You are on page 1of 98

Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 1 of 98

ABSTRAKT NORMY
TŁUMACZENIE ABSTRAKTU
PRZEDMOWA
1. WST P
1.1. Przedmiot normy.
1.2. Zakres stosowania normy.
1.3. Definicje.
1.4. Jednostki miar.
1.5. Symbole
1.6. Normy powołane.
1.7. Trwało konstrukcji.
1.8. Wymagania ogólne dotycz ce wykonywania konstrukcji drewnianych.
2. MATERIAŁY
2.1. Postanowienia ogólne.
2.2. Drewno lite.
2.3. Drewno klejone warstwowo.
2.4. Sklejka.
2.5. Płyty wiórowe.
2.6. Twarde płyty pil niowe.
2.7. Kleje.
3. ZASADY PROJEKTOWANIA
3.1. Wymagania podstawowe.
3.2. Wła ciwo ci materiałów.
3.3. Obliczanie sił wewn trznych.
3.4. Sprawdzanie stanów granicznych no no ci.
3.5. Sprawdzenie stanów granicznych u ytkowalno ci.
3.6. Minimalne przekroje elementów z drewna litego.
3.7. Osłabienia przekrojów.
4. STANY GRANICZNE NO NO CI.
4.1. Postanowienia ogólne(*)).
4.2. Wymagania dodatkowe.
5. STANY GRANICZNE U YTKOWALNO CI
5.1. Wymagania ogólne.
5.2. Warto ci graniczne ugi .
5.3. Obliczanie ugi .
6. Elementy zło one.

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.html 2007-03-15

Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 2 of 98

6.1. Belki klejone z cienkimi ciankami.
6.2. Belki klejone z cienkimi pasami.
6.3. Belki zło one z zastosowaniem ł czników mechanicznych.
6.4. Słupy klejone i słupy zło one z zastosowaniem ł czników mechanicznych.
6.5. D wigary zło one z zastosowaniem płytek kolczastych.
6.6. Dachowe układy tarczowe.
6.7. Tarczowe t niki cienne.
7. ZŁ CZA
7.1. Postanowienia ogólne.
7.2. Podatno zł czy na ł czniki trzpieniowe.
7.3. No no poprzeczna ł czników trzpieniowych.
7.4. Zł cza na gwo dzie.
7.5. Zł cza na zszywki.
7.6. Zł cza na ruby.
7.7. Zł cza na sworznie.
7.8. Zł cza na wkr ty.
7.9. Zł cza na płytki kolczaste.
7.10. Zł cza na pier cienie z bate.
Zał cznik Z-2.2.3. (normatywny).
Zał cznik Z-2.3.3. (normatywny).
Zał cznik Z-2.4.2. (normatywny).
Zał cznik Z-2.5.2. (normatywny).
Zał cznik Z-2.6.2. (normatywny).
sierpie 2000

POLSKI KOMITET POLSKA NORMA PN-B-03150
NORMALIZACYJNY
Konstrukcje drewniane Zamiast
PN-81/B-03150/00
PN-81/B-03150/01
PN-81/B-03150/02
PN-81/B-03150/03
ICS 91.080.20
Timber structures – Obliczenia statyczne i projektowanie Grupa katalogowa
Calculation and design rules ICS 91.080.20

nr ref. PN.B-03150:2000
Ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 sierpnia 2000 r.
(Uchwała nr 20/2000-o)

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.html 2007-03-15

Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 3 of 98

ABSTRAKT NORMY
Podano ogólne zasady oblicze statycznych i projektowania konstrukcji budowlanych z drewna
i/lub materiałów drewnopochodnych. Tre normy podzielono na siedem rozdziałów dotycz cych:
okre le i oznacze , materiałów, zasad projektowania, stanów granicznych no no ci i
u ytkowalno ci, elementów zło onych, zł czy. Przyj te zasady oparte zostały na EUROCODE 5
(ENV 1995-1-1:1993).

TŁUMACZENIE ABSTRAKTU
This standard applies to the calculation and design rules of timber structures made of wood and/or
wood based panels. It consist of seven chapters, including – definitions and marking, materials,
general rules of designing, ultimate limit states serviceability components, joints. Accepted rules
are based on EUROCODE 5 (ENV 1995-1-1:1993).

PRZEDMOWA
Norma obejmuje projektowanie konstrukcji budowlanych z drewna i materiałów
drewnopochodnych.
Norma została opracowana w oparciu o ENV 1995-1-1:Eurocode 5 – Design of timber structures.
Part 1.1 General rules and rules for buildings.
W normie przyj to zasady oznacze , numeracji rozdziałów, wzorów i rysunków przyj te w
Eurocode 5.
Norma zawiera zał czniki normatywne, których numeracja odpowiada numeracji rozdziałów, w
których zostały powołane.
Norma nie obejmuje projektowania obiektów z uwzgl dnieniem zagadnie ochrony przed ogniem.
Istotne zmiany w stosunku do PN-81/B-03150.00.01.02.03:
– zmieniono zasady okre lania warto ci obliczeniowych wła ciwo ci materiałów,
– zmieniono zasady oblicze elementów ciskanych i zginanych z drewna litego i klejonego
warstwowo oraz elementów zło onych na ł czniki podatne,
– zmieniono zasady obliczania no no ci i rozmieszczania ł czników trzpieniowych.

1. WST P
1.1. Przedmiot normy.

Przedmiotem normy s zasady oblicze statycznych i projektowania konstrukcji budowlanych z
drewna i materiałów drewnopochodnych.

1.2. Zakres stosowania normy.

Norm stosuje si przy projektowaniu konstrukcji drewnianych, tj. konstrukcji wykonanych z
drewna litego, klejonego warstwowo oraz z płyt drewnopochodnych ł czonych za pomoc kleju
lub ł czników mechanicznych.
Norma nie obejmuje projektowania budownictwa mostowego i budowy podpór linii
elektroenergetycznych, a tak e konstrukcji na terenach poddanych eksploatacji górniczej. Norma

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.html 2007-03-15

5. przy której drewno ani nie traci.6 wymiar nominalny – wymiar podany jako po dany przy okre lonej zawarto ci wilgoci. zwykle wyra ony w procentach 1. mieszcz cy si w ci le dopasowanych otworach i stosowany w celu przenoszenia obci e prostopadłych do osi pr ta 1. z uwagi na grubo i rodzaj.1:49152/lpAbc/lpext. pole przekroju Ad.4 sworze – pr t o przekroju okr głym. – pole przekroju netto Atot. – pole przekroju jednej gał zi słupa wielogał ziowego An.2 klasa drewna – cecha jako ci drewna odpowiadaj ca warto ci wytrzymało ci charakterystycznej na zginanie (np. A. Symbole 1. Jednostki miar.3 sklejka symetryczna – płyta sklejona z nieparzystej liczby warstw forniru.0. w której wewn trzne i zewn trzne warstwy s .3.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.3.1. zwykle stalowy.0.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 4 of 98 nie obejmuje sprawdzania konstrukcji z uwagi na zagadnienia ogniowe. W obliczeniach nale y stosowa legalne jednostki miar zgodnie z mi dzynarodowym układem jednostek SI. ani nie pobiera wilgoci z powietrza 1. Du e litery łaci skie. – efektywne pole kontaktu płytki kolczastej z drewnem elementu ł czonego Af. – całkowite pole przekroju słupa wielogał ziowego C.1 drewno klejone warstwowo – element konstrukcyjny wytworzony przez sklejenie warstw drewna o równoległym układzie włókien 1.4.3. 1.html 2007-03-15 . – obliczeniowe pole przekroju poprzecznego Aef.3. – sztywno spr ysta elementu usztywniaj cego http://127. do którego odnosz si odchyłki. w drewnie) do masy suchego materiału. symetryczne wzgl dem warstwy rodkowej 1. w idealnym przypadku równe zeru 1.3.5. Definicje. 1.3. 1.3.5 ustabilizowana zawarto wilgoci – zawarto wilgoci. – oddziaływanie wyj tkowe.3.7 wilgotno bezwzgl dna – stosunek masy wody zawartej w materiale (np. C30) 1.

– siła działaj ca na sworze wywołana sił podłu n DQ. – dora ny (chwilowy) moduł podatno ci zł czy przy zastosowaniu ł czników mechanicznych w stanie granicznym no no ci L. – siła rozci gaj ca o warto ci obliczeniowej G. – siła działaj ca na sworze wywołana momentem zginaj cym DN. – 5% kwantyl modułu spr ysto ci wzdłu włókien E0.d. – siła.d. – obliczeniowy efekt oddziaływa zewn trznych o warto ci charakterystycznej E0.0. – moment bezwładno ci przekroju jednej gał zi pr ta wielogał ziowego wzgl dem jej rodka ci ko ci Itot. – siła ciskaj ca o warto ci obliczeniowej FM. – siła ciskaj ca Fc.1:49152/lpAbc/lpext.d. – moment bezwładno ci przekroju Ief. – minimalna siła do przeniesienia w zł czu działaj ca w dowolnym kierunku Ft. – zast pczy moment bezwładno ci przekroju zło onego If. – siła działaj ca na sworze wywołana sił poprzeczn E. – moduł podatno ci zł czy przy zastosowaniu ł czników mechanicznych Kser.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. wysi g wspornika M. – warto rednia modułu spr ysto ci w poprzek włókien F. – obliczeniowa graniczna warto efektów oddziaływa zewn trznych o warto ci charakterystycznej DM. – moment zginaj cy o warto ci zmieniaj cej si wzdłu osi belki http://127.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 5 of 98 Cd. – siła rozci gaj ca Ft. – oddziaływanie stałe Gmean.0. – dora ny (chwilowy) moduł podatno ci zł czy przy zastosowaniu ł czników mechanicznych w stanie granicznym u ytkowalno ci Ku.mean. – warto rednia modułu odkształcenia postaciowego I. – całkowity moment bezwładno ci pr ta wielogał ziowego K.mean.05. – warto rednia modułu spr ysto ci wzdłu włókien E90. – rozpi to belki. – siła w zł czu wywołana działaniem momentu zginaj cego Fr. – moment zginaj cy M(x). oddziaływanie Fc. – moduł spr ysto ci Ed.html 2007-03-15 .

– siła poprzeczna o warto ci zmieniaj cej si wzdłu osi belki x Vd. osiowy rozstaw gał zi słupa wielogał ziowego. – siła podłu na Nd.1:49152/lpAbc/lpext. moment zginaj cy w przewi zkach pr ta wielogał ziowego My. odległo odcinka na którym przyło one jest obci enie prostopadłe do włókien. – rozstaw ł czników.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.d. – moment uplastycznienia ł cznika wywołany działaniem obci enia obliczeniowego N. – wytrzymało obliczeniowa na ciskanie prostopadłe do włókien http://127. – szeroko obliczeniowa pasa płyty z ebrami podłu nymi bi. strzałka łuku fc. – odległo kraw dzi obci onej od ł cznika najbardziej oddalonego bef. – obliczeniowa warto no no ci elementu lub ł cznika Sd. – rednica trzpienia ł cznika e. – warto obliczeniowa wła ciwo ci materiału 1. – wytrzymało . – siła poprzeczna w przewi zkach pr ta wielogał ziowego V.5. – siła poprzeczna wywołana obci eniem obliczeniowym V0. – szeroko be.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 6 of 98 Map. rozstaw ł czników trzpieniowych wzdłu włókien b. – wła ciwo materiału Xk.0. – wytrzymało obliczeniowa na ciskanie wzdłu włókien fc. – no no Rd. – liniowa wielko geometryczna. odległo mi dzy elementami usztywniaj cymi. – warto charakterystyczna wła ciwo ci materiału Xd. Małe litery łaci skie. – obj to rozci ganego fragmentu konstrukcji. a.2. siła poprzeczna V(x). od kraw dzi elementu. – szeroko arkusza „i” t nika (tarczy) bl. mimo ród poł czenia gał zi skratowania ze słupem wielogał ziowym ea. – szeroko najszerszego arkusza t nika (tarczy) d.d. – obj to odniesienia X.d.90.html 2007-03-15 . – oddziaływanie zmienne R. – siła wewn trzna wywołana oddziaływaniem o warto ci obliczeniowej Td.0. – obliczeniowa siła podłu na Q. – warto obliczeniowa momentu zginaj cego.d.0. – moment zginaj cy w kalenicy wywołany działaniem obci enia obliczeniowego Md. – mimo ród niezamierzony (przypadkowy) f.

0.2. – współczynnik stateczno ci gi tnej http://127. – wysoko belki na podporze hw.d. fm.90.0. – współczynnik kc. – wytrzymało obliczeniowa na cinanie fv. – wytrzymało obliczeniowa na docisk fm. – wysoko przekroju hap.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. – wytrzymało charakterystyczna na rozci ganie prostopadłe do włókien fv.d. – wytrzymało charakterystyczna na docisk fh. – wytrzymało obliczeniowa na ciskanie i rozci ganie rodnika lub cianek bocznych przekroju zło onego fh. – wysoko rodnika i.90.3) hp.d.k.90.w.0. – wytrzymało obliczeniowa na cinanie prostopadłe do włókien rodnika lub płyty pasów przekroju zło onego fv.d. – wysoko przekroju podci tego przy podporze hf.z.html 2007-03-15 .w. ft. – współczynnik wyboczeniowy kcrit.k.d.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 7 of 98 fc.0.90. – wytrzymało charakterystyczna na rozci ganie wzdłu włókien ft.k.y.k. – wysoko pasa belki o przekroju zło onym hi.d. – wytrzymało charakterystyczna na zginanie fm. – wysoko d wigara w kalenicy he.k. – promie bezwładno ci przekroju.d. – wytrzymało obliczeniowa na rozci ganie prostopadłe do włókien ft. nachylenie skosu belki podci tej przy podporze k.k. – wytrzymało obliczeniowa na cinanie równoległe do włókien rodnika lub płyty pasów przekroju zło onego fv.0.0. – wytrzymało charakterystyczna na cinanie prostopadłe do włókien rodnika lub płyty pasów przekroju zło onego h.1:49152/lpAbc/lpext.d. – wysoko ci elementów belek zło onych (i = 1. – wytrzymało charakterystyczna na cinanie fv. – wytrzymało charakterystyczna na cinanie równoległe do włókien rodnika lub płyty pasów przekroju zło onego fv.d. – wytrzymało obliczeniowa na zginanie wzdłu osi głównych y i z ft.d. – wytrzymało obliczeniowa na zginanie fm.d.k. – wytrzymało obliczeniowa na rozci ganie wzdłu włókien ft.

– przemieszczenie.html 2007-03-15 .1:49152/lpAbc/lpext. – ugi cie wywołane obci eniem stałym http://127. – rozstaw ł czników. – wygi cie konstrukcyjne belki uM. uy.90. długo płytki. – rozstaw osiowy przewi zek lc. – współczynnik uwzgl dniany przy skr caniu l. – rozpi to . – współczynnik uwzgl dniaj cy przyrost przemieszczenia w czasie na skutek pełzania i zmian wilgotno ci kh.0. – promie krzywizny s. liczba gwo dzi qd. – ugi cie belki swobodnie podpartej wywołane działaniem odpowiednio momentu zginaj cego i siły poprzecznej uz. – współczynnik zwi kszaj cy wytrzymało elementów z drewna litego lub klejonego warstwowo o małym przekroju poprzecznym kmod. – składowe ugi cia belek przy zginaniu uko nym odpowiednio w dwóch prostopadłych kierunkach u1. – długo ciskanego pasa łuku. – grubo tarcicy tw. – współczynnik zwi kszaj cy wytrzymało na ciskanie prostopadłe do włókien kdef. liczba płaszczyzn cinania. – przemieszczenie. – liczba. ugi cie ko cowe uinst. długo połowy łuku mierzona w rozwini ciu osi t. – współczynnik uwzgl dniaj cy wpływ podci cia przy podporze na wytrzymało na cinanie kvol.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. rozstaw st e bocznych pasa ciskanego. – obci enie obliczeniowe równomiernie rozło one r.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 8 of 98 kc. długo płytki w kierunku analizowanego przekroju l1. gł boko zakotwienia ł cznika u. – grubo ci elementów składowych zł cza. – liczba prz seł n. – współczynnik modyfikuj cy parametry wytrzymało ciowe z uwagi na czas trwania obci enia i zmiany wilgotno ci materiału kr. – długo wyboczeniowa m. odległo mi dzy przekrojami zabezpieczonymi przed obrotem i przemieszczeniem bocznym lw. uV. – grubo cianki w belkach zło onych t1.0. t2. – ugi cie wynikowe (poni ej prostej ł cz cej podpory belki) uo. ugi cie ufin. ugi cie chwilowe (dora ne) unet. – współczynnik uwzgl dniaj cy zmniejszenie no no ci na skutek zginania włókien przy produkcji drewna klejonego warstwowo kv. – przemieszczenie.

– współczynnik kombinacji obci e . – maksymalne napr enie obliczeniowe rozci gaj ce w pasie elementu o przekroju zło onym m.d. – k t.d. stosunek . – rednie napr enie obliczeniowe rozci gaj ce w pasie elementu o przekroju zło onym f. – cz ciowy współczynnik bezpiecze stwa wła ciwo ci materiału .c. – współczynnik uwzgl dniaj cy rodzaj zastosowanego ł cznika przy obliczaniu słupów zło onych.0. – współczynnik uwzgl dniaj cy prostoliniowo elementów ciskanych .5. – osie główne 1. – smukło sprowadzona przy zginaniu rel.max. – k t nachylenia przekroju.d. – napr enie krytyczne przy zginaniu m.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. y.d. .d.1:49152/lpAbc/lpext.max. – smukło zast pcza pr ta m.d. – napr enie obliczeniowe ciskaj ce w kierunku równoległym do włókien c. – napr enie obliczeniowe od zginania na prostej kraw dzi d wigara trapezowego http://127. – współczynnik uwzgl dniaj cy wpływ sił poprzecznych na ugi cia belek k. – smukło sprowadzona przy ciskaniu z. – napr enie obliczeniowe od zginania m.c.t. współczynnik do obliczania napr e przy skr caniu belek 1. – napr enie normalne c.html 2007-03-15 . z.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 9 of 98 u2. – g sto rednia materiału . – smukło ef. – napr enie krytyczne przy ciskaniu f.d.d. – maksymalne napr enie obliczeniowe ciskaj ce w pasie elementu o przekroju zło onym f. – napr enie obliczeniowe ciskaj ce pod k tem do włókien c.t.3.0.0. – ugi cie wywołane obci eniem zmiennym x.90. – g sto charakterystyczna materiału mean. stosunek c. . – rednie napr enie obliczeniowe ciskaj ce w pasie elementu o przekroju zło onym f.crit. Litery greckie. – napr enie obliczeniowe ciskaj ce w kierunku prostopadłym do włókien c.crit.d.0. – smukło pasa elementu zło onego i.

PN-80/B-02010 Obci enia w obliczeniach statycznych – Obci enie niegiem. http://127. – napr enie styczne d. PN-81/B-03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpo rednie budowli – Obliczenia statyczne i projektowanie. klasyfikacja i specyfikacja. PN-77/B-02011 Obci enia w obliczeniach statycznych – Obci enie wiatrem. – napr enie obliczeniowe przy skr caniu .0. – napr enie obliczeniowe cinaj ce F.html 2007-03-15 .t. – jednostkowa no no zakotwienia płytki z uwagi na sił podłu n M.i aminoplastów do drewnianych konstrukcji no nych – Klasyfikacja i wymagania u ytkowe.d.d. – współczynnik wyboczeniowy elementów ciskanych 1. PN-86/B-02005 Obci enia budowli – Obci enia suwnicami pomostowymi.d. – napr enie obliczeniowe przy rozci ganiu prostopadłym do włókien w.– napr enie obliczeniowe ciskaj ce rodnik lub cianki boczne belek o przekroju zło onym w. – napr enie obliczeniowe przy rozci ganiu równoległym do włókien t. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymało ciowymi. Normy powołane. – jednostkowa no no zakotwienia płytki z uwagi na moment zginaj cy mean.d. PN-87/B-02013 Obci enia budowli – Obci enia zmienne rodowiskowe – Obci enie oblodzeniem.c. PN-82/B-02001 Obci enia budowli – Obci enia stałe.0. PN-90/B-03000 Projekty budowlane – Obliczenia statyczne.90.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 10 of 98 m. PN-EN 310:1994 Płyty drewnopochodne – Oznaczanie modułu spr ysto ci przy zginaniu i wytrzymało ci na zginanie. PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo. – napr enie obliczeniowe od zginania na nachylonej kraw dzi d wigara trapezowego t.d.d. – napr enie obliczeniowe rozci gaj ce rodnik lub cianki boczne belek o przekroju zło onym . PN-82/B-02000 Obci enia budowli – Zasady ustalania warto ci. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podło a budowli – Ogólne zasady oblicze . wci garkami i wci gnikami.6.0. PN-82/B-02003 Obci enia budowli – Obci enia zmienne technologiczne – Podstawowe obci enia technologiczne i monta owe. – napr enie obliczeniowe cinaj ce wyznaczone przy zało eniu równomiernego rozkładu napr e tor.d. .dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.1:49152/lpAbc/lpext. PN-EN 300:2000 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) – Definicje.

PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane – Metody bada . PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne – Sortowanie. Okre lanie momentu uplastycznienia gwo dzi. u ytkowanych w warunkach wilgotnych. PN-EN 622-2:2000 Płyty pil niowe – Wymagania techniczne – Wymagania dla płyt twardych. u ytkowanych w warunkach suchych. PN-EN 312-7:2000 Płyty wiórowe – Wymagania techniczne – Wymagania dla płyt o podwy szonej zdolno ci do przenoszenia obci e . PN-EN 384:1999 Drewno konstrukcyjne – Oznaczanie warto ci charakterystycznych wła ciwo ci mechanicznych i g sto ci.html 2007-03-15 .1:49152/lpAbc/lpext. PN-EN 622-5:2000 Płyty pil niowe – Wymagania techniczne – Wymagania dla płyt formowanych na sucho (MDF). PN-EN 312-5:2000 Płyty wiórowe – Wymagania techniczne – Wymagania dla płyt przenosz cych obci enia. PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. http://127. Wymagania w odniesieniu do norm dotycz cych sortowania wytrzymało ciowego metod wizualn . u ytkowanych w warunkach wilgotnych. PN-EN 622-3:2000 Płyty pil niowe – Wymagania techniczne – Wymagania dla płyt półtwardych. PN-EN 335-2:1996 Trwało drewna i materiałów drewnopochodnych – Definicja klas zagro enia ataku biologicznego – Zastosowanie do drewna litego. PN-EN 460:1997 Trwało drewna i materiałów drewnopochodnych – Naturalna trwało drewna litego – Wytyczne dotycz ce wymaga w zakresie trwało ci drewna stosowanego w klasach zagro enia. PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymało ci. PN-EN 351-1:1999 Trwało drewna i materiałów drewnopochodnych – Drewno lite zabezpieczone rodkiem ochrony – Klasyfikacja wnikania i retencji rodka ochrony.0.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. PN-EN 386:1999 Drewno klejone warstwowo – Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne. Badanie sztywno ci i no no ci płyt ciennych o szkielecie drewnianym. Okre lanie wytrzymało ci na docisk do podło a dla ł czników trzpieniowych. Oznaczanie niektórych wła ciwo ci fizycznych i mechanicznych. PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne – Sortowanie. PN-EN 409:1998 Konstrukcje drewniane – Metody bada . PN-EN 350-2:2000 Trwało drewna i materiałów drewnopochodnych – Naturalna trwało drewna litego – Wytyczne dotycz ce naturalnej trwało ci i podatno ci na nasycanie wybranych gatunków drewna maj cych znaczenie w Europie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymało ciowo metod maszynow oraz dla maszyn sortuj cych.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 11 of 98 PN-EN 312-4:2000 Płyty wiórowe – Wymagania techniczne – Wymagania dla płyt przenosz cych obci enia. PN-EN 1058:1999 Płyty drewnopochodne – Okre lanie warto ci charakterystycznych wła ciwo ci mechanicznych i g sto ci. PN-EN 335-1:1996 Trwało drewna i materiałów drewnopochodnych – Definicja klas zagro enia ataku biologicznego – Postanowienia ogólne.0. u ytkowanych w warunkach suchych. PN-EN 594:1998 Konstrukcje drewniane – Metody bada . PN-EN 312-6:2000 Płyty wiórowe – Wymagania techniczne – Wymagania dla płyt o podwy szonej zdolno ci do przenoszenia obci e .

