PERTANDINGAN SAINTIS MUDA SEKOLAH MENENGAH & SEKOLAH RENDAH FESTIVAL PENGGALAKAN SAINS DAN TEKNOLOGI JOHOR 2010 1.

0 PENDAHULUAN Pertandingan Saintis Muda merupakan salah satu acara yang dipertandingkan dalam Karnival Pendidikan Sains Dan Teknologi Peringkat Kebangsaan. Pertandingan ini d ijalankan dalam dua kategori iaitu kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. Peserta pertandingan adalah terdiri daripada pasukan dua orang pelajar. Setiap pasukan perlu melaksanakan amali sains dalam lima stesen iaitu tiga stesen dilak sanakan dalam makmal dan dua di luar makmal. 2.0 MATLAMAT 2.1 Mendedahkan pelajar tentang kepentingan aktiviti amali sains sebagai sok ongan kepada teori yang dipelajari dalam bilik darjah. 2.2 Melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif, kritis dan saintifik. 2.3 Memupuk semangat kerjasama antara rakan sepasukan untuk menyelesaikan pe rsoalan saintifik. 2.4 Mempertingkatkan potensi, ketrampilan serta daya usaha pelajar dalam bid ang sains dan teknologi. 2.5 Memupuk minat pelajar ke arah cintakan Sains dan Teknologi. 2.6 Menanam sikap positif, nilai-nilai murni, disiplin dan mematuhi arahan s emasa menjalankan amali sains dalam makmal. 3.0 OBJEKTIF 3.1 Menyediakan peluang bagi pelajar memperkembangkan bakat dan minat dalam bidang Sains dan Teknologi. 3.2 Merealisasikan pengwujudan pelbagai program penggalakan dalam bidang Sai ns dan Teknologi agar; (i) Meningkatkan penyertaan pelajar dalam Karnival Pendidikan Sains dan Tekn ologi peringkat negeri. (ii) Menyediakan pelajar yang mempunyai ketahanan dari segi emosi dalam mengh adapi tekanan pertandingan. (iii) Menyediakan pelajar yang mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan angg ota pasukan dalam menyelesaikan masalah dalam tempoh yang terhad. (iv) Menggalakkan guru dan sekolah meningkatkan aktiviti pelaksanaan amali sa ins sebagai amalan wajib dalam pengajaran dan pembelajaran Sains. (v) Menyediakan forum kepada semua pihak menilai kemampuan pelajar dalam pel bagai tahap melaksanakan amali sains. (vi) 4.0 LOKASI PERTANDINGAN Ditentukan oleh Tuan Rumah Penganjur 5.0 TARIKH AKTIVITI Ditentukan oleh Tuan Rumah Penganjur 6.0 PERATURAN DAN SYARAT PERTANDINGAN 6.1 Peserta pertandingan adalah terdiri daripada pelejar-pelajar; (i) Sekolah Rendah: Tahun 4 hingga 6 (ii) Sekolah Menengah: Tingkatan 1 hingga 3 6.2 Soalan tugasan, jawapan atau keputusan eksperimen adalah dalam Bahasa In ggeris. 6.3 Setiap pasukan diwkili oleh 2 orang peserta. 6.4 Semua anggota dalam pasukan adalah dari sekolah yang sama. Setiap pasuka n diiringi oleh seorang guru pembimbing. 6.5 Setiap peserta diwajibkan memakai uniform sekolah lengkap beserta Lab Coa t semasa pertandingan dijalankan. 6.6 Peserta tidak dibenarkan membawa sebarang petunjuk identiti negeri ke te mpat pertandingan. Peserta dikenali melalui Tag Nombor Kumpulan.

7. . Lima stesen disediakan. 6. dan tindakan diambi l selepas pertandingan tamat. Peserta ini perlu meneruskan pertandingan. 7. Soalan yang disediakan memerlukan pasukan peserta menjalankan eksperimen ringkas dan mencatatkan hasil eksperimen tersebut. 7. 6. 7.10 Guru Pembimbing tidak dibenarkan berada bersama peserta semasa pertandin gan dijalankan.8 Sekiranya salah seorang peserta suatu pasukan tidak dapat meneruskan per tandingan.1 Jawapan dalam pertandingan adalah dalam bentuk bertulis. 6. (ii) Tiga stesen di dalam makmal.3 Setiap stesen dibekalkan dengan satu set soalan yang menguji kemahiran p elajar menjalankan eksperimen. Pemenang akan ditentu kan melalui jumlah markah yang diperolehi melalui penilaian panel hakim semasa e ksperimen dijalankan dan markah jawapan bertulis peserta.2 Pertandingan dijalankan berbentuk stesen.7 Penilaian dihakimi oleh panel hakim yang dilantik. 6. Pasukan dengan markah tertinggi adalah dipilih sebagai pemenang. 7. buku atau apa jua bahan sumber ke tempat pertandingan. ujian akan diteruskan oleh peserta pertandingan yang seorang lagi. 7.14 Keputusan hakim adalah muktamad. 10 minit setiap stesen. loceng akan dibunyikan untuk pasukan bergerak k e stesen seterusnya.12 Peserta perlu berhenti menulis atau menjalankan amali selepas loceng pen amat dibunyikan.7 Peserta tidak dibenarkan membawa peralatan atau bahan dari luar selain d aripada peralatandan bahan yang disediakan oleh penganjur. 15 minit setiap stesen. 6.4 Panel hakim membuat penilaian ketika peserta menjalankan eksperimen.8 Peserta tidak dibenarkan membawa sebarang nota.5 Setiap 10 atau 15 minit.11 Setiap pasukan perlu melakukan amali sains dalam 5 stesen secara berteru san dengan masa 10 minit setiap stesen dalam makmal dan 15 minit bagi stese n di luar makmal. 6.13 Penilaian dibuat berdasarkan kemahiran proses sains dan kemahiran penged alian alat radas sains. 7. Soalan jawapan dalam Bahasa Inggeris 7. (i) Dua stesen di luar makmal. 6.9 Peserta hanya dibenarkan membawa alat tulis dan kalkulator (bukan sainti fik) sendiri. Keputusan hakim adalah muktamad. 7.6.9 Peserta yang melakukan sebarang bentuk penyelewengan akan disingkirkan d ari pertandingan. Amali bagi stesen di luar makmal lebih bercorak kontekstual.6 Loceng penamat akan dibunyikan sebanyak 2 kali untuk peserta berhenti me njawab soalan.0 KAEDAH PELAKSANAAN PERTANDINGAN 7. kemahiran manipulatif dan nilai-ni lai murni yang perlu ada ketika melaksanakan eksperimen sains. Per kara yang dinilai adalah kemahiran saintifik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful