You are on page 1of 4

Energia wiatru

Wiatr jest odnawialnym źródłem energii. Jest to ruch powietrza spowodowany różnicą gęstości ogrzanych mas powietrza

i ich przemieszczaniem ku górze. Powoduje to różnicę ciśnień, a naturalna tendencja do ich wyrównywania powoduje

powstawanie wiatru.

Światowe zasoby energii wiatru, które nadają się do wykorzystania z technicznego punktu widzenia, to 53 tys. TWh/rok.

Ta ilość energii jest 4 razy większa niż wynosiło globalne zużycie energii elektrycznej w 1998 roku.

Najbardziej istotną cechą energii wiatrowej jest jej duża zmienność, zarówno w przestrzeni (geograficzna) jak i w czasie.

Zmienność wiatru w czasie dotyczy bardzo szerokiej skali czasu - od sekund do lat. Wyróżnia się następujące rodzaje

zmienności w czasie:

Wieloletnią. Na niektórych obszarach obserwuje się wyraźne trendy zmian (prawdopodobnie związane z postępującymi

zmianami klimatycznymi). Na ogół występują wyraźne różnice o charakterze przypadkowym między kolejnymi latami,

także wtedy, gdy badamy uśrednione warunki wiatrowe na dużych obszarach. Przypadkowa zmienność wiatru w tej skali

czasu przekłada się na problemy w prognozowaniu i planowaniu pracy systemu elektroenergetycznego w odpowiednim

horyzoncie czasowym.

Roczną. W warunkach Polski średnia siła wiatru jest bardzo mocno zróżnicowana w zależności od pory roku. Rysunek

poniżej pokazuje jak w warunkach duńskich wygląda typowy rozkład energii wiatru dla poszczególnych miesięcy roku

(polskie wybrzeże ma prawdopodobnie zbliżony rozkład). Istotne jest, że zmienność energii wiatru w tej skali czasu jest

dość dobrze przewidywalna. To pozwala wystarczająco dokładnie prognozować wielkość energii, która zostanie

wyprodukowana w ciągu roku. Innym ważnym wnioskiem jest to, że energia wiatru jest największa w miesiącach od

listopada do marca, czyli wtedy, gdy w warunkach polskich jest ona najbardziej potrzebna.

Energia wiatru w poszczególnych miesiącach roku (wykres powstał na podstawie pomiarów na terenie Danii, ale jest

wspólny dla klimatu umiarkowanego).

1

dobowej i minutowej ma wpływ na prowadzenie ruchu systemu. Aby to zrozumieć musimy sięgnąć do podstawowego prawa aerodynamiki turbin wiatrowych . nagrzewaniem się ziemi w ciągu dnia. jaką niesie wiatr. że średnia prędkość wiatru przechodzącego przez obszar wirnika jest średnią prędkości niezakłóconego wiatru przed wirnikiem v1 i prędkości wiatru po przejściu przez wirnik v2 czyli (v1+v2)/2. maksimum w środku dnia. Minutowa. Dobową.Synoptyczną. przechodzący front burzowy itp. gdyż powietrze nie mogłoby również wpaść w obszar wirnika. są nieprzewidywalne i należy je traktować jako zakłócenia. Jest ona związana z lokalnymi powtarzającymi się zjawiskami termicznymi (np. Typowa zmienność prędkości wiatru w ciągu doby. która spowalnia wiatr do 2/3 jego początkowej prędkości. oziębianiem w nocy i wywołany tym ruch powietrza). Prawo Betz'a Załóżmy. Zmienność wiatru w skali czasu synoptycznej.prawa Betz'a. Zmienność sekundowa ma wpływ na jakość energii. powietrze nie mogłoby opuścić wirnika. Minimalizacje niekorzystnego wpływu zakłóceń wiatru na prace elektrowni wiatrowej mogą zapewnić odpowiednie układy regulacji. sekundową. Tego typu zmiany mają charakter przypadkowy. że najbardziej efektywna jest turbina. Zmienność kilkudniowa związana ze zjawiskami atmosferycznymi dużej skali (przesuwanie się ośrodków wyżowych i niżowych). Gdybyśmy chcieli odzyskać całą energię. Okazuje się. Dlatego moc całej farmy wiatrowej wykazuje mniejsze względne zmiany mocy niż pojedyncza siłownia wiatrowa. Za te zmiany odpowiadają turbulencje i podmuchy wiatru. Zmienność ta ma charakter przypadkowy i jest trudno przewidywalna. Zjawiska powodujące zmienność sekundową są słabo skorelowane nawet w obrębie jednej farmy. W wielu miejscach pomiary prędkości wiatru wykazują cykliczność o okresie jednej doby. Masa powietrza płynącego przez wirnik w czasie jednej sekundy wynosi: m = rF(v1+v2)/2 2 . Najmniejsza energia wiatru występuje w nocy. Nie uzyskalibyśmy wtedy jednak żadnej energii. W warunkach Polski należy oczekiwać dość dobrego dopasowania się zmian dobowych energii wiatru do zmian zapotrzebowania w sieci.

masa na sekundę. r . 3 . Moc odbierana od wiatru przez wirnik.średnia prędkość wiatru przechodzącego przez wirnik. Rozkład gęstości mocy w funkcji wiatru.v22) (v1+v2) F Teraz porównajmy ten rezultat z całkowitą mocą niezakłóconego przepływu powietrza przez taką samą powierzchnię F. natura wiatru ma zasadniczy wpływ na wszystkie aspekty procesu konwersji energii wiatru na energię elektryczną. począwszy od wyboru lokalizacji i wyznaczania opłacalności inwestycji.gęstość powietrza.v22) Podstawiając za masę wyrażenie z poprzedniego równania otrzymamy: P = (r/4) (v12 . Moc wiatru zmienia się proporcjonalnie do trzeciej potęgi jego prędkości. Turbiny wiatrowe wykorzystują mniej niż 50% mocy wiatru. Oznacza to.3%. że wykres funkcji (P/Po) = f(v2 / v1) osiąga maksimum równe 0.gdzie: m . nazwijmy ją Po Po = (r/2) v13 F Rozpatrzmy teraz takie równanie: (P/Po) = (1/2) (1 . że gęstość prawdopodobieństwa prędkości wiatru jest opisana rozkładem Weibulla (założenie słuszne dla typowej lokalizacji elektrowni wiatrowej) i uwzględnimy proporcjonalność mocy wiatru do sześcianu jego prędkości to uzyskamy funkcje rozkładu gęstości mocy. zgodnie z II zasadą dynamiki Newtona: P = (1/2) m (v12 .powierzchnia zakreślana przez wirnik. Zgodnie z prawem Betz'a maksymalna teoretyczna sprawność zamiany mocy wiatru na moc mechaniczną wynosi 59. że idealna turbina wiatrowa spowalni wiatr do 1/3 jego pierwotnej wartości i odzyska 59 % energii w nim zawartej. W związku z zależnością od sześcianu prędkości.(v2 / v1)2) (1 + (v2 / v1)) Okazuje się. F .59 dla (v2 / v1) = 1/3. (v1+v2)/2 . Jeżeli przyjmiemy.

poprzez rozwiązania techniczne turbin. Roczna produkcja energii w elektrowni wiatrowej w zależności od średniorocznej prędkości wiatru (elektrownia GE Wind Energy 1. przekładni mechanicznych i generatorów aż po problemy integracji z siecią elektroenergetyczną.5s. 1500 kW). 4 .