You are on page 1of 44

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2007 m. vasario 20 d. Nr. A1-46
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 259
„Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą“ (Žin.,
2006, Nr. 31-1092; 2007, Nr. 22-837) 3 punktu,
1. T v i r t i n u Socialinės globos normų aprašą (pridedama).
2. Šiuo įsakymu patvirtinto socialinės globos normų aprašo 15 punkto nuostatos, susijusios
su socialinės globos įstaigos licencijos sustabdymu ar panaikinimu, taikomos nuo 2010 m. sausio 1
d.

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

PATVIRTINTA
socialinės apsaugos ir darbo ministro
2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46

SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Socialinės globos normų aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja socialinės
globos teikimo likusiems be tėvų globos vaikams, vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams,
suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos suaugusiems
asmenims principus ir charakteristikas bei nustato privalomus socialinės globos įstaigų ir vaikus
globojančių šeimų teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės, dienos socialinės globos kokybės
reikalavimus.
2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų
įstatyme (Žin., 2006, Nr. 17-589) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialines
paslaugas, apibrėžtas sąvokas.
3. Socialinė globa turi būti teikiama vadovaujantis teisės aktų nustatytomis higienos
normomis, reikalavimais socialinės globos įstaigoms, šeimynoms, vaikus globojančioms šeimoms ir
šiuo Aprašu.

II. SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ TAIKYMO PRINCIPAI

4. Socialinės globos normos taikomos vadovaujantis šiais principais:
4.1. asmens teisių užtikrinimo. Organizuojant ir teikiant socialinę globą, draudžiama
nepagrįstai ir neteisėtai riboti asmens teises. Visos asmens problemos sprendžiamos su asmeniui
rodoma pagarba, supratimu, jautrumu bei užtikrinant ir pripažįstant asmens teisę į privatumą.
Įgyvendindamas savo teises, asmuo neturi varžyti kito asmens teisių;
4.2. dalyvavimo ir bendradarbiavimo. Siekiant užtikrinti geriausią asmens interesą ir šeimos
gerovę, visi socialinės globos organizavimo ir teikimo klausimai sprendžiami dalyvaujant ir
bendradarbiaujant pačiam asmeniui, jo globėjui (rūpintojui) ar nepilnamečio vaiko tėvams, esant
poreikiui, – kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams bei kompetentingų institucijų
atstovams. Vaiko socialinė globa derinama su pagalba jo šeimai;
4.3. pasirinkimo ir socialinės globos tikslingumo. Socialinė globa organizuojama ir
teikiama, remiantis išsamiu ir visapusišku asmens socialinės globos poreikio vertinimu ir socialinės
globos įstaigos galimybių suteikti šias paslaugas vertinimu, pripažįstant asmens teisę rinktis jo
pagrįstus lūkesčius ir teisėtus interesus atitinkančią pagalbą. Į asmens nuomonę, jeigu ji
neprieštarauja asmens teisėtiems interesams, yra atsižvelgiama užtikrinant, kad nebus pažeistos ir
kitų asmenų pasirinkimo galimybės;
4.4. asmens savarankiškumo ugdymo ir socialinės integracijos. Teikiant socialinę globą,
asmeniui sudaroma galimybė ugdyti saviraišką ir įgūdžius, pagal galimybes savarankiškai tvarkyti
savo buitį, suteikiant žmogaus orumo nežeidžiančią pagalbą, skatinančią padėti palaikyti ar
kompensuoti prarastą savarankiškumą ir ugdyti gebėjimus gyventi visuomenėje, įgyvendinant savo
teises bei vykdant pareigas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, šeima ir artimaisiais
giminaičiais. Teikiant socialinę globą vaikams, užtikrinama saugi ir sveika vaiko ugdymosi ir
vystymosi aplinka, nuo mažens formuojami savarankiško gyvenimo įgūdžiai, pagrįsti glaudžiais
tarpusavio santykiais su šeima, artimaisiais giminaičiais;
4.5. nediskriminavimo. Socialinė globa organizuojama ir teikiama pagal įvertintus asmens
poreikius, ir tai nepriklauso nuo asmens lyties, negalios, rasės, tautybės, pilietybės, kilmės,
socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, seksualinės orientacijos ir kitų
aplinkybių, nesusijusių su socialine globa.

III. SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ GRUPĖS

5. Atsižvelgiant į socialinės globos teikimo vietą (socialinės globos įstaiga arba asmens
namai), socialinės globos rūšį (ilgalaikė, trumpalaikė, dienos) ir į tai, kokiai socialinei žmonių
grupei (likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos vaikai, vaikai su negalia, suaugę asmenys su
negalia, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos suaugę asmenys) socialinė globa yra teikiama,
išskiriamos šios specifinės socialinės globos normų grupės:
5.1. Vaikų socialinės globos normos:
5.1.1. Likusių be tėvų globos vaikų, socialinės rizikos vaikų, vaikų su negalia ilgalaikės
(trumpalaikės) socialinės globos normos, taikomos socialinės globos namams (1 priedas);
5.1.2. Likusių be tėvų globos vaikų, socialinės rizikos vaikų, vaikų su negalia ilgalaikės
(trumpalaikės) socialinės globos normos, taikomos šeimynoms ir vaikus globojančioms šeimoms (2
priedas);
5.1.3. Vaikų su negalia dienos socialinės globos normos, taikomos dienos socialinės globos
centrams ir kitoms socialinės globos įstaigoms, teikiančioms dienos (trumpalaikę) socialinę globą
vaikų su negalia namuose (3 priedas).
5.2. Suaugusių asmenų socialinės globos normos:
5.2.1. Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės)
socialinės globos normos, taikomos socialinės globos namams (4 priedas);
5.2.2. Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia dienos socialinės globos
normos, taikomos dienos socialinės globos centrams ir kitoms socialinės globos įstaigoms,
teikiančioms dienos (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų su negalia
namuose (5 priedas);
5.2.3. Socialinės rizikos suaugusių asmenų, priklausomų nuo narkotinių, psichotropinių ar
toksinių medžiagų vartojimo, trumpalaikės socialinės globos normos, taikomos laikino gyvenimo
namams (psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoms) (6 priedas);
5.2.4. Socialinės rizikos suaugusių asmenų trumpalaikės socialinės globos normos, taikomos
laikino gyvenimo namams (išskyrus psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigas) (7 priedas).

IV. SOCIALINĖS GLOBOS ATITIKTIES SOCIALINĖS GLOBOS NORMOMS
VERTINIMAS

6. Socialinės globos atitiktį socialinės globos normoms periodiškai, ne rečiau kaip kartą per
2 metus, vertina Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau vadinama – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas).
7. Siekdama socialinės globos efektyvumo, socialinės globos įstaiga ir vaikus globojanti
šeima nuolat pati vertina savo veiklą ir socialinės globos atitiktį socialinės globos normoms (toliau
vadinama – įsivertinimas).
8. Socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimas ir įsivertinimas
atliekami vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Socialinės globos normų
vertinimo kriterijų aprašu.
9. Atliekant socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimą ir įsivertinimą,
naudojami asmenų, socialinės globos įstaigos personalo, vaikus globojančios šeimos grupinės ir
individualios apklausos, interviu, stebėjimo, anketavimo, socialinės globos įstaigos, vaikus
globojančios šeimos dokumentų analizės ir kiti metodai.
10. Socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo išvadas ir metodines
rekomendacijas Socialinių paslaugų priežiūros departamentas raštu pateikia socialinės globos
įstaigos steigėjui ir socialinių paslaugų įstaigai, vaikus globojančiai šeimai. Socialinės globos
įstaiga ir vaikus globojanti šeima turi sudaryti galimybes susipažinti su vertinimo ir įsivertinimo
išvadomis ir socialinės globos gavėjams.
11. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas teikia metodinę pagalbą socialinės globos
įstaigoms ir vaikus globojančioms šeimoms dėl savo veiklos įsivertinimo ir socialinės globos normų
taikymo.
12. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, remdamasis socialinės globos atitikties

socialinės globos normoms vertinimo išvadomis, formuoja bendrą socialinės globos normų taikymo
praktiką šalies mastu.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Nustatęs, kad socialinės globos įstaiga ar vaikus globojanti šeima teikia socialinę globą,
neatitinkančią socialinės globos normų, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas apie tai raštu
įspėja socialinės globos įstaigos steigėją, socialinių paslaugų įstaigą, vaikus globojančią šeimą ir
nustato terminą, per kurį šie neatitikimai turi būti pašalinti. Nustatyto termino neatitikimams
pašalinti laikotarpiu Socialinių paslaugų priežiūros departamentas užtikrina metodinę pagalbą
socialinės globos įstaigoms ir vaikus globojančioms šeimoms.
14. Apie nustatytą socialinės globos neatitiktį socialinės globos normoms Socialinių
paslaugų priežiūros departamentas ne vėliau kaip po 14 darbo dienų po atlikto vertinimo turi
informuoti savivaldybę, kurios teritorijoje socialinės globos įstaiga veikia ar vaikus globojanti
šeima gyvena, bei savivaldybes, kurių gyventojams teikiama socialinė globa ir (ar) vykdoma globos
(rūpybos) priežiūra teisės aktų nustatyta tvarka. Apie socialinės globos įstaigų ar vaikus globojančių
šeimų teikiamą socialinę globą vaikams, neatitinkančią socialinės globos normų, Socialinių
paslaugų priežiūros departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po atlikto vertinimo praneša
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, o apie laikino gyvenimo namų (psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigų)
teikiamą socialinę globą socialinės rizikos suaugusiems asmenims, priklausomiems nuo narkotinių,
psichotropinių ar toksinių medžiagų vartojimo, – Narkotikų kontrolės departamentui prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės.
15. Jei socialinės globos įstaiga ar vaikus globojanti šeima teikia socialinę globą,
neatitinkančią socialinės globos normų, ir po įspėjimų pašalinti neatitikimus per nustatytą terminą
šių neatitikimų nepašalino, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas sustabdo arba panaikina
licenciją teikti socialinę globą, inicijuoja vaikus globojančios šeimos veiklos sustabdymą teisės aktų
nustatyta tvarka, o tais atvejais, kai socialinės globos įstaiga ar vaikus globojanti šeima yra ir teisės
aktų nustatyta tvarka paskirta asmens globėja (rūpintoja), – kreipiasi į savivaldybę, siūlydamas
spręsti asmens globėjo (rūpintojo) pakeitimo ar globos (rūpybos) panaikinimo ir naujo globėjo
(rūpintojo) paskyrimo klausimą.
16. Ginčai dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento priimtų sprendimų (neveikimo)
nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________
Socialinės globos normų aprašo
1 priedas

LIKUSIŲ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKŲ, SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKŲ, VAIKŲ SU
NEGALIA ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS NORMOS,
TAIKOMOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAMS

Eil. Socialinės globos normų
Socialinės globos normų charakteristikos
Nr. turinys
I sritis. Paslaugų paskyrimas, planavimas ir vaiko apgyvendinimas
1. Likusiam be tėvų globos 1.1. Vaikui suteikiama galimybė jam priimtina forma pareikšti savo nuomonę apie
vaikui, socialinės rizikos socialinės globos namų parinkimą.
vaikui, vaikui su negalia 1.2. Prieš pradedant teikti socialinę globą vaikui, pagal galimybes sudaromos sąlygos
(toliau vadinama – vaikas) apsilankyti socialinės globos namuose.
užtikrinama galimybė 1.3. Vaiko tėvams (globėjui, rūpintojui) turi būti prieinama informacija apie
susipažinti su socialinės socialinės globos namus, teikiamas paslaugas, personalą ir kita. Jeigu pageidauja,
globos namais vaiko tėvai (globėjas, rūpintojas), suderinę su socialinės globos namų administracija,
prieš pradedant vaikui teikti socialinę globą, gali apsilankyti socialinės globos
namuose

5. kitiems specialistams. rašomos žymos apie periodiškai vykdomą ISGP peržiūrą (kokie buvo pokyčiai. Užtikrinamas vaikui 2. ugdymo ir vadinama – ISGP) kitos). Užtikrinamas visų reikalingų specialistų dalyvavimas vertinant vaiko poreikius. Vaikui su sunkia negalia pagal įvertintus poreikius ISGP turi būti numatytos papildomos priemonės. Užtikrinama. Socialinei globai vaikui teikti sudaromas ISGP. Socialinės globos namai užtikrina vaikui. kuriems nustatyta nuolatinė globa. jo šeimą. numatoma. branda. 2. vystymosi. 2.3.1. kad bus įvertinti visi vaiko sveikatos. kad laiku parengs ISGP.4. kad.3. 2.1. atsižvelgiant į vaiko gebėjimus. galinčiais kelti grėsmę kitų socialinės globos namuose gyvenančių vaikų ar jaunimo sveikatai (jeigu įstaigų nuostatai nenumato kitaip). kas patikslinta) ir kita. laikantis socialinės globos 2. lytimi. suderintos su nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros priemonėmis. somatiniais bei kitais susirgimais. kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumas (tarp jų ir vaikai su sunkia negalia).9. Vaikui socialinė globa socialinės globos namuose pradedama teikti pagal teikiamos socialinės globos savivaldybės sprendimą skirti vaikui socialinę globą socialinės globos namuose. kurį sudaro socialinės globos namų specialistai. Vaiko. ūmiais infekciniais. 2. sveikatos. Vaikui pagal įvertintus 3. Vaikui su negalia socialinė globa gali būti teikiama ir pagal vaiko tėvų (globėjo. teikiantiems socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms (toliau vadinama – savivaldybės socialiniai darbuotojai). 2. paremtas teisės aktų nustatyta tvarka įvertinus vaiko socialinės globos poreikį. susijusios su socialinės priežiūros teikimu vaiko biologinei šeimai ir vaiko grąžinimu į šią šeimą. Ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai socialinės globos namuose vaikams su negalia gali būti apgyvendinami vaikai (iki 21 metų) su negalia. rūpintojo) sutikimą. rūpintojo) prašymą. . socialinę riziką. kurios vaikui bus teikiamos. specialieji ir kiti poreikiai. Vaiko.2. ISGP yra laikinos globos (rūpybos) plano. susijusius su vaiko amžiumi. socialinės globos namai įvertina ir savo įstaigos galimybes šias paslaugas suteikti. kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa. 2. 3. priėmusi sprendimą skirti socialinę globą vaikui socialinės globos namuose (vaiko su negalia atveju – ir vaiko tėvai (globėjas. Likęs be tėvų globos vaikas gali būti apgyvendintas socialinės globos namuose skyrimo bei tik gavus savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos (toliau vadinama – VTAT) apgyvendinimo socialinės išvadą.2. rasine priklausomybe ir kita.4. ugdymo (-osi). kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos tikslų ir globos planas (toliau uždavinių įgyvendinimo. rūpintojas).8. etnine kilme. kuriems nustatyta laikinoji globa. kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumas (tarp jų ir vaikai ar suaugę asmenys su sunkia negalia). pasikeitus vaiko sveikatos būklei. bus inicijuojamas socialinės globos poreikio pervertinimas 3. 3.5. savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirtiems vertinti vaikų (šeimų) socialinių paslaugų poreikį. ypatumus. ar socialinės rizikos vaiko ISGP turi būti numatytos papildomos priemonės. informacija iš šeimos gydytojo apie vaiko sveikatos individualus socialinės būklę. vaiko poreikių vertinimu. Likę be tėvų globos vaikai. Šiuo atveju tęsti socialinės globos teikimą vaikui leidžiama tik gavus raštišką VTAT (vaiko su negalia atveju – ir vaiko tėvų (globėjo. išsamiu ir visapusišku 2. 3. dalyvaujant VTAT atstovams. Jei socialinės globos namai neturi galimybių suteikti vaikui būtinų paslaugų. gabumus. tikslingumas. socialiniams darbuotojams. kalba. Ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai vaikų socialinės globos namuose. jog vaikui teismo sprendimu nustatyta nuolatinė globa ar savivaldybės globos namuose institucijos sprendimu nustatyta laikinoji globa ir vaiko globėju paskirti socialinės procedūros globos namai. sergantys aktyviąja tuberkulioze. apie tai turi būti informuojama savivaldybė. 3.2. dalis. Detaliai vertindami vaiko konkrečių paslaugų poreikius. situaciją vaiko šeimoje. socialiniams darbuotojams. Užtikrinama. jo socialinės globos poreikiui ar kitoms aplinkybėms.6. o socialinės globos namuose vaikams ir jaunimui su negalia -vaikai ir jaunimas (iki 29 metų) su negalia. Į socialinės globos namus negali būti priimami vaikai ir jaunimas.7. grupinio gyvenimo namuose gali būti apgyvendinti likę be tėvų globos vaikai. religija. kuriame pateikiama detali poreikius sudaromas informacija apie vaiką. bei socialinės rizikos vaikai šiuose namuose gali būti apgyvendinami tik trumpalaikei socialinei globai. rengiamo teisės aktų nustatyta tvarka. kuriam yra nustatyta laikinoji globa. detalizuojamos paslaugos (socialinės.

Atsiradus vaiko sveikatos būklės ar kitoms problemoms. įžeidinėjimų dėl savo rasės. sveikatos priežiūros. Vaikui sukuriama stabili teigiama emocinė aplinka. įdarbinimo ir kitų institucijų specialistais 4. visi nelaimingi įvykiai. rūpintojo) įsitikinimus. visuomeninėje veikloje. kurioje jis jaučiasi aplinka. atsižvelgiant į jo individualius poreikius ir interesus. pedagoginės-psichologinės. rūpintojo).5. Vaikui užtikrinama 7. siekiant išvengti neigiamų pasekmių ir apsisaugoti nuo galinčių daryti jam žalą kontaktų tiek socialinės globos namuose. Užtikrinama. kad. Peržiūrėtame ir patikslintame ISGP turi būti pateikiama socialinės globos patikslinant ISGP teikimo laikotarpiu pasiektų rezultatų analizė. prižiūri ir išklauso. Vaikui užtikrinama apsauga nuo smurto. rūpintoju) bus kaip galima skubiau susisiekta II sritis. Vaikui užtikrinama 6. o esant poreikiui ir artimiesiems giminaičiams užtikrinama. į vaiko estetinį skonį ir pageidavimus. gebančio išreikšti savo nuomonę. susiję su vaiko sveikatos būklės pablogėjimu ar vaiko teisių pažeidimais. religijos. Vaikui užtikrinama fiziškai saugi ir psichologiškai harmoninga gyvenamoji aplinka. svarbus ir saugus. poreikius bei interesus. Artimos šeimai namų aplinkos sukūrimas 5. mylimas. Sudarant ir peržiūrint ar tikslinant ISGP. ir tai nepriklauso nuo jo vaiko ir socialinės globos emocinės.2. atstovavimo ir dalyvavimo principus. artimųjų giminaičių dalyvavimas. Palaikoma vaiko iniciatyva. esant atitinkanti sveika. kaip jų išvengti ateityje 6. jo raidos ypatumus. gebėjimų ir kita. pažiūras ar visavertės asmenybės pageidavimus. pateiks informaciją apie ISGP sudarymo ir vykdymo eigą. rūpintojo) ir socialinės globos namų. 5. reikalingas. . metų laiką bei. rūpintojui). kuris meile juo rūpinasi. 4. Vaikui apsigyvenus socialinės globos namuose. jei tai neprieštarauja vaiko interesams. 5. esant poreikiui – ir kitais specialistais. Vaiko su negalia tėvams (globėjui. nuolat bendradarbiauja su VTAT atstovais.4. tiek visuomeninėje aplinkoje. yra registruojami. socialinės padėties. susijusios su poreikių tenkinimu. Vaiko. negalios. nuolat užtikrinant vaiko žinojimą. su vaiko tėvais (globėju. pagarba ir namų darbuotojas – „savas asmuo“. bendruomenės gyvenime.6. kaip visavertės asmenybės. Vaikas turi teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl socialinės globos namų veiklos. analizuojamos juos sukėlusios priežastys ir priimami sprendimai. užtikrinama jo poreikius įvertinus jo individualius poreikius. Vaikui sukuriama ir 5. situacijos jo šeimoje. Vaikas aprūpinamas apranga. sveikatos būklės ar vystymosi sutrikimų. 3. 5. padedančios suprasti. yra užtikrinamas paties vaiko. Formuojami vaiko saugaus elgesio įgūdžiai ir teikiamos žinios.2.8. kad socialinės globos namai nuolat palaikys ryšį su jais. jam skiriamas socialinės globos pasitikėjimu. „Savas asmuo“ vaikui parenkamas atsižvelgiant į vaiko pageidavimus ir natūralų prieraišumą 6.1. periodiškai peržiūrint ir 4. vystymąsi motyvuojanti ir vystymusi. namų darbuotojų 6.3. 7.7. 3. išnaudojimo. aplinka 5. įvertinami vaiko brandos. esant poreikiui. VTAT atstovų ir savivaldybės socialinių darbuotojų. jo branda ar vaiko poreikiais. jei tai neprieštarauja vaiko interesams. kiek įmanoma. kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatyta laikinoji globa.1. turi būti atsižvelgta. saugi galimybėms.1. lytį. būtinumą gauti dietinį maitinimą ir. 3. susijusioms su vaiko efektyvumas užtikrinamas sveikatos būkle. koks elgesys ir įpročiai yra nepriimtini. pagrįsta abipusiu pripažintas. esant galimybėms. susijusius su jo. Vaikas turi teisę praktikuoti pageidaujamą religiją pagal savo.2. Vaikui padedama suvokti savęs realizavimo. ISGP bus peržiūrimas ir tikslinamas. jei tai neprieštarauja vaiko interesams. sprendžiant klausimus. atsižvelgiant į vaiko amžių. Vaikui teikiamų paslaugų 4.3. švietimo. Siekiant užtikrinti vaiko saugumą. Vaikui užtikrinama. stimuliuojanti aplinka 7.1. kad socialinės globos namai. atsiradus naujoms aplinkybėms. tėvų (globėjo. socialinės rizikos vaiko ar vaiko su negalia teisėti interesai užtikrinami pagal galimybes sudarant bendradarbiavimo sutartį tarp vaiko tėvų (globėjo. tėvų (globėjo. Į jų nuomonę. atsižvelgiant į vaiko pageidavimus. vaiko individualių paslaugų poreikių pokyčiai bei naujos priemonės. Vaikui sudaromos galimybės laisvai reikšti savo nuomonę. kad šiam darbuotojui. kad jis bus suprastas ir neatstumtas 7.3.3. Vaikas gauna jo fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį maitinimą. noras aptarti iškilusias problemas kartu su socialinės globos namų darbuotojais.2. kuri turi būti kuo artimesnė šeimos aplinkai ir atitinkanti vaiko asmenines savybes. vaikas galės patikėti savo problemas. savivaldybės socialiniais darbuotojais. Užtikrinama. asmeninių savybių. diskriminacijos. planuodami ir teikdami socialinę globą vaikui.

emocijų. . brandą. 9. Skatinami pozityvūs vaiko santykiai su kitais vaikais. kad jis bus paskiepytas laiku pagal Lietuvos Respublikos organizuojamos sveikatos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių. gali būti imamasi priemonių organizuoti vaikui specialųjį ugdymą pagal specialiojo ugdymo programas socialinės globos namuose.9.3. Vaikui užtikrinama. pirkimo ir kitų kasdieniame gyvenime būtinų įgūdžių. kad jo ypatingi gebėjimai ir gabumai yra pastebimi ir sudaromos sąlygos šiems gebėjimams bei gabumams realizuoti.4. ir bendradarbiauja su švietimo įstaiga. o atskirais atvejais ir specialiojoje mokykloje. Ugdoma vaiko savikontrolė. savitarnos ir visuomenei priimtino elgesio įgūdžiai už socialinės globos namų ribų.1.2. namų ūkio. Atsižvelgiant į vaiko sugebėjimus. 9. Vaikui užtikrinamas sveikatos priežiūros paslaugų. gyvenamojo kambario tvarkymosi. tarp jų ir psichikos sveikatos paslaugų. atitinkančios jo amžių. lyginimo. 10. esant būtinybei. Vaikui užtikrinamas estetinis lavinimas. poreikius. įgūdžius ir interesus. prieinamumas. tėvais (globėju. lytinio gyvenimo. drabužių skalbimo. atsižvelgiant į vaiko norus. Vaikui padedama įgyti 10. socialinės globos namų darbuotojais. stiprinama motyvacija pačiam spręsti savo problemas III sritis. 9. esant būtinybei. užtikrina tinkamai ir laiku 8. Ugdomas vaiko pozityvus individualumo. 9. formuojamas socialinių ir savarankiško pareigų ir atsakomybės supratimas.5.3. pagal galimybes lankyti būrelius. 7.1. saugiai naudotis informacinėmis technologijomis ir kitomis jo ugdymuisi reikalingomis priemonėmis.3.2. Vaikui užtikrinama. Vaiko vystymosi poreikių užtikrinimas 8. priežiūros paslaugos 8. Vaiko fizinės ir psichikos 8. gabumus ir talentus. ugdymosi poreikius bei interesus. skiepijamas atsakomybės už padarytus veiksmus gyvenimo įgūdžių jausmas. kad. emocinę būklę. kad būtų užtikrintas reikiamas ugdymo procesas. Brailio raštas ir kita). sudaromos galimybės žaisti. Esant poreikiui.1. 9. esant poreikiui. Vaikui sudaromos sąlygos įgyti kiek įmanoma didesnių darbinių.7.6.4. siekdami ugdymo tikslų. Vaikui pagal jo amžių ir brandą suteikiamos žinios profesinio orientavimo klausimais. jausmų ir elgesio raiška. sukuriant jaukią ir malonią. 9. Socialinės globos namuose buitinės paslaugos teikiamos taip. gebėjimus. 10.4.5.8. elgesio ypatumus. sporto. 7. Vaikui. Vaikui siūlomos ir taikomos ugdymo (-osi). sudaroma vaiko. ugdant savitvarkos gebėjimus (maisto gaminimosi savo reikmėms įgūdžius. Mokyklinio amžiaus vaikui pagal galimybes ir sveikatos būklę turi būti ugdymosi aplinka sudarytos sąlygos mokytis pagal jo poreikius atitinkančias ugdymo programas bendrojo lavinimo ar profesinėje. gali būti taikomos tik tokios drausminančios priemonės. jam yra suteikiama pagalba ruošiant pamokas. atitinkančių jo amžių ir brandą. 10. Vaikui garantuojamos sąlygos ugdytis. vaikui taikomos alternatyvios komunikacijos priemonės (gestų kalba. 9. 10. tėvystės (motinystės) įgūdžių klausimais. Socialinės globos namai. atsižvelgiant į jo amžių. mokoma etiketo. 8. sportuoti ir bendrauti su kitais vaikais. padrąsinanti. Ugdomi vaiko savarankiškumo.7. kaip visavertės asmenybės. savęs suvokimo jausmas. Vaikas turi turėti žaislų. kad motyvuotų vaiką būti kuo daugiau savarankišką. vystymuisi palanki. Vaikui sudaromos sąlygos skaityti knygas. o ne smerkianti ir baudžianti aplinka. Esant būtinybei. 9.4. Vaikui pagal jo amžių ir brandą suteikiamos žinios šeimos planavimo. 10. Vaikui garantuojamas pirmosios medicinos pagalbos suteikimas ir užtikrinamas nuolatinis vaiko sveikatos būklės stebėjimas 9. padėsiančių užtikrinti jo savarankiškumą ateityje. biudžeto tvarkymo. socializacijos ir užimtumo programos. atitinkančiomis vaiko brandą. Ne rečiau kaip kartą per metus teisės aktų nustatyta tvarka profilaktiškai sveikatos vystymąsi tikrinama vaiko sveikata. taisymo ir kita).6. 10. brandą.5. lytį. rūpintoju).2. kurioje lavinami jo gebėjimai. kurios nepažeidžia vaiko teisių ir yra taikomos siekiant užtikrinti vaiko geriausią interesą 10. Vaikui užtikrinama pareigas ir atsakomybę formuojanti aplinka. Vaikui užtikrinama. muzikos ir kitas neformaliojo vaikų švietimo mokyklas bei tenkinti kitus saviraiškos poreikius. Vaikui sukuriama palanki 9. stresinių situacijų nesukeliančią aplinką. tarpininkauja.

