You are on page 1of 129

NYELVTAN-HELYESÍRÁS

MUNKATANKÖNYV
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
3. OSZTÁLYA SZÁMÁRA

CELLDÖMÖLK, 1997

A NYELVTAN HELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV
ANYAGÁT
ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
BENCS VILMOSNÉ
LERCHNÉ DR. EGRI ZSUZSA

ÁTDOLGOZTA:
FÜLÖP MÁRIA
SZILÁGYI FERENCNÉ

LEKTORÁLTA:
DR. VÖRÖS FERENC

RAJZOLTA:
BÁRÁNY ZSUZSA

SZERKESZTETTE:
ESZTERGÁLYOS JENÔ

AP – 321

ISBN: 963 464 214 4

Nyomdai elôkészítés: Gyôr,
Nyomdai munkálatok:

ISMÉTELJÜNK!
MIT TUDSZ A BESZÉDRÔL ÉS AZ ÍRÁSRÓL?

1. Mondd el az alábbi rajzok segítségével, hogyan fejezhetjük ki gondolatainkat,
érzéseinket, akaratunkat!

2. a) Mikor szükséges írással közölni mondanivalónkat? Mondj rá példát!
b) Másold le az édesanya üzenetét a HSZV. Ok. 4. oldaláról!

c) Keretezd be a megszólítást és az elköszönést!
d) Húzd alá, milyen a levél hangvétele! Komoly, ünnepélyes, tréfás, szeretetteljes

EGÉSZÍTSD KI!
Gondolatainkat, érzéseinket, akaratunkat leggyakrabban

és közöljük.

e) Olvasd fel a mondatot! Vigyázz a hangok tiszta ejtésére!
3

MIT TUDSZ MÁR A MONDATRÓL? 1. hány szóból állnak ezek a mondatok! EGÉSZÍTSD KI! Beszédünket. a) Javítsd ki az alábbi mondatot! Tedd ki a mondatvégi írásjeleket! temilyenközlekedésieszközzeljutszelaziskoláig b) Felelj a kérdésre! Válaszodat írd le ide! 3. 2. írásunkat tagoljuk. Beszédükben a mondatok végén tartunk. a) Bontsd mondatokra álló egyenesekkel az alábbi szöveget! Éva ma korán ébredt megmosakodott gyorsan felvette a ruháját jóízûen megreggelizett elsôként érkezett az iskolába a hetest. Írásban a mondat elsô szavát nagy írjuk. Alkoss a megadott szavak felhasználásával mondatokat! Írd is le ôket! órakor megszólal az iskolában nyolc a csengô osztályba a tanító néni bemegy 4 . A mondat végére teszünk. Kovács Pétert is megelôzte a tanító néni megdicsérte b) Olvasd fel a fenti szöveget! c) Javítsd ki színessel a mondatok kezdôbetûit és a mondatvégi írásjeleket! d) Másold le a szöveg elsô két mondatát! Írd a négyzetbe.

Ok. melyik milyen szándékot fejez ki! (Milyen mondatfajta?) c) Olvasd el a mondatokat kifejezô hanglejtéssel! EGÉSZÍTSD KI! A beszélô szándéka szerint kijelentô. Robi. ________________-lel(?) és ________________-lel(!) jelöljük.hogyaz- ujjátszopta  Indulásvisszaazá- rokba  Mindenkivisszaérkezetta- láncsegítségévelvagyanélkül  Kit- érdekeltakkormáratúlsópart. sikerült _________________ – Gyere.ahová- olyannagynehezenátjutottunk  HamarmegtaláltukakisOszvaldot  Azegyikbokoralattaludtédesen  b) Ellenôrizd munkádat a HSZV. dolgozzunk együtt ____________ b) Írd a mondatok mellé. a) Pótold a mondatvégi írásjeleket! – Megkezdôdött az új tanév _______________ – Vajon ki mellé ültet majd a tanító néni _______ – De szeretnék a tavalyi padtársam mellé kerülni  ___________________ – Nagyszerû. Ezt beszédünkben hanglejtésünkkel érzékeltetjük. oldaláról! c) Másolj le egy-egy mondatot a megfelelô helyre! Kijelentô: _______________________________________________________ Kérdô: _________________________________________________________ Felszólító: ______________________________________________________ Felkiáltó: _______________________________________________________ Óhajtó:_________________________________________________________ d) Melyik mondatfajta nem szerepel? Pótold a témához illô mondatokkal! f) Olvasd fel a mondatokat! Vigyázz a kifejezô hanglejtésre! 5. felkiáltó. ___________________. felszólító és __________________ mondatokat ismerünk.4. 5. Írásunkban a mondatok végén ___________________-tal(. a) Tagold az alábbi szöveg mondatait! Tedd ki a mondatvégi írásjeleket! Holakicsi  Azárokbanmégmegvolt  Valakiemlékezettarrais. 5 .).

a) Alkoss a képrôl kérdô és kijelentô mondatokat! Két-két mondatot írj le! b) Alakítsd át a kijelentô mondatokat óhajtó és felkiáltó mondatokká! Írd le a füzetbe ôket! 7. amelyeknek az ejtésmódja eltér az írásmódjuktól! c) Jelöld a szavak tövének határát! Írd át színessel a toldalékokat! d) Foglald mondatba a segít ige felszólítást és óhajt kifejezô alakjait! Írd is le a mondatokat! Állapítsd meg.6. hogy milyen mondatfajtákat alkottál! 6 . a) Alakítsd át a következô kijelentéseket a minta szerint felszólítássá és óhajjá! tölt tölts bárcsak tölthetnék vásárol ________________ ____________________________ terít ________________ ____________________________ segít ________________ ____________________________ fôz ________________ ____________________________ vigyáz ________________ ____________________________ b) Keretezd be azokat a szavakat.

Alakítsd át az alábbi állításokat tagadó mondattá! Apám bevezetett a tiszta szobába. Gyarapodott a könyvtáram. A leves után meginnék két pohár vizet. (Janikovszky Éva nyomán) b) Hogyan kellene helyesen viselkedni? Alakítsd át az állító mondatokat tagadóvá! c) Írd le tagadó mondataidat tiltásként! d) Állapítsd meg. Vendégségben kalimpálnék lábammal a széken. Választottam egy könyvet magamnak. ÁLLÍTUNK. aki így viselkedik? Megennék két tábla csokit minden ebéd elôtt. a) Olvasd el az állító mondatokat! Mi a véleményed arról a gyerekrôl. 2. 7 . hogy milyen mondatfajtákat alkottál! JEGYEZD MEG! A mondatok lehetnek állítók vagy tagadók. A tagadó felszólító mondatot tiltó mondatnak nevezzük. TAGADUNK. TILTUNK 1. Elolvastam a verses könyvet.

amelyet a szótárak. Ismerünk egyjelentésû. a Három Matyi címû elbeszélésben milyen jelentésben fordul elô a lexikon segítségével értelmezett szó! g) Írd le az olvasmány utolsó bekezdésébôl a szégyellem szó ellentétét! JEGYEZD MEG! A szavaknak meghatározott jelentése van. azonos alakú. hány jelentése van a boglyakemence szónak? d) Nevezd másképp a b) feladat második rajzán levô tárgyat! __________________________________ e) Keresd meg és húzd alá a Három Matyi nevét helyettesítô szavakat az olvasmányban! Írd le ôket! f) Olvasd fel a kenyér szó jelentéseit az Ablak-Zsiráf lexikonból! Beszéld meg társaiddal. többjelentésû. 8 . MIT TUDSZ MÁR A SZAVAKRÓL? 1. rokon értelmû és ellentétes jelentésû szavakat. a) Írd le a képen látható dolgok nevét! b) Rajzold le a következô dolgokat! boglyakemence pápaszem Három Matyi kenyér c) Nézd meg a Magyar nyelv értelmezô szótárában. lexikonok szócikkei értelmeznek.

a) Húzd alá az alábbi mondatokban azokat a szóalakokat. _________________________________________________________ Az iskola elôtt vár rám apu. daru. könyv.2. nyelv. _____________________________________________________ Ki dob közületek a legtávolabbra? _________________________________________________________ Nekem az ôsz a legszebb évszak. Az azonos alakú szavak jelentései között nincs összefüggés.) Zita a süteményért nyúl. 9 . burgonya. levél. ________________________________________________________ Sanyi fél a villamostól. a) Csoportosítsd a szavakat! toll. amelyeknek azonos alakúságát példamondattal tudod igazolni! Példáidat írd is le! (Segítenek a rajzok. pohár. _________________________________________________________ b) Húzd alá az igaz állítást! Az azonos alakú szavak jelentései között van összefüggés. írógép. körte. telefon. hogy azok a te példamondataid- ban különbözô jelentéseikben forduljanak elô! Írj le néhányat a példák közül! 3. birsalma egyjelentésû többjelentésû b) Alkoss mondatot a többjelentésû szavakkal úgy. zebra.

sír. a) Keresd ki és húzd alá Móra Ferenc A századik könyv (ok. kicsi szavak valamelyikével? 5. o. kicsi a) Segíts nekik: kösd össze ôket! régi sír kicsi ôsi csöpp régies sírdogál új zokog nevet picurka nagy ódon szepeg alacsony bömböl apró b) Írd a füzetbe egymás mellé a “rokonokat”! Segíts bôvíteni ezt a “rokonságot”! Ki találja a legtöbb rokon értelmû szót? Versenyezzetek! c) Az a) feladatban árván maradt három szó.) címû olvasmányából a könyv szó családját! b) Fejezd ki rokron értelmû szóval vagy kifejezéssel az olvasmány alapján a pingál és plajbász szót! pingál ___________________ plajbász ____________________ 10 . sír. Keresem a “rokonaim”! .14. a) Figyeld meg a következô szabályjátékot! Folytasd az általunk megkezdett sort! egyenes tûz kint hallgat ül görbe suttog gyors üljetek elaludt gyújts menjünk álljatok maradj szabadság b) Miért kellett nagyon figyelned a második táblázat kitöltésekor? Indokold! 6.4. Milyen kapcsolatban állnak ezek a régi.sírta el magát a szavak birodalmában a következô három szó: régi.

S már látták is mindannyian a nyár lába nyomát végig a patak mentén húzódó hosszúkás réten. mintha egy úriforma ugrált volna kikericsrôl kikericsre. Olvasd el az alábbi szöveget! –Világgá ment a nyár – sóhajtott most már a tölgy is.7. S látni vélték. Makkot. de olyan könnyedén.) egészséges – _______________ sötét – _______________ szépen – _______________ igen – _______________ vidámak – _______________ kicsit – _______________ régi – _______________ rövid – _______________ 8. hogy a finom szirmok meg se rezzentek alatta. Ok. Füttyszót is hallottak. mogyorót csörgetve táncolt a falu felé. old. 6. feladat szövegébôl! kéttagúak: ___________________________________________________ ______________________________________________________________ háromtagúak: ________________________________________________ ______________________________________________________________ 11 . Keresd meg a következô szavak ellentétét Kántor Zsuzsa : Paca címû olvasmá- nyában! (HSZV. Kányádi Sándor a) Gyûjts szavakat a fenti szövegbôl az alábbi szempontok szerint! hosszú magánhangzó található benne: _______________________ ________________________________________________________ hosszú egyjegyû mássalhangzós szavak: _____________________ ________________________________________________________ hosszú kétjegyû mássalhangzós szavak: ______________________ ________________________________________________________ b) Gyûjts egytagú szavakat a Kányádi szövegbôl! ____________________________________________________________________ c) Írj le szótagolva néhány két – és háromtagú szót a 8.

bunos. kerités. futtyos. tanito. kapuja. gyonyoru. konyvtár. a) Pótold a következô szavakban a magánhangzókat! b) A helyesen kiegészített szavakat írd le betûrendben! 12 . amelyekben j hangot hallasz! Írd le ôket csoportosítva! ly j 10. Pótold az alábbi szavakban a hiányzó ékezeteket! repulogép. levego. szomoru. zacsko 11. tizorai. boriték.9. Gyûjts Az iskolapad címû olvasmányból olyan szavakat.

____________kék. levélhullás. elôtag fog utótag kefe 2. cipô. váza. pápa ___________. ____________kék. vándorút. krém. A színek különbözô árnyalatait összetett szavakkal tudjuk legjobban kifejezni. nyak. boglya__________. zseb.: tûzpiros. a) Figyeld meg a képek alatti szavakat! Hány értelmes szóra tudod felbontani ôket? fogkefe kutyaól iskolatáska kulcslyuk b) Bontsd fel a fenti összetett szavakat a példa szerint! Folytasd a táblázat kitöltését! Írhatsz önálló példát is. víz _____________. mókusodú. virágillat 13 . Pótold az alábbi szavak utótagját Móra Ferenc Három Matyi címû elbeszélése alapján! betû____________. _____________kék. lánc. virág. ____________zöld. vékony __________. HA TUDOD. kefe. napra ___________. _____________kék. cserép. üveg. kendô. ház. koromfekete stb. Pl. hamuszürke. _____________sárga. szem. szirom 3. ___________sárga. virág ___________. Pótold az alábbi összetett szavak elôtagját! _____________zöld. rend-ôr 5. Pl. madáretetô. pala ___________.: kert-ajtó. Az összetett szavakat az összetétel határán választjuk el. _____________zöld. AZ ÖSSZETETT SZAVAK 1. ____________zöld. Írd le elválasztva az alábbi összetett szavakat! ôszidô. Alkoss összetett szavakat az alábbi szavak felhasználásával! Ugyanaz a szó elôtag és utótag is lehet! Keress minél többféle megoldást! fej. 4. ____________sárga. tetô. gyöngy. ___________sárga Gyûjts összetett szavakat Móra Ferenc: A századik könyv címû olvasmányból! Válaszd el álló vonallal a gyûjtött szavakban az elô – és utótagot! JÓ.

A SZÓFAJOK Mit jelentenek a szavak? 1. élettelen tárgyak. a) Gyûjts a képrôl a következô kérdésekre válaszoló szavakat! Ki? Mi? Mit csinál? Milyen? Hány? Kik? Mik? Mit csinálnak? Mennyi? ______________ Mi történik? ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 2. _____________________________________________ leülnek a vándorok. _____________________________________________ Minden aranysárga itt. Csoportosítsd az alábbi vers aláhúzott szavait jelentésük alapján! Radnóti Miklós Élôlények. milyenséget fejez ki: ________________ eldobni még nem meri. _____________________________________________ csapzott sárga zászlait Tulajdonságot. történést fejez ki: _____________________ aranylik fenn a faág. Cselekvést. dolgok neve: ___________ OKTÓBER _____________________________________________ Hûvös arany szél lobog. hát lengeti a tengeri. Kamra mélyén egér rág. _____________________________________________ _____________________________________________ 14 .

a) Idézd fel Nagy László Dióverés címû költeményét! b) Keress a versbôl a felsorolt kérdésekre felelô szavakat! Írd le ôket! Mi? Milyen? Mit csinál? _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ c) Írd le emlékezetbôl az elsô versszakot! d)Ellenôrizd a könyvbôl a szöveghûséget! 5. szép. sok. Nagy László. JEGYEZD MEG! A jelentésük és nyelvtani sajátosságuk alapján különbözô csoportokba sorolható szavakat szófajoknak nevezzük. Írj kérdéseket a következô mondatok szavai fölé! A két gólyánk elment. A fecskék vidáman csapongtak fölöttünk a levegôben. vers. 15 . alkot. számos. híres. költô. ír. a) Csoportosítsd az alábbi szavakat a megadott kérdések szerint! Petôfi Sándor.3. neves Ki? Mi? Mit csinál? Milyen? Mennyi? ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ b) Írj állításokat Petôfi Sándorról és Nagy Lászlóról! Használd a fenti szavakat! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 4.

róka. puska. rejtekhely. A FÔNÉV 1. növény. elmúlás. Felismerését segítô kérdések: Ki? Mi? 16 . Gyûjts önállóan szavakat az alábbi csoportokba! ÉLÔLÉNY ÉLETTELEN GONDOLATI TÁRGY DOLOG ember neve állat. tárgyat vagy gondolati dolgot jelölô szavakat fônévnek nevezzük. növény neve ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ JEGYEZD MEG! Az élôlényt. durran. vágy. lapul. Karak. Simabôrû. tárgy) neve: neve: ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 2. bokor. ver. vadász. csend b) Csoportosítsd az aláhúzott szavakat a következôk szerint: Valakinek Valaminek a gondolati dolog (ember) a neve: (állat. a) Húzd alá a következô szavak közül a ki? mi? kérdésre felelô szavakat! erdô. menekül.

fônév. sok. a) Melyik tanítási órákon találkozhatsz az alábbi fônevekkel? olló.3. harag. gurít. dallam. pettyes. erkély. postás. ecset.rím. Válaszd ki és írd le a következô szavak közül a fôneveket! játék. általad gyûjtött fônévpár felhasználásával! 6. ki tud több állatot “lakhelyével” együtt megnevezni! Így : mókus – odú. labda 4. Nevezd meg: a) Családod tagjait! b) Mi van a táskádban? c) Milyen tantárgyból kapsz félévkor osztályzatot? 17 . család. térkép b) Válaszd ki és foglald mondatba a gondolati dolgokat jelentô fôneveket! 5. a) Versenyezzetek. ígéret.bordásfal. b) Írj két állítást és egy tiltást valamelyik fentebbi. osztás.

a) Olvasd el Weöres Sándor: Tanévnyitáskor címû versét! (HSZV Ok. old. de ez a csoda nem következett be. Az apának pedig az volt minden vágya. sose találkoztak. hogy egy asztalnál megvendégelje ôket levessel. 4. Vajon a szeretet hiányzott? (Az évszakok) b) Húzd alá azokat a szavakat.7. kaláccsal. hússal. A fiúk folyton kergették egymást. amelyek valakit vagy valamit megneveznek! c) Karikázd be az aláhúzott szavakban a szótôt! d) Másold le a szavakat a következô csoportosításban! élôlények neve élettelen tárgyak neve gondolati dolgok neve ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 8. a) Olvasd el az alábbi sorokat! Volt egyszer egy embernek négy gyermeke.) b) Keresd meg és húzd alá a versben a fôneveket! (Gondolj a toldalékos szavakra is!) c) Csoportosítsd a fôneveket jelentésük szerint! Így: élettelen tárgy ember alma tanév ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 18 .

város. Éva. kiszáll nyomban Horány után. A köznév több hasonló élôlény vagy élettelen tárgy közös neve. nem ugrik rá Jakabra. annak mi a neve? ___________________ Mi az iskolád neve ?_______________________________________ b) Írd le! tanszereid nevét: ___________________________________________ gyümölcsök nevét: ________________________________________________ 2. Bodri. b) Húzd alá a versben a fôneveket! c) Másold le a tulajdonneveket! 19 . ember. Tisza. kutya. nézd a nyulat: Derék állat a kobra. Szeged. Varga Gábor. a) Csoportosítsd a következô fôneveket az alábbi szempontok szerint! Vuk. Móra Ferenc. Lepencéig rajta mulat. valaminek a saját neve: Több élôlény vagy tárgy közös neve: b) Gyûjtsetek még fôneveket mindkét csoporthoz az olvasókönyv 59. Indiában a kobra. oldalán lévô kép alapján! c) Írd át színessel az elsô csoport szavainak kezdôbetûit! JEGYEZD MEG! EGÉSZÍTSD KI! A fônévnek két fajtája van: a köznév és a tulajdonnév. a) Olvasd el Devecseri Gábor Állatkerti útmutató címû versének két versszakát! Megy a hajó. tóhoz laksz közel? ___________________________ Ha van valamilyen állatod. Írásban úgy különböztetjük meg ôket. A FÔNÉV FAJTÁI 1. folyó. hogy a közneveket ______________ betûvel. a) Válaszolj írásban a következô kérdésekre! Mi a neved? ________________________________________ Hogyan hívják az édesanyádat? ____________________________ Mi a lakóhelyed neve? ____________________________________ Melyik országban élsz? _____________________________ Melyik folyóhoz. De a dühös orángután mivel Jakab Kenesén él. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját neve. Duna. fa Valakinek. Cili. a tulajdonneveket pedig ______________ kezdôbetûvel írjuk. könyv. A kis herceg. 3.

