You are on page 1of 11

14 noiembrie şi Duminica a doua din Postul Mare

Troparul Sfântului Grigorie Palama , glas 8 T
HrC 3 D s
N
L 0n
u 0mi 0q!0000'
nă to ru le al Or to !o!}
do`o O'
xi !
i i } 1a
ei , nC

q
spri !
ji 1
nul 1
Bi 1
se ' !
ri !
cii00I'
şi în vă !ă !}ţă`ă O'
to !
ru u} 1k
le, nC 0
po

! cos
doa a 0
ba 0
mo 1
na @100
hi lor, a pă 1
ră 1
to ' !
ru !
le !
ne!
bi1
ru 1
it

0I'
al te !e !}o `o O'
lo N!
gi i} 1a
lor, nC 00
fă că !
toc os
o !_11
ru u le de mi

1
nuni,01
Gri go @1a
ri e, mV 2
la ' !!!111
u da Te sa lo ni ' !
cu ! 000
lui,pro po vă

001
du i to ' !
ruI'
le !e !}
a` al O'
Ha N!
ru u} 1a
lui, nC e
roa z!
gă!
te 1
pu @1a
ru rea C

#011O!A
să se mân tu ias că1
su ' !
fleI'
te !e !}
le `
e O'
noa N!
a as} 1k
tre. nC

www.stavropoleos.ro

glas 8 T HrC S Virgil Ioan Nanu P 0C e 1ti 0!3' ne or ga !a!000q!0\0!1 nul în ţe lep ciu nii sfin ţi it şi 10os dum ne e ! ze)s} e1 iesc abB @3' şi trî ! îm!000q!00 bi ţa stră lu ci tă a cu 0\0!110os vîn tă ă rii de Du um ! ne)s}e1 zeu abB 001' cu un gla _ as te 1 lă 1101@10000' u dăm Gri go ri e de Dum ne ze !e_`X eu gră ă 1i '! to!!AcC ru le 0003' Ci cel ce sta ! ai!0q!00p!110os ca o min te î na in tea Min ţii ce e !_1a le ei din tîi bB0 în 01' drep tea _ a ză 11O!_11O min tea noas tră ă că tre A ces @00' ta Pă ri !i _`X in te e 1 Gri '! go!!A ri e cC 4' ca 0 să 0e stri găm z!!!A ţi i e q Bu ! cu 00000000' ră te pro po vă du i to ! ru!!2' le al ha !a!} ru:!us0 lui kcC www.ro . 1 14 noiembrie și Duminica a doua a Postului Mare Condacul Sfîntului Grigorie Palama.stavropoleos.

Slavă.. p.75 wG Podobie: Cu ucenicii să ne suim.stavropoleos..ro . Duminica Sfîntului Grigorie Palama 1 Svetilna. B e!0!1~0!!!0os!1am<? 10!!! u cu ră te la u da a Pă ri in ţi lor gu ra te e o 0os lo o ! gi !A lorb<? 4001' să lăş lu ! !!PH i rea a tă ce \0!S e e0rii a m<? w ca @1' sa în ! ţe !!PH e lep ciu \0!S u u0nii a b<? w!qUS vîr ful în vă ! ă ă S0 ţă 0 to os o !ri 1a lor m<? !1~0' a dîn cu ! ul !!os cu vî în ! tu !A luib<? 40000 bu cu ră te or 1' ga ! nu!!PH ul lu cră \0!S ă ă0rii a m<? 011'! î năl ţi mea ! gîn1' di ! rii!US la ce !S e e1 de su u us m<? @011q!0!2' le 1O@1a tă mă du i to ru le al bo !li!i !0os lor o o @ me 0ab< neşti ? t!000PS bu cu ră te lă ca ! a _0os a şul Du u ! hu !Am<? w!p!0!1~0!! lui viu fi ind şi du pă moar te e PăUH ri \0i !S in0te kb<? www. glas 2 Paisian.

glas 2 b<? Paisian. 2 Duminica Sfîntului Grigorie Palama Şi acum.76 S 0w!00!\10[!0os0am<? @w@ tă pî nă a tu tu ro or Stă pî î nă a pu că 11q!1' î ! !!PH na in te în tru u pri me \0!S e ej0 dii a b<? 40q!1' sîr gu ieş te în ! !!PH tru u ne ca \0!S a a0zuri a m<? q!1' fii de fa ! a !!os ţă î în @ ne 0a voi b<? 0 ca 12' să nu ! ne!w!0US a pu ce pe no ! o oi S0 sa 0os ta a 0 na a m<? !1~0' în zi ua !a sfîr ! !osşi i @ tu 0a lui b<? 4q!PS nici ia dul ni !i _PH ici pie ri \0!S i i0 rea a m<? !11' !US ci să stă ăm to ! o _1111' oți ne vi no va a ) as1 aţi am<? 00q! î na in tea \0_111@111@1' î în fri co şă to ru lui di van al Fi !i/YH u \0!S u u lui 0a 0 tău b<? 4q! o Mai ca000 lui Dum ne PS ze ! e _PH eu Stă pî \0!S î î0 nă a m<? q căci US î te vo 1a cî !î _1 e s1 ie o eşti US le ! e_e şi 1k po ) o !1a o o { !K oţi b<? www. a Născătoarei. p.stavropoleos.ro .

