You are on page 1of 3

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMARUL SECTORULUI 6

DISPOZITIA Nr. 1742
Din 23.06.2017

În temeiul dispozițiilor art. 39 alin. (1) și ale art. 68 alin. (l) din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Primarul Sectorului 6,

DISPUNE:

Articol unic: Se convoacă Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară în data de
29.06.2017, ora 1700 în sala de ședințe a Primăriei Sectorului 6, situată în Calea Plevnei nr. 147-
149, cu următoarea ordine de zi:

l . Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25.05.2017.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2016
ale Sectorului 6 al Municipiului București.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul I ale
Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2017.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și
cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2017.
5. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei
Radu Elena.
6. Proiect de hotărâre privind validarea doamnei Berta Vasiliauskaite în funcția de
consilier local.
7. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Cosmin Mihai Manole în funcția
de consilier local.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6
nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea și componența Comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6.
9. Proiect de hotărâre privind reactualizarea documentației tehnico-economice a
obiectivului de investiții” Consolidare, extindere și modernizare Cinematograf
Favorit".
IO. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.
I I. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor
adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică '
'Uverturii” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Sector 6, în anul 2017.
12. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al
Municipiului București de a întreprinde procedurile legale în vederea trecerii
imobilului ''Insula Lacul Morii” din domeniul public al statului și administrarea
Administrației Naționale ''Apele Române"- Administrația Bazinală de Apă Argeș -
Vedea, în domeniul public al Municipiului București și în administrarea directă a
Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector
6 nr. IO din 29.01.2009 privind constituirea Comisiei pentru examinarea profesională
a persoanelor care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2017 a
proiectului „Televiziune online a Sectorului 6, Școala de televiziune” desfășurat de
Centrul Cultural European Sector 6.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu
”Bulevardul Vasile Milea nr. 5G”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de
spital și anexe pe un teren în suprafață de I I .382 m.p., proprietatea Statului Român.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu
”Bulevardul Iuliu Maniu nr. 602", Sector 6, pentru construire rezervor de apă și stație
pompe pe un teren în suprafață de I ().000 m.p., proprietate privată persoană juridică.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu ”Strada
Viscolului nr. 93-95", Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe
colective pe un teren în suprafață de 416 m.p., proprietate privată persoană fizică.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu ”Strada
Costin Nenițescu nr. 8", Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe
colective pe un teren în suprafață de 565 m.p., proprietate privată persoană fizică.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu
”Bulevardul Iuliu Maniu nr. 220D”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcțiunea
de laboratoare tehnice și experimentale pe un teren în suprafață de 5.467 m.p.,
proprietate privată persoană juridică.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu
”Bulevardul Iuliu Maniu nr. 220F”, Sector 6, pentru extindere imobil existent cu
funcțiune tehnologică pe un teren în suprafață de 2.261 m.p., proprietate privată
persoană juridică.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu
”Bulevardul Timișoara nr. 101 T", Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de
locuințe colective pe un teren în suprafață de 3.000 m.p., proprietate privată persoane
fizice.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu ”Strada
George Calboreanu nr. 10-12", Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de
locuințe colective pe un teren în suprafață de 492 m.p., proprietate privată persoană
fizică.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Strada
Preciziei nr. 34", Sector 6, pentru extindere construcții existente pe un teren în
suprafață de 31.349 m.p., proprietate privată persoană juridică.
24. Întrebări și interpelări.
a)

6,