You are on page 1of 73

Srednja škola Oroslavje, Ljudevita Gaja 1

Tokarenje CAD/CAM tehnologijom

Tokarenje - Catia V5R21

za EMCO PC TURN 155
(SINUMERIK 840D)

Boris Dolenec, dipl.ing.

Oroslavje, rujan 2013.

Srednja škola Oroslavje - Tokarenje CAD/CAM tehnologijom

SARDŽAJ

Oznaka Naslov Stranica

1. POKRETANJE PROGRAMA Catia V5 r21 3

2.0 Crtanje- Sketcher 7

2.0.1 Traka s alatima za crtanje Profile 8

2.0.2 Naredbe Constraint 8
2.0.2.1 Constraint 8
2.0.2.2. Auto constraint 9
2.0.2.3 Animate constraints 10
2.0.2.4 Constraints defined in dialog box 10

2.0.3 Traka s alatima Sketch-Based Features 12

3.0 NC manufacturing 13

3.1 Lathe Machining – tokarenje 13
3.1.1 Lathe Roughing operation - grubo tokarenje 18

3.1.1.0 NC Output Management 30
3.1.1.1 Izrada NC programa 34

3.1.2 Lathe Grooving operation- tokarenje utora 39

3.1.3 Lathe Recessing operation - tokarenje udubljenja 43

3.1.4 Lathe Groove Finishing operation - fino tokarenje profila 46

3.1.5 Lathe Profile Finishing operation - fino tokarenje profila 51

3.1.6 Lathe Threading operation - tokarenje navoja 56

3.1.7 Lathe Sequential Machining operation - uzastopno tokarenje 62

3.1.8 Drilling – bušenje kod tokarenja 68

By Dolenec 2

Srednja škola Oroslavje - Tokarenje CAD/CAM tehnologijom

CATIA V5 r21 i EMCO PC TURN 155
SINUMERIK 840D

1. POKRETANJE PROGRAMA CATIA
Pokretanje CATIA V5 software paketa iz Windowsa moguće je (slika 1.1)
preko ikone CATIA V5 ili korištenjem Task bara i Start menu-a izborom
START, Programs, CATIA.

Pokretanjem programa otvara se prozor (slika 1.2)

te

odmah zatim i prozor
(slika 1.3) koji
omogućuje biranje
jednog od modula:

By Dolenec 3

(slika 1.4) ili File New nakon čega se otvara novi prozor (slika 1.5): Slijedeći način pokretanja programa je preko Catiinog menua Customize koji se pokreće klikom na desnu tipku miša u traci ispod plavog kvadrata All general options.Srednja škola Oroslavje . (slika 1.6) Sve potrebne opcije izaberu se iz Available prozora i prebace mišem (klik na strelicu) u prozor Favorites.7) By Dolenec 4 .Tokarenje CAD/CAM tehnologijom TRAKA GLAVNOG IZBORNIKA Start Mechanical Design Part Design (slika 1.

Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Klikom lijeve tipka miša na plavi kvadrat All general options otvara se prozor Welcome to CATIA V5 sa izabranim modulima (slika 1. Po izboru modula Part Design otvara se njegov prozor u kojem se izrađuje 3D model izratka (slika 1.8) u kojem se bira traženi modul Part Design.Srednja škola Oroslavje .9). TRAKA GLAVNOG IZBORNIKA PART EDITOR SKETCHER KRIŽ RAVNINA STATUS BAR Prvi korak kod konstruiranja dijela je odabir ravnine u kojoj se crta Ravnina se može odrediti korištenjem prostornog križa ravnina u sredini prozora (aktivira se izborom Geometry u glavnom izborniku pod View) ili korištenjem Part editor-a (aktivira se izborom Specifications u glavnom izborniku pod View ili s <F3>) By Dolenec 5 .

Sve akcije se upisuju u Log Massages (slika 1.11 ( kliknuti desnu tipku miša dok se nalazi u Status bar traci).10) kojeg se altivira iz Toolbar izbornika vertikalna slika 1.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Na dnu ekrana nalazi se traka –Status bar koja bilježi svaku akciju koja se izvodi u programu. By Dolenec 6 .Srednja škola Oroslavje .

Sketcher Slijedeći korak je odabir ikone Sketcher (sketch – skica) koji aktivira odabranu ravninu crtanja iz prostora.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 2.0.0 Crtanje .2). Izborom XZ-ravnine (slika 2. X-os je radijalna os kod tokarenja Z-os je aksijalna os kod tokarenja By Dolenec 7 .Srednja škola Oroslavje .0.1) preko Part Editora ili pomoću križa ravnina te aktiviranjem tipke Sketcher zakreće se prozor za crtanje. zarotira ju i postavi mrežu za olakšavanje crtanja u 2D (slika 2.

osi i Circle točaka Spline Aktiviranjem ikone za crtanje u Status bar traci Elipse započinje komunikacija s CATIA-om Line Primjer: Izborom Profile u komandnoj liniji se pojavljuje Axis poruka: Click or select the start point of the profil Point (klikni ili odaberi prvu točku profila) Odabirom prve točke profila (slika 2. linija. elipsi. kružnica.0 ponovo se pojavljuje poruka: Click or select the end point of curent line (klikni ili odaberi krajnju točku tekuće linije) Dvostrukim klikom na lijevu tipku miša na zadnjoj točki završava se crtanje željenog profila.1 Traka s alatima za crtanje Profile Profile Za konstrukciju koriste se ikone koje omogućuju Rectangle crtanje profila (kombinacija linija i lukova).0.3) na koordinatama X i Z osi -12.2 Naredbe Constraint (constraint –ograničenje) ima četiri opcije: .Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 2. pravokutnika. Slijedeći korak u crtanju dijela je definiranje dimenzija – kotiranje lika 2.0.0.10 klikom na lijevu tipku miša te odmicanjem miša na slijedeću poziciju u Status bar traci se pojavljuje slijedeća poruka: Click or select the end point of curent line (klikni ili odaberi krajnju točku tekuće linije) Odabirom slijedeće točke profila (slika 2.Srednja škola Oroslavje .Animate constraints i omogućava kotiranje skice na više načina By Dolenec 8 .0.Constraint / Contact constraint . krivulja.Auto constraint .3) na koordinatama X i Z osi 0.Constraints defined in dialog box .

referentne elemente kotiranja. kotiranje 2.0.sve linije moraju biti zelene boje .ljubičasti bridovi označavaju duplirano definiranje tj.2.0.2.Srednja škola Oroslavje .2. Auto constraint sam izvrši kotiranje dijela (slika 2.0.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 2.5) Potrebno je odabrati elemente za kotiranje. linije simetrije te način kotiranja (Chained – lančani ili Stacked – kote složene od osnovne linije) Potvrdom odabranih elemanata tipkom OK CATIA će sama ispisati sve potrebne kote By Dolenec 9 .4) .1 Constraint Jednim klikom lijeve tipke miša na ikonu Constraint dozvoljeno je određivanje jedne kote Duplim klikom lijeve tipke miša na ikonu Constraint dozvoljava se kontinuirano kotiranje Kotirani profil je potpuno definiran (slika 2.bijele linije označavaju bridove koji još nisu definirani .0.

2.Srednja škola Oroslavje .7) Promjena vrijednosti kote (slika 2.0. PartBody .4 Constraints defined in dialog box omogućuju definiranje načina kotiranja (slika 2.0.0.3 Animate constraints (slika 2.Sketch1 . kotnu strelici ili brojčanu oznaku kote) Upisom nove vrijednosti kote dio dobiva nove dimenzije. kotu.0.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 2. Ova promjena može se bilo kada napraviti pozivom željenog dijela preko Part editora.0.2.6) prikazuje odabranu kotu i animacijom njenu promjenu 2.8) obavlja se otvaranjem prozora Constraint Definition nakon klika lijevom tipkom miša na bilo koji element kote koja se želi mijenjati (pomoćnu kotnu liniju.Constraints - Offset 14 Mijenja kotu 58 u neku drugu duljinu By Dolenec 10 .

0.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Ucrtavanjem osi rotacije(slika 2.9) pomoću ikone Axis. lik je pripremljen za prijelaz u 3D pomoću ikone Exit Workbench (izlat iz crtače klupe).0.10) By Dolenec 11 .Srednja škola Oroslavje . Prelaskom u 3D te aktiviranjem ikone Shaft dodjeljuje se treća dimenziju obratka Upisivanjem First angle – prvog kuta na zaslonu 360° iscrta se osovina (slika 2.

0.9).Pad / Drafter Filleted Pad / Multi Pad .Groove .Shaft .prvi kut omogućuje rotaciju oko osi u + smjeru oko Z-osi Second angle .Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 2.3 Traka s alatima za prebacivanje skice u 3D je Sketch- Based Features s slijedećim opcijama: .drugi kut omogućuje rotaciju oko osi u .osi rotacije .os oko koje se želi rotacija profila Reverse direction – obrnuti smjer Ovime se dobiva tijelo u 3D koje se dalje može obrađivati (rotirati.Stiffener .Rib .Removed Loft Nakon ucrtavanja svih potrebnih elemenata (oblika vratila.smjeru oko Z-osi Profile – profil koji se rotira oko osi rotacije Axis .0. dobiti njegove fizikalne veličine.……) Konstruiran dio se sprema naredbom Save ili Save As. pridodati mu materijal od kojeg je izrađeno.Slot . ikona Shaft ima slijedeće mogučnosti: First angle .Pocket .slika 2.Srednja škola Oroslavje . By Dolenec 12 .Loft .Hole .