Gyûjts tulajdonneveket a következô fônevekhez! folyó: ___________________________________________________________ iskola:___________________________________________________________ kutya: ___________________________________________________________ újság: ___________________________________________________________ 4. –Mit nézünk meg? – kérdezték az ikrek. akkor igen. a csodák csodáját! –Nagyszerû! Idôben érünk be Pécsre? –Ha nagyon sietünk. melyik köznév? Kösd össze! Erzsébet híd köznév ló rózsa oroszlán Magyarország Rózsa Mátra tulajdonnév Balaton Kamilla tó Petôfi Sándor Általános Iskola A kertekre leszállt a dér 20 . hogy a Széchenyi téren várjon bennünket a Skodával. de még egyszer megnézem a Dunántúli Naplóban a kezdés idôpontját. Nevezd meg egy-egy találó köznévvel a négy oszlopot! Budapest Duna Petôfi Sándor Bodri Debrecen Tisza Weöres Sándor Morzsa Balatonfüred Sajó Arany János Bimbó 3. b) Gyûjtsd ki a fenti szövegbôl a tulajdonneveket a bal oldali oszlopba! Nevezd meg ôket a jobb oldali oszlopban. –Anyuka. addig apádnak megtelefonálom. Melyik tulajdonnév. megetethetem a Lóri papagájt? –Igen. A TULAJDONNÉV FAJTÁI 1. Barbara személy nevét Bóbita Bábszínház intézmény nevét ___________________ mû címét ___________________ ________________________ ___________________ újság címét _____________ ___________________ ________________________ ___________________ tér nevét________________ ___________________ ________________________ 2. mit jelölnek! Bianka. Barbara gyorsan öltözködjetek! Megyünk a Bóbita Bábszínházba. –Az Óz. a) Olvasd el a következô párbeszédet! Húzd alá a fôneveket! –Bianka.

intézménynév. földrajzi név.5. 8. újságok címe. állatnév. állatnév. földrajzi név. Egészítsd ki a táblázatot! fiú András tó Bodri Tüskevár Szombathely ország Duna Szózat hegy gépkocsi 6. Írd le annak az írónak a nevét. márkanév stb. cím. intézménynév. márkanév Mátyás ________________________ Balaton __________________________ Sajó __________________________ Dunántúl _________________________ Pest megye ____________________ Bogáncs _________________________ Mátra _________________________ Himnusz _________________________ Nemzeti Színház _________________ Kincskeresô kisködmön _____________ Kodály Zoltán __________________ Országház ________________________ Vuk ___________________________ Füles ____________________________ Coca-Cola _____________________ Andi ____________________________ 21 . alkotások. milyen szempontok szerint csoportosítottuk a következô szavakat! élôlény _________ __________ _____ _______________ ______ Ágnes anya Ablak-Zsiráf szobor Laci tanító Altató lakat József Attila boltos Dörmögô Dömötör cipô 7. Nevezd meg az alábbi fônevek mellett a tulajdonnevek fajtáit! személynév. akitôl utoljára mesét olvastál! Írd az író neve mellé a könyv címét is! _____________________________________________________________________ JEGYEZD MEG! A tulajdonnévnek több fajtája van: személynév. Írd az oszlopok fölé.

Weöres. Vörösmarty b) Másold le a fenti neveket! 4. Ha nem tudod. Szakáts. a) Olvasd fel az alábbi családneveket! Karikázd be a helyesírási nehészséget okozó betûket és régies betûkapcsolatokat! Gaál. Ady. a) Mit fejez ki a következô közmondás? Kedves gyereknek sok a neve. Balogh. b) Írd le a következô keresztnevek becézett alakjait! Erzsébet: _______________________________________________________ Anna: __________________________________________________________ Antal: __________________________________________________________ 22 . Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások címû könyve. segít O. a) Válaszolj az alábbi kérdésekre! – Édesapám neve: ____________________________ – Ki a tanítód? _________________________________ – Ki a legjobb barátod vagy barátnôd? _____________ – Hogyan szólítanak téged otthon? ________________ – Hogyan szólítanak az iskolában? _________________ 2. Gyûjts az alábbi szempontoknak megfelelô családneveket! Mesterségre utaló: __________________________ Tulajdonságot kifejezô: ______________________ Földrajzi nevekbôl származó: ___________________________________ Hangszerek nevébôl származó: _____________________________________ Folytasd a gyûjtést a füzetben! Keress másféle eredetû neveket is! 3. A magyar családnevek eredete igen változatos. Erôss. TULAJDONNEVEK HELYESÍRÁSA A SZEMÉLYNEVEK 1. Rácz. Bíró. Thököly. Egészítsd ki! A családneveket és a keresztneveket _________________________ __________________________________________________ írjuk. Kazinczy.

enriett. . lló. 6. . ___________ Zoltán 8. . . . nna. erely. . amelyeket köznévként és tulajdonnévként is használunk! 7. . ___________ Ferenc. Vannak olyan fônevek. . rsolya b) Írd le emlékezetbôl a hosszú mássalhangzós neveket! JÓ HA TUDOD. elli. a) Pótold a következô fônevek kezdôbetûit! . ertrúd. ecília.5. __________ Anna. . olyó. ergô. Írj olyan neveket. . amelyek köznévként és tulajdonnévként is elôfordulnak. ___________ Miklós. __________ István. amelyekben j vagy ly betû van! 23 . rdô. ttó. anna. . Egészítsd ki a Hétszínvirág olvasókönyved második fejezete alapján az írók. ttila. költôk nevét! ___________ Géza. abriella. ___________ Sándor. . . __________ Egon. . Nevezd el a gyerekeket! Adj nekik olyan neveket. __________ László.

A vadászat izgalma vakmerôvé tette a kisrókát. Nem gondolt már Unkára. Igaz. Nevezd el az állatokat! 5. a) Felismered-e. és Vuk szôre felborzolódott örömében. hogy nem ügyetlen. Mennyire ismered a Fekete István regényeiben szereplô állatok nevét? Írd le. ÁLLATNEVEK 1. filmekben szereplô állatoknak – még a vadállatoknak is – gyakran van saját nevük. Illik-e az állatokhoz az alájuk írt név? Hogyan lenne jó? Kösd össze a képeket a megfelelô nevekkel! Ravaszdi Hosszúláb Surranó Ormányos 4. Az állatnevek gyakran kifejezik az állat külsô vagy belsô tulajdonságát. milyen mûbôl való a következô részlet? A patak vályújában mozgott egy kis szél. mert a szimatok közt ott volt Tás meleg. Nyaut elugrasztotta. 2. melyik állatot nevezte el így az író! Karak __________ Kele: _________ Vahur: __________ Zu: __________ Unka: __________ Tás: __________ Csi: ____________ Hú: __________ 3. hogyan kell ôket helyesen leírni! _____________________________________________________ 24 . A könyvekben. Könyv címe: ________________ Írója: ___________________ b) Másold ki a szövegbôl az állatok saját nevét! _____________________________________________________________________ JEGYEZD MEG! Az állatoknak is lehet saját nevük. erôs illata is. ezért nagy kezdôbetûvel írjuk ôket. de most megmutatja Karaknak. Gyûjts minél több ilyen állatnevet! Nézz utána. Ezek is tulajdonnevek.

Legmagasabb csúcsa a __________________________. tereknek a nevét. amelyeken áthaladsz. Sorold fel azoknak az utcáknak. amely 1014m magas. utaknak. A FÖLDRAJZI NEVEK 1. 25 . Két nagy folyója a __________ és a ___________. amikor az iskolába jössz! 3. a) Gyûjts a képek alapján tulajdonneveket hazánk fôvárosáról! b) Írj néhány általad gyûjtött tulajdonnévvel mondatot! 4. Fôvárosa _________________. a) Mit neveznek meg az alábbi földrajzi nevek? Írd a tulajdonnevek után! Tisza ________________________ Mátra _______________________ Nagyszögtanya ________________ Sárvíz _______________________ Bükkaranyos _________________ Magyarország ________________ Kisalföld ____________________ Erzsébet híd __________________ Angyalföld ___________________ b) Írj még példákat az egyes csoportokhoz! 2. Írd a mondatokba a hiányzó földrajzi neveket! A mi hazánk _______________________________.

Ragyog körülötte a levegô. a) Mit csinál a gép? Folytasd! Mi? Bakony Alföld Rába Pécs Buda Svájc Melyik? bakonyi b) Mit fejeznek ki a beírt szavak? Foglald ôket mondatba! JÓ. Kivételt képeznek a kötôjeles földrajzi nevek. b) Másold le a kijavított szöveget! 8. DEBRECEN. FALU. mintha finom selyemfátyolba burkolózna. bolygók saját nevét is nagy kezdôbetûvel írjuk. AFRIKA. HA TUDOD. János-hegyi 26 . A folyamtól nyugatra a dunántúl. ÓCEÁN. ha az elsô tagjuk személynévi eredetû. A csillagok. b) Keretezd be a fenti szövegben bolygónk nevét! JÓ. MARGITSZIGET. SZAMOS. keletre pedig az Alföld terül el. 130. JÓ. a duna és a tisza folyók mentén. csak halványan látszik át a tengerek vízének sötétebb s a sarkok jegének derengô foltja. Pl.________________________________________________________ 9. János-hegy. Az ország északi részén húzódik az északi-középhegység. c) Írj az elôzô szabály illusztrálására példákat! Nap. SZENTENDREI-SZIGET 7. NAP-HEGY.: Duna dunai. GELLÉRTHEGY. Az egy szóból álló földrajzi nevek -i toldalékos alakját általában kisbetûvel kezdjük. DUNA. HA TUDOD. a) Javítsd ki a helyesírási hibákat az alábbi szövegben! A tulajdonnevek ellenôrzésére használd az Ok. melyik megyében élsz! _______________________________________ b) Gyûjts még megyeneveket! _________________________________________ _____________________________________________________________________ 6. Hold. a) Olvasd el a mondatokat! A Holdról a Föld kékesfehér fényben tündököl. annak csaknem a közepén fekszik. a) Írd le. TENGER. GALYATETÔ. A megyék nevében a kisbetûvel írt megye szót külön írjuk a név nagy kezdôbetûs alakjától. Hazánkat a duna kétfelé osztja. Írd le folyóírással az alábbi szavakat! DUNÁNTÚL. oldalán lévô szöveget! Magyarország Európában. 5. HA TUDOD.

Berzsenyi Dániel Könyvtár. a) Mi állhatott a pecséten? Egészítsd ki! b) Másold le folyóírással a pecséten látható intézményneveket! 3. Magyar Nemzeti Galéria. Állami Bábszínház. 2. József Attila Általános Iskola és Gimnázium. amelyekben már jártál.) nevében az és kivételével minden szót nagybetûvel kezdünk. Déry Múzeum. vállalatok.és Növénykert b) Másold le az intézmények közül az iskola nevét! Írd át színessel a kezdôbetûket! _____________________________________________________________________ JEGYEZD MEG! Az intézmények (hivatalok. Fôvárosi Állat. vagy szeretnél oda eljutni! Budapest Bank. Írd le iskolád pontos nevét! 27 . iskolák stb. Madách Színház. Vidám Park. a) Húzd alá a következô intézménynevek közül azokat. AZ INTÉZMÉNYNEVEK 1. Fôvárosi Nagycirkusz.

Találd ki. akikbôl orvosok lesznek (az intézményt Semmelweisrôl nevezték el): __________________________________________ Itt dolgozik Budapest fôpolgármestere: __________________________________ Ez a bank bocsátja ki a forgalomba kerülô bankjegyeket: __________________________________________________________________ 6. hogy te leszel az idegenvezetô. Milyen intézményeket mutatnál be társaidnak? Írd ide az intézmények nevét! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 28 . a) Figyeld meg.4. hogyan írjuk rövidebb alakban a következô intézmények nevét! Budapesti Közlekedési Vállalat : BKV Magyar Távirati Iroda : MTI b) Milyen intézményneveket rejtenek az alábbi szavak? Írd le. Képzeld el. Írd le szüleid munkahelyének pontos nevét és címét! _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ 8. melyik magyar intézményrôl van szó! Itt ülésezik az országgyûlés: ___________________________________________ Itt szavalta Petôfi 1948. ha tudod! OTP ___________________________ MÁV ___________________________ 5. március 15-én a Nemzeti dalt: __________________________________________________________________ A tudomány háza: ___________________________________________________ Itt tanulnak Budapesten azok. Gyûjtsd ki a telefonkönyvbôl lakóhelyed néhány közintézményének nevét! ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 7. Osztálykirándulást terveztek a közeli nagyvárosba.

Az Én Újságom. A CÍMEK 1. Ifjúsági Magazin Újságok Könyvek címe b) Gyûjts még címeket mindkét csoporthoz! c) Írd át színessel az elsô csoport címeiben elôforduló nagy kezdôbetûket! JEGYEZD MEG! Az újságok. hetilapok. Élet és Irodalom. Magyar Nôk Lapja. A kis herceg. Cimbora. Vuk. a) Kösd össze az összetartozókat! Nemes Nagy Ágnes Altató Radnóti Miklós Láttam. láttam Petôfi Sándor Bóbita József Attila Nemzeti dal Weöres Sándor Tél b) Melyik fentebbi versbôl tudsz idézni? Írd le emlékezetbôl a verssorokat! 29 . Kincskeresô kisködmön. Magyar Nemzet. Kincskeresô. a) Írd le azoknak az újságoknak. Micimackó. Buci Maci. a) Csoportosítsd az alábbi címeket! Dörmögô Dömötör. folyóiratoknak a címét. A két Lotti. amelyeket te is olvasol! __________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ b) Írd át a címek kezdôbetûit színessel! 3. 2. Egri csillagok. folyóiratok címeiben az és kivételével minden szót nagy kezdôbetûvel írunk.

Többsincs királyfi. Keress az olvasókönyvedben olyan festményeket. A mindentudó kalap. amelyeknek alkotói az alábbi festôk! Írd ide a festmények címét! Székely Bertalan Benczúr Gyula 30 . Vuk Gárdonyi Géza Benedek Elek Móra Ferenc Fekete István b) Folytasd a gyûjtést az olvasókönyved tartalomjegyzékébôl! c) Írd át a címekben a nagybetûket színessel! 5. a) Írd a szerzôk neve mellé a megfelelô címet! Mártonka levele.4.

Milyen szobrok találhatók lakóhelyeden vagy környékén? Írd a szobrok mellé alkotójuk nevét is! Pl. Tóth Péter szeretne beíratkozni az Országos Széchényi Könyvtárba. Lengyel Dénes: Régi magyar mondák címû kötetét szeretné kölcsönözni. szobrok. festmények. Töltsd ki helyette a jelentkezési lapot és a kérôlapot! Adatai a következôk: Dunakeszin lakik a Petôfi Sándor utca 15. filmek címében csak az elsô betût és a tulajdonnevet írjuk nagy kezdôbetûvel. A Móra Ferenc Általános Iskolában tanul. versek. amelyeket te is meg szoktál nézni! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ b) Írd át a címben a nagy kezdôbetûket! JEGYEZD MEG! A könyvek. (A könyvtár neve) KÖLCSÖNZÔJEGY KÉRÔLAP Név: ________________________ A könyv szerzôje: ______________ Foglalkozás: _________________ ____________________________ Lakás: ______________________ A könyv címe: ________________ ____________________________ ____________________________ Munkahely: _________________ A kölcsönzô neve: _____________ ____________________________ ____________________________ 31 .6. szám alatt. a) Másold le azoknak a tv-mûsoroknak a címét. 8.: Medgyessy Ferenc: Jelky András (Baja) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 7.

elsodorta. A FÔNÉV TOLDALÉKAI 1. a) Húzd alá a fôneveket az alábbi meserészletben! A sovány farkas kerülgette a falut. Jött egy hullám. honnan szerzed te az ételt? – Az emberek adják – felelte a kutya. s ledobta a patak____. -vel toldalékos fôneveket! 32 . 53. b) Hasonlítsd össze a munkádat az eredeti szövegrésszel! (Ok. A galamb ág ____ vitt a csôré _____. s találkozott a kövér kutyával. A hangya ráült az ág ____. b) Válaszd el álló egyenessel a szótôt és a toldalékot az aláhúzott fônevekben! 2. a) Pótold a szövegben a fônevek hiányzó toldalékait! A hangya lement a patak _____. Kérdi a kutyától a farkas: – Mondd. te kutya. s megmenekült. hogy szomjúság ____ csillapítsa. oldal) c) Miért kell toldalékolni a fôneveket a mondatban? Válaszolj szóban a kérdésre! d) Írd le az alábbi szavak minél több toldalékos alakját! ág: _____________________________________________________ vadász: _________________________________________________ hangya: _________________________________________________ e) Toldalékold a hullám fônevet a kérdéseknek megfelelôen! Minek? ________________ Miknek? ________________ Mit?___________________ Miket? __________________ Mivel? _________________ Mikkel? _________________ Min? __________________ Miken? _________________ f) Keretezd be a toldalékokat! Mit vettél észre? g) Foglald mondatba az f) feladatrészben található -val.

mit látsz a képen! b) Írd le csoportosítva a fenti képrôl gyûjtött fôneveket! Ki? Mi? Kik? Mik? _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Hány van belôle? Mi a toldaléka? JEGYEZD MEG! A fônevek állhatnak egyes és többes számban. Tedd többes számba a következô fôneveket! ló ______________ kéz ______________ cukor ______________ csô ______________ nyár ______________ bokor ______________ fû ______________ sár ______________ csokor______________ kô ______________ cserép ______________ sátor ______________ 33 . amelyeknek a töve a többes szám jele elôtt megváltozik. A többes számú fônevek felismerését segítô kérdések: Kik? Mik? 2. oldalán található versekbôl a többes számú fôneveket! Írd le ôket! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. Keresd ki az olvasókönyved 17. Vannak fônevek. a) Sorold fel. EGY VAGY TÖBB? A FÔNÉV EGYES ÉS TÖBBES SZÁMA 1. A többes szám jele: -k.

: ûrhajósokknak többes számú fônév rag 5. a) Csoportosítsd az alábbi szavakat a megadott szempont szerint! gyerek. fiók. verebek. titok. Akkor már potyogtak a szemeibôl a könnyek. Jelzik a nagyobb halrajok gyülekezését. lélek. Olvasd el figyelmesen a következô szöveget! A tengerek. fiúk. kertek. a) Javítsd a hibákat az alábbi mondatokban! Jani megütötte a lábait. ablak. Miket árulnak el ezek a színárnyalatok? A hajósok számára például a fontos áramlatok helyét és irányát. Még a szemei is szikráztak. (N. kutyák. szék. Pl. csillagok. tok. fék. képek. Tördeli a kezeit. kobak. Az árulkodó jelek az eltérô színárnyalatok. Császi Ildikó) a) Húzd alá a fôneveket a szövegben! b) Gyûjtsd ki a többes számú fôneveket! c) Írd át színessel a többes szám jelét! d) Keretezd be a többes szám utáni toldalékot (ragot)! JEGYEZD MEG! A többes számú fônevek további toldalékot (ragot) kaphatnak. b) Írd le helyesen a kijavított mondatokat! 34 . barack. lyukak egyes szám többes szám _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ b) A többes számú fônevekhez illessz újabb toldalékot (ragot)! Alkoss ezekkel a szavakkal mondatokat és írj le közülük néhányat! JEGYEZD MEG! A páros testrészek nevét legtöbbször egyes számban használjuk. örömök. óceánok számos titkukat tárják föl a föntrôl figyelô ûrhajósoknak. A halászok munkáját is segítik az ûrhajón lévô mûszerek. 6. gyerekek.4. vonulását.

Sándor. Pongrác. gondot. Lôrinc virágjában leszedik a barackot. 2. . bélyegzôt. mit?. Fagyosszentek meghozzák a meleget. oldalán található.. a) Húzd alá a következô népi megfigyelésekben a fôneveket! Február 2. országokat. Ha Lôrinckor sár ragad. eheted a dinnyét magad. Szervác. gyalogút. Sándor Május 12-13-14.a) feladat szópárjait! 3. amelyek a mit kérdésre válaszolnak! c) Jelöld a leírt fônevekben a toldalékot! JEGYEZD MEG! A kit?. pénzt b) Írd le szótagolva a fenti szósorból a gondolati dolgokat jelentô fôneveket! c) Helyezd mondatba a Mit? és a Miket? kérdésre felelô szavakat! 4. Március 18.. miket? kérdésekre választ adó fônevek végén a -t toldalék (tárgyrag) mindig rövid. a meggyet. Keress -t ragos fôneveket a HSZV. József. Ok. Az irigy testvér c. embereket. Benedek. Augusztus 10. A -T RAGOS FÔNÉV 1. állatot. Gyertyaszentelô Ha a medve szép idôt lát. olvasmányból! 35 . Bonifác. hárman tesznek egyet.a) feladatban a szótövek megváltozott hangalakjainak betûjelét! d) Olvasd el helyes kiejtéssel a 2. b) Írd le a népi megfigyelések fônevei közül azokat. 46. amint mondják. színeket. kiket?. a) Jelöld a kakukktojást! házakat. petrezselymet. a) Írd le a következô fônevek -t toldalékos alakját! Mit tapasztaltál a szavak magánhangzóinál? ág– _________________ nyár– nyarat __________ tél–__________________ szék– _______________ kéz–_________________ híd– _________________ síp– ________________ út– __________________ víz– _________________ gyík– _______________ kút– _________________ tûz– _________________ b) Keretezd be a toldalékot a szavak végén! c) Írd át színessel a 2. Anna tovább folytatja az álmát. Július 26. Erôs tél lesz. ha bolyt alkotnak a hangyák.

