You are on page 1of 1

The Greatness of Grihasthaashrama

extolled in Mahabharata

AÉ´ÉqÉÉÇxiÉÑsÉrÉÉ xÉuÉÉïlÉç kÉ×iÉÉlÉÉWÒûqÉïlÉÏÌwÉhÉÈ |
LMüiÉ¶É §ÉrÉÉå UÉeÉlÉç aÉ×WûxjÉÉ´ÉqÉ LMüiÉÈ ||
zÉÉÇ. A. 12, zsÉÉå.12

qÉlÉÏÌwÉrÉÉå lÉå xÉpÉÏAÉ´ÉqÉÉå MüÉå iÉÑsÉÉ mÉUç iÉÉæsÉMüU SåZÉÉ
iÉÉå LMü AÉåU AMåüsÉÉ aÉ×WûxjÉÉ´ÉqÉ jÉÉ AÉæU SÕxÉUÏ AÉåU
zÉåwÉ iÉÏlÉÉå AÉ´ÉqÉ |