socialinės globos namuose broliai ir poreikiui. (globėju. ugdomas vaiko supratimas apie socialinių ryšių svarbą žmogaus gyvenime. Vaikas gyvena šiltose. Vaikas gali išvykti iš socialinės globos namų visam laikui teisės aktų nustatyta tvarka. sudaromos galimybės asmeniškai bendrauti su VTAT atstovais.3. kad vaikas.4. Socialinės globos namai įsitikina. Visais vaiko išvykimo atvejais turi būti įsitikinta dėl jo saugumo IV sritis. Vaikui garantuojama saugi 12. 13. Vaikas aprūpinamas reikalingais tinkamos ir saugios fizinės būklės baldais ir inventoriumi. 12. bus tinkamai prižiūrėtas. Socialinės globos namai vaiko rengimosi savarankiškam gyvenimui ir jo integracijos į visuomenę tikslu kiekvieną mėnesį vaikui užtikrina dienpinigių smulkioms išlaidoms skyrimą ar.1.2. Patalpos aprūpintos visais garantuojančiomis reikalingais baldais ir inventoriumi. palaikomas ir skatinamas jų tarpusavio bendravimas ir artimaisiais giminaičiais. vaikui užtikrinama pagalba atliekant buitinius darbus. Vaikas saugiai naudojasi poilsio ir rekreacijos zonomis. teikimo vieta ir aplinka 12. esant pagrįstus pagarba ir meile. 12. Vaikui užtikrinama.5. . laikinai išvykęs pas tėvus (globėją. Esant poreikiui. 11.2. bendruomenės nariais ar 11.6. teikia kitą finansinę bei materialinę paramą 11. jam padedama išmokti užmegzti kontaktus su bendraamžiais bei suaugusiais asmenimis. pas kurį vaikas išvyksta (išskyrus tėvus. 11.5.7. rūpintoją). rūpintoją). šio tipo statiniams galiojančias statybos projektavimo. socialinės globos namai. Vaikui sudaromos galimybės laikinai (savaitgaliais. 10. 13.4. sanitarines-higienines. kad socialinės globos namų teritorijos. Vaikui užtikrinamas jo 11. vaikui sudaro galimybes dalyvauti bendruomenės gyvenime bei skatina tinkama socialinės globos jo socialinę integraciją į bendruomenę.10. 11. Vaiko laikino išvykimo atveju socialinės globos namų administracija su asmeniu. 10. Likusiam be tėvų globos vaikui sulaukus pilnametystės. atostogų ir institucijomis palaikymas kitomis dienomis) išvykti ir pabūti pas tėvus (globėją. artimųjų giminaičių ryšius. ugdytis. 11. Vaikui. iš anksto tarpininkauja.1. savivaldybės socialiniais darbuotojais ir kitais specialistais. esant poreikiui. gebančiam išreikšti savo nuomonę. rūpintoju). Vaiko gyvenamosios patalpos turi būti artimos patalpomis šeimos namų aplinkai. sudaro rašytinę sutartį dėl įsipareigojimo tinkamai prižiūrėti vaiką. Vaikui pagal jo amžių.3. tarpusavio ryšių stiprinimas. Specialiųjų poreikių turinčiam vaikui turi būti pritaikyta socialinės globos namų teritorija ir socialinės globos namų patalpos 13. prieš paliekant socialinės globos namus. esančiomis socialinės globos namų teritorijoje arba šalia jų. sveikatos būklę bei specialiuosius poreikius užtikrinamas asmens higienos įgūdžių ir savitvarkos gebėjimų lavinimas. galinčius laikinai priimti vaiką į savo šeimą. artimuosius ir stiprinimas giminaičius ar kitus asmenis. jei tai neprieštarauja vaiko interesams. rūpintoją). Vaikui užtikrinama saugi ir apsaugota nuo pašalinių asmenų. Vaikas naudojasi 13. privatumą leisti laisvalaikį ir kitiems vaiko poreikiams tenkinti. jaukiomis ir aktų nustatytus higienos reikalavimus ir užtikrinantis sąlygas vaikui gyventi. šeimos nariais ar seserys yra neišskiriami. gerai vėdinamose ir tinkamai apšviestose patalpose. švenčių. Socialinės globos namų vieta.2. Vaikui padedama suvokti priklausomybės šeimai reikšmę. plėtoti ir stiprinti socialinių ryšių su tėvais stabilius tarpasmeninius vaiko.3. atitinkantis teisės patogiomis. teritorija. galinčius laikinai priimti vaiką į savo šeimą. 11. ugdant savitvarkos gebėjimus ir aprūpinama priemonėmis. Vaikui sudaromos sąlygos bendrauti. atsižvelgiant į jo amžių ir poreikius.1. Esant galimybei. kad vaikas gautų jam priklausančią paramą ir kitas socialinės integracijos priemones. atitinkančiose teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus. 12. padedančiomis lavinti bei palaikyti vaiko dėl sveikatos būklės prarastus ar neįgytus socialinius įgūdžius. artimuosius giminaičius ar kitus asmenis.9. Šiuo atveju būtina VTAT išvada dėl šio asmens ir jo šeimos tinkamumo laikinai priimti vaiką į savo šeimą. galinčių daryti jam žalą. biologinės šeimos. Aplinka ir būstas 12. Vaikui garantuojamas patalpų išplanavimas ir įrengimas. kuri yra nesunkiai pasiekiama visuomeniniu bei jo poreikiams tenkinti transportu.8. globėją. brandą. sprendžiant jo gyvenimo atskirai nuo tėvų bei grąžinimo į šeimą problemas. esant galimybėms. 10. darbų ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus bei tenkina vaikų poreikius. bendro naudojimo patalpų bei gyvenamųjų patalpų išplanavimas ir įrengimas atitinka socialinės globos namų vaikams paskirtį.

Vaikui ir tėvams (globėjui. rūpintojus). turintis teisės aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą.3. socialinių pedagogų ir jų padėjėjų. psichologų ir kitų specialistų). skaičius. Personalas 15. Vaikui pagal jo amžių. kuris kartu yra ir socialinės rizikos vaikas ar likęs be tėvų globos vaikas. kad socialinės globos namai bendradarbiauja su VTAT.2. kad vaikui paslaugas teikiantis personalas nuolat kels savo kvalifikaciją bei įgis naujų žinių.7. socialinės globos namų administracija įsitikins jų tinkamumu dirbti su vaikais.1. teikiančio paslaugas (socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų. švietimo. 13. kad.9. rūpintojui) užtikrinami profesionalūs personalo veiksmai. Personalo skaičiaus ir globojamų vaikų skaičiaus santykis garantuoja teikiamos teikiančio personalo socialinės globos kokybę ir tinkamą socialinės globos namų veiklos organizavimą. Vaikas naudojasi privatumą užtikrinančiomis patalpomis. Socialinės globos namai užtikrina vaikui kokybiškos socialinės globos teikimą visą parą. Vaikui sudaromos sąlygos saugiai pasidėti ir laikyti pinigus ir kitus jam vertingus daiktus 14. Vaikams socialinę globą 15. taip pat užtikrinama. turi būti užtikrintas didesnis personalo. Vaikas apgyvendinamas kambaryje. 13. rūpintojui) užtikrinama. atskirta širma. 15. kai vaiko veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems. Personalo ir vaiko. rūpintojo) santykiai grindžiami abipusės pagarbos. globėją (rūpintoją) ar artimuosius giminaičius konfidencialumą. 15. jo saugumo interesais naudojamos priemonės nepažeis vaiko teisių ir jo teisėtų interesų.6. vaikų skaičių. jų negalią. 16. 13. 16. kad socialinės globos namų užtikrina kvalifikuota vadovas turi aukštąjį išsilavinimą bei žinių pedagogikos. Vaikas naudojasi jo 14. Vyresniems kaip 7 metų skirtingų lyčių vaikams turi būti skirti atskiri miegamieji kambariai. Vaiko problemoms kompleksiškai spręsti užtikrinamas personalo komandinis darbas. rūpintojui) užtikrinama. kad paslaugas teikia su vaikais turintis personalas (socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai.2. kad tais atvejais. psichologai ir kita). artimuosius giminaičius ar draugus. tarpusavio supratimo ir susitarimo principais. vaikui jo gyvenamajame kambaryje sudaroma privati erdvė. sveikatos priežiūros. kad personalas užtikrins informacijos apie vaiką. kad savanorių teikiamos paslaugos yra kokybiškos.4. jo tėvus. brandą ir lytį užtikrinamas privatus naudojimasis poreikius atitinkančiomis reikalingomis asmens higienos patalpomis. priimdama darbuotojus ar telkdama į pagalbą savanorius. teisėsaugos. 16. socialinio darbo srityse ir yra įgijęs vadovo atestacijos pažymėjimą teisės aktų kurioje dirba tinkamas nustatyta tvarka. Vaikui su sunkia negalia ar vaikui su negalia. kad personalas savo darbe vadovaujasi bendražmogiškos etikos normomis ir atitinkamų profesijų etikos kodeksais. Vaiko poreikių tenkinimą 16. Vaikas turi galimybę specialiai tam skirtose patalpose išsiskalbti ir išsidžiovinti higienos patalpomis savo drabužius. Asmeniui garantuojama. kurios aprūpintos būtinomis higienos bei privatumą priemonėmis. tėvų (globėjo. sveikatos priežiūros specialistų. sveikatos priežiūros specialistų. 13. Vaikui ir tėvams (globėjui. skaičius ir struktūra yra 15. Savanorių veikla yra kolegiškai prižiūrima socialinės globos namų specialistų.5. 13. psichologijos. interesus ir jo suderinamumą su kitų vaikų interesais. atlikti kitus buities darbus (lyginti savo drabužius.1. 16.8. Esant būtinybei. rūpintojui) užtikrinama.6. juos taisyti ir kita) V sritis. 16. sudarančiomis galimybes pasikviesti tėvus (globėjus. 16. psichologų ir kitų specialistų) skaičių pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus ir socialinę riziką vaiko poreikius. rūpintojas) žino.7. įgijęs licencijas.2. atsižvelgiant į jo poreikius. ISGP įgyvendinamas užtikrinant personalo (socialinių darbuotojų ir jų suformuota atsižvelgiant į padėjėjų.10. socialiniai pedagogai ir jų personalas padėjėjai. atestacijos pažymėjimus teisės aktų nustatyta tvarka. rūpintojui) užtikrinama. asmenines savybes dirbti 16. Vaiko tėvams (globėjui. 16.4. išklausęs mokymus. 16. socialinių pedagogų ir jų padėjėjų. Vaikas ir tėvai (globėjas. rūpintojui) užtikrinama. Vaikui ir tėvams (globėjui.3. rūpintojui) užtikrinama.5.1. Vaikui ir tėvams (globėjui. reikalingų darbe.8. Vaikui ir tėvams (globėjui. numatydami teisės aktų reglamentuotą personalo ir globojamų vaikų skaičiaus santykį dieną ir naktį 16. jei tai neprieštarauja vaiko interesams. įdarbinimo ir kitomis institucijomis. garantuojančiomis asmens 14.4. . slaugos ir specialistų komanda. sveikatos priežiūros specialistai. Vaikui ir tėvams (globėjui.

Vaiko tėvams (globėjui. Valdymas ir administravimas 17. socialinės globos namai bendradarbiauja su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitomis kontrolės institucijomis. Socialinės globos namų 20. Vaikui ir tėvams (globėjui. Vyrauja geranoriška ir 19. Socialinė globa organizuojama vadovaujantis socialinės globos namų strateginiu bei metiniu veiklos planais. rūpintojui). kitų specialistų pagalba. VTAT atstovus. Vaikas. artimieji giminaičiai turi galimybę susipažinti su socialinės atitikties socialinės globos normoms vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis. atskaitomybės.5. Socialinės globos namų administracija personalui užtikrina priemonių. rengiamais įtraukiant socialinės globos namuose gyvenančius vaikus. 19. reguliariai apsvarstant socialinės globos namams aktualių teisės aktų pasikeitimus. personalo nuolatinio 18. Socialinės globos namuose sudaromos sąlygos veikti socialinės globos namų tarybai. Vaikui ir tėvams (globėjui. rūpintojui) garantuojama. geranoriška reakcija į jų skundus ir suteikiama pagalba. padedančių apsisaugoti nuo užkrečiamų ligų. rūpintojus). kad socialinės globos namų valdymas ir administravimas yra nuolat tobulinamas.3. Vaikui teikiamų paslaugų kokybę garantuoja personalui teikiama reguliari ir kokybiška socialinės globos namuose dirbančių kolegų. teisės aktų nustatytus 17. rūpintojui) užtikrinama socialinės globos kokybė ir socialinės globos normų laikymasis. jo tėvai (globėjas. savivaldybės socialinius darbuotojus ir bendruomenę.3. jų tėvus (globėjus. 20. Vaiko tėvai (globėjas.2. kurias pateikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka 19. Personalui sudaroma profesinį tobulėjimą motyvuojanti aplinka ir galimybės palaikoma ir skatinama kelti profesinę kvalifikaciją. sprendžiant juose keliamus klausimus. rūpintojas). aplinka 18. rūpintojui) užtikrinamas su vaiku susijusios dokumentus informacijos ir dokumentų tvarkingas kaupimas vaiko byloje bei joje esamos informacijos konfidencialumas 18. socialinės globos namams nuolat atliekant socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimą teisės aktų nustatyta tvarka.3. 20.1. naujus gerosios praktikos pavyzdžius. teikiamas paslaugas. Socialinę globą vaikui teikia socialinės globos namai. viešumo principais 20. rūpintojas). turintys visus įstaigos turi visus reikalingus ir steigimą ir veiklą reglamentuojančius dokumentus. 19. ieškant efektyvių profesinio tobulėjimo pagalbos būdų ir formų vaiko problemoms spręsti. Socialinės globos namai užtikrina metinių ataskaitų ir kitos informacijos pateikimą steigėjui ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka __________________ .2. artimiesiems giminaičiams užtikrinama socialinės globos namų darbuotojų operatyvi.1. taikymą VI sritis. Skatinamos personalo iniciatyvos tobulinti komandinį darbą. 18.1. Siekdami teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas. aptariant atitikties socialinės globos normoms vertinimo ir socialinės globos namų įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas 20. 19. veikla grindžiama kuriame pateikiama informacija apie socialinės globos namus. Vaikui ir tėvams (globėjui.1.11. galinčiai teikti pasiūlymus administracijai ir daryti įtaką socialinės globos namų veiklai. artimieji giminaičiai ir socialinės globos konstruktyvi reakcija į namų darbuotojai gali kreiptis į socialinės globos namų administraciją dėl iškilusių skundus ir pageidavimus problemų ir sulaukti supratimo bei palaikančios konstruktyvios reakcijos jas sprendžiant. 18.4. skaidrumo. 16. personalą ir kita. Socialinės globos namai 17. Socialinės globos namuose 18.4.2.4. Socialinės globos namai rengia ir reguliariai atnaujina informacinį biuletenį.2.

Į šeimynas ar vaikus globojančias šeimas negali būti priimami gyventi vaikai. Prieš apsigyvenant šeimynoje ar vaikus globojančioje šeimoje. kuriame pateikiama bendra informacija apie vaiką ir jo globojančioje šeimoje yra šeimą. teisės aktų nustatyta tvarka įvertinus vaiko socialinės globos poreikį. Vaikui socialinė globa šeimynoje ar vaikus globojančioje šeimoje pradedama teikti pagal savivaldybės sprendimą skirti vaikui socialinę globą šeimynoje ar vaikus globojančioje šeimoje. socialinės rizikos vaikai.9. ISGP sudaromas. bus inicijuojamas socialinės globos poreikio pervertinimas 2. Vaiko.4. ar socialiniams darbuotojams. kad. planavimas ir vaiko apgyvendinimas 1. gali būti apgyvendinami šeimynose ir vaikus globojančiose šeimose tik trumpalaikei socialinei globai. įvairių specialistų. vaikus rizikos vaikui. Socialinės globos normų Socialinės globos normų charakteristikos Nr. kultūrinių. . socialinės geriausiai atitinka įvertintus vaiko poreikius ir užtikrina vaiko ir šeimynos. vaiko brandos ir asmenybės vystymosi pokyčiai teikiant socialinę globą. socialinės globos skyrimo bei 1. ūmiais infekciniais. kuriems nustatyta nuolatinė globa. 1. ir kita. 1.2. planuojama kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.7. kalbos ir kitų savybių negalia (toliau vadinama – suderinamumą. teikiantiems socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms (toliau vadinama – savivaldybės socialiniai darbuotojai). vaikai (iki 21 metų) su negalia. dalyvaujančių vertinant poreikius. jo socialinės globos poreikiui ar kitoms aplinkybėms.3. procedūros 1. SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKŲ. Socialinei globai vaikui teikti sudaromas individualus socialinės globos planas šeimynoje ar vaikus (toliau vadinama. religinių. somatiniais bei kitais susirgimais. Užtikrinamas likusiam be 1. šeimynos ar vaikus globojančios šeimos pagrįstus visapusišku vaiko poreikių pageidavimus. kuriam nustatyta laikinoji globa. savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirtiems vertinti vaikų (šeimų) socialinių paslaugų poreikį. globojančioje šeimoje. 2. 1. vertinimu. laikantis pasiūlymus.6. Vaikui socialinė globa teikiama apgyvendinant jį šeimynoje ar vaikus globos tikslingumas. Vaikui socialinę globą teikia šeimyna ar vaikus globojanti šeima. Paslaugų paskyrimas. žymos apie periodiškai vykdomą ISPG peržiūrą ir kita. rasinių.5. pasikeitus jo sveikatos būklei. Vaikui užtikrinamas šeimynos ar vaikus globojančios šeimos narių tarpusavio sutarimas priimti jį į šeimą ir teikti socialinę globą. galinčiais kelti grėsmę kitų šeimynoje ar vaikus globojančioje šeimoje gyvenančių vaikų sveikatai. ISGP yra laikinos globos (rūpybos) plano. vaikui pagal apgyvendinimo šeimynoje ar galimybes sudaromos sąlygos aplankyti ir susipažinti su šeimyna ar vaikus vaikus globojančioje šeimoje globojančia šeima bei jų šeimos nariais. 1. prieš tai įvertinus paties vaiko ir pagal galimybes jo paremtas išsamiu ir biologinės šeimos. informacija iš šeimos gydytojo apie vaiko sveikatos būklę. rengiamo teisės aktų nustatyta tvarka. Socialinės globos normų aprašo 2 priedas LIKUSIŲ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKŲ. jog vaikui teismo sprendimu nustatyta nuolatinė globa ar savivaldybės institucijos sprendimu laikinoji globa ir vaiko globėju paskirta šeimyna ar vaikus globojanti šeima.1. sergantys aktyviąja tuberkulioze. Likęs be tėvų globos vaikas gali būti apgyvendintas šeimynoje ar vaikus globojančioje šeimoje tik gavus savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos (toliau vadinama – VTAT) išvadą. socialiniams darbuotojams.8. 2. kuriems nustatyta laikinoji globa. Vaiko socialinė globa 2. Kiekvienam vaikui užtikrinama. Likę be tėvų globos vaikai. turinys I sritis. numatoma. VTAT atstovams. 1. nuomones. peržiūrimas ir tikslinamas bendradarbiaujant pačiai šeimynai ar vaikus globojančiai šeimai. VAIKŲ SU NEGALIA ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS NORMOS.3.1. dalis. kuri tėvų globos vaikui. Ilgalaikei (trumpalaikei) globai šeimynose ir vaikus globojančiose šeimose gali būti apgyvendinami likę be tėvų globos vaikai. TAIKOMOS ŠEIMYNOMS IR VAIKUS GLOBOJANČIOMS ŠEIMOMS Eil. vaikui su globojančios šeimos etninių.ISGP). kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumas (tarp jų ir vaikai su sunkia negalia) ar dalinis nesavarankiškumas.2. vaikas) teikiamos socialinės 1.