-RÔL RAGOS FÔNÉV 1. Balázstol. -ról. A nagy fáradságtól elaludt. billentyüröl. amelyekben felismerted a toldalékot! _____________________________________________________________________ EGÉSZÍTSD KI! A -ból. vizböl b) Írd le a fenti szavakat a toldalékok szerint csoportosítva! -ból. Ezért hízlalta ôket. 3. süteménybôl és marcipánból készült. -bôl. majd keretezd be a tô utáni -tól. -ról. Mézeskalácsból épített házikójában az étel cukorból. a) Pótold vagy javítsd ki az ékezetet Figyelmetlen Fülöpke munkájában! Balatonrol. utrol. Peti így mesélte el: Az erdôbôl odatévedt gyerekeket a boszorkány folyton etette. -bôl. -TÔL. Jancsi és Juliska egyre kövérebb lett. ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 36 . Héviztöl. -BÔL. gyürütöl. -ról. a) Húzd alá a szövegben a fôneveket! b) Kérdezz az alábbi fônevekre! Írd melléjük a kérdésüket. a) Olvasd el az alábbi mondatokat! Húzd alá benne a toldalékos fôneveket! A búzaszemecske már nem búsult. -bôl. -tól. Galyatetöröl. -tôl. borjubol. -rôl rag magánhangzója mindig ____________________. -tól. töpörtyüböl. -tôl. -ból. szivattyubol. A ronda boszi finom pecsenyérôl álmodozott. tanitorol. fürjekrôl és pipacsokról álmodik jövô tavaszig. Bizonyára ismered Jancsi és Juliska történetét. -rôl. -RÓL. -tôl. -TÓL. b) Írd le az aláhúzott fônevek közül azokat. -rôl ragot! erdôbôl _______honnan?_______ süteménybôl _____________________ mézeskalácsból_______________ marcipánból _____________________ cukorból ____________________ pecsenyérôl______________________ 2. A -BÓL.

mit szeretnél kapni családod tagjaitól a születésnapodra! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 6.4. a) Írd a vonalra. b) Írd le. bátyám ____ festéket. ôröl. fátol. mirôl beszélgetnek a gyerekek! 482:4= b) Írd le az a) feladat toldalékos szavait szótagolva! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5. édesapám ____ tortát. tûzröl. fûrôl. nôvérem____ színeseket kaptam. Válaszolj toldalékos fônevekkel. a) Javítsd ki a hibásan írt szavakat! vízbôl. papírból _____________________________________________________________________ b) Foglald mondatba a fenti toldalékos fôneveket! 37 . dobol. mibôl készül! palacsinta: _______________________________________________________ limonádé:________________________________________________________ 7. a) Pótold a következô szövegben a hiányzó toldalékokat! Születésnapomra édesanyám ___ könyvet.

-BA. vásár. Csinos ruhá_____ állt a tükör elôtt. A -BAN. kastély. -re toldalékos (ragos) fônevet használunk. miben? kérdésre -ban. a) Toldalékold az alábbi fôneveket! erdô. Izgatottan indult a színház______ . -BE RAGOS FÔNÉV 1. -be. Mi az? b) Rajzold le a megfejtést! JEGYEZD MEG! A hol?. kézben habos. mibe? kérdésre -ba. -ben. Végre elfoglalhatja helyét a terem______ . a hová?. Télikabát______ bújt. piszkos kezet tisztára mos. város. Hová? Hol? _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 2. Az elôtér______ már sokan várakoztak. -ra. Nyaká______ tette anya legszebb nyakláncát. -BEN. hintó. erszényé______ tette a jegyet. 3. Megszólalt a csengô. jelöld a szótôt és a toldalékot színessel! Vízben síkos. udvar Hová? Hol? ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ b) Foglald mondatba az elsô két fônév toldalékos alakjait! 38 . Pótold a hiányzó ragokat! A kiegészített fôneveket csoportosítsd a kérdések szerint! Kati színház______ készült. a) Húzd alá a találós kérdésben a toldalékos fôneveket.

már a padomba gyömöszöltem a táskámat. Országház. -ben?) Ma reggel nagyon hideg volt. A többiek ez alapján ellenôrizték a megoldást a saját munkájukba. amelyekben a hibás szavak elôfordultak! 39 . Egészítsd ki a következô szólásokat. Ordít. Felírtam a táblára a helyes válaszokat. közmondásokat. mit jelentenek! Tûz____ teszi érte a kezét. a) Toldalékold a következô szavakat! állomás. falu Mit? Hol? Hová? Honnan? _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ b) Keretezd be a toldalékokat! 6. osztály.4. Vajon kiébe van hiba? b) Másold le helyesen azokat a mondatokat. -be vagy -ban. 5. mégis magamon hagytam a sáros lábbelit. Mire bejött a tanító néni. ezért kabátba és sapkába indultam iskolába. majd a bennük található fônevek toldalékait írd át színessel! Magyarázd meg. könyv. mint a fá____ szorult féreg. csermely. csak a leckefüzetem hagytam a kezembe. a) Javítsd ki a szövegben a hibás ragokat! (-ba. Szeget ütött a fejé____ . hogy a terembe csak váltócipôbe lehetett volna bemenni. Tudtam. mert ezen a héten leckefelelôs voltam. Kész munká____ könnyû hibát találni. erkély. A begyé____ van.

Rita édesanyjával vetette el a magokat. a) Húzd alá a történetben a fôneveket. jelöld álló egyenessel a szótô határát! b) Gyûjtsd ki a -val. A -VAL. Nyáron a virágok illatukkal. Olvasd el a következô történetet! Ritának van egy kis virágoskertje. -VEL RAGOS FÔNÉV 1. 2. -vel rag “v” betûjével? Beszéljétek meg! JEGYEZD MEG! A -val. kapával lazította fel a földjét. -vé ragos alakjait! boszorkánnyal boszorkánnyá b) Írd le szótagolva a fenti szavakat! Írd át a szótô utolsó és a toldalék elsô betûjét színessel! ________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ c) Egészítsd ki a mondatokat az a) feladat megfelelô szavával! A mesében a vén banya ____________________ változott. amelyet ilyenkor hosszan ejtünk és írunk. -vel és a -vá. -vel. -vá. A királyfi megvívott a ________________________________________ . Régen ___________ ________ fizettek. A rózsabokor tüskéi ____________________ szaggatták az ingem. szépségükkel szereztek örömet. A szomszédokkal együtt gyönyörködtek bennük. Édesapja ásóval. a) Írd a képek mellé az azokon ábrázolt dolog nevének -val. -vé toldalék (rag) v-je teljesen hasonul a fônév utolsó mássalhangzójához. -vel ragos fôneveket a fenti szövegben! Kivel? Mivel? Kikkel? Mikkel? ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ c) Mi történt a második oszlopban a -val. 40 .

anya.szájjal 5. kukorica. oldalán) a személyneveket! Toldalékold ôket a kivel? kérdésnek megfelelôen! _____________________________________________________________________ b) Foglald mondatba a toldalékos alakokat! JÓ. fejel . Más lehet az értelme a rövid és más a hosszú mássalhangzós szónak. csalamádé. Foglald mondatba az alábbi szópárokat! Kérdezz a mondatba foglalt szavakra! szárnyal . a) Keresd ki A paca címû olvasmányból (HSZV. barátnô. könyvel . nagymama.vassal.3. Horváth Emese.hassal. nagyapa. vasal . Válaszolj toldalékos fônévvel! a) Kivel járt Zsuzsi az állatkertben? apa. burgonya.: szájal . hasal . Pali b) Válaszd ki. sárgarépa. bükköny 4. 41 . káposzta. György. Pl.szárnnyal. mivel etetik a gondozók az állatokat! Válaszolj toldalékos fônévvel! széna. napraforgó. fû. 6. osztálytársai. tök. Kováts László. Ok. nápolyi. zab.könyvvel. csoki.tervvel. Olga. árpa. A mássalhangzók idôtartamának jelölésére toldalékoláskor is figyelni kell. Edit.fejjel. HA TUDOD. tervel .

amelyek helyesen vannak írva! b) Értékeld Piri és Zoli munkáját! Tegyél x jelet a helyesen írt szó mellé! c) Másold le a helyesen írt fôneveket! 42 . amelyeknek a kiejtése és írása eltér egymástól! 4. Kicsoda?. a) Mi az ellentéte az alábbi szavaknak? sötétség ____________ óriás ______________ osztás ________________ kislány _____________ lustaság____________ éjszaka _______________ hajnal______________ beszéd _____________ háború _______________ apróság____________ tûz ________________ álom _________________ b) Foglalj mondatba a fentiek közül két szópárt! 3. mint Márton lúdja.old. b) Keresd ki a fenti mondatokból a fôneveket.)__________ tél: _______________ galambom: ______________ galambom: _________ Bimbó: ________________ bimbó: ____________ kötre: ________________ körte: _____________ levél: ________________ levél:______________ Bambi: ________________ bambi: üdítôital 2. Három a magyar igazság. jelöld rajtuk a szótô határát! c) Keretezd be azokat. a) Olvasd el a szólásokat és a közmondást! Segítséggel jó a tanács. Ki írta helyesen a fôneveket? Piri így írta: Zoli így írta: merészség merésség sötétség sötétcség vigasság vigaság egésség egészség barátcság barátság követcség követség éhség éség különbség külömbség a) Bontsd szótôre és toldalékra a fentiek közül azokat a szavakat.27. Kövér. micsoda? Írd az alábbi szavak mellé a megfelelô választ! Morzsa: állatnév _________ morzsa: ____________ Sajó: ________________ Sajó: ______________ Tél: (Ok. GYAKOROLJUNK! 1.

Az úr sokáig nem vette észre. lehunyja sok szemét ______ ház. Magánhangzóval kezdôdô szó elôtt az. dunna. ajtó fiú galamb ünnep ember kislány ôzike ceruza gyerek alma róka erdô 3. Hangoztasd pontosan a névelôs szókapcsolatokat a pótlás után. ______ darázs. Egy könyvnek ez a címe: Zengazének Írd le helyesen tagolva! ____________________________________ 4. b) Milyen egytagú szavak állnak a fônevek elôtt? Írd a vonalra a választ! __________________________________ A nevük: névelô c) Próbáld megmagyarázni az elnevezést! d) Figyeld meg a használatukat! Mikor a és mikor az ? JEGYEZD MEG! A fônevek elôtt álló a. 43 . vele alszik ______ zümmögés – aludj el szépen. alszik ______ bogár. 2. A NÉVELÔ 1. Lábára lehajtja fejét. a) Húzd alá a fôneveket az alábbi szövegben! Jól ment a róka sorsa a gróf birtokán. mert a tyúkólban mindig kotkodált néhány csirke. kis Balázs. az szó határozott névelô. mássalhangzóval kezdôdô szó elôtt a névelôt kell használni. Az ennivaló közel volt. kis Balázs. Pótold a névelôket az alábbi idézetben! Lehunyja kék szemét ______ ég. hogy az állat túljár az eszén. alatt alszik ______ rét – aludj el szépen. A fônév határozottságát jelöli.

5. Húzd ki a fölösleges névelôt!
Az anyu a Beával, a Karcsival, és az Attilával elment a boltba megvenni a
vacsorát. A vendégek hamarabb jöttek a vártnál, így a helyzet kicsit
kellemetlen volt számomra. Végre az anyuék megjöttek. Elôkerült a kávé, az
üdítô és néhány szendvics is.

Ne tedd ki fölöslegesen a személynevek elé a névelôt!

6. a) Olvasd el A négy muzsikus (HSZV. Ok. 48.old.) szlovén népmese nyomán írt
történetet!

Muzsikusok járták a falvakat. Egy napon
elérkeztek egy városhoz. Csodálkozva
nézelôdtek, míg arra nem jött egy ember.
Megszólították:
– Mondja, öregapó, miféle kastély lehetett itt?
– Fiaim, valamikor itt egy uraság élt.
Történetét egy könyv ôrzi ...

b) Húzd alá a szövegben a fôneveket!
c) Írd le, milyen egytagú szavak állnak a
fônevek elôtt! _____________________

JEGYEZD MEG!
A fônevek elôtt álló hangsúlytalan egy szó határozatlan névelô.
Nem mutatja meg pontosan, hogy kirôl vagy mirôl van szó.

7. Helyettesítsd a határozott névelôt határozatlannal a példa szerint! Mi a különbség a
mondatpárok között?
Megy az ember az úton.
Megy egy ember az úton.
A fiú belépett a terembe.
________________________________________
A könyvet beletettem a táskába.
______________________________________________
A kutya önfeledten futkározik a parkban.
__________________________________________________
8. a) Keress a mesekezdô mondatokban határozatlan névelôket a HSZV. Ok. 57-64.
oldalán!
b) Írj le közülük néhányat!
44

A NÉVMÁSOK
A kérdô névmás
1. Olvasd el a szöveget!
Három kislány úszni indult. Sporttáskába
pakolták a felszerelést. A szappan és a
törölközô sem maradt otthon. Sietniük
kellett, mert az edzôk megkövetelik a
pontosságot.
a) Keresd ki a fôneveket! Jelöld ôket
aláhúzással!
b) Másold le a szövegbôl a fôneveket a vonalra,
s írd alájuk a megfelelô kérdôszót!
___kislány____________________________________________________________
Ki?
...........................................................................................................
_____________________________________________________________________

...........................................................................................................
JÓ, HA TUDOD.
A ki?, mi?, kik?,mik? stb. szavak kérdô névmások,
fônevekre kérdezünk rá velük.
2. Csoportosítsd az alábbi fôneveket a kérdô névmásoknak megfelelôen!
hajók, erdô, tanulók, repülô, régészek, bélyeg, orr, edzô, cipôk, állatok,
folyó, villák, tanító, rendôrök, színész, meggy, kapuk, csillagász, felnôttek,
hattyúk, orvosok, költô
Ki? Mi? Kik? Mik?
_______________ _______________ _______________ _______________
_______________ _______________ _______________ _______________
_______________ _______________ _______________ _______________
_______________ _______________ _______________ _______________
3. a) Válaszolj fônevekkel a következô kérdô névmásokra!

Ki?_________________________ Mit? __________________________
Mi? ________________________ Kiket? _________________________
Kit? ________________________ Miket?_________________________
b) Karikázd be színessel a fônevek -t toldalékát!
c) Foglalj mondatba három fônevet a fentebbi alakok közül!

45

A MUTATÓ NÉVMÁS
1. a) Olvasd el a párbeszédet!
– Mit kérsz, kislány?
– Azt a fehér blúzt szeretném megnézni.
– Az a szín jól áll neked, de próbáld meg ezt a
pirosat is.
b) Keretezd be a mondatokban, mire vonatkoznak
az aláhúzott szavak!

JÓ, HA TUDOD.
Az ez, az, emez, amaz, mutató névmásokkal fônevekre
mutatunk rá.
2. a) Toldalékold a névmásokat a következô kérdésekre!
Mit? Mirôl? Mibe? Mikor? Mivel? Mibôl?
ez _________ _________ _________ _________ _________ _________
az _________ _________ _________ _________ _________ _________
b) Helyettesítsd a fônevet mutató névmással!
Pl.: Ceruzával írom a leckét. Azzal írom a leckét.
Könyvet kaptam szülinapomra. _______________________________
Albumba ragasztom a képeket.________________________________
Sokat ettem a sütibôl. _______________________________________
Temperával festettem a képet. ________________________________
Ma a természetrôl beszélgettünk. ______________________________
3. a) Figyeld meg az alábbi mondatokban szereplô az szót! Döntsd el, melyik a
mutató névmás! Írd át színessel!
Az ôszibarack finom gyümölcs. A szôlô is az.
b) Olvasd el hangosan mindkét mondatot! Melyikben hangsúlyoztad jobban
az az szót?
4. a) Egy mondaton belül is elôfordulhat két az szó. Melyik a névmás?
Az az igazi öröm, amiért megdolgoztál.
b) Karikázd be azt a szót, amelyiket nagyobb nyomatékkal ejtetted! Nevezd meg a
nagyobb nyomatékkal ejtett az szó szófaját!

JÓ, HA TUDOD.
A névelôt mindig hangsúlytalanul ejtjük. A mutató névmás a
mondatban _________________________ -t kap.
5. Írj ki néhány példát a Hintó, hal, palota címû mesébôl azokra a mondatokra,
amelyek névmást, illetôleg névmást és névelôt is tartalmaznak!
Húzd alá különbözô színnel a névelôt és a mutató névmást!
46

mert ôk ezen a héten hiányoztak. Az én. HA TUDOD. Régóta versenyben állok ______. A tanító néni Ivánhoz és Ákoshoz fordult. – Én elkészítem a szendvicseket. amelyek a személyek nevét helyettesítették a szövegben! Írd melléjük. HA TUDOD. 3. te gondoskodj az üdítôrôl és a poharakról! – kezdte a szervezést Zsófi. Pótold a személyes névmások toldalékos alakjaival az alábbi mondatokat! Tibor jobban tanul_______ . 58. Írd le a személyes névmások toldalékos alakját! Ki? Kit? Kivel? Kirôl? Kitôl? Kinek? _________ ___________ _________ _________ _________ _________ _________ ___________ _________ _________ _________ _________ _________ ___________ _________ _________ _________ _________ Kik? Kiket? Kikkel? Kikrôl? Kiktôl? Kiknek? _________ ___________ _________ _________ _________ _________ _________ ___________ _________ _________ _________ _________ _________ ___________ _________ _________ _________ _________ JÓ. kinek. –Ádám apukája veszi meg a fenyôfát. A SZEMÉLYES NÉVMÁS 1. a) Olvasd el az alábbi szöveget! Készülôdés Zsófi és Zsolti karácsonyi ünnepséget szervez az osztálynak. mi. ôtôle stb. tôlem. ô hozza az ajándékokat is. engem. rajtatok. – Ti szóljatok Fanninak és Dinának. b) Írd le azokat a szavakat. Keress személyes névmást A tulipánná változott királyfi címû mesébôl! (HSZV. minket. Ok. (én) (ô) (mi) 4. te. bennetek. A többiek csodálnak __________. ôk személyes névmásokkal személyek nevét helyettesítjük. téged. szóalakok a személyes névmás toldalékos alakjai. kiknek a nevét helyettesítették! ________ _________________ ________ _________________ ________ _________________ ________ _________________ ________ _________________ ________ _________________ JÓ. ti. ô. 2. A velem. – Mi süteményt hozunk! – ajánlotta Kriszti és Dóra. teveled. oldal) 47 .

.) a ház elôtt. alá. Gyôr fölött. alatt.éjjel óta már c) Muzsikaszó az esti réten száll a jég fölött ácsorgott küszöböm elôtt falu alól.. mellett stb. a folyón át. fölé. szapora dobszó. fölött. sötétedés után. fölé. mögött. óra alatt. Egészítsd ki névutóval az alábbi mondatokat! Evés _____________ mossatok kezet! Szalvéta __________________ ne uzsonnázzatok! Ne legyen szemét a pad __________________! 3. között. fölött... reggel felé. a két part között. a fa alatt b) Alkoss a fenti névutós szerkezetekkel egy-egy mondatot! _______________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. közül Hol? Honnan? Hová? a házak fölött az autók közül a fa mögé _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ JEGYEZD MEG! A fônév után álló alatt. közé. mellett. mögött. 2. Keresd ki a névutós fôneveket az alábbi versrészletekbôl! Jelöld ôket aláhúzással! Írd le a kérdéseiket a vers alatti vonalakra! a) Lassú felhô-árnyék b) . i. elôtt. A NÉVUTÓ 1. a fák alatt nagy folttá terülve a számûzött király. heteken át. A névutót az elôtte álló fônévtôl ________________ írjuk. a) Helyet vagy idôt fejeznek ki az alábbi névutós fônevek? Írd föléjük rövidítve! (h.. Válaszolj a kép alapján a kérdésekre! Válaszodhoz használd a következô szavakat! mellé. (Zelk Zoltán) (Pilinszky János) (Weöres Sándor) ___________________ _____________________ ___________________ ___________________ _____________________ ___________________ 48 . szavakat névutónak nevezzük.

hová bújt az árnyék délben? Gesztenyefa tetejére. koncert 11. Zsolti 10. kalapács 7. hogy bekeretezed ôket! d) Gyûjts a versbôl az alábbiakra példát! Élôlények neve: ______________________ ______________________________________________________________ Élettelen tárgyak neve: ___________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Gondolati dolgok neve: ___________________________________________ e) Írd ki a versbôl a tulajdonneveket! ________________________________ Nevezd meg. csôsz zsebébe. kutya 9. gondolati dolgok: X b) Írd a tippeket a négyzetbe! 1. ISMÉTELJÜNK! MIT TUDSZ A FÔNÉVRÔL? 1. az árnyékok mindenünnen elôbújnak. házpadlásra? Fû közé vagy eresz alá. hajó 5. Panni. gémeskútba. televízió 13. ürgelyukba. rigó 2. Jani. medve 4. fogoly 6. fazék 12. s tanakodnak. b) Húzd alá a fôneveket Tarbay Ede versében! c) Jelöld a fônevek toldalékait úgy. kéménylyukba? Amíg mentek. csigaházba. Nyelvtani TOTÓ a) Hová tartoznak a következô fônevek? élôlények: 1. Panna bandukol a réten. a) Olvasd el figyelmesen a verset! Tarbay Ede: Hová bújt az árnyék? János. fûz oldalába. lépcsô 3. milyen fajtájú tulajdonneveket találtál! f) Írj példákat a következôkre! Névelôs fônév:__________________________________________________ Névutós fônév: _________________________________________________ 2. tanakodnak. élettelen tárgyak:2. ibolya 49 . kazal mögé. bánat 13+1. akarat 8.

Hogyan nevezzük a kérdôszót más névvel? Kérdô ________ 4. 3. Mi a megfejtés? Megtudod. Magyar Tudományos Akadémia. 5. Váci utca. A fônév után álló szó. Arany János. lánchíd. a) Toldalékold a következô fôneveket! tanuló. Ráró. Vuk.3. ha a vízszintes sorokban válaszolsz a feladványokra. tô Kit? Mit? Kivel? Mivel? Kik? Mik? Kirôl? Mirôl? _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ b) Foglald mondatba az elôzô oszlop szavai közül a -val. A fônév elôtt áll. János-hegy. nyíregyháza. Magyar Nôk Lapja. 2. veszély. kovács Péter. Több hasonló élôlény vagy élettelen dolog közös neve. 1. A tulajdonnév egyik fajtája. Nagyszalonta. Írd le ôket helyesen a vonalra! Gárdonyi Géza Színház. barátság. A következô tulajdonnevek közül néhányat helytelenül írtunk. a) Hibakeresés. Dobó István Vármúzeum. -vel toldalékos fôneveket! 50 . 5. Árpád népe ____________________________________________________ b) Írd a megfelelô helyre a fenti tulajdonneveket! személynév: ____________________________________________________ állatnév: _______________________________________________________ földrajzi név: ___________________________________________________ intézménynév: __________________________________________________ újságcím: ______________________________________________________ mûalkotás címe:_________________________________________________ 4.

