You are on page 1of 8

|ü+#ê+>∑

+
27 l ùV≤efi¯+_ HêeT dü+e‘·‡s¡+,
ñ‘·Ôsêj·Tq+ edü+‘· s¡T‘·Te⁄
CÒ´wü˜e÷dü+ ãVüQfi¯|üø£å+
pHé ‹~ : X¯óˆˆ #·$‹sꈈ 8`02 es¡≈£î
2017 qø£åÁ‘·+ : ÄX‚¢wü kÕˆˆ 7`59 es¡≈£î
{°$T+&çj·÷ ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶ eT+>∑fi¯yês¡+ es¡®´+ : |üˆ 9`25 qT+&ç 10`55 es¡≈£î
<äT.eTT : ñ. 8`01 qT+&ç 8`57 es¡≈£î
yês¡Ô 8e ù|J˝À dü+|ü⁄{Ï : 19
SANCHALANA VAARTHA PATRIKA LEADER |ü⁄.<äT.eTT : sê 10`49 qT+&ç 11`38 es¡≈£î
www.leaderepaper.com m&ç≥sY : $.$.s¡eTDeT÷]Ô 8 ù|J\T yÓ\ : s¡÷. 2.00 Published from Visakhapatnam, Rajahmundry and Hyderabad dü+∫ø£ : 327 sê.ø±. : eT 3`10 qT+&ç 4`53 es¡≈£î

Á|üã\T‘·Tqï eT˝Ò]j·÷, &Éj˚T]j·÷, Ä+Á‘êø˘‡
ÁbÕD≤+‘·ø£ yê´<ÛäT\‘√ @C…˙‡˝À –]»qT\ $\$\ ø±$TH˚ì.. Ç<˚+|üì ? nj·T´|üŒ düìï~Û˝À n|ü#ês¡+
|ü{Ϻ+#·Tø√ì Äs√>∑´ XÊU≤eT+Á‹ lìyêdt
$XÊK|ü≥ï+, q÷´dt©&ÉsY:
bÕ<äs¡ø£å\‘√ eT+Á‹ ø±$TH˚ì ø£\ø£\+
–]»qT\+fÒ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø£˙dü+ ˝…πøÿ
˝Ò<äT. eT˝Ò]j·÷, &Éj˚T]jÓ÷, Ä+Á‘êø˘‡
eT+Á‹ rs¡Tô|’ düs¡«Á‘ê $eTs¡Ù\T
e+{Ï s√>±\T $XÊK eTq´+˝À eTs¡D Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û :
eTè<ä+>∑+ ÁyÓ÷–düTÔHêï düπs me]ø° |ü≥º&É+ kÕ«$Tj˚T X¯s¡D+ nj·T´bÕŒ nì uÛÑ≈£îÔ\ HêeTdüàs¡D‘√
˝Ò<äT. ÄHês√>±´\ u≤]q |ü&ç Á|ür @{≤ e÷s¡TyÓ÷π> X¯ã]eT\ nj·T´|üŒkÕ«$T <˚ekÕúq+˝À n|ü#ês¡+
m+‘√ eT+~ dü+K´˝À ÁbÕD≤\T ø=˝ÀŒ‘·THêï, πøJôV≤#Y˝À s√>∑T\T »]–+~. kÕø屑·÷Ô sêÁwüº yÓ’<ä´,Äs√>∑´XÊK eT+Á‹ ø±$TH˚ì
ÄdüT|üÁ‘·T\ bÕ˝e⁄‘·THêï düπs ø£˙dü+ U≤‘·s¡T eT+Á‹ q>∑sê˝À¢ |üs¡´{Ï+#·&É+, Á>±e÷ìøÏ ≈£L‘·y˚≥T <ä÷s¡+˝À ñqï lìyêdüsêe⁄ ø±fi¯¢≈£î bÕ<äs¡ø£å\‘√ sêe&É+ rÁe <äTe÷s¡+ πs|ü⁄‘√+~.
#˚j·T&É+ ˝Ò<äT. u≤<Ûä´‘· >∑\ yÓ’<ë´s√>∑´ XÊK ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yê\T #˚j·T&É+ ‘·|挑˚ –]»q+ ø=+&ç|ü⁄+» e\dü˝À Ä+Á‘êø˘‡ Á|üã*+~. M◊|”\ Bø£å\≈£î ø=ìï $TqVü‰sTT+|ü⁄\T e⁄+{≤j·TqT≈£îHêïs√ @yÓ÷
eT+Á‹ ø±$TH˚ì lìyêdü sêe⁄ ndü\T |ü‘êÔH˚ ø√dü+ #·s¡´\T rdüT≈£îqï <ëK˝≤\T ˝Òeì n˝≤π> düMT|ü Á>±e÷\ìï+{Ï˝Àq÷ >±ì eT+Á‹ ø±$TH˚ì q&ç#˚ z|æø£ ˝Òq+<äTq &√©˝À e#êÃs¡T.
˝Òs¡T. yÓ’<ë´s√>∑´ XÊK eT+Á‹ ø±$TH˚ì sê»ø°j·T |üøå±\T m|üŒ{Ï qT+#√ Äs√|üD\T eT˝Ò]j·÷ yê´~Û $»è+_Ûk˛Ô+~. nsTTHê düπs n+‘·es¡≈£î u≤>±H˚ e⁄+~. kÕ<Ûës¡D+>± nj·T´|üŒkÕ«$T
lìyêdt≈£î ndü\T –]»qT\ Äs√>±´ìï #˚düTÔHêïsTT. sêÁwüº Á|òüuÛÑT‘·«+˝À eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì $|üøå±\T e÷\<Ûës¡T\T bÕ<äs¡ø£å\T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ kÕ«$T <˚ekÕúHêìøÏ sêe&É+
|ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ r]πø˝Ò<äT. m+‘·ùd|üP $XÊK #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT kÕúsTT qT+∫ Äs√|ædüTÔHêïsTT. <ä‘·Ô‘· Á>±e÷ìï mH√ï @fi¯ó¢>± ÄqyêsTTr>± ek˛Ô+~. á Ä#êsêìøÏ eT+Á‹ ø±$TH˚ì ‹˝À<äø±*#˚Ãj·T&É+ rÁe
q>∑s¡+˝À |üs¡´{Ï+#·&É+ ‘·|挑˚ Äj·Tq |”ôV≤#Yd”˝À¢ |ò”˝Ÿ¶ ÇHé‡ô|ø£ºs¡¢ es¡≈£î n+‘·{≤ dü+<ä]Ù+#˚+<äT≈£î ndü\T d”m+≈£î r]πø #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. eT+Á‹ &√©˝À ø±fi¯¢≈£î #Ó|ü⁄Œ\‘√ e#˚Ãj·T&É+ ø£\ø£\+ πs|ü⁄‘√+~. ø±>±,
–]»qT\ Äs√>∑´+ô|’ ÁX¯<ä∆ ô|{Ϻq <ëK˝≤\T ˝Ò<äT. @C…˙‡˝À ñqï |”ôV≤#Yd”\T, d”ôV≤#Yd”˝Ò ìs¡¢ø£å´y˚T ø£ì|æk˛Ô+~. ˝Ò≈£î+&√ b˛‘√+~. ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ |üs¡´≥q Bø£å düeTj·T+˝À πøX¯K+&Éq+ ìùw<Ûä+. ø±ì, eT+Á‹>±s¡T á $wüj·T+ ≈£L&Ü eT]∫b˛sTT m+#·ø±ÿ
mqï&É÷ ø£ì|æ+#·˝Ò<äì $|üøå±\T Äs√|ædüTÔ ‘·≈£îÿe. ndü˝Ò dæã“+~ ø=s¡‘·. ô|’>± ñqï Á|ür @{≤ eT˝Ò]j·÷, &Éj˚T]j·÷, ø√dü+ eTTVüAsêÔ\T ô|{ϺHê |ü\T ø±s¡D≤\ ø°¢Héùwyé‘√ <äs¡Ùq$Te«&É+ uÛÑ≈£îÔ\qT $düàj·T |ü]∫+~. @{≤ \ø£å\ eT+~ nj·T´|üŒ e÷\<Ûës¡T\T
HêïsTT. m|ü⁄Œ&√ @&Ü~ ÁøÏ‘·+ 30 |ü&Éø£\ dæã“+~ ÄdüT|üÁ‹øÏ yÓ[¢ yÓ’<ä´+ #˚ùd~ eTØ Ä+Á‘êø˘‡ e+{Ï ÁbÕD≤+‘· yê´<ÛäT\ u≤]q Ø‘ê´ ˝Ò<äT. Çø£ õ˝≤¢˝À |ü]dæú‘·T\qT nj·T´|üŒkÕ«$T <äs¡Ùq+ ø√dü+ edüTÔ+{≤s¡T. M] eT‘· $XÊ«kÕ\qT ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ eT+Á‹>±s¡T
ÄdüT|üÁ‹ì ÁbÕs¡+_Û+#· &ÜìøÏ ns¡≈£î yÓfi≤¢s¡T ‘·≈£îÿe. eT˝Ò]j·÷, &Éj˚T]j·÷ e+{Ï |ü&ç –]»q\T #·ìb˛‘·THêï düπs yê] #·ø£ÿ~<ë›*‡q u≤<Ûä´‘· ñqï ø£˝…ø£ºsY Á|üMDY Á|üe]Ô+#·&É+ uÛÑ≈£îÔ\ eTH√uÛ≤yê\T <Óã“rj·T&Éy˚Tqì |ü\Te⁄s¡T yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T. eT‘· $XÊ«kÕ\≈£î
‘·|挑˚ ø±$TH˚ì m|ü⁄Œ&É÷ á eT<Ûä´ ø±\+˝À s√>±\‘√ n˝≤¢&ÉT‘·Tqï –]»q+ ø=+&É\T, dü+πøåe÷ìøÏ @ kÕúsTT˝Àq÷ #·s¡´\T ≈£îe÷sY M◊|”\ |üs¡´≥q\ düMTø£å\πø ô|{Ϻ+~ ù|s¡sTTq uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ˝À e⁄+≥÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ‘√ bı‘·TÔ ø±s¡D+>± |ü\T
n≥TyÓ|ü⁄ ø£HÓï‹Ô #·÷&É˝Ò<äT. esê¸ø±\+ >∑T≥º\T ~– ÄdüT|üÁ‹øÏ yÓfi‚¢ |ü]dæú‘˚ ˝Ò<äT. rdüTø√e&É+˝Ò<äT. u≤<Ûä´‘·\ >∑\ eTTK´eT+Á‹ düeTj·T+ dü]b˛‘√+~. eT+Á‘·T\ düMTøå± ne\ø£åD≤\T eT+Á‹ e+≥ã{Ϻ+#·T≈£îHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T. Äj·Tq n#·Ã+ eTTK´eT+Á‹
düMT|æ+#·&ÜìøÏ eTT+<˚ @C…˙‡˝À –]»qT\ eTs√yÓ’|ü⁄ |üs¡´y˚øÏå+#ê*‡ yÓ’<ä´ dæã“+~ düMTø£å\‘√H˚ dü]ô|&É‘ês¡T ‘·|挑˚ Äj·Tq düe÷y˚XÊ\≈£î yÓfi¯¢&É+ e+{Ï ø±s¡´Áø±e÷\ Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT u≤≥˝ÀH˚ q&ÉTdüTÔHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹
yÓ’<ä´ |ü]dæú‘·T\ô|’ düMTøÏå+#ê*‡ ñ+~. |üø±ÿ yÓTT≈£îÿã&ç>± e∫à yÓfi¯‘ês¡T ‘·|挑˚ ∫‘·ÔX¯ó –]»q ø√dü+ ∫‘·ÔX¯ó~∆‘√ rdüT≈£îqï #·s¡´˝ÒM ‘√H˚ _J nsTTb˛‘·THêïs¡T. @C…˙‡ #·+Á<äu≤ãT |üP»\T, X¯+≈£îkÕú|üq\T, ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yê\ düeTj·T+˝À ôd’‘·+ ã÷≥¢‘√ yÓfi¯¢&É+ n+<ä]ø°
Á|üD≤[ø£qT neT\T #˚j·÷*‡ ñ+~. ø±˙ ~∆‘√ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. ˝Òeqï $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. ÁbÕ+‘·+˝À $wü»«sê\T Á|üã˝Ò neø±X¯+ ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. eT+Á‹ ø±$TH˚ì ø±fi¯¢≈£î #Ó|ü⁄Œ\‘√ <äs¡Ùq$Te«&É+ #Ó|ü⁄Œ\T $T>∑‘ê 2˝À �
ø±$TH˚ìøÏ –]»qT\ ø√dü+ Ä˝À∫+#˚ r]πø Bq+‘·{Ï˙ |ü]o*+#ê*‡q yÓ’<ë´s√>∑´ XÊK #·+Á<äu≤ãT <ä‘·Ô‘· rdüT≈£îqï ô|<ä\ã&ÉT ñqï+<äTq eTT+<ädüTÔ>± $T>∑‘ê 2˝À �

dü]®ø£˝Ÿ <ë&ÉT\qT
@ <˚X¯eT÷ Á|ü•ï+#·˝Ò<äT dæ{Ÿ e<äT›.. d”;◊ sêyê* ø√kÕÔ≈£î esê¸\T
ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ñ|ü]‘·\ Äes¡Ôq+
eØ®ìj·÷˝À Á|ü<Ûëì yÓ÷&û eTs√ eT÷&ÉTs√E\T esê¸\T
eT+Á‹ >∑+{≤, |üs¡T#·÷]
yêwæ+>∑ºHé: uÛ≤s¡‘Y uÛ≤düÿsY\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê*
‘·qqT ‘êqT ø±bÕ&ÉTø√
&ÜìøÏ m+‘·{Ï ø£]ƒq
#·s¡´ ˝…’Hê #˚|üfÒº+<äT≈£î dæ{Ÿ <äsê´|ü⁄Ôô|’ qeTàø£+ ˝Ò<äT
yÓqTø±&É uÀ<äì,
n+<äT≈£î ñ<ëVü≤s¡DÒ $#ês¡D ˙s¡T>±πsÃ+<äT≈£î
dü]®ø£˝Ÿ <ë&ÉT\ì Á|ü<Ûëq
eT+Á‹ qπs+Á<äyÓ÷B
Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£îÁ≥
nHêïs¡T. nyÓT]ø± nœ\|üø£å H˚‘·\ &çe÷+&é
|üs¡´≥q˝À ñqï Á|ü<Ûëì &Üu≤>±¬s¶Hé‡, q÷´dt©&ÉsY : $XÊK˝À
yÓ÷B eØ®ìj·÷˝Àì e⁄&Ü #˚|ü{Ϻq uÛÑ÷ düMTø£s¡D˝Àì »]–q
uÛ≤s¡‘·-nyÓT]ø£q¢ n$˙‹ nÁø£e÷\T, uÛÑ÷ <√|æ&ç\ô|’ dæ_◊ $XÊK|ü≥ï+, q÷´dt©&ÉsY : $XÊK˝À eTs√ eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T
$+<äT˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. $#ês¡D, ˝Ò<ë ôV’≤ø√s¡Tº dæ{Ϻ+>¥ »sY®‘√ ‘˚*ø£bÕ{Ï esê¸\T |ü&É‘êj·Tì $XÊK yê‘êes¡D ôV≤#·Ã]ø£\ πø+Á<ä+
á dü+<äs¡ƒù+>± bÕø˘ <Ûäsêï˝À bÕ˝§Zqï nœ\|üø£å H˚‘·\T ‘Ó*|æ+~. k˛eTyês¡+ q>∑s¡+˝À ø£ìwüº ñc˛íÁ>∑‘· 27 &çÁ^\
Hê´j·T$#ês¡D #˚|ü{≤º\ì nœfi¯|üø£å bÕغ\
ÄÁø£$T‘· ø£oàs√¢ì ñÁ>∑ Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. J$m+d” >±+BÛ ÄÁø£$T+#·T≈£îì ˝Òne⁄{Ÿ y˚dæ neTTà≈£î+≥Tqï yê]πø n|üŒ–+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $XÊK ôd*‡j·Tdt>±qT, >∑]wüº ñc˛íÁ>∑‘· 32 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt>±qT qyÓ÷<äsTT+~.
