You are on page 1of 19

SmartPrep.

in

ఆంధర఩రదేశ్ బడ్జెట్ 2017-18

ఆంధర఩రదేశ్ ఆర్థిక మంత్రర యనమల 2017-18 ఆర్థిక సంవత్సర్఺నికి సంబంధంచి 1,56,999.40
కోట్ల బడ్జెట్ను మార్థి 15న శ఺సనసభలో ఩రవేశ఩ెట్ా టరు. 2016- 17తో నుో ల్చితే ఇద 15.70%
ఎకకువ. ర్఺షార విభజన త్ర్఺ాత్ ఇద నాలకగవ బడ్జెట్ (3వ ఩ూర్థిస్ి ఺యి బడ్జెట్) క఺గ఺, ఆంధర఩రదేశ్

n
ర్఺జధాని అమర్఺వత్ర వేదకగ఺ ఩రవేశ఩ెట్టాన తొల్చ బడ్జెట్.

.i
బడ్జె ట్ లక్ష్యాలక
1. 2022 నాటికి దేవంలోతు ముదటి 3 అతేఴాదధి చంద఼తేనన మహష్టహరాలోో ఆంధర఩ద
ర ేశ్ ఑కటి
కహరహలి.
2.

3.
ep
2029 నాటికి దేవంలోనే అతేయతత భ అతేఴాదధి మహశర ంా కహరహలి
2050 నాటికి ఩ర఩ంచంలోనే విదేశీ ఩ెటర టఫడెలకు అతేయననతబైన గభయస్హానం కహరహలి.
Pr
4. విజన్ 2029 ఩రకహయం ఩రతి ఏటా 12 ఱహతం ఴాదధి మైటట స్హధధంచాలి

బడ్జె ట్ ర్఺బడ్ి – వాయం:
t
ar
Sm

For more information log on to http://SmartPrep.in

548 కోటట ో మహశర ా స్ ంత ఩న఼న ఆదామం యౄ.in .2.912 కోటట ో కై఩఺టల్ ఴయమం యౄ.000 కోటట ో మహశర ా ఩నేనతయ ఆదామం యౄ.092 కోటట ో గన఼లు యౄ.1.1.29.05 ఱహతం జీఎసడీ఩఻లో దరఴయలోటట 3.00 ఱహతం For more information log on to http://SmartPrep.23.920 కోటట ో ar మెరెనఽయ లోటట యౄ.950 కోటట ో ో Pr స్హరంప్సై అండ్ మిజళ్రశ ా న్స యౄ.139 కోటట ో కైందర గహరంటట ో యౄ.56.2.009 కోటట ో n ముతత ం మెరెనఽయ మహఫడెలు యౄ.546 కోటట ో Sm జీఎసడీ఩఻లో మెరెనఽయ లోటట 0. SmartPrep.321 కోటట యౄ.i కైందర ఩న఼నల రహటా యౄ఩ంలో యౄ.39.416 కోటట ో దరఴయ లోటట యౄ.886 కోటట ో యౄ.200 కోటట ో t అటవీ యౄ.496 కోటట ో .4.1.68.23.53.25.25.054 కోటట ో జీఎసడీ఩఻ యౄ.078 కోటట ో యుణాల చలిో ం఩ు యౄ.7.999 కోట్ల ల మెరెనఽయ ఴయమం యౄ.8.717 కోటట ో రహయట్ ఎకెసైజ యరహణా ep యౄ.37.in 2017-18 బడ్జె ట్ సంక్ష్ి఩ి సారూ఩ం మొత్ి ం బడ్జెట్ రూ.5.5.

015 కోటట ో .  వివిధ కహయయకరభాల కింద ఩ండో తోటల ఩ెం఩కహతుకి యౄ. ఩టర ణ తృహరంతాల భధయ అషభానతల తగిగం఩ు కోషం ఴయఴస్హమ అన఼ఫంధ యంగహలకు యౄ.3.39.600 కోటట ో .  యుణభాప఻ తద఼఩మి రహభదా కింద ఫడె ట్లో యౄ.  2029 నాటికి మహశర ంా లో దాదా఩ు 50 ఱహతం బూమితు సమితభమం చేమాలననదధ లక్ష్యం. For more information log on to http://SmartPrep.56.959 కోటట ో అభివృదేిత్ర వాయం ో మెరెనఽయ యౄ. 9. ఉతృహధధ కలునతో తృహటట ఴయఴస్హమ యంగహతుకి తృహరధానయత.in .318 కోటట ో ముతత ం యౄ. SmartPrep.009 కోటట ో Pr యుణాలు యౄ.09.1.603 కోటట కై఩఺టల్ యౄ.681 కోటట ో t బడ్జె ట్ ముఖాాంశ఺లక: ar  ఩ెయుగుతేనన జనాఫాకు ఆహాయ బదరత .47.8.1.86.091 కోటట ో .i 2017-18 ఆర్థిక సంవత్సరంలో వాయం మొత్ి ం రూ.999 కోట్ల ల అభివృది వాయం మెరెనఽయ యౄ.1.in n .1. Sm  గహరమీణ తృహరంతాలన఼ దామిద్ర యఴితంగహ భాయచడం .565 కోటట ో .309 కోటట ో ep అ఩ుులు చలిో ం఩ు యౄ.19.21. గహరమీణ. గహరమీణాతేఴాదధికి యౄ.119 కోటట ో ముతత ం యౄ.

