You are on page 1of 31

Preventivi

Nr. Çmimi
Nr. Lloji i punimeve Njesia Sasia Vlera (lek)
Analizes (lek)

Germim dheu me makineri me
1 2.27 ekskavator (ne kat. II), me zinxhir. m3 455.498 600.00 273,298.80
Shtrese cakelli t=10cm, e
2 3.207 perhapur e ngjeshur me makineri m3 3.976 142.00 175,510.00
3 109/1 Shtrese betoni M-100 nen themel m3 3.976 8,090.00 32,165.84
4 2.114/1 Plinta b/a monolite deri 20 m3 C - m3 22.259 10,218.10 227,444.69
5 2.116/1 Tra themeli M-200 m3 9.12 10,139.00 92,467.68
Kollona B/A monolite me lartesi ÷4
6 2.117/1/A m M-250 m3 12.582 19238.60 242,060.08
7 2.119/1/A Trare deri ne 4m, M-250 m3 23.688 16819.14 695,896.62
Soleta b/a me polisterol dhe rrjete
8 2.125/1A teli C 20/25 t=30cm m3 226.012 2,050.00 463,324.60

9 2.122/1/A Soleta te plota monlite ÷4m M-250 m3 1.721 19,423.00 33,427.00
10 2.119/1/A Arkitrare deri ne 4 m, M-250 m3 2.264 13,737.00 31,101.00
11 2.121/1 Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m m3 3.659 11,344.00 41,507.70

Cati vendi e zakonshme HD-8m
12 2.218 mbuluar me tjegulla vendi m2 207.765 3,604.00 748,785.06
13 166 Hekur i zakonshem, Φ<=10mm Ton 5.71 65,000.00 371,150.00
14 167 Hekur i zakonshem, Φ>10mm Ton 17.045 60,000.00 1,022,700.00
Mur me tulla te lehtesuara dopjo
15 2.70/2 deri 3m me llaç M-25, 25cm m3 71.695 14676.43 1,052,226.65
Mur tulle me vrima deri 3m me llaç
16 2.86 M-15, 12cm m3 9.69 10,388.00 100,659.72
Suvatime te brendshme deri 4m,
me drejtues, mur tulle, llaç i
17 2.310 perzier m2 541.91 644.00 348,990.04

Suvatim i jashtem me hapesire
÷35% me granil e çimento te
18 2.340 bardhe, xokoli me gevishtje, larje m2 28.176 1,079.00 30,401.90
Suvatim i jashtem me hapesire
÷35% me granil e çimento te
bardhe, mbi mure, deri 8m, me
19 2.343 gevishtje, larje m2 216.96 1,483.00 321,751.68
Suvatim solete me drejtues
20 2.300 qeramike te drejte ~4m m2 329.39 873.00 287,557.47
Shtresa brenda ndertesave,
21 2.258 nenshtrese zhavorri m3 35.402 1,900.00 67,263.80

Shtresa brenda nderteses,
22 2.262/3 shtrese betoni M-150 m3 17.701 8,153.00 144,316.25

H/izolim me emulsion dhe karton
23 2.197 katramat me 2 shtresa m2 359.8 1,127.00 405,494.60

Shtresa brenda nderteses,
24 2.261 shtrese rere m3 13.87 1,703.00 23,620.61

Shtresa brenda nderteses, luster
25 2.264 çimentoje 1:2 m2 479.23 347.00 166,292.81
Shtresa brenda nderteses,
Shtrese me pllaka çimento, te
26 265 zakonshme m2 346.75 2,196.00 761,463.00
Shtresa mbrojtese mastike 5mm
27 199 e3 mm zall m2 68.215 510.00 34,789.65
28 201 Penobeton M-4 m3 1.915 8,652.00 16,568.58

Nr. Çmimi
Nr. Lloji i punimeve Njesia Sasia Vlera (lek)
Analizes (lek)

Veshje me pllaka majolike 15x15,
29 2.326 te bardha m2 70.56 2,130.00 150,292.80
Shtresa brenda nderteses,
Shtrese me pllaka mermeri te
30 2.267 zakonshem m2 10.62 3,747.00 39,793.14

Furnizim,vendosje dritare
31 3.375 duralumini,tek xham m2 29.37 9,314.00 273,552.18
Furnizim,vendosje dyer te
brendshme me zemer derrase
32 2.383 pasqyre m2 21.8 8,406.00 183,250.80