kÕúesê\ô|’ uÛ≤s¡‘Y $Á>∑Vü≤+ e<ä› k˛eTyês¡+ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yê]ô|’ $#ês¡D≈£L&Ü #˚|ü≥ºø£b˛e&É+ Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·÷\qT |üø£ÿqô|{Ϻ eT+Á‘·T\T, ã+>±fi≤U≤‘·+˝À @s¡Œ&çq ñ|ü]‘·\ Äes¡Ôq+ ø±s¡D+>± q>∑s¡+˝À
#˚|ü{Ϻq dü]®ø£˝Ÿ <ë&ÉT\ >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$+#ês¡T. ªñÁ>∑yê<äT\T, yê] #·s¡´\ á y˚Ts¡≈£î Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $XÊK $&É÷¶s¡eTHêïs¡T. eT<ÛäTs¡yê&É˝À e+<ä\ ø√≥¢ myÓTà˝Ò´\T |üø£ÿ<√e |ü{ϺdüTÔHêïs¡qHêïs¡T. dü«#·Ã X¯ìyês¡+ qT+∫ esê¸\T |ü&É&É+ ‘Ó*dæ+<˚. Bì‘√ $XÊK˝À
e\¢ uÛ≤s¡‘· Á|ü»\ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£\T>∑T‘√+~. yê{Ïì s¡÷s¡˝Ÿ ÁbÕ+‘ê˝À¢ y˚\ mø£sê\TqT $\Te>∑\ uÛÑ÷eTT\T nHê´Áø±+‘·eTe⁄‘·Tqï |ü]bÕ\q ù|s¡T #Ó|æŒ #·+Á<äu≤ãT dæ_◊ yê‘êes¡D+ ˇø£ÿkÕ]>± #·\¢ã&ç+~. $XÊK õ˝≤¢˝À Ä~yês¡+ es¡¸bÕ‘·+
n&ÉT¶≈£îH˚+<äTπø dü]®ø£˝Ÿ <ë&ÉT\T #˚|ü{≤º+. nsTT‘˚ uÛ≤s¡‘· #·s¡´qT Á|ü|ü+#· ÄÁø£$T+#·T≈£îqïyê]ô|’ #·s¡´\T #˚|ü≥º≈£î+&Ü |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ ø£s¡Tej·÷´s¡ì <äsê´|ü⁄Ô≈£î m+<äT≈£î yÓqø±&ÉT‘·THêïs¡ì 4 $T©¢MT≥s¡T¢>± qyÓ÷<äsTT+~. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ n+‘ê Äø±X¯+
<˚XÊ\T ≈£L&Ü düeTà‹+#êsTT. n+<äTπø @ <˚X¯eT÷ dü]®ø£˝Ÿ <ë&ÉT\ >∑T]+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ ø±\j·÷|üq #˚j·T&É+ $eT]Ù+#ês¡T. mes¡T dü÷Á‘·<ës¡T˝À.. bÕÁ‘· Á|üX¯ï+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä Á|ü»\ y˚T|òü÷eè‘·+ nsTTe⁄+~. |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À ‘˚*ø£bÕ{Ï »\T¢\T ˝Ò<ë
Á|ü•ï+#·˝Ò<äTµ nì Á|ü<Ûëì yÓ÷B nHêïs¡T. ª20@fi¯¢ ÁøÏ‘·+ y˚T+ ñÁ>∑yê<ä+ <ës¡TDeTHêïs¡T. dæ{Ÿ $#ês¡D ù|s¡T‘√ πødüTqT <ës¡T\T mes√ ‘˚˝≤\+fÒ ‘·ø£åDy˚T $#ês¡D≈£î bı≥º>=≥º&Éy˚T <Û˚´j·T+>± |üì#˚düTÔHêïj·Tì ñs¡TeTT\T, yÓTs¡T|ü⁄\‘√ ≈£L&çq es¡¸+ |ü&˚ dü÷#·q\THêïj·Tì
>∑T]+∫ #Ó|æŒq|ü⁄Œ&ÉT.. ø=+‘·eT+~ n~ #·≥º+, XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ düeTdü´ ˙s¡Tø±s¡Ã&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. eT+Á‹ >∑+{≤ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚j·÷\Hêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ nHêïs¡T. u≤ãTô|’ Á|ü»\≈£î qeTàø£+ b˛sTT+ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. düeTTÁ<ärs¡+˝À |ü•ÃeT ~X¯>± á<äTs¡T>±\T\T
nHêïs¡T. <ëì rÁe‘·qT ns¡ú+ #˚düTø√˝Ò<äT. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT.. ñÁ>∑yê<ä+ lqTyêdtsêe⁄ k˛<äs¡&ÉT |üs¡T#·÷] u≤düÿs¡sêe⁄ πødüTqT |üø£ÿ<√e |ü{Ϻ+#˚+<äTπø dæ{Ÿ y˚kÕs¡ì <äì #ÓbÕŒs¡T. sêÁcÕºìøÏ ¬syÓq÷´ eT+Á‘˚ ˝Òsê MdüTÔHêïsTT. >∑+≥≈£î 40 qT+∫ 50 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚>∑+‘√ á<äTs¡T>±\T\T
n+fÒ m+‘· uÛÑj·T+ø£s¡+>± ñ+≥T+<√ yêfi¯¢≈£î f…Ás¡]düTº˝Ò #ÓãT‘·THêïs¡Tµ ø√e÷à~˝À 5 mø£sê\T Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì Äs√|æ+#ês¡T. ù|<ä Á|ü»\ uÛÑ÷eTT\qT ‹]π> nì Á|üX¯ï+#ês¡T. á MdüTÔHêïsTT. uÛ≤Ø es¡¸dü÷#·q @B ˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\T düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T.
nì nHêïs¡T. m|ü⁄Œ&É÷ ìÁ>∑Vü≤+>± ñ+&˚ uÛ≤s¡‘Y $T>∑‘ê 2˝À �
$T>∑‘ê 2˝À �

X¯Á‘·T<˚XÊ\ô|’ XÊ{Ÿ ì|òü÷ ! á<é eTTu≤s¡ø˘
X¯Á‘·Te⁄\ ø£<ä*ø£\qT >∑T]Ô+#·&ÜìøÏ 13 ñ|üÁ>∑Vü‰\T!
Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û : >∑‘· X¯ó >∑T]Ô+#·&ÜìøÏ Ç{°e\
Áø£yês¡+ Á|üjÓ÷–+∫q ø±s√º Á|üjÓ÷–+∫q ø±s√ºXÊ{Ÿ 1,
XÊ{Ÿ-2á $»j·Te+‘·+ 2, ]XÊ{Ÿ 1, 2‘√ düVü‰ 13
ø±e&É+‘√ ôd’q´+ $ìjÓ÷ ñ|üÁ>∑Vü‰\qT ôd’q´+
–+#˚ ñ|üÁ>∑Vü‰\ dü+K´ 13 ñ|üjÓ÷–düTÔqï≥T¢ uÛ≤s¡‘·
≈£î #˚s¡T≈£î+<äì ÇÁk˛ esêZ\T n+‘·]ø£å |ü]XÀ<Ûäq dü+düú
yÓ\¢&ç+#êsTT. á ñ|üÁ>∑Vü‰\T esêZ\T ‘Ó*j·TCÒXÊsTT.
