You are on page 1of 15

Procedura de gestionare a imobilizărilor

 Scopul procedurii

Scopul acestei proceduri este:

 stabilirea regulilor pentru completarea documentelor justificative care stau la baza înregistrării
în contabilitate şi în gestiune a bunurilor de natura imobilizărilor corporale şi necorporale;
 stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor
justificative care au ca finalitate înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economice
consemnate în acestea;
 înregistrarea în contabilitate a operaţiilor aferente imobilizărilor corporale şi necorporale.

 Domeniul

Procedura se aplică la recepţia, inventarierea, scoaterea din gestiune a imobilizărilor de către
persoanele din cadrul compartimentelor tehnic, informatic şi financiar-contabil.

 Reglementări aplicabile
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.M.F.P. nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 O.M.F.P. nr. 2.634/2015.

 Descrierea procedurii

A. Documentele justificative
 Recepţia bunurilor de natura imobilizărilor se realizează pe baza următoarelor documente
justificative:

 Factură

 Aviz de însoţire

 Proces-verbal de recepţie, proces-verbal de recepţie provizorie, proces-verbal de punere
în funcţiune

- procesul-verbal de recepţie se întocmeşte pentru mijloacele fixe independente care nu necesită
montaj şi nici probe tehnologice, acestea considerându-se puse în funcţiune la data achiziţionării lor;

- procesul-verbal de recepţie provizorie se întocmeşte pentru utilajele care necesită montaj, dar care
nu necesită probe tehnologice, produse cu ciclu lung de fabricaţie care depăşesc un exerciţiu bugetar,
realizate pe faze de fabricaţie, precum şi clădirile şi construcţiile speciale care nu deservesc procese
tehnologice, acestea considerându-se puse în funcţiune la data terminării montajului, respectiv la data
terminării construcţiei;

- procesul-verbal de punere în funcţiune se întocmeşte pentru utilajele şi instalaţiile care necesită
montaj şi probe tehnologice, precum şi clădirile şi construcţiile speciale care deservesc procese
tehnologice, acestea considerându-se puse în funcţiune la terminarea probelor tehnologice.
Se întocmeşte de către unul din membrii comisiei numite pentru recepţionarea obiectivului de
investiţii, în prezenţa membrilor comisiei care este formată din: preşedinte,
specialişti-consultanţi, asistenţi la recepţie.
Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

Documentele justificative trebuie să cuprindă toate elementele obligatorii potrivit legislaţiei.
Documentele trebuie să fie semnate de către persoanele responsabile.

 Înregistrarea intrării în gestiune a imobilizărilor se face de către gestionar prin completarea:

 Registrul numerelor de inventar

Se întocmeşte de către compartimentul financiar-contabil prin înregistrarea cronologică a
mijloacelor fixe intrate în unitate.

Se foloseşte un registru pentru fiecare grupă de mijloace fixe sau se foloseşte un registru pentru mai
multe grupe, în funcţie de numărul mijloacelor fixe existente şi al celor care urmează a intra în entitate.

Fiecărui mijloc fix, care constituie obiect de evidenţă i se atribuie un număr de inventar în momentul
intrării în societate prin achiziţionare, construire, confecţionare, transfer etc. (cu excepţia celor luate cu
chirie), care se consemnează în registrul numerelor de inventar.

Numerotarea mijloacelor fixe în cadrul registrului se face în ordinea succesivă a numerelor şi/sau pe
grupe de mijloace fixe.

Numărul de inventar atribuit unui mijloc fix urmează să fie trecut în toate documentele care privesc
mijlocul fix respectiv.

Numărul de inventar atribuit se imprimă direct pe obiect (cu vopsea sau prin poansonare) sau se
gravează pe o plăcuţă ce se fixează pe mijlocul fix respectiv sau prin alte mijloace care să asigure
identificarea mijlocului fix respectiv.

Pentru mijloacele fixe complexe pe fiecare obiect se indică numărul de inventar atribuit.
În aceste cazuri, pe lângă numărul de inventar respectiv, se folosesc şi numere suplimentare.

Numerele de inventar ale mijloacelor fixe transferate altor unităţi sau scoase din funcţiune nu pot fi
atribuite altor mijloace fixe intrate în unitate. Aceste numere rămân libere până la renumerotarea
mijloacelor fixe, când se întocmeşte un nou registru al numerelor de inventar.

