You are on page 1of 4

Zdolnoci Fazy

Umiejtnoci: Za kadym razem, kiedy


zawodnik wchodzi w posiadanie piki, jego
Sprawdzania Wyniku meneder moe natychmiast skorzysta
Menederowie musz rozpatrzy wszystkie zdolnoci z symbolu umiejtnoci przedstawionego
fazy sprawdzenia wyniku, ktre zapewniaj kibicw na pice, przerywajc tur aktywnego
menedera. Symbole umiejtnoci s rozpatrywane
za wygranie lub przegranie rozgrywki, po wykonaniu
zgodnie z normalnymi zasadami. Po rozpatrzeniu
kroku Okrelenie Zwycizcy. zdolnoci, tura aktywnego menedera jest
kontynuowana.
Gra Dla Dwch Wane: Za kadym razem, kiedy zawodnik wchodzi

Menederw
w posiadanie zakltej piki z symbolem obowizkowej
umiejtnoci (takiej jak oszustwo), jego meneder musi
rozpatrzy t umiejtno.
Podczas przygotowania rozgrywki dla dwch graczy naley
stosowa si do wszystkich zasad przygotowania rozgrywki
z gry podstawowej z nastpujcym wyjtkiem:
Twrcy gry
Podczas przygotowania talii Magazynu Spike! naley potasowa Projekt rozszerzenia: Jay Little
razem wszystkie karty Turniejw z tego rozszerzenia. Tak wic, Specjalne podzikowania dla Briana Moli i Benjamina Little za cay
ich entuzjazm i wsparcie, oraz dla Jervisa Johnsona za jego wyjtkowo
rozgrywka dwuosobowa trwa pi rund. oryginaln twrczo.
Opracowanie rozszerzenia: Brady Sadler, Jason Walden
i Steven Kimball
Zasady Opcjonalne Producent: Brady Sadler i Jason Walden
Redakcja i korekta: Adam Baker i Brendan Weiskotten
Ponisze zasady nie s obowizkowe, ale mog by Dyrektor projektu graficznego: Brian Schomburg
Projekt graficzny: Dallas Mehlhoff
wykorzystane w rozgrywce, jeli zgodz si na to wszyscy
Dyrektor artystyczny: Andrew Navaro
menederowie.
Kierownictwo artystyczne: Mike Linnemann