Furnizim,vendosje dyer te jashtme
me lende druri, pj. xham e
33 2.388 siperfaqje drite m2 6.09 10,113.00 61,588.17
34 2.399 Sherbetim e bojatisje e jashtme m2 425.38 39.00 16,589.82
Dy duar hidromat (Bojatisje e
35 2.404 brendshme) m2 432.05 185.00 79,929.25
Shuma I lek 8,686,317.00
Instalime elektrike 2.5% lek 217,157.90
Punime hidraulike 5% lek 434,315.85
Shuma II lek 9,337,790.60
TVSH 20% lek 1,867,558.12
Totali lek 11,205,348.72

Nr Nr Analize

1 3.207

2 2.114/1

70/2 14 2.116/1 4 2.340 .310 16 2.218 11 166 12 167 13 2.125/1A 7 2.86 15 2.122/1/A 8 2.119/1/A 6 2.3 2.117/1/A 5 2.119/1/A 9 2.121/1 10 2.

264 24 2.300 19 2.261 23 2.326 25 3.375 26 2.258 20 2.343 18 2.383 .262/3 21 2.197 22 2.17 2.

e perhapur e ngjeshur me makineri m3 Plinta b/a monolite deri 20 m3 C . Pershkrimi i puneve Njesia Shtrese cakelli t=10cm.16/20 m3 .

Φ<=10mm Ton Hekur i zakonshem. 12cm m3 Suvatime te brendshme deri 4m. M-250 m3 Brez b/a C 16/20. me drejtues. h ~ 8 m m3 Cati vendi e zakonshme HD-8m mbuluar me tjegulla vendi m2 Hekur i zakonshem. 25cm m3 Mur tulle me vrima deri 3m me llaç M-15. xokoli me gevishtje. llaç i perzier m2 Suvatim i jashtem me hapesire ÷35% me granil e çimento te bardhe. M-250 m3 Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm m3 Soleta te plota monlite ÷4m M-250 m3 Arkitrare deri ne 4 m.Tra themeli M-200 m3 Kollona B/A monolite me lartesi ÷4 m M-250 m3 Trare deri ne 4m. Φ>10mm Ton Mur me tulla te lehtesuara dopjo deri 3m me llaç M-25. larje m2 . mur tulle.

vendosje dritare duralumini. deri 8m. shtrese betoni M-150 m3 H/izolim me emulsion dhe karton katramat me 2 shtresa m2 Shtresa brenda nderteses. te bardha m2 Furnizim.Suvatim i jashtem me hapesire ÷35% me granil e çimento te bardhe. shtrese rere m3 Shtresa brenda nderteses.vendosje dyer te brendshme me zemer derrase pasqyre m2 . me gevishtje. mbi mure. luster çimentoje 1:2 m2 Veshje me pllaka majolike 15x15.tek xham m2 Furnizim. nenshtrese zhavorri m3 Shtresa brenda nderteses. larje m2 Suvatim solete me drejtues qeramike te drejte ~4m m2 Shtresa brenda ndertesave.

Volumi Transport (T/km) Njesi Sasi 3.04 8.11104 Transport (T/km) Njesi Sasi 22.976 2.259 12.0116 Transport (T/km) Njesi Sasi .4 276.

12 12.765 0.2 166.71 10 57.045 10 170.0288 Transport (T/km) Njesi Sasi 2.012 2.7904 Transport (T/km) Njesi Sasi 3.91 0.1 Transport (T/km) Njesi Sasi 17.0824 Transport (T/km) Njesi Sasi 23.582 13.64 18.176 0.9258 Transport (T/km) Njesi Sasi 28.648 Transport (T/km) Njesi Sasi 12.95 Transport (T/km) Njesi Sasi 9. 9.264 Transport (T/km) Njesi Sasi 541.00676 Transport (T/km) Njesi Sasi 1.45 Transport (T/km) Njesi Sasi 71.721 12.23 504.695 10 716.4 45.8 22.688 13.38 205.659 12.6 322.6 54.6 30.1568 Transport (T/km) Njesi Sasi 226.0567 Transport (T/km) Njesi Sasi 5.264 13.78 162.03264 Transport (T/km) Njesi Sasi .69 5.9 117.3716 Transport (T/km) Njesi Sasi 207.