dü]Vü≤<äT›˝À¢ |üs¡´y˚ø£åD, j·TT<ä∆ HÍø£\T, j·TT<ä∆
e÷´|æ+>√ÔbÕ≥T düeTTÁ<ä, uÛÑ÷ $e÷Hê\T, »\+‘·sêZ$T, uÛÑ÷
uÛ≤>±˝À¢ X¯Á‘·Te⁄\ ø£<ä*ø£\qT e´edüú\‘√ nqTdü+<Ûëq
>∑T]Ô+#·&ÜìøÏ $ìjÓ÷–kÕÔs¡T. Á|üjÓ÷–+∫q 712 øÏ˝À\ ãs¡TyÓ’q ø√dü+ Ç+&çj·THé H˚M
]yÓ÷{Ÿ ôdì‡+>¥ kÕj·T+‘√ |üì#˚ùd á ø±s√“XÊ{Ÿ 2 y√´eTHÍø£ ì]›wüº JXÊ{Ÿ-7qT $ìjÓ÷–k˛Ô+~. Á|ü‘·´s¡Tú\
yÓTT‘·Ô+ y˚Ty˚T <√#·T≈£î+{≤+ ñ|üÁ>∑Vü‰\qT uÛÑ÷ø£ø£å´˝ÀH˚ ñ+#·T‘ês¡T. |ü]e÷D+˝À ∫Á‘ê\T rùd kÕeTs¡ú´+>∑\ ñ|üÁ>∑Vü‰\qT HêX¯q+ #˚ùd j·÷+{°
Ç$ uÛÑ÷ ñ|ü]‘·˝≤ìøÏ 200 qT+∫ 1,200 n‘ê´<ÛäTìø£ ñ|üÁ>∑Vü≤+. Ç~ 0.6 MT≥s¡¢ ñ|üÁ>∑Vü≤ Äj·TT<Ûä kÕeTs¡ú´+ ≈£L&Ü uÛ≤s¡‘·Tÿ s¡+C≤Hé dü+<äs¡“¤+>± ¬s’˝Ò«ùdºwüHé e<ä› Çìdæº≥÷´{Ÿ˝À
nqTø√ø£+&ç.. Bì˝À dü>∑+ e÷<ä>∑Zs¡ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ m‘·TÔ˝Àì dü÷s¡´ düeTdæú‹ Á<ÛäTe #·‘·Ts¡Ádü+˝À ñ+&˚ edüTÔe⁄\qT K∫Ñ·+>± ñ+~. Ç˝≤+{Ï$ πøe\+ nyÓT]ø±, s¡cÕ´,
n~Ûø±s¡T\T <√#·T≈£î+{≤s¡T.. ø£ø£å´˝À ñ+{≤sTT. nsTT‘˚ Ç{°e\ >∑T]ÔdüTÔ+~. X¯Á‘·Te⁄\ ø£<ä*ø£\qT #Ó’Hê\T e÷Á‘·y˚T $T>∑‘ê 2˝À � s¡+C≤Hé ÁbÕs¡úq\T #˚düTÔqï eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T

πøåÁ‘· &ÉT‘·÷ ÄÁ>±eT |ü+#êj·Tr n<Ûä´≈£åî&ÉT ô|’ »«sê\qT n]ø£fÒº+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\T |ü{Ϻ+#·Tø√efÒ¢<äì Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. B+‘√ #·÷&ÉfÒ¢<äì $eTs¡Ù\T $ì|ædüTÔHêïsTT.. ÁXÊeDY\qT b˛©düT\T ‘·eT ø£düº&û˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. <=&ç¶ øÏs¡DY ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T . düØ«dt |üqTï\ $uÛ≤>∑+˝À Srikakulapu Sai Tharun.ø£èwüí (60).|üsêeT]Ù+∫q yê]˝À 67 yêsY¶ yÓ’kՇ؇|” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·Tø£ÿ Á|ükÕ<é ¬s&ç¶. –]»qT\qT Á|üuÛÑT‘·+ |üP]Ô>± ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔ+<äH˚ Äs√|üD\T ùde\T HêeTe÷Á‘·eTe⁄‘·THêïsTT. SRIKAKOLAPU SAI THARUN 70326 97569 ∫Hêïsêe⁄ ‘·+Á&ç eTè‹ H˚|ü<Ûä´+˝À Ä ≈£î≥T+uÛ≤ìøÏ ÄX¯sê>± e÷qe‘·«+ ~+&ÉT>∑˝Ÿ •ø£åD πø+Á<ä+˝À #˚s¡T‘·T+~. yÓ’<äT´\T Ä+Á‘êø˘‡>± nqTe÷ì+∫ bÕغ õ˝≤¢ düeTq«j·Tø£s¡Ô eTõ® lìyêdüsêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T.XË{Ϻ s¡$ ≈£îe÷sY ø£å‘· dü+ø√∫+#·<äì dü]®ø£˝Ÿ <ë&ÉT\T #ÓbÕŒj·THêïs¡T. Äj·Tq k˛<äs¡T&ÉT &Ó’¬sø£ºs¡T¢>± ñHêïs¡ì. n+‘·sê®rj·T ìã+<Ûä\qT ÇÁk˛ bÕ{ÏdüTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. eT+<äT Ç∫à q&ç#˚˝≤ #˚kÕÔ+. yÓfi‚Ô yêdüÔe |ü]dæú‘·T\T ‘Ó*ùd$. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø=+&É\ô|’ ñqï Á>±e÷\ Á|ü»\≈£î yÓ’<ä´+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø=ì. Á|üdüTÔ‘·+ M]<ä›s¡÷ #·+#·˝Ÿ>∑÷&É ôd+\Á≥˝Ÿ C…’\T˝À ]e÷+&é˝À ñHêïs¡T. n_Ûeè~Δì ø±+øÏå+#·≈£î+&Ü πøe\+ ‘·q ndüTÔ\qT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î e÷Á‘·y˚T ‘ê|üÁ‘·j·T|ü&ÉT ‘·THêïs¡ì õ˝≤¢ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. n≥Te+{Ï yê]øÏ e÷ s¡T#· düTπs+Á<ä düj·÷˝Ÿ j·TT<äΔ $e÷q+˝À dü÷|ü]+{Ï+&Ó+{Ÿ>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤ S/o Hari Babu. <äeTTà+fÒ Ä uÛÑ÷$T ‘·q~ ø±<äì Á|ü‘˚´ø£ πødüT>± |ü]>∑DÏ+∫ #·s¡àyê´<ÛäT\ yês¡T¶˝À ∫øÏ‘·‡qT &√©˝À ôd’‘·+ ø±fi¯¢≈£î bÕ<äs¡ø£å\T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ yÓfi≤¢\qï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q ÄdüTÔ\T ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î eT+Á‹ düTCjYT #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T... á $wüj·T+ k˛wü˝ŸMT&çj·÷˝À #·¬øÿs¡T¢ ø=≥º&É+‘√ |üs¡´{Ï+∫q <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. ìj·T+Á‘·D≈£î nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêï+. yêdüÔyêìøÏ ‘·|üŒ. Á>±e÷˝À¢ ø√&ç|ü⁄+Ee\dü Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ◊<äT>∑Ts¡T –]»qT\T Á|ü»\≈£î »«s¡+ e∫ÃHê |üØøÏå+∫ eT+<äT_fi¯¢*#˚à @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ ø£˙dü+ πøåÁ‘·kÕúsTT yÓ’<ä´ dæã“+~øÏ ≈£L&Ü πøJôV≤#Y˝À C≤sTTHé nj·÷´s¡T. u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ≈£î≥T+ã+ô|’ es¡≈£L m˝≤+{Ï yê´bÕsê\T. ¬ø. |”@\‘√ |ü]bÕ\q kÕ–dü÷Ô ø±s¡´ø£s¡Ô n+~+#˚yês¡T ˝Òø£ –]»qT\T n˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. eTq´+˝À yê´<ÛäT\ ìyês¡D≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêï+..◊ sêyê* mHé@&û. n+‘˚>±≈£î+&Ü õ˝≤¢ C≤Ø #˚XÊ+. á $wüj·T+ $qï msTTsYbò˛sY‡ f…øÏïø£˝Ÿ $uÛ≤>∑+˝À #˚s¡qT+~. á $wüj·T+˝À yê] Certificate eT+<äT\T yê&É+&ç. yês¡+ |üs¡´{Ï+∫ #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+ô|’ –]»qT\T ÄÁ>∑Vü≤+ Á>±eT+˝À yê´<ÛäT\ rÁe‘· Ç+‘· m≈£îÿe⁄>± ñHêï yÓ’<ä´ s√E˝À¢ qj·T+ ne⁄‘·T+~. B+‘√ $wü »«sê\‘√ –]»qT\T |æ≥º˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T πøåÁ‘·kÕúsTT˝À |üs¡´{Ï+∫ dæã“+~ì nÁ|üeT‘·Ô+ |ü]dæú‹ n<äT|ü⁄˝ÀH˚ ñ+~. $~Û ìs¡«Vü≤D˝À uÛ≤>∑+>± yÓ’<ä´ dæã“+~ Á>±e÷\≈£î HÓ\˝À ˇø£ s√C…’Hê yÓ[¢ Ä+Á‘êø˘‡ yê´~Û \ø£åD≤\‘√ πøJôV≤#Y˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï yê] |ü]dæú‹ n<äT|ü⁄˝ÀH˚ ñ+~. $wü»«sê\T $»è+_ÛkÕÔj·Tì eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ø£+#·s¡bÕ˝…+˝À dæ{° ø±sê´\j·T+˝À |ü⁄#·Ã ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄. @<Ó’Hê dü+|òüT≥q »]–‘˚ yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT.k˛eTqï (45). eT÷&ÉT yêsê\T>± ˇπø ôVA]¶+>¥‡ Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é nH˚ ø£+ô|˙ ù|]≥ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·« eT<䛑·T ‘·eT≈£î nedüs¡+ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì $e]+#ês¡T. Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#êeTì düMTø£å˝À¢ n+~düTÔHêïs¡T. <ä[‘·\≈£î Hê´j·T+ #˚j·T+&ç (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yÓ’<ë´s√>∑´ XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#˚ Ä˝À#·q ≈£L&Ü ø£˝…ø£ºsY mqï&É÷ #˚j·T˝Ò<äH˚ yê<äq\T $ì|ædüTÔHêïsTT. s¡Twæø=+&É˝Àì Ä j·÷uÛ…’ mø£sê\÷ eT+Á‹ düT»jYTy˚ rdüTø√efÒ¢<äì Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. nsTT‘˚ yêdüÔe |ü]dæú‘·T\T <ëìøÏ eT+Á‹ ø±$TH˚ì eT‘·$XÊ«kÕ\≈£î $s¡T<ä›+>± $s¡T<äΔ+>± ñHêïsTT. nsTT‘˚ á ñ|üÁ>∑Vü‰\qT ‘·j·÷s¡T #˚ùd ñ<˚›X¯+ ÇÁk˛≈£î ˝Ò<äì ùdŒdt n|æ¢πøwüHé ôd+≥sY &Ó’¬sø£ºsY ‘·|üHé $TÁXÊ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. s¡T#· ‘·*¢ πø+Á<ä in IC-SC Board Certificate |ü]$T‘·+ ne⁄‘·THêïsê.My Name mistake ∫e]øÏ ‘·>∑Zø£ eT+#êìπø ôd’‘·+ e<äT\T≈£îì |ü≥Tº<ä\‘√ ÁX¯$T+∫ düTπs+Á<ä ‘Ó*|æ+~.. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Á|üuÛ≤ø£sY.