Cu ce cununi. . Wt C @?t0`1M`tqz!)1B u ce t h o'!\ t S 0a)s1}! s y0b a r<? e câ ân tări de e la aa a a u u u u dă r2 vom M3 lă 1r u 1da '!ayU pe e '!e!!3t e I e 0 ra os a ar0 hul m a <? t2 trâ '! âm!ot bi i i s 0 t ţa a 00t cu vân 1 tă 'a) ă s!ăt! riinO de e@t e 0Du `BuP u um t\!A ne)se1e }! s ey0 zeu b a r<? r1 gu 6C0 ra 1r de 1 foc ! ' su!y flăO toa aS!a!`0@t re e e a 1 ha aU a a ]\ t !A ru)us1u }! s ut t0 lui c? k 4cin2 1 Mt sti @ a tul atO va a '!a!!A as alt4 Du ! ' u!Ahu0 lui m a <?tq stâ !S }. Glas 2. iO i i t@ a 1Ot cea ma aQ re z!e !te!anO toa a@t a 0tă `BăP ă ă t\!A lu)su1} u s !0a u mea bt<? 4' râ M!â!ul!t înOţe e '!e!e!A lept0 ciu os uu0nii am<?t e!0a sfeş ni cul ! lu!t }u. ARHIEPISCOPUL TESALONICULUI. SLUJBA CELUI ÎNTRU SFINŢI PĂRINTELUI NOSTRU GRIGORIE PALAMA. S yw mi !S0a i i nii mr<? 20y stea ua 0 cea 1' a )a!ah t! n O@t stră lu u u 0 ci `BiP i i t\toa !A )sa 1} a !t s a0 re ab<? 3M ca 3 re t0 lu ! a mi`ti O nea a0)s a a1k.< +t ză ?/@ întp treaz\!? ga at2 zi (de două ori) oM i iO i i S\ t !Adi)is1} i ! s it0 re k m<? C @?t0`1M`tqz !)1 u ce t h Bo! e cu' \ t S 0a)s1! }s t0b a <? u nuni de e la aa a a u u u u de . CÂNTATĂ LA 14 NOIEMBRIE VECERNIA Prosómii la «Doamne strigat‐am». âO â âl t@ pul1 Bi Ot se e Q ri z!i!ti! ciinO ce e @t el 0 ne `B ePe e t\!A cli)si 1} i ! s int0 tit b a <? 00t bu cu teri !S M }.

w t ma !S0a a a re t1 şi ~1' i )i !tih!înnO vă ă @t ă 0ţă `BăP ă ă t\!A to)so 1} o ! s o0a rul bt<?4 gu M! ' u!Arat3 cea 1Ot ca a a Q u! z ru!tul!stră n O@t lu u u 3ci `BiP i i t t\toa !A)sa1} a ! s a0a re bt<? 4' râ M!â! ul! cetO i i '!i! iz!A vot0 ră os ă ăş 0 te am<? F t0` cre e h 0@N e di 3 in MtP cio o ! S o_1} şi i ! s i0at lor mV ! @ an0 le 1M vin 1 de t1 că '!ă! ri !S0a i i lor t0 a os aa 0 pe a m<? 0x pe 0 t ma os a a '! re)e10t h le şi 1 vre aN2e '! edt t!ni!SPS i i i i \0!S i i0 t cul n a R 1M de `e tq la z!u !S }. VECERNIA \2M vom!înt1 cu 11' nu na !atU pe e '!e!e!I0t e 0ra os a ar0 hul m a t<? !npe0 a 1M pă 2 ră tq to @2wt rul cin sti ! riiA\0!S de e1 e tP Du um! ' ne!te\0!K ze eum<?! y şi^C 2r po rq triv @1y ni cul 0 ne '!eUt ci in \!A sti)is1i }! s iy0 rii c a ?4 pă 2 1 M zi rq to @1y rul fier t1 bi os i in !teAt\01a a a al @ cre at3 di ! ' i!Ai \!t i in1 ţe ! a{ eim A t<? 0!11 că lă u zi w to t! rulA ! ce!S }el.up t dă \z !? Gri it1 go oM o oO o o tS (de două ori) t\!Ari)i s1} i ! s it0e k m<? C 2M0t1'a)s!t!nO@0`BPt\!A)s1}!s y0ba r<? u ce bu u u ze pă ă ă mâ â â ân te e e e nii r2 vomM0 lă 1r u 1da ! ' ayU pe e '!e !e !I 0t e 0ra os a ar0 hul m< k ?!pet1 al 1 Bi Ot se e Q ri z!i!i t!ciinO î î @t în \1B vă !ăS1 ă P] ă ă \ t !Aţă)să1} ă !t s ă0 tor b a <?1 ves C6 .