Pótold a fônevek toldalékát a következô mondatokban! A Balaton a fôváros_____ délnyugatra fekszik. majd keretezd be azok toldalékát! b) Írd a vers melletti sorokba. karva___. za___. a) Jelöld színessel a magánhangzók helyes idôtartamát! rim.6. kakadu. hattyu. _______________________ Jön a tél. söprü. vadrozsa. 84. ha___nal. nem haladt csak arasszal. sirá___. ünnepé___. milyen kérdésre válaszolnak az általad aláhúzással jelölt fônevek! Fûszálon. Olvasd el Szepesi Attila: Csiga-vándor címû versét! a) Húzd alá a versben a fôneveket. gó___a. cipo. folyo. ___aguár. kesztyü. 8. furu___a. Pécsre mikor ér? _________________ Múlik az ôsz. ú___ság. Gerge___. szinesz. sa___t. hé___a. tá___. hid b) Mely szavakat nem kell javítani? Keretezd be ôket! c) Tedd többes számba a hosszú magánhangzóra végzôdô szavakat! 9. Keress a HSZV. a) J vagy ly hiányzik a fônevekbôl? Pótold a hiányzó betût! ___egesmedve. Az ember járt már a Hold_____ . 7. falu. szabá___. Ok. rud. varju. bago___. oldalán A kalács címû olvasmányban névelôs és névutós fôneveket! névelôs fônév: névutós fônév: 51 .___________________________ Csiga-vándor _______________________ mendegél. osz.___áték. erdo. levélen ___________________ Csiga csúszik kevélyen ________________ Pestrôl indult _______________________ tavasszal.___áték. _____________ Jaj. var___ú b) Szedd betûrendbe a fenti szósorból az állatneveket! 10. má___. La___os. Az énekórán Bartók_____ és Kodály_____ ismerkedünk meg. Mihá___. pu___ka. Csaba és Gyuszi az erdô_____ gesztenyét gyûjtött. A Duna-part_____ áll az Országház gyönyörû épülete. golyo. ma___om. Káro___. levego.

Weöres Sándor. Galyatetô. A fônév lehet: köznév. zsiráf. Panasonic stb. Mars stb.). híd. könyvre. könyvbôl. földrajzi név (Duna. márkanév (Audi. erô. könyvrôl. ember. Kincskeresô kisködmön. Atlanti-óceán. Bimbó stb. könyvvel. Pl. valaminek a saját neve. Gyôr. Vera. róka (Pl. Mátra. Petôfi Sándor. iskola stb. folyók. Bogáncs. A köznév több hasonló A tulajdonnév valakinek vagy dolog közös neve. Lóri. virágok.: rigók. harag. tuljadonnév. Vígszínház stb. gondolati dolgok (öröm.). Micimackó stb. Jocó stb. Ázsia. állat. könyvbe.) neve.). Coca cola. (Pl. Viktória-tó. intézmények neve (Magyar Tudományos Akadémia.). folyó. könyvben. tündér stb. A fônévhez különféle ragok járulhatnak.: Éva.) A tulajdonnév lehet: személynév (Péter.). könyvön stb. Népszabadság.). könyv stb. állatnév (Karak.: lány. Sajó. Pl.) Süni. Ady Endre Gimnázium stb.: könyvet. címnév (Élet és Tudomány. MIT KELL TUDNOD A FÔNÉVRÔL? A fônév élôlények (fiú.). ház. újság.). Vuk stb. 52 . élettelen tárgyak (autó. A fônév toldalékai A fônév többes számának jele a -k. Süni. könyvnek. ünnepek stb.

Azalatt a teknôs csak lépked lankadatlan. b) Írd ki a versbôl a kérdésekre válaszoló szavakat! Mit csinál a nyúl? Mit csinál a teknôs? 53 . nézi gúnyosan. a) Melyik verses mesébôl való az alábbi két versszak? Írd le a címét! __________________________ Megáll. míg elnyomja az álom. háton. hunyt szemmel fekszik hason. AZ IGE 1. Nézd meg a képet! a) Mit csinálnak a gyerekek és az állatok? Válaszolj szavakkal! b) Írj a “mit csinál?” kérdésre válaszoló szavakat a fenti kép alapján! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. majd lehever. hogy izzad a másik. s mire a nap az erdô fái mögé csúszik. de már a cél elôtt kúszik. nyújtózkodik. mintha ágy lenne csak a pázsit. elcsoszog a szunnyadó nyúl mellett is lassan. holtfáradtan bár. s addig színlel alvást.

Válaszolj a kérdésekre cselekvést kifejezô szavakkal! Mit csinálsz a játszótéren? ____________________________________ __________________________________________________________ Mit csinál a kiskutya? ________________________________________ __________________________________________________________ Mit csinál az orvos? _________________________________________ Mit csinál az autóvezetô? _____________________________________ __________________________________________________________ 4. Végre elérkezik a nagy nap: gyertya gyullad. b) Gyûjtsd ki azokat a szavakat. mi történhet! 54 . szárad) 6. Az ige kérdései: Mit csinál? (játszik. Mi történik az élôlényekkel? Mi történik az élettelen tárgyakkal? Kösd össze a képeket és az igéket! hull kikel esik tollasodik leng zöldül lobog lehull elszáll nô szétpukkad fejlôdik JEGYEZD MEG! A cselekvést. Nézd meg az alábbi képeket! Írd le egy-egy igével. a) Olvasd el a szöveget! Közeledik Márti szülinapja. olvas) Mi történik? (elhervad. ezért majd kifúrja a kislány oldalát a kiváncsiság. történést kifejezô szavak az igék. amelyek azt fejezik ki a fenti szövegben. Az ajándékok titokban készülnek. az ünnepelt nagyon örül. torta sül. hogy mi történik! 5.3.

úszik igékkel! 8. A tej kifut. Mit fejeznek ki az aláhúztott szavak? JEGYEZD MEG! Az ige létezést is jelenthet. tanulok. sincs 11. nincs.lettek. hogy cselekvést vagy történést fejeznek-e ki a bennük lévô igealakok! Éva jóllakik. volt. ömlik. o. Anya jóllakatja Petikét.7. A falnak is füle van. Olvasd el az Azok a híres rátótiak címû mesét! (HSZV. nincs stb. hull. elhervad. Nincs sütnivalója. elszakad. a) Húzd alá az igéket az alábbi mondatban! Írd az alattuk lévô vonalra. voltak. ______________________ _______________________ Vali kifut apu elé. lesz. okít. vannak. volt. lett. Öregapám is volt. Írj rövid állító és tagadó mondatokat a következô igékkel! van. megsüti. számol Cselekvést jelent Történést jelent ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ b) Foglalj mondatba mindkét oszlopból egy-egy szót! 9. elolt. nincsenek. villámlik. keversz. megvárjuk. A létezést jelentô igéket röviden létigéknek hívjuk. szüreteljünk. Híre-hamva sem volt. lesznek. 69.) Csoportosítsd a mese elsô bekezdésének igéit! Cselekvés Létezés Történés _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 55 . lesz. Olvasd el a szólásokat! Majd lesz neked nemulass! Helyén van az esze. ír. (van. a) Csoportosítsd az alábbi igéket jelentésük szerint! égnek. ______________________ _______________________ Csendesen szitál az esô. ______________________ _______________________ b) Alkoss az a) feladatrész mondatpárjaihoz hasonlókat a csúszik. csörren. leszáll. Nagymama lisztet szitál.) 10. Renben van a szénája. Ok.

keresed. beszél. létezés nyelvtani számát és személyét. hogy ki végzi a cselekvést! én állok te sütsz ô dob mi állunk ti süttök ôk dobnak b) Írd át színessel a fenti igealakok toldalékát! c) Kösd össze a fenti szerkezetekben a személyes névmást és az ige toldalékát! JEGYEZD MEG! Az ige egyes és többes számban ragozható. voltunk. vannak. amely kifejezi. járkálnak. Írd ki az igéket a Kirándulás esôben címû versbôl! Egyes számú igék: Többes számú igék: 56 . olvasok. Írd be a táblázat megfelelô rovatába az alábbi igéket! sül. AZ IGE RAGOZÁSA 1. a) Figyeld meg a rajzok alatti igék szerkezetét! Keretezd be bennük azt a szót. történés. énekeltek. álmodsz. néztek Egyes számú igék Többes számú igék én mi te keresed ti ô ôk vannak 3. Az ige személyragja kifejezi a cselekvés. 2. leszek. ugrálunk. írom. van.

örülsz. HA TUDOD. _____ ________________ ________________ ________________ T/3. valamint pótold benne a hiányzó személyes névmásokat! örül. személy te 2. 5. _____ ________________ ________________ ________________ E/3. örülök. személy 3. mond mondja T/3. örültök Egyes szám Többes szám 1. A cselekvô számát és személyét így rövidítjük: Egyes szám 1. _____ ________________ ________________ ________________ T/1. örülünk. Többes szám 2. keretezd be a személyragokat! E/1. _____ ________________ ________________ ________________ T/2. mondotok mondjátok E/3. személy = E/1. személy 3. igepárt! 57 . _____ ________________ ________________ ________________ b) Írd át színessel a személyragokat! 6. Figyeld meg az alábbi igepárokat. mondanak mondják b) Foglald egy-egy mondatba az E/2.4. a) Folytasd az igék ragozását! E/1. személy én örülök 1. személy b) Írd át a toldalékokat színessel! JÓ. a) A legtöbb igéhez kétféle személyragot is tehetünk. személy mi 2. stb. mondunk mondjuk E/2. mondasz mondod T/2. örülnek.személy = T/2. _____ ________________ ________________ ________________ E/2. a) Írd be a táblázat megfelelô rovatába az alábbi igéket. mondok mondom T/1.

. állapítsd meg és írd a vonalra a cselekvô számát. Két deszka találkozásánál elkezdi a fúrást. c) Írd le a mondatokat úgy. _____________________ sürög-forog. gyorsan _____________________ fölmossa a konyhát. A víz alatt tapogatja a deszkákat. Keress igéket Orgoványi Anikó Mondd. oldal) címû versének részletét! Begyújt.:________________________________________________________________ T/1. A tarisznyából fúrót vesz elô.:________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 58 . b) Húzd alá a szövegben az igéket. Ok. _____________________ b) Húzd alá a fenti versben az igéket! Írd le ôket többes szám 3. Kitágítja a kis lyukat. Állapítsd meg a cselekvô számát és személyét! Írd a vonalra rövidítve! segítünk (mi) T/1. Ragozd kétféleképpen a lát és a fest igepárt! E/1 látok látom festek E/2 látsz fested E/3 látja T/1 festünk T/2 festitek T/3 látnak 8.:________________________________________________________________ E/2.7. s a hajó oldalához úszik. személyben! 9. javítják ____________ keresem _______________ számolsz _____________ szalad _____________ halljátok ______________ sietünk _______________ építed______________ locsolok_______________ a) Olvasd el az alábbi szövegrészletet! Kirôl szól a történet? 10. 11. személyét! ___________________ ___________________ Lesiklik a vízbe. mintha te lennél Búvár Kund! Lesiklom a vízbe. föltûzdeli _____________________ kicsi. leszel a barátom? címû versében! Írd ôket a megfelelô helyre! E/1.. fehér kontyát. 85. s a víz bugyborékolva ömlik a hajó belsejébe. a) Olvasd el Juhász Ferenc: Nagymama (HSZV. . Szinte fulladozik az izgalomtól.

jelen és jövô idô. A friss hóból visszajönnek a költözô fecskék és a gólyák is. AZ IGEIDÔK 1. Most tél van. Az igének három ideje van: múlt. hóembert építünk. Késôbb a levelek. A lomb. madarak is. Melegebben süt majd a pincébe raktuk. Elköltöztek a madarakat. HA TUDOD. hogy az ellipszisekben lévô szavakat általad tetszôlegesen választott igékkel társítod! Az így létrejött szerkezeteket helyezd el az alábbi oszlopokban! tegnap játszottam most olvasok jövôre megnövök __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ 59 . Hamarosan tavasz lesz. A fák és a bokrok ki hullató fákról lehullottak Rendszeresen etetjük a fognak rügyezni. korcsolyázunk. 2. c) Írd a szövegek alatti keretbe az alábbi szavak közül a megfelelôt! JELEN MÚLT JÖVÔ JÓ. Jelöld az általunk megadott színnel az ellipszisekbe írt szavakat! Múlt idô = Jelen idô = Jövô idô = ma késôbb már most holnap tavaly tegnap majd jövôre elôbb b) Alkoss szókapcsolatokat úgy. Leszedtük az almát és Sokat szánkózunk. nap. a) Figyeld meg a képeket! Olvasd el a képek alatti mondatokat! b) Húzd alá bennük az igéket! Ôsz volt.

. Ez a sok tudomány a nagy fekete kalapjában van.3. (Gárdonyi Géza) b) Húzd alá a szöveg igéit! c) Csoportosítsd a fenti szöveg igéit jelentésük szerint: létezést jelent ___________________ feketéllik ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ d) Milyen idejû a szövegben leírt esemény? JEGYEZD MEG! A jelen idejû igék azt fejezik ki. Nézd csak. malmot csinál papirosból. A jelen idônek nincs jele. a) Írd le három-négy igével: Mit csináltál reggel? Mit csinálsz most? Mit fogsz csinálni este? ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ b) Írd a keretbe a megfelelô igeidô nevét! c) Foglalj mondatba mindhárom csoportból egy-egy igét! A JELEN IDEJÛ IGÉK 1. fûzfasípot farag. a híres kalap a kisasztalon feketéllik! Ott gyûrôdnek nagyapó felsôruhái is. létezés most megy végbe. 60 . a) Olvasd el az alábbi szöveget! Melyik olvasmányra ismersz? Nagyapó . történés.. hogy a cselekvés.

a másikban pedig fônév! Pl. Másold le a jelen idejû igét tartalmazó szólásokat a HSZV. b) Milyen idejû igéket találtál az elôzô versrészletben? c) Másold le a versbôl a történést jelentô igéket! _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 4. terem. de éppen teste megnyúlik. jársz. T/2. hallszik a csendben. oldaláról! 61 . Ok. T/3. vaskötényes. szökken. E/2. a) Húzd alá az igéket az alábbi találós kérdésekben! b) Mi az? Rajzold le a megfejtést! Ugrál. mégsem jár. mint íjhúr.2. s fölkapja menten: s már a szarvas sem rálelt a nyomra! kérôdzik resten: Szökken a farkas. konyhában. kérôdzik csendben. szobában áll. ___________ ___________ ___________ ___________ járom. Tudod már? Négy lába van. verem szóval! Az egyik mondatban jelen idejû ige legyen. most az ordas Roppan a hó. száraz ág reccsen. feszül és pendül. ágyúlövésként s fülel a szarvas. táncot jár. Roppan a hó. megnyúlik teste. Ki dob legmesszebbre? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5. futásnak lendül. s a kajtat a farkas. zár.: A dob ütôhangszer..: ez lett a veszte. száraz ág reccsen.. fordul. ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 3. E/3. Írj két-két mondatot a nyír. T/1. c) Ragozd a jár igét jelen idôben! E/1. s a orrát lenyomja. a) Húzd alá az igéket Kányádi Sándor – Hallgat az erdô címû versének részletében! Hallgat az erdô. járok. Hopp. 74. ina.

Dzsepettó egy kis enyvet olvasztott. mint aki aludt. 62 . Jele: -t. AZ IGÉK MÚLT IDÔBEN 1. a) Töltsd ki a táblázatot ötletet merítve az alábbi ábrákból! Írd át színessel az általad beírt igék toldalékát! Jelen idô Múlt idô Jelen idô Múlt idô fut futott száll szállt b) Mivel jelöljük a múlt idôt? Fogalmazd meg a táblázatba írt szavak helyesírási szabályát! JEGYEZD MEG! A múlt idejû ige azt jelenti. azzal ragasztotta oda a két lábát a helyére. Utána még egy halvány vonalka sem látszott! (Carlo Collodi nyomán) b) Húzd alá a fenti szövegben az igéket! c) Írd ki a szövegbôl az alábbi igealakok párját! lehunyja lehunyta van ___________________________ alszik ___________________________ olvaszt ___________________________ ragaszt ___________________________ látszik ___________________________ d) Írd a keretbe az eseménysorok idejét! 2. -tt. történés. hogy a cselekvés. Olyan volt. létezés már végbement. a) Olvasd el a következô regényrészletet! Pinokkió lehunyta a szemét.

5. Gyûjtsd ki a versbôl a múlt idejû igéket. (Donászi Magda) 4. a) Írd le csoportosítva az alábbi múlt idejû igéket! tanult. félt A múlt idô jele -t: A múlt idô jele -tt: ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ b) Írd át színessel az a) feladat igéin a múlt idô jelét! Keretezd be a múlt idô jele elôtt álló betût! Mit vettél észre? c) Egészítsd ki a helyesírási szabályt! A múlt idô jele magánhangzó után _______ . válaszolta. mássalhangzó után _______ . ________________ ________________ ________________ T/3. Csüggedt csacsink csalódottan ácsorgott a kertben. ________________ futott T/1. ________________ ________________ ________________ 6. a) Húzd alá a fenti részletben az igéket! Mit fejeznek ki ezek az igék? __________________________ Milyen idejûek? ________________________________ b) Keresd ki az elôzô szövegbôl a múlt idejû létigét! ________________________ 63 . látta. játszik. fut. számoltam futottam ________________ E/2. fogott. Hunorra és Magyarra. beszéltek.3. Közben esôfelhôk gyûltek odafenn az égen. Olvasd el az alábbi szövegrészletet! Volt egyszer egy híres. majd írd át színessel a múlt idô jelét! Csacsink tegnap elcsatangolt csellengett a réten. siettem. igéket múlt idôben! E/1. számoltál ________________ ________________ E/3. várt. Ragozd a számol. utazott. verte. csapta. Tömérdek nyája. nevezetes fejedelem. készített. ________________ ________________ játszottunk T/2. hanem két fiára. ménese volt ennek a fejedelemnek. De ô nem azokra volt büszke. nézett. mendegélt. Csengô cseppek csapja csurrant csípte.

fo___ik. a) Egészítsd ki a szavakat a megfelelô betûvel! (j vagy ly?) zsiva___og. Leguggoltt a parton. mintha már korábban megtörtént volna! Álmos magára marad a csikósokkal a puszta kellôs közepén. Az alábbi szöveget úgy írd le. fe___el. hogy a kis patak mellett megpihentt. bu___kál. s terelgetik számos birkájukat. sompo___og. Álmos se marad nyáron szívesen a benti szálláson. Senki sem tudtta. majd javítsd a helyesírási hibákat! Messzirôl jött az aranyhajú királylány. b) Másold le a kijavított szavakat! _____________________________________________ _____________________________________________ 9. mert senki sem ismertte. a) Jelöld aláhúzással a hibásan írt szavakat. tá___ékoztat. Senki sem tutta. Csak azt láták. befe___ez. megfésülködött. fo___tat. fá___. A téli szállásokra csak télre költöznek haza. bo___ong. A csikósok között érzi magát igazán otthon.7. honnan. osztá___oz. bé___egez b) Alakítsd át a fenti szósor igéit múlt idejûvé! 64 . ___a___gat. merre. korcso___ázik. E pusztaság a magyarok nyári szállása. Itt legeltetik csikóikat. (A magyarok ménese – részlet) 8.

gépelt. javított. talált. a) Jelöld aláhúzással az alábbi sorból azokat a szavakat. egyes szám harmadik szeméjû igét a fentiek közül! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 11. lett. helyett. amelyeket múlt idejû igeként tudnál mondatba foglalni! ceruzát. amely nem változott meg múlt idôben! 12. dúdolt. és megtudod. lódított. óbégatott. felett. lôtt b) Karikázd be a fenti igékben a múlt idô jelét! c) Olvasd össze az aláhúzott szavak kezdôbetûit. subát. telefont. repülôt. tejet. olvasott. hogyan dolgoztál! Írd ide az így keletkezett mondatot! _____________________________________________________________________ 65 . állított. zörgött. között. fogót. okolt. mögött.10. gyufát. a) Alakítsd át a múlt idejû igéket jelen idejûvé! épített – épít erôsítettünk – _______________ hajlított – _____________ mozdítottunk – _______________ tanított – _____________ merítettünk – _______________ buzdított – _____________ terítettünk – _______________ b) Húzd alá színessel a fenti igealakoknak azt a részét. a) Írd le a következô igék múlt idejû alakját! A személy és a szám ne változzék! b) Jelöld bekarikázással a múlt idô jelét! Így: húzza húzta maradok maradtam nézze ___________ haladok ___________ felezze ___________ tudok ___________ rázza ___________ hordok ___________ színezze ___________ adok ___________ fôzze ___________ küldesz ___________ kérdezzük ___________ oldasz ___________ szorozzuk ___________ feledsz ___________ hozzuk ___________ szedsz ___________ helyezzük ___________ védtek ___________ c) Foglalj mondatba két múlt idejû. villát. ott.