P.1).SINUMERIK 840D). (ProcessList – ProductList – ResourcesList) By Dolenec 13 .NC Manufacturing Review (preglad NC obrada) . NC Manufacturing. Iz osnovnog menia otvara se modul Start.NC manufacturing CATIA omogučuje obradu konstruiranog dijela na CNC strojevima Modul NC Manufacturing ima slijedeće opcije: .Lathe Machining (tokarenje) .Advanced Machining (napredna obrada) .STL Rapid Prototyping (slika 3.Srednja škola Oroslavje . 3. Lathe Machining (slika 3.R.0 NC obrada u CATIA V5 .Surface Machining (obrada površina) .tokarenje Nakon konstrukcije obratka crtanjem u Catia-i je moguće obradak istokariti simulacijom i generiranjem NC naredbi za određeni NC stroj .2) Po otvaranju modula Lathe Machining otvara se novi prozor Proces 1: Setup Editor Struktura drva Part Editora se mijenja u P.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 3.1 Lathe Machining .Prismatic Machining (glodanje) .

proširivanje rupa Counter Boring . (slika 3.Točkanje Drilling Dwell Delay .Bušenje Spot Drilling .Dvostrano upuštanje Back boring .Protusmjerno izbušivanje Counter Sinking .3) By Dolenec 14 .Urezivanje navoja sa navojnom glavom Boring .Suprotno narezivanje Thread Without Tap Head .Bušenje sa čekanjem Drilling Deep Hole .Ubušivanje i upuštanje Boring Spindle Stop .Upuštanje Chamfering 2 Sides .Obodno glodanje Na obratku se aktivira sistem strojnih koordinata potrebnih za obradu tokarenjem.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Otvaraju se nove trake s alatima Machining Operations s opcijama: Lathe Roughing operation (grubo tokarenje) Lathe Grooving operation (tokarenje utora) Lathe Recessing operation (tokarenje udubljenja) Lathe Profile Finishing operation (fino tokarenje profila) Lathe Groove Finishing operation (fino tokarenje utora) Lathe Threading operation (tokarenje navoja) Lathe Sequential Machining operation (uzastopno tokarenje) Drilling (bušenje) Drilling (bušenje s podopcijama) ima slijedeće opcije (Axial Machining Operations): Drilling .Izrada T .Srednja škola Oroslavje .Ubušivanje Boring And Chamfering .Ubušivanje sa zaustavljanjem Reaming .Razvrtanje .Duboko bušenje Drilling Break Chips .Urezivanje navoja Reverse Threahing .Natražno izbušivanje T – Slotting .utora Circular Milling .Bušenje mrvičastom strugotinom Tapping .

Klikom desne tipke miša na PartBody u drvu Part Editora (Part dobije naranđestu boju) i otvori se lista u kojoj se odabire Properties - (osobine). (slika 3. te ga preimenovati u Sirovac. Preimenuje se PartBody u novo ime npr.5) Na postojeć crtež Vratilo doda se naredbom Insert Body novo tijelo kojim će se nacrtati oblik sirovca.Srednja škola Oroslavje . (slika 3.4) Pod jahačem Feature Properties u opciji Feature Name upiše se novo ime i potvrdi tipkom OK. (slika 3. Vratilo. Uključenjem opcije Properties (Klikom na desnu tipka miša dok je kursor pozicioniran na By Dolenec 15 .Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Kako bi se mogla aktivirati opcija grubog tokarenja na nacrtu obratka (u Part Designu) potrebno je ucrtati oblik sirovca i definirati startnu i krajnju točku alata.6) Prelazom u 3D pomoću ikone Shaft nacrta se oblik sirovca.

Tokarenje CAD/CAM tehnologijom «Sirovcu» koji dobije naranđastu boju) u jahaču Graphic odabire se boja i uključuje transparentnost sirovca kako bi se kroz «Sirovac» vidio i gotov obradak «Vratilo» (slika 3.Srednja škola Oroslavje .8) By Dolenec 16 .7) Definiranje početne / završne točke tokarenja – Open Body Odabere se opcija Start / Shape / Generative Shape Design (start / oblik / konstruiranje oblika proizvoda) (slika 3.

Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Otvara se novi prozor sa ikonama za Shape Design nudi u glavnom izborniku pod Insert opciju Open Body (slika 3. Uz «Vratilo» i «Sirovac» na crtežu se pojavljuje Startna / završna točka putanje alata Point – Open body.1 (slika 3.Geometrical Set) Odabirom Open Body otvara se u drvu Part Editora nova pozicija Part body. By Dolenec 17 . U drvu Part Editora poziciji Part body.Srednja škola Oroslavje .10).8).1 (slika 3. (CATIA v21 .9) U zraci s alatima pojavljuje se traka Wireframe (žičani okvir) u kojoj se bira opcija Point (točka).11).1 dodaje se opcija Point sa koordinatama točke koje se definiraju u prozoru Point Definition (slika 3.

P.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 3.12). ( ProcessList – ProductList – ResourceList ) te se sada mogu koristiti Macgining Operations ikone (slika 3. By Dolenec 18 .R.1.Srednja škola Oroslavje .1 Lathe Roughing operation (grubo tokarenje) Nakon definiranja svih potrebnih crteža i točaka odabire se opcija Start / NC Manufacturing / Lathe Machining (slika 3.13). Otvara se novi prozor Process1 sa novim drvom P.

Srednja škola Oroslavje . zatim od 5 tab-ova (jahača) sa dijaloškim prozorima sa grafičkim prikazima te preklopnika za prihvaćanje.P.R.14).1) moguće je promijeniti u bilo koje ime koje odgovara operaciji koja se izvodina dijelu.1 (slika 3. Također je moguće dopisati kometar. Prozor sa sastoji od dijela gdje je moguće upisati ime i komentar NC operacije. Ime NC operacije (Roughing. napomenu bitnu za ta NC obradu Tab-ovi (jahači) omogučuju definiranje svih potrebnih parametara za odabranu NC obradu Odmah se otvara drugi tab (jahač) za definiranje ravnine koja će se obrađivati By Dolenec 19 . dobiva operaciju Lathe Tool Change.1. a drvo P.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Aktiviranjem opcije Lathe Roughing operation -grubo tokarenje (klikom lijeve tipke miša na ikonu ) određuje se površina dijela koja će se obraditi (dobije narančaste rubne linije dijela gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša) i otvara se prozor Roughing. pregled ili odustajanje od operacije.

1 se minimizra (privremeno nestane s zaslona) kako bi bilo lakše na obratku selektirati površinu od koje poćinje obrada .16) Klikom lijeve tipke miša po odabranoj površini prozor Roughing.15).rub dobije crvenu boju – Stock Element.17) By Dolenec 20 . (slika 3. U tab-u za definiranje geometrije (ravnine) je skica dijela koji se treba obraditi.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Pored ikone na jahaču nalazi se «semafor» koji je crveni.Srednja škola Oroslavje . što znači da u tom tab-u nisu definirani elementi potrebni za daljnji rad. Pozicioniranjem miša (kursora) iznad gornje površine u prozoru za dijalog ona promijeni boju. Poruka iznad skice Move the cursor over a sensitive area (dovedi kursor na osjetljivo područje) zahtjeva izbor površine koja će se obrađivati (slika 3. (slika 3.

19) aktiviranjem desne tipke miša na označenom Sketch.1 skriven (slika 3.1 u kojoj se bira površina koja se tokari Sketch.Srednja škola Oroslavje .1 (slika 3.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Potvrdom izbora (OK) ponovo se pojavljuje prozor Roughing.1 postaje vidljiv (slika 3.20 i 3. Sirovac nestaje s crteža i selektira se Sketch. By Dolenec 21 .20a) te se odabira za površinu tokarenja.1 Vratila.18) Prozor Roughing.1 otvara se lista i odabire se Hide/Show Sketch. Ako je Sketch.1 se minimizra (privremeno nestane s zaslona). u drvu se privremeno sakrije «Sirovac» aktiviranjem desne tipke miša na označenom dijelu i odabirom Hide/Show.

određuje se u drugom jahaču (tabu) još debljina materijala Thickness on part: 1mm koja ostaje iznad zadane mjere (iznad kotiranog oblika Sketch. By Dolenec 22 .1 kao konture koja se grubo tokari (slika 3.Srednja škola Oroslavje .Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Odabirom Sketch.1) za fino tokarenje (slika 3.21).22).

Opcije prvog jahača su nova dva tab-a (jahača): Strategy (slika 3.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Prvi jahač (tab) definira načine gibanja alata – njegovu putanju. Strategy određuje: Max depth of cut – maksimalju dubinu reza Roughing mode – način grubog tokarenja koji može biti Longitudinal – izdužni (paralelan s Z-osi) Face – poprečni (paralelan s X-osi) Parallel Contour – paralelni s konturom Kod tokarenja paralelnog s konturom smjer tokarenja – Machining direction može biti u lijevo (To head stock) ili u desno (From head stock) Kod Face – čeonog tokarenja smjer tokarenja – Machining direction može biti prema osi (To spindle) ili od osi (From spindle) Orientation – orijentacija može biti External – vanjsko tokarenje Internal – unutarnje tokarenje Location – položaj tokarenja može biti Front – od čela prema kraju (u lijevo) By Dolenec 23 .24).23).i Options(slika 3.Srednja škola Oroslavje .

duljina izlaza alata iz zahvata Lift-off angle .24) Lift-off distance .kut izlaza alata iz zahvata Lead-in distance .duljina prilaza alata Attack distance .dubina ulaza alata u materijal (pripremno gibanje) By Dolenec 24 .Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Back – od kraja prema čelu (u desno) Part contouring – tokarenje po konturi može biti No – bez konturnog tokarenja Each path – konturno tokarenje svakog reza Last path only – konturno tokarenje samo zadnjeg reza Recess machining – tokarenje s prekidom Under spindle machining – tokarenje s prelazom ispod osi rotacije Tool compensation – kompenzacija alata Options određuje: (slika 3.Srednja škola Oroslavje .

