You are on page 1of 3

Procedura pentru clasificarea şi

înregistrarea contractelor de leasing

 Scopul procedurii

Scopul acestei proceduri este:

o stabilirea regulilor pentru completarea documentelor justificative care stau la baza
înregistrării în contabilitate şi în gestiune a bunurilor de natura imobilizărilor corporale şi
necorporale care fac obiectul contractelor de leasing;
o înregistrarea în contabilitate a operaţiilor aferente contractelor de leasing.

 Domeniul

Procedura se aplică la încheierea contractelor de leasing, recepţia, scoaterea din gestiune a
bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing, de către persoanele din cadrul compartimentelor
tehnic, informatic şi financiar-contabil.

 Reglementări aplicabile

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.M.F.P. nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 O.M.F.P. nr. 2.634/2015.

 Descrierea procedurii

În funcţie de natura contractului de leasing, operaţional sau financiar, bunurile ce fac obiectul
acestor contracte se vor înregistra distinct în gestiunea şi contabilitatea locatarului.

Leasing financiar

A. Documentele justificative

 Recepţia bunurilor de natura imobilizărilor ce fac obiectul unui contract de leasing se
realizează pe baza următoarelor documente justificative:

▪ Aviz de însoţire

▪ Proces-verbal de recepţie

 Înregistrarea intrării în gestiune a imobilizărilor se face de către gestionar prin completarea:

▪ Registrului numerelor de inventar

▪ Fişa mijlocului fix

B. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor aferente contractelor de leasing
Înregistrările au la bază prevederile contractelor de leasing încheiate cu locatorul, anexele,
graficul de rambursare.
Înregistrarea ratelor se face pe baza facturilor aferente primite.

 Înregistrarea facturilor pentru taxe şi cheltuieli încorporabile în valoarea activului, dacă se
facturează anterior primirii bunului:

223 = 404
Instalaţii tehnice și mijloace
Furnizori de imobilizări
de transport

 Înregistrarea comisionului de administrare:

% = 401
suma aferentă lunii
628 Furnizori
curente
Alte cheltuieli cu
serviciile executate de
terţi
suma aferentă
471
perioadelor viitoare
Cheltuieli înregistrate
în avans

 Înregistrarea recepţiei mijlocului fix şi a datoriei aferente leasingului:

21x = 167
Alte împrumuturi şi datorii
Imobilizări corporale
asimilate

 Înregistrarea cheltuielilor încorporabile:

21x = 223
Instalaţii tehnice și mijloace de
Imobilizări corporale
transport
 Înregistrarea facturii de la locator:

% = 404
Furnizori de
167
imobilizări
Alte împrumuturi şi
datorii asimilate
666
Cheltuieli privind
dobânzile
4426 aferente ratei de capital
TVA colectată

 Locatarul înregistrează lunar amortizarea mijlocului fix achiziţionat. Amortizarea se determină
în funcţie de durata de viaţă determinată pentru imobilizare:

6811 = 281
Cheltuieli de exploatare
Amortizări privind
privind amortizarea
imobilizările corporale
imobilizărilor

 Persoane responsabile

Directorul financiar contabil:
- organizarea şi conducerea contabilităţii;
- verificarea articolelor contabile aferente contractului de leasing;
- urmărirea respectării prezentei proceduri;
- urmărirea revizuirii în timp a procedurii, în funcţie de schimbările reglementărilor utilizate.

Personalul Biroului Contabilitate:
- primirea spre operare a contractelor de leasing, facturi, procese-verbale;
- contabilizarea operaţiunilor aferente leasingului;
- respectarea procedurii de lucru;
- propunerea de modificare a procedurii în funcţie de modificările legislaţiei în domeniu.

 Dispoziţii finale

Procedura va fi adusă la cunoştinţă personalului care execută activitatea respectivă.
Procedura intră în vigoare la data de ................... .