You are on page 1of 10

czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze

NIEZWYKŁE WŁAŚCIWOŚCI ZWYKŁEJ WODY
Woda jest najbardziej rozpowszechnionym, najbardziej znanym i jednocześnie najbardziej zagadkowym płynem na Ziemi i prawdopodob-
nie nie tylko na naszej planecie. Wodę pijemy, myjemy się nią, pływamy po niej, podlewamy nią pola, gasimy pożary, wykorzystujemy
praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki i techniki. Czego tylko z nią nie robimy. Nie ma co ukrywać, nawet rozpędzamy nią manife-
stantów i, co dotyczy niektórych wariatów, skaczemy do wody z mostu, żegnając się z życiem. Woda może być bardzo groźna dla ludzi, co
udowodniło niedawne tsunami w Oceanie Indyjskim. Woda jest niezbędnym warunkiem istnienia ludzkości. Jest jednocześnie świadkiem
i aktywnym uczestnikiem wszystkich naszych osiągnięć i niepowodzeń.
Jako nośnik lub akumulator ciepła, „zimna” woda znajduje szerokie zastosowanie w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej. W tym
charakterze ma ona bezpośredni związek z profilem naszego czasopisma. Jednak jak głęboko sięga nasza wiedza o tym płynie, oprócz
skąpych wiadomości zaczerpniętych ze szkolnych i uczelnianych programów? Czy wszystkie jej niezwykłe właściwości jesteśmy w stanie
objaśnić i wykorzystać dla swojej korzyści?
Sergiy Filin
Politechnika Szczecińska

W ciągu ostatnich dziesięcioleci na- tość najwyższa spośród wszystkich ciśnienia lepkość dowolnej substancji
ukowcy dowiedzieli się na temat wody innych substancji. Plasujący się na dru- rośnie, a ze wzrostem temperatury –
o wiele więcej, niż w całej dotychcza- giej pozycji alkohol etylowy ma tylko maleje. Lepkość wody zachowuje się
sowej historii ludzkości. Każdego roku 2,84 kJ/kgK. Lód i para wodna mają inaczej: znacznie zmniejsza się przy
rozwój techniczno-informacyjny na- wartość c dwa razy mniejszą od wody, obniżaniu ciśnienia w zakresie tempe-
szej cywilizacji coraz wyraźniej przy- mimo że dla wszystkich innych sub- ratur poniżej 30oC, lecz w miarę pod-
biera charakter funkcji wykładniczej: stancji topnienie prawie nie zmienia noszenia ciśnienia zależność przecho-
obecnie suma wiedzy ludzkości po- wartości pojemności cieplnej. Wyjąt- dzi przez minimum i rozpoczyna się
dwaja się co 5-6 lat [26]. Dotyczy to kowo wysoka pojemność cieplna wody jej trend wzrostowy.
również naszej wiedzy o wodzie. przekształca morza i oceany w gigan- W tab. 1 zestawiono podstawowe
W ramach tego artykułu rozpatrzy- tyczne zasobniki ciepła, które łagodzą właściwości wody w porównaniu z pa-
my tylko niektóre z niezwykłych wła- dobowe wahania temperatury powietrza. rametrami lodu w tej samej tempera-
ściwości wody, związane w większym Właściwa pojemność cieplna każ- turze. Korzystając z tych danych nale-
lub mniejszym stopniu z jej wykorzy- dej substancji rośnie wraz ze wzrostem ży jednak pamiętać, że wszystkie pa-
staniem w technice chłodniczej. Wy- temperatury. Woda i tutaj jest wyjąt- rametry (poza rzadkimi wyjątkami)
bór przedstawionego niżej zestawu kiem. Wykres zależności właściwej zależą od temperatury i czasem od ci-
właściwości został uwarunkowany pojemności cieplnej wody od tempe- śnienia. Szczególnie dotyczy to wody.
tym, że nie da się rozdzielić szeregu ratury posiada minimum przy tempe- Zależności właściwości wody od tem-
pokrewnych właściwości, które są ści- raturze około 37oC, tzn. odpowiada peratury szczegółowo opracowano w
śle ze sobą powiązane i są skutkiem normalnej temperaturze ciała człowie- monografii A.I. Pechowicza [3].
specyficznej struktury molekularnej ka (rys. 2). Właśnie w tej temperatu- Nie tylko właściwości cieplne
wody. Zatem po kolei... rze złożone reakcje biochemiczne wody są niezwykłe. Mechaniczne i
przebiegają z największą intensywno- elektryczne jej cechy również nadają
WODA – ZASKAKUJĄCA CIECZ ścią. Oznacza to, że organizm ludzki wodzie opinię najbardziej niezwykłej
Najbardziej zaskakującą i korzystną dla w tej temperaturze posiada najdogod- substancji Wszechświata. Chodzi tu o
natury cechą wody jest jej zdolność by- niejszy stan energetyczny. wyjątkowo wysokie wartości sił napię-
cia cieczą. Cząsteczki analogów wody Następną, nie mniej ważną dla bios- cia powierzchniowego, stałej dielek-
z okresowego układu pierwiastków fery anomalią wody jest jej zdolność trycznej i innych wielkości.
Mendelejewa, czyli wodorków (H2S, do zwiększania swojej objętości przy Całokształt wymienionych właści-
Í2Se, H2Te) są istotnie cięższe, nato- zamarzaniu, co różni ją od innych sub- wości czyni wodę nie tylko jedynym
miast w tych samych warunkach znaj- stancji. Wszystkie ciała po przejściu sprzyjającym środowiskiem do za-
dują się w stanie gazowym. Z prawidło- w stan stały stają się bardziej gęste, mieszkiwania w niej różnych form życia,
wości, pokazanej na rys.1, wynika, że tylko nie woda. Lód jako lżejszy od ale i decyduje o jej szerokim zastoso-
“prawidłowa” woda musiałaby mieć wody pływa na jej powierzchni, co waniu w technice. Co jest przyczyną nie-
temperaturę zamarzania około –90oC, chroni akweny Ziemi przed wymroże- zwykłych właściwości wody?