Siekiant užtikrinti vaiko teisėtus interesus. 6.4. susijusios su socialinės priežiūros teikimu vaiko biologinei šeimai ir vaiko grąžinimu į šią šeimą.2. Vaiko gerovės užtikrinimas 4. psichologinės ar emocinės prievartos prieš jį naudojimo. nuolat užtikrinant vaiko žinojimą.2. Vaikui garantuojamas pirmosios medicinos pagalbos suteikimas. Vaikas yra apsaugotas nuo 6. susitarimo bei abipusės pagarbos principais. ugdomi jo socialiniai įgūdžiai: savikontrolė. rūpintojo) ir šeimynos ar vaikus globojančios šeimos.5. tarpusavio supratimo. galimybes. pasitikėjimo. suderintos su nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros priemonėmis 3. sveikatos būklės. Vaikui garantuojamas informacijos apie jį konfidencialumas ir vaiko teisė į privatumą.7. teikdama vaikui yra pagrįstas abipusiu socialinę globą vaikui. esant poreikiui. Vaikui užtikrinama palanki ir maloni aplinka. Vaikui užtikrinama. kad šeimynos ar vaikus globojančios šeimos narių ir vaiko santykiai grindžiami geranoriškumo.4. Vaikui būtini medikamentai. 6. aplinka esant galimybėms. pagal galimybes jo socialiniais darbuotojais. būtinumą gauti dietinį maitinimą ir. Vaikas gauna jo fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį užtikrinama sveika ir saugi maitinimą. šeimynos institucijų specialistais. pagal gydytojo nurodymą. prievartos. Vaikui su sunkia negalia pagal įvertintus poreikius ISGP turi būti numatytos papildomos priemonės. sudaroma bendradarbiavimo sutartis tarp vaiko tėvų (globėjo. sudaromos galimybės asmeniškai šeimos. lytį. 3. savivaldybės biudžetų ir kitos lėšos) panaudojamos siekiant kuo geresnio vaiko poreikių ir interesų patenkinimo 5.3. 4. Socialinės globos teikimas 3. . Vaikas yra saugus. jei įmanoma. sugebėjimų ar kita.1. švietimo.3. įžeidinėjimų 6.4. skatinami jo teigiami charakterio ir temperamento ypatumai. savivaldybės vaiko. metų laiką ir pagal galimybes į vaiko estetinį skonį ir pageidavimus. Vaikas aprūpinamas apranga. Vaiko. Vaikui užtikrinama.5. Vaikui užtikrinama.1. nuolat bendradarbiauja su VTAT atstovais. atsižvelgiant į vaiko amžių.4. 4.2. smurto. Palaikoma vaiko iniciatyva. sveikatos būklės ar vystymosi sutrikimų. pagarba ir emocinės. gebančiam išreikšti savo nuomonę.1. nes žino. kaip asmenybę III sritis. koks elgesys ir įpročiai yra nepriimtini įvairiose situacijose. esant poreikiui – ir kitais specialistais. kurioje jis jaučiasi pagrįsta abipusiu pripažintas.3. atsižvelgiant į vaiko pageidavimus. Vaikui sukuriama aplinka. kilmės. įvertinus jo individualius poreikius. 7. Vaikas yra apsaugotas nuo smurto ir išnaudojimo. sveikatos priežiūros. gabumus ir talentus. 2. fizinių bausmių. ir tai nepriklauso nuo pasitikėjimu. Vaikui sukuriama palanki 7. Vaikui sukuriama stabili teigiama emocinė aplinka. Vaiko vystymosi poreikių užtikrinimas 7. Vaikui užtikrinama aplinka. asmeninių savybių. Vaikas ugdomas atsižvelgiant į jo amžių. reikalingas. ar socialinės rizikos vaiko ISGP turi būti numatytos papildomos priemonės. 4.1. nesukelianti stresinių situacijų ir padedanti suvokti savo ir kitų kartu augančių vaikų skirtingas gyvenimo situacijas ir aplinkybes 6. noras aptarti iškilusias problemas kartu su šeimyna ar vaikus globojančia šeima. svarbus ir saugus. socialinės padėties. 4. mylimas. 5. lyties. jausmų ir elgesio raiška. kurioje formuojasi jo teigiamas požiūris į save. savivaldybės socialiniais darbuotojais ir kitais specialistų bendradarbiavimu specialistais. kad socialinei globai skiriamos lėšos (valstybės. kad nebus paliekamas be priežiūros. ar vaikus globojančios 3.3. Vaikui užtikrinamas sveikatos priežiūros paslaugų. pateikiami laiku.8. 4. 4. kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa. siekiant išvengti neigiamų pasekmių ir apsisaugoti nuo galinčių jam daryti žalą kontaktų. išnaudojimo. tarp jų ir psichikos sveikatos paslaugų.6.1.2. brandą. Vaikui formuojami saugaus elgesio Įgūdžiai ir teikiamos žinios. padedančios suprasti. Sudaromos sąlygos formuotis vaiko individualioms moralinėms vertybėms ir ugdymosi aplinka visuomenei priimtinam elgsenos modeliui. 5. atsakomybė. Vaikui. meile 5. religijos. prieinamumas. Vaikui sukuriama ir 4. įvairių institucijų bendrauti su VTAT atstovais. VTAT atstovų ir savivaldybės socialinių darbuotojų II sritis. kad jis bus suprastas ir neatstumtas.2. 5. 4. 2. kad šeimyna ar vaikus globojanti šeima. Vaikas nėra diskriminuojamas dėl savo rasės. įdarbinimo ir kitų biologinės šeimos.

o atskirais atvejais ir specialiojoje mokykloje. stiprinti vaiko ir jo šeimos 9. biudžeto tvarkymo. 7. Likusiam be tėvų globos vaikui padedama palaikyti ir stiprinti ryšius su ryšius biologine šeima. kad. Vaikas pagal galimybes ugdomas suprasti. 10. siekdami ugdymo tikslų. atitinkančiomis vaiko brandą. ugdyti savo gabumus. sportuoti.6. Ugdoma vaiko pagarba savo šeimai. sudaro galimybes vaikui dalyvauti bendruomenės gyvenime. 7.4. Ugdomi vaiko higienos įgūdžiai. nuolat stebint vaiko gebėjimus ir individualiai atsižvelgiant į jo elgesį. Ugdomi vaiko.4. 10.3.2. Mokyklinio amžiaus vaikui užtikrinamos tinkamos patalpos pamokų ruošai V sritis. siekiant sudaryti galimybes grįžti į savo šeimą. dalyvauti bendruomenės gyvenime.5. Vaikui užtikrinamas šiltas. Vaikui pagal jo amžių. išsivystymą ir sveikatos būklę bei turimą savarankiškumą. Vaikui sudaromos sąlygos įgyti namų ūkio. Mokyklinio amžiaus vaikui pagal galimybes ir sveikatos būklę turi būti sudarytos sąlygos mokytis pagal jo poreikius atitinkančias ugdymo programas bendrojo lavinimo ar profesinėje.4.1. Vaikui padedama įgyti 8.3. emocijas. Vaikas gyvena saugiuose.7. skatinanti mokytis. atitinkančiuose namuose 10.4. Ugdomi vaiko savarankiškumo. Šeimynos ar vaikus globojančios šeimos kvalifikacija . pritaikytas pagal vaiko su negalia specialiuosius poreikius gyvenamasis būstas. seserų) tarpusavio bendravimas. atitinkančių jo amžių ir brandą.6. 10. kad būtų užtikrintas reikiamas ugdymo procesas ir bendradarbiauja su švietimo įstaiga. užtikrinančias jam reikalingą privatumą. jeigu tai neprieštarauja jo interesams. Vaikui pagal poreikius sudaromos galimybės žaisti. atsižvelgiant į jo amžių. kuri yra nesunkiai įvertintus poreikius pasiekiama. 10.9. Vaikas gyvena j o saugumą ir 10. Šeimyna ar vaikus globojanti šeima esant būtinybei.1. įgūdžius ir interesus. Vaikui užtikrinama. Aplinka ir būstas 10. jam bus suteikiama pagalba ruošiant pamokas.3.7.10. 7.1.5.8. Vaikui sudaromos sąlygos pagal jo brandą ir amžių bendrauti su kitais vaikais. Ugdomas ir formuojamas vaiko pareigų ir atsakomybės supratimas. Padedama palaikyti ir 9.3. 7. jeigu būtina. Brailio raštas ir kita) 8. pirkimo ir kitų kasdieniame gyvenime būtinų įgūdžių. lyginimo. lytį. savitvarkos gebėjimai (maisto gaminimosi savo reikmėms. brandą. padedančių užtikrinti jo savarankiškumą ateityje. Vaikas savo aplinkoje turi sąlygas. vaikui taikomos alternatyvios komunikacijos priemonės (gestų kalba. 9. artimaisiais giminaičiais. Vaikas turi galimybę pagal savo pasirinkimą bendrauti su savo šeima. Vaikas turi turėti žaislų. 10. Palaikomas ir skatinamas vienos šeimos vaikų (brolių. artimiesiems giminaičiams. Esant poreikiui. savybes bei vertinant jo poreikius. brolius ir seseris apgyvendinant vienoje šeimynoje ar vaikus globojančioje šeimoje IV sritis. 7.2. mokoma etiketo. 9. atsižvelgiant į jo amžių. drabužių skalbimo. esant galimybėms. Vyresniems kaip 7 metų skirtingų lyčių vaikams turi būti skirti atskiri miegamieji kambariai. 8. 7. aprūpintomis būtinomis higienos priemonėmis. įgūdžius 8. teisės aktų nustatytus higienos. 8. brandą. Siekiama sudaryti sąlygas naudotis informacinėmis technologijomis bei kitomis vaiko ugdymuisi reikalingomis priemonėmis. kaip elgtis skirtingose gyvenimo situacijose. tinkamai apstatytas ir įrengtas. savitarnos ir visuomenei priimtino elgesio įgūdžiai visuomeninėje aplinkoje 9. jei tai yra įmanoma ir neprieštarauja jo interesams. Vaikui sukuriama aplinka. priešgaisrinės apsaugos reikalavimus atitinkančiuose namuose. 7. Nuolat yra ugdomi jo gebėjimai bendrauti. esant būtinybei. gyvenamojo kambario tvarkymosi. taisymo ir kiti). savarankiško gyvenimo skiepijamas atsakomybės už padarytus veiksmus jausmas. tarpininkauja.2. turiningai leisti laisvalaikį. švarus. brandą ir lytį užtikrinamas privatus naudojimasis reikalingomis asmens higienos patalpomis. Šeimynos ar vaikus globojančios šeimos gyvenamoji vieta. 7. skaityti knygas.

2.1. Vaikui užtikrinama. kad jis yra apgyvendinamas ir gauna socialinę globą socialinę globą jam teikia šeimynoje ar vaikus globojančioje šeimoje. moralines vertybes bei asmenys kitas asmenines savybes. jo saugumo interesais šeimynoje ar vaikus globojančioje šeimoje naudojamos priemonės nepažeis vaiko teisių ir jo teisėtų interesų VI sritis. 11. kurią teikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.11. atitinkančioje teisės aktų nustatytus kvalifikuoti ir tinkamų reikalavimus. Vaikui užtikrinama. kad socialinę globą jam teikia šeimyna. kad šeimyna ar vaikus globojanti šeima nuolat kelia savo kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka. kurioje kaupiami visi su vaiku ar informacija apie vaiko šeimą susiję dokumentaciją dokumentai.1. Vaikui užtikrinama. atrinktoje išsamiai ir kompleksiškai įvertinus šeimynos ar vaikus asmeninių savybių turintys globojančios šeimos pedagoginį.3. bendradarbiauja su savivaldybės socialiniais darbuotojais ir naudojasi metodine pagalba. Vedama kiekvieno vaiko. 11. Administravimas 12. 12. kai vaiko veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems. Šeimyna ar vaikus globojanti šeima. Vaikui užtikrinama. padedanti tinkamai atlikti pareigas. Vaikui užtikrinama. Šeimyna ar vaikus globojanti šeima užtikrina metinių ataskaitų ir kitos informacijos pateikimą steigėjui ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka ________________ . psichologinį pasiruošimą.4.3. kad tais atvejais. teikdama socialinę globą.4. 11. šeimynai ar vaikus globojančiai šeimai nuolat atliekant socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimą teisės aktų nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į Socialinės priežiūros paslaugų departamento vertinimo išvadas bei rekomendacijas. byla. savivaldybės socialinių darbuotojų ir kitų specialistų pagalba. kad šeimynai ar vaikus globojančiai šeimai nuolat teikiama reikalinga VTAT darbuotojų. gyvenančio šeimynoje ar vaikus globojančioje teisės aktų nustatytą šeimoje. turinti visus šeima turi visą reikalingą ir šeimynos steigimo dokumentus ir kitus su šeimynos veikla susijusius dokumentus. Vaikui užtikrinama.2. kad 11. Šeimyna ar vaikus globojanti 12. nepriekaištingai tvarkomą 12. 12. Užtikrinama vaikui teikiamos socialinės globos kokybė ir socialinės globos normų laikymasis.

kalba. Socialinės globos normų Socialinės globos normų charakteristikos Nr. Į vaikų su negalia dienos socialinės globos centrą negali būti priimami vaikai.5. gali apsilankyti dienos teikiamomis paslaugomis socialinės globos centre 2. atsižvelgiant į procedūros vaiko gebėjimus. 2.1. kai socialines paslaugas organizuoja savivaldybė. Vaikui su sunkia negalia pagal įvertintus poreikius ISGP turi būti numatytos papildomos priemonės. numatoma. Dienos socialinė globa vaikų su negalia dienos socialinės globos centre bei dienos (trumpalaikė) socialinė globa vaikų namuose teikiama vaikams (iki 21 metų) su negalia. Jeigu pageidauja. rūpintojui) turi būti prieinama informacija apie užtikrinama galimybė socialinės globos įstaigos teikiamas paslaugas. TAIKOMOS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAMS IR KITOMS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOMS. rasine priklausomybe ir kita. vadinama – ISGP) ugdymo ir kitos). savivaldybės tikslingumas. Socialinės globos normų aprašo 3 priedas VAIKŲ SU NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS NORMOS.3. turinys I sritis. turi būti atsižvelgta.5. informacija iš šeimos gydytojo apie vaiko individualus socialinės sveikatos būklę.3. rūpintojas). dalyvaujant savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos (toliau vadinama – VTAT) atstovams. Prieš pradedant teikti socialinę globą vaikui su negalia dienos socialinės vadinama -vaikas) ir tėvams globos centre. Vaikui pagal įvertintus 3. laikantis 2. Planą sudaro socialinės globos įstaigos specialistai. etnine kilme. religija. sveikatos.1. sergantys aktyviąja tuberkulioze. kas patikslinta) ir kita. Socialinei globai vaikui teikti sudaromas ISGP. ugdymo(-osi). poreikių vertinimu. ūmiais infekciniais. TEIKIANČIOMS DIENOS (TRUMPALAIKĘ) SOCIALINĘ GLOBĄ VAIKŲ SU NEGALIA NAMUOSE Eil. detalizuojamos paslaugos (socialinės. kurios vaikui bus teikiamos. suderinę su dienos socialinės globos centro globos įstaiga ar jos administracija. kad. jo šeimą. situaciją vaiko šeimoje.4. somatiniais ar kitais susirgimais. 3. personalą ir kita. Socialinės globos įstaiga užtikrina vaikui.4. suderintos su nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros priemonėmis. rūpintojo) dalyvavimas. yra užtikrinamas paties vaiko. kuriame pateikiama detali poreikius sudaromas informacija apie vaiką. kad bus įvertinti vaiko socialinės globos skyrimo sveikatos. tėvų (globėjo. prieš pradedant vaikui teikti socialinę globą. Socialinė globa vaikui pradedama teikti pagal vaiko tėvų (globėjo. Vaikui užtikrinama. pasikeitus vaiko sveikatos būklei. Vaikui ir tėvams (globėjui. Vaikui su negalia (toliau 1. susipažinti su socialinės vaiko tėvai (globėjas. Siekiant užtikrinti efektyvesnį socialinės globos teikimą. Paslaugų paskyrimas ir planavimas 1. esant poreikiui. Užtikrinamas vaiko su 2. 3. jo socialinės globos poreikiui ar kitoms aplinkybėms. socialiniams darbuotojams. teisės aktų nustatyta išsamiu ir visapusišku vaiko tvarka įvertinus vaiko socialinės globos poreikį. bus inicijuojamas socialinės globos poreikio pervertinimas.2. rūpintojui) 1. rūpintojo) negalia socialinės globos prašymą ir. Užtikrinamas visų reikalingų specialistų dalyvavimas vertinant vaiko poreikius. ypatumus. rūpintojui) užtikrinama. 2. gebančio išreikšti savo nuomonę. specialieji ir kiti poreikiai. paremtas sprendimą skirti vaikui dienos (trumpalaikę) socialinę globą. Į jų nuomonę. pagal galimybes sudaroma bendradarbiavimo sutartis tarp socialinės globos įstaigos ir vaiko tėvų (globėjo. susijusius su vaiko amžiumi. kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumas (tarp jų ir vaikai su sunkia negalia) ar dalinis nesavarankiškumas. Vaiko tėvams (globėjui.2. Esant poreikiui. Sudarant ir peržiūrint ar tikslinant ISGP. savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirtiems vertinti vaikų (šeimos) socialinių paslaugų poreikius (toliau vadinama – savivaldybės socialiniai darbuotojai). vystymosi. rašomos žymos apie periodiškai vykdomą ISGP peržiūrą (kokie buvo pokyčiai. galinčiais kelti grėsmę kitų dienos socialinės globos centrą lankančių vaikų sveikatai 3. rūpintoju) priemonės. kiek įmanoma. rūpintojo) . kitiems specialistams. kad ISGP bus parengtas laiku. 3. (globėjui. pagal galimybes sudaromos sąlygos jame apsilankyti. branda. gabumus ir teisėtus interesus. 3.2.1. ISGP numatomos individualaus darbo su vaiko tėvais (globėju. 2. kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos globos planas (toliau tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

padedančios suprasti. kad teikiant socialinę globą vaikas nebus paliekamas be specialisto priežiūros. prižiūri ir išklauso. jei tai neprieštarauja vaiko interesams. gebėjimus.6. gebėjimų ir kita. yra registruojami. Peržiūrėtame ISGP turi būti pateikta socialinės globos teikimo laikotarpiu pasiektų rezultatų analizė. rūpintoju). pagarba ir („savam asmeniui“). 6. religijos. Teikiant socialinę globą.8. dienos socialinės globos centre įvykę nelaimingi įvykiai.1. turi būti tarpininkaujama. vystymuisi. rūpintoju) bus kaip galima skubiau susisiekta II sritis.1. vaikas turi būti saugus ir tikras. asmeninių savybių. Teikiant socialinę globą. vaiko tėvams (globėjui. Teikiant socialinę globą. 5. pagal gydytojo nurodymą. elgesio ypatumus.1. kaip jų išvengti ateityje 6. rūpintojui) suteikiamos konsultacijos dėl vaiko maitinimo. Esant būtinybei. tiek visuomeninėje aplinkoje (kai socialinė globa teikiama dienos socialinės globos centre). įžeidinėjimų dėl savo rasės. Neribojamos vaiko galimybės jam priimtinais budais laisvai išreikšti savo visaverčiam asmenybės nuomonę ir pageidavimus dėl socialinės globos. siekiant apsaugoti vaiką nuo pavojingų ir galinčių jam daryti žalą kontaktų tiek dienos socialinės globos centro. kad vaikui būtų teikiama socialinė globa be maitinimo (užtikrindami jį patys). socialinės padėties. Siekiant užtikrinti vaiko saugumą. 4. teikiant jam asmeninę socialinę globą 5.3. tikslinant ISGP 4. ir tai nepriklauso nuo jo emocinės. Tais atvejais. vaikui turi būti garantuojamas pirmosios medicinos pagalbos suteikimas.2. vaiko poreikių pokyčiai ir naujos priemonės. atsižvelgiant į vaiko natūralų prieraišumą ir pageidavimą. Esant poreikiui. vaikui yra formuojami saugaus elgesio įgūdžiai ir teikiamos žinios. sveikatos būklės ar vystymosi sutrikimų III sritis. 5. kurioje jis jaučiasi reikalingas. Vaiko vystymosi poreikių užtikrinimas 7. Vaikui sukuriama stabili teigiama emocinė aplinka. kai vaiko tėvai (globėjas. rūpintojas) konsultuojami dėl tinkamos vaiko priežiūros namuose ir vaikui būtinų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo laiku. poreikius. išnaudojimo. mylimas. reikiamą kiekį energetinių verčių bei reikiamą atitinkanti sveika ir saugi kaloringumą turintį maitinimą. kad. kaip visavertės asmenybės. Vaikas ir tėvai (globėjas. Vaikui ir tėvams (globėjui. Vaikui sudaromos sąlygos 6. 5. Vaikui sudaroma palanki 7.3. Tarp vaiko ir socialinę globą teikiančio personalo kuriami geranoriški. atsižvelgiant į jo individualius poreikius ir interesus.4. vaiko tėvai (globėjas.5. pagrįstą abipusiu pasitikėjimu ir pagarba pagrįsti santykiai. Teikiant socialinę globą. rūpintojas) žino. užtikrinant 6. Vaiko gerovės užtikrinimas.1. o ne smerkianti ir baudžianti aplinka. kad socialinės globos įstaiga nuolat palaikys ryšį su vaiko tėvais (globėju. pagal galimybes atsižvelgiant į vaiko.4. diskriminacijos. rūpintojas) pageidauja. vaikui užtikrinama apsauga nuo smurto. saugus. Teikiant socialinę globą. padrąsinanti. Vaikui sukuriama ir 5. Vaikui ir tėvams (globėjui.4.2. Kai socialinė globa teikiama dienos vaiko ir socialinės globos socialinės globos centre. rūpintojo) pageidavimus. 5. brandą. aplinkybėms.3. koks elgesys ir įpročiai yra nepriimtini. kuris juo rūpinasi. vaikui užtikrinama fiziškai saugi ir psichologiškai harmoninga aplinka. susiję su vaiko sveikatos būklės pablogėjimu ar vaiko teisių pažeidimais. kad vaikas būtų aprūpintas techninės pagalbos priemonėmis ar kitomis jo savarankiškumą namų aplinkoje didinančiomis priemonėmis. aplinką. 5. su vaiko tėvais (globėju. atstovavimo ir dalyvavimo principus.9. 6. ISGP bus periodiškai peržiūrint ir peržiūrimas ir tikslinamas. vaikui garantuojamos sąlygos ugdytis. jo tėvų aplinka (globėjo. norus. Vaikui padedama suvokti savęs realizavimo. vystymuisi palanki. 5. maitinimas nėra organizuojamas. rūpintojui) užtikrinama. analizuojamos juos sukėlusios priežastys ir priimami sprendimai. Socialinės globos teikimo metu vaikas gauna jo fiziologinius poreikius ir užtikrinama jo poreikius sveikatos būklę atitinkantį. rūpintojui) užtikrinama. Kai vaikui socialinė globa teikiama namuose. atsižvelgiant į ugdymosi aplinka vaiko amžių. rūpintojas) žino. „Savas asmuo“ vaikui meile parenkamas.7. Vaikas ir tėvai (globėjas. Vaikui teikiamų paslaugų 4. įvertinami vaiko brandos. kad visas savo problemas įstaigos darbuotojų jis gali patikėti vienam ir tam pačiam dienos socialinės globos centro darbuotojui pasitikėjimu. negalios. emocinę būklę. . Atsižvelgiant į vaiko sugebėjimus. esant būtinybei. atsiradus naujoms.2. 5. susijusios su šių poreikių tenkinimu. kad vaikui būtini medikamentai jam bus pateikiami laiku. sudaroma vaiko. 5. pateiks informaciją apie ISGP sudarymo ir vykdymo eigą. su efektyvumas užtikrinamas vaiko sveikatos būkle ar vaiko poreikiais susijusioms. Atsiradus vaiko sveikatos būklės ar kitoms problemoms. 6.5.

siekdama ugdymo tikslų. socialinė globa teikiama 10. atsižvelgiant į jo specialiuosius poreikius. rūpintoju). bendruomenės nariais ar 8. Vaikui ir tėvams (globėjui. sukuriant jaukią ir malonią. rūpintoju). Vaikui yra užtikrinama. piešti. rasę ir kita 8. pilietybę. gebėjimus.5. specialiuosius poreikius užtikrinamas asmens higienos įgūdžių bei savitvarkos gebėjimų kasdieninėje veikloje ugdymas bei lavinimas. Vaikas yra mokomas bendrauti ir užmegzti ryšius su bendraamžiais ir suaugusiais asmenimis. Vaikui pagal jo amžių. Vaikui pagal galimybes ir poreikius sudaromos sąlygos saugiai naudotis informacinėmis technologijomis ir kitomis priemonėmis. poreikius. Vaikas mokomas etiketo. biudžeto tvarkymo.1.8. suteikiamos specialaus tinkama socialinės globos transporto paslaugos vaikui atvežti į dienos socialinės globos centrą ir parvežti iš teikimo vieta ir aplinka (kai jo. motyvuojantys vaiką ir padėsiantys užtikrinti kiek įmanoma didesnį vaiko savarankiškumą ateityje.4.2. 9. Vaikui užtikrinama. institucijomis palaikymas ir susijusios su vaiko poreikiais ir interesais. Vaikui garantuojamos sąlygos ugdytis. žaisti. kad. Vaikui užtikrinama. sanitarines-higienines. 8. Aplinka 10. atitinkančiomis vaiko brandą.1. Esant poreikiui. socialinės globos socialinių ir savarankiško įstaigos personalu.6. Ugdomi vaiko savarankiškumo. tenkinti saviraiškos poreikius (skaityti. Skatinami pozityvūs vaiko santykiai su kitais vaikais. lytį. atitinkančios jo brandą. 9. pirkimo ir kiti kasdieniniame žmogaus gyvenime būtini įgūdžiai. 8.4. artimaisiais giminaičiais.5. socializacijos programos. esant būtinybei. gabumus. reikalingomis jo ugdymuisi.2.7. Vaikui padedama ugdyti pagalbą kitiems vaikams ir suaugusiems asmenims. 9. Esant būtinybei. 7.1. Taip pat vaikui sudalomos sąlygos užsiimti jo mėgstama veikla. 7. siūti. bus nedelsiant suteikta socialinio darbuotojo pagalba ir tarpininkavimas. 7. kai socialinė globa teikiama dienos socialinės globos centre).3. sveikatos būklę. Vaikui padedama įgyti 9. gali būti imamasi priemonių organizuoti vaikui specialųjį ugdymą pagal specialiojo ugdymo programas dienos socialinės globos centre ar vaiko namuose. tarpininkauja. padedančiomis lavinti bei palaikyti vaiko dėl sveikatos būklės prarastus ar neįgytus socialinius įgūdžius. savitarnos ir visuomenei priimtino elgesio įgūdžiai už socialinės globos įstaigos ar jo namų ribų. Vaikui pagal jo amžių ir brandą suteikiamos žinios profesinio orientavimo klausimais IV sritis.4. gyvenimo įgūdžių nesukeliančią stresinių situacijų. bus sprendžiamos bendradarbiaujant su stiprinimas jo tėvais (globėju. 7. kai vaikas patiria išnaudojimą ar smurtą šeimoje. Vaikui garantuojama saugi 10. rūpintojui) užtikrinama lengvai pasiekiama bei jo poreikiams tenkinti dienos socialinės globos centro vieta. socialinę padėtį. brandą. 7. Vaikui užtikrinama pagalba atliekant buitinius darbus ir ugdant savitvarkos gebėjimus. darbų ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus bei tenkina vaikų poreikius. . Esant poreikiui. Vaikui padedama suvokti priklausomybės šeimai ir pagalbos jai reikšmę. aprūpinama priemonėmis. 7. plėtoti ir stiprinti stabilius tarpusavio ryšius tarp vaiko ir jo tėvų (globėjo. šio tipo statiniams galiojančias centre) statybos projektavimo. socialinių ryšių su jo šeima. Brailio raštas ir kita). 9. amžių. kad teikiant socialinę globą iškilusios problemos. lyčių skirtumus ir profesijos įgijimo reikšmę. įgūdžius ir interesus (tais atvejais. su tėvais (globėju. Socialinės globos įstaiga.2. aplinką. rūpintojo) ar kitų artimųjų giminaičių. kad dienos socialinės globos centro patalpų išplanavimas dienos socialinės globos ir įrengimas atitinka šio tipo įstaigos paskirtį. esant atvejams. brandą. lipdyti iš molio ir kita). ir bendradarbiauja su švietimo įstaiga. 9. skiepijamas supratimas apie socialinių ryšių svarbą žmogaus gyvenime 9. religiją.2. etninę kilmę. pasitelkiant VTAT atstovus ir savivaldybės socialinius darbuotojus. gebėjimus ir poreikius. neatsižvelgiant į tų asmenų fizinę. 7. kad būtų užtikrintas reikiamas ugdymo procesas.6. Turi būti ugdomas vaiko supratimas apie šeimą. Vaikui užtikrinamas 8.3. Vaikui skiepijami namų ūkio. atsižvelgiant į jo norus. vaikui taikomos alternatyvios komunikacijos priemonės (gestų kalba. Vaikui parenkamos ugdymosi.3. siuvinėti.