Mijloacele fixe închiriate se evidenţiază în contabilitatea unităţii care le-a luat cu chirie, în conturi în
afara bilanţului, cu numerele de inventar atribuite de unitatea care le-a dat cu chirie.

Se arhivează la compartimentul financiar-contabil
sau
Se întocmește electronic de către personalul compartimentului financiar- contabil.

 Fişa mijlocului fix

Se întocmeşte într-un exemplar.

Se întocmește de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe
mijloace fixe de acelaşi fel şi de aceeaşi valoare, care au aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în
funcţiune în aceeaşi lună.
S completează pe baza documentelor justificative privind mişcarea mijloacelor fixe sau modificarea
valorii de inventar a acestora, ca urmare a completării, îmbunătăţirii, modernizării sau reevaluării lor.
Se păstrează pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din clasificarea imobilizărilor corporale
conform legislaţiei în vigoare, iar în cadrul acestora, fişele mijloacelor fixe se grupează pe locuri de
folosinţă.
Fişele mijloacelor fixe scoase din funcţiune sau transferate se arhivează.

Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

 Transferul imobilizărilor corporale între gestiuni se efectuează pe baza următoarelor ducumente
justificative:

 Bonul de mişcare a mijoacelor fixe

Se întocmeşte de către persoana desemnată de compartimentul care dispune mişcarea mijloacelor
fixe.
Circulă:
- la persoana care aprobă mişcarea mijlocului fix;
- la secţia predătoare, pentru semnare de predare de către responsabilul cu mijloacele fixe şi pentru
semnare de primire de către delegatul secţiei, serviciului etc. primitor (ambele exemplare);
- la secţia primitoare împreună cu mijlocul fix, pentru înregistrarea în evidenţă la locul de folosinţă;
- la compartimentul financiar-contabil pentru înregistrarea mişcării mijlocului fix.

Se arhivează:
- la compartimentul financiar-contabil, un exemplar;
- la secţia predătoare, al doilea exemplar.

 Amortizarea imobilizărilor

Se efectuează potrivit duratelor de viaţă stabilite prin Manualul de politici al societăţii.
Se înregistrează lunar drept cheltuială, în analitice ale conturilor de imobilizări.
Se operează în fişa mijlocului fix de către persoana care gestionează imobilizarea respectivă.

 Scoaterea din gestiune a imobilizărilor corporale se înregistrează pe baza următoarelor documente:

 Procesul-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri
materiale

Se întocmeşte în două exemplare pe baza documentaţiei:
 notă privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune;
 deviz estimativ al reparaţiei capitale;
 act constatator al avariei;
 avize;
 notă justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale, specificaţia bunurilor
materiale propuse pentru declasare.
Formularul se completează astfel:

- capitolele I şi II, de către comisia constituită în acest scop, după caz, cu constatările şi concluziile
rezultate din analiza documentaţiei primite şi din verificarea stării mijloacelor fixe propuse a fi scoase din
funcţiune, scoaterii din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă sau a bunurilor
materiale propuse pentru declasare, se semnează de către membrii comisiei;
- capitolul III, după aprobarea propunerilor şi efectuarea scoaterii din funcţiune, din uz sau a
declasării, cu informaţii referitoare la ansamblele, subansamblele, piesele, componentele şi materialele
rezultate.
Se menţionează că, în cazul scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, numărul de inventar se va
trece la cap. II, în coloana „Denumirea”.

În situaţia în care capitolul III se completează în alte exerciţii financiare, este necesar să se
întrunească o nouă comisie care să întocmească un nou proces-verbal de scoatere din funcţiune a
mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale, care să confirme datele completate în acest capitol.

Circulă:

- la persoana autorizată să aprobe scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a
materialelor de natura obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor materiale;
- la secţie pentru înregistrarea în evidenţă la locul de folosinţă a mijloacelor fixe scoase din
funcţiune;
- la magazie, pentru descărcarea gestiunii, respectiv înregistrarea în evidenţă a bunurilor materiale
declasate;
- la magazia primitoare, pentru semnare de către gestionar a primirii în gestiune a ansamblelor,
subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea efectivă din funcţiune a
mijloacelor fixe şi materialelor recuperabile şi refolosibile, rezultate din scoaterea din uz a materialelor de
natura obiectelor de inventar în folosinţă sau din declasarea bunurilor materiale;
- la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea şi înregistrarea operaţiunilor privind
scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar
în folosinţă sau declasarea bunurilor materiale un exemplar;
- la compartimentul care a făcut propunerile de scoatere din funcţiune, din uz sau de declasare,
pentru înregistrare al doilea exemplar.

Se arhivează:
- la compartimentul financiar-contabil.

Modelul procesului-verbal de casare a mijloacelor fixe şi
declasare sau casare a mijloacelor materiale

Număr Data Predător
document Ziua Luna Anul

I. CONCLUZIILE COMISIEI
Comisia numită prin decizia administratorului nr. ……… din ……………, pe baza documentelor anexate,
constată următoarele: ……………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………......................
propune……………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………….......................

II. Mijloacele fixe scoase din funcţiune sau bunurile materiale declasate

Nr. Denumirea Cod U/M Cantitatea Preţ Valoarea Amortizarea până la
crt. unitar scoaterea din
funcţiune
III. Ansamble, subansamble, piese, componente şi materiale rezultate
Număr Data Predător Primitor
document Ziua Luna Anul

Nr. Denumirea Cod U/M Cantitatea Preţ unitar Valoarea
crt.

Comisia Delegaţi la Primit în
dezmembrare gestiune
sau la
declasare
Nume Semnă- Nume şi Semnă- Nume şi Semn Nume și prenu-me Semnătura
şi tura prenume tura prenume ătura
prenu
me

 Factura de vânzare

 Avizul de însoţire a mărfurilor pentru bunurile expediate
Se întocmeşte în unul sau mai multe exemplare:

- în momentul livrării mărfurilor sau al altor valori materiale dacă nu există posibilitatea întocmirii
facturii în momentul livrării produselor, mărfurilor sau altor valori materiale, precum şi în alte situaţii
stabilite prin procedurile proprii ale entităţii;
- în cazul transferului de bunuri între gestiunile aceleiaşi unităţi, dispersate teritorial;
- în vederea transportului bunurilor cedate cu titlu gratuit (mostre, bunuri date pentru stimularea
vânzării sau testări la locul de desfacere, premii, materiale promoţionale etc.). În acest caz, avizul de
însoţire a mărfii va purta menţiunea „Fără factură”, după caz.
- pentru transmiterea unor bunuri pentru prelucrare la terţi. Pe avizul de însoţire a mărfii emis pentru
valori materiale trimise pentru prelucrare la terţi se face menţiunea „Pentru prelucrare la terţi”.

În celelalte situaţii decât cele prevăzute mai sus se face menţiunea cauzei pentru care s-a întocmit
avizul de însoţire a mărfii şi nu factura.

În condiţiile în care datele valorice (preţul unitar şi valoarea) nu se înscriu în Avizul de însoţire a
mărfii, aceste date trebuie să se regăsească într-un alt document justificativ care stă la baza înregistrării în
contabilitate a valorii bunurilor.

Se arhivează:
- la compartimentul financiar-contabil.
B. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor aferente imobilizărilor
Înregistrarea intrărilor de imobilizări

1. Prin achiziţie

 de la un furnizor intern
 Înregistrarea facturii de avans emisă de furnizor:

% = 404
4093/4094 Furnizori de imobilizări
Avansuri acordate pentru
imobilizări corporale/
Avansuri acordate pentru
imobilizări necorporale
4426
TVA deductibilă

 Primirea imobilizării şi înregistrarea acesteia:

% = 404
21 (20) Furnizori de imobilizări
Imobilizări corporale
(Imobilizări necorporale)
4426
TVA deductibilă

 Regularizarea avansului plătit:

404 = %
Furnizori de imobilizări 4093/4094
Avansuri acordate pentru
imobilizări corporale/Avansuri
acordate pentru imobilizări
necorporale
4426
TVA deductibilă

 Recepţie imobilizare fără factură:

21 (20) = 408
Imobilizări corporale
Furnizori − facturi nesosite
(Imobilizări necorporale)

 primirea ulterioară a facturii:

% = 401
408 Furnizori
Furnizori − facturi nesosite
4426
TVA deductibilă

 recepţie imobilizare ce necesită punere în funcţiune:

231/235 = 404
Imobilizări corporale în curs
de execuţie/Investiţii Furnizori de imobilizări
imobiliare în curs de execuţie
 recepţie imobilizare gata pentru utilizare:

21 = 231/235
Imobilizări corporale în curs de
Imobilizări corporale execuţie/Investiţii imobiliare în
curs de execuţie

intracomunitară

21 (20) = 404
Imobilizări corporale (Imobilizări
Furnizori de imobilizări
necorporale)

4426 = 4427
TVA deductibilă TVA colectată

import

21 (20) = 404
Imobilizări corporale (Imobilizări
Furnizori de imobilizări
necorporale)

21 (20) = 446
Imobilizări corporale Alte impozite, taxe şi
(Imobilizări necorporale) vărsăminte asimilate

4426 = 5121
TVA deductibilă Conturi la bănci în lei

2. Din producţie proprie

 Colectarea cheltuielilor după natură, pe baza devizelor:

% = 280, 281, 3XX, 4XX
680, 681
601, 602, 603
604, 605, 612, 621, 624, 628,
635, 641, 645

 Înregistrarea la finele lunii:

231 (235) = 72x
Imobilizări corporale în curs de
Venituri din producţia de
execuţie/Investiţii imobiliare în
imobilizări corporale
curs de execuţie

 Recepţia imobilizării:

21 (20) 231 (235)
Imobilizări corporale în curs de
Imobilizări corporale (Imobilizări
execuţie/Investiţii imobiliare în
necorporale)
curs de execuţie
3. Cu titlu gratuit (donaţie, subvenţie):

 Donaţie:

2131 = 4753
Echipamente tehnologice
(maşini, utilaje şi instalaţii de Donaţii pentru investiţii
lucru)

21 (20) = 4751
Imobilizări corporale Subvenţii guvernamentale
(Imobilizări necorporale) pentru investiții

Sumele înregistrate în conturile 4753 şi 4751 vor fi reluate pe venituri, concomitent cu amortizarea
imobilizărilor aferente.

 Înregistrarea amortizării imobilizărilor:

6811 = 280, 281
Cheltuieli de exploatare privind Amortizări privind imobilizările
amortizarea imobilizărilor (ne)corporale

 Și concomitent:

4753/4451 = 7582/741
Donaţii pentru Venituri din donaţii
investiţii/Subvenţii primite/Venituri din subvenţii
guvernamentale pentru exploatare

Imobilizări corporale în curs de aprovizionare
În cadrul imobilizărilor corporale trebuie evidenţiate distinct imobilizările cumpărate pentru care s-
au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare.

Documente în baza cărora se înregistrează:
 contracte privind achiziţia, facturi sau alte documente care atestă preluarea de către
societate a riscurilor şi beneficiilor aferente activului.

 Înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor corporale în curs de aprovizionare:

22X = 404
Imobilizări corporale în curs de
Furnizori de imobilizări
aprovizionare

 Înregistrarea imobilizărilor corporale care au fost recepţionate, fiind înregistrate anterior în
conturi de imobilizări corporale în curs de aprovizionare:

21X = 22X
Imobilizări corporale în curs de
Imobilizări corporale
aprovizionare

 Cheltuieli ulterioare privind imobilizările corporale - pct. 227-230 din O.M.F.P. nr.
1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare
Cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală sunt cheltuieli ale perioadei în
care se efectuează sau majorează valoarea imobilizării respective, în funcţie de beneficiile economice
aferente acestor cheltuieli (exemplu: influenţează durata de viaţă). Obţinerea de beneficii se poate realiza
fie direct prin creşterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.

Componentele unor elemente de imobilizări corporale pot necesita înlocuire la intervale regulate de
timp. Societatea recunoaşte în valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale costul părţii
înlocuite când acel cost este suportat de societate, dacă sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere a unei
imobilizări corporale.

Societatea poate recunoaşte în valoarea contabilă a elementului de imobilizare ca o înlocuire costul
inspecţiilor sau reviziilor generale, care se amortizează pe perioada dintre două inspecţii planificate.
Aceste prevederi se aplică în cazul imobilizărilor corporale ale căror costuri de inspecţie şi revizie sunt
semnificative, cum ar fi în cazul echipamentelor complexe, avioane, nave maritime şi fluviale.

Costul reviziilor şi inspecţiilor curente, altele decât cele recunoscute ca o componentă a activului,
reprezintă cheltuieli ale perioadei.

 Tratament contabil:

 Cheltuieli recunoscute în contul de profit și pierdere

 lucrări de reparaţie şi întreţinere facturate de terţi:

611 = 401
Cheltuieli cu întreţinerea şi
Furnizori
reparaţiile

 lucrări de întreţinere şi reparaţii efectuate de personalul propriu

%
30X
6XX
= Stocuri de materii prime si
Conturi de cheltuieli
materiale
4XX
Conturi de terţi

 Cheltuieli care majorează valoarea imobilizărilor corporale
 Lucrări facturate de terţi:

%
231
404
Imobilizări corporale în curs de =
Furnizori de imobilizări
execuţie
408
Furnizori − facturi nesosite
 Lucrări executate cu personal propriu:

%
30X
6XX Stocuri de materii prime si
=
Conturi de cheltuieli materiale

4XX
Conturi de terţi
 Înregistrarea la sfârşitul lunii a imobilizărilor corporale în curs de execuţie:

231 = 722
Imobilizări corporale în curs de Venituri din producţia de
execuţie imobilizări corporale

 Înregistrarea majorării valorii imobilizărilor corporale la recepţia finală:

21X = 231
Imobilizări corporale în curs de
Imobilizări corporale
execuţie
 Înlocuirea unei componente a unei imobilizări corporale
 Înregistrarea scăderii din valoarea imobilizării corporale a componentei înlocuite:

%
281X
21X/componenta X
Conturi de amortizare privind =
Imobilizări corporale
imobilizările corporale
6583
Cheltuieli privind activele cedate
şi alte operaţii de capital

 Înregistrarea majorării valorii imobilizărilor corporale cu valoarea componentei noi:

- în cazul în care înlocuirea componentei presupune o succesiune de operaţiuni efectuate de terţi:

%
231
404
Imobilizări corporale în curs de =
Furnizori de imobilizări
execuţie
408
Furnizori − facturi nesosite
Şi:
21X = 231
Imobilizări corporale în curs de
Imobilizări corporale
execuţie
 Lucrări efectuate cu personal propriu

 Înregistrarea consumurilor ocazionate de realizarea lucrărilor:

%
30X
6XX
= Stocuri de materii prime si
Conturi de cheltuieli
materiale
4XX
Conturi de terţi
 Înregistrarea la sfârşitul lunii a imobilizărilor corporale în curs de execuţie:

231 = 722
Imobilizări corporale în curs de Venituri din producţia de
execuţie imobilizări corporale
 Înregistrarea majorării valorii imobilizărilor corporale la recepţia finală:

21X = 231
Imobilizări corporale în curs de
Imobilizări corporale
execuţie
 Reevaluarea imobilizărilor corporale – cap. 3.41 din O.M.F.P. nr. 1.802/2014, cu
modificările și completările ulterioare

Reevaluarea reprezintă tratamentul contabil alternativ permis pentru determinarea valorii
imobilizărilor corporale la data bilanţului.
Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului. Valoarea justă se
stabileşte pe baza unor eveluări efectuate, de regulă, de profesionişti calificaţi în evaluare, membri ai unui
organism porfesional în domeniu.

Valoarea justă a imobilizărilor corporale rezultată în urma evaluării devine valoare amortizabilă a
imobilizărilor respective de la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care s-a efectuat
reevaluarea.
La data reevaluării, amortizarea cumulată poate fi tratată în unul din următoarele moduri:

a) este recalculată proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea
contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată (în cazul în care
activul este reevaluat prin aplicarea unui indice) – metoda bazată pe indici;
sau
b) este eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi valoarea netă, determinată în urma
corectării cu ajustările de valoare, este recalculată la valoarea reevaluată a activului (în cazul
imobilizărilor corporale reevaluate la valoarea lor de piaţă) – metoda bazată pe valori nete.

Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în
rezultatul reportat – contul 1175 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din
reevaluare, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat – pct. 109 din O.M.F.P. nr. 1.802/2014, cu
modificările și completările ulterioare.

Câştigul se consideră realizat la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva
din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câştig poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de
entitate. În acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza
valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al activului.