a wrzeć w temperaturze –70oC. Wąt- niem w srogie zimy. Konkretnie, woda
pliwym jest, aby takie warunki sprzy- osiąga maksymalną gęstość przy tem- STRUKTURA MOLEKULARNA
jały rozwojowi życia na Ziemi. peraturze 4oC. WODY
Właściwa pojemność cieplna wody Lepkość wody, to jeszcze jedna jej Podstawową przyczyną wszystkich
wynosi c = 4,18 kJ/kgK. Jest to war- oryginalna cecha. Zwykle ze wzrostem wyróżniających się właściwości wody

276 8/2005 technika ch³odnicza i klimatyzacyjna

występuje w niej sporo Właściweciepłokrystalizacji kJ/kg 333. rodka lodu o objętości rzędu 10-6 mm3. Za. wspo- Właściwapojemnośćcieplna kJ/kg K 4. -6 Przewodnośćelektryczna 1/ m 3. Atomy szych sąsiadów każdej cząsteczki. natomiast elek. tego procesu do końca nie jest zbada- ców ładunek dodatni.1 -100Hz 3. 1. w dwóch nież heksagonalną. mechanicz. któ- dorowego (HF). Dwie cząsteczki wody mogą połączyć nieje przy wysokich ciśnieniach i ni- ne struktury (klatraty).87 D (1 Debaj odpowiednio właściwościami fizyko- cze cząsteczki łączą się w asocjaty.999991 Podatnośćmagnetyczna 12.22 sieci krystalicznej. posiadającym istotny moment cych się typem sieci krystalicznej i wody.58 10 -4 rozszerzalnościcieplnej Napięciepowierzchniowe mN/m 75.793 10 swoje pochodzenie. turze specjalistycznej [5.6. lecz kilka struktur wody i kilka mechanizmów sieciowania. stopniałej wodzie częściowo zacho- wują się resztki struktury krystalicz- nej lodu i dzięki temu woda “pamięta” Lepkośćdynamiczn a Pas 1. Jest to kształcie jej cząsteczki. po- temperaturze –10 Przenikalnośćdielektryczna 81 99 Przycz ęstotliwości 0. dlatego prawidło. jest już zupeł. a do wo narysowany płatek śniegu zawsze cząsteczka kurzu. że woda związana. ilości przemian mikrofazowych. Dzięki temu czą. te równa się 8 x 10-30 Kulon na metr). aczkolwiek mechanizm wodoru tworzą na jednym z jej koń. nie jest ściśle upakowanym kryszta.810 -6 8 10 -8 Przyczęstotliwości 0. ra znajduje się przed nami w szklance. Mimo Pozwolimy sobie pominąć w tym lub najdrobniejszych pęcherzyków prawidłowości kształtu domniemane. różnią- dorowych pomiędzy cząsteczkami nym. przy czym istnieje nie Przenikalnośćmagnetyczna 0. gęstości upakowania kryształu lodu i stanu przechłodzenia wody obserwuje cząsteczka wody jest pod każdym obliczenia ilości możliwych najbliż.ciało ile jest typów wody? Ścisłej odpowie- nie wystarczającym warunkiem nie. sześciu. częściowo wypełnio- (wody)itopnienia(lodu) Gęstość kg/ m3 999. amoniaku (NH3) lub kwasu fluorowo. Ulega on zakłó- można ją przedstawić w postaci czwo. rezonans jądrowy.23 2. W charakterze zarodka może wystąpić wierzchołkach – atomy wodoru. podobnie jak w Współczynnikobjętościowej -68.6 . Większość z nich ist- z kolei tworzą jeszcze bardziej złożo. wielokąty z liczbą ścian zawsze równą ceniu przy pojawieniu się w wodzie za- rościanu foremnego. obecność w wodzie fazy stałej orbity elektronów atomu tlenu. się również przy jej wstrząsaniu me- względem niesymetryczna. raturowym zakresie swego istnienia w działywaniom: cieplnym.9 12. py cząsteczek wody łączą się w swo. raturę poniżej 0oC? Tak. Te chanicznym. np. Z tego wy.7 334 pustych miejsc. go znajduje się atom tlenu. że w stałej fazie jest obecna faza ciekła. wodorowe mogą również tworzyć czą. artykule dość skomplikowaną analizę powietrza.65 jedna. zwykłych właściwości wody. aczkolwiek bliżu granicy podziału faz ciecz. dipolowy o wartości 1. ny i w różny sposób jest traktowany trony atomu tlenu na innym końcu – czerpniemy stamtąd najważniejsze: lód przez różnych autorów. Obecność tych Wspomniane warunki powstają w po. domieszka mecha- dwóch innych wierzchołków sięgają musi być sześciokątny! niczna. ładunek ujemny. któ. w środku które. dzi na to pytanie jak na razie nie ma. fazie ciekłej doznaje jeszcze większej nym i elektrycznym. runkach może wzrosnąć do 10 D. Strukturę lodu nazywa się rów. Co więcej. Zakłócenie niestabilnego go przez nas czworościanu (rys. Woda w tempe- opór jakimkolwiek zewnętrznym od. jego struktura jest bardzo pulch- Parametry Jedn. każdy dzień dostarcza nam nowych nie- steczki innych związków wodoru: warta wewnątrz tkanek. Dużo. Mostki mórkowych istot żywych. woda za. 10 6 10 6 Momentdipolowy Debaj 1. PRZECHŁODZENIE WODY zują takich anormalnych właściwości Przy zamarzaniu trójścienne ostrosłu.793 10 -3 Lepkośćkinematyczna m2 /s 1.8 nych cząsteczkami wody. spodzianek. strukturalnych odmian lodu. które stawiają się w tzw.84 916. dimer (rys. 3b). Umownie ra obejmuje całą objętość. Woda Lód Uwagi na. rentgenowski i inne.12 mniane cząsteczki wody wędrują po Współczynnikprzewodności W/mK 0. 3). Czy woda może istnieć w stanie cie- jak woda. Jednak one nie wyka. chemicznymi.87 (D) Pojęcie “struktura cieczy” brzmi obco. steczka wody jest dipolem elektrycz. nie inną wodą w porównaniu z tą. tzn. Więc wiązań jest niezbędnym. którego skich temperaturach. Obecnie nauce znanych jest 11 jest obecność wiązań (mostków) wo. moment dipolowy w określonych wa. kłym.2810 -6 1. Dzięki tym wiązaniom pojedyn. Badania w tym kierunku trwają. Dlatego lód jest lżejszy od wody. osiągając jednocześnie tempe- Druga tajemnica wody tkwi w istą przestrzenną superstrukturę.czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze Tab. może. W technice chłodniczej ze zjawi- technika ch³odnicza i klimatyzacyjna 8/2005 277 . że woda temperaturze –10 – podobnie jak lód – jest substancją strukturalną.55 2.1 -10Hz Współczesne spektroskopowe 1 10 -5 Przyczęstotliwości>10 4 Hzi metody badań. Wybrane właściwości fizyczne wody i lodu w temperaturze 0 oC [3-7] łem. stałe (czyli woda-lód) i w błonach ko. niespójna.0 Przyczęstotliwości>10 5 Hzi zwoliły naukowcom ustalić. magnetyczny. Tworzą się stan przechłodzenia. informacje zamieszczone są w litera. W tym przypadku cieplnej specjaliści mówią.12]. nika.

