OPEL Corso

Manualul utilizatorului

OPEL Corso

Jtilizore, Siguronto, Intretinere

MotONI diesel 01 cutovehkuluhil dumneavoosrr{J a fcst creat if> conformltate cu ultimele descopenri ole cerceronl din domenJuJ automobile/or ~i rep(e~lnti5 un vOrf

01 rehnologrei ~l complexiti5ji1 din punct de vedere tehnelocic, 01 compatlbllit6tii ecologlce ~l 01 economief,

Pentru 0 n men tine funqionoreo odecvcto, mororul trebufe sO functioneze numol cu combus:tibll de inolte colitote core sO corespundo reglement¢rilor europene DIN EN 590 - EURO DIESEL. Ve21 copitolul "Consurn de combustibil. combustlbli, reolimenrore"

NUMAI EURO DIESEL EN 5901*

2007

Utillzoreo oltul tip de combustlbil poole ofecto funqionoreo cutovehiculuhrl $1 invollda gorontioJ

·Pentru motoore dlesel

Dote specifice outovehiculului durnneovoostro

V~ f1.Ig~m 50 no:m1' oid,dore! .olJ~ovehicullJllJl uumneavoo~tr~ oentru cccesoreo mol u¥lam 0 ocestoro pe viilar

Acesre ,nformofi' sunt d,sponlb,le ,n codrul wpi'olulul .Dote te+nke'', precurr, $1 oe ploculo de identihcore ~i in cornetul de service

Combustibii

Uleiul de motor

Presiuneo in onvelope

Denumire

Calitateo

V6seozitatea I '----------'

Oimensiune envelope

Anvelope de voreS I

'--- __ ___J

eu po no 10 3 persoane

eu sardna maximo

Fate D Spote D Fato D Spate D

Foto D Spote D Fato D Spate D

Anvelope de lorna I '--------'

Mase

Maso maximo totol6 edmiso I o outovehiculului .

'---------'

Moso proprie D o.cutovehicululul

(CE)

incarcarea '-1 -1

~odelul Corso

iezvottot pe bozo ultlmelor descoperiri in Iomeniul industriei outomobillstice, ccesr urtovehloul vo of era OCCes 10 tehnologla ofisticot6 ~i un conforr exceptiencl,

urtovehiculul dumneovoostro reprezlnl'o lntezo Inteligento intre tehnoloqlo ovonscro, Iguranto exceptlonnle, compatibilitateo

u mediul inconjurOtor ~i economicitate.

Ie ocurn depfnde door de durnnecvoostrc e,-I conducejl in siguronto ~i so va ingrijitl so Jnqfoneze perfect, Acest manual

I utillzatorului vo oferi51'oote tnforrnetule e.cesare in ocest scop.

.siguroti-va co pasogerii sunt constlerrp

e posibllele riscuri de ocddentore ~i lezlunl ore pot rezulto din utillzcreo ecorespunzoroore a cutovehicululut,

espectcj] lntotdeQui1o prevederile legale ale jrli 1n core conducejl. Acesrec pot dlferl

e lnforrnotllle din ocest manual

I ul111zotorului.

10I1uoh.J.1 de utillzare rrebuie pOstrat

I outovehkul: 10 indemcrno,ln torpedo.

Utilizati cu incredere ocest manual:

• Capito lui "Scurto prezentore" VO ofero o primo prezentare.

• Cuprlnsul de 10 inceputul monualulul utilizotcruhn ~i din codrul copitolelor Indlviduole ItO va furnlzo tocte irrformotille necesore.

• lnckele alfobetlc va va oj uta so gaslti informotlile dorite.

• V15 vo famillarizo cu tehnologio sofistlcato,

• Sotisfoqio olerlto de outovehiculul durnneovcostre va f depllno.

• VA vo ojuto 56 utillzor' autovehicululla nivel expert .

Monuolul de utllizore a fost proiectot pentru a fi clor ~I user de lnteles.

Acest simbol sernnifico:

~ Contlnuctl Iecturo pe pogino urmctoore.

>I: Asteriscul semnlftco. echipornent care m.1

exlsto pe roore vehkulele (varionte

de model, optlunl de maforizore, modele speclflce unei tori. echipoment optional, piese $1 occesoril Opel origlnole),

.&A vertisment

Texrui marcat Avertismentotera InformatJl referltoore 10 riscuri de accidentore

sou rOnire. Nerespectarea ocestor Insttuctluni poote conduce 10 roniri

sou poote perldlto vloto.

In-formati pasogerr! if) mod ccrespunzoror,

SGigel'ile galbene de pe IILJstralil desemneczo puncta de reierinlo sou indica 0 octlune care trebuie. etectuoto.

S6getlle negre de pe iJuS'trarn indica 0 reaqle sou a douo cctume core rrebule efectl.Jaf6.

Directille indicate in descrieri, co de exemplu, 10 dreapto/stohgo sou inainte/i"opol, sun1 indicate ovcndu-se lntotdeauno in vedere dlrectlo de rners,

Vo dorim rnulte ore de conducere plocuto Echipo Opel

Continut

Scurto prezentore 2

lnstrumentele de bord 30

Chelle, LJ~lle, cope a matorulul 54

Scoune, lnterlor 72

Sisternele de slguranto 82

Slsrernul de llumlnore 108

Geamurl, Trope de ccoperls ...•................ 117

Sistem de control 01 cllmoti lOrn 122

T ransmisie Easytronic ..•..•. 140

Transmisieaulamato 148

Sugestii reteritoate 10 conducereo

outovehicuiulul 154

Econornisirea cornbustibilului,

Protejcreo medlulul 156

Consumul de combustlbll,

eornbustibilul, ollmentoreo j 58

Corollzotcrul, gazele

de esopornent 161

Sistemele de control 01 tracj"iunli 166

Frane 174

Jante, envelope 178

T roctcreo Unei rulote SOu rernorci 1 86

Portbcqo] de ccoperls, Slstern

pentru fixarec blcicletelor 194

Sfatul'l practice 205

Service Opel 244

lrrtretlnere, verifieori tehnice periodice ..•. 246

lngrljirea curovehtcululul 258

Date rehnice 262

Indiee alfabetic 282

2

Scurto prezentore

Scurtc prezentare

E::=.:::_'

Numerele cheilor, Numerele de cod indepijrt'oti numerele de pe chel.

Nurnorul chell este specificct in documentele autovehiculului $1 pe correto Cor Pass *-

Jante din olioj *. echlpoment de tract ore * noto]! codurile de ldentlfieare ole chetlor.

Sis+emul cnndernoro], sisternul

Infotainment *: Nurnerele de cad sun!" specificate pe cortelo Car Pass.

Nu pCistra(i ccrtelo Cor Pass in outovebkul. La cheiq cu lomo rerroctobllc *, oposati pe buton penrru a extinde lorna.

~ lnformoti] s.uplimentore

- vezl paginiJe 54, 55,

repunereo In funcjiune a outovehicuiulul -pagina 257.

Deblocoreo ~i deschidereo vehiculului:

Rotiti cheio In incuietooreo u~ii soferului spre portee din fote a vehiculului sou oposati butonul ~ trogeti de monerul u~ii

~ Chei - pagino 54.

sistemul electronic an1idemaraj - pagina 55, cheie personollzotc - pogina 68,

sistem de inchidere centrollzotc cu cheie -pogino 61

felecamando radio - paglno 59, inchidereo centralizat.:; - pagina 61, sistemul de olorrno antifurt * - pogina 62, slsternul de olcrrno antifu.rt * - pagino 66, scoun penrru cepit - pagina 68.

Scurte prezentare 3

Deblocarea ~i deschiderea portbagajului:

Rotiti cheio in incuietooreo usii ~ofe~ului spre porteo din fat6 a vehiculului sou opesati butonul ::::: al telecomenzJi, apesati butonul din spatele mfmerului

~ Telecomanda radio-vezi paglna 59, Inchkiereo centrollzot6 - pagino 61, slstemul de olcrrno onrlfurt * - poqlno 66,

4 Scurtn prezentare

Reglorea inaltimii scaunelor din fate *:

Actionoti moneta de pe loterala exterlocro a scaunului

Dlrectia de rniscore a manetei

in sus: scounul se inolta

in jos: scaunul cobocro

~ Pozlria scaunelor - vezi poglno 72.

Reglareo scaunului fata:

Troqeti de moneta, glisati scaunul, ellberoti maneta

Nu reglotl nlciodoro scounul in timpu] mersulul. Acesto se ocore deploso in mod necontrolcr. coco este octionot rnonerul,

~ Pozltio sccunelor= vez! pagino 72

Pentru reglorea spdtorelor scaunelor fata:

Rotiti rozeto

Reglori spotorul scounulul pentru a obtine o pozltie confortcbllo,

Nu VO sprljlnlti de spotor in timpul reglorll. ~ Pozltio s~aunelor- vezi pagino 72. robotoreo sp6tonJiul scounulul posoqerulul - poglno 4.

Pentru a rabato spatorul scounelor fata *=

trageti in sus moneta de blocare, robctctl spotcru] spre inainte, lasat; in jos moneta de blocare, spotorul este blocot in pozitio robatat,

impingeti scaunul spre inainte Pentru a impingetl spctoru] inopol in pozitie verticolo. pentru o-l bloc:o in pozltlo initlola. Trogeti in sus moneta de blocore, murctl spotcru] in pozttle verticolo, lasap in [os moneta de blocore • spOtorul este blocot

in pozitie,

Robotoreo spatorulul spre inolnte este posibila (1(Jmoi cend sp6torul se 0110 in pozitie verticolo

~ Pozttio scounulul - paglna 72.

Scurta prezentore 5

Pentru a regia inaltimea tetierei scaunului foto:

oposoti butonul pentru a debloca tetiera,

reglati inaltimeo, fixcti in pozitie

~ Pentru a regIa terlerele di~ spate -pogino 73,

Pozftioncreo tetierelor - pogino 73.

Fixarea centurii de siguranta:

Trageti centura incet din retractor, treceti-o peste umar ~i fixati-o

in cotorcmc

Centum de sigUl·onto nu trebuie so fle (esucito In nil'l un punct pe lunglmea so. Centuro tronsversolo trebuie pozijionot6 confartobll peste coopse, Spatarele scounelor fata nu trebuTe inclinate excesiv (unghiul de indinare reccmondot este de oproxlmotlv 25·).

Pentru 0 decuplo eenturo opasoti butonul rosu de pe inchiz6tor

~ Centum de sigL,ranto-poglno 83, sistemele oirbag - vezi pogln088. pozitio scounelor - pogino 72.

6 Scurtd prezentare

Pentru a regia oglinda interioorc:

Pivotctl oglinda

Rotlji porghla din porteo Inferiooro a carcosei ogllnzn pentru a reduce efectul de orblre

pe timp de noopte.

~ Oglrndo tnteriooro eLI reglare outomctd onti-orblre - pogino 106.

Reglarea oglinzilor exterioare:

Comutatorul basculant cu patru pozitf este amplasat pe usc soferului

AqlonaTi comutotorul spre stango sou spre dreapta: comutotorul cu pctru POlitii aqioneozo asupro oglinzii respective.

~ Informotii suplimentore, oglinzi exterioore osferlce - po~ino 106,

09llnzi exterioore ;ncolzne - pogino 18.

Regiarea oglinzilor exterioare:

Comutatorul cu patru pozitll de pe uso soferului, la rnodelele

cu geomuri cctionote electric Apasor latl!!Cl din stango (L) sou din dreopta (R) 0 comutotorului: comuto+orul cu potru pozitil octioneozo osupro 09l1nzll respective.

~ Info(motil supttrnentore, 0911 nzl extertoore osferic:e-poglno 106,

oglinzi exterioore Inc6izite - pagino 18.

Scurto prezentare 7

Pentru a rabato oglinzile exterioare Oqllnzlle se roboteoze 10 exercltoreo unei presiuni U$OOre.

Reoducejl oglln1.ll" in pozltio normolo pentru deploscre inolnte de plecore,

Scanned by Yeti 2007

1 2

o

3

8 ScurtCi prezentare

Blocareo volanului si contactul:

Rotiti cheia in pozitia 1. Mi!?cati putin volanul pentru deblocore,

Pozitli:

o : Contad decuplot

1 ~ Directle deblocote, contod decuplot 2. ~ Contact cuplot;

pentru outovehiculele dotote cu motor diesel: preincolzlre

3 ~ Pornire

PenTFU a bloco volonul, decuplott contoctul, scooretl cheio $1 fixo!! 'n pozitie volonul

~ Pornlreo - poglno 21,

sisternul electronic ontidemoroj -pogll1o 55. Porcoreo outovehicllh.Jh.H- poglno 22.

Reglarea volanului:

Mi~coti moneta in jos, regloti inoltimeo ~i disrcnto volonului,

mlsccti moneta in sus, fixati in pozitie

Reglatl volone] numot cend ourovehiculul stotloneozQ ~i coloono de directte est" deblocoto.

~ stsreroele olrbog - pogino 88.

/ \
!
22 21 20 19 18 17 15 14
13 12 '1'\ "'!l Scurtil prezentore 9

Pogino

Aerotoorele loterole 124

2 Lampl de porcore, foza scurro 1 08 llurninoreo grupului de lnstrurnente .. 113

lampile de cectO spcte j 09

Foruri de teota * 109

Regloreo forurilor* 111

3 Semnolizotoore de directlel, sernnchzore eu forurile,

FozD scurtc, faza lunga 14

Functlc de stlngere int6rziotQ

a larurilor * 112

lampi de parcore * 113

Control vltezo de crooziero * 12. 168

4 Comenzlle de ce volon * 52

5 Cloxon 16

Airbog soter 89

6 Instrumente de bord 30

7 Stergo\'oorele de porbrlz, sistern de spolore a porbrizului,

slstern de spa lore a lunetel 16. 17

computerul de bord * .47

Pag.

8 Fonte de verrrllotle centrale 124

9 Afl~aj central perrtru in'formoN referltoore 10 ora. data. temperature exrerloore slstemullnfotolnment *.

sistemul de veriflcore * 40

Computer de bord * 47

Sisrernul de dimotizare * 132

10 Scoun stango inc61zit * 125

incoltireo volonului * 125

sisternul de detectore a pierderilor

de presiune in onvelope * 172.

burocne penrru sistemulul de lnchidere

centrcllzctc 62

lumi"ile de overie 15

dezoctlvore airbog poseger 95

asistentO 10 porcore 170

scoun foro incolzif * 125

t 1 Alrbag frontal pasoger 89

12 Torpedo 80

Pag.

13 Sistemullnfotoinment * 53

1.4 Control dlrncttzcre • 122

15 Priza pentru occesorii * 78

Brlcheto * 78

16 Scrurnlerc 79

17 Contact cu slstem de blocore

o volonului 7

18 Pedalo de occeterone 154. 155

19 Pedala de franili ISS, 174. 175

20 Pedol6 de ornbreio] * 155

21 Reglorea valonului 37

22 Moneta de deschidere a ccpotei 71

10 Scurta prezentore
Lampi de control .g:1~ Electronico motorului, -I'~
ill Sistemul de detectore a plerderilor Sistemul electronic 01 transmisiei *.
de presiune in onvelope * Sistemul onti-demoroj ~i'.!
vezl poginile 30. 172. Filtrul de motorina *,
defectiuni,
P'I)A Asistento 10 porcare :!~ vezl poginlle 31.55,146,152.164.
defecfluni, ~ Nivelul uleiului de motor * *
vezi paglna 170.
-lin· vezl poginile 32. 248.
0 Faruri odoptive *. <er. Presiuneo uleiului de motor
defectiunl,
vezl pagihlle 110. 116. vezl poglno 32. ®
(®) Transmisie Ea5ytronic *, ~ Alternotorul
Pornireo rnotorulul * vezi pogina 32.
vezl poginlle 31,141. ~ Directic servooslstoto ~
'W Sistemul de prelncdlzire *, electro-hidroulic
Filtrul de motorlne * vezl pagino 33. ;beE
vezl paglna 31- ¢Q Semno1izataore de dlrectle
tCl Emisiite de gaze * vez] poginile 15. 33. ~D
vezi poginile31, 163. il Nivelul combustibilulul
vezl poginile 33, 36, 159. "
ID Fozo lungo
vezi poginile 14,33. Temperatura lichidului de roare vezi poglnile 33. 250.

Dezoctivoreo sistemuJui oirbog pentru posoger

vezl pogJna 95.

Progromul de iame at tronsmlsiel automate:!:

sou a tronsmisiei Eosytronic * vezl paginile 1.44. 150.

Tronsmlsio Eosytronic Modul SPORT *

vezl paginile 143. 150.

Regtarea farurilor vezi pagina 95.

Luminile exterioare vezt poginile 34. 108.

Faruri de cea(a * vezi poglnile 34,109.

Sistemele oirbog

dispozitive de pretensionare a centurilor de siguronte vezi poginile 84. 94.

Scurto prezentare 11

~ Centuro de siguranto * Lumini
Comulotor de lurnini,
vezl poginile 34, 86. pozitiile monetei
0* Lampo de cecto spate vezi paginile 14, 108.
vezi poglnlle 34. 109. 0 Luminlle stinse,
(CD) Sistemul de franore ;DcE LCimplle de porcore,
sistem de ombreioj ~D Fozc scurto, fozo lungo
vezl paginile.35. 174,252 A Activareo Qutomate
(9) Sistemul antiblacare (rone (ABS) a faze; scurte *
vezi pcqinc 109.
vezl pagino 177. ~D Forlle! de ceot6 :::
~ Program electronic de stobilltote vezi pagina 109.
(ESP®l'iu,)* 0*
vezi pcqine 166. Lompo de ceoto spate
Controlul vitezei de croozlerc * vezi pagina 109.
r;)
vezi paglnlle 12.. 168. 1[D Fazolungo
vezl paglna 14.
¢¢ Semnolizatoore de directie
vezi paglna 15.
0 lIuminoreo plonsel de bord
vezl paglno 113.
~ Plofoniero
vezl paglna 114.
~. Lempile de lecture *
rn
vezi paginq 114.
IA Lumini de cvorie
vezl pagina i 5. Ciimatizare

Distribulio aerului vezt poginlle 126,136.

spre zona superiooro a hobltcrlulul, prin forrrele de ventilo'!fe reglobile,

spre zona superioora a hObitacl.ulul, prin fontele de ventllorle reglobde, ~i spre zone in ferioor6

a hoblroclutul,

spre zano inferiooro a habitadului. sore parbrlz ~I spre sore zona inferioor6 a hobltcclului,

spre porbrlz,

Debit de aer

vezi paglnlle 126, 136.

Incelzlreo lunetei vezi poglnile 18, '12.4.

12 Scurte prezentore

Sistemul de oer conditlonct * vezl paginile 18, 129.

Dezoburireo ~i dejivrorea * Ve2J pag,nile 18,128,131,135.

Trope de ocoperis *

1Il Trapa:

deschidere sou indinare -v~1 pogina 120.

o Trope:

inchidere - vezl pagino 120.

Sistemul de recirculore a cerulul * vezi poginile 130, 137.

AUTO

M.odul automat * vezi poqmile 18, 133.

~tergatoare de porbriz Pozltiile monetei vezi poginll" 16, t 7.

o Oprit.

~tergere temporizatCi sou ~tergere cutomcto cu senzor de ploaie *,

Lent

Ropid

Scaune incalzile *' vezi pogino 125.

Yolon incalzit *, vezl paglna 125.

Controlul vitezei de croozierd * Roliti comutatorul/butonul monetei pentru semndlizotoare vezi poginile 15, 168.

r;) Activare. memo rare, occelerore,

~ Revenlre 10 vitezo rnemoroto. decelerore,

D Dezoctlvore.

Computer de porcurs *

Rotiti comutatorul/butonul manetei pentru ~terg6toare vezl pagina 38.

....... Selectore

....... functie

D Resetore, corrfirmere.

Scurto prezentare 13

Afi~aj pentru informotii, slstemullnfotainment

Afisoj pentru informotii diverse vezl paglna 40.

e> Buren pentru octlvure data ~i oro - vezl pagina 42.

o Butoone perrtru setoreo datei ~I a orei

vezi pagina 42.

Comenzlle de pe volan * vezl paginile 44. 52.

Diverse

Sistemul de inchidere centrelizotc: blocare - vezl pagina 61 ,

~ Sistemul de inchidere centrolizoto: deblocore=-vezi pagina 61.

~ Butoone pentru inchidere centrolizoto

vezl pagino 62.

Sisternul de detectare a pierderilor de presiune in envelope *

vezi pagine 172.

Asistento 10 porcare * vezi pagino 170.

Pragromul de iarna, Transmisia Eosytranic *. Transmisio automata * vezi poginile 144,. 150.

Cloxonul

vezt pagina 16.

@ Truso de prim ajutor (pernc) * vezl pagina 210.

~ Triunghiul reflectorizant * vezi puqlno 210.

14 Scurta prezentare

Pentru a schimba faza farurilor:

Fazo lungo Mi~coti maneta

a farurilor inainte

Faza scurta impingeti din nou

a farurilor moneta spre inainte sau troqeti spre volon

---

Comutator lumini:

o Dezoctivot

;Pdf - Lompile de parcare

~D Faza scurto/lunga

A Activarea automata

a fazei scurte *

Apasoti bu'tol1l.l1 f() = Foruri de ceotc * Aposotl butanul m = Lomplle de cecrt5 spate ~ lnformotll suplimentore- paglno 108. avertizare sonoro foruri oprlnse -pag[na 21.

Claxon optic:

Deploscti moneta spre volan

Cot tirnp [Ineti moneta in ccecsto pallne, fozo lungo va fi oprlnso,

Scurta prezentare 15

Pentru a cctiono semnalizatoorele de directie:

Dreopta = Deplcscti moneta in sus Stonga = Deplusoti moneta in jos DupO octiOI1OIe, rnoneto perrtru semnoliZllrea dlreqlel revine in pozl~a inltiolo.

Doell moneta este deplosotii dlncolo de punctul

de rezistenjo, semnolizotoorele de direcjie roman apllnse. La ~eVetlireo volanului in pazijia pentru der>lasare drepf indln(e, 5ernnalizotoorele de dlrectie SUn! demctlvo~ outornot.

Semnolizore sch1mbore bonda de rulore *= ApOsuli moneta pano in punctul de rezIstento, opal e!iberoti-{). Sernnalizatoorele vor cllpl de treI orl, deexernplu, pentru schlrnborea benzf de rukire. Funclio poote II octivatO/dezoctlv.otO'in funcj:le de cheia folosito, vezj "Cheie personolizoto" P3, poginlle68,70. Deploso~ moneto pCin6la punctul de rezlstento

~i rnenline{i·o in oceosto pozitie pentru a semnalizo 5Chlmboreo dlrectiei un limp mal indellJngat.

Oprilt semnollzorea manual, prin impingereo u~oorii a rnonetel.

_.--

I

Luminile de ovarie:

Activat =. Apasati &.

Dezactivat =. Apasati butonul ~

din nou

PenH" 0 foclllto goslrea butonului, lampa roste de control lnteqrcte se aprinde 10 cuploreo contoctului. Doo;o butonul este opcsct, lcrnpo de control osoclotc IUn,rneozo lnterrnitent simultcn cu sernnollzoroerele deavarle.

Semnal sonar

Volurnul sernnolulul sonar poote (i serer . Funcjio pocte f proqrumctc in funcjie

de chela foloslto, vezi "Cheie personoltzcto", P7, pcqinile 68, 70.

Activarea * sistemului de control 01 vite.zei de croozierc:

rotiti comutatorul manetei pentru semnalizatoore

Pentru octlvore \'): rol'ltl comutatorul Tn sus. PentrU dezoctivore 0: mi~cati user buronul, Perrtru a revenl lc vitezo mernorotc ~: rotl]! comutotorul in jos.

Dupo octionore, comutotorul va revenl in pozitlc Initiol6.

• Controlul vltezel de croozier6 ;;: - pogina '168.

16 Scurtd prezentare

Activarea c1oxonului:

Apasati it:r din centrul volanului ~ Sistemele airbag - pogino 88. comenzile de pe volon * - page 52

r

~tergatoarele de porbriz:

Deplosotl moneta in sus

o = Oprit

= ~tergere temporizato = Lent

= Rapid

Moneta vo revenl in+otdeauna in pozitio Initlolo. Cornutore in rreopto imedlot superiooro sou imedlot lrrferioorc: deplcsoj] maneto usor,

Deplasajl moneta dincoto de punctul

de rezlsrenro ~i mentineti-o Tn oceosto pozitie: treptele de octionore a ~ergotoorelor

de porbrlz sunl activate succesiv;

pozijio 0 vo fi semnoloro SO[1or.

Deplosotl maneto In /05 din pozlllo Q

o stnguro sterqere,

~ Informatll supllmentare - vezi poglnlle 2.53, 2.61,

computer de bard - paglna 38.

\

t

I

~tergatoarele de porbriz: interval de sterqere reglabil * Pentru a seta inrervolul intre cursele ~rgatoarelor 10 a volocre

intre 2 ~i 15 secunde:

Cwploti contoctul.

Deplosoji manera in jos din pozitio 0. Asreptcrl po no 10 obttnereo lntervolulul dorit. Pozittono]! maneio pe $tergene

temporizotc --.

lrrtervolul dintre ~rergeri selectat, romene memoror pana 10 urmcrooreo modlficore sou pano 10 decuplorea contoctulul,

Dupe cupicreo corr ocrulul ~I deplosarea monetel in sus, - - intervalul de wergere esre serot 10 6 secunde.

Scurta pretentare 17

\!i " i

Utilizorea sistemului de spclore a parbrizului:

Deploscf moneta catre volqn ~te(gatoorele vor efectuo cdteva curse. Pentru outovehkulele dotore cu senzor

de ploale *. pastroti zona senzorului curoro.

.. Pentru lnforrnotll supllrnentore

- vezi pcqinile 253, 261.

~tergerea automata cu senzor de ploole ac

Deplcsoti maneta usor in sus

-- = ~tergere automata cu senzor

de ploaie

Sterqereo outomoro - -: Senzorul de plooie detecteozc confitoteo de apo de pe porbriz ~I regleozo outomot sterqctocrele de porbrlz.

Pentru dezoctivare, oposoli moneta in ios

.. Pentru lnforrnotf! supltrnerrtcre

-vezt poginile 253,261.

. ,

Acticnoreo ~tergOtorului pentru luneto *~i a sistemului de spolcre *~tergator

activat Mi~cati moneta inainte

~tergator .

dezactivat = Impingeti din nou maneta spre inainte Spalator = [mpinqeti moneta ~i

mentineti-o in pozi1ie !,itergatorul de luneta unctioneozo

eu temporlzare.

!,itergOtor IUf'\eto eu (ungl0nQre outomata *: ~ergatorul pentru luneta este activo! In mod outorncn, cend !j'terg_Otoorele de parbriz stint ocrivote $i esre selectoro treopto morsorier. Funcjiq poote fl cctlvcto/dezoctivctc

in functte de chela 'folosn-a, vezl "Cheie personolizotc'', P2, paginile 68, 70 .

.. Pentru Informotll scpllmentore

- vezl paginlle253. 261.

18 Scurta prezentare

incalzirea lunetei,

oglinzi exterioare Incolzite:

Activat Apasati butonul [jjjJ Dezactivat = Apasati butonul [jjjJ

din nou

lncalzirea tlJnctioneozo numai cu motarul pornit.

lnealzirea lunetel sl a ogllnzllor exterioore se opreste in mod outomat dupo nproxirnotlv 15 '1'1inute.

.. Infarmatli supllmentore - vezl pagina 124.

~t ]

Curatirea geamurilor oburite sou inghetate:

reglati distributio aerului in pozitio ~,

pentru reglorea temperaturii

!li a debitului de aer, rotiti butonul spre drecptc;

sistemul de aer conditioner *: ~i apasati butonul t;; sistemului de dimatizare ,~-:

Apasati butonul "iW

Desehidetl oriflciile de ventilotie ~I difectionati oerul spre geamurile laterole .

.. Sistemul de conlrol 01 dlmatlzarii * - poglna 122.

Preselectarea modului automat pentru sistemul de climatizare '11:

Apasati butonul AUTO,

regloti temperatura cu ajutorul butonului rotativ

Deschidetl toote oriflci.lle de ventllotle.

.. SistemtJl de con I rol 01 ciirnatizarll * -paglna 132

Scurta prezentare 19

Afi~ojul pentru informatii ~~ ofero informotli despre:

- ora,

- ternperoturc exterlocrn,

- radio * ~I data,

- l10vigatle *,

- telefon =-t\

- computer de bord *,

- comondo de veriflcore *,

- slstern de control 01 dirnotizorii *.

~ Afi~oj perrtru lnforrnotii * - pogino 40.

Tronsmisie rncnuolc:

Mor~oriel': cond outovehiculul stotlcneczc, osteptojl 3 secunde dupa debretere, opol octlonoti butonul de pe selector ~r selecto]l treopto de rnorscrler,

Docei trecptc de vllezD nu se cupleozc, repozttlonotl rnaneto in pozrtlo nl!utro, dekisctl ~I apasatl din nou pedola

de ornbrelc]; opol repelatl cuploreo treptel de vlrezo.

Inl"'J

Sistemul Eosytronic *-

N Pozltie neutro

• Pozltie de conducere

+ Treopta superiocrc Treapto inferioorc

A Comutare intre mod uri Ie Automat ~i manual

R Marsarier

(cu bloccreo manetei schlrnbctorului)

Seleetorul trebule deplasot intotdeauno In direqia corecto, pOno 10 copctul cursei, Dupe eltberore, acesta vo revenl outomct in' pozltio centrolo. Urmoritl lndlcotorul rreoptc

de viteza/mod de pe a'fi~o.iul tronsmlslel,

Frana de serviclu trebuie oposotc 10 pernlre. ~ Tronsmlsie Eosytronic*- pagil10 140.

Range

257 kIT)

Inst. consempt

7.6 llr./100km

20 Scurta prezentare

Transmisia automata *=

P Parcare

R Mar~arier

N Neutru (decuplat)

D Modul automat de selectare

a treptei de vitezQ

3 treptele 1 - 3

2 treptele 1 si 2

1 treopto 1

Pomireo poslbila nurnoi in pozitic P sou N. Pentru 0 rrurto selerrorul de vi tete din pozitlo P, cuplerl ccrrtoctul, aposaji pedole de frana ~i butonul de pe selector.

Aposo!! buronul de pe moneta selectorulul ~i selectott pozitio P sou R.

P: Nurnoi cond outovehiculul stottoneczo, tragetl rnaiintal frono de mana

R: Nurnol cllnd outovehkulul stotlcneozc

~ Tronsmlsla outcrnoto =vez! pogina 148.

• I'

Gazele de esopcment sunt toxice Gaze! de esocomerrr corrtin monoxld

de corbon, core este ext rem de toxic,

dar incolor ~i inodor.

De aceed nLI lnhclc]! niclodota gazele de esopornent, ~i nu 16sotl motorul

so functioneze in splQtil inchlse.

Evirati conducereo cu portbagajul deschls, in coz conrror, gozele de esopernent pot p6trunde in hobltcclu.

Scanned y Yeti

[nointe de porn ire veriflcctl:

• Pr.esiuneo in envelope ~f stereo ocesroro - vezi pcqinlle 180, 275.

• Nlvelul uleiulul de motor ~I oilichidelor din ccmportlmentul motor - vezt poglnlle de 10 24710 255.

• Doca toote geomurile, oglinzile, sistemul de iluminare ~i plocutele de lnmctrlculcre sun! curate ~I in store de funcllonore.

• Nu osezotl nici un oblect in foto lunerel, pe Iobleul de bord sou in zona

de exponslune 0 crrbnqurllor.

• Scounele, centurlle ~I oglinzile I rebuie reg late corespunzctor.

• Veritlca1i franele.

2007

Scurta prezentare 21

o

1

Pornirea motorului:

Actionati pedala de ambreiaj ~i pedala de frona

Transmisia automata *

in pozittc P sau N,

Sistemul Easytronic :1:: Apasati pedala de frana,

nu occelercti,

Motor pe benzine: Rotiti cheia in pozitio 3j

Motor diesel: Rotiti cheia in pozitlo 2, cand lampa de control Wse stinqe", rotiti cheio de contact in pozltio 3j eliberoti cheia cdnd motorul a pornit inamte de a reporni sou a oprl rnotorul, reoducef cheia de contact in pozitic O.

Pentru 0 cupla contcctul, rotitl chelo

in pozttic 2 .

.. Pentru lnformotll suplimentore - vezi poginlle 55, 205.

22 Scurta prezentare

3

/

Avertizari sonore

La pornirea motorului sou in tlmpul mersului:

• daco nu a~eti centurc puso *,

• doco uno din u~1 sou hayonul esre intrede.schis(i5).

• daco otl atins a anumlt5 vltezo cu frana de mono trose,

• doco se depaseste vitezo maximo spedflc01o,

• ClJ rronsmisie Easytronic * - dcco s-o selecta! A. M sou R cu motorul funqtoncnd ~i se deschide uso ~oferulul foro co pedolo de franc!! sO fie opasatO.

• cond dlspozitivul pentru fixoreo bicicletelor este extlns * ~ este selectato treapto morsoner, se va declonso a overtlzore sonore in trei limp!.

Cand outovehkulul este porcot $i uja ¥>feruluJ este. deschis6:

• cand chela de contact este in pozitlo *,

• cand 16mpile de porcare sou faza scurto sunt oprinse,

• 10 tronsmlsto Eosytronic * - dcco frona

de mana nu este traso $i nu este selectoto niel a rreopte de vite.za ccnd mororul este opril.

Eliberarea fronei de mana:

Troqeti maneta user in sus, Apasati butonul de deblocare, Coborof complet levierul

Pentru 0 reduce forte de aqionare, apasati simulton $i pedolo de ·r rona.

~I ocum, "C616torie plocutol"

Conduceti eu oterrtie, in mod economk

$i ecologic. in timpul conducerii autovehiculului. evitoti activrtotile

core va pot dlstroqe otenjia.

Sfaturi pentru parcare:

• Nu porco]i autovehiculul pe suprcfete usor inflamobile. Ternperoturo ridieoto

a slstemului de evacuate poote cauzo cprindereo suprcfetel,

• Aqionoti intotdeouno energlc frona de mono. Aqionati 10 maxim frono

de mana ccnd porccf ill ponto oscendent6 SOU descendento. Pentru a reduce forte

de octioncre, oposotl slmulton ~I pedolo defrona.

• 1"ehideti geomurile ~i tropo de ccoperls *.

• lnolnte de decuplarea conrocrulul: 10 transmisio monocle, selectoti treapra unu de vltez6/mor~orier; 10 transmisio automata *, selectof pozltlc P; 10 tronsmisio Eosytronic *, selecto]t treopto unu de vitezo/mo~arler (Llrmorlti Indlcotorul rreptei de viteza

- vezi poglno 140).

• La outovehkulele cu 'trcnsmlsle automata *. chelo poore fl scocso nurnol cond selectorul se o'flo in pozitlo P.

Parcarea autovehiculului: trageti frana de mana fermi opriti motorul,

decuploti contactul,

bloccti volanul,

blocoti autovehiculul

Pcntru a bloca vehiculul, rotitl cheia in inc\lietoore spre parteo parteo din faro a vehiculului, sou apesoii butonul =

01 telecomenzH.

Pentru a activo slsternele de bloc:are * ~i de olormo ontifurt *, oposotl de douc ori butonul =

~ lnforrnotll suplirnenicre

- vezi paginlle 55, 154, telecomando radio - pagino 59. slstemul de inchidere centrollzctc -pogina 61,

sistemul de clormo onllfurt*- pagino 66, scootereo din Iunctlune a outovehkululoi - pagino 257.

• La autovehiculele cu Ironsrnisie

Eosytronlc *, lompo de control (j)) dlpesre corevo secunde dupo decuplorea contoctulul dcco frono de mana

nu a fast rrose - vezl poqlno , 46.

• Scootetl cheia din contact.

• Rotlll valonul pona 10 blocoreo colconel de dlret1ie (protectie ontifurt).

• Ventllotorul de rocire a motorului poote rCimane in functlune ~i dupe oprireo motorulul- vezi pogina 247 .

~ Pentru lnformojii supllrnenrore

- vezl paglnile 256.2.57.

Scurta prezentare 23

Piesele si accesoriile originale Opel Va recoma~dam lltillzoreo "pieselor ~1 cccesorlllcr orlglnale Opel" ~i a componentelor oprobote in mod expres penlru rlpul dumnecvoostru

de ourovehkul, Aceste plese au fast testate

in condijll speclole penrru stobillreo fiobllitiilil, sigurontei ~i cornpotlbilltc Ii eu ourovehkulele opelln pofldo monliorizorii comlnue a pierel, nu putem certHlca oceste otnbute pemru aile preduse, chlor daca ccesreo au oprobcrec unor ouloritoti relevonte in domeniu sou a altar Iorun cornpetente.

Putetl cbtme plese ~i occesorflle origin ole opel

( Genuine Opel Ports ond Accessories") ~i plese ~~ilizate pentru rnodltlccri ad use outovehlcululul oprobole de Opel de 10 Portenerul dumneovoostrc opel, core va poote furnizo informot1[ detollote osuprc modlfic&rilor tehnice permise . ~i oslguraV-vo co ptesele respective sun! irlSloiole in mod corect.

Lucrari de service, intretinerea

va recomondcm so incredintoti roote luctOrile Partenerulul durnneovocstrc Opel, deoorece va po ate furnlzo servicll de colitote ~i in conformitote cu spedtlcotille prcducctorulul,

• Service Opel- pagino 244,

oli$oj Interval de service

- vezl poginile 37,246.

24 Scurta prezentare

itA vertisment

Efecruati 10 tirnp vel'ificorile recorncndcte in fiecare secrtupe q ocestul Mamlol

de U tillzcre.

Asiguro'!i-vo co outovehiculul durnneovoostro este dus 10 service 10 lntervolele specificate in Bro$uro de Service. ViS recomondorn so lncredlntotl oceste luc,ari Portenerulul dumneoveosrre Opel. Rernedlctl defecfiunrle f6ro intarziere! Consultotl un service. Vo recornondorn Portenerul dumneovocstre Opel. Doco este necesor, intrenupe\i (610101'[0 .

• lrrrretlnere - vezi pogino 246.

Acesta a fost un scurt rezumat 01 celor mai importante inforrnotii pentru prima dumneavoastra calatorie cu autovehiculul Corso.

Paginile urmotoore din acest c?pitol contin un rezumat al celor mot interesonte functii ale vehiculului dvs.

Restu! copitolelor Manualului de utilizare contin inforrnot]! importante privind utilizarea, siguranta ~i Intretinerea autovehiculului, precum

~i un index complet.

11t\ ~

Sistemul oirbog lateral *

Sistemul olrbag lateral se declonseczo

In CO2: de coltzlune loterolo, formond 0 pernc protectoore pentru sofer sou pasogerul din foroln zona U~ii respective. Aceosto reduce substantial risal! occident6rii portH superioore a corpului sou a zonei pelvlsulut.

Slstemul oirbog pentru protectlo capului * Sistemul olrbog de tip ccrtinc este declcnscr in cozul unei coliziunlloterole $i 'furlllzeozO

o boriere de protecpe intre zona copulul pe porteq respeqivQ 0 outovehiculului, Astfel

se reduce canslderobil rlscul occiderrtcrf copulul in cozul unei collziuni loterale.

~ Sistemul de olrbag Opel Full Size

-pogino 88.

Sistemul de oirbag Opel Full Size Sistemul airbog Opel FuJI Size Include coteliO sisterne irldivrduale.

Sistemul olrbog frontal

Sistemul olrbog frontal vo fi octlvct in eventuoi;toteo unui impact frontol series, formond 0 perno de siguronto pentru sofer

~i posoqeru] din foto. Deplosoreo spre irminte a ~o'feruluj ~I a pasogerului din fota este osttel omor(iz0t6 ~i riscul occidentarii in zona bustulul ~1 a copulut se reduce sernnificotiv.

I ,

Sisteme oirbag pentru pasager care pot fi dezactivate ~2

Sfstemele olrboq frontal ~i loteroll'rebuie dezoctlvote doco pe scounul posogerului din fota se instoleazo un scoun pentru copli. Slsternul olrbag 10 nivelul copului * ~i sistemul de pretensionore a centurilor de sigu,onto, cot ~I toote sistemele olrbog pentru sorer romon activate cand sistemele pentru posogerul din fOla sunt dezoctivote.

La hvroreo vehlculiJlui de cotr", producntor, slsternele airbag perrtru posoger sunt ecrivote.

~ Sisteme oirbag core pat fi dezoctlvcte -pagino 95.

ScurtCi prezentore 25

1I

1:01"1 I

1\1 On

1',111 T

Selecton? prin utilizoreo butcnulut rnultifuncjlonal: ratitl ~I opcsotl tasta multifunctianal6.

Pentru a ie~; dintr-un rnenlu, ratiti butonul multifuncjianal spre stanga sou drecpto in pozitia Return (revenlre) sou Main (meniu principal) ~i selecrotl.

Selectarea cu ojulorul butonulul rozero * din porteo stonga de pe volon: rOl'lti ~i apasat! butonul rozetc.

~ Afl~oj pentru informotii - vezi poglna 40.