Atenţie!

La aplicarea pentru prima dată a O.M.F.P. nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare,
soldul contului 1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, se va transfera
asupra contului 1175 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, astfel:

1065 = 1175
Rezerve reprezentând surplusul Rezultat reportat reprezentând
realizat din rezerve din surplusul realizat din rezerve din
reevaluare reevaluare

 Tratament contabil

Documentele în baza cărora se efectuează în contabilitate pot fi rapoartele de reevaluare întocmite
de evaluatori autorizaţi sau de personal cu pregătire tehnică din cadrul societăţii.
Rezultatul reevaluării se înregistrează pe fiecare imobilizare corporală.

a) În cazul creşterii de valoare:

21X = 105
Imobilizări corporale Rezerve din reevaluare
În cazul în care la o reevaluare anterioară a existat o cheltuială cu deprecierea acelei imobilizări
corporale, înregistrarea se efectuează pe seama veniturilor, în limita deprecierii înregistrate anterior pe
seama cheltuielilor, astfel:

21X = 755
Venituri din reevaluarea
Imobilizări corporale
imobilizărilor corporale
În cazul în care creşterea de valoare depăşeşte deprecierea înregistrată anterior şi evidenţiată în
contul 6813 (cont valabil până la data de 31.12.2014) respectiv cont 655 - Cheltuieli din reevaluarea
imobilizărilor corporale – valabil începând cu anul 2015 – cont nou introdus prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014,
cu modificările și completările ulterioare, diferenţa se înregistrează în contul 105:

21X = 105
Imobilizări corporale Rezerve din reevaluare
b) În cazul descreşterii de valoare:
 situaţia în care există sold creditor la contul 105 Rezerve din reevaluare, aferent acelei
imobilizări, la nivelul deprecierii constatate:

105 = 21X
Rezerve din reevaluare Imobilizări corporale
 situaţia în care deprecierea este mai mare decât rezerva existentă sau nu există sold creditor
la contul 105 Rezerve din reevaluare, pentru imobilizarea respectivă:

%
105 21X
=
Rezerve din reevaluare Imobilizări corporale
655
Cheltuieli din reevaluarea
imobilizărilor corporale
Transferul surplusului din reevaluare pe măsura amortizării sau la cedarea/casarea imobilizării, la
rezultat reportat astfel:

105 = 1175
Rezultat reportat reprezentând
Rezerve din reevaluare surplusul realizat din rezerve din
reevaluare

 Deprecierea imobilizărilor corporale (cu ocazia evaluării la inventar)

Reflectarea în contabilitate a deprecierii aferente imobilizărilor corporale se realizează diferit, în
funcţie de modalitatea de evaluare a acestora:
a) Pentru imobilizări corporale înregistrate la cost, diferenţele constatate în minus între valoarea de
inventar și valoarea contabilă se evidenţiază distinct în contabilitate în conturi de ajustări.
Corectarea valorii contabile a imobilizărilor corporale şi aducerea lor la nivelul valorii de inventar
se efectuează în funcţie de tipul de depreciere existentă, fie prin înregistrarea unei amortizări
suplimentare, în cazul în care se constată o depreciere ireversibilă, fie prin constituirea sau
suplimentarea ajustărilor pentru depreciere, în cazul în care se constată o depreciere reversibilă a
acestora.
În conturile 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor şi 7813
Venituri din exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor se înregistrează numai
deprecierile aferente imobilizărilor corporale, a căror evidenţă este efectuată la cost şi nu la valoarea
reevaluată.
 Înregistrarea ajustărilor pentru imobilizări corporale înregistrate la cost, pentru deprecieri
reversibile:

6813 = 29X
Cheltuieli de exploatare privind Ajustări pentru deprecierea sau
ajustările pentru deprecierea pierderea de valoare a
imobilizărilor imobilizărilor

 În cazul în care, anul următor, deprecierea este mai mică, sau nu mai este valabilă, această se
diminuează sau se anulează prin reluarea la venituri:

