You are on page 1of 23

to abide Română traducere

to abide {vb.}
RO
 a aştepta

 a suferi

 a îndura

 a sălășlui

 a suporta


 Traducere
TRADUCERI & EXEMPLE
{verb}
to abide (dar şi: to await, to expect, to wait, to wait for)
play_circle_outline
a aştepta {vt.}
to abide (dar şi: to allow, to bear, to endure, to feel pain)
play_circle_outline
a suferi {vb.}
to abide (dar şi: to bear, to endure, to undergo, to aby)
play_circle_outline
a îndura {vt.}
to abide (dar şi: to dwell, to harbour, to house, to live)
play_circle_outline
a sălășlui {vb.}
to abide (dar şi: to bear, to endure, to suffer, to support)
play_circle_outline
a suporta {vb.}
EXEMPLE DE UTILIZARE
Exemple de utilizare pentru "to abide" în română
Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil
de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.
EnglishThis is for reasons of respect towards those who pay tax and abide by the rules.
expand_moreicalAceasta din motiv de respect faţă de cei care plătesc impozite şi respectă regulile.
EnglishIt will be necessary to abide by the Stability and Growth Pact in Europe, not to bury it.
expand_moreicalEuropa trebuie să respecte Pactul de stabilitate şi creştere, nu să-l îngroape.
EnglishI would respectfully ask that you abide by the speaking time allotted to you.
expand_moreicalVă rog respectuos să respectaţi timpul de discurs care v-a fost alocat.
EnglishMember States must abide by the Charter's provisions when applying EU legislation.
expand_moreicalStatele membre trebuie să respecte prevederile Cartei atunci când aplică legislația
Uniunii.
EnglishEuropean farmers must abide by rules put in place for the safety of the consumer.
expand_moreicalAgricultorii europeni trebuie să respecte regulile introduse pentru siguranţa
consumatorului.
EnglishParliament should equip itself with far more stringent rules of procedure and abide by them.
expand_moreicalParlamentul ar trebui să se doteze cu reguli de procedură mult mai stricte și să le
respecte.
EnglishI will abide by my deadlines in terms of dealing with this kind of situation.
expand_moreicalÎn ceea ce mă privește, voi trata astfel de situații respectând termenele limită care
îmi sunt impuse.
EnglishToday, I implore the Council and the Commission simply toabide by that.
expand_moreicalAstăzi, implor Consiliul şi Comisia să respecte aceste lucruri.
EnglishAs I said in my speech at the start of the debate, I intend to abide by that statement.
expand_moreicalAșa cum am spus în discursul de la începutul dezbaterii, intenționez să respect
această declarație.
EnglishGreece will have to abide by its agreements by actually implementing the reform plans.
expand_moreicalGrecia va trebui să-şi respecte angajamentele prin punerea în aplicare, în mod
real, a planurilor de reformă.
EnglishThe first question that arises is, of course, how we can guarantee that the US
will abide by the agreement.
expand_moreicalPrima întrebare ce apare este, desigur, cum putem garanta că SUA vor respecta
acest acord.
EnglishIt must adhere to cross-compliance rules and abide byveterinary and phytosanitary
regulations.
expand_moreicalTrebuie să respecte normele privind ecocondiționalitatea și reglementările
veterinare și fitosanitare.
EnglishOthers - like my country, Austria - abide by the restrictions.
expand_moreicalAltele, cum ar fi țara mea, Austria, respectă restricțiile.
EnglishSecondly, the EU needs to impose barriers and penalties on countries that do
not abide by the deadlines.
expand_moreicalÎn al doilea rând, UE trebuie să impună bariere și sancțiuni țărilor care nu respectă
termenele.
EnglishWe urge the parties to abide by it and we call upon Europe to take action to render it
possible.
expand_moreicalCerem părţilor să se conformeze acesteia şi cerem Europei să ia măsuri pentru a
face posibil acest lucru.
EnglishObviously we must abide by the principle of subsidiarity.
expand_moreicalFireşte, trebuie să ne supunem principiului subsidiarităţii.
EnglishFurthermore, Russia must abide by her own constitution.
expand_moreicalÎn plus, Rusia trebuie să îşi respecte propria constituţie.
EnglishWhat terms must I abide by when using the services?
expand_moreicalCe condiții trebuie să respect când utilizez serviciile?
EnglishThere are European Treaties by which Parliament, too, must abide, even if we do not always
like it.
expand_moreicalExistă tratate europene pe care şi Parlamentul trebuie să le respecte, chiar dacă
acest lucru nu ne place întotdeauna.
EnglishIt is naïve to expect all the maritime nations of the world toabide by the EU's high
environmental standards.
expand_moreicalEste o naivitate să ne aşteptăm ca toate naţiunile maritime ale lumii să respecte
standardele înalte de mediu ale U

