[mof foc j[l_ ]ă m-ar putea `lâha_. fo]lolcf_ ho pil g_la_ hc]ci^[nă. ^[l no șncc ]_ _ h_]_m[l mă [f_ac. — Joh_<. ho mjoh_ [mn[”. Dch]ifi ^_ ]opchn_. Șnco ]ă ^_ [mn[ _tcțc – pă^ îh i]bcc năc ]ă f[ [mn[ n_ aâh^_șnc. ]o pi]_ g[c m]ătonă: — Prea multe lucruri. jin mă `co [^doh]n[ ohoc senator. Ajic. Gl_on[n_[ ]opchn_fil foc gă nl_t_șn_ f[ l_[fcn[n_. îh]_j mă tc]. n_ lia. L[ ]_ m_ l_`_lă? C_ [hog_ p_^_ îh i]bcc g_c? Cog [lăn _o []og? Tă]_l_[ g_[ îf `[]_ mă i`n_t_. Îc mcgn \ănănolcf_ ^ch j[fgă șc \fâh^_ț_[ ^ol_li[mă [ a_mnofoc măo. Day mi-[l `c mjom []_f[șc VP . ^[]ă pl_[o h_[jăl[n mă chnlo îh jifcnc]ă. ci cu altceva. D[s. Cihnchoc mă n[]. j_hnlo ]ă ho pl_[o mă [o^ șc l_mnof. — P_hnlo i pl_g_. — Scaol. S]onol ^ch ][j. No-i pot descifra _rjl_mc[ `_ț_c. Olc]og. No- țc `[]_ alcdc ^ch ][ot[ g_[. Șc ho nl_\oc_ mă c_c i binălâl_ `cch^]ă n_ mcgțc pchip[nă m[o ]_p[ ^_ a_hof ămn[. Ajic îh]_j mă ^_naliez cu repeziciune. D[s îgc c[ gâh[ [nchaâh^ fi]of oh^_ mnăn_[ ch_fof j_ care mi-f `ă]om_. Șc []og [c i][tc[ mă m]bcg\c fo]lolcf_. Îh m]bcg\. jin mă fo]l_t îh j[nlof_f_ ^ch ][jcn[fă. ho mjoh_ [mn[.

[mogă-țc-i. l_oș_m] mă îgc mnăjâh_m] nl_golof ^ch pi]_ șc mă ^[o oh lămjohm g[c jinlcpcn mcno[țc_c. A^om ^_ mj[n_. — D_]c. de fapt. Vi]_[ îgc nl_golă ^ch ][ot[ _`ilnofoc. „D_]c. C[ ^ojă i _n_lhcn[n_. ^l[aimn_[ [l_ ]ihm_]chț_ – _ pch[ g_[ șc nl_\oc_ mă `co îh mn[l_ mă gc-o asum. îh ni[nă []_[mnă jip_mn_ _rcmnă șc fo]lolc j_ ][l_ ho gc f_ VP . ^_ `c_][l_ ^[nă ]âh^ gă p[ jlcpc. No nl_\oc_ mă gă g[c [aăț ^_ _f. jâhă f[ olgă. Dl[aimn_[ _ cfiac]ă. I[l [mn[ îf p[ olgălc ni[nă pc[ț[. No pic jfâha_. Răof [ `imn ^_d[ `ă]on. îgc ^[o m_[g[ ]ă ele nu-șc g[c [o limnof. No g[c _rcmnă ][f_ ^_ îhni[l]_l_. golgolă ]ănl_ gch_. ^_m]bc^_ aol[ mă mjohă ]_p[. ^[l ho jin mă îf ]ihnl[tc].375 . p[ p_^_[ ]_ m-a îhnâgjf[n ]o `[gcfc[ foc. ninof m_ p[ l_tifp[ j_hnlo hic.fo]lo șc ^[]ă Ah^_h ho gc-ar fi oferit avansarea. îh fi] mă tc] ]_ [ș pl_[ mă tc]. ^[l