You are on page 1of 26

Adding Quality

to Peoples Lives

M T S CNG TRNH TIU BI U GF Piping Systems


S D NG H TH NG NG NH A
PP-R AQUASYSTEM
CHO LNH V C XY D NG DN D NG
T I VI T NAM

50 Years of
Know-how in Plastics
NEW PEARL RESIDENCE

New Pearl l m t trong s t d n cn h


c v tr nm ngay trung tm thnh ph , ta
l c t i s 192 Nam K Khi Ngha, qun 3
tr c ng ngo i giao n i li n trung tm
thnh ph v sn bay qu c t Tn Sn
Nht.
vi khun vin r ng hn 2.200m2, gm 18
tng ni, 2 tng hm, tng di n tch sn
khong 14.500m2, cung cp cho th trng
120 cn h cao cp.
New Pearl c thit k kin trc bi Cng
ty Aedas Vi t Nam (thu c tp on Aedas
ca Anh), thit k kt cu v c i n c
th c hi n bi Cng ty Connel Wagner Vi t
Nam (thu c tp on Connel Wagner ca
Australia).
Cng trnh s d ng nh a PPR thu c
AQUASYSTEM t hng Georg Fischer +GF+
(Th y S).
24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology
SAIGON SOUTH OFFICE

Cng trnh c chi u cao 17 tng


c xy d ng lm vn phng cho
thu h ng A, xy d ng theo tiu
chun LEED.

Gi tr gi thu gn 440 t vi thi


gian thi cng d kin l 415 ngy.

HNH ang cung cp vt t cp


nc nng l nh cho d n gm:
ng PP-R Aquasystem PN10 v
PN20, ph ki n t hng Georg
Fischer, nhn +GF+.

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


THE HABITAT

- The Habitat t ho l sn phm


cn h c pht tri n bi cc ch
u t c thng hi u v uy tn
gm cng ty Lin doanh VSIP (ch
u t khu cng nghi p VSIP), tp
on Sembcorp (tp on pht tri n
h tng hng u Singapore) v MC
Development Asia (tr c thu c tp
on Mitsubishi t Nht Bn), gm
2 block, 18 tng m i block.

- D n s d ng h th ng vt t
PPR thu c Aquasystem cho phn
cp nc nng l nh gm: ng
PN10, PN16, PN20 v ph ki n cng
vi my hn nhi t t hng Georg
Fischer, nhn +GF+

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


HOA LAM SHANGRI LA INTERNATIONAL HOSPITAL

- B nh vi n qu c t Hoa Lm
c xy d ng trn di n tch hn
1,5 ha, cao 10 tng vi khu u xe
r ng ri. y l c s y t chuyn
khoa su, tp trung vo 4 chuyn
khoa Tim m ch, Chn thng
Chnh hnh, Thn kinh v N i tit,
vi 351 ging.
c u t bi Tp on Hoa
Lm, bn c nh khu y t k thut
cao
-HNH chun b cung cp Vt t
-cho phn cp nc nng l nh
-cho d n: ng PPR PN10 v ng
PPR PN20, ph

ki n PPR, ng b my hn t
hng Georg Fischer, nhn +GF+.
24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology
Keangnam Hanoi Landmark Towers

- T h p 5 sao c u t bi
Tp on Keangnam Hn
Qu c
- Ta nh 70 tng vi chi u cao
c s l 336m cao nht Vi t
Nam v cao th 17 trn ton th
gii
- T h p bao gm 3 kh i cao c:
1 kh i 70 tng v 2 kh i 47 tng.
Bao gm 1 Khch s n 5 sao,
910 cn h cao cp v 36 tng
dnh cho vn phng
- Vt t cung cp cho d n: h
th ng ng PP-R Aquasystem,
ph ki n v ng b my hn
gia nhi t

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


Saigon Trade Center

Cao c vn phng h ng A
cao 33 tng ta l c t i 37
Tn c Thng, Qun 1, Tp
HCM
Ch u t hon ton
ng phng n thay th
ng kim lo i bng ng nh a
PP-R PN10 ca Hng Georg
Fischer (Th y S)
S d ng ng v ph ki n
t d20 n d110

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


British International School

Trng ti u hc qu c t
cao 7 tng c u t bi
Hiu c Corporation
Ton b h th ng nc
nng v l nh c lp t
bng h th ng ng nh a
PP-R ca Hng Georg
Fischer (Th y S)