48 220.0152 Transport (T/km) Njesi Sasi 70.04 14.8 0.90848 Transport (T/km) Njesi Sasi 359.8566 Transport (T/km) Njesi Sasi 17.24 115.21 14.23 0.6362 Transport (T/km) Njesi Sasi 21.282 Transport (T/km) Njesi Sasi 479.39 0.8 0. 143.701 12.15 3.26 7.37 0.8176 Transport (T/km) Njesi Sasi 29.60 119.27 .96 0.56 0.1936 216.44 144.392 Transport (T/km) Njesi Sasi 13.87 8.66 Transport (T/km) Njesi Sasi 329.9316 Transport (T/km) Njesi Sasi 35.402 18.30 647.

12 4 2.125/1A Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm m3 226.264 9 2.688 6 2.119/1/A Arkitrare deri ne 4 m.122/1/A Soleta te plota monlite ÷4m M-250 m3 1. Φ<=10mm Ton 5.01 7 2.71 12 167 Hekur i zakonshem. M-250 m3 23.77 11 166 Hekur i zakonshem.114/1 Plinta b/a monolite deri 20 m3 C . h ~ 8 m m3 3. M-250 m3 2.119/1/A Trare deri ne 4m.721 8 2.116/1 Tra themeli M-200 m3 9.16/20 m3 22. Φ>10mm Ton 17.259 3 2.207 Shtrese cakelli t=10cm.976 2 2.218 Cati vendi e zakonshme HD-8m mbuluar me tjegulla vendi m2 207.045 .121/1 Brez b/a C 16/20.582 5 2.659 10 2. e perhapur e ngjeshur me makineri m3 3.117/1/A Kollona B/A monolite me lartesi ÷4 m M-250 m3 12.Nr Nr Analize Pershkrimi i puneve Njesia Volumi 1 3.

264 Shtresa brenda nderteses.310 m2 541.197 H/izolim me emulsion dhe karton katramat me 2 shtresa m2 359.56 25 3. Mur me tulla te lehtesuara dopjo deri 3m me llaç M-25. xokoli me gevishtje. me drejtues.340 te bardhe.70/2 m3 71.vendosje dritare duralumini.8 22 2.86 Mur tulle me vrima deri 3m me llaç M-15. mbi mure. luster çimentoje 1:2 m2 479. larje m2 216. te bardha m2 70.87 23 2.tek xham m2 29. me gevishtje.91 16 Suvatim i jashtem me hapesire ÷35% me granil e çimento 2.300 m2 329.343 te bardhe. shtrese rere m3 13.37 . 15 llaç i perzier 2.39 19 2. mur tulle.69 Suvatime te brendshme deri 4m. 13 25cm 2.23 24 2.261 Shtresa brenda nderteses. deri 8m. 12cm m3 9.695 14 2.375 Furnizim. larje m2 28.258 Shtresa brenda ndertesave.326 Veshje me pllaka majolike 15x15. nenshtrese zhavorri m3 35.402 20 2.701 21 2.262/3 Shtresa brenda nderteses. shtrese betoni M-150 m3 17.176 17 Suvatim i jashtem me hapesire ÷35% me granil e çimento 2.96 18 Suvatim solete me drejtues qeramike te drejte ~4m 2.

383 pasqyre m2 21.404 Dy duar hidromat (Bojatisje e brendshme) m2 432.38 28 2.399 Sherbetim e bojatisje e jashtme m2 425.8 27 2. Furnizim.05 .vendosje dyer te brendshme me zemer derrase 26 2.

8096 25 40865.73218 7.30928 8 18 4 9.64168 0.02 2.7083 Hekur i pergatitur Tel bari Njesi Sasi Njesi Sasi 1 5.038 8 0.504 4 94.021 4.92 3.14 31.02 1.02 12.12 0.045 3 51 Tulla lehtesuese 12x14x25cm Llaç perzier M 25 Skele inventari .71 6 34 Hekur i pergatitur Tel bari Njesi Sasi Njesi Sasi 1 17.47712 Beton C 16/20 Kallep themeli Njesi Sasi Njesi Sasi 1. Çakell makinerie Njesi Sasi 0.83364 5 62.92 Beton C 16/20 Kallep kollone Skele inventari Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi 1.363065 0.91 6 75.02 24.777 Beton C 16/20 Kallep muri Kallep trari Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi 1 9.16176 8 189.70418 3 66.1 20.492 Beton C 16/20 Kallep trau Skele inventari Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi 1.1393152 Beton C 16/20 Kallep solete Njesi Sasi Njesi Sasi 1.22 45.7765 0.8 180.5 31.3024 3.02 3.5 31.752 Beton C 16/20 Kallep solete Tulla me 6 vrima Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi 0.02 22.75542 8 14 Beton C 16/20 Kallep trau Skele inventari Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi 1.056 Beton C 16/20 Kallep brezi Njesi Sasi Njesi Sasi 1.6 28 Skele inventari Lende ndertimi e stazhion Ø Lende e holle e sharruar Gozhde Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi 0.