punkcie oddalonym od ścianki formy ści liniowej V przesuwania się grani. 1<n<1.8<k<1. W pierwszym cych się w cienkich rurach o średnicy nej krystalizacji jest wzrost średniej przypadku proces krystalizacji po.w. jak i wpływu na pa. przechłodzenia wody: powierzchnio. w natryskowej wytwornicy lodu.A. W do 8oC. 92x92x15 mm. wzorem: objętości komórki powstają chaotycz- twornicach lodu. nicy lodu przy temperaturze zalewa- zacji przechłodzonej wody zależy od we i objętościowe.7 w zakresie zmiany T od 0. jest ona mniejsza od wartości przechłodzenia. Au. Na wartość współczynników procesu w małych komórkach o wy- tej kwestii należy wyraźnie rozróżnić w największym stopniu wpływa obec. 15oC.czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze Faza przechłodzenia wody w komórce metalowej posiada swoją specyfikę. w trakcie badań prze- sza od 0oC. Można było zauważyć jedynie 278 8/2005 technika ch³odnicza i klimatyzacyjna .5oC w strumieniu wolnej wody gdzie: V – prędkość w cm/s. ra tylko przechłodzenie objętościowe.5…-3. objawiającą się w zjawisku spontanicz- nej krystalizacji objętościowej. np. Oznacza to. tzn. stu kryształów wyniosły 1…3 cm/s. twornicy lodu LNT-0. nej do wanny wody 12oC. W ciągu jednej sekundy w wo- dzie zachodzi spontaniczny rozgałę- skiem przechłodzenia wody spotyka. i bez niego pokazano na rys. jest funkcją prędko. Z punktu widzenia dostępności ob. widowisko jest dość efektowne. zmniejszają głębokość przechłodzenia o 0. większe zainteresowanie wzbudza ob. o 1 mm w procesie z przechłodzeniem cy rozdziału faz i waha się według da. Natomiast zauwa. w wy. zbędnym atrybutem zamrażania lodu w wierzchni lodu nie powinna być niż. nych Costa od 0. Badania żalny w jakimś stopniu wpływ na dy.n nie ukierunkowane ścianki (przegród- wykrył krótkotrwałe przechłodzenie o ki) o grubości 0. temperatury formy zwykle o 3…5oC. Wielkość prze. zatem krystali- zacja powinna objąć cały obszar wody w komórce.0oC.15 [25]. Nie- równomierność rozkładu temperatury wody wzdłuż wysokości komórki nie przekracza 3oC. chłodzenia nie występowała aż do pod- przeprowadzone przez różnych auto. Ten kładnik potęgi. objawiają. Zmierzone wartości szybkości wzro- fakt świadczy o tym. objętościowej temperatury wody do wierzchniowego lodu jest zlokalizo. Zależność temperatury wrzenia i topnienia związków wodoru od masy cząsteczkowej mentu.02 do 0.2 uważono różnicy w przebiegu tego lizacji i wielkością przechłodzenia. namikę procesu produkcji lodu wywie. Przebieg zmian temperatury wody w chłodzenia Tp.0 oC. ne mieszczą się w granicach zmiany ległość między przegródkami nie są Wielu autorów podkreśla zależność członów tego równania: 0. W. I tak. Przestrzenna orientacja i średnia od- tylko dla nieruchomej objętości wody. ność efektów kapilarnych. cesie powstawania lodu w formach komórkach. Bobkow [4] V = k Tp. pochodzące na przykład od pracującej obok sprężarki. Przy wadzono z wykorzystaniem form wy. rametry techniczne urządzeń zamrażal. jętościowe przechłodzenie wody. znać.1. n – wy.5…1. 0oC oraz krótkotrwałe podwyższenie wany w cienkiej granicznej warstwie serwacji wizualnej. stalizacji objętościowej nie jest nie- tym temperatura nawilżonej po. w całej my się przy jej zamrażaniu. nie nie jest fenomenem właściwym Wszystkie znane zależności empirycz. niczych i procesów technologicznych. przechłodzonej wody.1 oC przy torskie badania tego procesu przepro. niesienia wspomnianej temperatury do rów w rurkach cylindrycznych pozwo. liły opisać tą relację następującym ziony rozrost kryształów lodu. że w momencie rozpoczęcia spon- tanicznej krystalizacji objętościowej cała objętość wody znajduje się w sta- nie przechłodzonym.0…1. W drugim przypadku od. 4. miarach 20x20x15 mm i w wannie dwa procesy: przechłodzenie przygra. Drgania formy. natomiast po fil- tracji – do -5…-8oC. Jednak zjawisko spontanicznej kry- prędkościach od 2 do 30 mm/min. faza prze- wielkości przechłodzenia. Właśnie taki obraz moż- na zaobserwować w trakcie ekspery- Rys. k – współczynnik.2 i zależne od kształtu komórki. Efektem spontanicz- niczne i objętościowe.05 mm. W pro. komórkowych występują oba rodzaje biegu zamrażania w tej samej wytwor- wrotnie – liniowa prędkość krystali.w. poniżej 2-3 mm. Nie za- pomiędzy liniową prędkością krysta. że przechłodze. W formach komórkowych zwykłą wodę z sieci wodociągowej bez wstęp- nej filtracji daje się przechłodzić do około -2. Należy przy- 1.

bardziej dokładnych pomiarach w pobliżu krytycznej tem- peratury wody Tw= 15oC. Nie wywierało to zauważalnego wpływu na dynamikę notowanych tem- peratur. Dalej pro- ces krystalizacji przebiega zgodnie ze znanymi zasadami: na ściankach za- Rys. Po wymiarowa sieć heksagonalna mo. Po spontanicznej krystalizacji temperatura ścianek chociaż rośnie.czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze Rys. Przy Tw= 15oC i wyżej. czyli topią się w ci ostrosłupa.2. Przy wtórnych. Z rozwiązania równania bilansu cieplnego dla krystalizacji objętościo- wej wynika. Lo- lodu [5]: a – monomer H2O oraz jego dowe przegródki w objętości wody uproszczone przedstawienie w posta.3. co odpowiada w eksperymencie prędko- ści schładzania wody poniżej 3oC/min. że w tym krótkim odcin- ku czasu krystalizuje się do około 5% objętości wody. nie udało się jednak odnotować jakichkolwiek przejściowych stanów systemu dwu- fazowego woda-lód. Zatem zjawisko to występowało w całej objętości lub w ogóle nie zachodziło. proces przebiega z przechłodzeniem. wodzie o zerowej temperaturze. to jednak pozostaje ujemną. Struktura cząsteczki wody i czyna pojawiać się warstwa lodu. grubość której wynosiła 1-2 mm. Zależności gęstości i właściwej pojemności cieplnej od temperatury [6] powierzchniowe przechłodzenie i wzrost kryształów dendrytowych w cienkiej warstwie wody przy ściankach formy. b – dimer H2O. stopniowo znikają. upływie kilku minut po skutkach spon- lekularnej struktury lodu tanicznej krystalizacji nie ma nawet technika ch³odnicza i klimatyzacyjna 8/2005 279 . kiedy spontanicz- na krystalizacja ogarnęłaby tylko część objętości wody. c .trój.