Meniuri de utilizore de pe ofisojul informot.ii*

Optlunile din menlu se selecteozo falosind rnenlurile ~l butocnele/ butonul de reglare CI.l potru pozlttl soU butonul rnultifunc:jional 01 sistemului Infotainment * SOU butonul raze a * din porteo stango de pe volan, Optiunile de meniu opcr pe oftso].

Selectore de 10 butonul bosculant

cu patru pozitii *:

aposotl butonul de regime pe laturo supertooro, lnferioorc, din st6ngo sou din dreopto.

Tetierele active * pentru scaun fata in cazul unullmpact din spate, tetierele active se inel ina putin spre Inainte. Capul este spri)lnit mal eflcient de tetlero ~i se reduce pericolul hiperextensiel in zona vertebretor cejvkcle.

Tetierele active suntidentificote prin cuvcntul ACTIVE (octiv) morcot pe toloonele tetlerelor.

26 Scurto pre.zentare

r

257.0 ""I o 40 w.

31.0 \I,

o 7.0 "Ir'J'!Iqiq>

Brakelighl cheek rlghi'

~ -~-

, J ..

1 >4" r

Computer de bard *

(ompul'erel£? de bard fumlzeuzo informatll referitocre 10 conducereo outovehicuiulul core su~t perrncnent InregiSjTote ii evolu~te I1lectronlc.

Funqi1:

• (Range) Autonorruo

• Instantaneous consumption

(Consumul ourenr)

• (Distance traveJled) Dlstonto pcrcursc

• Averogespeec:! (Vitam medle)

• Effective consumption (Consumul real)

• Average consumption (Consumul mediuJ

• (Stop watch) Cranornetru

~ Computer de bard - pogino 47.

Sistemul de verificare * Camanda de verlflcore monitorizeoza

• Boterio telecomenzu radio

• ~6rnpl exterioare importante, inciUsiv coblaj ~I slgurante.

~ Comanda de vertfkcre - paglno 51.

'Comenzile de pe volan *

Functiil~ sistemuJullnfatoinmenj * ~I afj~ajul pentru Informotil pat fl utilizote prin lntermedtu' butoonelor de pe volon.

informal Ii sLJplimentare sunt disponiblle

In In51ructlunile de urllizore ale slsternulul Infotofnrneht

~ $istemullnfotolnment - poglno 52.

Scurtd prezentare 27

Sistemul de osistentc la parcare * Cond se cupleoz6 morsorterul, slstemu'

de oslst~nto 10 pcrcore se ocrlveczo in mod automat,

Slstemul de oststore a porcoril poote to de osemenea cctivot 10 viteze rnoi mid

de 25 kni/h prin oposoreo butonulul P,)! de pe ponoul de bard.

. Doca outcvehkulul se oprople de un obstocol, va fi generatQ 0 serie de semnole ccustice in hobltcclu, Intervolul din re sernncle se reduce concornltent cu reducereo dlstontel foto

de abstacol. Doco distonto este mal mica

de 3Q de em, sernnolul devine con'tlnuu.

~ Slstern de oSistenra 10 porcore

- pagino 170.

28 Scurta prezentCire

Sistemuf de manitorizare

a pierderilor de presiune in anvelope (Sistemul de detectare a pierderilor de presiune in anvelope = DDS) * Sisternul de detectore a pierderii de presume in envelope monlrorlzeozo continuu vitezo

de rorotle a lutu~or rotilor in timpul deplosarli outovehkululul, In eazul pierderii de presiune lntr-c envelope, dirnenslunile exterloore

ale ocestelo se reduc. determlncnd retiree cccelerote a roli1 respective in report

cu celelolte ron, Doco slsremul derecteozo a osemenea dlferento de turotle, lampe de control ill lurnlneozd rosu.

Dupo 0 corectore 0 preslunli in envelope

soli dupo'nlocuirea une) envelope sou jante, sistemul trebuie resetor prin oposoreo

taste I DDS.

~ Sistem de detectore 0 oterderllor

de preslune '11 anvelope - paglno 172

Cheie personalizata

Oaco vehiculul esteutllizat de rnoi .

fiecare ~ofer are Poslbilrtoteo d 01 r1]ulltl soferl,

a cheie _. eo raOSI

I core so memorere at6t setd Ii

persona Ie cdt ~i funcjlfle v h' " r e

$1 funrllile t e 1C1Jlulul. Setorlie

~'. sun activate 10 folo!;lrea ch ..

respective. ell

Potf progromo1"e $1 falosite pono 10 clnc! chel, ~ Cheie personaiiZOfo - pagina 68.

1

lI~minare fronta/a adaptivQ (AFL)-:--- ,,'

aSl9urd 0 liumlnare mol bUne in ~'Tino~eo in intersectii ~j curbe stranse (2)

• curbe ampo suptimentarO IUrnineoz6 spre

~re~Pto/st6ngo 10 un unghl de circa 90.

d ceo volonu! este rollt oproxirnotjy 90' spre " reop!a/sta"ga, semnolizatorul de dlrectie se ~ctlveazQ ~i vltezo este redusO

10 Circa 40 km/h.

Funetia de iluminore in mo,.arier eoeoluminile sunr aprinse, este seleclota e~PPtctl° mar~rser$isemnaliza!orul de dlrectle

e a vat, vo fi octivoro fun""'- d 'I

in Intersect"" b" ~,IO e, um1nare

II ~I Cur e stranse pent

respective. ru porteo

2

• inl'erseCtil ~I curbe str6nse lIuminoreo in curbe (1) Razo de lumina a fa '1

d run or pilfOteoz6 in funn;

e po.zltlo volonului $1 de vltezo de d cpe

(de lo aproxlmotiv 10 km/h). eplosore

~ lampi adoptive pentru conducefe - pagsna 1'10.

Scurta prezentore 29

Volon incalzit *.

Funqio de incolzire a volonulul ~I a sccunulul ~oterului este ocnvoto prin cctioncreo

a slngur6 dot6, sou de mal multe ori

(dupa preferint6) a butonulul &J~.

volon inciilzil -portile loterale ale volonului, morcote in llusrrctle

~ Volon incolzlt - peglno 125.

30 Instrumentele de bord

Copertino de separore pentru portbagaj *

Copertino de seporore pentru portbagaj poote fi rnontoto in douo pazitii:

Daca este montotq in pozitlo superloorc, spotlul dintre copertlno de seporore

~I copacul core mcscheozo rooto

de rezervo * poote 11 folosit co un comportlment de depozltore.

in oceosre pozttte, doce spctorele scounelor din spate sunt robotote spre irtclnte,

se creeozo a suprofotn de depozltcre camplet plana.

~ Copertino de seporore pentru portbagoj -pegina 80.

Sistem pentru fixarea bicicletelor * Aces! sistem perrntte fixoreo 0 doue bicklere pe dispozlttvul extensibll din mtenorul podelei.

Cond nu folosltt dispozitivul, ocestc poate

fl lrnplns Tnopal in padeouo vehlculutut,

~ Sistern penfru fixoreo bklclerelor

-poglno 195.

Instrumentele de bord

Lampi de conlrol....... 30

Af[~ojul grupului de lnstrumente 36

Afi~oj informatii din console centrolo..... 40

~eceptionorea emlsiLlniior radio * 52

Comeozlle de pe volon * 52

Telefoonele mobile ~i echipamentul

radio *-................................................... 52

5is!emullnfotalnment * 53

Lampi de control

Lampile de centro] ~i lampUe rncrtor descrise in contlnuore nu sunt prezente in dotorec luturaroutovehiculelor. Descriereo se refera 10 toote versiunlle de Instrumente bard.

Semnlflcotla culorilor lompilor de control:

• Ro~u Pericol, overtlsrnenr Important,

• Golben Avertlsment, Atentie, Defectlune,

• Verde Confirrncre actlvare,

• Albostru Confirmore cctivore,

ill

Sistemul de detectore a pierderilor de presiune in onvelope *

Lampo de conlrol se oprinde in culoore rO$ie Pierderec presiunii in envelope

- vezi paglno 172.

Lampo de control se oprinde 1n wloore

golbena .

Defeqiune sistem - vezi pagino 172. Consulrotl un service. Va recornondorn Portenerul dumneovocsrro Opel.

PillA

SistemuJ de osi5tento 10 porcore *, Lampo de control se oprinde in culoore golben6.

in cowl aparitiel unei defectiunl ill slstern, va rugom sa consultot! un service auto. Va recomcndcm sl;\ consultof Portenerul dumneovoastra Opel.

5istem de ostsrento 10 porcore - vezi pogino 170.

Instrumentele de bord 31

.. o

Faruri adoptive * (AFL)

Lampo de control se aprinde in culoore golberiQ ~1/50U cllpeste.

Lampl

In cozul oparitlei unei defectluni in slstem, va rugom 515 consultcf un service outo. va recomondl5m sa consultctl Portenerul dumneovoostr6 Opel.

Clipl§te

Sistem con·figurot pentru 1·0215 seu rta slmetricl5.

AFL - vezl po gino 110.

(6))

Tronsmisia Easytronk:l:, Pomireo motorului

Lampo de control se oprinde in culoore golOOn6.

Lompo se oprinde cond pedolo de franl5 nu este octtonote ~I se stinge imedlot ce pedolo de frana esre oposoto. Motorul poate II pornlt numoi doca este oposotl5 pedolo de frana

- vezl pogino 141.

'00'

Sistemul de preincolzire *. Fittrul de motorine *

Lompo de control se oprinde in culoore golbepo ~i/sou cllpeste.

Lampi

Sistemul de preincelzlre este octivol numoi doco temperotura exteriooro este scozute.

Clipe~e (10 outovehlcule cu fililu de motorina) Flltrul de rnotorlno trebuie cur6tol. Cand drumul ~I condhtlle de trofic 0 permit, mMtl vitezo vehiculului 10 peste 40 km/h. Lampo

de control se vc stinge Imediot ce filtrul

de mOlarine; s-o curator com plet.

C

Emisiile de naxe *

Lompo de control se oprinde in culoore golbena ~l/sou cllpeste

Lompo seoprinde 10 cuploreo contoctulul ~i se stinge 10 scurt timp dupl5 pornireo motorulul.

Se oprinde In timpul functionl5rli motorului Defectiune 10 sistemul de control 01 emisiilor poluonte. Este posibilc depcslreo IImitelor odmislbde de poluore. Consultoji un atelier de service. Vo recorncndorn Portenerul durnneoveostrc Opel.

Ooco lumineozo intermltenl in limpul functionorii motorului

Indica defeqluni core pot provoco dlstrugereo cotolizotorului - vezl poglna 163. Consultoti Urgent un oteller de service. Va recorncndorn Portenerul Opel.

",1<;.

Electronica motorului, electronica tronsmisiel *.

sistemul ontidemoraj, filtrul de molorino * t.cmpo de control se oprlnde in culoore golbeno ~i/SOL.l dipeste,

Lompo se oprinde tlmp de cerevo sec un de 10 cuploreo contoctulul.

Se oprinde in tlmpul functionaril motorului Oefecjiune 10 sistemul electronic 01 motorului sou 01 rronsmislel. Slsternul electronic

vo comuto pe un program de functionore if) em: de urgentei, consumul de combustlbil poote creste ~i poate fi ofectoto negotiv monevrcbilitoteo outoveh1culului

- vezl pogino 164. Consultoti urgent un otelier de service. Va recornondcm Portenerul Opel.

Se oprlnde slmuttcn cu oflsoreo mesojului InSP4 pe ofi~olul de service: Trebule scurse opo din filtrul de mo1"orino - vezt po.Qlno 250.

Lumineoza Intermltent cand contoctul este cuplat

Defec('iune 10 sistemul electronic ontidemoroj; rnororul nu moi poote fi pornil

-vezi pogino 55.

32 Instrumentele de bord

&Avertisment

~.

Nivelul uleiului de motor *

Lompo de control se cpnnde in culoore galbeno.

Nivelul uielulul de motor este verificct I) outomat.

Se oprinde in t[mpul f1,Jngionorii motorulu) Nivelul uleiului motor este scezor. Cu primo ocozie verifico!i nlvelul uleiulul de motor

~i doce este necesor, cOlT1pletotl-l- vezt poglno 248.

~.

Presiuneo ulelului de motor

Lompo de comro] se opnnde in culoore rosle

Lompo se oprinde lo cuplorea contcctulul si se stlnge 10 scurt limp dupo pornlreo rnotorulul.

Se oprlnde in timpul funct[onorii motorulUi Ungereo motorulel poate fl intrerupta. Acest lucru poore deterioro motorul ~i/sou bloce rotlle motrlce:

t. Aposori pedolo de ombreioj.

2. Aduceti tronsrnlslo monuola

SOu E.osytronic * in pozitio neurrc; in [azul tronsmisiel outomote *. selecrof pozitto N.

3. POresl!i trollculfrnedlot ce este posibil, oro a stanjeni crculotlo ceJoriolte outovehicule.

4. Decuplctl contoctul,

I} Nu ~llo motorul z: 14 XEP. Denumue Coml'rcioio Vel, puglno 264.

Ill"

CClnd motorul este oprit, octlcnorec volnnulul ~i 0 frenelor necesito 0 forto considerobll mol more.

Nu scooreti cheio din contoct inointe

de stotionoreo completa 0 cutovehlculul, ollfel volonul se poatebloco pe neo~leptore.

Consultc]! un otelier de service.

Vo recomondllm Portenerul durnneovocstrd Opel.

E!J

Alternator

Lompo de corrtrol se oprlnde in culoore rosie

~i/sQU cllpeste. '

LomPQ se oprinde 10 cuploreo contoctulul ~i se stinge 10 scurt limp dupa pornlreo motorulul.

CIi~e in timpul/dupo pornlreo motorului Boterio este descorcoto. Adresati·vo unul service pentru verlficcreo sistemulul electric. Va recornondom Portenerul dumneovoosln~ Opel.

Se oprinde In !impul tunctionaril motorulul Opritl outovehlculul, oprljl motorul. Boterio nu este incarcato. Roareo rnotorului poote s6 fie de osemeneo nefunctionolei. Lo motoorele diesel, o.~jstQreo frcnelor poote de osemeneo s6 fie nefunqlonolo. Consultcti UI) oteller

de service. Va recornondcm Portenerul dumneovoastro Opel.

Scanned by Yeti

2007

8

Direcjia servoosistatc'i electro-hidraullc Lampo de control se oprtnde in culoore, golbeno.

Defect1une in slsrernul dlrectiel servooststote electrc-hldroullc. Sistemul servo poote

fl defect, VehiCLJlul poote f in continucre conrrolot, dar oces+ lucru vo necestto mal multo fortO. v¢ recomcndern Partenerul dumnecvocstro Opel.

¢~

Semnalizotoarele de directle

LamPO de control dipeste in culoore verde.

in funcl ie de semnollzotorul de directle octivor vo incepe 56 cllpeosco ~i lornpo de control corespunzotoore,

Daco IUminile de ovorie sunt octivate, ornbele lamp, de control cllpesc,

Doco ciclul de Inte(mitenl'6 este rapid: Becul semootlzctorulul/slqurontc corespunzeteore s-c ors; becul semnollzotorulul de 10 rernorcc s-o ors :1-

[nlocuireo becurilor- vezi poglna 225. Sigurontele - vezl paglna 222.

34 Instrumentele de bord

iI,

Nivelul de combustlbil

Lampo de control se aprinde in culoore galbeno ~i/5au dipeste.

Lampi

Nlvelul de combustibil este scezu], Indkotorul nlvelului de combustlbll a Intrat in zona

ce indica rezervo.

CllpeFe

Nlvelul de cornbustlbll este foorte scozut, cllrnentojl lrnedlct.

Nu lasoti niCiadoto rezervorul sa se goleosco cornplett

Allmentoreo neuhiforma OJ cornbustlbil poote COuZO suprolncolztreo catalizotorului

-vezl poglno 161.

Motoorele diesel: Doco rezervorul s-o golft compler, evocuo]t cerul din slsternul

de climenrcre cu combustlbil conform descrieri1 de Ie peglna 205.

sO

Fazo lungo

Lampo de control se oprlnde in culoore olbostre.

Lampo se cprlnde cond tozo fungo este, activate sou 01 semnolizoreo GU forurile =vezl pogino 14.

~

Temperature lichidului de rocire

Lampo de control se oprinde in culoore rosle Se oprinde in timpul func\ionOHi motoru)ui Oprili outovehtculul ~l rnororul, Ternperaturo lichldulul de raclre este f,re'J mere: Pencol

de deterlorore a moron; ul. Vemico\llrl1edlot nivelul llchidulul de rocil • - vezi pcqinn 250,

"'" ~lJ

Reglareo unghiului farurilor Sirribolul este ilummot pe

afi~aJul kllometrojulul, slmultqn cu setorlle.

Simbolul este iluminat pentru circo <I secunde 10 ccrlvorec fozei scurre, $i in timpu! reglarii farurilor.

iD

Farori de ceata *

Lampo de COnl'H») se oprinde in culoore verde

Acest lucru sa int6mpla 10 oprindereo forurilor de cecte=-vezl poglno 10,9.

;D~

Lumini exterioore

Lampo de control se oprinde 1n culoore verde

Acest lucru se int6mplalo cprlndereo luminilor exterioore - vezt pogino lOB.

0*

Lampo de ceote spate

Lampo de control sa oprinde In culoore golbene.

Acest luc:ru se intornpl6 10 cprindereo lampii de ceoto spate - VeD pogino 109.

lnstrurnentele de bord

33

~2

Sisteme-oirbog pentru posoger fala core-pot f dezoctivate

SimbolUI esre iluminot/luminot intermlten pe ofi~ojul kilornetrcjului.

Este lIuminetsimulton cu oprlndereo ledului din butonul ~ AirbogLJI este dezcctlvot

- vezi pogino 96.

Aprins intermHent Sistemul poate fl ac:tlvatf dezocnvor in Interval de 15 secunde de 10 cuploreo conta~lul- vez] pogino 96.

'*

Program de iorna pentru tronsmisio

automata:!:

sou tronsmisio Eosytronic *

Deco selectori progromul de iorna, slrnbolul corespunzctor va Ii llumlnot pe ofl~ojul trcnsrnlstel,

Pentru informotli supllrnentore -vezl paginlle 144,150.

®

Tronsmisie Eosytronic Modul SPORT *

Doco selectori programul SpON, simbolUI corespunzdtor 110 f llurnlnot pe oflsolul tronsmlsiei.

Pentru informotn suphrnentore - vezl paginile 143, 15Q.

'i'

Sistemele airbog *.

Dispozitive de pretensionore a centurilor de sigurant6 *

Lompo de control se cprlnde in culoore rosie

Se oprinde 'in timpul rung-ionCid; motorului Defectiune 10 sistemul oirbag!sistemul

de pretenstonore a centurilor de siguranto -vezl paglnile 84,94

~

Centura de sigutonto *

Lampo de control se aprinde in culocre rosie.

Odotd cuptot con roctul, lampe se oprinde

~i r6mene cprinsc peno cond ocupontul scounulul foto i~i ftxeczo centuro. DocO vehlculul se pune in miscore, dar ~oferull posogerul din fero nu sl-o pus centuro

de siguronto, lcrnpc incepe 50 cllpeoscd =vez! poginile B3, 86.

Instrumentele de bard 35

(]))

Sistem de fran are, sistemul de ambreiaj

Lampo de control se oprinde in culoore rosie.

Lompo se oprinde 10 cuplcrec contccrulul, doca frona de mono este trose sou dccc nlvelullichldulul de frano este preo scozur, Pentru lnformotli suplimentare

- vezi poglnile 174,2.52.

in cozul outovehiculelor cu tronsmisle Eosytronlc *, lampo de contrcl lumlneczc Intenmitent tirnp de cotevo secunde doco nu a fast decuplot contoctul sou doco frono

de m6n6 nu este trosa.

&Avertisment

Oocc lcmpc de control se.oprlnde ccnd Frana de mono nu este troso: Opl'iii outovehiculul; lntrerupef imediot c610torlo. Consultotl un orelier de service.

Vo recornondorn Portenerul dumneovoosrro Opel.

36 instrume tele de bard

Programul electronic de control 01 stabilitatii (ESp®P1u'l*

Lampo de control dlpeste sou rom6ne oprinso in culoore golbenO.

Ciipe?!:e in timpul conduceni outovehiculului Sistemul lntervine octtv,

vezi poginile 166,167.

Se oprlnde in timpul conduceril butomabilulul Defectlune 10 progromul electronic

de stobilltote - vezt paglno 167.

<e)

Sistemul antiblacore fr6ne (ABS) :I:

Lompo de control se aprinde in culoare rosie

Seaprinde in timpLiI canducerii automobilului Defectlune 10 slstemul onnbloccre frane

- vezi pagino 176.

Afi!?ojul grupului de instrumente Tahametrul

Indlc6 ruratic rnotorului.

Zono de overttzore: Turotic maxima cdmislbila 0 motorulul a fast deposito; pericol de deteriorore a rnotorutul,

Vitezometrul Afi~oj vlrezo.

1')

Control vitezo de croozier6 *

Lampo de control se aprinde in culaore verde

Lampo se aprinde lo activarea sistemului

- vezi pagina 168.

Indicatorul nivelului de combustibil Acullndicotor in zona

stanga sou lompa

de control illumir1eaza intermitent

Zona de rezervo

Acul indicator in zona stango sou lompo

de controllilllumlneo2'o intermitent

~ Reollrnentctl

- vez! paglna 159

Nu lOsoti nklodotc rezervorul so se goleosca camp let!

Motoore Diesel: Doco rezervorul s-o golil cornplet, oerisltl sistemul de olirnentcre cu cornbustlbil conform descrierii

de 10 pogina 205.

Din COUla cornbustibllulul ramas in rezervor, ccntltoteo de combustibll necesoro pentru umplereo rezervorulul poote fl mal miEa decor copoclroteo nominala a acestlJia.

Instrumentele de bord 37

Afj~oj kilometrl L1nio superlooro:

Cantor de porcurs

Afiseozc num6rul de krn pono 10 resetoreo conrorulul de porcurs.

Pentru resetore, tineji cposot butonul circo o secunda eu contactul cuplot,

vez:i pagina ontertoorc.

Llnio Interioara:

Kilometraj

inregistreaz:o nurndrul total de km.

38 Instrumentele de bor

Afj~oj service

InSP Aff~are interval service. Indica dlstonto romasa de pareurs pono 10 urmctoorec operajie de service.

Pen ru lnformatii supllmentare

- vezi pagino 246.

InSP2 Bee defect *- vezi pcqmo 225. InSP3 Baterio telecomenzil este descorcoto *-vezi agina 60.

InSP4 Apo in ffltrul de motorlno *- Penlru osistente, odresotl-vc unui service. Va re cmondorn sO 1jX'latl

10 Porrenerul Opel.

l.l:l outovehic lele data e (I sis rem

de verlflcore *, pe afi~jul '. ~ lnrormoth

vo apore un '1le<\oj, core vo .,Iccur simbolu lie' InSP2 ~i InSPJ.

Afi~ajul transmisiei *

Afi~areo treptei de vitezc selectote penrru tronsmisio automata *, sou a reptei curente/madulul curent penrru rrcnsmislc Easytranic *.

P Pozitlo de parcore la transmlsio

automata.

R Mo~orler.

N Neutru sou rclonti.

A Mod outomat, tronsmisle Easytronic.

M Mod manual, tronsrnlsle Easytronic. o Conducere.

1-4 T reopto de vitezQ cvrento. tronsrnisle ourornotc.

1-5 T reapto de "Iteza curento a trcnsrnlsiel Eosytronic in Ina ul manual.

• impingeti In sus moneta ~er9OtonJlui (dreootol pono la oftsoreo (prin cresteri de cote 10 krn) a vitezel dorlre,

• penrru 0 reduce vltezo sou pentru a dezccnvo functlo (OFF), opcsof Tn jos moneta ~te(gol'orului,

• trogetl slmulton moneta pentru semnollzore ~i moneta ~tergCitonJlui spre volan, pane ouzltt un sernnol sonor

de confirmore (orco 3 secunde).

Functia poote f progromate diferit pentru fiecore chele a vehiculului.

Cheie personcllzcto - vezl pogina 68, centrolul vitezei de croozier6

-vez:i pogino 168,

Avertizare depo~ire vitezQ

Cu ojutorul func:j:iei chell personcllzote, P6, - vezi paginiJe 68, 70. putetl seta pentru fiecore cheie in porte 0 vitezCi maximo. Daco cceosto vltezo este depo~lta.

se vo declonso un semnal sonar de overtizore.

Functlc esre programote pe afi~ojLII

pentru kilometri:

• Cantactul decuplat, cheio in contact,

• trogeti simultan moneta pentru sernnclizore ~I moneta ~ergotorulul spre volan, pano ouziti un semnal sonar

de ccnftrrnore (circa 3 secunde),

• Pe oflsojul kilometrojului va apare mesojul Pl,

• opasarl in jos moneta pentru semnollzare (stango) panCi cand este ofisot mesojut P6.

Afi~ajul camputerului de bard din plonso de bard *

coltulotorul de porcurs fumizeaz6 lnformotil relative 10 conducerec autovehicululul. cere sun! lnreglstrate permanent ~i evaluate

pe cole electronlce.

Dupo cuploreo contoctulul, vo fi indicate ultimo functle afl~ato. Pentru selectoreo 01 el functii, roliti butonul de pe moneta ~tergatorulul Tn sus .....,.sau 1n jos ...... Functf1le se 'lor derulo una dupCi olio.

Pentru resetcreo unel valori sou canfirmarea unui meso], apasoti butonul 0 de pe moneta ~tergatorului.

Instrumentele de bord 39

Functii:

• Autonornie

• Instontoneous consumption (Consumul

curenr)

• (Distanceiravelledl Dlstonto porcurso

• Vitez6 rnedle (Average speed)

• Effective consumption (Consurnu] real)

• Average consumption (Consumul mediu)

• Cronometru *.

Peutru selectorec fiecereifunqll. rotltl butonul de pe rnoneto ~terg6torululln sus ......... sou

in [os «<: Functfile 5e Val' derulo una dupe alto,

40 Instrument Ie de bord

Voloore

Autonomia este calculate pe bozo cantitotn de combustibll din rezervor .'ji a consurnulul Instontoneu. volorlle ofisote sun I volorl rnedll,

Dupe ollmentcre, slstemul octucllzeczc autonomla cu 0 u~oara int6rziere.

in cozul in core combustibllul dIn rezervor este insuflcient pentnu parcurgerea dlstontei

de 30 km, va fl oflsct mesolul de evertizore RERLL (nllrnentoti),

Conflrmotl mesa]ul, apasond butonul 0 de pe moneta ~er90torulul,

Instantaneous consumption

(Consumul curent]

Volorlle ofisote se modi fico in functle de vltezo:

Afi~at In Iltrl/orl.l Afi~aFn litri/l00 krn

sub 13 kmfh. peste 13 km/h.

(Distance travelled) Distanto porcurs6 Afl~eozo kllometr] porrurs« Areosto voloore poate fI orlccnd resetotc, vezl "Reset".

VitezQ medle (A.verage speed)

Colculeoze vitezo medie. Aeeosto voloore poote fi orlc md resercte. vezl "Reset".

Oprlrlle din rimpu' c616torl,1 Ir sotite

de decoploreo contcduhn nu sunt inclus Tn colcul

Afisc] lnformotii din consolo centrolo

Afi~ojul pentru trei tipuri de lnforrnotli An~eoz6 oro, ternperoturc exterieorc ~i dote sou date de la sistemullnfotoinment

(dcco ocesta este odivat).

Atund cand contactul este decuplot, oro, date $i temperatura exterioorc pot

fi vlzuolizote !"imp de 15 secunde prin oposorea sourto a uneia dintre cele douo taste de sub ofiso],

Prezento sirnbolulul F pe oflso] Indica

a defectlune. Remediaji urgent defectiunec. Va recomcndcrn ~6 opelati fa Partenerul Opel.

I nst, COJ1f<U ipt,

7.61JrJ100km

Effective consumption (ConsumuJ reol) Afi~eoz6 contl rctec de combustibil consumct, Aceost6 valoare poate fi" orlccnd resetote, vezl.,Reset".

Average consumption lConsumul mediu) Colculeczo consumul medlq de combustibll, Aceosta voloore pocte f orkond resetotO, vezl "Reset".

Resetare

Resetareo inforrnctlllor din computerul de bord

10 zero

Selecto]l functio doritc a cornputerului

de bard: pentru selectoreo ftecoret funqll, rotiji butonul de pe rnoneto ~ergOtorululln sus ....... SOIl in jos r--.. Penl'ru resetoreo unei volorl, ~neti oposor butonul 0 de pe moneta ~terg6torulul mal mul de trel secunde: astfel, volooreo vo fi din nou cclculoto. Penlru resetcrec tuturor functlilor, oposatl butonul 0 rnoi mull de 6 secunde.

Toole lntorrnotille compute ulul de bard, in oloro de cele legate de consumul Instantaneu, pot f resetote.

Cronometru *

Selectnti functia eu ajutorul butonului ....... SOU ..-..,

Aposofi butonul o· Parn[t(Oprh tin i-I opcso! mol

mult detre! secunde: Resetore 10 zero,

Afi~ojul grafic pentru informotii *, Afi~oj color pentru lnforrnotii *

I\fi~eozo oro, temperatura ex encore ~j data sou dote de 10 sistemul lnforclnrnent

(docc ocesto este pornit) ~i dote de 10 slstemul de climotlzare:t:.

Afl~ajul qroflc prezlnto informotille ill mod rnonocrorn. Afl~oJul color preztnto Informotiile in mod color.

Ttpul de Irrlormotll Gfi~C1te ~i modul de ofrsore depind de nlvelul de dotore 01 vehicu/!JILJi

~I de sercnle calculotorului de porcurs *, ale slsremulul de control 61 cJimatlzorii * 9 ole sisternului Infotainment *- .

Unele Infarmotil sunt cfisote in forma prescurtcto.

Sistemul de cllmotlzore - vezl pogina 132. Slsternul Infotalnment- vezi instrucjiunile de I!Itillzo~e osociote.

Prezento simbolulu: F pe cfiso] Indico

o defectlune. Rernedio]! urgent' defecpuneo, yo. recornondarn 56 opelof

10 Partenerul Op('-1.

Instrumentele de bord 41

&Avertisment

Temperatura exterioaro

Scodereo temperarurii este indicato imediat, cresrerec ternperoturil, dupa 0 scurto intorziere.

Ooeo temperatura exterlooro scode sub 3 ·C. simbolul * opare pe afi~ajul pe trel linll pentru lnformotti co cvertlsrnent referitor 10 condltille de polei de pe ccrosobll, Cond temperatura creste 10 minimum SoC, simboluJ '* dis pore.

42 Instrument Ie de bord

Slippery road -2.5 'C

La vehicule eu oftsc] graflc pentru Informo'jil * sou cfiso] color p ntru Inforrnotli *. \10 opcreo un meso] de overtlzore asupro prezentel poleiulul pe soseo. Daco temperatura exterlooro este sub -5 ·C. nu se cfiseozo niei un mesaj.

----

Afi!?ajul pentru trei tipuri

de lnformotii

Reglareo dotei ~i a orel Sistemullnlotoinmen esre oprlt. Aposoti tostele €) ~10. situate longa ofiso], dupo cum urmeolo:

Apasoti tosto €)timp de oproxirnotiv 2 secunde:

liuo este ofl~ot6 in1ermltent 0: Setof zlua

e>. Luna este ofisotc lntermltenr 0. Setotll u no

e>. Anul este cflsct intermltent 0: Setotl anul

e>. Gfro ore; cllpesre 0: Regla11 citro orel

e>. Minutele sunr ofi$ole irrtermitent 0: Seto]! mtnurele

e>. Ceosul porneste.

:0 I!ctoreo orei ~,

Tn Ie stotH RD; n erroit sernnck de limp

:01 .cte Daco ')1'( Jfl¥-lta esh- p 'I'monent Inc'lrecta, dezc ctl 'otl slncronlzoreo automata a ceosulul *~I resdati ceasul manual

-vezl coloono uri 1Citoore.

Setoreo outornetn a ceosulul esre Indicota de prezenro sirnb .Iului ~ pe ofiso].

Atentle: Suprofoto carosobilului poote fl inghetoto chlor doce ofi~aJul crete cctevo grade peste 0 0C.

Actlvoreo ~I dezactivareo sincronizarii automaie (I ceosulul: Cand sis1emul lnfotoinmanr este oprit: cposctt rostele €)~10 de 10ngO afi~aj, dupO cum urmeoza:

Ap6satl continuu tasta €) imp

de aproximativ 2 secunda, ofisojul ceosului este acum in modul serore,

Aposatl tasta €) de dou6 orl

(pane cllnd anul este cftsct Intermitentj.

Tineti cpo.ota tosto e> oprox. 3 secunde, pona ce sirnbolul !ll dlpeste pe ofisojul * ~i opere textul .,RDS TIME" (Oro RDS)

(in ocest I'Imp, cifro anulul dlpeste),

Apasati 0- ofi~aJul indica:

RDS TIME 0 = Dezoctivot Apesoti 0- afi~ajullndlco:

RDS TIME 1; Activct

Apasotl €) de trei ori.

Instrumentele de bord 43

Range

257km

1 ni>t. oonsLimpt.

7.6 LlrJ100km

Mi~ajul grafic pentru inforrnotii * sou afi~ajul color pentru informotli * Selectorec functiilor

"unqiile ~I setOrlle unor echlpornente * pot

II occesote prln lnterrnedlul afj~oJului grofic IOU 01 afl~ajului color pentru lnformotll,

Funetiile sum selectate ~i executate din rnenlul ofl~ajului prln intermediul buronulul cu porru ~6i, 01 butanului multltunctloncl * de pe oonoul de camandii 01 slsternulul lnfotoinment sou 01 butonului rczetc

din porteo stOngo * a volanulul.

44 Instrume tele de bord

Selectoreo prin intermediul butanului bosculont eu potru pozitii:

Selectotl opjiunlle prln Interrnedlul meniurilor ~i 01 butocnelor/butonulvl Cl.I patru coj de pe ponoul de (omanda 01 slsternul mfotolnment.

boce sistemul de verlflcore :I: emite un meso] de overtlzore, ufi~aJul este blocor pentru olte Iunctll, Conflrmoti mesojul cocscnd porteo dreoptd.sou stOngo a bu 0 I ,lui bosculorn

cu pctru eel. Daco sunt ofiso e mol rnutte mesoje de ov rtlzore, confirr laj-Ie succesiv.

Pentru selectare cu ajutorul rozetei ;I: de pe volon, din partea stanga

Rotiti in sus Optluneo de meniu ooterloorc

Optiunec de rnenlu urmctoore,

Selectoreo elementului rnorcot, canfirmareo cornenzil

Doco sisternul de verifkcre * ernite un meso) de overtlzcre, ofi~ajul este blocat pentru olte funetil. Conflrrncf rnesojul prin cpesorec butonulul rozeto din partea sl6nga

a volanului. Deco sunt cflsote mal rnulte mesoje de overtizcre. confirmoti-le succeslv.

Rotiti in jOs

< '.

90.6 MH%

lJOHT

Selectorea prin Intermediul butonului multifunctional:

Rotlre Marcarea optiunilor din menluri,

-- selectoreo fun~tillar sou a cornenzilor

Apmara Selectoreo elemernulul rnorcct,

conflrmareo comenzil.

Pemru a i~i dintr-un rneolu, ratlti butonul multifunctional spre stongo sou dreapta in pozitia Return (revenlre) sou Main

(meniu principal) ~l selectotl.

Dadi slsrernul de verificare * emite un meso) de overrtzore, efi~ajul este blocor pentru olte funqil. Confirrnof mesajul prln aposurea butonulul multifunctional. Daco sunt oftsote mai multe mesaje de cvertlrore, conflrmctt-le succeslv.

Pentru flecore ZOllO funqionala existo

o pagina principalo (Main - Principal). core este selectoro lo partee de sus o flecoruiafi~aj (nu este dlsoonlbll pentru slstemul Infotainment CD 30 sou portalul

de telefonie moblle):

• Audio

• Novigatie *,

• Telefon *,

• Calculator de bord *

Pentru functiile Audio, Noviqotie *

~I Telefon *. vezi lnstructlunile de utillzore pentru sistemullnfotainment.

Seta!ile sistemului

Setorile pot Ii occescte prin interrnedlul meniului Settings.

Aposoti tosta Main (Principal) * (nu este disponlblld pentru toate sisternelel de pe panoul de comcnde 01 ststerrwlul Infotainment (opelotl pagina principali'i)_

Apasotl butonul Settings 01 ststernulul infotainment. ASlguratl-va co sistemul Infotainment CD 30, nu are meniul selectat.

Menlul Settings (seteri) vo fi ofisot.

_-- ---------

IJIUr

Instrumenfele de bord 45

Date

10.07 2004

Regloreo dotei si 0 orei *

Selectof opjiuneo oro $i doto din meniul Setori (Settings).

Este oftsn menlul pentru oro ~i data. Selectof din menlu optiunec dorlta:

Efectuoti setoreo doritO.

46 Instrume tele de bord

Eng)lsl1 ESpanol p\lW)1 Frllfl.(;h ltali~ Q

Selectot' limbo dorttc.

Sele~tiile sunt indicote de simbolul ~ ill foto optlLlnli respective.

In cozul sistemelorcu mesoje vocole *, oruncl cand conftquroreo limbii ofl~ojulul este schirnboto, slstemul YO vo intrebo doco dort]! ~i modTficareo lirnbll rnesojelor tronsrnise

- vezl lnstructiunile de utilizore a slsternului Infotainment.

7 !J.il 1

ITJ..IJ.I

Corettareo orel *

Lo sistemele cu receptor GPS II. data }I oro sun!' serote automat 10 receptorec sernnolulul sotelit GPS. Doco ere afi~t6 nu coincide

cu ora 10cal15. poote f corectata manual

sou automat, 10 receptionorec semnolului pentru ora RDS~) *.

Unele statii RDS nu emit semnole de limp eorede. O.oco oro afi$Ot6 este locorecto dezoctivotl sineronizorea automata

a cecsulul :!(~Isetotl ceasul manual.

Pentru corectorea prin lnrermedlul RDS, selecton ootluneo Synchron. dod. outomoticol. (sincronizare automata

o ceosului) din meniul TIme, Dote (oro, data).

VA fi bifata eoseto de selectare din faja opjlunii Sync;hron. clock automatical. (sincronlzore cutomore ceas)

vezl Fig. 17340T.

11 GPS" Globol Pcxltionlng Syslem (Slsiem de P07itionore GkJbolo)

Sistem penrru pozltioncre glol.Julo cu ojutonJl sotellrilor.

11 RDS = Rodio Dc 0 Sys1~

[Sistern radio de tmnsmlrere 0 JO't~lbr).

'"

setectorec Iimb!1

Pute!i selecto llrnbo de oflsore pentru onumite funqli.

Selecrop optluneo Longuage (limbo) din men lui Settings (sera(i).

Sum oflsote !imblle disponibile.

-------

® E~n'~<;1

o Jaflan

o QJet1~ B!i~n 13 Us.«

Setorea unitatilor de m6sura

Puteti selecto unitotile de masur6 care vor fi utillzcte.

Selectof epjiuneo Units (unitoli) din rnenlul Settings.

Sunt oftsote unHerile de masura existente. Selectojl unitoteo de mr5suro dortto. Seleclorlle sunr indicate prin simbolul • din dreptul optiunil respective.

1/'lA.-,

Reglarea eontrostului *

[ofiso] grofic pentru informotii) Selectof optiuneo Contrast din menlul Settings.

Este ofisot menlul Controst. Conflrmcf setoreo dorito,

1792-0 T

Instrumentele de bord 47

Setorec modului de ofi~are *

A fi~ojul poate fl serot astfel incet ocesto so fie odecvot c.onditiilor de lumina, text negru

sou color pe un fond lurnlnos, alb sou colorer pe fond intunecot.

Selectoti optluneo Day I Night (zi I noopte) din rneniul Settings.

Optlunlle sunt ofisote.

Mod automat: odoprore in functle de ilumlnarea autovehicululul.

Afi~ore pe timp de zi: text negru sou colorot pe 'fond deschis.

Afi~ore pe timp de noapte: texi alb sou colorat pe fond Tn\unecat.

Se1ectarile sunt lndlcote prin slil1balul. din dreptul optiunii respective.

Logico de contcct *

Vezi instructluntle de utillzore ale slstemulul lnfotclrnnent.

48 Instrument Ie de bord

257.0 kIn o 40 kilVl1

31,0 LIt

121 7.0 1olI,101"'1I

Afi~ajul grafic pentru informctii * sau dfi~ajul color pentru informatii *, calculatorul

de porcurs e

Cafculotorul de bard furnrzeozo lnformotll relative 10 conducerea outovehicululvl, core sunt inreglstrate permanent ~I evaluate

pe cole.electrcnlco.

Pogina prlnclpolo a calculatarului de bord arero Infarmatii despre outoncrme

~I consumul curenr.

Pentru 0 cfisc olte informofl1 cpOs6tl butonul Be de pe ponoul de comond 01 sisternulul Infotainment * $1 selectof aF=' umeo din meniul calculatorului de bora de pe.oflscl sou oposal'l rozeto din porte! stllngo

a volanului *.

