You are on page 1of 12

க அ டானவ தி


கணபதி ைண.

அ டானவ தி

யா பாண ந

ஆ கநாவலரவ க
ெச த .


ேம ப யா ம க , மாணா க ,
வ வசிேராமண மாகிய

ந. ச. ெபா ன பலப ைளயவ க

மாணா க

வாமிநாதப தரா
ெச னப டண

தம
ைசவவ தியா பாலனய திரசாைலய
அ சி பதி ப க ப ட .

ப லவ க௵ கா திைக௴
1907

1
க அ டானவ தி


கணபதி ைண.

நி தியக மவ தி.
ைசவ சமய மரப ேல ப ற தவ எ லா , எழா வயசிலாவ ,
ஒ பதா வயசிலாவ , சமயதை ெப , அ டான ெச ைவயாக
பழகி ெகா மரணப ய த வ டா ெச க.

நாேடா ேயாதய ேன நி திைர வ ெட கிழ

கமாகேவ வட கமாேவ இ , “சிவ சிவ” எ ெந றிய
வ தி த , “ஓ கணபதேய நம:” எ , “ஓ ப ேயா நம:” எ
ப , சிவெப மாைன இ தய திேல தியான ஒ ேதா திரமாவ
ெசா லி ெகா க.

அத ப எ ற ேதேபா , மலசலேமாசன ெச ,
ெசளச ப ண, த த தி ெச , க க வ ெந றிய வ தி
இ ெகா க.

ந நிைலைய அைட நான ெச , ஈர வ , ெந றிய வ தி
இ உல த த வ திர த ெகா க.

அ டானபா திர ைத ெவ ைளய , அல ப , தசல ,
த மிய ேல சிறி சல வ , அத ேம பா திர ைத ைவ ,
கிழ கமாகேவ வட கமாகேவ இ , வ தி இ ெகா
அ டான ப க.

வ யாதிய னாேல நான ெச யமா டாதவ , கா க வ,
ஈரவ திர தினா உட ெப ைட , உல த தவ திர தினா
ஈர வ , ெந றிய வ தி இ , ேவ உல த தவ திர த ,
ஆசமன ெச ெகா அ டான ப க. அ ெச யமா டாதவ ,
ெந றிய வ தி இ , சிவெப மாைன தியான , சிவ லம திர ைத
மனசிேல சி தி ெகா கிட க.

வ வ ல கா ள ெப க , நா சிவ லம திர ைத
மனசிேல சி தி ெகா , நா காநா நான ெச அ டான
ப க.

2
க அ டானவ தி

லம திர

சிவ லம திர ------------------------------------------ நமசிவாய.
ேதவ லம திர ----------------------------------------- உமாேதவைய நம:
வ கிேன ர லம திர ------------------------------ கணபதேய நம:
ப ரமண ய லம திர ----------------------------- சரவணபவாய நம:
ய லம திர ----------------------------------------- சிவ யாய நம:

பதிெனா ம திர

ஓ ஈசாநாய நம:
ஓ த ஷாய நம:
ஓ அேகாராய நம: இ த ஐ ப ரம ம திர .
ஓ வாமேதவாய நம:
ஓ ச திேயாசாதாய நம:

ஓ இ தயாய நம:
ஓ சிரேச நம:
ஓ சிகாைய நம: இ த ஆ அ க ம திர
ஓ கவசாய நம:
ஓ ேந திேர ப ேயா நம:
ஓ அ திராய நம:

ஆசமன ம திர .

ஓ ஆ ம த வாய வதா.
ஓ வ தியா த வாய வதா.
ஓ சிவ த வாய வதா.

கலாம திர

ஓ நிவ தி கலாைய நம:
ஓ ப ரதி டா கலாைய நம:
ஓ வ தியா கலாைய நம:
ஓ சா தி கலாைய நம:
ஓ சா தி யதத கலாைய நம:

3
க அ டானவ தி

மி தி.

ஓ அ திராயப எ தான மிைய சல ள ய னாேல
ெதள க.

கணபதி வ தன .

ஓ கணபதேய நம: எ ,
ஓ ப ேயா நம: எ ப க.

