You are on page 1of 6

3

Condacul Sfinţilor Atanasie şi Chiril, glas 4 T
s
R_B
Arătatu-Te-ai astăzi

A !vDO@03'!!!A 3B01'!\!PS\0!S
i bu nei cre di i in ţe i e rar hi lo or prea a a

0a
mari bV !v
şi0ai 0O@03'
Bi se ri cii lu ! ! !Atos3B
uiHris a 0pă 3q!0
ră to ri lor

\!PS
prea a vi \0i !Si 0a
teji bV 01V
pă ziţi 1
pe O
toţi '!
cei!
ceI'
câ !
ân!A
tăvC 0
mân

03'
tu ieş _te 110`0a
În du ra a te ,<C 0q!000'
pe cei ce te cin ste !
esc!
cu

!2'
cre di !i !i !S
}; 0
in ţă kvC

www.stavropoleos.ro

C 0V1q!S001a@C`V0va V01'_1 u dul cea a a ţa cân tă ri i lor să bi ne cu 11q!11' vân tăm zi ua de fa ! ţă!PS a da ! as_a că O li S!i1a lor nN @03 şi să glă 31' su i ! im/! ne!1oV vo i i O in SU ţe S! e _1} le e s!e 0a lor vV 03q că a ceș !1103q!11' tia ne stau î na in te spre la !a\!} u u1 dă nN a 01q!S râv ni to o o PUS rii lu ! ui_1} Hri i s! is0a tos vV q!11@2' ca re sur pând bâr fe ! li!A leX!eAO re `' + !!U\!\3 e e ti ci i lo !K orm< 6 h V3 ne-au în !11' vă ţa a ) a s! at\!? a a S1 a 1a cin VOS sti !O\!A i Tre i )si 1i }s!i 0a meavV 1~1q! şi se roa gă qz Dom!nu )s1 lui nN a @30 pen tru su o10a u fle te \!S le e1 e PS noa ! a )s a1 a }s! as0k tre vV Stihira 2 practic.ro . www.stavropoleos. glas 2. 1 18 ian. glas 1 T g QV 1. Sfinții Atanasie și Chiril Stihira 1 la Litie.

Sfinții ierarhi Atanasie și Chiril . glas 8 HrC Virgil Nanu 3. P011'!!!+1aOS!1abB0!11qz!+1 e mai ma rii + i e rar hi i lor și prea stră lu ci ții lu PS ce P e S]@ feri a! a :! ai"Sw lu !!S u u0mii abB0 pe x0 A 0!os ta na a '! si!US e î !î os îm 1 pre qz u !uYS nă \0!S ă ăPcu S! u_1s u Chi i "!i0a ril cC00 cre din e_1a cio o șii cu O cî S! în1a tă 1 ă x0 ă '! ări\!!!}`1{ să ă-i ci ins ti a! imAbB !+ și1lui 1 Hris 1a tos 1 să `1`q!K ă stri i gă ă1 ă '! ă \!!+ ă ă1 ăm kcN/#3" cu bu .ro . i \0!S ri i 1i 1a le o e s1 în 0a vă \0)D ță ă OS ă ] US to ! o _1s o ri i "!i 0a lor m<C0 ier x2 2 ta '!re!=!!!+ de e e e pă` ă PS ca \0!S a a 0a te m<?0 J și a{!i A! maAU re S! e O' mi !i !\0!K i lă ă cC www. i \1!S i iOi S]@ e 3" cu U bu S\0!S u u\0!S cu u OS u Uri S!i )si 1i s"!i 0a e m<C ! Mi03) los ti z' !i A ! ve: ! e "S O e Wz)s Doa a+ o am s0 ne anN qz dă ! ce0\0!S lor ce e P e S]@ se aP roa PS gă \0!S ă ă \0a Ți )i s1 i s"!i 0a e cC0 prin 1~1q mij lo ci !S ". 18 ianuarie 2 Stihira 3 la Litie.stavropoleos.! uS\1!S u uOu S] + @ cu !S ". \1!S u u uOu S]@ ri !S ".

Exapostilariile.. Wt s 4 P 0M rea 0 î 2' !! nal tei 0!1' dum ne ze i ! iri ! 0os v-aţi a a ! ră1a tat m<? 0! prea în 11' ţe ! !tăi!os le epţi nu u !i !A torib<? r!2' şi Tre i ! mi!!0os ii a pă ă ! ră!A m<? !1 tori A ta 1000' na si e fe !e !!os ri ci i @ te a b<? 0110! 1q şi Chi ril de Dum ne zeu !0' a ră ! ă !0os tă to o ! ru1a le m<? !200' pe A ri e ! e !!os sur pâ ân @ du-lab<? 4 îm 01' pre u ! nă!w!0' cu el şi pe ! e !0os Sa be e !li!e Am<? 03 în că 3!1q şi pe Nes to !00!)s ri e cel rău1 cre 111' din cio o ) os1 os a m<? 1~0!w!0' şi îm pre u nă cu !u !0os a ce eş @ tia am<? q!1030' ori ce al tă în şe ! e !!os lă ciu u @ ne ab<? 23 a pă 0q!0' gâ ne şti lo ! or!0os e re e 0 suri m< a ? 0!11' Ar hi e re !e!!os ii Do om ! nu!K luib<? Slavă.ro . acelaşi glas şi podobie m<? M qM!0!2'!!!0os!1am<?!203 0' un te le prea sfânt a al lui Du um ne zeu şi sfeş ni cul şi !!!os i năs tra a @ pa a b<? 4q!0' şi chi vo tu ! ul!0os şi ma a @ sa am<? !210 şi to ia gul 0' şi !i !!os că de el ! ni!A ţab<? 23 şi dum !1q!0' ne ze ies cul tro ! on!3 şi u os u 0 şa am<? 0!2000' şi Bi se ri ca şi !i !!os că ma a @ ra a b<? 40!w!0' pe cea cu ra tă şi !i !0os Fe cioa a @ ră am<? 33!1q!0!2' să o lă u dăm cu ge tă to ! ri!_21 lor de Dum ne 11' ze e e)s1 eu a m<? 020 ! 11' din ca re Dum ne zeu !î ! în! tru0os pâ ân ! du!A Sem<? 1' fă ! ! 1' ră schim ba ! re!111' şi mai pre su ! us !!os de fi i @ re ab<?0300 a în dum ne 0\10[ ze i it ! o 00os me ni i 0 rea m a <? 0!1130!! cu ne gră i ta îm pre e !0os u na a s 0a re e)s!eo{ e g! e Kb<? www. Şi acum..stavropoleos. 18 ian. glas 2 T Cu ucenicii.

ro .stavropoleos. glas 3 T s eN Ş 1' i N! !1110a a cum şi pu ru rea 3 şi V3p!1' în ve cii ve ! ci !!\0!K lor A mi invV S 3C tă q pâ !2' nă ce ! e!ea! ce! 1N eşti nă O + dej 0a dea . 5 18 ian.<V 3q!2' ri di că mâi ! ni!0' le ta V! le!0OS că tre Fi !i !u! ul!A tăuvV 3C şi 1 Îl 1' roa !a ! gă! cu!1N în drăz O nea 0a lă . Şi acum la Laude.<V 00002' ca pe Fă că to !oU@w rul de bi !A ne. <V ! să01 ne mi 11' lu ia ! as! că00_101' în zi ua ju de că !ă != ă ă s !Aţic)i s!i +o ii GNnN www.<V 033 şi fo lo 0 si q toa @1a rea mea.