Deco rezervo de- combustibil din rezervor permite porcurqereo a moi putln de 50 km, pe of~aj opere overtismentul "Range" (Autonomle},

Poco in rezerver este combusnbll suficlent pentru parcurgerea a eel putln 30 de km, vo fi oflsot rnesojul de overtlzore "Please refuell" (va rugom, ollrnentotl), ~!:vo cpcreo pe ofiso].

Conftrmcf optiu neo respective conform descrierii de 10 paglno 43.

Ins antoneous ce sumption :CIlilsumuJ cur'ml ,

Vol rile ofisote Sf 1,1odifico in funcpe de .iteza:

Aflsot in litri/onj Afi~j in Iitri/l O~ km

sub 13 km/h. peste 13 kmlh.

(Distance travelled} Distanta parcurs6 Afi;:eozo kilornetr- porcursl, Aceosrd voloore pocte fi oricond resetotn, vezi .. Reset".

Viteza medie (Average speed)

Calculeaza viteza medie. Aceosto volocre poote (I oncond r. etote, vezlReset".

Qpririle din tlrnpul calOloriei inscpte

de decuoloreo contcctului nu surrt incluse rn cokul,

IJ'WItT

257 ~fil

11iSt. l»r1Sumpt.

7.6 llT.!1.06~m

Autonomie

Autonornio esre calculate pe bozo contlt5tii de combustlbil din rezervor ~i 0 consurnulul inslanloneu. Volorile cflsote sunt valori medii.

Dupa allmentore, sistemul cctuollzeczo autonomio cu a usooro Intorziere,

Effective consumption (Consumui real) Afj~eoza cantftotea de cornbusribll consurnct. Aceostc voloore poote Ii orlc6nd resetotc, veri fI Reser"

Average consumption (Consumul me-diu) Colcuieozc consumul me-diu de combustlbil. Aceostd vcloore poote f oriccnd resetoro, vezl "Reset".

Instrumentele de bord 49

257.0 hi u 40 ~mlh

31.01Jr

~ 7.0 lW/1H!Ii\r7!

Resetare

Resetarea inforrnotiilor din computerul de bord

Urmatoarele Infarma!ii ale cornputerului de bord pot fi reserote 10 'Zero $i colculoreo volorilor reincepe din acest punct:

• (Distance) Dlsrorrto

• vitezo medie (Average speed)

• Effective consumption (COnsumIJI real)

• Cansumul mediu,

Selectoji opnuneq BC 1 sou BC 2 din h1eniul computerului de bord.

50 Instrument Ie de bord

_~BC1

All valul!S

31.0 UI.

121 7.0 UlJ10\1VJr.

lnfcrmcttile celor douo calculatoare

de porcurs pot fi resetote sepcrot, fiind astfel poslblle evoluorec dotelor obnnute

in lntervdle de tirnp diferit .

Selectctl inforrnorlc dorila dll, cokulororul de bard.

Voloarea functlel selectote vo tl resetato ~I recalculate.

00:00:00

Stan R~, Options

Cronometru

Selectotl cptluneo TImer din meniul Board Computer.

Va fi ati~at6 cpttuneo Timer.

Pentru pornire, selectof opttuneo Start. Pentru reserore, selecrof optiuneo Reset.

A] ajul dorrt 01 cr -iornerrulut pc -te fi selectc t dir meniul Opliol I. (optiunt) ~~.

Tlrnp de conduce e, fara oprtri

Esi~ inregistral til npul in care ourovehlculul se aflo in ml$C<lle Nu sunt lnduse perioodele de stationare.

TImp de conducere cu opriri

Este inreglstrat tlrnpul in core autovehiculul se ofiO in mlscore Sunt tnduse ~i perloodele de sretloncre cu cheio in contad.

Durota co.ICitoriei

Masoara tirnpul urs de 10 actiVo reo manuale prin Intermediul optlunil Start pane lo dezcctlvoreo manuola prin intermediul optlunn Reset.

A

257.0..", o 40 I .. ""

3~.0 lb

o 7.0 L'" IOIliltlI

:10111

Pentru a reseto toate informol'lile cornputerului de bord, selectcti cptluneo All values.

Dupe resetore, este ofi~ota secvento PO' •• or in dreptul lntorrnotlel selectote. volorlle recalculate sunt cftsote dupo a scurto Tntorliere.

illtrerupereo olimentorii cu energie electrico Daco surso de alimentore este deconectoto sou tensluneo boteriei este preo scazut6, volorlle stocote in calculoiorul de bord

se pierd,

Instrumentele de bord 51

Sistemul de verificare *

Aceesto comondc monitarizeozQ boterio elecornenzii, lampe de control pentru frona ~i lampile,exterioore importonte, induslv coblurlle ~I slqurorrtele.

Sun! ofisote mesoJe de overttzore. Doco exlsto mol multe mesoje de cverrizore, ocestea

vot fi oftsote succesiv,

Unele mesoje de avertizore pot oporeo in forma prescurtat6.

52 Instrumentele de bo d

Confirmoti receptionoreo mesojelor de overtizore conform descrierli de 10 pogino 43, confirmott-le. Mesojele

de overtizare neconfirmote pot f reoftsore mo'torzlu.

Mesaje de overtizore:

Remote Control Baterio

check

(Verificarea beteriei telecomenzii) Boterie telecomenzlJ este descorcoro -vezl paglna 60.

Brokelight switch check

(Verificore comutotor lumlnl de frona) Defectiune. U'implle de fran nu se oprind 10 opcscrcopedolei de (rona. Rernedlc]i urgent defectluneo. Va reccmondom so opelof 10 Portenerul Opel

Receptioncreo emisiunilor ra io * Recepti noreo progromelor

cu rodloreceptorul din outovehkul djfer6 de receptlcncreo CU un rodioreceptor de uz cosnic:

intruc6t onteno outovehlculului se afl6 relotiv oproope de pamant, campaniile emitatoare nu pot gorento oceeosi colttote 0 receptiel co ceo a unui radio de uz casnic cu 0 onteno inalto.

• Modiflcorea dlstontei fata de emiiator,

• recepuo cu ecou dotoroto reflexlilor sou

• etectul de umbra

pot ccuzo oponpc zgomotulul de fond, distorsiuni sou 'intreruperea complete

a recepttel,

Cornenzile de pe volan *

Functille sisrernulul Infotainment * ~i ofisoju] pentru informotil pot fl utlllzote ell ajutorul comenzilor de pe volon,

Informatii supllmentcre - vezt pagina 44 ~llnstrucrlunile de utilizore corespunz6toore.

~ -W-

, J ~

Br~kelight check right

Data existo a detectlune 10 slstemul

de iluminare, locotlo defectiunii este ofi~ato in format text, de exemplu:

Brokelight check right

(Verificare lampo de frono dreopto veriflcare dreapto)

Intrerupereo alimentorii eu energie electrico Mesajele de avertizare memorate vet

f'i oflsote succeslv,

Telefoanele mobile ~i echipamentul radio *

La montarea ~i utllizareo telefonului mobil, trebuie 50 tineil cont de lnsrructtunlle

de Instaiare urnlzote de Opel

~i de instructlunile de utilizore ale teletonului mobil. Nerespectarea acestor instruqiunl poate avec drept conseclnte anularea certificotulul de Inmotrkulore

(Directive EU 95/54IEG).

Conditnie. pentru flJnctlor'lareo corespunzctoore:

• Instalorea antenel exterioore de cotre profesionistl, pentru a obtlne 0 rozd de actiune maximo

• Puterec maximo de transmfsie 10 W,

• [nsrcloreo relejonulul intr-un lac adecvot (vezl lnformotiile de 10 pagina 98).

Instrumentele de bord 53

Solicltot1i infom1otil despre locurile prevozure perrrru instolarea antenei ~i a suportului oporotulul. cot ~I despre utililizareo echlpamentelor de transmisie cu putere mai more de 10 wati. Vo recornondorn sO 116 consultotl Portenerul Opel, care 116 110 oferi diverse suporturl ~i truse de instalare drsponlbfle co accesoril ~i 110 efectuo instolarea ocestoro in concordonto

cu prevederile legale.

54 Cheile, usile, capota motorului

Din motive de sigul'anto, 115 recomondcrn 56 nu utillzotl telefonul in timpul conducerli outovehicululul. Chiar ~i utillzoreo unui kit handsfree vo poole dlstrage otenpo in ttmpul canducerii. Asiguroti-vo co respectof prevederile legale ole torHor respective.

&Avertisment

Foloslreo in interiorul au1ovehiculelor

a telefoonelor mobile ~i echipamenfelar Radio tCB) cu anteno lntegrota poote couzo deregl6ri ole slstemelor electrcnlce ole cutovehrcululul

Se recorncndo co elefoanele mobile

~i echtpornenrele Radio (CBl 56 fie alosite numal cu cnrene exterlooro.

Cheile, usile, copotc motorulul

Sistemul electronic antidemaroj.............. 55

Activoreo sisternulul de inchidere centrohzoto eu ojutorul cheii *............ 56

Telecornondo cu unde radio * _... 59

Sistemul de inehiderecenlrollzot6

cu teleccmondc :1:................................. 61 Defeqiune 10 blocore sou

10 deblocore........................................... 64

Portbogojul ........ _..................................... 65

Sistemul de olorrne ontifurt *................. 66. Sistemele de blecore pentru siguronla

copiilor:l: 68

Chele perscnollzcto _......................... 68

Copoto motorulul..................................... 71

C ieile de ruz: 'rvo

Cl.elo este 0 orr -onento Int~gl :mtll

a .stemulul el ~c1:lnlc ontldemoro], Comandoreo ,:h( I or 10 un Pcrtener Opel gmonteoz6 fum: ionoreo fora probleme a sistemulu! electronic antfdemaraj.

Postra!'f cheio de rez rva intr-un lac si9ur. Incuietorile - vezl pogino 261.

Cartelo Car Pass

Cortelo Cor Pcss contlne tocre lnformotule despre cutovehlcul ~I, In conseclnto, nu trebuie pcstroto in outovehirul.

Vq ruqcrn SQ ovejt lo indemonO cortela Cor Pass otund cand 110 odresotl unul Port ncr Opel.

Sistemul infotainment * Sistemullnfotoinmeni se utilizeaza conform Instruqiunilor de utlllzcre.

J ill'-

Cheia cu secjiune pliabila *

Ap6soti buronul pentru exiindereo lomei chen. Apasatl butonuJ pentru retragere; sectluneo pllabilo se fixeozo cu un sunetspec1fic.

Cheile, usile, capoto motorului 55

.:

./

Sistemul electronic ontidemaraj Sistemul verifieo dace esre perrnisQ pornlreo curovebicululul orin lnterrnediul chef rneconlce lntroduse in conroct, tn cozul in core chela a fosr recunoscutc co flind uno "outorizoto", outovehiculul poote H parnlt. verlflcoreo esre efecructo prln intermediul unul transponder din in!erlorul cheii,

SislemLiI ontidemoroj se octlveozo In mad automat in momenrul in core cheia este scooso din contact.

Lampo de control pentru sisternul ontidemoroj

Lompo de control q(l~ se oprinde scurt dupe cuploreo contoctului.

Docoiompo de conrrollumineozo intermitenr ~i contoctul este cuplot. exiS16 0 defectiune la sisternul onttdernoroi; motorul nu poate

fl pornit. Decuplorl contoctul sl incercotl din nou so pornif rnotorul.

Tn cozul in core lompo de control ~~contlnuO so lumineze interrnitent, incercoji 56 pornltl outovehiculul IJtllizond chela ie -ezervo

~i odresott-ve unui atelier de =ervke.

Vo reccmcndorn Pcrteneru!

dumneovocstrc Opel.

56 Cheile, uslle, capota motorului

Activareo sistemului de inchidere centralizatCi cu ajutarul cheii * Pentru blocoreo usilor, 0 copocului portbogaJuluJ/hayonulul ~i a dopetei busonului de alimentore cu combustibil,

Sistemul de Inchidere centrollzoto

- vezi pagina 61.

Pentru deblocare

Rotiti cheio cornplet spre inointe in Incuietooreo u~il soferulul. toote usile, hayonul ~I c1opeto rezervorulul se vor debloco.

Pentru a deschlde uslle, trogeji de rncner, Pentru deschidereo hoyonulul, vezi coloono urrnotoore.

Scanned by Yeti 2007

Dodi lornpc de control ~~ se oprlnde dupO pornireo motorului, exlsto 0 defectlune

10 unitoteo electronlce a matorului

sou 0 tronsmisiel * (vezl poginile 146, 152, 164) sou existc opo in filtrul pentru mctonno * (vezl poglno 250).

Noto

Sisternul ontldernoro] nu blocheozc u~lle.

De oceeo, 10 porosirea outovehicululul, blocoti intotdeauno usile ~I octivof sistemul

de olorrnd ohtlfurl * - vezi poginlle 61, 66 .

1111505

Deschideti port·bogajul.

Cond inchidereo centrcltzoro este deblocoto, oposoti butonul din spatele mcnerutul,

&Avertisment

Nu conduceji cu hoyenul deschis

S0U intredeschls, de exemplu, otund cand trcnsportotl obiecte volumlnoose, deoorece gazele de esopoment toxke pot p6trunde in mterlorul hobitoctulul.

Accesoriile montote pe hayon moresc meso ocestuio. Doco moso hoyonulul devine excesivo, nu vo mai puteo sto in pozitie deschlso.

Cheile, usile, capota motorului 57

inchideti portbogojul.

inchidetl portbogajul ell ojuroru' moneruJul locoflzct pe partea lnteriocrc a hovonulul.

Cend inchidetl. nu oocso]: butonul of lot sub rnoner. Tn coz contror, portbogajul vc fl din nou deblocat.

58 Cheile, usile, capota motorului

Defectiune la sistemul de inchidere centroUz to

Pentru deblocore

Rotiti complet cheia in 'incuietooreo u~n ~oferului spre porteo din loto a vehlcLJlulul. Reoduceti chelo in POLitiO initlol6 ~I scoctett-o din inculetoore. Celelolte usl potfi deschise trog6nd de monerullnterior 01 ~II respective. Portbogojul ~i busonul rezervorului

de combustibil vor romone blocote.

Pentru blcccre

lnchlderl u~ile, hoyonl!ll ~i clcoeto rezervorulul.

Rotitl cheio in inculetoarea u~i soferului spre porteo din spate a vehicululul: tocre usile, hoyonul 'ii doperc rezervorulul se vor bloea.

Pentru blacare

lntroducef cheia in orificiul de deosupro dispozitivulul de blocore locollzor pe portea interioorO a u$ii ~i impingeJi in sus cheia pana cond dispozJtivul se blocheaz6 cu un sunet specific. Aceostc procedure trebuie execurcre pentru fiecore ~6. Uso ~oferlllul poate fl blocat6 ~i din exterior utillzond inculetoareo. C!opeta bu~onului rezervorulut de combustibll ~ hayonul/copocul portbogaJulul

nu pot fi blocote.

Butonul de inchidere centrolizato pentru blocoreo ~i deblocoreo usilor din interior. Aposa!i butonul bl de pe console c nrrola: usile sunt blocote sou debJocote.

Oaoto vehkulul blocot prin rorireo chel! in lncuietooreo u*iI soferutul, ledul din butonul pentru inchidereo centrolizolo 61 se oprinde pentru Circa 2 m1nute.

Doco uslle sunt blocote din interior cu a)utorul butonului de blocore Tn timp ce vehlculul

se 0110 in miscore, [edul i6l r6mone oprins.

in cazul in core chela est in contact, blocorea este poslbila numai daco toote lJiile sunt lnchlse

Nota

• Doco LI~ soferulul nu este inchis6 corect vehlculul nu poate fi blocat eu ajutorul ' sistemuiui de inchidere centrohzotc.

• Blocarea usilor din interior

(de exernplu, pentru a prevent occesul nedorit din exterior), opasotl butonul pentru inchidere centrolrzoto ~ de pe console centrola.

• Chior doco vehiculul este blocet cu ojutorul sisternulul de inchidere centrolizot6

uslle pot fi deschlse din interior. tr6~ond de rncner.

• U~ile blocote se deblocheozo automat in cozul unul occident de 0 anumi16 gravitate (penrru a perrnlre osistento din exterior). Este posibil so 51:! oprlnda ~i lumlnile

de ovarie ~i plofonlera. Pentru oceasta cheio trebuie so se afle in contact. '

• Daco sisternul de inchldere centrcllzoto este suprasolidtot prln octtoncre repetot6 10 intervale scurte, olimentarea cu curent se intrerupe pe 0 periocdo scurtd.

• Accesorille montote pe hoyon rncresc mosa ocestuia.ln mod normal. hoyonul nu trebuie 50 sreo mult tlmp deschis.

Cheile, usile, capota motorului 59

Telecomanda cu unde radio * Telecomondo radio este integro10 'in cheie.

Aceosta este falositCi pentru a activo:

• sistemul de inchidere centraliz01a,

• sistemul meconic de blocore onfifurt *.

• sistemul de ciorrnc antifurt *-

i,., cazul vehiculelor echlpate cu geamurl electrice *, ocestea pot f inchise sou deschise din exterior cu ojurorul telecomenzti

- vezi pcqtno 63.

60 Cheile, usile, capota motorului

Telecamonda are 0 raz6 de ccttune

de oproxtmotlv 5 rnetri. Rozo de octlune poate f1 ofectoto de Influente e)fterne:

Orlerrtrrti telecomando cotre utovehicul 10 utllizoreo ocesrelo.

Utilizoti telecomanda radio c atentie, proteloti-o de umezealo sl temperoturi ridlcore ~I evitotl tllizoreo ei doto nu este nevole,

Semnalizatoarele de ovorle 5~ aprlnd pentru a Indica foptul co teleeomanda runcttcneozo.

Defeqlune

in cazul in core slstemul de inchidere centrollzcte nu poote fi activot pril'1 Intermediul telecornenzll, cauz.ele potfl:

• Raza de cctlune a telecornenzf radio a fosl depo~it6.

• T ensiuneo boterlel telecomenzii radio esre prec scozuto. inlocuirea baterillor

- vezi poqino urm6toare.

• Utillzarea frecvent6 ~1 repetotc

a telecamenzli radio in otero rozel

de receptle a autovehiculului (de exemplu, prea deporte de autovehicul; il1 ocest COl telecornondo nu moi este recunoscuto). Sincronizareo elecornenzll

- vezi paglno urmOtoore.

• Daca slsternul de ineliidere centrolizot6 este suprosollcitot co urmare a octionerllor reperore intr-un interval scurr. Allrnentoreo eu energie este In aces! caz decuploto pentru 0 perioodo scurro de timp.

• Irrterfererrte eu unde radio de putere moi

more core provin de 10 alte surse.

Pentru a eliminc COlaO defeqlunli, contocto]i Partenerul dumneovoostro Opel.

Deschide]l uso soferulul cu ajutorul cheii -vezi pagina 64.

inlocuirea bateriei teleccmenzil Chele cu sectlun pliabil6

inlocuiti imediat baterla doco rozade aqiune a telecornenzi! lncepe so scode.

Extindereo cheil- vezi pagino 54.

Deschidef telecomcndo, 11110cuitl bote ria (pentru tlpul bcteriei - vezi paglna 277), respectond pozlpc de Instalore. Tnchideli telecomanda.

Sistemul de inchidere centralizata, sistemul de blocore antifurt *

- vezl paglna 61.

Sistem de olarmo ontlfurt *- vezi paglna 66. Geamuri electrice * - vezl pagina 118.

1.'1'/ '1

I,'P) I

Vo rugom SO v6 asiguratl boterule uzote sum indep6rtale conform reglementarllor privind protectio rnediulul inconjurctor,

Chele eu sectiuns rix(i

Pentru Tnloeuireo bateriei, opelotl lc un atelier service specializot. Ve recomondcm Partenerul dumneovcostrc Opel.

Sincronizorec relecomenzii radio

Dupo inlocuirea boteriel, deblocot! U!iO

cu chela in inculetoare, vezi

pagino urmctoore. Cuploreo contoctului va sincronizo telecamanda.

Cheile, usile, copoto motorului 61

Sistemul de Tnchidere centrclizctd cu telecomondu *

Pentru blocoreo usllor, a capocului portbogajulul/hayanului ~i a clopetel busonulul de alimeniare cu combustibil.

Acrlvcrec sistemulul de inchidere centroltzoto cu ajutorul cheli - vezi paglna 56.

62 Cheile, usile, copoto m torului

.1'1 ';IU'.

Pentru deblocare

Aposatl buronul ::::: 01 teJecomenzii. roore uslle, hayonul ~i c!apeta rezervorulul se vor debloca.

Trageti de moner pentru a deschide uso. Deschide]t portbagajul, oposc nd butanul din spclele monerulul,

DeblocQre selectivo :I:

PLile!i seta sisiemul ostfel intllt ciccO apasall a dote bu onul ::::: sa se deblocheze door usc soferulul ~i daco apasotl Je doua orl butonul::::: so se deblocheze lot vehiculul.

Functia poote fi or.tivQI6/dez,lctivato In funcjie de che: folostto, vezlllC,eie personolizctc", PS, poqlnlle • S, 70.

Sisternul meconic deblocare ontlfurt * Toore u~ile trebuie sa 'fie inchlse. intr-un interval de moxlm 10 secunde dupo deblocore. aposotl din nou butonul = 01 telecornenzll radio.

Dacei corrtoctul era cuplot, LJ~O soferulul

vo trebul deschis6 $i Inch iso, pentru a puree asigura outovehiculul.

Lt:.Avertisment

Nu folosif sistemul in cazul in core se atlc persoane In outovehlcul. U~lle nu pot

fi debloccte din Interior.

t .. l .... ' I

Butonul de Inchidere centrolizotc pentru blocarea ~j deblocorea usitor din interiorul autovehiculului.

Ap6sotl buronul de pe console centrale:

uslle sunt blocore sou deblocote.

Odoto vehiculul bloeat cu ojutorul relecornenzii, ledul din butonul pentru inehidereo centrohzotn 6j se oprlnde pentru circa 2 minute.

Doco usile sunt blocote-din interior eu ojutorul butonulul de blocore-in timp ce vehlculul

se aflo in mlscore, ledullOOl remane aprlns.

11111t.·~

Pentru bloeore

inchideti uslle, hoyonul ~i clcpeto rezervorului.

Aposati butonul = 01 telecomenzli: toote u~ile. hovonul ~i clapeta rezervorului

se vor blow.

in cozul in tare chela este in contact, blocnrec este POSibilf.J nurnol doco toote U$ile sunt lnthlse.

Cond sistemul de bloccre ontlfurt * este octlvot, uslle nu pot fi deblocate

de lo acest buton.

Chelle. usile, capota motorului 63

Nota

• Doco uso soferulul nu esre inchfso corect, vehiculul nu poote fi blocot cu ojutorul sistemului de inchidere centrollzotc.

• Pentru blocareo usllor din Interior

(de exernplu, pentru 0 prevent occesul nedorit din exterior), opasot! butonul pentru Tnchidere centrollzoto ~de pe consolo centrolo,

• Chior dcco vehiculul este bloeot eu ajutorul sistemulul de inchidere centrouzcte, usile pot fi deschise din interior, rrog6nd

de moner,

• uslle blocote se deblocheozo automatin cazul unul occident de 0 onumlto grovitote (pentru a permite cslstento din exterior). Este poslbll so se oprinde sl lumlnlle

de avarle ~i plofoniero. Pentru oceosto, cheio trebuie so se of Ie in contact.

64 Cheile, uslle. capoto In torului

Actionoreo geomurilor:;: din exterior

&Avertlsment

Fiti cterrtl 10 ocnonoreo electrlcc

a geamurilor. Pericol de acddentore, in speciol in cozul coplilor.

Pasogerii outovehlcvlului trebuie s6 fie informori corespunzctor.

Supravegheojf cu ctentie g.?amurile in tlrnpul inchldeni, Verlficot! a in coleo lnchldertl geamurilor/trope de ocoperls

so nu se of Ie obiecte sou rnolnlle/copul unu: ocupont.

in cozul vehlc lelor echipot eu geemurj electrice, ocesteo pot f inch se sou deschlsdin exterior.

Defectlune 10 blocore sau la deblocare

Telecomondii defectii

Penlru deblocare

Rotltl complet chelo in incuietoareo u~il ~oferulul spre porteo din folc e vehlcululul. Reoduceli chela in pozltlo Inllfola ~I scooterl-o din iI1C~ieioore. Deschidetr uso ~ferulul. Pentru a deschide celelolte u~i. cuplotl contocrul $i QP6so~ butonul pentru im:hidere cemralrzola.

I tJ,4 •

:>eJ ru Glocore

)e ·:hldeti U$(I pc g?nllui. inch le)l Wia

'01 rulul, opru;'lti .utonul penlr~ 'nchldere o::el tlralllQt6 61 de pe console ce"trolo, :il~i'mul de inC1ic,:re centrolrzotc blo~heozo roo e u$tle. lnchld '11 1I~0 pcscge-ulul,

Defectiune 10 slsternul de inchidere centrollzot6

PeMru deblocore

ROllti complet (1,*, in inculetoor u~ii

;;oierului spre poneo din .foto 0 vehkululul. Rotirl chela in pozillO Initlo'6~1 scecretr-o din fncuietonre, (eleln Ie u~1 pOf Ii de.-;chfse, 'tragond de mone '\11 Interior al u~ii respective (eu exceptio cozutul ciind slsternul de blocore ontlfurt * a fost cctlvcr anterior) Porlbagajul ~i busonul rezervorulul de combustibll VOl' ramane blocote. Penlru a deZOCTIVQ slst;:;mu) de bloeere cntlfur+ * cuplo]! coorecrul

-v ZI pogin07.

Apcsc]! butonul :::: sou = 01 teleeomenzil pana 10 deschidereo sou inchlderec campleto a tuturor foto.

Informotii suplimentcre despre geemuri -vezl pagina 118.

Suprosolfcitoreo

Allmentareo este intrerupto pentru 0 scurto pericodo de timp ecce sistemul de inchidere centrcllzoto este octlvot in mod repetot la intervale scurte de timp,

Sistemul este protejot de 0 siguranfo sltuoro In panoul de siguron'e - vezi pogina 222,

Informatn supllrnentore despre geamurile octlonote electric - vezi poglno 119.

inchidere automate *

Daca vehlculul depcseste 0 onumrra viteza. sistemul inchiderii centrollzote vo bloco toote uslle in mod automat

Funcjio poote fi cctlvotn/dezoctivcto in functte de cheia folosttn, vezi "Chele personolizotc'', P4, paginile 68,70.

Pentru blocore

lntroduce]! cheio in orlficlut d decsupro dlspozltlliullJl de blccore locoliwi pe pcneo InterioorO 0 u~iI ~! implngeli in sus chelo pane cand dlspozitlvul Sf:' blecheozc eu un sunet specific, Ac 0sti5 procedure rrebuie ecutote pentru flecore u~i:i. U!?O ~oferulut peote

fl blocot6 $1 din exterior utillz6nd Tneu etcoreo. dopeto bu~onulul rezervorului de combustibil ~I hovonul/copocul portbogajulul nu pot

fr bloco e.

Cheile, usile, capota motorului 65

Portbagajul Pentru deblocore

Aposotl bU!'ol1\J1 :::: 01 telecornenzjl: uslle, hayonul ~I dopeto busonulul rezerverulut de cornbustibll se vor debloco.

66 Cheile, usile, capota III torului

Pentru deblocore:

Portboqoju] este deschls prin opesoreo butonului oflot sub rncner,

ihAvertisment

NLJ conducetl cu hoyonul deschls

sou intredeschis.de exempiu. otunci o5nd tronsportotl obiecte volummoose, deoorece gozele de escpornent toxlce pOT pctrund in lnteriorut hobltcclulul.

Accesorille III ntote pe hayon rloresc meso ocestulo. Deco maso hoyonulu devine excesivo, nu va mai puree ~"J in pozttle deschlsa.

Pentru blocore

Inchidett uslle, hoyonul ~i ciapeta rezervorului.

ApOsati butonul = 01 telecomenzii: toote uslle, hayonul ~I clopeto rezervorulUi

se vor bloco.

Sh.rernul de 01 'If (] antifl It * me litarizeozo

• U~lIe, hoyon rl, 'opoto, .. contoctul,

&A vertisment

Nu fol05ili sisrernul daca in autovehicul

S oflo persoonel U~lle nu pol fi deblocote din interior.

1" ' M). \

Pentru blocore:

[nchide'!i portbagajul cu oju orul rncnerulut locollzot pe parteo interioara a hovonulul.

Cond Inchldeti, nu epasatl butonul of lot sub rncner. In Cal contror, portboqojul vo fl din nou deblocor.

Bloccrec portbcqojulul. vezt pogino urmotoore.

Pentru activore

Toote usile ~i capote trebuie so fie tnchlse, Dupa bloeore oposot' dln nou

butonul = 01 telecomenzli lrrtr-un Interval de moxim 10 secunde.

in cozultn core conroctul era cuplot, uso soferulut trebule deschlso ~i inchiso 0 data pentru e activo sistemul de olormo ontlfurt,

l 'U-oill

Cheile, usile, capota motorului 67

Diodo emitotoore de lumina (LED)

In prirnele 10 secunda de 10 octivoreo sislemulul de olcrmo ontifurt:

• LED-ul se oprinde Test. '(nt6rziere

cuplore contact

• LED cltpeste rapid Usc, portbogojul

SOu copoto motorului

deschise, defectiune slstem.

Dupo primele 10 secunde de 10 activo reo sistemulul de olormo ontlfurt:

• LED-ul ctipesre len ~ Sistem octivct, in cozul oporitiei unei defeqiunl In stsrern, vo rugam so consulton un atelier de service outo. Vo recomondom Portenerul dumneovocstrc Op I.

68 Chelle, usile, capoto motorului

Sistemele de blocore pentru siguranta copiilor *

&Avertisment

utilizoli butocnele de blocore pentru siquronto copiilor ari de cote ari calotaresc capii pe scounele din spore Nerespectoreo ocestei recomond6ri poote periciito

Integ rita teo frzico sou vloto posogerilor. Posogeril trebuie so fie lnformc]] corespunzorer in oceosto privlnto.

Rafiti razeto dispozltivului de blocore 01 u~ii din spate din pozitte verticolo cu ojlJtorul cheii: uso nu paote fi deschlso din interior.

Dezactivare

Apasotl butonul ::::: 01 telecomenzll -sou -

cuplof confoctul.

C heie persor lllizato

it registrati 5 ·t6rile cheil si functiile specifice ale vehlculului rn memoria cheii.

Daco vehkulul ere utillzor de mal multi soferi, fiecore sorer ore poslbllltcteo de 0 folosi

o cheie core so rnemoreze oral setorlle person ole c6t 'ii t nctiile vehkulului, Setorile ~I runctHie sunt c ivote 10 folosireo cheli respective.

Perf proqrornote ~i folosite po no 10 cmcl chei.

in cozul detectcrli telecomenzii penrru deblocoreo vehkulului, in conditlile descrise 10 pogina 64.

Doco alarmo se declcnseozc 10 deschidereo u~1I soferulul, dezccnvcf slstemul de olarma ontifurt prin cuplorea contoctului.

Alarma

Doco sistemul de alormll ontifurt este octlvot, se paote dedonso olarmo:

• unul sernncl ocustic (claxon) ~i

• a unul sernnol vlzuol (semnolizatoarele

de avarie).

Numorul !ii durcto alarmelor sunt stobtltte prinlege.

Alarma paate fi dezcctlvcto prln oposcreo unul buton al telecomentii prin cuplarea contactulul. in ocel moment slsternul antifurt este dezoctivot.

Setari solvate in mod outomot Ultlmele setarl selectote

• sistemului de cllmotizore *

• ofisojul pentru informatil * .. sistemullnfotalnment :"I:

• llumlncrec grupulul de instrumente sunt memorate outornot Tn functie

de cheio folcstrc.

Sunt memo rate setorl diferite pentru fiecore chele a vehlcululul. Foloslrea unel anumite chei va activo setorlle memorote de oceosto.

Seta rile sunt rememorote de fleccre data cond vehiculul este bloeat.

69

Cheile, usile, ccpoto motorului

2007

Scanned by Yeti

Funqiile programabile

Functllle speclfice de lo P1 la P7 ale vehlculului, I!stote in tobelu.1 urrnotor pot fi activate sou dezadivate.

Setortle selecrcte sunt memorote automat in functie de chela fclosttc.

Sunt memorate setari dlferlte pentru fiecare cheie 0 vehlcululul. Folosirea unel onumlte chef vo activo seti'lrJle memorOTe de oeeos:ta.

Pot fi programate seporat peno 10 clnci chel, Progromorea asiguro conditiile rehnice

ole ruf1c1lei respective. Pentru octlveree! dezocnvoreo ~1 seta reo funcjillor, vezi sectlunlle corespunzotoore. Pentru

poginile de referintD, vezi urmotorul tcbel,

Progromorea.

• Decuplati contoctul, chero !rebuie so riimoni'l in contact.

• ap550ti in Jos moneta pentru semnalizare (stOnga) ~i selectof functio derito Pl - P7, vezl urmotorul tobel,

• trageti simultan moneta penrru semnallzare ~I moneta ~ergotorulul sere volon, panl'l ouzltl Lin sernnol senor

de conflrrnore (drea 3.secunde),

• pe afi~oJul kilometrojului vo opere mesajul Pl,

70 Cheile, usile, copoto m torului

PI :zentorea lun !lIIor proqrnrnoblle

Setarl din Descriere, pagll

fobr1co

D, nurnlre fun :tl

DEZACllVATA 112

Fl.lnctia d", oprlndere del/ansoto a fozei SCII rte

FUr'lc1ia automata de ~ergere DEZACTIVATA 17
a lunetel rand este selectot6treapta
morsorier
Sernnoiiznre schirnbore bondl!J Actlvat 15
de rulore: semnollzotorul dl~e
de trel orl ccnd este mi~cat6 user
moneto
inchldereo automata DEZACTIVATA 63
Deblocare seledlvo DEl.ACllVA T A 61
Averj'lzore deposire vitez6 DUACTIVAiA 18
Volumul 3 15
sernrrolulul soncr cl sernnellzctorulut
dedireqie P2

P3

• Irnplnge1l1n 5uslln jas mcneto ~tergotorulul (dreopta) ~l selectatJ modul On (ocnvot) sou OFF (dezocttvct), sou lntroducef

o vcleore pentru vltezo (P6l/pentru

velum (P7),

• Tragetl slmultan moneta pentru semnollzore (stOngo) sl rncneto ~tergOtorulul tdreoptol spre volan. pane auzit1 un sernno] sonar de confirm ore [circCl 3 cunde].

Acum, set6rUe selectote sunr memcrote pentru ch to core s ofl6 in contoct. Peotru cctlvoreo/dezcctivcrec ~i serorec functillor selectete, vezl seqlunile ccrespunzoroore. Pentn.1 poglnlle de referirTt6, vezi urmarorul tobel,

Pentru programoreo celorlalte che], procedct] in ocelosi mod.

P4

PS*

P6

P7

Cheile, usile, capota motorului 71

Capota motorului

Pentru 0 deschide copoto tragetl moneta

de ellberore, locoHzatClin porteo stOngo, sub plon~a de bordo Capota vo Ii deblocoto

~i se va deschide partial. Recduce]i marerul in pozitlo inijial6..

72 Scaune, Interior

Scaune, Interior

Tetlerele .•....•.•...... . __ _ .

Extindereo portbogojului _ .

Copertino portbogajulul ..

Inelele de ancorore * .

Note referitoore 10 incarcorea

outovehkululul., _ ..

Bridleta*

.................................................

Prlzo pentru accesarii * __ ..

Sorurnierc * _ .

Suoortu] pentru po hare .

Comportimente de depozitare ..

Parasolore _ _ _ .

73 74 75 76

77- 78 78 79 79 80 81

Pentru a rnentine copoto in pozitlo deschls, ehberotl lijo de sprijin lixato dlogonal in fota boterlel, csezoti-o in pozltie verticcle ~llntroduceti·o In suportul de prlndere

din copoto.

PentrU a 0 inchide, jineji copoto in ,timp

ce eliberoji tiJo de sprijin ~i 0 fixall in clernele de fil(ate.

Cobaroli coocto ~i l6.sati·o so coda liber cqlvo centtmerrl, pentru a se fixo in slstemul de blocare.

Veriftcatllnchldereo copotei trago-nd

de oorteo din faro a ocest elo. Doco nu este blocatll, repetotl procedure de Inchidere.

Pe porteo lnferiooro 0 capotei exist6 un dispozltlv de siguronto: Ridicotl-I ~I deschldeti copoto.

La deschldereo co pater motorulul, zopodo sou praful prezenre pe capota pot oluneco spre parbrlz ~I pot bloco fcrnele de odmlsle a aerului.

Fonte de odmlsle q aerulul- vezi paglrlc 138.

Reglarea scaunelor fota - vezl poginile 3, 4.

Pozitio de sedere

Scaunul conducctorulul trebule reglot In oso fel ineat conducotorul stand csezot drept sa pooto rille cu m6inlle user indoite volanul in ZOllO spltetor superiocre,

Glisati scounul posagerului spre Inopoi cot mol mult posibil,

Spiitarele scounelor nu trebuie tncllnote exceslv (unghiul de 'inclinore recomondot este de oproximctiv 25°).

&Avertisment

Nerespectcreo indlcotlllor poote conduce 10 cccldentcrt ce petti leta Ie. Pasogeril trebule 56 tie informal; corespunzator in cceosro privinta inointe de 0 porn; 10 drum.

Scaune, Interior 73

Tetierele

Mljlacul tetierelor trebuie so se afle 10 nlvelul cchilor ocupcntulu! scaunulul. Daco ccest lueru nu este posibil, olunc1, retterele vor

fi leglote 10 inelt1meo maxima penrru persoonele foarte incite, ~i.la inOI\imeo minima pentru persaonele foorte scunde.

&Avertisment

Nerespeeroreo indJcotlllor poate conduce 10 occiderrtori ce pot oveo urmorl fatale. Pasogeril trebule so fie informoti coresounzotcr in aces! sens inolnte

de pornire.

74 Scaune, Interior

t"{lfj! r

r191e. r

Reglarea tetlerelor fata

Pentru a regia, opcsetl pe buronul din partea laterola ~I reg loti Tnoltlmeo scounulul.

Reglatl inoltimea in functie de dimensluneo ocupootulul,

Reglareo tetierelar spate

Tetierele pot fi reglote peinqlpme in dou6 poz!tli, Pentru 0 reglo tetiero 10 prima pozljie, fro get! tetlero in sus, pentru a 0 regia in

a douo pozijie, opaso!1 clemo de eliberore Indicate ih lIust'rotie ~i tragetl drept in sus tetiero otor co! va perrnlte,

Pentru a ccborttetiero, apasatl clernc

de ellberore indicate in ilustrotie ~i Implnqe]] tenere in jos,

Pentru robotoreo spotorelor scounelor

(vezl paglnq 74) sou pentru Q cresre v.zlbllltoteo cand scounul central spate

nu esre ocupot, cobaratl complet retlern.

occo locurile din spate sunr ocupcte, regla'tl tetlerele din spate in unctle de inoilimea ocupontilor.

Extinderea portbagajului

Regloti inclinafio spotarelor scounelor spate ~i spotcrele scounelor spate pot II blocote simulton 501.1 seporot ss, in pozitie vertlcolo pentru tronsportoreo obiectelor voluminoose.

Trcqe]! de moneta de deblocare, impinqeti spororul sore lnointe panO aJunge in pozitie vertkoto ~i fixotl-I in pozltie.

Lend deblocotl spotorul, lellg<i moneto

de deblocore VCl II vlzibll un m reo] rosu, Spotcrul este corect fixot numal atunel corld marcaJul rosu este preeminent

CO'1d spotorul este com pus din doua piese *, deblocoj] ambele pOrti, dar in cozut in care spatarul este compus dlntr-o singura piese, esre suficlent6 deblocoreo unel singure pOrtio

Robotoreo spctorulul

Scootetl copertino portbogaJului ~I impinge!; in jos retierele din spote.

Pentru a protejo centurlle de siguranta ~I a nu le deterioro, rrecetl-le prin suporturlle loterale de pe moneta de eltberore. Cand rcbctc]t spotorele, pozltlonotl cenrurile de siguronto de-c lungul sp6toreior.

Deblocof spatarul (mcncblcc sou separat *) ell olutoru' monetel de ellberore sl roborctl-l pe pema scaunului.

Daca vehiculul trebule incorcat prin una din U'jlte spate, scoctef cenruro de slgurqnto din suportut de pe spotor, rulott-o in sus

$1 Introducetl clerno de Hxcre in dispozitlvul de prlndere lateral.

Instructluni privind tncorccrec bogojelor -vezl pogina n.

Comportiment de depozitore sub podeoue portbagojului *- vezl paglno 80.

76 Scoune, Interior

Scoune, Interior 75

Reoducereo spOtarului in pozitie verticol6 Ridicoti spotorele scounelor spate in pozltie verticola ~l blocctl-le; trebule sO se oudll un sernnol sonor specific Dupe blocore, rnercoiul r~u nu rrebuie 56 se mel vcdo.

Spatarele scounelor din spate pot fi flxote in douO pozitfl:

Cand ridicati spotorul, olletl grijo 56 nu prlndef centuro de siguronta.