Zaklte Piki Okadka: Lars Grant-West


Ilustracje: Erfian Asafat, Dimitri Bielak,
Zaklte piki zwikszaj rnorodno rozgrywek poprzez Alberto Bontempi, Joo Bosco, Mike Burns,
Vincent Devault, Anderson Gaston, Anna Ignatieva,
wprowadzanie rnych efektw piek. Podczas rozgrywki Taylor Ingvarsson, Jason Juta, Adam Lane, RJ Palmer, Paolo Rotelli,
z wykorzystaniem tego wariantu, w czasie przygotowania gry Folko Streese oraz Michal Teliga
naley usun wszystkie Znaczniki Piek z gry podstawowej Koordynator licencyjny FFG: Deb Beck
i odoy je do pudeka. Kierownik produkcji Eric Knight
Projektant wykonawczy: Corey Konieczka
Podczas przygotowania do wykopu w kadej fazie Producent wykonawczy: Michael Hurley
Wydawca: Christian T. Petersen
utrzymania, pierwszy meneder zbiera wszystkie Znaczniki
Wersja polska: Galakta
Zakltych Piek, zakrywa je i miesza, tworzc pul znacznikw
Testerzy: Tom Allen, Ed Beck, Logan Beck, Kathy Bishop, Glen Dake, Eric
zakltych piek. Nastpnie umieszcza losowo wybran pik Damron, Emile de Maat, Richard A. Edwards, Alan D. Ernstein, Sean Foster,
na kadej z kart Wydarze i Turnieju. Znaczniki naley umieci Scott Hankins, Anita Hilberdink, Haden Huffaker, Marshall Jansen, Stephen
Kalmas, Roeland Kegel, James Kniffen, Benjamin Little, Bas Mattern, Mike
na kartach odkryte, tak wic wszyscy menederowie wiedz McRoberts, Brian Mola, Eelco Osnabrugge, Debbie Poskin, John Poskin,
jakie premie zapewniaj piki w kadej rozgrywce. Jon Quinn, Frank Rodriguez, Matthew Slowiak, Chuck Thompson, Leon
Tichelaar, Marjan Tichelaar-Haug, Ron Valk, Sander van Schouwenburg,
James Voelker, Colin Webster, Ruud Wiegers, Zach Yanzer oraz Jamie Zephyr
Kady Znacznik Zakltej Piki zapewnia jedn z trzech
moliwych premii (oprcz dotychczasowego rozstrzygania Games Workshop
remisw): Si Sawy, kibicw lub umiejtnoci. Premia Meneder licencji: Owen Rees
wpywa na zawodnika bdcego aktualnie w posiadaniu Dyrektor licencji: Jon Gillard
piki na rne sposoby, opisane poniej. Dyrektor praw, licencji i projektw strategicznych: Andy Jones
Meneder wasnoci intelektualnej: Alan Merrett
Sia Sawy: Jeli zawodnik jest w posiadaniu
Blood Bowl: Meneder Druyny gra karciana, Naga mier Games Workshop 2013. Games Workshop,
piki w fazie sprawdzenia wyniku, podczas Blood Bowl, Naga mier, Blood Bowl: Meneder druyny gra karciana i wszystkie powizane marki, logo,
ustalania zwycizcy rozgrywki cakowita miejsca, nazwy, stworzenia, rasy i ich herby/przedmioty/znaki/symbole, pojazdy, miejsca, bronie, jednostki i ich
symbole, postaci i ilustracje ze wiata Warhammera i setting gry Blood Bowl s , TM, i/lub Games Workshop
warto Sawy jego druyny zostaje Ltd 20002013, w rny sposb zarejestrowane w Wielkiej Brytanii i innych krajach. Ta edycja zostaa wydana
na licencji udzielonej Fantasy Flight Publishing, Inc. Fantasy Flight Games, Fantasy Flight Supply i logo FFG
zwikszona o warto przedstawion na pice. to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe nalece do Fantasy Flight Publishing, Inc. Wszelkie
prawa zastrzeone odpowiednim wacicielom. Fantasy Flight Games mieci si przy 1975 West County
Kibice: Jeli zawodnik jest w posiadaniu piki Road B2, Suite 1, Roseville, Minnesota, 55113, USA i mona si z nimi skontaktowa pod numerem telefonu
651-639-1905. Prosz zachowa te informacje. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniej 36 miesicy ze wzgldu
w fazie sprawdzenia wyniku, jego meneder na drobne elementy. Faktyczne elementy mog si rni od przedstawionych. Wyprodukowano w Chinach.
TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWK. PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DLA OSB
zyskuje kibicw w liczbie przedstawionej W WIEKU 13 LAT LUB MNIEJ.
na pice.

4
Przegld elementw
Rozdzia ten zawiera szczegowy opis poszczeglnych
elementw gry.

Karty Zawodnikw
Wszystkie Karty Zawodnikw w tym rozszerzeniu
nale do Konsorcjum Mrocznej Magii (DSS).
Kada druyna zawiera po dwanacie pocztkowych
Kart Zawodnikw, z ktrymi rozpoczyna sezon.

Naga mier Karty Sawnych


Bob, nie wiem jak Ty, ale ja jestem naprawd
podekscytowany wejciem do ligi cakiem nowych druyn! Zawodnikw
Jasne, Jim! Doczenie Konsorcjum Mrocznej Magii Karty te tworz tali Sawnych Zawodnikw
do Zwizku Menederw Druyn moe sprawi, Konsorcjum Mrocznej Magii, pen wybitnych
e w tym sezonie padnie nowy rekord w liczbie ofiar! ligowych graczy oraz obiecujcych najemnikw.
Masz racj, Bob. Druynom Konsorcjum Mrocznej
Magii moe by ciko zapanowa nad zabjczymi
skonnociami dowiadczonych zawodnikw. Karty Wydarze
Poza zwikszeniem rnorodnoci talii

Opis rozszerzenia Wydarze, nowe karty zawieraj dodatkowo


nowy rodzaj wynagrodzenia Kontrakty.
Rozszerzenie Naga mier do gry Blood Bowl: Meneder
Druyny gra karciana zawiera trzy nowe druyny nalece do
Konsorcjum Mrocznej Magii (ang. Dark Sorcery Syndicate,
Karty Magazynu
w skrcie DSS), nowej dywizji Zwizku Menederw Druyn. Spike!
Rozszerzenie zawiera rwnie nowe moliwoci zdobywania Rozszerzenie zawiera trzy nowe nagwki
punktw dziki kontraktom Cabalwizji, a rozgrywka pozostaje oraz Turniej Dalekiego Albionu. Wrd
nieprzewidywalna dziki Zakltym Pikom. Dodatkowo w skad nowych kart znajduj si rwnie
rozszerzenia wchodz nowe karty do talii podstawowych, takie zamienniki kart Turniejw z gry
jak nowe karty Rozwini Druyny i Personelu, a take nowe podstawowej, zawierajce wynagrodzenia
karty Magazynu Spike! i Wydarze. w postaci kontraktw.