7. PrPN-EN 12369 Płyty z materiałów drewnopochodnych – Warto ci charakterystyczne okre lonych wyrobów. PN-85/M-82101 ruby ze łbem sze ciok tnym. 1.7. – jako wykonania i poziom kontroli. PN-85/M-82505 Wkr ty do drewna ze łbem kulistym. PN-85/M-82503 Wkr ty do drewna ze łbem sto kowym. PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane – Zł cza na ł czniki mechaniczne – Ogólne zasady okre lania wytrzymało ci i odkształcalno ci. PN-88/M-82121 ruby ze łbem kwadratowym. wła ciwo ci i zachowanie si materiałów.82501 Wkr ty do drewna ze łbem sze ciok tnym. PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo – Oznaczanie wytrzymało ci na cinanie i wła ciwo ci mechanicznych w poprzek włókien. PrPN-EN 335-3 Trwało drewna i materiałów drewnopochodnych – Definicja klas zagro enia ataku biologicznego – Zastosowanie do płyt drewnopochodnych. w tym tak e i rodowiskowe. – rodki ochrony.1. – skład. PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane – Drewno klejone warstwowo – Klasy wytrzymało ci i okre lanie warto ci charakterystycznych. Trwało konstrukcji.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. PN-85/M. 1.0. Warunki u ytkowania. PN-85/M-82504 Wkr ty do drewna ze łbem sto kowym soczewkowym.0. PrPN-EN 636-3 Sklejka – Wymagania techniczne – Wymagania dla sklejki u ytkowanej w warunkach zewn trznych.1:49152/lpAbc/lpext. aby umo liwi ocen ich wpływu na trwało konstrukcji oraz podj cie odpowiednich rodków dla ochrony materiałów. W celu zapewnienia wła ciwej trwało ci konstrukcji nale y uwzgl dnia nast puj ce czynniki: – warunki u ytkowania konstrukcji w trakcie wymaganego okresu przydatno ci u ytkowej. PrPN-EN 636-2 Sklejka – Wymagania techniczne – Wymagania dla sklejki u ytkowanej w warunkach wilgotnych. – kształt elementów i ich szczegóły konstrukcyjne. http://127. nale y oszacowa ju na etapie projektowania. PN-82/H-97018 Ochrona przed korozj – Konwersyjne powłoki chromianowe na cynku i kadmie. – kryteria wymaganego zachowania si konstrukcji. PrPN-EN 636-1 Sklejka – Wymagania techniczne – Wymagania dla sklejki u ytkowanej w warunkach suchych.html 2007-03-15 . Postanowienia ogólne.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 12 of 98 PN-EN 1075:2000 Konstrukcje drewniane – Metody bada – Poł czenia na metalowe płytki kolczaste. – oczekiwane warunki rodowiskowe.

maj cych odpowiednie wyposa enie. odpowiednio do wymaga ochrony przeciwpo arowej. Odporno ł czników na korozj Ł czniki metalowe i inne ł czniki konstrukcyjne powinny by . opó niaj cymi czas zapłonu.1) 1)Do chwili opracowania norm odnosz cych si do wymaga dla konstrukcji drewnianych w zakresie ochrony przed korozj biologiczn dopuszcza si wykorzystanie Instrukcji ITB nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozj biologiczn rodkami chemicznymi.0.0. Wymagania i badania. Warszawa 1998. 1.1:49152/lpAbc/lpext.7.3. 1. Poł czenia klejone pod k tem mo na stosowa pod warunkiem spełnienia wymaga podanych w pkt 7 normy. Tablica 1.html 2007-03-15 . Wymagania ogólne dotycz ce wykonywania konstrukcji drewnianych. Konstrukcje drewniane klejone powinny by wykonywane w wyspecjalizowanych wytwórniach. je li konstrukcje te przeznaczone s do pracy w rodowisku chemicznie agresywnym. tam gdzie jest to niezb dne. wykwalifikowany personel oraz zorganizowan kontrol techniczn .2. Konstrukcje drewniane nale y projektowa i zabezpiecza rodkami przeciwogniowymi.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. sworznie. Sposób i zakres zabezpieczenia powinien by podany na rysunkach roboczych i w opisie technicznym. Ł cznik Klasa u ytkowania 1 2 3 Gwo dzie.”.7. Odporno na korozj biologiczn . albo by poddane ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 351-1 i PN-EN 460.7.8. wykonane z materiałów odpornych na korozj albo by zabezpieczone przed korozj zgodnie z wymaganiami obj tymi odpowiednimi przepisami. wkr ty nie ma nie ma stal nierdzewna ruby nie ma Fe/Zn 12c stal nierdzewna Zszywki Fe/Zn 12c Fe/Zn 12c stal nierdzewna Płytki kolczaste i płytki stalowe grubo ci Fe/Zn 12c Fe/Zn 12c stal nierdzewna do 3 mm Płytki stalowe grubo ci od 3 mm do 5 nie ma Fe/Zn 12c stal nierdzewna mm Płytki stalowe grubo ci powy ej 5 mm nie ma nie ma stal nierdzewna Fe/Zn12c – Zgodnie z norm PN-82/H-97018 1. Kontrola powinna dotyczy rodzaju i jako ci stosowanych materiałów oraz wła ciwego przebiegu procesu technologicznego. Drewno i materiały drewnopochodne powinny albo mie naturaln trwało zgodnie z PN-EN 350-2 dla poszczególnych klas zagro enia (okre lonych w PN-EN 335-1 i PN-EN 335-2 oraz PrPN-EN 335-3).Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 13 of 98 Drewno i materiały drewnopochodne nale y zabezpiecza przed korozj chemiczn . W przypadku konstrukcji drewnianych klejonych ł czenie elementów na klej powinno by wykonywane wzdłu włókien.3 – Przykłady minimalnych wymaga dotycz cych materiału ł czników oraz ich zabezpieczenia przed korozj . http://127. Przykłady minimalnego zabezpieczenia przed korozj oraz wymaga materiałowych dla ró nych klas u ytkowania podano w tablicy 1.7.3.

mean) nazywane s równie warto ciami charakterystycznymi.2. 2.1. (4) Warto ci charakterystyczne modułu odkształcenia postaciowego okre la si jako kwantyle 5- lub 50-procentowe otrzymane z bada w warunkach wg 2.1 warto ci rednie modułu spr ysto ci (E0. odpowiednio: 20°C i 65%.1. otrzymane z bada trwaj cych przez 300 s z zastosowaniem próbek o wilgotno ci równowagowej odpowiadaj cej temperaturze i wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Warto obliczeniow wła ciwo ci mechanicznych materiałów Xd okre la si wg p.1.1. okre lonej przez stosowane normy i badanej w ustalonych warunkach.html 2007-03-15 . która odpowiada kwantyIowi zało onego rozkładu statystycznego danej wła ciwo ci. (5) Warto ci charakterystyczne g sto ci okre la si jako kwantyle 5-procentowe dla masy i obj to ci materiałów odpowiadaj cych ustabilizowanej wilgotno ci. Zgodnie z PN-EN 384 pkt 3. W niektórych przypadkach za warto charakterystyczn przyjmowana jest warto nominalna (minimalna. okre lona np. 2.(2).1.1.1:49152/lpAbc/lpext.1.0.1. 3. przez producenta itp.(2).1. 2.05) otrzymane z bada przeprowadzonych w warunkach wg 2.1.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.0. Postanowienia ogólne. Warto ci obliczeniowe. Warto ci charakterystyczne.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 14 of 98 2. MATERIAŁY 2.2. Oznaczenia wła ciwo ci charakterystycznych przedstawiono na rys. przy temperaturze i wilgotno ci wzgl dnej powietrza odpowiednio: 20°C i 65%.). http://127. (2) Warto ci charakterystyczne wytrzymało ci okre la si jako kwantyle 5-procentowe. (3) Warto ci charakterystyczne modułu spr ysto ci okre la si jako kwantyle 5-procentowe (E0. (1) Wła ciwo materiału reprezentowana jest przez warto charakterystyczn Xk.2.

na nieniszcz cych metodach pomiaru jednej lub wi cej wła ciwo ci lub na kombinacji obu metod.1. (5) Klasy drewna litego podano w PN-EN 338.2. do próbek o wymiarach 45 mm x 180 mm x 70 mm w przypadku wytrzymało ci na rozci ganie prostopadłe do włókien i do elementów o obj to ci 0. drobne elementy konstrukcyjne nale y wykonywa z drewna d bowego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si stosowanie innych gatunków drewna. klocki itp. Warto ci charakterystyczne. 2. (1) W konstrukcjach drewnianych nale y stosowa drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338.2.k mo na zwi kszy . o wysoko ci lub szeroko ci mniejszej ni 150 mm.2. 2. Wilgotno drewna.1:49152/lpAbc/lpext.0.2.3. Nie powinna ona przekracza : http://127.2.3. mno c przez współczynnik kh.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. (3) Klasyfikacja wizualna powinna spełnia minimum wymaga podanych w PN-EN 518 lub w PN-82/D-94021.2.4. Gatunki drewna konstrukcyjnego.0.2.0.5. Drewno lite. 2. równomiernie napr onych w przypadku wytrzymało ci na cinanie.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 15 of 98 2. (1) Drewno powinno by klasyfikowane wytrzymało ciowo. (4) Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spełnia minimum wymaga podanych w PN- EN 519 lub w PN-82/D-94021. jako mniejsz z warto ci obliczonych ze wzoru 2. (2) Warto ci charakterystyczne wytrzymało ci odnosi nale y do elementów zginanych o wysoko ci 150 mm oraz do elementów rozci ganych o szeroko ci 150 mm. Warto ci obliczeniowe okre la si wg pkt 3.2. (2) Wkładki.3) gdzie: h – wysoko przekroju przy zginaniu lub szeroko przy rozci ganiu w mm. 2. grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego.2. Warto ci obliczeniowe.2. (3) Dla zginanych lub rozci ganych elementów z drewna litego. (4) Warto ci charakterystyczne wła ciwo ci mechanicznych dla drewna litego o wilgotno ci 12% przyjmowa nale y wg PN-EN 338.3-1. Wybrane warto ci dla drewna litego klas stosowanych w kraju podano w zał czniku Z-2. warto ci charakterystyczne fm.k i ft. (2. Klasyfikacja.html 2007-03-15 . 2.2.2. (1) Warto ci charakterystyczne wytrzymało ci i spr ysto ci oraz g sto ci wyznacza nale y wg PN-EN 384. podobnie twardego.0005 m3. (2) Zasady klasyfikacji powinny by oparte na ocenie wizualnej. (1) Wilgotno drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zale na jest od warunków eksploatacji i od przyj tej technologii wytwarzania.

(3) Warto ci charakterystyczne wytrzymało ci odnosi nale y do: – elementów zginanych o wysoko ci 600 mm. (2) Wilgotno drewna stosowanego na elementy klejone warstwowo powinna by zgodna z wymaganiami technologii klejenia i nie przekracza 15%.0. 2. – elementów rozci ganych wzdłu włókien o szeroko ci 600 mm.2.3. (1) Warto ci charakterystyczne wytrzymało ci i spr ysto ci nale y wyznacza na podstawie bada przeprowadzonych wg PN-EN 408 i PN-EN 1193 lub oblicza na podstawie wła ciwo ci materiału warstw i poł cze zgodnie z PN-EN 1194.3. Warto ci obliczeniowe wła ciwo ci mechanicznych drewna klejonego warstwowo okre la si wg pkt 3. jako mniejsz warto otrzyman ze wzoru 2. 4) Dla zginanych lub rozci ganych elementów z drewna klejonego warstwowo o wysoko ci przekroju lub szeroko ci mniejszej ni 600 mm. Warto ci obliczeniowe. 2. Postanowienia ogólne. w mm. 2.3-1.3. (1) Drewno klejone warstwowo powinno spełnia wymagania PN-EN 386.3) gdzie: h – wysoko przekroju przy zginaniu lub szeroko przy rozci ganiu.3. Klasy drewna klejonego warstwowo podano w PN-EN 1194. Wybrane warto ci dla drewna klejonego warstwowo klas stosowanych w kraju przedstawiono w zał czniku Z-2.3.1. – elementów równomiernie napr onych w przypadku wytrzymało ci na cinanie o obj to ci 0.1:49152/lpAbc/lpext.0005 m3.3.3.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 16 of 98 a) 18% – w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem.2. 2.4.3.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. (2. http://127.0.html 2007-03-15 .k mo na zwi kszy mno c przez współczynnik kh. Klasyfikacja. 2. Sklejka. Warto ci charakterystyczne. – elementów rozci ganych prostopadle do włókien o obj to ci 0. warto ci charakterystyczne dla fm.3.0. b) 23% – w konstrukcjach pracuj cych na otwartym powietrzu.4. (2) Dla klas drewna klejonego warstwowo wg pkt 2.1. Wymagania dotycz ce wykonania.3.01 m3.2.4. Drewno klejone warstwowo. 2.2 warto ci charakterystyczne wytrzymało ci i spr ysto ci podano w PN-EN 1194.3. 2.k oraz ft.

(1) Twarde płyty pil niowe stosowane w konstrukcjach powinny spełnia wymagania PN-EN 622-2-3-5. spr ystych i g sto ci dla płyt wiórowych nale y okre li wg PN-EN 1058. W warunkach uzasadnionych. na elementy cian zewn trznych. 5 mm na okładziny elementów ciennych. W obliczeniach statycznych mo na wykorzysta dane dla płyt wiórowych płasko prasowanych produkcji krajowej podane w zał czniku Z-2. (3) Grubo sklejki przeznaczonej na elementy konstrukcyjne powinna wynosi co najmniej 8 mm.1. Warto ci charakterystyczne. do elementów cian zewn trznych. Postanowienia ogólne. Nie powinna by wi ksza ni 10%. (1) Warto ci charakterystyczne wła ciwo ci mechanicznych.0.html 2007-03-15 . Warto ci obliczeniowe.5.5. 2. np. (2) Warto ci charakterystyczne wła ciwo ci mechanicznych i g sto ci dla sklejki stosowanej w krajach europejskich podano w PrPN-EN 12369. 2.2. np.2-1.4. dopuszcza si stosowanie płyt o wy szej wilgotno ci.2. Dopuszcza si stosowanie sklejki grubo ci min.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 17 of 98 (1) Układ warstw na grubo ci sklejki powinien by symetryczny. Twarde płyty pil niowe. Warto ci obliczeniowe wła ciwo ci mechanicznych płyt wiórowych okre la si wg pkt 3. (1) Warto ci charakterystyczne wła ciwo ci mechanicznych i g sto ci dla sklejki nale y okre la wg PN-EN 1058.5. Warto ci obliczeniowe wła ciwo ci mechanicznych sklejki okre la si wg pkt 3. Płyty wiórowe.0. na elementy cian zewn trznych. 2.2. 2. W warunkach uzasadnionych.1:49152/lpAbc/lpext.1. Postanowienia ogólne.2.5. (4) Wilgotno sklejki stosowanej w konstrukcjach powinna by uzale niona od miejsca i zakresu jej stosowania.3. dopuszcza si stosowanie płyt o wy szej wilgotno ci. Warto ci obliczeniowe. Warto ci charakterystyczne. (2) Wilgotno twardych płyt pil niowych stosowanych w konstrukcjach powinna by uzale niona od miejsca i zakresu ich stosowania. dopuszcza si stosowanie płyt o wy szej wilgotno ci. Nie powinna by wi ksza ni 10%. 2. (2) Warto ci charakterystyczne wła ciwo ci mechanicznych i g sto ci dla płyt wiórowych stosowanych w krajach europejskich podano w PrPN-EN 12369. (1) Płyty wiórowe stosowane w konstrukcjach powinny spełnia wymagania PN-EN 312-4-5-6-7. 2.3.2.6. (2) Sklejka stosowana w konstrukcjach powinna spełnia wymagania PrPN-EN 636-1-2-3. 2. Nie powinna by wi ksza ni 10%. http://127. (2) Płyty wiórowe o włóknach orientowanych (OSB) powinny spełnia wymagania PN-EN 300. 2. W obliczeniach statycznych mo na wykorzysta dane dla sklejki krajowej podane w zał czniku Z-2. (3) Wilgotno płyt wiórowych stosowanych w konstrukcjach powinna by uzale niona od miejsca i zakresu ich stosowania.6. W warunkach uzasadnionych.4.5.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. np.4.2.2-1 do niniejszej normy.

uderzenia itp. Zapewnienie niezawodno ci konstrukcji. 3. (2) Konstrukcje nale y.1.1. spr ystych i g sto ci dla twardych płyt pil niowych nale y okre la wg normy PN-EN 1058.1. korozji biologicznej oraz innych czynników destrukcyjnych zgodnie z pkt 1.1. Ogólne zasady projektowania. układ i forma oblicze powinny by zgodne z PN-90/B-03000..2.7. (3) Podane wy ej wymagania powinny by spełnione przez odpowiednie zwymiarowanie elementów konstrukcji. http://127.0. 3.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. Sytuacje obliczeniowe.1.3. bez nadmiernych kosztów i z nale ytym prawdopodobie stwem: – nie nast piło przekroczenie stanów granicznych no no ci oraz u ytkowalno ci. Kleje.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 18 of 98 2. to jest aby w przewidzianym okresie u ytkowania i przy odpowiedniej konserwacji. Obliczenia konstrukcji nale y wykonywa według metody stanów granicznych: – stanu granicznego no no ci. opracowanie szczegółów konstrukcyjnych oraz przez okre lenie. 3.6.0. Kleje do konstrukcji drewnianych powinny spełnia wymagania normy PN-EN 301. (2) Zakres. (1) Warto ci charakterystyczne wła ciwo ci mechanicznych. – oddziaływania wyj tkowe. (2) Warto ci charakterystyczne wła ciwo ci mechanicznych i g sto ci dla twardych płyt pil niowych stosowanych w krajach europejskich podano w PrPN-EN 12369. na skutek których ulega zniszczeniu cz konstrukcji. a tak e bł dy przy projektowaniu.2. Obliczenia statyczne.3.1.6. wykonywaniu i u ytkowaniu obiektu. Wymagania podstawowe. ZASADY PROJEKTOWANIA 3.4. (1) Konstrukcj nale y tak zaprojektowa i wykona . wła ciwych dla danego obiektu. zasad kontroli produkcji elementów. zabezpieczy przed ujemnym wpływem wilgoci. w sposób wła ciwy dla danego obiektu i zgodny z obowi zuj cymi przepisami.6. eksplozje. 2. 3. nie spowodowały zniszczenia konstrukcji w zakresie nieproporcjonalnie du ym w stosunku do pocz tkowej przyczyny. W obliczeniach statycznych mo na wykorzysta dane dla twardych płyt pil niowych produkcji krajowej podane w zał czniku Z-2. Warto ci charakterystyczne. 2.html 2007-03-15 . aby mogła by uznana za niezawodn . (1) Obliczenia statyczne nale y wykonywa według ogólnych zasad podanych w PN-76/B-03001. – stanu granicznego u ytkowalno ci.2-1. a tak e zapewni nale yt ochron przeciwpo arow . Warto ci obliczeniowe wła ciwo ci mechanicznych twardych płyt pil niowych okre la si wg pkt 3. monta u oraz u ytkowania.2. 3.7. takie jak po ar.2. Warto ci obliczeniowe.

2. Oddziaływania.1:49152/lpAbc/lpext. Warto ci i kombinacje oddziaływa .5. – oddziaływania redniotrwałe. (3) Kombinacje oddziaływa nale y przyjmowa zgodnie z PN-82/B-02009. (1) Rozró nia si nast puj ce rodzaje oddziaływa : – siła (obci enie) przyło ona do konstrukcji (oddziaływanie bezpo rednie).5. 3.2. – oddziaływania chwilowe.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. b) zale nie od ich zmienno ci w przestrzeni na: – oddziaływania nieruchome.1. Wła ciwo ci materiałów. 3. obci enie niegiem. PN-80/B-02010. np. – sytuacje przej ciowe. których zniszczenie poci gn łoby za sob katastrofalne skutki.2. http://127. np. – oddziaływania zmienne (Q). obci enie wiatrem. powoduj ce ró ne układy oddziaływa . PN-82/B-02004. (1) Warto ci charakterystyczne oddziaływa przyjmowa nale y według PN-82/B-02001. nale y mno y przez współczynnik konsekwencji zniszczenia n. np. (4) Obci enia obliczeniowe dla budowli. obci enie u ytkowe.html 2007-03-15 . 3. ci ar własny.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 19 of 98 W projektowaniu nale y uwzgl dnia nast puj ce sytuacje obliczeniowe: – sytuacje stałe. PN-86/B-02005. ci ar własny. np. – odkształcenie wymuszone (oddziaływanie po rednie).1. – oddziaływania krótkotrwałe.0.5. np. w czasie budowy. np. PN-77/B-02011. – oddziaływania wyj tkowe (A). PN- 82/B-02003. 3. np. – oddziaływania ruchome. np.1. osiadanie. zgodnie z norm PN- 76/B-03001.1. – sytuacje wyj tkowe. – oddziaływania długotrwałe. (2) Warto ci cz ciowych współczynników bezpiecze stwa dla obci e F nale y przyjmowa zgodnie ZPN-82/B-02001. Warto ci charakterystyczne dla drewna litego i klejonego oraz materiałów drewnopochodnych Xk nale y przyjmowa według pkt 2. odpowiadaj ce zwykłym warunkom u ytkowania konstrukcji. wpływ temperatury. Rodzaje i podział oddziaływa . obci enie u ytkowe. nieg lub wiatr ( nieg na niektórych obszarach kraju mo e by przyjmowany jako oddziaływanie redniotrwałe). Warto ci charakterystyczne. (2) Oddziaływania dziel si : a) zale nie od ich zmienno ci w czasie na: – oddziaływania stałe (G). eksplozje lub uderzenia pojazdów.0. PN-87/B-02013. obci enie składowanymi materiałami.1. PN-81/B-03020. niniejszej normy.1. np. 3.

2. W klasie u ytkowania 2 przeci tna zawarto wilgoci w wi kszo ci gatunków drewna iglastego nie przekracza 20%.2.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. Konstrukcje nale y przypisywa do jednej z podanych poni ej klas u ytkowania: – klasa u ytkowania 1 charakteryzuje si zawarto ci wilgoci w materiale odpowiadaj c temperaturze 20°C i wilgotno ci wzgl dn otaczaj cego powietrza przekraczaj c 65% tylko przez kilka tygodni w roku. Klasy u ytkowania konstrukcji. Warto ci współczynników kmod podane s w tablicy 3.0 3.2.html 2007-03-15 . Klasa u ytkowania 3 dotyczy tylko wyj tkowych przypadków konstrukcji uwa anych za przypisane do tej klasy.0 Stany graniczne u ytkowalno ci 1.0.2. http://127. kmod – cz ciowy współczynnik modyfikacyjny. Warto ci obliczeniowe. uwzgl dniaj cy wpływ na wła ciwo ci wytrzymało ciowe czasu trwania obci enia i zawarto ci wilgoci w konstrukcji. – klasa u ytkowania 2 charakteryzuje si zawarto ci wilgoci w materiale odpowiadaj c temperaturze 20°C i wilgotno ci wzgl dn otaczaj cego powietrza przekraczaj c 85% tylko przez kilka tygodni w roku.2. System klas u ytkowania ma na celu głównie okre lenie warto ci wytrzymało ciowych i obliczanie przemieszcze w zadanych warunkach wilgotno ciowych.1:49152/lpAbc/lpext. Okre lenia M Stany graniczne no no ci – kombinacje podstawowe • drewno i materiały drewnopochodne 1. zale ny od klasy u ytkowania konstrukcji i od klasy trwania obci enia.1 – sytuacje wyj tkowe 1.5.2) gdzie: M – cz ciowy współczynnik bezpiecze stwa dla wła ciwo ci materiału.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 20 of 98 3. Warto obliczeniow Xd wła ciwo ci materiału okre la si według wzoru: (3. podany w tabl.0. Tablica 3.2. w tym dla drewna i materiałów drewnopochodnych.3 • elementy stalowe w zł czach 1. 3. W klasie u ytkowania 1 przeci tna zawarto wilgoci w wi kszo ci gatunków drewna iglastego nie przekracza 12%. – klasa u ytkowania 3 odpowiada warunkom powoduj cym wilgotno drewna wy sz ni odpowiadaj c klasie u ytkowania 2.3.2.2.2 – Cz ciowe współczynniki bezpiecze stwa dla wła ciwo ci materiałów M.

Tablica 3.5.30 – – długotrwałe 0. gdzie znacz ce obci enie niegiem wyst puje przez dłu szy czas. Klasy trwania obci enia. do jednej z klas trwania obci enia podanych w tabl.60 0.1:49152/lpAbc/lpext.50 0. obci enie to traktuje si jako redniotrwałe. Tablica 3.0.4 – Klasy trwania obci enia.2. Klasa trwania Rz d wielko ci skumulowanego trwania obci enia Przykłady obci enia charakterystycznego obci enia Stałe wi cej ni 10 lat ci ar własny Długotrwałe 6 miesi cy – 10 lat obci enie magazynu redniotrwałe 1 tydzie – 6 miesi cy obci enie u ytkowe Krótkotrwałe mniej ni 1 tydzie nieg*) i wiatr Chwilowe na skutek awarii *)Na terenach. np. sklejka – stałe 0.2.70 0.55 – redniotrwałe 0.0. (1) Nale y posługiwa si warto ciami współczynników modyfikacyjnych kmod podanymi w tablicy 3.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.2.2.90 Płyty wiórowe zgodne z PN-EN 312-6*) i PN-EN 312-7.80 0. 3. Materiał / klasa trwania obci enia Klasa u ytkowania 1 2 3 Drewno lite i klejone warstwowo. Dla oddziaływa zmiennych wła ciw klas wyznacza nale y na podstawie oszacowania zwi zku mi dzy typow zmienno ci obci enia w czasie i wła ciwo ciami reologicznymi materiału.40 0.10 1.50 – długotrwałe 0.65 – krótkotrwałe 0. płyty OSB zgodne z PN-EN 300.html 2007-03-15 .55 – http://127.70 0.80 0.40 – – redniotrwałe 0. (2) Je eli kombinacja obci e zawiera oddziaływania nale ce do ró nych klas trwania obci enia. klasy 3 i 4 – stałe 0.70 0. 3.10 0.70 – chwilowe 1. dla kombinacji obci enia stałego i obci enia krótkotrwałego przyjmuje si warto kmod jak dla obci enia krótkotrwałego.2. (1) Oddziaływania przypisywa nale y. Współczynniki modyfikacyjne dla klas u ytkowania i czasu trwania obci enia. działaj cego przez okre lony przedział czasu w okresie u ytkowania konstrukcji. warto kmod nale y przyjmowa odpowiednio do oddziaływania o najkrótszym czasie trwania.90 0. (2) Klasy trwania obci enia okre lone s przez efekt stałego obci enia.5 – Warto ci współczynnika kmod.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 21 of 98 3.4.4.5.2. w obliczeniach no no ci i sztywno ci.60 0.90 0.

spełniony jest warunek: (3.10 0. (1) Do stanów granicznych no no ci. nale : – wyczerpanie no no ci miarodajnych przekrojów lub fragmentów konstrukcji. Siły wewn trzne nale y oblicza przy zało eniu spr ystej pracy konstrukcji. sprawdzanych według zasad podanych w normie. 3.0.html 2007-03-15 .5.85 0. (2) Sprawdzenie stanów granicznych no no ci polega na wykazaniu.20 – – długotrwałe 0.30 – – redniotrwałe 0. klasy 2*). dla ka dej z kombinacji oddziaływa obliczeniowych okre lonych w PN-82/B-02000 pkt 4. e w ka dym przekroju (elemencie) czy w le konstrukcji.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 22 of 98 – krótkotrwałe 0. przyjmuj c schematy statyczne odpowiadaj ce jej pracy w rozpatrywanych stanach granicznych. – utrata stateczno ci ciskanych elementów konstrukcji no nej lub elementów usztywniaj cych konstrukcj podstawow .4) w którym: Sd oznacza uogólnion sił wewn trzn wywołan tymi oddziaływaniami. e dla kombinacji http://127.45 0.60 – – chwilowe 1. e wytrzymało ci materiałów osi gaj wytrzymało ci obliczeniowe.45 – – krótkotrwałe 0.65 0.90 0.10 – – *) Nie stosuje si w warunkach klasy u ytkowania 2.1:49152/lpAbc/lpext. – utrata no no ci poł cze elementów konstrukcji.90 – Płyty wiórowe zgodne z PN-EN 312-4*) i PN-EN 312-5. Sprawdzanie stanów granicznych no no ci.5 (płyty półtwarde i twarde) – stałe 0.30 0.4.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. Obliczanie sił wewn trznych. 3.80 – Płyty pil niowe zgodne z PN-EN 622-3. płyty pil niowe zgodne z PN-EN 662-2 (płyty twarde) – stałe 0.3.70 – – chwilowe 1.80 – – – chwilowe 1.40 – – – redniotrwałe 0.10 0. (1) Sprawdzenie stanów granicznych u ytkowalno ci polega na wykazaniu.2. a Rd odpowiedni sił graniczn obliczon przy zało eniu. płyty OSB zgodne z PN-EN 300.0.20 – – – długotrwałe 0. 3.60 – – – krótkotrwałe 0. Sprawdzenie stanów granicznych u ytkowalno ci.

5.1. a grubo pr ta nie mniejsza ni 19 mm. STANY GRANICZNE NO NO CI. (3) Ko cowe przemieszczenie ufin wywołane oddziaływaniem nale y oblicza ze wzoru: (3.7. W konstrukcjach o zł czach na gwo dzie lub ruby powierzchnia przekroju drewna nie powinna by mniejsza ni 1.0.0.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 23 of 98 oddziaływa charakterystycznych.b) w którym: kdef jest współczynnikiem uwzgl dniaj cym przyrost przemieszczenia w czasie na skutek ł cznego efektu pełzania i wilgotno ci. przy czym jego grubo nie powinna by mniejsza ni 38 mm. a Cd jego warto graniczn .000 mm2. Najmniejszy przekrój poprzeczny netto jednolitego elementu konstrukcji no nej.1. Osłabienia przekrojów. 3.1. Warto ci tego współczynnika podane s w tablicy 5. (1) Minimalny wymiar przekroju poprzecznego w miejscach osłabionych powinien by nie mniejszy ni 30 mm i stanowi nie mniej ni 0.6 grubo ci przy osłabieniach niesymetrycznych.1) w którym: http://127. 4. powinien wynosi nie mniej ni 4.6. 4.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. Postanowienia ogólne*). (2) Dora ne przemieszczenie uinst wywołane oddziaływaniami nale y oblicza posługuj c si warto ci redni odpowiednich modułów spr ysto ci i dora nego modułu podatno ci zł czy Kser podanego w pkt 7. Rozci ganie równoległe do włókien. Przy rozci ganiu równoległym do włókien nale y spełni nast puj cy warunek: (4. z wyj tkiem łat dachowych.1. 3.3.3. (2) Osłabienie przekroju ł cznikami nale y uwzgl dnia według zasad podanych w pkt 7.5.1. Minimalne przekroje elementów z drewna litego.a) w którym: Ed oznacza obliczeniowy efekt omówionych wy ej oddziaływa . 4.5 grubo ci przy osłabieniach symetrycznych oraz nie mniej ni 0. okre lonych w PN-82/B-02000 p.1:49152/lpAbc/lpext.400 mm2.html 2007-03-15 . 4. spełniony jest warunek: (3.

1.01 m3. przyjmowana odpowiednio: Ad = An – je eli symetryczne osłabienia naruszaj kraw dzie pr ta.d – obliczeniowa wytrzymało na rozci ganie.b.1.r. V= bh2.2.1 – wzór 4. 4.1. *) Postanowienia niniejszego rozdziału dotycz elementów wykonanych z drewna litego lub z drewna klejonego warstwowo. ciskanie prostopadłe i sko ne do włókien. Ad = Ab. fc. 4.2.1. 4.a lub 4.3.a) – dla drewna klejonego warstwowo: (4. ciskanie równoległe do włókien.d – obliczeniowa wytrzymało na rozci ganie prostopadle do włókien.d – obliczeniowa wytrzymało na ciskanie.3) gdzie: kc – współczynnik wyboczeniowy wg pkt 4. (1) Przy ciskaniu prostopadłym do włókien nale y spełni nast puj cy warunek: http://127.2. w MPa.1.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. (2) Szczegółowe zasady projektowania elementów ciskanych zostały przedstawione w pkt 4.r.html 2007-03-15 . Rozci ganie prostopadłe do włókien. Ad = 4An/3 – je eli osłabienia niesymetryczne nie naruszaj kraw dzi pr ta i s wi ksze ni 25% Ab.0.2.0. ft.b) w których: ft.1.0.0.2.4. V0 – obj to odniesienia równa 0. w mm2. w mm2. (1) Przy ciskaniu równoległym do włókien nale y spełni nast puj cy warunek: (4.90.r – je eli symetryczne osłabienia nie naruszaj kraw dzi pr ta i nie s wi ksze ni 25% Ab.1.1.1:49152/lpAbc/lpext.2.2. Ad – powierzchnia obliczeniowa przekroju poprzecznego. V – obj to rozci ganego fragmentu konstrukcji.1.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 24 of 98 An – powierzchnia przekroju rozci ganego netto. Przy rozci ganiu prostopadłym do włókien nale y spełni nast puj cy warunek: – dla drewna litego: (4.

Rysunek 4.html 2007-03-15 .2 – Napr enie sko ne do włókien.1.4.4.0.1.b) Rysunek 4.1.90. Zginanie.2) powinno spełnia nast puj cy warunek: (4. 4.1. 4.1.90 – współczynnik (patrz tablica 4.0.4 – Warto ci współczynnika kc. wynikaj ca z rozkładu siły. Tablica 4.1 – ciskanie prostopadłe do włókien.5. oznaczona jako / na rys. który uwzgl dnia mo liwo zwi kszenia wytrzymało ci.d – obliczeniowa wytrzymało na ciskanie prostopadłe do włókien.8 1 + a / 125 (2) Napr enie ciskaj ce sko ne do włókien (patrz rys.1.1.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 25 of 98 (4.4. kiedy długo obci onego odcinka.4.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.4.1 jest mała. 4.1.1.90.4). fc. (1) Nale y spełni nast puj ce warunki: http://127.1:49152/lpAbc/lpext.a) w którym: kc.4. l1 150 mm l1 > 150 mm a 100 mm a < 100 mm l 150 mm 1 1 1 150 mm > / 15 mm 1 1 + (150 – l) / 170 1 + a (150 – l) / 17000 l < 15 mm 1 1.

1.5.0 (3) Sprawdzi nale y równie warunek stateczno ci (pkt 4.d – napr enie obliczeniowe na rozci ganie.d s odpowiadaj cymi tym napr eniom wytrzymało ciami obliczeniowymi na zginanie.5. ft.b) gdzie: m.1.0.a) (4.z.7. (1) Nale y spełni nast puj ce warunki: http://127.1.d – wytrzymało obliczeniowa na rozci ganie.5.y.2). Rysunek 4.0.2.b) gdzie: t.5 – Osie belki. Zginanie z osiow sił ciskaj c . Nale y spełni nast puj ce warunki: (4.a) (4. fm.d s napr eniami obliczeniowymi od zginania w stosunku do osi głównych pokazanych na rysunku 4.z.7 – dla innych przekrojów km = 1.6. 4. Zginanie z osiow sił rozci gaj c .1. (2) Warto ci współczynnika km nale y przyjmowa nast puj co: – dla przekrojów prostok tnych km = 0.6.1.0.1.d i fm.di m.6.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 26 of 98 (4.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.5. km – wg pkt 4. 4.1.y.1.1.0.html 2007-03-15 .

8.1.0.b) gdzie: c.1 – Zredukowana linia wpływowa sił poprzecznych przy podporze.html 2007-03-15 .1.8.8.7.1.1.1.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 27 of 98 (4. Rysunek 4.2. (1) Napr enia cinaj ce w belkach podci tych przy podporach (rys.8. cinanie.a) (4. km – wg pkt 4. fc. 4. (2) Sprawdzi nale y równie warunek stateczno ci (pkt 4.1. Postanowienia ogólne. Belki podci te na podporze.1.7.2).1.8.a) nale y uwzgl dni koncentracj napr e na sko nym odcinku belki.1. (2) Dla belek podci tych od strony obci onej (rys. Rysunek 4.8.8. (1) Nale y spełni nast puj cy warunek: (4.d – wytrzymało obliczeniowa na ciskanie.d – napr enie obliczeniowe na ciskanie.2.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.8.1.2.5.1) (2) Na ko cach belki wielko ci obci e znajduj cych si w odległo ci do 2 h od podpory mo na zredukowa zgodnie z rysunkiem 4.0.8. 4.1.1. 4.1. http://127.1:49152/lpAbc/lpext.0.2) nale y oblicza przyjmuj c efektywn (zredukowan ) wysoko przekroju elementu he.0.1. 4. 4.2 – Belki podci te przy podporach.

0.2.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.a) (2) Maksymalne napr enia przy skr caniu mo na dla belek prostok tnych sprawdza według wzoru: http://127.8.1.1.1.8.c) gdzie: h – wysoko belki. w mm.9.a) Dla belek podci tych od kraw dzi ciskanej kv = 1.1:49152/lpAbc/lpext.2). Skr canie.9.0. i – nachylenie skosu belki (rys.1. 4.1.html 2007-03-15 . a = he / h.b) Dla belek podci tych od kraw dzi rozci ganej (4.8. (1) Nale y spełni nast puj cy warunek: (4.1.2.8.2.0 (4.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 28 of 98 (3) Nale y spełni warunek: (4. x – odległo od punktu podparcia do pocz tku skosu.5 4. (4) Warto ci kn nale y przyjmowa nast puj co: – dla drewna litego kn = 5 – dla drewna klejonego warstwowo kn = 6.

dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.y. Nale y spełni nast puj cy warunek: (4. Tablica 4.9 – Współczynnik .12 1.01 m3.9. Skr canie ze cinaniem.html 2007-03-15 . Wymagania dodatkowe.61 1.1. w mm. 4.2. 4.14 1.2.b) gdzie: b.10.1:49152/lpAbc/lpext.1. którego warto ci mo na przyjmowa według tabl.10 1.1.1.09 1. Słupy jednolite.08 1. 4.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 29 of 98 (4. h – wymiary przekroju poprzecznego belki.9. h/b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1) 1.1. (2) Przy sprawdzaniu napr e wywołanych sił ciskaj c nale y uwzgl dni współczynniki wyboczeniowe kc (kc.11.11) (2) Warto ci współczynnika kvol nale y przyjmowa nast puj co: – dla drewna litego kvol = 1 – dla drewna klejonego warstwowo .36 1.18 1. – współczynnik.07 1) Warto ci dla po rednich stosunków h/b oblicza si stosuj c interpolacj liniow .1. 4. gdzie V = bh2 i V0 = 0. które nale y okre la według wzorów: http://127. kc.0.0.z). (1) W obliczeniach statycznych słupów ciskanych nale y uwzgl dni wpływ wyboczenia powodowanego przez pocz tkow krzywizn pr ta i przypadkowe mimo rody. cinanie z rozci ganiem prostopadłym do włókien.1. (1) Nale y spełni nast puj cy warunek: (4.1.10) 4.25 1.

0.2.2.2.e) (4. c – współczynnik dotycz cy prostoliniowo ci elementów: – dla drewna litego c = 0.1.h) y = lc / iy – smukło wzgl dem osi y z = lc / iz – smukło wzgl dem osi z (3) Stan graniczny no no ci słupów osiowo ciskanych nale y sprawdza według warunków: (4.a) (4.1.f) gdzie:.1.1.2.1.2 – dla drewna klejonego warstwowo c = 0.1.2.c) (4.2.b) gdzie: (4.g) (4.0.2.1:49152/lpAbc/lpext.1.1.1.d) (4.2.html 2007-03-15 .Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 30 of 98 (4.1 (4.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.2.i) http://127.

(4) Wpływ wyboczenia w słupach ciskanych mo na pomin . Elementy smukło c 1.2.2.50. Rysunek 4.2. Wiatrownice.2.0. a) dla pr tów o ko cach sztywno zamocowanych w nieprzesuwnych podporach = 0. Lp. a drugim swobodnym = 2. e) dla pr tów jednym ko cem sztywno zamocowanych w nieprzesuwnej podporze.2.00.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 31 of 98 (4. a drugim zamocowanym w podporze przesuwnej = 1.7. gdy ich smukło c 15.2.1. b) dla pr tów z jednym ko cem sztywno zamocowanym.1.1.l) Warto ci współczynników długo ci wyboczeniowej nale y przyjmowa według zalece podanych na rysunku 4. http://127.2.0. W przypadku gdy 0.1 – Współczynniki długo ci wyboczeniowej. Tablica 4.500 stan graniczny no no ci słupów osiowo ciskanych nale y rel sprawdza według wzorów podanych w pkt 4. (5) Smukło ci elementów ciskanych nie powinny przekracza warto ci podanych w tablicy 4.1.5. t niki 200 (6) Długo wyboczeniow elementów ciskanych lc nale y oblicza według wzorów: (4.2. Pr ty zło one na podatnych ł cznikach 175 3. Pr ty jednolite 150 2.70.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.1.j) km – wg pkt 4.html 2007-03-15 . d) dla pr tów jednym ko cem opartych przegubowo na nieprzesuwnej podporze.1.1 – Graniczne smukło ci elementów ciskanych. c) dla pr tów na obu ko cach opartych przegubowo na podporach nieprzesuwnych = 1.1.00.k) (4. f) warto ci współczynników dla elementów kratownic podano w pkt 4. a drugim opartym przegubowo na podporach nieprzesuwnych = 0.1:49152/lpAbc/lpext.85.5.

0. obci enie skupione na ko cu 0. przyło onych do górnej powierzchni belki.2. (4) Dla belek.c) Warto ci kcrit mo na oblicza ze wzorów: dla dla dla Warto ci ld – długo ci obliczeniowe belek do wzoru 4.b) przyjmuje posta : (4.2.2. (3) Dla przekrojów prostok tnych wzór (4.2.85 Wspornik. obliczon warto ld zwi ksza si o 2 h.c. obci enie skupione w rodku belki 0.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 32 of 98 4.0 Wspornik.2.5 h.c – okre la si w zale no ci od rzeczywistej rozpi to ci l i sposobu przyło enia obci enia wg tablicy 4. gdzie h – wysoko belki.2. Dla obci e pionowych.2.2.0.2.2. Tablica 4.2. które w strefie ciskanej s zabezpieczone na całej swej długo ci przed http://127. (1) W stanie granicznym no no ci belek zginanych nale y spełni warunek: (4.2. działaj cych w osi rodkowej belki.1:49152/lpAbc/lpext. obci enie równomierne lub równe momenty na ko cach 1. za dla obci e przyło onych do dolnej powierzchni redukuje si o 0.html 2007-03-15 .a) (2) Warto współczynnika stateczno ci gi tnej kcrit zale na jest od smukło ci sprowadzonej okre lonej wzorem: (4. Rodzaj belki i obci enia ld/l Swobodnie podparta. moment na ko cu 1. obci enie równomierne 0.2.85 Wspornik.crit – napr enia krytyczne przy zginaniu. obliczone zgodnie z klasyczn teori stateczno ci.b) w którym: m.2 – Stosunek długo ci obliczeniowej belki ld do długo ci rzeczywistej l wg wzoru 4.2.2.0 Swobodnie podparta.2.2. Belki.60 Warto ci podane w tablicy dotycz obci e .

a) gdzie: kr – współczynnik uwzgl dniaj cy zmniejszenie no no ci na skutek wygi cia włókien drewna przy produkcji drewna klejonego warstwowo.2.3 – D wigar jednotrapezowy.3.0.b). 4.c) UWAGA: Dla tego przypadku ogranicza si k t pochylenia tej kraw dzi do kierunku włókien drewna według poni szych zalece – dla drewna klejonego warstwowo klasy GL24 i GL30: . (1) W strefie kalenicowej (rys.2.2. 4.a) i (4. współczynnik kcrit = 1.0. http://127.2.2. – na dolnej kraw dzi d wigara (4.3. – dla drewna klejonego warstwowo klasy GL35 i GL40: . Rysunek 4. 4.3.a) – na górnej nachylonej kraw dzi d wigara (4.4) napr enia od zginania powinny spełnia warunek: (4. (1) Napr enia kraw dziowe przy zginaniu dla d wigarów jednotrapezowych o nachyleniu górnej kraw dzi 10° (rys.b) (2) Je eli dolna rozci gana kraw d d wigara jest nachylona pod k tem do włókien drewna. D wigary dwutrapezowe i d wigary o osi zakrzywionej.4. 4.3. D wigary jednotrapezowe.4.2.html 2007-03-15 .3.2. to napr enia kraw dziowe na tej kraw dzi sprawdza si według wzoru: (4.0.2.2.3) sprawdza si według wzorów (4.1:49152/lpAbc/lpext.2.3.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 33 of 98 przemieszczeniami bocznymi i na podporach przed skr caniem.2.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.

2.g) (3) Dla d wigarów dwutrapezowych kr = 1.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.0.html 2007-03-15 . (4) Dla d wigarów o osi zakrzywionej dla dla (5) W strefie kalenicowej napr enia rozci gaj ce prostopadłe do włókien nale y sprawdza według warunku: (4. o nast puj cych warto ciach: – dla d wigarów dwutrapezowych oraz d wigarów o osi zakrzywionej i stałym przekroju kdis = http://127.2.0.d – moment zginaj cy w kalenicy hap – wysoko d wigara w kalenicy (4.d) (4.c) gdzie: (4.2.2.4.h) gdzie: kdis – współczynnik uwzgl dniaj cy wpływ rozdziału napr e w strefie kalenicowej.4.4.4.f) (4.4.2.4.4.2.2.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 34 of 98 (2) Napr enia w kalenicy nale y oblicza według wzoru: (4.1:49152/lpAbc/lpext.e) (4.b) gdzie: Map.

html 2007-03-15 .7 Vo – obj to odniesienia równa 0. D wigary dwutrapezowe i o osi zakrzywionej.4).4 – dla d wigarów o osi zakrzywionej i zmiennej wysoko ci przekroju kdis = 1.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.2.0.01 m3 V – obj to strefy kalenicowej (strefa zakreskowana na rys. Rys.2.1:49152/lpAbc/lpext. Nale y przyjmowa gdzie: Vb – całkowita obj to d wigara.0. 4.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 35 of 98 1.4. 4. (6) Najwi ksze napr enia rozci gaj ce prostopadłe do włókien wywołane momentem zginaj cym nale y oblicza według wzoru: http://127.