to be Română traducere
to be {vb.}
RO
 a fi

 a face

 a fi

 a fi

 a exista

 a însemna

 a figura

 a constitui

 a trăi

 a se împlini

 a pomeni


 Traducere
TRADUCERI & EXEMPLE
EN to be
play_circle_outline
[was|been] {verb}
to be
play_circle_outline
a fi {vi.}
more_verticalHad Georgia been in NATO, the consequences could have been disastrous.
expand_moreicalDacă Georgia ar fi fost în NATO, consecinţele ar fi putut fidezastruoase.
to be (dar şi: to come about, to happen)
play_circle_outline
a face {vb.} (a se întâmpla)
more_verticalHe can do anything he likes now; he can do everything that he was unable to do for
five years.
expand_moreicalPoate face orice doreşte acum; poate face orice nu a putut face timp de cinci ani.
to be (dar şi: to cost)
play_circle_outline
a fi {vb.} (a costa)
more_verticalHad Georgia been in NATO, the consequences could have been disastrous.
expand_moreicalDacă Georgia ar fi fost în NATO, consecinţele ar fi putut fidezastruoase.
to be (dar şi: to exist)
play_circle_outline
a fi {vb.} (a exista)
more_verticalHad Georgia been in NATO, the consequences could have been disastrous.
expand_moreicalDacă Georgia ar fi fost în NATO, consecinţele ar fi putut fidezastruoase.
to be (dar şi: to exist)
play_circle_outline
a exista {vt.}
more_verticalThere is the economic crisis; there are those ambitious environmental goals.
expand_moreicalExistă criza economică; există acele obiective de mediu ambiţioase.
to be (dar şi: to earmark, to jot down, to mean, to note)
play_circle_outline
a însemna {vb.}
more_verticalNow that may be Basel II, that may be fiscal records, that may be many things.
expand_moreicalAceasta poate însemna Basel II, evidenţe fiscale, poate însemna multe lucruri.
to be
play_circle_outline
a figura {vb.} (a fi)
more_verticalYour goal is to make your Purble's face match the mystery Purble behind the curtain.
expand_moreicalScopul este să faceți ca figura lui Purble să corespundă misteriosului Purble din
spatele cortinei.
to be
play_circle_outline
a constitui {vb.} (a fi)
more_verticalThe challenge of measurement and of quantification will beat the heart of our
proposal.
expand_moreicalProvocarea măsurării şi cuantificării vor constitui nucleul propunerii noastre.
to be (dar şi: to breathe, to endure, to exist, to experience)
play_circle_outline
a trăi {vb.}
more_verticalIs that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?
expand_moreicalEste vorba de nivelul mediu de trai care este folosit pentru calcularea pragului
sărăciei?
to be (dar şi: to come true, to elapse, to go by, to pass)
play_circle_outline
a se împlini {vb.}
to be (dar şi: to come, to come across, to get, to meet with)
play_circle_outline
a pomeni {vb.}
EXEMPLE DE UTILIZARE
Exemple de utilizare pentru "to be" în română
Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil
de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.
EnglishA delay in this process would pose a threat to the environment and human health.
expand_moreicalAcest proces ar reprezenta o amenințare la adresa mediului și a sănătății umane.
EnglishEU financing could support your training and career development as a researcher:
expand_moreicalUE sprijină formarea şi dezvoltarea profesională a cercetătorilor europeni prin:
EnglishFor this reason, a simplification of the rules of audit and control is required.
expand_moreicalDin acest motiv, o simplificare a normelor de audit și de control este necesară.
EnglishI believe that this is important for the future of the entire region and beyond.