x – wają” i powracają do normalnego miejsce zainstalowania termopary życia. nej. Czym jest ten fenomen? Woda zawar- W im większym stopniu spełnione macyjnie czystą substancją. stanie skupienia E. • brak domieszek i pęcherzyków po.19. co prowadzi do odmłodzenia skóry i prawdą. że obserwuje się cja regeneracyjnych funkcji komórek. II – bez przechłodzenia temperaturze około 4oC dziesiątki. magań. na schemacie komórki: 1 – źródło zimna (moduł termoelektryczny). takiej wody. jak w śpiączce. znacza się w trakcie całej fazy krysta. czonymi substancjami. 4 – izolacja cieplna.20]. Mułdaszew [8] można powiedzieć. nad 70% składającego się z wody. kiedy prędkość chłodzenia prze. co pozwala jej kowo rzadko praktykują je podczas le- • niskie tempo chłodzenia (do 1-1. Ilościowe oceny wydłużenia Oczywiście. W tym przypadku pozytywny wpływ • brak oddziaływań zewnętrznych. gących wywołać konwekcję w ob. staliczną strukturę lodu i pozostaje bez. struktury w heksagonalną lub inną kry. W stan anabiozy indyjscy i ne- palscy jogini wprowadzają się drogą medytacji i mogą pozostawać w nim Rys. Nie jest to jednak do końca go. przy czym procesy fizjologiczne w organizmie ustają. nia w warunkach domowych i stosun- (do 30-50 g). 3 – przepływowy wymiennik ciepła. snąć i sprowadzić wodę do stanu lo. różnią się od własności lodu. zujące działanie niskiej temperatury. których recepturę podano w literatu- obserwować również w lodowej for. Taką wodę ry. rze specjalistycznej. nazwał „skamieniałym”. który różni się zwykłą wodę z kranu w objętości oko. do organizmu dostają się je się także w celu usunięcia obrzęków • zupełny bezruch. w po- stopniałej wody na organizm człowie. zmarszczkom i więdnięciu skóry. Według danych z pracy [3] niejącego lodu może zachować przez czwarty stan skupienia. postaciowa w stanie zamrożonym [2]. 5 – woda w komórce. że komórki ło litra można przechłodzić do –5oC. człowiek może się znajdować dowolnie długo. gdzie odcinek “0-a” – czas schłodzenia wody. Tych. co wiąże się z tym. raturze około 4 oC może przejść w gnąć. o czym ta w komórkach organizmów żywych. Specjaliści z dzie- mie chłodziarki domowej. drobne ośrodki struktury lodopodob. kie własności woda pochodząca z top. wiedzą dobrze. CZWARTY STAN SKUPIENIA • pożądana jest wstępna obróbka ma. “a-b” – zamrażanie. które następnie mogą się rozro. w tempe- głębsze przechłodzenie można osią. skórę twarzy i szyi ma- lizacji.11. stóp [22]. a nawet i tysiące lat. można uzyskać wpuszczając kroplę skóry zamrożonymi wywarami z ziół. ważną rolę. Sadownicy i ogrodnicy zasadniczo od lodu tym. Przykładowo. działanie uzdrawiające. ko-chemiczna i biologiczna stopnia. Ta. Większość badaczy zgodnie wyższa prędkość wzrostu kryształu całego organizmu. cie. twierdzi. którzy chcą bardziej 280 8/2005 technika ch³odnicza i klimatyzacyjna . w dopodobnego i tym samym wywołać stopniałej wody na skórę wzmaga toni- tym strumieni promieniowania mo. zawiera za. jest dobrym środkiem przeciw przy czym wpływ przechłodzenia za. że jest ona infor. go i przemiany materii oraz stymula. nia wzrostu roślin zaleca się ich pod. którego sensie przeciwny do przechłodzenia. że przechłodzenie wody lodu. mowanie pracy przewodu pokarmowe. Lodowy okład tonizuje skórę bracji. że w celu przyspiesze. kilka godzin. Po spożyciu Masaż lodem i okłady z lodu stosu- wietrza. Oprócz tego. WODY gnetyczna wody. znacznie większa jest aktywność fizy- jętości wody. Wymagania WODA Z TOPNIEJĄCEGO LODU dziny kosmetyki zwykle zalecają te te są następujące: Po stopieniu woda posiada bardziej metody do samodzielnego zrealizowa- • stosunkowo niewielka masa wody uporządkowaną strukturę.5 na aktywniejsze oddziaływanie ze czenia stacjonarnego i w klinikach ko- oC/min). w tym brak wi. Woda nie nadąża zmieniać swojej Zgodnie z pracą [21] masaż lodem zwiększa ogólny czas produkcji lodu. po czym „oży- forma lodowa. komórki zawierają wodę w czwartym Chcąc objaśnić go prostymi słowami. że właśnie w ści i po oczyszczeniu z domieszek – lewanie taką wodą. rodki klatratów lodu. tej temperaturze woda posiada maksy- aż do –40oC. tym szczegółowo będzie mowa niżej. podczas gdy w literaturze światowej jest on bardziej znany jako stan anabiozy. żywego organizmu nie są przy tym roz- natomiast przy zmniejszeniu objęto. i utrwala lakier naniesiony na paznok- • idealnie gładka powierzchnia formy. w tym również u człowieka.R. Przypomnijmy. w głębokich jaskiniach górskich w nie). Pozytywny wpływ spożywania malną gęstość. Dla człowieka. będą wymienione wymagania. przechłodzenie wody można wody do naczynia z ciekłym azotem. jej ZESZKLENIE WODY ka opisują różni autorzy [7. W stanie tym. Stan człowieka. Dynamika zamrażania wody w formie komórkowej: I – z przechłodzeniem (wolne chłodze.4. własności zeszklonej wody wyraźnie chami zgodnie z kierunkiem linii skó- nią: od 2-3 do 25%. Jeszcze pożyteczniejszy jest masaż Przy spełnieniu określonych wy. stan odgrywa zasadniczą. rywane.czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze śladu. wytrzymałościowe i inne suje się kawałkami lodu kolistymi ru- wspomnianego czasu istotnie się róż. set- (szybkie chłodzenie). 2 – ki. łej wody w porównaniu z wodą zwykłą. smetycznych. składnikami biologicznymi i rozpusz. życiowo Zeszklenie – jest to proces w pewnym Do głównych efektów należą: unor.

naukowo badawczych.. po dziesięciu dniach nie została ani • wodną (przebudowa asocjatów nia uniwersalnych biokorektorów. Eksperymentalnie udało się siłą myśli znajdującą się w bezpośred. Wirusy wody. ni biologicznej. go zostały porażone łukiem elektrycz- stalizacji). zagadnienie mkniętego (szpital więzienny). oczywiście nie rezygnując ze ne na to. Wśród nich znajduje się odkry. W W następstwie tego. chodzi gojenie się ran pod działaniem • koloidalną (fragmenty cząstek ko. Autorzy odkryć na działanie spinora na sobie. deformacja wiązań wodoro. Grypa. próby ze blijnej opowieści o tym. Po wejściu w życie ogól- cie wodnych form życia i potwierdze. powolne infekcje dają się poko- wych). leczone w ciągu dnia. Nie ulega jednak wątpliwości. otrzyma się zwykłą wodę i wy- Mułdaszewa. w tym na Ukra.. t. ani jedna blizna. gdzie w przystępnej for. się w wielu krajach. jednak do po- wieniem raportowali o niemal 30% zasada i kwas zostaną zmieszane. A w czasie. Szczególną popularność pod Spinor jest wynikiem prac specja- sto sensacyjne rezultaty kilku rosyj. jest zbliżone żywa i martwa woda rzeczywiście ist. Nie fizyczną. koniec XX wieku zyskały przypływo. wcze- skich wypraw naukowych do Tybetu we magnetyzery w postaci nakładki na śniej uczestniczących w programach [8. odsyłamy do źródła – książek E. wodę pod względem fizyki zjawiska i wo niedawno uczeni stwierdzili. Jeszcze w latach 70– ujawnieniem tajników swoich techno. Agronomowie z oży. szy seryjną produkcję różnorodnych spinorów. czania wirusów rakotwórczych osza- spory. Jednak • jonową (hydratacja jonów). Badania w tym kierunku prowadzi spinora. a dwie fizykoche. niki badań wirusologicznych podsu- ych naturę magnetycznej obróbki wody logii. to w dobnych faktów należy podchodzić technika ch³odnicza i klimatyzacyjna 8/2005 281 . która za- niej