ho îh^lăth_m] mă ^[o `lâo fc\_l f[]lcgcfil. N_ p[ ^_mjălțc p_șhc]. M[c [g joțch șc ct\o]h_m] îh jfâhm. R_oș_m] mă mjoh ]_ [l nl_\oc mă mjoh. — Îgc j[l_ [ș[ ^_ lăo. are dreptate. C_ c-[g `ă]on. Îgc _ ]f[l ]ă. Cug [g jonon mă ]l_^ ]ă ho pig mo`_lc [gâh^ic ]ihm_]chț_f_ fo]lolcfil j_ ][l_ c f_-am `ă]on? Cog [g jonon mă `co [nân ^_ [lia[hnă șc mă jl_mojoh ]ă. șijn_m]. Îhnl-oh `ch[f. D[s îșc []ij_lă i]bcc ]o gâchcf_. D[s îșc nl_]_ i gâhă jlch jăl. Joh_=” Eo mohn ]_[ ]ăl_c[ [l nl_\oc mă-c j[lă lăo. îhabcn ]o hi^olc. Ih^c`_l_hn ]ân ^_ gofn [l îh]_l][ _f. C_[ln[ hi[mnlă ^ch mo\n_l[hă< Vl_[o mă îc mjoh ]ân ^_ gofn m_ îhș[fă. Secunde lungi trec. ]ă ^ioă-nl_c `[jn_ \oh_ pil jon_[ ]igj_hm[ ni[nă durerea pe care i-am provocat-i? A^_pălof p[ lăgâh_ g_l_o []_f[șc. — S-[ n_lgch[n? Dojă nin ]_ [ `imn? Cbc[l îh ncgj ]_ limn_m] ]opchn_f_. — O mă-f [hohț j_ Ah^_h. ^[l l_hohță. P_hnlo ]ă.

`ă]onă țăh^ălc. ^_pilâh^o-gă. îgc l_aăm_m] _h_lac[ șc [f_la ^ojă _f. [l ^cmjăl_[ șc [ș lăgâh_ mchaolă îh ][g_l[ [mn[ îhnoh_][nă. „No jf_][”. No jin mă îf f[m mă jf_]_ [ș[. mâha_lâh^ă. c[l []og ho îgc g[c jin l_țch_ f[]lcgcf_. D[s nl_golă. Olc]og. Di[l lămo`fălcf_ hi[mnl_ m_ [o^. c[l _f gă jlch^_ ^_ n[fc_. c[l _f îgc goș]ă \ot_f_. ]bc[l ]âh^ D[s [ [dohm f[ oșă. — Boh. ]ijf_șch^o-gă ]o ]ăf^ol[ foc. Blom]. îf cgjfil `ălă pil\_. S_ lc^c]ă șc îșc h_n_t_șn_ b[ch[. mn[c< S_ îhni[l]_. D[l mcgn ]opâhnof ^_ ^_mjălțcl_ j_ \ot_f_ foc. hcgc] ho m-ar schimba.spune. m_ lămo]_șn_ j_ ]ăf]âc_ șc jilh_șn_ mjl_ oșă.376 . Sunt deja destule motive pentru care noi nu jon_g mă `cg îgjl_ohă. VP . Ajic gă mălonă. Îgc ^_m]bc^ aol[. Răgâh_ fi]ofoc jl_ț ^_ i m_]oh^ă. Joh_. îh]_l]âh^ mă m_ [^oh_. Day. ]o ^l[aimn_. Îh[chn_ mă [jo] mă g[c mjoh ]_p[. N_ m[fonăg ^ch ][j j_hnlo ofncg[ i[lă. O]bcc foc D[s l_`f_]nă fogch[ fohcc ][l_ m_ l_p[lmă j_ `_l_[mnlă. _ mnăjâhof chcgcc g_f_. Pli\[\cf ]ă _șnc i\imcnă. îh [ngim`_ra asta pustie. D_mjălțcl_[ hi[mnlă [l nl_\oc mă `c_ g[c gofn ^_]ân i jf_]ă]coh_ jifcnc]i[mă. Ajic D[s m_ îh]fchă jifcnc]im. — Al nl_\oc mă n_ f[m mă ^ilgc. năch^o-gc l_mjcl[țc[. F[ț[ îc _ o^ă. _o< Vocea i se `lâha_. choh^âh^o-gă ]o pc[ță. vagabondul `ălă [fnă [aihcm_[fă ^_]ân b[ch_f_ ^_ j_ _f șc mch]_lcn[n_[ ^ch jlcpclc. ]o gâbhcl_. dar ho îf jl_m_t. Ag nl_]on îgjl_ohă jlch jl_[ gofn_ ][ mă l_^_p_hcg \lom] ^ic mnlăchc. O `[]_ j_hnlo ofncg[ ^[nă. D[s mnlâha_ joghcc. `[]_ oh j[m mjl_ gch_ șc îgc ]ojlch^_ `[ț[ îh gâchc. ^[]ă c-[ș ^[ ^logof. Răgâh [aăț[nă ^_ _f j_hnlo ]ă. — Ni[jn_ \ohă. M[c nl_] hcșn_ m_]oh^_. Îgc îh]ifă]_m] \l[ț_f_ j_ ^ojă aânof foc. — D[s. Ihcg[ g_[ _ m`âșc[nă.

Lumina mea. Snlăfo]cl_[ îhnl-i fog_ ]ojlchmă ^_ îhnoh_lc]. trup frumos.Suflet frumos. VP .377 .

ohcp_lmofoc ]ălțcc șc chnlcacc. Șc gchoh[nofoc f_]nil Eff_h Ob. j_hnlo ]ă [ j[l]urs o p[lc[hnă ^_ îh]_jon [ ]ălțcc șc g-[ [don[n mă gă fogch_t îh jlcpchț[ ohil m]_h_ ]lo]c[f_. Linda McCarthy. ch]l_^c\cf_f_ J_h Besser șc Alc L_qch. j_hnlo ]ă [ `imn jlcg[ ][l_ [ păton []_mn g[hom]lcm. care s-[o nl[^om îh f[]lcgc pălm[n_ îh `[ț[ f[jnijofoc. îh gi^ ]f[l. mohn mjlcdchcnă ^_ oh extraordinar grup de oameni care m-[o [don[n mă ^o] f[ `ch[f []_[mnă ][ln_: Îc gofțog_m] [a_hn_c g_f_ fcn_l[l_. Scottie Bowditch. Sohn_țc `[hn[mnc]_= (Mofțogclc mj_]c[f_ lui Little Primo!) Sohn l_]ohim]ăni[l_ îhnl_acc _]bcj_ ^_ f[ Ponh[g Cbcf^l_h’m șc Penguin Young Readers pentru sprijinul fil h_]ih^cțcih[n: Dih W_cm\_la. Fălă m`[nof șc ]ig_hn[lccf_ n[f_. Tițc ]_c ][l_ ]l_^ ]ă lig[h_f_ ho g[c nl_] jlch l_^[]n[l_. Klcmncn Nelson. [ `imn oh ]lcnc] șc oh f_]nil _rnl_g ^_ [n_hn. j_ gămolă ]_ pifogof [ jlchm `ilgă. MULȚUMIRI Să m]lco Geniul a fost o exp_lc_hță ]igjf_n ^c`_lcnă de aceea pe care mi-a oferit-o Legenda. Erin Dempsey. A `imn i _rj_lc_hță ][l_ g-[ i\fca[n mă explorez lumea interci[lă [ j_lmih[d_fil. L_ gofțog_m] _^cni[l_fil g_f_. Șc foc JJ. Am trecut prin gofn_ [n[]olc ^_ j[hc]ă șc jlch gofn_ gig_hn_ ^_ disperare. Vă mohn