mely szavak segítségével fejezik ki a jövô idôt! d) A szövegben találsz egy létigét. – Talán addigra kinyílik mind. Együtt megyünk majd a színházba. – Remélem. Pl. oszlop igéi? ______________________ Keretezd be. A jövô idôt az ige -ni képzôs alakjával + a fog segédigével fejezzük ki. tanulni fogunk. Meg fogjuk tanulni a verset. úszni fogsz. (Az igébôl -ni képzôvel alkotott szót fônévi igenévnek nevezzük.: örül+ -ni örülni. Ki fogom javítani a hibákat. nagyon fogsz rá vigyázni? b) Gyûjtsd ki a minta szerint a bal oldali oszlopba az összetett igealakokat. Keresd meg és írd le! ____________________________ e) Figyeld meg a b) feladat bal oldali oszlopában az összetett igealakokat! A jövô idô kifejezésére a fog szót (segédigét) és az ige -ni toldalékos (képzôs) alakját használjuk. Pl. AZ IGÉK JÖVÔ IDÔBEN 1. Holnap megnyitják az új uszodát. a jobb oldaliba pedig a jövô idôre utaló igés szerkezeteket! fogunk szedni holnapután elmegyünk _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ c) Milyen idejûek a 2. Késôbb elolvasom a fogalmazásodat. nekem fogod dobni a labdát? b) Írd le csoportosítva az igealakokat! fônévi igenév + fog jelen idejû ige + jövôre utaló szavak 66 . a) Olvasd el az alábbi szöveget! Holnapután elmegyünk a közeli erdôbe és hóvirágot fogunk szedni – ígérte meg a tanító néni. Ugye. jönni fognak A jövô idôt kifejezhetjük a formailag jelen idejûnek számító lesz és lenne létigével is.: örülni fog. a) Húzd alá a következô mondatokban a jövô idejû igealakokat! Hamarosan esni fog az esô. játsz(ik)+ -ni játszani stb.) A jövô idejû igealakokat akkor használjuk. Olyan ruhát. amely önmagában is kifejezi a jövô idôt. ír+ -ni írni. ha a cselekvés és történés késôbb megy végbe. 2. cipôt vegyetek föl majd. Az jó lesz? – kérdezi Zoli. amelyben nem fogtok fázni! – Én most fogok vetetni új sportcipôt. Délután megírom Katinak a levelet.

szeretem.) zörren _________________ (E/3.) köszön _________________ (E/1.) üzen _________________(T/2. értetted. kérni fogom. segítünk. a) Csoportosítsd az alább megadott szavakat a példa szerint! b) Nevezd meg a csoportokat! kértem.) zuhan _________________ (T/1. figyelsz. figyeltél. személyben! pihen pihenni fogok (E/1. Figyeld meg az igék tövét! Mind ______ -re végzôdik! Kapcsolj hozzájuk -ni képzôt és alkoss jövô idejû igealakokat a megadott számban.) rohan ________________(E/2. érteni fogod terített terít teríteni fog rajzolt rajzol rajzolni fog ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 67 . szeretni fogom. érted. segítettünk.) lebben _______________(E/1.3. szerettem. figyelni fog.) pattan _______________(T/3. segíteni fogunk. a) Fejezd ki kétféleképpen a jövô idôt! száll szállni fog majd száll vár ____________________ holnap vár könyörgünk ____________________ ____________________ alszol ____________________ ____________________ isznak ____________________ ____________________ fénylik ____________________ ____________________ mentek ____________________ ____________________ süllyed ____________________ ____________________ terítünk ____________________ ____________________ díszítjük ____________________ ____________________ b) Foglald mondatba az a) feladat utolsó két igepárjának mindkét jövô idôt kifejezô szerkezetét! 4. kérem.) 5.

Nézd meg a HSZV. oldalán lévô képet! Írj felszólító mondatokat a helyes közlekedésrôl Lacikának! Használd az elôbb. mielôtt elindulsz a bábszínházba! (Vagy máshová. 79.) Élj a jövô idô különféle kifejezési lehetôségeivel! ____________________________________________________ ____________________________________________________ _____________________________________________________ ____________________________________________________ 10. utána.6. Fogalmazd meg néhány mondattal. Alakítsd át a jövô idejû igéket múlt idejûekké! játszani fogtok ____________________________________ szerepelni fogtok __________________________________ helyettesíteni fogtok _______________________________ 9. hogyan fejezzük ki a jövô idôt! d) Foglald mondatba az utolsó ige mindhárom idejû alakját! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 7. hogy mit fogsz csinálni ma délután. majd szavakat! 68 . Ok. Írd le az alábbi múlt idejû igéket jövô idôben! néztél ________________ aludtál _____________________ futottál _______________ szaladtál ___________________ kirándultál____________ kötöttél ____________________ 8. a) Alakítsd át a következô igéket! jelen idô múlt idô jövô idô fordít fordított fordítani fog pecsétel ___________________ ___________________ süt ___________________ ___________________ rövidít ___________________ ___________________ hull ___________________ ___________________ b) Mivel jelöljük a múlt idôt? Írd át színessel a toldalékot! c) Fogalmazd meg a tanult szabály alapján.

a) Folytasd a szavak toldalékolását a megadott példák szerint! például: fényes . majd írj velük mondatokat! 3. ___________ gyors . A magasság ____________________. 3. 5. ___________ piros . majd olvasd össze a piros keretes négyzetekbe írt betûket! 1. ___________ szép . Kivétel a nyit ige. szólít halk . A hajszárító teszi ____________________. 2. Így rögzítette a szállítmányt. ___________ kész . Apja vastag kötelet erôsített két oldalára. 6. Fejtsd meg a rejtvényt -ít végû igék segítségével. Írd le az új szót! ______________________________ 69 . ___________ könnyû . Zoli segített felrakni édesapjának a gyümölcsös ládákat. ___________ áll . ___________ lassú . b) Írd le az aláhúzott igéket jelen idôben! Ne változtasd meg a cselekvô számát és személyét! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ c) A száll ít mányt fônévben figyeld meg a bekeretezett részt! Mit tapasztalsz helyesírási szempontból? ______________________________ EGÉSZÍTSD KI! Az -ít végû igékben mindig ________________________ az -í. A ló ____________________. AZ -ÍT VÉGÛ IGÉK 1. Elkészített mindent a reggeli induláshoz. 4. a) Olvasd el az alábbi szöveget! Tegnap almát szállított a család. A tolmács angolról magyarra ____________________. A bokszkesztyû az ütésen ____________________. fényesít szól . ___________ b) Alakítsd át múlt idejûvé az igealakokat. Éva az édesanyjának ____________________ törölgetni. 2.

-ül végû igékben mindig __________________az u. dûl. helyesírási szempontból kivételnek számító igék helyes írásmódját: dúl. Hosszabb idôre ágyba került. Felnézve a könyvbôl arca rögtön felderült. dúl-fúl. -ÜL VÉGÛ IGÉK 1. mozdul. Lába csúnyán megkékült. ________________________________________________________ _______________________________________________________ b) Húzd alá a mondatban az igét! 70 . ü. a) Foglald mondatba az alábbi szópárokat! térül-fordul. ül. perdül. AZ -UL. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________ _________________________________________________________ 5. Sebe lassan gyógyult. 3. ha a köd felszáll? ____________ ______________ a nyaraló gyerekkel? _________________ EGÉSZÍTSD KI! Az -ul. Jegyezd meg a következô. irul-pirul. Válaszolj egy-egy -ul. Írj múlt idejû tagadó mondatokat a következô igékkel! kondul. fordul. fúl. Észre sem vette a látogatókat. úgy belemerült az olvasásba. ámul-bámul. Húzd alá az igéket az alábbi szövegben! a) Palkó játék közben megsérült. b) Alakítsd át a fenti szöveg igéit jelen idejûvé! Ne változtasd meg a cselekvô számát és személyét! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. múl(ik)! Alkoss velük egy-egy mondatot! Mondataidban legyenek múlt idejû igealakok is! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 4. -ül végû igével a következô kérdésekre! Írd mellé a múlt idejû alakját is! Mi történik? Mi történt? ______________ a labdával? _________________________ ______________ az idôs ember hajával?________________ ______________ a virággal? _________________________ ______________ az autóval kanyarban? ________________ ______________ az idôvel.

a) Folytasd a rokon értelmû igék gyûjtését! nevet. hogy az egyik mondatban az ige. Alkoss példamondatokat az említett azonos alakú párokkal úgy. vár.topogott _________________________________________________ _________________________________________________ c) Alkoss a b) feladatban gyûjtött igékkel mondatokat! 4. mert fônévi és igei jelentésük között nincs összefüggés. a másikban a fônév szerepeljen! Az elsô két szóval alkotott mondataidat írd is le! ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3. kacag.___________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ b) Alakítsd át múlt idejûvé a fenti rokon értelmû igéket! _____________________________________________ _____________________________________________ c) Mi az ellentéte a nevet igének? ______________________ Írd le rokon értelmû alakjait jövô idôben! _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 2. GYAKOROLJUNK! 1. A nevet. a) Gyûjts minél több szókapcsolatot (ragos fônév+ige) a kérdésben szereplô igék felhasználásával! Mit gyûjtesz? ____________________________________________________ Mire gondolsz?___________________________________________________ Kivel csevegtél? __________________________________________________ Hol fogsz ebédelni? _______________________________________________ Hová indulsz? ___________________________________________________ Honnan érkeztél? _________________________________________________ b) Egészíts ki mondattá néhányat a fenti szókapcsolatok közül! 71 . a) Hangoztasd az alábbi igealakokat! sürög-forog illeg-billeg liccsen-loccsan csitteg-csattog b) Gyûjts az alábbi mintának megfelelô múlt idejû igéket! tipegett. nyúl. fûz szavaink azonos alakúak.

majd másold le ôket kijavítva! haggyátok. a) Egészítsd ki a mondatokat a következô igék toldalékos alakjaival! tanul. megszívlel. a) Húzd alá a hibásan írt szavakat. szünnyön. figyel. kötözzétek be. fogyjon. mossátok ki. fonja be. a) Húzz álló egyenest az alábbi – felszólítást kifejezô – igék szótöve és toldalékai közé! szálljon. személyét és az igeidôt! hozni fogunk ___________________ lassítani fogunk __________________ rombolni fogsz __________________ nyitni fognak ____________________ pihenni fogtok __________________ menni fognak ____________________ 6. repüljenek. összesítsétek! b) Jelöld pirossal az elôbbi szótövek legutolsó. Feri nem ____________________________. ne leskelôdjetek. Pótold az alábbi mondatok hiányzó szavait! Bekötözik a rózsa tövét. 72 . loccsanjon. faggyon. beszél. hogy ki ne _______________télen. hagyjuk.5. hunyjon ______________________________________________ b) Írd át a szótô utolsó és a toldalék elsô hangjának betûjelét a kijavított szavakon! 9. kék színnel a toldalékok elsô hangjának betûjelét! c) Olvasd fel a szavakat helyes kiejtéssel! d) Alkoss mondatokat a szavakkal! 7. röptet Pisti __________________ szorgalmasan! Kati is _________________ a tanítási órán! Szépen _________________ mindenki! Mindannyian ___________ meg a jó tanácsokat! Magasra ______________ a papírsárkány! b) Írd le a mondatfajta nevét! ___________________ 8. guggoljunk le. hagyja. Írd le az alábbi összetett igealakok ellentétét! Ne változtasd meg a cselekvô számát. álljatok. hogy a kismadarak éhezzenek.

Piroska fölszalad a lépcsôn. 2. le-. Alex elküldi a csomagot Battonyára. el-. A leggyakoribb igekötôk: be-. házból. pontosítja az ige jelentését. Piroska leszalad a lépcsôn. c) Mi a szerepe az igekötônek? JEGYEZD MEG! Az igekötô módosítja. szét-. Alex csomagot küld Battonyára. ide-. Mi a különbség a két-két mondat között? Keretezd be az igekötôt! Andris írja a levelet. ki-. padlásra. össze-. Andris megírja a levelet. rá-. vissza-. oda-. b) Hasonlítsd össze az alábbi mondatok jelentését! Piroska szalad a lépcsôn. AZ IGEKÖTÔK 1. a) Keretezd be a képek alatti igék igekötôjét! megnéz kinéz benéz átnéz felnéz odanéz b) Gyûjtsd össze az alábbi igék minél több igekötôs alakját! dob: ___________________________________________________________ csíp: ___________________________________________________________ 73 . Pali átmegy a Paula körbefutja a másik házba. fel-. házat Péter bemegy a Petra kijön a házba. 3. meg-. a) Húzd alá az igéket a mondatokban! Keretezd be színessel a hozzájuk kapcsolt részt! A neve: igekötô Piroska leszalad a Panni fölment a lépcsôn. át-.

amelyekben az igekötô a cselekvés irányát jelöli meg! 6. amely ellentétes irányt jelöl! Csak az igekötôn változtass! felmegy – ___________________ lenéz – _____________________ leszáll – ___________________ kiköltözik – _____________________ idegurul – ___________________ szétszereli – _____________________ bejár – ___________________ betöri – _____________________ b) Foglald mondatokba az elôzô igepárokat! Írj le közülük négy mondatot! 74 . A takarító néni mindennap ______mossa a termeket. Anyu ______mosta a szennyes ruhákat. 5. a) Írd a képek alá a megfelelô igekötôs igét! b) Foglald mondatba példáid közül azokat az igekötôs igéket. Pista ______mosta a színes ruhát a fehérrel. Pótold a hiányzó igekötôket a következô mondatokban! Zsuzsi ______mosta a poharakat. a) Keresd meg a következô igéknek azt a párját.4. A hetesek ______mosták a táblát. Étkezés elôtt mindig ______mosom a kezem.

ugrik JEGYEZD MEG! Ha az igekötô közvetlenül a hozzá tartozó ige elôtt áll. Készíts fogalmazást úgy. 4. Folytasd a gyûjtést! meghív. ír. átbillent. zuhan. egybeírjuk vele. beragasztottam. eltörölgetem a padlóval?______________________ a ruhával? ____________________ a csomaggal? ___________________ a kabáttal? ____________________ a naranccsal? ___________________ a pénzzel?_____________________ a füzettel? _______________________ b) Mit szoktak: feladni?. most már békén megélnek. “Búzát adjál. átrohan. búzát vett a garason. _________________________________________ _______________________________________________________________ átír. nevet. megmutatom 5. De a bögye kidobta. ne garast!” Ha fölkapta. megver. keres. Ezt adta a begyének. a) Jelöld aláhúzással az igekötôs igéket Gazdag Erzsi: A kiskakas rézgarasa címû versében! Elgurult egy rézgaras. HOL ÁLLHAT AZ IGEKÖTÔ? AZ IGEKÖTÔ AZ IGE ELÔTT ÁLL 1. mérges lett a kakasra. megszámláltam. a) Mit csinálhatsz: a tányérral? elmosom. ____________________________________________ _______________________________________________________________ 3. Kiskakas a piacon a bögyébe betette. éget. Keretezd be az alábbiak közül azt az igét. hol találhatók az igéhez képest az igekötôk Gazdag Erzsi versében? 2. hogy felhasználod a következô igéket! összegyûjtöttem. Összeszidta a kakast: Fölkapta egy kiskakas. jól tette. levelet. talál. csomagot lemosni? ________________________ megosztani? ___________________ átadni? _________________________ bekérni? ______________________ befogadni? ______________________ összerakni?____________________ felvenni? ________________________ 75 . megnevez. amelyikhez nem kapcsolhatjuk a fel igekötôt! húz. b) Válaszolj.

62. helyesen pótoltad-e az igekötôket! AZ IGEKÖTÔ AZ IGE UTÁN ÁLL 1. üres virágcserepet szorongatott és sírt. aludj el szépen. kis Balázs. oldal). óriás leszel. ______hívatta a palotába. majd írd ki a szöveg alá az igéket! Végigsétált a király közöttünk. Ok. _________________________________________________ _________________________________________________ _____________________________________________________________________ b) Bizonyára felismered Az üres virágcserép címû kínai népmesbôl vett idézetet (HSZV. mint üveggolyót. csak hunyd le kis szemed. Nem értette senki az okát. megkapod. A király ______szalajtotta érte szolgáit. ______nézte a pompázó virágokat.6. Végül ______állt a palotája sarkába. Ott állt. Ellenôrizd. a) József Attila Altató címû versének részletében húzd alá az igekötôs igéket! A távolságot. akkor különírjuk az igétôl. Pótold a következô szövegben a hiányzó igekötôket. de egyre borúsabb lett az arca. 2. b) Hány részbôl állnak az alábbi igealakok? _______________ Írd alájuk a szófajukat! hunyd le aludj el igekötô JEGYEZD MEG! Ha az igekötô az ige után áll. és ______nézett a térre. villával _____________________a húst! Étkezés után _____________________morzsákat! Minden étkezés után _________________az ételt! 76 . ______látott a sarkon egy sírdogáló kisfiút. Egészítsd ki igekötôs igékkel az alábbi mondatokat! Evés elôtt _____________________a kezedet! Késsel.

77 . 4. Elindulhatsz az autóval. András kifeküdt a napra.3. feltörted Beköszöntött a tavasz. Írd le a következô mondatokat úgy. hogy parancsot és tiltást fejezzenek ki! A gyerekek beköltöztek a sátorba. Írj az alábbi képekrôl igekötôs igékkel felszólító mondatokat! 5. összeadnak. elfogadjuk. kimegyek. Még nem köszöntött be a tavasz. Állítsd az alábbiak ellenkezôjét! megijed – nem ijed meg ránézett – _____________________ felmásztak – ____________________ megmondja – __________________ odaállhat –_____________________ elkésett – ______________________ 6. Felszálltok a vonatra. a) Alkoss a felsorolt igékkel állító és tagadó mondatot a minta szerint! beköszöntött.

hogy mindezt ô csinálta. meg ne számold. Vigyázott. összeillesztettük. szeret. belekezdtünk. b) Vizsgáld meg az igekötôs igéket! meg akarta örvendeztetni le is vitte össze ne törje ki fogják találni más szó ige vagy fônévi igenév JEGYEZD MEG! Ha az igekötô és a hozzá tartozó ige között más szó van. össze ne törje mosogatás közben a poharakat. ne szó kerül az igekötô és az ige közé. Írj egy-egy mondatot a következô igekötôs igékkel! kiköt köt ki ki fog kötni _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 78 . kell valamint az is. AZ IGEKÖTÔ ÉS AZ IGE KÖZÖTT MÁS SZÓ ÁLL 1. megnéztük. mind a három szót különírjuk. kiválasztottuk b) Alkoss rövid történetet a jövô idejû igealakok felhasználásával! 3. akar. meg akarja számolni felépít: __________________________________________________________ átdob: __________________________________________________________ felébred: ________________________________________________________ elutazik:_________________________________________________________ 4. Legtöbbször a fog. tud. a) Olvasd el figyelmesen a következô szöveget! Mi hiányzik a keretbôl? Pótold! Gyuszi meg akarta örvendeztetni a szüleit. Édesanyáék biztosan ki fogják találni. hogy az igekötô és az ige között más szó álljon! megszámol: meg is számolja. a) Alakítsd át az igéket jövô idôt kifejezô igealakokká! Hová kerül az igekötô? Tartsd be a hozzá tartozó szabályt! kikészítettük. Alakítsd át a következô igéket úgy. 2. Idôben le is vitte a szemetet.

tud. Rakd kosárba ôket helyesírásuk szerinti csoportosításban! 79 . mert Feri ________ állt az útra! b) Húzd alá az igekötôs igét! 2. c) Mit figyelhettél meg az a) feladatban? 3. a) Alkoss minél több igekötôs igét. szószerkezetet a csinál. bír. meg tudod csinálni ______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ b) Foglald mondatba a fenti igealakok közül a három szóból álló szerkezeteket! Írd le a mondataid tagadó alakját is! Meg tudod csinálni a zárat? Nem tudod megcsinálni a zárat. fog. Képzeletbeli fánk nyelvtani gyümölcsöket termett. IGEKÖTÔS IGÉK HELYESÍRÁSÁNAK GYAKORLÁSA 1. a) Egészítsd ki az alábbi játékos mondatot! Jóska nagyot _______ált. lehet. szokott szavak segítségével! megcsinálod. kezd.

a) Keresd a párját! Ne felejtsd el. hanem az igéhez vagy a fônévhez kapcsold! 7. 6. Húzd alá. és kijavítva írd le azokat a mondatokat. az igekötô és az ige találkozásánál választjuk el. Emlékszel még Móra Ferenc Rege a csodaszarvasról címû történetére? Mit kérdeznél Hunortól.4. Figyelmetlen Fülöpke “gyakorolt”. a) Húzd alá a szóhalmazban az igekötôs igéket! felesel kiált kiabál beszél leesik felszed felemel beteljesedik kilát beérik felel befog betegeskedik leselkedik b) Írd le elválasztva az igekötôs igéket! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ JEGYEZD MEG! Az igekötôs igéket az összetett szavakhoz hasonlóan. amit az igekötôs igék helyesírásáról tanultál! befogom rajta be fogok a lovakat nem jönni kifogott menni ki fog jött el b) Foglald mondatba az a) feladat összetartozó nyelvtani szerkezeteit! 5. Magyartól? Használd az -e kérdôszót! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 80 . amelyekben helytelen az -e kérdôszó használata! El-e megy veled? Vajon eljön-e? Elhozza-e a labdát? Ô hozza el-e a labdát? Meg-e vegyem? Megveszed-e? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ JEGYEZD MEG! Vigyázz! Az -e kérdôszót soha ne az igekötôhöz.