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


RMIT International University

Trng i Hc Qu c T
RMIT Vi t Nam ta l c t i 702
Nguy n Vn Linh, Qun 7,
Thnh ph H Ch Minh
D n bao gm 5 tng ni,
do Cng ty c phn Xy
d ng v Kinh doanh a c
Ha Bnh lm nh thu chnh
S d ng ton b ng v
ph ki n PP-R Aquasystem
cho h th ng nc nng v
l nh t nh sn xut Georg
Fischer Piping Systems
(Th y S)

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


Qu Hng Liberty Hotel

Khch s n 4 sao c u
t bi Saigon Tourists
Ta l i ngay Qun 1 Tp.
HCM vi gn 200 phng tiu
chun
c thi cng bi Nh thu
Coteccons
Ton b h th ng nc
nng v l nh ca d n c
trang b bi h th ng PP-R
Aquasystem ca Hng GF

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


MegaStar Crescent Mall

MegaStar Crescent Mall vi 8


phng chiu phim c thit k hon
ton khc bi t v t tiu chun
qu c t
D n ta l c t i v tr c a
qun 7, Ph M Hng, TP H Ch
Minh v do Cng ty TNHH Lin
doanh Ph M Hng u t
Vt t cung cp cho d n: h
th ng ng PP-R Aquasystem, ph
ki n

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


REVONATION NIKKO HOTEL

Khch s n NIKKO l khch s n 5


sao tiu chun qu c t, nm t i 84
Trn Nhn Tng, H N i
D n s a i h th ng ng
nc (t s d ng ng kim lo i
sang s d ng ng nh a)
S d ng ton b ph ki n HDPE
t nh sn xut Georg Fischer
Piping Systems (Th y S)

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


Revonation Caravelle Hotel

Khch s n Caravelle l khch


s n 5 sao tiu chun qu c t,
nm trn ng Qung trng
Lam Sn, i di n vi nh ht
ln ca thnh ph HCM
D n s a i h th ng
ng nc (t s d ng ng
kim lo i sang s d ng ng
nh a)
S d ng ton b ng v ph
ki n PP-R Aquasystem cho h
th ng nc nng v l nh t
nh sn xut Georg Fischer
Piping Systems (Th y S)

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


La Fayette de Saigon

Chungc cao cp c u t
bi Cng ty Nam Vng, cao 12
tng c ta l i t i ng
Phng Khc Khoan, Qun 1,
TP.HCM
Do Cng ty REAL Architecture
thit k, HBP t vn
c thi cng bi Nh thu
danh ting Coteccons
Ton b h th ng nc nng
v l nh ca d n c trang b
bi h th ng PP-R Aquasystem
ca Hng Georg Fischer
Piping Systems (Th y S)

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


Cao c Royal Tower

Cao c Royal Tower 21 tng t i


Qun 7, Tp.HCM c u t hn
50 tri u USD. c s d ng lm
Trung tm thng m i v Vn
phng cao cp cho thu.
D n do Cng ty TNHH u t
Pht tri n BS ng Dng lm
ch u t.
Phn thit k c i n do nh thu
danh ting Connel Wagner Vi t Nam
m nhi m.
S d ng ton b ng v ph ki n
PP-R Aquasystem cho h th ng
nc nng v l nh t nh sn xut
Georg Fischer Piping Systems
(Th y S)

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


Cao c Tr s vn phng Coteccons

Cao c vn phng c thit


k vi 2 tng hm, 1 tr t, 1 l ng
v 13 tng lu. Hn 10.000m2
sn xy d ng vi v n u t
hn 200 t ng.
Cao c c thit k lo i A lm
tr s vn phng ca Cng ty
Coteccons.
S d ng 2 lo i ng nh a PP-R
PN10 v PN20 cho h th ng
nc nng l nh vi thng
hi u Aquasystem ca Hng
GEORG FISCHER

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


An Ph Plaza

Cao c kt h p Vn phng cho


thu v Chung c cao cp t i 117-
119 L Chnh Thng, Q.3, TP.HCM
Cao 18 tng bao gm 10.000m2
vn phng v 66 cn h chung c
D n do SWA Vietnam (USA)
thit k, Meinhardt gim st v
c thi cng bi nh thu
COFICO
S d ng ton b ng v ph ki n
PP-R Aquasystem cho h th ng
nc nng v l nh t nh sn
xut Georg Fischer Piping
Systems (Th y S)