Ç~ Á|ü‹ j˚T&Ü~ dü+uÛÑ$düTÔHêï ø£˙dü+ Äj·Tq ≈£L&Ü –]»q ÁbÕ+‘ê˝À¢ n~Ûø±]DÏ \qT yÓ\y˚j·T&É+ »]–q dü+|òüT≥qqT –]»q ÁbÕ+‘ê˝À¢ »]π> ‘·+‘·T. kÕj·T+Á‘·+ eT÷&ÉT >∑+≥\T NAME CORRECTION ‹]– s¡ø£s¡ø±\ eT+<äT\T yê&ç z ãVüQfi¯C≤‹ dü+düú˝À \_Û+∫q ñ<√´>±ìï Á|æ|üπswüHé≈£î πø{≤sTT+∫q≥T¢ s¡T#· Sub . dü¬s’q s¡Vü≤<ë] 1978˝À u§_“*øÏ düMT|ü+˝Àì >=\¢|ü*¢ |ü+#êj·Tr sêE\<äì Äπøå|æ+#ês¡T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫à eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T >∑&ç∫Hê ø±$TH˚ì lìyêdt ˇø£ÿs√E ≈£L&Ü πøåÁ‘·kÕúsTT˝À |üs¡´{Ï+∫q <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. e÷ eT+<äT\T Srikakolapu Sai Tharun m+‘√ eT+~øÏ |üø£åyê‘·+ $wüj·T+ ‘Ó*dæq|ü⁄Œ&˚ yÓ’e÷ìøÏ <äfi¯+˝À #˚düTÔHêïs¡T. |ü⁄DÒ≈£î #Ó+~q 23 @fi¯¢ m¬ø’‡CŸ. $»j·Tq>∑s¡+. d”. #ÓsTT´ bÕ&ÉsTTb˛sTT q&Ée˝Òø£ eT+#·+MT<ä |ü&ç ñqï CLASSIFIEDS 37e yês¡T¶˝À ù|<ä\≈£î yê]øÏ πøe\+ 45 s√E\≈£î >∑+ø£\ #˚j·T÷‘· ◊@m|ò t ø√dü+ ◊{° ñ<√´>±ìï e<äT \T≈£ îì.. $T>∑‘ê düeTj·T+˝À n≥TyÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô esê¸ø±\+ nìï s√E\T mø£ÿ&çøÏ yÓfi¯¢≈£L&É<äì Ä<˚XÊ\T |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ bÕ\ø=&ÉTs¡T eT+&É\+ >∑s¡>∑ <ä[‘·\TqT øÏ+#·|ü]∫ ãVæ≤wüÿ]+∫q yê]ô|’ $wü»«sê\T. n|üŒ{Ïπø Ä uÛÑ÷eTT\qT Á|ü»\ eT<Ûä´ eTdü\T‘·Tqï Hêj·T≈£î\ dü+düèÿ‹ nì yê] ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]düTÔHêïπs Äs√|üD\T qyÓ÷<äj˚T´ esê¸ø±\+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À Á>±e÷\≈£î Çe«ã&ÉTqT. πøJôV≤#Y dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ. n<äq|ü⁄ õ˝≤¢ yÓ’<ä´. sêJyé. eT+<äT\‘√ |üP]Ô>± qj·T+ eTT>∑TZs¡T eTVæ≤fi¯ ô|’\≥¢≈£î #√≥T ø£*Œ+∫q düTÔ+fÒ. C…. ‘·+Á&ç kı+‘·+>± z yê´bÕs¡+ So correction my name #˚j·Tã&ÉTqT. C…. Ä+Á<Ûä #Ó’‘·q´ >±Á‘·Tì e÷J myÓTà˝Ò´ eTfi¯ ¢ $»jYTÁ|ükÕ<é nsTT‘˚ n+‘·sê®rj·T #·{≤º\≈£î uÛ≤s¡‘Y m|ü⁄Œ&É÷ bÕø˘ uÛÑ÷uÛ≤>∑+˝Àì ñÁ>∑kÕúesê\ô|’ »yêqT¢ \øÏå‘· bÕغ Hêj·T≈£î\T ¬ø. e´eVü‰sê\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ ˝Ò<äì lìyêdüsêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. Ç≥T Á|ü»\T. nsTTHê Á|üuÛÑT‘·«+˝À #·˝q+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚düTÔHêïπs ‘·|üŒ πøåÁ‘·kÕúsTT˝À |üs¡´{Ï+∫q nedüs¡yÓTÆq yÓT&çdæHéqT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê+. áy˚Ts¡≈£î bÕغ #·+Á<äu≤ãT n+≥THêïs¡ì.ns¡T®q.. n≥T nj·T´|üŒ uÛÑ≈£îÔ\T rÁe+>± bÕغ H˚‘·\T rÁe+>± düŒ+~+#ês¡T. |òü*‘·+ MTπø ø£+#·s¡bÕ˝…+. nj·÷´s¡T . n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T . ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.? \øå±´ìï #˚s¡T≈£î+~. ∫+‘ê&É dü÷s¡´+ Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ »]–q ø=+&É\sêe⁄.®. –]»qT\T nqTe÷q+‘√ yê´~Û ìsêΔs¡D ø√dü+ yÓ’<ä´ |üØø£å\ ì$T‘·Ô+ yê´<ÛäT\ u≤]q |ü&ÉT‘·T+fÒ ø£˙dü+ yê]ì Á>±eT+˝À Ç+‘· uÛ≤Ø kÕúsTT˝À eTs¡D≤\T dü+uÛÑ$düTÔHêï XÊ+|æ˝Ÿ‡qT |ü+|æ+#ê+.. lqT. n~Ûø±s¡T\T.sêeTTHêj·TT&ÉT. #˚|ü{Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. y˚DT>√bÕ˝Ÿ. &Éj˚T]j·÷ m≈£îÿe⁄>± ñ+{≤sTT. j˚T&Ü~ esê¸ø±\+ yÓTT<ä\e«≥+‘√H˚ z yÓ’|ü⁄ e÷Á‘·y˚T @C…˙‡øÏ yÓ[¢.≈£îe÷].>∑T+&ÉT (38)\T ñ‘·Ôsê+Á<Ûë ø£˙«qsY ø√\>∑≥¢ Ms¡uÛÑÁ<äkÕ«$T ø±+Á¬>dtqT M&ç ‘Ó<˚bÕ˝À #˚s¡T‘·Tqï≥T¢>± düT»jYT #·s¡à+ô|’ u§&çô|\T. dü+ã+~Û‘· XÊU≤ eT+Á‹ ø±$TH˚ì lìyêdüsêe⁄ <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. ∫e] ‘√ HÓ\≈£î dü]|ü&É ì‘·´edüsê\qT n+<äCÒXÊs¡T. ÁbÕ+‘ê˝À¢ dæã“+~ ˝Òø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·T+fÒ. dü«<˚o |ü]„q+‘√ n–ï-5 u≤*dæºø˘ øÏå|üDT\qT s¡÷bı+~+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. |ü⁄DÒ˝Àì z kÕ|òtºy˚sY ø£+ô|˙˝À ñ<√´–>± ôd$TdüºsY˝ÀH˚ ◊@m|òt˝À #˚sê\ì ìs¡ísTT+ #·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. u≤*dæºø˘ øÏå|üDÏ\ ø£+fÒ ñ|üÁ>∑Vü‰\qT Á|üjÓ÷–+#ê*‡q nedüs¡+ Ç+&çj·÷≈£î ñ+<äì &ûÄضz e÷J &Ó’¬sø£ºsY s¡$ >∑TbÕÔ nHêïs¡T. eT]ø=ìï |üs¡´≥q≈£î yÓfi¯¢fÒ¢<äT. »s¡T>∑T‘·THêï sêh yÓ’<ä´. Ç+≥sY˝Àq÷ Srikakulapu Sai Tharun yê&ÉT≥≈£î ÄdüøÏÔ ñqïyês¡T ÁøÏ+~ sêe⁄ eTT+<äTø√#êÃs¡T. Äs√>∑´ XÊU≤ ìs¡¢øå±´ìøÏ n<ä›+|ü&ÉT‘√+~.eTs¡D≤\T dü+uÛÑ$kÕÔsTT. eT+Á‘·T\ ùdeπø |ü]$T‘·eT esê¸ø±\+˝À $wü»«sê\T. esê¸ø±\+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ. Á|ü<Ûëq |ü+#êsTTr˝À¢ì ñ|ü yÓ’<ä´ TODAY düT»jYT 2016 e÷]à 10e ‘˚Bq n|üŒ{Ï Äضy√≈£î ø£*ùd dü+düèÿ‹ düT»jYT<äì. sêÁwüº ø±s¡´ $wü»«sê\‘√ bÕ≥T $$<Ûä s¡ø±\ yê´<ÛäT\T $»è+_ÛkÕÔj·Tì eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãT. yêsY¶≈£î #Ó+~q . ˇπø Hê´j·TkÕúHêìï ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. πøe\+ düMTø£å\πø |ü]$T‘·eTe⁄‘·THêïπs e⁄+<äì |ü\Te⁄s¡T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.. dü+ã+~Û‘· XÊU≤ ø±fi¯ófl. ô|’&çsêE. –]»qT\ ÁbÕD≤\≈£î Vü≤&Üe⁄&ç #˚j·T&É+ ‘·|挑˚ eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´˝ÒM ≈£L&Ü düs¡«Á‘ê $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. Äs√>∑´ XÊK e÷s¡TdüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À ÄÁ>±eTdüTú\T <ä[‘· Á|üã\T‘êsTT.eTs√yÓ’|ü⁄ Ä+Á‘êø˘‡ $»è+_ÛdüTÔHêïsTT. q÷´dt©&ÉsY: #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. Vü≤]>∑DÒwt. »«sê\T ˝ÒK sêXÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T.q÷´dt©&ÉsY: Ç{°e* mHé@&û ø=‘·Ô s√&ÉT¶ »+ø£åHé ˝À u≤] (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) Äø±+ø£å nì yÓ÷B nHêïs¡T. n+‘˚ ø±<äT nedüs¡yÓTÆ‘˚ &ç$»Hé ñ|üÁ>∑Vü≤ Á|üjÓ÷>±\qT $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+∫. πøåÁ‘·kÕúsTT dæã“+~ es¡≈£î n+‘ê ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+#·&É+‘√ –]»qT\T ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. kÕúsTT˝À n<äq+>± yÓ’<ä´ •_sê\qT @sêŒ≥T#˚düTÔHêï+. @C…˙‡˝À eTs¡DeTè<ä+>∑+ yês¡T¶˝À ñ+∫ Á|ü‘˚´ø£+>± ∫øÏ‘·‡qT n+~düTÔHêï+. Çø£ &ûm+Vü≤#Yz‘√ bÕ≥T>± –]»qT\T #·düTÔHêï Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\~ ˇπø rs¡T. esê¸ø±\+˝À |üs¡´{Ï+#·ø£b˛e&É+ô|’ $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. nsTT‘˚ Ä uÛÑ÷eTT˝À¢ Ç|üŒ{Ï |üsêeT]Ù+#˚+<äT≈£î ˇø£ÿkÕ] ≈£L&Ü yÓ’<ä´. Ä+Á‘êø˘‡ @yÓ÷ nqï düT»jYT 2003˝À yê´bÕs¡+ ì$T‘·Ô+ j·÷+_j·THé dæã“+~øÏ düe÷#ês¡+ ˝Ò<äT. @ #·+Á<äu≤ãT <ä‘·Ô‘· Á>±eT+ ô|<ä\ãT&ÉT˝À |üs¡´{Ï+∫q|ü⁄&ÉT |ò”\T¶ ndæôdº+≥¢qT. ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T >±ì @C…˙‡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ y˚Tø£ e÷+dü+ ‹q≥+ e\¢ u§&ÉT|ü⁄\T e#êÃsTT.á H˚|ü<ä´eTT˝À JMm+d” 67 e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·+ m+‘·{Ï #·s¡´\HÓ’Hê #˚|üfÒº+<äT≈£î ôdô|º+ãsY 29q uÛ≤s¡‘· ôd’q´+ dü]®ø£˝Ÿ <ë&ÉT\qT dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T mCÒ kÕº*Hé <˚es¡ø=+&É e÷¬sÿ+&˚j·TT\T.ÛXË{Ϻ u≤. md”‡ nÁ{≤dæ{Ï πødüT ô|{Ϻq Ç+‘·es¡T≈£î e÷Á‘·+ X¯Sq´+ nH˚ $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. ‘Ó*j·TfÒ¢<äT. ø=ìï #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø° U≤∞>± ‘·|üŒ $T>∑‘ê s√E˝À¢ ø±$TH˚ì @C…˙‡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø±>±. –]»q Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+∫q <ëK˝≤\T ˝Òe⁄.. 20 s√E\ ÁøÏ‘·+ #·ìb˛sTTq mø£sê\≈£î kÕ>∑T #˚düT≈£î+≥Tqï |ü<Ûëï\T>∑T eT+~ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q 16 eT+~ eTè‘·´yê‘· |ü&ܶs¡T. 78 |ü⁄DÒ˝À ñ+&ç ◊@m|òt |üØø£å≈£î dæ<äΔeTyê«\ì Ç+õ˙]+>¥˝À &çÁ^ |üP]Ô#˚dæ+~. ãø±sTT #Ó*¢+#ê –]»q ÁbÕ+‘ê˝À¢ yê´<ÛäT\ ìyês¡D≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T ìj·Te÷ìï eT+Á‹ $düà]+#·&É+ düs¡«Á‘ê $eTs¡Ù\≈£î #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì. <√eT\ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <ä<äT›s¡T¢ e+{Ï yê´~Û \ø£åD≤\˝À s¡÷bı+~+#·&Üìπø >±ì bÕ{Ï+#·&ÜìøÏ ø±<äT nqï≥Tº>± ìyêdü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Ä dü«j·T+>± Äj·Tq düìïVæ≤‘·T\‘√ #ÓbÕŒs¡ì dü+<äsꓤ\T ˝Òe⁄. >∑‘˚&Ü~ Hêj·T≈£î\T m+mdtmHé eT÷]Ô. kÕ]ø±. 