5. (2) Osie ustroju nie powinny wychodzi poza przekrój elementów. (8) Poza stref kalenicow obowi zuj zasady podane w pkt 4.i) gdzie: (4.5. wpływu mimo rodowego podparcia oraz sztywno ci konstrukcji podpieraj cej.b) i (4.2.2.l) (4. Rysunek 4.2. (1) D wigar kratowy mo na uwa a za zespół pr tów poł czonych wzajemnie w w złach (np. D wigary kratowe.3.5.4.2.2. Analiza ogólna.j) (4.2. (1) Siły wewn trzne w d wigarach kratowych nale y oblicza z uwzgl dnieniem odkształce elementów i zł czy.m) (7) W d wigarach dwutrapezowych nachylenie górnej kraw dzi nie powinno by wi ksze ni 10° ( 10°).2. a w przypadku elementów zewn trznych powinny pokrywa si z ich osiami geometrycznymi.4.2.2.2.4.1). Postanowienia ogólne. http://127.5.1 – D wigar kratowy.2.4.k) (4.2.4.0.5.2. 4.1:49152/lpAbc/lpext.2. 4.html 2007-03-15 . 4. do napr e obliczonych według wzorów (4.4. UWAGA: Dla d wigarów o osi zakrzywionej i podporach nieprzesuwnych. jak pokazano na rys.4.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 36 of 98 (4. 4.1.h) dodaje si napr enia wywołane działaniem sił podłu nych.0.

5. monta u itp..8.4 i warto ci po lizgu w zł czach okre lone w pkt 7.5.2. – dla pasów kratownic usztywnionych płatwiami. (3) W obliczeniach przyjmowa nale y długo ci wyboczeniowe okre lone w pkt 4.2.2.0 a.2.5.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. e element jest belk swobodnie podpart w ka dym zł czu. t nikami itp. powstałe na skutek niejednorodno ci materiału oraz przypadkowe mimo rody powstałe w trakcie produkcji. (6) Zredukowane momenty w złowe uwzgl dnia nale y przy obliczaniu prz słowych momentów zginaj cych.0 .1). gdzie a – rozstaw płatwi lub t ników). (3) Momenty zginaj ce w elementach jednoprz słowych wyznacza nale y równie przy zało eniu.0. c) wysoko d wigara przekracza 0. w przypadku wyboczenia z płaszczyzny kraty = 1. (1) W obliczeniach ram uwzgl dni nale y napr enia wywołane przez nieprawidłowo ci geometryczne i konstrukcyjne. 4.0 (lc = 1. (4) Momenty zginaj ce w ci głych elementach wieloprz słowych wyznacza nale y przy zało eniu. b) przy innych poł czeniach = 0. Ramy i łuki płaskie.html 2007-03-15 .4. to przy sprawdzaniu ich no no ci uwzgl dni nale y wpływ mimo rodów. (1) Dla d wigarów o siatce trójk tnej dopuszcza si analiz uproszczon . 4. (4) Przyjmowa mo na. b) cz powierzchni podparcia znajduje si pod w złem podporowym (patrz rys. gdy smukło c 15. gdy spełnione s nast puj ce warunki: a) obwiednia ustroju nie zawiera k tów wkl słych. odchyłki mi dzy osi geometryczn a osi oboj tn przekroju. e ka dy z w złów jest przegubowy. (5) Wpływ przemieszcze w złów i niepełnej sztywno ci zł czy uwzgl dnia nale y przez redukcj o 10% momentów zginaj cych w w złach. (2) Napr enia te mo na uwzgl dni przy przyj ciu przybli onego kształtu wst pnego http://127.0.3.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 37 of 98 (2) Je eli osie elementów wewn trznych nie pokrywaj si z osiami ustroju.1:49152/lpAbc/lpext.5.6.2.15 razy jego rozpi to i 10 razy maksymaln wysoko pasa. – dla słupków i krzy ulców z płaszczyzny kraty =1. e elementy maj swobod obrotu w zł czach. (2) Wpływ wyboczenia pr tów ciskanych mo na pomin .4. Sprawdzenie no no ci elementów. (2) Siły osiowe w elementach wyznacza nale y przy zało eniu.0. (1) Przy sprawdzaniu elementów ciskanych ze wzgl du na wyboczenie nale y przyjmowa nast puj ce współczynniki długo ci wyboczeniowej: – dla pasów kratownic w przypadku wyboczenia w płaszczy nie kraty = 1. 4.0. tj. – dla słupków i krzy ulców kratownic w płaszczy nie kraty: a) w przypadku poł czenia z pasami na sworznie lub pojedyncz wi zk pier cieni =1. e w zły ko cowe s przegubowe. Analiza uproszczona.

Rysunek 4. Warto ci e tych mimo rodów nale y przyjmowa nie mniejsze ni : (4.0. w radianach.2. nale y przyjmowa nie mniejsz ni : dla (4.6.html 2007-03-15 .1:49152/lpAbc/lpext.d) http://127.6.6. b) mimo rody przypadkowe wywołane niejednorodno ci materiału lub niedokładno ci produkcji i monta u. (3) Ugi cia nale y oblicza .2.1 – Przykłady zało onych ugi wst pnych dla ram i łuków (a). przyjmuj c warto E według wzoru: (4.2.1. 4.2.b) gdzie: h – według rys.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 38 of 98 odkształcenia konstrukcji.0.c) gdzie: l – długo elementu ramy.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.6. okre lonego przez dwa wyst puj ce jednocze nie czynniki: a) k t nachylenia sinusoidalnie odkształconej osi konstrukcji do jej osi teoretycznej. którego warto .a) dla (4.6. odpowiadaj cych ugi ciu symetrycznemu (b) i niesymetrycznemu (c).6.2.2.

6. we wzorze (4.15 do f/l = 0. r – długo połowy rygla.5 i przy nieznacznie zmiennym przekroju poprzecznym mo na przyjmowa (rys.2.6.3 – Łuk – okre lanie długo ci wyboczeniowej.2. Rysunek 4. (5) Długo wyboczeniow lc łuków dwu.2.2.0.2. mo na okre la ze wzoru: (4.2.1.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.1:49152/lpAbc/lpext. (4) Długo ci wyboczeniowe lc słupów i rygli ram. a) w płaszczy nie łuku lc = 1.i trójprzegubowych dla stosunku strzałki wzniesienia do rozpi to ci łuku od f/l = 0.6. h – wysoko słupa.3): Rysunek 4.6. W przypadku gdy moment bezwładno ci słupa i rygla jest zmienny.65 h od kalenicy (por.4.2.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 39 of 98 Przykłady zało onych odkształce wst pnych podano na rys. gdzie: s – długo połowy łuku mierzona w rozwini ciu po osi.65 h od przegubu podporowego oraz moment bezwładno ci rygla dla przekroju poprzecznego znajduj cego si w odległo ci 0.25 s.0. przy wyboczeniu w płaszczy nie ramy.2).2 – Przekroje odniesienia do obliczania długo ci wyboczeniowej ram.6. 4. rys.6-f) gdzie: Is – moment bezwładno ci słupa.6.4.e) w którym: (4.html 2007-03-15 .2. Ir – moment bezwładno ci rygla. b) z płaszczyzny łuku http://127.f) nale y przyjmowa moment bezwładno ci słupa dla przekroju poprzecznego znajduj cego si w odległo ci 0.6.

2.0.6. (6) Ramy o naro ach zakrzywionych.6.6. (7) Ramy o naro ach ł czonych na ł czniki mechaniczne.0 a. Rysunek 4.1:49152/lpAbc/lpext. Dla elementów o osi zakrzywionej grubo tarcicy t zale y od stosunku promienia krzywizny r do jej grubo ci.4). głównie w postaci słupów i rygli ł czonych w naro ach na sworznie lub pier cienie. http://127.5 – Rama o naro u wykonanym z zastosowaniem ł czników mechanicznych. aby k t przyci cia tarcicy odpowiadał poni szym zaleceniom: – dla drewna klejonego warstwowo klasy GL24 i GL30: .2.6.5) produkowane s z drewna klejonego warstwowo.g) Przy kształtowaniu ramy nale y post powa tak.html 2007-03-15 .2.2. zale nie od rodzaju usztywnie : – przy usztywnieniach w postaci d wigarów kratowych = 1.6. Ramy tego typu (rys.2. gdzie: a – odległo mi dzy usztywnieniami poprzecznymi – dla pasa dolnego ciskanego lc = a.4 – Rama o naro u zakrzywionym. – dla drewna klejonego warstwowo klasy GL35 i GL40: . 4. – przy usztywnieniach w postaci mieczy opartych jednym ko cem o łuk.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. montowanych w cało na budowie (rys. głównie w postaci połówek ram trójprzegubowych.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 40 of 98 – dla pasa górnego ciskanego lc = 1. Rysunek 4.0.0. a drugim o płatwie = 1. w tym: (4. z tym e powinien by spełniony warunek oraz wymagania produkcyjne wg PN-EN 386. Ramy te s produkowane z drewna klejonego warstwowo. 4.25.

7.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.2.2). Usztywnienia.6. – a / 300 dla innych elementów.7.1:49152/lpAbc/lpext.html 2007-03-15 .i) – od siły podłu nej: DN = N / n (4. (3) Przy projektowaniu usztywnie nale y przyjmowa najbardziej niekorzystn kombinacj nieprawidłowo ci konstrukcyjnych oraz zało onych ugi wst pnych. Pojedyncze elementy ciskane. (1) W pojedynczych elementach ciskanych wymagaj cych usztywnienia bocznego (rys. zapewnienia podstawowym elementom no nym płaskiej postaci zginania i zabezpieczenia ich przed nadmiernym wyboczeniem. rozstawy „a” mi dzy elementami usztywniaj cymi nale y tak dobiera .0. (1) Usztywnienia nale y projektowa w celu zapewnienia stateczno ci przestrzennej konstrukcji.j) Przy sprawdzaniu no no ci poł czenia nale y bra pod uwag najbardziej niekorzystne działanie tych składowych na ł cznik w odniesieniu do kierunku włókien drewna. tj.7.2. 4. Siły działaj ce na sworze lub jedn par pier cieni mo na wyznacza w sposób nast puj cy: – od momentu zginaj cego: (4.2. Postanowienia ogólne. 4.2. http://127.2.6.2. 4. aby ugi cia boczne elementu ciskanego nie przekraczały warto ci: – a / 500 dla elementów klejonych warstwowo.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 41 of 98 W poł czeniu naro a zaleca si rozstawienie pier cieni lub sworzni na obwodzie okr gu.0. 4.h) gdzie: r – odległo ł cznika od rodka ci ko ci całej grupy ł czników.2. n – liczba sworzni lub par pier cieni – od siły poprzecznej: DV = V / n (4. (2) Stateczno przestrzenna konstrukcji powinna by zapewniona przez st enia połaciowe podłu ne i poprzeczne oraz t niki połaciowe.1.6.7.2.

7. słu cy do zmniejszenia długo ci wyboczeniowej.0. usztywnionych przez podpory boczne.7.2.2.0.2.2.2.b) (4. jak dla belki nieusztywnionej. powinien przejmowa obliczeniow sił ciskaj c : – dla drewna litego Fd = Nd / 50 (4.d) – dla drewna klejonego warstwowo fd = Nd / 80 (4.2 – Przykłady pojedynczych elementów ciskanych.7.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. Usztywnienie zespołu elementów ciskanych.2.a) gdzie: (4.3.7.2.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 42 of 98 (2) Sztywno spr ysta C ka dego z elementów usztywniaj cych powinna by nie mniejsza ni : (4. według wzorów: – dla drewna litego http://127.7.html 2007-03-15 .f) Warto kcrit nale y wyznacza według pkt 4. 4.2-c) m – liczba prz seł.2.2.2.2.7. Md – maksymalny moment obliczeniowy w belce o wysoko ci h. (1) Usztywnienie słu ce do zmniejszenia długo ci wyboczeniowej oblicza si na sił ciskaj c .2.2.7.7. (3) Ka dy element usztywniaj cy.2.2.1:49152/lpAbc/lpext. Rysunek 4.e) gdzie: Nd – rednia warto obliczeniowej siły ciskaj cej w elemencie. (4) Obliczeniow warto siły stabilizuj cej Fd ciskanej strefy belki o przekroju prostok tnym nale y oblicza przyjmuj c: (4.

0. nale y oblicza według wzoru (4.b). Rysunek 4. (2) Ugi cie poziome w rodku rozpi to ci d wigara wywołane przez samo obci enie qd nie powinno by wi ksze ni l / 700.2. Nale y uwzgl dni dwa przeciwne zwroty tego obci enia. mog stanowi równocze nie konstrukcj st aj c . (4) Wi zary wiatrowe. je eli stanowi one nie mniej ni 5% napr e od zginania.0. 4.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.3.3.7.2. nie powinno by wi ksze ni l / 500. usztywniaj cych górne pasy ciskane wi zarów lub ram. (4.2.2. 4.7.7.a) – dla drewna klejonego warstwowo Fd = nNd / 80 (4. n – liczba usztywnianych d wigarów. l = h wg rys.2. według rys.1:49152/lpAbc/lpext. (1) Usztywnienia te projektuje si w postaci kratowych wi zarów połaciowych. Usztywnienia połaciowe.7. Wi zary te mo na oblicza na obci enie równomiernie rozło one qd.7. 4.2.2.7.3 – Zespół belek lub d wigarów wymagaj cy usztywnienia bocznego. obliczane na obci enie wiatrem o warto ci „w”. je eli http://127.a) i (4. (2) Sił ciskaj c w płatwiach.4) gdzie: Nd – rednia obliczeniowa siła ciskaj ca w st anym elemencie o rozpi to ci l.3.7.3.7.html 2007-03-15 . Napr enia wywołane t sił nale y uwzgl dni przy obliczaniu napr e całkowitych.3.2. usytuowane w pasmach szczytowych lub przedskrajnych hal. (3) Ugi cie poziome.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 43 of 98 Fd = nNd / 50 (4.b) gdzie: n – liczba elementów usztywnianych.2.4. wywołane przez sum qd i innych obci e .7.3. działaj ce w kierunku prostopadłym do płaszczyzny st anych elementów.

tj.2. gdy zostan obliczone na przeniesienie obci enia (5) Rozstaw osiowy wi zarów usztywniaj cych powinien by nie wi kszy ni 30 m. (2) T niki nale y oblicza na obci enie qd.2. w których strefa ciskana obejmuje cały przekrój poprzeczny lub znaczn jego cz . a tak e zmianami wilgotno ci i temperatury.b. spowodowane oddziaływaniami zewn trznymi.7.1. (2) Ugi cia nale y oblicza zgodnie z zasadami mechaniki budowli. (1) Obliczanie konstrukcji według stanów granicznych u ytkowalno ci ma na celu sprawdzenie.1. T niki podłu ne. dotycz ce wygl du.7. Obliczone ugi cia powinny by nie wi ksze ni warto ci graniczne podane w pkt 5. 4.2. Wymagania ogólne.7.2.4) spełnia zale no : W przypadku gdy .dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.0 m gdy l > 12 m.7. w tym np.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 44 of 98 obci enie qd obliczone według wzoru (4.1. wi zary wiatrowe mog jednocze nie spełnia rol st e połaciowych tylko wtedy. ustalonych z uwagi na wymagania u ytkowe. okre lone według wzoru 4.a i 4. 5. (4) Płatwie mog by elementami t ników. Rysunek 4. łuków lub ram. gdy ich rozpi to l 12 m i nie rzadziej ni co 12.7. mo liwo ci zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych itp.html 2007-03-15 .7. Dla elementów o przekrojach http://127. pomno one przez ich rozstaw. przyjmuj c wytrzymało obliczeniow na ciskanie fc.5). (1) W celu zmniejszenia długo ci wyboczeniowej ram i łuków.0.0. powinny zawiera si w odpowiednich granicach.7.2. W szczególno ci przemieszczenia konstrukcji.1:49152/lpAbc/lpext. W budynkach o mniejszej długo ci wi zary usztywniaj ce powinny by usytuowane w pasmach przy cianach szczytowych lub w pasmach przedskrajnych.5 – T niki pionowe. (3) T niki nale y umieszcza w rodku rozpi to ci d wigarów.2. (5) Napr enia w płatwiach nale y oblicza według wzorów 4. STANY GRANICZNE U YTKOWALNO CI 5. nale y stosowa t niki podłu ne prostopadłe do ich płaszczyzny (rys. 4. na sił Q = qda. je eli ich smukło < 200.4.5.d zwi kszon o 10%. czy przemieszczenia konstrukcji nie ograniczaj mo liwo ci jej u ytkowania.

PN-EN 312-7. których L / h 20 mo na pomin wpływ sił poprzecznych.00 0.80 1. Warto ci tego współczynnika przedstawiono w tablicy 5. (7) Je eli kombinacja obci e składa si z oddziaływa nale cych do ró nych klas trwania obci enia.50 redniotrwałe 0. Tablica 5.25 – Długotrwałe 1.1) gdzie: kdef – współczynnik uwzgl dniaj cy przyrost przemieszczenia w czasie na skutek ł cznego wpływu pełzania i zmian wilgotno ci.40 Płyty wiórowe zgodne z PN-EN 312-61). Materiał Klasa u ytkowania Klasa trwania obci enia 1 2 3 Drewno lite i klejone warstwowo Stałe 0.00 1.2). udział ka dego z oddziaływa w całkowitym przemieszczeniu oblicza nale y oddzielnie.75 Krótkotrwałe 0.30 Sklejka Stałe 0.50 0.00 Długotrwałe 0.00 0.50 0.50 2.0.1:49152/lpAbc/lpext.50 1.50 Długotrwałe 0.60 0.90 Krótkotrwałe 0. (4) Dora ne przemieszczenie uinst nale y oblicza posługuj c si warto ci redni odpowiednich modułów spr ysto ci i dora nego modułu podatno ci zł czy dla stanu granicznego u ytkowalno ci Kser podanego w pkt 7. materiałów drewnopochodnych i zł czy.30 0.1 – Warto ci kdef dla drewna.80 2.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 45 of 98 zło onych nale y wprowadzi charakterystyki zast pcze wg rozdziału 6. płyty OSB zgodne z PN-EN 300 klasy 3 i 4 Stałe 1.25 0.00 2.html 2007-03-15 .25 0.25 0. (3) W obliczeniach konstrukcji w stanach granicznych u ytkowalno ci nale y przyjmowa obci enia charakterystyczne przy zastosowaniu warto ci rednich wła ciwo ci spr ystych materiałów.2 (tablica 7. W belkach i d wigarach pełno ciennych.80 redniotrwałe 0. Przy obliczaniu ugi nie uwzgl dnia si osłabienia przekrojów otworami na ł czniki mechaniczne.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.75 – http://127.60 1.0.50 – redniotrwałe 0. które wyznacza si dziel c chwilowe warto ci modułu dla ka dego materiału przez odpowiedni warto (1 + kdef). (5) Ko cowe przemieszczenie ufin nale y oblicza ze wzoru: (5.00 0.00 0.50 0.1. (6) Ko cowe przemieszczenie elementu wykonanego z materiałów o ró nych wła ciwo ciach pełzania oblicza nale y przyjmuj c zmodyfikowane moduły spr ysto ci.

Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 46 of 98

Krótkotrwałe 0,00 0,30 –
Płyty wiórowe zgodne z PN-EN 312-41), PN-EN 312-5,
płyty OSB zgodne z PN-EN 300 klasy 21), płyty pil niowe
wg PN-EN 622-2
Stałe 2,25 3,00 –
Długotrwałe 1,50 2,00 –
redniotrwałe 0,75 1,00 –
Krótkotrwałe 0,30 0,40 –
Płyty pil niowe zgodne z PN-EN 622-3, PN-EN 622-5
Stałe 3,00 – –
Długotrwałe 2,00 – –
redniotrwałe 1,00 – –
Krótkotrwałe 0,35 – –
1) Nie stosuje si w klasie u ytkowania 2.

5.2. Warto ci graniczne ugi .

5.2.1. Belki.
(1) Składniki ugi cia podano na rys. 5.2.1, gdzie znaczenie okre le jest nast puj ce:
uo – strzałka odwrotna (wygi cie wst pne), w mm,

u1 – ugi cie wywołane obci eniem stałym, w mm,

u2 – ugi cie wywołane obci eniem zmiennym, w mm.

Rysunek 5.2.1 – Oznaczenia ugi .

Ugi cie wynikowe unet poni ej prostej ł cz cej punkty podparcia belki, jest równe:

unet = u1 + u2 – uo

(2) Dla przypadków, w których nale y ogranicza ugi cia dora ne od obci e zmiennych, zaleca
si nast puj ce warto ci graniczne, je eli nie wyst puj wymagania dodatkowe:

Dla wsporników:

gdzie:
L – rozpi to belki lub wysi g wspornika, w mm.
(3) Dla przypadków, kiedy nale y ogranicza ugi cie ko cowe ufin zaleca si nast puj ce warto ci

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.html 2007-03-15

Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 47 of 98

graniczne, je eli nie wyst puj wymagania dodatkowe:

Dla wsporników:

5.2.2. D wigary kratowe.
Dla d wigarów kratowych warto ci graniczne ugi całej konstrukcji oraz poszczególnych jej
elementów, je eli nie wyst puj wymagania dodatkowe, przyjmuje si wg tablicy 5.2.3.
Tablica 5.2.3 – Warto ci graniczne ugi unet,fin.

Rodzaj Wykonane z wygi ciem wst pnym Wykonane bez wygi cia wst pnego
obci enia
D wigary D wigary kratowe D wigary D wigary kratowe Konstrukcje Płyty
pełno cienne pełno cienn cienne, ^ dachowe
Obliczenia e Obliczenia

przybli one dokładne przybli one dokładne

Stałe i L/200 L/400 L/200 L/300 L/600 L/300 L/200 L/150
zmienne
W obiektach starych, remontowanych dopuszcza si warto ci unet,fin wi ksze od podanych o 50%.

5.2.3. Warto ci graniczne ugi .
Warto ci graniczne ugi unet,fin, je eli nie wyst puj wymagania dodatkowe, mo na przyjmowa
wg tablicy 5.2.3.

5.3. Obliczanie ugi .

(1) Ugi cia belek przy zginaniu uko nym nale y oblicza wg wzoru:

(5.3.a)
w którym:
ufin,z, ufin,y – składowe ugi cia w dwóch prostopadłych kierunkach, w mm.

(2) Ugi cia belek ci głych, gdy stosunek rozpi to ci najwi kszego prz sła do najmniejszego nie
przekracza 1:0,8, przy jednakowym obci eniu wszystkich prz seł, lub gdy stosunek
najwi kszego obci enia jednego prz sła do najmniejszego obci enia innego nie przekracza
1:0,8, przy zachowaniu jednakowej rozpi to ci prz seł, mo na oblicza w przybli eniu,
przyjmuj c stosunek najwi kszego ugi cia belki ci głej do najwi kszego ugi cia belki
jednoprz słowej swobodnie podpartej:
a) dla prz seł skrajnych:
0,65 – przy obci eniu stałym,
0,90 – przy obci eniu zmiennym,
b) dla prz seł rodkowych:

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.html 2007-03-15

Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 48 of 98

0,25 – przy obci eniu stałym,
0,75 – przy obci eniu zmiennym.
(3) Je eli nie s prowadzone obliczenia dokładne, ugi cia belek swobodnie podpartych od
obci e równomiernie rozło onych mo na oblicza według wzorów:
a) dla belek o stosunku L / h 20

(5.3.b)
b) dla belek o stosunku L / h < 20 i stałym przekroju prostok tnym

(5.3.c)
c) dla belek jak w pozycji b), lecz o przekroju prostok tnym zmiennym (rys. 5.3.a)

(5.3.d)
Rysunek 5.3 – Belki o zmiennym przekroju.

d)
dla belek dwuteowych lub skrzynkowych o przekroju stałym

(5.3.e)
e) dla belek dwuteowych i skrzynkowych o przekroju zmiennym (rys. 5.3.b)

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.html 2007-03-15

h’.html 2007-03-15 .00 0.25 0. uv – ugi cie belki swobodnie podpartej spowodowane działaniem sił poprzecznych.0 40. Belki z drewna Belki z drewna i materiałów drewnopodobnych bw / bf 1) 1.0 1) bw. na podporze. h’p – odległo mi dzy osiami pasów odpowiednio: w rodku rozpi to ci. Elementy zło one.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 49 of 98 (5.33 0.3 – Współczynniki 1 do uwzgl dnienia wpływu sił poprzecznych na ugi cia belek dwuteowych i skrzynkowych. przyjmowany odpowiednio jak dla belek jednolitych lub o przekroju zło onym.1.0. (E ) – sztywno przekroju. uM – ugi cie belki swobodnie podpartej wywołane momentem zginaj cym. h.f) w których: I – moment bezwładno ci przekroju poprzecznego belki. bf – szeroko ci. 6. na podporze. odpowiednio: rodnika. 1 – współczynnik wg tablicy 5.3. pasa 6.1) Rysunek 6.0 48. hp – wysoko belki odpowiednio: w rodku rozpi to ci. Belki klejone z cienkimi ciankami.3.2 30.25 0.0 33.1 – Belki z cienkimi ciankami o przekrojach: a) dwuteowym.0 90.1:49152/lpAbc/lpext. http://127. Tablica 5.50 0. (1) W obliczeniach statycznych zakłada si liniow zmienno napr e normalnych wzdłu wysoko ci przekroju (rys. b) skrzynkowym. 6.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.0.125 1 19.0 51. obliczona jak dla belek jednolitych lub o przekroju zło onym.33 0.

max.c) warto kc = 1.0.c) (6.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 50 of 98 (2) Napr enia normalne w pasach powinny spełnia nast puj ce warunki: (6. to mo na przyj we wzorze (6.a) (6.1.1. i belka nie ulegnie zwichrzeniu. f. (3) Współczynnik kc mo na wyznaczy zgodnie z pkt 4.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.d – maksymalne obliczeniowe napr enie rozci gaj ce w pasie.max. b – szeroko pasa belki (rys.1:49152/lpAbc/lpext.1.b) (6.d – maksymalne obliczeniowe napr enie ciskaj ce w pasie.1. f.c.0.html 2007-03-15 .t.d) gdzie: f.0. kc – współczynnik stateczno ci bocznej pasa ciskanego.d – rednie obliczeniowe napr enie rozci gaj ce w pasie. zale nie od smukło ci pasa (6.e) gdzie: lc – rozstaw st e bocznych pasa ciskanego lub odległo mi dzy przekrojami zabezpieczonymi przed obrotem i przemieszczeniem bocznym.1). http://127.1.1.d – rednie obliczeniowe napr enie ciskaj ce w pasie.c. 6.1.t.2. Je eli zostan przeprowadzone badania do wiadczalne belki ze wzgl du na mo liwo utraty płaskiej postaci zginania. f.

bw – grubo cianki.1. (6) Nale y sprawdzi warunek stateczno ci miejscowej cienkich cianek belek zło onych oraz no no ci poł cze .d – wytrzymało ci obliczeniowe na ciskanie i rozci ganie rodnika lub cianek.w.i) gdzie: \/d – obliczeniowa siła poprzeczna.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. fc.c – wysoko przekroju pasa ciskanego.t – wysoko przekroju pasa rozci ganego.1.html 2007-03-15 .1). e napr enia cinaj ce spełniaj warunki: gdy (6. (7) Sprawdzenie no no ci (stateczno ci miejscowej cianek) mo na pomin .0. fv. hw – wg rysunku (6.d – napr enia obliczeniowe ciskaj ce i rozci gaj ce.d i ft. je eli zachowane s nast puj ce warunki: (6.d – wytrzymało obliczeniowa na cinanie cianki.c.1.1. nale y wykaza . zaznaczonych na rysunku (6.t.1. hf.d i w.j) http://127.1). hf. (8) W przekrojach 1-1.1:49152/lpAbc/lpext.0.0. (5) Je eli nie podano innych warto ci.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 51 of 98 (4) Napr enia normalne w ciankach ( rodniku lub ciankach bocznych) belek zło onych powinny spełnia warunki: (6.g) gdzie: w.h) (6. obliczeniow wytrzymało na rozci ganie i ciskanie w ciankach mo na przyjmowa jako równ wytrzymało ci obliczeniowej na rozci ganie i ciskanie materiału w rozpatrywanej płaszczy nie zginania.f) (6.w.

t.90. (3) W przypadku nie przeprowadzenia dokładnych oblicze statycznych ustroju. Warto bc. 6. e jest to zespół belek równoległych dwuteowych i ceowych (por.ef nie powinny by wi ksze ni maksymalne warto ci obliczone z uwagi na cinanie okładzin.0.1:49152/lpAbc/lpext.2.0. których szeroko ci obliczeniowe bef wyznacza si ze wzorów: lub – (pas górny i dolny belki dwuteowej) (6. (1) Do oblicze nale y przyjmowa liniow zmienno napr e normalnych wzdłu wysoko ci przekroju.c lub rozci ganego hf.d – wytrzymało obliczeniowa na cinanie rodnika lub cianek. stanowi cego w istocie dwuwarstwow płyt z ebrami podłu nymi. mo na przyj .k) gdzie: mean – napr enia obliczeniowe cinaj ce wyznaczone przy zało eniu ich równomiernego rozkładu.a) lub – (pas górny i dolny belki ceowej) (6. Belki klejone z cienkimi pasami.2. fv. hf – wysoko przekroju pasa ciskanego hf.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 52 of 98 gdy (6.b) Warto ci bc. 6.2. Rysunek 6. http://127.2 – Belki z pasami cienkimi.1.ef poza tym nie mo e by wi ksza ni maksymalna warto obliczona z uwagi na wyboczenie płyty.html 2007-03-15 . rys.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.2) o pasach.ef i bt. (2) W obliczeniach nale y uwzgl dnia nierównomierny rozkład napr e w pasach na skutek cinania i wyboczenia.

2 l 30 hf przypadkowym ukierunkowaniem włókien (6) W przekroju 1-1 (por. wynikaj ce z uwzgl dnienia warunków no no ci na cinanie okładzin oraz wyboczenia płyty.1 l 25 hf – prostopadle do rodnika 0. zawiera tablica 6.2.html 2007-03-15 .d – obliczeniowe napr enia cinaj ce wyznaczone w zało eniu równomiernego ich rozkładu w przekroju belki.f). 6.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. fv. powinny spełnia nast puj ce warunki: http://127. (7) Napr enia normalne w pasach.90.c) gdzie: mean.2. hf – wysoko pasa bef Sklejka z włóknami w warstwie zewn trznej ukierunkowanymi: – równolegle do rodników 0.15 l 25 hf Płyty pil niowe lub wiórowe z 0.1 l 20 hf Ukierunkowane płyty wiórowe (OSB) 0. rys.2 – Maksymalne szeroko ci obliczeniowe pasa ustalone ze wzgl du na cinanie okładziny materiału i wyboczenie płyty w zale no ci od rodzaju materiału. z którego sporz dzono pasy wyodr bnionych belek dwuteowych lub ceowych.0.d – obliczeniowa wytrzymało na cinanie płyty pasów prostopadle do włókien. Tablica 6. l – długo belki wyboczenie. to szeroko swobodna pasa nie powinna by wi ksza od dwukrotnej szeroko ci wynikaj cej z wyboczenia płyty.0.2) nale y sprawdzi warunek: (6. wyznaczone dla szeroko ci obliczeniowej (be.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 53 of 98 (4) Maksymalne szeroko ci obliczeniowe pasa (bef).1:49152/lpAbc/lpext. (5) Je eli nie przeprowadza si szczegółowej analizy wyboczenia płyt. Rodzaj materiału pasa bef – ze wzgl du na bef – ze wzgl du na cinanie.

3. ciskanych ff.t.3. (1) W analizie pracy statycznej belek zło onych z kilku elementów poł czonych ze sob za pomoc ł czników mechanicznych. Postanowienia ogólne. Obliczanie no no ci belek.d – rednie obliczone napr enia w pasach rozci ganych.1:49152/lpAbc/lpext. odniesiony do płaszczyzny cinania jednego ł cznika pozostaj cego w stanie granicznym no no ci.1) (5) Napr enia nale y oblicza przynajmniej dla chwilowych (pocz tkowych) i ko cowych przemieszcze .75 smin + 0. rozci ganie.2.e) gdzie: f.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.3.d. przyjmuj c odpowiednie warto ci współczynnika (uwzgl dniaj cego przyrost przemieszczenia w czasie na skutek ł cznego efektu pełzania i wilgotno ci) kdef z tablicy 5. 6. Metod t mo na stosowa do oblicze elementów zło onych z drewna i innych materiałów. Rozwa ane s belki o przekrojach przedstawionych na rys.html 2007-03-15 . zgodnie ze zmian siły cinaj cej – od smin do smax ( ).d.0.2.t.2 – Przekroje zło one o zł czach podatnych (a) i rozkład napr e zginaj cych na wysoko ci (b).1. http://127. (3) Dla ł czników typu sworzniowego chwilowy (pocz tkowy) moduł podatno ci Ku. Rysunek 6.1.a i tablicy 7. 6. 6.2. (8) Nale y sprawdzi warunek no no ci dla wszystkich zł czy płyt z belkami podłu nymi ustroju. (4) Je eli odległo mi dzy ł cznikami zmienia si równomiernie w kierunku podłu nym. zakładaj c liniow zale no mi dzy sił a po lizgiem.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 54 of 98 (6. (6) Metod oblicze no no ci belek zło onych z zastosowaniem ł czników mechanicznych podano w pkt 6.2.2.c.d – wytrzymało obliczeniowa na ciskanie.d) (6.2. to mo na przyj obliczeniow warto sef ze wzoru: sef = 0. Belki zło one z zastosowaniem ł czników mechanicznych.25 smax (6. ff. nale y przyjmowa ze wzoru 7.0.3.2.3. 6.3. (2) Obliczenia nale y prowadzi .3. f.c. nale y uwzgl dni wpływ po lizgu wyst puj cego w zł czach.

to rozstaw s1 okre la iloraz długo ci odcinka i sumarycznej liczby ł czników. – obci enie działa w płaszczy nie z-x. – poszczególne elementy (drewniane lub z płyt drewnopochodnych) maj pełn długo . rozmieszczonych w obu płaszczyznach styku cianek i pasa na tym odcinku. przyjmuj c do oblicze długo l równ 0. a w przypadku belek wspornikowych długo l równ dwukrotnej długo ci wspornika.8 rozpi to ci odpowiedniego prz sła.0. zgodnie ze zmian siły cinaj cej od smin do smax.1:49152/lpAbc/lpext. przy czym .Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 55 of 98 (1) Obliczenia prowadzone s przy nast puj cych zało eniach: – belki s swobodnie podparte. mog by te wykonane z mniejszych cz ci poł czonych zł czami klejonymi.html 2007-03-15 . – je eli pas składa si z dwóch cz ci poł czonych ze rodnikiem lub belka ma przekrój skrzynkowy. – poszczególne cz ci belek s wzajemnie poł czone ł cznikami mechanicznymi o module podatno ci Ku.0. (2) Zast pczy moment bezwładno ci przekroju pr ta Ief oraz zast pcz sztywno gi tn (EI)ef belki oblicza si wg wzoru: http://127. – rozstaw „s” ł czników jest stały lub zmienia si równomiernie. rozpi to prz sła oznaczono liter l. wzory ustalone dla belki swobodnie podpartej mo na stosowa dla belek ci głych. wywołuj c moment zginaj cy M = M(X) oraz sił poprzeczn V = V(X).dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.

3.3.1:49152/lpAbc/lpext. m.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.3. Napr enia normalne ( i. napr e i w rodku ci ko ci przekrojów oraz napr e cinaj cych i porównanie ich z odpowiednim rodzajem wytrzymało ci obliczeniowej drewna lub materiałów drewnopochodnych. rys.mean.c) dla i=1 oraz i=3 (6. si – odległo mi dzy ł cznikami sprowadzonymi do jednego szeregu.3.i Ki = Ku.d) dla i=2 2=1.i wg pkt 7.2. 6. i dla przekrojów dwuteowych.05.e) gdzie: Ei = E0. Ai.g) http://127.2) wyznacza si ze wzorów: (6.2.2.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 56 of 98 (6.2.2.i Wielko ci Ii. ai.i + i – por.2.3.0 (6.0.b) (6.a) gdzie: Ei = E0.mean.2. 6.f) gdzie: Ei = E0.0. rys.2 (6. skrzynkowych i ceowych (por. Dla przekroju teowego h3 = 0 (3) Sprawdzenie warunku no no ci belki zło onej z zastosowaniem ł czników mechanicznych polega na wyznaczeniu napr e kraw dziowych m.2.i) wyznacza si ze wzorów: (6.3.3.html 2007-03-15 .3.i – obliczeniowy moduł spr ysto ci podłu nej i – tej cz ci belki.3.

Słupy klejone i słupy zło one z zastosowaniem ł czników mechanicznych.3. 6.h) gdzie: Ei = E0.1:49152/lpAbc/lpext. – słup obci ony jest sił osiow Fc.html 2007-03-15 .i 6. – poszczególne cz ci składowe słupa na całej długo ci nie maj styków.3.3. (1) W analizie no no ci słupa nale y uwzgl dni przemieszczenia na skutek po lizgu w zł czach.i Napr enia cinaj ce wyst puj ce w rodniku belki (6.1. rys. (2) W przypadku gdy rozpatrywana jest mo liwo wyboczenia w płaszczy nie x-z nale y sprawdzi warunek: (6.4) jego no no równa jest sumie no no ci poszczególnych gał zi w tej e płaszczy nie.4. 6. No no słupów zło onych wielogał ziowych z zastosowaniem ł czników mechanicznych. wyst puj cy w pasach górnym i = 1 i dolnym i = 3 (por.a) gdzie: http://127. (2) Przy wymiarowaniu słupów ciskanych przyjmuje si e: – długo wyboczeniowa słupa (lw = l) zale y od sposobu jego podparcia.4.mean (4) Obci enie przypadaj ce na jeden ł cznik.4. (1) W przypadku gdy wyboczenie słupa nast puje w płaszczy nie osi x-y (por.mean.3.1. rys.0.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 57 of 98 (6.2.2.i) gdzie: E = E0.0. 6. cinania i zginania trzonu oraz działania sił podłu nych w krzy ulcach (w przypadku zło onych słupów wielogał ziowych ze skratowaniem). działaj c w geometrycznym rodku ci ko ci przekroju.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.mean.2.4.j) gdzie: Ei = E0.2) (6.

3.1.b) Atot – całkowite pole przekroju słupa.2.2.2.c.4. Zakłada si .2.a.0.4.4.3.f).1:49152/lpAbc/lpext. nale y wyznaczy ze wzoru: 6. gdy pr t jest jednocze nie zginany w płaszczy nie wyboczenia x-y lub x-z.z) we wzorze 6.d.b.2.4.2.2.a i b.2.3. w którym: V = V(x) (2) Warto Fi wyznacza si dla i = 1 oraz dla i = 3. i. Ii.3.3. Wielko ci (EI)ef. Współczynnik wyboczeniowy kc (kc. kc.4.4. 6.2.3.3.j.c) http://127.a) do (6.2. 6.1. kc – współczynnik wyboczeniowy zale ny od smukło ci zast pczej pr ta. Smukło zast pcz pr ta – ef wyznacza si ze wzoru: (6.2.4.c). Obci enie ł czników.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.3.1. Ai. 6. (3) Dla pr tów o smukło ci wzgl dnej i .html 2007-03-15 . (1) Obci enie Fi.a.c) gdzie: (6. e E1 = E2 = E3 = E. przypadaj ce na pojedynczy ł cznik.7. zakładaj c rozstaw ł czników si = si (x) i przejmuj c sił poprzeczn ze wzorów od (6.mean – rednia warto modułu spr ysto ci podłu nej.2) wyznacza si ze wzorów (6.1.y.2.d) (EI)ef wg wzoru 6. 6.1.0. nale y sprawdzi warunki zestawione w pkt 4.a) dla (6.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 58 of 98 (6. 6.2. ai dla słupów o przekrojach skrzynkowym dwuteowym i teowym (rys. (3) Obliczeniow sił poprzeczn nale y wyznaczy ze wzorów: dla (6.4.2.4.1a okre laj wzory 4.b) dla (6.4. E = E0. 6.

– obowi zkowo na obu ko cach pr ta powinny by umieszczone przewi zki.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.1.a) – słup trzygał ziowy: Atot = 3A.4. http://127.html 2007-03-15 .3. – nale y stosowa parzyst liczb przewi zek.4.4. (6.0. rub z podkładkami lub kleju.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 59 of 98 6. (6. 6. (1) Rozwa ane s słupy wielogał ziowe (rys.2. Pole przekroju słupa Atot i moment bezwładno ci pola przekroju wzgl dem osi y-y Iytot: – słup dwugał ziowy: Atot = 2A. Słupy wielogał ziowe z przewi zkami.4.4. – odst p mi dzy gał ziami (a) powinien spełnia zale no .4. rozmieszczon równomiernie na długo ci słupa.4 – Słupy zło one wielogał ziowe z przewi zkami. W przypadkach gdy wyst puj małe mimo rody od obci e (wynikaj ce np. gdy s poł czone przewi zkami wewn trznymi oraz w przypadku przewi zek zewn trznych.4) poł czone przewi zkami.1:49152/lpAbc/lpext. 6. Rysunek 6. Przewi zki zewn trzne lub wewn trzne mog by poł czone z trzonem słupa za pomoc gwo dzi.4. trzech lub czterech identycznych gał zi. z ci aru własnego działaj cego niezale nie od siły osiowej) obowi zuj postanowienia pkt 4.b) (2) Przyj to nast puj ce zało enia projektowe dla słupów zło onych wielogał ziowych: – słup składa si z dwóch.4.4.0. – przekroje s bisymetryczne. Obci enie zło one.

6.5.4. (1) W przypadku gdy wyboczenie słupa nast puje w płaszczy nie x-y (por. 6. Obci enie Przewi zki wewn trzne zewn trzne klejone na gwo dzie na ruby*) klejone na gwo dzie 1 2 3 4 5 6 Stałe lub 1 4 3. – poł czenie na gwo dzie ko cowych przewi zek powinno mie co najmniej cztery gwo dzie rozmieszczone w jednym rz dzie wzdłu osi pionowej słupa (x).c) We wzorze (6. 6.a) gdzie: – smukło pr ta jednolitego tej samej długo ci „l”. Tablica 6.0.c) nale y przyjmowa jako minimaln smukło pojedynczej gał zi mi dzy przewi zkami 1=30.1.4) (6.b) n – liczba gał zi.6.5. – słupy s obci one siłami osiowymi. rys.4) jego no no równa jest sumie no no ci poszczególnych gał zi.4.5 2 4.a) po uprzednim wyznaczeniu smukło ci zast pczej ef ze wzoru: (6.5 3 6 długotrwałe rednio.4.5 krótkotrwałe *) ruby z podkładkami http://127.4.html 2007-03-15 .5. – współczynnik uwzgl dniaj cy rodzaj zastosowanych ł czników – smukło pojedynczej gał zi o przekroju bh i długo ci l1 równej osiowemu rozstawowi przewi zek (por.5.4. rys.1:49152/lpAbc/lpext.4. – zł cza i przewi zki s wymiarowane zgodnie z postanowieniami podanymi w pkt 6.4.5. No no słupów.lub 1 3 2.0. (2) Je eli wyboczenie słupa nast puje w płaszczy nie x-z.4. – w ka dej płaszczy nie cinania poł czenia przewi zki z gał zi słupa nale y umieszcza co najmniej cztery gwo dzie lub dwie ruby z podkładkami.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 60 of 98 – wysoko przewi zek l2 powinna spełnia zale no dla przewi zek wewn trznych oraz dla przewi zek zewn trznych. to jego no no nale y ustali na podstawie wzoru (6. (6.4.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.5 – Warto ci współczynnika .4.

1:49152/lpAbc/lpext. http://127. rys.html 2007-03-15 . Słupy ze skratowaniem.4. W przypadku słupa trzygał ziowego i czterogał ziowego: .4.a. (1) Przewi zki nale y wymiarowa na siły wynikaj ce z obci enia sił poprzeczn Vd wyznaczon ze wzorów (6.7.0. 6.4. n – liczba płaszczyzn cinania.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 61 of 98 6.1.2.6.4. .6.6.1.4. . Rysunek 6.0.4.7.7. 6.c).2.4.6. (6. (2) Sił poprzeczn i moment zginaj cy w przewi zkach pr ta dwugał ziowego mo na oblicza wg wzorów: . 6.6.7. Obci enie przewi zek.7. Konstrukcja i zało enia. (1) Rozró nia si słupy dwugał ziowe ze skratowaniem w kształcie litery N oraz V (por. (6.2.6 – Rozkład siły poprzecznej na gał zie pr ta zło onego.4.4.4.2).4.4.b) . 6. (6. 6.4.a) gdzie: a1 – osiowy rozstaw gał zi.1 – Słup dwugał ziowy ze skratowaniem typu N.1 i 6.c) (3) Rozkład siły poprzecznej na poszczególne gał zie i siły cinaj ce w przewi zkach przedstawia rys.1. 6.4. Rysunek 6.b.1.

– siatk pr tów skratowania nale y projektowa w ten sposób.1.1.1. – w poł czeniu ka dego krzy ulca z pasami powinno znajdowa si co najmniej po cztery gwo dzie. No no .1.1. aby liczba przedziałów wynosiła co najmniej trzy.4. nie powinna by wi ksza ni 60.4.7.4. – pojedyncza gał słupa nie powinna ulec zniszczeniu przez utrat stateczno ci lokalnej na długo ci przedziału l1.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 62 of 98 Rysunek 6.2. 6.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. – w zły skratowania obustronnego mog by przesuni te wzgl dem siebie o pół długo ci przedziału l1. 6.7. [tu obrazek] Na rysunkach tych przyj to nast puj ce oznaczenia: Af – pole przekroju jednej gał zi.1. (2) Przy konstruowaniu słupa i jego wymiarowaniu przyjmuje si nast puj ce zało enia: – przekrój poprzeczny słupa jest bisymetryczny. – smukło pojedynczej gał zi słupa o długo ci l1.2 – Słup dwugał ziowy ze skratowaniem typu V.2). – na obu ko cach słupów skratowanych nale y stosowa przewi zki zewn trzne. 6. (1) No no słupa ustalona przy uwzgl dnianiu wyboczenia w płaszczy nie osi x-y.4.1.7. (2) Rozpatruj c stateczno słupa w płaszczy nie x-z nale y ustali smukło zast pcz wg wzoru: http://127. 6. odpowiadaj cej odległo ci mi dzy w złami.7.7.4.1:49152/lpAbc/lpext. 6.7.0. rys.0.4. równa si sumie no no ci poszczególnych gał zi (por. e – mimo ród od nieosiowego przeci cia krzy ulców w w le.html 2007-03-15 . If – moment bezwładno ci przekroju jednej gał zi wzgl dem osi 1-1 przechodz cej przez rodek ci ko ci (rys.2).

e).Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 63 of 98 (6.1. 6.4.7.7.2. Je eli krzy ulec składa si z dwóch lub wi cej cz ci.1.7.2) (6.1:49152/lpAbc/lpext.4.7.4. a liczba n jest sum gwo dzi (nie liczb gwo dzi w płaszczy nie cinania). (7) Sprawdzenie warunku no no ci ł czników nale y wykona po wyznaczeniu siły poprzecznej http://127. to jako E nale y przyj warto Emean.1. (6) Dla gwo dziowanych słupów typu N (6.mean.0. rys.2.0.4.2.e) gdzie: n – liczba gwo dzi w krzy ulcu. K – moduł podatno ci zł czy wg rozdziału 7. takim samym przekroju i momencie bezwładno ci (por.4.b) Warto współczynnika zale y od kształtu skratowania i rodzaju zł czy.7.7. 6. K – jak we wzorze (6.2.2.7. a liczba n jest sum gwo dzi.c) (4) Dla klejonych słupów ze skratowaniem typu N (6.2.f) gdzie: n.html 2007-03-15 .7.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. Je eli krzy ulec składa si z dwóch lub wi cej cz ci.4.a) gdzie: totjest smukło ci słupa o długo ci l. (3) Dla słupów klejonych ze skratowaniem typu V (6.4.2.7.4. to za E nale y przyjmowa warto E0.d) (5) Dla gwo dziowanych słupów typu V (6.4.