జలఴనయులఱహఖకు For more information log on to http://SmartPrep. విజమనగయం జిలాోలోోనఽ స్హగు తూటి కోషం తుమహమణంలో ఉనన ఏడె తూటితృహయుదల తృహరజెకరులు తామితగతిన ఩ూమిత.in  రెన఼కఫడిన ఉతత మహంధర. t  రెన఼కఫడిన తయగతేల రహమి నెర఩ుణాయల అతేఴాదధి కోషం . గహలేయు నగమి ష఼జల షరఴంతి ముదటి దవ.i బూమి కొన఼గోలు చేళ఺ అందధంచే ఩థకం ఩ునయుది యణ. SmartPrep. ఩రకహవం జిలాోలోోనఽ. మహమలళ఻భ తృహరంతాలోో ఩ెర రై ేటట షంషా ల దాామహ ఎతుమిదధ బగహ పుడ్ తృహరళెళ఺ంగ్ తృహయుులు నెలకొలుడాతుకి ఩రమతానలు. ఈ ఩థకం కింద మూతుట్ ధయ ఎకమహతుకి యౄ. మూతుటో కు ఩ెం఩ు. ఴంవధాయ మోండో దవ. భధయ తయహా రహణిజయ షంషా లు ఏమహుటట చేష఼కునేంద఼కు ఆమిాక స్హమం తుమితత ం ఩రతేయక ఩రథకం.  అధధకహయ ఫాష్టహ షంఘం స్హానంలో తలుగు ఫాష్టహ తృహరధధకహయ షంషా ఏమహుటట.  మహమలళ఻భ.in . రెన఼కఫడిన శీరకహకుళం.తూరహ ష఼జల షరఴంతి. ఫా఩ూ భూయజిమం . ep ఎళ఻ైల గాహాలకు ఩రషత ఼తం అభలోో ఉనన ఉచిత విద఼యతే త న఼ 50 మూతుటో న఼ంచి 75 Pr  ఫాగహ రెన఼కఫడిన తయగతేల (ఎంతెళ఻) కోషం ఩రతేయక కైటాభం఩ులు.60 కోటట ో .  ఩ుయుష్టో తత భ ఩టనం ఎతిత తృో తల ఩థకం ఴచేచ ఖమీఫ్ నాటికి ఩ూమిత. కహకినాడ ఆంధర స్హఴితయ ఩మిశతే త ల అతేఴాదధి. n  ఴయఴస్హమ క౅లీలుగహ జీవిష఼తనన బూమిలేతు తుయు఩్ద దలుత భఴిళలకు ఴయఴస్హమ . అభమహఴతి ఘన రహయషతా కైందరం. సందరర . తృో లఴయం ఎడభ ఩రధాన కహలుఴ ఩థకహలు 2018 నాటికి ఩ూమిత. ఴడీీ తుమితత ం ఆమిాక  స్హమం.24. ఇంద఼కోషం ఏమహుటట చేళ఺న కహమపుమైశన్కు తొలి విడతగహ యౄ. చినన. 15 లక్ష్లదాకహ ఩ెంచడంతోతృహటట 75 ఱహతం షత౅ైడీ .349 ఫో యు ఫాఴులన఼ ఩రబుతాం భంజూయు చేమగహ .  కొండ఩లిో కోట రహయషతా కటర డంగహ అతేఴాదధి.  మహశర ంా లో భమో ఏడె ఎలకహరాతుక్ భాయన఼తౄహయకచమింగ్ కో షరయో ఏమహుటట. Sm  తోట఩లిో తృహరజెకరు. ar  ఎతూర ఆర్ జలళ఺మి కింద కొతత గహ 1.039 భాతరబే ఩ూమిత. కైఴలం 10. షఽక్ష్మ.