98486 13521 95738 20937 9386 One Day 9387 26/6-3/7 .. M] s¡ø£ÔqeT÷\qT ùdø£]+∫ yê´~Û ìsêΔs¡D düT»jYT Á|üuÛÑT‘·« eT<䛑·T bı+<äT‘·THêïs¡ì düŒwüº+ \+≥÷ #·¬øÿs¡ ø£sêà>±s¡+ ¬s’‘·T\T <ä+&Éj·÷Á‘· #˚ùdÔ |üØø£å\ ì$T‘·Ô+ ˝≤´uŸøÏ |ü+bÕs¡T. ns¡T≈£î˝À $eTs¡Ù\T nyÓ÷à. Ç<˚+|üì? (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) @sêŒ≥T#˚dæq 30 |ü&Éø£\ ÄdüT|üÁ‹ ÁbÕs¡+uÛÑ düeTj·T+˝À ø√&ç|ü⁄+Ee\dü Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q nsTT<äT>∑Ts¡T Ä+Á‘êø˘‡ Äs√|üD\T #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T ‘·eT ÄdüTÔ\qT Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄ Ä ø£+ô|˙øÏ y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY>± yê´~Û \ø£åD≤\‘√ πøJôV≤#Y˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·T+&É≥+ô|’ y˚düTø√ì nj·T´|üŒ uÛÑ≈£îÔ\qT yÓøÏÿ]+∫q≥ºsTT+~. πøåÁ‘· |üø£åyê‘·+q≈£î eT+<äT kÕúsTT˝À yÓ’<ä´ dæã“+~ô|’ dü¬s’q |üs¡´y˚ø£åD ˝Òø£b˛e&É+‘√ πø+Á<ë\πø |ü]$T‘·eTe⁄‘·THêïs¡T. es¡Z düuÛÑT´&ÉT >=\¢e÷\ nbÕŒsêe⁄ e÷{≤¢ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT.. q÷´dt©&ÉsY $XÊK s¡Twæø=+&É˝Àì j·÷uÛ…’ mø£sê\qT Á|üuÛÑT‘·«+ πøåÁ‘·kÕúsTT dæã“+~øÏ ≈£L&Ü ‘Ó*j·Tø£b˛e&É+ yê] eT+Á‹ düT»jYT ø£èwüí s¡+>±sêe⁄ Á|ü»\ qT+∫ rdüT≈£îHêïs¡ì. eT+Á‹ düT»jYT e÷eT eT+Á‹ ø±$TH˚ì yÓfi¯¢ø£b˛e≥+ô|’ yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. ÁXÊeDY ôV’≤<äsêu≤<é: ã÷´{°wæj·THé •Øwü eT�‹ πødüT˝À Á|ü<Ûëq ì+~‘·T˝…’q sêJyé. Äs√>∑´ XÊU≤ eT+Á‹ ø±$TH˚ì #˚düT≈£îqï eTs¡D≤˝Ò.$wü »«sê\T _ÛdüTÔHêïsTT. yêsê\ •ø£åDq+‘·s¡+ Á|ü|ü+#·+˝Àì n‘·´+‘· ô|<ä› yÓ’e÷ìø£<äfi≤˝À¢ ˇø£f…Æq Ç+&çj·THé ìs¡ísTT+#·T≈£î+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À b˛©düT\T ¬s+&ÉT s√E\T ‘·eT ø£düº&û˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T.<√eT\T $»è+_ÛkÕÔsTT. 100% >±´s¡+{° n|üŒ{Ï eT+Á‹ ô|~›+{Ï »>∑H√àVü≤Hésêe⁄ ¬s’‘·T\≈£î eTõ® lìyêdüsêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T.. yê]ì #·s¡à yê´<ÛäT\T kÕ>∑T uÛÑ÷$T>± |ü{≤º\T ≈£L&Ü |ü+|æD° #˚XÊs¡T. yÓ÷B Á|üdü+>∑+ (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ø£+f…ÆqsY .á j˚T&Ü~ uÛÑs√kÕ ø£*Œ+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~. eTq´+˝À nH˚ø£ ‘ê$k˛Ô+~. u≤u≤ kÕôV≤uŸ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰+ esê¸\T |ü&É‘êsTT. $wü e⁄‘·THêïπs ‘·|üŒ –]»q ÁbÕ+‘ê˝À¢ yê´<ÛäT\T $»è+_ÛdüTÔHêï yê{Ïì ìyê]+#˚+<äT≈£î nìï #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêï+.. ôd˝Ÿbò˛Hé≈£î n+<äTu≤≥T˝À dü<äTbÕj·÷\T ˝ÒeH˚ kÕ≈£î‘√ yÓ’<ä´ dæã“+~ πøåÁ‘·kÕúsTT q&ÉT#·Tø√e&É+ |ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T ÄÁ>∑Vü‰y˚XÊ\T e´ø£Ô+ |ü]~Û˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ <Ûësê<ä‘·Ô+ #˚dæq uÛÑ÷eTT˝À¢ ñ+&É≈£î+&Ü. ‘·qπø e~˝ÒXÊs¡ì. Äs√>∑´ XÊU≤ n~Ûø±] |üs¡T˝À <ä[‘·\qT yÓ\y˚j·T&É+ n‘·´+‘· <ës¡TDeTì n¬sdüTº\T #˚dæ ø£]ƒq •ø£å\T $~+#ê\ì &çe÷+&é –]|ü⁄Á‘·T\T $\$\˝≤&ÉT‘·THêïs¡T.eT+>∑fi¯j·T´ (33).ñe÷ düT+<ä].Ä+Á‘êø˘‡ yê´~Û \ø£åD≤\‘√ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt H˚‘·\T $ì|ædüTÔHêïsTT. esê¸ø±\+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+#˚ @C…˙‡˝À yê´<ÛäT\T $»è+ eTq´+˝À yê´<ÛäT\ ìyês¡D≈£î #·s¡´\T &Üs¡T. Çìï ‘Ó*dæHê <√eT\ ìj·T+Á‘·D≈£î. |æ. πøe\+ eT÷&ÉT yêsê\ e´e~Û˝À ˇπø y˚fi¯¢ô|’ u§&ÉT|ü⁄\T e#êÃsTT. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ìs¡íj·÷ìï as for Aadhar & Birth ‘·–Z+#êsTT ˇø£ÿkÕ] e÷ #˚sê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£î+~. ‘·~‘·s¡\T bÕ˝§ZHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ô|<äø=‘·÷Ôs¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q #Ó+>∑\ sTT´+~. eT+Á‹ #·s¡´ ìã+<Ûäq\T ‘Ó*dæHê Äj·Tq ˇø£ÿkÕ] ≈£L&Ü πøåÁ‘·kÕúsTT˝À |üs¡´{Ï+∫q õ. MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢ rdüTø√e&É+ ˝Ò<äT. |”‘·\ nbÕŒsêe⁄. dü+πøåeT+. |üø£åyê‘·+ e∫Ãq 15 s√E\≈£î eùdÔ HÓ\s√E\˝À ‘·–Z+#·ã&ÉTqT. |ü<√ ‘·s¡>∑‹. dü]®ø£˝Ÿ <ë&ÉT\qT @ <˚X¯eT÷ Á|ü•ï+#·˝Ò<äT dæ{Ÿ e<äT›. sê*b˛‘·THêï Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>∑+ ‘·>∑T #·s¡´\T #˚ùdyês¡T ˝Òø£b˛e&É+‘√ –]»q ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´ &Üø£ºsY õ.@~@yÓTÆHê u≤<Ûä´‘êj·TT‘· Á|üC≤Á|ü‹ì~Û>± e⁄qï #˚XÊs¡T.ã‘·‡+ dü�wæº+#·&É+‘√ ˇø£ Væ≤ÁC≤ ‘·eT kÕs¡«uÛÖeT‘ê«ìï ø±bÕ&ÉTø√yê*‡ nq+‘·s¡+ uÛ≤s¡‘· nyÓT]ø£q¢ ø£s¡‘êfi¯ <Ûä«qT\‘√ ø±s¡´Áø£eT+˝À ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT .. #˚‘·T\T. @C…˙‡˝À yê´<ÛäT\T Á|üã* eTs¡D≤\T &Üø£ºsY mHé. b˛©düT\ ø£düº&ûøÏ sêJyé. ñ+fÒ –]|ü⁄Á‘·T\≈£î ÁbÕD≤\≈£î uÛÑs√kÕ ñ+&˚~. õ˝≤¢ yÓ’<ä´. &Üu≤>±¬s¶Hé‡. <ä[‘· ùdq sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT bÕ˝ÒÔ{Ï ô|+{≤sêe⁄ Äy˚<äq #˚XÊs¡T. ˝Ò<äT. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ ù|<ä\≈£î Ä<äTø√e&É+˝À ‘êqT m|ü⁄Œ&ÉT eTT+<äT+{≤qì ‘Ó*bÕs¡T. yÓ’<ä´ dæã“+~ì nÁ|üeT‘·Ô+ #˚XÊ+. <äTs¡às¡D+ bı+<ës¡T Ç<ä›s¡T >±j·÷\T bÕ\T e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT. eTTK+>± esê¸ø±\+˝À @C…˙‡ Á|ü»\T ø£\esêìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. ÁXÊeDY\qT ø£düº&ûøÏ ø√s¡T‘·÷ ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ b˛©düT\T |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. edüT<ÛÓ’ø£ ≈£î≥T+ãy˚T ‘·eT <ë&ÉT\T #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yêsêìøÏ ìy˚~ø£ edüTÔ+~. Äs√>∑´ XÊU≤ n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü q>∑s¡+ qT+#˚ @C…˙‡˝ÀH˚ ñ+&ç m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]dæú‹ì düMTøÏådüTÔHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Á|üMDY≈£îe÷sY rs¡Tô|’ eT+Á‹. ø£å‘·>±Á‘·T\qT |üsêeT]Ù+∫q e÷J myÓTà˝Ò´ eTfi¯¢. BìøÏ ì<äs¡Ùq+ #ê|üsêsTT Á>±e÷˝À¢ #√≥T nsTT‘˚ eT+Á‹ düT»jYT Á|üj·T‘êï\‘√ Ä mì$T~ ~≈£îÿ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. X¯Á‘·T<˚XÊ\ô|’ XÊ{Ÿ ì|òü÷ ! (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) Bìï ø£*– ñHêïsTT. uÛÑ÷ |ü]$T‹ #·≥º+ øÏ+<ä u§_“* sêE\T n|üŒ{Ï eTÁ<ëdt bÕ]b˛sTTq |òüTq‘· u§_“* }<äs¡>=&ÉT‘·THêïs¡T. e#˚à HÓ\˝À ÄyÓT ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ñ<√´>±ìï Ä|òüsY #˚dæHê <ëìï ‹s¡düÿ]+∫ 85 XÊ‘·+ k˛ÿsY kÕ~Û+∫q s¡T#· ø£+|üP´≥sY Correct Name : HÓ+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#·+&ç. Äj·Tq Ç+{ÏøÏ yÓ[¢ |üsêeT]Ù+∫ |ü]dæú‹ ø£≥Tºã&ç ñ+≥T+<äì. πøåÁ‘·kÕúsTT˝À yÓ’<ä´ ùde\T Á>±e÷\T ø=+&É\ô|’ ñHêïj·Tì. e÷ eT+<äT\T J$m+d” 37e yês¡T¶˝À ù|<ä\≈£î #˚j·T÷‘· n+~+#˚+<äT≈£î >∑+ø£\ nbÕŒ n&çàwüHé f…dtº˝À ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫ •ø£åD≈£î m+|æø£ #Ó+~q z ãVüQfi¯C≤‹ dü+düú eT+∫ bÕ´πøJ‘√ ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·eT Á|ü»\≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê*‡ düuÛ≤ÁbÕ+>∑D+ e÷s√à–b˛sTT+~. ns¡$+<ÛäT. neTj·÷ø£ –]»qT\T yÓ’<ä´. ø√&ç|ü⁄+Ee\dü ˝Ò<äì eT+Á‹ düT»jYT yê´U≤´ì+#·&É+ô|’ yÓ’mkÕ‡sY ñqï Ä uÛÑ÷eTT\qT ‹]– rdüT≈£î+{≤eTì Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ¬ø. ìj·T+Á‘·D πsK yÓ+ã&ç dæ|æm+ Hêj·T≈£î\T eTDÏ. ˝…ø£ÿ\ lqT. πøJôV≤#Y˝À #˚sês¡T. mø£ÿ&Óø£ÿ&√ |ü⁄DÒ: $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤dü÷ÔH˚ ñ<äj·T+ ¬s+&ÉT ‘·q ø£\\ ø=\Te⁄ ø√dü+ uÛ≤Ø bÕ´πøJ‘√ >∑+≥\T. Ä+Á‘êø˘‡ Ç~˝≤ ñ+&É>± eTq´+˝À eTs¡˝≤ n+Á‘êø˘‡ >∑TãT\T yÓTT<ä˝…’+~. ‘·eT~ Á|üC≤kÕ«eT´+˝À ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓ’<ä´ dæã“+~ ñHêï yÓ’<ä´+ n+<äì |ü]dæú‹. rÁe+>± K+&çdüTÔHêïeTHêïs¡T. πøe\+ eT+&É˝≤˝À¢ Äs√>∑´ Á|ü<ëq mì$T~ mø£sê\T ‘·eT≈£î Ç#˚Ãj·÷*‡+~>± eT+Á‹ \≈£î nbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ ñ+<ë nì Á|ü•ï+∫ eTØ πø+Á<ë\T. Ä ø£+ô|˙øÏ eT+Á‹ düT»jYT.>∑T+&ÉT (50). ‘êC≤>± á j˚T&Ü~ ns¡T≈£î ˝Àj·T eT+&É\+ ø±$TH˚ì. n+<äTπø ‘êqT yÓ’mkÕ‡sY yê´<ÛäT\T Á|ü»\T‘êj·Tì. ø=‘·Ô>± yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ãq Ä&çj˚T fÒ|ü⁄\ô|’ ≈£L&Ü <äsê´|ü⁄Ô eTTeTàs¡+ #˚j·TqTHêïs¡T. ø±qsêefÒ¢<äT. q÷´dt©&ÉsY: @&Ü~ ‹s¡ø£ÿeTT+<˚ msTTsYbò˛sY‡ ø±eTHé ø±´+|üdt Ç+≥s¡÷«´˝À¢ u…+>∑fi¯Ss¡T≈£î eT<䛑·T ≈£L&Ü Hê $»j·÷ìøÏ ‘√&ÉŒ&ç+<äì Wrong Name : ‘Ó\TdüTÔ+~. eTè‘·T´yê‘· |ü&ÉT‘·THêïs¡T... eT+Á‹ lìyêdt >±ì.