bliskości wodę w stan skamienia. jak Jezus fikacji wymiany ciepła i zmniejszenia spinorem kontynuowano. Przez polu magnetycznym zachodzi upo. cyjnej magnetyczną obróbkę wody ostatecznym zamknięciu wojskowych Istnieje hipoteza. wykorzystuje się jako środek intensy. Przez dłu. gdy uczeni toczyli lód. że u podstaw bi. czych w probówce.j. nieje w przyrodzie. na. WODY się większości ludzi z rosyjskimi ba. dipo. „Ukraińscy specjaliści odkryli środków przywracających funkcję razić kategoriami ogólnie przyjętej nową postać wody. zwyczaj popularne. czasie hipotezy działania pola magne. wynikającą z ilości substancji odżyw- Oddziaływanie pola magnetycznego na śniami ludowymi. obserwując wpływ pre- innych swoich pozazmysłowych zdol. aby jedną z tych hipotez wy. rze reklamowym kryje się określona . otrzymać grupę komórek. ostatnie 14 lat specjaliści testowali rządkowanie struktury wody. że Około siedem lat temu spinor po- pozytywnych następstw. noświatowej konwencji o zakazie bro- nie posiadania przez wodę własności W technice chłodniczej i klimatyza. Jeśli Nie jest to fantastyka. wierzchniach chłodnic powietrza [1]. Wynalazcy wykryli jego lecznicze śnie ten fenomen. zwanych „spinorami”. wzroście urodzaju warzyw regularnie wyniku chemicznej reakcji zobojęt- dem i tym.. kach instytucji medycznej typu za- oddziaływania jest dosyć prosty: w ratoryjnych. mów naukowych dążono do opracowa. nać w ciągu około trzech miesięcy. pól kołchozów. wojskowych. W kwietniu i tzw. mowano w sprawozdaniach naukowych badał profesor Ł. programów biologicznych. wody żywej i martwej stało się nad. a nawet Można je też w przybliżeniu na. Kulski z Kijowa. Dlaczego? Chrystus chodził po wodzie leży wła. przestała naturalnego obumierania. tycznie woda wzbudza emocje do dziś. że mechanizm tego otrzymać sztucznie w warunkach labo. inie. tj. listów jednej z grup naukowych. Oto co on pisze [10]: czorem. że za dwóch wiodących w kraju instytutów Wyodrębnił on trzy istniejące w tym zasłoną ich komunikatów o charakte. jedna szrama. wąż do podlewania. urządzeń do magnetycznej obróbki dzieli się znaczna ilość energii.A. jak szybko za- tycznego na wodę [20]: biofizyczna treść. Natomiast po zmieszaniu obu typ. jako osad. znalazła powszechne zastosowanie do spinory: dodatni i ujemny. liczne badania co w prasie dyrektor Ukraińskiego przypadku AIDS pacjent codziennie jego uczniów i innych naukowców z Centrum Systemowo-Analitycznego przyjmuje 150 ml spinora rano i wie- różnych krajow zostały ukierunkowa. nym – były po prostu czarne. jak czwarty stan skupienia podlewanych taką wodą. ponadto namnożyła całkowitą ilość WODA ŻYWA I MARTWA komórek o 30 do 40 razy przekracza- OBRÓBKA MAGNETYCZNA Żywa i martwa woda od dawna kojarzy jącą ich maksymalnie możliwą liczbę. Dwa palce mojego znajome- loidalnych stanowią ośrodki kry. woda lub para. mie przedstawiono bardzo ważne i czę. jak układu odpornościowego. wody. swoich bli- le wody układają się wzdłuż linii pola razie nie spieszą się z publicznym skich i pacjentach ochotnikach. cy także na tym zarabiali.. Czas zwal- teorii. po rozpadzie ZSRR i informatycznych. zanieczyszczenia osadami wewnętrz. gdzie w ramach tajnych progra. właściwości. a ły. ogrodów. W rezultacie. uruchomiw.Zadziwiające jest.R. Obrobiona magne. odra. Barziński. zwać: woda-kwas i woda-zasada. szybkość tworzenia się szronu na po.9]. licząc na ich korzystną sprzedaż. mienników ciepła. nienia powstanie sól. W. konał nie poddające się działaniu an- do efektu stopniałej wody. Ponadto można ją tybiotyków formy gruźlicy w warun- gi czas uważano. Przyłożenie pola paratu na regenerację komórek i tka- ności posiadał umiejętność zamiany magnetycznego istotnie zmniejsza nek. Dopiero stosunko. wydzielająca się wody pomaga zachować ludzki geno. Przedsiębior. że Jezus pośród nych powierzchni rur i kanałów wy. obrobiona magnetycznie woda miczne odmiany ciekłej wody – dwa cowano na około pół roku. 2004 roku rąbka tajemnicy uchylił nie. ospa wietrzna mogą zostać wy- podlewania sadów.czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze szczegółowo zapoznać się z tym cu. Wy- magnetycznego.

łącząc się z drugim takim informacji). rium Naukowego Uzasadnienia Nie- kontrolowany 30 do 40 razy. której czas życia będzie już gii do „ożywienia” wykorzystanej przez nośnikiem informacji. Otrzymana w ten sposób dzenie. wa korzystnych dla organizmu własno. magnetyczna lub płyta CD.. struktury molekularnej wydłuża czas Aparaty te posiadają wewnetrzne prze. skiej Akademii Nauk Stanisław Zenin. zaczerpnię. że krótko pobudzona błyskami światła o bardzo WODY żyjący asocjat. tych z literatury i Internetu. zaniach wodorowych. Już kilka razy w tym artykule wspo. Specjaliści • polepsza się mikrobiologiczny ła miejsce na wydziale biologicznym. złożony z pięciu mo- wysokiej częstotliwości (przekazanie Jeszcze 15-20 lat temu jawne twier. zostać obwiniony o uprawianie pseu. mniano o informatycznych własno. jej życia. podobnie jak taśma nietrwałym asocjatem. stabilizuje się dzięki „jednoczesnemu nizujące działanie na ziemską florę i donauki i szarlatanerię. aby zaszły istotne zmiany własności wody” i przeznaczone do bezkontak. Otóż obliczenia teoretyczne poka- wody” woda. toczonych fragmentów. wody. cie Medyczno-Biologicznym Rosyj- paratu 10 lub 100 razy w ciągu 72 go.. napełnione wodą Grandera. Do „ożywiania” logicznych. nie”. cy będą w stanie wyrobić sobie jedno- medycyna jest nadzwyczaj konserwa. złożony z 912 cząsteczek. poszcze- pewniający dopływ energii. Fi- tej pory sformułowano tylko jedno. ci wody. Teraz o tym szczegóło. jeśli nawet cząsteczki wody tworzą Woda poddawana obróbce i stająca się ściach wody. Tak mówi nauka. może być strukturę. Przy tym Urządzenia I. racji Rosyjskiej. dzin rozpoczynał się gwałtowny wzrost cyjny. W wyniku „ożywienia” woda naby. było dla uczo. dziej pojemną niż geny człowieka [9]. resują się fizyką i nie mogą zatem na- ru ustaje naturalne obumieranie po. Po zaaplikowaniu pre. • powstaje potencjał energoinforma. z których wynika. stan wody i innych cieczy (trwałość a biologowie – ponieważ niezbyt inte- cyjną. Według prof. zbiornikach wodnych. ści. jeszcze przeprowadzić tysiące testów układów ogrzewania i wodociągów w Zenin jest fizykiem. aby wykluczyć negatywny wpływ zdolność jej zachowania. wody. nologia „ożywiania” wody I. Jest to zaiste mieszanka róbką magnetyczną. że wodorowe wiązania czą- tęguje się naturalny magnetyzm. lekuł wody. to twory te natych- przez to nośnikiem „motorów magne. że woda. woda jest bar. wają szeroki zakres obszarów stoso. zachodzi opracował i obronił pracę w Instytu- go organizmu. Szerokie zastosowanie żywa przedstawić istotę pracy S. ożywa. a ponadto kandy- na przestrzeni kilku lat. sięga- człowieka wody. się własności smakowe. Oznacza to. że ne zasoby wody na długi okres czasu. która z kolei wyka. napojów produkuje się specjalne na. pewne struktury. dzięki którym po. W polu widzenia nie zaobser. Znana jest tech. miast się rozpadają. zamknięciu wszystkich końcowych faunę. tycznych” pochodzi z ujęcia w szybie Powątpiewając w to S. Współczesna nego oddziaływania otoczenia i ukła. klarowanie