Zawarto pudeka Karty Rozwini Druyny


Dla kadej druyny z DSS przygotowano sze
Niniejsza instrukcja kart Rozwinicia Druyny. Dodatkowo, kada
86 Duych kart, w skad ktrych wchodzi: z druyna z podstawowej wersji gry otrzymuje
jedn now kart.
36 Kart Pocztkowych Zawodnikw
(po 12 na kad druyn DSS)
Karty Rozwini
Personelu
25 Kart Sawnych Zawodnikw
15 Kart Wydarze Karty te naley doda do talii rozwinicia
8 Kart Magazynu Spike! personelu, aby zapewni dodatkowe usprawnienia
rozwijajcym si druynom.
38 Maych kart, w skad ktrych wchodz:
24 Karty Rozwinicia Druyny Znaczniki Druyny
Znaczniki te su do oznaczania sawnych
14 Kart Rozwinicia Personelu
zawodnikw, ktrzy wchodz w skad druyny,
42 Znaczniki, w skad ktrych wchodzi: ale nie s przynaleni do jej rasy. Kada z trzech
druyn z rozszerzenia posiada po trzy znaczniki.
6 Znacznikw Krwi
12 Znacznikw Zakltych Piek Znaczniki Krwi
15 Znacznikw Kontraktw Znaczniki Krwi mog by zdobywane przez
niektrych zawodnikw druyny Czarnych
9 Znacznikw druyny (po 3 na druyn) Kw, podnoszc ich warto Sawy.

1
Znaczniki Zasady gry
Zakltych Piek Ten rozdzia zawiera opis nowych zasad wprowadzonych
Znacznikw tych mona uywa opcjonalnie, przez to rozszerzenie.

Kontrakty
zamiast zwykych znacznikw piek z gry podstawowej.
Kada z Zakltych Piek zapewnia inn korzy dla
zawodnikw bdcych w jej posiadaniu. Znaczniki Kontraktw umoliwiaj menederom
nowy sposb na zdobywanie kibicw w rozgrywkach.
Znaczniki Menederowie zdobywaj te znaczniki dziki symbolom
kontraktw Cabalwizji wystpujcych na kartach Wydarze
Kontraktw i Turniejw z tego rozszerzenia.
Kontrakty s nowym typem wynagrodzenia W fazie sprawdzania wyniku, podczas otrzymywania wynagrodze,
wprowadzonym w tym dodatku, dajcym menederom kady meneder, ktry ma otrzyma wynagrodzenie w formie
jeszcze jedn moliwo zdobywania kibicw za kontraktu, losuje z puli (nie patrzc na warto) jeden Znacznik
wygrane rozgrywki. Kontraktu za kady symbol kontraktu Cabalwizji znajdujcy
si na karcie Wydarzenia. Wylosowane znaczniki nie s odkrywane
(meneder ktry wylosowa znacznik rwnie nie moe go
Jak uywa tego podejrze) i pozostaj zakryte na obszarze gry menedera.

rozszerzenia
Znaczniki Kontraktw pozostaj zakryte do koca sezonu
i odkrywane s jedynie po tym, jak wszyscy menederowie rozpatrz
zdolnoci Koniec gry. Po rozpatrzeniu zdolnoci Koniec gry
Podczas rozgrywki z rozszerzeniem Naga mier, naley menederowie odkrywaj zdobyte Znaczniki Kontraktw, sumuj
doczy wszystkie jego elementy do podstawowej wersji ich wartoci, a nastpnie zyskuj kibicw w liczbie rwnej zebranej
gry Blood Bowl: Meneder Druyny gra karciana sumie. Znaczniki Kontraktw nie licz si jako rozwinicia.
(za wyjtkiem opcjonalnie uywanych Zakltych Piek
patrz str. 4). Wikszo kart z rozszerzenia naley wtasowa Jeli meneder ma otrzyma wynagrodzenie w kontraktach
do odpowiednich talii. Poza przygotowaniem gry z wersji Cabalwizji, ale w puli nie ma ju Znacznikw Kontraktw, meneder
podstawowej naley wykona nastpujce kroki: natychmiast otrzymuje ale nie otrzymuje Znacznika Kontraktu.
Znaczniki Kontraktw: Po przygotowaniu puli znacznikw
oszustwa, menederowie umieszczaj zakryte Znaczniki Liczba Znacznikw Kontraktw
Kontraktw (ukrywajc liczb kibicw) po jednej stronie
obszaru gry i mieszaj je, tworzc pul znacznikw kontraktw.
Turnieje: Menederowie musz odszuka cztery karty