Vaikui su sunkia negalia įrengiamos patalpos poilsiui dienos metu (kai socialinė globa teikiama dienos socialinės globos centre). atitinkantis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus ir užtikrinantis poreikiams pritaikytose sąlygas vaikui ugdytis. Vaikui ir tėvams (globėjui. socialiniai pedagogai ir jų padėjėjai. rūpintojui) užtikrinama.3. Savanorių veikla yra kolegiškai prižiūrima socialinės globos įstaigos specialistų.2. 11.6. teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs licencijas. ISGP bus įgyvendinamas užtikrinant personalo (socialinių darbuotojų ir jų jų negalią padėjėjų. reikalingų darbe. lytį ir sveikatos būklę užtikrinamas privatus naudojimasis reikalingomis asmens higienos patalpomis. Vaiko poreikių tenkinimą 13. 10.4. Vaikui socialinės globos teikimo vietoje sudaroma saugi. kuriose teikiant socialinę globą vaikas ilsisi. išklausęs mokymus. . 11. 13. kad paslaugas teikia turintis personalas personalas (socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai. apsaugota teritorija. 13. socialinės globos įstaiga tarpininkauja dėl gyvenamosios patalpos pritaikymo vaiko specialiesiems poreikiams tenkinti V sritis. 12. savybes dirbti su vaikais 13. Vaikui ir tėvams (globėjui. Vaikui socialinė globa teikiama šiltose. galinčių daryti jam žalą. rūpintojui) užtikrinama.5. specialistų komanda. 11. Vaikui su sunkia negalia turi būti užtikrintas didesnis paslaugas teikiančio personalo (socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų.1. kad personalas savo darbe vadovaujasi bendražmogiškos etikos normomis ir atitinkamų profesijų etikos kodeksais. rūpintojui) garantuojama. 10. jo įrengimas. 13. žaidžia ar sportuoja 11.2.3. psichologų ir kitų specialistų) skaičių pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus ir vaiko poreikius. turintis teisės aktų nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą. jaukiose. Personalas 12.1. kad vaikui paslaugas teikiantis personalas nuolat kelia savo kvalifikaciją bei įgyja naujų žinių.1. Vaikui ir tėvams (globėjui. sveikatos būklės pakenkimų ar fizinių sužalojimų nesukelianti aplinka. 11.3.5. sveikatos priežiūros specialistų ir kitų specialistų) skaičius 13. kurioje slaugos ir socialinio darbo srityse ir teisės aktų nustatyta tvarka yra įgijęs vadovo dirba tinkamas asmenines atestacijos pažymėjimą. patalpose Patalpos aprūpintos visais reikalingais baldais ir inventoriumi. rūpintojui) užtikrinama. socialinės globos įstaigos administracija įsitikins jų tinkamumu dirbti su vaikais. sveikatos priežiūros specialistai. socialinių pedagogų ir jų padėjėjų. priimdama darbuotojus ar telkdama į pagalbą savanorius.4. brandą. Vaikui pagal jo amžių. atskiriant bendro naudojimo patalpą širma ar kitomis priemonėmis (kai socialinė globa teikiama dienos socialinės globos centre).2. esant poreikiui. rūpintojui) užtikrinama. Personalo ir vaikų skaičiaus santykis garantuoja vaikui teikiamos socialinės teikiančio personalo skaičius globos kokybę. atitinkančiose teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus (kai socialinė globa teikiama dienos socialinės globos centre). Vaikui ir tėvams (globėjui. laisvalaikiui praleisti ir kitiems vaiko poreikiams tenkinti. Vaikas gauna socialinę globą 11. rūpintojui) užtikrinama. gerai vėdinamose patalpose.3. ir struktūra yra suformuota 12. 11. sveikatos priežiūros specialistų. Vaikui garantuojamas dienos socialinės globos centro patalpų išplanavimas ir patogiose. Vaikui ir tėvams (globėjui. kad savanorių teikiamos paslaugos yra kokybiškos. Kai vaikui socialinė globa teikiama namuose ir pagal įvertintus vaiko specialiuosius poreikius reikia pritaikyti vaiko gyvenamąją vietą. Vaikams socialinę globą 12. vaikui sudaroma privati erdvė. atestacijos pažymėjimus. rūpintojui) užtikrinama. Vaikui užtikrinama saugi ir nuo pašalinių asmenų. esančiomis dienos socialinės globos centro teritorijoje arba už dienos socialinės globos centro teritorijos ribų. Vaikui ir tėvams (globėjui. kad. Vaikas saugiai naudojasi poilsio ir rekreacijos zonomis. Specialiųjų poreikių turinčiam vaikui turi būti pritaikyta teritorija ir dienos socialinės globos centro patalpos. Vaiko tėvams (globėjui.6. psichologijos. kad socialinės globos užtikrina kvalifikuota įstaigos vadovas turi aukštąjį išsilavinimą bei žinių pedagogikos. Esant poreikiui.4. 10. kad vaikui sudarytas atsižvelgiant į vaikų skaičių.5. pedagogų. 13. aprūpintomis būtinomis higienos priemonėmis. socialinių pedagogų ir jų padėjėjų. psichologai ir kiti specialistai).

Taip pat užtikrinama. teisėsaugos ir kitomis institucijomis. Socialinės globos įstaiga užtikrina metinių ataskaitų ir kitos informacijos pateikimą steigėjui ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka ______________ . kai vaiko veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems. Socialinės globos įstaiga turi 14. padedančių apsisaugoti nuo užkrečiamų ligų. Socialinės globos įstaiga rengia ir reguliariai atnaujina informacinį biuletenį. Vaikui ir tėvams (globėjui. Vaiko tėvai (globėjas. Vyrauja geranoriška ir 16. 16. 16. geranoriška reakcija į jų skundus ir suteikiama pagalba. rūpintojas) ir socialinės globos įstaigos personalas gali konstruktyvi reakcija į kreiptis į socialinės globos įstaigos administraciją dėl iškilusių problemų ir sulaukti skundus ir pageidavimus supratimo bei palaikančios konstruktyvios reakcijos jas sprendžiant. 14.3.9. rūpintojui) užtikrinama. rūpintojui) garantuojama. savivaldybės socialinius darbuotojus ir bendruomenės atstovus. sprendžiant juose keliamus klausimus. rengiamais įtraukiant dienos socialinės globos centro tarybos. naujus gerosios praktikos pavyzdžius. paslaugas. kurias pateikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka 16. personalą ir kita. 15. Vaiko tėvai (globėjas.1. kad tais atvejais. Vaikui ir tėvams aktų nustatytus dokumentus (globėjui. tarpusavio supratimo ir susitarimo principais. Vaikui ir tėvams (globėjui. 13. 13. rūpintojui) užtikrinami profesionalūs personalo veiksmai. Vaikui ir tėvams (globėjui. VTAT atstovus. rūpintojui) užtikrinamas su vaiku susijusios informacijos ir dokumentų tvarkingas kaupimas vaiko byloje bei joje esamos informacijos konfidencialumas 15. rūpintojas) turi galimybę susipažinti su socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis. kad socialinės globos įstaiga bendradarbiaus su VTAT.3.4.4. sveikatos priežiūros.7.2. atskaitomybės.2.3. 17. reguliariai apsvarstant socialinės globos įstaigai aktualių teisės aktų pasikeitimus. rūpintojui) užtikrinama socialinės globos įstaigos darbuotojų operatyvi. Personalo. ieškant siekimo aplinka efektyvių pagalbos būdų ir formų vaiko problemoms spręsti. Palaikoma ir skatinama 15. 16. 13. teikiamas skaidrumo. Socialinę globą vaikui teikia socialinės globos įstaiga. Socialinės globos įstaigos administracija personalui užtikrina priemonių. 17. galinčiai teikti pasiūlymus administracijai ir daryti įtaką dienos socialinės globos centro veiklai. Siekdama teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas. kad socialinės globos įstaigos valdymas ir administravimas yra nuolat tobulinamas.1. Vaiko problemoms kompleksiškai spręsti užtikrinamas personalo komandinis darbas. kitų specialistų pagalba. švietimo. socialinės globos įstaiga bendradarbiauja su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitomis kontrolės institucijomis.10. viešumo principais 17. vaiko ir tėvų (globėjų. taikymą VI sritis. rūpintojui) užtikrinama socialinės globos kokybė ir socialinės globos normų laikymasis. tobulėjimo bei kokybės 15.8. Dienos socialinės globos centre sudaromos sąlygos veikti dienos socialinės globos centro tarybai. Socialinė globa organizuojama vadovaujantis socialinės globos įstaigos strateginiu bei metiniu veiklos planais. aptariant socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo ir socialinės globos įstaigos įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas 17. 13. Vaikui teikiamų paslaugų kokybę garantuoja personalui teikiama reguliari ir kokybiška socialinės globos įstaigos darbuotojų.4.2. socialinės globos įstaigai nuolat atliekant socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimą teisės aktų nustatyta tvarka. 15. Vaikui ir tėvams (globėjui. 15. Skatinamos personalo iniciatyvos tobulinti komandinį darbą. jo saugumo interesais naudojamos priemonės nepažeis vaiko teisių ir jo teisėtų interesų. rūpintojų) santykiai grindžiami abipusės pagarbos. Vaiko tėvams (globėjui. Valdymas ir administravimas 14.5.2.1.1. veikla grindžiama kuriame pateikiama informacija apie socialinės globos įstaigą. turinti visus įstaigos visus reikalingus ir teisės steigimą ir veiklą reglamentuojančius dokumentus. Socialinės globos įstaigos 17. Personalui sudaroma profesinį tobulėjimą motyvuojanti aplinka ir galimybės personalo nuolatinio kelti profesinę kvalifikaciją.

susijusius su amžiumi. kad bus įvertinti visi asmens sveikatos. prašymą ir. teikimo laikas. atsižvelgiant į asmens individualias savybes bei ypatumus. religija. laikantis socialinės globos 2. teikiamas rūpintojui. giminaičiams yra prieinama informacija apie socialinės globos namus.3. galinčiais kelti grėsmę kitų socialinės globos namuose gyvenančių asmenų sveikatai (jeigu įstaigų nuostatai nenumato kitaip). pasikeitus asmens sveikatos būklei. negalia (toliau vadinama – 1. 2. Užtikrinamas asmens 2. kai socialines paslaugas organizuoja tikslingumas. Socialinės globos normų aprašo 4 priedas SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ IR SUAUGUSIŲ ASMENŲ SU NEGALIA ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS NORMOS. paremtas savivaldybė. 2.8.1. specialieji. Asmens poreikių vertinimo procese užtikrinamas paties asmens. visų reikalingų specialistų dalyvavimas. planavimas ir asmens apgyvendinimas 1. etnine kilme. asmens socialinės globos poreikį. 2. 2. somatiniais bei kitais susirgimais. 2. jo globėjui. kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumas (tarp jų ir suaugę asmenys su sunkia negalia) bei dalinis nesavarankiškumas. rūpintojo. sergantys aktyviąja tuberkulioze. priėmusi sprendimą skirti socialinę globą asmeniui socialinės globos namuose (tais atvejais. Asmeniui. nariams ar artimiesiems 1. bus inicijuojamas asmens socialinės globos poreikio pervertinimas 3. rūpintojui.4. Asmeniui suteikiama galimybė jam priimtina forma pareikšti savo nuomonę suaugusiam asmeniui su apie socialinės globos namų parinkimą. rūpintojas ir savivaldybė. rūpintojui.3. teisės aktų nustatyta tvarka įvertinus asmens poreikių vertinimu. grupiniuose gyvenimo namuose suaugusiems asmenims su negalia gali būti apgyvendinami suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia. socialinės globos namai įvertina ir savo įstaigos galimybes šias paslaugas suteikti. specializuotuose socialinės globos ir slaugos namuose. Asmeniui socialinė globa socialinės globos namuose pradedama teikti pagal socialinės globos asmens ar jo globėjo. kalba. grupiniuose gyvenimo namuose senyvo amžiaus procedūros asmenims gali būti apgyvendinami senatvės pensijos amžių sukakę asmenys. kitiems šeimos paslaugas. Asmeniui ar jo globėjui. Socialinės globos normų charakteristikos turinys Nr. 3. apie tai turi būti informuojamas asmuo ar jo globėjas. jo globėjui. specialiuosiuose socialinės globos namuose socialinės globos namuose. Asmeniui. Jei socialinės globos namai neturi galimybių suteikti asmeniui būtinų paslaugų. Šiuo atveju tęsti socialinės globos teikimą asmeniui leidžiama tik gavus raštišką asmens ar jo globėjo. Ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai senų žmonių socialinės globos skyrimo bei apgyvendinimo namuose. ūmiais infekciniais. TAIKOMOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAMS Eil Socialinės globos normų . kai asmuo apgyvendinamas savivaldybės sprendimu).6. pareigos. atsakomybė ir kitos sąlygos. galimybė susipažinti su sudaromos sąlygos apsilankyti socialinės globos namuose prieš pradedant asmeniui socialinės globos namais teikti socialinę globą 2. kurioje numatomos socialinės globos teikimo sutarties. abiejų šalių teisės. kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams užtikrinama giminaičiams pageidaujant ir suderinus su socialinės globos namų administracija. rasine priklausomybe ir kita. I sritis. socialinių įgūdžių ugdymo ir kiti poreikiai. Socialinė globa asmeniui teikiama pagal asmens ar jo globėjo.2. Senyvo amžiaus asmeniui ir 1. personalą ir kita. 2. Detaliai vertindami asmens konkrečių paslaugų poreikius. kad. Į socialinės globos namus negali būti priimami asmenys. Asmeniui užtikrinama. rūpintojo sutikimą. .1. kitiems šeimos nariams ar artimiesiems asmuo) ar jo globėjui. jo poreikiams ar kitoms aplinkybėms. atitinkančios sąlygos. Paslaugų paskyrimas.5. lytimi. kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumas (tarp jų ir senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su sunkia negalia) ar dalinis nesavarankiškumas.7.1. rūpintojo ir rūpintojui yra garantuojamas socialinės globos namų sutartį. Ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia. savivaldybės sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę (trumpalaikę) išsamiu ir visapusišku socialinę globą socialinės globos namuose. Asmeniui užtikrinama.2.

6.2. Asmuo ar jo globėjas. kad. numatoma. rašomos žymos apie periodiškai vykdomą ISGP peržiūrą (kokie buvo pokyčiai. jei tai neprieštarauja jo interesams. jei to reikalauja asmens sveikatos būklė. yra užtikrinamas paties asmens dalyvavimas. priėmusi sprendimą skirti asmeniui socialinę globą socialinės globos namuose (tais atvejais. Socialinei globai asmeniui teikti sudaromas ISGP. Asmeniui yra užtikrinama.). kurioje yra socialinės globos geriausią interesą.3. Socialinės globos namai užtikrina. Asmens gerovės užtikrinimas teikiant socialinę globą 6. Asmeniui gali būti suteikiama teisė vartoti medikamentus ir paties asmens ar jo globėjo.1. Asmeniui teikiamų paslaugų 5.1. vadovaujantis šių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės paslaugas. jei tai neprieštarauja asmens interesams. Medikamentai saugojami. dalyvaujant ir socialiniams darbuotojams savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirtiems vertinti senyvo amžiaus asmenų ar asmenų su negalia (šeimų) socialinių paslaugų poreikį (toliau vadinama – savivaldybės socialiniai darbuotojai). vadinama – ISGP) sveikatos. kiti socialinės globos namų veiklą reglamentuojantys dokumentai.5. suderintos su nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros priemonėmis 5. susijusios su šių poreikių tenkinimu.6. Asmuo žino. vadovaujantis sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais. kad ISGP bus parengtas laiku. detalizuojamos paslaugos (socialinės. peržiūrint ir tikslinant ISGP. gaunami ir vartojami pagal reikalavimus. rūpintojui prisiimant atsakomybę už galimas pasekmes. susijusioms su asmens sveikatos būklės pasikeitimais. su asmens sveikatos būkle ar efektyvumas užtikrinamas asmens poreikiais susijusioms aplinkybėms.4. 5. Asmeniui užtikrinama.2. 4. įvertinami asmens paslaugų poreikių pokyčiai bei numatomos naujos priemonės. 6. kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams. esant poreikiui ir galimybėms – kiti šeimos nariai ar artimieji giminaičiai. asmens geriausius teisėtus 3. turi būti atsižvelgta. Asmeniui socialinės globos namai užtikrina teisę pasirinkti sveikatos priežiūros siekiama užtikrinti asmens įstaigą ar gydytoją toje savivaldybės teritorijoje. kas patikslinta) ir kita. periodiškai peržiūrint ir 5. esant galimybei. rūpintojas. kad sutartis gali būti nutraukta asmens ar jo globėjo.1. rūpintojas informuojamas. šeimą. kiti specialistai. psichologinės ir kt. gauti informaciją apie ISGP sudarymo ir vykdymo eigą II sritis. Į asmens nuomonę. kai asmuo socialinės globos namuose apgyvendinamas savivaldybės sprendimu). reglamentuojančiais gyvenimą socialinės globos namuose. informacija iš šeimos gydytojo individualus socialinės apie asmens sveikatos būklę.2.2. rūpintojas ir savivaldybė. jo globėjas. Asmuo ar jo globėjas. esant poreikiui. asmeniui ar jo globėjui. Asmens globėjui. 6. 4. bus informuotas asmuo. pasirašymas su socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklėmis ar kitais dokumentais. rūpintojo arba socialinės globos namų iniciatyva. Sutartis nutraukiama tik įsitikinus dėl asmens saugumo. Jį sudaro socialinės globos namų specialistai. kad. kad. Asmuo jam priimtina forma iki sutarties pasirašymo turi būti supažindinamas interesus. kad jis nebus paliekamas be specialisto priežiūros. kurios asmeniui bus teikiamos. Sudarant.3. kuriuos nustato sveikatos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai bei socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklės. rūpintojui. rūpintojo nuožiūra. Asmeniui užtikrinamas aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugų sveikatos priežiūros organizavimas laiku. atsiradus naujoms. užtikrinančias aktais. asmens fizinę ir psichikos 6. prieš nutraukiant sutartį socialinės globos namų iniciatyva. 6. socialinės globos jam tęstinumo 4. ISGP yra peržiūrimas ir tikslinamas.4.3. apie tai nedelsiant informuojami asmens globėjas. 4. Asmeniui su sunkia negalia pagal įvertintus poreikius ISGP turi būti numatytos papildomos priemonės.3. 3. . kokiomis priemonėmis bus siekiama globos planas (toliau socialinės globos uždavinių įgyvendinimo. Teikiant socialinę globą. užtikrinama galimybė nuolat palaikyti ryšį su asmeniu ir socialinės globos namais. organizuojant tinkamas 6. Asmeniui pagal įvertintus 4. saugumu ar kitomis aplinkybėmis. socialinės globos namai organizuoja slaugos ar kitas pirminės sveikatą sveikatos priežiūros paslaugas. kuriame pateikiama poreikius sudaromas informacija apie asmens socialinius ryšius. teikiant socialinę globą ir iškilus problemoms. rūpintojas žino. Peržiūrėtame ir patikslintame ISGP turi būti pateikiama socialinės globos patikslinant ISGP teikimo laikotarpiu pasiektų rezultatų analizė. Esant būtinybei. laiku namai.

asmeniui užtikrinama pagalba atliekant buitines. kiek įmanoma. telefonu. interesus bei požiūrį. tarpininkaujama. Asmens kasdieninis gyvenimas ir veikla organizuojami lanksčiai. ryšių stiprinimas. „Savas asmuo“ parenkamas. yra skatinamas jų bendravimas ir tarpusavio globos namų gyventojais. siekiant poreikius ir savarankiškumo suderinti asmens pageidavimus ir socialinės globos namų galimybes. priežiūra ir dvasinė pagalba. gyvenimiška patirtis. garantuojamas jo dvasinių. kad asmuo atkurtų nutrūkusius ryšius užmegzti ir palaikyti su šeimos nariais. ir artimiesiems giminaičiams ir sudaro galimybes jiems būti prie mirštančiojo. pagrįsta abipusiu asmens ir personalo tarpusavio supratimo. religijos. kad šiam vertinamas ir saugus darbuotojui. 9. į asmens sveikatos būklę ir maitinimo dažnumas.). Asmeniui mirštant.3. kaip nustatyta ISGP. išnaudojimo.3. draugais. šeimos nariams. padedančiomis lavinti bei palaikyti asmens dėl sveikatos būklės neturimus ar prarastus įgūdžius.1. įžeidinėjimų dėl savo rasės. artimaisiais giminaičiais. Asmuo turi teisę rinktis dalyvavimą pagalbos sau grupėse ar kitoje grupinėje veikloje socialinės globos namuose ar už jų ribų. užtikrinanti pagarbą bei fizinių. kuris juo rūpinasi. savitvarkos. Asmeniui užtikrinama. yra taikomos alternatyvios komunikacijos priemonės (gestų kalba.3. Asmens įvairiapusiškų poreikių užtikrinimas 8. bendruomene 10. Asmeniui užtikrinama 9. asmeniui padedama kontroliuoti elgesį stresinėse situacijose. rūpintojui. vertinama jo nuomonė. jis galės patikėti savo problemas. kad būtų išspręsti konfliktai. tvarkytis gyvenamąjį kambarį ir kita. socialinių.3. Asmeniui užtikrinamas bendradarbiavimas su reikalingomis institucijomis. gerbiant kito asmens norus. Asmuo turi teisę išsakyti pageidavimus asmens ir socialinės globos dėl asmenį aptarnaujančio personalo. kurioje jis jaučiasi globos namų darbuotoju – „savu asmeniu“. užtikrinant privatumą ir orumą. Asmeniui užtikrinama. globą. analizuojamos juos sukėlusios priežastys bei priimami sprendimai jų prevencijos ateityje tikslais 7. prižiūri ir išklauso. Asmens dalyvavimas.1. yra registruojami. negalios. Užtikrinama galimybė mirštančiajam išreikšti valią dėl jo asmeninių daiktų suteikiama kvalifikuota tvarkymo. lygį 8. atsižvelgiant asmens sveikatos būklę. asmeninių savybių ir kita. Asmuo gauna jo fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį. socialinės globos namai praneša apie jo būklę jo globėjui. dėl gyvenamojo kambario kaimyno (-ų) namų darbuotojų pasirinkimo ir kita.4. Esant poreikiui. diskriminacijos. sprendžiant asmens paslaugų organizavimo ir kasdieninio gyvenimo problemas 11. pasitikėjimu. Socialinės globos namai tarpininkauja.4. galimybė viešai reikšti savo nuomonę.1. . kuris dėl sveikatos būklės neturi ar yra praradęs kalbos ar kitus bendravimo gebėjimus. saviraiškos funkcijas bei aprūpinama priemonėmis. Asmuo išklausomas. 6. Esant poreikiui.2. palaidojimo ir kitų su asmens mirtimi susijusių dalykų. neribojamos galimybės dalyvauti visuomeninėje veikloje. o esant poreikiui ir galimybėms. Socialinės globos namuose apgyvendinus giminaičiais. reikiamą tinkamas maitinimo kiekį energetinių verčių bei reikiamą kaloringumą turintį maitinimą.2. netekčių metu. jei tai socialinius ryšius su šeimos neprieštarauja asmens interesams. Asmuo yra skatinamas bendrauti su kitais socialinių globos namų gyventojais. Esant poreikiui. visi nelaimingi įvykiai. sveikatos būklės. Asmeniui užtikrinamas 11. Asmeniui sudaroma 8. Socialinės globos namuose apsigyvenęs asmuo supažindinamas su socialinės meile. susiję su asmens sveikatos būklės pasikeitimu (pablogėjimu) ar asmens teisių pažeidimais. Asmens kasdieninė veikla organizuojama ir buitinės paslaugos teikiamos taip. prievartos. padeda palaikyti kontaktus su nariais. Asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinamas laisvas politinių pažiūrų pasirinkimas. kad palaikytų. pagarba ir 9. siekiama aplinka. pažįstamais. socialinės padėties. susitikimus su dvasininkais ar artimaisiais. užtikrinamas asmeniui reikalingas maisto racionas. Esant poreikiui. pilietybės. asmeniui yra sudaromos galimybės bendrauti laiškais. 9. 10. Užtikrinant asmens saugumą. Asmeniui pagal jo poreikius ir savarankiškumo lygį užtikrinama socialinė galimybė gauti socialinę globa ir kitos jo interesus atitinkančios paslaugos. skatintų ir motyvuotų asmenį būti kuo savarankiškesni (gamintis maistą savo reikmėms. pagalbos sau grupes. Asmeniui padedama 10. 8. Brailio raštas ir kita) 9. siūlant specialistų pagalbą. kitais socialinės vienos šeimos narius. jam mirštant.1. psichologinių. kad. 7.5. internetu.2. krizių. atitinkančią jo 8. Asmeniui. 9.1. Mirštančiam asmeniui 7. Užtikrinama asmens apsauga nuo smurto. jei asmuo taip pageidauja (pageidavo) III sritis.2. artimaisiais bendruomene.4. atsižvelgiant į asmens nuomonę. religinių reikmių tenkinimas. aktyvumas bei prisidėjimas prie bendros socialinės globos namų gerovės kūrimo yra skatinamas ir palaikomas 10. Atsižvelgiant į organizavimas. 10. supratimą 7.7. asociacijomis ir kita.