Ç+ø± |ü&Ü\ ‹s¡T|ü‹sêe⁄ ˝ÒãsY n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T.85. u≤~Û‘·T\ eT<䛑·T ~Hêìï ìs¡«Væ≤düTÔ+<ä C…&édæ #Û·Áø£<ÛäsY. nsTT‘˚ >∑‘· yê´bÕs¡ ˝≤yê<˚M\T ì*∫b˛j·÷sTT. >∑‘· @&Ü~ @Á|æ˝Ÿ 21q >∑èVü‰Á|ü d”«ø£]+∫q ø±]àø£ XÊK n~Ûø±s¡T\T á HÓ\ 27q ‘Ó*bÕs¡T. ‘˚Bq eÁdüÔ <äTø±D≤\ m<äT≥ . MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï XÊ´yéTÁ|ükÕ<é Hêïs¡T. ù|<ä\T yê] Vü≤≈£îÿ\qT ø√˝ÀŒ‘·T ÄyÓ÷~+#ês¡Hêïs¡T. eT‘·‡´ø±s¡T\ n_Ûq+~+#ês¡T.q÷´dt©&ÉsY:õ˝≤¢yê´|üÔ+>± düTe÷s¡T>± � eÁdüÔ <äTø±D≤\T. B+‘√ #·+Á<äX‚KsY ‘·qô|’ Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ πødüT\T ñHêïj·Tì. ‘·ø£åDy˚T #Ó’Hê |òüØï#·sY ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêe&É+‘√ <˚oj·T ekÕÔj·Tì Ä+<√fi¯q HÓ\ø=+~.30\ø£å\ y˚Ts¡≈£î ˝≤yê<˚M\T »s¡T>∑T‘êj·Tì n+#·Hê. nø£ÿj·T´bÕ˝…+. |òüØï#·sYô|’ Á|üdüTÔ‘·+ e⁄qï |üqTï 14. nìï s¡+C≤Hé |üs¡«~Hêìï ≈£î≥T+u≤\‘√ bÕ≥T <˚X¯+. eTTK´+>± n~Ûø£ dü+K´˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À 52 XÊ‘·+>± dü‘·´yêDÏ. Áã‘·T≈£î‘Ó s¡Te⁄ ø√dü+ Çø£ÿ&É≈£î e#êÃeTì. á n+<äT≈£î+ ≥Tqï dü+<äs¡“¤+>± eTTd”¢+ k˛<äs¡T\‘√ ø£*dæ CÀ´‹Á|ü»«\q #˚düTÔqï ˝≤\+ uÛÑyê˙. |üì#˚düTÔqï ‘·eT≈£î J‘·+ Çe«≈£îb˛>±. s¡Vü≤e÷Hé≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T #·T≈£îì k˛eTyês¡+ $XÊ K|ü≥ï+ ã÷´{° yÓ\¢&ç+#ês¡T. áHÓ\ 27 qT+∫ õ˝≤¢˝À eT÷&ÉTy˚\≈£î ô|’>± ø±¬sŒ+≥s¡T¢ |òüØï#·sY <äTø±D≤\T � $<˚o ø£+ô|˙\ b˛{° 29 e ‘˚B es¡≈£î eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T eÁdüÔ ndæôdº+{Ÿ ˝ÒãsY n~Ûø±]øÏ |òæsê´<äT#˚XÊs¡T. Jmdt{°˝À $TqVü‰sTT+#˚˝≤ sêÁwüºÁ|ü |òüØï#·sYì $˝≤düedüTÔe⁄>± #˚s¡Ã&É+ e\¢H˚ |üqTïb˛≥T n<Ûä´ø£å. $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ ø=≥Tº Á>±eT+ qT+∫ |ü&Éy˚kÕÔeTì n˝≤ Á|ükÕ<é #Ó|üŒeTHêïs¡ì ‘·eTì e⁄+{À+~.75ø√≥¢ y˚Ts¡≈£î qcÕº\T yê´bÕs¡ ˝≤yê<˚M\T »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. $XÊK|ü≥ï+.20\ø£å\˝À|ü⁄ dü+‘·ø£+ #˚dæ+<äHêïs¡T. sêe÷¬s&ç¶. JMm+d” $<ÛëHêìøÏ ìs¡düq>± eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T ã+<é |ü]~Û˝À 200 es¡≈£î <äTø±D≤\T e⁄Hêïj·Tì n+#·Hê. |æ\¢\≈£î @<√ ˇø£ $wüj·÷\ìï+{Ïì |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø=ì Á|ükÕ<éô|’ ≥s√ïesY »s¡T>∑T‘√+~. l kÕsTTsêyéT dü÷|üsY &û\ø˘‡ ˝Ò&ûdt Vü‰düº˝Ÿ.10˝ø£å\ qT+∫ s¡÷. n*¢|ü⁄s¡+ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À >∑\ eTo<äT\˝À eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T ìs¡« |òüTq+>± n+‘·sê®rj·T Væ≤+#ês¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ ‘·eT J‘·+ ≥T#˚dæq düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡Tø±yê\ì Á|ükÕ<é≈£î <˚e⁄&Ós¡T>∑T. ‘·~‘·s¡ n_Ûeè~› |üqT\≈£î y˚>∑+>± >± #êø£*.10\ø£å\ e÷¬sÿ{Ÿ˝À &çe÷+&é ‘·–Zb˛sTT yê´bÕs¡T\≈£î ~≈£îÿ‘√#·ì Ç+{Ï ìsêàD≤ìøÏ eT÷&˚fi¯ó¢ ø£wüº|ü&ç |üì#˚kÕeT u…~]düTÔHêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.ø√{Ï y˚Ts¡≈£î yê´bÕs¡ ≥s√ïesY |òüØï#·sY s¡+>∑+ $<˚o ø£+ô|˙\ b˛{° ‘·≥Tºø√˝Òø£ ◊<äT dü+e‘·‡sê\T>± yê#Y yÓTHé>± |üì#˚düTÔHêïeT ‘·ø£åDy˚T Çfi¯ó¢ U≤∞#˚dæ yÓfi¯¢ø£b˛‘˚ kÕe÷qT¢ ãj·T≥ ≈£î<˚\e⁄‘√+~. 20 mfi¯fl ‘·sê«‘· ≈£L&Ü #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eT Hêïs¡T. ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø√e&É+ ø£ì|æ+∫+~. ‘·~‘·s¡T\T $»j·÷\T nì Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T #˚XÊs¡T. ø±ì. Væ≤+dü e\q e÷qe Vü≤≈£îÿ\T Væ≤+dü Ç‘·s¡ Á≈£Ls¡‘·« ne÷qTwü nee÷qø£s¡yÓTÆq ñ\¢+|òüTq\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. ◊ø£´+‘√ |òæÁ‘ê n+<äCÒj·÷\ì Á|üeø£Ô eTVü≤eTà<é n+‘·sꮑêj·T ã÷´{°wæj·THé &˚ |ü⁄s¡wüÿ]+ eTT+<äT≈£î yÓfi‚Ô m<Ó’Hê kÕ~Û+#·e #·TÃqì ñ|ü<˚•+#ês¡ì eT‘· >∑Ts¡Te⁄\T #ÓãT‘ês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·eT ãø±sTT\T Çe«ø£ 600øÏô|’>± |òüØï#·sY <äTø±D≤\T e⁄HêïsTT. �������������������������������������������������������� rsês¡T. Væ≤+dü≈£î e´‹πsø£+>± 1997 mÁ|æ˝Ÿ 19q uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ◊ø£´sê»´ ˇ|üŒ+<ä+ ô|’ ÄVü≤«ì+#ê\ì ø√sês¡T. πø<ë]\øÏåà. n˝≤π>.40\ø£å\ eT<Ûä´ bÕs¡ s¡+>±ìøÏ s¡÷. s¡eTDeTà. Ä<ëj·T+ #·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. s¡Vü≤e÷Hé uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T#êÃs¡T. |ü≥¢ düs¡«Á‘ê rÁe ìs¡düq e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. j·T\eT+∫*. ãVüQfi¯C≤‹ ø£+ô|˙\T |òüØï#·sY <äTø±D≤\T yê´|üÔ+>± eÁdüÔ <äTø±D≤\˝À s√EøÏ s¡÷. á düe÷y˚X¯+˝À ¬ø.70˝ø£å\ es¡≈£î yê´bÕs¡+ e⁄+≥T+~. . ô|òÁØ M~Û˝À <äsêZ ìs¡«Væ≤+∫q á bÕ˝§ZHêïs¡T. ÇbòÕÔsY @sêŒ≥¢‘√ eTo<äT\˙ï dü+<ä &ç>± ø£ì|æ+#êsTT. ø£sƒ√s¡ ñ|üyêdüBø£å\T |üP]Ô ø±e&É+‘√ k˛eTyês¡+ s¡+C≤Hé y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± »]>±sTT. >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\T>± |üP]Ô>± J‘·+ H√{°düT\T C≤Ø #˚XÊs¡T. MCÒm|òt Áô|dt ø£¢uŸ˝À k˛eTyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq MT&ç Vü≤≈£îÿ\≈£î ñ\¢+|òüTq j·÷ düe÷y˚X¯+˝À $esê\T � #·{≤º\qT ÄyÓ÷~+#ê* � e÷qe Vü≤≈£îÿ\ øöì‡˝Ÿ yÓ\¢&ç+#ês¡T.mdt. á y˚Ts¡≈£î ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ \øÏåà. ø£˙dü+ eT+#ê\T. nsTT‘˚ >∑‘· ø=~› ø±\+>± Ä _*¶+>¥ nø£ÿj·T´bÕ˝…+ ø±]àø£XÊK ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ n~Ûø£+>± e⁄+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. eT+>∑*. &Üs¡T. k˛eTyês¡+ J$ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ô|<ä›H√≥¢ s¡<äT› ø±s¡D+>± |ü&çb˛sTTq yê´bÕsê\T Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄Œ&˚ ì\<=≈£îÿ≈£î+≥Tqï H˚|ü<Ûä´+˝À Jmdt{Ï s¡÷|ü+˝À |òüØï#·sY Hê´j·T+ #˚≈£Ls¡Ã+&ç s¡+>∑+ ≈£î<˚\sTTb˛‘·T+<√qì yê´bÕs¡T\T ~>∑T\T $XÊK|ü≥ï+. Væ≤+dü eT´+ @s¡Œ&ç 70 dü+e‘ê‡sê\T >∑&ÉTdüTÔqï Ä~yê ìs√<Ûäø£ _\T¢qT ˝Àø˘düuÛÑ˝À 2010˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻ düT\T. d”d” s√&ÉT¢.5\ø£å\ qT+∫ s¡÷. »V”≤sY nVü≤à<é\T eTTd”¢+\≈£î <∏Ó]|ædtº‡ nk˛dæ j˚THé Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓTT<ä{Ï eTVæ≤fi¯\T sêyê\ì ø√sês¡T. Bì‘√ s¡÷. kÕe÷õø£ uÛÑeq+. ø±s¡´<ä]Ù s√»Hêïs¡T. sêÁcÕº\ qT+∫ ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îH˚ |òüØï#·sYô|’ e÷Á‘·+ Bì‘√ áHÓ\ 27e ‘˚Bq õ˝≤¢˝Àì |òüØï#·sY <äTø±D≤\T ˇø£s√E ã+<éq≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃsTT. n+‘·sê® e´eVü‰s¡ XË’*. nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mdtd” ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT |ü⁄#êä $»jYT ≈£îe÷sY á ø±s¡´Áø£eT+˝À $ {°yéT Ms¡Te÷e÷. s¡+C≤Hé qe÷CŸøÏ yÓfi‚¢eTT+<äT>± ù|<ä\≈£î |ü]wü‘Y #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé ˝≤\+ uÛÑyê˙ nHêïs¡T. ø±\+‘√ bÕ≥T ‘·s¡Tyê‘· á<é ñ˝Ÿ |òæÁ‘Y y˚&ÉTø£\T yÓ’uÛÑe+>± »s¡T|ü⁄ eTT+<äT≈£î sêe&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì õ˝≤¢ |ü]¬>&ÉT>∑T‘·Tqï eTVæ≤fi¯\≈£î ùd<ärπs+<äT≈£î ≈£î+{≤s¡T. mH√ï s√E\T ñ|üyêkÕ\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. õ_. Ç|üŒ{Ïπø q>∑s¡+˝Àì ôVA≥fi¯ó¢ ˇø£s√E ã+<é ìs¡«Væ≤+ #·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. m+M|” ø±\˙. #˚düTø=ì Äràj·T‘· #ê{≤s¡T. yê]¸ø√ ‘·‡e+ »]–+~.