aO a ap t@ ta a 0! 11t şi dum ne ze 0 ia ` as 0 ca 0 ve t1 de ) 'a es!et!reO n a a @t a \1B stră!Să1 ă P] ă ă \ t !Alu)su1} u ! s ut0 cit ab<? 2M a 3Te 0!t sa low ni z\!1`t cu u lu ui2 la '!aYS u u \0!S u u0 t dă m a <? 3 ca 1w re a t! reA !î !S }. înw t Ce !S e e0 rurim< a ?0 F îm 0t pre 0 u `u h0 u @N nă 3 ă tP M ce e S !_ e tă 1} ă ! s ăt0 ţean amV ! @ pen3 iz 1M vo 1 râ t1 to ! ' o!o!to! rulAO de e! S etw mi !Airm<? |t0 pe os ee @ dumat1 ne O a ze et\!Aie)es 1} e ! s est0 cul m< a ? 3! 11t şi prea mi nu q na@ z tul a (de două ori) \!t Di i ?1 mi oM i i2i 0[ i s\ t !A tri)is 1} i ! s it 0 e k Slavă. Hwg g C 0V1tO!' !!3t1os0tU u a 0 S _`tP vi oa a a a se de tre e ei ori fe e e ri i ci i 0amM te 1t prea 1 sfin U a te e t! ' e!e!Pă`tăP ri i \ S 0!S i in0 te amM0t păs 1 to = zk o s !!t o ruU le e S!e^_ce `t el1bun amM # şi 33t u ce 3 ni os i i@ ce 0y al 1 lui O a Hri iS!is r1 tos amM3m MaiyO ma ax0 re t! a luod u u !ui_a păst1 to o!S o o o\ t 0a ri )is1 Y i ! }s iy0 lor mM a . SLUJBA SFÂNTULUI GRIGORIE PALAMA 0t ti O to o @0t rul lu 1 mi ! a ni`i0@ ii dumt1 ne U a e e ]\ t !A ze)es1e ! }s et0 ieşti c a ? 4 şti2 3 M u t1 to ! a ru`tul1 ta ! ' ai\!t ni icO aa ! ' a!tal!TreA0 i os i i0 t mii m< k ? 3y po 2 doa ' !a!ba1 cea rO ma a yQ re z!e !e t!an O mo o@t o \1B na !aS 1P a a a \ t ] !Ahi)si 1} i ! s i 0a lor bt<? 4' ca M!a!!S re e e0 cu ta e fa !S }. După Suceveanu. Glas 6 T.

0 t 333t1'V!!!t1a OtY\S 0 o og me e le Or to do xi i i i ei le‐a ai să ă ă !SăP ă ă S!S ă ă\ t 0!: di itvV 3rt tă ind! Fe!S }. eP e e ! S e_!t ri i1 ci ~os i i0 te ta .i 0 lor 0t lu \!S â â1 â Pt â ând ]U de e S!e_a la y0 Du ` u0h um OS ne e !er1 zeu am<C 0y pe tq ca @ re’l Pt da ai 1 ce ')es_lo `t or1ce 11s e e ! } eUS e e U t te e S!e _1s ci i } !t ins0 tesc k m<C D t3M!' ! !S}. Glas 1 T. uP u u S! um_te !te1 bu ~os u u0 curi a |0t cu q ce zY te e \ S 0!S e e \0 le e t1 Fe aO ri i tY ci i S \3!S i iPţi i ! S i i\ t S 0!K lo orvV 33t şi pă Q mânz_tu `t ulOce e S!e!`t lo or1 blânzia \#! ca unt1 blâ o1t â â ând @ lo a OS cu u !ut 1 ieşti am<C #0t I e e ra !aos a a2 ar ' _!!`t t he e Gri i 1 go ') o s_ri 1} i s!i y0 e avrV e!1y ha rul mi 3 nu '! u!ni !S }. 0' Prea !a!! cu raos a a \!K tă ă Ceea ce eşti bucuria. QV 3 M g F 0M3t3'!!A!At1!'V !!t1k!X11x1 e ri ci t PS]@ta i ta vi a a a a ţă ai pe tre cu ut în tU lu u\ S 0!S u Pu u u! S u\ t S u0!K me vV e 11t şi a 1 cu !S }. UTRENIA !_ vei şi‐a 122' lui A da !a\!og a a a amm<? @11 la lu mi 3q@2 na ha ru lui 0'!!!os a a du câ â ân@ du’ib a <? 2322' ci te mă ri ! im! cei! mâoâ ân! ' s tu!Aiţi!23 prin ti ne Prosómiile Laudelor.