ki fog nyílni 10. leselkedtek __________________________________________ 6. meglátogatták __________________________________________ 13. ha múlt idejû: 2. b) Húzd alá az igéket a fenti szólásokban. a) Olvasd el az alábbi szólásokat. 81 . ha jövô idejû: X 1. kicsurgott _______________________________________________ 4. rikoltok ___________________________________________ 12. ISMÉTELJÜNK! MIT TUDSZ AZ IGÉKRÔL? 1. látni fogjuk 5. Bal lábbal kelt föl. közmondásokat! Magyarázd meg jelentésüket! Segít O. álldogál 2. nyüzsögnek 11. volt 13+1. közmondásokban! Csoportosítsd ôket jelentésük szerint! LÉTIGE ____________________ eltörött ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 2. szomorkodni fognak 8. Nagy Gábor: Mi fán terem? címû könyve. úgy alussza álmát. Nyelvi TOTÓ a) Melyik ige milyen idejû? Írd a megfelelô számot a négyzetekbe! Ha jelen idejû:1. égeti _______________________________________________ 3. meg fogja nézni __________________________________________ 7. mert hamar megöregszel! A lónak négy lába van. Ki mint veti ágyát. Ne légy kiváncsi. mégis megbotlik. ahol az észt osztogatták. Eltörött a mécses. Ô sem volt ott. kuporog b) Foglald tagadó mondatba az aláhúzással megjelölt igéket! A mondatot a szó melletti vonalra írhatod. Nincs sok sütnivalója. kanyargott 9.

személyét. a) Keresd meg az alábbi igék ellentétét! ad ___________________ feladja _____________________ sír ___________________ rombol _____________________ felkapcsol _____________ beszél ______________________ hoz __________________ jön ________________________ kinyit ________________ indít _______________________ húzza ________________ levesz ______________________ b) Írd le a fentiek közül azokat az igéket. amelyeket másképp ejtünk és másképp írunk! 82 . a) Keress az Azok a híres rátótiak címû népmesébôl igekötôs igéket! b) Csoportosítsd ôket helyesírásuk szerint! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ c) Írd az igék mellé a cselekvô számát. amelyeknek az igekötô segíségével találtad meg a párját! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 4.3. és a személyes névmások megfelelô alakját! d) Keress olyan igéket is az olvasmányból.

viccel. _______________ _______________ ________________________ E/3. reccsen _________________________________________________ _______________________________________________________________ b) Szótagold az általad gyûjtött 10 ige múlt idejû alakját! ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 6. _______________ _______________ ________________________ T/3. nyú___tózkodik. _______________ _______________ ________________________ T/1. _______________ _______________ ________________________ E/2. elá___ul. becsöngettek. ___elent. za___ong b) Írd le csoportosítva a fenti igéket! j ly 83 . sü___ed. a) Pótold a j vagy ly-t! ha___lít. a) Gyûjts össze tíz olyan igét. megjavítja hosszú magánhangzó hosszú mássalhangzó szállít b) Folytasd a gyôz ige ragozását mindhárom idôben! jelen idô múlt idô jövô idô E/1. moso___og. összpontosít. amelyben hosszú kétjegyû mássalhangzó található! tottyan. bé___egez. gömbö__ít. guggol. ___avít.szállít. _______________ _______________ ________________________ T/2. ___egyzetel. elszáll. hajlít.5. _______________ _______________ ________________________ 7. koppan. gyôz. a) Helyezd el az igéket a halmazban! szûnik. ujjong. csúszik. ___uggat. beállít.

ugrál stb). be is jön. add el. fest. felír. ki se néz. személy ír írja írnak írják Az ige személyragja megmutatja a cselekvô számát és személyét. a -t. egybeírjuk különírjuk mindhárom szót különírjuk 84 . elszárad stb.) jelentô szó.). Az ige ideje Jelen idô Múlt idô Jövô idô tanulok tanultam tanulni fogok rajzolsz rajzoltál rajzolni fogsz mosolyog mosolygott mosolyogni fog élünk éltünk élni fogunk esztek ettetek enni fogtok futnak futottak futni fognak A jelen idônek A múlt idô jele A jövô idôt fônévi nincs jele. nézd meg. Az ige ragozása Egyes szám Többes szám 1. létezést (van. nincs. -tt. játszik. sincs stb. lesz. múlik. Az igekötôs igék Az igekötô módosítja az ige jelentését. történést (hervad. személy írsz írod írtok írjátok 3. összeszedtem stb. Az igekötô közvetlenül Az igekötô az ige Az igekötô és az az ige elôtt áll: után áll: ige között más szó áll: benyit. személy írok írom írunk írjuk 2. fel akarom venni stb. eldob. MIT KELL TUDNOD AZ IGÉRÔL? Az ige cselekvést (olvas. igenévvel és a fog segédigével fejezhetjük ki. adjuk oda stb.

Nézd meg az alábbi képet! Válaszolj a kérdésekre szavakkal a kép és A zöld gyíkocska címû olvasmány alapján! Milyen a gyík? Milyen a kisfiú? Milyen a kislány? Milyen a kert? _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ 2. kicsi. szorgalmas. piros. Válaszd ki. melyik képhez illenek az alábbi tulajdonságokat kifejezô szavak! Írd a képek alá ôket! lila. 85 . virágos. figyelmes. erdei _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ JEGYEZD MEG! Az élôlények. szerény. félénk. élettelen dolgok tulajdonságát megnevezô szavakat melléknévnek nevezzük. fodros. ügyes. A MELLÉKNÉV 1. csinos. hasznos. A melléknévre a következô kérdô névmásokkal kérdezhetünk: milyen?. mekkora? stb. melyik?. apró.

a honalapító címû mondája is segítségedre lehet. kire. mikor egy vízimalomhoz értek. _______________________________________________ Milyen alakú? gömbölyû. b) Jellemezd tulajdonságokkal a két fôszereplôt! 5. éles tekintetû nagyúr lovagolt. Hatalmas testén majd szétrepedt az ócska ruha.3. a) Húzd alá a mellékneveket a szövegben! Egy augusztusi napon vadászcsapat érkezett a nagyvázsonyi völgybe. 101. oldal) _____________________ paripa _____________________ nyereg _____________________ fék _____________________ kard b) Írd az alábbi. megszomjaztak. Vállán hasas liszteszsákot tartott. Nagyon elfáradtak. _______________________________________ 4. s a hangos szóra egy öles termetû. Bekiáltottak. Ok. Válaszolj a kérdésekre melléknevekkel! Milyen? jókedvû. széles vállú ifjú lépett ki a malom kapuján. mire ismersz rá! _____________________ _____________________ _____________________ hódoló bátor fehér alázatos eszes kecses engedelmes harcias 86 . ____________________________________________ Melyik? nagyobbik. hosszú hajú. a) Társíts az alábbi fônevekhez egy-egy melléknevet! Móra Ferenc Árpád._______________________________________________ Milyen színû? sárga. tulajdonságokat tartalmazó oszlopok fölé. alsó. Élén sasorrú. (HSZV. _____________________________________________ Mekkora? icipici.

mint a hattyú. Írd le a nevüket! Ki az a hôs vitéz. _________________ .. _________________ . aki igazságos.” címû fejezetébôl melléknevet tartalmazó címeket! _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ b) Szedd betûrendbe számozással az elôbbi feladatban gyûjtött címeket! 7. bátor? ___________________________________________ Ki az a kis mesehôs. _________________ . aki szomorú. amely gyakori szófordulatot alkot a fônévvel! _______________________bagoly __________________paripa _______________________kakukk __________________bárány _______________________Mátyás __________________legény b) Alkoss mondatokat a fenti szókapcsolatokkal Írd is le ôket! _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 87 . éhes? ___________________________________________ 8.mint a csiga. aki csaló.. erôs. hol nem volt. becsületes. mint a galamb. mint a róka.6. becsületes. Egészítsd ki a szóláshasonlatokat melléknevekkel! Szelíd . okos. _________________ . aki bátor. _________________ . mint a fehér holló. 9. sírós. eszes. Ebben az évben tanult olvasmányaid szereplôit ismerheted fel a tulajdonságok alapján. a) Írj az alábbi fônevek elé egy-egy olyan melléknevet. gondos? ___________________________________________ Ki az a fiúcska. _________________ . mint a maszületett bárány. szegény. mint a farkas. mint a nyúl. _________________ . hazaszeretô? ___________________________________________ Melyik az a király. a) Keress a tankönyved “Egyszer volt.mint a mókus. _________________ .

nem havon. _________________ késsel fel is szeletelte. Apukám egy ___________________ kutyával lepett meg. Figyeld csak. Pótold a hiányzó mellékneveket! Itt a szarvas járt. ________________________ Nincs sütnivalója. Pétertôl egy ________________ könyvet kaptam ajándékba. ravasz Burokban született. Kati kétszer is evett a(z) _________________ süteménybôl. Egészítsd ki a mondatokat melléknevekkel! Születésnapomra édesanyám _______________ tortát sütött. Fejezd ki egy-egy melléknévvel az alábbi szólásokat! Minden hájjal megkent. 13. _________________ földön járt. _______________ unokám. Fejezd ki az állatok tulajdonságait melléknevekkel! 12. ________________________ Kopog a szeme az éhségtôl. 11. menjünk utána ________________ nyomán. milyen ______________ nyom.10. ________________________ 14. Áprily Lajos Erdei út címû versébôl idézünk két versszakot. Rajzold le kedvenc állatodat! Mutasd be melléknevekkel a kérdések alapján! Milyen? Mekkora? Milyen szokásai vannak? ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 88 .

magasabb. A középfok jele -bb. A felsôfok leg szócskáját egybeírjuk a melléknévvel. a) Ki a kisebb. írd át színessel a toldalékukat! JEGYEZD MEG! A tulajdonságok különbözô mértékét a melléknév fokozásával fejezzük ki. A MELLÉKNÉV FOKOZÁSA 1. gyorsabb. ki a nagyobb? Egészítsd ki a mondatokat a kép alapján! Hugi __________________ Öcsinél. Írd a képek alá a megfelelô melléknevet! gyors. magas 2. b) Jelöld a melléknevek tövét. 3. a felsôfok jele a -bb és a leg szócska. Feri __________________ nálam. leggyorsabb. Mi jön ki a gépbôl? 89 . legmagasabb. Az alapfokú melléknévnek nincs jele. A családban apa a __________________ .

A jó barát drágább az aranynál.szócska és a melléknév találkozásánál választjuk el. A könyv a legjobb barát. A becsület a legdrágább kincs. Fényes ígéretnek kevesebbet higgy! Jobb ma egy veréb. Szebb a foltos. mint egy idegen országnak a tüze. legeslegjobb _______________ ________________ _________________ _______________ JEGYEZD MEG! A felsôfokú mellékneveket – az összetett szavakhoz hasonlóan – a leg. Egészítsd ki a táblázatot! Alapfok Középfok Felsôfok forró nagyobb gyönyörû könnyebb legravaszabb zajos 5. A hazának a füstje is hevesebb. jobb. mint a magáéban. Alapfok Középfok Felsôfok ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 6. 7. Minôsítsd az ábrán látható gyümölcsöket aszerint. Ki-ki okosabb más dolgában. Húzd alá a mellékneveket a következô közmondásokban! Írd le ôket csoportosítva! Az egyenes út a legrövidebb. mint a rongyos. a) Írd le szótagolva a következô mellékneveket! legszebb: _____________________ legolcsóbb: ______________________ legelevenebb: __________________ legédesebb: ______________________ legkiválóbb: ___________________ legarányosabb: ___________________ b) Foglald mondatba a fenti szavakat! 90 . legjobb.4. melyik a legízletesebb számodra! jó. mint holnap egy túzok.

jóízû. egyszerû. -ô és az -ú. ifjú tavasz táncot jár. szomorú. Ágak között muzsikál. apró. Az igazgató bácsi ____________________ szemmel nézett ránk. ez a világ nagyszerû. Nem szeretem a ___________________ gyümölcsöt. Egészítsd ki -ú. jó. alsó. ____________________________ ____________________________ b) Írd át színessel a versben található melléknevek végén a hosszú magánhangzókat! 2. A MELLÉKNEVEK HELYESÍRÁSA 1. önálló ó-ô ú-û _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ b) Írd át színessel a fenti melléknevek utolsó betûjét! c) Olvasd fel helyesen ejtve az a) feladat szavait! EGÉSZÍTSD KI! A melléknevek végén az -ó. iszonyú. -û végû melléknevekkel az alábbi mondatokat! Juli egy _____________________ képet festett. Csapatunk ___________________ eredményt ért el a versenyen. -û mindig __________________________________. zene és tánc gyönyörû. sûrû lomb közé betér. 3. hátulsó. bô. 91 . a) Csoportosítsd az alábbi mellékneveket! keserû. egyenlô. felsôfokú. szigorú. A gyerekek fáradtan értek haza a _______________ túráról. gömbölyû. Az autópályán _______________ baleset történt a hétvégén. Gyorsan megoldottam ezt a ________________ feladatot. Ez a gyógyszer nem is olyan _________________. a) Írd ki a mellékneveket Devecsery László Lassú táncot címû versébôl! Lassú táncot jár a szél.

a) Pótold a hiányzó betûket a melléknevek végén! hossz___. Írd le a melléknevek ellentétes párját! nehéz –_______________ felsô –________________ külsô –_______________ édes – ________________ 5. sûr___.4. A j hang kétféle jelölésére a melléknevek írásakor is vigyázni kell. szörny___. ha___lékony. szomor___. komo___. kedé___es. mint a fal:________________________ Gyenge. za___os. savany___ b) Írd le betûrendbe sorolva az elôbbi szavakat! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ JÓ. gömböly___. mint a méz: _______________________ 92 . szigor___. iszony___. sa___tos. ___ókedvû. mé___. mint a farkas: farkaséhes Fehér. dombor___. ___ószívû. egyszer___. fo__ékony. 6. bárgy___. keser___. gyönyör___. ú___. mint a harmat: __________________ Egészséges. he___es. if___ú. ünnepé___es. ___ukas. HA TUDOD. Fejezd ki összetett melléknévvel a szólások tartalmát! Éhes. i___edôs b) Írd le a fenti szavakat csoportosítva! j ly _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ 7. a) Egészítsd ki j-vel vagy ly-nal az alábbi mellékneveket! esé___es. mint a makk:_________________ Édes. sú___os.

szárú.8. Lásd el -i képzôvel az alábbi tulajdonneveket a minta szerint! Sopron + i = soproni Pest + i = ___________________________________________ Szeged + i = _________________________________________ Miskolc + i = ________________________________________ Dombrád + i = _______________________________________ Dunántúl + i = _______________________________________ 93 . 10. Ha az -s végû melléknévhez -an. hangú jó. a) Alkoss az alábbi egyszerû szavakból összetetteket! száz. a) Képezz mellékneveket -s képzôvel az alábbi fônevekbôl! virág – virágos szépség – ________________ mák – __________________ paprika – ________________ méreg – ________________ egészség – _______________ mogyoró –_______________ dió – ____________________ krém –__________________ dallam – _________________ barátság –_______________ fény – __________________ b) Írd le az a) feladat -s végû mellékneveinek -an. kezû százlábú _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ b) Foglald mondatokba az összetett mellékneveket! c) Írj le két mondatot a b) feladatban alkotottak közül! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 9. -en toldalék (rag) járul. lábú. nagy. orr. kerekû. szívû. bô. -en ragos alakját is! Olvasd fel hangosan a ragos mellékneveket! JÓ. HA TUDOD. akkor az s-et írásban nem kell megkettôzni. fogas.

Nyáron megnézzük majd a ___________________ virágkarnevált. a) Írd a rajzok alá a megfelelô melléknév + fônév szókapcsolatot! _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ b) Egészítsd ki a mondatokat tulajdonnévbôl képzett melléknevekkel! Az _____________ nôk védték a várat. A nagymamának __________________ porcelánt vittünk ajándékba. Nagyon szeretem a _______________ kolbászt. 13. Egy kisegér megrágta a következô szöveget.11. a) Mit tudsz a tulajdonnévbôl -i képzôvel képzett melléknevek helyesírásáról? Elevenítsd fel ismereteidet a munkatankönyv 26. a) Pótold a hiányzó betûket! b) Írd le a kipótolt szavakat helyesen! 94 . Édesapám névnapjára kapott egy üveg _________________ bort. oldalán található szabály segítségével! b) Fûzz -i képzôt a következô tulajdonnevekhez! Balaton Mohács Tata Eger Budakeszi _____________________________________________________________________ c) Foglald mondatba a fenti szavaknak mindkét alakját! Írd ôket a füzetedbe! d) Írd át az a) feladatban szereplô fônevek és melléknevek kezdôbetûit színessel! 12.

olyan szó a melléknévre mutat rá. HA TUDOD. b) Húzd alá a versben a mellékneveket! c) Kérdezz a fenti melléknevekre kérdô névmással! d) Melyik szó felel még a versben ugyanerre a kérdésre? Keretezd be! JÓ. 3. s mikor olyan névmással! 4. vagy helyettesíti azt. kapsz egy melléknévi mutató névmást. a) Olvasd el Zelk Zoltán versének részletét! Magasabb az égnél. hogy éppen ilyen. hanem: Ide érkeznek az utasok Évszak Legnagyobb tavunk Helyettesítô szófaj 95 . 2. Sántít az ilyen üszô. A jég ______________________. A méz édes. 95. csak azt nem tudom. mikor helyettesíthetô a szó ilyen. Olyan kard volt a fiú kezében. Ok. A fagylalt hideg. és olyan nyomot hagy a lába. A neve: mutató névmás. a) Keresd ki az eredeti mondatokat! No. Móra Ferenc: Az Isten kardja (HSZV. oldal) címû olvasmányának három mondatát melléknevek helyett névmásokkal olvashatod.. a kéknél is kékebb. hogy milyen. A tonic keserû. A cukor ____________________ . hidegebb a télnél.. a tengernél mélyebb. Ha megfejted a rejtvényt. ez ilyen álom volt. Egészítsd ki mutató névmásokkal a mondatokat! Az ecet savanyú. Foglald mondatba a kapott névmást! Ízesítem vele az ételt Anyukám anyja Nem ilyen. A gyógyszer is _______________. MELLÉKNÉV HELYETT NÉVMÁS 1. Az ilyen. A citrom is olyan. b) Figyeld meg. tudom én.

amelyik valamilyen szempontból nem illik a sorba! kecskeméti. Olvasd el figyelmesen a következô mondatokat! A méhek csodálatosan készítik a méhpalotát. mint aki henyél. mátrai. S kék virága a szamárkenyérnek. ______________ ma egy veréb. Húzd alá azt a melléknevet az alábbiak közül. balatoni 96 . hatszögletû fülkét építenek szabályos sorokban. ________________ kincs az egészség! Ô se ___________ a Deákné vásznánál. A legszorgalmasabb munkás a dolgozó méh. Az aranysárga virágport puha potrohuk alatt. hátsó lábukon szállítják. Húzd alá Petôfi Sándor: Az Alföld címû versrészletében a melléknevekkel alkotott szókapcsolatokat! Ott tenyészik a bús árvalányhaj. 3. Sok-sok egyforma. 2. hazai. 5. mint holnap egy túzok. Egészítsd ki fokozott melléknevekkel az alábbi mondatokat! Aki sportol. A közeli városban. dunai. olaszországi. GYAKOROLJUNK! 1. Hûs tövéhez déli nap hevében Megpihenni tarka gyíkok térnek. A ___okaji bor világhírû. Pótold az alábbi szövegben a szavak hiányzó kezdôbetûit! Hazánk északkeleti részén található ____okaj. _______________ lesz. ___ erencsen készülnek a finom __erencsi édességek. a) Írj ki a fenti mondatokból egy-egy példát az alábbi szókapcsolatokra: 2 melléknév + 1 fônév:____________________________ ______________________________________________ 1 melléknév + 1 névutós fônév:_____________________ ______________________________________________ 1 melléknév + 1 fônév: ___________________________ ______________________________________________ 1 fokozott melléknév + 1 fônév: ____________________ ______________________________________________ b) Keress a szövegben egy-egy példát a következôkre is: toldalékos melléknév: ____________________________ ______________________________________________ összetett fônév: _________________________________ toldalékos fônév: ________________________________ 4.

se_____itmondó. szorgalmas. Alkoss három szóból álló szóláncot úgy. zajos. pontos melléknév hogyan? kérdésre válaszoló alakjához igéket! Írd le a szókapcsolatokat! mosolygósan köszöntötte. ha___lékony 3. A melléknév végén az -ó. la_____ú. e_____ügyû. i_____atozó. Az alapfokú melléknév jele: -b. if___ú 9. -ö mindig rövid. figye_____mes. A melléknév végén az -o. A felsôfoknak nincs jele. ke____emes. Hármat a tíz közül! A következô tíz melléknév közül háromban j betû van. -ô . Karikázd be a j betûs szavak sorszámát a kiegészítés után! 1. i betût. -û mindig hosszú. Alkoss szóláncot melléknevekkel! szép piros s_______________________________________________________ ________________________________________________________________ 11. komo___ 8. hó___agos 10. homályos. Szótagold a mássalhangzóval kiegészített mellékneveket! i_____edelmes. a harmadik melléknév legyen! Pl. szívé___es 7. mé___ 9. majd írd le ôket! _____________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 10. esé___es 4. ha hamis. csi_____ogó. -ú. b) Tedd igazzá a hamis állításokat. dolgok tulajdonságát nevezi meg. hogy az elsô szó ige.: olvas sor rendes. pikke___es 2. szól labda alacsony _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 97 . há___as 6. igaz vagy hamis a következô öt állítás! Írj a mondatok után h betût.6. he___es 5. a) Döntsd el. 7. Keress a mosolygós. a második fônév. ha_____gatag ____________________________________________________ _____________________________________________ 8. ha igaz az állítás! A melléknév élôlények.

2. te liba pék. sûr____. A kenyere odaég. soproni. bajai 3. leg____obb. gömbö____û. Húzd alá a mellékneveket Weöres Sándor: A liba pék címû versének részletében! Haragos a liba pék. kedé____es. MIT TUDSZ A MELLÉKNÉVRÔL? 1. gyere. dombor____. ke____emes. Kakukktojás. szomor____. Pótold a hiányzó betûket a melléknevekben és a melléknevek végén! i____atos. Lágy meleg cipóért Kicsi fehér fejkendôben Kényesen hajolnál! a) Írj három rokon értelmû melléknevet az alábbiak mellé! haragos _______________ _______________ _______________ kicsi _______________ _______________ _______________ b) Írd a melléknevek mellé az ellentétüket! meleg _______________ fehér _______________ lágy _______________ c) Fokozd a következô melléknevet! Írd át színessel a középfok és a felsôfok jelét! kényes _______________ _______________ d) Keress példát a versbôl az alábbi szókapcsolatokra! 2 melléknév+1 fônév: _______________________________ 1 fônév+1 igekötôs ige: ______________________________ 1 ragos melléknév+1 ige: ____________________________ e) Írj a versbôl egy-egy példát a következôkre is toldalékos fônév:_____________________________________ toldalékos melléknév: _________________________________ összetett fônév: ______________________________________ 98 . legsze____. szegedi. Liba pék. falusi. liba pék! Ha kisasszony volnál. Nem morognál. ünnepé____es. i____edôs. mecseki. amelyik nem illik a sorba! debreceni. veszé ____ es. Húzd alá az alábbi szavak közül azt.

A SZÁMNÉV
1. a) Nyisd ki az olvasókönyved a Lúdas Matyi címû mesénél!
Válaszolj a kérdésekre a mese szövege alapján!

Hány libával indult szerencsét próbálni Matyi? _________
Hány botütés lett a fizetsége? _______________________
Mennyi ember vágta a kastély építéséhez való fát? ______
Hányadik verés után ér véget a mese? ________________

b) Folytasd a gyûjtést az alábbi kérdésekre!

Mennyi? Hány? Hányadik?
két máriás ______________ ______________
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________

c) Mit fejeznek ki a kérdésekre adott válaszok?

JEGYEZD MEG!
Valakinek vagy valaminek a számát, mennyiségét, vagy a
sorban elfoglalt helyét kifejezô szavakat számnévnek nevezzük.
Kérdései: Hány? Mennyi? Hányadik?

2. a) Csoportosítsd az alábbi számneveket a megadott szempontok szerint!
sok, száz, kettô, tömérdek, rengeteg, ezer, kevés, tizenöt, számtalan, több, egy, hetven
Pontosan megjelöli a Nem jelöli meg pontosan
számot, mennyiséget a számot, mennyiséget
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________

b) Írd a számnevek alá a megfelelô kifejezést ! (Határozott, határozatlan)

A számnévnek két fajtája van: a határozott és a határozatlan számnév.

99

3. Írd a képek alá határozatlan számnévvel, mibôl mennyit látsz!

rengeteg cseresznye __________________virág _______________szál virág
________________ág ____________________fa ______________szem körte

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Gyûjtsd ki csoportosítva a számneveket Szoboszlay Péter: Hogyan készül a
rajzfilm? címû olvasmányból (HSZV. Ok. 154. oldal.)
Határozatlan számnév: Határozott számnév:
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
5. Egészítsd ki a mondatokat a kép segítségével határozott számnevekkel!

A képen _____________madár van.
A dróton ______________ fecske ül.
Elszállt az _______________ helyen
ülô fecske.
A ___________________ helyen
kerékpározó fiú sapkája bojtos.

6. a) Húzd alá az alábbi mesecímekben a számneveket!
A két garas A négyszáz éves obsitos
A szegény ember 6 fiúcskája A farkas és a hét kecskegida
A tizenhárom hattyú Az ördög három arany hajszála
b) Milyen számneveket találtál a címekben? ____________________
A meséket megtalálhatod Benedek Elek, Kolozsvári Grandpierre Emil és Grimm
mesekönyveiben.
b) Gyûjts te is számneveket tartalmazó mesecímeket!
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

100

7. a) Melyek a leggyakoribb meseszámok? Sorold fel ôket!
___________________________________________
___________________________________________
b) Írj a számnevekkel mesékben elôforduló
szókapcsolatokat!
Pl.: három kismalac, három kívánság, ...
____________________________________________
____________________________________________
_________________________________________
______________________________________
______________________________________

A HATÁROZOTT SZÁMNÉV FAJTÁI
1. a) Olvasd el az alábbi történetet!

Egy királynak volt három fia. Az elsô elindult
szerencsét próbálni. Az ezüsterdôben egy fél napot
töltött, máris tovább kellett mennie. A második
állomás az aranyerdô volt, ahol hét próbát kellett
kiállnia. A harmadik helyen sok csoda várta,
minden óra négy-öt meglepetést hozott. A sok
próbatétel után egy szépséges királykisasszony
várt rá a hetvenedik szobában.
A birodalmat azonban meg kellett osztania, neki
csak egyharmad rész jutott.

b) Húzd alá a fenti szövegben a határozott számneveket! Írd le ôket az alábbi
kérdések szerint csoportosítva!
Hány? Hányadik? Hányad?
_____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________

JEGYEZD MEG!
A határozott számnévnek három fajtája van: tôszámnév,
sorszámnév és törtszámnév. A tôszámnév egész számot nevez
meg. A sorszámnév a sorrendet jelöli meg. A törtszámnév az
egész valahányad részét fejezi ki.
101

tôszámnév: _______________________________ t s h e b sorszámnév: ______________________________ n e g é l törtszámnév:______________________________ t k y f k határozatlan számnév: ______________________ b d é i o ö fokozott határozatlan számnév ________________ 102 . tizenhat. másfél. (hatodik) hatod négy tizedik huszad kettô harmad 5. elsô.2. Írd ki a számneveket A Balaton (HSZV. negyed. millió. oldalán) címû olvasmányból! tôszámnév sorszámnév ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 4. négy. Alkoss a megadott betûkbôl számneveket! Egy-egy szóhoz minden betût csak egyszer használhatsz fel. hetvenöt. a) Csoportosítsd a következô számneveket! második. századik ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ b) Foglalj mondatba két sorszámnevet a fentiek közül! ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. 131. Ok. Pótold a táblázat fejlécének hiányzó feliratait! Töltsd ki a táblázat hiányzó rovatait! Határozott számnév 6 (hat) 6. fél. tized. száz. tizedik.

_________________fióka. ________________lakos. _________________helyezés. ________________fa. _________________osztály. _________________oldal. _________________ház. _________________autó. Hány hasonló számnévvel tudod kifejezni. Egészítsd ki a szószerkezeteket a) határozatlan számnevekkel! _________________ember. hogy mennyi levél van a fán? sok. ________________kerület. ________________esôcsepp. ________________narancs.________________________________________________ ___________________________________________________ 3. e) Foglalj mondatba két sorszámneves szerkezetet a fentiek közül! __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. ________________asztal. GYAKOROLJUNK! 1. ________________lépcsôfok. ________________óra. A közmondások szó szerinti jelentését ábrázolják a képek. d) törtszámnevekkel! _________________alma. _________________virág. b) tôszámnevekkel! _________________könyv. ________________tanuló. ________________oldal. Írd alájuk melyik az! Keretezd be a közmondásokban a számneveket! 103 . ________________fûszál. c) sorszámnevekkel! _________________emelet.

Hét. Melyek azok? Írd melléjük a szólás elôtt álló sorszámot! 5. a) Pótold a következô szólások hiányzó szavait! két. három. a) Írd le betûvel az alábbi számokat! 2 __________________ 10 __________________ 14 __________________ 20 _________________ 28 __________________ 44 __________________ 55 _________________ 102 _________________ 220 _________________ 110 ________________ 84 __________________ 111 _________________ b) Húzd alá a hosszú hangokat jelölô betûket! 2. Ágasegyháza. mint az __________________ kerék. a) Számnevek bújtak el a következô földrajzi nevekben. Fölösleges. Öttömös. __________________ szék közt a pad alá esik. Kétegyháza. Háromfa. 4. __________________ a magyar igazság. aláhúzással keresd meg bennük a számneveket! Hatvan. Írj le szótagolva 11 és 39 között öt páratlan számot! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 104 . 2. b) Két szólást ábrázoltunk. ötödik hét 1. Kétbodony. mint a __________________ szûk esztendô. Sovány. Százhalombatta b) Írj még hasonlókat! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ A SZÁMNÉV HELYESÍRÁSA 1.4. 3.

...: Kettôezer-háromszáznégy. a) Egészítsd ki a táblázatot! Írd át színessel a fokozás jelét! alapfok .. Írd le a következô számneveket számjeggyel.. sok több legkevesebb b) Írj le egy szólást vagy közmondást a fokozott határozatlan számnevek valamelyikével! _____________________________________________________________________ 5..) hármas csoportosítás szerint kötôjellel írjuk...... _______________ lúd disznót gyôz.. 3. ______________ fog... Aki ____________ markol... a) Pótold határozott vagy határozatlan számnevekkel a közmondásokat! _______________ szem _______________ lát.. b) Írd a számnevek fölé a kérdésüket! c) A toldalékos alakoknak jelöld színessel a toldalékát! 105 .. Pl. illetve betûvel! 895 ezerkilencszázkilencvenhét 3000 kilencezer-tizenhét 2330 1520 3002 4....... .. 2000 felett az ezreseket... milliósokat (stb.. JEGYEZD MEG! Kétezerig minden számot egybeírunk.

-ba elsônek (futott be) nyolccal (oszt) hatból (választhat) 8.-os stb. Hogyan írnád? betûvel számmal kettôkor (érkezik) tizenhatos (busz) 16-os harmadikba 3. a) Válaszolj a kérdésekre a nyolc.-et. 6. Pl. A számjegyekkel írt sorszámnevek után toldalékos alakjukban is ____________________ kell tenni. 6.. Toldalékold a következô számneveket a kérdések segítségével! Számjegy Betûvel Kérdés Toldalékos számnév 4 négy Mennyivel? néggyel 100 Hányszor? 15 Hányadikára? 6 Hányadik? 8 Mikor? 106 . rengeteg számnevekkel! Hányszor? Mennyit? Hányig? Hánnyal? _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ b) Írd át színessel a fenti számneveken a toldalékokat! c) Foglald mondatba a tíz toldalékos alakjait! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ EGÉSZÍTSD KI! A számjegyekkel írt számokhoz kötôjellel kapcsoljuk a toldalékot.6. 7. tíz.. 554.: 4. százöt.

A KELTEZÉS HELYESÍRÁSA
1. Sokszor szükség van arra, hogy számmal vagy betûvel írjuk le a dátumot.
a) Figyeld meg, hogyan tudjuk leírni a keltezést!
1848. március 15.
1848. márc. 15.
1848. III. 15.
1848. 03. 15.
b) Írd le a mai dátumot háromféleképpen!
_____________________ _____________________ _____________________

JÓ, HA TUDOD!
Nem teszünk pontot a keltezésben a napot jelölô szám után
álló -án, -én, -jén, -i toldalékok elôtt.
1848. március 15-én,
1848. márc 15-i,
1997. szeptember 1-jén; stb.

2. Írd le, hol és mikor születtél! A helységnév után tegyél vesszôt!
___________________________________________
3. Javítsd ki a hibás keltezést! Írd le helyesen a vonalra!
Vasszilágy. 1979. nov. 24-én ______________________
Sajószentpéter 1981 június 18 _____________________
Dedôhát, 1990. ápr. 9-n __________________________
4. Írj egy-egy mondatot a képen látható eseményekrôl úgy,
hogy megjelölöd a pontos dátumot is!

107

SZÁMNÉV HELYETT NÉVMÁS
1. Olvasd el Zelk Zoltán Párbeszéd címû versét!
– Honnét – Mennyit?
szomszéd? – Hatot!
– Ahol voltam, – Hát még?
onnét! – Legyet!
– Mit evett? – Hányat?
– Eleget! – Hetet!
– Mi jót? – Mást még?
– Hernyót! – Pondrót!
– Hány volt? – Sok volt?
– Egy volt! – Nyolc volt!
– És még? – Jó volt?
– Kukacot! – Jó volt!
a) Írd ki a versbôl a számneveket!
__________________________________________________________________
b) Keresd meg és írd le a számnevek kérdéseit!
__________________________________________________________________
c) Olvasd fel a fenti kérdéseket! Ügyelj a helyes hanglejtésre!
2. Válaszolj az alábbi kérdésekre, majd helyettesítsd a tôszámneveket a következô
szavak közül azzal, amelyik odaillik: annyi, ugyanannyi!

Hány labda? Hány baba?
____________________________ ____________________________

A hány?, mennyi? szavak kérdô névmások. Az ennyi, annyi
szavak mutató névmások. Számnévre mutatunk rá velük.

3. Helyettesítsd a mondatok számneveit kérdô és mutató névmással!
Tíz tojást vettem. Hány tojást vettem? Annyi tojást vettem.
Kettôt összetörtem. __________________ __________________
__________________ __________________
Háromból palacsintát sütünk. __________________ __________________
__________________ __________________
Ötbôl madártej lesz. __________________ __________________
108

SZÁMNÉV VAGY NÉVELÔ?
1. Olvasd el az alábbi mondókát! Tanulj belôle!

Jól vigyázz az egyre,Egyet, egybôl, egybe,
Huncutság van benne! Egytôl egyik, egy, de
Úgy hívjuk, hogy egy, Eggyel, az már két gyé
Megérett a meggy. És az is, hogy eggyé.
a) Másold le a mondókából az egy számnév toldalékos alakjait!
__________________________________________________________________
b) Foglald mondatba az eggyel és eggyé szavakat!
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. a) Nem csak számnév lehet az egy. Olvasd el a következô szöveget!

Van egy óriási kívánságom: legalább egy
hetet szeretnék a tengerparton tölteni.
Reggel egy kis séta, fürdés, egy órakor
ebéd, sok gyümölccsel, utána rengeteg
érdekes program. Csak egy baj van: még
tart a tanév. Most megyek tanulni.

b) Gyûjts a szövegbôl szerkezeteket a megadott szempontok szerint!
Határozott számnév + fônév Határozatlan névelô + melléknév + fônév
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
c) Ejtsd ki hangosan a b) feladatban kigyûjtött szerkezeteket!
3. Számnév vagy névelô az egy szó a mondatokban?
Írd a szavak fölé rövidítve a szófaj nevét!
Volt egyszer egy király. Csak egy lánya
volt. Egy kérô sem tetszett neki. Ekkor
egy pásztorlegény érkezett a palotába.
Mindössze egy próbát kellett kiállnia.
Válaszolnia kellett egy találós kérdésre.

109

_____________________ nyolccal __________________ 176 _____________________ harmadikba _______________ 2002 ____________________ hetvenszer ________________ 1.én _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5. Javítsd ki az alábbi mondat nyelvhelyességi és helyesírási hibáit! Rengeteg törökök támadták meg Eger várát 1552 szeptember 9. tizedik. tized. 2. MIT TUDSZ A SZÁMNÉVRÔL? 1. ____________________ pedig lány. Egészítsd ki a következô szöveget! Döntsd el. Írj minél több példát önállóan a táblázatba! SZÁMNÉV HATÁROZOTT HATÁROZATLAN tôszámnév sorszámnév törtszámnév sok. ___________ ___________ ___________ _________________ ___________ ___________ ___________ _________________ ___________ ___________ ___________ _________________ 3. mikor helyesebb számmal. Tehát a lányok száma _________________-vel ____________________. húsz. mikor helyesebb betûvel írni a számneveket! ________________ éves múltam. és a _________________ osztályba járok. Az én osztályomba ____________________ tanuló jár. mint a fiúké. A névsorban a __________________. a tornasorban a ______________________ vagyok. ______________________ másodikán ________________ 4. ebbôl ___________________ fiú. Mi a szabály? Folytasd a táblázat kitöltését! Hány? Mennyit? Hánnyal? ennyi ennyibôl ennyiszer annyit 110 . Írd le: betûkkel! ________________ számjegyekkel! ____________ 15.

A legjobb osztályzat.. hanem . közmondásokat! Egyik _______________________.. A határozott számnév egyik fajtája.. A több alapfoka. Írd le a mai dátumot! __________________________________________________________________ 7.. egyel. Ez a számnévfajta pontosan kifejezi valaminek a számát.... egyezkedik.. _____________ _____________ _____________ _____________ számnév _____________ _____________ _____________ _____________ 111 .. 7. Mezôn a fûszál ennyi. _______________ szónak is egy a vége. Ügyeskedj! Fejtsd meg a rejtvényt! 1. 9. A legrosszabb osztályzat. mennyiségét. 5. Olyan egyformák.. 3. 10.. Nem több. _____________ _____________ _____________ számnév ige _____________ _____________ _____________ tized. számnév ige ige _____________ _____________ sok.. 8. Ötször hat. A számnév egyik fajtája.. Számnévre mutató névmás. a másik ______________ híján ____________... 6. mit tudsz róla! 9... 2. __________________ a magyar igazság.. Egészítsd ki számnevekkel a következô szólásokat.6. Folytasd az alábbi megkezdett sorokat! Írd alájuk az új szó szófaját is! egy. Megfejtés:___________________________ Mondd el. mint ____________ tojás..... sokasodik.. 8.. A számnévnek is lehet “családja”.. 11. ________________ ésszel mint erôvel. éjszaka meséi. 4...

A számnév lehet: Határozott Határozatlan Tôszámnév Sorszámnév Törtszámnév öt.. fél. könnyû (feladat). 10900. nyolc. MIT KELL TUDNOD A SZÁMNÉVRÔL? A számnév valakinek vagy valaminek a számát. kevés..: tíz (fiú).. 45. negyed. MIT KELL TUDOD A MELLÉKNEVEKRÔL? A melléknevek valakinek vagy valaminek a tulajdonságát megjelölö szavak. 100. sok. rengeteg. Pl. száztíz. ötödik. ügyesen. gyorsan stb. száz (tégla). -bb szôke szôkébb legszôkébb szép szebb legszebb alacsony alacsonyabb legalacsonyabb Ragos melléknevek: komolyan. elsô. tizedik nyolcad legtöbb. sok (hiba) stb. több. kevesebb. mennyiségét kifejezô szó. ötöd. legkevesebb 112 . Pl.: kedves (gyerek). gyors (autó) A melléknevek fokozása Alapfok Középfok Felsôfok Jele: ø (nincs) Jele: -bb Jele: leg.

nekünk. ôket. annyi. ti. ôk engem. rendszerezheted az alábbiak segítségével. ugyanilyen. személyes névmás. A névmásokról szerzett ismereteidet felelevenítheted. mellékneveket. ennyi. A névmások fôneveket. névmás ugyanez. azt. Harmadik osztályban megismert fajtái: kérdô névmás. ugyanolyan ugyanannyi. ugyanennyi. A névmás Fôneveket Mellékneveket Számnevet fajtája helyettesít helyettesít helyettesít Kérdô ki? mi? milyen? mennyi? névmás kik? mik? melyik? hány? kit? miket? mekkora? hányadik? mivel? kirôl? miféle? Mutató ez. ezt. névmás mi. 113 . ugyanaz. veled. róla. számneveket helyettesítô szavak. ilyen. olyan. az. MIT KELL TUDNOD A NÉVMÁSOKRÓL? Harmadik osztályban a szófajok megismerése során tanultál már a névmásokról is. Személyes én. mutató névmás. ôt stb. te ô.

a) Pótold a hiányzó betûket a szövegben! Osztályunk ___gerben volt kirándulni. Több száz évvel ezelôtt ___obó ___stván védte a ___örökök ellen. Húzd alá a versrészletben az igéket. ISMÉTELJÜNK! 1. Odanéz a nap is százszor. Megtekintettük a ___ékesegyházat és az Eszterházy Károly ___anárképzô ___ôiskolát. Elôször a ___áros- ban tettünk egy nagy sétát. b) Írj ki a szövegbôl közneveket! __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ c) Írd ki csoportosítva a fenti szövegbôl a tulajdonneveket! Földrajzi név: _____________________________________________________ Személynév: ______________________________________________________ Intézmény neve: ___________________________________________________ Cím: ____________________________________________________________ 114 . majd írd le ôket múlt és jelen idôben! Amikor paripám ballag. Amikor paripám táncol. Errôl szól ___árdonyi ___éza ___gri ___illagok címû regénye. Tagold az alábbi szöveget szavakra és mondatokra! Írd le helyesen a mondatokat! mátyáskirálybudánésvisegrádongyönyörûpalotákatemeltetett abudaipalotábanredeztebehíreskönyvtárátacorvinát _________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Ezután felsétáltunk a híres ___árba. Múlt idejû igék: _____________________________________________________ Jövô idejû igék: _____________________________________________________ 3. Autóbusszal utaztunk. A délutánt ___ilvásváradon töltöttük. Odanéz valahány csillag.

felölti neon-ruháját. kis pej lován ott poroszkál. Hol porzik a nagy zuhatag. Bagoj mondja verébnek. (Tamkó Sirató Károly) Tulajdonnév: ____________________________________________________ Köznév:________________________________________________________ Olyan fônév. a) Az alábbi mondatokban húzd alá a helyesírási hibákat! A hibás szavakat írd le helyesen! Legdrágább kincs az egésség. Keresd a kakukktojást! Egy szó nem illik a sorba! Húzd alá ezt a szót. Jó barát drágáb az aranynál. arany szitakötôt itat. és indokold a választásod! a) Duna Kékes Hortobágy tenger Mecsek b) korona ház fej város könyv c) szemmel fülel kézzel szájjal lábbal 5. Megfújja fény-trombitáját. Göncölszekér útját rója ezüstszínû ûrhajója. amely összetett szó:____________________________________ Ragos fônév: ____________________________________________________ Ige: ___________________________________________________________ Melléknév: _____________________________________________________ 115 . _____________________________________________________ _____________________________________________________ b) Írd a táblázat megfelelô helyére a fenti közmondások mellékneveit! Töltsd ki a táblázatot a beírt melléknevek megfelelô fokozott alakjával! alapfok középfok felsôfok 6. hogy nagyfejû. Szegény ember vizzel fôz. Írj egy-egy példát a versrészletbôl! Rajzolj a vers alapján! Hol a Bajkál halat dajkál. Viharcsónak legelején száll a tûztenger tetején.4.