Montoli copertina portbcqolulu'.

incerci,*lra nu trebule 5~ stanjeneascO urtllzoreo fronel de m6no sou schimboreo vltezelor

&Avertisment

Verslune Saloon 3 U$I

Ridiccrti copertlno partbogajulul conform indicotii1or din tlustrotlc 18414 S, pentru 0 0 ellbero, inclinoti-o pujln ~l opoi demontotl-o,

Monloreo se reollzeozc prin repetorec operotlllor in ordineo tnversc.

Copertino portbogojului

Nu plosQti oblecte grele sou obiecte cu rnuchll teioase pe copocul portbagaju.lui.

Pentru demontore, de O'1otl eurelele

de fixore de pe hayon.

Verslune Saloon 5 u}i:

Ridicoti capertino partbogajului conform lndicotJllordln ilustrotie. pentru o 0 ellbero ~i opoi scootejl-o.

Montored se reclizeczc prln repetoreo operctlilor in ordlneo Ihverso.

Depozitore

CanQ portbogojuJ este cornplet 'incorc.ot. depozitof copertlnc portbogajului 1n spctele sporcrelcr scounelor spate:

Rldicati copertlno conform indlcot1llor din llustrotlo 18415 S. pentru a 0 elibero, opoi glisoti-o in jos prin ghidaJele din spate Ie sp6torelor sccunelor spate.

Inelele de ancorare *.

in portbagoj. chingi de retinere * sou 0 ploso de portbogoj * surrr prevczute pentru osiguroreo inciirceturii imporrivo olUneciirh.

Note referitoare la inca rca rea autovehicufului

• Obiectele grr::le din portbogoj trebule rezernote de spl'rtorul bonchetel * sou, doco ccesto este robotat, de spctcrele sccunelor foto. ooce oblectele urrneozc sa fie depozttote supropuse, obiectele '11oi grele rrebule osezote dedesubt. Oblecrele neoslgurote din portbogoj pat II proiectote inomte eu a f010 consldercbilc,

de exemplu, in cozul unel fronMi bruste.

• Fixatj obiectele grele cu ching lie de retinere * otosote de Inelele

de ancorare - vezl pagina 76. Alunecoreo abiectelor greie 10 fronorec brusco sou

10 efecworeo unui vi raj poote ontreno schlmborec comportomentulul outovehicuiulul.

78 Scaune, Interior

• in ttmpul tronsocrtulul obieCtelor

In portbogaj, cond spOtorele scaunelor spore nu sUM robotote, ocesteo trebule 50 se ofle in pozitle perfect vemeolO ~i fixate corespunzotor * - vezi paglna 75.

• Nu permlte]l incorcotuiil 56 deposeosco inaltimea spiitorelor scounelor din spate sou inaltlmea soeterelor scaunelor din Iota doco spotarele scounelor din spate * sunt plicte.

• Triunghiul reilectortzcnt :;: ~i trusa (perno) de prim olutcr * trebuie so fie intotdecunc ccreslblle.

• N u depozlrotl obiecte in toto lunetel sou pe panoul de bordo Aceste se reflecta in geam. obstructioncnd c6mpul de vizlbilltote

01 conducotorulul ~i vor fi proiectate

in inrertorul outovehlcululul, de exemplu, In cozul unei fr6nllri bruste.

.1ncorcotura nu trebule s?l obstructloneze octlonereo pedolelor, franei de mana

~i 0 sch.mburorulul de vtreze ~i s6 nu llrrureze llbertoteo de miscore 0 soterulul. Nu csezof in hobitac1u obiecte neasigurote .

Bricheta *

Bricheta este localizot61n foro selectorului de vlteze.

Aposoji bricheto spre Interior, 5e decupleozc dutomot otuncl cond elementul de aprindere este Inclns 10 rosu. Scooteti brichero.

• Trebuie evitol'o osezoreo abiectelorin zona de octiune a oirbogurilor, pentru a evito mnlrile couzcte de dedonsorec ocesrorc,

• Nu conducetl eu portboqojul deschis, de exemplu, cond tronsportotl obiecte volurnlnoose, j'ntnJcol galele

de esopornent toxice pot p6trunde In habltadu.

• Mase, sarcina utilo $i partbogajul superior - vezt pagina 271.

• Utilizarea unui porrbcqo, superior

-vezi poglnile 154,157, 194, rnoresre sensibilftateo outovehicululul in coz de vant lateral $1 ctecteozo neqctlv mcnevrobll'toteo cutovehicululul prin rldieareo centruM de greutote 01 acestula,

~vertisment

Nerespectareo acestor indica!i; poote conduce 10 acc1dentori ce potoveo urmorl fatate Posogeril trebuie lnforrno]! corespunzctor

Priza pentru accesorii *

Unele autovehicule sunl dotate OJ 0 priz~ penttu aecesorii pentru conectoreo occesoriilar elecrrice, in loeul bricheret. Folosireo prizei pentru occesoril cond motorul nu functioneozo poote provoco descercoreo baterlei.

Nu dererioroji prtzc utilizand fl$e necorespunzotocre.

Consumul maxim de energie 01 occesorlllor elect rice conectate 10 prlzo nu trebuie

so deposeosco 120W.

Scaune, Interior 77

Nu conecto]! occesorli care furntzeczo curen , de exernplu, incarc6toare de beteril

sou bateril.

Accesorllte electrice conectote 10 prizolrebufe so se contorrneze normelor de compatibllftate electrcmoqnetlce specificate in

DIN VDE 40 839, in coz contror putcnd opcrec defectiuni in f\Jnctionarea outovehicululul.

(at timp -folositl kltul pentru depanareo cnvelopelor *, nici un consurnotor de curent nu trebuie conectot 10 prize pentru cccesorli.

Scaune, Interior 79

Scrumiera *

Trebuie folosit6 exclusiv pen1ru serum ~1 nu p~ntru depozitareo de~urilor inflomobile.

&Avertisment

Nerespectarea ocesror indiearll poote conduce 10 accident6ri ce pat ovea urmari fatale. Pasogeril trebuie informott corespunzctor,

80 Scaune, Interior

1~.llS.

Scrumiero container

mobile. pentru tolosire in vehicul.

Pentru 0 ° folosl, deschldef capocul.

Suportul penfru pahare

esre lccoltzot ln consolo cenrrolc, in fola seJectorului de vlteze ~i in spotele fronei

de monO. La vorianta Saloon cu 3 u~i, suportul este localizat loteral, in spctele banchetei.

Compartimente de depozitare Compartimentul de depozitore * situat sub scounul posagerului

Ridicotl rove prln apucarea morglnli

~I trogerea spre inointe. Sarcina maxima: 1.5 kg. Pentru a inchide cposot! copccul ~I bloccti-l lo 1oc.

Torpedoul

Trogejl de moneta pentru 0-1 deschlde.

in copccul deschis, vetl gosl:

• un suport pentru corduri (cord in forrnot corte boncorc de identltote},

• suport pentru pixurl,

• suport pentru iontemo de buzunar.

,..,['11 S

Comportiment de depozitare sub podeauo portbogojului *

Copertlno de seporore oentru portbogoj poote fl rnontoto in doue pazitii:

• exact in spotele ccpcculu] core moscheozo locosul penrru depozH-oreo rotll

de rezervo * sou a copltonojulul podele! *. sou

.11'1 or1ficille superloore din portboqo], Pentru demomore. ridlccti ocoperitooreo portbogojulul cu olutorlll monetei

~i Irnpinqetl-o spre inainte.

Pentru instclote, impingeti ocoperitoorea portbogojului prin ghidoJele corespunzotoore, opol lcsctl-o in jos.

Scoune, Interior 81

DO~Q este montato in pozitio superioore, spaliul dlnrre copertino de seporare

$i c:opocul core moscheozc rooto

de rezervo * poote f toloslt co un comportiment de depczltore.

in ocecste pozitte, doco. spotorele scaunelor din spate sunt robo ote spreinointe,

se creeoz6 0 suprafoto de depozitore compler plano.

Copertlno de separare pemru portbogoj, poore suportc greutotl de p6n610 100 kg.

La modelele echipate cu kit de deponore envelope *, lcccsul pentru depoZitarea rotll de rezervo poate fi folosiT co un compcrtirnent supllmentor de depaZitOre.

Porosotore

Fclositi pcrosoleru! penlr'll a va prateJo de orbirea dotoroto razelor solore, robctcndu-l in los $1 rorindu-l spre loteral, ccnd este necesor.

82 Sistemele de siguronta

Sistemele de siguranta

Centuri de siguron16 cu fixore in trel

puncte..................................................... 83

Dlspozltlvele de pretensionare cent uri 84

Utllizareo centurllor de siguront6 86

Sistemul de olrOOg Opel Full Size 88

Sisterne airbog pentru pasager core pot

fl dezcctivote ~ _.... 95

Instalorea scaunulul pentru copi! * pe

scounul din loto..................................... 99

Puncte de prlndere * pentru sisteme de

siguronto pentru eopillSOFlX 100

Inele de fixore * pentru scounele

Top-Tether pentru copll........................ 100 Sistemele de retinere pentru eopii *....... 101 091inzlle exterioare ...... _ .. _...................... 106

Ogllnda exterloorc osterico * 106

Oglinda lnterioar6 cu reg lore outornotc

cnti-orblre *........................................... 106 Porosalarele, 1urpedoul...........................l 06 Lurmnlle de ovorie.................................... 106

Tetierele _ _... 107

Accesorll de sigurantil * 107

Sistem de -rctectie cu trei niveluri Core lnclu, Ie:

• Centuri de '"gulonti'l ClI p indere in 3 puncta

• dispozitive de prerensionore a centurilor de S guran!' pentru scounele din fato,

• slsternele alrbag pentru sofer, pasogerul din

fota ~i pemru locudle loterale spate *.

Cele trei niveluri ole slstemului sunt activote succesiv, in functle de gravita1ea occldentului:

• Mecanismele de blocore outomcto

a centurilo, de siguranl'olmpiediea smulqereo centurtl, osigur6nd in ocest mod retlnereo ocupcnttlor outovehiculului pe scoune,

• Centurile de siguranta oto sum trose in jos, spre eatarome $i spre punctele de prindere inferior ~i latera Ie *- Astfel, cenruro

de 51guranto este tensionotO ~I ocupontul este retinut pe seoun in timpul unei franorl evltondu-se ostfel bruscoreo ocestuia. '

.in cozul unor occidente grove,

se declan~ealo ~i slstemele airbog, formcnd peme de sigurontCi pentru ocupontll cutovehlcululul, Airbofjurile frontole se declonseozo in doua etape, in func:tie de aeciden .

Scanned by Yeti

itA vertisment

5istemele olrbog supllmenteozo functio de protectre a centurilor de siguronto

cu prinde(e In 3 puncte ~I a dispozitlve!or de pretensionore a centurilor. De oceeo, centurlle de siguranto trebule purtcte in oermonento. Neluoreo in ccnsidercre

a insrructlunilor poate duce 10 ronir]

sou pericol de moorte. Pasogerii trebuie so fie informati corespunzdtor,

Cititi instruc~un1le urnizote Impreune cu sis-lemul de retlnere pentru copii!

2007

Centuri de siguranta cu fixare in trei puncte

Autovehiculul este dotot cu cenlurl

de siguranro eu lixore in lrel pun ere, prevozute eu rerroctocre ~i dispazitlve

de bloc;ore automate, care oslguro libertare de rnlscore, chicr doco tenslonarea eli arc aSigura intoldeauno 0 pozitie stronso

a centurf pe corp.

Pentru inforrnotil prlviteore 10 pozitic corecto a scounelor - vezl poginlle 72, 66, 90.

Centuro se blocheozc in tlrnpul unet occelercri/decelercrl bruste,

84 Sistemele de siquronto

Purtotl;n permonente cerrruro de slguronta, chiar~i in1rpficul urban, precum ~i in sltuotlo in core ecupof unu! din locurlle din spate. Va poote salvo vloto!

Ferneile lnsorclncte trebuie 50 poorte inlotdeouno centurc de s1guronto

- vezl pagina 86.

&Avertisment

in eventuolltotea unui occident, persoanele core nu poorta centuro de siguronto pendtreozo atol integritateo h~lc6 ~i vloto celorlol~ ocuporrti, cot ~i ceo prcprie,

Centuro de siguranta este praiecta a so fle folositii de 0 slnguro persoonii Centurlle nu sunt cdecvote pentru persoone CLJ vorsto sub 12 ani sou CLI inoltlrneo sub 150 em,

Pentru copii cu vorsto sub 12 oni, va recomondom scaunul original Opel pentru capii- vezl poglno 10 t.

Limilatoore de forto

pent ru scounele fato ~j locurtle loterole spate. reductensiuneo osupra corpulul, ellberond pujln centurile in timpul unui irnpoct. Acest lucru, permlre ecuporrtulul 0 0< f(e<:ore llbertate de rntscore in C02 de Impact.

Testareo centurilor

Va rug6m sO verifieatl periodic toote componente!e centurllor perrtru a edec.doco nu sun I deteriorate ~i doco fUnctioneolo corespunz6tor. rn!OGuiti portl!e deteriorate DupO un occident, vo recomondorn

56 srhimbc]! centurile de siguronta

~i dlspozltivele de pretenslonare.

Vii recomcndorn 50 apelatlla Portenerul Opel

NLJ modifkotl centurile, inchlzotoorele, retroctoare!e automate sou cotoromele metelice.

Asiguroti·YO co centurlle nu sunt deteriorate sou prinse de obiecte toioase.

Sistemele de siguranta 83

Lampo de control 4pentru centurile

de slguran\o; ocupontf loeurllor folo nu si-ou pus centuro *

La cuploreo contoctulul, lornpo de control ~ se aprinde pentru circa Issecunde,

Scaun sofer: Doco in acest interval de limp ~ofenul nu·~i pune centuro de siguronf6, lampo de control ~ incepe sO drpeoscc cand vehiculul se pune in mlscore,

Scaun pasa9f!.: Daco posogerul din for6 nu-si pune centura de sigurant6 in interval

de 15 secunde de 10 cuploreo contactulul sou uso posogerului a fast deschisMncl1iso, lampe de control ~ tncepe so cllpeosco cond veh1culul se pune in mtscore.

Dispozitivele de pretensionare centuri

Centurlle de siguranto pentru scaunele din lot6 sunt prevozute cu dlspozltive

de pretenslonare. Centurile de slguronTo sun! I rose in jos, sore corcrcme ~i spre punctele de prindere inferior ~i loterole * in eazul unul impoct gray trontol sou din spore. Astfel, centurile de siguranta sunt tenslanote

in mod ego I.

Activorea dispozitivelor de pretensionare o centurilor de sigurantii

este indicotd prin oprlnderea lampii de control~.

Dispozittvele de pretenslonore a centurilor de slguranTo 1 rebule inloculte dupo declonsore. Vii recornondcm so vo consultojl Portenerul Opel.

Infarmotll importonte - vezl pogmo 85.

11i2~,

Lampo de control ~ pentru dispozitivele

de pretensionore a centurilor de siguronlo Functionorea dlspozitlvelor de pretenslcnore

a centurllor de siguronta este monitorlzata electronic impreuno cu slsternele olrbag, ~llndicolo cu ajutorul16mpil de control ~.

La cuplorea rontoctulul, lornpo de control se oprinde pentru circa 4 secunde. 00c6 lcrnoo flU se oprinde, nu se stinge dupa 4 secunde, sou se oprinde in timpul mersulul,lflseomno co exlsto o deteqiune 10 sistemul de pretensionore

a cent urllor de sigurontii sou 10 sistemul olrbog. Este poslbll co sistemele so nu se declonseze

in cazul unul occident.

in cozul unei defectiuni 10 slstemul

de pretensionare a centurilor de siguronte, ledurlle butonulul pentru dezoctivorea oirbogurilor vor clipi ~i lomoo

de control ~,se va oprinde.

Declonsoreo dlspozltivelor de prerenslonore centuri este indicate de n5monereo permanent aprinso 0 lampii ~.

&Avertisment

Sistemele de siguronta 85

Rernedlott urgent defectluneo. Vo recomondorn 50 cpelotl

10 Partenerul Opel.

Slstemul lnteqrot de autadiagnosticare perrnire remedlerea ropldd a defectiurulor. Vo rugom so a~etl 19 indemono cartela

Car Pass cond vo odresoti unui Partener Opel.

&Avertisment

Manevrarea inca recta (de exernplu, 10 elibercrec/tlxcrec centurtlcr

sou cotcrornelor] poote duce 10 octlvorec dispazitivelor de pretensionore a centurilar de siguranto -perlcal de ranire.

86 Sistemele de siguranta

Utilizarea centurilor de siguranta Utilizareo centurilor de siguronto

Trcqef centura din meconlsrnul de retractore ~i lreceji-o peste carp, asigur{indu-vo cO nu este rosucito.

Introduceti demo denxore Tn cororomo. Sp6rarul scaunulul nu trebuie inclinat exceslv, deoarece centura de siguronra nu

va functlono coresPUnzator. Unghiul reeomondat de Incllncre este de 25°. Asigurotl-v6 ca centuro tronsversola nu esre rosucilo ~i se oseozo strcns pe corp. Tenslonotl frecvent centuro In timpul mersUlwi tragond de centura diagonalo.

• Slsrernul electronlc de control ale dispozitivelor de prerensionore a centurilar de siguront6 $1 01 sistE!mulul alrbog se oflo in console centrale. Pentru evitorea defecriunllor, nu plosot! ablecte magnetice 1n oceosto zone.

• Cend locurlle din spate sunt ocupcte, csiqurotl-vo co posagerii nu deterioreoz6 companentele centuril deslguranta fota colcond pe ocesteo ~, nici obiectc core or putea deterioro componeruele nU exlst{j. Aveti grijo so nu se depunc prot pe rolele de ghidareautomoto a centurilor.

• Va recomcndcm so incredlnlarl demontorea scounefor cI1n ·fata nurnol unul PortenerOpel.

• Dispozltivele de pretenslonare 0 cenrurtlor de sigurant6 se octiveozii a !;inguro data; fapt conftrmor de cprlndereo lompli

de control :1'. Dlspozitivele de pretenslonore a centurilor de siguronTa core s-ou octivot. ttebule Inlocuite. Vo rccomond6m Portenerul Opel.

• Regulile de siguront6 ir1 vlgoore trebuie respectote in totdeau no in cazul cosor;; outovehkululul, Din acest motlv cosareo rrebuie efectuote de a cornponle outorlaote de reciclare. VA recomondom so cpelojl lo Portenerul Opel.

11'1. f

&Avertisment

in special in cozul femeilor lnserclnate, portluneo inferioora a cerrturf trebuie pozltionato cal mai jos eu puTinto, peste pelvis, pentru a nu preso pe abdomen.

Hainele voluminoase impiedico fixcreo corespunz6toare a centurii. Centura nu rrebuie tree uta peste obiecte dure sou fragile aflate in buzunore (de ex., pixurl, relefoane mobile), deoarece ocesteo pot couzo occldente. Nu plasoti nici un obiect

(co de ex. genji sou telefoone mobile)

intre centur6 ~I corpul dvs.

Noto

• Nu rnontof occesorli core. nu sunt expres oprabote pentru vehiculul dumneovoastr6 ~i nu depozltoji obiecte in zona de cqtune o dispozitivelor de pretensionore

a centurilor de 51guronta ~i a rclelor

de ghidore automata, evit6nd csrfel riscul de occldentare in cozul a"lvoril dispozitivelar.

• Nu modiflc:at1 dispozlttvele

de pretensionare a centurilor de siguran10 ~I nlcl componentele rolelor de ghidore outornoto, deoorece este poslbll co ccesteo so nu se mol octlVeze.

Reglareo inellimii *

punctulul superior de fixare a centurii de siguranto:

1. Trageri usor de centuro.

2. Ap6soji butonul de pe dlspazirivul de reglore gll50n1"-

3. Deplosoj! dispozitivul de reglare gusanl in sus sou in jos.

4. Fixoreo dispozitlvulul de reg lore trebuie s6 fie insotlt6 de un sunet specIfic.

Nu reglati in61timea centuri1 in tlmp ce conduceti,

Sistemele de siguran1a 87

Reglati in61tlmeo ostfel incer centum 56 rreoce ~l sa se pozitioneze peste umorul ocuocnrulul. Centuro I1u trebule so treoca peste gOt sou peste brct.

Decuploreo centurii de siguronta

Pentru 0 decuplo centurc, oposotl butonul rosu de pe inchizator; centuro se va retrage automat.

88 Sistemele de sigurcmto

Sistemul de airbag Opel Full Size Sisternul oirbog Opel complet include cotevc slsteme individuole.

Sistern oirboguri frontole

Sistemul airboguri frontole vo (j activo

in eventual1toteo unui impoctirontal grov, torrncnd a perna de siguranto pentru sofer

~I posagerul din fato oeclosoree spre inoi.,!e a soferulul ~i a pasagerulul din foro este ostfel qrnortizcto ~i rlseul occident6rli in zona busrului ~i a copului se reduce semnlflconv.

Centurlle de siguronta pentru locurile loterole spote

(and locurile din spate sunt libere sou cand robcto]t spcrorele scounelor spate, trecetl cenrudle de siguront6 prin dispozitlvele

de prlndere * oso cum se pcote observe

in figura 182885 de 10 poglno 74.

Sistem oirbaguri latera Ie *

Sistemul airbog lateral se dedcnseoze

in coz de collzlune loterolc. formand ° perno protectoare pentru sofer sou pasagerul din fato in zona u~li respective. Aeeasta reduce substantial riseul occldentorf parj"ilsuperloore a corpulul sou a zone; pelvTsulul.

Sistem oirbag pentru protectio copulul (tip cortino) *

Sistemu.J airbaQ de tip cortina este declcnsot ill cozul unel collziunl laterale ~i fumlzeozc

o borlero de protecjie inrre zono eopulur pe porteo respectlvo a outovehicululul, Astfel se reduce conslderobil riscul ccddentoru copulul in cazul unei collzfunl loterole.

Sistemul de airbag Opel Full Size Airhog frontal

Sisternul de olrboq frontal este identlflcot prin cuventul AIRBAG lnscnotlonor pe volon

~I deosupro torpedoului.

Sistemul oirbog frontal include:

• un airbog cu dlspoziiiv de urnflore locollzcr in vol on ~i un altul oflot in ponouJ de bord

• dlspozitlve electronice de control cu senzori de impoct

• 10mp6 de control pentru slsteme alrbag :to

90 Sistemele de sigurant-

Sistemele de siguranto 89

• sistem pentru deznctivorec olrbogurllor frontal ~i lotercl pentru posogerul din foto.

• lompa de control ~ pentru dezactlvore orrboquri posoger foto ~i ledurJle buronulul~

Sistemul oirbog frontal se vo dedonso:

• in funqie de grovltateo occidentului

• in functie de tlpul lrnpoctulul

• 'in rozo de oClltJne inclicoto in lmoqlne

• Independent de sisremul alrbug lateral *!il pentru protectio copulul *

Tn cozul dedon~arii. oirbcqunle front ale se umfla intr-un Interval de ordloul millsecundelor $; formeozo 0 perna protectocre pentru sofer $i pasagerul din fata Deplosoreo spre inointe a soferutul

~i posogerului din foto este conrroloto, reducond substcntlcl riscul occidentorii in zona bustului ~i a copului.

Nu vor opereo probleme cu vlzlbilitcteo, deoarece airbogurile se umtla ~I se dezumllo atot de repede inca I adesea nlei nu sunt observote in eventuallto1eo unui accident.

Exceptii:

Alrbogurile frontal $1 lotercl penfrU posogerul din fota au fast dezoctivote deoarece pe scounut din fotO 5-0 montol un SCOLln pentru copli.

Dezoctlvoreo slsternelor airbOfj pehtru posogenll din fota - vezi pogino 95.

Instoloreo unul scoun original Opel pentru copii -vezi poglnlle 99, 100.101.

Exemple de elienimente core pot declonso sistemul airbog frontal:

• Impact cu un obstacol rig1d: olrbog-urile frontole se declonseczo 10 0 viteza reduso a ol.itoyehicLllulul.

• Impoctul cu un obstocol deformobil

(cum or fl Uri olt outovehicul): olrbog-urtle frontale se declon~eaz:e nurnoi 10 0 V[teza rna; more a vehlculului.

.&.A vertisment

Sisternul oirbog tala furniz.eoza 0 protectre optima cond scaunul, spatarul ~i tetiero sunt reglote corect: Reglo!i seounul soferulul in functte de Inoltimeo acestuio, ostfel incot. conducororul, stand in poziti dreopre, sa pooto tine volonul cu brotele usor flexote In zona spitelor superioore. Scounul posogerului trebuie so fie pozitionot

10 distonti:i maXimo de plonso de bord, eu spat'arul,n po,zlf!e verticotc - vezl paginile 3, n Nu tineti ccpul, corpul sou membrele in zona copocelor cirbcqurtlor,

Nu plosof nie un object in zona

de expansiune 0 oirbagurilor. Informotll importante - vezl paglno 98.

.&.A vertisment

Centura desiguronl'o cu fixare In 3 puncte trebule so fie corect flxoto - vezl pogino 86.

Sisternul olrbag frontal nu vo f dedonsct, doca

• contoctul este decuplat

• au loc collziuni frontale minore

• oulovehiculul se rastoamo

• au loc colizluni cu impoct lateral sou Impoct din spate

cu olte cuvinte, in cozurile 11'1 core nu or

fl benefic pentru posogerii outovehlcuJulul.

&Avertisment

Sistemele de siguranta 91

Centurile de siguranta trebuTe in conseclnto purtate in permonenta. 5istemul oirbag frontal suplimenteoze funqto de prctectie o centurilor de siguranto cu flxore

in 3 puncte. Doco nu purto]! centuro

de siguranto in coz de accident, va expuneti unul rise de occidenrore grove, putcnd

fl chier prolectojt in afore outcvehicululul.

in caz de occident, centuro va flxeozo 7n pozltic co recto in scoun, permijond ostfel sistemulul airbog sO functloneze en dent.

Mol rnult, alrbogul frontol perrtru posoqerul din fora nu se vo declonso cand sistemele oirbog pentru posager fojo sunt dezccttvote,

DezoGtivareo sisternelor airbag pentru ooscqerut din foto este indicata

de oprindereo ledurilor din butonul !!h~1 a lampii de control "'-

Dezoctivoreo sistemelor oirbag pentru pasogerul din fala - vezl poglno 95.

Instaloreo unui scaun Original Opel pentru copli - vezl paginlle 99, 100. 101.

92 Sistemele de sigurant"

Alrboguri lcterole *

Sistemul airbog lateral este iden1ifical prin cuvcntul AIRBAG morcat pe parjile lorerole ole sp6torelar scounelor din fola

Sistemul oirbog lateral include:

• un oirbog cu dlspozitlv de umflore cmplcsct in ~potarul scaunulul so erulul, respectlv in spctoru] sccun. .. lul p050g rului din foto,

• unttote electronlce de control,

• senzorl de impact lateral,

• lornpo de control peniru sls-eme ofrbog :r,

• sistem penrru dezoctivoreo oirbogurilor frontol sllo . rol pentru pO;'lg,?rul din f9te

• lompo de CO'1tr:>l ~pet1trll dezocnvoreo s lsternelor c "'bag pentru P' sa ;Jer futq

La octivore, oirbagurile loterole se umfla Inlr-un ihtervol de ordlnul mlltsecundelor, ormond 0 pernc protectoore pentru sofer ~I pentru pasagerul din fot6 in zono U~iI respective. Aceosto reduce substantial riscul occldenroru in porteo supertocre a corpulUi ~I in zona pelvlsulul in eventuolitotea unei coliziunllaterale.

2.Avertisment

nut

Slsternul oirbog laterol se vo declcnsc:

• in funcjie de grovltoteo ocddentulul,

• Tn funcjle de tipul de impact,

• in rozo de ocnune inoic;ato in lIustratio

de pe st61pui central de pe portec soferulut sou a posogerulul feja,

• Independent de sistemul airbog frontal. E)(ceptli'

Airbegurile frontal ~i lateral pentru posagerul din fora au fast dezoctivole deoorece

pe scounul din fata s-o montot

un scoun pentru copii

Dezactivareo sistemelor olrbag pentru pos0gerul dii1 fato - vezl paglno 95.

Instalarea unui scaun original Opel pentru capll = vez! paglnlle 99.100,101.

in plus. olrbogulloteral pentru pasogerul din fota nu se vo dedcnso cond sistemele alrbog pentru posager totlS sunt dezoctiyote.

Dezoctivoreo slstemelor oirbog pentru posogerul din faro este Indicate

de oprlnderea ledudlor

din butonul ~~ ~I a lampii de control !!i;.

Dezoctlvoreo slstemelor airbag pentru pasagerul din fot6 - vezl pagina 95.

Instoloreo unui scoun original Opel pernru copii -vezl paginlle 99. 100,101.

r4u plosctl oble _ te in zona de exponsume a olrboqurtlor s. IU in zona dlntre spotore sl caroserle. Nt.. punetl rnoinlle sou brojele pe copacele ai bogurilor. Informatli importcnte - vezl po gino 98.

Centuro de siguronto in trel puncre trebule s6 fie intotdeolma corectflxoto

- vezi pogina 86.

Alrbagurlle laterale nu vor f declonsote dcco

• cantoctul esre decuplat

• ccliziunec este frontolo

• outovehlculul se r6stoarno

• collziuneo esre din spat

• collz.iune laterolo in aforo celulei de 519uront6.

Sistemele de sigurQnto 93

Airbag pentru protectio capului *

Sisternul olrbog pentru protecpo copulul este ldentlflcot pnn cuvcntul AIRBAG mercer pe ccpitonolu! st61pilor din toto si din spore.

Sisternul oirbog pentru protectio capului Include:

• un oirbag cu dispozitiV de umtlore sltuot 10 nivelul pia onului in porreo soferulul, resoectlv P pcscqerulul fato

• elernentele e!ectronice de control

• senzorl de impact lcterol

• lornpo de control pentru sistemele oirbpg :/', situato in plcnso de bord.

94 Sistemele de siguranto

&Avertisment

Nu plosof obiecte in zona de exponslune

o olrbogurllor. Nu pune]i mcmile sou brotele pe copocele olrbogurilor. Informoril importonte -vezl pagin~ 98.

Centuro de siguronle in trei puncte trebule so fie intotdeauno corect fixate

- vezi pagino 86.

Sistemul airbag pentru prorectlo capulul nu va f declonsot doca

• contoctul este decuplot

• coliziunea este fronrold

• outovehiculul se rostoomo

• coliziuneo este din spate

• collzlune lcterolo in oforo celulel de slguranto.

, I ~ Sistemul airbog de tip cortina va Ii declonsot:

• 1n functie de qrovltcteo accidenttJlul

• In funcjle de tipul irnpoctului

• in rozo de cctlune Indicate in lIustratio

de pe stalpul central de pe portea soferulul sou a pasagerullJl foto,

• impreuna cu sistemul de airbag lateral

• Independent e dezactlvareo slstemelor OIrbag pentru posagerul din feto,

• Independent de sistemul air 09 frontol,

Lampo de control ~'penlru sistemul oirbog Functionoreo slsremelor alrbog este monttortzoto electrontc impreuno

cu dispozitlvele de pretensionore a centurllor de slguronla, ~llndlcota eu ojutarullampii

de control N, La cuplarea ccntoctulul, lompa de control se aprinde penfru circa 4 secunde. Deco lampa nu se oprinde, nu se slinge dupll 4 secunde, sou se oprinde in tirnpul mersului, Inseornnc co exista 0 defectlune 10 slsternul olrboq sou 10 sistemul de pretension are

a centurllor de siguran!o. vezi po gina 84. Este poslbil co sistemele So nu se declonseze in cazul unui occident.

HllIl!l

La declonsoreo alrbogulul de lip corrlno, ocesto se vo umllo ,n cotevo mllisecunde, asigurond 0 bortero de protectie pentru capui ocupontului, 7n zone of ectal a

a autovehiculului. Astfel se reduce considerabll riSllul accidemarii In zone ccpului in cozul unui impcct lateral.

in cazul unor defectluni 10 sistemele airbog, ledurile butonului penrru dezoctlvarea sistemelor oirbog ~ vor cllpr, sl lornpo

de control ~se vc aprinde.

Declonsoreo oirbeg-urllor este Indlcatll

ele ramonerea permonentaprlnsa 0 IlImp;; :to

&Avertisment

Remedloti urgent defeqlunea.

Vo recornondcm so opelo]t 10 Parlenerul Opel.

Componento de autodiognosticare integrota in slstem permite remedierea rapid6

a defectlunllor. Va rugom so ovef 10 .ndem6n6 correlo Car Pass cand va odresof unu! Partener Opel.

Sistemele de siguranto 95

Sisteme airbag pentru pasager care pot fi dezadivate ~2

Slsternele airbag frontal ~i lateral trebuie dezactivate daco pe scaunul posagerului din foto se Instoleozo un scoun pentru copii. Sistemul oirbog 10 nivelul copului * ~i sistemul de pretensianore a centurllor de siguranta, cot Iii toote slstemele oirbag pentru sofer reman activate cand slstemele pentru posagerul din fate sunt dezoctivate.

La llvrcreo vehicululul de cotre produc6tar, sisternele oirbag pentru pasager sun! octivote.

Bujonul'~ pentru activareo/dezactivorea sistemelor airbag se 0116 prlntre butoonele din consolo cerrtrolo, deosupro forrtelor de verrtllctie.

Ledurlle butanului nu se oprind: sisternele airbag pentru posogertato sunt activate.

l.edurlle butonului se aprlnd: slsternele alrbag pentru posager fatc'l sunt dezocrtvcte.

Setorlle selectore romon mernorete chior dcco cuplot: din nou contoctul.

96 Sistemele de siguranta

Activa.re

cu vehiculul oprit sl conto ul decuplot:

• Cuplo]i contactul, lampa de control ~ dlpeste. ledurile din bulan Indlce rnodul curent, - vezl paglno 95.

• Aposoll butonul ~ in interval de 15 secunde.

• Dupo circa 2 seclmde, vetl auzl un semnal sonar de canfirmore. Dupoinco. cel mult 4 secunde, eliberatl butanul ~.

Oezactivore

cu vehiculul april ~i contactul decuplat:

• cuploti cantactul. lornpo de control ~ dlpeste, ledurlle din buton indica modu] curent,

• opasati butonul ~; in interval de 15 secund

• Dupe circa 2 secunda, vejl ouzl un semnal sonar de confirmare. Dupe ,ne6, eel mull 4 secunde. eliberoti butonul ~

Slsternele oirbag pentru pasagerul din fato sunt ocum dezoctivote. Penrru confirmare, ambele leduri din butonul '" ~i lampa

de control ~ romen oprinse cond se cupleozo contoctul.

Dace ledurlle sou lampa de control ~,nu roman aprinse, sisrernele airbag pentru pasogerul din fato se vor dedonso in coz de impact.

Scanned by Yeti

2007

Sisternele air bog pentru posagerul din fato sunt ocum octlvote, Pentru confirmare. ornbele ledurf din butanul '" ~I lampa

de control ~1 nu trebuie so fieaprinse.

Docc ledurile sou lampo de control ~ sunl oprinse, sistemele oirbag pentru pasogerul din fato nu se vor dedonso in Cal de impact.

1"",,6.

Lampo de control ~2, sisteme airbog pentru posoger fota core pot fi dezoctivate

Ccnd conrocrul este cuplot, lcmpo de control~1l clipeste circa 15 secunde. Numai in acest interval de tlmp sistemele oirbcq pentru pasager foto pat fi odivateldezactfvate. Ledurile aprinse ole buronului ~ ~i aprlnderea lempii de control ~ indice dezactivarea airbogurilor, dar doco ledurlle ~i lampa

de control ~~ nu sunr oprinse, alrbagurile sunt activate.

Pomirea moto,rulul incheie operottuoeo de madfficore a seroritor.

Dupa aceosto, setorlle mal pol ff modificate door dace se decupleozd contactul ~i opal se cupleozo din nou.

Sistemele de siguranta 97

&Avertisment

Cand lnstolc]t un scaun pentru copil pe scounul din fora, sistemul airbag pentru posogerul din fate trebuie dezoctivot; 'in coz contror declonsoreo oirbogulul frontal

sou lateral * poate duce 10 ronireo grove sou fatale a copilului,

Aces+ lucru este volobil7n special otund cand se rnonteoze un scour, pentru copii

I orlenrot (:U spatele 10 sensu I de mers pe scounul din foto.

Sistemul pentru dezoctivcrec.cirboqurllor oentru posogerul din fol'o poote fi Identificot p(ln 1'1 icheto locoltzord pe porteo 10 terol6

o plcnsei de bard. etlcheto ceeste vlzibllo (ond se deschide uso pasagerului fato.

98 Sistemele de siguronta

Defeqiuni

Airbagurile frontal oSi lateral * pentru posagerul din foto nu pot

Ii octlvate/dezoctlvote coco

• contoctul este decuplat,

• motorul funqioneoz6,

• vehiaJlul se oflo in rntscore,

• iimpullimlto de 15 secunde dupO cuploreo contoctului a fast depo~it.

• butonullPheste eliberot inointe de a cuz] conflrmorec sonora.

Important

• Trebuie evttoto montcreo occesoriilor

~i csezoreo obiectelor in zona de octlune a olrbequrilor, pentru a evlto rani rile couzote de declonsorec ocestoro.

• Nu rrebule so existe nid un oblect intre olrboq ~1 ocupcntu! protejot de ocesta; pericol de rcnire, Nu trebuie rnontct nici

Un scoun pentru copll * pe scounul din fato cond oirbogurileo corespunzcrccre sunt octlvote; pericol de moorte.

&Avertisment

Lo fel co in cazul oricarui oblect, slstemele de slguran1'6 pentru copii nu trebu'e pozitlonot pe genunchii pasagerulu! dh, spate. Perlcol de moorte.

• Carllgeie de pe plafon * se vor folosi in exduslvitote pentru ortlcole usoore

de imbr6caminte sou urnerose. Nu lasatl oblecte in buzunorele hcinelor ogi5tate, pericol de accidentare.

• Unirotile eJectronlce ale slstemelor oirboq ~I ale dlspozltivelor de pretensionore

a centurilor de siguranto sunt ornplosote in console centrole. Pentru evitoreo defectiunllor, nu plosof obiecte rnoqnetlce in oceasto zona,

Nu liplti n1ml, pe volcn, plonso de bord sou spctc-ul scounulul pt.lSogerului din foto sou pe cadrul plofonului, Tn apropierea olrbagurllor. NU ccoperlp cceste zone

cu olte materia Ie.

• Pentru CLJrororeo volcnul, a pcnoulul de bord, 0 spotcrele scounelor foto

$i Q codrului plotonutul, utillzati a loveto moole sou ogenr de curatore pentru interior. Nu ut'ilizoti agent! de curatore agreslvl.

• Numai husele oprobote pentru vehiculul dumneovocstrc, echlpot cu oirbaguri lnterele * pol i mcntote pe scmlnele dln fata. La rnontoreo huselor, asigurati-vo

co unitorlle airbog din loterolele spotorelor scounelor din fat6 nu sunt ocoperite.

• Sistemele alrbag se declonseozo independent unul de altul. Tn f\.lnctie de severitoteo occldentului ~i de tlpul impoctutu]. Sistemui oirbog lateral * ~i slstemul airbag pentru cop * runt declonsore slmultcn.

• vtrezo. directio de mers ~i proprietet!le de deformore a vehlcululul, precurn

'$i proprietojile obstacolului Intolnlt deterrnina grovitoteo qccidentulul

~i declonsorec alrbogurilor. Grodul

de ovorlere 01 outovehlculotul dumneovoesrro ~I costurile reporajillor in sine 111.1 Indica in mod necesor '1ndepl1nlreo crlterlllor pentru dedonscreo oirbogurilor.

• timpullimito de 4 secunda de dup6 conflrmareo sonora a lost depo$i1 ?I butonul ~; este tir)u1 opcscr.

• exista 0 defecpune in sistemul Qirbog,

• buronul pentru lnchldereo cerrtroltzcto din interiorul vehiculului este OP050t

in ocelosl tirnp.

Ih oceste cczuri, se vo dedonsc 0 cvertlzore sonora ~i setorile initiale roman neschlmbote. Sistemul ramane in rnodul sou Initial. Rectlfkotl couzo, doco este posibil. Decuplotl contoctul dupe core recuploji-l ~ repetotl procedure

• Nu modlticati componentele sistemulul oirbag, deocreceocecsto poore ontreno onuloreo certlflcotului de inmatrlculore 01 outovehlcululut,

&Avertisment

Slsternele se pot declonso brusc ~I pot cauza ocoldentedoco nu sunt manipulate, corespunzotor,

" va recomcndom SO incredlntotl Portenerului Opel demontorea volenulul, plonsel de bord, o tuturor elementelor de copltono], a lzolotfei usllor, rncnerelor ~J scounelor.

• Reguille de srguront6 in vigoare rrebuie respect ate intotdeouno in cazul cosonl cutovehicululul. Din ocest motlv casorea trebuie efeetuatc5 de a camponie outortzctd de recic:lore. va recomondorn so opeloti 10 Por1enerul Opel.