expand_moreicalCred că acest lucru este important pentru viitorul întregii regiuni şi nu numai.
EnglishI welcome the fact that we have finally come to an agreement on the 2011 budget.
expand_moreicalSalut faptul că, în cele din urmă, am ajuns la un acord privind bugetul pe 2011.
EnglishIn Poland, an initiative of this kind requires the signatures of 100 000 people.
expand_moreicalÎn Polonia o astfel de inițiativă are nevoie de semnătura a 100 000 de persoane.
EnglishIt is also a fact that the Council and the Commission are lagging behind events.
expand_moreicalEste, de asemenea, știut că Consiliul și Comisia au rămas în urma evenimentelor.
EnglishIt is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.
expand_moreicalEpuizarea tuturor căilor de atac interne este de asemenea o condiţie prealabilă.
EnglishMr President, today, the Schengen arrangements are coming under strong pressure.
expand_moreicalDle președinte, astăzi, acordurile Schengen sunt supuse unor presiuni puternice.
EnglishMr Rapkay put forward a number of intelligent arguments which I will not repeat.
expand_moreicalDl Rapkay a prezentat o serie de argumente inteligente pe care nu le voi repeta.
EnglishNo, BIOS does not need to be managed and you do not need to change any settings.
expand_moreicalNu, BIOS-ul nu necesită gestionare și nu este nevoie să modificați nicio setare.
EnglishOnce you save the playlist, it's added to the Playlists category in the library.
expand_moreicalOnce you save the playlist, it's added to the Playlists category in the library.
EnglishOnly they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
expand_moreicalDoar că trebuie să obţină un document care să le dea permisiunea pentru aceasta.
EnglishOver the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
expand_moreicalÎn următoarele câteva luni, va trebui să analizăm dacă putem îndrepta lucrurile.
EnglishSince then, the messages coming from the Yemeni leadership have been less clear.
expand_moreicalDe atunci, mesajele provenite de la conducerea yemenită au fost mai puțin clare.
EnglishThat is why the European Commission should publish evaluations on this question.
expand_moreicalDe aceea, Comisia Europeană ar trebui să publice evaluări asupra acestui aspect.
EnglishThe Commission cannot ignore minimum social standards during these negotiations.
expand_moreicalÎn cadrul acestor negocieri, Comisia nu poate ignora standardele sociale minime.
EnglishThe Commission welcomes the report, which reflects the key issues appropriately.
expand_moreicalComisia salută raportul care reflectă aspectele principale în mod corespunzător.
EnglishThe Euro-sceptic argument I do not expect will have much traction in this House.
expand_moreicalNu mă aştept ca argumentul eurosceptic să aibă un răsunet în această instituţie.
EnglishThe Persian Gulf countries are extremely important players in the peace process.
expand_moreicalȚările din Golful Persic sunt actori deosebit de importanți în proces

bear Română traducere
bear {substantiv}

RO

 urs


to bear {vb.}

RO

 a purta

 a duce

 a face

 a face

 a suporta

 a duce

 a produce

 a pătimi

 a sprijini

 a suferi
 a îndura

 a tolera

 a mistui

 a răbda

 a căra

 a susține

 a îndura

 Traducere

 Sinonime
TRADUCERI & EXEMPLE

EN bear
play_circle_outline
{substantiv}
1. Zoologie
bear

play_circle_outline
urs {m} [zool.]

more_verticalIn the example, you can see the cursor after the "r" in "bear."

expand_moreicalÎn exemplu, cursorul se observă după „s” de la „urs”.

