You are on page 1of 24

หลักการ 90/10

โดย: สตีเฟน
เฟน โควีย (Stephen Covey)

การคนพบหลักการ 90/10

มันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณใหดีขึ้น
(หรืออยางนอยที่สุด จะเปลี่ยนวิธีการตอบสนองตอสถานการณบางอยาง)

หลักการนี้คืออะไร ? เปนเรื่องงายๆคือ 10% ที่เกิดขึ้นในชีวิต เปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ. สวนอีก 90% ที่เหลือนั้นคือ สิ่งที่เกิดขึ้นจากปฏิกริ ิยาของคุณ ในการตอบสนองกริยานั้น .

ประเด็นของเรื่องนีค้ ือ? มีเหตุการณที่เกิดขึ้นและอยูเหนือความคาดหมายของเราเพียง 10% เทานัน้ .

เชน เราไมสามารถหามรถยนตไมใหเสีย. เราไมสามารถรูไดวา เครื่องบินจะมาชากวากําหนดจนทําใหกําหนดการเราคลาดเคลื่อนไป. . เราไมสามารถรูไดวา ขณะที่เราขับรถถูกชองจราจร จะมีรถคันอื่นขับปาดหนา.

.. “ โดยการตอบสนองของคุณ ” .เราไมสามารถควบคุมเหตุการณ 10 % นี้ที่เกิดกับเรา แตอีก 90 % ที่เหลือนัน้ เราสามารถกําหนดได ทําอยางไร?.

แตคุณสามารถควบคุมปฏิกิริยาของคุณตอเหตุการณเหลานั้น. ลองดูตัวอยางตอไปนี้… . คุณไมสามารถควบคุมเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ. คุณสามารถเลือกวิธีการตอบสนองได .

สมมติวา ขณะที่กําลังกินขาวเชากับครอบครัว. ลูกสาวของคุณ ทํากาแฟหก รดเสื้อของคุณ เหตุการณนี้เปนอุบัติเหตุที่ควบคุมไมได. แตสิ่งตอไปที่จะเกิด ขึ้นอยูก ับการกระทําตอไปของคุณ .

หลังจากนั้นก็ดุดา วากลาวลูกสาวคุณอยางรุนแรง. คุณอาจจะโกรธ. จนกระทั่งลูกสาวคุณ รองไห. หลังจากที่ดลุ กู สาวเสร็จ คุณก็หันไปตอวาภรรยา ที่วางถวยกาแฟ ใกลขอบโตะมากไป เหตุการณตอมาที่เกิด คือ มีการโตเถียงกันระหวางคุณกับ ภรรยา คุณเดินปงปงขึ้นไปขางบนหองเพื่อเปลี่ยนเสื้อขางบน เมื่อกลับลงมาขางลาง ลูกสาวคุณยังรองไหไมหยุด และ ยังไมไดกินอาหารเชา จึงทําใหไปรถโรงเรียนไมทัน .

ภรรยาก็ตองรีบไปทํางานทันที คุณจึงตองรีบขับรถไปสงลูกสาวที่โรงเรียน เนื่องจากคุณสาย คุณตองขับรถเร็วกวาที่กฏหมาย กฏหมายกําหนด .

สิ่งที่ตามมาคือ คุณโดนตํารวจเรียก เพื่อจายคาปรับ เมื่อรถถึงโรงเรียน ลูกสาวคุณก็ตองรีบไปโรงเรียนโดยไมไดร่รํา่ ลา สวนตัวคุณเองก็ไปถึงที่ทํางานสาย 20 นาที และยิ่งไปกวานั้น คุณดันลืมเอากระเปาทํางานไวที่บาน เปนยังไงบาง วันนี้ทั้งวันดูเปนวันที่เลวราย สถานการณมันแยลงเรื่อยๆ จนทําใหรูสึกอยากกลับบาน .

อะไรเปนสาเหตุของวันที่เลวรายวันนี?้ .แตเมื่อคุณกลับมาถึงบาน คุณรูสึกไดถึงความหมางเมิน จากลูกสาวและภรรยาของคุณ ทําไม ? สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะการตอบสนองของคุณตอนเชา.

ก) เปนเพราะกาแฟหก ข) เปนเพราะลูกสาวคุณทํากาแฟหก? ค) เปนเพราะคุณโดนตํารวจจับ? ง) เปนเพราะตัวเองนั่นแหละ ที่เปนตนเหตุของ เหตุการณทั้งหมด? คําตอบคือขอ “ ง ” .