04 18.5 R Llaç i perzier M 25 Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi 0.58 2.196 Rere lumi Njesi Sasi 1.424 Rere e lare lavatrice Llac bastard M 25 Çimento 32.23416 Beton C 12/15 Njesi Sasi 1.5 107. Njesi Sasi 1 29.06383 Rere e lare lavatrice Çimento 32.64695 0.3 8.84528 Rere e lare lavatrice Çimento 32.3528 3 211.08 14.9712 Dritare d/alumini teke xh.9 1713.606 Rere e lare lavatrice Çimento 32.14088 5.3 21.5 N Çimento e bardhe 42.03 0.475 0.884 Rere e lare lavatrice Llaç i perzier M 25 Çimento 32.1 1 3.005 1.5878 5.02 6.3 149.025 14 6.5 N Skele inventar Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi 0.02 7.5 N Çimento e bardhe 42.005 1.021 10.534 0.68 0.5 N Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi 0.13 0.645 0.40904 Mastiç bitumi Karton katrama Vaj guri Dru zjarri Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi 7.6 3576.984 0.5 R Pllake majolike import Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi 0.29 21 1.025 5.1 2554.3 5875.37 Gomina Dyer derrase k derrase .22 79.5425 Tulla me 6 vrima 12x20x25cm Llaç perzier M 15 Skele inventari Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi 177 1715.02 71.6 1431.005 2.70955 0.0848 6.156 0.6 34.3328 0.4528 0.08 38.005 0.5 N Çimento e bardhe R 42.9796 Llaç çimento Njesi Sasi 0.0425 Zhavor Njesi Sasi 1.936 7.005 0.5 R Llaç i perzier M 25 Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi 0.5 1811.168 1. Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi 205 14697.75 247.

8075 0.86 1 21.8 Gelqere e shuar Boje pluhur cimentto Njesi Sasi Njesi Sasi 0.Njesi Sasi Njesi Sasi 2.01 4.15 64.41 .2 86.959 0.2538 Astar ( vinovil ) Boje hidroplastke import Njesi Sasi Njesi Sasi 0.7 58.55 233.

895 .15 31.1 20.7765 43 8933.16475 0. Ganxha Bitum Tjegulla vendi Njesi Sasi Njesi Sasi Njesi Sasi 0.

023 0. Granil Njesi Sasi 0.023 4.648048 Granil Skele inventar Njesi Sasi Njesi Sasi 0.99008 1.2 .25 271.

156 Dru zjarri m2 7.91 Kallep solete m3 195 Kallep brezi m3 28 Skele inventari m3 860.6048 Granil m2 5.92 Kallep trari m3 240 Kallep kollone m3 62.44054 Çakell makinerie m3 0.58 Karton katrama m2 5875.638128 Zhavor m2 38.755 Tel bari ton 85 Tulla lehtesuese 12x14x25cm m2 14697.475 Llaç perzier M 25 m3 41 Llaç perzier M 15 m3 1 Rere e lare lavatrice m2 5.37 Gomina m2 58.5 R m2 1743.777 Kallep muri m3 31.06383 Pllake majolike import m2 71.5 N m2 7181.86 .9796 Llaç çimento m2 10.1998 Çimento e bardhe 42.196 Rere lumi m3 14. m2 29.7455 Tulla me 6 vrima m3 42580.47712 Kallep themeli m3 66.363065 Gozhde cope 45.2693152 Lende ndertimi e stazhion Ø m2 8 Lende e holle e sharruar m2 4.9712 Dritare d/alumini teke xh.Materiali Njesia Sasia Beton C 16/20 m3 108.93498 Çimento 32.7083 Ganxha cope 31.7765 Tjegulla vendi cope 8933.16475 Bitum cope 20.23416 Beton C 12/15 m3 18.895 Hekur i pergatitur ton 22.534 Vaj guri l 79.40904 Mastiç bitumi m2 2554.