1.a. 6.b. D wigary zło one z zastosowaniem płytek kolczastych.2. (1) Ogólne zasady kształtowania d wigarów podano w pkt 4.1. (3) Warto chwilowego modułu podatno ci Kser lub zało onego po lizgu user dla granicznego stanu u ytkowalno ci nale y okre la na podstawie bada do wiadczalnych zgodnie z metod okre lania wielko ci K = Kser przedstawion w normie PN-EN 26891.1. (2) Wpływ po lizgu w zł czu mo na uwzgl dni poprzez moduł podatno ci lub uwzgl dniaj c zało ony po lizg.4. Analiza ogólna d wigarów na płytki z zastosowaniem płytek kolczastych. 6.5.0. (2) Podane ni ej zasady oblicze poł cze elementów d wigarów za pomoc płytek kolczastych mog by stosowane równie do analizy wytrzymało ciowej d wigarów z innymi ł cznikami podobnego typu. (5) Ko cowy moduł podatno ci Ku.1:49152/lpAbc/lpext.2. (2) Dla d wigarów kratowych o siatce trójk tnej.9.2) http://127. 6. 6. odpowiadaj cy rzeczywistej warto ci napr e w zł czu.fin wyznacza si ze wzoru 7.5.b.2. Warto chwilowego modułu podatno ci Kser dla ł czników trzpieniowych mo na przyjmowa z tablicy 7.a. (1) Wymagania ogólne dotycz ce kształtowania d wigarów podano w pkt 4.4.fin wyznacza si ze wzoru 7. Wymagania te spełniaj : a) zł cza na płytki o no no ci odpowiadaj cej co najmniej 1. pod warunkiem e: – w zł czu nie wyst puje moment wi kszy ni 0.1.2.5.1.9. (4) Chwilowy moduł podatno ci Ku dla stanu granicznego no no ci okre la si z zale no ci 7. je eli obrót elementów spowodowany obci eniem zewn trznym nie ma znacz cego wpływu na warto ci sił w elementach rozpatrywanych d wigarów.1.5-krotnej warto ci przyło onego zespołu siły i momentu. b) zł cza na płytki o no no ci odpowiadaj cej co najmniej warto ci przyło onego zespołu sił i momentu. ci ar człowieka) ma składow prostopadł do pasa kraty kN i gdy spełnione s jednocze nie warunki: oraz wymagania podane w pkt 4. gdy siła skupiona (np. – konstrukcja nie staje si układem geometrycznie zmiennym. (1) Zł cza na płytki mo na uwa a za w zły sztywne.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.9. (6) Zało ony po lizg dla stanu granicznego no no ci (uu) okre la si ze wzoru 7.6 i 4.c.2. 6.html 2007-03-15 .c).Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 64 of 98 Vd ze wzorów (6.5. dotycz cym projektowania belek kratowych.2. Zł cza.2.5. (8) Smukło pr tów skratowania nie powinna przekracza warto ci .3 no no ci elementu na zginanie.5.2.4.0. (7) Ko cowy zało ony po lizg uu.a.7 mo na zast pi przez: (6.1.2. takimi jak nakładki metalowe lub ze sklejki.

mog by poł czone z ustrojem no nym dachu budynku za pomoc ł czników mechanicznych. (1) Przy konstruowaniu d wigarów i wyznaczaniu sił wewn trznych w elementach obowi zuj postanowienia pkt 4.3 jest nie wi ksza ni a1/3 lub 100 mm.html 2007-03-15 . je eli nie mniej ni połowa podpory znajduje si w rzucie pionowym pod ł cznikiem w zł czu. (6) W przypadku mijankowego uło enia płyt (por. 6. 6.6 – Obci enie tarczy i uło enie płyt w mijank . – o no no ci tarczy (przepony) decyduje no no ł czników (a nie płyt).1:49152/lpAbc/lpext.). (5) Mo na przyj . (4) Je eli nie przeprowadza si dokładnych oblicze . Rysunek 6. (2) Układy tarczowe stanowi ce połaciowe st enia dachowe. (1) Dla zapewnienia stateczno ci ogólnej ustrojów pr towych nale y stosowa st enia zapewniaj ce przeniesienie na fundamenty wszelkich obci e i oddziaływa poziomych. 6. stropów i cian.6) mo na oblicza w sposób uproszczony gdy spełnione s nast puj ce warunki: – rozpi to „l” tarczy zawarta jest mi dzy 2b i 6b. Rysunek 6. zło one z arkuszy płyt drewnopochodnych.2.0. gdzie b jest wysoko ci tarczy (rys. tj. 6. 6.6.3. elementy dachów. Dachowe układy tarczowe.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 65 of 98 6. (2) Podparcie d wigara mo na uwa a za przegubowe. a ponadto odległo a2 na rys.0. http://127.3. rys. to belki skrajne tarczy nale y projektowa tak. z tym e obowi zuje warto wi ksza. rys.5.5. e napr enia cinaj ce s rozło one równomiernie na przekroju na szeroko ci tarczy.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.5. St eniami mog by sztywne tarcze. (3) Układ tarczowy obci ony w sposób równomierny (por. aby przenosiły maksymalny moment wyst puj cy w rozwa anym układzie.5.6) rozstaw gwo dzi wzdłu nieci głych kraw dzi arkuszy mo na zwi kszy o 50% (maksymalnie do warto ci 40 d lub 150 mm) nie redukuj c ich no no ci.3 – Warunki charakteryzuj ce podparcie przegubowe. Analiza uproszczona d wigarów z zastosowaniem płytek kolczastych.6.

0. 6.7.2).d nale y wyznaczy ze wzoru: http://127.1 – Rozwi zanie konstrukcyjne tarczy typowej (a) i modelu badawczego (b). (4) No no obliczeniow Fv.1 i 6.7. tzn. Tarczowe t niki cienne. (2) No no t nika ciennego ustala si . – szeroko „b” t nika (tarczy) jest równa lub wi ksza ni 1/ jej wysoko ci (długo ci 4 wspornika).7. gdy s spełnione warunki: – w płycie nie ma otworów wi kszych ni 200 mm x 200 mm.7. Rysunek 6. rys. . – rozstaw ł czników jest stały wzdłu obwodu ka dego arkusza. (1) Tarczowy t nik cienny mo e by wykonany z drewnianego szkieletu z okładzinami płytowymi poł czonymi za pomoc ł czników mechanicznych. zakładaj c e pracuje on jako wspornik obci ony sił poziom Fv.html 2007-03-15 .Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 66 of 98 6.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.1:49152/lpAbc/lpext.0.1) mo na oblicza w sposób uproszczony.7. 6. (3) Płyty cienne składaj ce si z arkuszy przymocowanych jednostronnie do szkieletu (por.d przyło on w górnym naro u tarczy (rys. No no tarczy wspornikowej mo na okre li równie na podstawie bada .

Ka da grupa przyległych pełnych płyt powinna by zamocowana podobnie jak pojedyncza płyta cienna. bl – szeroko najszerszego arkusza.7. w sposób przedstawiony na rys. to no no tarczy o podobnej konstrukcji.7. mo na okre li ze wzorów: Fk = kb kh Ftest.c) (7) Elementy rozci gane szkieletu powinny by mocowane bezpo rednio do podstawy (lub fundamentu) i obliczone na sił wyznaczon ze wzoru: (6. to tych elementów płytowych nie nale y uwzgl dnia przy ustalaniu no no ci tarczy. (9) Je eli w badaniach wyznaczono no no charakterystyczn płyty o okre lonych wymiarach szeroko ci btest i wysoko ci htest (por. s – rozstaw ł czników.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 67 of 98 (6.7. W przypadku gdy płyty tworz ce okładziny s ró nego rodzaju lub przymocowane ró nymi ł cznikami. bi – szeroko arkuszy pozostałych (b2.b) dla tarcz z jednostronn płyt (6. b3. to no no tarczy mo na wyznaczy jako sum no no ci obu warstw płyt okładzinowych. rys.2.k http://127.1:49152/lpAbc/lpext.). 6.d) (8) Je eli pojedyncze płyty (arkusze) tarczy zawieraj otwory drzwiowe lub okienne. b).7.0.7. (5) Je eli do szkieletu tarczowego umocowane s arkusze z obu stron i s tego samego rodzaju oraz grubo ci. Rysunek 6.1).0.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. ale innych wymiarach (h.7.2 – Tarcza z otworami.. (6) Pr ty ciskane tarczy nale y wymiarowa na sił wyznaczon ze wzorów: dla tarcz z obustronnymi płytami (6.html 2007-03-15 . 6.7. to no no warstwy słabszej nale y uwzgl dni tylko w połowie..a) gdzie: Rd – obliczeniowa no no ł cznika.

(2) Je eli siła w zł czu przenoszona jest przez wi cej ni jeden rodzaj ł czników.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 68 of 98 (6. w mm. 7.0.7.1 nale y sprawdzi nast puj cy warunek: (7. (5) W przypadku kiedy nie przeprowadza si bardziej dokładnych oblicze . siły Ft. ZŁ CZA 7.0. (3) Wpływ na no no zł cza oddziaływa o zmiennym znaku uwzgl dnia nale y przyjmuj c do wymiarowania. e współpracuj ze sob ).5 Fc.g) dla (6.d + 0.7. w obliczeniach nale y uwzgl dni wpływ ró nych wła ciwo ci ł czników (spoiny klejowe i ł czniki mechaniczne odznaczaj si ró nymi sztywno ciami i nie mo na zakłada .f) dla (6. (1) No no ci charakterystyczne i odkształcalno charakterystyczn ł czników wyznacza nale y na podstawie bada wykonanych zgodnie z PN-EN 26891 oraz innymi normami dotycz cymi bada ł czników.d + 0.e) gdzie: dla (6.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.7.5 Ft.d oraz Fc. aby oczekiwana no no zł cza została osi gni ta.i) dla (6.7.1:49152/lpAbc/lpext. dla ł czników rozmieszczonych jak na rys.html 2007-03-15 .d.h) dla (6. Postanowienia ogólne.j) 7.7.7.1) gdzie: – odległo kraw dzi obci onej od najbardziej odległego ł cznika.1. (4) Wymiary oraz rozmieszczenie ł czników w zł czu (rozstaw i ich odległo ci od kraw dzi i ko ców elementów ł czonych) nale y tak dobra . odpowiednio. Preferuje si stosowanie do oblicze wyników bada wykonanych przy rozci ganiu. http://127.

1 za warto k nale y przyjmowa : (7.8 / 25 3. nale y przyjmowa z tablicy 7.2. (6) Minimalna grubo nakładek lub wkładek stalowych w zł czu wynosi 2 mm. to we wzorach w tablicy 7. Gwo dzie (bez nawiercania otworów) k 1. gwo dzie (z k 1.8 / 60 1) – w kg/m3. Rodzaj ł cznika Rodzaj poł czenia drewno-drewno. chwilowy moduł podatno ci Kser.html 2007-03-15 .2 – Warto ci Kser dla ł czników typu trzpieniowego w N/mm. w których stosowane s ł czniki typu trzpieniowego. ruby.1:49152/lpAbc/lpext.2. 7.a) (7. Lp. w stanie granicznym u ytkowania. Sworznie.0.2.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.5 d / 20 nawierconymi otworami) 2.2. odniesiony do płaszczyzny cinania i jednego ł cznika. płyta- drewno. oblicza nale y ze wzoru (7.1. (1) Dla ł czników typu trzpieniowego moduł podatno ci chwilowej w stanie granicznym no no ci Ku.5 d0. Podatno zł czy na ł czniki trzpieniowe.0.1 – Zł cze obci one sił działaj c pod k tem do włókien. Rysunek 7. Zszywki k 1.2. k. stal-drewno1) 1.b) (4) Ko cowe przemieszczenie w zł czu na ł czniki trzpieniowe w stanie granicznym u ytkowalno ci okre la si ze wzoru: http://127.5 d0.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 69 of 98 Vd – obliczeniowa siła cinaj ca przenoszona przez ł czniki w elemencie o grubo ci t. – k t mi dzy sił F i kierunkiem włókien. w N. d – w mm k (3) Je eli g sto ci charakterystyczne ( k.2) dwóch ł czonych elementów s ró ne. w stopniach. Tablica 7. wkr ty.a) (2) Dla zł czy. odniesiony do płaszczyzny cinania i jednego ł cznika.

html 2007-03-15 . oblicza si ze wzoru: (7. kdef. wykonanym z elementów o ró nych wła ciwo ciach pełzania (kdef. kdef – wg tablicy 5. 7. 7. odniesion do płaszczyzny cinania i do jednego ł cznika.2. przyjmowa nale y ze wzorów: a) dla ł czników jednoci tych jako minimaln warto obliczon ze wzorów: http://127.d) (6) Po lizg chwilowy (dora ny) dla zł czy z ł cznikami trzpieniowymi – uinst – w stanie granicznym u ytkowania oblicza nale y ze wzoru: uinst = 1(mm) + F / Kser (7.c) (5) Ko cowe przemieszczenia w zł czu na ł czniki trzpieniowe.3.2).e) (7) Ko cowy po lizg dla zł czy na ł czniki trzpieniowe – ufin – przyjmowa nale y wg wzoru: ufin = 1(mm) + uinst (1 + kdef) (7.1.1.f) gdzie: uinst – chwilowy po lizg trzpienia.3. Zł cza drewno-drewno i płyta-drewno.0.2.0.2.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. No no obliczeniow na docisk ł czników trzpieniowych w zł czach drewno-drewno i płyta- drewno.2.1. No no poprzeczna ł czników trzpieniowych.1:49152/lpAbc/lpext.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 70 of 98 (7.

http://127. fh.1.1:49152/lpAbc/lpext.d – wytrzymało obliczeniowa na docisk w elemencie o grubo ci t1. w mm.d – moment obliczeniowy uplastycznienia ł cznika.0.1 – Rodzaje zniszczenia zł czy z drewna i płyt (litery odpowiadaj oznaczeniom we wzorach).1. w mm.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.1. = fh.d / fh.0.d. fh.d.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 71 of 98 b) dla ł czników dwuci tych jako minimaln warto obliczon ze wzorów: gdzie: t1. t2. d – rednica trzpienia ł cznika. My.2.3. w Nmm. t2 – grubo ci elementów składowych zł cza (drewna lub płyty) lub gł boko zakotwienia ł cznika.html 2007-03-15 . 7.2.3. Rodzaje zniszczenia zł czy trzpieniowych podano na rys. Rysunek 7. w MPa.

3.2. (1) No no obliczeniow jednoci tych ł czników trzpieniowych w zł czach stal-drewno dla płytek stalowych o grubo ci w odniesieniu do jednego ł cznika przyjmuje si jako mniejsz warto obliczon ze wzorów: No no obliczeniow jednoci tych ł czników trzpieniowych w zł czach stal-drewno dla grubych http://127.1. 7.d.1. My.m) gdzie: fh.html 2007-03-15 .3.1. oblicza nale y ze wzorów: (7.3. (3) Warto ci obliczeniowe momentu uplastycznienia ł cznika nale y oblicza ze wzoru: (7.0.1:49152/lpAbc/lpext. M – wg p.3. fh.k – wytrzymało charakterystyczna na docisk. a moment uplastycznienia.0.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 72 of 98 (2) Warto ci obliczeniowe wytrzymało ci na docisk.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. okre la nale y zgodnie z norm PN-EN 409 i zał cznikiem A do tej normy. fh.1. w MPa.2.n) (4) Wytrzymało na docisk.l) (7. kmod – wg tablicy 3.3. je eli w dalszych punktach nie stanowi si inaczej. 3.d i fh. nale y oblicza wg normy PN-EN 383 i zał cznika A do tej normy.2.2. w przypadku braku mo liwo ci obliczenia według niniejszej normy. Zł cza stal-drewno.

Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 73 of 98 płytek stalowych o grubo ci okre la nale y jako mniejsz warto ze wzorów: Dla płytek o grubo ci nale y stosowa interpolacj liniow . w odniesieniu do płaszczyzny cinania i jednego ł cznika wyznaczy nale y jako mniejsz warto ze wzorów: Odpowiadaj ce rodzaje zniszczenia zł czy podano na rys. (5) Dla grubo ci płytek 0.1:49152/lpAbc/lpext. 7.3.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.5 d < t < d dopuszcza si interpolacj liniow .2.0.7. Rysunek 7.2. http://127. Rodzaje zniszczenia zł czy przedstawiono na rys.3.3. 7.2.3.2 – Rodzaje zniszczenia zł czy stal-drewno.3.0. (2) No no obliczeniow na jedno ci cie dwuci tych ł czników trzpieniowych w zł czu z wewn trzn płytk stalow o grubo ci . w odniesieniu do płaszczyzny cinania i jednego ł cznika wyznaczy nale y jako mniejsz warto ze wzorów: Odpowiadaj ce rodzaje zniszczenia zł czy podano na rys.2. (3) No no obliczeniow na jedno ci cie dwuci tych ł czników trzpieniowych w zł czu z zewn trznymi płytkami stalowymi o grubo ci . 7.html 2007-03-15 . (4) Dla grubych płytek stalowych (grubo t > d) no no obliczeniow wyznacza nale y jako mniejsz warto ze wzorów: Odpowiadaj ce rodzaje zniszczenia zł czy podano na rys.

dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.1-2. w mm. Zł cza wieloci te. ze sklejki 8 mm.1-1.4.1:49152/lpAbc/lpext. (2) rednica gwo dzi powinna wynosi : – w elementach drewnianych zł czy – od 1/6 do 1/11 grubo ci najcie szego elementu zł cza. Postanowienia ogólne. z twardych płyt pil niowych 5 mm.4. 7. Zł cza na gwo dzie. Z-7. kwadratowym i/lub trójk tnym.0. wg rys. Z-7. – w elementach zł czy z płyt wiórowych o grubo ci do 25 mm – od 2.4. a lub h podane w ww.4.1. Dopuszcza si stosowanie innych rodzajów gwo dzi po uprzednim okre leniu ich no no ci i odkształcalno ci zgodnie z PN-EN 26891. Rysunek 7.1-3.4. z płyt wiórowych 10 mm.3. elementów drewnianych zł czy.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 74 of 98 (6) Nale y równie sprawdzi no no płytki stalowej. d – w mm.5 mm do 4.3. Jako rednic gwo dzi przyjmuje si wymiary d. t2 – gł boko zakotwienia dla zł czy jednoci tych i grubo elementu rodkowego dla zł czy dwuci tych. Najcz ciej stosowane wymiary gwo dzi podano w zał cznikach Z-7. – w elementach zł czy z twardych płyt pil niowych oraz ze sklejki o grubo ci do 8 mm – od 2 mm do 4 mm.1-4. http://127. – w elementach zł czy ze sklejki o grubo ci ponad 8 mm – od 2. Z-7.0 mm. 7. powinna by nie mniejsza ni okre lona wzorem: gdzie: k – w kg/m3.0.5 mm do 5. (3) Minimalna grubo . t2. Minimalna grubo . 7. jak poni ej: t1 – mniejsza z grubo ci drewna od strony główki i gł boko ci zakotwienia dla zł czy dwuci tych. (1) Do zł czy konstrukcyjnych nale y stosowa gwo dzie o przekroju trzpienia okr głym.1.0 mm. No no zł czy wieloci tych wyznacza nale y jako sum minimalnych no no ci dla ka dej płaszczyzny cinania.4.4.4. t. Oznaczenia grubo ci elementów zł czy.1 – Oznaczenia grubo ci elementów zł cza t1. elementów zł czy powinna wynosi : ze stali 2 mm.html 2007-03-15 . 7. w mm. zał cznikach. w mm. w mm.

4. 7. gwo dzi oraz o 20% przy zastosowaniu ponad 20 szt. Gwo dzie obci one poprzecznie.k = 0.3.2. (1) No no poprzeczn gwo dzi oblicza si według zasad podanych dla ł czników trzpieniowych zgodnie z rozdziałem 7.01 d) k N/mm2 (7. (1) Dla gwo dzi o rednicy do 8 mm przyjmowa nale y warto ci charakterystyczne na docisk jak ni ej: – bez uprzednio nawierconych otworów fh.b) gdzie: k – w kg/m3.2.0.082 (1 – 0.4. (2) Dla gwo dzi ze zwykłego gładkiego drutu stalowego o minimalnej wytrzymało ci na rozci ganie 600 MPa przyjmowa nale y nast puj ce warto ci charakterystyczne dla momentu uplastycznienia: – dla gwo dzi okr głych: http://127. (2) Przy obliczaniu potrzebnej długo ci gwo dzi obci onych poprzecznie nale y uwzgl dni potrzebn długo wbicia gwo dzi.2.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 75 of 98 (4) Gwo dzie wbija si według układu prostok tnego lub przestawionego.1) (5) Obliczanie przekroju poprzecznego netto: w elementach rozci ganych przekrój poprzeczny zmniejsza si o przekrój otworów na gwo dzie o rednicy wi kszej ni 4.k = 0. Rozró nia si równie kraw dzie obci one i nieobci one (rys.a) – z uprzednio nawierconymi otworami fh.1.4. dodaj c 1.7.3 N/mm2 (7.1.0 mm na ka dy szew mi dzy ł czonymi elementami oraz 1.5 mm: – dla układu prostok tnego: o przekrój wszystkich otworów w jednym rz dzie. (6) Redukcja no no ci gwo dzi: w zł czach rozci ganych no no gwo dzia na jedno ci cie zmniejsza si o 10% przy zastosowaniu ponad 10 szt.0.2.2. d – w mm.1. W układzie wbijania rozró nia si szeregi biegn ce wzdłu włókien drewna oraz rz dy biegn ce w poprzek włókien.4.1:49152/lpAbc/lpext. Zł cza na gwo dzie typu drewno-drewno.082 k d-0. gwo dzi w jednym szeregu. – dla układu przestawionego: o przekrój otworów w dwóch rz dach.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.html 2007-03-15 . 7.5 d na ostrza gwo dzi.4.1.