EN to bear
play_circle_outline
[bore; bare|borne; born] {verb}
to bear (dar şi: to carry, to carry along, to drive, to wear)

play_circle_outline
a purta {vb.}

more_verticalThe Commission must now bear the overall responsibility again.

expand_moreicalComisia este din nou pusă în situaţia de a purta întreaga responsabilitate.

to bear

play_circle_outline
a duce {vb.} (a purta)

more_verticalI am convinced that this new initiative will bear fruit in preserving jobs and that it will
create new jobs too.

expand_moreicalSunt convins că această nouă iniţiativă va fi benefică pentru menţinerea locurilor de
muncă şi va duce şi la crearea de noi locuri de muncă.

to bear (dar şi: to make, to produce, to yield)

play_circle_outline
a face {vb.} (a rodi)

more_verticalLet us be clear: to do so, we need to bear in mind three things.

expand_moreicalSă clarificăm lucrurile: pentru a face acest lucru, trebuie să reținem trei lucruri.

to bear (dar şi: to be made, to do)

play_circle_outline
a face {vb.}

more_verticalLet us be clear: to do so, we need to bear in mind three things.

expand_moreicalSă clarificăm lucrurile: pentru a face acest lucru, trebuie să reținem trei lucruri.

to bear (dar şi: to abide, to endure, to suffer, to support)
play_circle_outline
a suporta {vb.}

more_verticalThis means that young people bear the brunt of adjustment.

expand_moreicalAceasta înseamnă că tinerii suportă povara ajustării.

to bear

play_circle_outline
a duce {vb.} (a suporta)

more_verticalI am convinced that this new initiative will bear fruit in preserving jobs and that it will
create new jobs too.

expand_moreicalSunt convins că această nouă iniţiativă va fi benefică pentru menţinerea locurilor de
muncă şi va duce şi la crearea de noi locuri de muncă.

to bear (dar şi: to bring forth, to give rise to, to produce, to yield)

play_circle_outline
a produce {vb.}

to bear (dar şi: to endure, to suffer, to undergo, to be tortured/tormented)

play_circle_outline
a pătimi {vb.}

to bear (dar şi: to buttress, to prop up, to support, to support each other)

play_circle_outline
a sprijini {vb.}

Thus, we should bear all this in mind and it is therefore incumbent on us to support this directive.

expand_moreicalPrin urmare, ar trebui să avem în vedere toate aceste lucruri şi ne revine aşadar
datoria de a sprijini această directivă.

to bear (dar şi: to abide, to allow, to endure, to feel pain)

play_circle_outline
a suferi {vb.}

to bear (dar şi: to abide, to endure, to undergo, to aby)

play_circle_outline
a îndura {vt.}

Solidarity needs to go out to those who deserve protection but also, for the first time, solidarity with
those countries bearing a disproportionate burden.

expand_moreicalSolidaritatea trebuie să se îndrepte către cei care au nevoie de protecţie, dar, pentru
prima oară, solidaritate şi cu acele ţări care îndură o sarcină disproporţionată.

to bear (dar şi: to admit, to allow, to endure, to permit)

play_circle_outline
a tolera {vb.}

to bear (dar şi: to stand)

play_circle_outline
a mistui {vb.} (a suporta)

to bear (dar şi: to accept, to admit, to allow, to endure)

play_circle_outline
a răbda {vb.}

to bear (dar şi: to carry)

play_circle_outline
a căra {vt.}

to bear (dar şi: to affirm, to allege, to assert, to back up)

play_circle_outline
a susține {vb.}

more_verticalWith the same amount of funds, the European budget can bear a much greater volume
of investment and, at the same time, these joint instruments relieve the capital constraint on the EIB.
expand_moreicalCu aceleași fonduri, bugetul european poate susține mult mai multe investiții și,
totodată, aceste instrumente comune reduc constrângerile de capital impuse BEI.

to bear (dar şi: to endure, to experience, to suffer, to take pity on)

play_circle_outline
a îndura {vb.}

Solidarity needs to go out to those who deserve protection but also, for the first time, solidarity with
those countries bearing a disproportionate burden.

expand_moreicalSolidaritatea trebuie să se îndrepte către cei care au nevoie de protecţie, dar, pentru
prima oară, solidaritate şi cu acele ţări care îndură o sarcină disproporţionată.