சல தி.
அ டான சல ைத, -

ஓ நமசிவாய எ , வல ைக வர ந வர கைள உ ேள
மட கி ெப வர அண வ ர ந வாக, நி ண ,

ஓ அ திராய ப எ வ ரன யைகய னாேல தாடன ,

ஓ கவசாயெவளஷ எ கவ த பதாைக
திைரைய ைடயைக தல தினாேல அ ப ண , வல ைக
ெப வ ரெலாழி த வ ர கள னா இட ள ைகய ேல,

ஓ அ திராய ப எ தர த தலாகிய தாள திரய ,

ஓ அ திராய ப எ ேசா ைக திைரய னாேல தி ப தன ,

ஓ கவசாயெவளஷ எ வர ந ய ைகய னாேல
அவ டன ெச ,

ஓ சிவாயெவளஷ எ ேத திைர ெகா க.

ஆசமன .

ஓ ஆ ம த வாய வதா,
ஓ வ தியா த வாய வதா,
ஓ சிவ த வாய வதா.

எ , ெப வ ரல ய சா த உ தமி சல தினா , ஆசமன
ெச ,

ஓ அ திராய ப எ அதர கள ர ைட ெப வ ரல ெகா
இடமாக இர தர , உ ள ைக ெகா கீ ழாக ஒ தர
ைட ைகக வ,

4
க அ டானவ தி

ஓ இ தயா ெவளஷ எ ெப வ ரேலா ய அண வ ரலினாேல,
க , வல , இட , வல க , இட க , வல கா , இட கா ,
ெகா , மா , வல ேதா , இட ேதா , சிர எ
இ ப னர ட கைள ெதா வ க.

வ தி தி

வ திைய வல ைக ெப வர ந வர அண வ ர களா எ ,
இட ைகய ைவ ெகா ,

ஓ அ திராய ப எ வ திய ேல சல ைத ெதள ,
அ வ திய ஒ சி ப ைக ெப வர அண வ ர கள னாேல ெதா ,

ஓ அ திராய ப எ , இரா த ெபா நி தி ைலய ேல
ெதறி ,

ஓ சிவாய நம: எ நி ண ,

ஓ அ திராய ப எ ேரா ண ,

ஓ அ திராய ப எ தாடன ,

ஓ கவசாயெவளஷ எ அ ப ண ெச , வ திைய
வல ைகயா ெகா ,

ஓ ஈசாநாய நம எ ப தலிய பதிெனா ம திர தா அப ம தி க.

வ தி நான .

வல ைகய ெப வ ரலண வ ர களா வ தி ள ைய எ ,

ஓ அ திராய ப எ தைலெதாட கி காலள சி, இட ைகய
உ ள வ திைய ெப வ ரேலா ய ந வ ரலினாேல,

ஓ இ தாய நம: எ சல வ ,

ஓ கவசாய ெவளஷ எ ைழ , ந வர றினா ,

ஓ ஈசாநாய நம: எ சிரசி தர ,

ஓ த ஷாய நம: எ ெந றிய தர ,

ஓ அேகாராய நம: எ மா ப தர ,

5
க அ டானவ தி

ஓ வாமேதவாய நம: எ ெகா ழி ஒ தர ,

ஓ ச திேயாசாதாய நம: எ வல ழ தா , இட ழ தா , வல ய ,
இட ய , வல ழ ைக, இட ழ ைக, வலமண க , இடமண க ,
வலவ லா, இடவ லா, , க எ ம ைறய ட கள
ஒ ெவா தர தி டரமாக த க.

ெந றிய மா ப ய கள அ வாற லநள ,
ம ைறய ட கள ஒ ேவார லநள ெபா த த த ேவ .
றிகள இைடெவள ஒ ேவார ல வளவ னதா இ த ேவ .

ம திர நான .

எ சிய வ திேயா ைகநிைறைய சல வ , பக திைரயாக
ப ெகா ,

ஓ ஈசாநாய நம: எ ப தலிய ஐ ம திர ைத உ ச சிரசிேல
ேரா ி வ ைகக க.

ஆசமன .

ஓ சிரேச நம: எ அண வ ர கள ,

ஓ சிகாைய நம: எ ந வர கள ,

ஓ கவசாய நம: எ வர கள நியசி உ ள ைககள ேல,

ஓ ேந திேர ப ேயா நம: எ மட கிய வர ந வர
அண வ ர களாகிய ந வர க றினா நியசி ,

ஓ அ திராய ப எ , வர கள னாேல ெப வர கள ேல
நியசி ,

ஓ கவசாய ெவளஷ எ ைககைள அவ டன ெச ,

ஓ சிவாய ெவளஷ எ இர ைககள வ க [இ
கரநியாச ]

ஓ இ தாய நம: எ வல ைக ெப வ ரேலா ய
சி வ ரலினாேல இ தய தி ,

ஓ சிரேச நம: எ ெப வ ரேலா ய அண வ ரலினாேல
தைலய ,

6
க அ டானவ தி

ஓ சிகாைய நம: எ ெப வ ரேலா ய ந வ ரலினாேல
மிய நியசி ,

ப ராணாயாம .