• Persoonele care conj'(:lresc mai putln

de 35 kg trebule so c6lator,easco numoi pe scounele din spate. Aceoste regula nu se oplico ?i copilulul core col<!rtore~te Intr-un scoun pentru copillnstolcH pe scounul

din fojir, oruncl ccnd olrbagurile corespunzoroore sunr dezoctlvcre.

Instalorea scounului pentru copii * pe scounul din foto

Sistemele de siguronto 99

Lt.A vertisment

Nll trebule montot nlci un sccun pentru copil pe scounul din fdto cand olrbogurlle corespunzotocre sunt activate; peritol

de moarte.

Ooco scounul pentru copii este montat pe scounul din foto. alrbogurlle pentru pasagerul din fato trebule dezactivate;

In em conlror exlsto riscul co copllul sa 'fie proiectot afaro din scaun in eazul dedan~rlf Oi(bagului frontol sou lateral *Acest lueru este valabil in special orund rand se rnorrteozo un scaun pentru eopii orientat cu spatele 10 sensu I de mers pe scounul din fato.

dQeo olrbogurlle pentru posoqerul din fOio nu sunt dezoctlvote, scounul pentru eopi! trebuie mantat pe unul din lacurile loterale spate.

100 Sistemele de siguronto

Sistemul airbog rontal pccte ft identlfiea prln cuvcntul AIRBAG inscripjionot pe torpedo.

lQ.]UI

OelOetivoreo sisteme/or oirbag pentru poscqeru] din fot6 - vezi pogina 95.

Puncte de prindere * pentru sisteme de siguronto pentru copii ISOFIX Clemele dln~re sp6torul $1 perna scounelor laterale spcre ~i a scounulul pasagerului fata sunt fofoslte co encore pentru montarea unui scaun ISOFIX pentrucopu.

P0titia demelor poote flldentificoto cu ojutorul simbalunlor de pe spotor,

Respectott cu strictete instructiul1ile

de instalare livrat lrnoreuno seounullSOFIX pentru copii.

Utiliza1i numo: scoune 150FIX pentru copll oprobote special penrru ocesttlp

de outovehlcul. Va recorncndorn so opelof 10 Partenerul Opel.

5istemul oirbog loterol * este identifieot prln copocefe locohzote pe pe porl'ile loterole

ale spa orelor scaunelor fota.

Inele de fixare * pentru scounele Top-Tether pentru copii

Pe spotele spctorelor scounelor din spate (vez] flguro 18300 5) ~I in cap6tul frontal

01 ~inei de glisore 0 scounului pasagerulul foto Ivez] pogino urmiitoore, figuro 18421 5) se ofl6 inefele de fixare pentru scounul Top Tether penrru copii.

Centuro scounului Top Tether pentru copii trebuie pozitionota pe sub tetierc, intre cele doua tije de ghldore.

Pe ccpitonojul stolpulu! din spote 01 plcfonutul se aflo un simbol ~i punctele de fixore sunt 1r1dicote in instructiunlle de rnontore de pe inelele de fixore locolizote pe sp6torele scaunelor spate.

Sistemele de siguranta 101

Respecteri OJ strlcrete lnstructlunlle de instolore livrote lrnpreuno seounul Top Tether pentru copil.

Cand utillzoti pentru lnstoloreo scounulul penlru copf dlspozitlve de flxore ISOFIX sou Top Tether, scounele universole pentru copil trebule foloslte pentru dlspozlfivele ISOFIX. Va recomondam Partenerul Opel.

102 Sistemele de siguranto

Sistemele de retinere pentru copii * Sistemale Opel de retinere pentru copil sunt proiectote spedoJ pentru outovehieulul durnneovocstrc Opel. ~i ofero siqurunto maximo penrru copilul dumneovoostro

in cozul unul occident. Doco se utillzeolo un alt tip de sistem de retinere penrru copil, urmcjl lnstructiunlte producororulul pentru montare ~i exploolore.

LegisJatio torlt in care conducef poote prevedea utilizorea sistemelor de siguronto pernru copli pe onumlte scoune. Respecron toote reqlementorlle notlonole ~i locale.

Selectoreo sistemului potrivit

Copilul trebuie tronsportotcu spotele to sensul de mers otottJmp edt este poslbll, Vertebrele cervlcole fragile ole coplhrlui vor fl mol putin ofectate 1n COl de occident doco copllul este orientot cu spotele 10 sensul de rners ~i in pozitle semi-orizontolo, deem dcce

or sto in pozltie verticol6.

Lr:.A vertisment

Scaunul pentru copl1 nu trebuie tinut pe genunchii posagerului din fato. Perieol de moarte.

u'

Aprobote. nurnci pentru slsterne oirbog pentru posoger core pot fI dezoctivote.

Inoltoll scaunul * 10 moxim. Glisatl scounul posogerulul loto spre inopai cot mai mult poslbil.

(and Instoloti seaunul ceniru capli eu ajutorul centuril de siguronto

cu prindere in 3 puncte, reglotl in61Jimea punctului de ancorare

a centurf in pozltic ceo moi de joe.

Aprabate, numai pentru sisterne oirbag pentru posager core pat

fi dezoctivote.

inoltoti scaunul * 10 maxim. Glisati seaunul posogerului fata spre inopoi cot mal rnul] posibil,

(and instolatl scounul pentru copii cu olurorul cernurf de sigurantq

eu prlndere in 3 puncte, centura rebule trosa afara din punctul

de ancarore.

Categoria de greutote ~i de varsto,l

Pe scaunul pasagerului din fato

OPtiuni permise pentru montarea scaunului pentru copii

Pe scounul central din spate

Pe scaunele loterale din spate

Grupa 0: panola 10 kg sou cproximotiv 10luni

Grupo 0+:

pane 10 13 kg sou oproximotiv 2 ani

u',.

u,+

x

Grupo I: 9 - 18 kg

sou cproxlrnotiv 8luni- 4 ani

u2 • ++

, ,

Grupoll: 15-25kg

sou opraximativ 3 - 7 onl

Grupalll:

22 - 36 kg

sou apraximotiv 6 - 120nl

x

x

u

x

.l Se recorncnde u11112O,",0 flecCirulllp de 5Cllun penrru COP" pano ce copilul otlnge llrnlto 1110)(lm6 de greutote perttru seounul respectiv.

Sistemele de siguronto 103

U = Universol volobJle irnpreun6

eu centurile de siguront6 cu fixore in trel puncte.

• ~ Scoun dlsponlbil eu sisrerne

de prlndere ISOFIX La montoreo

cu ojurorul sistemulullSOFIX, trebuie foloslte numol scaune pentru copll ISOFIX aprobate pentru autovehicui. Va recornondcm Portenerul Opel.

++ Scaun dlsponibil eu slsterne

de prindere ISOFIX. La montoreo

cu ojurorul sistemulullSOFIX ~i Top Tether, rrebule foloslte nurnol scoune ISOFIX penrru copil aprobote penrru autovehleul. Vo recornol1dam Portenerul Opel.

X Nu este permis nici un slstern

de sigumnll'l pentru copii pentru aeeost6 dose de greutate.

104 Sistemele de siguronto

Nota

• Coplli sub 12 ani sou mol scunzl de 150 em vor Ii rrcnsporrof numoi tn scoune pentru eopii odecvote.

• in cazul in core tronsportc]l eopil, utillzeti sisteme de retinere pentru copil adecvqte greut6til eopilulul.

• Asigurori-ve de Instolarea corecto

a 5lstemulul de siguranta pentru copli, consultof lnstructiurrlle furnizote impreun6 eu sisternui.

• HUSEile slstemului Opel de retinere pentru copJi pot fl curi'!tote prln ~ergere.

• NLJ IIpltl nlmic pe sistemul de refinere pentru copli $1 nu Ie ocoperiti cu olte materia Ie.

• Permitetl coplllor sa drcule numai uso vehicululul sltuat6 spre marginea carosabilului.

• Sistemele de relinere pentru copil core ou fast suprosolicitate in cozul unul occldenr trebuie lnioculte,

• Scaunul pentru copii din vehlcul core nu este talosit trebule oslgurot sou demonto!.

v . t drni .

anon e a mise pentru mstolarea seounutui eu dispozitive de fixare ISOFIX pentru eopii

Grup6 de greutate 1) Closo de merime ISOFIX 0" I

ISPOZl't v scaun Pe sccunul posogerulLJi din

f~6

Pe sc:aunele laterole din spate

IL

0: E
panola 10kg I SO/R 1 IL
0+: E ISO/Rl IL
pono 10 13 kg D ISO/R2 X
C ISO/R3 X
D ISO/R2 X
I:
9 - 18 kg C ISO(R3 X
8 ISO!F2 IL,IUF
8'1 ISO!F2X IL, IUF
A ISO/F3 X IL

x

x

X

X

IL.IUF

IL,IUF

x

II Se recamondo utillzoreo fiecOrul tip de scaun pentru copii pano ce capllul otinge hrruto maximo de greutote penh" sccunui rescecnv.

Sistemele de siguranto 105

IUF lnstclore odmiso pentru scounul

cu dlspozitiv de fixore ISOFlX pentru copll, oriental ClI faro 10 sensul

de rners, pentru grupo de grelItate specificate.

IL Instalare admlso numal pentru scounele pentru copil corcbote pentru vehlcul ~i pentru grupa de greutote specificoto.

X ~ Nu este aprobot niel un scaun penrru

copfl pentru oceosto grupo

de greutate.

106 Slstemele de siguronto

Oglinzile exterioare

Pentru siguranta pletonllor, oqlinzlle extericore se 'lor reboto din pozltlc normclc in dlrectlo de mers a pTetonilor, dac6 sunl [ovlle cu suflciento forro. Repozitiono]l oglinzlle opiis6nd usor pe eorcoso acestoro.

Oglinda exterioore osferlcd * moreste campul vizuol. Estimored dlstonte! fato de outovehiculele din spofele dumneavoostrii este limitate din COUZO dlstorslunll,

Close de m6rime ISOAX~I dlspozitiv scoun A - ISO/F3: Scoun pentru copli orlenrcr cu fotc 10 sensul de rners, pentru copn mod din grupo de greutate 9 -18 kg.

B - ISO/F2: Scaun pentru copii orientot ClI foto 10 sensul de rners, pentru copf mai mid din grupo de greutate

9 -18 kg.

61 - ISO/F2X: Scaun pentru copll orienta cu foto 10 sensul de mers. penfru copli mol micl din grupa de greutate 9-18kg.

C - ISO/R3: Seoun pentru copii orlerrrot eu spcrele 10 sensul

de mers, pentru copll marl din grupo de greutole 9-13 kg.

D - ISOIR2: Scaun penrru copii orientot cu spotele 10 sensul

de rners, pentru copli mol mid din grupa de greutate 9-13 kg.

E - ISO/Rl: Scaun perrtru copil orientot cu spotele 10 sensul

de mers, pentru copil din grupa de greutate

de pono 1013 kg.

Oglinda interioorc cu reglare automata onti-orbire *

Efectul de orblre dotorot reflectoril forurilar outovehkulelor din spote in oglinda retrovizoore pe timpul noptil este redus automat.

Ccnd contactui este decuplot, ogiindo nu se intuneco.

Reglareo - 'len poglna 6.

Parasolarele, torpedoul

Copacele oqllnzilor din porcsolore ~I capoeul rorpedoului trebuie lnchise in timpul mersulul.

Luminile de avarie

in cozul1n core oirbogurlle s-ou declonsor, semnalizotoarele de ovorle surrr cctivore outomat lor sisrernul de inchldere centrallzat6 deblocheoza roote usile, Aposoti

butanul & pentru a dezoc1lvo lumlnlle deavorie.

Scanned by Yeti

Sistemele de siguranta

Tetierele

Regle\i tetierele corespunzotor dimel1slunilor corporcle ole ocupontului *

- vezi poginile 5, 73.

Nu ctoscf tetlerelor oblecte sou componente core nu sunr aprobote penrru ourovehiculul dumneovoostrc Corso, deoarece acesteo pot limita prorectie oferlt6 de tetiere ~I pot

II proiectate Imprevizibil in interiorul outovehiculului in cazul fronorll bruste sou

01 unui occident.

108 Sistemul de iluminare

Sistemul de iluminare

Activorea automata a fazel

scurte A *......... 109

Foruri de ceara fD *.. 109

Lampo de ceotCl spote oi. _.... 109

Semnollzotoore de directie. lumini

de ovorie 109

Lomp] rnorsorler _ , 109

Forun odaptive * (AFL)........................... 110

Reglorea forurilor <0 *.. 111

FUnctio de stlngere intarziato

a forurllor *...... 112

FUr1ctla de oprindere devonsot6

o fczel scurte - poge *......................... 112 Lampile de porcore.................................. 113 lIuminoreo instrumentelor

de bard. llurmnoreo ofi~ojului

pentru Inforlnofli 113

Plafoniero.................................... 113

Protectlo impotrlvo descorc6rii

boteriel , 15

Capocele forurllor _................ 115

Forurlle cand outollehiculul este

condus in afora rerir.............................. 116

2007

Tetierele active *

in cozul unul lrnpcct dill spate, tetterele active se incline usor spre inolnte. Copu! este sprljinit mai efident de tetiera ~I se reduce pericoful hlperextensiel in zone verrebrelor cerv1cole.

Tetierele cctive sunr identificate prln cuvontul ACTIVE (octiv) marcat pe toloonele tetierelor.

1'11111

Accesorii de siguranta *

Gorno largo de occesori1 Opel va permite echiporeo cutovehicululu! durnneovccstro Corso in functie de preferlnte. Pe 101190 occesoriile de sigurOni0, putetl olege orticole penrru spor1ree confortului ~i 0 gomo complete de produse pentru ingrljireo outovehiculului, core se vor dovedl deosebit de vcloroose.in Cal de nevoie.

Accesorille lIi piesele de schimb oriqinole Opel goronteoza ceo mai bun6 cotltote

~I 0 compotibllltote perfecto.

Partenerul durnnecvocstrc Opel vo st6 10 dispozille cu recomcnderi in leg6turli cu:

• Sistemele Opel de retinere pentru copn,

• COblurile de remorcore,

• Borele de remorccre,

• Cobluri pentru pornlre prin conectore

10 boteric ollvi vehicul,

• Setul de becurl de rezervo,

• Set de siguronre de rezervo

• Lampl de ceoj'o 01.1 halogen

• Apor6toare de norol

• T riunghi reflectorizant

• Truse de prim ajutor (perno).

Luminile exterioare Rollt! comutotorul de luminl: o "Oprlt

~<I:_ : L¢rnpile de parcare

~D ~ Fczo scurt6, foza lung6

Faze scurto, Iozn lungo ~i semnollzore cu forurlle - vezi poglno 14,

in pozitlile ;!leE ~ ~D, lampile de pozitie ~1 pentru placuto de fnmotrlculare sun! de oserneneo oprinse.

Lampe de control iJlGE- vezi pogino 34. Docc contoctul este decuploi cond fazo lungli/scurt6 este oprlnso, se oprind I~mpile de porcore,

Lcmplle de porcore se sting cond chela este scoosc din r.ontoct.

Versiunile cu lIuminore pe timp de zi ~~ Lampile de poreore.sunt aprlnse cond contoctul este cuplot $i comutotorul de lumini este setor in pozltic 0 sou A *. Faze scurtli este oprlnso cand motorul functioneazo.

Funcjio de iluminore pe timp de zj este dezactivotCi 10 decuplorea contoctulul.

Respectojt regJement"arile torll pe teritoriul coreia canduceti in privinta utillzorll tluminarii pe tlmp de zj sou a lampilor de ceatO :;:,

Conducereo outovehiculului in aforo lorii

- vezl poglno 116.

107

Sistemul de iluminare 109

Activarea automata a fazei scurteA *

Comulatorul pentru lumini in pozltio A: Fazo scurto se aprinde outomat ccnd motorul este pornlt sl lumlnc ombientolO in exterior scode sub un nivel predetermino!.

Luminlle exrenoore suntslinse 10 decuploreo contoctului.

Co mOsura de siguronto. comu otorul

de luminl trebuie sa ramano intotdeouno in pozitto A.

110 Sistemul de iluminare

Faruri de ceoto iD*

Activat Apasatl comonda ;1:0.

Lampo de control iD se oprinde in plonso de bard

Dezodlvot ~ Ap6soti din nou ~O

sou decuolctl contoctul sou opriti luminile

Forurile de eea(o pol fl oprinse numol otund cond contodul este cuplot sl lumlnlle sunt oprinse.

1

2

Faruri adoptive * (AFL)

osigum 0 ilurnlnore mol buna in

• curine

• interseqii ~1 curbe str6nse lIuminoreo In curbe (1)

Razo de lumina 0 forurllar pivoteazo in functle de po ziti 0 volor'lului ~i de vitezo de deplosore (de 10 oproximatlv 10 km/hJ.

Rozell? de luminO sun direqionate 51.Jb un unghl de pana 10 t 5° spre dreopro sou spre stangel 016 de directlo de mers,

lIuminClrea in Intersectn ~i curbe stranse (2) Se oprlnde 0 lal"npa sLJp/lmel1toro. in functle de pozitic volcll1ulul (pentru 0 rotoTie de

CIrca 90°). pozitio mane rei pentru samna/;20ft'! ~ vilezo vehlcululu; (pano "0 moxim 40 km/hJ .

Foscicolul de lumina lumlneozc drurnul din porteo s,tOngOldreapl'6 a vehiculului

lo un unghi de circo 90'. pe 0 dlstonjO

de circe 30 de metri

Lampo de ceata spate Ct

Activat AP050tJ comanda CtLompo de control ot se opnnde

in plcnso de bard

Dezcctivor : ApOsati din nou C$

sou decuplotl corrroctul sou slingerl luminile

Lampa de ceajii spate ponte fi oprlnso cand contoctul este cuplat ~1 fazo scurt6/16mpile de porcore sun oprinse.

Lompile de ceato spate sunt dezoctlvote in tirnpul rernorcorll,

Semnolizatoore de directie, lumini de ovorie

vezi pogino 15.

Lampi morscrier

Se oprind cand este selectoto treopto morsorler ~I contodul este cuplat.

Func.tia de iluminoTe in mcrsorler

Doca IIJmil1i1e sunr aprinse, este selectcto treapto mor,;orler~1 sem"ollzotarul de directie este cctlvot, VQ fi octivoto funqia de Iluminare in intel"Sectii ~I curbe stronse pentru portee respectlva DupO ce moneta pentru semnoll!are revlnein pozltia Iri!tioI6, Ih.Jmlnorea In interseclii ~r corbe stronse ramane octivo 15 secunde.

Sistemul de i1uminare 111

Lampo de control pentru lompi adoptive

~11i' pentru conducere 0

Aprinse: Deteqiune 10 sistem. Sistemul nu este functionol.

Consultof un service. v« recorncndorn Partenerul Opel.

Doce lampo de control '8' lumineozQ tirnp de ooroxlmotlv 4 secundedup6 cuplarea . cantactului, aceasto inGlico regloreo forurilor pentrU foza scurte sim,:,lrlcii; \I,eLi "Foru~l: I' ~ conduce reo ouia\lehlculululln ofcro toni 10 poglno 1 16.

112 Sistemul de iluminare

Reglarea farurilor (0*

Cfmd foza scurto este oprinsa, forurlle pot f reglote in porru pozltil, In functie .

de grodul de ;ncoreme 01 vehlcululul: oposo)'1 butonul V sou ~ ~n mod rep~ot pona cond seta reo donta este ofi~ota

pe afl~ajul kilometl"Ojului.

Afi~ajul se octiveozo pentru II s~cun~e c6~d este oprinsa fozo scurto sou on de cote on se regleaza farurile, simulton cu ofisoreo simbolului ~.

Reglareo corecto 0 farurilar 'educe efectul de orbire penrru ceJlaltl porttciponji 10 Iraficul rutier,

• Scaunele fota ocupote

• T cote scaunele ocupate

• T oate scounele ocupote ~i ponbagajul incercat

• Scounul soferulul ocupat ~I portbogajul ind5rcat

: 0 ~ 1

2

Functio de stingere intorziata a farurilor *

(ond peraslti vehkulul ~i ;nchrdeti uso soferulul, fozo scurte se oprinde pentru clrco 30 de secunde.

Pentru activare

1. Decuplo]! conrcciul,

2. Scootetl cheia din contact.

3. Deschldetl usc soferului,

4. Trageri moneta de semnollzcre cntre valon. S. Tnchidetl usc soferului,

Daco u~a soferulul ramone deschlsc, lornplle se vor stinge dupe) douo minute.

Luminile de insatlre pot f dezocttvore prin lntroducereo cheii in contact sou prrn tragerea repetat6 a monelel de semnalizore a directiel spre. volon cand uso soferului este deschiso.

Functic de aprindere devonsotc a fazei scurte - page :1:

Fazo swrto poote fl aprinso pentru circa 30 de secunde cu ajutarul telecomenzil.

Functie programabilo

Functio poote fi octivatli/dezoctivoto In functte de chelo foloslto, vezl "Cheie personolizorc", Pl, paginlle 68,70.

Pentru cctivcre

Aposo!1 de doua ori butonul ::::

01 telecomenzll cond vehiculul este bloc at.

Apliccjte spedfico lori1 *- Pentru activareo functiei de oprlndere intorzloto a fozel scurte, apasati butonul :::: 01 telecornenzf a do to, cond vehreulul este blocot,

Cuplcnd contoctul sou oposond butanul = 01 telecomen_zii, yeti dezoctivo lmedlotfunctio de cprlndere int1irziot6 q fozel scurte.

Sistemul de iluminare 113

~ ~~""'~'

) J ¢¢

. .

. '-~

Lampile de parcore

Lompile de porcore foto ~i spote de pe uno din pOr\ile outovehiculului pot fi octivote

10 porccre:

1. Adueeti comutotorul de lumini in pozitto 0 sou A *

2. Contoctul decuplor

3. Deploscji de moneta de semnclizore complet in sus (Iompile de porcore de pe porteo drecprc] sou in jos (Iempile de pcrcore de pe porteo stongo).

Activarea este indicate de un semnal acustlc ~j deaprlnderea lempil de control din ponoul de bard (lO pentru scurt tlmp.

Pentru dezoctlvare, cuplo]! contactul sou mi~cati moneta de semnalizare

I" sens opus.

114 Sistemul de iluminare

lIuminarea instrumentelor de bard, lIuminareo oflsojulul pentru inforrnctii

Se oprinde cond contoctul esre cuplor.

Reglorea luminozitejii ccnd [urnlmle extenoore sunt oprinse:

lurnlnos : opasatl butonul ~ lntunecct : cpcsotl butonul -

Tinet! butonul cpcsct pOno obrineti lumlnozitotea dorito,

Mod ofiso] *- vezl pogino 47

,0'

Plcfonlero

Lumina interioord cu aprindere automata Se oprlnde automat 10 deblocoreo ou+ovehicululul cu telecomondo, ccnd se deschide 0 U~Q sou 10 scoaterea cheii din contact, dup6 decuplareo contoctului.

~i se srlnqe automat 10 scurr timp dupe inchlderea usllor sou Imedlot dup6 cuploreo contactulul sou blocoreo u~ilor.

~\ II,

Plofonlero toto

Pozttlo cenrrolo 0 butonulul: lumina lnterlcoro cu aprindere automata

- vezi pagino onterioorO.

Pentru 0 action a plafoniera monual din Interior, cond ustle sunt inchise:

Activo! 2 Comutotcrul in pozttto i Dezactivot 2 Comutotcrul in pozltlo 0

18JOJ s

Plafoniero frontol6 cu 16mpile de lecture * Lumina interioor6 cu aprindere automata, vezl pogino onrenooro.

Pentru ° cctlono plofonlero manual din Interior, ccnd uslle sunr Incl1ise:

Activot Apasotl buronul ~ Dezoctlvot ~ Apasatl din nou butonul ~

'U :'

Lampile de lecture din fata *

Lompile de lecturo din parteost6ngo ~l din porteq drecpro functloneczc independent. Cand conrcctul este cuplot:

Activo! Aposatl butonuilli

Dezoctlvot= ApOsa!i din nou butonul ib

P'12 I

Sistemul de iluminore 115

Plafonierele ~i lompile de lecture din spote * Pozit'o cerrtrolo 0 butonului: plofoniero din spate se oprlnde slmulton cu ceo din foto.

Lampile de lecturo din spate sunt utillzabile seporot. Cond contcctul este cuplot:

Activot • Comutatorulln pozitlo I Dezocttvct > Comutatorul in poztrlo 0

116 Sistemul de iluminore

Lumina de intompinaTe *

Dupo deblocoreo vehicululul, grupul

de instrumente ~i comutotorul pentn.! lumlnl, iluminoreo zonelor inferioorefato ~i spate ale habitodului *~i afi~ajul pentru informatii *se actlveozO pentru eateva Se<:unde.

lIuminore torpedo *

este oprins6 ccnd copoeul este deschis.

lIuminoreo partbogojului

Lampo pentru portbagoj se oprlnde cond portbagajuluifhayonul este deschls,

lIuminarea regloto automat a cansolei centrale *

Spat luminas integrat,n corcoso aglinz.ii

mterioore,

lIuminore adaptive, dependento de lumina ombientotc. re9lata automat cond cantactul esre cuplor.

Farurile cond autovehiculul este condus in afara torii

Faza scurta csirnetrkc moresre cornpul

de vedere pe banda din porteo posoqerulul.

Aeeosta poote provoco elect de orbire pentru conducotonl auto care se deploseozc din ccntrosens in eazul in care conducef in rorl Tn care trafieul se desf~oa(a pe porteo opuso a drumului.

Perrtru o prevenl efecrul de or ire, urmoti Instnuc:tiu[1l1e de mol JOs:

Vehicule cu foruri cu halogen

Apelo1i 10 un ate her de service pentru reglareo forurilor. Vb recornondem Portenerul Opel.

Proteqia impotriva descorcorii bateriei

Pentru cpreveni descorccreo boteriei, plofonierele, 16mpile pentru lecture *.Iuminlle pentru portbagaj ~I pentru torpedo * surrt dezoctivcte ln mod outomot lo 5 minute dupo decuplareo cantactului.

Copacele forurilor

lnterlorul capacelorfarurilor se paate aburi user in conditll de umezeole ~i frig, ploole sou dupo spolare. Aburul dlspore repede de 10 sine; pentru a accelera procesul, oprtndef forurile.

Autovehiculele cu foruri adoptive * (AFL)

1. ApCisoti moneta spre volcn ~I rnentmejl-o opasota penrru faza lunga Isernnctlzoreo cu forurile)

2. Cuplotl contactul.

3. Dupo oproximotlv 3 secunde, vof emis un sernnol sonor ~I se va aprinde Illtermite.nt lampa de control pentru AFL t5" tlmp

de oproxtmotlv 4 secunde.

Dupa cornutore. lampa de control AFL "l3" vo lumina Intermltent timp de 4 secunde.lo flecore cqplore a contoctului.

Pentru a revenl 10 r nodul aslmetric QI fazei scurte. implngeti din nou moneta pentru fozo lungo ~i mentinetl-a ostfel, cuplntl eontactul ~i o~eftoti sernnclul sonar. Lampo de control AFL ~ se va stinge.

Lampo de control '8. -Nezl paglno 31.

Geamurl, Trope de ocoperls 117

Geomuri, Trope de ocoperis

Geomuri electriee * foto 118

Tropa* 120

118 Geomuri, Trope de ccoperis

&Avertisment
Procedotl eu otentte 10 octionoreo
geomurilor electrice *sau a trope:
aqfanate electric *. Pericol de occtdentore,
in special in cozul copillor. Pasogerli trebule
s5 fie informali corespunzOtor in ocest sens.
Suprcveqheof permanent geamurile
~i trope in timpui inchiderii ocestoro.
Asigurati·vQ co nu sunt prinse obiecte
in tirnpul deplosoru aeestoro. 131 ~

Geamurile laterale

Geamurile toterole pot fi octtonote prln Intermediul unei monivele.

Geamuri electrice * fate Geomurile eleetrice pot U utllizete

• cu contccrul cuplot,

• in interval de 5 minute de 10 decuploreo ccntoctului,

• in interval de 5 minute de 10 rorlrec ccnroctulul in pozltto 1.

Dupe decuploreo contactulul, geomurlle sum dezoctlvate prin deschlderea u~il ~ferului.

Geornu] ~ofe(ului $1 01 pasogerulul pot

fI oCjianate de 10 butoonele locolil.ote pe m6nerul ~iI soterulul. Bulan bosculcnr suplbnentcr pe mcnerul U$O poscqeruhn din falo.

Pentru functionoreo in trepte, oct lonati scurt butonul basculantln directlo darlta. Pentru deschidera sou inchidere outornoto, cctlonc]t butonul bosculcnt un timp mai indeh.mgal. Actlanati din nau butonul pentru a opnrl rnlscoreo geamulul.

Functle de siguranto

Doca geemul1'ntampin6 rezistent.a in a douo jumatote a cursei in timpul inchiderii automole, se opreste Imediot~i se redeschide.

In cazul octlonoru diTiclle datorote ghe.1ii

sou altor obstocole, apasarr butonul osociat geamuiui respectlv de cotevo ori pono 10 inchiderea geamLJlui.

Geomuri, Tropo de ccoperis 119

Actionarea geamurilor din exterior *

La vehieulele echipate cu geornuri elecrnce, geamurile pol II deschlse sou inchise din exterior, cu ajurorul telecornenzll.

Apowj"1 teste ~ sou = de pe teleccrnrmdn pana 10 deschldereo sou inchidereo complete a tuturor geomurilor.

120 Geomuri, Tropo de ocoperis

Supraineercore

Daco geomurlle sunt octloncre repetct 10 lntervole scurte, alimentorea eu enerqie este tel'f'lpororTntrerupta.

Sistemul este protejot de sigurante sltuote pe ponoul de 5iguronte -vezl poglna 222.

oefectiune

Doco deschidereo ~I inchidereo outomorc a geomurllor nu este poSibilo.

Geamurlle electrice se activeozo asrfel:

1. [nchidetl Li~ile.

2 Cuploti eonta.ctul.

3. Deschidetl com pier geomul.

4. inehlde\i geamul ~i apasoti cont1nuu butonul timp de minimum 5 secunde.

5. Repetof ocest procedeu pentru ftecore gearn.

Tropa:!:

Utillzoblla prln intermediul ccmutotcrulut bosculont de pe con5010 din plafon ccnd conroctul este cuplot.

Apasoti scurt butonul pentru 0 deschidere rreptoto. Pentru deschidere automata. tlneti butonul (!IPOSO!.

I Ht S

Scanned by Yeti

Pentru ridicare:

Cand Iropo est inehis6. oposcf butonullifi Trope este ridlcalo in spo e.

Pentru deblocare:

Ap6soti butonullliJ din nou cond trapa este ridiccto. Trapa de ocoperis se deschide complet in mod automat.

Pentru 7nchidere:

-pneti butonul 0 opcsot pona cond trapa de ocoperls se inchlde cornplet,

Noto

• Docc trapo de ocoperls este udo, rldicati mol intai trapa pentru a perrnite scurgerea ope. ~i apoi deschideti-o.

• Lo utiliczareo unui portbogoJ de ocoperis *, veriflcotl dace exist 0 spottu suflcient

de rnonevro peniru trapa de ocoperts, pentru 0 evrto deterlororeo acesteio. Trapa de ocoperls poote f door inclinatc5.

2007

Geomuri, Trope de ocoperis 121

Suproincarcore

Doco slsrernul sesizeozc 0 suprcsorcino, se intrerupe olimentoree eu cureru pentru o scurto perioodd de timp.

Sistemul este protelot de siquronte situate pe ponoul de Slguronte - vezl poglna 222.

Oefec1iune

Doco functicncrec normolo a tropei nu este qorontoto. Activati unitoteo electronicll ostfel:

1. Cuplof contoctul.

2 lnchidett trope ~i opcsctl con1inuu butonul Dtimp de minimum 10 secunde.

122 Sistem de control 01 cltmotizorii

Porosolor

lndlferent c6 trope de ocoperis este lnchlsc sou deschisc, porasolarul poote

fJ desch sI1nchis manual.

Sistem de control al climotizoril

Fonte de aer ..... _ .. _.................................. 124 Luneto inelllzito, ogllnzi exterloare

inci.ilzite * 124

Scaune fota incolzlte *........................... 125 Volan incolz.t *. scoun sofer im:olzit *.. 125, Sistemul de incolzire ~I ventikrtie ...... _.... 126 Slstemul de ciimotlzore *........................ 129 5istemul electronic de cllmotizore :1:....... 132

Admisie oerulul din exterior '38

Flltrul de polen 138

Nota _.. 138

intretinerea _ 139

Sistemul de Incolzire ~j ventilotie, sistemul de oer conditioner * ventllotlo, ,nmlzirea ~i rocireo * sun t integrate intr-o singuro unltote, conceputo sll va aslgure canfartul, indlferent de onotlmp, vrerne sou temperature exteriooro.

Cand roctreo * este activate, oerul

este racll ~I deshidrotat.

Unitcteo de inci.ilzjre inci5lz~e aerulln toote modurile de tunctlooore conform necesiteti1or. in functte de pozltlo comototorulul de reglore o temperoturll. Contltotec ~. directio cerului poote fi reglmo CU ojutorul orificiilor

de ventikrtle, conform necesitotllor.

Sistem de control 01 climatizorii 123

Butoonele pentru recireo ¢~i recirculoreo oerulul ~ sunt prezente nurnoi 10 verslunile dorote cu sistern optional de cer condltionot *.

Sistem de oer ccndrtlcnot * -vezi poglno 129.

124 Sistem de control 01 climotizorii

Sistemul electronic de climotizore * Ofero un contort superior in lnrerlorul vehicululul indiferent de conditlite exterioore.

Perrtru a qslguro un dlmct ccnstorrt

$i ccnfortobll In outovehlcul, temperatura, debiru; ~i dlstnbutlo oerulul odrnis sunt adaptate automat in functl!! de conditllle atmasferice din exterior ~i temperatura curenro din autovehicul.

-- ___:) 1

Fonte de oer

Ventilajie plocutii in hobltoclu controlotc prin pozitlo comutororulul de temperatura.

Pentru a creste odmlslo de oer, reglati ventilotorullo 0 vitezo mol more ~i rotiti butonul de reglbre a dlstributlel oerului

in pozitlo ;:; sou I;;.

Fonte de ventilotie centrale ~i loterole (1} Reglo!1 dlrectlo fluxului de oer prln rotlree butonul de reglore din dreopto spre stanga ~i ridicoti/cobarC,ltl grilele orlzontole.

RIntele laterole de ventllotie pot Ii Indreptote spre geomurile lotercle, venind in sprijinul fantelor pentru dezoburlreo porbrizului (2).

l11JC4 I.

Pentru a inch ide fonto de ventllctre, rotiji complet butonul de reglore spre stango sou spre dreopto.

Ouzele pentru dezqhetoreo porbrizukri (2) Rotiti butonul de disrributie a oerului

in poLltio ~

Aerul este dirijot spre porbriz ~I geomurile portlerelor.

Orificiile de ventllotle suplimentore Aflote sub porbriz ~I tn zona de sub bard.

Vola rile set ate opor pe oflsojul pentru Informetii.

Slsternul electronic de climotizore - vezl pogino 132.

Lunetc incalzito, ogllnzi exterioore incolzite *

Cend contoctul este cuplot, dispozitivele penrru inc61zlreo lonetel ~I 0 oglinzilor exterioore se octlveozc prin oposorec bulonuluiIliil

LED Ci\\J cprlns: dispozltivele penrru lncclzlreo lunetei ~I a oglinzilor exterioore sunt octivote.

LED Uiilstins: dispozltivele pentru Incclzireo lunetel ~I a oglinzilor exterioore sunt dezochvote.

incalzireo functioneozo cond motorul esre porn it ~i este oprit automat dupa oproximotiv 15 minute.

Autovehiculele eu filtru de rnotorlno *= inc61zireo lunetel vo f pornlt6 automat In tlmpul curarerii Altrului.

Sistem de control 01 climatiz6rii 125

Scaune fa16 indilzite *

Cond contoctul esre cuplat, dtspozlttvele pentru incOlzirea sccunelor din fota se ccttveczo prin oposoreo butonului i!!!1.

LE.D ~ oprins: dlspozltlvul pentru incolzireo scounulur fOjo ccrescuozotor este octlvor.

Nlcl un LED cprins: dlspozitlveJe pentru tncolzlreo scounelorfoto sunt dezoctlvote.

Incolzirea scounelor funq1oneozo numo1 cand motorul este pornlt,

126 Sistem de control 01 climafiz6rii

Volan incolzit *, scaun sofer inc61zit *

cand contoctul este cuplot, sistemele

de incalzlre a volonulul $i/sou a scounulul ~oferul\ji se octlveozo pril' cposoreo butonului corespunzotor II!!1t1!;o doto sau de mal multe or1.

LED ~ oprlns: scounul soferului este incalzlt. LED.urile fi'!I ~i ~ oprinse: volanul ~i scounul soferulul sunt incolzlTe.

LED ~ oprins: volanul este Incol.lt.

Nici un LED oprins: nici volonul ~I niel scounul soferulul nu sum incalzite.

Cond motorul functioneoz5, volonul este In(;;olzlt pe portiunile mcrcote in Ilustrajie.

Sistemul de lncolzire ~i ventitotie Selectorul rotativ din stango: Temperatura

Ronti cetre dreopto aer cold

Rot~i cotre stonga aer rece

Selectorul rototiv din centru: Fluxul de oer Potru trepte de ventilotte:

~ dezoctivot

4 debit maxim de oer

Debitul oerului depinde de ventilator. Din acesl motiv, esre recomondo co ventllotorul so fie pomlt ~i pe timpul c6lotoriei.

18101 ...

Selectorul rorotiv din dreapta: Distributio oerului

:J cotre zona superlooro Q hobitoclului prin fantele de ventllctle reglabile

spre zona superloorc a hobitodului, prin fontele de ventdotte reglobile,

~i spre zona lnterioord a habitaciulul

sore zona Inferioar6 a hobitoclulul

~~ corre pcrbrtz, geamurile lotercle din fata $1 zona in~riaora a hobitoclulul

~ cetre porbriz ~i geomurlle loterale

din foto

Sunt posiblle reglari mrermedlore. Deschide]l orificlile de ventllotle cend selectorul este in pozlpo "-;i sou :J.

Sistem de control 01 climotizor]] 127

lncolzireo

Cepacitotea de incolzire deplnde

de rernperdturo lichidului de recire, co urmore randamentul maxim va fi otlns nurnol ccnd motarul este cold.

Pentru incolzirea rapldc 0 hobitnclulul:

• Rotlti complet butonul pentru reglareo

temperal1.irii spre dreopto,

• Regloti ventllctorul lo 0 vlteza mai mare 3.

• Deschideji fontele de venrtloue

• Ratltl buronul pentru dlstrtbujto aerulul in

'v' pozitio darita, de prefercr

in pozitio I~- vezi pogina 126

Ventilotia

• Reglatl temperatura 10 vclccreo doritc.

• Reglati ventllatorulla valoorea dorltd.

• Pentru ventikrtie moxirnc in zone superioora a habitaclului: region butonul pentru distrlbutic oerulul in pozltio ~, deschidetl toate fontele de ventilctle

- vezl pogino 124,

• Pentru ventllojle in zona inferiooro

a hcbitcclulul: Aduceti selectorul pentnu dtstributio aerului in pozitio U,

• Pentru verrtilotte Si[l1ultan6 spre zona capului ?i podea: Aducef selectorul pentru distributio aerului in pozlno I;;.

128 Sistem de control 01 climotlzorf

Vehicule dotate cu sistem de incCilzire raeidc :'" In functie de temperal1.ira exterlonro ~I de temperatura motorulul, habitoclu poete fi mal repede incalzi1

cu ajutorul dispozitlvulul electric de inc61zire suplimentor.

STstemul de incolzire ropld6 se octiveozo in mod outomot,

Con'rortul ~I dispozijlo generdlo 01 pasogerllor deplnd In mare mosuro de regloreo odecvcto

a venti10tiel ~i a incolzirli.

Pentru 0 obtine 0 temperatura ploculo "rocoore 10 nivelul copulu! ~I c61durc 10 nivelul plclocrelor, region butonul pentru dlstributlo oerului in pczltlo !.J sou .':!J, rotlti butonul pentru regJarea ternperoturil in pozitic doritc (directionati 'fantele de ventilatle spre zona centrolc).

Incolzirea zonei inferioore a habitoclului

• Rotiti butonul penlru reglarea temperoturfi spre dreopto.

• Pornlti ventilatorul.

• Seiotl butonul de vemtlotie in pozltlo W,

'.'

Dezaburireo ~i dezghetoreo geomurilor itA vertisment

Nerespectarea instructiunllor poote conduce 10 oburirea sou inghetarea geamurllor ~I 10 posibile accJdente dotortto vlzibilifetij reduse,

Geamurlle oburtre sou inghetote, de ex., dotorrto vremil umede, ~ergerii cu corpe ud6 sou ternpercturu exterioore scozute:

Sistem de control 01 ciimotizorii 129

• RoW butonul pentru regloreo temperoturii in Sef15 oror otct cOt permlte (cold).

• Regloti ventllotorullo rreopto de vltezo 3 sou 4,

• Ra itl burenul de dlstributle a oerului in pozitio~.

• Deschideli fantele de ventllotie loterale dupi5 necesltote ~I dlrectianotl oerul cetre geomurl.