8 Gelqere e shuar m2 233.41 .8075 Boje hidroplastke import m2 86.Dyer derrase k derrase m2 21.2538 Astar ( vinovil ) m2 64.959 Boje pluhur cimentto m2 4.

122/1/A Soleta te plota monlite ÷4m M-250 8 2.Nr Nr Analize Pershkrimi i puneve 1 3.117/1/A Kollona B/A monolite me lartesi ÷4 m M-250 5 2. 25cm 14 2. e perhapur e ngjeshur me makineri 2 2.116/1 Tra themeli M-200 4 2.16/20 3 2.70/2 Mur me tulla te lehtesuara dopjo deri 3m me llaç M-25.207 Shtrese cakelli t=10cm.114/1 Plinta b/a monolite deri 20 m3 C .125/1A Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm 7 2. 12cm . M-250 9 2. Φ>10mm 13 2.86 Mur tulle me vrima deri 3m me llaç M-15.119/1/A Trare deri ne 4m.121/1 Brez b/a C 16/20. Φ<=10mm 12 167 Hekur i zakonshem.218 Cati vendi e zakonshme HD-8m mbuluar me tjegulla vendi 11 166 Hekur i zakonshem.119/1/A Arkitrare deri ne 4 m. M-250 6 2. h ~ 8 m 10 2.

vendosje dyer te brendshme me zemer derrase pasqyre 27 2. mbi mure. larje 18 2. shtrese betoni M-150 21 2.15 2. mur tulle.310 Suvatime te brendshme deri 4m.264 Shtresa brenda nderteses. larje 17 Suvatim i jashtem me hapesire ÷35% me granil e çimento te bardhe.vendosje dritare duralumini. xokoli me 2. me gevishtje.326 Veshje me pllaka majolike 15x15.340 gevishtje.197 H/izolim me emulsion dhe karton katramat me 2 shtresa 22 2.261 Shtresa brenda nderteses. 2.383 Furnizim.399 Sherbetim e bojatisje e jashtme 28 2. llaç i perzier 16 Suvatim i jashtem me hapesire ÷35% me granil e çimento te bardhe.375 Furnizim. te bardha 25 3.262/3 Shtresa brenda nderteses.343 deri 8m.404 Dy duar hidromat (Bojatisje e brendshme) . nenshtrese zhavorri 20 2. me drejtues. shtrese rere 23 2.tek xham 26 2. luster çimentoje 1:2 24 2.258 Shtresa brenda ndertesave.300 Suvatim solete me drejtues qeramike te drejte ~4m 19 2.

9655 Sp + p Njesi Sasi Ton 5.143136 Sp + p Njesi Sasi m3 22.69 14 135.32064 Sp + p Njesi Sasi m3 3.259 6.76 610.71 60 342.036 0.89 39.4 994.39369 Sp + p Njesi Sasi m3 2.81004 Sp + p Njesi Sasi m3 23.045 42 715.66 Sp + p Njesi Sasi .7 1125.76 58.8096 Sp + p Njesi Sasi m3 12.89 Sp + p Njesi Sasi m3 71.976 0.721 22.264 25.012 4.4528 Sp + p Njesi Sasi m3 1.25487 Sp + p Njesi Sasi m3 9.64284 Sp + p Njesi Sasi m2 207.Njesia Volumi Sp + p Njesi Sasi m 3 3.582 31.76 68.33 139.6 Sp + p Njesi Sasi Ton 17.765 2.659 18.7 560.695 15.20288 Sp + p Njesi Sasi m3 226.6115 Sp + p Njesi Sasi m3 9.688 25.93 154.22 392.12 15.

2918 Sp + p Njesi Sasi m2 70.2 64.0608 Sp + p Njesi Sasi m2 432.87 2.6 Sp + p Njesi Sasi m2 425.56 3.7 Sp + p Njesi Sasi m2 329.9 102.m2 541.072 Sp + p Njesi Sasi m2 29.701 8.175 30.23 0.752 m2 216.8 2 43.37 2.538 .6 152.96 3.8 1 359.176 3.16 68.9605 Sp + p Njesi Sasi 98.8 Sp + p Njesi Sasi m3 13.38 0.402 2.91 1.2286 Sp + p Njesi Sasi m2 359.39 2.616 m2 28.55 839.85 938.05 0.614 Sp + p Njesi Sasi m2 21.66 316.36 155.16725 Sp + p Njesi Sasi m2 479.7 261.6658 Sp + p Njesi Sasi m3 17.5 Sp + p Njesi Sasi 802.7615 Sp + p Njesi Sasi m3 35.