tačiau tik apie tai iš anksto pranešus asmeniui ir gavus jo sutikimą. Asmeniui sudaroma galimybė jam suprantama forma kasdien susipažinti su poreikius meniu. individualius asmens 11. galimybes ir pageidavimus sudaromos sąlygos užsiimti maisto savo poreikiams ruošimu.5. jis bus jam priimtina forma supažindintas su gautomis išvadomis bei sprendimais. 13. o esant poreikiui.10. Jokiomis priemonėmis nėra varžoma asmens laisvė išsakyti savo nuomonę.4. kad jo nuomonė. kad asmuo atliktų pilietines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka 13. praneša atitinkamai institucijai apie netinkamai vykdomas globėjo. socialinės globos namų administracija užtikrina visapusišką šio asmens interesų atstovavimą. globos. turi būti išklausoma ir vertinama. rūpintoju. į kurios pateiktus pagrįstus pasiūlymus socialinės globos namų administracija atsižvelgia organizuodama namų veiklą . Jeigu neveiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens globėjas. išanalizuoti ir į juos bus 13. Socialinės globos namuose tarpininkaujama. Asmuo yra supažindintas su nusiskundimų. testamento sudarymo ir kitais klausimais.9. 12. kad tais atvejais. pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento. psichologinės.3.1.8. naudojant ir apskaitant asmens pinigus ir materialines vertybes. kuri užtikrina asmens interesus saugant. Neveiksnaus ar ribotai veiksnaus asmens nuomonė.5. Asmens pageidavimu asmeniui sudaromos sąlygos be pašalinių asmenų gauti konsultacijas ir kitas paslaugas turtiniais. į nusiskundimai bus išklausyti. 12. 12. išskyrus atvejus.3. 12. Asmens pinigai ir materialinės vertybės administruojami teisės aktų nustatyta tvarka bei tvarkomi pagal socialinės globos namų vadovo patvirtintą gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir saugojimo tvarką. 11. Asmens kreipimosi teisė neturi būti varžoma. Pagerėjus asmens sveikatos būklei ar atsiradus kitoms aplinkybėms. 12. kurias socialinių globos namai operatyviai ir konstruktyviai reaguoja.1. kai asmens veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems. 13. turi būti atsižvelgta. Socialinės globos namuose veikia socialinės globos namų taryba. pageidavimus ar kritines pastabas dėl problemų. Asmuo su visais jo pageidaujamais asmenimis gali pasimatyti pagal socialinės asmens teisės. rūpintoju paskirtas fizinis asmuo. išgerti šiltos kavos ar arbatos. Asmuo yra supažindintas su savo teise kreiptis į socialinės globos namų administraciją. Asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. baigus nagrinėti skundą ar prašymą. Asmens saugumas jo gyvenamajame kambaryje užtikrinamas nepažeidžiant jo privatumo ir orumo. problemos. asmens saugumo interesais naudojamos priemonės nepažeis jo teisių ir jo teisėtų interesų. Jeigu neveiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens globėju. globos namų vidaus tvarkos taisyklėse ar kituose socialinės globos namų veiklą neatsižvelgiant į asmens reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytą ir su socialinės globos namų taryba veiksnumą ar sveikatos būklę aptartą tvaiką. kai tie pasimatymai kelia pavojų jo ar aplinkinių sveikatai ar saugumui. rūpintojo funkcijas. asmeniui užtikrinama individuali. 12.3. diskretiška personalo pagalba valgant IV sritis.2. finansiniais.11. iškilusių teikiant socialinę globą. stalo serviravimu ar panašia veikla.2. galinčioms daryti įtaką asmens neveiksnumui (ribojamam veiksnumui). 12. Esant būtinumui.6. draudimo. 11. rūpintojas yra socialinės globos namai. Asmeniui yra užtikrinama. siekiant užtikrinti jo geriausią interesą. Užtikrinamos ir ginamos 12. 12. diskriminacijos ar kitų asmens teisių pažeidimų. asmuo gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas su kitu asmeniu. Asmeniui užtikrinama. Esant būtinumui. prašymų pateikimo bei jų konstruktyviai reaguojama nagrinėjimo socialinės globos namuose procedūra ir žino.2. Asmeniui sudaromos sąlygos bet kuriuo metu. 12. esant poreikiui. 11. esant galimybei. seksualinės prievartos.7. į kuriuos. kad. Asmens teisių apsauga 12. socialinės globos namai nuolat palaiko ryšius ir bendradarbiauja su asmens globėju. materialinės ar finansinės.4. socialinės globos namai kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl neveiksnumo (ribojamo veiksnumo) peržiūrėjimo inicijavimo. rūpybos funkcijų vykdymą. personalą ar institucijas už socialinės globos namų ribų dėl įvykusios ar galimos fizinės. 12.

Asmeniui užtikrinama. šio tipo statiniams galiojančias statybos projektavimo. interesą kaip ir buvo apgyvendintas. Prieš pašalinant elgesį asmenį iš socialinės globos namų. pas kurį išvyksta neveiksnus (ribotai veiksnus) asmuo. remiantis socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklėse ar kituose socialinės globos namų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta tvarka.5. darbų ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus bei tenkina senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia poreikius. bus pakviestas dalyvauti pats asmuo. svarstant jo pašalinimo iš socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklių ar klausimą. paslaugos bendruomenėje ar kad jis galės savarankiškai gyventi. Asmens išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą trukmė nėra ribojama. Aplinka ir būstas 16.4. rūpintoją).1. socialinės globos namų 14. šeimos narius. kurioje pastarasis įsipareigoja tinkamai prižiūrėti neveiksnų (ribotai veiksnų) asmenį. kuri yra nesunkiai pasiekiama visuomeniniu saugi. rūpintojas. gerai sutvarkyta ir jo transportu.7. gyvenamosios vietos savivaldybės išvadas dėl šio asmens ir šeimos galimybių tinkamai prižiūrėti neveiksnų (ribotai veiksnų) asmenį jo laikino išvykimo laikotarpiu. Asmuo gali būti pašalintas iš 14. artimuosius giminaičius. pas kurį neveiksnus (ribotai veiksnus) asmuo išvyksta (išskyrus teismo sprendimu paskirtą globėją. saugiai naudotis poilsio ir rekreacijos zonomis. 16. neradus kitų efektyvių būdų 14. sanitarines-higienines. kad jis gali laikinai galimybė išvykti laikinai ar savo noru (iki 90 kalendorinių dienų per metus) išvykti iš socialinės globos namų visam laikui.6. jam užtikrinama pritaikyta aplinka. Socialinės globos namų vieta. rūpintoją. socialinės teisėtvarkos pažeidimus tik globos namų darbuotojai. socialinės globos teikimo 16.2.1. kad asmeniui bus užtikrintos tinkamos gyvenimo sąlygos. sudaro galimybes asmeniui dalyvauti bendruomenės gyvenime ir skatina poreikiams tenkinti tinkama asmens socialinę integraciją į bendruomenę. Asmuo žino. asmeniui priskirtas „savas asmuo“.14. bendro vieta bei jos aplinka naudojimo patalpų bei gyvenamųjų patalpų išplanavimas ir įrengimas atitinka socialinės globos namų paskirtį. Neveiksnus (ribotai veiksnus) asmuo visam laikui gali išvykti tik pas teismo paskirtą globėją.5. artimuosius giminaičius ir pažįstamus. nuodugniai išnagrinėjus šių socialinės globos namų tarybos atstovai. 15. Asmeniui užtikrinama. pas kurį laikinai išvykstama. Asmeniui užtikrinama galimybė greitai (neišeinant iš savo gyvenamojo kambario) išsikviesti personalą. Asmeniui užtikrinama 15. kad iki jo pašalinimo iš socialinės globos namų. kad visais laikino išvykimo atvejais asmuo laikysis teisės aktų nustatytų įsipareigojimų socialinės globos namams ir mokės už socialinę globą teisės aktų nustatyta tvarka. užtikrinti asmens geriausią išlaikant jam galimybę grįžti į socialinės globos namus tomis pačiomis sąlygomis. kad už dažnus vidaus tvarkos taisyklių ar teisėtvarkos socialinės globos namų už pažeidimus jis gali būti pašalintas iš socialinės globos namų. 16. pažįstamus metu asmuo bus prižiūrėtas ir juo bus tinkamai pasirūpinta. 15. Asmuo.3. kad. Asmeniui garantuojama 16. Teikiant ilgalaikę socialinę globą asmeniui užtikrinama. bus paveikti asmens neigiamą sprendžiamas jo socialinės globos tęstinumo ir saugumo klausimas. 15. Socialinės globos namai įsitikina. yra supažindinamas su laikino išvykimo iš socialinės globos namų tvarka. globėjas. asmeniui turi būti sudaryta galimybė pasinaudoti ryšių ir telekomunikacijų priemonėmis socialinės globos namuose . 16. prieš išvykstant raštu patvirtinama. 15. 15.1. Asmuo. siekiant pas globėją. 16. globėjas. kad socialinės globos namų teritorijos. savo noru iš socialinės globos namų gali išvykti visam laikui. Asmeniui užtikrinamos galimybės lengvai judėti socialinės globos namų teritorijoje ir patalpose. rūpintojas ar kitas asmuo. Esant poreikiui ir būtinybei. kad laikino išvykimo savo noru pas globėją. rūpintoją. Asmuo. šeimos narius. turintis specialiųjų poreikių. savivaldybės socialiniai darbuotojai ir kiti pažeidimų priežastis ir savivaldybės atstovai. 15.3. kuris yra veiksnus.4. yra aprūpinamas reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis bei saugumą garantuojančia įranga.2.2.3.6. rūpintoją V sritis. sudaro sutartį. reikalinga kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti. Asmeniui užtikrinama. socialinės globos namų administracijai įsitikinus. Neveiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens laikino išvykimo atveju socialinės globos namų administracija su asmeniu. esančiomis socialinės globos namų teritorijoje arba už socialinės globos namų teritorijos ribų. Tokio pobūdžio sutartis sudaroma tik socialinės globos namų administracijai turint asmens. jeigu to reikalauja jo sveikatos būklė. turi būti įsitikinta dėl jo saugumo ir galimybių savarankiškai gyventi arba socialinės globos tęstinumo savivaldybėje užtikrinimo 15. dirbę su gyventoju.

17. Pagal socialinės globos privatumas ir orumas namų galimybes ir gyventojų pageidavimus gali būti įrengtos ir kitos patalpos – maldos kambarys. namų aplinkai 18. asmeniui jo gyvenamajame kambaryje sudaroma privati erdvė.17. rūkomasis ir kita. Asmuo naudojasi 17.1. 17.3. teikiančio paslaugas. teikiančio paslaugas (socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų. Asmeniui garantuojama. Siekiant palaikyti ir stiprinti asmens savarankiškumą. aprūpintos reikalinga įranga bei būtinomis asmens higienos priemonėmis. 20.5. skaičius. 20. Asmuo gali naudotis poilsiui bei užimtumui skirtais kambariais.4. charakteriai. atskirta širma. jų 20. Asmeniui sudaroma galimybė saugiai laikyti savo asmeninius daiktus. biblioteka-skaitykla. tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui. Asmuo gyvena socialinės globos namuose. įrengtais pagal gyventojų poreikius ir socialinės globos namų galimybes. poreikiai.4. skaičių. jo saugumo interesais asmens orumas užtikrinamas personalo profesionaliais veiksmais.3. kad tuo atveju. kad asmens higienos patalpos – tualetai. laiku organizuojamas gyventojų drabužių ir patalynės skalbimas. turi būti užtikrintas didesnis personalo. 18. 17. sveikatos priežiūros specialistų.2. Socialinės globos namai užtikrina asmeniui kokybiškos socialinės globos teikimą visą parą. ir kita.5. Asmeniui sudaromos sąlygos dalyvauti kuriant higienišką aplinką – jam tokios aplinkos kūrimo pačiam tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamojo kambario.3.1.4.1. skirtos būtinomis patalpomis.2. psichologų ir kitų specialistų). psichologų ir interesus. asmenų skaičių. laisvalaikio organizavimo. kad jo gyvenamajame kambaryje langų aukštis ir lovos vieta sudarys galimybę stebėti aplinką pro langą sėdint ar gulint 19. įvertinus jo savarankiškumą. sveikatos priežiūros specialistų. Asmeniui užtikrinama. atitinkantį teisės aktų nustatytus reikalavimus ir asmens poreikius. Asmens gyvenamasis kambarys sutvarkytas jaukiai.7. Užtikrinama. jei tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui. 17. atsižvelgiant į asmens pageidavimus ir vadovaujantis teisės aktų nustatytais higienos reikalavimais įrengiant pakankamą gyvenamųjų kambarių apšvietimą VI sritis. jeigu jis pageidauja.4. Asmuo gyvena šiltose. skatinant jį patį sveikas ir saugias gyvenimo juose sąlygas. taip pat sudaromos sąlygos asmeniui pačiam skalbti savo drabužius. šeimyniniai ryšiai. valgomojo. Asmeniui patogumai bei higieniška garantuojama. o esant būtinumui. prausimosi/maudymosi patalpos – yra lengvai ir greitai pasiekiamos. asmeniui užtikrinama. užimtumo. 18.2. Personalas 20.6. garantuojančios privatumą. ir bendrų socialinės globos namų patalpų švarą bei tvarką. gerai vėdinamose ir tinkamai apšviestose patalpose. Asmeniui su sunkia negalia ar asmeniui. Asmeniui užtikrinama. numatydami teisės aktų reglamentuotą personalo ir globojamų asmenų skaičiaus santykį dieną ir naktį . 20. 17. 17. atitinkantis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus.3. pirtis. gyvenamųjų kasdieniniam gyvenimui kambarių. 19. Judėjimo negalią turinčiam asmeniui užtikrinama. Esant asmens pageidavimui arba nustatytam poreikiui. Asmeniui užtikrinamas privatumą suteikiantis gyvenamasis plotas. turimą negalią kitų specialistų). kad higienos patalpos bus pritaikytos specialiesiems poreikiams. Asmeniui jo gyvenamajame kambaryje užtikrinamos sąlygos skaityti ar užsiimti kita veikla. kad esamas personalo skaičiaus ir globojamų asmenų personalo struktūra yra skaičiaus santykis butų toks. t. patogios naudotis. reikalingi komunaliniai atitinkančiose teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus. pritaikytos gyvenimui ir būtiniems šio tipo kuriose užtikrinamas jo socialinės globos namų gyventojų poreikiams tenkinti.2. kad garantuotų teikiamos socialinės globos kokybę ir suformuota atsižvelgiant į tinkamą socialinės globos namų veiklos organizavimą. jeigu. kuris kartu yra ir socialinės rizikos suaugęs asmuo. pagal galimybes prisidėti prie 19. išklausant asmens pageidavimus dėl kaimynų pasirinkimo ir įvertinant kiekvieno asmens sugebėjimą prisitaikyti prie gyvenamojo kambario kaimyno (-ų) 18. kad ISGP bus įgyvendinamas užtikrinant personalo specialiuosius poreikius ir (socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų. Tais atvejais. Asmuo gali užsirakinti savo gyvenamajame kambaryje. Asmens gyvenamoji aplinka 18. kad visų socialinės globos namų patalpų tvarka ir švara užtikrina aplinka. y. derinami kambaryje gyvenančių asmenų interesai. kai gyvenamajame kambaryje gyvena keli asmenys. virtuvėlės. Socialinę globą teikiančio 20. Asmeniui užtikrinami 19. aplinka artima namų yra kiek galima artimesnė aplinkai. kai asmens veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems. individualiam maisto gaminimui. 19. kurių patalpos.1.

Asmeniui. Valdymas ir administravimas 22. Skatinamos personalo nuolatinio personalo iniciatyvos tobulinti komandinį darbą. 23.2. Asmeniui teikiamų paslaugų kokybę garantuoja personalui teikiama reguliari ir kokybiška socialinės globos namuose dirbančių kolegų. kad personalas savo darbe vadovaujasi bendražmogiškos etikos normomis ir atitinkamų profesijų etikos kodeksais. kad socialinės globos namai bendradarbiauja su sveikatos priežiūros. Asmeniui užtikrinama. aktuose nustatytus 22. jo globėją. 21. rūpintojas. užtikrinamas personalo komandinis darbas ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas. nuomonę dėl socialinės 24. Socialinės globos namų administracija personalui sudaro profesinį tobulėjimą palaikoma ir skatinama motyvuojančią aplinką ir galimybes kelti profesinę kvalifikaciją. šeimos nariai ar artimieji giminaičiai bei konstruktyvi reakcija į personalas gali kreiptis į socialinės globos namų administraciją dėl iškilusių skundus ir pageidavimus. kad asmeniui paslaugas teikiantis personalas nuolat kels savo kvalifikaciją bei įgis naujų žinių. 21. teisėsaugos ir kitomis institucijomis. socialinės globos namų administracija įsitikins jų tinkamumu dirbti su senyvo amžiaus asmenimis. išklausęs mokymus. suaugusiais asmenimis su negalia. jo globėjas. šeimos nariai ar artimieji giminaičiai turi turėti galimybę susipažinti su socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis. kad socialinės globos namų vadovas turi aukštąjį užtikrina kvalifikuota išsilavinimą bei žinių sveikatos apsaugos. kad paslaugas teikia personalas (socialiniai darbuotojai amžiaus asmenimis. savybes dirbti su senyvo 21. įgijęs negalia turintis personalas licencijas. Asmeniui užtikrinama.4. kad socialinę globą jam teikia socialinės globos namai.6. Asmeniui garantuojama. 21.1. kad savanorių teikiamos paslaugos yra kokybiškos. rūpintoją. tarpusavio supratimo ir susitarimo principais VII sritis.9. Personalo ir asmens santykiai grindžiami abipusės pagarbos. Asmeniui užtikrinama. 24. socialinio darbo srityse ir yra įgijęs vadovo atestacijos dirba tinkamas asmenines pažymėjimą teisės aktų nustatyta tvarka. visus reikalingus ir teisės turintys visus įstaigos steigimą ir veiklą reglamentuojančius dokumentus. kad.8. specialistų komanda. geranoriška reakcija į jų skundus ir suteikiama pagalba sprendžiant juose keliamus klausimus. Asmeniui užtikrinama.2. 21. padedančių apsisaugoti nuo užkrečiamų ligų. telkdama į pagalbą savanorius. Asmens poreikių tenkinimą 21. turintis teisės suaugusiais asmenimis su aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą.3. kurias pateikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka 24. 21.4. Asmeniui užtikrinamas su asmeniu susijusios informacijos ir dokumentų dokumentus tvarkingas kaupimas jo byloje bei joje esamos informacijos konfidencialumas. ieškant efektyvių pagalbos būdų ir tobulėjimo bei kokybės formų asmens problemoms spręsti. psichologijos. reguliariai apsvarstant socialinės globos namams aktualių teisės aktų pasikeitimus.3. priimdama darbuotojus. Asmeniui garantuojama. Asmeniui užtikrinama. Asmeniui užtikrinama. aptariant socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo ir socialinės globos namų įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas .1. Socialinės globos namuose 23. rūpintojas. siekimo aplinka 23. Asmuo. kuri gali teikti pasiūlymus administracijai ir daryti įtaką tobulinant socialinės globos namų veiklą. jo globėjas. Socialinės globos namai turi 22. Vyrauja geranoriška ir 24. atestacijos pažymėjimus teisės aktų nustatyta tvarka.1. 23. Socialinės globos namų administracija personalui užtikrina priemonių. taikymą. 21. rūpintojui.4. socialinės globos namams nuolat atliekant socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimą teisės aktų nustatyta tvarka. 21. ir jų padėjėjai.5. psichologai ir kiti).1. kad personalas užtikrina informacijos apie asmenį.3. Savanorių veikla yra kolegiškai prižiūrima socialinės globos namų specialistų.21.5. šeimos nariams ar artimiesiems globos namų veiklos giminaičiams užtikrinama socialinės globos namų darbuotojų operatyvi.2 Asmeniui užtikrinama. gerontologijos. kitų specialistų pagalba. Asmeniui užtikrinama socialinės globos kokybė ir socialinės globos normų laikymasis. 24. šeimos narius ar artimuosius giminaičius konfidencialumą.7. 23. sveikatos priežiūros specialistai. Asmuo. reikalingų darbe. problemų ir sulaukti supratimo bei palaikančios konstruktyvios reakcijos jas asmuo gali pareikšti savo sprendžiant. Siekiant asmens problemas spręsti kompleksiškai. 21. jo globėjui.10. kurioje paliatyvinės slaugos. Socialinės globos namuose sudaromos sąlygos socialinės globos namų tarybos veiklai. naujus gerosios praktikos pavyzdžius. Asmeniui užtikrinama. kad socialinės globos namų valdymas ir administravimas yra nuolat tobulinamas. švietimo. 23.2. sveikatos.

Socialinė globa organizuojama vadovaujantis socialinės globos namų strateginiu bei metiniu veiklos planais.4.1. socialinės globos namai bendradarbiauja su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitomis kontrolės institucijomis. iš veikla grindžiama kurio galima sužinoti apie socialinės globos namų veiklą. skaidrumo.3.2. Socialinės globos namai rengia ir reguliariai atnaujina informacinį biuletenį.25. Siekdami teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas. 25. globėjus. teikiamas paslaugas ir kita. informuotumo principais 25. gyvenimo juose sąlygas. rūpintojus ir bendruomenę. Socialinės globos namų 25. atskaitomybės. rengiamais įtraukiant socialinės globos namuose gyvenančius asmenis. 25. vadovaujasi teikiamomis rekomendacijomis ir pan. Socialinės globos namai užtikrina ataskaitų ir kitos informacijos pateikimą steigėjui ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka ______________ .