• Actlvatl dlspozitivul de inc61zlre

a lune ei4ilt

Pentru incolzirea simultanO a zonei inferioare a hobltaclului, mutoti selectorul penrru distdbutlo oerului in pozltio I!J.

130 Sistem de control 01 clirnctizcrii

Sistemul de climatizore * SUplimentor slsternelor de inc61zi re

11 ventllotie, slstemul de oer condltionot r6ce~te ~i elirnino umezealo din cerul admis.

Doco nu este necesoro rccireo sou uscarea oerului, dezcctivcf functio de rocire pentru a economtsi combustibll.

Funcjio de reclre a oerului se dezcctlveozc outorno t Io ternperoturl exterloore scozute.

'f~ 1:1 1

Rocireo *

Utilizoti-I numoi cu rnotorul porni!

~i ventilotorul in Iunctiune:

Activo! AposatJ butanul ¢.

Dezoctlvrn ~ Apasaji butonul *' din nou

Lampo de controllntegrato in butonul

de pornlre.

Sis1emul de recirculore a oerului 'ItQ>

Butonul penrru recirculcre oer ~este utilizot pentru setareo sistemulul de verrtllorte in modul recirculore oer (lornpo de control integroto in buton).

Doco in hobitodu p6trunde fum sou miros nepl6cu I din exterior: octlvotl temperer slstemul de recircillcre a oerulul~,

La temperoturi exterioore ridicote pentru

a recori moi mull cerul din hobitoclu, selectof modul de reclrculore a cerului.

5 sternul de redr :ulore a cerulu. sccde 10

minimum contltcueo de oer odmrs din exterior.

Umiditoteo oerut i din interior creste

$i geomurile se 1'01 oburl. Colitoteo oerului din Interior se del erioreozd, ceeo ce poote, cou 1O sornnolento pas gerilar.

Butonul de Il?glo(e a distributiel cerulul in pozitio :;.i: slsremul de rectrculore a oerului este dezoctivot in mod automat pentru a face posibil6 deznburireo ropldc 0 geomurilor.

iL'~5 ~

Reglore pentru confort

• Reglo!i rccireo '¢-conform preferintelor,

• Sisiemul de recirculore a oerului ~oprit.

• Setoji butonul pentru reqloreo temperoturil dupe dorin\a.

• Porni]] verrtllo orul lo Ireopto de vitezo dorirc

• Mutori selectorul pentru dlstnbutto oerulul in pozltlo::J sou I;';.

• Deschidef fontele de ventllotle dupo

necesit6tl ~i/sou directtonottle.

Selecto]l ullimo pozitte a buronulul pentru reqloreo rernpercturil: fluxul de oer cold spre zona de sub bard iar fluxul de oer moi reee spre zona supericorc, ell flux de oer mol cold prin fontele laterole ~i oer moi rece prin fontele centrale.

Sistem de control 01 climotizdrli 131

-

R6cirea maxima

Deschldef geamurile ~I trapo * pentru

a scurto oertocdo, perrtru ca oerul cold se fie evacuat rapid.

• Funcjio de roclre a oen.Jlu1 :s) activo to.

• Actlvoti modul de recirculare a aerulul ~

• ReHti buronul de temperature spre dreapta pane la fino lui cursei (rece)

• Reglati venttlotorul lo treopro de vltezo 4,

• Ref)loti cornutctorul de distributie o aerului in pozltto ;J.

• Deschideti toote oriliciile de ventilotie.

132 Sistem de control 01 eli motizarii

ltJ.lft S

Dezaburirea ~i dezqhetoreo geomurilor

&Avertisment

Nerespectoreo lnstrucjiunllcr poate conduce la obunrec sou inghetareo geamwilar ~i 10 poslbile occldente dotorito vlzfbilit¢lli recluse.

• Functto de recire a oerului :¢.octivate.

• Rotitl sefectorul de remperoturo spreln sens oror.

• Reglat1 venrllotorul lo treopta de viteze 4,

• Rotrti butonul de dlstriburle a aerului in pozrtlo ~.

• Deschidef fantele de ventllone laterqle dupe necesltote ~i dlrectlonctl oerul cetre geomuri.

• Activoti dlspozitivul de incolzire a lunetei Uill

Geomurlle aburite sou inghetate, de ex" dolerite vremil umede. '~ergerii cu corpe uda sou temperoturil exterloore scezute:

Sisternul electronic de climatizore * Asiguro un contort Interior superior indlferent de condititle meteorologice, temperatura exterlccro sou cnottmp.

Pentru a osiguro un climal constant

,~i cenfortobll in outovehlcul, temperatura, debitul ~i dlstributlo aerului sunt controlote automat in functte de conditlile mereo din exterior.

Schimb6rile de temperatura dotorote influentelor externe, cum or de exemplu rozele solore, sunt compensate cutcrnct.

Dqtele sunt prezentote oe oli~cllul pentru Informatii. Modlllcoreo set6rTlor este Indicote srurt pe ofj~jul pentru Inforrnotii, svpropuncndu-se peste rneniul ofisrrt curent,

AfI~oJuJ poote varia In functie de tipul

de prezentore - vezl pagino 40.

Setarlle sistemulul de cilmatizare sunt rnemorcre de chere in momentul blocerll vehtculuhn, vezl "Cheie personollzotc", pagina 68.

Sunt memarote setiiri diferite penlru fiecore telecomondo. Folosireo telecomenzIi vo activo setarJle memarate de aceasto.

TI'l

Seterile manuale, de exemplu functlonoreo f6ra radre $1 dlS1ributlO aerulUI porf selectote din menlu - vezi paglna 134.

Cond rocirec (cornpresorul AC) este activo, cerul este racit ~i lISCOt.

Flltrul de polen retlne proful, Iurnu], polenul $i Sporil din aerul admis din exterior.

Sistem de control 01 ciimotizarij 133

REll

FMG

108.0 MHz

(and selectatl modul de functlonore automata, slsternul electronic de dlrnotlzore selecteoze seta rile optirne pentru oproope toote conditiile. Daca este necesor, setcrile outomate pot fI rnodlflcote manual.

Sistemul de climctlzore este complet functional numo: cond rnororul este pornlt.

R6cJrea (cornpresorul AC) este dezoctlvoto automat ccnd temperoturo exteriooro este scQzute.

134 Sistem de control 01 ciimatizarii

Modul automat

Seta rile. de bozo pentru confort maxim:

• Aposo]! butonul AUTO.

• Deschidetl toote orif1cllle de ventllcjie,

• Activareo compresorului de aer condltlonot - vezi poglno 136,

• Preselerojl temperatura 10 22 ·C prin

interrnediul butonuhn rototiv din stanga.

Ternperoturc poate fi reglota ~I 10 "alan mal rldlcate sou mal sCQZUre. in unctle de necesltott,

Temperotura prestabilita Butanul rototiv din stanga poote

fl utili1:a! pentru seta rea temperoturii intre 16 ·C ~I 28°C.

Din motive de can fort. temperotura poate fi modlfcoto Tn trepre mici.

Vehleule dotate ell sistem de incalzire rapida *: In functie de temperatura exteriaor6 ~i de temperature rnotorulut, hobitaclu poote (j rnoi repede ihcolzit

cu aJutorul dlspozttivufu; electric de i'ncolzire supllrnentor.

Sistemul de incolzire ropido se octiveozd in mod automat,

Do~6 ternperotu-n este reglolO sub 16 ·C pe oftso] qpore La: slstemul de cllmotizore functioneazo permonent la capacitate maxima de rocir . Temp roturo nu este reglato.

Doco te01perotUio este reglota peste 28·C pe oftso] opore Hi: sistemul de dimottzcre ' funcf'ioneazo permonent cu copacitate maximo de inclllZlre. Temperaturo nu este reglate.

Oprireo cornpresorului de oer ccndqtonot (Eeo opore pe ofi~oj) poate reduce conforrul ~I ofecto siguronto =vezl paglno 136.

Toate orifldlle de ventlkrtie sunt ocjionate outomat in rnodul automat. Din ocest motlv, ormdlle de ventllojie Irebuie so fie intotdeouno deschlse - vezi pogina 124.

Scanned by Yeti

2007

Setarile manuole

In onumite condif'iI (de exemplu, in cazul inghetorii sou oburiril geomurllor), funcjionareo sisternulul electronic

de dlmatizare poate fl modlficatO manual.

S~lIrile sistemulu; electronic de control

01 climallzerii potfi modlfkote prln intermediul butonului roronv central,

01 butoonelor ~I 01 rneniurilor oftsore.

Aposoti butonul rotativ central pentru opelareo menlurilor ESte offsot rrenlul pentru setorlle manuale ale sistemulul de control

01 cllrnctlzcr!i,

Sistem de control 01 climotizarii 135

Optrunlle sunt morcote Individual prin rotlreo butonului rotatlv central ~I selectote prin oposcreo ocestuia. Selectoreo onumitor optiuni de menu, prin apfuarea buronulul crrtreneczc oflscreo unul submeniu *-

Pentru a i~i dintr-un rnenlu, rotltl butanul central spre stango sou spre dreapto pano 10 Return (revenire) sou Main (meniu principol) $i selectaji.

136 Sistem de control 01 clirnotizorf

108.0 Mitt

Dezoburireo ~i dezqhetoreo geamurilor

itA vertisment

Nerespectoreo instruct1unilor pocre conduce 10 aburirea sou Tnghetarea geomurilor ~i 10 poslbile accidente do rarfla vizibilirotil reduse,

Geamurile oburite sou inghetoTe, de ex., dotorltc vremii umede, ~ergerii cu corpa udo sou temperoturll exterioore scczure;

Apasoli butonul \iW. Este oftsct slrnbolul ~: tampa de control Integ rat a in buton lumlneoze.

Tempercturo $1 dlstrtbutlo oerulul sunt reglate in mod automat, ventilouo functioneozo lo vltezo maximo iar geamurile 5unl dezqhetote, SOl) dezoburtte rapid.

~ C'im~le AirdlstrlllJJL gj.

Pornireo ~r oprireo eompresorului de oer conditionct

Daco nivelul dortrde rcctre sou uscore a fast atlns, opr'I' compresorul de condihonore

a oerulul (econornte maximo de energie):

Morcatl optiunea AC din meniul pentru se1C'iri manuale $1 selecton prin opcsore. Pe a iso] opere simbolul ECO.

Aerul cdrnls nu este rcdt $i niel deshidratat. Din acest motiv, nivelul de contort din interior oferit de slstemul electronic de dlmotizare seade. Aces! lucru poote couzc. de exernplu, aburirea geamurllor.

Pentru a pornl r6cireo: Selectof opriuneo AC din meniul pentru setarl manuale ~l opcso]l pentru a activo rnodul racire.

Dlstrlbutio oerului

Apasati butonul rororlv central. Set6rlle poslbile pentru dlstrlbutto oerulut opor succesiv pe ofi~ajLlI pentru informati;

D!slrlbutla aerului poate f] de asemeneo reglata prin lntermedurl rnenlului

Air dlstribut. (Distrlb. oer):

Tn sus

Distribujio oerulul spre pcrbriz ~, geamurile fato

Dlstrlbutia ·aerului cotreocupantil autovehieulului prin fantele

de venttlotle frontale regia bile Distributlo oerulUi spre zono Inferioar6 a habitociulul

Revenirea 10 modul automat de distributie

a aerulul: Dezoctlvc]t setoreo corespunzfrtoore sou ooosott buronul AUTO.

Central

fnJos

Venti lotio poole fi ompliflcatO sou diminuota prin retiree butonului rototlv din dreapta.

Pentru a revenl 10 modul automat

opcsoti butonul '\ij?sau AUTO.

incel;zirea lunetei=-vezi paglna 124.

Fluxul de oer

Rotij'i butanul rotatlv sore dreapta sou spre stanga, Treapta de viteze a ventllatorului selectoto este Indicate pe ofiso] prin simbolul ~ $01 numcru! asociot.

La treopto 0 de vitezc, otct ventllotorul, cot ~i r6cirea (cornpresorul de dlmafizare), surrr oprite.

Pentru a revenl 10 modul automat:

Aposcrtl butonul AUTO.

Sistem de control 01 climotizc5rii 137

Regloreo ventilotorului in mod automat ~;:

Tn modul automat, regloreo virezel ventJiotorulul poote fi modtfkcto.

Selectof oottuneo Automatic blower (Ventilator automat) in rneniul penrru seten mcnuole ~i selectof regloreo dorita

in uncjle de setoreo setectoro, debiful de oer venti lot ~I nlvelul de zgomo'l vor creste,

138 Sistem de control 01 climotizarii

Sistemul de recirculare a oerului

Sistemul de drculore a aerului previne intrarea oerului din exterior $i rectrculo oerul din hcbitoclu.

Apiisatl buronul ~, lampo de control Integrcta se oprinde.

t"~ J I.

Sisternul de reclrculore a oerutul reduce conritotea oerulul lntrot in hobltndu. Cclitoteo oerulul din interior se deterloreczd, ceeo ce poote cauza sornnolentc pasogerilor. Umidrtateo oerului din Interior cresre

~I geomurile se pot aburi. Din aces! mcnv, se recomondo co functlo manuola

de recirculare a aerului so fie pomltO numol pentru a perioad5 scurtO.

Pentru dezoctivoreo rnodulul de recirculcre o oerulul:

Aposotl butanul ~dln nou. Lampo

de control integrota in bulan se vc stinge.

Admisio oerului din exterior

Fantele de odrnisie a aerului situote .ntre capoto motorului \,1 parbriz trebuie rnentinute curate penrru a perrnite odmisla oerului, indepiirtoti proful, frunzele sou zopodo.

Filtrul de polen

Filirul de polen rf.:!ine proful, funingina, polenul ~i sporH din cerul admis din extenor, St rotu I de carbon ocrlv * elimlno mirosurile ~i noxele din oerul ombiant.

FiltnJl de polen trebule inlocuit 10 irrtervolele specificate in carnetul de service.

Nota

Doco pe vrerne umedo porbrizul este oburit, setojl temperer sistemul conform celor descrlse in poragroful .,Dezoburirea

~i dezqhetoreo geomurilor"

-vezi poginile 128, 131 ~i 135.

Roclreo * este mol eflciente daco geomur[ie sunt inchise. Daco vehiculo: 0 fost porco:t Intr-o zona expuso 10 lumina putemico

o socrelui ~i temperatura din hobltoclu

o crescut foarte mult, deschldeti geomurlle ~I tropo de ocoperis * pentru a permite oenului fierbinte din interior so tose.

Sistem de control 01 climatizarii 139

Cond roclreo * (cornpresorul de rQcire) este pornitn se formeazo opo de condens. core este evccuct sub outovehicul

Pentru 0 preveni inghetoreo evoporotorului cornponentel de roelre dctonre obsentel venrllctiei, eel putJn unul dlntre orificiile

de ventilotte trebule so fie deschis cand eomponenta de rocire * este activo.

Functlo de rocire a oerulul se dezoctiveozQ outomat 10 temperoturi exterioore scozute.

Pentru funqionoreo optlmq a slstemulul de cllmotlzore *. nu ccoperl]l senzorul locollzot pe plcnso de bordo vezi ilustratio de mol sus.

140 Tronsmisie Eosytronic

Intretinereo

Pentru a ostgura perrncnento functlonorii eficlente a eompresorului de conditloncreo oerului *, ocecsto trebuie pornlt luncr timp de cetevo minute. indiferenl de vrerne

~I onotimp. Daco exlsto in dotore, slsternul de dlmotizore reelizeozc automat ocecsrc operotiune in tlmpul deplosorf outovehiculului. Funqlonoreo compresorulul AC este tmpostbtlc C<lnd temperatura exrertoorc este scozutO.

in cozul aparitiel unel detecnuni, opeloti 10 un atelier de service. Va recomandom Portenerul dumneavoastro opel.

Transmisie Easytronic

Afi~oj ronsrntsle ' , ,., , .. "............ 140

Pornirea motorulul , , , .. , .. , _ 141

Utillzarea tronsmisier Eosytronic prin

Intermediul selectorului de vlreze .. ,...... 141 D:plos~~ moneta selertorulul de viteze

In pozltio N , •..... , , ,.... 141

Pornlre , ...........•......... ,.,., , , ,...... 142

Programele de schlmbore a reptelor

de vueze controlote electronle .. , ... ,._... 143

Mod sport JS , , ,.,., ,............. 143

Progromul de iarna * 144

Functio Kickdown _ 144

Frano de motor 145

Oprireo autovehicululul 146

Porcoreo vehicululul................................. 146 Bolonsorea outovehicululul..................... 145

Monevrareo outovehlculului 145

Defectiune _.. '46

intreruperea alimentorii cu energie t 47

Tronsmisie E sytronic * Tronsmisia automata Eosytronoc perrnite schirnboreo monLJol6 (mod manual)

sou automata (mod automat) 0 treptelor d vlrezo, ambele modur] benetlcilnd

de controlul outornot 01 ambrelajulul.

LD.Avertisment

Neluorea in conslderare 0 ocestor insrructlunt poote provoco occident6ri sou perieol de moorte.

Afi~aj tronsmisie

Arata modul curerrt selector ~I lreopta de vltezo selectcro.

Afi~ojul dlpeste cctevo secunde doca este selectotn pozitlo A, M sau R cu motorul functionand ~J f6ro 0 op6sa frono de pleior.

Tronsmisie Eosytronk

Pornireo motorului

cand pornttl motorul, rineti pedola de frona op6.soto. Motorul poote fl pornlt numoi doco esre oposOla pedola de frana. Simbolul "N" opore pe oti~ojul tronsmisiei. Doca pedolo de franc nu este oposoto, lampe

de contrailS) din plonso de bard se oprlnde ~i in ccelos! timp Simbolul "N" dtpeste

pe afj~ojul tronsmisiei. Motorul nu va porni.

Daco stopurile de franc nu functioneazo, mororul nu porneste.

142 Tronsmisie Easytronic

inointe de a porni motorul trebuie selectato pozijio neutr6. Daco este selectoro alto treoprc de Vlte-Za, trcnsrnislo vo comuto

in mod automat in pozitlo neutro (N) cand pedola de frana este opcsotc inointe

de a porn I motorul. Acest rapt poate ,nlume putin procesul de pornlre a vehlcululul,

Utilizoreo tronsmisiei Easytronic prin intermediul seleetorului

de viteze

Oeplosoti jntatdeauno selectarul pone 10 copot, in dlrectlo corespunz51oare. Dupe ellberore, ccesto va revenl outomat in pozitlo centrolc, Urmoriti indicotorul treopt6

de vttezo/mod de pe ofl~oJul tronsrnlstei.

Deploscti moneta selectarului de viteze in poritio N

Pozillo neurro,

Pornire

Ap6sot' pedolo de fro no, ellberoti franc

de mono, cducef selectorul de viteze in pozitio A, + sou -. Astfel transmisla Eosytronlc vo comuro in modul outomot ~i vo ongajo treapto unu de viteza (sou treopta dol.

cond progrornul de iornQ este cctlvor). Sirnbolul "An opore pe ofi~ojul tronsrnisiei.

Autavehiculul se pune in rntscore incet,

10 ellberoreo pedalei de frana.

Est<? posibllo con 11 rea ~i faro oposoreo pedolet de fro'1o doco pedolo de occeterotle este opasoto im diat dupa deplosoreo selectorulul de vneze. Daco r1U occelerati

sou dcco nu op65a~ pedolo de frana, nu se vo cuplo nlei 0 treoptf de vltezc ~I simbolul ,.A" vo ti cftscr interrnltent. Dupe

coteva secunde, se vo afiso din nou

slrnbolul "N". Demorcti rePetand procedure descriso anterior.

in modul Automct, selecroreo altor trepte

se reolizeozo automot, indiferent de condltiile de conducere.

Muloti schirnbdtorul de vileze in pozitia A Schlmbareo inlre madurlle rnanuole

~i outomate.

in rnodul rncnuol, treptele de vitezo pot

fi selectcte manual. Afi$ajul transmisiei indica treopta de viteza selectcro cureru,

Doeo turotto motarului este prea scozuto. cutio de vitezc Eosylronic comuta in mad automat intr-o treopto lnferioora de vitezo chior ~I in madul manual. Acest lucru previne oprireo motarulul.

Deplasotl moneta selectorului spre + sou -

+ Ccmute intr-o treoptll superiocrc de vltezo.

Comuto intr-o treapta inferiooro devltezi'i.

DocO este selectoto a treopto superiocrc cond vitezo de mers este scazuto,

sou a treapt6 inferiaoro 10 a vitez.a prea ridicoto. nu se efecteozo comutareo. Acest luau impiedico functicnoreo motarului 10

o turojle preo ridlcato sau preo scowt6.

T reptele de vlteza po I serite prln octioncreo repetcto a selectorulul 10 intervale scurte.

141

R

R

Transmisie Easytronic 143

Doco autovehiculul este in modul automat, 10 mutareo selectorului de vlteze

in pozltlo + sou - transmisia Eosvtronlc comuto in modul manual ~i selecteozo

o treopto superiooro sou inferiooro de vltezo. Treapla de vltezo selectoro es e Indicate

pe afi~ajul trcnsrnlsiel.

Deplosotl selectorul spre poz.itio R Treapto rnorscrier: Selectcti treapto

de morsorier numot doco outovehiculul srotloneczo.

Ap6s0tl pedolo de frona. eliberojl frona de mono, deplosof selectorul spre R. Este selecroro treopto de rnorsorler, Pe afi~ajul tronsrnislei opare simbolul "Roo

Aurovehiculul 5e pune In rnlscore incet,

10 eliberarea pedolei de frona.

Este poslblle punereo in mtscore

a outovehieulului in morsorler f6ro u'tlllzorea fronei de servidu doce pedolo de occelerotle este ocjionate Imediat dupa deplasarea manetei schimbOtorului. Daco nu ccceleroti sou coco nu apasotl pedoto de frana, nu se vo cuplo njci 0 freapto de vitez6

~l simbolul "R" va f afi~ot lntermitent. DupO corevo secunde, se va ofiso din nou slmbolul "N". Dernorojt repetcnd procedure descrlsa onterior.

144 Transmisie Easytronic

Programele de schimbare

a treptelor de viteza controlate electronic

• Prln schimborea intarziata 0 treptelar (10 turotii mol mori ale motorulul) dupo pornlreo 10 rece, progromul de control

al ternpernturil de funcjionare oduce automat ~1 ropid cotollzotorul lo tempercturo necesar6 pentru reducerea oprima a poluoril.

• Progromele adoptive modifico automot schimbarea treptelor de viteza in runcjie de condltille de conducere, de exernplu cond autovehlculul rrocteozo 0 rulotal remorce, ruleazo cu a sercine more

sou ruleozc in ponte.

• Progromul sport; oposotl butonul ~ - vezi cotoono urrnotoore.

• Progromul de iorno: Aposoti buronul ® - vezl pagina urrnorocre.

ta .... !\

Mod sport .@IS

Cand modUI sporteste ocrlvot, camutarea vitezelor se face mai repede ~i 10 turoti! mai mari ole motorulul, dar nu cond slstemul

de control 01 vlrezei de crooztero este octlvot.

Modul sport este dezocrlvot prin:

• a noua op6sare a butonulul ~

• decuolcreo contoctulul,

• cctlvoreo progromuluj de lama ®.

Doco rronsmtslo cornutc in modul manual cond modul sport este cctlvor, progromul de iarna este Irrtrerupt, Madul sport este reoctlvot 10 revenirea 10 modul automat.

Progromul de iorna *

in cozul cporitiel dificultatllor 10 punerea in miscore 0 QutovehicultJl\.Ii pe carosabll olunecos, opesctl tosto *

(stmbolul "An ~i simbolul '* apor pe ofisojul transmisiel). Transmisia Eosytronic cornutc in modul cutornot ~I outavehiculul vo porni

in treapta Q daua de viteza.

Progromul de lorna este dezoctivat de:

• apasarea butonului ~ din nou,

• decuplarea contactulul.

Pentru a proteJo cutlo de viteze Eosytronlc pragramul de lorna se opreste in mod automat 10 ternperoturlle ridicate ole ornbrelojutul.

Activarea progrumului de iarno va dezocttvo madul sport. riO! U ocesto esre selectot.

Dm:a tronsrnlslo (amuto in modul manual ccnd esre ocnv rogramul de lorna, ocesto este intrerupt. Pmgramul de lorno este reocrlvot 10 revernreo in modul automat.

Functio Kickdown

Aposorec pedalei dlncolo de punctul

de presiune: sub anumlte turotll, transmlsia com uta outcmotlntr-o treQpto de vitezo inferioara. Puterea moximo 01 mororulul este dlsponibil6 pentru occelerore.

in timpul funcjiel kickdown nu este posibll schlmbcreo rnonuole a treptelor de vite.zo.

Tronsmisie Eosytronic 145

Doco rurono rnotorului se opropie de llrnito superioorc, eutla de vlteze rrece lntr-o treapte superlocro In timpul utilizorli funetlei kickdown, ehiar~1 in rnodul rnonuol.

Foro functio kickdawn, oceosto trec;:ere automata nu este efectuoto in madul automat.

Ooco este activot modul SPORT, rotile pot patina usor 10 pornirea de pe loc eu functlo kickdown. Aceasto perrnlte occeleroreo

to maxim a autovehiculului.

Frana de motor

Moduloutomat

La conduce reo cutovehicuiulul pe ponte descendents, tronsrnlslo Eosytronlc nu cornu to In trepre superloore de vitezo decot 10 otingerea unor turoW relatlv ridicate ale rnotcrulul. La fran are, tronsmislo Easytronic comma lntr-o treapfo Inferloaro in timp utll

Modul manuol:

Pentru a utiliza frona de motor. selectoti

a reoptc inferioara de vitezo 10 coborcreo unei ponte.

146 Transmisle Eosytronic

Balonsareo outovehiculului

Daco este neceson5 balansoreo outovehicululul pentru elibererea acestuio din nlsip, noroi, zepoda sou teren occidentat, oduceti selectorullntre pozltllle R ~I A

(sou + sou 0) In mod repetot, aposond user pedalo de occelerotle. Nu suproturoti motorul ~i evlto]i occeleroreo brusco,

Aceoste procedure este volcbtlo numai

In clrcurnsrontele excepttonole rnentionote mol sus.

Oprireo autovehiculului

In modul automat sou manual, dupo oprirea outovehiculului se cupleczo automat treopto 1 de vlrezo (treapla 2, daco este cctlvor modul de lama) ~I SI? ellbereczo ornbrelojul. Dacll transmisia se aflo in pczitio R,

romone selectcto treapto rncrsurier.

Se va auzi un semnol sonar 10 deschiderea U~I soferului doco motorul merge. este ongajalo o Ireapta de vitezo ~i pedala de frono nu este aposote, Autovehkulul se pune In rnlscore. daeoil-ona de mana nu este troso, Aduce]] selectorulln pozitto N ~f trage1i frona

de mono.

Cend oprl]l in ponto, actionatl fro no de mono sou opesotl pedolo de frono. Pentru a prevent suprolncolzlrec ombreiajulul, nu rldlcatl lurotto motorulul perrtru a asiguro funqionorea uniforma a acestuio 10 relan i.

Pentru a prevenl defectareo tronsmislei Eosvtronk, ambreiajul cupleozo automat cond remperoturo nmbrelojului este foarte ridlcal0.

Oprif motarul doce stotionof pentru

o perioadl5 rnci lung6 de tlrnp, ex. In bloccle de trafic, treceri peste cole ferato.

Scanned by Yeti

2007

Parcareo vehiculului Inointea para Iril vehicululul:

• tragetl fran I de mona

• scoatetl cheio din contact.

Ultima treopto selectala (indlcato pe afj~jul trcnsmislell rom6ne euplalo. Cand este selectot N, nu esre cuplotc md 0 treoptc.

Deco contactul este decuptot, cutla de viteze Easytronlc nu recctioneozo 10 monipulareo menetei de setectore.

Blocarl vehiculul. Blocoti ourovehkulul, in coz cantrar bateria se pocte descerco dccc ovtovehkulul esle porcot pentru 0 perioado mallung6 de limp.

Lampo de control ((j))vo cllpi cotevo secunde dupo decuplorea contoctului, doco nu

a I'ost Treso frana de mana.

Deco motorul esle april ~I nu este tros6 frono de mono, se oude un semnal sonor

de overtlzore, lor lampa de control ((Ij)cJl~e 10 deschidereo I.I-?if ~oferului; cuplatl contactul, selectotl treapta de vltezc, decuolot! contoctul ~i trageti frana de mana.

Monevrorea outovehiculului

Pentru efectuareo monevrelor de deplosore spre lnalnte ~ spre Ina pol 10 parcareo cutovehicuiulul sou lntroreo in ga(aj. poate

Ii utilizata deplasareo lento a outovehrculuiui 10 ellberorea frone! de serviciu ccnd motorul funrtloneozo 10 ralontl

Nu Qqionati nlciodato cccelerotio ~I frOno slmulton.

Pentru a prevent deteriorarea tronsmlslel Eosytror:li" lunctio de deplosore cu motcrul 10 rolcntl este dezoctivoto dcco rernperoturo nrnbrelojulul devine excesivo.

Defectiune

Lampo de control <IT;;. se aprinde in cozul aparitiei unel def ectiunl 10 tronsmisla Eosytronic. In cozul unor detecjlunl grave, oe ofisojul trcnsrnlsiei apare in plus slmbolul F.

Continuoreo calotoriel este posibllo door doco se oprlnde lampa de control <i(l>. Modul manual nu mol poate Ii selectot.

Daca pe afl~aJul tronsrnlsiel opare slrnboiul F, fW este poslbJlo contlnuorea colCrteriei.

Remediaji couzo defeqiunli. va recornondcrn so vo consulto]! Partenerul Opel. AutodiagnostJcarea fnregrate 7n sistem perm1te remedierea rapid6 Q defectlunllor,

Tronsmisie Eosytronic 147

Intrerupereo chrnentorf cu energie Ambreiojul nu poole fl decuplot dcco boterio esre descorcotc ~I 0 treoptO de vltezo esre selectoto. Vehiculul nu se poote rnlsco.

Doco bote rio este descorccrc, porni1i autovehiculul prin interrnediul coblurllor pentru pornlre oslstcte - vezi poglna 206.

148 Transmisie automata

Daco nu boterio descorcotc este couzo intreruperii curerrtulul, consultctl un service. Vo recomondom Portenerul dcrnneovocsttc Opel. Doco este necesor scoatereo vehTcululul din trofic, decuolotl ombreiojul in modul urrnotor,

1. Tragetl trano de mona ~i cuploti contoctul. 2 Deschldef copeto mororulut ~I flxori tlJo

de susti nere.

3. Curatoti Eqsytronic in zono copoculul (vezl figuro) astfel inc6t sO nu pootO so potrundo murdorle in interior 10 scootereo copacului.

4. Raflti copocul penrru deschldere ~i scooreti prin trogere in sus - vezi figura.

5. Roti~ surubul de regiore spre drecpto folosind 0 ~urubelnit6 eu cop plot (truso de scuie a eutovehkulului *

_ vezl paglna 212) pana 10 ccporul cursel. Ambreiojul a fost ostfel decuplot.

Nu rotltl peste punctul de rezistentO, ocest ILICru poote provcco defect area Eosytronic.

Transmisie automata

Selectorul de viteze

in pozltiile P, R ~i N 149

Treptele 3,2,1 _......... 149

Progromele de schimbore a treptelor

de vttezo controlote electronic............ 150

Progromul de lorna '* _ _ 150

Functio Kickdown 151

Frana de motor 151

Balonsoreo outovehleulului..................... 151

Monevroreo outovehtcululul 151

Oprlreo outovehiculuIUI........................... 152 Defeqlune................................................. 152 intrerupereo alimentOrii eu energie ........ 153

Trmsrntslo outoi 'ot6 * perrnlre comutoreo automata.

Motorul poote fi porn it numol cond selectorul d viteze este in pozltic P sou N. C6nd pornlf cu selectorul de vlteze in pozitio N, cposotl pedola de trona sou trogeti fro no de mano. DupO pornireo motorulul, lnolnte

de selectoreo unei vlteze, octlonotl frono.

Nu occelerott in rimpul selectorii unei treore d vltezo. Dupe selecrcreo treptei de vltezc5 ~I dupo eliberarea (roI11:'1. vehlculul va incepe so 51:' .rntste", Nu octronou nlcrodoto pedolo de occelerctle ~I pedola de frano simulton. Treapto curento apore pe afi~ojul cutiel

de viteze,

&Avertisment

Neluorea in conslderore a ocestor instructiuni poote provocc occidentari sou peri col de rnoorte.

Nu selecrof decat pozltllle 3, 2 sou 1 pentru a prevent trecereo automata intr-o trecpto superiooro, sou co ojutor 10 frono de motor.

6. RernOn1oti copocul curctot. Copocul

rrebuie so lie 1n contact direct cu corcoso.

Nu 51:' odmite I roctorec vehicululul ~I pornireo rnotorului, cu ombreiojul ostfel decuplot,

eu toote co vehiculul poate fl mulot pe dlstcme scurte,

Consulroti urgent un otelier de service. VO recornonddrn Partenerul dumneovoostro Opel.

P Pozijio de porcore.
R T reopto morscrier:
N Pozrtlc neutre.
D Conducere.
3.2,1 Treopto selectoto *. Afi~aj tronsmisie

Ati~eazo modul sou treapto selecroto in pczttlo din stango a oflsojutui trcnsrrusiei. Treopto selectoto de ttansmisle opore

In pozitio din dreopto a afisojulul transmlsiei.

,Ii=-'1s

Transmisie automata 149

Selectorul de viteze in pozitiile P, R ~i N

P Pozitio de porcore. RotHe din foj6 blocate. Activofi numol dupo oprlrea outovehiculului ~i octtonoreo franei de mOno. Simbolul "P" opore

pe ofl~ajul transmisiei.

R Treopta morscrier: Se cupleozc treoptc nW110i dace vehiculul este opril. Simbolul "R" apore pe ofi~oJul rronsrnisiei.

N Pozltio neurra sou punctul mort 51mbolul "N" opore pe ofr~ojul tronsmisiel.

D Pozitio pentru conducere normolc in treprele de 10 1 penllio ceo moi inolto. Simbolul "D" ~I rreopto curento opor pe ofi~oJul trorrsmlsiei.

150 Transmisie automata

Moneta selectorului pocte fl deplosoto din pozltio P numoi ccnd contocrul este cuplot ~i pedolo de frona este opQsoto

(monel a selectorulul este blocorc).

Pentru a selecto poztno P sou R, op!isoti butonul de pe selectorul de vlteze.

Motorul poote fl pomit numoi cand selectorul este in pozltlo P sou N. Daco esre selectorc pozitlo N, oposali pedolo de frano sou trageti frano de mana inainte

de a porni outovehlculul,

Nu occeleroti intimpul procedurii de seledore.

Programele de schimbare

a treptelor de vitezo controlate electronic

• programul de lorna: Ap6sotl butonul 00-- vezl pagina urmotoore,

• Functlo de trecere automata in pozltie neutra cornute automat transmlsio ln pozljio N pentru a reduce cansumul

de combustibll, de ex. 10 semafoore.

Functio de selectore automate 0 pozitiei neutre este octivoto doca:

- selectorul de vlteze se afiO in pozitio 3, 2 sou 1

- frcno de serviclueste oposOl6, outovehtculul stottooeczo,

- pedolo de occelerone I1U este ap!isata,

- temperatura ulelulul de tronsmisle este

peste a -c,

Imediat ce pedolo de frano este eliberoto ~i pedala de cccelerctle ooosore, outovehiculul porneste in modul normal.

Prin schlrnboreo int6rziata CJ rreptelor (To I'urarii 11101 marl ole mcrorulul) dupe pornirea 10 n:ce, programul de control al remperotunl educe cutornot st rapid catalizotorul 10 ternperotcro necesorc pentru reducerea optima polucrtl.

• Programele adoptive rnodlficd automat schimbareo lreptelor de vlfeza in functie de condlttile de rulore, de exemplu grodul more de incorcare 01 outovehiculului

sou conducereo ocestuia pe ponte.

Treptele 3, 2, 1

3, 2, 1 Trcnsrnlsic nu cornuto rJ1Qi sus

de pozttlo selectat6.

Apasoli bulonul de pe moneta schlmbotorulul ~I selecrotl treapto 3 sou 1.

T reapto curento apare pe afr$'aJLJI rronsrnlslel.

ProgrQmLJI de iorno *

ApGisoti bu'tonul * daca int6mp1nati prableme 10 pornireo pe 0 suprmata alunecoosO.

Pentru actlvare

Progrornul de lorna poate fl octivct in treptele P, R, N, D ~i 3 (pe afi~Jul tronsrruslei se oprinde$). Autovehiculul porneste

in treopto 3 de vltezo.

Pentru dezoctivore

Programul de iame este dezoctlvot prin:

• oposcreo butonului ®.din nou,

• schimboreo rncnuolo in treoptc

de viteza 2 sou 1,

• decuplorea contactului.

Pentru a preveni orice defectlune, programul de lorna €'Sic dezoctlvct ouromot tn cazul

1n care temperotura uleiLliui tronsmisie! devine excesivo.

Transmisie automata 151

Functio Kickdown

Apasareo pedalel de occelerotte dineolo

de punetul de rezlstenlli: in functle de turotio rnotorutul, tronsmisio ccrnute irrtr-e treopto lnferioari!l. Putereo maximo 01 motorulul esre dlspon;blle pentru accelerore.

152 Transmisie automata

Frana de motor

Pentru a utilize efectul de froncre 01 motorului 10 coborcreo unei ponte, selectoti gomo

de vlteze 3, 2 sou, dcce este necesor,

1 i"timputil_

Franoreo ceo mol eflcoce esre obtlnuto in game 1. Ooco treopto I este selectoto 10

o viteza preo more, tronsmisia romane in treopto 0 douo pano cand este otlnso turctio de schlmbore in treopto 1 f co rezultot

01 decelerorii,

Balansarea autovehiculului

QOCQ este necesoro bolonsoreo ourovehiculului pentru ellbercreo dill nisip, noral, zapado sou pentru a de~i

a odonciturc in teren, deplosof olternoriv moneta setectorulul intre pozlrfile 0 ~I R, simultan OJ opdscreo usooro ° pedolei de occeleroue. Nu suprcturotl mororui

~i evitotl occelerorec brusco.

Aceostc procedurd se folosesre numol Tn drcurnstcntele exceptionole mentlonote mol SUs.

Manevrarea autovehiculului

Pentru efectuoreo rncnevrelor pe distonte mid inolnte ~i ina pol in timpul porcorn sou 10 Intrarea in goral, deplosoreo lenta outovehicululul eu motorul lo rolontl poote

fi utilizot6 prin eliberoreo U¥Xlrl5 a pedolei de frano.

NI.J act/Mati nlclodoto pedola de cccelercjle ~i ceo de frana slmulton.

Oprireo autovehkulului

Moneta selectorulul poote fi 105010 in treapta de viteza selecroto ~i cu rnotorul pornit.

Clind oprltl in ponl'a, octionott frono de mana sou oposati pedala de frana. Pentru 0 prevent suprclncolzlreo tronsmislel in tlmpul stationarii outovehiculului cu 0 trecpto

de vltezil selectoro, nu turetl motorul pentru a osigura functlonoreo uniformo 10 ralonti.

Oprfti motorul doca srottonotl pernru

a penoodo moi lungo de timp, de exemplu, in blocoje de trofic sou 10 trecen de nlvel,

inolnte de a parasi vehiculul. trageli moi intoi frono de mono ~i opoi selectctt pozitia P_ Scoote]: chelo din contact. Blocotl vehiculul. Blocatl outovehlculol, in ccz contror boterio se poote desccrco dace oulcvehlculul este porcot pentru a pertocdo moi lungo de timp.

Cheio poate tl scooso din contact numai dace moneta selectorului se afla in pozltlo P.

Defectiune

Lampe de cantral..d~ Illmineoza dupe cuplorea cantoctulul. Docc nu se stinge dupo pornirea motorului, exist6 a defeqlune 10 tronsmlsto automata sou 10 slsternul electronic 01 rnotorului,

11:"...'1 S

T ransmisio nu mal schimbo treptele automat. Vehiculul poate II condus Tn continuare. Treapta de vi eta 2 nu mal este dlsponibllc. T reptele de viteza 1, 3 $1 4 rrebuie selectate manual prin Intermediul manetel schimbatorului.

1 e primo treaple

2 E treapta 3

3, 0 ~ treapta 4.

Rernedio]! defecjlunec. YO. recomcndom so va consulto]t Portenerul Opel.

Transmisie automata 153

intreruperea olimentcrii cu energie Doco bote rio ourovehiculului este desc6rcatO, maneto selectorulul nu poote fj deplosoto din pozijlo P.

Doca boterio este descorcato, pornlf outovehiculul prin intermediul cablurilor pentru pornlre osistoro -vezi pogino 206.

Doc6 nu baterlo este couzo defectlunll, eliberoti rnoneto schlmbetorulul:

1. Trogeti frano de mono.

2. Ridicoti monsonul selectorulul de viteze de pe console centrol6 ~i plioTi-1 in sus.

n"lf1 s

3. Irnplngeti piedica golbena sore lnointe cu 0 ~urubelnita ~i deplosotl moneto schimbotorulul din pozi~o P

4. Montati din nou monsonul manetei pe consolo centrclo.

154 Sugestii referitoare 10 conducereo outovehic.rlului

Sugestii referitoore 10 conducereo outovehiculului

Primii 1000 I.m

-onducep cutcvehiculul durnneovocstro

<.IJ diverse vireze de deplasare Evltoti occeleroreo 10 maximum. Nu tolosttl motorul cu turotH scozure.