SINONIME

beat Română traducere
beat {substantiv}
RO
 ritm

 lovitură (bătaie)

 caier (de cânepă)

 timp


 măsură


 puls


to beat {vb.}
RO
 a bate

 a bate

 a bate

 a bate
 a bate

 a bate

 a bate

 a zvâcni

 a da

 a pulsa

 a lovi

 a ticăi

 a cetlui

 a funcționa

 a răzbi

 a tăcăi

RObeat Engleză traducere
beat {adj. m.}
EN
 drunk

 tipsy

 fuddled

 intoxicated

 boozy

 drunken

 flustered

 screwed
 mellow
 cockeyed

 giddy

 groggy

 tight

 squiffy

 befuddled

 sozzled

 under the table

 elevated

 mellow


 Traducere
 Sinonime
TRADUCERI & EXEMPLE
EN beat
play_circle_outline
{substantiv}
1. general
2. Muzică
3. Medicină

1. general
beat (dar şi: musical rhythm, pace, rhythm)
play_circle_outline
ritm {n}
beat (dar şi: beating)
play_circle_outline
lovitură (bătaie) {f}
beat (dar şi: hemp bundle)
play_circle_outline
caier (de cânepă) {n}
beat (dar şi: measure, movement)
play_circle_outline
timp {m}
2. Muzică
beat (dar şi: bar)
play_circle_outline
măsură {f} [muz.]
During the same period, around 300 Hungarians were beaten in Serbia without any legal
repercussions.
expand_moreicalÎn aceeaşi perioadă, în jur de 300 de maghiari au fost bătuţi în Serbia fără să se ia
nicio măsura legală.
3. Medicină
beat (dar şi: pulsation, pulse)
play_circle_outline
puls {n} [med.]

EN to beat
play_circle_outline
[beat|beaten; beat] {verb}
to beat (dar şi: to patter)
play_circle_outline
a bate {vb.} (despre ploaie)
more_verticalBy contrast, China is well on course to beat us when it comes to energy efficiency and
resource efficiency.
expand_moreicalÎn schimb, China este pe drumul cel bun pentru a ne batecând vine vorba despre
eficiență energetică și eficiență a resurselor.
to beat (dar şi: to hit, to spank, to strike, to tap)
play_circle_outline
a bate {vt.}
more_verticalBy contrast, China is well on course to beat us when it comes to energy efficiency and
resource efficiency.
expand_moreicalÎn schimb, China este pe drumul cel bun pentru a ne batecând vine vorba despre
eficiență energetică și eficiență a resurselor.
to beat (dar şi: to strike)
play_circle_outline
a bate {vb.} (a lovi)
more_verticalBy contrast, China is well on course to beat us when it comes to energy efficiency and
resource efficiency.
expand_moreicalÎn schimb, China este pe drumul cel bun pentru a ne batecând vine vorba despre
eficiență energetică și eficiență a resurselor.
to beat (dar şi: to throb)
play_circle_outline
a bate {vb.} (despre puls)
more_verticalBy contrast, China is well on course to beat us when it comes to energy efficiency and
resource efficiency.
expand_moreicalÎn schimb, China este pe drumul cel bun pentru a ne batecând vine vorba despre
eficiență energetică și eficiență a resurselor.
to beat (dar şi: to cob, to wipe, to wallop, to larrup)
play_circle_outline
a bate {vb.} (pe cineva)
more_verticalBy contrast, China is well on course to beat us when it comes to energy efficiency and
resource efficiency.
expand_moreicalÎn schimb, China este pe drumul cel bun pentru a ne batecând vine vorba despre
eficiență energetică și eficiență a resurselor.
to beat (dar şi: to defeat, to overcome)
play_circle_outline
a bate {vb.} (a învinge)
more_verticalBy contrast, China is well on course to beat us when it comes to energy efficiency and
resource efficiency.
expand_moreicalÎn schimb, China este pe drumul cel bun pentru a ne batecând vine vorba despre
eficiență energetică și eficiență a resurselor.
to beat (dar şi: to pulsate, to throb)
play_circle_outline
a bate {vb.} (despre inimă)
more_verticalBy contrast, China is well on course to beat us when it comes to energy efficiency and
resource efficiency.
expand_moreicalÎn schimb, China este pe drumul cel bun pentru a ne batecând vine vorba despre
eficiență energetică și eficiență a resurselor.
to beat (dar şi: to spring up, to start, to throb, to twitch)
play_circle_outline
a zvâcni {vb.}
to beat
play_circle_outline
a da {vb.} (a bate)
to beat (dar şi: to pulsate, to pulse, to throb)
play_circle_outline
a pulsa {vb.}
to beat (dar şi: to assail, to attack, to clap, to clobber)
play_circle_outline
a lovi {vb.}
to beat (dar şi: to throb, to tick, to worry)
play_circle_outline
a ticăi {vb.}
to beat
play_circle_outline
a cetlui {vb.} (a bate)
to beat
play_circle_outline
a funcționa {vb.} (despre inimă)
to beat (dar şi: to be heard, to defeat, to overcome)
play_circle_outline
a răzbi {vb.}
to beat (dar şi: to tick, to peck, to go tick-tack)
play_circle_outline
a tăcăi {vb.}