Asmeniui ar jo globėjui. 2. globėjas.3. kuriame pateikiama informacija poreikius sudaromas apie asmenį. kad sutartis gali būti nutraukta asmens ar jo globėjo. rūpintojui. Asmuo žino. giminaičiams turi būti prieinama informacija apie socialinės globos įstaigos rūpintojui užtikrinama teikiamas paslaugas. Socialinės globos normų aprašo 5 priedas SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ IR SUAUGUSIŲ ASMENŲ SU NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS NORMOS. kiti šeimos nariai ar artimieji giminaičiai.3. detalizuojamos paslaugos (socialinės. specialieji. Užtikrinama. geriausius teisėtus interesus. rasine priklausomybe ir kita. prieš pradedant asmeniui teikti teikiamomis paslaugomis socialinę globą. Asmuo jam priimtina forma iki sutarties pasirašymo turi būti pasirašymas supažindinamas su dienos socialinės globos centro vidaus tvarkos taisyklėmis (kai socialinė globa teikiama dienos socialinės globos centre). religija.1. 3. pareigos. kurios asmeniui bus teikiamos. giminaičiams užtikrinamas teisės aktų nustatyta tvarka įvertinus asmens socialinės globos poreikį. poreikiams ar kitoms aplinkybėms. kad bus įvertinti asmens sveikatos. sveikatos ISGP) priežiūros ir kitos). paremtas įgūdžių ugdymo ir kiti poreikiai. 3. 2. savivaldybė. Asmeniui socialinė globa pradedama teikti pagal asmens ar jo globėjo. Socialinės globos normų Socialinės globos normų charakteristikos Nr. laikantis pilietybe. pasikeitus jo sveikatos būklei. Socialinei globai teikti sudaromas ISGP. gali apsilankyti dienos socialinės globos įstaigoje 2. Kiekvienam asmeniui užtikrinama. susijusius su amžiumi. Socialinė globa asmeniui teikiama pagal asmens ar jo globėjo. kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumas (tarp jų ir asmenims su sunkia negalia) ar dalinis nesavarankiškumas. kurioje nustatomos socialinės globos teikimo sutarties.6. abiejų šalių teisės.2. Asmeniui pagal įvertintus 4.2. etnine kilme. atitinkančios asmens sąlygos. Asmens poreikių vertinimo procese užtikrinamas paties asmens. atsižvelgiant į asmens individualias savybes. nariams ar artimiesiems savivaldybės sprendimą skirti asmeniui dienos (trumpalaikę) socialinę globą. socialinių tikslingumas. somatiniais bei kitais susirgimais. TAIKOMOS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAMS IR TEIKIANT DIENOS (TRUMPALAIKĘ) SOCIALINĘ GLOBĄ SENYVO AMŽIAUS IR SUAUGUSIŲ ASMENŲ SU NEGALIA NAMUOSE Eil. kad. Senyvo amžiaus asmeniui ir 1. ypatumus. Į senų žmonių dienos socialinės globos centrą ar dienos centrą asmenims su negalia negali būti priimami asmenys. Asmeniui.1. 2. atsakomybė ir kitos sąlygos. numatoma. kitiems šeimos rūpintojo prašymą ir. ūmiais infekciniais. bus informuotas asmuo ar jo globėjas. rūpintojo ir rūpintojui yra garantuojamas socialinės globos įstaigos sutartį. . informacija iš šeimos gydytojo apie asmens sveikatos individualus socialinės globos būklę. kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos planas (toliau vadinama – uždavinių įgyvendinimo. negalia (toliau vadinama – 1. rašomos žymos apie periodiškai vykdomą ISGP peržiūrą (kokie buvo pokyčiai. globėjui. galinčiais kelti grėsmę kitų dienos socialinės globos centrą lankančių asmenų sveikatai 3. visų procedūros reikalingų specialistų dalyvavimas. personalą ir kita. prieš nutraukiant sutartį socialinės globos įstaigos iniciatyva. kai socialinė globa teikiama savivaldybės sprendimu) 4. galimybė susipažinti su rūpintojas.1. Dienos socialinė globa senų žmonių socialinės globos centre ar dienos centre asmenims su negalia bei dienos (trumpalaikė) socialinė globa asmenų namuose gali būti teikiama senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims ir darbingo amžiaus suaugusiems asmenims su negalia. 5. 3. išsamiu ir visapusišku asmens situaciją jo šeimoje. rūpintojas. Paslaugų paskyrimas ir planavimas 1. kai socialines paslaugas organizuoja savivaldybė. rūpintojo arba socialinės globos įstaigos iniciatyva. kas patikslinta) ir kita. 2. kitiems šeimos nariams ar artimiesiems asmuo) ar jo globėjui. sergantys aktyviąja tuberkulioze. kad. teikimo laikas. kalba.4. socialinės globos skyrimo 2. priėmusi sprendimą skirti asmeniui socialinę globą (tais atvejais.1. Asmuo ar jo globėjas. Prieš pradedant teikti socialinę globą asmeniui dienos socialinės globos suaugusiam asmeniui su centre. socialinės globos 2.2. rūpintojui. turinys I sritis. suderinę su dienos socialinės globos įstaiga ar jos socialinės globos įstaigos administracija. bus inicijuojamas asmens socialinės globos poreikio pervertinimas. Jeigu pageidauja. pagal galimybes sudaromos sąlygos jame apsilankyti. rūpintojas informuojamas. poreikių vertinimu. Asmeniui ar jo globėjui. jo šeimą. asmuo.

kad. esant poreikiui. 6. asmeninių savybių ir kita. esant galimybėms. Socialinės globos įstaiga užtikrina. Jį sudaro socialinės globos įstaigos specialistai. diskriminacijos. rūpintojo ar kitų šeimos narių. tarpininkaujama.4. Į asmens nuomonę. teikiant jam asmeninę socialinę globą 6. Sudarant. Asmens vartojami medikamentai jam pateikiami laiku.3. 4. Užtikrinant asmens saugumą. išnaudojimo. rūpintojas. globėjo. rūpintojas. Asmeniui su sunkia negalia pagal įvertintus poreikius ISGP turi būti numatomos papildomos priemonės. Asmeniui teikiant socialinę globą dienos socialinės globos centre. turi būti atsižvelgta. suderintos su nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros priemonėmis 5. visi nelaimingi įvykiai dienos socialinės globos centre. efektyvumas užtikrinamas paslaugų poreikiu ar kitoms su asmens poreikiais susijusioms aplinkybėms. Asmeniui užtikrinama.3. susijusioms su asmens sveikatos būklės pasikeitimais. sveikatos būklės. šeimos nariai ar artimieji giminaičiai konsultuojami dėl tinkamos asmens priežiūros namuose ir asmeniui būtinų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo laiku. Asmeniui sukuriama ir 6. esant poreikiui. yra užtikrinamas paties asmens dalyvavimas. kiti šeimos nariai ar artimieji giminaičiai. kad socialinės globos įstaiga nuolat palaikys ryšį su asmens globėju. kad asmeniui būtų teikiama socialinė globa be maitinimo (užtikrindami jį patys). kad atsiradus naujoms.7. Esant poreikiui.4. teikiant socialinę globą ir iškilus problemoms.2. Esant poreikiui. jei tai neprieštarauja asmens interesams II sritis. susijusios su naujų asmens ir jo šeimos poreikių tenkinimu. 4. prievartos. asmens globėjas. 6.5. įvertinami asmens paslaugų poreikių pokyčiai bei numatomos naujos priemonės.3. rūpintoju. analizuojamos juos sukėlusios priežastys bei priimami sprendimai jų prevencijos ateityje tikslais . 6. Peržiūrėtame ISGP turi būti pateikta socialinės globos teikimo laikotarpiu pasiektų rezultatų analizė. Asmeniui užtikrinama. Asmeniui yra užtikrinama. Užtikrinama asmens apsauga nuo smurto. kad ISGP bus parengtas laiku. kitiems specialistams. jei tai neprieštarauja jo interesams. negalios. peržiūrint ir tikslinant ISGP. 6. Asmens gerovės užtikrinimas. užtikrinama jo poreikius ir sveikatos būklę atitinkanti fiziškai saugi ir psichologiškai harmoninga aplinka. o esant poreikiui. kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams suteikiamos konsultacijos dėl asmens maitinimo. 6. saugumu ar kitomis aplinkybėmis. savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirtiems vertinti senyvo amžiaus asmenų ar asmenų su negalia (šeimų) socialinių paslaugų poreikį (toliau vadinama – savivaldybės socialiniai darbuotojai). Socialinės globos teikimo metu asmuo gauna jo fiziologinius poreikius ir užtikrinama sveika ir saugi sveikatos būklę atitinkantį. esant poreikiui. atsižvelgiant į asmens. 5.1. avalyne ir kitais asmeniniais daiktais. religijos. tikslinant ISGP 5. 4. susiję su asmens sveikatos būkle ar asmens teisių pažeidimais. rūpintojas. jei to reikalauja jo sveikatos būklė. reikiamą kiekį energetinių verčių bei reikiamą aplinka kaloringumą turintį maitinimą. dalyvaujant ir socialiniams darbuotojams.6. reikalingais ir būtinais atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę. Asmuo žino.2. kiek įmanoma. periodiškai peržiūrint ir ISGP yra peržiūrimas ir tikslinamas. rūpintojas. kai asmens globėjas. asmens globėjui.1. kad asmens globėjas. pagal gydytojo nurodymą. šeimos nariai ar artimieji giminaičiai pageidauja. kad jis nebus paliekamas be specialisto priežiūros. Tais atvejais. apie tai nedelsiant bus informuoti asmens globėjas. kitais šeimos nariais ar artimaisiais giminaičiais. įžeidinėjimų dėl savo rasės. šeimos nariai ar artimieji giminaičiai aprūpintų jį tinkama apranga. socialinės padėties. yra registruojami. 6. su asmens sveikatos būkle. pateiks informaciją apie ISGP sudarymo ir vykdymo eigą. rūpintojui. Asmeniui teikiamų paslaugų 5. maitinimas nėra organizuojamas.2. artimųjų giminaičių pageidavimus. Esant būtinybei. jam bus garantuojamas greitosios medicinos pagalbos iškvietimas.

1. esant poreikiui. savitvarkos bei saviraiškos funkcijas.1. kad.3. artimaisiais giminaičiais.2. turi būti tarpininkaujama. Esant galimybėms. stiprinimą 10. teigiama emocinė aplinka. 8. lytį. pasitikėjimu ir pagarba 7. Tarp asmens ir socialinę globą teikiančio personalo kuriami geranoriški. kad asmuo būtų įdarbintas 9. kuris juo rūpinasi.7. Kai socialinė globa teikiama dienos socialinės globos centre. pasitikėjimu ir pagarba pagrįsti santykiai.3.2. kultūrinių. sudaromos sąlygos jo turi būti nukreipta į savitvarkos gebėjimams bei savarankiškumui stiprinti. Asmeniui. 11.2. 8. bus bendradarbiaujama su asmens globėju. Brailio raštas ir kita) 11. sąlygojamų jo sveikatos būklės III sritis. padedančiomis išlaikyti ir lavinti asmens dėl sveikatos būklės įgūdžių palaikymą ir neturimus ar prarastus higienos bei savitvarkos gebėjimų įgūdžius. Asmeniui suteikiama pagalba 10. kad. kad visas savo problemas jis gali patikėti vienam dienos globos centro darbuotojui – „savam asmeniui“. stresinių situacijų nesukelianti. psichologinę būseną ir asmens sveikatos būklę. tvarkantis ir kita. socialinių ryšių su šeimos tarpusavio ryšius su šeimos nariais ar artimaisiais giminaičiais palaikymo svarbos bei pagarbos jiems nariais ar artimaisiais jausmas. 10. Darbingo amžiaus asmeniui su negalia turi būti užtikrinamas jo amžių ir sveikatos būklę atitinkantis laisvalaikio užimtumas. atsižvelgiant į asmens nuomonę ir pageidavimus. asmeniui turi būti užtikrinama individuali. mylimas. susijusias su asmens poreikiais ir interesais.4. mandagūs. jeigu to reikalauja jo sveikatos būklė. Asmeniui jo interesų raiškos priemonės taikomos individualiai. 7. asmuo žino. saugus. tai turi būti siejama su jo dalyvavimo darbo rinkoje skatinimu. pagrįsti tarpusavio kokybės tobulinimo klausimais. rūpintojui. įgūdžius. gali būti fiziškai aktyvus 9. „Savas asmuo“ parenkamas. rasę. sprendžiant socialinės globos teikimo metu stiprinimas iškilusias problemas.4. Dienos socialinės globos centre esantis asmuo aprūpinamas techninės specialiuosius poreikius. rūpintoju. dalyvavimo religinėse priežiūrai palanki bei apeigose poreikių tenkinimo ir interesų raiškos galimybės.4. ar jo globėjui. tarpininkaujama. esant būtinybei. Asmeniui padedama stiprinti 11.1. ir tai nepriklauso nuo asmens elgesio ar poelgių. 10. atsižvelgiant raiškai aplinka į asmens nuomonę. kuris dėl sveikatos būklės yra neįgijęs ar praradęs kalbos ar kitus bendravimo gebėjimus. Aplinka . Asmuo aprūpinamas savarankiško gyvenimo priemonėmis. Asmeniui sukuriama stabili. šeimos nariais. 11.2. Asmeniui sudarytos fizinio aktyvumo. taikomos alternatyvios komunikacijos priemonės (gestų kalba. pomėgius ar emocinius poreikius religinius įsitikinimus. asmeniui patyrus išnaudojimą ar smurtą šeimoje. diskretiška personalo pagalba apsirengiant.1. kurioje jis priemonėmis. kitiems šeimos atitinkanti psichologinė nariams ar artimiesiems giminaičiams sudaromos galimybės laisvai išsakyti savo aplinka.3. prižiūri ir išklauso. skatinamas bendradarbiavimas sprendžiant problemas.1. pasitelkiami savivaldybės socialiniai darbuotojai. iškilusias giminaičiais ir užtikrinamas teikiant socialinę globą. Asmeniui.2. Asmeniui sudaroma jo 8. 9. lavinami jo bendravimo gebėjimai IV sritis. Stiprinamas asmens priklausomybės šeimai. neatsižvelgiant į jo sveikatos būklę. pagal poreikius teikiama pagalba atliekant aktyvinimo veiksmus 10. valgant. Asmeniui užtikrinama. Asmuo skatinamas būti kuo daugiau savarankiškas. pagalbos priemonėmis ar kitomis jo savarankiškumą aplinkoje didinančiomis sudaroma aplinka. kurioje formuojami nuomonę ar pageidavimus bei teikti pasiūlymus asmeniui teikiamų paslaugų santykiai. kurioje jam padedama suvokti savo ir kitų žmonių gyvenimo situacijas ir aplinkybes ir kurioje jis jaučiasi reikalingas. Asmeniui užtikrinama jo 7. Asmeniui sudaromos sąlygos poilsiui ir miegui dienos metu. Atsižvelgiant į asmens poreikius. Asmens įvairiapusiškų poreikių užtikrinimas 8. Esant poreikiui. Atsižvelgiant į asmens 9. bus nedelsiant suteikta socialinio darbuotojo pagalba ir tarpininkavimas. Esant poreikiui. prieinama ir patogi jo interesų 8. Kai asmuo gauna socialinę globą namuose. Užtikrinama. Asmeniui pagal poreikius užtikrinama pagalba atliekant buitines. Užtikrinimas asmens aktyvinimas. kitų socialinių ryšių tinklo 11.3. kad jis būtų aprūpintas techninės pagalbos priemonėmis ar kitomis jo savarankiškumą namų aplinkoje didinančiomis priemonėmis.3.

turi būti užtikrintas didesnis personalo. Asmuo gauna socialinę globą 13. kad savanorių teikiamos paslaugos yra kokybiškos. Asmeniui užtikrinama. jaukiose. kuris kartu yra ir socialinės rizikos suaugęs asmuo. 12. teikiančio paslaugas. Asmeniui užtikrinama lengvai pasiekiama dienos socialinės globos teikimo ir jo poreikiams tenkinti vieta arba suteikiamos specialaus transporto paslaugos asmeniui atvežti į dienos tinkama socialinės globos socialinės globos centrą ir parvežti iš jo. negalia turintis personalas išklausęs mokymus. 13. kad personalo skaičiaus ir globojamų asmenų personalo struktūra yra skaičiaus santykis butų toks.3. asmenų skaičių.2. Teikiant socialinę globą dienos socialinės globos centre. 15. kad asmeniui paslaugas teikiantis personalas nuolat kelia savo kvalifikaciją bei įgyja naujų žinių.1. 15. psichologai ir kiti suaugusiais asmenimis su specialistai). Asmeniui su specialiaisiais poreikiais turi būti pritaikyta teritorija ir visos dienos socialinės globos centro patalpos. gerontologijos. Asmeniui paslaugos teikiamos šiltose. kad. kad personalas savo darbe vadovaujasi bendražmogiškos etikos normomis ir atitinkamų profesijų etikos kodeksais.5. socialinės globos įstaigos administracija įsitikins jų tinkamumu dirbti su senyvo amžiaus asmenimis.3. 14. asmeniui patogiose. šio dienos socialinės globos tipo statiniams galiojančias statybos projektavimo. Asmeniui socialinės globos teikimo vietoje sudaroma saugi. skaičių. Asmens poreikių tenkinimą 15. kai socialinė globa teikiama išplanavimas ir įrengimas atitinka dienos socialinės globos centro paskirtį. dienos socialinės globos centro teritorija. asmeniui sudaroma privati erdvė. slaugos.1. patalpose laisvalaikiui praleisti.6. Asmeniui užtikrinama. 12. 12. Esant asmens pageidavimui ar nustatytam poreikiui. specialiuosius poreikius ir užtikrinant personalo (socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų. sanitarines-higienines.7. 13. turintis teisės aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą.2. darbuotojai ir jų padėjėjai. suaugusiais asmenimis su negalia. Personalas 14. skaičius.4. psichologų ir kitų specialistų). savybes dirbti su senyvo 15. Asmeniui užtikrinamos lengvai ir greitai pasiekiamos. Asmeniui užtikrinama. Socialinės globos namų administracija personalui užtikrina priemonių. Tais atvejais. kurioje socialinio darbo srityse ir yra įgijęs vadovo atestacijos pažymėjimą teisės aktų dirba tinkamas asmenines nustatyta tvarka. aprūpintos reikalingomis asmens higienos priemonėmis (kai socialinė globa teikiama dienos socialinės globos centre) V sritis. 15. Užtikrinama. jo saugumo interesais asmens orumas užtikrinamas personalo profesionaliais veiksmais 15. Asmeniui garantuojama. sveikatos priežiūros interesus. Asmeniui užtikrinama. .2. kitų specialistų). kad socialinės globos įstaigos vadovas turi aukštąjį užtikrina kvalifikuota išsilavinimą bei žinių sveikatos apsaugos. turimą negalią specialistų. atitinkančiose teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus (kai socialinė globa teikiama dienos socialinės globos centre). Užtikrinama saugi ir apsaugota nuo pašalinių asmenų. taikymą. psichologų. sveikatos ar fizinių sužalojimų nesukelianti aplinka. poilsiui organizuoti ir kitiems asmens poreikiams tenkinti. atsižvelgiant į ir tinkamą veiklos organizavimą. Socialinę globą teikiančio 14. priimdama darbuotojus.1. atestacijos pažymėjimus teisės aktų nustatyta tvarka.3. Asmeniui užtikrinama. jų 14.4.12. 13. padedančių apsisaugoti nuo užkrečiamų ligų. 13. psichologijos. telkdama į pagalbą savanorius. Asmeniui garantuojama saugi 12.4. patogios bei privatumą garantuojančios asmens higienos patalpos.2. kai asmens veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems. atitinkantį teisės aktų nustatytus reikalavimus ir asmens poreikius. atitinkantis teisės aktų poreikiams pritaikytose nustatytus higienos reikalavimus ir užtikrinantis sąlygas asmens užimtumui. Savanorių veikla yra kolegiškai prižiūrima socialinės globos įstaigos specialistų. Asmeniui užtikrinama. kad dienos socialinės globos centro patalpų teikimo vieta bei jos aplinka. 13. darbų centre ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus bei tenkina senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia poreikius. kad garantuotų teikiamos socialinės globos kokybę suformuota. 14. jo garantuojamas patalpų išplanavimas ir įrengimas. specialistų komanda. galinčių daryti žalingą įtaką. teikiančio paslaugas (socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų. sveikatos priežiūros specialistų. kad paslaugas teikia personalas (socialiniai amžiaus asmenimis. Asmeniui su sunkia negalia ar suaugusiam asmeniui su negalia. gerai vėdinamose patalpose. reikalingų darbe. atskiriant bendro naudojimo patalpą širma ar kitomis priemonėmis (kai socialinė globa teikiama dienos socialinės globos centre). įgijęs licencijas. Asmeniui užtikrinama.3. kad jam sudarytas ISGP bus įgyvendinamas.4. sveikatos priežiūros specialistai. 15.5. 15.1.

geranoriška reakcija į jų skundus ir suteikiama pagalba. 18. tarpusavio supratimo ir susitarimo principais VI sritis. biuletenį. kad socialinės globos įstaiga bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitomis institucijomis. globėją. Asmeniui. reguliariai apsvarstant socialinės globos įstaigai aktualių teisės aktų pasikeitimus.3. šeimos nariai ar artimieji giminaičiai turi galimybę susipažinti su socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis. Asmeniui užtikrinamas su asmeniu susijusios informacijos ir dokumentų dokumentus tvarkingas kaupimas jo byloje bei joje esamos informacijos konfidencialumas 17. socialinės globos įstaigai nuolat atliekant savo veiklos ir socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimą teisės aktų nustatyta tvarka.4. Personalui sudaroma profesinį tobulėjimą motyvuojanti aplinka bei personalo nuolatinio galimybės kelti profesinę kvalifikaciją. Socialinės globos įstaigos 19. informuotumo teikiamas paslaugas. rūpintojui. Socialinės globos įstaiga turi 16. globėjas. 19. Valdymas ir administravimas 16. rūpintojas. aktuose nustatytus 16.10.8. globėjui. savivaldybės socialinius darbuotojus ir bendruomenės atstovus.2. kad socialinę globą teikia socialinės globos įstaiga. personalą ir kita. Personalo ir asmens santykiai grindžiami abipusės pagarbos. principais 19.2. aptariant socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo ir socialinės globos įstaigos įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas 19. kuriame pateikiama informacija apie socialinės globos įstaigos veiklą. Asmuo. 18.1. šeimos nariams ir artimiesiems giminaičiams užtikrinama socialinės globos įstaigos personalo operatyvi. 18. Asmeniui užtikrinama. 17. 17. 15. kurias pateikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka 18. Asmeniui teikiamų paslaugų kokybę garantuoja personalui teikiama reguliari ir kokybiška socialinės globos įstaigoje dirbančių kolegų.1. kad socialinės globos įstaigos valdymas ir administravimas yra nuolat tobulinamas. Siekiant asmens problemas spręsti kompleksiškai. artimieji giminaičiai ir konstruktyvi reakcija į socialinės globos įstaigos personalas gali kreiptis į socialinės globos įstaigos skundus ir pageidavimus administraciją dėl iškilusių problemų ir sulaukti supratimo bei palaikančios konstruktyvios reakcijos jas sprendžiant. rūpintoją. Socialinė globa organizuojama vadovaujantis socialinės globos įstaigos strateginiu bei metiniu veiklos planais. rūpintojas.9.4. užtikrinamas personalo komandinis darbas ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Skatinamos personalo iniciatyvos tobulėjimo ir paslaugų tobulinti komandinį darbą. 15. kad personalas užtikrina informacijos apie asmenį. Socialinės globos įstaiga užtikrina ataskaitų ir kitos informacijos pateikimą steigėjui ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka ________________ .1.2. kitų specialistų pagalba. visus reikalingus ir teisės turinti visus įstaigos steigimą ir veiklą reglamentuojančius dokumentus. atskaitomybės. rengiamais įtraukiant dienos socialinės globos centro tarybos. Asmuo.3. 17. kuri gali teikti pasiūlymus administracijai ir daryti įtaką tobulinant dienos socialinės globos centro veiklą. Dienos socialinės globos centre sudaromos sąlygos dienos socialinės globos centro tarybos veiklai.5.4. kitus šeimos narius ar artimuosius giminaičius konfidencialumą. ieškant efektyvių pagalbos būdų ir formų asmens kokybės siekimo aplinka problemoms spręsti.3. Asmeniui užtikrinama socialinės globos kokybė ir socialinės globos normų laikymasis. naujus gerosios praktikos pavyzdžius. šeimos nariai. Socialinės globos įstaiga rengia ir reguliariai atnaujina informacinį veikla grindžiama skaidrumo. Asmeniui garantuojama. Siekdama teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas. Palaikoma ir skatinama 17. sprendžiant juose keliamus klausimus. 17. vadovaujasi teikiamomis rekomendacijomis ir pan. Asmeniui užtikrinama.2.1. Asmeniui garantuojama. socialinės globos įstaiga bendradarbiauja su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitomis kontrolės institucijomis. 19. 15. Vyrauja geranoriška ir 18. globėjas.

lytimi. Asmuo pagal pageidavimus ir suderinęs su įstaigos administracija. kai socialinės globos tikslingumas. jos vykdomą psichologinės asmeniui. Asmeniui užtikrinama. psichotropinių ar toksinių medžiagų vartojimo. 2.1. priėmusi sprendimą skirti trumpalaikę socialinę globą įstaigoje (tais atvejais. sergantys aktyviąja tuberkulioze. savivaldybės sprendimą skirti asmeniui paremtas išsamiu ir visapusišku trumpalaikę socialinę globą įstaigoje. etnine kilme. priklausomi nuo narkotinių.3. gali apsilankyti įstaigoje. galinčiais kelti grėsmę kitų įstaigoje gyvenančių asmenų sveikatai (jeigu įstaigų nuostatai nenumato kitaip). asmuo gali būti apgyvendinamas įstaigoje bandomajam užtikrinama galimybė laikotarpiui. susijusius su amžiumi. psichotropinių ar 1.1. PSICHOTROPINIŲ AR TOKSINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO. asmens socialinės globos poreikį. Socialinės globos normų aprašo 6 priedas SOCIALINĖS RIZIKOS SUAUGUSIŲ ASMENŲ. narkotinių. Socialinė globa asmeniui pradedama teikti pagal asmens prašymą ir. Apie tai turi būti informuota savivaldybė. 2. Socialinės rizikos suaugusiam 1. Asmeniui garantuojama. turinys I sritis. Jei įstaiga neturi galimybių suteikti asmeniui reikalingų paslaugų ar įstaigos vykdoma psichologinės socialinės reabilitacijos programa neatitinka asmens poreikių. Norėdamas geriau (toliau vadinama – asmuo). išsamiai paaiškinama įstaigos (toliau vadinama -įstaiga) bei psichologinės socialinės reabilitacijos programos vykdymo eiga ir turinys jos vykdoma psichologinės socialinės reabilitacijos programa 2. bus inicijuojamas asmens socialinės globos poreikio ar motyvacijos dalyvauti įstaigos psichologinės socialinės reabilitacijos programoje pervertinimas . įstaiga įvertina savo galimybes suteikti asmeniui reikalingas paslaugas bei įstaigos psichologinės socialinės reabilitacijos programos tinkamumą asmeniui. Atsižvelgiant į aplinkybes ir būtinumą. somatiniais bei kitais susirgimais.3. TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NORMOS. priklausomam nuo socialinės reabilitacijos programą. Trumpalaikei socialinei globai įstaigoje gali būti apgyvendinti darbingo skyrimo procedūros amžiaus asmenys. Socialinės globos normų Socialinės globos normų charakteristikos Nr. PRIKLAUSOMŲ NUO NARKOTINIŲ.6. paslaugų teikimo sąlygas. kai asmuo apgyvendinamas savivaldybės sprendimu). ūmiais infekciniais. 2. Į įstaigą negali būti priimami asmenys. kad pasikeitus jo sveikatos būklei ar kitoms aplinkybėms. socialinę globą organizuoja savivaldybė.2. planavimas ir asmens apgyvendinimas 1.4. prieš toksinių medžiagų vartojimo pradedant jam teikti socialinę globą. kokiu socialinės reabilitacijos įstaiga būdu bus siekiama jo problemų sprendimo.5. įstaiga tarpininkauja. kad asmuo būtų nukreiptas į kitą jam reikalingą socialinių paslaugų ar sveikatos priežiūros įstaigą. Detaliai vertindama asmens poreikius. užtikrinamas įstaigos tarybos atstovų dalyvavimas vertinant poreikius. Užtikrinama. kad su juo bus detaliai aptarta ir suderinta. teisės aktų nustatyta tvarka įvertinus asmens poreikių vertinimu. Asmeniui prieinama informacija apie įstaigą. Užtikrinamas paties asmens ir visų reikalingų specialistų dalyvavimas asmens poreikių vertinimo procese. kalba. susipažinti su įstaiga. įvertinti asmens socialinių įgūdžių ugdymo ir kiti poreikiai. kad įstaigoje bus išsamiai įvertinta asmens motyvacija dalyvauti psichologinės socialinės reabilitacijos programoje. susipažinti su psichologinės bei 1. personalą ir kita. Asmeniui užtikrinamas 2. TAIKOMOS LAIKINO GYVENIMO NAMAMS (PSICHOLOGINĖS BEI SOCIALINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGOMS) Eil. kurie yra baigę detoksikacijos kursą ir motyvuoti dalyvauti įstaigos psichologinės socialinės reabilitacijos programoje. atsižvelgiant į asmens individualias savybes bei ypatumus. rasine priklausomybe ir kita. religija.2. 2. laikantis socialinės globos 2. Paslaugos paskyrimas.

