You are on page 1of 1

+12V

GND R1 GND

1 OUT1
10k

BC547
OK1

2
B1 R11

1N4004
1 6

1
L1

T1
5 1 2
10k/2w 3k

D2
2
R2 R8

3
2 4 3 4
R13
4.7k 10k BC517
4N33
+ T2
R14
120Vca 2
1

C1
FASE

IC1CLM324N
R3 IC1A 180
+12V 3
4 11 1
R7 5 IC1B IC2A
1k R10
-12V 2 7 10 4 6
R6 10k A Q
LM324N 6 8 5
1k B
LM324N 9 7

1N4004
1k Q
3

C2
+12(3),-12(2),GND(1) 3 CD

D1
+12V 1
R5 R4 R9 T1
2 2

0.022uf
T2
1 +12V C3
1k

R12
JP1 GND 4538N
0.47uf

5k
GND
GND

IC2P
+12V VDD
16 VSS
8
R15
3k