Ulillzati eficienl toote treptele de vlteza. Apasotl pedolo de occelerotie maximum lrei sferrun din curso totole 0 pedolei, in toote treptele de vltezo.

Nu conduceti ourovehlculul cu mai mult de trei sferturi din vttezo so maxima.

Nu r rarl0t' excesiv doco nu este necesar in prirnii 200 krn,

Nu coboroti niciodoto 0 ponte cu motorul oprit

Multe unitoti sun: nefunctlonole in ocecsto sltuojie (de exemplu, servofrcno, servodirectlo elecrro-hldroullcc). Conducereo in ocecsto moniara reprezinta un perieol pernru dUmneovoostr6 ~I pentru ceilalti.

Sistemul de servofrane

Cand motorul este oprlt; dup6 una sou douc opasori ole pedolei de frono, oslstorea fron6ril nu moi este funct[onoltl. Efectul

de franore nu est e redus. in so franareo neceslto 0 forto considerobll moi more.

Directio servoasistata electro-hidraulic

Doco dlrecpo oslstoto nu functioneozo,

de exemplu, clind vehlculul este troctal

cu mororul oprit, autovehiculul poote II monevrot, inso necesito un efort mult moi more.

Selectoreo ulterlooro a pozitiel P vo bloco din nou moneta selectorului. Remedlafi COUIO intreruperll ciirnentcril cu energic.

va recornondern so va consultof

Portenerul Opel.

Conducerea pe teren muntos sou tractarea unei rulote/remorci Ventllolorul de roclre este octionot electric. Co otore, putereo so de roclre este independenl6 de turatio motorului.

Av6nd in vedere cantitate conslderabilo

de c61duro produso in tlmpul urcaril ponrelor, nu schirnbcf intr-o treopto infericorc daca vehiculul poote urco foro probleme ponto intr-o treopto supertooro.

Conduce rea cu portbagaj superior incercat

Nu dep6~ili sarcina moximo odmlso pe portbogojul superior, vezl poginile 194,271. Din motive de seourltote, dlstribuit! sorcinq ·uniform ~I cncorcp-o eorespunzlrtor

eu demele de prind re, co so nu olunece. Cond vehiculul este incareat verificati presiuneo in anvelope. Nu dep~iti vltezo de 120 km/h. Verificojifrecventincorcoturo ~lleg1iturlle. Respecrcti normele 1'n vlgoore pe teritoriul torll unde clrculoti.

Oprireo motorului

Cand aprlll motorul, ventllotorul de rocire poote continuo so functioneze pentru un limp, pano 10 rocireo rnotorulu].

Doco temperaturo motorului estefoarte mare, de exemplu, dupo conc,iueereo pe teren monten: perrnite]i matorului 50 functtoneze 10 rolonti tlmp de douo minute pentru

o prevenl ocurnulorec coldurii.

Sugestii referitoare 10 conducerea autovehiculului 155

Autovehic.ulele cu motoare turbo

Dupo rularea cu turajii rldicate sou cu sorcini mort, menjlne]! motorul Io Iuratii mid sou 10 ralonti timp de cproximctiv 30 de secunde inointeo decuplorll corrroctulul, penrru

a protejo slsternul de olimentore turbo.

Economisirea energiei - mai multi kilometri

vo rugom respecloti recomcndcrlle dlr"1' pogino orrterioorc, referitoore 10 pertocdo de rodoj a outovehlcululul, orecum

~I sugestiile din poginile urmotoore, referitoore 10 economislreo energiel.

Conducereo econornico ~I corec+o din punet de vedere tehnlc oslguro 0 durobilito e

~i perforrnontc maximo a cutovehicululul durnneovcostro.

Frana prin inertie

Pampo de combustibll elite automat oprito in tirnpul functfono~i fronei de motor,

de exernplu, 10 cobororeo pontelor lungi

~i 10 fronorea Tndelungato. Pentru 0 permit€.'" (unqionorea fronei de motor, nu occelerotl in timpul fronei de motor ~i nu oposo]! pedalo de ombreiaj. Pentru a preveni defecroreo catollrotorului, fronQ de motoreste emporor dezoctivotc daeo temperaturo cotolizotorulul este preo ridiccrto.

Autovehiculele cu motoore turbo

Doco ellberott brusc pedalo de occelerotle se vo ouzel un sunet dotorat fluxuluf de oer ce Intrll in slstemul de ollmenrcre turbo,

Turotic motorului

Conduce]! cot mol mult cu luroTIl scczute ole motorului in fiecore Ireapto de vltezo.

incalzirea

incolzifi mororul in timpul conduced! Nu 1nc61ziti motorul ldsondu-l sc3 funcpaneze in regim de rolonti Nu occelerctl 10 maxim pano cand motorul nu a otlns temperatura normolc de functloncre.

Dupa porntreo 10 rece, transmisio automata * sou tronsmlsio Easytronic *in modul automat cornute in trepte superioore de vitezo 10 crestereo turotlel motonulul. Acest lucru permite catollzotorului so atlngo rapid temperaturo necesoro pentru 0 reducere optima a polucrii.

Selectarea corecto a treptelor de vitezo

Nu turojl motorul ccnd tronsmlsia se ana

in pozttlo neutrc3 sou Intr-o rreopto inferioaro de vitezo. Vitezo excesivo in trepte inferloare de vitezc, precum ~i conducereo cu oprlrl frecvente in trolic oglomerol ampllflco uzuro motonului ~i consumul de cornbustibil.

Schimbarea in treoptc inferioara Cond viteza de deplosore scode, schlmbotl in treaplo de viteza In erloorc trnedlor urmotoore. Nv 10so1i crnbreiolul sO alunece ccnd motonul [unqloneoza 10 lumpi marl. Acesr ILJCnu est foarte import .mt rnoi ales k, urcoreo pontelor.

156 Economisirea combustibilului, Pr tejorea mediului

Utilizorea ambreiajului

intatdeauno oposoti pedola de ornbrelo] 10 maxim penrru a preveni ditfcultatlle

de selectore ale treptei de vitezc ~i deteriorareo culiel de viteze.

in timpul conducerii nu folosiji pedalo

de ornbreloj pentru 0 va odlhni pielorul; ocest lucru poote provoco vzuro prernoturc a ornbrelolulul,

Ventilatorul de recire

Ventilatorul de r6cire este corrtrolor de un termostot si dlr"l ocecsto COUlO porneste numoi doc a este necesar.

Autovehiculele cu filtru de molorina:Ie: verrrtlotorul de roc Ire pornesre automat 10 curaloreo filtrulul de partlcule.

Pedalele

NU ploscf 'in zone inferiooro a habltodului oblecte core pot aluneca sub pedale ~i pot Ilmito curse acestoro.

Pentru 0 asigura curse nestingherrto a pedolel. nu cmplosctl covorose ln zona pedolelor.

intretinerea bateriei

Cand conducejl cu vitezO redusc sou cllnd outoveluculul srctloneozo, in troflc urban lent sou ombuteioje, opritl deed este posibil tOTI consumatorn electrici a corer funqionore nu este necescrc (de exernplu, incolzire IUnet1i, incolzlre scoune].

Ap6satl pedola de ombreioJ 10 pornore pentru a mksorc suprosolicitareo demarorul

$1 boten I

Economisirea cornbustlbilulul, Protejarea mediului

Tehnologie ovansata

La prolectcrec ~I fabrlcorea outovehicuiulul dumneovoostro. Opel Ioloseste motenole ecoloqlce, 1n general, materiole reciclobile. Metodele de fobriealie utillzete pentru producereo autovehiculului dumneavoastr6 sunt de osemeneo ecoloqlce,

Prin reclcloreo resturllor motertole din fobricatie se inchide budo de utllizare a moleriolelor. Reducereo consumulul de energie ~I de opa

in timpul productlel ne ajutc3 56 proteJom resursele naturale.

Proiectarea ovansol6 10 goranteaz6 co,

10 sf6r~i1ul duratei de "iota a outovehiculului, ocesta poole fi U~or dezmembrat ~i matenaleJe indivlduole se pot seporo pentru a fl refolosite.

Materiale co orbest ~i cadmium nu sunt folasite. Agemul frigorifiC din sistemul de ciimotizore * nu contine CFC (Clorof!uorocor'buri).

r~olle tehnologil de vopslre utll,zeo2;o apo co solvent,

Reciclareo autovehiculului

Informatn referiroore 10 cenTrele de reciclare dezmembrorl, recuperare pute]! gas I ' pe site-ul www.opel.cam.

Conducereo autovehiculului intr-o rnonierc economic a ~i ecologica

• Nivelul de zgamot ridlcct ~I emlsiile ridiccte de gaze sunt de rnulte ori ccoseclntele conducerf ourovehtculoiut foro a ocordo orentle economlsirii energlei ~I protejorii medlulUI.

• Co otore, cond conduce Ii ovetl in vedere economlslrea energiel:

"cat mal multi kilometri cu cal moi putin combustibil".

Reducef nivelul de zgomot sl emisiile de noxe prin adoptoreo unui stll

de eondueere core line cant de medlul inconjurotar. Este un lucru faorte volaros ~1 imbunafoie~te colitolea vietii.

Consumul de cOr'l1bustlbll deplnde

in ceo mol more porte de stllul personal de canducere. Scopul indicotillar de mai los este so va o)ute in postroreo cansumul de eombustlbll 10 volori cat moi oproplate de valorile specificate - ve~i paglno 268.

Verifieoti eonsumul de combustibil

de fiecare dolO cand allmentati. Ac€.'"St luau (ocilileazo detectorea din limp a oricorel nereguli care pot duce 10 crestereo consumulUi de cambustibll. '

lncalzirea

• Accelerarea brusco ~i inclilzireo motorului 10 rolontl moresc consumul, emisia de goze de esopernent, proportlo noxelor din gazele de esopoment ~I nlvelul de zgomot.

• Pune~ outovehiculul in rniscore cat mol curand poslbll dupo pornlreo matorului.

VitezQ constanta

• Conducerea impulsivo rncreste semnifieotiv consumul de cornbustibll, emisio de gaze, volumul noxelor din gazele de esopoment ~l nivelul de zgomot.

• Nu occelerc]] ~i franorl brusc doco nu €.'"Ste neeesor. Conducetl preventiv, cu a vltezc uniformo.

EVitotl pomirile de pe lac ~i opririle bruste frecvente, de exemplu, 10 sernofoore, Ir1 trolic de seurto distonto, sau cozl in trofic, prin planlflcare inrellgema. AIE.'"getl drumurl cu a clrwlotle flr:Jento.·

Functlcnoreo in gol a motorului

• Motorul consume combustibil $1 10 rolonti.

• Doco trebuie so ~eptatl mai mult

de un mlnul. meriti'l so oprtli motorul. Din punct de vedere 01 consumulul

de combus1ibil, cinel minute de functlonare a matonulul in regim de ralonti c:orespund aproxlmotiv unui ~ilometru p<!lrcurs.

Economisirea combustibilului, Protejarea mediului 157

Frana prin Inertie

• Alimentareo cu cornbustibll este intrerupta automat 10 frona de motor, de exemplu.

10 cobor6reo unor ponte lungi sou 10 'fronare - vezl poglna 155.

• Pentru a permite funcjionoreo franel

de motor, intreruperea consumului

de cornbustibil si, in conseclnto, economisireo ocestuio, nu occelerof ~i nu debrelctt in timpul ulllizOrii tranei de motor.

Selectarea core eta a treptelor de vitezo

• Turotlo more poote couzo uzcreo motorulul ~i crestereo consumului de combustlbil.

• Nu turc]! motorul. EVitoti turotiile mori ole motorulul,

Utilizoreo tohometrului oJuta 10 economisireo combusrlbllulul. Condoceti cot moi mult 10 rurojll scozute all'. motorului in fiecore treapto de vltezo. pe co1 poslbll, cu vitezo unlformo. Conduceji COl mol mult in reopta maximo de "iteza, selectof cal mol curcnd posibll treapto superlocro imediat urml5toore, ~I sdnrnbott intr-o treopto inferiooro numoi dodi motorul

nu mol functioneaz6 unitorm.

Vitezo mare

• Cu catvitezo este mol ridicala, cu 0101 cresc cansumul de combustibil ~I nivelul de zqornot. Depiosoreo cu vltezo maxima creste drostk consurnul de cornbustibil, precum ~i nivelul emisillor de noxe

~i nivelul poluarii sonore

• Ellberareo usooro a pedolei de occelerotie are c-o rezultot un consum moi mic faro sel5dereo semnlficotlvd de vltezo.

Conduce reo cu oproxlmativ rrei sferturl din ... itezo maxima nominalo onrreneczc o reducere cu 50·t.. 0 consumulul

de eombustlbll, foro 0 pierdere semnlflcotlvc de tlrnp.

Presiuneo in onvelope

• Presiuneo necoresounzotoore in envelope, pnn forte de frecore ridlcoto In tirnpul rul6rii. cntreneozo majora reo costurllor

de exploatare a outovehkululu] in doua moduri: Consum de combustibil mol more ~i uzuro cccentuore a onvelopelor.

• Verlt1carile penodice [lo !iecore 14 zlle) sum recornondote,

Con sumo tori electrici

• Energia consumafl5 de echlpornentul electric creste consumul de eombustlbil.

• Opri]i consumotoril electrici ouxiliorl (de ex., sisremul de oer condl ion at *, incolzlreo luneteil cand fUl1ctionarea acestoro nu este necesoro

Portbogaje superioare, suporturi pentru schiuri

• Dotoriro rezlstentel lo i'naintore supllmentore opuse de cer, incorcoiuro de pe ccoperis poote couzo rrestereo ccnsurnulul

de combur,libil cu oprox. 1 111:)0 km.

• Demonte]! oortboqojul SUI eror dace ocesro nu ste uttlrzor.

158 Consumul de combustibil, combustibilul, olime itoreo

Reporotil ~i intretlnere

• Reporotic, regia rile ~, Intretinereo necorespunzctoore pot couza cresrereo consumului de combustibii. Nu efecruof oersoncl lucrcri 10 motor.

Este posibil so incalcori leglle in vigaore referitoore 10 prorectlo mediulul prin inloturoreo necorespunzctoore

Q moteriolelor.

Piesele demon late in mad necorespunzoror nu pol f reclclote,

Contoctul cu unele materiole va poote perklito s6nalotea.

• Va recomcndern s6 incredintati inrre1inerea ~I repcrctille Partenerulul dumneavoostra Opel.

Conditti extreme de conducere

• Abordoreo pcntelor, virajele, conducerea pe drumurl a corer store este Improprie

~i conducerea pe fimpul iemil cntreneozo cresrereo consumului de cornbustlbll.

Consumul de cambustibll creste dramatic in troflcul urban sl lo emperaturtle de iorno. mai ales 10 dlstante mid, cond temperatura normole de funqionarea ol mctorulul

nU este alln50.

• Urmo!i recornoodortle prezentote pentru a rnentlne consumul de combusllbillo un nlvel co\' mol scozut, chlor sl in condiliile nefavorablle rnentioncte mol sus.

Consumul

de combustibil, combustibilul, alimentarea

Consurn de combust Ibil 158

Combustl?i~ pentru motoorele

cu benzrna.............................................. 158

Combustibil pentru motoorele diesel.... i59 Copacul busonulul de ollmentare........... 159

Real imentoreo 159

Con sum de combustibil CO'lsumul de com ousnbll este stoblllt in conditll speciole oe conducere

- vezi paglno 268.

Echipamentele speciole rnontote sporesc maso outovehlcululul. Prin urmare, consumul de combusnbil ponte sa creoscc ~I vitezo maxima specrficoro poote so scodo.

Pe parcursul prime lor mil de kllometri. frecareo dlntre componentele motorului 51 ale tronsmisiei esre moi mare (rodej). Aceosto duee 10 cresrerec consurnulul de combustlbil.

Combustibil pentru motoarele cu benzine

Combustlbllul de inclto colitofe dlsponibll in corner] cu un contlout maxim de etanol

de 5% conform DIN EN 128 (catalizotor-vezi pogine 161, cifreoctonfce- vezi pogina 264). CoHtotea combustibilului are a Influent6 decisive privlnd putereo, uzarea ~j durcto

de viato a rnotorulut, in acest sens. oditivll din combustlbll au un rol lmportont. Co urmore, este rec:omandot sll utilize!i door combustlbil de colllote superioord cu cdittvl,

Combustlbilii cu contlnur de etonol mol more de 5% nu respecro narmele DIN EN 228 ~ nu trebule utillzoti decct doco autovehiculul

o fast prolecrot ~I aprobot in acest sens.

Combusttbllul cu 0 cifro octcnlco preo midi paote prevocc functlonoreo cu mid detonctn. Opel nu-~i poote asumo rl5spunderea pentru defecjiunile provocote co urrnore a utllizarii combustlbilului cu cifra octcnico prea mica.

Benzina cu clfra ocrontco ridlcoto poote

fI folosltc oriccnd.

Aprlndereo este sincronlzata automat in functie de tipul combustibilul folosl

(clfro octonko) - vezi poglna 264.

Utilizore.a benzinei cu cifro octonicc 95 vo osiguro a conducere economkfr.

Consumul de combustibil, combustibilul, olimentarea 159

Combustibil pentru motoarele diesel Motoorele diesel trebuie utllizote cu motorlno din corner] core corespunde speciflcctlilor DIN EN 590. Nu utillzotl motorino de morlnc, rnotorino penlru jncolzlre, motorlnc minerol(l (bio diesel), Aquozole sou emulsll opo-mctcrtoo slrnllore.

Voscozitoteo ~I Illtrobiiltoteo motonnei suni dependente de temperatura.

De oceeo, Tn tlmpulsezonulul rece, 10 stotiile de olimentore se gose~te rnotorlnc rezlstento 10 ternperoturlle scczute Asiguro(i-vo

de ollmentoreo rezervorulul cu combusnbil special pentru temperoturi scozure inalnte de incepereo sezonulul rece.

Adltlvli garontoti de fabricont pot ti foloslf

10 rnatorino pentru temperoturi scozute, cvcnd flltru de rnotortno cu inc61zire in functie de temperature extertoorc.

Nu ornestecof matarina cu cornbusriotl pentnu motoarele pe benzlnc.

Sc.anned by Yeti

2007

Capacul busonului de alimentare La inlacuireo ccpoculul busonulul

de olimentore eu combustibil. utillzatl un capac de buson original Opel, destinot rnodelulu: dumneovoastra pentru 0 cveo gorontia unei fU'1qion6ri lreorosobue. Autovehiculele cu motor diesel suntprevQzute cu un buson cfe rezervor speciol.

160 Consumul de combustibil, combustibilul, ali entarea

&Avertisment
Combustlbilul este inflamabil ~i explozlv,
Evitufl sursele de foc deschls ~I sccnreile
cond lucro~ cu sou vo of 10 Ii lange
eombustibil. Nu fumoti. Aceste reguli se
apllco ~i in cozul ln core cornbustlblllrl se
Ieee slmtit numoi prin mirosul corocterlsttc,
Daca se sirnte miros de cambustibil in
outovehicul, eliminoti Imedlot couza.
Va recorncndorn Portenerul Opel Realimentarea

&Avertisment

Monipulati cu orentie combustibilul.

inalnte de a alirnenta, oPriti motorul ~I ocala unde este cozul, orice lncalzitor suplimentar cu cornerc de ardere (vezl eticheto outocdezivo de pe capacul orificiului

de ollrnentcre). Opriti relefoonele mobile.

Busonu: de olimentore eu eombustibll

se aflo pe partea toterolo dreapto spate a cutovehkululul.

Clopeto rezervorului de eambustlbll se blocoto odoto cu blocareo usllor - vezl paglno 61.

Deschldef tropa rezervorului. Oesurubotl bu~onul rezervoruJui

de eombustlbll scocretl-l ~i suspendotl-l pe de c1apeta busonulel,

Rezervorul este prevczur cu LIn slstem

de limlfore care impledico umplerea excesivo a ccestulo.

Allmentarea coreda depinde in mare mosure de rnodul de folosire a pornpel de alimentare:

I. lrrnoducef complet duzo pompei ~i incepetl ollmentoreo.

2. Dupe oprireo outomato, capocitatea nornlnclo o rezervorulul poote fi atinsa prin completoreo mosurata eu combusrlbu,

Nu scootetl duza pompei pono dupo oprirea alimentorll.

Pentru a lnchide, osezotl 10 loc busonul de rezervor ~i rotiti pano eand se flxeazo cu un sunet.

inchldetl dcpetc rezervorulut.

~tergeti imediat urmele de eombustibll scurse in of era rezervonului in timpul allment6rii.

Catalizatorul, gazele de escpornent

Cotalizotorul pentru motoorele

de benzind 161

Cotolrzotorul motoorelordlesel 162

Controlul emlsiilor de gaze

de esopornent., _.............. 163

Gozele de e~opoment.............. 164

intreTinereo 165

Cotolizatorul, gazele de esopcment 161

Catalizatorul pentru motoarele de benzine

Benzine cu plumb vo dererioro convertorul cotolitic ~i portile sistemulul electronic, core osrfel devln nefunctlonole,

Utillzorea cornbusrlblll'or de colitote supertooro de tip diferit d cele mentionote 10 poglnile 158264 (de ex., lRpil -substijLJj de benzine cu plumb) poore couzo cetertcroreo cotolizotorului.

I LRP ~ Leod Replocemtmt P"t,ol (Senzl'lo cu Inlocuitorl de ~ II Imi»)

162 Catalizotorul, gozele de esopornent

• Potrundereo corburontulu! nears

In convertorul cotolitic poote conduce 10 suprolncclzlreo ~I deteriororec lrecupembtlc a cotolizotorulul.

Din oceosro couzo trebuie so evitoti cctionoreo preo IUngO a demororului 10 pornire, gall reo complete 0 rezervorulul de combustrbf (ollmentoreo neregulot1i cu combustibil a motorului duce 10 fenomene de suprornc6lzlre) ~i pornireo rnotorulul prin lmpingere sou troctore.

• DocO lompa C~ control pentru comrolul l~mlslilorC clipeste, reducen vrtezo pono r.(\nd lompo dp controllurnineozc contlnuu. Consultotl urqent un atelier de service.

vo recomondcrn Portenerul durnneovoostro Opel. Lampo de control pentru emisii de 90ze'O- vezl pogina 163.

'1 U"T

Nerespectoreo urmotoorelor instructiuni poate duce 10 defectoreo cctolizotorulul sou a ourovehkululul:

• in cazul roreurllor, functionorii neunitorme a mororulul dupa pomlreo 10 rece, reduceril considerobile a puterf rnotorulul sou 01 oltor defeqiuni function ole ce po' Indica

a defeqiune 10 sistemul de oprindere, opelon 10 un atelier de service, cum .or

f Portenerul dumneovocsrre Opel. Doce este necesor, conducereo poote fi contmuotc peotru a perioodc scuric 10 viteze ~I urotll red use.

Functioncreo neuniforma 0 motorulul

sou pierdereo puterilla octtvcreo sistemului de control electronic 01 sfabliltotii (ESP)®Plus*l sunt fenomene determinote de condi(iile de functlonore si prin urmore nu sun1 sernnlflcottve - vezi pagina 166.

Catalizatorul motoorelor diesel Nerespectoreo vrmotoore'or Instructrum poote duce 10 defectoreo cotolizotorului SOLi a cutovehiculelui:

• in cozul roteurilor, ruiOriI neuniforme

a motorului dupc5 pornlreo 10 rece, reducerii consideroblle a purerf motorulul sou 01 oltor defectiunl functionole core indica

a defectiune 10 slsternul de oprindere, opelotl in eel moi scurt tlmp 10 un atelier de service, cum or fi Portenerul dumneovoostro Opel. Doco este necesar, conducereo poote fl ccnttnucto pentru

a oerloode scurte 10 viteze ~I turotii reduse.

Fuoctionoreo neunlformo a motorulul

sou pierdereo puterfi 10 oetivoreo sisternulul de control electronic 01 stobilitOjiI

ESP<ellus * sunt fenornene determino e

de conditiile de functionoresi prin urmore nu sunt semnlficotive - vezi pogino 166.

Cotolizatorul, gazele de esopornent 163

Controlul emisiilor de gaze de esopornent

Conform mosurotcrllor efectuate, in speclol penrru slsternul de InJectie de combuslibil, slsternul de oprlndere $i pentru corulrzotor, ccntltoteo de substcnte laxice din gazele de esopornenr, co de exemplu, monoxidul de carbon (CO), hldrocorburile (CH) ~i oxizii de ozot (NO,), esre reduso 10 minim.

Lampo de control t6 pentru gozele de esopornent

Se oprtnde lo cuploreo contactulul

~i IvrnineazQ in rirnpul pornirii rnotorului. Se stinge 10 scurt rlrnp dupo pornlreo motcrulu'.

Doco lumineozo in rtrnoul tunqianorll motorulul, existo 0 defectlune 10 sistemul de control 01 emisiilor de goze. Este poslbil co lirnitele permlse pentru emisli so fl fost deposire. Consulto]t urgenr un otelier

de service. VA recornondcm Portenerul dumneovoostro Opel.

164 Catolizatorul, gozele de esoporne t

Lampo de control":.!" pentru unitateo electronlco de control a motorului

Se aprlnde tlmp de catevo secunde

10 cuploreo contoetulul

Docei aeeosto este oprlnso in timpul unc:iionorii motorului, existo 0 defectfune 10 unitoteo de control a motorului

sou 0 trcnsrnisiei. in ocest eoz, uniroteo vo com uta pe un program de functionore in regim de urgenTo. Consumul de combustlbil poate so crecsco ~i mcnevrobllltoteo outovehiculului poate scodeo.

in unele cozuri, defeq1uneo se poate rernedlo prln oprlreo ~I pornlreo din nou a motorului. Doco lcmpo de control se qprinde din nOLI

in timpul functionoril rnetorulur, cpelc]i

10 un atelier de service perrtru remedlereo defectiunii. Va recornondorn Portenerul durnneovoostro Opel.

I •. \1 S>

Doco lompo lurnlneozo intermitent cond motorul esteln functiune, aceosta Indica

o defectlune care poote deterioro cotoltzotorul. Puletl continuo cololorlo faro

o provoco deleriororl de proportil redljcond vltezo pono ccnd lompo de control lumineozo conrinuu. Consultof urgent un otelier

de service. VO recomondcrn Portenerul durnneovoostre Opel.

DtlCO tempe de ontrol se oprinde pentru un tlmpscurt dOl Rro intermi!enfci in timpul functlonorii mororului, acest fop! nu indic;o mrnlc.

Aprindereo 16mpii de control ~I» poote indico prezento opel in IiIlrul pentru rnotorlnc *. Este posibll6 qpcrltio simultano 0 unui mesal text pe of~oJul de service - vezi pagino 37. Verifieoti prezenjc opel in filtrl.ll de motorinO. Va recomondorn so opelott lo Portenerul Opel.

Deco IUmineozQ intermitent dup(l cuploreo contoctulul, exislo 0 defeqiune 10 stsrernul ontldernero]. Motorl.ll nu poate i pornlr

- vezl pogino 55.

Gozele de esopornent

&Avertisment

Gozele de esopornent conttn monoxld

de carbon, un gOl toxic. inodor. incolor,

o carul lnhclere poote f fotolo.

DocO gozele de esopcment aIung in hobltodu, deschldetl geomurile ~i contcctcti imediot un otelier de service outorlzot.

Va recorncndorn Portenerul dumneovoosrro Opel.

La prime deploscre cu outovehiculul este poslbila opcritio furnulul proven.nd de 10 cearo $1 ulelul care SI? evoporc din sistemul de evocuore. Porcoti outovehiculul in oer liber pentru 0 perioado scurte dupo efectuoreo prime! deplosorl ~i evirotl lnhcloreo fumuluf degojcrl.

Filtrul de motorinc *

Slstemu! filtrului de porticule diesel Include o func;tie de ootocurotore 10 intervale spedfice. Rltrul este curota! prin ordereo porticulelor de funingine. Unele zgomote ~I fumul sun! normole in timpul ocestel proeedurl.

Dispozitlvul de incolzire a lunete.! este de.zactlvat in mod automat in timpul ovtocurot6ril *.

Catalizotorul, gazele de esopornent 165

lntretlnereo

foote lucrorlle de intretinere rrebule efectuote 10 intervolele speciflcote de Opel.

Va recorncndcrn so incredintoti oceste lucrcrl Portenerulul durnneovoostro Opel, core detme echlpornentui ~l personolul lnstrult necesore. Sistemul electronic de testore permite diognosticoreo ~i remedlereo ropido

a del·eqiunilor. Astfel, oveti certltudlneo

co toote componentele din sis+ernul electric, sistemul de injectie ~I sistemul de oprindere unctioneozo cored ~I co nlvelul emisillor poluante este scozur, lor cctolrzotcrui vo ovec o durolo de functlonore indelungo't6.

166 Sistemele de control 01 troctfunii

Sistemele de control 01 troctiunii

Program electronic de stobllitote 166

Controlul vitezei de croozlero *.............. 168 Sistemul de osistcre 10 porcore *........... 170 Sistemul de detectore a pierderifor

de preslune in envelope 172

Prin urrnore, contribuill semniflco iv

10 men\inereo oerulul curot ~I respectof normele legole reteritoore 10 emisille de noxe.

Verificarile ~i reglorile slstemulul de oprindere ~I de injeclie foe porte din scopul verlficcrll tehnice period ice. Din oeestmotlv, efectuof roore veritlcarlle periodlee conform cornetului de service.

Program electronic de stabilitote (ESP®PI",) *

in coz de necesit te, sisternul ESp®PIU. 1mbunoto~te s1obilitoteo troqiunii in arlee srtuotie de conducere indlferent de stereo drumulul ~i oder nto onvelopelor. Acesto impiedica. de osemeneo potlnoreo rotilor morrice indite rent de sroreo drumulul

~I de oderento onvelopelor.

Sistemul suprovegheozo deplosorec outovehkululul, lmedlot ce ourovehiculul incepe sa r6spund6 defectuos 10 cornenzi (efect de subvirore/suprovircre}, putereo motorului este reduso (sunetul molorulul

se modlficn) ~I rollie in couzo sunl fronote seporot. Aces! lucru ornelloreozo srobllitoteo IroqiunTI outovehkulului, mal ales pe zepcdo ~i pe gheoto sou pe corosobil umed

SOIJ olunecos.

Sisternul ESP®rlus devine functional lrnedlot dupa cuploreo contoctului ~i stingereo lampii de control .r. •

(and sistemu' ESP®~lu' este octivot, lampe de control cllpeste.

Autovehiculul se ofl6 lntr-o situotie limit6; slstemul ESP®Pfu< permite mentlnereo controlulul osupro outovehicululul ~i vii overrlzeczc osupro necesiti'i\ii odoptorf vitezei de deplosore 10 condltiile de drum.

&Avertisment

Nu va losoli rentot de orezentn ocestui slstern de slguronto, osumondu-vo riscurl Inutile in tlmpul conducerii.

Siguronto in troflc se obtlne numol prin odoptoreo unul stil de conducere responsobll.

Sistemele de control 01 troctiunii 167

Lampo de control ,:,

Se aprinde timp de ccleva secunde 10 cuplcreo contactului. Sistemul este functionol.

Chp~e in limpul conduceri'i outavehfcululul IndIctS Introreo in funct1une a slsternului. Puterea rnotorului se poote reduce

(se schimb6 sunetul de rulore 0 motorului) ~l outovehicuiul or puteo fl fronat automat, tntr-o anumlto mosuro.

168 Sistemele de control 01 trcctiunii

Sf aprinde in timpul conducerll outomobilulul Defectiune in slsrem. Conducere outovehiculului poote fi continucto. Storeo Incdecvcto 0 drumului poole cauzo torusl dlminuarea stobillfCrtil autovehlcululu1.

RemediO'\i couzo defectluntl, Vo recomcndom so va consulrojl Portenerul Opel. Componenta de outodiagnostlcoreo integrate in sistem perrnlte remediereo rapida 0 defectiunilor.

Controlul vitezei de crooziero * Sisternul de control 01 vltezel de croozlero poote mernoro ~j mentlne viteze cuprinse intre circa 30 ~i 200 km/h. Lo urccrec

sou cobororeo pantel or, pot cpcreo oborerl de 10 vlrezo memorom.

Co mosur6 de siguronro. controlul vltezei de crooziero poate fi octlvot nurnoi dupO

o ocjlonoreo preclobllo a frenei de servlclu.

Conlrolul vttezei de croczlero este setal

cu ojutorul butocnelor 1'). ~, ~i 0 atlate pe moneta de semnohzore a dlrectiei,

Nu utlllzo]] controlul vitezei de croozterc dcco rnentinerec une! vireze constonte nu esle recomondobllo (de exemplu, in sittJolii perlculoose pentru dumneovoostro $1 0111 participant! 10 trefic, in trofic foorte.dens

50U pe drumurlin serpentine sou olunecoose).

Lo vehiculele cu I ronsrnlsie cutcrnoto *. se va fotosl cantrolul vrrezei de crocnero nurnot cond este selectoto pozltlo D, tor 10 vehlculele cu transmlsie Ecsvtromc * numoi cond esre selectot modul oulornot.

in cozul octivorh sistemului de control

01 vitezei de creozlerc, timpul de reocpe poote f mol lung din couzo pozitiel dlferite o picioorelor.

&Avertisment

~oferul este rospunz6tor permonent de respectoreo I imitelor de vitez6

~j a condltillor de conducere - chror doco sistemul de control v[tezo de croozlerc este activat. Ignororea ocestor Indic01ii poate COUla occldente ~I poote pune in pericol vtoto.

Lampo de control !'}

in timpul conducerll outovehlcululul, lompa de control ~ se oprinde 10 octivarea sisremulul.

Sistemele de control 01 troctiunii 169

Pentru octlvore

Rotlti In sus butonul F) ~i opol ellberott-]. Vitezo curento esre memorata ~i menpnuro. Pedola de occelerotle poote fli ellberotc,

Vitezo autavehiculului poate Ii m6rita prin aposareo pedolel de occelerotle. Dupe eliberoreo pedolel de occelerotle, ultimo vitezQ mernoroto vo fl relucro.

18 Ol! So

Accelerorea

Cand slsternul de control 01 vitezel

de croozierc este octlvot, rotitl butonul in

sus ~i tinej·I-1 Tn eceosto pozltle, sou rotlti-l scort de mol rnulte on: vttezo vq creste constant sou treptatcu erne 2 km/h faro

so otingeti pedolo de cccelerotie.

Dupe eliberarea butonului, viteza curentc este rnernorcto ~i mentlnuto.

Dec.elerorea

Cand slsrernul de control 01 vitezel

de crocztero este octtvct, rorlji butonul ~in jos ~i tinetl-I in ocecsto pozitie, sou rotrtl-l scurr de mol multe orl: vitezo va descreste constant sou treprot cu cote 2 kmlh.

Dupa eliberarea buronului, vltezo curento este rnemoroto ~I mentlnutO.

170 Sistemele de control 01 troctiunii

Pentru dezoetivore

Apaso1i scurt butonul 0: Controlul vitezel

de croozlera esre dezccttvot, lompa

de controll'; se stlnge ~I autovehiculul decelereczo lent. Pentru 0 continuo col6rorla, pedolo de occelercjie rrebule octionato

1n rnodul oblsnult.

Din motive de siguronta, slstemul de. control 01 vltezel de crcoziere se dezoctlveoze automat in onumlte conditli de condueere

o ourovehtcululut,

De exemplu, in urmorcorele cozurt

• vitezo outoveh1cululul scode sub

aproximativ 30 km/h sou

• pedolo de frana este opOsota sou

• pedola de cmbreio] * este ape50to sou

• Selectorul lrcnsrnlslel outomote * sou 01

Ironsmisiel Eosytronic* este in pozltlc N.

Revenirea 10 vlteza de deplosore memorata rotlfi in Jos buronul ~ cond vltezo

de deplasare depa~e~e 30 kmJh: se vo revenl 10 vltezo de mers selectoto inainteo oprirf cantrolulul vrtezei de crooziero.

Volorlle vltezelor memorate sun! sterse

10 decuploreo contactului.

Sistemul de osistore 10 porcore * Sistemul de oslstore 10 porcore fodliteoza poreareo in morsorier prin mosuroreo dlstontei tntre cutovehicul.st un evenlual obstacol din spate ~ emltereo unui semnal ocustlc in habitoclu.

Sistemul masoora distcnto cu ojutorul 0 patru senzori integrotlln boro de prorectie

din spate.

Pentru cctivore

SistemiJl de osistore 10 porcore este octlvot automat 10 selectoreo treptel rnorsorler

cu contoctul euplat.

Storeo sistemulul este Indicate prin oprinderea LED-uJullntegratin butonul P"IA.

Doca vehieulul se opropie de un abstacol

In timpuJ deplosarii in rnorsoner, in hobrtoclu se vor ouzt 0 sene de semnole sonore

de overtizore. Intervolul dint re semnole se reduce concomitent cu reducereo dtstontel fata de obstocol. Daea disronto este moi midi de 30 em, semnalul sonorva Ii eontinuu.

&Avertisment

In onumlte situotii, suprofetele reflectorironte ole unor obiecte sou crticole de imbracominte. sou sursete externe

de zgom0t, pot couzo nedetectoreo

obslocolelor de eatre sistem. Din ocesr motlv, deplasarea in rnorscrier trebule efectuot6 cu otentte, chtor doco srsternul de csistore.este functional. Acestlucru este important mai oles ~and sunt pietoni in jur.

Sistemele de control 01 troctiunii 171

Pentru dezactlvare

stemul este dezoctlvor automat decuploreo treptel rncrsorier.

Pentru dezoctlvoreo sisternulul cond esie seJectoto rreopto rnorsorter. oposof butonul p,,!_ LED-ullntegratin buren

se s inge.

Pentru reoctlvore, opOsoti dll1 nou butonul P'O!.

Lompo de control P'IIA Aprlns

Defectlune in sistem. Sistemul nu este functional. Remedlatl1medlat defect1uneo. Va recorncndorn sa va censultcti Partenerul Opel. Componento de outodfognostlcorea Integrate in sistem permite remediereo ropldo a defectiunilor.

Doco lampe de controllumineazo intermiTent Defeqiuneo este couzcte de obs1 ructlonoreo senzorilor de carre zopeda sou ghe010. Senzorii trebuie sa fie intactl

~i neobsrructionof de norol, zopodo sou gheatc.

Interferenj'e de 10 surse externe de ultrosunete (de exernplu, ciocone pneurnotlc ,mo~ini rototive). Odoto cu Indeportcrec sursel

de interterento, sistemul de senzori

vo functiono normol.

172 Sistemele de control 01 troctluoii

Eehipoment de tractare pentru rulotel remorci *. troctorea rulotelor Ire.morciJor Ccnd se efectueoza tractoreo unci rernord, slsrernul de csistore a porcorf este dezactivot outomct 10 conectoreo cobluluf remorcil

10 prlzo outovehicululuf.

Montareo de portbogaje posterioare* Portbogojele posterioore, de exemplu, suporturile peritru biclciete, mcntote in apropiereo senzorllar pot afecto functloncrec slsternulul,

Sistemul de detectore 0 pierderilor de presiune in onvelope

(DDS) *

Sistemul de detecrore a pierderil de presiune in envelope mcmtorlzeczo connnuu vttezo de rototle a tuturor rotilor in tirnpul deplosorh outovehkulului, in cozul pierderll de preslune intr-o envelope, dlmenslunlle exterioore

ole ocesteio se reduc, determln6nd ro1ireo occeleroto a roti! respective ,n raport

cu celelolte ro1'1. Doca slstemul detecteozo

o dlferento in vitezo de ratlre a rotilor, lcrnpo de control ill se oprinde in culoore rosie.

Opliji imedict.sl verlficati preslune in onvelopo. in caz de necesltote, rnonrotl rooto de rezervc= vezl poqinile 210, 213.

Srsrernul este functional dLiPa cuplareo contoctulut ~j poote deteeto pierderi

de presiune in<;epand de 10 vitezo de 30 krn/h,

Lampo de control (1)

Doca lampo de control ill lemlneczo rosu in timpul conducerii outovehkululul, exist6

o pierde.re de preslune, Opr!!i lmediot

~, erlficati presiuneo in pneu. Pentru onvelopele cu r1om;uri intante este permisa o vitezo maxima de 80 kmlh *- Uffnotl lnforrnotllle de 10 pogln0183.

Deco lornpo de control ill se aprinde in culooreo golbena, exlst6 a defecnune in sistern. Remedloti couzo defectiunii.

Va recorncndorn so consultof Partenerul durnnecvoostro Opel. Componenta

de outodioqnosttcore IrTtegrota In sistem permite remedierea ropida a defectlunllor.

Lampo de controllumloeoze irrrerrnltenr de trei ori lo Ini~olizoreo sistemului.

Scam d by Yeti

2007

Sistemele de control 01 trcctiunii 173

.&A vertisment

Slstemul de detectore a pierderil

de presiune in envelope nu se substltule verlficorii monuole cu un monometru odecvot.