RO beat
play_circle_outline
{adjectiv masculin}
beat (dar şi: candriu (beat), băut, obosită, matol)

play_circle_outline
drunk {adj.}
beat (dar şi: afumat, cherchelit, ameţit, turmentat)

play_circle_outline
tipsy {adj.}
beat (dar şi: ameţit)

play_circle_outline
fuddled {adj.} [colocv.]
beat (dar şi: ameţit, turmentat)

play_circle_outline
intoxicated {adj.}
beat (dar şi: afumat, aburit, cherchelit, pilit)

play_circle_outline
boozy {adj.} [colocv.]
beat (dar şi: bețiv)
play_circle_outline
drunken {adj.}
beat (dar şi: ameţit)

play_circle_outline
flustered {adj.}
beat

play_circle_outline
screwed {adj.} [engl.-brit.] [argou]
beat (dar şi: amabil, prietenos, delicat, sentimental)

play_circle_outline
mellow {adj.}
beat (dar şi: intoxicat, șașiu)

play_circle_outline
cockeyed {adj.} [engl.-amer.] [colocv.]
beat (dar şi: năuc, zăpăcit, împrăştiat (zăpăcit), ameţit)

play_circle_outline
giddy {adj.}
beat (dar şi: amețit, nesigur pe picioare)

play_circle_outline
groggy {adj.}
beat

play_circle_outline
tight {adj.} [arh.]
trending_flat
"foarte"
beat (dar şi: ameţit)

play_circle_outline
squiffy {adj.}
trending_flat
"ameţit"
beat (dar şi: capiu)
play_circle_outline
befuddled {adj.}
beat

play_circle_outline
sozzled {adj.} [colocv.]
trending_flat
"sub masă"
beat

play_circle_outline
under the table {adj.} [argou] [expr.]
trending_flat
"nu foarte"
beat

play_circle_outline
elevated {adj.} [argou]
beat

play_circle_outline
mellow {adj.} [argou]

beaten Română traducere
beaten {adj.}
RO
 uzat

 bătătorit


to beat {vb.}
RO
 a bate

 a bate

 a bate
 a bate

 a bate

 a bate

 a bate

 a funcționa

 a răzbi

 a tăcăi

 a zvâcni

 a da

 a pulsa

 a lovi

 a ticăi

 a cetlui


 Traducere
TRADUCERI & EXEMPLE
EN beaten
play_circle_outline
{adjectiv}
beaten (dar şi: decrepit, shabby, worn-out)
play_circle_outline
uzat {adj. m.}
beaten (dar şi: trodden)
play_circle_outline
bătătorit {adj. m.}