125/1A 7 2.119/1/A 9 2.121/1 10 2.119/1/A 6 2.117/1/A 5 2.218 11 166 12 167 13 2.122/1/A 8 2.116/1 4 2.27 2 2.Nr Nr Analize 1 2.70/2 .114/1 3 2.

197 21 2.262/3 20 2.14 2.343 18 2.310 16 2.340 17 2.300 19 2.86 15 2.264 .

259 Tra themeli M-200 m3 9.16/20 m3 22. m3 455.12 Kollona B/A monolite me lartesi ÷4 m M-250 m3 12. M-250 m3 2.71 Hekur i zakonshem.045 Mur me tulla te lehtesuara dopjo deri 3m me llaç M-25. M-250 m3 23.688 Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm m3 226.498 Plinta b/a monolite deri 20 m3 C .721 Arkitrare deri ne 4 m.659 Cati vendi e zakonshme HD-8m mbuluar me tjegulla vendi m2 207. Φ>10mm Ton 17. Φ<=10mm Ton 5. h ~ 8 m m3 3.582 Trare deri ne 4m.695 .765 Hekur i zakonshem. II).012 Soleta te plota monlite ÷4m M-250 m3 1. 25cm m3 71.264 Brez b/a C 16/20. Pershkrimi i puneve Njesia Volumi Germim dheu me makineri me ekskavator (ne kat. me zinxhir.

llaç i perzier m2 541.701 H/izolim me emulsion dhe karton katramat me 2 shtresa m2 359. mur tulle.91 Suvatim i jashtem me hapesire ÷35% me granil e çimento te bardhe. luster çimentoje 1:2 m2 479. deri 8m. 12cm m3 9. larje m2 216.176 Suvatim i jashtem me hapesire ÷35% me granil e çimento te bardhe.8 Shtresa brenda nderteses.23 .96 Suvatim solete me drejtues qeramike te drejte ~4m m2 329.39 Shtresa brenda nderteses.Mur tulle me vrima deri 3m me llaç M-15. larje m2 28. shtrese betoni M-150 m3 17. mbi mure. me gevishtje.69 Suvatime te brendshme deri 4m. me drejtues. xokoli me gevishtje.

Ekskavator me kove 0.5973 Vinc kulle 6 .10 ton Njesi Sasi 0.0752 Vibrator Vinç Njesi Sasi Njesi Sasi 2.55 39.2047 Vibrator Vinç Njesi Sasi Njesi Sasi 2.4 5.503 0.8793 1.63 10.259 Vibrator Njesi Sasi 1.73835 Vinç Njesi Sasi 0.25 3.02 4.6384 Vibrator Vinç Njesi Sasi Njesi Sasi 0.6 14.1968 0.4 30.6 61.3 3.1226 Vinç kulle deri 5 ton Njesi Sasi 0.63 3.057 25.1455 Vibrator Vinç Njesi Sasi Njesi Sasi 2.6 5.7 9.8 42.963386 Vibrator Njesi Sasi 1 22.1 22.10 ton Njesi Sasi 0.8 4.5888 1.8864 1.9583 0.6012 Vibrator siperfaqsor Vinç Njesi Sasi Njesi Sasi 2.43225 .25 56.592 Vibrator Vinç Njesi Sasi Njesi Sasi 2.1553 Vinc kulle 6 .25 m3 Njesi Sasi 0.7 1.

3769 .54 5.73 12.09 48.37 Vinç kulle Njesi Sasi 0. Vinç Njesi Sasi 0.8207 Vinç kulle Njesi Sasi 0.99 Vinç kulle Njesi Sasi 0.4483 0.50816 0.16 Vinç kulle Njesi Sasi 80.03 14.2326 Vinç kulle Pompe suvatmi Njesi Sasi Njesi Sasi 0.2752 0.13 42.13 70.92173 Elektroargano Njesi Sasi 0.05 17.7719 Vinç kulle Njesi Sasi 4.