You are on page 1of 3

Sîmbăta celor adormiţi 1

Svetilna, Slavă, glas 2 Paisian, p.21

Wt Podobie: Femei auziţi...

O001'!!A!0os00am<? @e!q!p!S
dih ne eş te pe ro o bii Tăi în lo cul ce lor vi i ii

PH
Doa \0!S
a am0
ne ab<? 0x
de 4
un 0001'
de s-a de păr !
ta !!PH
at du re \0
e

!Se 0
rea am<? w!0!q!1'
toa tă îm pre u nă cu !
su !!PH
us pi na \0!S
a a0rea a b<? e!
iar tă

001'
le ca un !
Iu!UH
bi to \0!S
o or0
de 0os
oa a 0
meni a m<? q!00
ce le ce în

!2'
vi a !
a !!os
ţă a au 0
gre @a
şit b<?0
că x4
sin 0qUS
gur eşti fă !
ă _0os
ă ră de e

! cat
pă !A m<? q!0@os
şi Mi los ti iv !
Stă1a
pîn m<? 1@2' !!!os
ce lor mo orţi !!K
şi ce e lor viib<?

Svetilna, Şi acum, a Născătoarei, Glas 2 Paisian, p.22

Wt Podobie: Femei auziți...

M 0q!0q!0!A!0os0am<? q!00
a ri e Mi rea să dum ne ze ia as că roa gă ne în

1'
ce !
ta !!os
at pe e 0
Hris @a
tos b<? 400'
pen tru no !
oi!os ! !A
ro o bii tăim<? 01q
îm pre u

!0!q!0!1~0'
nă cu Pro ro cii gră i to ri !
ii !!os
de Du um 0
ne @a
zeu b<? 001
şi cu a

11'
du nă !
ri !UH
le Mu \0!S
u u0ce 0os
ni i 0
ci 0a
lor m<? @01
cu Ar hi

110!1'
e re !!!PH
ii şi cu Cu u vi o \0!S
o o0şii ab<? 4001'
şi îm pre u

!!!0os
nă ă cu to oţi U
Dre S!
e ep S0
ţii a m<? @111'
ca să ne fa ! ! !0os
ce em moş te e

00a
ni tori m<? 000PS
Îm pă ră ţi !i _a
i e `
ei X1
Ce ao s e US
e 1 ru !
u_u ri

1k
lo o)!o1a
o {!
orK b<?

www.stavropoleos.ro

ro .stavropoleos. glas 6 Paisian. Sîmbăta celor adormiţi La Stihoavna Laudelor. Și acum.? !0 ca să 0!11q!S pro po vă du ia a as 0 că 0\0!os mă ri i i 1i 0s i [! ri!U\!A i le Ta )s a 1" a ! s a0a le v?0 ci 1O!000!od a ce ia au pro ro ci i ! it_a ve 1 ni `qz i i ' !Si \0a rea ) as1" a ! s a 0a Ta v?1 dar ~00os a ce eş 0 tia a0 cu 1O!A Bo te zul! a!au !01k lu mi na o a !S at P pe S! e _1" e pă ă ! s ă 0a gîni m<Cp ^ ră Mu ce ni cii ia !11O@a 1a pă O ti S!i 1a mind 0@11y au do bîn dit a\10[ ce e ! le A @ ce aO au \!\0 po of ti !Kit .?!1k şi se O roa S!a!A găOŢi '!i !!A i ew ce !0005 te le a ce o e s_ e lo }:! o S0 ra a m<C0 îm 0q!1k pre u nă cu O ce !! ! o1q!S ea ce Te-a a năs cu u ut \0!S pe e O e S]U Ti S !)s1" i i i s!i 0a ne m y Y! săX1 o 1qz ! !PS dih neşti Dum ne ze ! e _`1am e u u le Yw su ! fle 0!qz te le ca ! re e)s1a le-ai O lu S! u 1a at . p.? !1q!0!0!qz şi pe noi să ne în vred ni ceşti! ! Î îm !o11' pă ă ră ţi !i U\!A ei Ta)as1" a s! a 0a le v?O Ce S! e !01a la ce ai 1 răb a1 dat a OS Cru ! !Am Y 0 u cea pen 0q!0a tru mi ne o @ sîn a 2 di 'a )sUS i i @ tul ac Y 401 Mîn tu i OS to ! o !A ru!le 00' a )s!!o20s şi Du um ne ze e e e \ [ !A)s1" u u u s! ul\0!: me e oe a{! euv K ? www.25 2 Hwg T t! u eşti 0!O' Dum ne ze ! e !! e u `PH ul no \0!S o os 0 tru am Y q!\0! Ca re cu în 11k ţe lep O ciu '! u!!A u nep ^ te !!o11' toa z! e le-a ai fă cu ! utUUS şi le-a ! a _1 ai pli i "s !0a i nit v?3O' Pro roci ! ai !PS tri mi ! is_`0`0a Hri is toa a se m Y p ca !11k să pro ro O!A ceas că ! veAO ni '!! rea a \0!K Ta a ^m Y 01PH şi A po \0!S o os 0 toli a .