25) Machining tolerance – tolerancija obrade Minimum machining radius – minimalni radijus obrade Maximum machining radius – maksimalni radijus obrade By Dolenec 25 .Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Lead-in .duljina prilaza alata može biti No – bez prilaza Each path – prilaz kod svakog reza Last path only – prilaz samo zadnjem rezu Leading safetly angle – prilazni sigurnosni kut (slika 3.Srednja škola Oroslavje .

Srednja škola Oroslavje - Tokarenje CAD/CAM tehnologijom

Treći jahač (tab) definira
alat

Opcije trećeg jahača su tri nova
tab-a (jahača):

Automarski se otvara drugi
podjahač – tab

Drugi pod-tab - izbor noža
određuje nož za vanjsko ili
unutarnje tokarenje te njegove
dimenzije

(slika 3.26)

Prvi pod-tab – izbor broja alata,
kuta postavljanja, geometrije i
tehnologije alata

(slika 3.27).

(slika 3.27a).

By Dolenec 26

Srednja škola Oroslavje - Tokarenje CAD/CAM tehnologijom

Treći pod-tab - izbor ploćice vrha noža

Round Insert – okrugli umetak
(slika 3.28a)

Diamond Insert – romboidalni umetak
(slika 3.28b)

Square Insert – kvadratni umetak
(slika 3.28c)

Triangle Insert – trokutasti umetak
(slika 3.28d)

Trigon Insert – trokutasti umetak za
tolarenje navoja
(slika 3.28e)

By Dolenec 27

Srednja škola Oroslavje - Tokarenje CAD/CAM tehnologijom

Četvrti tab (jahač) definira
Feedrate (posmak) i Spindle
Speed (brzinu glavnog
radnog vretena)
(slika 20.29)

FEEDRATE

Lead-in (brzina prilaza),
Plunge (brzina ulaza u
materijal), Machining
(posmak – brzina obrade),
Lift-off (povratna brzina),
Contouring (brzina obrade
po konturi)

SPINDLE SPEED

Machining ( glavna brzina
rezanja), Unit (jedinica)
Linear ili Angular

Dwell (vrijeme čekanja): glavna
None – bez čekanja
By revolutions – prema broju okretaja
By time units – u sekundama

Quality (načina obrade) Rough (gruba obrada), Finish (fina obrada), Either
(obje)

Peti tab (jahač) definira prilaz alata obratku,
odmicanje alata od obratka, …

(slika 3.30)

By Dolenec 28

Klikom desne tipke miša na križić u desnom gornjem dijelu slike 20.31 By Dolenec 29 .30 prozor se privremeno zatvara kako bi omogućio bolji pregled sloke Process. Slika 3. slika 3.30a Po definiranju svih potrebnih parametara u svim tab-ovima ukljućuju se zelena svjetla na svim «semaforima» i moguće je simulirati način obrade dijela.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Prilaz obratku se određuje pomoću prije definirane točke iz koje kreće alat (To use predefined macro).Srednja škola Oroslavje .1 na kojoj se nalazi Open Body ishodišna točka gibanja (Approach) i povrata (Retract) alata.

1.Srednja škola Oroslavje . Check Reachability Video from last saved result. vremenu obrade.32) Prozor se sastoji od tri dijela: . Associate Video Result to Machining Operation.podacima o poziciji alata posmaku.0 NC Output Management Po definiranju NC Manufacturing svih 5 tabova potrebno je aktivirati traku s NC Output Management alatima. Video Collision Report By Dolenec 30 .1.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 3. Analyze. ..ikonama za odabir: Replay mode. Point display mode Photo.tipke za upravljanje animacijom putanje alata .. Visualization mode. Traka se sastoji od slijedećoh ikona: Tool Path Replay – animacija putanje alata NC Output – NC ispis: Generate NC Code in Batch Mode Generiranje NC naredbi Generate APT Code Interactively Generiranje ATP naredbi Manage Batch Queue – upravljanje podacima (redovima) Generate Documentation – generiranje dokumentacije Macro Output to VNC – makro izlaz u VNC Screen Capture – slika ekrana Aktiviranjem tipke Tool Path Replay – animacija putanje alata – otvara se slijedeći prozor (slika 3. Color mode.

Continous replay of tool path – kontinuirana simulacija puta alata Plane by Plane replay of tool path .Srednja škola Oroslavje .mod vizualizacije (načina prikazivanja) ima 3 opcije Only last tool position is displayed – prikazuje samo posljednu poziciju alata All tool axes are displayed – prikazuje sve osi alata All tools are displayed – svi alati se prikazuju By Dolenec 31 .Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Cijeli ekran prikazan je na slici 3.površina po površina simulacija puta alata (skidanje slojeva materijala) Feedrate by Feedrate replay of tool path – posmak po posmak simulacija puta alata Point by Point replay of tool path – točka po točka simulacija puta alata Replay of tool path with stop on PP instructions – simulacija puta alata sa zaustavljanjem na programiranim pozicijama Visualization mode .33 Replay mode .mod simulacije putanje alata ima 5 opcija.

mod ima 3 opcije Video from last saved result .mod izbora boja ima 2 opcije Same color – prikazuje sve u samo jednoj boji Different colors – prikazuje svako gibanje u drugoj boji Photo .Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Color mode .provjera dohvatljivosti (treba se odrediti NC stroj da bi se funkcija mogla aktivirati) Video from last saved result.34 ) u kojemu je prikazana putanja alata po dijelu koji se obrađuje By Dolenec 32 .Srednja škola Oroslavje .puna video animacija Mixed Photo / Video . mod forografiranja omogučuje fotografiranje pojedinih pozicija gibanja alata za dokumentaciju Check Reachability .video animacija poslijednje spremljene obrade Full Video .kombinacija video animacije i fotografije Aktiviranjem tipke Tool Path Replay – animacija putanje alata – otvara se cijeli prozor ( slika 3.

Klikom lijeve tipke miša na ikonu Video from last saved result .1 (slika 3. orvata se prozor Roughing.36) Korištenjem tipki za upravljanje animacijom prikazuje se način obrade nacrtanog dijela (slika 3.1 te se unose potrebni ispravci.Srednja škola Oroslavje .video animacija poslijednje spremljene obrade otvara se slijedeći prozor (slika 3.37) By Dolenec 33 .Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Na obratku će se iscrtati linije putanje alata.35). Ako je potrebna korektura putanje ponovo se dvostrukim klikom lijevog miša aktivira Roughing.

Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 3.38) koji ima tri jahača: In/Out – ulaz/izlaz Options – opcije NC Code – NC naredbe Prije same izrade NC naredbi potrebno je definirati stroj i pripadajuće datoteke. .1 (Save) za izradu NC programa potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na ikonu Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi). koordinatnog sistema i obratka .39).1.Naziv operacije i komentar .P. Prozor se sastoji od tri dijela. opcije By Dolenec 34 .Izbor NC stroja.Geometrija.Srednja škola Oroslavje .1. pozicije. Otvara se NC prozor (slika 3. U drvu (P.R Editor-u) potrebno je dva puta kliknuti desnu tipku miša nakon čega se otvara prozor Part Operation (slika 3.1 Izrada NC programa Nakon spremanja datoteke Process.

Srednja škola Oroslavje .Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Machine – stroj omogućuje izbor NC stroja .40) mora se definirati stroj.klikom lijeve tipke miša na ovu ikonu otvara se prozor Machine Editor (slika 3.pptable i NC stroj Horizontal lathe machine Default machine Pod jahačem Spindle potrebno je definirati X-os kao radijalnu te Z-os kao aksijanu os – os rotacije (slika 3.40) Refernce machining axis system – referentni koordinatni sistem Product or Part – proizvod ili dio U prozoru Machine Editor (slika 3.40a) By Dolenec 35 . Za EMCO strojeve i SINUMERIK 840 D potrebno je odabrati postprocesor CENIT_ LATHE.

Tokarenje CAD/CAM tehnologijom U prozoru Part operation potrebno je odrediti pod jahačem Position točku izmjene alata Tool Change Point (slika 3. NC softwarea u prozoru Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi) pod jahačem In/Out potrebno je definirati tip NC izlaza (odabrati NC Code) u napisati ime izlazne datoteke (Output File). By Dolenec 36 . Slika 3.42) Po odabiru stroja.43 Pritiskom na tipku Execute genetirati će se NC naredbe.pp (slika 3. postprocesora.Srednja škola Oroslavje .41) Po odabiru zadanog procesora aktivira se ikonu Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi) Pod jahačem NC code odabire se SINUMERIK 840 D _ 3X.

Otvara se prozor C:\WINDOWS\System32\cmd.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Slika 3.exe koji označava da je generiranje u tijeku.44 Po odabiru traženih parametara u Machine editor-u potrebno je definirati postprocesor ( Tools \ Options \ NC manufacturing \ PP Path ).44).45) By Dolenec 37 .Srednja škola Oroslavje . Za odabrani NC stroj koristi se Cenit® postprocesor (slika 3. (slika 3.