EN to beat
play_circle_outline
[beat|beaten; beat] {verb}
to beat (dar şi: to cob, to wipe, to wallop, to larrup)
play_circle_outline
a bate {vb.} (pe cineva)
more_verticalBy contrast, China is well on course to beat us when it comes to energy efficiency and
resource efficiency.
expand_moreicalÎn schimb, China este pe drumul cel bun pentru a ne batecând vine vorba despre
eficiență energetică și eficiență a resurselor.
to beat (dar şi: to defeat, to overcome)
play_circle_outline
a bate {vb.} (a învinge)
more_verticalBy contrast, China is well on course to beat us when it comes to energy efficiency and
resource efficiency.
expand_moreicalÎn schimb, China este pe drumul cel bun pentru a ne batecând vine vorba despre
eficiență energetică și eficiență a resurselor.
to beat (dar şi: to pulsate, to throb)
play_circle_outline
a bate {vb.} (despre inimă)
more_verticalBy contrast, China is well on course to beat us when it comes to energy efficiency and
resource efficiency.
expand_moreicalÎn schimb, China este pe drumul cel bun pentru a ne batecând vine vorba despre
eficiență energetică și eficiență a resurselor.
to beat (dar şi: to patter)
play_circle_outline
a bate {vb.} (despre ploaie)
more_verticalBy contrast, China is well on course to beat us when it comes to energy efficiency and
resource efficiency.
expand_moreicalÎn schimb, China este pe drumul cel bun pentru a ne batecând vine vorba despre
eficiență energetică și eficiență a resurselor.
to beat (dar şi: to hit, to spank, to strike, to tap)
play_circle_outline
a bate {vt.}
more_verticalBy contrast, China is well on course to beat us when it comes to energy efficiency and
resource efficiency.
expand_moreicalÎn schimb, China este pe drumul cel bun pentru a ne batecând vine vorba despre
eficiență energetică și eficiență a resurselor.
to beat (dar şi: to strike)
play_circle_outline
a bate {vb.} (a lovi)
more_verticalBy contrast, China is well on course to beat us when it comes to energy efficiency and
resource efficiency.
expand_moreicalÎn schimb, China este pe drumul cel bun pentru a ne batecând vine vorba despre
eficiență energetică și eficiență a resurselor.
to beat (dar şi: to throb)
play_circle_outline
a bate {vb.} (despre puls)
more_verticalBy contrast, China is well on course to beat us when it comes to energy efficiency and
resource efficiency.
expand_moreicalÎn schimb, China este pe drumul cel bun pentru a ne batecând vine vorba despre
eficiență energetică și eficiență a resurselor.
to beat
play_circle_outline
a funcționa {vb.} (despre inimă)
to beat (dar şi: to be heard, to defeat, to overcome)
play_circle_outline
a răzbi {vb.}
to beat (dar şi: to tick, to peck, to go tick-tack)
play_circle_outline
a tăcăi {vb.}
to beat (dar şi: to spring up, to start, to throb, to twitch)
play_circle_outline
a zvâcni {vb.}
to beat
play_circle_outline
a da {vb.} (a bate)
to beat (dar şi: to pulsate, to pulse, to throb)
play_circle_outline
a pulsa {vb.}
to beat (dar şi: to assail, to attack, to clap, to clobber)
play_circle_outline
a lovi {vb.}
to beat (dar şi: to throb, to tick, to worry)
a ticăi {vb.}
to beat
a cetlui {vb.} (a bate)
EXEMPLE DE UTILIZARE
Exemple de utilizare pentru "beaten" în română
Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil
de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishReportedly, the refugees are kept in containers in the desert and are often beaten.
expand_moreicalSe pare că refugiații sunt ținuți în containere în deșert și sunt adesea bătuți.
EnglishWe ought to pay a great deal more attention to people who have beaten cancer.
expand_moreicalTrebuie să acordăm mult mai multă atenţie oamenilor care au învins cancerul.
EnglishThe monks who sought refuge in the nearby Phuoc Hue temple were beaten up.
expand_moreicalCălugării care au căutat un refugiu în templul apropiat Phuoc Hue au fost bătuţi.
EnglishThe hostage takers have shown no scruples and have already beaten or shot some people.
expand_moreicalRăpitorii sunt lipsiți de moralitate și au bătut și împușcat deja o parte din oameni.