6 4 3 2
Turniejw w talii Magazynu Spike! z gry podstawowej.
Naley odoy je do pudeka, a zamiast nich uy kart
Turniejw z tego rozszerzenia.
Zawodnicy Konsorcjum Mrocznej Magii: Poza druynami
z podstawowej wersji gry, menederowie maj podczas fazy
wyboru druyny moliwo wyboru jednej z trzech druyn
Umiejtnoci albo/albo
Niektre karty Zawodnikw w tym rozszerzeniu
DSS. Jeli dowolny z menederw wybra druyn DSS,
posiadaj symbole umiejtnoci rozdzielone
naley potasowa tali Sawnych Zawodnikw DSS
ukonikami (podobnie jak wynagrodzenia
i umieci j zakryt obok talii wydarze.
na kartach Wydarze). Wszystkie symbole
Znaczniki Krwi: Jeli jeden z menederw wybra druyn umiejtnoci po jednej stronie ukonika tworz zestaw
Czarnych Kw, bierze wszystkie Znaczniki Krwi umiejtnoci. Za kadym razem, kiedy meneder przypisuje
i umieszcza je obok swojej talii druyny. do rozgrywki zawodnika, ktry posiada wicej ni jeden
zestaw umiejtnoci, musi zdecydowa z ktrego zestawu chce
Druyny CWC i OWA: Kady z menederw grajcych skorzysta. Na przykad, jeli zawodnik posiada / na swojej
druynami z podstawowej wersji gry otrzymuje nalec do karcie, meneder musi wybra lub , nie moe wybra obu
jego druyny kart Rozwinicia Druyny z tego rozszerzenia naraz. Po tym jak meneder zdecyduje, moe wykorzysta tylko
i wtasowuje j do swojej talii rozwini druyny. wybrany zestaw umiejtnoci. Dla uatwienia mona traktowa
niewybrane umiejtnoci tak, jakby nie istniay.
Symbol Rozszerzenia Naga mier Meneder moe uy wszystkich symboli umiejtnoci po jednej
Przd kadej karty z tego rozszerzenia oznaczony jest stronie ukonika. Na przykad, jeli zawodnik posiada /
symbolem rozszerzenia Naga mier, uatwiajcym na swojej karcie, meneder moe zdecydowa si na uycie raz,
odrnienie ich od kart z podstawowej wersji gry. dwa lub wcale, albo moe uy raz, albo wcale. Jeli pord
wybranych umiejtnoci znajduje si meneder musi przypisa
zawodnikowi znacznik oszustwa.