in .   కనెక్ష్నో ఩ం఩఺ణీకి ఩రణాలుక. ఩ుద఼చేేమి భధయ అంతయగ త జల భాయగ ం తుమహమణాతుకి షసకహయం. n  ఉబమగోదాఴమి. SmartPrep.i కహకినాడ. గుంటృయు. ఇతయ భౌలిక షద఼తృహమాల తుమహమణ ఩న఼లు తృహరయంబం. కాష్టహా. నెలో ౅యు జిలాోలోో షయుకు యరహణా కోషం . 200 Pr కోటట ో . ep మహశర ంా లో ఩రతి కుటటంఫాతుకి ఎలీుజీ కనెక్ష్న్ లక్ష్యం. ఩రకహవం.చనెరన తృహమిఱహరమిక కహమిడార్ అతేఴాదధి ఩థకం కింద 372 కిలోమీటయో తృ డఴున యసదాయులన఼ నాలుగు ల రనో ఩రభాభాణాలకు అన఼గుణంగహ అతేఴాదధి లక్ష్యం.  తాయలోనే మహజధాతు అభమహఴతిలో ఱహవాత బఴనాలు . t ar Sm For more information log on to http://SmartPrep.in ఩రషత ఼త షంఴతైయం కంటే 60 ఱహతం అధధకంగహ తుధ఼ల కైటాభం఩ు. 2017 జూన్ నాటికి 24 లక్ష్ల ఎలీుజీ తుయు఩్దలకు చౌక ధయకు ఫోజనం అందధంచే ఎతూర ఆర్ కహయంటీన్ ఩థకం అభలుకు యౄ. విఱహఖ఩టనం .  కంటింజెతూై ఉదో యగుల షమీాష఼ కరభఫదరికయణ కోషం భమో 475 ఉదో యగహల భంజూయు.  2017-18లో రెభయ కిలోమీటయో ళ఺ంగిల్ల రన్ మోడో న఼ డఫుల్ ల రన్ యసదాయులుగహ విషత యణ.  మహన఼నన మెండేళోలో ఩దధ లక్ష్ల గాహాల తుమహమణం ఩ూమిత చేమాలతు లక్ష్యం.

in .70 అనన కహయంటీనో ఼ 200.00 For more information log on to http://SmartPrep.00 100. SmartPrep.in బడ్జె ట్లో ఩రకట్టంచిన కొత్ి ఩థక఺లక.00 ep Pr ఉతృహధధ హామీ కింద అంగన్రహడీ 87.00 షాచే ఆంధర కహమపుమైశన్ 40.00 n ఉతృహధధ హామీతో ఩థకహలు 330.00 డఴలప్సబంట్ అథామిటీ స్హంషుాతిక కమిశన్ 48. అవి: కేట్టయించిన నిధులక రూ.46 Sm ఎతూర ఆర్ జలళ఺మి 44.74 కైందారలు అతయంత రెన఼కఫడిన ఴమహగల t 60.00 .90 100. ఩థకం కోట్ల లో తుయుదో యగులకు స్హమం 500.00 ఩టర ణ తూటి షయపమహ తుయాసణ తృహరజెకరు ఐటీ ఇనననరేశన్ ఎతూర ఆర్ ష఼జల షరఴంతి 101.i మహశర ా ఩మహయటక అథామిటీ 200. వ఺ట్టకి కేట్టయిం఩ులక ర్఺షారంలో 12 కొత్ి ఩థక఺లక ఩రవేశ఩ెడుత్ునాామంట్ూ ఩రభుత్ాం బడ్జెట్లో ఩ేర్్ుంద.00 షంక్షైభం ar భచిలీ఩టనం ఏమిమా 50.

184.282 ఩వు షంఴయాక ఱహఖ యౄ. ఴయఴస్హమ యంగహతుకి 2015- 16లో యౄ.160 Sm నఽనెగింజలు.250 కోటో కైటాభం఩ులు చేఱహయు.300 కోటట ో .269 కైందర స్హమంతో చే఩టేర ఩థకహలకు మహశర ా రహటా యౄ.i వావస్఺య బడ్జె ట్ సంక్ష్ి఩ి సారూ఩ం జాతీమ ఉతృహధధ హామీ ఩థకం యౄ.214 కోట్ల తో వావస్఺యానికి ఩రతేాక బడ్జె ట్: మహశర ా ఩రబుతాం నాలుగోస్హమి క౅డా ఴయఴస్హమాతుకి ఩రతేయక ఫడె ట్ ఩రరేవ఩ెటర ంి దధ.3.03 కోటట ో . n .214 కోటో ఩రతితృహదనలతో క౅డిన ఴయఴస్హమ ఫడె ట్న఼ భంతిర ఩రతితతృహటి ఩ులాోమహఴు ఩రరేవ఩ెటర ాయు.4.in రూ.18. ఩రణాలుకైతయ ఴయమం యౄ.174 t ఴయఴస్హమ భామెుటింగ్ యౄ. 2016-17లో యౄ.18. 102 ఩రధాన భంతిర ఩ంటల తెభా ఩థకం యౄ.170 కోటట ో . ఉతృహధధ హామీ ఩థకహతుకి యౄ.300 యౄ. SmartPrep.600 కోటట ో . 3.3. మెసతేలకు విద఼యత్ షత౅ైడీకి యౄ.525 Pr (ఇంద఼లో ఩రణాలుక ఴయమం 1.14.040 మెసతేలకు విద఼యత్ షత౅ైడీ యుణ భాప఻ ఴయఴస్హమ యంగహతుకి ep యౄ. 96 ఉదాయనఴన మహశర ా అతేఴాదధి ఩రణాలుక యౄ.in . యౄ.16.6.5. తృహభాభల్ యౄ.600 యౄ.18 ar భతైయ ఱహఖ యౄ.301 For more information log on to http://SmartPrep.956 ఩టటర ఩మివభ ర యౄ.55 షఽక్ష్మళ్దయం ఩థకం యౄ. ఇంద఼లో యుణభాప఻ ఩థకహతుకి యౄ.040 కోటట ో కైటాభంచాయు.717 షమీకాత ఉదాయన ఴన మిశన్ యౄ.6.3.355 కోటట ో ) షసకహయ యంగం ఫడె ట్ యౄ.