wody. dzo pojemną energetycznie substancją. przewyższający proces nia na organy i układy organizmu. Mołdaszewa nawet bar. Grandera czynia wyposażone w komory z żywą Spróbujemy w przystępny sposób [24]. wo. Nowa struktura zuje pozytywne. ale szkodliwe oddziaływania.” mieszkaniach. może utworzyć woda Grandera stanowi źródło ener. czytelni. a teraz także doktorem nauk bio- ces otrzymywania żywej wody z jej ob. Wiadomo. któ- 282 8/2005 technika ch³odnicza i klimatyzacyjna . wiążący pro. nazwali je granicą energoinforma. do naturalnej postaci i wzmacniając wiedzy w tej kwestii. wodą. je to już wielu uczonych o światowym atomów tlenu w pięciokątne pierście- Autorzy technologii opracowali autorytecie. Z wykształcenia S. asocjat który będzie stabilny? Podczas przepływu przez „ożywiacz Mamy nadzieję. du wodociągowego. Zenin dokonał nieczynnej kopalni i następnie zostaje INFORMATYCZNE WŁASNOŚCI obliczeń. która utraciła swój po. podczas przechowywania). woda znajduje przy „ożywianiu” powie.czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze szczególnie ostrożnie. • woda staje się miękka. wracając lity pogląd o współczesnym poziomie tywna – wszystko trzeba dokładnie zba. Teorię wody szczególnych typów komórek ludzkie. go Centrum Kliniczno–Eksperymen- wowano martwych komórek. Z jej pomocą wytwarza się „mo. gólne wiązania istnieją jedynie przez zmienia strukturę i energoinformacyj. o dwa rzędy wielkości większy. studniach. ki i Leczenia Federalnego Naukowe- kształty. nego wprost niebezpieczne – mógł jąc 10 do 14 sekund. Jednak skoro skomplikowanie towej obróbki wody wodociągowej. że może istnieć taki „kryształ” zytywny potencjał na skutek negatyw. setne części sekundy. Na skutek przyjmowania spino. ponieważ obrona mia- trudne do sprecyzowania. Aby wania. poprawiają leżycie docenić pracy. za. Jest to jeszcze zbyt krótki czas. dać. Grandera do „ożywania” konwencjonalnych Metod Diagnosty- komórki zmieniały swoje rozmiary i wody są bardzo różnorodne i pokry. a mianowicie: niu szeroka publiczność (w tym także Czy istnieją przeciwwskazania? Do • wzmacnia się odporność wody na naukowa) praktycznie nic nie wie. Niedawno obroniono w Rosji na człowieka i wystąpienie niepożąda. to czy nie może istnieć taki działy. tory magnetyczne”. Istnieją aparaty do systemów talnego Ministerstwa Zdrowia Fede- określić czy to dobrze czy źle. do obróbki wody w datem nauk filozoficznych i chemicz- A oto inny przykład. będący źródłem oddziaływa. Zenina. basenach i naturalnych nych. że na podstawie przy. urządzenia nazywane „ożywiaczami Dzięki istnieniu struktury w wią. Dziś przyzna. kierownik Problemowego Laborato- komórek. trza oraz harmonizacji i uzdrawianiu steczek wody nie są trwałe. wybuchowa. pierwszą pracę habilitacyjną o pamię- nych efektów w kolejnych pokole. trzeba centralnego zaopatrzenia w wodę. dobroczynne i harmo. Energia ta organizmu człowieka. zycy nie wiedzą. O tym sensacyjnym zdarze- niach. zały.

utwo. radykalnie się zmienią. Dlatego niemal wszystkie zja. uczestnikowi eksperymentu. W oczach ny przez uczonego z Kazachstanu technika ch³odnicza i klimatyzacyjna 8/2005 283 . Nalał do naczynia zwykłą sobie teraz wodę destylowaną o wy. zachodzące między wodą i roz. a fii był identyczny z wykresem dla wody wania „danych” przebiegał z większą on na niej mocno skupił swoją uwagę. mierzy się przewodność elektryczną nie różnił się od wykresu uzyskanego tałkiem” wody niejako odbija ona na obu porcji wody – „naładowanej” i w przypadku wody zwykłej. le leżącego człowieka (rys. skoro tyl- dzono różnymi metodami fizyko-che. który działa jak wytrych. przypadkowy rozkład elektrycznych formą informacyjnego współoddziały. nie umieścił wodę na jego zdjęciu i określona ilość kryształków z odpo. jaśniające mechanizm bezkontaktowe- „plusów” i „minusów”. nak nie zginęły one w zwykły sposób. na la” – chromatogram był zupełnie inny. szył swoją przewodność elektryczną jąc te same rezultaty. zanurza się w próbce kontrolnej. „martwej” wodzie. Je. jednokomórkowe agował na śmierć swojego „właścicie- nym. współpracowników Zenina. Przebieg doświadczenia jest nastę. trolnej. Przypomina on gnetycznym. nie. Prof. śliwego wypadku. Woda roz. ale na fotografii twa- mu swój rysunek. lecz w „negatywie”: Według słów Zenina. które do tej pory nie znaj. destylowaną wodę i postawił je na czo- sokim stopniu czystości. nie pod- jego ścianie swój elektromagnetycz. Po wyko- tam. naniu chromatografii. kiedy umieścili swoje ukochane strukturalnym wody”. W Rosyjski uczony Aleksandr Stiepa- więc kod dwójkowy. jednokomórkowce przestają się ak- tałków. Otrzymuje się wnętrznych wpływów na człowieka. holu i pola magnetycznego. wpływa na wodę alkohol etylowy – wiciel. Jedną z nich podaje się człowieka. Stiepanow Akurat tym zajmują się homeopaci – kilkukrotnie! Metafizycy powiadają. którą człowiek nie miał wpływu oraz Kolejny eksperyment. pewnego rzy tego samego człowieka. lecz rozpoczął się proces rozpuszcza- Na powierzchni każdej ściany każ. żywe? Aby odpowiedzieć na to pyta. Aby proces odbijania i przekazy. Analogicznie którą „zaczarował” wspomniany uzdro- rzony z sześciu romboidalnych ścian. fe. ków takiej informacji. wiska. Kryształki wody na koniusz. Stiepanow ponow- go. Woda tałków w takiej wodzie są elektrycz. zdziwienie eks- występował minus. sprawdzające działanie „napromie.. ile go przekazywania informacji od czło- już dipole wody. Są to znane nam wania. swoim instytucie Zenin zajmuje się now przeprowadził następujący ekspe- nej maszynie cyfrowej. Ściany krysz. dodatnim lub ujemnym. Na przykład. który wyraź- go. Najprostsze z nich. 5). tworzące ścianę wody zawiera organizm ludzki. w tzw. porównawczej. że potrafi prze. inne obiekty. miejscu czoła. Doświadczenia te uczony powtarzał wstrząsać. W pew. Jak taka woda działa na organizmy potem. ko wpadną do wody. jak w elektronicz. który twierdził. przeprowadzo- Wyjaśnienie znalazło także oddzia. w szczególności na fo- tura wody tłumaczy wiele jej dziwnych tryczna jest większa niż w próbce kon. zmienia jej przewodność elektryczną z wodą destylowaną na tym samym stym”. poddanej działaniu samego człowieka. wieka do wody i pozwólmy dojść do kryształka i wystające z niej biegunem miałe stają się mechanizmy wielu ze. Zenin nazwał tą – burzy ono po prostu „kryształki”. „czy. a w drugiej – niższa. „martwą”. Wyobraźmy sprawdzaniem zdalnego działania na ryment [9]. nia ich błony komórkowej! dego kryształka może powstać odręb. wodę uzdrowicieli i metafizyków. ku pióra rzeczywiście istnieją! wiele. tywnie poruszać. wodę. Następnie uczony wykonał nej chwili do wody tej dostaje się czą. że środków oddziały. Przypomniawszy sobie. co już udowodniono i potwier. głosu innym autorom. wykonał jej badanie. Wizerunek zare- wiednim wzorem elektromagnetycz.czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze rego czas życia liczy się w minutach a ływanie na wodę pola magnetycznego biologów. jest nie. mały szpiczasty kryształek lodu. pujący. łatwo roz. szybkością. a druga badanie chromatograficzne tej wody i steczka jakiegoś związku chemiczne. nieodmiennie otrzymu- częstotliwość zderzeń „kryształków”. Czym jedna różni się od dru. Przeciętny człowiek danej działaniu biologicznego pola ny wzór. nie. są Pozostawmy na boku hipotezy ob- ny. puszczanymi w niej substancjami. Następnie otrzymał chromatogram. Na skutek zetknięcia się z „krysz. stanowi próbkę kontrolną. niszczy jej informacyjną strukturę. gdzie u pierwszego kryształka razu przyszedł do niego jeden z uzdro. jeden z uczestników ekspery- nomen rozpuszczalności. Zwykle w „martwej” wodzie W wodzie istnieją miriady takich krysz. Prawdą jest. Tym razem jed- micznymi. W jakiś czas dowały wyjaśnienia.. mentu zginął w następstwie nieszczę- puszcza prawie wszystko! A to dlate. sprawia to samo – przekazuje zupełnie nieznacznie. odmalowało się prawdziwe przeraże- postać „podstawowym elementem śli wymieszać wodę mieszadłem ma. Potem umieścił naczynie kryształek w kontakcie z drugim. na odpowiedniej wicieli. tografie. jej własności fizyczne mikroorganizmy w „martwej” wodzie. wielokrotnie. 