EnglishShe was abused once more a year ago - robbed, beaten and raped.
expand_moreicalAceasta a fost abuzată încă o dată acum un an - jefuită, bătută şi apoi violată.
EnglishWe have also beaten the English, the French, the Italians and the Scottish.
expand_moreicalI-am învins şi pe englezi, pe francezi, pe italieni şi pe scoţieni.
EnglishCommissioner McCreevy brought up 15% and was then beaten down to 5% by the industry.
expand_moreicalComisarul McCreevy a propus 15% şi a fost determinat de industrie să reducă
procentul până la 5%.
EnglishWhen the coalition was in power, I myself was beaten by the police during an opposition
protest.
expand_moreicalŞi eu am fost bătut de poliţie în timpul unui protest al opoziţiei, când coaliţia era la
putere.
EnglishDuring the same period, around 300 Hungarians were beatenin Serbia without any legal
repercussions.
expand_moreicalÎn aceeaşi perioadă, în jur de 300 de maghiari au fost bătuţi în Serbia fără să se ia
nicio măsura legală.
EnglishI know that you secretly hope that my record of 900 amendments voted on in one hour will
never be beaten!
expand_moreicalŞtiu că, în secret, speraţi ca recordul meu de 900 de amendamente votate în
decurs de o oră să nu fie doborât niciodată!
EnglishIt is true that it was a very sad result for the hero of 2004, Victor Yushchenko, to be beaten in
the first ballot.
expand_moreicalEste adevărat că pentru eroul din 2004, Victor Yushchenko, a fost un rezultat trist
să fie învins în prima rundă de vot.
EnglishThe economic crisis has not been beaten.
expand_moreicalCriza economică nu a fost încă înfrântă.
EnglishTwo witnesses claim they were beaten and mistreated and forced to sign statements which
they later immediately withdrew.
expand_moreicalDoi martori susţin că au fost bătuţi, maltrataţi şi forţaţi să semneze declaraţii pe
care le-au retras imediat după aceea.
EnglishThese are also people that cannot bear to be beaten indemocratic elections, and then refuse
any form of handshake or contact.
expand_moreicalAceste persoane nu suportă să fie învinse în alegerile democratice şi apoi refuză
orice formă de strângere de mână sau de contact.
EnglishPeople are killed in labour camps in China, people are beatenwith cudgels, they are
imprisoned, freedom of speech is stifled, there is censorship.
expand_moreicalOamenii sunt ucişi în lagărele de muncă din China, sunt bătuţi cu bâte şi închişi,
libertatea de expresie este sugrumată, există cenzură.
EnglishChina is beaten only by Iran when it comes to the execution of juveniles, and killing children
cannot be justified under any circumstances.
expand_moreicalChina este depăşită doar de Iran când vine vorba despre executarea tinerilor, iar
uciderea copiilor nu poate fi justificată în nicio circumstanţă.
EnglishIt must also negotiate with its individual lenders to establish concrete proposals and ideas
about how this crisis can be beaten.
expand_moreicalVa trebui, de asemenea, să negocieze cu creditorii ei individuali pentru a elabora
propuneri și idei concrete asupra modului în care poate fi învinsă criza.
EnglishHe turned himself in to the police, after his family members were beaten, arrested, and
detained, and staff members of his organisation went into hiding.
expand_moreicalS-a predat poliției, după ce membrii familiei sale au fost bătuți, arestați și deținuți,
iar personalul organizației sale s-a ascuns.
EnglishRights first and then economic and trade relations, otherwise we Europeans must consider
ourselves beaten as well.
expand_moreicalÎn primul rând, trebuie să avem în vedere drepturile omului și abia pe urmă relațiile
economice și comerciale, altfel și noi, ca europeni, trebuie să ne considerăm învinși.
EnglishHowever, we must not allow people who do not want to sign a petition calling for the abolition
of these measures to bebeaten and harassed.
expand_moreicalCu toate acestea, nu trebuie să permitem ca persoanele care nu doresc să
semneze o petiție pentru abolirea acestor măsuri să fie bătute și hărțuite.