699 ఴయఴస్హమ విద఼యత్ కనెక్ష్న఼ ో  తూటి ఎదద డి తురహయణకు 4.  ఴచేచ ఐదేళోలో చినన జీరహల అతేఴాదధిలో అగరగహమిగహ మహశర ంా  గహలి కుంటట యఴిత మహశర ంా గహ ఏ఩఻ t  భమో 810 గహరభాలోో 45 ఩వు రెరదయ కైందారలు ar  షభుదర ఉతుతే త లలో అగరగహమి.153 n వావస్఺య బడ్జె ట్ ముఖాాంశ఺లక: .172 ఴయఴస్హమ విశ్వాదాయలమాలకు అగిర ఴమిైటీ యౄ.03 లక్ష్ల తూటి కుంటల తఴాకం For more information log on to http://SmartPrep. భాంషం.in .51 ఩వు రెరదయ ఴమిైటీ యౄ. ఆకహా సబగహ ఏ఩఻  మహశర ంా లోతు ఩దధ ఴయఴస్హమ భామెుట్ కమిటీలలో ఈ-టేడ ర ింగ్ Sm  త౉యుు గోదాఴమి . తేం఩య  ళ్దయం.  2017-18లో ఩఻ఎం కాల఺ ళ఺ంచా భ యోజన కింద మెండె లక్ష్ల ఴెకరహయో లో త౅ంద఼ .i  ఴచేచ భూడేళోలో ఉదాయన ఴన ఩ంటల విళ఻త యాం ఩రషత ఼తం ఉనన 20 ఱహతం న఼ంచి 35 ఱహతాతుకి ఩ెం఩ు. గుడో ఉతుతిత లో ముదటి భూడె మహష్టహరాలలో ఑కటిగహ Pr ఆంధర఩ద ర ేశ్. SmartPrep. ep 2022 నాటికి దేవంలో తృహలు.308 హామిరకలచర్ ఴమిైటీ యౄ. చిత౉ త యు.5 ఴడీీ లేతు యుణాలకు యౄ.in తృహఴలా ఴడీీ కి యౄ. కయౄనలు జిలాోలోో షమీకాత షసకహయ అతేఴాదధి ఩థకం మెండో దవ అభలు  ఴెైరోలేరజీ ఩ం఩఺ణీ ఴయఴషా ఩మిధధలోకి 56.

25 ఎలో లీై 6.62 43.00 2.389.66 14.880 n కోటో యుణం ఇ఩఺ుష఼తందతు అంచనా రేళ఺ందధ.00 46.889.00 54.00 Sm బూ఩తితృహల ం తృహరజెకరు 4.67 46.10 గహజులదధనెన 1.6.40 5.50 6. 2019 నాటికి ఩ూమితగహ . 9 కోటట ో కైటాభంచిన ఩రబుతాం కైందరం నాఫాయుీ దాామహ యౄ.00 9.357.89 ఉతత మహంధర ష఼జల షరఴంతి 2.00 2.00 ar భుష఼యుమిలిో తృహరజెకరు 11.26 కోటట ో కైటాభంచాయు.59 4.10 6.00 షఽయంతృహల ం తృహరజెకరు 2.10 4. 2018 నాటికి తృహక్షికంగహ.104.39 తాడి఩ూడి ఎతిత తృో తల t 55.12 గుయు మహఘరేందర 20.00 2. నీట్టను఺రుదల రంగ఺నికి రూ.61 కైళ఻ కెనాల్ 44.66 11.00 Pr చాగలానడె ఎతిత తృో తల 5.00 92.30 కోటట ో కహగహ మహశర ా తుధ఼లు యౄ.15 For more information log on to http://SmartPrep.26 కోట్ల ల 2017-18 ఫడె ట్లో స్హగుతూటి యంగహతుకి యౄ.96 కోటట ో .in బడ్జె ట్లల శ఺ఖల వ఺ర్ీ కేట్టయిం఩ులక: 1.i తృహరజెకరు ళ఺దిభఴుతేందతు హామీ ఇచిచందధ.11 ఎస్హైమీీళ఻ 43.12.01 23.770.00 3.7.5.47 15.94 57.770. ను఺రజెకకా ఩ేరు తృో లఴయం ep 2016-17బడ్జెట్ సవర్థంచిన అంచనా 2017-18బడ్జెట్ 3.00 2.15 1.61 4. ఇంద఼లో నాఫాయుీ యుణ యౄ఩ంలో కైందరం విడెదల చేషత ఼ందతు అంచనా రేషత ఼నన తుధ఼లు యౄ.12. తృో లఴయం తృహరజెకరుకు యౄ.in .665.64 రెంకటనగయం ఩ం఩఺ంగ్ 15.05 48.80 98.89 11.15 ఩ుశుయ ఎతిత తృో తల 54. SmartPrep.40 4.15 1.