Ve.rificatl presluneo in envelope eel pujtn

a doro 10 14 zlle ~i inoinleo unei coliitorii mal lungi; verificoreq rrebule efec1\lotii cond onvelopele sunt reei. Nu uitcti sa verlfkoti onvelopo rotii de rezervo *-

Presiuneainenvelope- vezl paginile 180,275.

174 Frane

Frane

Sistem de frcnore ,........... 174

Sistem nnriblocore frOna (ABS ,9)) 176

Initiolizoreo sistemului

Dupii coredoreo preslunii in envelope sou schimborea unel rotlnorrte, sistemul rrebuie inlt;olizot;

Apasal'l butonul DDS timp de nproxlrnctiv

4 secunde cond contoctul este cuolot. Lompo de control ill semnolizeazii tntermltent de trei 0';, Sistemul devine operotloncl dupo porcurgereo unei onumite dlsronte.

Initiolizoti sistemul numol doco presiuneo

Tn toote onvelopele corespunde volorilor specificate.

Sistem de fronore

Fronele constlture un rector Importont perrtru sigurorrto troficulul.

Penrru orneliororeo eficocitatll sisternulul de frQnore, evil 011 frOnoreo brusco, doco nu este necesorc.jn primi 200 km dupd instolarea placutelor noi de frono.

Uzura placutelor de frono nu trebuie so depa~osco I1mito speclftcotc. Verlflcorile periodice specificote in cornetul de service sunt necesure din punct de vedere

01 sigurontei trotlculul.

Tnlocuiti pl6cutele de frona uzore,

VA recamondc5m sa va consultctl Portenerul Opel, core va monta placute nol, 'restate

~I oprobote de Opel, ~t care gorOnteola ccpodtotec de (ronore oprtrnc.

Plocutele de fro no uzore pono 10 groslmea minima provooco un sunet de slefulee. Este poslbila continuareo calOtoriel. Schirnbof plocutele de rona cu prima ocozle intr-un atelier. Va recomondorn PortenenJl dumneavoostr6 Opel.

Frona osistatli *

in cozul cond pedclo de frQno este QpOsolo cu fort6 (tronore brusco), torte de frunore este omplt(rcato pentru a obpne ceo mol scurtd distonto d fronore posibilo

(fronc5 oslstctc).

Exercttoti 0 preslune constonto osupro pedolel de frona in intervolul pentru core doriti omplificoreo fortei de fronare.

La ellberorea pedolei de fro no, omplificorea fortei de frcnore este dezccrlvotc.

Lampo odoptivo pentru frona *

In timpul fronoril complete, toate cele trei lampi de franc lurnlneozo intermitent

pe duroto controlulul ASS,

Frane 175

Frana de serviciu

Frona de servlciu conttne douo drcuite independente.

Doco unul dintre circutre se defecteozc, aulovehiculul poate fi fro not prin lntermedlul celuilalt circuit. Oaco ocest lucru se intCimplo. pedala de frano trebuie aposoto cu a forte considercblla pona va oparea eferrul

de fr6nare. Dlstontc de fronare vo fi mai more. Consultotl un service outortzot lnolnte de a continuo c616toria. Vo recomand6m Portenerul dumneovoosrre opel.

Pentru a osiguro cursa totolo 0 pedolel

de trona. mai ales in cazul defectorli unuia dintre circulte, nu cmplcsotl covocre Tn preajma pedalei de frana - vezi pcqino 155.

Cand motorul nu functioneczc, qststoreo frooorii vo devenl nefunctlonole dupo uno sou douo octlonort ole pedalei. Efecrul

de fronare nu esre redus, ins6 fronarea necestto o forta considerobll mai more. Este faorte important sa oveti in vedere acest orndnunt' cond ourovehkulul este tractot.

176 Frane

Verificoti functloncreo corectc a lompilor

de frono inolnte de a pornl in colotorie.

La outovehiculele dotote cu sistern

de verifieare *. lampUe de frano sunt verificote automat =vezr poglna 51.

Verrficoti eficoeltoteo franeloT 10 scurt tlmp dupe pornireo in colotorle, 10 vitezo redusc, foro 50 lncornodoti troficul. moi ales ccnd fronele sunt ude, de exernplu dupo spclcreo outovehiculului,

Nlvelullichldulul de tronl) trebuie verificot periodic. Ooeo nlvelullichidulul de frano esre preo scczut ~I frana de mono nu este rrcse, se oprinde lampe de control ((i))din ponoul de bard - vezl pogino 35.

Asistore 10 pornire 1n ponto :i: (HSA)

Sistemul fcdllteozo pornlreo pe suprotete indlnote. Oupo eliberareo pedolei de frana, doco nu este tros6 frano de mono, franele suritellberotenumoi dupll2 secunde.trnedior ce se dezvolto 0 occeterotte sufic1ento pentru a impiedico ruloreo cutovehlculutul inapol. frllna este eliberotll.

.&A vertisment

Lampo de control 0 sistemului de fronare m Lcmpc de control se oprlnde 10 cuploreo contoctului doco frono de mona este troso sou doco niveluilichidulul de frono

sou de ombreiaj este preo scllzut. Nlvelul lichldulul de Frona -vezl pogino 252

in cozul outovehiculelor cu tronsmlsie Eosytronic *. lompo de corrtrol lurruneczc Interrrutent timp de cateva secunde docc nu a fast decuplot contcctul SQU daco fronCil de mona nu este troso .

.&A vertisment

Ooeo lornpo de control se aprinde ~i frono de mono nu este troso. Opri!i. intrerupetl colatorio imedict. Consultoti un atelier

de service, Vo recomondorn Portenerul durnneovcostro Opel

Sistem ontiblocare frane (ABS ell Sistemul ABS n10nitorizeOIQ continuu sistemul de fronore ~i prevlne bloeoreo rot/lor, tndlferent de tipul suprofetel de rulore

~i de oderentc onvelopei.

incepe so regleze presiunea de fronore cond o rooto prezinro rendln!o de blocare. Autovehiculul pocte til controlot ~i in cazul unei franor; bruste, de exernplu, intr-o curbo sou 10 evitoreo unul obstccol, Chior in cozul unei franarl violente, sistemul ABS foce posibila evitoreo unul obstocol fllra

a f necesoro ehberorec pedolei de frana.

Cand sistemul ABS efectueozo reqloreo fronorii. se sirnte a "lbralle a pedolei de frena $1 se oude un zgomot speciffc procesulul

de regloj.

Frano de mono

intotdeouno tr<Jgeti ferm frono de mona. La porccreo in ponto, trogeti frono

de m&n6 cat moi term posibil.

Frono de mono meconico are efect osupro rottler din spate. Se blocheozo automat cand este trose,

Pentru 0 elibero frana de mono, trageti de rnaner In sus. cpesott butonul

de deblocore din mcner ~i impingeti complet in jos.

Pentru 0 reduce forte de octionore, opcsof simulton ~i pedolo de (rono.

Pent ru froncre optirnc tineri opcsoto pedolo de frona pe intreogo duroto a procesului de frii.nore. nelucnd in considerore pulsoreo pedole .. Nu reducetl forte exercltcro osupro pedalei de frano.

Prezento acestul sistem de slguranto nu trebuie 50 vo tenteze so cdoptott a maniera risconto de conducere

a outovehfcululul,

SigLJronto in Irofic poote fi obtlnuto exdusiv prin odoptoreo unel rnonlere responsobile de conducere a outovehicululul.

Frane 1n

Lampo de control (@)pentruABS

Lompa se aprinde tlmp de cctevo secunde 10 cuplarea contcctulul. La stingerea mdrcotorulul, sistemul esre functioncl.

Doce lcrnpo de control nu se stinge dupe corevo secunde sou se oprinde in lirnpul mersulul, indlce a defecjlune 10 slstemul ABS, Srsternul de frcnore vo functicno In

con lnuore, dorforo ASS,

Autoverificore

DupO fiecare pornire 0 motorului, se poote ouzi cum sistemul executa outoverlficoreo imedior ce vehlculul se pune in rnlscore

~i se deploseozc cu 0 viteze rnoi mare

de circo 3 km/h,

178 Jante, anvelope

Defectiuni

&Avertisment

Daco existo 0 defectiune In slsrernul ABS, rotlle se pot bloco 10 a Ironore neoblsnult de brusco. Avantojele slsternulul ABS nu moi sunt utilizobile. Autovehiculul nu mai poote Ii controlot ~i poate intra in deropaj.

Remediofi COUZQ defec.tiunli. Va recomendorn so va consultotl Partenerul Opel. Componento de outodiagnosticoreo integrato in sis1em perrnlre remediereo ropldo 0 defeqiunilor.

Jante, envelope

Anvelope. , , , ,." , , 178

Schimbareo tipului de onvelopOfJonto .. , 178 Presluneo in onvelope.............................. 180

Stereo onvelopelor ~I a jontelor 1 B 1

Anvelope cu floneurl inlMte (RFT) *..... 183 Anvelope de iamo :1:................................ 184

Copccele de roti * '84

Lonturile ontideropente _.. 184

Puteti continuo calotorio. dor este necesor so conduce]! preventiv.

Anvelope

vezi pogino 275 pentru lntormotti despre orrvelopele potrivlte ~1 restrictille oplieoblle.

Anvelopele rnontcte din fcbrlco sunt odoptote 10 soslu ~i osiguro contort

~i siguronta optime.

Schimbareo tipului de anvelopo/jant6

inarnteo schlrnborf onvelopelor sou [cnrelor cu uno diferita, ceref sfeturi despre posibililotile tehntce, va recomand6m

so va ccnsultott Portenerul Opel, core poote so va deo S 0'1 uri despre modlflccrile necesore,

Doco sunt utllizote envelope eu dimensiuni dlferite de cele ole onvelopelor montote

din fobrlcojie, este posibila neceslrotec reprogromllril vltezometrului digital pentru

a osiguro ofisorec vitezei corecte.

LhA vertisment

Folosireo onvelopelor necorespunzcroore peale duce 10 occidente SOlI la onuloreo certificotulul de inmolriculore.

Aurovehicule cu anvelope cu flancuri int6rite*

Cand schlmbcf rotile. de ex. cond Ie schirnbojl cu eele de iornc, utJlizoti envelope run-flot deoarece nu benefklof de recto

de rezervo sou de kit de deponore

a onvelopelor.

Vehieule echlpote cu motoore Z 10 XEpl); Anvelopele run-flat nu pot fl monrore pe loote puntile spate. Vo. recornondern Portenerul Opel.

Anvelope eu floncuri into rite :1< -vezl poglno 183.

1) Dertumire comerclol6 _ vezl paglno 264.

Jonte, onvelope 179

Montore anvelope nai

inlocuitl anvelopele noi in perechl sou - preferobil - in set intreg. Asiguraji-vQ co anvelopele rotilor de pe oceeosi punte sum

• de morime ldentico.

• de ocelosl tip,

• de oceecsl fcbncotle,

• ~i au ocelosl model 01 suprofetel de rulore, Mantatl anvelopele directionole astfel inc:6tso se roteoscc in directie de deplosore, Dlreqia de rototte este lndlcato de un stmbol

(de exernplu, a sogeo1o) pe partea loterclc a anvelopel.

Anvelopele care au fost montote in sens Invers directlei de mers (de exemplu, lo inloculrea unei slnqure envelope) vor trebui montore cored cat mai cur6nd poslbil.In ocest lei,

se poi utilizo 10 maximum praprietotile care decurg din deslqn-ul onvelopelor.

180 Jante, anvelope

Presiunea in onvelope

VerifiGoti presiuneo in envelope, inclusiv

10 roota de rezervo, eel putln 10 fleeare 14 zile ~l inoinie de fiecore c610torle lungo; onvelopele trebule verfficcte ~ 10 inceputul sezonulul reee. Nu ullotl so verificatf anvelopa rotii de rezervo *-

Utilizati cheia de ventll pentru desuruboreo mai usoorc a copocelor ventllelor. Chela se 0116 pe porteo interioar6 a clopetel busonului rezervorulul de combustlbil.

Anvelopele cu flanc:url intarile (run-flor) ;I: nu trebuie comblno1e cu onvelope conventtonole.

LtAvertisment

Vo recomondcm CO inlocuirea pneurilor sO fie efectuoto de Partenerul dumneavoastr6 Opel, core este fomllicrizot eu normele legale relerltoare 10 casarea cnvelopelor uzote ~j poore ojuto osrfel lo pratejorea rnediulut incanjurotar ~I 0 s6notarn durnneovoostro.

Unele morcl de envelope sunt p~zute

cu marginl tclonote pentru a prevers deterlororec [ontelor din alloJ. Doca se utllizeozo copcce de rali pentru ]ante din ore! pe care sunt montate envelope cu morgllll! tclonorc, trebuie respectate urrnetoorele conditll:

• Se vor utillza copace de roti ~i anvelope oprobote de Opel pentru cutovehlculul respectiv, core satisfac cerintele pentru comblnotlo Janto-onvelope.

• DacO copocele de roti ~; onvelopele utillzate nu sunl oprobatede Opel, pneurile nu trebuie trebuie s6 alba marginea falonatO.

LtAvertisment

U'tilizareo cnvelopelor sou a copoc:elor

de rati neodecvote poole ontreno pierderi bruste de presiune In onvelope si,

in conseclntc, accidente.

Presiuneo In 'mvelope - vez I po gina 275

~i eticheto adeziva * pe Interiorul elapetel rezervorulut. lnloculf etlcheta odezive dupe monterea unor envelope cu dimenslunl dilerite de c Ie ariginale.

Nu reducetr presiuneo in envelope dadi acestea sun! cotde, in eoz contrar, prestuneo paate so scodo sub limitele admise 10 roarea anvelopelor,

Dupo verificereo presiunil in envelope. stronge!i copocul supopelor eu ajutorul chei desupapo.

Presiuneo necorespunzlltaore vo ofecto siguranla ~i manevrabilitatea autovehiculului, confortlJl ~I cansumul de combustl!;>il

~i vo duce la uzoreo premature a anvelopelor.

Preslunea prea sCOzutq poote duce

10 incalzireo ~i ovoriereo interne

a cnvelopelor, ov6nd co rezuhot seporcreo benzii de rulcre a anvelapelor ~i chior

o explozle, 10 viteze marl.

Jonte, onvelope 181

Defectele oscunse dir'l envelope nu sunl el"rminote prin corectorea presiunii

de umflore a ocestoro.

&Avertisment

Presiuneo incorecto in envelope poa e couza 0 pono de coucluc,

182 Jonte, envelope

c

Verjficati periodic anvelopele pentru

a descoperi eventualele detenor6ri

Iccrpun strclne, g6uri, toieturi, fisuri, protuberonte in peretii lotercli), Veriflcoli ro111e pentru depistoreo eventuolelor deterlorcri,

ln cozul deterlororf sou uzurll neJustificote, opelctt lo un atelier de service auto.

V6 recomondcm Portenerul

dumneovoostre Opel.

Deteriororeo onvelopelor poate duce

" • r 10 explozia aceSTora.

Storeo onvelopelor ~i 0 jontelor Conduce]! cu vltezo redus6 peste proeminentele cu muchli din corosabil ~i pe cot poslbil, In unghl dreptfOTI:I de ocesteo. Conducerea autovehiculului peste muchii oscutrre poote provoca opqritio unor defecte oscunse 10 oovelope ~i jante. core vor deveni observabile oblo ulterior.

La porco reo outovehlculului, asigurati·v6 co onvelcpele nu sunt presate de bordure rrotuorulul,

Grosime suprofotd de rulare

Verlficc]! Tn mod regulat grosimea suprofetel de rulore

Daco anvelopele din fol6 sunt mol uzote decal cele din spate, se recomonda schimboreo ocestoro cu cele din spate

~i vice verso.

Ccrecto]! presiuneo in onvelope. La vehiculele echipote cu sistern de detectors 0 pierderllor de preslune ln onvelope *, initi<;!llzoti sisrernul -vezl poglno 173.

Din motive de siguront6, onvelopele trebuie inlocuite cand uzuro lordepcseste 2 sou 3 mm (penrru onvelopele de lorna: 4 rnm).

, 'J'~

Adcncirneo minima odmislbll6 a profilului [1,6 mm) Q fost otinso cond onvelopele 5-0U uzot ~a~o 10 oocritlo primulur mdlcotor rrwl' J.ln Interiorul profilulu] suprofetel

de rulare a onvelopel, 10 Intervale ego le, se aflo lndicotorf de uzurc ai onvelopel. Pozitio lor este indicat6 prin mareo)e pe pererele lateral 01 anvelopei.

I) TWI: Tread Wear tndicotor IIndlcutor de uwm a suproktf!i de "-'lore)

&Avertisment

lnstructiuni generale

• in cowl anvelapelor uzate, perkolul de oevoplanore esre mol more.

• Anvelopele se uzeoze in tirnp, chior doco sunt foloslte foorte puttn sou chior deloe. o rooto de rezervo core nu a fost utilizoto limp de 6 ani poote fi foloslto numol in caz de urgento; conducetl cu vrtezo redusc

ell 0 ostfel de recto.

• Nu rnonrof nlclodcro envelope 10 mono

a doua, despre a corer comporrcre sl grad de UlUro nu ovett cunostlnro.

• Penrru 0 nu impledlca r6cireo fronelor, tOl05iti numai capoee de roti oprobote pentru outovehiculul durnneovoostro.

Jente, envelope 183

Denumire envelope legend6:

de ex. 185/65 R IS 88 T

185 0 lotimea onvelopel in mrn

65 ~ Roport sectlune nonsversclo (report inoltime Ilcrime) in % R a Profll: Radial

R = tip; RUn Flat (envelope eu floncurl

inrarite)

15 = diometrul jontel in toli 88 = indicele de inearcore

de exernplu: volooreo 88 corespunde mosei de 567 kg

T = cod vitez6

Were codului de vltezo:

Q pone 10 160 km/h s Pona 10 180 km/h

T P6"a 10 190 krn/h

H Pona 10 210 km/h

V Pano 10 240 krn/h

W Pone 10 270 km/h

184 Jente, anvelope

Anvelope cu flancuri intarite (RFT) *

Anvelopele CU flancuri Intarite (run-ftat) ou tloncuri ronforsate, ceeo ce inseomn6 c6 pot f uHlizote lndlferent de situotie, ehlordoco nu exlsta preslune in envelope.

Anvelopele Run-flot se pot manto door

pe vehrculele dotote cu sistem ESP®Plu, *

~i sistern de derectore a pierderilor

de preslune in envelope.

&Avertisment

Chior $i 0$0, preslunea in envelope cu tloncurl intarite rrebuie verlficote eu reguloritate.

Verifieoti presluneo in onvelope eel purln

o doto to 14 zile ~i inalntea unei calatorii mal lungi; verlficoreo trebuie etectucro cand anvelopele sunt red.

Nu utllizajl kitul pentru depanoreo anvelopelor.

Slsternul de detectore a pierderilor

de presiune in envelope * - vezi poglne 172.

Anvelepele cu floncuri lntorlte pol

fl recunoscute=- in functle de producotor

- cu ajutorLJI rnareajului de pe floncul onvelopei, de exemplu ROF = Dunlop RunonFlat sou SSR • Self Sl.!ppartlng Runflor Tyre (Continental).

Anvelopele Run-flot pot fi utilizote numol in cornbinotle eu [onte din oho] onqmole Opel: ocest lucru este valebil ~I pent roJ orwelopele de iarna.

Conducereo cu 0 onvelopO deteriorato Pierderea presiunii in anvelopO este ofj~atli de slsternul de detect are 0 pierderilor

de presiune in envelope :;:.

Doco nu ellisto presiune In onvelopd, puteti continua totu~i sO va deplasoti

• cu 0 vltezc de maxim BO km/h,

• pe 0 dlstant6 de maxim BO km.

&Avertisment

(and conduceti eu envelope dezumfloto, nu dep6$iji viteza de 80 krn/h sou 0 distanta deBO km.

Vehiculul va fi mult mar dlficJl de controlot, or distonja de fr6nore va fl mallunga-

Adopto]! stllul ~I viteza de deolosore

10 candipile de rulore respective.

Anvelope de iarna *

Penlru Informatii;n leg6turo cu schimbarea sou inlacuirea orwelopelor - vezl pagTnol78.

Urniterl - vezi paglnlle 183, 275.

Anvelopele de iorna 1mbun6tojesc siguranto 10 temperaturl de sub 7 ·C, de oeeeo este indlcatc'l rnontoreo lor pe toate ratile.

Designul anvelopelor de vor6 implico limitan in conducereo pe timp de lorna.

In cczul In core vltezo maximo odrnlso pentru anvelopele de ierna este mol mica decal ceo a vltezei rnoxlrne nornlncle Q autovehleululul, un avertisment referitor 10 vitezo maxima odmlso penrru envelope trebuie amplasat

in cornpul vizuol 01 ~oferuluil).

Deco utillzeri o rootc de rezerve echlpafo

cu envelope de vord, manevrabilltotea outovehicululul peale fl otectore, in spedcl pe suprofetele olunecocse. AnveJopa defecta trebuie ;nloeuito, ior rooto respective trebule echilibroto ~i montota 10 outovehlcul

cat mol curiind posibJl.

1) VoriOla de 10 loro 10 lara, in funetle de leglslotio nar1onol6.

Capacele de roti *

in cazul in core copocele de ro]! ~i anvelopele utllizote nu sunr aprobote de Opel, asigurati-vo ~6 onvelopele nu au marginea talonato - vezi pagina 179.

l.onturile antiderapante

Restrlctll ~i lndlcottl, vezl pogina 275. Lanturile ontlderopante surrt perrnlse numol pe rotlle cu troctlune (rotlle din fota). Acestea trebule montote slmetric pe envelope pentru a obtlne 0 flxore concentrlco.

Utilizotl numai lonturi cu zole fine, core

nu odaugo mai mult de 10 rnm 10 diametrul rotllor sou 10 groslmeo ccestorc

(Inclusiv dispozltlvul de fixore).

Vo recornondcm so va consulter!

Partenerul Opel.

Jante, anvelope 185

in cozul jantelorde otel, copocul rO~1 poate intra in contoct cu lon!,ul onflderopont

~ poote f deteriorot. Demontof ccpccele de reate - vezl pagino 213.

Lonturile onttderoponte pot f folosite pano 10 viteza de 50 km/h. pe drumuri forClzopado ~i numai pentru timp scurr, deoorece pe suprofctc dura a corosobtlulul se uzeczo repede, ceeo ce poote provoco rupereo lor.

Scanned b Yeti

Rooto de rezerva de uz temporor

t.orrturlle AU patn utllizote pe rooto de rezervc de uz temperer. Daca este necesorc utlllzoreo lonturilor cnrtdercponte dupe. dezumflareo onvelopel unel rotl foto. montati rocto

de rezerva tempo-oro in locul uneio dintre rotiledln spate. $i rnontof rooto dln spate in locul rotil cu envelope dezumflcrc.

Pentru observotli referitoore 10 roo to

de rezervo - vezl pogino 211.

Inlocutreo (otllor- va rugom sa consultotl pagil10 213.

Ccrectotl presluneoln envelope Sistemul de derectore a pierderilor de preslune

in envelope *- vezi paglno 172.

186 Tractarea unei rulote sau remorci

2007

Troctorec unei rulote SOU remorci

.chipomeM de traetore *_ _ 186

Echipclment de traetare eu corlig de

rrcctcre demantobll * 187

Depczltorec carllgulul de rrcctore 190

lnearcareo rulotei sou a rernorcii 190

Sarcina pe cuplojul de tractore............... 191 Sorcino pe punteo spote in limpul

troctorii 191

Preslunea in onvelope.............................. 192 Coroctertstldle conducerf

outovehlcululul, sugestii referltoore

lctrocrore 192

Pornlreo in pontd 193

&Avertisment

Nerespectoreo ccestor fnSlru.c:tiuni pocre provoca occidente ee pot fJ fatale. Posogerii trebuie sO fie lnfcrrnotl corespunzotor

in ocesr sens,

Pentru rnformot)l reterltoore 10 dimensiunile pentru montareo echipomenrulul de trocrore - vezi !loglnlle 280.

Echipament de troctcre *

Utillzotl numoi echipoment de rrcctore oprobot perrtru ourovahtculul dumnecvoostrc. Vo recomcndom so incredinfari montorea echipomentului

de troetore PartenerulLJi dumneovoastro Opel. core vo vo consilio in privinta unor poslblle sarcini tractate 'TIai marl. Portenerul durnneovoostre Opel define mstructiunl referitaore 10 montorea echlpornentului

de tradore ~i 10 eventuolele modificori necesore 10 outcvehkul core otecreozc sisternul de roelre, ecronele termlee ~i olte echipornente.

&Avertisment

C6rliguJ de tractore trebuie demontat cond nu este u1'illz;Qt.

Tractareo unei rulote sau remorci 187

Echipament de tractare cu carlig de troctore demontabil * Depozitoreo carligului de troctore

C6rllgul de tractare se oflo Intr-o cutie depozttoto sub rooto de rezervo ~I asigurotEi cu 0 chlngo *.

Lo vehiculele dotate cu kit pentrlJ deponarea anvelopelor *, c6rligul de tractare se otlo intr-o cutie fixate cu ojurorul unel chlngi intr-un comportiment 01 portboqojului

- vezi pogina 190.

188 Tractorea unei rulote sau remorci

Veriticoreo tenslunH cuplojului sferlc

• Moneto ratotivo se sprljfno pe corligul detrccrore,

• marcajul verde 01 manetei rotative nu este vlzlbll,

• clemo de fixare din porteo supertooro Q c6rligulul de tractore este pozltionat6 spre interior,

• chela se otl6 in incuietoare.

'U9!

Montoreo corligului de troctore

Demontof capacul de pe bora de prorectle, 7mpingond ornbele cleme spre interior.

in coz.contror, corligul de rroctore trebuie renslonor inolnte de introdueerea in orfficiul

de montare: -

• lntroducef cheia in;nculel'oare $1 deblocotl corligul de tractore.

• in tlmp ce 1rnpingetf moneta ratotlv6 in c6r1igul de troctare rorltl-o spre dreopta pano se fiXealQ. Cheia ramane

In incuietoare.

EJiberati suportul ~i robcrctl-l tn [os, Scootetl capocul de etcnscre 01 orlficlului car!igului de rernorcore, Punerl copocul $i c6rligul

de remorcore in partbogaJ.

Montarea c6rligulul de tractore Introducejl c6rligul de tractore in supart ~i implnge!!-I ferm peno se aude un sunet specific core conftrmn fixqrea c6rligLilui.

Moneta rototive revine repede inopoi,

in pozttto InitlolO .

&.A vertisment

Nu otingetl rozeta cond IntroduceJi corllgul de troctare- perical de cccldentore.

Troctarea unei rulote sou remorci 189

Marcolul verde 01 monetel rotative este Vizibil, Blocotl c6rligul de troctore ~i scoote]l cheia.

Important

Veriftcati corecfitudineo montcrl] cariigulul de troctcre:

• Morcojul verde 01 monetel rotctive esre vlzlbll,

• Spotiul dlntre rozeto ~I co(llgul de trod are esre vizlbll,

• C6rligul de troctore trebuie sO fie fixot ferm in orltlclul de montare.

• Corligul de rroctore trebuie ~ fte bloeot ~i chela so Ie scocso.

&Avertisment

Troctoreo unel rulote/remorei este permiso numoi cu un c6rllg de troctare cored monrot. Cond eorligul de trocrore nu poate fi montol corect, opefotl 10 un atelier

de service. Va recornondcrn

Pcrtenerul Opel.

Inelul penrru coblul de frana detcsobil

in cozul remorcllor cu frane, orcsoti coblul 10 carligul de remoreare. vezl poqino 192, ~i indicotio din figure 18397 S.

190 Troctoreo unei rulote sou remorci

Demontarea carligului de troctore lntroduce]i cheia in [ncuietoore ~I deblocotl corligul de rrcctore,

In limp ce irnpingetl moneta rototivo ;1' c6rligul de rrccrore rotitl-o spre dreapto pona se [ixeozo, troget' in ios c6r1igul de trcctore pentru 0-1 demonta !il osezoti-l in portbogoj - vezl pagina 190,

Puneji 10 lac cqpacul in oriticiul c6rligului de troctore. inchideti suportul- vezi

pagina , 87, figura 18390 S. A!?ezoti Gapocul pe bora de protectie ~i implnge!i ambele clerne spre exterior.

Nu utillzof dlspozltiVe de spclore cu Jet de oburl sou olte dlspozitive de spclore ou presiune pentru a cu(ot,a corligul

de trcctore.

Oepozitareo corligului de troctore Punet! capo cui de prorectie peste moneta rototlvo ~i fixeti-I eu cheic. A~ezoti coriigul de remorcore III cutle.

Punef cutia 16ngo truso de scule, in spotele ratli de rezerva :1: ~I oslqurotl-o cu chlngo

de prindere, vezi paglna 187, figura 18388 S.

La vehicillele dotote cu kit pentru deponorec onvelopelor *. c6r1igul de rrcctore este oSigurot eu ojutorul unei chingi, intr-un comportiment '01 partbagojului.

incarcoreo rulotei sou 0 remorcll'" Sorclnllepcrrutstblle ole rulolei/remorcli deplnd de motor ~I nu trebuie depcsite, Sarcina ruler ./remoreii este dlferento dlntre moso bruto a rulctel/remorcii ~I volooreo ineorcoril pe cuplclul cu vehlculul. La verlficorec mosel rulotel/rernorcn, nurnot rottle rulotel/remorcll- nu ~I rooto dlspozlttvulu'

de cuplare - trebule sa steo pi! cpcrotul

de eClI1tarire.

Moso perJ11isii a rulotei/remorcl1 perrtru cutovehlculul dumneovoostrc este mentionato in documentele outovehkululu]. Exceptcnd srtuotiile cand se Indica eltcevo, potf urcote ponte cu lndlnotle

de maximum 12%.

II Re5pedoti ncrrnele In vigoore 10 nlver ncrlonol.

Troctoreo rulotelor/remorcilor ovond meso mo~ima admls6 este recomcndotc numai soferilor cu experlenre cdecvoto in acest domeniu.

Mos(I maxima odmiso a ruloteeremorcli este v61abila pentru ponte eu inciina'tii .n limitele specificate ~i oltitudini de p&no 10 1 DOO metri peste nlvelul rnorii. Avend in vedere co putereo motorulul seode a data eu cresterec ohit\.ldinif din couzo mrefierii oerulul, [nOSO maximo admiso pentru rernorcore vo trebui reduso cu 10% pentru fieccre !ODD metrl olfitudlneln plus. Moso trcctoto nu trebule red use 10 conducereo outovehkulului pe drumurl eu indinatie mica (sub 8%,.de ex"

pe outcstrozl).

Troctarea unei rulate sau remorei 191

Maso rulatei/remorcii plus moso brute

a outovehiculului nu trebuie sO depcseosco moso maxima outorlzotc pentru onsomblul outovehkul-rernorcc. De exemplu, doco meso bruta odrnlso a outovebtcululul este utilizpt'o 10 moxirn, ruloro/rernorco poote fj incarcota numai pana 10 masa maximo total6 odmiso pentru onsornblul outovehicul-remorcc. Moso rotolo moximo admisa penrru cnsornblul outovehkul-remorco este Indicate pe plocuta de ider]lificare -vezl paglno 262.

Sarcina pe cuplajul de tractare Sarcina pe ccirligul de tractare este forte

pe core 0 exercite ruloto/remorea pe c6r1ig. Aceosto forta poate fi modlftccto prin

dlst rlbutlc lncorcaturii din rulot6/remorco.

Sorcino maximo pe cuplajul sferle (55 kg) este specificato pe plecuto de identificare

a echlpcmentului de tractare ~i in docurnenrele outavehiculului. tncercotl so ab\ineti sarcina maximo, in special c¢nd trccrof rulote/rernorcl cu greutote more. Sarcina pe corligul de tractore trebuie

so fie de minimum 25 kg.

C6nd mcsurott cocsoreo pe cuplajul

de troctore oslguroti-va CO bora de troct'une a ruloteifremarcii incorcote este 10 cceeosl 1nliltlme cu cuploJul sferic ccnd vehlculul este inci:ireat. Aces! lucru este foorte Important pentru rulotele/rernorclle cu punte tandem.

192 Troctarea unei rulote sau remorci

Presiuneo In anvelope

Mariti presiuneo in onvelopele outavehicululul core efectueozo remarcareo 10 volooreo spectficctc penlru incorcore maximO - vezi poglno 275. VerificOfi presiunea in anvelopele rulotel/rernorcn $1 a rolll de rezervo.

Sarcina pe puntea spate in timpul troctorii

La tractarea unel remard cu outovehiculul incorcot camplet (lnduslv posagerii), este pasibila depcsirec sorciriii moxlrne odmise pe pun tea din spate cu 45 kg (pentru moi multe lnforrnojll, vezi placuro de identificare

sou dacumentele outovehkululul)

~I a greutatea brute maximo permlse

a vehicululut cu 50 krn. ooce se depcsesre sorcina maxima perrnisc pe puntea spate, vlrezo maximo de deplasore permlsc este

de 100 kmlh. Doco existo restriqii de vttela perrtru vehiculele cu remorcc, acestea trebuie respectcte.

Coracteristicile conducerii autovehiculului, sugestii referitoore 10 tractare

in C07.1)1 remorclloerulotelor echlpate cu frane, otosort ccblol de frana detoscbll de inelul

de prlndere.

lnainte de ctosoreo rulotei/remorcll, ungeti sfera ciirligului de trocrore. NI) ungerl corligul de tractare dcco este utilizot un stoblltzotor ce octtoneozc asupra sferer Ciirllgulul de troctore perrtru otenuoreo ml~cqrii de serpuire,

Verlfico~ s.stemul de llurrunore 01 rulotei/ rernorcil Tnolnte de pomlre. Lcmpile de ceata sunt dezactlvate ouiomatla troctoreo unei rulote sou a unei remord.

.Remorcile cu semnallzatoore de dlrecjle

cu LED-uri trebule prevozute cu un slstern core 56 permlta monitorizarea lampilor co bec:url de colltote cornerclole.

Lampi indieotoare semnalizotoare dlreqie - vezi paglna 33,

Sistemul de csisrore 10 porcore ::: este dezocrlvor 10 rroctareo unel rernorcl sau rulote.

Monevrabilitatea este in more masuro Influentato de In~arcoreo rulotel/remorcil. in c:onsecinto incarciitura trebuie oslquroto bine 7mpaHiva clunecorll ~i rrebure plosorc, doc-a este postbil, in centrul rulateifremorcii chier deosupro oslel,

in cazul rernordlor cu un control redus 01 dtrectiei precum ~i In cozul rulotelor

cu 0 greutoteo brute maximo perrnisd mai more de 1.000 kg, nu trebule depa~ita vrtezo de 80 km/h; in functle de grodul de frecore, este recomondabil folosireo unul ornortlzor.

Evitoti dep~lrea vllezei de 80 km/h daea este paslbil, chior doco in taro unde circulotl esre permiso 0 vlteza de deplesore mo! more.

Asigurali-vo co ovep suficlent spopu

lo obcrdorec curbelor ~i evitotl rnonevrele bruste.

Doco rulata/remarco incepe so serpulosco, conducejl mol lncet, nu lncercof so corectoti dlrectlo, daariranorl usor doco este necesor.

Daco este necesoro fr6norea de urgent6, aposerl pedolo de frona 10 maximum.

VO reomintim co distonto de fronore a unul outovehicu' ccre trccteozc a rulofo/remorco este lntotdeouno mai more decct distcnto de fronore a outovehkulelor f6ro ruloto/rernorcc

Troctoreo unei rulote sou remorci 193

La deplosoreo in pantll descendento, frcnele sun, considerobil mol sollcircte cqnd troctojl o rulotc.rernorco. Din crest moriv, coborott

in oceecsi rreapto de vrtezo eLI core ati urea ponto, 10 a vlrezo similoro cu ceo de urcore.

T rcnsnnsto automata * sou Easytranic *

in modu! outornot vo selecto progromul

de schtmbore a treptelor de vitezo cu elect oprlrn de frQr;lo de motor.

Treptele de vitezli 3, 2 sou 1 potfi selectote $i manual doco este necesor.

Ventilatorul de racire este actio not electric. Co atore, purerea so de rocire este inc;!epender)tli de turotlo motorulul.

Avond Tn vedere contitate considerobllc

de e61duro produso in tirnpu] urcorl1 pcntelor, nu schtrnbotl lntr-o treopto inferioarC'J doeil vehiculul poote urea foro probleme porno lnrr-o treopto superloorc,

Pornirea in ponta

La outovehiculele cu tronsnusle outornoto, +urotlo ceo mol fovorobtlo cand pornlti

in POl1to se situeazo intre 2500 ~i 3000 rpft'l pentru motaorele pe benzine, respectiv intre 2000 ~i 2200 rpm pentru motoorele diesel. Iv\entineti turotlc consronto, ellberojl treptot pedala de ombreJoj (prin olonecore), ellberojl frcrno ~I occelerotl, Da[O este pasibil, turmtio motorului nu rrebule so sccdo in timpu! ocestei proceduri.

Lo ourovehlculele cu trcnsrnisle automata * SOLI Eosytronic * in madul automat, oposotl pedalo de cccelerotie 10 maximum.

194 Portbogoj de ocoperls, Sistem pentru fixorea bicicletelor

Portbagaj de ccoperis, Sistem pentru fixarea bicicletelor

partbagqj de ocoperls :{: 194

Sistem pentru fixorec blckletelor *........ 195

lnointe de parnirea de pe lac in candifii extreme (Tneercore more ~i teren muntos

eu Incllnotle more), apritl taji cansumatonl elecrnci a corer functionore nu este necesor6 (incolzireo lunetei, sistemul de cllmcttzore *, incolzirea scaunelor foto *1.

LhA vertisment

Nerespectorea ccestor lnstructiuni poate provoco occlderne ce pot Ii fatale. Posogerli trebule so fie Informoji carespunziitor

in aces! sens.

Portbogaj de ccoperis *

Din motive de siguronia ~i perrtru 0 preveni deteriaroreo ocoperisulul, 'i/O recornondorn 50 folasiji un portbagoj de ccoperls original Opel oprobot pentru outovehicuhJlul dumneovocstrti, Consultof Pcrtenerul dumneovoostro Opel,

Montoii partbogojul de ocoperls conform In>tru~tiuniJar onexote.

Sugestii pentruconducere c vezl pagina 154.

impingetl copocele ce rnoscheozo suporturile portbagajulur de ocoperis spre spotele vehiculului cu ojutoru! cheii pentru copocul de ventll. Pentru loccltzorec cheil,

vezi poglha 180.

MO[1tareo parlbagoiulLJLdeacoeerl~ * Eiiberotl ccpocele core rncscheozo orifi~irle de montore a portbogaJului de ocoperis prin 91i50reo cursoorelor In dlrecjia indicate

de s6geot6 (eu ojutarul unei monezi sou

ml unui obiect similar) ~I indeportati copocele, Pentru inchldereo orifidilor de montore, lntroducett cepcceleto porteo trootcle

a ocestoro ~i fixatl cursaorele in parteo posteriaaro.

Fixo!'1 porrbogajul de ocopeds in puncrele eorespunt6toare. vezl instruq'iUnile llvrote lmpreuno eu portbagojui.

Portbagoj de ocoperis, Sistem pentru fixareo bicicletelor 195

Sistem pentru fixcreo bicicletelor * Acest sistern permrte fixareo blclcletelor pe dispozitivul extensibll din intenorul podelei.

Sarcina maximo este de 40 kg.

C6nd nu falosltl dispozitlvul, ocesto poote fi irnpins ina poi in podeauo vehkulului.

o cosetc multlflmqlonal6 * va este oferit6 co occesoriu pentru ocest slstem. Nu este permJso ransportareo altar obiecte.

Oispozitiv extensibil pentru fixareo bicicletelor

Oeschldetl hayonul- vezj po gina 65.

.&A vertisment

Nlcl 0 persoonc nu trebuie s6 stea in zona de extensie a dispozitivului de fixare

a bickletelor: pericol de ron Ire.

Troge!i in sus moneta de ellberore. Dlspozltivul esre elJberot ~r este imprns repede spre exterior.

196 Portbagaj de ocoperis, Sistem pentru fixoreo bicicletelor

Montoreo lompilor de pozltle

Mol intoi scooten 16mpile de pozltie spate ~I fala din comportimentul de depozltore.

Trageti dlspozitlvul completafor6, pone se aude un semnal de contlrrnore.

Verlficcr~ co dispozitivul s6 nu poota fi Irnpins spre interior foro octlonoreo rnonetei

de eliberore.

.&A vertisment

JJJ )

Rldlcatl suportul becului localizet pe spotele 16mpil de pozltie.

a "

Instalareo oblectelor pe dlspozitivul

de fixore a bieicletelor este permis6 nurnoi doco sistemul este blocot in pozitte. in COl. contrar, nu instolati niei un object

~i impingetllnapoi dispozltlvul. Solicltoti ajutor collfkot de 10 un atelier de service. Va recomondorn Portenerul Opel.

Apasati monefa in jos s! irnpingeti suportul beculul in Ioccs atot COt '10 permite.

Fxecurcri oceosro procedure pentru ambele 16mpi de pozrtte,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful