You are on page 1of 4

Procedura de reconciliere a conturilor bancare

 Scopul procedurii

Scopul acestei proceduri este:

 stabilirea regulilor pentru completarea documentelor justificative care stau la baza
înregistrării în contabilitate a operaţiunilor derulate prin conturile bancare;
 înregistrarea în contabilitate a operaţiilor efectuate prin conturile bancare, astfel încât:
 să se reflecte toate încasările şi plăţile efectuate, toate tranzacţiile derulate prin
conturile bancare;
 să se asigure datele necesare efectuării inventarierii patrimoniului.

 Domeniul

Procedura se aplică la operarea încasărilor şi plăţilor prin conturile bancare de către
persoanele din cadrul compartimentului financiar-contabil, casierie.

 Reglementări aplicabile

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 O.M.F.P. nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 O.M.F.P. nr. 2.634/2015.

 Descrierea procedurii

A. Documente justificative

 Cec pentru ridicare de numerar

 Ordin de plată

 Dispoziţie de plată externă

Documentele justificative trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele elemente:
- denumirea documentelor;
- denumirea şi sediul societăţii care întocmeşte documentul;
- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;
- menţionarea părtilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare;
- conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al
efectuării acesteia;
- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunilor economico-financiare efectuate;
- numele şi prenumele, pecum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea
operaţiunilor economico-financiare, ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv şi
ale persoanelor în drept să aprobe operaţiunile respective;
- alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.

 Extras de cont

 Contracte de împrumut

B. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor

 Efectuarea plăţilor interne:

401, 404, 461, 431, 444, 441, = 5121
437, 4423, 403
Conturi la bănci în lei

 Înregistrarea încasărilor interne:

5121 = 411, 413, 462
Conturi la bănci în lei Clienți,
Efecte de primit de la clienţi,
Creditori diverși

 Primirea unor împrumuturi:

5121 = 161, 162, 167, 519
Conturi la bănci în lei

 Încasare cecuri:

5121 = 511
Conturi la bănci în lei Valori de încasat

 Încasarea subvenţiilor:

5121 = 445/741
Conturi la bănci în lei Subvenţii/Venituri din subvenţii
de exploatare

 Plata drepturilor salariale pe card:

421, 423, 427 = 5121
Personal - salarii datorate, Conturi la bănci în lei
Personal - ajutoare materiale
datorate,
Reţineri din salarii datorate
terţilor

 Plată comisioane bancare:

627 512
Cheltuieli cu serviciile bancare
Conturi la bănci
şi asimilate

 Diferenţe favorabile de curs valutar din încasări/plăţi în valută sau operaţiuni cu
decontare în funcţie de cursul unei valute:

5124 = 765/768
Venituri din diferenţe de curs
Conturi la bănci în valută
valutar/Alte venituri financiare

 Diferenţe nefavorabile de curs valutar din încasări/plăţi în valută sau operaţiuni cu
decontare în funcţie de cursul unei valute:

665 = 5124
Cheltuieli din diferenţe de curs
Conturi la bănci în valută
valutar

 Încasare dobânzi:

5121 = 766/763
Venituri din dobânzi/Venituri din
Conturi la bănci în lei
creanţe imobilizate

 Rambursare împrumuturi:

162/519/167 = 512
Credite bancare pe termen
lung/Credite bancare pe termen
Conturi la bănci
scurt/Alte împrumuturi şi datorii
asimilate

 Plata dobânzilor:

512
666/168/518/519 =
Conturi la bănci
Cheltuieli privind
dobânzile/Dobânzi aferente
împrumuturilor şi datoriilor
asimilate/Dobânzi/Credite
bancare pe termen scurt

 Rambursarea subvenţiilor:
475/472 = 512
Subvenţii pentru investiţii/
Conturi la bănci
Venituri înregistrate în avans

Înregistrările în contabilitate se vor efectua cronologic, prin respectarea succesiunii
documentelor după data de întocmire sau intrare a acestora în unitate şi sistematic, în conturi
sintetice şi analitice.

 Persoane responsabile

Directorul financiar contabil:
 organizarea şi conducerea contabilităţii;
 analizează, verifică şi aprobă documentele de efectuare a plăţilor bancare;
 urmărirea respectării prezentei proceduri;
 urmărirea revizuirii în timp a procedurii, în funcţie de schimbările reglementărilor
utilizate.

Personalul Biroului/Serviciului Contabilitate:
 verifică existenţa documentelor şi forma documentelor de efectuare a plăţilor prin
bancă;
 primirea spre operare a documentelor justificative care îndeplinesc condiţiile de formă
şi fond;
 solicitarea extraselor de cont;
 respectarea procedurii de lucru;
 propunerea de modificare a procedurii în funcţie de modificările legislaţiei în domeniu.

Casierul:
 primeşte numerarul ridicat din contul curent;
 eliberează numerarul în vederea depunerii la bancă;
 înregistrează încasările şi plăţile efectuate în registrul de casă.

 Dispoziţii finale

Procedura va fi adusă la cunoştinţă personalului care execută activitatea respectivă.
Procedura intră în vigoare la data de .................. .