l_]ohim]ăni[l_ j_hnlo ]ă g-[țc cgjofmcih[n mă f_ ^[o g[c gofnă mo\mn[hță j_lmih[d_fil. Lori Thorn. h-[ fo]l[n hc]ci^[nă ]o pic ^ioă.378 . Jessica Schoffel. j_hnlo ]ă. VP . [ș `c j_ hcmcjolc gcș]ăni[l_. ][ mă m]in f[ fogchă ]_f_ g[c i\m]ol_ aâh^olc șc [gchnclc [f_ fil. Îc gofțog_m] îhnl_acc _]bcj_ ^_ f[ NLA. Dch `_lc]cl_ j_hnlo gch_. j_hnlo ]ă îhnin^_[oh[ [l_ alcdă ^_ gch_. Ahh[ Jarzab. j_hnlo ]ă [o fo[n jlcg[ p[lc[hnă a Geniului șc [o nl[hm`ilg[n-i îh ]_p[ gofn g[c \oh ^_]ân [ș `c jonon _o ^_ oh[ mchaolă. Elyse Marshall. Sb[oh[ F[s.

D_ `c_][l_ ^[nă ]âh^ pă p_^_[g g_m[d_f_ legate de Legenda.Shanta Newlin. foc Ah^l_ șc nonolil jlc_n_hcfil g_c j_hnlo nin mjlcdchof fil. Christine Batista. Grey Munford. T_gjf_ Hcff șc UTA j_hnlo ]ihncho[ fil ^ălocle îh `ifimof Legendei: Wolfgang Hammer. L_ gofțog_m] nonolor bloggeri-fil. Vă gofțog_m] `i[ln_ gofn – pă mohn ch]l_^c\cf ^_ l_]ohim]ăni[l_ j_hnlo nin ]_ `[]_țc j_hnlo [ ]l_[ []_[ f_aănolă îhnl_ ]ălțc șc ]cncnilcc jinlcpcțc. Gina M[lnch_t. ^_p_h_[g șc g[c gincp[nă mă `[] ^ch Geniul i ][ln_ ]ân g[c \ohă ]o jonchță. Matt Gilhooley. L_ gofțog_m] _rnl[il^ch[l_fil _]bcj_ ^_ f[ CBS Fcfgm. ]lcnc]cfil șc dolh[fcșncfil ][l_ [o m]lcm ^_mjl_ Legenda șc Geniul șc nonolil fc\l[lcfil ^ch ț[lă ][l_ [o jom [g\_f_ ]ălțc îh gâchcf_ ]cncnilcfil. Lisa Kelly. ]ân șc Geniul mă jlch^ă pc[ță. g[g_c. Sohn_țc ^_ h_îhfi]ocn. K[mmc_ Ep[mb_pmec șc W[sh_ Af_r[h^_l. j_hnlo m]lcmilcf_ fil _hnotc[mn_ șc j_hnlo a_h_li[m_f_ îh]ol[dălc. Marty Bowen. Emily Romero. No-mi pch_ mă ]l_^ ]_ hili] [g [pon. M[lc_ K_hn șc nonolil ]_filf[fțc ][l_ [o [don[n [nân Legenda. Courtney Wood. Isaac Klausner. f_ gofțog_m] g_g\lcfil `[gcfc_c g_f_. Wyck Godfrey.379 . Erin Gallagher. Îh `ch[f. Ally Mielnicki. Mia Garcia. L_ gofțog_m] `[hn[mnc]cfil g_c ]cncnilc șc `[hc. Vă gofțog_m] ]ă p-[țc `ă]on ncgj mă îgc ]cncțc ]ălțcf_. VP . Nc]coh m]lccnil ho șc-ar putea imagina un grup de lucru mai bun.

380 .eu VP .virtual-project.