56 సందరతూ ర రహ ష఼జల షరఴంతి ఴెచచలీై ళ్రజ-1 ఴెచచలీై ళ్రజ-2 ep 504.14 98.78 t భఴందరతనమ ఴయదకహలుఴ 10.12 22.03 160.84 259.33 10.22 92.31 ఩ెనాన డలార ళ఺షరమ్ 100.90 గోదాఴమి డలార ళ఺షరమ్ 85.00 358.69 57.33 10.00 3.23 95.89 రెలిగపండ .40 రెలిగలుో తృహరజెకరు 3.30 8.25 ఩ంతృహ మిజమహామర్ 1.00 7.57 9.00 100.82 తోట఩లిో మిజమహామర్ 52.74 479.45 ఎయరకహలా మిజమహామర్ 2.00 43.09 కండలేయు ఎతిత తృో తల ఩థకం 00 26.23 85.70 57.39 154.42 14.57 ఴంవధాయ ళ్రజ-2 56.57 9. SmartPrep.00 తలుగుగంగ 78.in చింతల఩ూడి ఎతిత తృో తల 91.32 18.76 91.80 తొమిగ ర డీ ఩ం఩఺ంగ్ ళ఻ుం 8.00 100.32 ar తాయకమహభతీయా స్హగయం 8.12 363.41 n కాష్టహాడలార ఆధ఼తుకీకయణ 112.44 10.78 58.45 1.41 200.37 54.00 199.61 7.21 266.00 స్ో భశ్వల 58.15 103.i 200.45 1.35 Sm బైలఴయం కెనాల్ 7.74 504.30 8.00 3.78 Pr ఴంవధాయ ళ్రజ-1 9.20 19. 112.20 19.30 ఩ులిచింతల తృహరజెకరు 43.60 3.73 స్హగర్ ఆమకటటర ళ఺ామీకయణ 99.00 గుండో కభమ 10.12 ఩ులిరెంద఼ల ఫారంచ్ కెనాల్ 89.89 .80 56.69 57.22 57.85 5.54 52.43 96.41 27.74 గహలేయు-నగమి ష఼జల షరఴంతి 348.98 For more information log on to http://SmartPrep.63 58.20 19.in .

in .013.002 1.14 144.56 162.62 10.3.1.51 21. రెన఼కఫడిన తయగతేల షంక్షైభాతుకి గత ఫడె టోతో తృో లుచకుంటే కైటాభం఩ులు ఩ెమిగహభ.53 125.13 39. ఴయదల తుమంతరణ 89. ఩ెనాన డలారలోో డభ ర నో తుయాసణ 43.86 కాష్టహా. సంక్ష్ేమ రంగం ep 41.86 89. గోదాఴమి.38 45.91 45.57 40.27 ఏ఩఻ఎసఐడీళ఻ 144.14 బూగయభ జలఴనయులు 2.14 186.5.21 n తేంగబదర ఫో యుీ 103.00 చినన తూటితృహయుదల ఱహఖ 529.15 33.36 ఏ఩఻ఐఎల్ఐ఩఻ ళ్రజ-2 2. ar Sm For more information log on to http://SmartPrep. 7.50 కోటట ో కైటాభంచాయు.01 Pr లెడఽయల్ీ కులాలు. లెడఽయల్ీ తయగతేలు.02 కడ .95 7.53 59.39 544. 10.89 44. SmartPrep. తెళ఻ షంక్షైభాతుకి యౄ.815.00 గోదాఴమి ఩ుశుమహల ఩న఼లు. 2017-18 ఫడె ట్లో ఎళ఻ైల షంక్షైభాతుకి t యౄ.692.70 100.32 కోటట ో . గిమిజన షంక్షైభాతుకి యౄ.86 89.95 ఏలేయు ఆధ఼తుకీకయణ 19.in స్ో భశ్వల-షాయాభుఖి లింక్ కెనాల్ .i 57.43 కోటట ో .62 ళ఺ది ా఩ుయం ఎతిత తృో తల ఩థకం .73 897.

i ep t Pr ar Sm For more information log on to http://SmartPrep.in n . SmartPrep.in .

