You are on page 1of 3

Procedura de corectare a erorilor contabile

 Scopul procedurii

Scopul acestei proceduri este:

 stabilirea documentelor care stau la baza corectării unor erori contabile;
 înregistrarea în contabilitate a corectării erorilor.

 Domeniul

Procedura se aplică la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de corectare a unor erori contabile.

 Reglementări aplicabile
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.M.F.P. nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 O.M.F.P. nr. 2.634/2015.

 Descrierea procedurii

Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor.

La momentul descoperirii unei erori de natură financiar-contabilă, serviciul financiar întocmeşte un referat în
care se prezintă:
 perioada din care provine eroarea;
 natura erorii (factura neînregistrată sau înregistrată eronat, documente omise, erori de calcule etc.);
 suma totală ce urmează a afecta contul de profit şi pierdere;
 modul de efectuare a corecţiei:

 dacă provine din perioada curentă prin contul de cheltuială sau venit corespunzător;
 dacă provine din perioadele anterioare, pe seama contului de rezultat reportat sau pe seama
contului de profit şi pierdere în funcţie de politicile contabile adoptate şi de caracterul
semnificativ sau nesemnificativ al acestora.

- efectul asupra rezultatului (dacă are lor o reducere sau o majorare a rezultatului curent sau reportat);
- efectul asupra impozitului pe profit de plătit, calculul eventualelor majorări şi penalizări de întârziere;
- conturile bilanţiere afectate.

Referatul se prezintă directorului economic.

Directorul economic verifică datele prezentate în referat, concordanţa corecţiilor efectuate cu politicile contabile
aprobate prin manualul de politici contabile şi dispune înregistrarea în contabilitate a corecţiei erorii.

În măsura în care se apreciază că aceste erori sunt semnificative, este necesară întocmirea unei note la situaţiile
financiare anuale aferente anului în care se efectuează corecţia în care sunt prezentate toate informaţiile necesare unei
bune înţelegeri a naturii erorii, modului cum a fost corectată şi efectului asupra contului de profit şi pierdere, precum şi a
bilanţului.

În notele la situaţiile financiare anuale se prezintă informaţii comparative referitoare la poziţia financiară şi
performanţa financiară, respectiv modificarea poziţiei financiare.
Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină modificarea situaţiilor financiare ale
acelor exerciţii.

Pentru perioadele anterioare pentru care rezultă diferente de impozit pe profit/venit se depun declaraţii
rectificative aferente impozitului.

În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată, aceasta trebuie acoperită înainte de
efectuarea oricărei repartizări de profit.

Înregistrarea în contabilitate a corectării erorilor

Aferente exerciţiului curent sau aferente unor exerciţii anterioare care se pot corecta pe seama contului de profit
şi pierdere

- dacă eroarea este de natura unei cheltuieli neînregistrate, se înregistrează pe seama contului de cheltuieli
corespunzător şi a elementului de bilanţ aferent:

6xx = 2xx, 3xx, 4xx, 5xx

 dacă eroarea este de natura unui venit neînregistrat, se înregistrează pe seama contului de venit corespunzător şi
a elementului de bilanţ aferent:

3xx, 4xx, 5xx = 7xx

 Înregistrarea unei diferenţe de impozit pe profit de plătit:

691 = 441
Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit/venit

 Înregistrarea unor majorări şi penalităţi aferente:

6581 = 4481
Despăgubiri, amenzi şi penalităţi Alte datorii faţă de bugetul statului

 Aferente exerciţiilor anterioare care se corectează pe seama rezultatului reportat

 dacă eroarea este de natura unei cheltuieli neînregistrate, se înregistrează pe seama contului de rezultat reportat
şi a elementului de bilanţ aferent:

1174 = 2xx, 3xx, 4xx, 5xx
Rezultatul reportat provenit din
corectarea erorilor contabile

 dacă eroarea este de natura unui venit neînregistrat, se înregistrează pe seama contului de rezultat reportat şi a
elementului de bilanţ aferent:

3xx, 4xx, 5xx = 7xx

 Înregistrarea unei diferenţe de impozit pe profit de plătit:

1174 = 441
Rezultatul reportat provenit din
Impozitul pe profit/venit
corectarea erorilor contabile

 Înregistrarea unor majorări şi penalităţi aferente:
% = 4481
Alte datorii faţă de aferente perioadelor
1174
bugetul statului anterioare
Rezultatul reportat
provenit din corectarea
erorilor contabile
aferente exerciţiului
6581
curent
Despăgubiri, amenzi şi
penalităţi

 Persoane responsabile

Directorul financiar contabil:
 organizarea şi conducerea contabilităţii;
 verificarea îndeplinirii condiţiilor legale pentru repartizarea profitului în condiţiile în care corectarea erorilor
generează pierdere;
 semnarea deconturilor rectificative;
 urmărirea respectării prezentei proceduri;
 urmărirea revizuirii în timp a procedurii, în funcţie de schimbările reglementărilor utilizate.

Personalul Biroului Contabilitate:
 întocmirea documentelor necesare pentru înregistrarea corectării erorilor;
 contabilizarea operaţiunilor de corectare a unor erori;
 întocmirea declaraţiilor şi deconturilor fiscale rectificative necesare;
 respectarea procedurii de lucru;
 propunerea de modificare a procedurii în funcţie de modificările legislaţiei în domeniu.

 Dispoziţii finale

Procedura va fi adusă la cunoştinţă personalului care execută activitatea respectivă.
Procedura intră în vigoare la data de ...................