4 N360 G1 Z102.4 N210 G1 Z102.5 F0.5 F0.712 F0.5 N80 X12.8 N370 Z100.5 F0.5 F0.688 Z104.3 N250 G0 X8.712 F0.044 Z100.4 N540 G0 Z104.068 Z100.164 Z100.8 N320 Z100.8 N600 G0 X1.8 N220 Z100.5 N330 X8.3 N630 X2.5 F0.4 N160 G1 Z102.4 N440 G0 Z104.OPERATION NAME : Roughing.712 N470 Z100.8 N450 G0 X4.952 N240 G0 Z104.5 F0.8 N270 Z100.8 N500 G0 X3.5 N130 X11.712 F0.712 F0.116 Z100.712 F0.3 N50 G0 X12.3 N300 G0 X7.5 F0.exe NC program je napravljen i nalazi se na određenoj adresi.4 N110 G1 Z102.8 N550 G0 X2.====================================================== .14 Z100.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Po zatvaranju prozra C:\WINDOWS\System32\cmd.5 N710 G1 Z102.5 F0.8 N650 G0 X0.3 N150 G0 X10.5 F0.88 N90 G0 Z104.712 F0.712 F0.928 N190 G0 Z104.5 F0.5 F0.4 N490 G0 Z104.5 F0.712 F0.976 N290 G0 Z104.924 Z40.784 N620 Z100.712 F0.3 N680 X1.5 F0.Srednja škola Oroslavje .3 N200 G0 X9.5 F0.712 F0.5 F0.8 N700 G0 X0 N340 G0 Z104.5 N230 X9.5 N510 G1 Z102.3 G95 N430 X6.8 N120 Z40.4 N260 G1 Z102.4 N60 G1 Z102.5 F0.5 N30 .832 N720 Z100.4 N690 G0 Z104. Aktiviranjem ikone NC programa moguće ga je u nekom od programa (Notepad.5 F0.5 F0.5 F0.4 N640 G0 Z104.76 N570 Z100.092 Z100.188 Z100.9 Z40.8 N70 Z40.3 N580 X3.4 N310 G1 Z102.5 F0.5 F0.5 N280 X8.5 N660 G1 Z102.5 F0.712 F0.…) pročitati (slika 3.904 N140 G0 Z104.=== cPost Standard PP for SINUMERIK 840 D === .3 N530 X4.856 N40 G0 X50 Z120 S70 M3 N410 G1 Z102. Word.4 N740 G0 X50 Z120 N750 M5 N760 M30 By Dolenec 38 .3 N730 X0.948 Z40.3 N480 X5.5 F0.712 F0.5 N460 G1 Z102.5 F0.1 N400 G0 X5.3 N100 G0 X11.5 F0.996 Z100.5 F0.8 N170 Z40.5 F0.972 Z100.736 N520 Z100.712 F0.4 N590 G0 Z104.212 Z100.====================================================== N10 G0 G90 G40 N380 X7.5 N420 Z100.5 N180 X10.808 N670 Z100. .5 N560 G1 Z102.712 F0.3 N350 G0 X6.5 N610 G1 Z102.8 N20 G40 G0 X0 Y0 Z100 M8 N390 G0 Z104.02 Z100.46) .5 F0.

47) Povratkom (ikona Exit Workbanch ) iz 2D vraća se obradak u 3D prikaz.48) By Dolenec 39 .Lathe Grooving operation Odabirom ikone Sketcher prostor se zarotira i prikaže u 2D. Za tokarenje utora u 2D nacrtu potrebno je definirati utor (slika 3.1. Prelaskom u 3D te aktiviranjem ikone Shaft dodjeljuje se treća dimenziju obratka Upisivanjem First angle – prvog kuta na zaslonu 360° iscrta se osovina (slika 3.2 Lathe Grooving operation (tokarenje utora) Tokarenje utora omogućuje NC Manufacturing .Srednja škola Oroslavje .Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 3.

52).51) Part element – segmenata privremeno se zatvara prozor Grooving.50) Pozicioniranjem kursora miša na osjetljivu površinu u drugom jahaču i odabirom (slika 3.Srednja škola Oroslavje . dobiva operaciju Lathe Tool Change.1. Otvara se prozor Grooving. a drvo P.1 (slika 3.P.utor koji treba tokariti (dobije naranđaste rubne linije gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša).R.49) . By Dolenec 40 . Po odabiru svih linija utora (one postaju Part element) te potvrđivanjem odabranog tipkom OK vraća se prozor Grooving.2 i Grooving.1 kako bi se lakše odabrale linije utora na crtežu (slika 3.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Aktiviranjem opcije Lathe Grooving operation u NC Manufacturing – Lathe Machining (klikom lijeve tipke miša na ikonu ) određuje se dio osovine (slika 3.1.

prilaz i odmicanje alata .način gibanja alata .video animacija poslijednje spremljene obrade otvara se slijedeći prozor (slika 3.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Slijedi određivanje konture od koje se tokari utor. Pozicioniranjem kursora miša na osjetljivu površinu u drugom jahaču i odabirom (slika 3.Srednja škola Oroslavje . (slika 3. Po odabiru linije i njegovom potvrđivanju tipkom OK definiran je utor.1 kako bi se lakše odabrale linije konture sirovca na crtežu od koje se tokari utor (slika 3.alat . tehnologija (posmak. glavna brzina rezanja) Po određivanju svih potrebnih parametara klikom na tipku Replay simulira se putanja alata NC stroja. Slijede definiranja svih ostalih parametara u drugim jahačima (tab-ovima): .55) Klikom lijeve tipke miša na ikonu Video from last saved result .54).53) Stock element – elemenata obratka ponovo se privremeno zatvara prozor Grooving.56) By Dolenec 41 .

Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Korištenjem tipki za upravljanje animacijom prikazuje se način obrade nacrtanog dijela (slika 3.odabirom sirovca ponovo se vraća prozor Part Operation i potvrđivanje tipkom OK definiran je okrugli obradak u foto simulaciji. Postupak definiranja okruglog sirovca je: (slika 3.u Part Operation prozoru pozicionirati se kursorom miša na Stock .58) . By Dolenec 42 .ikona Stock (jedan klik na lijevu tipku miša) privremeno zatvara prozor radi lakšeg odabira sirovca .57) U simulaciji je potrebno prije definirati izgled sirovca. Ako to nije definirano Catia uzima kvadratni sirovac koji ne odgovara potrebama simulacije u tokarenju.Srednja škola Oroslavje .

Lathe Machining .60) Aktiviranjem opcije Lathe Recessing operation u NC Manufacturing – Lathe Machining (klikom lijeve tipke miša na ikonu ) određuje se dio osovine (slika 3.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 3.utor koji treba tokariti (dobije naranđaste rubne linije gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša). Za tokarenje utora u 2D nacrtu potrebno je definirati udubljenje (slika 3.1.3 Lathe Recessing operation .Srednja škola Oroslavje .Lathe Recessing operation Odabirom ikone Sketcher prostor se zarotira i prikaže u 2D.59) Povratkom (ikona Exit Workbanch ) iz 2D vraća se obradak u 3D prikaz.61) . By Dolenec 43 .tokarenje udubljenja Tokarenje udubljenja omogućuje NC Manufacturing . Prelaskom u 3D te aktiviranjem ikone Shaft dodjeljuje se treća dimenziju obratka Upisivanjem First angle – prvog kuta na zaslonu 360° iscrta se osovina (slika 3.

R.Srednja škola Oroslavje .Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Otvara se prozor Recessing.63) Part element – segmenata privremeno se zatvara prozor Recessing.1 kako bi se lakše odabrale linije utora na crtežu (slika 3.65) Stock element – elemenata obratka ponovo se privremeno zatvara prozor Recessing.66). dobiva operaciju Lathe Tool Change.P.1. Pozicioniranjem kursora miša na osjetljivu površinu u drugom jahaču i odabirom (slika 3.1 i Recessing. Po odabiru svih linija utora (one postaju Part element) te potvrđivanjem odabranog tipkom OK vraća se prozor Recessing. By Dolenec 44 .1 (slika 3.1. Slijedi određivanje konture od koje se tokari utor. a drvo P.1 kako bi se lakše odabrale linije konture sirovca na crtežu od koje se tokari utor (slika 3.64).62) Pozicioniranjem kursora miša na osjetljivu površinu u drugom jahaču i odabirom (slika 3.

glavna brzina rezanja) Po određivanju svih potrebnih parametara klikom na tipku Replay simulira se putanja alata NC stroja.67).tehnologija (posmak. (slika 3.Srednja škola Oroslavje .68a.alat .način gibanja alata .prilaz i odmicanje alata . By Dolenec 45 . Slijede definiranja svih ostalih parametara u drugim jahačima (tab-ovima): . Na slikama (slika 3. b.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Po odabiru linije i njegovom potvrđivanju tipkom OK definiran je utor. c) Prikazano je nacrtano vratilo i simulirana izrada sa gubom obradom i izradom udubljenja.

4 Lathe Groove Finishing operation .69) Povratkom (ikona Exit Workbanch) iz 2D vraća se obradak u 3D prikaz. Prelaskom u 3D te aktiviranjem ikone Shaft dodjeljuje se treća dimenziju obratka Upisivanjem First angle – prvog kuta na zaslonu 360° iscrta se figura (slika 3.Lathe Machining . Za fino tokarenje utora u 2D nacrtu potrebno je definirati utor (slika 3.71) sirovca i početne / završne točke omogućuje se obrada na NC stroju By Dolenec 46 .Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 3.fino tokarenje utora Fino tokarenje utora omogućuje NC Manufacturing .Lathe Groove Finishing operation Odabirom ikone Sketcher prostor se zarotira i prikaže u 2D.Srednja škola Oroslavje .1.70) Dodavanjem figuri (slika 3.

By Dolenec 47 . dobiva operaciju Lathe Tool Change. Sada je određena kontura utora za finu obradu (fino tokarenje). a drvo P.1 (slika 3.73) Pozicioniranjem kursora miša na osjetljivu površinu u drugom jahaču i odabirom (slika 3.2 i Groove Finishing. Po odabiru linije utora (ona postaje Part element) te potvrđivanjem odabranog tipkom OK vraća se prozor Groove Finishing.1.Srednja škola Oroslavje .P.72) koji treba fino tokariti (dobije naranđaste rubne linije gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša).R.1.74) Part element – segmenata privremeno se zatvara prozor Groove Finishing. Otvara se prozor Groove Finishing.75).Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Aktiviranjem opcije Lathe Groove Finishing operation u NC Manufacturing – Lathe Machining (klikom lijeve tipke miša na ikonu) određuje se dio utora osovine (slika 3.1 kako bi se lakše odabrala linija utora na crtežu (slika 3.

(slika 3. vrsta držala tokarskog noža i pločica tokarskog noža) . glavna brzina rezanja) Po određivanju svih potrebnih parametara klikom na tipku Replay simulira se putanja alata NC stroja.alat (sa tri pod-jahača opći.77) By Dolenec 48 . Machining – način obrade i Corner processing – obrada kuteva) .način gibanja alata (sa tri pod-jahača General – opći.tehnologija (posmak.video animacija poslijednje spremljene obrade otvara se slijedeći prozor (slika 3.Srednja škola Oroslavje .Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Slijede definiranja svih ostalih parametara u drugim jahačima (tab-ovima): .76).prilaz i odmicanje alata . Klikom lijeve tipke miša na ikonu Video from last saved result .

Srednja škola Oroslavje . NC softwarea u prozoru Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi) pod jahačem In/Out potrebno je definirati tip NC izlaza (odabrati NC Code) u napisati ime izlazne datoteke (Output File). Aktiviranjem tipke Execute otvara se prozor C:\WINDOWS\System32\cmd. Pod jahačem NC code odabire se SINUMERIK 840 D _ 3X.78) Nakon spremanja datoteke Process.exe koji označava da je generiranje u tijeku. Po zatvaranju prozra C:\WINDOWS\System32\cmd.…) By Dolenec 49 .pp (slika 3. Word.79) Po odabiru stroja. postprocesora.4 (Save) za izradu NC programa potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na ikonu Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi).Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Korištenjem tipki za upravljanje animacijom prikazuje se način obrade nacrtanog dijela (slika 3.exe NC program je napravljen i nalazi se na određenoj adresi.80) Aktiviranjem ikone NC programa moguće ga je pročitati u nekom od programa (Notepad. (slika 3.

5 F0.413 N1680 X10.5 F0.3 N60 G1 Z90.3 N470 Z71.3 N1650 X1.206 N710 G1 Z90.652 F0.OPERATION NAME : N50 G0 X13.205 N610 G1 Z90.572 Z92.751 F0.412 Z41.575 Z37.048 Z34.4 N1530 X10.OPERATION NAME : N80 X13.8 N1730 X14.2 N650 G0 X1.4 N930 X10.5 F0.4 N1380 X5.2 F0.165 F0.5 F0.754 Z34.416 F0.================================= N750 G0 X0 N1510 G0 Z37.2 F0.186 N180 X11.464 N130 X12.5 F0.908 N1360 G0 Z40.2 By Dolenec 50 .4 N1180 X5.3 N1620 G1 X-1.8 N540 G0 Z92.3 N670 Z81.534 F0.4 N680 X2.847 N1260 G0 Z42.968 Z67.201 N1760 X15.2 Profile Finishing.5 F0.671 Z83.2 F0.381 F0.5 F0.073 Z38.4 N1430 X7.8 N690 G0 Z92.2 N1750 X15.2 F0.047 F0.746 F0.02 N220 Z36.8 N490 G0 Z92.2 F0.426 Z30.5 F0.937 Z64.8 N1040 X5.2 N1570 G0 Z150 N40 G0 Z150 S70 M3 N810 G0 Z100 N1580 .186 N170 Z35.602 N860 G1 X11.8 N740 G0 Z92.201 N1700 Z36.2 F0.415 F0.4 N1480 X8.725 N1060 G0 Z46.4 N1230 X5.323 F0.3 N1470 G1 X11.3 N520 Z74.029 Z72.418 F0.203 N460 G1 Z90.186 Z82.412 Z46.4 N1280 X5.817 N1210 G0 Z43. Srednja škola Oroslavje .5 N1200 G0 X13.8 N590 G0 Z92.8 N290 G0 Z92.408 Z48.2 F0.4 N830 G0 Z150 M3 N1600 .017 F0.4 N1330 X5.858 F0.3 N1070 G1 X11.207 Z31.417 F0.394 F0.845 Z35.8 N990 X7.2 F0.559 N150 G0 X11.712 Z9.4 N1720 X13.4 N580 X4.3 N1020 G1 X11.111 F0.3 N1520 G1 X11.8 N390 G0 Z92.594 F0.8 N1090 X5.204 N510 G1 Z90.195 F0.5 N1150 G0 X13.2 F0.4 N630 X3.3 N1170 G1 X11.572 Z39.8 N940 G0 X13.4 N330 X8.17 F0.207 N110 G1 Z90.8 N1670 X2.274 N200 G0 X10.4 N140 G0 Z92.784 Z34.918 N160 G1 Z90.3 N1420 G1 X11.363 F0.1 N1590 G0 Z100 N70 Z34.196 F0.417 F0.2 F0.5 N950 G0 Z48.5 N820 .================================= N780 X0.417 F0.2 F0.861 F0.2 N700 G0 X0.755 N1110 G0 Z45.4 N1030 X5.8 N840 G0 Z50.664 N960 G1 X11.3 N420 Z69.359 Z33.202 N360 G1 Z90.8 N1240 X5.288 F0.3 N370 Z66.771 N250 G0 X9.8 N340 G0 Z92.815 Z35.906 Z62.4 .5 N1100 G0 X13.4 N880 X13.2 F0.413 N1740 X14.8 N1190 X5.195 F0.206 .4 N730 X1.3 N1320 G1 X11.081 Z80.5 F0.8 N890 G0 Z49.377 F0.2 F0.876 Z36.2 N1690 X10.059 Z74.5 N1450 G0 X13.5 N1250 G0 X13.2 N450 G0 X5.4 N530 X5.3 .353 N230 X10.8 N440 G0 Z92.2 F0.229 F0.1 N90 G0 Z92.4 N1130 X5.4 N1780 Z10 N280 X9.559 Z81.416 F0.3 N1270 G1 X11.3 N970 X5.412 Z47.5 N900 G1 X11.2 F0.3 N1220 G1 X11.4 N480 X6.8 N1340 X5.8 N1540 X10.998 Z69.5 Z30 N270 Z62.1 Tool Change.2 F0.196 F0.2 F0.3 N120 Z34.412 Z45.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom .205 N660 G1 Z90.076 F0.5 F0.2 N1640 X0.5 N1350 G0 X13.4 N980 X7.OPERATION NAME : Lathe N1560 G0 X100 N30 .8 N1140 X5.414 F0.412 Z43.2 N550 G0 X3.121 F0.182 F0.2 F0.3 N1120 G1 X11.8 N1790 X15. cPost Standard PP for SINUMERIK N760 G1 Z90.52 F0.3 N320 Z64.5 N1400 G0 X13.864 F0.579 N210 G1 Z90.918 Z82.418 F0.204 N560 G1 Z90.2 N400 G0 X6.5 N1300 G0 X13.441 F0.3 N570 Z76.5 Z60 N190 G0 Z92.2 N20 G40 G0 X100 Y0 Z100 M8 N800 .5 N850 G0 X13.5 F0.898 N260 G1 Z90.081 F0.2 F0.2 F0.12 Z79.2 F0.8 N640 G0 Z92.182 Z82.633 N910 X7.3 N1710 X13.3 N1370 G1 X11.3 N720 Z82.8 N1440 X7.878 N1310 G0 Z41.2 N1610 M3 N100 G0 X12.694 N1010 G0 Z47.732 F0.2 N350 G0 X7.464 Z80.07 Z40.5 N1050 G0 X13.5 F0.5 F0.2 N600 G0 X2.412 Z44.875 F0.212 Z82.958 F0.151 Z81.333 F0.4 N1660 X2.407 Z49.3 N870 X10.788 F0.805 F0.087 F0.969 N1460 G0 Z38.8 N1290 X5. 840 D N770 Z82.09 Z76.8 N1490 X9.939 N1410 G0 Z39.5 F0.4 N430 X6.8 N1390 X6.5 N1500 G0 X13.8 N10 G0 G90 G40 N790 G0 X100 Z150 N1550 G0 X13.2 F0.414 F0.2 F0.203 N410 G1 Z90.3 G95 Grooving.5 F0.539 F0.3 N620 Z79.36 F0.OPERATION NAME : Roughing.2 N1800 M5 N300 G0 X8.OPERATION NAME : Lathe Tool Change.202 N1810 M30 N310 G1 Z90.8 N1630 X0.5 N1000 G0 X13.259 F0.848 Z32.3 N1770 X15.786 N1160 G0 Z44.412 Z42.2 N500 G0 X4.4 N1080 X5.464 Z60.597 N240 G0 Z92.415 F0.4 N380 X7.3 N920 X10.

81) Povratkom (ikona Exit Workbanch) iz 2D vraća se obradak u 3D prikaz.Lathe Machining .Srednja škola Oroslavje .83) sirovca i početne / završne točke omogućuje se obrada na NC stroju By Dolenec 51 .82) Dodavanjem figuri (slika 3. Za fino tokarenje profila u 2D nacrtu potrebno je definirati konturu (slika 3.1. Prelaskom u 3D te aktiviranjem ikone Shaft dodjeljuje se treća dimenziju obratka Upisivanjem First angle – prvog kuta na zaslonu 360° iscrta se figura (slika 3.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 3.5 Lathe Profile Finishing operation .Lathe Profile Finishing operation Odabirom ikone Sketcher prostor se zarotira i prikaže u 2D.fino tokarenje profila Fino tokarenje profila omogućuje NC Manufacturing .

1.86) Part element – segmenata privremeno se zatvara prozor Profile Finishing.1.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Aktiviranjem opcije Lathe Profile Finishing operation u NC Manufacturing – Lathe Machining (klikom lijeve tipke miša na ikonu) određuje se dio osovine (slika 3. By Dolenec 52 .1 (slika 3.84) koju treba fino tokariti (dobije naranđaste rubne linije gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša). dobiva operaciju Lathe Tool Change.1 i Profile Finishing.85) Pozicioniranjem kursora miša na osjetljivu površinu u drugom jahaču i odabirom (slika 3.P.87). a drvo P. Po odabiru linije profila (ona postaje Part element) te potvrđivanjem odabranog tipkom OK vraća se prozor Profile Finishing.Srednja škola Oroslavje . Ovim je određena kontura utora za fino tokarenje. Otvara se prozor Profile Finishing.R.1 kako bi se lakše odabrala linija profila (Sketch1) na crtežu (slika 3.

88). Machining – način obrade.način gibanja alata (sa četiri pod-jahača General – opći. Corner processing – obrada kuteva i Local invert – obrnuta obrada bokova) . By Dolenec 53 . glavna brzina rezanja) Po određivanju svih potrebnih parametara klikom na tipku Replay simulira se putanja alata NC stroja. (slika 3.alat (sa tri pod-jahača opći.prilaz i odmicanje alata . vrsta držala tokarskog noža i pločica tokarskog noža) .tehnologija (posmak.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Daljnje definiranje konture je debljina (Thickness on part) koja ostaje nakon finog tokarenja.Srednja škola Oroslavje . Ona se definira s 0mm Slijede definiranja svih ostalih parametara u drugim jahačima (tab-ovima): .

Pozicioniranjem kursora miša na ishodište koordinatnog sistema ono promijeni boju (postaje naranđasto) i nakon klika na lijevu tipku miša prozor se privremeno zatvara.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Koordinatni sustav NC stroja Strojni koordinatni sistem se može promijeniti i postaviti na onaj dio obratka / sirovca koji odgovara stvarnom stanju na NC stroju.90).R.P. drvu otvara se prozor Part Operation.89). Dovođenjem miša na predviđenu novu poziciju koordinatnog sistema NC stroja (npr. Odabirom tipke Machining Axis System. Dvostrukim klikom llijeve tiple miša po označenoj opciji Part Operation. By Dolenec 54 .Srednja škola Oroslavje .1 u P. koordinatni sistem se postavi na novoj lokaciji (slika 3.1 otvara se istoimeni prozor (slika 3. centar sirovca) i klikom na lijevu tipku miša te njenim potvrđivanjem (OK).

856 By Dolenec 55 .519 N180 X10.62 F0.449 F0.4 N780 G0 Z2.012 N380 X7.========================== .688 Z3.3 N390 G0 Z3.45 F0.183 Z-41.318 F0.661 F0.5 Z-44 N240 G0 Z3. Po odabiru stroja.…) . for SINUMERIK 840 D N410 G1 Z1.3 N1100 M30 N300 G0 X7.4 N690 G0 Z3.663 F0.736 N570 Z-1.1 N360 G1 Z1.668 .877 Z-2.422 Z-41.55 F0.88 N850 X3.981 F0.62 N470 Z-9.========================== N420 Z-12.14 Z-0.646 N100 G0 X11.226 F0.3 N910 X9.3 N680 X1.4 N960 X9.3 N530 X4.62 N800 X1.62 F0.839 N220 Z-32.62 F0.343 N210 G1 Z1.952 N990 X12. postprocesora.62 F0.214 Z-42.8 N970 X10. Srednja škola Oroslavje .901 Z-1.OPERATION NAME : Profile N350 G0 X6.62 F0.02 Z-16.62 N890 X7.1 N450 G0 X4.4 N820 X2.438 F0.464 Z-18.046 F0.8 N700 G0 X0 N1090 M5 N290 G0 Z3.3 N810 X1.462 Z-33.76 N620 Z-0.3 N860 X3.4 N540 G0 Z3.638 F0.949 N10 G0 G90 G40 N430 X6.356 F0.834 F0.996 Z-31.663 N190 G0 Z3.=== cPost Standard PP .62 F0.8 N500 G0 X3.488 N140 G0 Z3.8 N320 Z-16.836 F0.8 N830 X2.8 N750 G0 Z31 N340 G0 Z3.3 N1050 Z-64 N250 G0 X8.402 N230 X9.354 Z-33.928 N950 X9.867 F0.428 Z-3.712 N520 Z-2.068 Z-11.3 N150 G0 X10.948 Z-40.62 F0.8 N790 G1 X0.62 N840 X3.4 N590 G0 Z3.62 F0.3 N770 G0 X-0.3 N580 X3.9 Z-40.889 Z-41.329 F0.832 Finishing.4 N870 Z-8.872 Z-42.338 F0.224 F0.349 N20 G40 G0 X0 Y0 Z100 M8 N440 G0 Z3.4 N920 X9.4 N310 G1 Z1.426 F0.712 Z-64.43 Z-1.079 F0.447 M3 N370 Z-14.OPERATION NAME : Roughing.3 N1000 X13.305 Z-41.814 N70 Z-40.8 N600 G0 X1.3 G95 N480 X5.8 N880 X7.044 Z-14.62 F0.048 F0.976 N1040 X14.8 N930 X9.62 F0.212 Z1.427 Z-43.808 N720 Z0.212 F0.52 F0.944 N200 G0 X9.4 N1010 X13.793 N90 G0 Z3.924 Z-40.716 F0.809 N110 G1 Z1.4 N400 G0 X5.541 F0.904 N60 G1 Z1.62 N560 G1 Z1.8 N1070 G0 X50 N270 Z-31.62 N1080 G0 Z31 N280 X8.568 F0.62 N760 . Word.5 Z-34 N120 Z-40.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Nakon spremanja datoteke Process.8 N1020 X14.62 N610 G1 Z1.62 N1030 X14.3 N630 X2.116 Z-1.62 N510 G1 Z1.447 Z0.904 N900 Z-31.405 N40 G0 X50 Z31 S70 M3 N460 G1 Z1.8 N550 G0 X2.844 N30 .928 F0.3 N730 X0.5 (Save) za izradu NC programa potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na ikonu Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi).889 F0. NC softwarea u prozoru Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi) pod jahačem In/Out definiranja tipa NC izlaza (odabrati NC Code) upisivanja imena izlazne datoteke (Output File) te aktiviranja tipke Execute generira se NC program Aktiviranjem ikone NC programa moguće ga je pročitati u nekom od programa (Notepad.258 N170 Z-40.4 N640 G0 Z3.101 F0.106 F0.924 N160 G1 Z1.62 F0.8 N650 G0 X0.818 Z-40.8 N260 G1 Z1.62 F0.5 Z-4 N50 G0 X12.188 Z0.62 N940 Z-40 N130 X11.62 N980 X12.62 N710 G1 Z1.319 Z-1.769 F0.972 Z-32.62 F0.164 Z-0.582 Z-40.62 N660 G1 Z1.62 F0.092 Z-9.4 N740 G0 X50 N330 X8.784 N670 Z0.5 Z-19 N80 X12.4 N1060 X14.216 Z-2.4 N490 G0 Z3.

6 Lathe Threading operation .91) Povratkom (ikona Exit Workbanch) iz 2D vraća se obradak u 3D prikaz.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 3. Prelaskom u 3D te aktiviranjem ikone Shaft dodjeljuje se treća dimenziju obratka Upisivanjem First angle – prvog kuta na zaslonu 360° iscrta se figura (slika 3. By Dolenec 56 .Lathe Threading operation Crtanje obratka na kojem će se izraditi navoj Odabirom ikone Sketcher prostor se zarotira i prikaže u 2D.Srednja škola Oroslavje . Za tokarenje navoja u 2D nacrtu potrebno je definirati konturu (slika 3.1.tokarenje navoja Tokarenje navoja omogućuje NC Manufacturing - Lathe Machining .92) Dodavanjem figuri (slika 3.93) sirovca i početne / završne točke omogućuje se obrada na NC stroju.

Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Aktiviranjem opcije Lathe Threading operation u NC Manufacturing – Lathe Machining (klikom lijeve tipke miša na ikonu) određuje se osovina (slika 3.1 i Threading.R.1kako bi se lakše odabrala linija na crtežu po kojoj će se narezivati navoj (slika 3. Po odabiru linije (ona postaje Part element) te potvrđivanjem odabranog tipkom OK vraća se prozor Threading. By Dolenec 57 .Srednja škola Oroslavje . a drvo P.1 Ovim je određena linija po kojoj se tokari navoj.98). U drugom jahaču je potrebno odrediti i duljinu navoja (slika 3.P.94) na kojem treba tokariti navoj (dobije naranđaste rubne linije gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša).97).1 (slika 3.1. Otvara se prozor Threading. dobiva operaciju Lathe Tool Change.96) Part element – segmenata privremeno se zatvara prozor Threading.95) Pozicioniranjem kursora miša na osjetljivu površinu u drugom jahaču i odabirom (slika 3.

Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Prvi jahač (tab) određuje vrstu i broj navoja.100) su: Threading type .tip izrade navoja konstantnom dubinom rezanja ili konstantnim presjekom površine rezanja Number of passes – broj prolaza alata By Dolenec 58 . Strategy (način izrade navoja) i Options (opcije pristupa/odmaka alata obratku).Srednja škola Oroslavje .99): Profile (oblik navoja) Orientation (orijentacija navoja) Location (položaj navoja) Thread unit (mjera navoja) se određuje kod nestandardnih navoja .pod opcijom Profile odabire se Other (drugi navoji) i može se definirati korakom (Pitch) ili brojem navoja po inču (Threads per inch) Number of threads (broj navoja) Opcije načina izrade navoja (Strategy) (slika 3. Ima tri podjahača sa opcijama Thread (navoj). Opcije navoja (Thread) su (slika 3.

prilaz.Srednja škola Oroslavje . odmicanje i povrat. koso/po rubu navoja.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Thread penetration – način ulaza alata u navoj (pripremno gibanje) ravno/okomito. zadnji rez i dubinu zadnjeg prolaza te broj ponovljenih prolaza Pod Options (slika 3.101) – opcijama oređuje se način gibanja alata pri izradi navoj. kompenzacija alata… Ostali jahači definiranje alata. .102). definiranje tehnologije i način prilaženja i odmicanja alata od obratka se određuju kao kod prethodnih primjera. alternativno (odrediti kut ulaza alata) Također je moguće definirati: prvi rez i dubinu. By Dolenec 59 . Po određivanju svih potrebnih parametara klikom na tipku Replay simulira se putanja alata NC stroja (slika 3.

video animacija poslijednje spremljene obrade otvara se slijedeći prozor (slika 3.103) Korištenjem tipki za upravljanje animacijom prikazuje se način obrade nacrtanog dijela (slika 3.102) Klikom lijeve tipke miša na ikonu Video from last saved result .104) By Dolenec 60 .Tokarenje CAD/CAM tehnologijom (slika 3.Srednja škola Oroslavje .

5 Z-65.576 N940 G0 X0 N1550 X4.5 Z-14.3 N40 G0 X20 Z15 S70 M3 N740 X3.158 Z-69.========================================== N650 X11.081 N20 G40 G0 X0 Y0 Z100 M8 N720 G1 Z0.133 Z-5.664 Z-68.25 Finishing.682 N1290 G0 X20 N1900 M30 N610 X11. postprocesora. Po odabiru stroja.595 N110 G0 Z2.5 Z-8 N1660 X8.318 Z-0.75 Z-11.8 Change.867 N1580 X6.068 Z-3.538 N360 X8.871 N280 X12.547 N780 X7.223 Z-1.592 N1430 G0 Z15 N100 X13.433 N1690 X10.876 Z-12.3 N920 X13.923 Z-1.708 N450 Z-11 N1150 G0 X20 N1760 X14.…) .5 N750 X4.408 Z-1.5 N350 X7.592 N1220 G0 X11.801 Z-1.371 N230 Z-0.5 F0.1 N730 Z-0.456 N880 X10.595 N1280 X10.5 F0.712 Z-44.462 Z-14.5 Z-8 N1140 X13.OPERATION NAME : Lathe Tool N1780 X14.5 F0.608 F0.408 Z-1.173 Z-0.5 F0.433 N1470 G0 X20 Z15 M3 N170 X12.379 N1500 G1 X0 F0.379 N1720 X11 N420 X13.314 F0.522 Z-68.621 N1710 Z-68.328 N980 X3.592 N1380 X9.202 N1160 G0 Z15 N1770 Z-95 N470 X13.711 N1880 G0 Z15 N590 X10.3 N1840 G0 X20 Z15 M3 N550 X7.5 Z-15 N400 X12.3 N830 X9.083 N990 X4.========================================== N690 X13.3 N1560 X5.4 N60 G1 Z0.932 N1250 Z-68 F0.543 Z-11.408 Z-6.8 N1890 M5 N600 X11.683 Z-4.5 Z-8 N290 X13.682 N1440 .405 Z-1.406 Z-69.5 F0.133 Z-5.697 N1260 X9.5 N1700 X10.8 N890 X13.1 N540 X6.743 N860 X9.8 N80 X12.809 N390 X11.683 Z-4.786 Z-11.735 F0.954 Z-0.25 By Dolenec 61 .646 N380 X10.5 N30 .1 N1810 .4 N1570 X6.595 N1110 X11.592 N1270 X10.592 F0.567 Z-11.021 N240 X9.4 N1860 G0 Z-13 N570 X9.697 N1090 X8 Z-11.5 F0.5 N900 Z-67.8 N1330 .932 N1080 X7.2 ============ N700 G0 Z2.433 N1310 .318 Z-0.837 Z-0.793 F0.827 N1300 G0 Z15 N620 X11.621 N1490 G0 Z-1.173 Z-0.408 Z-6.664 Z-67.592 N1050 X7.827 N1650 X8 Z-12.573 Z-11.8 N1750 X14.8 N800 X8.683 Z-4.595 N1630 X7.8 N1000 X5.4 N1790 G0 X20 N490 G0 Z2.318 Z-0.5 Z-35.OPERATION NAME : Lathe Tool ============ N660 X12 Z-11.75 Z-11.536 Z-12.118 Z-12.542 N1320 G0 X0 Z100 .317 N1590 X6.317 N1070 X7.5 F0.777 N270 X12.5 F0. Srednja škola Oroslavje .586 N1510 X1.979 Z-3.646 N370 X9.5 N1830 .OPERATION NAME : Profile N150 X10.4 N840 Z-11 N1460 .5 Z-70 N460 X13.178 Z-3.068 Z-3.043 N870 X10 Z-11.712 Z-95.3 N1200 G0 X20 Z15 M3 Change.697 N1420 G0 X20 N90 X13.317 N1400 X10.4 N1040 X7.4 N770 X6.354 Z-12.108 Z-5.066 Z-0.OPERATION NAME : Recessing.827 Change.907 Z-2.427 N340 Z-0.464 N310 G0 Z2.5 N190 X13.408 Z-1.867 N1230 G1 X10.3 N200 G0 Z2.5 F0.173 Z-0.214 N330 G1 Z0.1 N160 X11.759 F0.664 Z-0.3 .081 N1820 G0 X0 Z100 N530 X5.5 F0.303 Z-2.176 N960 X1.664 Z-3.25 Z-2.OPERATION NAME : Roughing.586 N1730 X11.664 Z-11.822 N250 X10.599 F0.827 N1130 X13.5 N1540 X4.5 F0.051 Z-1.212 F0.712 Z-68.755 F0.5 Z-44.303 Z-2.621 D === N680 X13.6 (Save) za izradu NC programa potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na ikonu Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi).408 Z-1.303 Z-2.5 N1340 G0 X20 Z15 M3 N10 G0 G90 G40 N710 G0 X2 N1350 G0 Z-32.4 N210 G0 X8 N910 X13.892 N220 G1 Z0.496 F0.682 N1640 X7.856 Z-3.955 Z-0.3 N1030 X7.4 N1370 G1 X10.408 Z-6.8 N480 X13.081 N1850 G0 X11 N560 X8.191 Z-12.581 F0.113 Z-1.567 Z-11.5 Z-14.5 F0.5 N410 X12.8 N1530 X3.OPERATION NAME : Threading.354 Z-14.405 Z-1.158 Z-68.081 N50 G0 X12 Z2.133 Z-5. Word.893 Z-0.5 F0.6 N520 Z-0.OPERATION NAME : Lathe Tool N120 G0 X10 N820 X9.882 N320 G0 X6 N1020 X6.629 Z-4.697 N1610 X6.932 N1410 X10.592 N1100 X8.803 N950 G1 Z-0.303 Z-2.25 N1680 X10.401 Z-6.75 Z-11.5 N810 X9.5 Z-8 N1450 G0 X0 Z100 N140 Z-0.948 Z-67.664 Z-1.3 G95 N760 X5.317 N1240 X9.129 Z-1.932 N1600 Z-11 N300 X13.4 N930 G0 Z1.526 N440 X13.OPERATION NAME : Lathe Tool N510 G1 Z0.64 N1520 X2.=== cPost Standard PP for SINUMERIK 840 N670 X12.526 N430 X13.318 Z-0.4 N1210 G0 Z-62.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Nakon spremanja datoteke Process.5 N130 G1 Z0.688 N970 X2.5 N1180 G0 X0 Z100 N1800 G0 Z15 N500 G0 X4 N1190 .408 Z-6.111 Z-0.307 N1740 X14.75 N260 X11.068 Z-3.664 Z-12.5 Change.5 F0.5 F0.964 F0.5 Z-8 N630 Z-11 N640 X11.405 Z-1.OPERATION NAME : Recessing.5 N1010 X6. NC softwarea u prozoru Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi) pod jahačem In/Out definiranja tipa NC izlaza (odabrati NC Code) upisivanja imena izlazne datoteke (Output File) te aktiviranja tipke Execute generira se NC program Aktiviranjem ikone NC programa moguće ga je pročitati u nekom od programa (Notepad.592 N1620 X6.867 N1060 Z-11 N1670 X8.147 F1 N1870 G0 X20 N580 X10.499 F0.068 Z-3.3 N1360 G0 X11.683 Z-4.687 N790 X8.405 Z-1.936 Z-11.5 Z-68.682 N1120 Z-67.567 Z-11.867 N1390 Z-43.173 Z-0.561 N850 X9.37 N1170 .133 Z-5.793 F1 N70 Z-0.5 N1480 G0 X-2 N180 X13.

Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 3. Za tokarenje navoja u 2D nacrtu potrebno je definirati konturu (slika 3.1.107) sirovca i početne / završne točke omogućuje se obrada na NC stroju.Lathe Sequential Machining operation Crtanje obratka na kojem će se uzastopno tokariti Odabirom ikone Sketcher prostor se zarotira i prikaže u 2D.uzastopno tokarenje – tokarenje korak po korak Tokarenje korak po korak omogućuje NC Manufacturing .106) Dodavanjem figuri (slika 3. By Dolenec 62 .Lathe Machining .105) Povratkom (ikona Exit Workbanch) iz 2D vraća se obradak u 3D prikaz. Prelaskom u 3D te aktiviranjem ikone Shaft dodjeljuje se treća dimenziju obratka Upisivanjem First angle – prvog kuta na zaslonu 360° iscrta se figura (slika 3.7 Lathe Sequential Machining operation .Srednja škola Oroslavje .

Aktiviranjem ikone Standard Go or Go Go otvara se prozor Go Standard.109) U Lathe Sequential.Srednja škola Oroslavje .1.P.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Aktiviranjem opcije Lathe Sequential Machining operation u NC Manufacturing – Lathe Machining (klikom lijeve tipke miša na ikonu) određuje se osovina (slika 3.1 (slika 3.1 prozoru pojavljuju se četiri jahača: .111) u kojem se određuje početna točka tokarenja . a drvo P.1 (slika 3.108) na kojem treba tokariti korak po korak (dobije naranđaste rubne linije gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša).110) Standard Go or Go Go – ikona omogućuje gibanje alata od do. dobiva operaciju Lathe Tool Change.sjecište dviju linija (površina).prilaženje i odmicanje alata od obratka U prvom tabu (jahaču) pojavljuje se prazna tablica sa izbornikom (slika 3.izbor alata . By Dolenec 63 . Otvara se prozor Lathe Sequential.R.način gibanja alata .tehnologija i .1 i Lathe Sequential.

Srednja škola Oroslavje . Opcionalno se kao početna točka može definirati točka koja se kod crtanja obratka (slika 3.111) Pozicioniranjem kursora miša na osjetljivu liniju (linija promijeni boju iz tamno crvene u naranđastu) te aktiviranjem klikom po lijevoj tipki miša prozor se privremeno zarvara kako bi se odredila početna točka (slika 3.114) By Dolenec 64 .112). (slika 3. Ova točka se može definirati kada imamo poluzavršen obradak (npr obrađeno čelo obratka i grubo tokarene profile).Tokarenje CAD/CAM tehnologijom (slika 3.1 (slika 3.113) definira kao Open body.119a) Odabirom točke ona postaje 1stCheck i vraća se prozor Go standard.

116) Nastavlja se određivanje točaka koje su na sjecištu linija (Sketch-a) (slika 3.119b) Potvrđivanjem odabrane točke prozor se zatvara i pojavljuje se prozor Lathe Sequential.114) Ponovnim aktiviranjem ikone Standard Go or Go Go otvara se prozor Go Standard.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Potvrđivanjem početne točke prozor se zatvara i pojavljuje se prozor Lathe Sequential. Ovdje se bira točka na čelu obratka kroz koju prolazi os rotacije (slika 3.slika 3.1 u kojem je definirana slijedeća naredba.115)– ona je najčašće prva točka obrade. (slika 3.Srednja škola Oroslavje .117a i b) By Dolenec 65 .2 te se određuje slijedeća točka tokarenja. (bez obrađenog čela obratka samo grubo tokareni profili .1 u kojem je definirana prva nareba. (slika 3.

.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Po završenom određivanju točaka tokarenja tablica u prozoru Lathe Sequential.1 izgleda kao na slici 3.118.119a i b).Srednja škola Oroslavje . By Dolenec 66 . Po određivanju svih potrebnih parametara klikom na tipku Replay simulira se putanja alata NC stroja (slika 3.

postprocesora.7 (Save) za izradu NC programa potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na ikonu Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi). Word. NC softwarea u prozoru Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi) pod jahačem In/Out definiranja tipa NC izlaza (odabrati NC Code) upisivanja imena izlazne datoteke (Output File) te aktiviranja tipke Execute generira se NC program Aktiviranjem ikone NC programa moguće ga je pročitati u nekom od programa (Notepad.…) By Dolenec 67 . Po odabiru stroja.video animacija poslijednje spremljene obrade otvara se slijedeći prozor (slika 3.120) Korištenjem tipki za upravljanje animacijom prikazuje se način obrade nacrtanog dijela (slika 3.121) Nakon spremanja datoteke Process.Srednja škola Oroslavje .Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Klikom lijeve tipke miša na ikonu Video from last saved result .

Za bušenje rupe u 2D nacrtu potrebno je definirati konturu (slika 3. By Dolenec 68 . Odabirom ikone Sketcher prostor se zarotira i prikaže u 2D.123) Dodavanjem figuri (slika 3.Drilling Crtanje obratka na kojem će se bušiti rupa. Prelaskom u 3D te aktiviranjem ikone Shaft dodjeljuje se treća dimenziju obratka Upisivanjem First angle – prvog kuta na zaslonu 360° iscrta se figura (slika 3.Srednja škola Oroslavje .122) Povratkom (ikona Exit Workbanch) iz 2D vraća se obradak u 3D prikaz.8 Drilling – bušenje Bušenje omogućuje NC Manufacturing - Lathe Machining .1.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 3.124) sirovca i početne / završne točke omogućuje se obrada na NC stroju.

1 i Drilling.125) u kojoj treba bušiti rupu (dobije naranđaste rubne linije gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša). a drvo P.P.Srednja škola Oroslavje .127) Ako se pritisne lijeva tipka miša samo jedamput potrebno je dodatno potvrditi akciju tipkom OK Klikom lijeve tipke miša na osjetljivo područje provrta (slika 3.126) Klikom lijeve tipke miša na osjetljivo područje gornje površine za definiranje geometrije označi se površina u kojoj se buši (dvostruki klik).1. Otvara se prozor Drilling. By Dolenec 69 .128) definira se rupa koja se buši (rupa dobije vektor smjera). (slika3.1 (slika 3.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Aktiviranjem opcije Drilling u NC Manufacturing – Lathe Machining (klikom lijeve tipke miša na ikonu) određuje se osovina (slika 3. dobiva operaciju Tool Change.R.

Alat za bušenje (izbušivanje) i zakošavanje (upuštanje) Boring bar . Može se izabrati: Drill .bušenje vrhom svrdla do definirane dubine By shoulder (Ds) . Approach clearance – prilazna udaljenost je pozicija od koje svrdlo kreće u radnom hodu prema obratku.Alat za razvrtanje By Dolenec 70 .Alat za bušenje (motka i nož za izbušivanje) Reamer .bušenje krajem rezne oštrice svrdla do definirane dubine Plunge mode – mod bušenja None By tip By diametar Izbor alata u trećem tab-u prozora Drilling je povečan (slika 3. Depth mode – mod dubine koji može biti: By tip (Dt) .129) prikazano je u prvom tab-u (jahaču). Multi diameter dril . End mill – glodalo (prstasto) Boring And Chamfering .alat za bušenje s više promjera.Srednja škola Oroslavje .alat za bušenje (spiralno svrdlo).Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Određevanje načina bušenja (slika 3.130).

Srednja škola Oroslavje .Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Način prilaza alata obratku u četvrtom tab-u prozora Drilling je također povečan (slika 3.131).132) By Dolenec 71 . Može se izabrati: Add axial motion – dodavanje aksijalnog pomaka Add PP word list – dodavanje liste postprocesora Add motion perpendicular to a plane – dodavanje pomaka okomitog na površinu Add axial motion up to a plane – dodavanje aksijalnog pomaka do površine Add distance along a line motion – dodavanje udaljenosti linearnom pomaku Add tool axial motion – dodavanje aksijalnog pomaka alata Add motion to a point – dodavanje pomaka u točku (poziciju) Remove all motions – uklanjanje svih pomaka Delete selected motions – brisanje odabranih pomaka Copy approach Macro on all aproach motions of the other macros – kopiranje makroa prilaženja na sva prilazna gibanja ostalih makroa Po odabiru svih potrebnih parametara u svim tab-ovima ukljućuju se zelena svjetla na svim «semaforima» i moguće je simulirati način obrade dijela. (slika 3.

video animacija poslijednje spremljene obrade otvara se slijedeći prozor (slika 3.Srednja škola Oroslavje .…) By Dolenec 72 .133) Korištenjem tipki za upravljanje animacijom prikazuje se način obrade nacrtanog dijela (slika 3. Word.7 (Save) za izradu NC programa potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na ikonu Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi). postprocesora.Tokarenje CAD/CAM tehnologijom Klikom lijeve tipke miša na ikonu Video from last saved result .134) Nakon spremanja datoteke Process. NC softwarea u prozoru Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi) pod jahačem In/Out definiranja tipa NC izlaza (odabrati NC Code) upisivanja imena izlazne datoteke (Output File) te aktiviranja tipke Execute generira se NC program Aktiviranjem ikone NC programa moguće ga je pročitati u nekom od programa (Notepad. Po odabiru stroja.

Srednja škola Oroslavje .Tokarenje CAD/CAM tehnologijom BILJEŠKE By Dolenec 73 .