வல ைகய வ ரைல ந வ ரைல உ ேள மட கி,
ெப வ ரலினா வல ைக ப ெகா ஒ தர ,
ெப வ ரலண வ ர கள னா வல இட கைள ப ெகா
ஒ தர , அண வ ரலினா இட ைக ப ெகா ஒ தர மாக,

ஓ ஈசாநாய நம: எ ப தலிய பதிெனா ம திர ைத தர
உ ச ,

ஓ நமசிவாய எ வல காைத ெபா க.

வல ைக ப ெகா ெபா ற ேத ள தவா ைவ
இட கினாேல வா கி உ ேள நிர க; [இ ரக ] இர ைக
ப ெகா ெபா உ ேள உ ள வா ைவ அ ேக நி க; [இ
பக ] இட ைக ப ெகா ெபா உ ேள ள
அ தவா ைவ வல கினாேல ற ேத கழி க. [இ இேரசக ].

சிவத தகரண .

ஓ இ தயாய ெவளஷ எ வந வ உ ள அமி த ைத
திவைள த வ ரலினா எ சல தின ட ேத ைவ ,

ஓ நமசிவாய எ அப ம தி ,

ஓ அ திராய ப எ தி ப தன ,

ஓ கவசாய ெவளஷ எ அவ டன ெச க.

ம திராப ேஷக .

வல ைகய னா சல ைத அ ள இட ைகய வ
பக திைரயாக ப ெகா ,

ஓ ஈசாநாய நம: எ ப தலிய பதிெனா ம திர ைத உ ச
சிரசிேல ேரா ி க.

7
க அ டானவ தி

மா சன .

சல ைத வல ைகயா ,

ஓ ஈசாநாய நம: எ ப தலிய பதிெனா ம திர தினா
அப ம தி , வல ைகய னாேல சல ைத எ , இட ைகய வ ைவ
ெகா , அ வ ட ைகய ன கீ ேழ ஒ கி ற சல ைத
வல ைகய னாேல,

ஓ ஈசாநாய ெவளஷ எ ப தலிய பதிெனா ம திர தினாேல
சிரசி ேமேல ெதள வ க.

அகம ஷண .

எ சிய சல ைத இட ைகய ன வல ைகய வ ,
சமப திேல ப ெகா , அ த சல ெவ ணற ைடய த மவ வமாகி
இட கினாேல உ ேள அ ள பாவ ைத அழி ததாக ,
அ த பாவ ைம ழ ேபால வல கினாேல ற ேத ந கி ைகய
வ ததாக பாவ , வல கா ெப வ ரலி வாலி அ கின ய ேல,

ஓ அ திராய உ ப எ வ டேன வ , அ த பாவ
சா ரானதாக பாவ ,

ஓ அ திராய ப எ ைக க க.

ஆசமன .

ேபா ஆசமன ெச க.

கவசேவ டன .

ஓ கவசாய ெவளஷ எ வல ைகய சல தினாேல த ைன
வலமாக க.

த பண .

இர ைக நிைற த சல தினாேல,

ஓ நமசிவாய எ தர த பண ெச ,

ஓ நமசிவாய எ ப தர ெசப ,

ஓ நமசிவாய எ ம ஒ தர த பண ெச ,

8
க அ டானவ தி

ஓ ஈசாநாய வாகா எ ப தலிய பதிெனா ம திர தினா
ஒ ெவா தர த பண ெச ,

ஓ உமாேத ைய வாகா எ ,

ஓ கணபதேய வாகா எ ,

ஓ சரவணபவாய வாகா எ ஒ ெவா தர த பண ெச க.

ஆசமன .

ேபால ஆசமன ெச க.

த ேதாபச கார .

ேன சல தி ைவ த அமி த ைத,

ஓ இ தாய ெவளஷ எ , ச கார திைரய னா ( திவைள த
வ ரலினா ) எ வந வ ேல ஒ கிவ க.

ேயாப தான .

இர ைக நிைறய சல வ ப ெகா ,

ஓ ஈசாநாய நம: எ ப தலிய பதிெனா ம திர ைத உ ச ,

ஓ சிவாய வாகா எ ஆதி திய திய ந வ லி
பரசிவன ட ேத ெகா ,

ஓ சிவ யாய வாகா எ ஒ தர த பண ெச வ க.

