You are on page 1of 5

Procedura de repartizare a rezultatului contabil

 Scopul procedurii

Scopul acestei proceduri este:

 stabilirea documentelor necesare aprobării pe destinaţii a rezultatului contabil;
 înregistrarea în contabilitate a repartizării rezultatului contabil.

 Domeniul

Procedura se aplică la repartizarea rezultatului contabil anual de către persoanele din
cadrul compartimentului financiar-contabil.

 Reglementări aplicabile

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 O.M.F.P. nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

 Descrierea procedurii

A. Pregătirea documentelor necesare

Repartizarea rezultatului se decide la aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Rezultatul contabil al exerciţiului financiar se determină după înregistrarea tuturor
operaţiilor de închidere a exerciţiului, cum sunt:
 rezultatele inventarierii;
 rezultatele reevaluărilor;
 evaluările elementelor monetare exprimate în valută şi în lei în funcţie de cursul
unei valute;
 înregistrarea impozitului pe profit aferent exerciţiului financiar;
 închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli.

Pe baza balanţei încheiate la 31 decembrie, a situaţiilor financiare anuale întocmite pentru
această dată se constată dacă:
 rezultatul exerciţiului financiar este profit contabil înregistrat în soldul creditor al
contului 121 Profit şi pierdere;
 rezultatul exerciţiului financiar este pierdere contabilă înregistrată în soldul debitor al
contului 121 Profit şi pierdere.

În cazul în care rezultatul exerciţiului financiar este profit contabil

Se întocmeşte propunerea de repartizare a profitului contabil pe destinaţii:
 la rezerva legală, 5% din profitul brut dacă rezerva existentă nu este în cuantum
de 20% din valoarea capitalului social;
 alte rezerve obligatorii prevăzute de lege (rezervele constituite ca urmare a
aplicării facilității fiscale de scutire de impozit a profitului reinvestit)
 se verifică existenţa cheltuielilor de constituire imobilizate şi neamortizate
complet şi a cheltuielilor de dezvoltare imobilizate şi neamortizate.

În situaţia în care cheltuielile de constituire/cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral
amortizate, se analizează dacă suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului
reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate:

- dacă rezervele repartizabile sunt mai mari decât cheltuielile neamortizate se
poate repartiza profitul;
- dacă rezervele repartizabile nu sunt mai mari decât cheltuielile neamortizate nu
se face nicio distribuire din profituri.
- dacă există pierdere contabilă din exerciţiile anterioare neacoperită se acoperă cu
prioritate pierderea contabilă în limita sumelor înregistrate;
- la alte rezerve, dividende, majorare de capital social.

În cazul în care rezultatul exerciţiului financiar este pierdere contabilă

Se preia la începutul exerciţiului financiar pierderea contabilă ca rezultat reportat.

Se întocmeşte propunerea de acoperire a pierderii contabile din resurse precum:
 profitul reportat,
 rezerve legale,
 alte rezerve,
 prime de capital şi
 capital social.

Propunerile de repartizare a profitului sau de acoperire a pierderii contabile se prezintă
adunării generale a acţionarilor/asociaţilor în vederea aprobării împreună cu situaţiile financiare
anuale.

B. Înregistrarea în contabilitate a repartizării rezultatului

Dacă rezultatul este profit

a) La data de 31 decembrie a anului pentru care se face repartizarea
 se înregistrează constituirea rezervei legale:

129 = 1061
Repartizarea profitului Rezerve legale

 se înregistrează constituirea rezervei altor rezerve cerute de lege

129 = 1068
Repartizarea profitului Alte rezerve

b) În luna ianuarie a anului următor

 se preiau sumele repartizate la rezerve legale:

121 = 129
Profit sau pierdere Repartizarea profitului

 se preia diferenţa de profit ce nu a fost repartizată la rezervele legale:

121 = 117
Profit sau pierdere Rezultatul reportat

c) După aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a propunerii de repartizare a profitului

 acoperirea pierderii contabile din anii precedenţi:

117/analitic pierdere ani
117 =
precedenţi
Rezultatul reportat Rezultatul reportat

 repartizarea la alte rezerve:

117 = 1068
Rezultatul reportat Alte rezerve

 repartizarea la dividende:

117 = 457
Rezultatul reportat Dividende de plată

 majorarea capitalului social:

117 = 101
Rezultatul reportat Capital social

Dacă rezultatul este pierdere
a) În luna ianuarie a anului următor

 se preia pierderea:

117 = 121
Rezultatul reportat Profit sau pierdere

b) După aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a propunerilor de acoperire, a pierderilor
dacă este cazul

 din profitul reportat din anii precedenţi:

117/analitic profit ani precedenţi = 117
Rezultatul reportat Rezultatul reportat

 din rezerve sau prime:

1068/104 = 117
Alte rezerve/Prime de capital Rezultatul reportat

 din capitalul social:

101 = 117
Capital social Rezultatul reportat

 Persoane responsabile

Directorul financiar contabil:
i. organizarea şi conducerea contabilităţii;
ii. verificarea îndeplinirii condiţiilor legale pentru repartizarea profitului;
iii. urmărirea respectării prezentei proceduri;
iv. urmărirea revizuirii în timp a procedurii, în funcţie de schimbările
reglementărilor utilizate.

Personalul Biroului Contabilitate:
 întocmirea propunerilor de repartizare a rezultatului conform destinaţiilor legale;
 contabilizarea operaţiunilor de repartizare a rezultatului în urma aprobării repartizării de
către AGA;
 respectarea procedurii de lucru;
 propunerea de modificare a procedurii în funcţie de modificările legislaţiei în domeniu.

 Dispoziţii finale

Procedura va fi adusă la cunoştinţă personalului care execută activitatea respectivă.
Procedura intră în vigoare la data de .................. .