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


Nh hng My Way Restaurant

T
h p nh hng cao cp
thng hi u My Way t i H N i
D n do Teamwork Co.,Ltd.
lm ch u t.
Ton b cng vi c thit k v
thi cng do nh thu danh ting
Coteccons m nhi m.
S d ng ton b ng v ph
ki n PP-R Aquasystem cho h
th ng nc nng v l nh t
nh sn xut Georg Fischer
Piping Systems (Th y S)

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


Cao c VRG River View

Cao c VRG River View do Tp


on Cao Su u t t i 381 Bn
Chng Dng, Q.1, Tp.HCM
D n bao gm 2 kh i chung c
17 v 25 tng, cng vi 2 tng
hm.
Phn thit k do Cng ty TNHH
Build Studio v Cng ty TNHH
SCE Consultants (Indo-China)
m nhn
S d ng ton b ng v ph ki n
PP-R Aquasystem cho h th ng
nc nng v l nh t nh sn
xut Georg Fischer Piping
Systems (Th y S)

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


Cao c vn phng President Place

Cao c vn phng President


Place nm ngay trung tm Thnh
ph , c nh Dinh Th ng Nht. c
thi cng theo tiu chun LEED
ca M
D n bao gm 3 tng hm v 12
tng lu
President Place do Cng ty
TNHH Si gn Nht Phng - i
tc chnh l Refico lm ch u t
S d ng ton b ng v ph
ki n PP-R Aquasystem cho h
th ng nc nng v l nh t nh
sn xut Georg Fischer Piping
Systems (Th y S)

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


VIETRACIMEX OFFICE BUILDING

Tanh vn phng Vietracimex,


nm t i 926 B ch ng, Hon Kim,
H N i
D n bao gm 1 tng hm v 3
tng lu
S d ng ton b ng v ph ki n
PP-R Aquasystem cho h th ng
nc nng v l nh t nh sn xut
Georg Fischer Piping Systems
(Th y S)

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


Chung c cao cp 107 Trng nh, Tp HCM

c thit k bi Cng ty
CASA (Hng Kng)
Ta nh chung c c 102 cn
p ng cho nhu cu s ng ca
408 ngi
Tng mc u t ca d n l
133,886 t ng
S d ng ton b h th ng
ng ng cp nc nng v
nc l nh do Hng GF cung
cp
Vt t cung cp: ng PP-R
Aquasystem PN10 v PN20,
ph ki n

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


Saigon Pavillion

Cao c chung c ht sc cao


cp ta l c t i ng B Huy n
Thanh Quan, Qun 3, TpHCM.
Vi chi u cao c s 51m ,
c thit k vi 3 tng hm,
12 tng ni cung cp 87 cn h .
D n do BuiltStudio thit k
v c thi cng bi nh thu
danh ting Coteccons.
S d ng ton b ng v ph
ki n PP-R Aquasystem cho h
th ng nc nng v l nh t
nh sn xut Georg Fischer
Piping Systems (Th y S)

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


Cao c Vn phng Savico

Ta
nh VP h ng A vi 2 tng
hm v 7 tng ni
Tng di n tch sn xy d ng
l 8.030m2
S d ng ton b h th ng
PP-R Aquasystem ca Hng
GF cho h th ng cp nc
nng v l nh

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


Cao c VP 25Bis Nguy n Th Minh Khai

Ta
nh vn phng H ng A
c u t bi HMTC
Thp cao 19 tng c v tr c
a t i Qun 1, Tp HCM
Ton b h th ng nc nng
v l nh ca d n c trang
b bi h th ng PP-R
Aquasystem ca Hng GEORG
FISCHER

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology


Cao c Hong Vi t Tr s Bo Php lut

Ta
nh vn phng do Bo
Php lut Tp HCM u t
Do Cng ty Vi t Kin trc
thit k
c thi cng bi Cng ty
CP xy d ng cng nghi p
DESCON
Ton b h th ng nc nng
v l nh ca d n c trang
b bi h th ng PP-R
Aquasystem ca Hng
GEORG FISCHER

24/12/2016 GF Piping Systems Building Technology