ெசபவ தி.

ஓ அ திராய ப எ , தா இ மிைய சல தினாேல
ேரா ி ,

வட கமாக ஆசன தி , ேபால ப ,
ப ராணாயாம ெச , சிவெப மா ைடய உ வ தி ேமன யாகிய உ திர
வ வ ைத தியான க.

9
க அ டானவ தி

உ திர தியான .

ைம கள மா ம வரத ட னபய
ெம கர நா ய வள பண ெகா
ெச க மதி சைட ேசய ைழேயா பாக மா
கண ைற யா காண ன ேற ய தா .

இ ப தியான ெகா , சிவ லம திர ைத ெற தர ,
ேதவ லம திர கணபதி லம திர ப ரமண ய லம திர எ
இைவகைள தன தன ேய ப தர ெசப , ப ேபால
ப ப ராணாயாம ெச ேதா திர ப க.

சிவ ேதா திர .

ெகா ட ம த க ண ேனா வலி
ெகா ட ைக ைத தெவ ண ழலா
ப ெகா ட பாக பா லி ேதா ெம பாவ ெந சிற
ெகா ட வாதி ைல ய பல த ைரகழேல.

கைடயவ ேனைன க ைணய னா கல தா ெகா ட
வ ைடயவ ேனவ திக டா வற ேவ ைகய ேற
உைடயவ ேனம தர ேகாசம ைக கரேச
சைடயவேன தள ேதென ப ராென ைன தா கி ெகா ேள.

ேவதநா யகேன ேபா றி வ னவ தைலவா ேபா றி
மாெதா பாகா ேபா றி ம சம ய க மாள
ேபதக ெச வா ேபா றி ப ஞகா ேபா றி யா ெச
பாதக மைன த பராபரா ேபா றி ேபா றி.

சீரா ச மைற தி ைலவா ழ தண
பாரா லி ன பத சலி ெதா ேத த
வாரா கட ைட ைவயெமலா மேடற
ஏரா மண ம ெள ததி வ ேபா றி.

ேதவ ேதா திர .

பர ெத த சம தலா பரசமய வ ண க
சிர த ைசவெநறி தி ந றி ெனாள வ ள க
அர ைதெகட கலிய ேகா ன ெசய தி ைல பா
ர தள த சிவகாம த கழ ேபா றி.

10
க அ டானவ தி

வ நாயக ேதா திர .

தி க வ சீ தைழ க
க ைண க தைமைய கா க
ப வ மா நம ள ப க
ெப மாழ ப ைளைய ேப வா .

ப ரமண ய ேதா திர .

வ க க ேபா றி க ெபாழி க ைண ேபா றி
ஏவ தி க நி ற வ ரா ேதா ேபா றி கா சி
மாவ ைவ ெச ேவ மலர ேபா றி ய னா
ேசவ மய ேபா றி தி ைகேவ ேபா றி ேபா றி.

சமய வ நா வ ேதா திர .

ழிய ேகா ெவ ெபாழி த கலிய ேகா கழ ேபா றி
ஆழிமிைச க மித ப லைண தப ரா ன ேபா றி
வாழிதி நாவ வ ெறா ட பத ேபா றி
ஊழிமலி தி வாத ர தி தா ேபா றி.

அ ப வ ேதா திர .

த ெதய தழெலழ
ர கி த நிராமய
சி தித றான ைண ேசர
ப வ பதமல ேபா வா .

இ ப ேதா திர ப ணய ப எ ,

ஓ இ திராய நம: எ கிழ கி ,

ஓ அ நேய நம: எ ெத கிழ கி ,

ஓ யமாய நம: எ ெத கி ,

ஓ நி தேய நம எ ெத ேம கி ,

ஓ வ ணாய நம: எ ேம கி ,

ஓ வாயேவ நம: எ வடேம கி ,

ஓ ேபராய நம: எ வட கி ,

11
க அ டானவ தி

ஓ ஈசாநாய நம: எ வடகிழ கி ப ,

ஓ பா வதசேமதபரேம வராய நம: எ , வட ேநா கி தர
சா டா கமாக ந க எ ஆசமண ெச ,

ஓ அ திராய ப எ இ மிட ைத சல தினா ெறள ,
அதைன ெதா க ண ஒ றி ெகா சல ைத ர திேல
கா படாவ ட தி வ வ க.

அ டானவ தி

றி .

12