116 . a) Gyûjts a kép alapján különbözô szófajú szavakat! SZÓFAJOK NÉVSZÓK FÔNÉV MELLÉKNÉV SZÁMNÉV NÉVMÁS _______________ _______________ _______________ ________________ _______________ _______________ _______________ ________________ _______________ _______________ _______________ ________________ _______________ _______________ _______________ ________________ _______________ _______________ _______________ ________________ _______________ _______________ _______________ ________________ IGE b) Írj rövid történetet a gyûjtött szavak felhasználásával! 8. Egészítsd ki fônevekké a függôleges sorok megadott betûit! Ha ügyesen dolgozol. mit várnak már nagyon az iskolás gyerekek.7. a vízszintes sorból megtudhatod.

nyargal.u. Rokon értelmû szavak Pl. nyolc.: nyír.e. szalad. 3. Pl.) Pl.: autó k pad ban szótô jel szótô rag (többes szám) III. Tagadó mondat (Nem kaptam meg a levelet. fûz. csicsereg. ll. Azonos alakú szavak (A jelentések között nincs kapcsolat. û) bb.: fut. II. jön-megy.m.ty) SZAVAK I. ly. Hangutánzó szavak Pl. (á.o. Ellentétes jelentésû szavak Pl. Állító mondat (Harmadik osztályos vagyok. Felkiáltó mondat (Hû. Minôség szerint: 1.) MONDATOK Mondatfajták I. rohan. (l. 2.) 2. rag. daru.nny) (dzs) (ddzs) ö.ü) ô.:zebra. ss) gy. Felszólító mondat (Ne fészkelôdj annyit!) 5. A hangalak és a jelentés kapcsolata 1. Többjelentésû szavak (A jelentések között kapcsolat van. Egyjelentésû szavak Pl. de szép a díszlet!) 4. RENDSZEREZÉS BETÛK (HANGOK) Magánhangzók Mássalhangzók egyjegyû kétjegyû háromjegyû rövid hosszú rövid hosszú rövid hosszú rövid hosszú (a. 5. írógép.é.) Pl. Tartalom szerint: 1. 6. Szófajok (Rendszerezés a 118.: kopog. (ny.) 2. ú.t.í. oldalon.ó. (tty. Kérdô mondat (Ki játssza a fôszerepet?) 3.s) (tt.:jó-rossz.i. vár. jel. Óhajtó mondat (Bárcsak holnap is eljöhetnék a színházba!) II. A szavak szerkezete Szóelemek: szótô + toldalékok A toldalékok fajtái: képzô.) Tiltó mondat (A felszólító mondat tagadó alakja. Kijelentô mondat (Este színházba megyünk. zakatol. kagyló.: telefon. 4.) (Ne tépd le a virágot!) 117 .

5. le. (szép. b) Tulajdonnév (Péter. ki. te.cipôk) Ragos melléknév: Ragok: (szépen. Duna. az. Micimackó. mi?.) Fokozás: -tôszámnév ki?.elsô) Mutató névmás róka) (gyorsabb. Vuk. mellett. padon stb.ennyi. Igekötô (be. ôk (fiúk. keresett) jövô idô ( futni fog. keresni fog) Ragozás: E/1. stb. mellôl. padról. stb. ilyen. -törtszámnév ez. írnak írják Nem önálló szófajok (segédszók) 1. 4. gyorsan) padot. írok írom T/1.olyan. író. volt) Igeidôk: jelen idô (fut. meg. keserû. virág... IGE cselekvés (ír. édes) -sorszámnév a) Köznév ( könyv. az 2. fel.asztal. A többes szám legédesebb) b) határozatlan: Személyes névmás jele:-k (sok. ô. el. nehéz. több) én. mögé.. írunk írjuk E/2. középfok (tizedik. milyen?. mellé. keres) múlt idô (futott. fél. ti. ) 118 . ünnep stb. Fajtái: (gyors. Névutó határozatlan: egy (alatt. írtok írjátok E/3. apró) a) határozott: Kérdô névmás (gyerek. felsôfok: huszad) annyi. tizenöt) mennyi?stb. fajtái: gondolati dolog. Névelô határozott: a. játszik) történés (lepottyan) létezés (van. .) (leggyorsabb. írsz írod T/2. mi.padba. mögött. tárgy. kevés. édesebb) (negyed. SZÓFAJOK NÉVSZÓK Fônév Melléknév Számnév Névmás Élôlény. alapfok (száz. ír írja T/3. alá.) 3.

..........................................................................................................85 A MELLÉKNÉV FOKOZÁSA..................22 A FÔNÉV TOLDALÉKAI.......................................................14 A FÔNÉV ........... -BEN........................32 EGY VAGY TÖBB? A FÔNÉV EGYES ÉS TÖBBES SZÁMA.....................................................................................................................................................................70 GYAKOROLJUNK!............................... -TÔL........................................................................................................................................... -RÓL.69 AZ -UL.................................................110 ISMÉTELJÜNK!...............................................................................................109 MIT TUDSZ A SZÁMNÉVRÔL? ................................................................4 ÁLLÍTUNK...........................................................................................7 MIT TUDSZ MÁR A SZAVAKRÓL? .. -BA...................................................................................................................................................................................96 MIT TUDSZ A MELLÉKNÉVRÔL? ...........95 GYAKOROLJUNK!.......................................13 A SZÓFAJOK MIT JELENTENEK A SZAVAK? ................................... TILTUNK........................................................66 AZ -ÍT VÉGÛ IGÉK ....................................................................................3 MIT TUDSZ MÁR A MONDATRÓL? .......................................................................101 GYAKOROLJUNK!......................................108 SZÁMNÉV VAGY NÉVELÔ? ................................................................................................................................................8 AZ ÖSSZETETT SZAVAK......................... -BE RAGOS FÔNÉV ................................103 A SZÁMNÉV HELYESÍRÁSA ................................................................. 20 TULAJDONNEVEK HELYESÍRÁSA ........................99 A HATÁROZOTT SZÁMNÉV FAJTÁI...............................38 A -VAL................................................... -ÜL VÉGÛ IGÉK .....53 AZ IGE RAGOZÁSA...................................................................................................................................................................................................................................... -TÓL..................................................104 A KELTEZÉS HELYESÍRÁSA .......91 MELLÉKNÉV HELYETT NÉVMÁS .....................................................40 AZ IGE ............................ TAGADUNK........................................................62 AZ IGÉK JÖVÔ IDÔBEN .....................................................35 A -BÓL..................................................................19 A TULAJDONNÉV FAJTÁI .56 AZ IGEIDÔK .....71 A MELLÉKNÉV .36 A -BAN....................................................33 A -T RAGOS FÔNÉV............................... -VEL RAGOS FÔNÉV ...........................16 A FÔNÉV FAJTÁI ......89 A MELLÉKNEVEK HELYESÍRÁSA.....................................................................................................................................................114 .....................98 A SZÁMNÉV .................................................. TARTALOM ISMÉTELJÜNK! MIT TUDSZ A BESZÉDRÔL ÉS AZ ÍRÁSRÓL? ........................................................ -BÔL.................. -RÔL RAGOS FÔNÉV......................................................................................59 AZ IGÉK MÚLT IDÔBEN .........107 SZÁMNÉV HELYETT NÉVMÁS...................

FELJEGYZÉSEK .

Hány szó? ___________________________________________ 4 b) Írd a szavak fölé. 1. kárt ne tegyél benne __ _________________________ mondat Jaj. a) Kösd össze a rokon értelmû szavakat! ló súlyos paripa bömböl ordít nehéz b) Másold le a hosszú magánhangzókat tartalmazó szavakat! ___________________________________________________________________ 7 . TANÉV ELEJI FELMÉRÉS (1. melyik milyen mondatfajta! Bárcsak sarkanytyús csizmám lenne __ ___________________ mondat Látod-e ott azt a cinegefészket __ ________________________ mondat Abban van a te sarkanytyús csizmád __ ___________________ mondat Vigyázz. hány szótag (számmal)! 4 c) Írd ki a mondatból a: – hosszú magánhangzókat _____________________________________ – hosszú mássalhangzókat _____________________________________ 4 3. 4 b) Javítsd a mondatkezdô nagybetûket. a) Tagold mondatokra az alábbi szöveget! Egy madárka nagyon megszomjazott a közeli kúthoz repült és a vödörtôl kért egy kis vizet megengeded-e hogy kortyolgassak hálásan megköszönte a hûs cseppeket. pótold a mondatvégi írásjeleket! 8 2.) NÉV: ________________________ 3.o. a) Álló vonalkákkal tagold szavakra a mondatot! Ôsszelsokcsapadékesett. Pótold a mondatvégi írásjeleket! Írd a mondatok után. már összetörtem a tojásokat __ ______________________ mondat 10 4. sz.

udvarias. ___ Zsiga. de Karcsi _______________________. ___ Bella. ___ Kata 6 9. szöveg) Ha pontjaid száma: 16 81-90 5 jeles Teljesítményed kiváló! 68-80 4 jó Jól dolgoztál! Összesen: 90 46-67 3 közpes Munkád elfogadható! 30-45 2 elégséges Munkád még megfelelô! 0-29 1 elégtelen Gyakorolj sokat. Jóskát otthon ______________________ Karcsit viszont megszidták. most nem sikerült! . állvány. kulcslyuk. 5 6. Tollbamondás (1. állomás. ___égpá___a 12 7. sz. Károllyal ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 10 8. Írd be a mondatokba az aláhúzott szavak ellentétes párját! Jóska szorgalmas tanuló. ma___om. Sorold az alábbi tanulók neveit betûrendbe! Számozd meg a szavak sorrendjét! ___ Laci. Egészítsd ki a következô szavakban a j-t vagy a ly-t! ha___. gömbö___û. sa___t. Írd le szótagolva az alábbi szavakat! tea.5. fe___. gó___a. harká___. Karcsié azonban _____________________. Jóska mamája boldog. sú___. bé___eg. ___ Ibolya. ___ Zoltán. állóhe___.

(Gyurkovics Tibor: Állati! – részlet –) Köznév Tulajdonnév ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________8 b) Keretezd be a toldalékos fôneveket! Jelöld a szótôt! 4 c) Húzd alá kékkel a névutós fônevet a szövegben! 2 3.o. Jelöld a mondatvégi írásjeleket! Írd utána. Vígan korcsolyáztak. A nagy tó befagyott. A nád között a két fiú után szaladt. 1. amikor Fábián hirtelen elsüllyedt. vagy tulajdonnevet a köznévhez! Tisza: __________________________________________________________ fiú: ____________________________________________________________ állat: __________________________________________________________ Bakony: ________________________________________________________ újság: __________________________________________________________ Nemzeti Múzeum: ________________________________________________ 6 . a) Írj közneveket a tulajdonnévhez. most mutasd meg. milyen mondatfajta! Ki közeledik a víz alatt ________________________________________ A hajók lehorgonyozva álltak 5 a folyó közepén ______________________________________________ Zotmund. a túlpart sem látszott. sz. ki vagy _______________________________ De keserves munka ez ________________________________________ Bárcsak megmentené a bátor vitéz 5 a magyarokat ______________________________________________ 2.) NÉV: _____________________________ 3. FELMÉRÉS: A FÔNÉV (2.a) Keresd ki a fôneveket az alábbi szövegbôl és csoportosítva írd le a megfelelô helyre! Samu az udvaron hagyta Pamacsot.

a) A következô szavakhoz tegyél egy-egy szót úgy. (Kit?) Az utas________ integetnek az ablak_________. szöveg) _____________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ b) Húzd alá a szövegben a fôneveket! 8 Ha pontjaid száma: 63-70 5 jeles Teljesítményed kiváló! Összesen: 70 51-62 4 jó Jól dolgoztál! 39-50 3 közpes Munkád elfogadható! 26-38 2 elégséges Munkád még megfelelô! 0-25 1 elégtelen Gyakorolj sokat. b) Írd le a fiú fônév rokon értelmû párját! __________________________________________________________________ 1 4. most nem sikerült! . Tollbamondás! 10 a) (2. (Mit?) (Hol?) A felszállásnál udvariasan elôreengedett egy néni_____. (Kik?) (Honnan?) 8 b) Keretezd be a többes számú fônevet! 1 6. ajtó ___________ .sz. Egészítsd ki az alábbi mondatokat! 6 a) Miklós Gyôr _______ vonat _______ utazik Sopron_______. (Honnan?) (Mivel?) (Hová?) Már megvette a vonatjegy_______ a pénztár_________. ___________ tetô. ablak ___________ . hogy összetett fônevet kapj! ___________ szerelô. 6 b) Szótagold az összetett fôneveket! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5. ___________ kilincs. gép ___________ .

AZ IGE FELMÉRÉSE (3. ment. Húzd alá Kormos István A táncos bárány címû versének részletében az igéket! a) Nagy kacagás lett a tornácon. Csoportosítsd az igéket jelentésük szerint! Cselekvés ________________________________________________________ _________________________________________________________________ Történés _________________________________________________________ _________________________________________________________________ Létezés __________________________________________________________ _________________________________________________________________ 8 2. nem törôdött a tekintéllyel: táncba vitte az asszonyát. nyarat. hintát. olyan jóízût mulatott. Oldalát fogta a király is. lépett. Húzd alá az igéket! a) fût. kést. a bús királylány kacagott. csillagszemébôl csurgott a könnye. késett. arat. füzet.) NÉV: ________________________ 3. világít. 8 b. A felsorolt névmásokhoz írj igealakokat! Jelen idô Múlt idô Jövô idô én ___________________ ___________________ ___________________ te ___________________ ___________________ ___________________ ô ___________________ ___________________ ___________________ mi ___________________ ___________________ ___________________ ti ___________________ ___________________ ___________________ ôk ___________________ ___________________ ___________________ 18 3. hallgat b) A múlt idejû igékkel írj egy-egy mondatot! 7 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 10 .o. félrecsapta a koronát. fát. sz. mintát. 1.

most nem sikerült! .. hahotázik– ___________________. kiabál. vihog– _____________________. mosolyog– _________________.. kihúz.. Bütyöknekelkellettismernie.4. Tollbamondás (3. _____________________________________________________________________ HolsültélleilyenszépenBütyök? _____________________________________________________________________ 16 b) Jelöld színessel az igekötôs igéket a mondatokban! 8 6. személyben! nevet– _____________________.. Írd le a nevet ige rokon értelmû változatait múlt idôben.. kacag– ____________________. kikísér. kihív. Melyik a kakukktojás? Húzd alá! a) kimegy. 7 7. sz. egyes szám 3. _____________________________________________________________________ . nevetgél– ____________________.. Tagold az alábbi tagolatlan mondatokat! 4 a) Estefelémegszólalazelsôfülemüle. kitalál 2 b) Az aláhúzott igealakkal írj kérdô mondatot! Használd az -e kérdôszót! _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5. vigyorog– ___________________. szöveg) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 16 Ha pontjaid száma: 91-100 5 jeles Teljesítményed kiváló! Összesen: 100 77-90 4 jó Jól dolgoztál! 59-76 3 közpes Munkád elfogadható! 40-58 2 elégséges Munkád még megfelelô! 0-39 1 elégtelen Gyakorolj sokat. _____________________________________________________________________ Gyulaóvatosanszedtefelazsinórt.

_______________________ T/3. a) Húzd alá a versrészletben az igéket. hogy milyen mondatfajta! Szondi megmaradt katonáival készült a halálra _________________________ Bárcsak megmenekülne két kis apródom _______________________________ Menjetek Ali basához ______________________________________________ Ki árulta el a várat ________________________________________________ 8 2.) NÉV: _________________________ 3. sz. ________________________ néz E/3. Egészítsd ki a mondatokat névutókkal! “Erdô _____________ nem jó lakni!” Szedd fel a gyümölcsöt a fa _______________! 2 4. ________________________ 6 5.o. 1. Megjön az éji vándor? Elejti vékony aranyát. Aláhúzás: 4 Feléd átcsap a nyírgally. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______________________________________________________________ 7 3. ________________________ mutat E/2. Írd le az alábbi igéket a megadott számban és személyben! ad E/1. A HARCOK TÖRTÉNETÉT GÁRDONYI GÉZA ÍRTA MEG EGRI CSILLAGOK CÍMÛ REGÉNYÉBEN. _______________________ T/2.” (Rákos Sándor) . Másold le írott betûkkel a következô mondatokat! A TÖRÖK SEREG ELLEN DOBÓ KATONÁI VÉDTÉK AZ EGRI VÁRAT. TANÉV VÉGI FELMÉRÉS (4. a) Pótold a mondatvégi írásjeleket! b) Írd a mondatok után. és írd le múlt és jövô idôben! “Most a kertkapu csattan. _______________________ T/1.

b) Múlt idô Jövô idô ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ c) Karikázd be a versszakban az igekötôket! Leírás: 8 6. most nem sikerült! . Anyit ér. Melyik a legerôseb állat? A fejét még kisem dukta a tojásból. Fokozd a következô mellékneveket! Bekarikázás: 3 Alapfok Középfok Felsôfok díszes ______________________ ______________________ kicsi ______________________ ______________________ 4 7. mint döglött lovon a patkó. Írj három ”s” végû melléknevet a hogyan? kérdésre! _____________________ _____________________ _____________________ 8. sz. ojan a jutalma. A mondatok hibás szavait írd le helyesen! 3 Amijen a munka. Tollbamondás (7. szöveg) 6 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 16 Ha pontjaid száma: 62-70 5 jeles Teljesítményed kiváló! Összesen: 70 49-61 4 jó Jól dolgoztál! 35-48 3 közpes Munkád elfogadható! 24-34 2 elégséges Munkád még megfelelô! 0-23 1 elégtelen Gyakorolj sokat. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 10. Felelj a következô kérdésekre! (Számokkal!) 3 a) Az év hányadik hónapjában vagyunk? _________________________________ b) Mikor volt a honfoglalás?___________________________________________ Írd le a mai keltezést! ________________________________________________ 9.

hatalmas csôrû. nincs bagoly. Közülük a legrégibb és a legszebb a Lánchíd. Sok turista csodálja meg a hídon átkelve. 20 Tanév végi felmérés 7. és várta. Egyik legkedvesebb madaram. összekötve Budát és Pestet. Szent István király napján láttam ôket utoljára a mezôn. Géza és László herceg összeszedték seregüket és a kunok ellen indultak. Másnap reggel mondom nagyapámnak: – Volt bagoly. Építtetôje Széchenyi István volt a múlt században. 11 A számnév 5. csak álltak. 15 Félévi felmérés 6. s képzeletemben már megjelent a piros sapkás. amikor honfoglaló ôseink ideértek. Ahogy jöttek. Tollbamondások: 3. A Duna két részre osztja a várost. Fekete harkály – szólaltam meg. – Szervusz. 19 A melléknév 4. Ezen az estén a diófa szólalt meg. osztály Tanév eleji felmérés 1. Jaj de jó! – Boldogan elmosolyodott. Nem halásztak. kisfiú! – Szervusz! – Csak nem te vagy a diófa? – De én vagyok. kikukucskálták és továbbmentek – nyomott egy barackot a fejemre nagyapám. Salamon király. Hazánk fôvárosa Budapest. A híd pilléreit két-két kôoroszlán ôrzi. hogy a pogány kunok betörtek Magyarországra. Sokféle nép lakta a magyar földet több mint ezer esztendôvel ezelôtt. elszálltak! – Amit ki akartak kukucskálni. Budapest híres a hídjairól: nyolc karcsú híd ível át a Duna fölött. 17 Az ige 3. gyönyörû madár. s rengeteg foglyot ejtettek. Történt egyszer. hogy megérintsék a diófa húsos levelei. 24 Témazáró felmérések: A fônév 2. Kegyetlenül végigrabolták a Nyírséget. álldogáltak elgondolkozva a fûben mind a ketten. 37 . Legtöbben voltak a morvák és a bolgárok. A két gólyánk elment.