2
Podobnie, jeli zawodnik posiada symbole umiejtnoci w kolejnoci od lewej do prawej. Jeli zawodnik uyje swojej
rozdzielone wicej ni jednym ukonikiem, meneder moe uy umiejtnoci regeneracji aby si przygotowa, dodatkowe
tylko jednego zestawu umiejtnoci. Na przykad, jeli zawodnik umiejtnoci powalonego rozpatrywane po regeneracji
posiada / / , meneder moe wybra lub lub . nie zadziaaj (poniewa zawodnik nie jest ju powalony),
a umiejtnoci gotowego zawodnika s ignorowane.
Po tym jak meneder wybierze zestawu umiejtnoci, ktrego
chce uy, wszystkie pozostae umiejtnoci rozdzielone
ukonikami s ignorowane. Za kadym razem kiedy meneder Znaczniki Krwi
przypisuje zawodnika do rozgrywki musi wybra, ktrego Niektrzy zawodnicy z druyny Czarnych Kw
zestawu umiejtnoci uywa zawodnik, nawet jeli nie zamierza posiadaj umiejtno dza krwi, ktra pozwala
skorzysta ze wskazanych umiejtnoci. im zdobywa Znaczniki Krwi. Za kadym razem kiedy
zawodnik otrzymuje Znacznik Krwi, kontrolujcy go meneder
Umiejtnoci Powalonego umieszcza jeden Znacznik Krwi na karcie tego zawodnika.
Zawodnik moe zebra wicej ni 1 Znacznik Krwi.
Niektre karty graczy w tym rozsze-
rzeniu posiadaj symbole umiejtnoci Kady znacznik zwiksza warto Sawy zarwno gotowego jak
umieszczone obok obnionej wartoci i powalonego zawodnika o 1. Znaczniki Krwi pozostaj w grze
Sawy. Umiejtnoci te nazywane a do uprztnicia boiska w fazie Sprawdzania Wyniku, kiedy
s umiejtnociami powalonego. Za s usuwane z kart zawodnikw i zwracane do puli.
kadym razem, kiedy zawodnik z tak umiejtnoci zostanie
powalony, meneder tego zawodnika natychmiast rozpatruje W rozszerzeniu wystpuje ograniczona liczba Znacznikw
efekty jego umiejtnoci, przerywajc tur aktywnego menede- Krwi. Kiedy ich pula si wyczerpie, zawodnicy nie mog
ra. Po rozparzeniu umiejtnoci powalonego zawodnika, zdobywa kolejnych.
aktywny meneder kontynuuje swoj tur i moe skorzysta
z pozostaych umiejtnoci swojego gotowego zawodnika.

Jeli zawodnicy kontrolowani przez dwch rnych


menederw zostan jednoczenie powaleni, aktywny meneder
jako pierwszy rozpatruje umiejtnoci swojego powalonego
Druyny
zawodnika, po nim umiejtnoci rozpatruje drugi meneder. Koszmary z Naggaroth: Mroczne
Elfy s nieocenionymi zawodnikami,
Umiejtnoci powalonego rozpatrywane s od lewej do prawej,
zawsze szukajcymi sposobw na
tak samo jak w przypadku umiejtnoci gotowych zawodnikw.
wykorzystanie saboci przeciwnika
Oszustwo jest obowizkowe, natomiast skorzystanie z podania,
aby znale najszybsza drog do
sprintu, ataku lub regeneracji (patrz niej) jest opcjonalne. Za
zwycistwa nawet jeli oznacza
kadym razem kiedy meneder uywa umiejtnoci powalonego
to wypartoszenie ducha sportowej
zawodnika aby atakowa, pod uwag brana jest jego obniona
rywalizacji. Zawodnicy Mrocznych Elfw
warto Sawy. Powaleni zawodnicy z umiejtnociami
bazuj na wszechstronnoci i brutalnoci.
powalonego nadal trac wszystkie zdolnoci opisane na karcie.
Czempioni mierci: Nawet mier
Dodatkowy Symbol Umiejtnoci nie przeszkodzi Nieumaremu
zawodnikowi w wejciu na boisko!
Regeneracja Pomimo, e Zombie i Szkielety nie
Regeneracja jest now umiejtnoci pojawiajc s najbardziej odpornymi zawodnikami,
si w tym rozszerzeniu, obrazujc nieustpliwo potrafi znie niemal kady omot
zawodnikw druyn Konsorcjum Mrocznej Magii. i szybko wrci na boisko po wicej!
Biada przeciwnikom, ktrzy odwa si
Regeneracja jest opcjonalna. Regeneracja nie jest rozpatrywana
stan na drodze Mumii albo Upiorowi.
w momencie przypisania zawodnika do rozgrywki, ale w przypadku
kiedy zostaje on powalony. Czarne Ky: Potne Wampiry
z druyny Czarnych Kw nie znaj
Za kadym razem, kiedy meneder decyduje si uy umiejtnoci
znaczenia sowa lito nie okazuj
regeneracji powalonego zawodnika, rzuca dwiema komi
jej nawet kolegom z druyny! Jeli
i wybiera jeden wynik, ktry rozpatruje. Jeli wybra meneder
Wampir akurat nie ucztuje na jednym
moe przygotowa tego zawodnika. Wszystkie pozostae wyniki
z Thrallw, nie traci przeciwnikw
s ignorowane.
z zasigu wzroku i kw.
Jeli meneder decyduje si na skorzystanie z regeneracji, musi
rwnie rozpatrzy pozostae umiejtnoci powalonego zawodnika,