7.207.020 కోటట ో కైటాభంచాయు. 4.7.45 కోట్ల ల ఈ ఏడాదధ ఫడె ట్లో భుతుై఩ల్.77 కోటట ో . ఩టర ణాతేఴాదధి ఱహఖకు యౄ. జాతీమ ఆమోగయమిశన్కు మహశర ా గహరంటట కింద యౄ.200 కోటట ో కైటాభంచాయు.5. ఆమోగయశీర (ఎతూర ఆర్ రెరదయళ్ఴ)కి ఫడె ట్లో యౄ.207.i ep Pr ఫడె ట్లో ఆమోగయ ఱహఖకు ఩రణాలుక.400 కోటో ఫకహభలు ఉనానభ.95 కోటట ో . ఩రణాలుకైతయ ఴయమాల కింద యౄ.728. వైదా ఆర్ోగా శ఺ఖకక రూ.95 కోటట ో .5 కోటట ో . 1000 కోటట ో కైటాభంచాయు.5. ఩ట్ా ణాభివృది శ఺ఖకక రూ. For more information log on to http://SmartPrep. 2016-17 ఫడె ట్లో ఈ ఱహఖకు కైటాభంచిన తుధ఼లు యౄ.62. t ఇంద఼లో 108 అంఫుల న్సల తుయాసణకు యౄ.in . భంద఼లకు ar యౄ. మునిస఩ల్. అభతే గత Sm భూడేళోకు షంఫంధధంచి ఇ఩ుటికై యౄ.in 3.424. 104 (చందరనన షంచాయ చికితై)కు యౄ.4.64.45 కోటట ో కైటాభంచాయు. SmartPrep.020 కోట్ల ల n .

షఽక్ష్మ. n  భచిలీ఩టనం ఏమిమా డఴలప్సబంట్ అథామిటీ (భడ)కి యౄ.169 కోటట ep తుధ఼లు ఏ భాతరం షమితృో ఴతు షామంగహ ఆమిాక భంతిర ఫడె ట్లో ఩్మపునానయు.75 కోటట ో .  భుతుైతృహలీరలు. 165 కోటట ో . అభమహఴతి బటరర మెసలు తృహరజెకరుకు యౄ.  జాతీమ ఩టర ణ జీఴనధార్ మిశన్కు యౄ.691 కోటట ో .061 కోట్ల ల ఫడె ట్లో అభమహఴతి తుమహమణ ఩న఼ల కోషం యౄ. బూషమీకయణ ఩థకహతుకి యౄ. చినన.1.50 కోటట ో .1. ఩ర్థశమ ర ల శ఺ఖకక రూ. అభమహఴతి మహజధాతు నగయ అతేఴాదధి తృహరజెకరు కోషం యౄ.2. 125 కోటట ో .150 కోటట ో . ఩థక఺ల వ఺ర్ీగ఺ కేట్టయిం఩ులక  స్హమర్ర నగమహలకు యౄ. 369 కోటట ో కైటాభంచిందధ. బవిశయతే ో .1. ఩ెనషనోకు యౄ.16 కోటట ో . ఎళ఻ై తృహమిఱహరమికరేతతలకు మహభతీల కింద యౄ. కహమపుమైశనో లో భుమికిరహడల అతేఴాదధి ఩థకబైన రెలుగు తృహరజెకరుకు యౄ.in .  ఩టర ణాలోో స్ౌకమహయల బయుగు కోషం ఉదేదశ్వంచిన అభాత్ ఩థకహతుకి యౄ.i అమర్఺వత్ర నిర్఺ాణానికి రూ.061 కోటట ో కైటాభంచిందధ. For more information log on to http://SmartPrep. SmartPrep. భధయతయహా ఩మివభ ర లకు యౄ.125 కోటట ో .564 కోటట ో తృహమిఱహరమిక మహభతీలుగహ ఩్మపుందధ. అభమహఴతి తృహరజెకరు కోషం యౄ.500 కోటట ో కైటాభంచాయు. t 5.100 కోటట ో కైటాభంచాయు.197. విఱహఖ-చనెరన కహమిడార్కు యౄ.1.in ఩ట్ా ణాలక.70.300 కోట్ల ల ar ఫడె ట్లో ఩మివభ ర ల ఱహఖకు యౄ. .300 కోటట ో కైటాభంచిన ఩రబుతాం ఇంద఼లో యౄ.247 కోటట త అఴషమహల ో .72 కోటట ో . అభతే ఈ తుధధ కోషం యౄ.5 కోటో Pr కైటాభం఩ులు చేఱహయు. Sm ఎంఎసఎంఈకి యౄ.

