You are on page 1of 5

Proceduri privind asocierile în participaţie

 Scopul procedurii

Scopul acestei proceduri este:

o stabilirea documentelor necesare înregistrării în contabilitate a operaţiunilor rezultate din
asocierile în participaţie;
o înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor rezultate din asocierile în participaţie.

 Domeniul

Procedura se aplică la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor ce decurg din asocierile în
participaţie de către persoanele din cadrul compartimentului financiar-contabil.

 Reglementări aplicabile

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.M.F.P. nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 O.M.F.P. nr. 2.634/2015.

 Descrierea procedurii

Evidenţa asocierii în participaţie se organizează atât la nivelul asocierii, cât şi în contabilitatea
fiecărui coparticipant.

Evidenţa decontărilor din operaţiuni în asocieri în participaţie, respectiv a decontării
cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în asocieri în participaţie, precum şi a sumelor virate
între coparticipanţi, se realizează cu ajutorul contului Decontări din operaţii în participaţie.

Dacă societatea este desemnată pentru conducerea evidenţei asocierii în participaţie, atât
evidenţa contabilă, cât şi balanţa de verificare aferentă vor fi distincte de cele corespunzătoare
activităţii proprii şi se vor respecta următoarele reguli:

Imobilizările corporale şi necorporale puse la dispoziţia asocierii sunt cuprinse în evidenţa
contabilă a celui care le deţine în proprietate.

Imobilizările corporale aportate sunt utilizate numai în scopul activităţii desfăşurate de asocierea
în participaţie.

Asocierea în participaţie înregistrează amortizarea imobilizărilor transmise de către fiecare
asociat proprietar al imobilizării, şi o transmite fiecărui asociat pe bază de decont, proporţional cu cota
de participare a fiecăruia.

 Cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participaţie se
contabilizează distinct de către unul din asociaţi, conform prevederilor contractului de
asociere.
 La sfârşitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile înregistrate pe naturi se transmit
pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.
La data bilanţului, bunurile de natura stocurilor, creanţelor, disponibilităţilor, precum şi a
datoriilor asocierii în participaţie, se înscriu în situaţiile financiare anuale ale asociatului care
conduce evidenţa asocierii.
 Entitatea organizează distinct contabilitatea asocierii în participaţie de contabilitatea proprie.
 Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor rezultate din activitatea asocierii se efectuează în
funcţie de proporţia deţinută de fiecare asociat în cadrul asocierii în participaţie.
 Pentru repartizarea veniturilor și cheltuielilor din activitatea de asociere societatea
întocmeşte Decontul pentru operaţiuni în participaţie.

Decontul se întocmeşte de către unitatea care ţine contabilitatea asocierilor în participaţie, lunar,
în două exemplare, pe fiecare coparticipant, cu veniturile şi cheltuielile ce revin acestuia, pentru
înregistrarea în contabilitatea proprie, potrivit cotelor prevăzute în contractele de asociere încheiate.

Cheltuielile şi veniturile vor fi grupate pe conturi din clasele de conturi de cheltuieli şi venituri.

În decont se înscriu şi alte transferuri, reprezentând valoarea mijloacelor băneşti, a profitului
realizat, amortizarea mijloacelor fixe şi alte sume rezultate din operaţiunile în participaţie.

Exemplarul 1 circulă la beneficiar, la compartimentul financiar-contabil;
Exemplarul 2 circulă la compartimentul care ţine contabilitatea operaţiunilor în participaţie şi
care întocmeşte decontul.

Se arhivează:
- la beneficiar, la compartimentul financiar-contabil;
- la emitent, la compartimentul financiar-contabil.