SLUJBA SFÂNTULUI GRIGORIE PALAMA tq spiY z ni i \S 0!S i ii\ t 0 re e1a lei O cre e tY di i \ S 0!S i iP i i S! i inS\ t 0 ţe !:evV 30 şi a 0 cre tQ dinz_ţei0t să O mâ âS!â1`t â ân0 ţă a \#! t1 în mul ţi o1y i i in @ d’o a OS fru u !ur1 mos m a <C !ycuq ploaz #0t ia cu e vi !ios i i2 in ' _! t te e Ut lo or\!A ta)as1a ! }s ay0 le vr a Ve spic!1y în su 3 ti ! ' it!Aca!unAtQ z_ vred nict0 a lu `uh0 u OS cră ă!ăt1 tor am<C !ai!a tw dusz #` lu uit1 Du 11} u u s!uUS u um\ t !A ne)se1} e s!et t0 zeu k m<C D0M33t3!' !At!Aq!t1V!' !!t1k !X11xq e stră lu ci t z i rea vi e ţii ta a a a le ne pri hă ni @a te t\1!S Fe e1e Pt ri i Y ci i \ S 0!S i iP i i ! S i i\ t S 0!:vV te e !1 s’au mi 1t nu q na !os a a a '!at_!t în ge1 re ~os e eş0 ti a3 le 3t şi 0 pă `ă0 h ă YS mâ â \0!S â ân\ t 0 te eş1a ti O le e tY ce e \ S 0!S e eP e e ! S e e\ t S 0!: te evV 3 că 00t prin vo Qi z _0t rea cea O bu u S!uOS uu ! u uO t S nă ă 0a ă \#! bun ost1 ta o a aş 1t al @ lui aO Hri iS!ist1 tos m a <C | #t şi e pu !uos u u2 ust ' _! t ni icUt te‐a aiU a a S!a _ră 1} ă ! s ăt0 tat a vV 111t şi I e 3 ra '! arh!şi !S }. i 00t slu ji Q tor z_ lui a t0 Du `u h0OS um ne e !et1 zeu am<C !şi!t priwe# z te `ten1 a 11} a a ! s aUS aa U t de e S .

UTRENIA !_1} e vă ă ! s ăt0 rat k Slavă.w t li !S i i0 te a 0 şi 0t stri 2 ca 'B!te!!t le în\0!: vă ăSU ţă ă S]!ă}tw tu !K urib<? 1a cu ytN1 se PS e e ]@ ce j 1t ra t2 Du '!u_ ! hu!S }. Glas 2 T. Wt g A @M0!t1o a s1}y!A\!S1r1a yQz_t1 ar hi e re ee a o es cul ve e eş mânt îm bră câ ââ 1} ân y! m A <?!o11r du’l cro ti 1 tor a !yşi2 pa '!a! vă!S }. ă0 t ză a t@ te‐aiaO fă ă S!ăt1 cut k 3t Bi t2 se ! ' eQ!S ri i i0 cii at1 lui a1 Hri `tisw to !\!t o o oo o os.ut0 lui ay \!S le‐a C1 a ai t\0 pli a)isoi i s\t! vi it: c? 22b şi 0t? dru oM uu 1} t!A 3!t u mul 1 a pos to 1w!t li ceş te0 să \ a !S vâ â1 âr 2 t şi '!inYS du u \0!S u ut t0 ţi’l am<? 31t cu A w pos!0a to lii \3!S te‐a a1 ai tP şi i ! S i_os slă ă ă \t! vi it: m<? 0f din t\01a po o mul O vi i S!itO e e PS e e \0!S e ey0 ţii k # neX 11x mij lo 1 r cit a tQ îm z_ păr3t tă O şi i ! S iOt i in \!A du)us1u !t }s u0 te mV k 3@ ci 31t mij lo 1 ce ! ' eQe .< g ?/ 33t I e 1 ra 'a)as! ar PS he e @ GriNt3 go `b oPo o \ t ] !Ari)is1i ! }s iy0e b k <? !rcă1 du 3 pă y\4M nu !uS P u u S] @a me t\!S le e1 e 1a tău m<? t\30[ trea az \!S ţi i1i tP nâ â S! _1} ân du u s!u t0 te m< a ?3 spre13t cu 2 vâ o1t â â ân ! } tulA \!S lu u2 ui P t Du u ! S um_os ne e e \ t !: ze eum @ <? @t ne 0 ghi ao i i s1i y! A0 ne le 1 în t w!y tr’în sa0a o !dră!S }ăs .