29X = 7813
Ajustări pentru deprecierea sau Venituri din exploatare privind
pierderea de valoare a ajustările pentru deprecierea
imobilizărilor imobilizărilor

b) Pentru imobilizări corporale reevaluate, dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii
contabile nete, aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în
rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare)
sau o scădere a valorii din reevaluare, cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea
descreşterii, iar eventuala depreciere rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.
 Înregistrarea deprecierilor pentru imobilizări corporale reevaluate pentru care există sold
creditor la contul 105 aferent imobilizării respective:

105 = 21X
Rezerve din reevaluare Imobilizări corporale
 Înregistrarea deprecierilor pentru imobilizări corporale în situaţia în care deprecierea este mai
mare decât rezerva existentă sau nu există sold creditor la contul 105 Rezerve din reevaluare,
pentru imobilizarea respectivă:
%
105 21X
=
Rezerve din reevaluare Imobilizări corporale
655
Cheltuieli din reevaluarea
imobilizărilor corporale

Înregistrarea ieşirii imobilizărilor

 prin casare sau cedare cu titlu gratuit:

% = 20 (21)
Imobilizări necorporale
6583 valoare neamortizată
(Imobilizări corporale)
Cheltuieli privind
activele cedate şi alte
operaţiuni de capital
280 (281) valoare amortizată
Amortizări privind
imobilizările
necorporale (Amortizări
privind imobilizările
corporale)
 Ajustarea TVA deduse, dacă este cazul:

635 4426
Cheltuieli cu alte impozite şi taxe TVA deductibilă

4. Prin vânzare:

 factura de vânzare:

461 = %
Debitori diverşi 7583
Venituri din vânzarea activelor şi
alte operaţii de capital
4427
TVA colectată

% = 20 (21)
Imobilizări necorporale
6583 valoare neamortizată
(Imobilizări corporale)
Cheltuieli privind
activele cedate şi alte
operaţiuni de capital
280 (281) valoare amortizată
Amortizări privind
imobilizările
necorporale (Amortizări
privind imobilizările
corporale)

 Investiţii imobiliare – Categorie de imobilizări corporale introdusă nou prin O.M.F.P.
nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare

Investiţia imobiliară este proprietatea (un teren sau o clădire, sau parte a unei clădiri – sau ambele,
deţinută de proprietar sau locatar – în baza unui contract de leasing financiar, mai degrabă pentru a obţine
venituri din chirii sau pentru creşterea valorii capitalului, ori ambele, decât pentru:
- a fi utilizată în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii ori în scopuri administrative;
- a fi vândută pe parcursul desfăşurării activităţii.

În contabilitate se evidenţiază cu ajutorul contului 215 Investiţii imobiliare.

În ceea ce priveşte modul de intrare în patrimoniu, ieşirea, amortizarea, reevaluarea, deprecierea
investiţiilor imobiliare se respectă procedura de gestiune a imobilizărilor corporale descrisă mai sus.
Transferul la investiţii imobiliare din categoria terenurilor/construcţiilor şi invers se va efectua în
baza raţionamentului profesional şi în funcţie de destinaţia imobilului, astfel:

215 = 21X
Investiţii imobiliare Imobilizări corporale

Sau:

21X = 215
Imobilizări corporale Investiţii imobiliare
 Active biologice productive – denumire nou introdusă prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014, cu
modificările și completările ulterioare. Înlocuieşte categoria de active „Animale şi
plantaţii – cont 2134” – pct. 207

În categoria imobilizărilor corporale se urmăresc distinct activele biologice productive.

Active biologice productive sunt orice active, altele decât activele biologice de natura stocurilor, de
exemplu: animale de lapte, viţă de vie, pomi fructiferi şi copaci din care se obţin lemne de foc fără a fi
tăiaţi.
Un activ biologic este un animal viu sau o plantă vie.

În ceea ce priveşte modul de intrare în patrimoniu, ieşirea, amortizarea, reevaluarea, deprecierea
investiţiilor imobiliare se respectă procedura de gestiune a imobilizărilor corporale descrisă mai sus.

 Persoane responsabile

Procedura va fi difuzată personalului care participă la întocmirea, avizarea şi aprobarea
documentelor justificative, persoanelor care primesc în gestiune şi eliberează mijloacele fixe, persoanelor
care înregistrează în contabilitate operaţiunile ce privesc imobilizările.

 Dispoziţii finale

Procedura va fi adusă la cunoştinţă personalului care execută activitatea respectivă.
Procedura intră în vigoare la data de ........................ .