1.0.1.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 76 of 98 My.6 Nmm (7.6 Nmm (7. rednica nawierconego otworu nie powinna by wi ksza ni 0.2.4.1:49152/lpAbc/lpext.4.html 2007-03-15 .2. Oznaczenia.1.1. Rysunek 7.1.c) – dla gwo dzi kwadratowych: My.4.2.0. (4) Dla gwo dzi gładkich gł boko zakotwienia powinna wynosi min.4.2.1 – Minimalne rozstawy i odległo ci gwo dzi.8 d. Rozstawy i Minimalne rozstawy i odległo ci gwo dzi bez nawierconych Minimalne rozstawy i odległo ci otworów odległo ci gwo dzi z nawierconymi http://127. zgodnie z oznaczeniami podanymi na rysunku 7.4.k = 180 d2. (6) Minimalna liczba gwo dzi w zł czu powinna wynosi 2.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. (5) Dla gwo dzi pier cieniowych i rubowych gł boko zakotwienia powinna wynosi co najmniej 6 d. przestawionego (b).2.2.1 – Odległo ci ł czników dla układu prostok tnego (a). (7) Gwo dzie wbijane wzdłu włókien nale y uwa a za niezdolne do przenoszenia sił.d) gdzie: d – w mm (3) Otwory na gwo dzie nale y nawierca w drewnie o g sto ci charakterystycznej . (8) Minimalne rozstawy i odległo ci gwo dzi w zł czach nale y przyjmowa wg tablicy 7. Tablica 7.k = 270 d2. 8 d.4.1.

1.0.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 77 of 98 otworami a1 d < 5 mm ÷ (5 + 5 |cos |) d (7 + 6 |cos |) d (4 + 3 cos ) d d 5 mm ÷ (5 + 7 |cos |) d a2 5d 5d (3 + 1sin ) d a3t (koniec (10 + 5 cos ) d (15 + 5 cos ) d (7 + 5 cos ) d obci ony) a3c (koniec 10 d 15 d 7d nieobci ony) a4t (kraw d (5 + 5 sin ) d (7 + 5 sin ) d (3 + 4 sin ) d obci ona) a4c (kraw d 5d 7d 3d nieobci ona) Minimalny rozstaw a1 mo e by dodatkowo zmniejszony do 4d. mog na siebie zachodzi w elemencie rodkowym.4.2. a2 – 20 d. (10) Odległo ci gwo dzi w kierunku równoległym i prostopadłym do włókien w układzie prostok tnym (a) i przestawionym (b) przedstawiono na rys.html 2007-03-15 .1:49152/lpAbc/lpext.(2).2. (2) Warto ci charakterystyczne wytrzymało ci na docisk dla sklejki nale y przyjmowa wg wzoru: fh.2.a) gdzie: k – w kg/m3 d – w mm http://127. Rysunek 7. 7. (1) Przy obliczaniu no no ci nale y stosowa zasady jak dla zł czy drewno-drewno. (11) Maksymalne warto ci odległo ci gwo dzi wynosz : a1 – 40 d.1. Warto ci obliczeniowe wytrzymało ci na docisk płyt oblicza nale y w sposób podany w pkt 7. 7. je eli wytrzymało na docisk fh.3. Zł cza na gwo dzie płyta-drewno.2. 7.1.4.2.11 k d–0.4.2 – Zachodz ce na siebie gwo dzie.2.1. to gwo dzie bez nawierconych otworów wbijane z obu stron.k zredukowano.).4.2.3 N/mm2 (7.0.1.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.4.k = 0.2. mno c jej warto przez współczynnik (9) Je eli t2 – l jest wi ksze ni 4 d (patrz rys.

1 ze współczynnikiem 0.2.1 ze współczynnikiem 0.3.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 78 of 98 (3) Warto ci charakterystyczne wytrzymało ci na docisk dla twardych płyt pil niowych nale y oblicza według wzoru: fh. dla gwo dzi z owalnymi główkami no no obliczeniow nale y zredukowa o połow . w mm (4) Warto ci charakterystyczne wytrzymało ci na docisk dla płyt wiórowych płasko prasowanych nale y oblicza jak dla sklejki ze wzoru 7. (2) No no na wyci ganie gwo dzi wbitych prostopadle lub uko nie do włókien drewna (rys.4. Gwo dzie obci one osiowo. http://127. pier cieniowych itp.a dotyczy wyci gania gwo dzia z elementu.3. np. 7. 7.2. c przyjmuj c najmniejsz z warto ci: gdzie: l – długo pracuj ca gwo dzia.4.3. b.7.3.4.1:49152/lpAbc/lpext.4.0. (7) Minimalne odległo ci dla sklejki nale y przyjmowa : – dla nieobci onej kraw dzi lub ko ca 3 d.0.4.2.3. (6) Minimalne rozstawy gwo dzi dla sklejki w zł czach sklejka-drewno przyjmowa nale y według tablicy 7.b) gdzie: d – w mm. – dla obci onej kraw dzi lub ko ca (3 + 4 sin ) d. w którym znajduje si ostrze gwo dzia i stosuje si dla wszystkich gwo dzi.4.85.2.3. (2) Minimalne rozstawy dla gwo dzi przyjmowa mo na wg tablicy 7.2. (1) W obliczeniach nale y stosowa reguły podane w pkt 7.a i b) nale y oblicza ze wzorów 7.8.a.1.2.4. 7. Wzór 7.4. Dla gwo dzi rubowych.2. t – grubo płyty.k = 30 d–0.6 N/mm2 (7.4. Dla gwo dzi gładkich z główk minimum 2 d wzór 7.html 2007-03-15 . Wzór 7. (5) W obliczeniach nale y stosowa reguły jak dla zwykłych gwo dzi z główkami o rednicy minimum 2 d. Zł cza na gwo dzie stal-drewno.b mo na pomin . (1) Dla obci enia stałego oraz długotrwałego nie nale y stosowa gwo dzi obci onych osiowo. w mm.3. jako długo pracuj c przyjmuje si wył cznie cz nagwintowanego trzpienia gwo dzia. Dla gwo dzi o mniejszych główkach no no obliczeniow nale y zredukowa .b i c dotyczy przeci gania główki gwo dzia przez element odpowiednio dla gwo dzi okr głych i pier cieniowych.2.3 t0.4.4.3.a ze współczynnikiem 0. (8) Minimalne odległo ci dla twardych płyt pil niowych i płyt wiórowych płasko prasowanych nale y przyjmowa jak dla sklejki.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.

4.2.3. Dla gwo dzi wbijanych uko nie odległo od kraw dzi obci onej powinna wynosi nie mniej ni 10 d (rys. (7) Dla konstrukcji drewnianych montowanych w stanie pełnego zawilgocenia lub bliskim tego stanu.3.1:49152/lpAbc/lpext.1.k oraz f2.k oraz f2. 7.k i fh.0.3. (9) Nie uwzgl dnia si no no ci gwo dzi na wyci ganie przy wbijaniu ich w czoło elementu oraz gdy zachodzi mo liwo obci e dynamicznych.1. (1) W przypadku zł czy obci onych kombinacj sił poprzecznych (F1a) i osiowych (Fax) nale y spełni nast puj ce warunki – dla gwo dzi gładkich: (7. przyjmowa nale y minimum 12 d dla gwo dzi o gładkim trzpieniu oraz 8 d dla innych.d) N/mm2 (7.3.d oraz f2.4. gatunku drewna i jego klasy (szczególnie g sto ci) i wyznacza je nale y do wiadczalnie zgodnie z PN-EN 383.4.0.3. (8) Rozstaw i odległo ci dla gwo dzi obci onych osiowo przyjmowa nale y jak dla gwo dzi obci onych poprzecznie.d mo na oblicza wg wzorów 7. l.1 – Gwo dzie wbijane prostopadle i uko nie. (4) Współczynniki f1 oraz f2 zale mi dzy innymi od typu gwo dzi.4. które mog ulec wysuszeniu pod obci eniem.1 oraz 7.k.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.k. Rysunek 7.e) (6) Warto ci obliczeniowe parametrów f1.1.k i f2. 7.html 2007-03-15 .b.3.1. warto ci f1. podstawiaj c odpowiednie warto ci f1.dla gładkich gwo dzi okr głych oblicza mo na ze wzorów: N/mm2 (7.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 79 of 98 (3) Długo pracuj c gwo dzia.4.).a) http://127.k nale y pomno y przez współczynnik 2/3.4.4.m.k w miejsce fh. f1. (5) Warto ci charakterystyczne.4. Gwo dzie obci one poprzecznie i osiowo.

3 d. 7. lub otworami w jednym rz dzie. pomno on przez współczynnik 0.4.2. je eli odległo mi dzy rz dami jest wi ksza ni 20 cm. pod warunkiem e k t mi dzy grzbietem zszywki a kierunkiem włókien drewna jest wi kszy ni 30°.3. no no na obci enie poprzeczne zszywki nale y przyjmowa jak w pkt (2).1.2. 10 mm.6. 7.6. (2) Stosowane s reguły podane w pkt 7. Wilgotno materiałów drewnopochodnych nie powinna przekracza 10%. (5) Wilgotno elementów drewnianych ł czonych na ruby nie powinna przekracza 18%.1.0.6. 0. Zł cza na ruby drewno-drewno.1:49152/lpAbc/lpext.d i Rax. 7. a dla układu przestawionego wszystkimi otworami w dwóch rz dach. Zł cza na ruby.7. (6) Podkładki pod główki i nakr tki rub powinny mie długo boku lub rednic co najmniej 3 d i grubo min. Dopuszcza si stosowanie rub innych po okre leniu ich przydatno ci na podstawie bada przez upowa nion placówk naukowo-badawcz .6. (3) Je eli k t mi dzy grzbietem zszywki a kierunkiem włókien drewna jest równy lub mniejszy ni 30°. (3) Obliczanie przekroju netto: w zł czach na ruby nale y przyjmowa osłabienie przekroju dla układu prostok tnego wszystkimi otworami w jednym rz dzie. je eli odległo mi dzy nimi nie przekracza 20 cm.a) http://127. Postanowienia ogólne.1. (1) Do obliczania zł czy na ruby o rednicy do 30 mm nale y stosowa nast puj ce wytrzymało ci charakterystyczne na docisk w zale no ci od k ta nachylenia siły w stosunku do włókien . (2) No no zszywki na sił poprzeczn nale y uwa a za równowa n no no ci dwóch gwo dzi o rednicy zszywki. 7. (1) Do wykonywania zł czy nale y stosowa ruby wg PN-85/M-82101 oraz PN-88/M-82121 o rednicy min.0.4. Zł cza na zszywki.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.97 rednicy ruby.b) gdzie: R1a.6. (7.5.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 80 of 98 – dla gwo dzi pier cieniowych i rubowych: (7. (4) ruby w zł czach nale y osadza w otworach o rednicy wielko ci około 0. (1) Do obliczania no no ci zszywek stosuje si reguły jak dla gwo dzi.d – no no ci obliczeniowe zł cza obci onego tylko sił poprzeczn lub sił osiow . ruby obci one poprzecznie.1.html 2007-03-15 .1. 7.

1:49152/lpAbc/lpext.b k90 = 1. tj.3.c) (2) Dla rub stalowych nale y przyjmowa nast puj ce warto ci charakterystyczne dla momentu uplastycznienia: (7.html 2007-03-15 .0.1.015 d – dla drewna iglastego (7. (5) Minimalne rozstawy i odległo ci rub.1.t 0° 180° (2 + 2 sin ) d (lecz nie mniej ni 3 d) a4.1.1.2. 7.2.d) gdzie: fu. 7.1.t –90° 90° 7 d (lecz nie mniej ni 80 mm) a3.0.015 d – dla drewna li ciastego (7. Zł cza na ruby płyta-drewno.2 – Minimalne rozstawy i odległo ci rub.1. efektywna ich liczba nef wynosi: nef = 6 + 4(n – 6) / 3 (7. wg oznacze na rys.90 + 0.4.1.1.6.2. (2) Dla sklejki wytrzymało charakterystyczn na docisk dla wszystkich k tów w stosunku do włókien na powierzchni nale y oblicza ze wzoru: http://127.2 Tablica 7. dla n > 6 rub.c wszystkie inne 3d warto ci 1) Minimalny rozstaw a1 mo e by dodatkowo zmniejszony do 4 d je eli wytrzymało na docisk fh.1.c 150° 210° 4d 90° < < 150° (1 + 6 |sin |) d (lecz nie mniej ni 4 d) 210° < < 270° a4.1. Warto ci obliczeniowe wytrzymało ci na docisk płyt oblicza nale y zgodnie z 7.35 + 0.k zredukowano mno c przez współczynnik .1.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.6.6.6.4.k = fh.1. (1) Stosowane s reguły dla zł czy na ruby drewno-drewno. (3) W przypadku wi kszej liczby rub w jednej linii ni 6.f) (4) Układy rozmieszczenia rub przyjmuje si wg rys.2. 7.2.k wg pkt 7.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 81 of 98 fh.k – wytrzymało charakterystyczna na rozci ganie.6.1.2. a1 Równolegle do (4 + 3 |cos |) d1) włókien a2 Prostopadle do 4d włókien a3.6.2.(2).0.4. no no dalszych rub nale y zredukowa o 1/3. nale y ustala według tablicy 7.b) k90 = 0.6.0.3.

Przyjmuje si .3.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 82 of 98 fh. 7. (2) Osadzanie wkr tów. – długo gładkiej cz ci trzpienia nie powinna by mniejsza ni grubo elementu od strony główki. z wyj tkiem warto ci dla a2 oraz a3c według tablicy 7.html 2007-03-15 .8. (1) Maj zastosowanie reguły dla rub obci onych poprzecznie. (3) W zł czach rozci ganych co najmniej 25% sworzni nale y zast pi rubami ci gaj cymi o tej samej rednicy co sworznie. W ka dym przypadku liczba rub ci gaj cych nie powinna by mniejsza ni 3 (dwie ruby przy ko cach nakładek i jedna przy styku). Zł cza na ruby stal-drewno.0.1:49152/lpAbc/lpext. – gł boko osadzenia wkr ta (tj.2. (1) Nale y sprawdzi no no rub na rozci ganie oraz grubo podkładki.1. PN-85/M-82504 i PN-85/M-82505.6. Postanowienia ogólne.8.7. Zł cza na sworznie.1.1. 7. Stosowane s reguły podane w 7. ruby obci one osiowo.6.0. http://127.01 d) k w N/mm2 (7.1. Minimalna rednica wkr tów powinna wynosi 4 mm.6. (2) Napr enie obliczeniowe na docisk pod podkładk nie powinno przekracza 1.1. W w złach d wigarów kratowych liczba sworzni nie mo e by mniejsza ni 2. Warto ci te dla sworzni wynosz : a2 = 3 d a3c = 3 d dla 150°  210° a3c = a3t |sin | (lecz nie mniej ni 3 d) dla 90° < < 150° oraz 210° < < 270° (2) W zł czach rozci ganych z ka dej strony styku liczba sworzni nie powinna by mniejsza ni 4 (w dwóch szeregach i dwóch rz dach). 7. Zł cza na wkr ty.90.1. długo zagł biona w elemencie od strony ostrza) powinna wynosi co najmniej 4 d. (1) Do wykonywania zł czy nale y stosowa wkr ty do drewna wg PN-85/M-82501.2 i 7.4.d.3) gdzie: k – w kg/m3. W zł czach z nakładkami stalowymi liczba rub ci gaj cych powinna wynosi minimum 50%. d – w mm. PN-85/M- 82503. W zł czach ciskanych nale y stosowa minimum po 2 ruby ci gaj ce po ka dej stronie styku. e: – wkr ty powinny by osadzane w uprzednio nawierconych otworach.2.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. 7. 7.6.8 fc.11 (1 – 0.6.k = 0.

Warto obliczeniow parametru f3. Za warto d przyjmowa nale y rednic w mm gładkiej cz ci trzpienia.3. do obliczenia warto ci My. lef – wkr cona długo wkr ta w elemencie od strony ostrza.4.b. oblicza nale y ze wzoru: Rd = f3. gdy obrót wywołany przez obci enie nie ma istotnego wpływu na wielko sił w elementach. (1) No no obliczeniow wkr tów na wyci ganie.8. (1) Zł cza na płytki kolczaste mo na uwa a za sztywne w przypadku.k przyj mo na rednic trzpienia. Spełnione powinny by warunki równania 7. Zł cza na płytki kolczaste.c) k – w kg/m3 (2) Minimalne odległo ci i długo ci osadzenia przyjmowa nale y jak dla wkr tów obci onych poprzecznie. 4 d. wynosi min. 7. w mm.7 d. wkr canych w poprzek włókien drewna. 7.9. otwór dla cz ci nagwintowanej powinien mie rednic równ ok.8.8.3.1:49152/lpAbc/lpext. 70% rednicy cz ci gładkiej. Wkr ty obci one poprzecznie i osiowo.html 2007-03-15 . mierzona w gładkiej cz ci wkr ta. pod warunkiem e rednica cz ci nagwintowanej nie jest mniejsza ni 0. W przypadku wkr tów o rednicy wi kszej lub równej 8 mm stosowane s reguły podane w 7.4.d = fmod f3. 7.3.k przyjmowa nale y efektywn rednic def = 0.0.9 d.6. Postanowienia ogólne.4. Wymaganie to jest spełnione przez: http://127.2.k / M (7.1. (1) W przypadku wkr tów o rednicy mniejszej ni 8 mm stosowane s reguły podane w 7. Wkr ty obci one poprzecznie. zagł bionej w elemencie od strony ostrza. Wkr ty obci one osiowo.a) gdzie: d – rednica.8. 7.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 83 of 98 – otwór dla cz ci gładkiej powinien mie tak sam rednic jak rednica wkr ta i długo równ tej cz ci wkr ta.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.k według wzoru: f3.1.d (lef – d) w N (7. (2) Do obliczenia warto ci My.b) gdzie: w N/mm (7.d oblicza nale y na podstawie warto ci charakterystycznej f3.9.8.2.0.4.8. Je eli długo gładkiej cz ci trzpienia.3. 7.

Geometria płytek. je eli wszystkie takie zł cza w konstrukcji stałyby si przegubami.fin = Ku / (1 + kdef) (7.fin okre la si ze wzoru: Ku.0. Przyj te oznaczenia: x – główny kierunek płytki. http://127.1. – k t mi dzy kierunkiem włókien drewna i siły F. pomniejszona o cz ci powierzchni znajduj ce si poza okre lonymi wymiarami wzdłu kraw dzi.9. (2) Warto ci chwilowego modułu podatno ci Kser lub zało onego po lizgu user dla stanu granicznego u ytkowalno ci okre la nale y na podstawie bada wg PN-EN 26891.9.a) (5) Zało ony po lizg dla stanu granicznego no no ci uu okre la si ze wzoru: uu = 2 user (7.2.9. pod warunkiem e: • w zł czu nie wyst puje moment wi kszy ni 0. zgodnie z metod okre lania K(= Kser).c) (7) Osłabienia elementów spowodowane wprasowaniem płytki nie uwzgl dnia si .dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. Rysunek 7. – k t mi dzy kierunkiem x i lini styku (lub płaszczyzn analizowanego przekroju).5-krotnej kombinacji przyło onej siły i momentu.9. 7.1.1. l – długo płytki w kierunku analizowanego przekroju.b) (6) Ko cowy zało ony po lizg uu.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 84 of 98 – zł cza o no no ci równej co najmniej 1. – k t mi dzy kierunkiem x i sił F.3 no no ci elementu na zginanie.9.9.2.a (4) Ko cowy moduł podatno ci Ku.2 – Geometria zł cza na płytki kolczaste jednostronne. • konstrukcja nie stanie si mechanizmem. Aef – powierzchnia efektywna: powierzchnia całkowitego kontaktu mi dzy płytk i drewnem elementu ł czonego. (1) Geometria płytek została przedstawiona na rys.1:49152/lpAbc/lpext.fin = uu (1 + kdef) (7. (3) Chwilowy moduł podatno ci Ku dla stanu granicznego no no ci okre la si wg wzoru 7.html 2007-03-15 . – zł cza o no no ci równej co najmniej kombinacji przyło onej siły i momentu.2. b – szeroko płytki.0. y – kierunek prostopadły do kierunku głównego. 7.

9. .0 – no no na rozci ganie na jednostk szeroko ci płytki w kierunku x ( = 0).dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. No no płytek kolczastych. (2) Do wyznaczania no no ci obliczeniowych płytek kolczastych na rozci ganie.d nale y przyjmowa na podstawie bada lub oblicza ze wzorów: – dla 45° – dla 45 < 90° fa.d) sin (max ( .90 – no no na rozci ganie na jednostk szeroko ci płytki w kierunku y ( = 90).Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 85 of 98 7.c) (4) No no obliczeniow zakotwienia w kierunku włókien drewna oblicza si ze wzorów: http://127.90 – no no zakotwienia na jednostk powierzchni dla = 90° i = 90°.0 – no no na cinanie na jednostk szeroko ci płytki w kierunku x ( = 0). . – ft.0 – no no zakotwienia na jednostk powierzchni dla = 0° i = 0°.3.0 oraz warto M = 1.90 – no no na cinanie na jednostk szeroko ci płytki w kierunku y ( = 90). – no no zakotwienia na jednostk powierzchni płytki (no no z uwagi na docisk kolców do drewna).9.1:49152/lpAbc/lpext.html 2007-03-15 .90.90. (1) No no charakterystyczna płytki kolczastej powinna by okre lona na podstawie bada wykonanych zgodnie z metodami podanymi w PN-EN 1075 dla nast puj cych wła ciwo ci: – fa. . – fc.d – fa. – fv. – ft. ) (7.0.0 – no no na ciskanie na jednostk szeroko ci płytki w kierunku x ( = 0).0. .0.1. ciskanie i cinanie nale y przyjmowa warto kmod = 1.0.d = fa. – fa.3.0. – fv. .d – (fa.90 – no no na ciskanie na jednostk szeroko ci płytki w kierunku y ( = 90). (3) No no obliczeniow zakotwienia fa. – fc.0. – fa.0.90.

1. 7. Ip – biegunowy moment bezwładno ci powierzchni efektywnej.4. k2.0.4.1.9. ujemne – ciskaj ce): (7.9.4. (1) W zł czach o styku prostym siły działaj ce w dwóch głównych kierunkach płytki oblicza si z nast puj cych wzorów (warto ci dodatnie oznaczaj siły rozci gaj ce.c) (7. 0 wyznacza si na podstawie bada zgodnie z PN-EN 1075 dla danego typu płytki kolczastej.2. No no płytek.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.9.9.2. UWAGA: W celu zmniejszenia siły ciskaj cej FA mo na uwzgl dni przenoszenie jej z jednego elementu na drugi przez napr enia dociskowe (styk).4.4.a) (7.4. No no zakotwienia płytek.9.0.a) (7. pod warunkiem e szczelina mi dzy ł czonymi elementami nie b dzie wi ksza ni rednio 1 mm i nie przekracza warto ci 2 mm.9.4.1.9. MA – moment działaj cy na płytk . Sprawdzenie no no ci zł cza. W takich przypadkach zł cze nale y oblicza na minimaln sił ciskaj c FA / 2. (1) No no jednostkow zakotwienia F i M sprawdza si za pomoc wzorów: (7. przyło ona w rodku ci ko ci powierzchni efektywnej.1.e) 7.1.b) gdzie: FA – siła działaj ca na płytk .html 2007-03-15 .9.9. rmax – odległo od rodka ci ko ci do najdalszego punktu powierzchni efektywnej.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 86 of 98 Wielko ci stałe k1.4.9.4.4.d) (7.1:49152/lpAbc/lpext. 7. (2) Nale y spełni równie nast puj ce warunki: (7.b) gdzie: http://127.2.1.