2) woda jest jednym z nośni- własności. zamierają. giej? W pierwszej przewodność elek. menzurek. że w wodzie zawsze znajdzie się ne. perymentatora było bezgraniczne – ścianie drugiego kryształka powstaje nosić ezoteryczną karmę chorego na chromatogram wody zdjętej z fotogra- plus. Uczony podał mu menzurkę. zrozu. przekazywania swojej informacji na Opisana pseudokrystaliczna struk. niowanej” wody na mikroorganizmy. że wysnuł z tego dwa wnioski: 1) pole na potęgę trzęsą swoimi probówkami mogą wytwarzać wodę „żywą” i biologiczne człowieka ma zdolność na specjalnych urządzeniach. szczepiając rozpuszczaną substancję. przeprowadza się testy biologicz. Następnie ten „znaczony” oddziaływujący myślowo na wodę człowieka. zwiększając tym samym stylat w menzurce uzdrowiciela zwięk. nawet w godzinach. wodę należy intensywnie W porównaniu z próbką kontrolną de. Destylowaną wodę o wysokim powinna zapisać w sobie mikroener- nie obojętne – w kodzie dwójkowym stopniu czystości nalewa się do dwóch getyczną informację pochodzącą od na nich „niczego nie zapisano”. wujących na wodę podobnie do alko.

Zatem homeopatia jest waniem UV. czeniu. się w wolnej sprzedaży. Ciecz riantów oddziaływania homeopatii na jest napylana na obiekt i nie pozosta- ludzki organizm. Powstało odczucie. że przylepiają się do Czasem woda. Możliwe jednak.6. Istota jego my doktora nauk technicznych W. Na każ- stępuje on wyraźnie przy 600eV i wię. jego wy.. Polem aksy. Następnie eksperymentato. poziomu około 2 mm. zaszumia. że we ne są przez firmy prywatne i znajdują kiego.Szpilmana 284 8/2005 technika ch³odnicza i klimatyzacyjna . telewi.. wy. nawet których nie jest w stanie się pozbyć nie kosztując napromieniowanej wody. przezroczystego plastiku.. i żółtym światłem. w której obserwuje się gdy energia pola aksy.” wielką ilość absolutnie przezroczystej Efektu „podchmielonej wody” nie cieczy. Eksperyment opatrzono możliwa bez udziału samej wody. na tyle małe. a właściwie obiekty doświadczenia sklepieniem od wód ponad sklepie. z „opium dla ludu”. najdrobniejsze pory. niem”. z abonamentem miesięcznym za pod- do przechowywania napojów chłodzą. lista czytywałem Biblię. Wykorzystuje się w tym celu nie- szonych ogórków. kich procesów zachodzących w gwiaz. Przypuszczano. „wody” H2O i Li2O. ne mycie. w komplecie korzystywanego w produkcji butelek dwa podstawowe nośniki informacji.M.” „Woda zyskała nieco kwaśny po- smak. ny pełni rolę kodu. o ich istnieniu. również poka. gdzie dokonuje się opisany świetlić osobę podejrzaną promienio- zuje możliwości zapisu informacji w eksperyment. 10 miliardów możliwych kombinacji. ruszyliśmy na poszukiwanie soku z ki. zacho. cych. szkatułka itp). dach. MĄDRA WODA ło w głowie. a właśnie Zestawy SmartWater produkowa- zamkniętą ampułkę wykonano z cien. Eksperyment profesora Stiepanowa a jedynie będąc obecnym w pomiesz. czyli SIN-kod mądrej Doświadczenie to ukazuje możli. że pole aksyono. po pobraniu próbki z obiek- I wtedy. Okazuje się. to dwie informa. nia sądowego – system SmartWater. dla oka człowieka cząsteczek. Wy. którą chce- spektrum odczuć i reakcji. wszystkich powierzchni. jak. że woda mikrofotografia pozwoli ujawnić numer prześwietlono płaską ampułkę R na. przez wiele miesięcy. Szpilman doko. Cząsteczki z kodem SIN są cję możliwości zmian własności wody. Następnie G (konstrukcji akademika Akimowa) „Kolejne badania wykazały.A. Miaczyn i A. Pod nią umieszczono czystą oraz Li2O (Li – lit) – podstawa wszyst. że te dwie Ten kod można odszyfrować w labo- nali degustacji – wypili po 50 gramów. nie mogłem zro.. Schemat eksperymentu A. auto. członka Międzynarodowej na ustalić cały łańcuch przestępczy – onowym A pochodzącym z generatora Akademii Informatyzacji przy ONZ: od włamywacza do pasera. bez koloru i zapachu.. Woda całkowicie usunąć nawet przez staran- pozostaje „martwą”. Number). Istnieje jeszcze nowsze opracowa- wodę W w porcelanowym spodku. Jest on indy- kohol wywołuje w człowieku szerokie widualny dla każdej rzeczy. Hermetycznie Ziemi. garnitur. mądrej wody. Policji wystarczy na- Aleksandra Szpilmana. nie w tej dziedzinie – płyn „Tracer”. Co dziwne.. H2O – podstawa życia biologicznego trzymanie bazy danych. nie w środku wód i oddzielił wody pod substancji w różnych proporcjach daje rzy. a więc ustalić rodzaj skra- pełnioną 50% roztworem spirytusu do logicznego we Wszechświecie.5. – P. to nie przejęzyczenie. znajdują się miliony niewidocznych onowego jest mniejsza od 300eV. a wy. we Wszechświecie. we – można odczuć upojenie. Połączenie według Sto gramów wody naświetlano przez zumieć słów: „I uczynił Bóg sklepie. wchodząc w niowego procesu oczyszczania. W ten sposób moż- jest następująca (rys. jest informacyjną podstawą życia bio. Chodzi tu o technologię tzw. ubranie będą fosforyzować zielonym alkoholowa homeopatia”. Numer ten można odczytać ratorów w homeopatii. Na taktu z rzeczą oznakowaną – skóra i kryptonimem „podchmielona woda lub zakończenie tego rozdziału zacytuje. werowanie. Uczynią ją smaczną i nej w ten sposób rzeczy. Kiedy 20 lat temu jako materia. dej z nich naniesiono unikatowe gra- cej.D. rze i ubraniu zostaną tysiące SINów. Nie na dzionej rzeczy i jej właściciela. A przede wszystkim wia zauważalnych śladów na jego po- – doświadczenie stanowi demonstra. ratorium. tak relacjonowali badacze: cyjne podstawy Wszechświata. aby dowieść faktu jej kon- wodzie [14]. nawet jeśli wie Rys. W nim w ogóle nie ma żadnych ob- we ma zdolność przenoszenia własno. wierzchni. na jego skó- uzdrawiającą. Wszechświecie są niejako dwie wody. metodą mikrofotografii. ale prawdzi. Ponieważ al. wody (SmartWater Indentification wość wykorzystania tego typu gene. my uchronić od kradzieży (np. Wzburzyła się krew. że odpowiednie generatory pozwolą Kiedy złodziej dotknie oznakowa- „ożywiać” wodę. aby walczyć cych cząsteczek – sam skład chemicz- ści cieczy w ampułce R do wody W.czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze korzystanie pozwala zbadać wiele wa. po przejściu wielostop. Płykina. Teraz jest jasne. Rys. kodowa- byśmy dopiero co wytrzeźwieli. zor. 6). oryginalnej technologii określonych 10 minut. Nie da się ich wuje „bagienny” smak i zapach.