3. Asmeniui užtikrinama.1. kas patikslinta) ir kita. Asmeniui su specialiaisiais poreikiais teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinamos būtinos specialiosios pagalbos priemonės. kad ISGP bus nuolat ir operatyviai peržiūrimas bei efektyvumas užtikrinamas patikslinamas. 6. Asmuo ar jo globėjas. atkryčio priklausomybei prevenciją. 6. 3. rūpintoju. rūpintojo ir įstaigos sutarties. kuriame pateikiama detali poreikius sudaromas informacija apie asmenį.4. šiems asmenims teikiamos konsultavimo paslaugos. rūpintojo arba įstaigos iniciatyva. jo motyvaciją dalyvauti įstaigos psichologinės individualus socialinės globos socialinės reabilitacijos programoje. vykdoma darbo terapija. Asmeniui garantuojamas 3. rašomos žymos apie periodiškai vykdomą ISGP peržiūrą (kokie buvo pokyčiai. jausmų ir elgesio raišką. suderintą su švietimo. Peržiūrėtame ISGP turi būti pateikta socialinės globos teikimo laikotarpiu pasiektų rezultatų analizė. planuodama ir teikdama socialinę globą ir vykdydama psichologinės socialinės reabilitacijos programą. 4. esant poreikiui. abiejų šalių teisės. Asmuo skatinamas įgyti ir ugdyti maisto gaminimosi. šeimos nariais ar artimaisiais giminaičiais. buities tvarkymo ar kitus asmens savarankiškumą stiprinančius įgūdžius. psichologinės ir kitos). ISGP) kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo.3. susijusios su šių poreikių tenkinimu II sritis. yra užtikrinamas asmens.2. sveikatos priežiūros priemonėmis. 6. 4. Asmens poreikiams tenkinti sudaromas ISGP. Asmuo informuojamas.6. atsakomybė. kad sutartis gali būti nutraukta asmens ar jo globėjo. kai asmuo apgyvendinamas savivaldybės sprendimu). reabilitacijos programos vykdymo sąlygos.3. užtikrindama visų reikalingų specialistų dalyvavimą. atitinkančios jo sutartį. baigtą detoksikacijos kursą. Asmeniui užtikrinama. kurioje numatomos socialinės globos teikimo ir psichologinės socialinės geriausius teisėtus interesus. kontroliuoti emocijų. detalizuojamos paslaugos (socialinės. Asmeniui teikiama pagalba ir padedama palaikyti ar atkurti socialinius ryšius su jo globėju. Asmuo jam priimtina forma iki sutarties pasirašymo turi būti supažindinamas su įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais.1. Darbingo amžiaus asmeniui padedama įsidarbinti. Teikiant socialinę globą.5. Socialinė globa teikiama pagal asmens ar jo globėjo.7.2. patikslinant ISGP 5. informacija iš sveikatos priežiūros planas (toliau vadinama – specialistų apie asmens sveikatos būklę. turinys. taip pat užtikrinant rūpinimąsi asmens asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir jo dalyvavimu darbo rinkoje.3. Formuojami asmens darbiniai įgūdžiai. . Asmeniui pagal įvertintus 4. asmuo skatinamas dalyvauti pagalbos sau grupėse.2. kad įstaiga. numatoma. Asmeniui teikiama socialinė 6. 4. pasirašymas pareigos. Sutartis nutraukiama tik įsitikinus dėl asmens saugumo 4. motyvacija pačiam spręsti savo problemas. kitos sąlygos. 6. Asmens socialinės integracijos organizavimas 6. Asmeniui teikiamų paslaugų 5. informuojant ir suteikiant žinių apie psichologinės socialinės reabilitacijos eigą. 6. nuolat bendradarbiauja su sveikatos priežiūros. visų reikalingų specialistų. sveikatos. ugdymo. kad prieš nutraukiant sutartį bus informuotas pats asmuo ir savivaldybė. 6.1. Skatinamas asmens savivertės augimas. įvertinami asmens poreikių pokyčiai bei numatomos naujos priemonės.8. įstaigos tarybos atstovų dalyvavimas. Asmeniui padedama ugdyti socialinius įgūdžius: stiprinti savikontrolę. rūpintojas žino. Įstaiga garantuoja asmens ISGP parengimą laiku. atsižvelgiant į asmens sveikatos būklės pasikeitimus ar kitas periodiškai peržiūrint ir pasikeitusias aplinkybes. suprasti atsakomybę už savo veiksmus. trukmė. kad ISGP numatyta socialinė globa ir pagalba bus teikiama atsižvelgiant į įstaigos psichologinės socialinės reabilitacijos programoje išskirtus etapus („sveikimo periodus“). Asmeniui socialinė globa teikiama padedant ugdyti socialinius įgūdžius ir globa skatina ir užtikrina jo stiprinti motyvaciją įveikti iškilusias socialines problemas. kurios asmeniui bus teikiamos. priėmusi sprendimą skirti trumpalaikę socialinę globą įstaigoje (tais atvejais. 6.2. sveiką gyvenseną ir kitą su asmeniu susijusią informaciją pagal įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse ar kituose įstaigos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytą tvarką.3. Esant poreikiui.4. Sudarant ar peržiūrint ir tikslinant ISGP. Asmeniui užtikrinama. organizuojant socialinę integraciją pagalbą. įdarbinimo ir kitų institucijų specialistais 5.1.

2. Asmeniui užtikrinama galimybė nestebint pašaliniams pasinaudoti ryšio (telefono. yra užtikrinamas darbinių įgūdžių ugdymas. savarankiškai maitinimo. Asmeniui užtikrinama. remiantis sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijomis.7. noras aptarti iškilusias problemas kartu su įstaigos darbuotojais. išnaudojimo.6. užtikrinamas asmeniui reikalingas maisto racionas. jis yra motyvuojamas skirti dėmesį dvasiniam susikaupimui ir tobulėjimui. diskriminacijos. lyties.4. kad. kai medikamentų vartojimas. maitinimo dažnumas.3. Asmeniui yra skiepijami dvasinio tobulėjimo įgūdžiai. kai asmuo apgyvendintas įstaigoje savivaldybės sprendimu). 9. kad jis bus suprastas. asmuo gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas su kitu (-ais) asmeniu (-imis). esant reikalui. Asmeniui užtikrinamas 7. tautybės. Asmeniui užtikrinama. 9.10. yra įtrauktas į įstaigos psichologinės socialinės reabilitacijos programą. priežastys ir motyvai turi būti paaiškinti asmeniui ir pažymėti ISGP. ir tai nepriklauso nuo asmens rasės. interesus atitinkančių darbinių 8. reikiamą kiekį energetinių verčių bei reikiamą kaloringumą turintį gerove maitinimą. religijos. kaip jų išvengti ateityje. 8.4. Asmuo turi teisę išsakyti nuomonę ir pagrįstus pageidavimus dėl jo gyvenamojo kambario kaimyno (-ų) pasirinkimo. Atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę. Įstaigoje užtikrinama apsauga nuo smurto. avalyne ir kitais daiktais 8. kalbos.1. Asmeniui pagal jo interesus. Asmens saugumas užtikrinamas nepažeidžiant jo privatumo bei orumo. sveikatos priežiūros atlikti kitus buitinius darbus pagal įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse ar kituose ir buitinių paslaugų įstaigos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytą tvarką. 7. Užtikrinamos asmens teisės. 7. analizuojamos juos sukėlusios priežastys ir priimami sprendimai. Teikiant socialinę globą 8. Palaikoma asmens iniciatyva. įstaigos vidaus tvarkos taisyklės ar kiti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai ir įstaigos psichologinės socialinės reabilitacijos programos reikalavimai. kai įstaiga maitinimą organizuoja centralizuotai. 6. prievartos ir kita. Asmuo žino. teisės įstaigoje nebus nepažeidžiant jo orumo ir pažeistos. Tais atvejais.9. nuolat skatinant 7. patį asmenį būti aktyviam.1. pilietybės ir socialinės padėties.5.6. 9. tarpininkaujama asmeniui. jo gyvenamajame kambaryje nenaudojant stebėjimo kamerų ar kitų slaptų stebėjimo priemonių. kad yra gerbiamas asmens individualumas.2. el. įstaiga tarpininkaus dėl jam būtinos teisinės pagalbos. jis yra skatinamas bei motyvuojamas sportuoti ir organizavimas pagal savo pasirinkimą kitaip aktyviai leisti laisvalaikį.2. pašto ir kt. esant poreikiui – ir kitais specialistais. meditacijai III sritis. nuolat užtikrinant asmenį. tačiau tik apie tai iš anksto pranešus asmeniui ir gavus jo sutikimą. 7. yra registruojami. amžiaus. Asmens teisių užtikrinimas ir apsauga 9. sutvarkyti asmens išvykimo iš įstaigos dokumentai ir susisiekta su asmens gyvenamosios vietos savivaldybe. įdarbinimo ir kitų socialinės integracijos priemonių 7. Užtikrinama. kilmės.) paslaugomis. Asmeniui sudaromos sąlygos pačiam pasigaminti maistą. Jeigu tokia galimybė pagal įstaigos vykdomą psichologinės socialinės reabilitacijos programą yra apribojama.7. kaip asmenybės. kuriuos nustato sveikatos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai.5. kad asmuo gautų jo sveikatos būklę bei jo individualius fiziologinius poreikius rūpinantis savo buitimi ir atitinkantį. įžeidinėjimų.3. kad jo. Esant būtinumui. 9. Asmeniui garantuojamas pirmosios medicinos pagalbos suteikimas. visi nelaimingi įvykiai. Medikamentai saugojami. Tais atvejais. Siekiant užtikrinti asmens saugumą. 9.1. atsižvelgiant į asmeniui yra užtikrinamas jo įstaigos galimybes. kad iki psichologinės socialinės reabilitacijos programos pabaigos su juo bus aptarta galima socialinė rizika. 9. gaunami ir vartojami pagal reikalavimus. 7. susiję su asmens sveikatos būklės pablogėjimu ar teisių pažeidimais. įsitikinimų ar pažiūrų. seksualinės privatumo orientacijos.3. apribojimo atvejai. atsakinga už tolesnę to asmens reintegraciją(tais atvejais. pomėgius ir sugebėjimus. 6. Atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę. būtinas asmens informavimas apie galimas medikamentų vartojimo (ar atsisakymo vartoti) pasekmes ir asmens sutikimas (ar nesutikimas) juos vartoti. Esant būtinumui. Asmeniui užtikrinamas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas sveikatos priežiūros sistemą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. pomėgius. . prieinamumas. kad jis būtų aprūpintas apranga. 9. priklausomybės politinėms partijoms ir asociacijomis bei kitų aplinkybių. 7. užtikrinama. įvertinus turimus rizikos įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio faktorius ir įstaigos galimybes.

atsižvelgiant į vykdomą psichologinės socialinės reabilitacijos programą. jam užtikrinamos galimybės savarankiškai tvarkyti savo pinigus ir kitas materialines vertybes. Personalas . Įstaigos aplinkoje naminių gyvūnų laikymas neturi sukelti grėsmės asmens ir kitų asmenų sveikatai ir saugumui.12. orumas yra atskiros patalpos. 9. Asmenų.. kuriems yra taikomi psichologinės socialinės reabilitacijos programoje numatyti apribojimai dėl pinigų. Siekdama užtikrinti asmens saugumą. kad jis atliktų pilietines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka IV sritis. Patalpos aprūpintos visais reikalingais. įstaiga garantuoja asmeniui buvimo įstaigoje slaptumą. yra taikomi.11. 9. Asmeniui užtikrinama. Asmuo yra motyvuojamas ir jam sudaromos sąlygos (vieta. sanitarines-higienines. remiantis įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse ar kituose įstaigos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta tvarka.10. 10. Aplinka ir būstas 10. patogios naudotis. jam užtikrinama pritaikyta aplinka. skirtos individualiems pokalbiams. darbų būstas ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus bei tenkina asmens poreikius. jeigu tai neprieštarauja įstaigos vykdomai psichologinės socialinės reabilitacijos programai. pagal kurios reikalavimus asmeniui teikiama socialinė globa. 9. atitinkančiose teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus. Asmeniui garantuojama saugi 10. o esant būtinybei. pinigai ir materialinės vertybės administruojami.4. užtikrinamas jo privatumas ir kad įstaigoje. ir psichologinę. gerai vėdinamose ir tinkamai apšviestose patalpose. Jeigu tokie apribojimai. Asmuo naudojasi kasdieniniam 11. Tame pačiame pastate negali būti teikiama socialinė globa skirtingos socialinės rizikos asmenims (pvz. 9. be gyvenamųjų kambarių. remdamasis įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse ar kituose įstaigos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta tvarka. 10. Asmeniui užtikrinama saugi ir apsaugota nuo pašalinių asmenų. tvarkyti savo gyvenamąjį kambarį ir prižiūrėti įstaigos patalpų švarą V sritis. priežastis. trukmę ir pan.3. Asmeniui garantuojamas patalpų išplanavimas ir įrengimas. 11. kad tais atvejais. nurodant šių apribojimų taikymo motyvus. turintis specialiųjų poreikių.13. yra aprūpinamas reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis bei saugumą garantuojančia įranga. tinkamos ir saugios fizinės būklės baldais ir inventoriumi. 10. kai asmens veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems. kad įstaigos teritorijos. Užtikrinama. jo saugumo interesais naudojamos priemonės nepažeis asmens teisių ir jo teisėtų interesų ir bus vykdomos tik įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse ar kituose įstaigos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytais atvejais. savarankiškam maisto gaminimuisi. 10. galinčių daryti jam žalą. reikalinga kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti.6.5. asmeninių daiktų savarankiško naudojimo ar laikymo. šio tinkama įstaigos aplinka bei tipo statiniams galiojančias statybos projektavimo.2. 11. garantuojančios privatumą. Įstaigoje asmeniui tarpininkaujama. 11. asmenims. Asmuo. 10. 9. jeigu tai neprieštarauja asmens interesams ir įstaigos vykdomai psichologinės socialinės reabilitacijos programai. ir asmens apsaugojimą nuo galinčių jam daryti žalą asmenų.1. 9.1. Asmeniui užtikrinama. kuriose psichologinės socialinės reabilitacijos programai vykdyti. bei kitos. priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo. kad asmens higienos patalpos – tualetai.9.3. Asmuo gyvena šiltose. Asmuo turi teisę turėti savo asmeninius daiktus. 11. prausimosi / maudymosi patalpos – yra lengvai ir greitai pasiekiamos. asmuo aprūpinamas būtinosiomis higienos priemonėmis. teritorija. tinkama psichologinės socialinės reabilitacijos programai vykdyti. Asmeniui užtikrinama. tai turi atsispindėti ISGP.4. fizinę ar seksualinę prievartą patyrusioms moterims ar linkusiems įsitraukti ar įsitraukusiems į nusikalstamą veiklą vyrams) 11.2. Esant poreikiui. įranga ir priemonės) dalyvauti kuriant higienišką aplinką – pačiam skalbti savo drabužius. Asmuo gali pasimatyti su pageidaujamais asmenimis. laisvalaikiui organizuoti skirtų patalpų. Asmens gyvenamosios patalpos turi būti artimos namų aplinkai. bendro naudojimo patalpų ir jo poreikiams tenkinti bei gyvenamųjų patalpų išplanavimas ir įrengimas atitinka įstaigos paskirtį.5.8. atitinkantis gyvenimui būtinomis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus ir užtikrinantis sąlygas patalpomis.

kad esamas personalo skaičiaus ir įstaigos personalo struktūra yra gyventojų santykis butų toks. 12.1. Asmeniui teikiamų paslaugų kokybę garantuoja personalui teikiama reguliari ir kokybiška įstaigoje dirbančių kolegų. santykį dieną ir naktį 13. jų interesus.2. Savanorių veikla yra kolegiškai prižiūrima specialistų. kitų specialistų pagalba. Personalo ir asmens santykiai grindžiami abipusės pagarbos. Tais atvejais. dirba tinkamas asmenines 13. išsamiai ir kompleksiškai bus vertinamas jų tinkamumas teikti paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims.5. priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo. įgyvendindama jo ISGP.1. 16. užtikrinamas personalo komandinis darbas.4. vadybos. baigiantis jo psichologinės socialinės bendradarbiavimas reabilitacijos laikotarpiui. priimant į darbą specialistus. kad. psichologinių. . Asmeniui užtikrinama. turintis personalas savo kvalifikaciją bei įgyja naujų žinių. padedančių apsisaugoti nuo užkrečiamų ligų. 14. kad personalas savo darbe vadovaujasi bendražmogiškos etikos normomis ir atitinkamų profesijų etikos kodeksais. numatydama teisės aktų reglamentuotą personalo ir asmenų. socialinių problemų ypatybėmis.9. 12. Įstaigos administracija personalui užtikrina priemonių. kurių paslaugos asmeniui bus reikalingos pagal jo psichologinei reabilitacijai. nuo jo psichologinės socialinės reabilitacijos programos baigimo turi būti praėjęs ne mažesnis kaip 3 metų laikotarpis. įgijęs priklausomais nuo licencijas. Asmens poreikių tenkinimą 13. ir tinkamą įstaigos veiklos organizavimą.2.2. Įstaiga turi visus reikalingus ir 15.4. Užtikrinama. įstaigai nuolat atliekant socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimą teisės aktų nustatyta tvarka. kad socialinę globą asmeniui teikia įstaiga. tobulėjimo bei kokybės 16. jo saugumo interesais asmens orumas užtikrinamas personalo profesionaliais veiksmais. Personalui sudaroma profesinį tobulėjimą motyvuojanti aplinka ir skatinama nuolatinio personalo galimybės kelti profesinę kvalifikaciją.7.3.2. Skatinamos personalo iniciatyvos tobulinti komandinį darbą. Asmeniui užtikrinama. bus tarpininkaujama dėl pagalbos tęstinumo VI sritis.1. reikalingų darbe. Socialinę globą teikiančio 12. įstaiga nuolatinis ir efektyvus bendradarbiaus su sveikatos priežiūros. 13. skaičių. kad. įdarbinimo ir institucijų. kad paslaugas teikia personalas (socialiniai savybes dirbti su suaugusiais darbuotojai ir jų padėjėjai.3. narkologijos srityse ir yra įgijęs specialistų komanda. Valdymas ir administravimas 15. 13. sveikatos priežiūros specialistai. ieškant siekimo aplinka efektyvių pagalbos būdų ir formų asmens problemoms spręsti. išklausęs mokymus. psichoaktyvių medžiagų 13. kad savanorių teikiamos paslaugos yra kokybiškos. 13. Jei įstaigos vadovas pats yra buvęs priklausomas nuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo. susipažinęs su asmenų. Užtikrinamas su asmeniu susijusios informacijos ir dokumentų tvarkingas kaupimas jo byloje bei joje esamos informacijos konfidencialumas 16. taikymą. Siekiant asmens problemas spręsti kompleksiškai. Asmuo yra tikras. turinti visus teisės aktuose nustatytus įstaigos steigimą ir veiklą reglamentuojančius dokumentus. Asmeniui užtikrinama socialinės globos ir psichologinės socialinės reabilitacijos programos kokybė bei socialinės globos normų laikymasis. atestacijos pažymėjimus teisės aktų nustatyta tvarka. Įstaigoje palaikoma ir 16.1. būtinų jo socialinei kitomis institucijomis. kad ISGP įgyvendinamas užtikrinant pakankamą personalo (socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų. kai asmens veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems. 13.10. atitinkantį teisės aktų nustatytus reikalavimus ir asmens poreikius. 13. 13. kad jam paslaugas teikiantis personalas nuolat kelia vartojimo. teisės aktų nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą. Įstaiga užtikrina asmeniui kokybišką socialinės globos teikimą visą parą.12. gaunančių socialinę globą. Asmeniui garantuojama.8. dokumentus 15. psichologų). kurioje vadovo atestacijos pažymėjimą teisės aktų nustatyta tvarka. socialinio darbo. kad įstaigos vadovas turi aukštąjį išsilavinimą bei užtikrina kvalifikuota žinių psichologijos. kad garantuotų teikiamos socialinės globos ir suformuota atsižvelgiant į įstaigos psichologinės socialinės reabilitacijos programos įgyvendinimo kokybę asmenų skaičių. Asmeniui užtikrinama. kad. Asmeniui užtikrinama. turintis socialinės rizikos asmenimis. Asmeniui užtikrinama. teisėsaugos. Asmeniui užtikrinama.1.3. priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo.4.6. fizinių. psichologai). socialinę riziką 12. sveikatos priežiūros specialistų.2. Asmeniui užtikrinamas 14. 16. Asmeniui užtikrinama. 13. teikiančio paslaugas. švietimo. Personalas yra apmokytas krizių intervencijų technikos. Asmeniui užtikrinama. tarpusavio supratimo ir susitarimo principais 14. poreikius.