113 కోటట ో ఇఴాన఼నానయు.1.3.3.55 కోటట ో For more information log on to http://SmartPrep. ఇంద఼లో మూతుఴమిైటీలకు యౄ.in .3.274 కోటట ో కైటాభంచాయు.224 కోటట ో అదనం. 2016-17లో ఖయుచ చేళ఺న యౄ.513 కోట్ల ల ఫడె ట్లో ఉననత విదయకు యౄ.300 కోట్ల ల ar ఫడె ట్లో విద఼యత్ ఱహఖకు యౄ. Sm 8.703 కోటట ో కైటాభంచాయు.5.997 కోటో కు ఇవి యౄ.3.3.5.4. విదాారంగ కేట్టయిం఩ులక ఉనాత్ విదా. ఈ ఏడాదధ ఫడె ట్లో వివావిదాయలమాలోో కొతత తుమహమణాలకు యౄ.513 కోటట ో కైటాభంచాయు. హ ంశ఺ఖకక రూ.017 కోటట ో కైటాభంచాయు.221 కోటట ో కైటాభంచాయు.i 6. విదుాత్ ర్఺యితీలకక రూ.300 కోటట ో .in n . t 7. స్఺ంకేత్రక విదాకక రూ. SmartPrep.1. ఇంద఼లో విద఼యత్ మహభతీలు యౄ.221 కోట్ల ల ep Pr మహశర ంా లో ఱహంతి బదరతల తుయాసణకు ఫడె ట్లో యౄ.4. 2016-17లో వివావిదాయలమాలకు యౄ. 2016-17లో ఈ ఱహఖకు యౄ.205.

08 శీరకాష్టహా ఴమిైటీ 10.ి అనంత఩ుయంలో ఏమహుటట చేమన఼నన ళెంటరల్ ఴమిైటీ. ఐఐఎసఈఆర్కు యౄ.in కైటాభంచాయు. ఎన్ఐటీకి యౄ.i అంఫేదుర్ ఒ఩ెన్ ఴమిైటీ 12. ఑ంగోలు అఫుదల్కలామ్ ఐఐఐటీక. వర్థసట్ీ కేట్టయిం఩ు (రూ. కోట్ల లో) ఆంధార ఴమిైటీ 313. For more information log on to http://SmartPrep. 4 కోటట ో .85 కోటో న఼ అనంత఩ుయం జైఎన్టీమూకి ఩రతితృహదధంచిందధ.22 ఩దామఴతీ ఴమిైటీ 46.99 నాగహయుెన ఴమిైటీ 60.91 కోటట ో .48 మహమలళ఻భ వికరభళ఺ంస఩ుమి తలుగు ఴమిైటీ 10.15 16. SmartPrep.89 n శీరకాశా దేఴమహమ 72.15 ep Pr దరవిడ ఴమిైటీ 22. కోటి చప఩ుున..17 శీరరేంకటేవాయ ఴమిైటీ 171. యూనివర్థసట్ీల వ఺ర్ీగ఺ కేట్టయిం఩ులక ఇవీ.13 అంఫేదుర్ ఴమిైటీ 12.20 . కహకినాడ జైఎన్టీమూకి యౄ.765 కోట్ల Sm ల ఫడె ట్లో స్హంకైతిక విదయకు యౄ.59 3. ఐఐఐటీలకు యౄ.. 4 కోటట ో . 51. ఐఐటీకి యౄ.17 నననమ ఴమిైటీ 15.50 స్఺ంకేత్రక విదాకక రూ.765 కోటట ో కైటాభంచిన ఩రబుతాం ఇంద఼లో 57.in . 4 కోటట ో .22 ar ఉయౄ ద ఴమిైటీ 00. ట్ఫ రై ల్ ఴమిైటీకి యౄ. కోటి కైటాభంచాయు.29 యోగిరేభన ఴమిైటీ t 37.

825 కోటట ో కైటాభంచాయు. t అనంత-అభమహఴతి ఎక్స఩ెరస రే తుమహమణాతుకి కైందర తుధ఼ల఩ెరనా ఆధాయ఩డాీయు. 17. ar Sm For more information log on to http://SmartPrep. 191 కోటట ep ఫడె ట్లో యరహణా.i 9. ఈ ఏడాదధ రెభయ కిలోమీటయో ళ఺ంగిల్ ల రన్ మోడో న఼ డఫుల్ ల రనో ఼గహ Pr భామైచంద఼కు లక్ష్యంగహ ఩ెటర టకునానయు.in . ఇంద఼లో యరహణా ో కహగహ.in మహజీవగహంధర మూతుఴమిైటీ ఆఫ్ నాల డిె ట్కహనలజీసకు యౄ. 4.850 కోటట ో రెచిచంచన఼నానయు. 2016-17 ఫడె ట్లో స్హంకైతిక విదయకు యౄ. విఱహఖ఩టర ణం-చనెరన తృహమిఱహరమిక కహమిడార్ అతేఴాదధిలో ఫాగంగహ 372 కిలోమీటయో మోడో న఼ అతేఴాదధి చేళ్ంద఼కు ఆళ఺మా అతేఴాదధి ఫాయంకు స్హమం఩ెరనా. ఈ ఩ద఼ద కింద కైటాభంచిన తుధ఼లోో 90 ఱహతం జీతబతాయలు.925 కోట్ల ల ఩రబుతాం తృహఠఱహల విదయకు ఫడె ట్లో యౄ. 17.49 కోటట ో కైటాభంచాయు. భమోరెర఩ు డిజిటల్ n తయగతేల కోషం యౄ.041 కోట్ల ల ఱహఖకు యౄ. ఆర్ అండ్ తె ఱహఖకు యౄ.041 కోటట ో కైటాభంచాయు. రహదారులకక 4. . యసదాయులు. ను఺ఠశ఺ల విదాకక రూ. బఴనాల ఱహఖకు యౄ. 3. 200 కోటట ో ఩్మపునానయు. తుయాసణకు ఖయచఴుతేందధ. 45. SmartPrep.952 కోటట ో కైటాభంచిందధ.