Înregistrarea în contabilitate a operaţiilor ce decurg din asocierile în participaţie

 înregistrarea aportului fiecărui asociat:

% = 458/analitic asociat
Decontări din operaţiuni în
5311
participaţie
Casa în lei
3xx
Conturi de stocuri şi producţie
în curs de execuţie
2xx
Conturi de imobilizări

Înregistrarea operaţiilor, cheltuielilor şi veniturilor obţinute din asociere

 înregistrarea achiziţiei de mărfuri:
% = 401
371 Furnizori
Mărfuri
4426
TVA deductibilă

 înregistrarea veniturilor din vânzarea mărfurilor:

411 = %
Clienţi 707
Venituri din vânzarea
mărfurilor
4427
TVA colectată

 încasarea clienţilor:

5121/5311 = 4111
Conturi la bănci în lei/Casa în
Clienţi
lei

 plata furnizorilor:

401 = 5121/5311
Conturi la bănci în lei/Casa în
Furnizori
lei

 înregistrarea descărcării de gestiune a mărfurilor vândute:

607 = 371
Cheltuieli privind mărfurile Mărfuri

 înregistrarea amortizării imobilizărilor aportate în cadrul asocierii în participaţie, transmisă de
proprietar:

6811 = 458/analitic asociat
Cheltuieli de exploatare
Decontări din operaţiuni în
privind amortizarea
participaţie
imobilizărilor

 înregistrarea altor cheltuieli diverse:

% = 4xx, 5xx
601, 602, 604, 611, 612, 613,
Conturi de terți, Conturi de
621, 622, 627, 625, 626, 635,
trezorerie
658, 666, 665
4426
TVA deductibilă

 înregistrarea altor venituri obţinute:

4xx, 5xx = 704, 706, 708, 758, 766, 765

Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor din asociere, către asociaţi pe bază de decont
proportional cu cota de participare a fiecărui asociat.
Suma preluată din conturile de venituri aferentă asociatului se determină prin înmulţirea cotei
de participare a asociatului la asocierea în participaţie cu rulajul fiecărui cont.

 repartizare venituri:

% = 458/ analitic asociat
Decontări din operaţiuni în
707
participaţie
Venituri din vânzarea
mărfurilor
706, 704, 708, 758, 766, 765

 repartizare cheltuieli:

458/ analitic asociat = %
Decontări din operaţii în
607
participaţie
Cheltuieli privind mărfurile
6811
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizărilor
601, 602, 604, 611, 612, 613,
621, 622, 627, 625, 626, 635,
658, 666, 665

Înregistrarea la fiecare asociat cu ajutorul contului 458/analitic asociere, a cheltuielilor şi
veniturilor transmise pe bază de decont

 preluarea veniturilor din asociere în valoarea cuvenită, conform procentului de aport şi
decontului transmis de asociere:

458 = 7xx
Decontări din operaţiuni în Conturi de venituri
participaţie/asociere
 preluarea cheltuielilor din asociere în valoarea cuvenită, conform procentului de aport şi
decontului transmis de asociere:

% = 458/asociere
Decontări din operaţiuni în
607
participaţie
Cheltuieli privind mărfurile
6811
Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor
601, 602, 604, 611, 612, 613,
621, 622, 627, 625, 626, 635,
658, 666, 665

După înregistrarea tuturor veniturilor şi cheltuielilor atât din activitatea proprie, cât şi din
asociere, la nivelul fiecărei entităţi va fi stabilit rezultatul contabil şi cel fiscal.
Impozitul pe profit se plăteşte individual de către asociaţi, în funcţie de rezultatul fiscal obţinut
la nivelul fiecăruia.
Asocierea nu are sarcina calculării şi plăţii impozitului pe profit.

▪ Persoane responsabile

Directorul financiar contabil:
- organizarea şi conducerea contabilităţii;
- verificarea întocmirii documentelor aferente operaţiunilor în participaţie;
- verificarea şi semnarea decontului întocmit de societate dacă aceasta ţine evidenţa asocierii;
- verificarea înregistrării în contabilitate a operaţiunilor ce decurg din asocierile în participaţie;
- urmărirea respectării prezentei proceduri;
- urmărirea revizuirii în timp a procedurii, în funcţie de schimbările reglementărilor utilizate.

Personalul Biroului Contabilitate:
- întocmirea deconturilor aferente asocierilor în participaţie;
- contabilizarea operaţiunilor aferente asocierilor în participaţie;
- respectarea procedurii de lucru;
- propunerea de modificare a procedurii în funcţie de modificările legislaţiei în domeniu.

 Dispoziţii finale

Procedura va fi adusă la cunoştinţă personalului care execută activitatea respectivă.
Procedura intră în vigoare la data de .................. .