W.. oraz chemik. spożywczego. Л. Ф.Франка.11-13.Киев: Наукова думка.. wania produktów żywnościowych. И. 1991 .А. Друнвало Мельхиседек. Водная среда как Rys. tu lub ciała człowieka. ZAMIAST ZAKOŃCZENIA 2. cia Phil i Mike Cleary – były policjant powietrze.res.232 с.В. Знание.: Пищевая 1978 .Л.. Одесса.: 20. № 17 (444).Филин. 351 с.. Агар. вода и перспективы её ku sprężarek w zakładzie przemysłu 4. Some bulk properties of nazywanej też energią psychiczną lub 176 с.. технологии воды. В. 1983 . 2004 – 124 с. Оживление воды с jądrowej. биофизической медицины. косметике. 7. 9. Электромагнитная rozpowszechnia się w Wielkiej Bry. Пущино. Древняя odrębnią się nowe. 1984 тайна цветка жизни . София.М. Dla nas. Jej moc 7.И. применение льда. Знание.568 с.И. zupełnie nowy poziom wiedzy. div. gadnienie.Nat. 1987 – 23. Энергноатомиздат.Грандер.Р. Пехович А. Левадный В. domach obywateli pojawiły się nalep. – 103 с. природы.. Интернет-газета: www..В. go poziomu świadomości duchowej i – 448 с.техн. М. Харати. Вода – бесценный дар 26. duchowej kultury. 1997.М. 14. С. Синюков В. bu- energią niskiego poziomu. 1996 – 305 с. Вода и водные растворы при температуре ниже 0єС / Под ред. 12-13. М. co najwyższe.Киев: Наукова część naszych czytelników. 1977 . 1982. Вода известная и Дону: Феникс. информационная матрица dziennie widzą nawet na autobusach (zdjęcie ze strony: wired.membra- na. w celu regulacji jego tem. Сила воды. П. Мир. В кн.А.res. Тезисы докладов 1 Autorami tych wynalazków są bra. М. Władanie nią wymaga nie 8. №1. ku opa. Дис. 17. Основы химии и „A cóż nam z tego?” – może spytać Гидрометеоиздат. АиФ-Принт. Ale to już inne za. interesujące jest to. 1985 – 388 с. 1996 – 86 с. Смит С.: sady długoterminowego przechowy. „Mądra woda” szybko peratury i klimatu w całości. 1990. Мулдашев Э. Харьков.наук.czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze czynniki chłodnicze 12. воды и гомеопатии.. być może w ogóle) zbytecznymi. 10. эффективных устройств получения nam obecnie techniczne sposoby chło. – 159 с. 1987 – 64 с. 21. – 176 с.com) биологических процессов.. Мулдашев Э. Интенсификация branżą chłodniczą. 76. . биоинформация и вода. 1988 – 231 с. Маэно М. 1967. Факты и гипотезы. – Л. Габуда С. Бобков В. с. 1. структура. Наукова думка. że na przykła. 11. М. & technika ch³odnicza i klimatyzacyjna 8/2005 285 . Белова О. działywania na otoczenie. Зенин С.А.council can.2. Киев.Р.И. промышленность. В. 1994 miastach policja melduje o 65-85% №1. с..6-7. В поисках города Австрия. Бульвар. 7). с. Наука о льде: Пер. пищевого льда. zupełnie inne za. движение молекул. W niektórych małych cestwi wcześniej sama siebie.М. ście. От кого мы применением оригинальной tyle specjalnej wiedzy. 3-13. od. czy odbudową par. Антонченко В. o ile nasza cywilizacja nie uni. Londyńczycy co. неизвестная. 13. jest miliony razy większa niż energii японского. Przypomnienia o tym.Л. w tym na Международного симпозиума. гидроледотермики. № 256 p. Основы думка.. Otóż to.. Даль В. межфазовые процессы и отклик на внешнее воздействие. Ильин В. dzenia w przytłaczającej większości (a с. 19. Том. произошли. докт. że “Mądra woda” poplami cię w razie czego. 2003 технологии Грандера.Г. dzie odkryć związanych z własnościa. zatroskana problemami promocji swo.Ростов на nowaniu nowych postaci energii.О. Вестник systemu [14]. Связанная вода. 1978 - stoi na progu jakościowego skoku na Молекулярная структура воды. Новосибирск: Наука. 22. Я. 2003 – 464 с. апрель 2004. 1998. Агропромиздат. с. с ild. bardziej 3. Gold L. 2003 – 320 с. ludzi związanych z богов. Кульский Л.200 с. Вестник tanii (rys. Яшкиев В. Лурье А. 16. 1992 78. Вода. биофизической медицины. Мучник В. Oczywi. ice. С-П. Информационное сообщение. 24. po tym jak na LITERATURA 18. Белая М. Бабакин Б. Электротехнология Проблемные вопросы физики ki informujące o zastosowaniu tego в холодильной промышленности. 1974.С.. Том II. że ludzkość 5.. spadku liczby kradzieży.: Медицина. w 6. Прапор. Издательский дом процессов и создание że ów skok uczyni wszystkie znane «Нева». Производство и сохранения. pierwszej kolejności energii myśli. Кульский Л. Физика грозы. Чистая ich klimatyzatorów.ru 15. – М. Справочник по медицинской mi wody dobrze widać. Золотые пластины 25. М.140 с. Wy.