9. b – uko ne. 7.1.4.5. ze wzorów: (7.9. (2) No no i rozmieszczenie oraz moduł podatno ci pier cieni przyjmuje si według danych producenta.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.2.1. d – czołowe. gdzie h – wysoko maksymalna przekroju elementów ł czonych. 7.1:49152/lpAbc/lpext. W elementach kratownic Fr.9. Warto ci Rx.min =1. Fy.c) gdzie: Fx.1.d wyznacza si jako warto ci no no ci przekrojów równoległych lub prostopadłych do osi głównych. 7.11.2.1.d. http://127.10. (1) Do ł czenia elementów konstrukcji z drewna i płytowych materiałów drewnopochodnych mog by stosowane zł cza klejone przedstawione na rys. (1) Zł cze powinno by zdolne do przeniesienia minimalnej siły Fr.1 – Rodzaje zł czy klejonych: a – klinowe. (3) Płytki kolczaste w pasach ł czonych na długo ci powinny zachodzi co najmniej na 2/3 szeroko ci elementu drewnianego. Postanowienia ogólne. Rx. w m. FM – siła wywołana przez moment M w zł czu (FM = 2 M/l).Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 87 of 98 F – siła w zł czu.d.d działaj cej w dowolnym kierunku.11.4. Rysunek 7.min = 1.d – warto ci obliczeniowe no no ci płytki w kierunkach x oraz y.e) (4) Nale y sprawdzi wszystkie przekroje krytyczne.html 2007-03-15 .11.d.d) (7.9. (1) W zł czach mog by stosowane pier cienie z bate dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wymiary zł czy klinowych przedstawiono w tablicy 7.0. Zł cza na pier cienie z bate.0 + 0.10.d.4. Postanowienia ogólne. Ry.2. gdzie L – długo d wigara (kratownicy). Zł cza klejone.0.11. (2) Spełniony powinien by nast puj cy warunek: (7. 7.11. Minimalna siła wynosi Fr. 7. 7.d i Ry.d – warto ci obliczeniowe sił działaj cych w kierunku x oraz y. w kN. c – nakładkowe.1 L. Wymagania dodatkowe.7 kN. (2) Minimalny wymiar długo ci płytki kolczastej z ka dej strony styku powinien wynosi 40 mm oraz h/3. potwierdzonych w dokumentach dopuszczaj cych je do stosowania w budownictwie.

w MPa. 7.11.1.11. No no zł czy klejonych. No no zł czy klinowych.0. 7. (1) Napr enie zginaj ce w elementach ł czonych na zł cza klinowe.1.html 2007-03-15 .1. w Nmm.5 2.0 0.7 0. http://127. (7) Osłabienia przekroju: w zł czach klinowych. (6) Do ł czenia płyt z materiałów drewnopochodnych nie powinny by stosowane zł cza o długo ci l < 10 mm.1 – Wymiary zł czy klinowych według oznacze na rys.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 88 of 98 Tablica 7.1:49152/lpAbc/lpext. z wyj tkiem elementów klejonych warstwowo.0 0. 7.080 (2) W zł czach nakładkowych długo nakładek nie powinna by mniejsza ni 10 grubo ci elementów ł czonych.167 20 6.180 50 12 2.2 0.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.0.5 0.161 10 3.11.11.2.1 mm. 7. Długo l Podziałka b Szeroko b1 b1/b mm 60 15 2. (4) Wilgotno elementów ł czonych powinna odpowiada rodzajowi kleju i technologii klejenia i nie przekracza 15%.2.2 1.2.1.7.162 7.11. (3) Do wykonywania zł czy klinowych nale y stosowa kleje przewidziane do klejenia konstrukcji drewnianych według pkt 2. w obliczeniach przekroju nie uwzgl dnia si powierzchni zaj tej przez szeroko ci ostrzy klinów b1 wg rys.7 0.11. okre la si według wzoru: (7.6 0.a) gdzie: Md – obliczeniowy moment zginaj cy w przekroju. (5) Grubo spoiny klejowej powinna odpowiada rodzajowi kleju i nie powinna by wi ksza ni 0. w pozostałych rodzajach zł czy klejonych osłabienia przekroju nie uwzgl dnia si .

prostopadłe do włókien drewna. oblicza si ze wzoru: (7.11. w N. w mm3. w mm. oblicza si ze wzoru: (7. (1) Napr enie na cinanie w spoinach zł czy uko nych.2) gdzie: Nt.11. rozci ganie lub ciskanie.2.2.2. szeroko spoiny klejowej z jednej strony styku. w N.2. w MPa. (3) Napr enie ciskaj ce w elementach ł czonych na zł cza klinowe.11. (1) Napr enie w zł czach nakładkowych.d – warto obliczeniowa siły. w N. fv. oblicza si ze wzoru: (7.0. w MPa. w MPa. fm.3.1. b – odpowiednio: długo .d – warto obliczeniowa wytrzymało ci materiałów ł czonych elementów zł cza odpowiednio na zginanie. (2) Napr enie rozci gaj ce w elementach ł czonych na zł cza klinowe. oblicza si według wzoru: (7.11.11. w MPa. w mm2.c. odpowiednio: rozci gaj cej lub ciskaj cej.b) gdzie: Nt. w N.d – warto obliczeniowa sił.c. l.1:49152/lpAbc/lpext.t. An – powierzchnia przekroju netto.c) gdzie: Nc.a) gdzie: Nt.c. w stopniach. odpowiednio: na rozci ganie lub ciskanie.d – obliczeniowa siła rozci gaj ca w zł czu. No no zł czy uko nych.0. – k t nachylenia spoiny klejowej do kierunku działania siły.3.2.d – warto obliczeniowa wytrzymało ci materiałów ł czonych elementów zł cza na cinanie. 7. (2) Napr enie rozci gaj ce. w zł czu. 7.d – obliczeniowa siła w zł czu na ciskanie.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 89 of 98 Wn – wska nik wytrzymało ci przekroju netto.2. w MPa.2. No no zł czy nakładkowych.html 2007-03-15 .dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. w spoinach zł czy uko nych oblicza http://127.1. przypadaj cych na nakładk .11. w Mpa.

4 3. 7.90. (normatywny).3. w Mpa.0 3.05 7.k 24 30 35 40 Rozci ganie ft.11.90.k 14 18 21 24 wzdłu włókien Rozci ganie w ft.4.11.2.d – wytrzymało obliczeniowa spoiny klejowej na rozci ganie prostopadłe.3.11. Tablica Z-2.0 8.mean 11 12 13 14 spr ysto ci wzdłu włókien 5% kwantyl E0.0.html 2007-03-15 .3-1.4 0.11.3 5.4 0.90. Klasy wytrzymało ci – warto ci charakterystyczne (wybrane dla krajowego drewna iglastego) drewna litego o wilgotno ci 12% wg tablicy Z-2.0 6.3.4 modułu spr ysto ci wzdłu włókien http://127.3 poprzek włókien cinanie fv.0. No no ci zł czy czołowych na rozci ganie i zginanie nie uwzgl dnia si .0.2.0 E0.0 E0.w N/mm2 (MPa) Zginanie fm. Podatno zł czy klejonych. No no zł czy czołowych.2.5 3.8 Spr ysto .2.3-1 Rodzaje Oznaczenia Klasy drewna konstrukcyjnego litego o wilgotno ci 12% wła ciwo ci C 24 C 30 C 35 C 40 Wytrzymało .3.4 poprzek włókien ciskanie wzdłu fc.k 0. 7.b) –––––––––– Zał cznik Z-2.2.7 6.k 2.3.a) Kser = 1.0. Moduł podatno ci zł czy klejonych w MPa oblicza si ze wzorów: Ku = 1.11.1:49152/lpAbc/lpext.mean (7.4 8.k 5.b) gdzie: ft. w kN/mm2 (GPa) redni moduł E0.7 9.4 0.05 (7.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 90 of 98 si w MPa ze wzoru: (7.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.k 21 23 25 26 włókien ciskanie w fc.

html 2007-03-15 . w mm < 38 KG MKG.4 0.3 włókien cinanie fv. Tablica Z-2.3 5.0.43 0.05 7.81 0.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.4 0. KW – Uwaga: Dla innych gatunków krajowego drewna iglastego warto ci charakterystyczne ustala si mno c warto ci z tablicy przez współczynniki: dla drewna modrzewiowego 1.k 14 18 21 24 włókien Rozci ganie w poprzek ft.37 0.4 3.g.1:49152/lpAbc/lpext.g.3.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 91 of 98 redni moduł E90.k 24 30 35 40 Rozci ganie wzdłu ft.47 spr ysto ci w poprzek włókien redni moduł Gmean 0.47 w poprzek włókien redni moduł Gg.4 8. w kN/mm2 (GPa) redni moduł spr ysto ci Eg.88 odkształcenia http://127.0. KS MKW.0 3. Zał cznik Z-2.75 0.90.8 Spr ysto .90. (normatywny).40 0.mean 0.4 włókien ciskanie wzdłu włókien fc.3-1.0 6.2.mean 0.75 0.3-1 Rodzaje wła ciwo ci Oznaczenia Klasy drewna klejonego warstwowo o wilgotno ci 12% GL 24 GL 30 GL 35 GL 40 Wytrzymało .69 0. KG MKS. Warto ci charakterystyczne drewna klejonego z drewna litego iglastego wybranych klas najcz ciej stosowanych w krajua (drewno klejone warstwowo o wilgotno ci 12%) wg tablicy Z-2.0.69 0.g.g.g.3.90.88 odkształcenia postaciowego G sto . w N/mm2 (MPa) Zginanie fm.7 9. dla drewna jodłowego 0.43 0. KW tarcicy.k 2.3.4 0. w kg/m3 Warto k 350 380 400 420 charakterystyczna Warto rednia mean 420 460 480 500 Odpowiadaj ca klasyfikacja według PN-82/D-94021 Dla grubo ci 38 – MKG.5 3.0. KS MKS.mean 11 12 13 14 wzdłu włókien 5% kwantyl modułu Eg.37 0.0.k 0.3.g.40 0.7 6.k 21 23 25 26 ciskanie w poprzek fc.0 8.8.4 spr ysto ci wzdłu włókien redni moduł spr ysto ci Eg.mean 0.0.81 0.k 5.

9 spr ysto ci przy zginaniu w płaszczy nie 0.90.mean 7 7 7 7 7 spr ysto ci przy zginaniu prostopadłym 3 3 3 3 3 do płaszczyzny płyty redni moduł Em.5 9.6 h z drewna litego klasy C 30.6 h.5 2. Zał cznik Z-2. w kg/m3 Warto g.65 1.4 6.5 9.k 27 27 27 27 27 płyty 18 18 18 18 18 Rozci ganie w ft.7 7.5 9.5 cinanie w płaszczy nie fv.k 26 31 26 26 21 płyty 17 14 17 21 22 ciskanie prostopadłe do fc.0.5 9.4.2-1 Rodzaje wła ciwo ci Oznaczenia Liczba fornirów (warstw) 7 9 11 13 15 Grubo sklejki.2-1.90.k 68 61 52 46 41 płaszczyzny płyty 11 18 28 34 39 Zginanie w płaszczy nie fm.1:49152/lpAbc/lpext.5 2. gdzie h – wysoko przekroju. do klasy GL 35 zalicza si drewno klejone warstwowo z drewna litego klasy C 35 z wewn trzn stref o wysoko ci przekroju 0.k 350 380 400 420 charakterystyczna UWAGA: Drewno klejone warstwowo mo e by zaliczone do jednej z wymienionych klas jako ci.mean 9.0. Tablica Z-2. w mm 8–10 12 15 18 20 Wytrzymało .85 3.5 2.html 2007-03-15 . Warto ci charakterystyczne wła ciwo ci mechanicznych sklejki bukowej produkcji krajowej wg tablicy Z-2.5 2.4. w N/mm2 (Mpa) Zginanie prostopadłe do fm.5 płyty 2.k 45 54 45 45 36 płaszczy nie płyty 30 24 30 36 39 ciskanie w płaszczy nie fc. Dla klas od GL 30 do GL 40 dopuszcza si stosowanie drewna o jedn klas ni sz w cz ci rodkowej przekrojów elementów zginanych o wysoko ci 0.90.k 10 10 10 10 10 płaszczyzny płyty 9.2. (normatywny).0.5 cinanie prostopadłe do fv.4.6 5.5 2.5 2.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150. np.5 4 płyty http://127.5 2.5 2.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 92 of 98 postaciowego G sto .90.w kN/mm2 (GPa) redni moduł Em.k 9 9 9 9 9 płaszczyzny płyty 9 9 9 9 9 Spr ysto .6 8. je eli wykonane jest z drewna litego tej samej klasy.5 2.k 2.

0.mean 0.2-1 Rodzaje Oznaczenia Płyty o grubo ci. Tablica Z-2.7 3 3.65 4.3 1.k 10. Warto ci charakterystyczne wła ciwo ci mechanicznych płyt wiórowych płaskoprasowanych suchotrwałych i wodoodpornych wg tablicy Z-2.3 7.5.7 rozci ganiu w płaszczy nie płyty redni moduł Ec.4 spr ysto ci przy 2.1 5.k 14.k 8.5.5 7.2.5 5.5 5.8 1.2 1.0 – – – prostopadłe do płaszczyzny płyty Zginanie w fm.0.3 11.k 1.html 2007-03-15 .4 4. dolne – w poprzek włókien fornirów zewn trznych.k 20.6 5.9 6.25 0.9 1.0 7.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 93 of 98 redni moduł Et.9 7.0 8.7 odkształcenia postaciowego przy zginaniu prostopadłym 0.2-1.25 0.6 5.mean 0.7 0.5 10.5 4.9 6.4 płaszczy nie płyty 9.5 4.0 płaszczy nie płyty 1.25 0.0 18.90.4 1.0.5.7 0.25 płyty redni moduł Gm.7 0.k 480 charakterystyczna g sto ci.5 Rozci ganie w ft.0.5 4.k 12.0 11.90.2 1.7 0.0 – – – prostopadłe do płaszczyzny płyty cinanie w fv.6 5.1 1.25 odkształcenia postaciowego przy zginaniu w płaszczy nie 0.0 10.25 0.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.4 4.0 cinanie fv.5 1.1:49152/lpAbc/lpext.7 1.0 13.25 0.6 6.0 10.1 5.4 6.90.0 4.2 12.7 10. w N/mm2 (MPa) Zginanie fm.8 8.90.7 3 3.5 5.3 9.7 płyty redni moduł Gm.k 6.4 8.6 9. (normatywny).6 5.0.5 7. w mm wła ciwo ci 6–13 14–20 21–25 26–32 33–40 > 40 Wytrzymało .6 1.1 9.6 ciskanie w fc.5 6.7 do płaszczyzny płyty Warto g.7 0.8 9.7 0.7 0.8 płaszczy nie płyty 15. kg/m3 UWAGA: Warto ci górne dotycz kierunku wzdłu włókien fornirów zewn trznych.0 15.25 0.mean 5.mean 5.65 4.25 0.2 7. Zał cznik Z-2.4 4.7 0.5 6.2 prostopadłe do http://127.8 10.4 spr ysto ci przy ciskaniu w płaszczy nie 2.8 ciskanie fc.6 6.1 płaszczy nie płyty 12.8 4.25 0.7 11.

Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 94 of 98

płaszczyzny płyty 7,0 6,5 5,9 5,2 4,8 4,4
Spr ysto , w kN/mm2 (GPa)
redni moduł Em,90,mean 3,2 2,9 2,7 2,4 2,1 1,8
spr ysto ci przy
zginaniu
prostopadłym do 3,5 3,3 3,0 2,6 2,3 2,1
płaszczyzny płyty
redni moduł Em,0,mean 2,2 1,9 1,6 – – –
spr ysto ci przy
zginaniu w
płaszczy nie płyty
redni moduł Et,0,mean 1,8 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1
spr ysto ci przy
rozci ganiu w 2,0 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3
płaszczy nie płyty
redni moduł Ec,0,mean 1,8 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1
spr ysto ci przy
ciskaniu w 2,0 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3
płaszczy nie płyty
redni moduł Gm,0,mean 0,86 0,83 0,77 0,68 0,60 0,55
odkształcenia
postaciowego
przy zginaniu w 0,96 0,93 0,86 0,75 0,69 0,66
płaszczy nie płyty
redni moduł Gm,90,mean 0,20 0,20 0,20 – – –
odkształcenia
postaciowego
przy zginaniu
prostopadłym do
płaszczyzny płyty
G sto , w kg/m3
Warto k 650 600 550 500 500 500
charakterystyczna
UWAGA: Warto ci górne dotycz własno ci płyt suchotrwałych, dolne – płyt wodoodpornych.

Zał cznik Z-2.6.2. (normatywny).
Warto ci charakterystyczne wła ciwo ci mechanicznych twardych płyt pil niowych wg
tablicy Z-2.6.2-1.
Tablica Z-2.6.2-1

Rodzaje Oznaczenia płyty półtwarde, grubo płyty twarde, grubo w mm
wła ciwo ci w mm
10 > 10 3,5 3,6–5,5 > 5,5

G sto , w kg/m3
650 600 900 850 800
Wła ciwo ci wytrzymało ciowe, w N/mm2 (MPa)
Zginanie fm,90,k 17 15 37 35 32
prostopadłe do
płaszczyzny płyty

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.html 2007-03-15

Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 95 of 98

Zginanie w fm,k – – 20 20 20
płaszczy nie
płyty
Rozci ganie w ft,k 9 8 27 26 23
płaszczy nie
płyty
ciskanie w fc,k 9 8 28 27 24
płaszczy nie
płyty
ciskanie fc,90,k – – 14 14 14
prostopadłe do
płaszczyzny płyty
cinanie w fv,k 0,3 0,25 3 3 2,5
płaszczy nie
płyty
cinanie fv,90,k 5,5 4,5 19 18 16
prostopadłe do
płaszczyzny płyty
Wła ciwo ci spr yste, w kN/mm2 (GPa)
redni moduł Em,90,mean 3,1 2,9 5 4,8 4,6
spr ysto ci przy
zginaniu
prostopadłym do
płaszczyzny płyty
redni moduł Em,0,mean 2 2 2,5 2,5 2,5
spr ysto ci przy
zginaniu w
płaszczy nie
płyty
redni moduł Et,0,mean 3,1 2,9 5 4,8 4,6
spr ysto ci przy
rozci ganiu w
płaszczy nie
płyty
redni moduł Ec,0,mean 3,1 2,9 5 4,8 4,6
spr ysto ci przy
ciskaniu w
płaszczy nie
płyty
redni moduł Gm,0,mean 1,3 1,2 2,1 2 1,9
odkształcenia
postaciowego
przy zginaniu w
płaszczy nie
płyty
redni moduł Gm,90,mean 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
odkształcenia
postaciowego
przy zginaniu
prostopadłym do
płaszczyzny płyty

Zał cznik Z-7.4.1 (normatywny).
Wymiary gwo dzi okr głych najcz ciej stosowanych w konstrukcjach drewnianych wg
tablicy Z-7.4.1-1.

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.html 2007-03-15

Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 96 of 98

Tablica Z-7.4.1-1

rednica trzpienia, d, mm Długo gwo dzia, l, mm rednica główki, D, mm
1,5 20, 25, 30, 38 4,0
1,6 20, 25, 30, 32 4,0
1,8 20, 25, 30, 32, 35, 40 4,2
2,0 25, 27, 30, 35, 40, 45 4,5
2,1 32, 40, 45, 50 5,0
2,2 40, 45, 50, 55 5,0
2,3 50 5,0
2,4 25, 40, 45, 50, 55 5,5
2,5 40, 45, 50, 55, 60, 65 5,5
2,7 29, 40, 45, 50, 55,60, 65, 70, 80 6,5
2,8 25, 45, 50,55, 60, 65, 70, 75 6,5
3,0 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 7,0
3,1 50, 55, 60, 65, 70, 80 7,0
3,2 75, 85 7,0
3,4 25, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90 8,0
3,5 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90 8,0
3,7 70, 80 8,5
3,8 70, 75, 80, 85, 90, 100, 115 8,5
3,9 90 9,0
4,0 75, 80, 90, 100, 110 9,0
4,1 90, 130 9,0
4,2 76, 90, 100, 110, 120 9,5
4,4 100 10,5
4,5 90, 95, 100, 125 10,5
4,6 100, 130 10,5
4,9 100, 110 12,5
5,0 100, 110, 115, 125, 140, 145, 150 12,5
5,1 100, 112, 125 12,5
5,2 115, 120 12,5
5,4 125 13,5
5,5 125, 140, 145, 150, 160 13,5
5,6 50, 65, 125, 140, 150 13,5
5,7 125, 135 13,5
5,8 125, 140 13,5
5,9 140, 160 13,5
6,0 125, 140, 150, 160, 175, 180 13,5
6,1 65, 160 13,5
6,2 140, 150 13,5
6,4 160 14,8
6,5 160, 180 14,8

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.html 2007-03-15

125 9.0 4.4.7 80.0 200.1-2. Tablica Z-7.8 260 20 9.0 6.3 50.5 5. 275.0 3.0 180.0 260. 200. 60 5. 145. 90.0 7.5 8.html 2007-03-15 .6 230 16. a. 70. 130 10.1 -2 Wymiar boku trzpienia. 230. 120 9. 280.5 3. 100 8.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 97 of 98 6.0 125.0 4. 60. 80 7.0 80. 300 15.5 2. 90 7.0 40 4.0 3. 225.2 200 15. np.5 4.5 8.0 4. 120 9. 250 15. D.0 3. 230.5 2.5 50.2 55 5.1 65. l.0 2.5 140. 75 6.6 230.1:49152/lpAbc/lpext.8 60. 310 21 UWAGA: Jako symbol gwo dzia przyjmuje si oznaczenie d x l.8 7.0 4. 70. 160. 110.2 100. 65 5.5 http://127. 100 8. 210.8 6.0. 225. 200 14. 300 17.5 5.0 275.2 100.6 100. 125 9.4. 55.0 2.7 150.5 7. mm Długo gwo dzia.6 260 19. Wymiary gwo dzi kwadratowych najcz ciej stosowanych w konstrukcjach drewnianych wg tablicy Z-7.5 7. mm rednica główki.0 4. 260 16. 110.0 3.5 125 10.5 100 8.5 7.5 8.0 180.0 2. 120.0 100.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.0 100.0.5 5. 125 9. 300.8 100. 180 14. mm 2.0 3.0 210. 4.6 180 14.5 125 11. 65.5 5.4 80. 175 12. 150 11.0 8.0 50 5.6 x 100. 55. 250 17.9 140 14. 250.

np.5 3. Tablica Z-7. 50 4. Wymiary gwo dzi kwadratowych skr canych w konstrukcjach drewnianych wg tablicy Z- 7. 225 14.0. 300 17. D.0 4. 150 9.9 50.2 175 12. 3.6 80 5.1-4 Wymiar boku trzpienia.1:49152/lpAbc/lpext.0 5. a.8 150 10. mm Długo gwo dzia.0 225. 70 5.1 200.4.5 8.7 40.0.5 3.0 1.0 90 7. Wymiary gwo dzi trójk tnych najcz ciej stosowanych w konstrukcjach drewnianych wg tablicy Z-7. D.0 3.2 180 13. 90. mm rednica główki.5 x 3.0 70.15 60. mm Wysoko trójk ta.5 6. 100 7. h1). 250 15. mm Długo gwo dzia.0 1) W normach wyst puje oznaczenie b.4.Konstrukcje drewniane-Obliczenia statyczne i projektowanie Page 98 of 98 UWAGA: Jako symbol gwo dzia przyjmuje si oznaczenie a x l.5 2. l. a.2 1.1-3.0 7.dll/m_psbud/norma/prawob_1/pnb03150.5 6.0 3.4.5 3.0 5.0 3.0 8.0 4.1-3 Bok trójk ta.0 7. 110.0 2.5 7.9 90. l. np..2 2.8 100 8.0 2.5 3.1-4.5 5.3 125.4 80.5 60 5.html 2007-03-15 . 110 8.7 x 80.5 4.0 http://127. 100. mm 2. mm rednica główki.5 3. 4. UWAGA: Jako symbol gwo dzi trójk tnych przyjmuje si a x h x l. 60 4.5 100.5 5. 125 8.0 6.0 275.0 4. 80 7.4. mm 2.9 x 100. Tablica Z-7.