į kuriuos įstaigos kad jis turi teisę kreiptis į administracija operatyviai ir konstruktyviai reaguoja.3.1. naujus gerosios praktikos pavyzdžius. Įstaigoje socialinės reabilitacijos sudaromos sąlygos veikti įstaigos tarybai. jo globėjas. 18. psichologinės socialinės reabilitacijos programos. 17. Asmeniui garantuojama. jos vykdomą psichologinės socialinės informuotumo principais reabilitacijos programą. šeimos narius ar artimuosius giminaičius ir bendruomenę.1. Asmuo ar jo globėjas. Socialinė globa organizuojama vadovaujantis įstaigos strateginiu ir metiniu veiklos planais. įstaiga bendradarbiauja su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitomis kontrolės institucijomis. problemą pačioje įstaigoje. siekdama išspręsti įstaigos administraciją. 17. pateikiama informacija apie įstaigą. Asmeniui užtikrinama įstaigos personalo operatyvi. rūpintojas. Įstaiga rengia ir reguliariai atnaujina informacinį biuletenį.4.4.3.2. Įstaigos veikla grindžiama 18. 16. 18. ar vykdomos ir pageidavimus. galinčiai teikti pasiūlymus administracijai programos ir daryti įtaką įstaigos veiklai. jam teikiamų paslaugų ir 17. geranoriška reakcija į jo vykdomos psichologinės skundus ir suteikiama pagalba sprendžiant juose keliamus klausimus. personalą ir kita.5. personalą. kuriame skaidrumo. Vyrauja geranoriška ir 17. išsakyti savo administraciją dėl iškilusių problemų ir sulaukti supratimo bei palaikančios nuomonę bei pageidavimus dėl konstruktyvios reakcijos jas sprendžiant. rūpintojas.2. rengiamais įtraukiant asmenis ar jų globėjus. reguliariai apsvarstant įstaigai aktualių teisės aktų pakeitimus. kad įstaigos valdymas ir administravimas yra nuolat tobulinamas. paslaugų tekimo sąlygas. Asmuo. 18. personalas gali kreiptis į įstaigos institucijas.5. iškilusių teikiant socialinę globą. rūpintojus. Nėra varžoma asmens laisvė išsakyti savo nuomonę. asmuo žino. kurias pateikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka 17. kontrolės ir kitas 17. Siekdama teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas. šeimos nariai ar artimieji giminaičiai turi galimybę susipažinti su socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis. Įstaiga užtikrina ataskaitų ir kitos informacijos pateikimą steigėjui bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka _________________ . pageidavimus ar konstruktyvi reakcija į skundus kritines pastabas dėl problemų. aptariant socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo ir įstaigos įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas 18. atskaitomybės.

galinčiais kelti grėsmę kitų laikino gyvenimo namuose gyvenančių asmenų sveikatai (jeigu įstaigų nuostatai nenumato kitaip). Detaliai vertindami asmens poreikius. TAIKOMOS LAIKINO GYVENIMO NAMAMS (IŠSKYRUS PSICHOLOGINĖS IR SOCIALINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGAS) Eil. Tais atvejais.2. kiti poreikiai. asmens psichologine būkle. prieš pradedant teikti jam socialinę globą. laikino apgyvendinimo įstaigose motinoms ir vaikams gali būti apgyvendinti darbingo amžiaus asmenys. 1. kad. ūmiais infekciniais.. fizinę ar seksualinę prievartą. išsamiai paaiškinama socialinės globos teikimo eiga ir turinys 2. priėmusi sprendimą skirti trumpalaikę socialinę globą (tais atvejais. fizinę ar seksualinę prievartą patyrusioms moterims ir linkusiems įsitraukti ar įsitraukusiems į nusikalstamą veiklą vyrams). yra įvertinami ir jų poreikiai. 2.6. religija. kad asmuo būtų nukreiptas į kitą jam reikalingą socialinių paslaugų ar sveikatos priežiūros įstaigą. somatiniais bei kitais susirgimais. Paslaugos paskyrimas. yra linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą ar dėl kitų priežasčių esantys socialiai atskirti. Asmeniui prieinama informacija apie laikino gyvenimo namus. atsižvelgiant į asmens individualias savybes bei ypatumus. piktnaudžiauja alkoholiu. paslaugų asmeniui (toliau vadinama – teikimo sąlygas. rasine priklausomybe ir kita. teisės asmens poreikio vertinimu. patyrę ar kuriems yra iškilęs pavojus patirti psichologinę. Tame pačiame pastate negali būti teikiama socialinė globa skirtingos socialinės rizikos asmenims (pvz. lytimi.3. etnine kilme. bus inicijuojamas asmens socialinės globos poreikio pervertinimas . 2. nepilnametės motinos su savo nepilnamečiais vaikais ir kiti socialinės rizikos asmenys. kurie elgetauja. Apie tai turi būti informuota savivaldybė. Užtikrinamas paties asmens ir visų reikalingų specialistų dalyvavimas asmens poreikių vertinimo procese. valkatauja. Asmeniui užtikrinama.8. psichologinę. Socialinės globos normų Socialinės globos normų charakteristikos Nr.3.5. sergantys aktyviąja tuberkulioze. asmuo gali būti apgyvendintas juose bandomajam laikotarpiui. Socialinės globos normų aprašo 7 priedas SOCIALINĖS RIZIKOS SUAUGUSIŲ ASMENŲ TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NORMOS. turinys I sritis. kad su juo bus detaliai aptarta ir suderinta. 2. Trumpalaikei socialinei globai krizių centruose. pasikeitus jo (kartu apgyvendintų nepilnamečių vaikų) sveikatos būklei ar kitoms aplinkybėms. tačiau yra motyvuoti integruotis į visuomenę. Socialinė globa laikino gyvenimo namuose pradedama teikti pagal asmens socialinės globos tikslingumas. 2. Šiuo atveju tęsti socialinės globos teikimą laikino gyvenimo namuose leidžiama tik gavus raštišką asmens sutikimą. kai asmuo apgyvendinamas savivaldybės sprendimu). prašymą ir. personalą ir kita. kokiu būdu bus siekiama jo problemų sprendimo. Socialinės rizikos suaugusiam 1.4. Trumpalaikei socialinei globai nakvynės namuose gali būti apgyvendinami skyrimo procedūros darbingo amžiaus socialinės rizikos asmenys. planavimas ir asmens apgyvendinimas 1. 2. susijusius su amžiumi. kai asmuo yra apgyvendinamas kartu su savo nepilnamečiais vaikais.1.2. jie tarpininkauja. laikino gyvenimo namai įvertina savo galimybes suteikti asmeniui reikalingas paslaugas. socialine rizika. Į laikino gyvenimo namus negali būti priimami asmenys. 2. laikantis socialinės globos 2.1. aktų nustatyta tvarka įvertinus asmens socialinės globos poreikį. Jei laikino gyvenimo namai neturi galimybių suteikti asmeniui reikalingų paslaugų. Norėdamas geriau susipažinti su laikino gyvenimo namais. kalba. gali apsilankyti laikino namais gyvenimo namuose. Asmeniui garantuojama. kai socialinę globą organizuoja savivaldybė. Asmeniui užtikrinama.7. Asmuo pagal pageidavimus ir suderinęs su laikino gyvenimo namų susipažinti su laikino gyvenimo administracija. asmuo) užtikrinama galimybė 1. kad laikino gyvenimo namuose bus išsamiai įvertinti socialinių įgūdžių ugdymo. savivaldybės sprendimą paremtas išsamiu ir visapusišku skirti asmeniui trumpalaikę socialinę globą laikino gyvenimo namuose. Asmeniui užtikrinamas 2.

3. kitos sąlygos. Skatinamas asmens savivertės augimas. psichologinės ir kitos). Socialinė globa teikiama pagal asmens ir laikino gyvenimo namų sutartį. jo aplinką. 6. emocinę būklę ir socialinės rizikos lygį. numatoma. organizuojant socialinę integraciją pagalbą. kas patikslinta) ir kita.8. susijusios su šių poreikių tenkinimu II sritis. Asmeniui užtikrinama. kad butų atkurti socialiniai ryšiai su šeima. 4. Asmeniui pagal įvertintus 4. Asmeniui padedama ugdyti socialinius įgūdžius: stiprinti savikontrolę. Asmens socialinės integracijos organizavimas 6.2. atsižvelgiant į asmens sveikatos būklės pasikeitimus ar kitas periodiškai peržiūrint ir pasikeitusias aplinkybes. kai asmuo apgyvendinamas savivaldybės sprendimu). atsakomybė. įvertinant jo poreikius (sveikatos būklę. kuriame pateikiama detali poreikius sudaromas informacija apie asmenį. sutarties. Asmeniui užtikrinama.1. 6. Asmuo žino. patikslinant ISGP 5. pasirašymas 3. Sudarant ar peržiūrint ir tikslinant ISGP. Asmeniui teikiamų paslaugų 5. atitinkančios jo kurioje numatomos socialinės globos teikimo sąlygos. sveikatos priežiūros. atsakinga už tolesnę to asmens socialinę integraciją (tais atvejais. Peržiūrėtame ISGP turi būti pateikta socialinės globos teikimo laikotarpiu pasiektų rezultatų analizė. suderintą su švietimo. priėmusi sprendimą skirti trumpalaikę socialinę globą (tais atvejais. 6. Sutartis nutraukiama tik įsitikinus dėl asmens saugumo 4. užtikrindami visų reikalingų specialistų dalyvavimą. trukmė. kai asmuo apgyvendinamas savivaldybės sprendimu) . laikino gyvenimo namų tarybos atstovų dalyvavimas.4. laikino gyvenimo namai tarpininkaus dėl reikalingos teisinės pagalbos. švietimo ir kitų institucijų specialistais 5. 6. kontroliuoti emocijų.4.2. Teikiant socialinę globą.1. įvertinami asmens poreikių pokyčiai bei numatomos naujos priemonės. informacija iš sveikatos priežiūros specialistų apie asmens sveikatos planas (toliau vadinama – būklę. 6. kartu apgyvendintus nepilnamečius individualus socialinės globos vaikus. kurios asmeniui bus teikiamos. Formuojami asmens darbiniai Įgūdžiai.1. jausmų ir elgesio raišką. esant reikalui.2. 4.6. taip pat užtikrinant rūpinimąsi asmens asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvavimu darbo rinkoje. kad sutartis gali būti nutraukta asmens ar laikino gyvenimo namų iniciatyva. planuodami ir teikdami socialinę globą. turimus rizikos faktorius ir kita) bei laikino gyvenimo namų galimybes. rašomos žymos apie periodiškai vykdomą ISGP peržiūrą (kokie buvo pokyčiai. detalizuojamos paslaugos (socialinės.5. kad. Asmeniui užtikrinama. visų reikalingų specialistų.7. Asmeniui užtikrinama. Asmeniui garantuojamas 3.3. sutvarkyti asmens išvykimo iš laikino gyvenimo namų dokumentai ir susisiekta su asmens gyvenamosios vietos savivaldybe. kad ISGP bus nuolat ir operatyviai peržiūrimas bei efektyvumas užtikrinamas patikslinamas. kad iki socialinės globos teikimo laikino gyvenimo namuose laikotarpio pabaigos bus aptarta galima socialinė rizika. kad laikino gyvenimo namai. Asmeniui su specialiaisiais poreikiais teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinamos būtinos specialiosios pagalbos priemonės. turinys. artimaisiais giminaičiais ir bendruomene. Asmeniui užtikrinamas laisvalaikio organizavimas. sveikatos priežiūros priemonėmis. 6. Darbingo amžiaus asmeniui padedama įsidarbinti. Laikino gyvenimo namai garantuoja asmens ISGP parengimą laiku. įdarbinimo ir kitų socialinės integracijos priemonių.9. nuolat bendradarbiauja su sveikatos priežiūros. asmuo skatinamas dalyvauti pagalbos sau grupėse. motyvacija pačiam spręsti savo problemas. 6. Asmens poreikiams tenkinti sudaromas ISGP. Asmuo žino.1. Asmuo informuojamas. kad prieš nutraukiant sutartį bus informuotas pats asmuo ir savivaldybė. šalių teisės. suprasti atsakomybę už savo veiksmus. ugdymo. kokiomis ISGP) priemonėmis bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo. esant poreikiui. 4. kad teikiamos socialinės globos trukmė yra pakankama neatidėliotinoms asmens problemoms spręsti. pareigos. šeimą. Asmeniui teikiama socialinė 6. Asmeniui teikiama pagalba ir tarpininkaujama. Asmuo jam priimtina forma iki sutarties pasirašymo turi būti supažindinamas su laikino gyvenimo namų vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais laikino gyvenimo namų veiklą reglamentuojančiais dokumentais. 6.3. 3. įdarbinimo.2. yra užtikrinamas asmens. vykdoma darbo terapija. 6.3. Asmeniui socialinė globa teikiama padedant ugdyti socialinius įgūdžius ir globa skatina ir užtikrina jo stiprinti motyvaciją įveikti iškilusias socialines problemas. abiejų geriausius teisėtus interesus.10.

reikiamą kiekį energetinių verčių bei reikiamą kaloringumą turintį maitinimą. užtikrinama. 7. Asmeniui užtikrinamas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas sveikatos priežiūros sistemą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. kaip j ų išvengti ateityje. . jam užtikrinamos galimybės savarankiškai tvarkyti savo pinigus ir kitas materialines vertybes laikino gyvenimo namų vidaus tvarkos taisyklėse ar kituose laikino gyvenimo namų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta tvarka. siekiant užtikrinti asmens interesus. pašto ir kt. kad jo. Atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę. 8. 8. jo gyvenamajame kambaryje nenaudojant stebėjimo kamerų ar kitų slaptų stebėjimo priemonių.9. remdamasis laikino gyvenimo namų vidaus tvarkos taisyklėse ar kituose laikino gyvenimo namų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta tvarka. Laikino gyvenimo namuose užtikrinama apsauga nuo smurto. pomėgius. kalbos.6. įvertinus turimus rizikos faktorius ir laikino gyvenimo namų galimybes. kai dėl krizinių situacijų kartu su asmeniu laikino gyvenimo namuose apgyvendinami jo nepilnamečiai vaikai. ugdymo ir kitų paslaugų organizavimas. jis skatinamas bei motyvuojamas pagal savo pasirinkimą aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį. tarpininkaujama asmeniui. kitų asmenų ar personalo teisių ir nekelia grėsmės jų saugumui. kilmės. 8. Asmeniui užtikrinama. maitinimo dažnumas.7. 7. Užtikrinamos asmens teisės.2.4. asmuo gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas su kitu (-ais) asmeniu (-imis). kad yra gerbiamas asmens individualumas.6. priklausomybės politinėms partijoms ir asociacijoms bei kitų aplinkybių.) paslaugomis. 8. Asmens saugumas užtikrinamas nepažeidžiant jo privatumo bei orumo. 7. sveikatos atlikti kitus buitinius darbus pagal laikino gyvenimo namų vidaus tvarkos priežiūros. visi nelaimingi įvykiai. analizuojamos juos sukėlusios priežastys ir priimami sprendimai. amžiaus.5.1. Tais atvejais.4. tautybės. teisės aktų nustatyta tvarka jiems turi būti užtikrintas reikalingų sveikatos priežiūros. religijos. 8. kad jis būtų aprūpintas apranga. kad asmuo gautų jo sveikatos būklę bei jo buitimi ir gerove individualius fiziologinius poreikius atitinkantį. Palaikoma asmens iniciatyva. apribojimo atvejai. esant poreikiui – ir kitais specialistais. Atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę. Asmens teisių užtikrinimas ir apsauga 8. maitinimo. tačiau tik apie tai iš anksto pranešus asmeniui ir gavus jo sutikimą. kaip asmenybės.7. pilietybės ir socialinės padėties. Esant būtinumui. Asmuo gali pasimatyti su pageidaujamais asmenimis. 7. nuolat užtikrinant asmenį. jie apgyvendinami tame pačiame kambaryje (- iuose). priežastys ir motyvai turi būti paaiškinti asmeniui ir pažymėti ISGP. noras aptarti iškilusias problemas kartu su laikino gyvenimo namų darbuotojais. jei tai nepažeidžia asmens. Asmeniui sudaromos sąlygos pačiam pasigaminti maistą. kad jis bus suprastas. nuolat skatinant patį asmenį 7. el. Asmeniui garantuojamas pirmosios medicinos pagalbos suteikimas. Tais atvejais. 8. diskriminacijos. 7. įsitikinimų ar pažiūrų. Asmuo turi teisę išsakyti nuomonę ir pagrįstus pageidavimus dėl jo gyvenamojo kambario kaimyno (-ų) pasirinkimo. Tais atvejais. prievartos. yra registruojami. Užtikrinama. kai laikino gyvenimo namai maitinimą organizuoja būti aktyviam rūpinantis savo centralizuotai. Asmuo gali turėti savo asmeninių daiktų. Siekiant užtikrinti asmens saugumą. Jeigu tokia galimybė.8. orumo seksualinės orientacijos. 8. dokumentuose nustatytą tvarką. išnaudojimo.2. užtikrinamas asmeniui reikalingas maisto racionas. kai asmuo į laikino gyvenimo namus atvyksta su nepilnamečiais savo vaikais. Asmeniui užtikrinama galimybė nestebint pašaliniams pasinaudoti ryšio (telefono. avalyne ir kitais daiktais III sritis. buitinių paslaugų irtaisyklėse ar kituose laikino gyvenimo namų veiklą reglamentuojančiuose kitų paslaugų prieinamumas. Asmeniui užtikrinamas 7.3. 8.3.10. lyties. įžeidinėjimų.1.5. teisės laikino gyvenimo nepažeidžiant jo privatumo bei namuose nebus pažeistos. 8. savarankiškai maitinimo. susiję su asmens sveikatos būklės pablogėjimu ar teisių pažeidimais. ir tai nepriklauso nuo asmens rasės.7. Esant būtinumui. asmeniui yra apribojama. 8.

Asmens poreikių tenkinimą 12. tinkama laikino gyvenimo 9. kad asmens higienos patalpos – tualetai.2. tvarkyti savo gyvenamąjį kambarį ir prižiūrėti laikino gyvenimo namų patalpų švarą V sritis. darbų ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus bei tenkina asmenų poreikius. teisininkų). 11.3. laikino gyvenimo namų teritorija. tinkamos ir saugios fizinės būklės baldais ir inventoriumi.3. Laikino gyvenimo namuose asmeniui tarpininkaujama. teikiančio paslaugas. ir asmens apsaugojimą nuo galinčių jam daryti žalą asmenų. bei kitos. Asmeniui užtikrinama. kad laikino gyvenimo namų teritorijos. numatydami teisės aktų reglamentuotą personalo ir asmenų. 10. Laikino gyvenimo namai užtikrina asmeniui kokybišką socialinės globos teikimą visą parą. bendro namų aplinka bei būstas naudojimo patalpų bei gyvenamų patalpų išplanavimas ir įrengimas atitinka laikino gyvenimo namų paskirtį. skaičių. 10. šio tipo statiniams galiojančias statybos projektavimo. Socialinę globą teikiančio 11. Asmeniui užtikrinama.12. Asmeniui garantuojamas patalpų išplanavimas ir išdėstymas. Aplinka ir būstas 9.4.1. Asmeniui užtikrinama. gerai vėdinamose ir tinkamai apšviestose patalpose. 9.5. 11. Personalas 11. asmuo aprūpinamas būtinosiomis higienos priemonėmis. . 10. Asmeniui užtikrinama. laikino gyvenimo namai garantuoja asmeniui buvimo įstaigoje slaptumą. Esant poreikiui.3. garantuojančios privatumą. kad laikino gyvenimo namų vadovas turi aukštąjį užtikrina kvalifikuota išsilavinimą bei žinių pedagogikos. užtikrinamas ir kartu gyvenančių asmens nepilnamečių vaikų saugumas laikino gyvenimo namuose ir už jų ribų.2. Asmeniui garantuojama. galinčių daryti jam žalą. sveikatos priežiūros specialistų. 8.11. atitinkantį teisės aktų nustatytus reikalavimus ir asmens poreikius. Laikino gyvenimo namų vieta turi būti nesunkiai pasiekiama visuomeniniu ir jo poreikiams tenkinti transportu ir skatinti asmens socialinę integraciją į bendruomenę. Asmuo gyvena šiltose. socialinio darbo specialistų komanda. asmenų skaičių. apsaugota nuo pašalinių asmenų. kad laikino gyvenimo namuose. yra aprūpinamas reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis bei saugumą garantuojančia įranga. santykį dieną ir naktį 12. kad ISGP yra įgyvendinamas užtikrinant socialinę riziką pakankamą personalo (socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų.2. Asmuo. kai asmens veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems. atitinkančiose teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus. kuriose socialinei globai teikti. psichologijos.5. 11.4. jo saugumo interesais naudojamos priemonės nepažeis asmens teisių ir jo teisėtų interesų ir bus vykdomos tik laikino gyvenimo namų vidaus tvarkos taisyklėse ar kituose laikino gyvenimo namų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytais atvejais. jam užtikrinama pritaikyta aplinka. Užtikrinama. kad jis atliktų pilietines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka IV sritis. reikalinga kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti 10. laisvalaikiui organizuoti skirtų patalpų. Asmens gyvenamosios patalpos turi būti artimos namų aplinkai. o esant būtinybei. yra asmens orumas priėmimo į laikino gyvenimo namus patalpos. 10. Asmeniui garantuojama saugi 9. atskiros patalpos.1. Esant poreikiui. skirtos individualiems pokalbiams. Asmeniui užtikrinama. Asmuo naudojasi kasdieniniam 10. Asmuo yra motyvuojamas ir jam sudaromos sąlygos (vieta. Patalpos aprūpintos visais reikalingais. 9. 9. atitinkantis gyvenimui būtinomis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus ir užtikrinantis sąlygas trumpalaikei patalpomis. kad garantuotų teikiamos socialinės globos suformuota atsižvelgiant į kokybę ir tinkamą laikino gyvenimo namų veiklos organizavimą. prausimosi / maudymosi patalpos – yra lengvai ir greitai pasiekiamos.4. įranga ir priemonės) dalyvauti kuriant higienišką aplinką – pačiam skalbti savo drabužius.1. psichologų. kad tais atvejais. sanitarines-higienines. kurioje srityse ir yra įgijęs vadovo atestacijos pažymėjimą teisės aktų nustatyta tvarka. kad esamas personalo skaičiaus ir laikino gyvenimo personalo struktūra yra namų gyventojų santykis butų toks. Asmeniui užtikrinama saugi. jų poreikius. turintis specialiųjų poreikių. 8. savarankiškam maisto gaminimuisi. patogios naudotis. užtikrinamas jo privatumas ir be gyvenamųjų kambarių. Siekdami užtikrinti asmens saugumą.1. vadybos. gaunančių socialinę globą.

Asmeniui užtikrinama. būtinų jo socialinei kitomis institucijomis. 15. susipažinęs su suaugusių socialinės rizikos asmenų psichologinių. kurių paslaugos asmeniui bus reikalingos pagal asmens integracijai. kurias pateikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka 16. kad jam paslaugas teikiantis personalas nuolat kelia savo kvalifikaciją bei įgyja naujų žinių. 12. Asmuo turi galimybę susipažinti su socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis. Asmeniui užtikrinama. laikino gyvenimo namų seksualinės prievartos. paslaugų geranoriška reakcija į jo skundus ir suteikiama pagalba sprendžiant juose keliamus klausimus. Siekiant asmens problemas spręsti kompleksiškai.1. švietimo. 12. bus tarpininkaujama dėl pagalbos jam tęstinumo VI sritis. 12. psichologinės.9. laikino gyvenimo namai nuolatinis ir efektyvus bendradarbiaus su sveikatos priežiūros. kitų specialistų pagalba. sveikatos priežiūros specialistai. asmuo žino.2. tarpusavio supratimo ir susitarimo principais 13. išsamiai ir kompleksiškai bus vertinamas jų tinkamumas teikti paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims. 12. Vyrauja geranoriška ir 16. dėl iškilusių problemų ir sulaukti supratimo ir palaikančios konstruktyvios išsakyti savo nuomonę bei reakcijos jas sprendžiant.2. Laikino gyvenimo namų administracija personalui užtikrina priemonių. kad paslaugas teikia personalas (socialiniai savybes dirbti su socialinės darbuotojai ir jų padėjėjai. kad. kad. 12. ieškant tobulėjimo bei kokybės efektyvių pagalbos būdų ir formų asmens problemoms spręsti. 12. Asmeniui užtikrinama. Asmuo ir personalas gali kreiptis į laikino gyvenimo namų administraciją kontrolės ir kitas institucijas. įdarbinimo ir institucijų. užtikrinamas personalo komandinis darbas. Personalo ir asmens santykiai grindžiami abipusės pagarbos. kad. dirba tinkamas asmenines 12. Asmeniui užtikrinama socialinės globos kokybė ir socialinės globos normų laikymasis laikino gyvenimo namams nuolat atliekant socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimą teisės aktų nustatyta tvarka.4.3. turintis personalas išklausęs mokymus.1. Asmeniui užtikrinama. globą iškilusių problemų ir į institucijas už laikino gyvenimo namų ribų dėl kad jis turi teisę kreiptis į įvykusios ar galimos fizinės. kad socialinę globą asmeniui teikia laikino gyvenimo namai. Personalui sudaroma profesinį tobulėjimą motyvuojanti aplinka ir palaikoma ir skatinama galimybės kelti profesinę kvalifikaciją. . Laikino gyvenimo namuose 15. administraciją. įgijęs licencijas. bendradarbiavimas poreikių specifiką.8.5. socialinių problemų ypatybėmis. baigiantis jo gyvenimo laikino gyvenimo namuose laikotarpiui.6. Personalui sudaroma profesinį tobulėjimą motyvuojanti aplinka bei galimybės kelti profesinę kvalifikaciją. Užtikrinama. Užtikrinamas su asmeniu susijusios informacijos ir dokumentų tvarkingas kaupimas jo byloje bei joje esamos informacijos konfidencialumas 15. kad savanorių teikiamos paslaugos yra kokybiškos.2. taikymą. personalo nuolatinio 15. Savanorių veikla yra kolegiškai prižiūrima specialistų. Asmeniui teikiamų paslaugų kokybę užtikrina personalui teikiama reguliari ir kokybiška laikino gyvenimo namuose dirbančių kolegų.7. Personalas yra apmokytas krizių intervencijų technikos. fizinių. kad personalas savo darbe vadovaujasi bendražmogiškos etikos normomis ir atitinkamų profesijų etikos kodeksais. teisėsaugos. Asmeniui užtikrinama. visus reikalingus ir teisės turintys visus laikino gyvenimo namų steigimą ir veiklą reglamentuojančius aktuose nustatytus dokumentus dokumentus. 16.2. personalą. rizikos suaugusiais asmenimis teisininkai).1. Valdymas ir administravimas 14. atestacijos pažymėjimus teisės aktų nustatyta tvarka. 15. 14.4. Asmeniui užtikrinama laikino gyvenimo namų personalo operatyvi.3. 12.3. Asmeniui užtikrinama. turintis teisės aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą.5. Asmuo yra supažindintas su savo teise kreiptis į laikino gyvenimo namų konstruktyvi reakcija į skundus administraciją ar personalą dėl laikino gyvenimo namuose teikiant socialinę ir pageidavimus. pageidavimus dėl jam teikiamų 16.1. įgyvendindami ISGP.10. Asmuo yra tikras. diskriminacijos ar kitų asmens teisių pažeidimų.2. padedančių apsisaugoti nuo užkrečiamų ligų. reikalingų darbe. priimant į darbą specialistus. Skatinamos personalo iniciatyvos tobulinti komandinį darbą. psichologai. Laikino gyvenimo namai turi 14. Asmeniui užtikrinamas 13. materialinės ar finansinės. 12. siekimo aplinka 15. 13.

Laikino gyvenimo namai rengia ir reguliariai atnaujina informacinį grindžiama skaidrumo.2.3. informuotumo paslaugų teikimo sąlygas. galinčiai teikti pasiūlymus administracijai ir daryti įtaką įstaigos veiklai. kad laikino gyvenimo namų valdymas ir administravimas yra nuolat tobulinamas. rengiamais įtraukiant asmenis ir bendruomenę. kuriame pateikiama informacija apie laikino gyvenimo namus. aptariant socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo ir laikino gyvenimo namų įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas 17. Laikino gyvenimo namuose sudaromos sąlygos veikti laikino gyvenimo namų tarybai. reguliariai apsvarstant laikino gyvenimo namams aktualių teisės aktų pakeitimus. Laikino gyvenimo namai užtikrina ataskaitų ir kitos informacijos pateikimą steigėjui bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka _________________ . biuletenį.4. principais 17. Socialinė globa organizuojama vadovaujantis laikino gyvenimo namų strateginiu bei metiniu veiklos planais.5. atskaitomybės. Asmeniui garantuojama.4. 17. naujus gerosios praktikos pavyzdžius. personalą ir kita. laikino gyvenimo namai bendradarbiauja su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitomis kontrolės institucijomis. 17. 16.1. 16. Laikino gyvenimo namų veikla 17. Siekdami teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas.