You are on page 1of 4

Procedura de gestionare a casieriei

 Scopul procedurii

Scopul acestei proceduri este:

 stabilirea regulilor pentru completarea documentelor justificative care stau la baza
înregistrării în contabilitate şi în gestiune a numerarului;
 înregistrarea în contabilitate a operaţiilor cu numerar astfel încât:
 să se reflecte toate intrările şi ieşirile de numerar, soldul la zi al casieriei;
 să se asigure datele necesare efectuării inventarierii patrimoniului.

 Domeniul

Procedura se aplică la încasările şi plăţile efectuate cu numerar de către persoanele din cadrul
compartimentului financiar-contabil şi casierie.

 Reglementări aplicabile

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.M.F.P. nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 O.M.F.P. nr. 2.634/2015.

 Descrierea procedurii

A. Documentele justificative

 Chitanţa

În condiţiile în care sumele înscrise în chitanţă sunt aferente livrărilor de bunuri sau prestărilor
de servicii scutite fără drept de deducere conform prevederilor din Codul fiscal, formularul de
chitanţă este documentul justificativ care stă la baza înregistrării veniturilor în contabilitate.

În condiţiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu prevederile
legale, documentul în baza căruia se înregistrează în contabilitate veniturile aferente încasărilor
zilnice este Raportul fiscal de închidere zilnică, respectiv Registrul special întocmit în condiţiile
defectării aparatelor de marcat electronice fiscale.

 Chitanţa pentru operaţiuni în valută

Se întocmeşte la unităţile care efectuează operaţiuni în valută, în două exemplare, pentru fiecare
sumă în valută, de către casierul unităţii şi se semnează de către acesta.

Se întocmeşte pentru fiecare sumă încasată, de către casierul entităţii şi se semnează de acesta
pentru primirea sumei.

Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, după utilizarea completă a carnetului
(exemplarul 2).

 Dispoziţie de plată/încasare pentru achitarea în numerar a unor sume, potrivit dispoziţiilor
legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, pentru încasarea în
numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare, potrivit
dispoziţiilor legale

Se întocmeşte în unul/două exemplare de către compartimentul financiar-contabil:
- în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispoziţiilor legale, inclusiv a
avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum şi a diferenţei de încasat de către titularul
de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit, pentru procurare de materiale
etc.;
- în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de
exploatare, potrivit dispoziţiilor legale.

Este document justificativ de înregistrare în Registrul de casă şi în contabilitate, în cazul plăţilor
în numerar efectuate fără alt document justificativ.

Se semnează de întocmire la compartimentul financiar-contabil.

Circulă:

- la persoana autorizată să exercite controlul financiar preventiv, pentru viză în cazurile
prevăzute de lege;
- la persoanele autorizate să aprobe încasarea sau plata sumelor respective;
- la casierie, pentru efectuarea operaţiunii de încasare sau plată, după caz, şi se semnează de
casier; în cazul plăţilor se semnează şi de către persoana care a primit suma;
- la compartimentul financiar-contabil, anexă la registrul de casă, pentru efectuarea
înregistrărilor în contabilitate:
- la plătitor.

Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, anexă la registrul de casă.

 Bonul fiscal emis de casa de marcat

Evidenţa încasărilor şi plăţilor în numerar se ţine cu ajutorul registrului de casă, care se
întocmeşte de către casier pe baza documentelor justificative.

 Registrul de casă

Registrul de casă se întocmeşte zilnic, pe baza documentelor justificative de încasări şi plăţi.

Compartimentul financiar-contabil verifică documentele de încasări şi plăţi predate de casier,
precum şi dacă soldul înscris în registrul de casă este stabilit corect.

În cazul operaţiunilor de încasări se verifică dacă sumele înscrise în registrul de casă corespund
cu cele din duplicatele chitanţelor emise, din carnetele de cecuri sau alte documente specifice.

În cazul operaţiunilor de plăţi, se verifică dacă sumele înscrise în registrul de casă corespund cu
cele din documentele prezentate.

B. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor cu numerar

 Ridicarea de numerar de la bancă:

581 = 5121
Viramente interne Conturi la bănci în lei
5311 = 581
Casa în lei Viramente interne

 Depunerea de numerar la bancă:

581 = 5311
Viramente interne Casa în lei

5121 = 581
Conturi la bănci în lei Viramente interne

 Achiziţia de numerar în valută:

581 = 5311
Viramente interne Casa în lei

5314 = 581
Casa în valută Viramente interne

 Încasarea unor sume pe bază de chitanţă sau dispoziţie de încasare:

5311 = 411, 461, 462, 428
Casa în lei

 Încasarea unor sume din vânzări:

5311 = 701, 704, 707, 705, 706, 4427
Casa în lei

 Achitarea numerar unor sume datorate terţilor:

401, 404, 421, 423, 424, 425,
= 5311
426, 428
Casa în lei

 Plata numerar a unor sume reprezentând cheltuieli efectuate:

612, 613, 622, 623, 624, 626,
= 5311
628
Casa în lei

 Acordarea unor avansuri de trezorerie:

542 = 5311
Avansuri de trezorerie Casa în lei

 Decontarea cheltuielilor de deplasare atunci când este depăşit avansul acordat:
625 = 5311
Cheltuieli cu deplasări,
Casa în lei
detaşări şi transferări
 Diferenţele favorabile din evaluarea disponibilului în valută din casierie la finele lunii/anului:

5314 = 765
Venituri din diferenţe de curs
Casa în valută
valutar

 Diferenţele nefavorabile din evaluarea disponibilului în valută din casierie la finele
lunii/anului:

665 = 5314
Cheltuieli cu diferenţele de
Casa în valută
curs valutar

 Persoane responsabile

Directorul financiar contabil:
 organizarea şi conducerea contabilităţii;
 analizează, verifică şi aprobă documentele de încasări şi plăţi în numerar;
 verifică din punct de vedere al conţinutului şi formei registrul de casă;
 verifică documentele de plăţi şi încasări înscrise în registrul de casă şi dacă soldul este
stabilit corect;
 verifică corespondenţa între sumele înscrise în registrul de casă cu cele din duplicatele
chitanţelor emise, din cecurile în numerar sau din alte documente specifice;
 urmărirea respectării prezentei proceduri;
 urmărirea revizuirii în timp a procedurii în funcţie de schimbările reglementărilor utilizate.

Personalul Biroului/Serviciului Contabilitate:
 primirea spre operare a documentelor justificative care îndeplinesc condiţiile de formă şi
fond;
 contabilizarea operaţiunilor cu numerar;
 respectarea procedurii de lucru;
 propunerea de modificare a procedurii în funcţie de modificările legislaţiei în domeniu.

Casierul :
- eliberează numerarul din casierie pe baza documentelor corespunzătoare;
- primeşte numerarul în casierie şi emite dispoziţii de încasare sau chitanţe după caz;
- înregistrează încasările şi plăţile efectuate în registrul de casă;
- înaintează la sfârşitul zilei personalului serviciului financiar-contabilitate documentele
justificative împreună cu Registrul de casă în vederea înregistrării în contabilitate a operaţiilor.

 Dispoziţii finale

Procedura va fi adusă la cunoştinţă personalului care execută activitatea respectivă.
Procedura intră în vigoare la data de .................. .