แตปฏิกิริยาภายใน 5 วินาที ที่คุณทําหลังจากกาแฟหกใส คุณสามารถควบคุมได เหตุการณนี้ คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น. . การที่กาแฟหก คุณไมสามารถควบคุมได.

กาแฟหก รดตัวคุณ ลูกสาวคุณรองไห คุณเขาไปปลอบลูกสาวคุณ “ ไมเปนไรลูก ตอไประวังมากกวานี้แลวกัน ” หลังจากนั้น คุณหยิบผาเช็ดตัว และเปลีย่ นเสื้อของคุณ คุณหยิบกระเปาทํางาน และเมื่อคุณลงมาก็พบวา ลูกสาวคุณกําลังขึ้นรถโรงเรียน เธอหันมาโบกมือให ตัวคุณเองถึงเวลากอนที่ทํางาน 5 นาที มีเวลาคุยเลนกับ เพื่อนรวมงาน อะไรที่แตกตาง? .

ทั้ง 2 สถานการณ. เริ่มตนเหมือนกัน แตจบไมเหมือนกันโดยสิ้นเชิง เพราะอะไร? เพราะการตอบสนองของคุณเอง ถึงแมวาคุณควบคุมเหตุการณที่เกิดขึ้น 10% ของชีวิตคุณไมได แต 90 % ที่เหลือคุณควบคุมได .

้ ถามีใครกลาวรายตอคุณ อยาไปสนใจมัน ใหทําตัวเหมือนน้ําบนแผนแกว อยาใหคําวารายตางๆมาทํารายคุณได การตอบสนองที่เหมาะสมจะไมยอนกลับมาทํารายคุณ การตอบสนองที่ผิดพลาด เปนสาเหตุใหคุณเสียเพื่อน ถูกไลออก หรือเกิดความเครียดได . และนีค่ ือวิธีการประยุกตใช หลักการ 90/10 นี.

คุณทําตัวยังไงเมื่อโดนรถคันอืน่ ปาดหนา? คุณอาจจะอารมณเสีย จนกระทั่งทุบพวงมาลัย (เพื่อน เคยทุบจนพวงมาลัยหลุด) คุณอาจจะอารมณเสียจนกระทั่งความดันขึ้น บางคนอาจจะขับรถไปจี้ คันที่ทําใหคุณเกิดปญหา จนคุณคิดไปวา ไมมีใครสนใจ หรอกวา คุณจะไปสาย ประมาณ 10 นาที .

นึกถึงหลักการ 90/10 อยาไปสนใจรถคันนั้น คุณอาจถูกใหออกจากงาน เหตุการณนี้ทําใหตองเครียด และคิดมาก มันไมควรเปนเชนนั้น เพราะมันไมไดชวยอะไรใหดีข้ึน จะดีกวาไหมถาเอาเวลานั้นมาคิดหางานใหม .

เครื่องบินมาชากวาที่กําหนด ซึ่งสงผลกระทบกับตารางงานของคุณ ทําไมคุณตองไปหงุดหงิดกับพนักงานตอนรับ เคาไมสามารถ ควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได ใชเวลานี้ ทําความรูจักกับผูโดยสารคนอื่นแทนที่จะมัวเครงเครียด ซึ่งมีแตทําใหเหตุการณตางๆมันแยลง .

ตอนนี้คุณรูจัก หลักการ 90/10 ปรับหลักการนี้ เอาไปใช และคุณจะพบผลลัพธที่นาอัศจรรย คุณไมเสียหายอะไรที่จะลองมัน หลักการ 90/10 นี้ เปนประโยชน นอยคนนักที่จะรูจักและนําเอาหลักการนี้มาใช ผลลัพธที่ได? คุณจะเห็นผลลัพธดวยตัวคุณเอง .

ความเครียดรุนแรง และปญหาตางๆ เพียงแคเราเขาใจและนําเอาหลักการ 90/10 นี้มาใช มันสามารถเปลี่ยนวิถี ชีวิตของคุณไดแน ! . ผูคนเปนลานคนรูสึกเจ็บปวด จากปญหาตางๆ ความทุกข.

แนนอนวา ทุกสิ่งที่คุณพูด. ให.ทํา หรือแมแตคิด เหมือน บูมเมอแรง มันจะยอนกลับมาหาคุณ ถาคุณตองการที่จะรับ คุณตองเริ่มตนดวยการให บางที เราอาจจะไมไดอะไรเลย แตอยางนอย หัวใจเราก็เต็มไปดวยความสุข .

จบ / The End .