1. ఉతృహధధ హామీ ఩థకం అభలుకు ఫడె ట్లో యౄ. గృహ నిర్఺ాణ శ఺ఖకక రూ.132. ఎతూర ఆర్ ష఼జల ఩థకహతుకి యౄ.331 కోటో బేయ ఩఻ఎం జీఎసరెర ఩థకం దాామహ కైందరం ఆమిాక స్హమం చేమన఼ందధ.897 కోటట ో . ep ఈ ఏడాదధ గహరభ ఩ంచామతీలకు కైందరం నేయుగహ కైటాభంచే యౄ.5797 కోటట ో కైందరం న఼ంచి అంద఼తేందతు ఩్మపునానయు. n ఩఺ంఛనో కు యౄ.85 కోటట ఫడె ట్లో తృ ంద఼఩మిచాయు.21.i గహరమీణ తృహరంతాలోో కొతత మోడో తుమహమణం. తృహత మోడో భయభమతేలకు యౄ.8193 కోటో బేయ కైందరం న఼ంచి ఆమిాక స్హమం అంద఼తేందతు ఫడె ట్ గణాంకహలోో ఩్మపునానయు. SmartPrep.100కోటట ో కైటాభంచాయు.83 కోటట ో For more information log on to http://SmartPrep. ో తుధ఼లన఼ t Pr ar Sm 11.561 కోటట ో ఩రతితృహదధంచగహ.140 కోట్ల ల గహరమీణాతేఴాదధి కహయయకరభాలకు ఈ ఫడె ట్లో యౄ.21. 2015-16లో యౄ.808 కోటట ో ఩రతితృహదధంచగహ ఇంద఼కు అభయయ ఖయుచలో యౄ. .in . ఩ంచాయతీర్఺జ్ శ఺ఖకక రూ. ఈ ఱహఖకు 2014-15లో యౄ.140 కోటట ో కైటాభంచాయు.808 కోటట ో . అంద఼లో యౄ.457 కోట్ల ల ఈ ఫడె ట్లో గాస తుమహమణ ఱహఖకు యౄ. ఇంద఼లో యౄ.4.376 కోటట ో .1.in 10.1.1686.457 కోటట ో కైటాభంచాయు. 2016-17లో యౄ.6.

ఇత్ర శ఺ఖలక. 12.in కైటాభంచాయు.316 కోటట ో .in . వికలాంగుల అతేఴాదధి ఱహఖకు యౄ. 282 కోటట ో . భతయసఱహఖకు యౄ. శ్వవు. ముఴజన ఱహఖకు యౄ. ar   ఴయద తురహయణకు యౄ.005 కోటట ో ep Pr  మహశర ంా లో 1.2.i కోటట ో .773 కోటట ో .1.110 కోటట ో . 1.307 కోటట ో .93 లక్ష్ల ఇళైో భంజూయు చేళ఺ందధ. విభటగ఺ల కేట్టయిం఩ులక  ప఻జు మిమంఫర్సబంట్ ఩థకహతుకి యౄ. SmartPrep. t  భఴియా. ఉ఩కహయ రేతనాలకు యౄ.700 కోటట ో . గాస తుమహమణ ఩థకహల కింద ఩రబుతాం ఇ఩ుటి ఴయక౅ 3.69 కోటట ఐటీ ఱహఖకు యౄ. ఇతయ ఴష఼తఴుల ఩ం఩఺ణీకి యౄ.  డాాకహర భఴిళలకు జీమో ఴడీీ ఩థకం కింద చలిో ం఩ులకు యౄ.364 కోటట ో ో .119.1. కీరడలు. n  షాచే ఫాయత్ ఩థకంలో ఈ ఏడాదధ మహశర ంా లో భయుగుదొ డో తుమహమణాతుకి ఫడె ట్లో యౄ.    జిలాో ఩మిశత్లకు యౄ. Sm For more information log on to http://SmartPrep. 2017-18లో వివిధ ఩థకహల దాామహ 4. 514 .40 కోటో తలో మైశన్ కహయుీల లత౅ద దాయులకు షఫైడీ఩ెర త౅మయం .800 కోటట ో .23 లక్ష్ల ఇళైో కొతత గహ తుమిమంచన఼ననటట ో ఫడె ట్ ఩రషంగంలో ఩రబుతాం ఩్మపుందధ.