Û$T* ÁbÕ+‘ê\˝À HÓ\≈£î s¡÷. áHÓ\ 30e {≤sꌩHé y˚düTø=ì ãVüQ <äTs¡“¤s¡+>± Áã‘·T≈£î‘·÷. n‹~∏ ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt s¡y˚Twt s¡+>∑Hê<∏äHé m+d” <ä] ø±sê´\j·T+ e<ä› @sêŒ≥T #˚dæ |üP]Ô #˚dæ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À rdüT≈£îsê yê\ì n~Ûø±s¡T\qT e&˚¶s¡. ñ+<äHêïs¡T. q÷´dt©&ÉsY: @|” ùdº{Ÿ ©>∑˝Ÿ düØ«düT n<∏ë]{°. bÕj·Tø£sêe⁄ù|≥.d”\≈£î ‘·–q Hê´j·T+ uÛ≤düÿs¡yêe⁄\qT Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô n_Ûq+~+#ês¡T. Á|ü»\T kÕôV≤uŸ n+uÒ<äÿsY düT_Ûø£å+>± ñ+&Ü\ì yês¡T á »s¡T|ü⁄ø=ì ÄX¯j·÷\‘√ eTVæ≤fi¯\T eTo<äT\ Äes¡D˝ÀqT eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T |ü⁄s¡wüÿ]+#·Tø=ì <äøÏåD |üs¡düŒs¡+ s¡+C≤Hé X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄ ìjÓ÷» ø£es¡Z+˝À >∑D+>± |ü+&É>∑≈£î {°&û|” Á|üuÛÑT‘·«+ n+&É>± H˚&ÉT nìï s¡+>±˝À¢ ÁbÕs¡úq\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ≈£îØÃ\T ≈£L&Ü uÛ≤s¡+>± ‘·–Zdü÷Ô e#êÃs¡ì.. Çø£ õ˝≤¢˝Àì eT÷‘·|ü&ܶsTT. #˚dæ yês¡T s¡+C≤Hé |ü+&ÉT>∑qT ÁbÕs¡úq\T #˚düTÔqï Ä&Éyê] n+<ëìï eT]+‘· r]Ã~<ë›\+fÒ Á|üMDsêDÏ. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î e⁄qï |üqTïì ìs¡düq ‘Ó\T|ü⁄‘ês¡T. s¡+C≤Hé e÷dü+˝ÀH˚ ˝…’˝Ÿ`‘·T˝Ÿ`KÁ<é Hê&ÉT |ü$Á‘· KTsêHé Á>∑+<∏ä+ Ä$s¡“¤$+∫+<äì Vü≤Bdt ù|s=ÿ+≥T+~. q؇|ü≥ï+. U≤∞ #˚j·Tø£b˛‘˚ ø£¬s+{Ÿ. |òüØï#·sY <äTø±D≤\˙ï ã+<é˝ÀbÕ˝§ZHê\ì yês¡T uÛÑT‘·«+ ø£èwæ #˚j·÷\ì y˚X¯+ #˚XÊs¡ì. Äsê<Ûäq\T ã÷´{°wæj·TH‡é&˚ &Üu≤>±¬s¶Hé‡. >∑‘·+ ˝À ≈£L&Ü eÁdüÔ <äTø±D≤\T ˇø£s√E ã+<ébÕ{Ï+ Jmdt{° uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+~.25ø√≥¢ y˚Ts¡≈£î #Ó+<äT‘·THêïs¡T. »s¡T|ü⁄ø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.5XÊ‘·+ qT+∫ 28XÊ‘êìøÏ |üqTï ô|s#·&É+ Jmdt{° >∑TãT\T |òüØï#·sY <äTø±D≤\ ã+<é 27q `eÁdüÔ <äTø±D≤\ eT÷dæy˚‘· 27qT+∫ `yê´bÕs¡T\ Ä+<√fi¯q e÷s¡T‘êj·T+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. dü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘Ó*bÕs¡T. $XÊK|ü≥ï+.yê] Òj·T&É+ ÄqyêsTTr>± ek˛Ô+~. á b˛>± ‘·ø£åDy˚T U≤∞#˚j·÷\ì u…~]düTÔHêïs¡ì bÕ{ÏkÕÔeTì $XÊK|ü≥ï+ ø±¢‘Y eTs¡Ã+{Ÿ‡ y˚Ts¡≈£î nø£ÿj·T´bÕ˝…+ ø±]àø£XÊK ø±sê´\j·T+ |òæsê´<äT˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ø±s¡´ Áø£eT+˝À e⁄qï .. Á|ü‹ bÂs¡T&ÉT Vü≤≈£îÿ\T ø±bÕ&Ü*‡q |ü+|æ+#ês¡ì. Bìì sê»´düuÛÑ |ü]o\q ø√dü+ Hêïs¡Hêïs¡T. &Üø£ºsY »V”≤sY nVü≤à<é. eTo<äT\˙ï eTTdæ¢+ k˛<äs¡T \‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&çb˛j·÷sTT. |üì#˚dü÷Ô ñbÕ~Û bı+<äT‘·THêïs¡T. bÕ≥\T. ô|<ä› |ü<ä$˝À ñHêïeTì.mdt. yê*àøÏ. #·+Á<äX‚KsYì <äTø±D≤\˝À s¡÷. õ˝≤¢ <äTø±D≤\˝À HÓ\≈£î s¡÷. s¡+C≤Hé dü+<äs¡“¤+>± ∫Hêïs¡T mHé{ÏÄsY. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ pHé 26e ‘˚~q &É+‘√ á yês¡T¶ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{≤ºeTHêïs¡T. q>∑s¡+˝Àì »>∑<ë+ã »+ø£åHé. |æsƒê|ü⁄s¡+ ø±\˙.q÷´dt © &É s Y : bÕsê©>∑˝Ÿ e\+{°sY‡≈£î n_Ûq+<äq Væ≤+dü‘√ e÷qe $XÊK . Á|üuÛÑT‘·«y˚T Væ≤+düø£è‘·yÓTÆq ˇπø <˚X¯+ ˇπø |üqTï $<Ûëq+ ù|]≥ e#˚ÃHÓ\ qT+∫ neT\T˝ÀøÏ sêqTqï edüTÔ ùde\ |üqTï (Jmdt{°) $<Ûëq+ õ˝≤¢˝Àì yê´bÕs¡T\≈£î e÷Á‘·+ |üqTï b˛≥T s¡|æŒk˛Ô+~. s¡÷. eTTd”¢+ k˛<äs¡T\qT Ä*+>∑D+ eTTK´ n‹~Û>± ˝≤\+ uÛÑyê˙‘√ bÕ≥T {Ï&ç|æ $$<Ûä kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T n\]+#êsTT. á _\T¢qT sê»´düuÛÑ ôd˝…ø˘º ø£$T{ÏøÏ u≤<Ûä´‘· Á|üuÛÑT‘ê«\T ô|’ e⁄+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. sê»´\øÏåà. á <äTdæú‹ HÓ\ø=+~. á dü+<äs¡“¤+>± dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø={≤´&É &Üu≤>±¬s¶Hé‡. düVü≤sY. ø±>± u≤~Û‘·T\ qT+∫ |òæsê´<äTqT |òüØï#·sY yê´bÕs¡T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. mHé@m˝Ÿmdt@ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ&Ü∫Á\¶Hé ø±s¡´<ä]Ù eT+Á‹ XÊ´yéT Á|ükÕ<é Á|üuÛÑT |üqT\≈£î myÓTà˝Ò´ yêdüT|ü*¢ >∑DÒwt ≈£îe÷sY k˛eTyês¡+ X¯+≈£îkÕú|üq Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eHé{ÖHé. dü‘·´≈£îe÷sY. <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\ ø±s¡D+>± neTàø±\T |ü&çb˛j˚T Á|üe÷<ä+ e⁄+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. <˚e´ ¬sdæ&Ó˙‡ zqsY.@ qs¡dæ+Vü≤+. s¡+C≤Héì á<é ñ˝Ÿ |òæÁ‘Y>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕ{ÏkÕÔs¡T. |ü$Á‘· s¡+C≤Hé e÷dü+ eTT–dæ+~. d”º˝ŸbÕ¢+{Ÿ e÷J |üs¡‡q˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY õ_. nj·÷´eTì #ÓbÕŒs¡T. »V”≤sY nVü≤à<é 23 yês¡T¶˝À n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î lø±s¡+ n_Ûeè~›øÏ <ä÷s¡+>± . ˙fi¯ó¢ ã+<é #˚kÕÔeTì nqø±|ü*¢. ◊ø£´sê»´ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ ìøÏ eTVæ≤fi¯\T Á|ü<ä]Ù+∫q ø±´{Ÿyêø˘. düHê´dæsêe⁄. ¬s’˝Ò«Çìdæº≥÷´{Ÿ˝À ¬s’˝Ò« ñ<√´>∑T\T >∑‘· 25 dü+e‘·‡sê\T>± s¡+C≤Hé dü+<äs¡“¤+>± 25e yês¡T¶ nVü≤à<é‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T eTTd”¢+ ô|<ä›\T eT>∑yêfi¯ófl‘√ s¡+C≤Hé y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ $X‚wü+. eTTK´+ ~∏j˚T≥sY˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£eT+˝À ùde\+~+∫q yê]ì eTTK´ ‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 14. Ç≥Te+{Ï dü+düú\T Ä<Ûës¡eTHêïs¡T. ≈£îeTà]. Áb˛|òædüsY yê´bÕs¡+ ≥s√ïesY e⁄+fÒ Jmdt{Ï e]Ô+#·<äT. ìy˚~+#·<äHêïs¡T.sê»X‚KsY.dü‘·´Hêsêj·TD. ∫qyê˝ÒÔsY. n‘·ì ndæôdº+{Ÿ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø=ì ‘·eTøÏ ‘·>∑T Hê´j·T+ #˚≈£L ã+<é bÕ{ÏkÕÔeTì $XÊK |òüØï#·sY &û\s¡¢ dü+πøåeT dü+|òüT+ eÁdüÔs¡+>±ìï Jmdt{Ï qT+∫ $»j·TuÛ≤düÿs¡sêe⁄ e÷≥\qT q$Tà. nbÕŒsêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T. Jmdt{° neT\T˝ÀøÏ sêqT+&É&É+‘√ KØ<Ó’q |òüØï#·sY e÷≥ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. mdt. s¡÷bı+~+#ê\ì e÷qe Vü≤≈£îÿ\ øöì‡˝Ÿ &Üu≤>±¬s¶Hé‡. . á $wüj·T+ô|’ es¡ÿs¡¢eT+‘ê ]õÁùdºwüHé ø±≈£î+&Ü eTs√ 300 es¡≈£î <äTø±D≤\T e⁄HêïsTT.25ø√≥¢ Hêïs¡T. ◊ø£´sê»´ dü$T‹ n+‘·sê®rj·T Væ≤+dü n_Ûeè~› #˚j·÷\H˚ \ø£å´+‘√ |üì #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ #ÓbÕŒs¡T. $T–*q sêe&É+‘√ <˚oj·T e÷¬sÿ{ŸøÏ rÁe b˛{° m<äTs¡e⁄‘√+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À »V”≤sY eTT+<äTHêïs¡ Hêïs¡T. p˝…’ ˇø£{À ‘˚BqT+∫ yê´bÕs¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. Á|ü‹ s¡+>∑+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À s¡+C≤Hé |ü$Á‘· e÷dü+>± bÕ{ÏkÕÔs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± q>∑s¡+˝Àì nìï <ä]Ù+#·Tø=H˚+<äT eTo<äT\qT $<äT´‘Y BbÕ\‘√ düsê«+>∑düT+<äs¡+>± n\+ø ≈£î uÛÑ≈£îÔ\T u≤s¡T\T £]+#ês¡T. q÷´dt©&ÉsY : <˚X¯+˝À »>∑Hêï<Ûä+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯+˝À Væ≤+dü ô|s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<Ûä´+˝À #·{≤º\qT X¯+≈£îkÕú|üq #˚düTÔqï myÓTà˝Ò´ |ü+#·ø£s¡¢ s¡y˚Twt.d”\T nìï $XÊK|ü≥ï+. áHÓ\ 27e ‘˚BqT+∫ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T eÁdüÔ<äTø±D≤\T eT÷‘·|ü&ÉqTHêïsTT. eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T HÓ\ s√E\ ø£sƒ√s¡ ñ|üyêkÕ\ eT>∑yê]‘√ düe÷q+>± nìï s¡+>±˝À¢ b˛{° ô|s¡T>∑T‘·T+<äì. |üø£ÿ dü$T‹ Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Ûì n~Ûø±s¡ |üs¡´≥q≈£î dü÷s¡|üŒ&ÉT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. q÷´dt©&ÉsY: yê#YyÓTHé>± #Ó*¢+#·˝Ò<äì Ä |òæsê´ <äT˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äTeT‹. yês¡T¶ düuÛÑT´\T >∑‘· 70 mfi¯ófl>± . eTùV≤X¯«]. X¯≈£î+‘·\. U≤∞>± ñ+ <äì ‘Ó*bÕs¡T.d” dü+|òüT+ q÷‘·q ø±s¡´ es¡Z+ mìïø£\ k˛eTyês¡+ »] >±sTT. ø±s¡´<äs¡TÙ\T mHé. u…~]+#ê&Éì Ä |òæsê´<äT˝À ù|s=ÿHêïs¡T. nìï s¡+>±˝À¢ myÓTà˝Ò´. eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ |òüØï#·sY j·T÷ì≥T¢ Bì‘√ eT÷&ÉT s√E\T ã+<é »]–‘˚ eÁdüÔyê´ Á|ükÕ<é≈£î #Ó+~q U≤∞ düú\+ yê#YyÓTHé>± C≤sTTHé ˙fi¯ó¢ sê≈£î+&Ü yê˝Ÿì ø£{Ϻy˚kÕs¡ì. u≤u≤ \≈£î ô|<ä›\T ø±qTø£\T (áB) n+<äC eHé{ÖHé˝À. ø±s¡´Áø£eT+˝À ùde\+~+∫q $XÊK˝Àì bÕsê©>∑˝Ÿ q MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢ Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. ~e´ ¬sdæ&Óì‡ ù|s¡Tq e⁄qï _*¶+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+∫ >∑‘· á HÓ\ 5q d”|”øÏ |òæsê´<äT #˚kÕeTì #ÓbÕŒs¡T.q÷´dt©&ÉsY: q>∑s¡+˝À s¡+C≤Hé |üs¡«~q+ kÕ«$Tì y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± »]>±sTT.Á|ükÕ<éô|’ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø=ì. <ä[‘·\T.000 #=|ü⁄Œq p˝…’ ˇø£{À ‘˚BqT+∫ neT\T ø±qTqï Jmdt{° ‘·–q Hê´j·T+ #˚j·÷\ì |ü&Ü\ |ü<äà ÄyÓT uÛÑs¡Ô n<Ó›≈£î Ç#êÃs¡Hêïs¡T. πsdü|ü⁄yêìbÕ˝…+. ‘·ø£åDy˚T U≤∞ #˚j·÷\ì u…~]düTÔqï ø£ècÕíq>∑sY˝Àì HÓ\ qT+&ç _*¶+>¥ yÓTT‘·Ô+ #·+Á<äX‚KsY nH˚ e´øÏÔøÏ.q÷´dt©&ÉsY: J$m+d” 23 yês¡T¶˝À n_Ûeè~› s¡+>±˝À¢ yÓqTø£ã&ç b˛‘·THêïs¡ì &ûm˝Ÿmdt@ yÓ’C≤>¥. $»j·T. q>∑s¡+˝Àì 50 <äTø±D≤\T eT÷dæy˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.5XÊ‘êìï ˇπøkÕ]>± ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚j·T&É+ nHê´j·TeTì $TqVü‰sTT+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ áHÓ\ 27q õ˝≤¢yê´|üÔ+>± <ë] #·÷|ü⁄‘êeTì Á|ükÕ<é. nø±s¡D+>± e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· ÇkÕÔeTHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ù|<ä ≈£î≥T+u≤\T m≈£îÿe>± e⁄qï yês¡T¶ ø±e ‘·~‘·s¡ esêZ\ Á|ü»\T n_Ûeè~›øÏ yê\+{°sY‡ s¡÷bÕ‘·T\ s¡$≈£îe÷sY. eTTd”¢+\≈£î s¡¡+C≤Hé |ü$Á‘·yÓTÆq bÕ˝§Zì CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚dæ ø±s¡´Áø£ e÷ìï nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åîsê\T nqTsê<Ûä. m+. lsê+ ≈£L´uŸ ø±¢düdt ø=s¡≈£î HÓ\≈£î s¡÷. Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T. |ü⁄#êä $»jYT≈£îe÷sY ø±ã{Ϻ. eTÁ]bÕ˝…+. Hê{ÏqT+&ç Ä U≤∞ düú\+˝À Áã‹eT˝≤&É>± yê˝Ÿì ÇbÕŒs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. »s¡>∑&É+ ˝Ò<äHêïs¡T.q÷´dt©&ÉsY: eTVæ≤fi¯\T ãT´{°wüq¢ bÕÁ‘· ø°\ø£eTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ s¡+C≤Hé X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. $XÊK|ü≥ï+ eT+>∑fi¯yês¡+ 27 pHé 2017 dü+#·\q yêsêÔ|üÁ‹ø£ ©&ÉsY 3 � eT‘ꇴe‘ês¡+˝À »>∑Hêï<∏äT&ÉT »>∑Hêï<∏ä kÕ«$T s¡<∏√‘·‡e+˝À uÛ≤>∑+>± ≥s¡ïsY #ÍÁ©º˝À ø=\Te⁄B]q kÕ«$T yÓTT<ä{Ïs√E k˛eTyês¡+ uÛÑøÏÔ ÁX¯<äΔ\‘√ s¡+C≤Hé ‘·~j·T Hê&ÉT eT‘ꇴe‘ês¡+˝À bÕ˝§Zqï myÓTà˝Ò´ yêdüT|ü*¢. Çø£ e+<ä <äTø±D≤\˝À HÓ\≈£î s¡÷. s¡÷yéTøÏ Bì‘√ n~Ûø£dü+K´˝À ∫qï. |òüØï#·sY s¡+>±ìï Jmdt{Ï qT+∫ yê´bÕs¡T\T q\¢ u≤´&û®\‘√ Hêïs¡T. mHé$mdt >∑TbÕÔ kÕeTì #ÓbÕŒs¡T.. düe÷q+>± e⁄+&Ü\H˚ y˚&ÉTø£˝À¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ yêdüT|ü*¢ yê] Ä˝À#·q $<Ûë >∑DÒwt≈£îe÷sY‘√ bÕ≥T &Üø£ºsY »V”≤sY qy˚T H˚&ÉT eTVæ≤fi¯\T nVü≤à<é eTTK´n‹<ÛäT\T>± bÕ˝§ZHêïs¡T.d”\T &Üu≤>±¬ s ¶ H é ‡ . ÄX¯|ü&ç |üì#˚ sêÃ\ì ø√sês¡T. Á|üC≤kÕ« Ç|üŒ{ÏøÏ m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüTø√˝Ò<äHêïs¡T. •ø£å e´‹πsø£ ˇ|üŒ+<ä+ <ëì Ä|ü¸q˝Ÿ rj·T Á|üe÷D≤\≈£î nqT>∑TD+>± <˚oj·T #·≥º+˝À Áb˛{Àø±˝ŸqT ‘·«s¡>± ÄyÓ÷~+#ê\ì &çe÷+&é Væ≤+düqT ìs¡«∫+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. qT+∫ s¡÷. Bì‘√ |òüØï#·sY <Ûäs¡\≈£î ¬sø£ÿ\T ekÕÔj·Tì yê´bÕs¡T\T $#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

Ä]úø£ s¡+>∑+ q‘·Ô q&Éø£≈£î. ø=+#ÓeTT ôV≤#·TÑ·>∑T\T>± ˇπøs¡ø£yÓTÆq n+>∑ kÂwüº uÛÑ$kÕÔqTµµ ˝Ò<äT n~ n˝≤ø±<äT. s¡+>±˝À¢ kÕ<Ûä´+ ø±>∑\<äT..˙ düuÛÑT´&ÉT. ô|≥Tºã&ç. (˝…ø£ÿ ˝ÀøÏ sêì q\¢ Ä]úø£) #˚düTÔHêïs¡T. e+<˚e÷ ‘·s¡+ Ç‘·ìøÏ ≈£î\≈£î. á dü�»Hê‘·àø£‘· �»Hê‘·àø£‘·≈£î eTTK´yÓTÆq Ä≥+ø£eTT. yÓfi‚Ô. ã+øÏ+#·+Á<ä #Û·≥Ø® (27 kÕVæ≤‘·´ #·]Á‘·˝À C≤‘·T\ $eTTøÏÔ b˛sê{≤\˝À. Ä]Δø£ ≈£î+uÛÑø√D≤˝À¢. yê{Ï ]ø±sY¶ \T <˚X¯+ yÓTT‘·Ô+˝À #ê˝≤ y˚Ts¡≈£î K∫Ñ·+>± eTq≈£î ˝Ò<äT n+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. n˝≤{Ï Äy˚X¯eTT. 1894) (u…+>±© : ã+ kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡ #·]Á‘·˝À ˇø£ eTVü‰ ø£$ s¡∫+∫q ‘·T+~. düe÷»+ <äΔyÓTÆq X¯øÏÔì ≈£î<˚\T #˚dæ+~ ˝Ò<äT. Á|ü|ü+#· <˚XÊ˝À¢ |üì #˚j·TuÀ‘·THêï s¡÷yéT yÓTT<ä{Ï Á‘Ó’ e÷dæø£+˝À 6. uÛÑ$c˛´‘·Ôs¡ <ä<äèX¯ó]«yê\+ ~e´+ $e÷q+ uÛ≤düÿs√|üeTyéT <Ûäs¡àsêE≈£î . ø£˙dü+ ˇø£ ô|<ä› Ä]úø£ dü+düÿs¡D s¡TD+. yê]ì nqTø£]dü÷Ô Á|ü|ü+#·+≈£L&Ü ª#Û·≥Ø®µ nì $wüj·T+˝À ˝≤>∑ eTs=ø£ <˚X¯+˝À. Ä |ü\T≈£î\T $ì 1838: e+<˚e÷‘·s¡ ^‘· s¡#·sTT‘· ã+øÏ+#·+Á<ä |üPs¡«ø£\+ ˝À ø±ì. n˝≤π> yêeTq |ü⁄sêD+˝À y˚+ø£{≤#·˝≤ìøÏ yÓ[¢b˛j·÷&Éqï yês¡Ô n>∑düTÔ´&ÉT. $<äT´‘Y kÕe÷ |ü]o\≈£î\T Äj·Tq sê»´düuÛÑ˝À ≈£L&Ü. n~ $wü j·T+˝À Á>±e÷\ qT+∫ Á|ü»\ düVü‰j·T {≤sTT˝…≥¢ @sêŒ≥T es¡≈£L.4 dü+#·\q yêsêÔ|üÁ‹ø£ ©&ÉsY $XÊK|ü≥ï+ ˆ eT+>∑fi¯yês¡+ ˆ 27 pHé ˆ 2017 qπs+Á<ä yÓ÷&û uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëq eT+Á‹ >± 2014 ˝À |ü<ä$ #˚|ü{Ϻq|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq Væ≤+<ä÷ dü+Á|ü <ëj·T uÛ≤yê\≈£î Á|ü‹ì~Û>± ñ+≥÷ ø=ìï ô|’ |üP‘· Ä]úø£ dü+düÿs¡D\qT eTT+<äT≈£î ‘ÓdüTÔHêïsê. Á|üuÛÑT‘ê« ìøÏ ˝≤_Û+ es¡D+ sê<äT. Çø£ yê´bÕs¡ yêDÏ»´ s¡+>±\≈£î $TÁ‘·T&ç>± \T>± $T–*q yê{Ïì n$Tà y˚j·T&É+ <ë«sê. Vü‰dü´ ø£<ä+ã+ >∑»<=+>∑ n‹ ‘Ó*$ #·]‘·Á˝À pHé 27 ô|ò’HêHé‡ s¡+>∑+˝Àì yê]øÏ U≤‘ê<ës¡T\ qT+∫ ˇ‹Ô&ç.mdt. <Ó’e. Bì e\q uÛ≤s¡‘· <˚X¯+.1968). mH√ï @fi¯ó¢>± Ä–b˛sTT ñqï Ä]úø£ dü+düÿs¡D\qT Äj·Tq eTT+<äT≈£î ‘Ó#êÃs¡T.{° ÄVü‰«ì+#·<ä>∑Z ˝À. ø±]àø£ ≈£L&çq Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq |ü<∏äø±\T Á|üø£≥q #˚dü÷Ô qT´\≈£î $ìjÓ÷>∑+˝À Ç‘√~Ûø£+>± n+<˚ $<Ûä+>± Ä~Ûø£´‘· bı+<˚ es¡≈£L y˚∫ #·÷düTÔHêïs¡T nì n+ u≤´+≈£î s¡TD≤\qT m>∑y˚dæq ô|<ä›\ yÓTTVü‰\ $düà]kÕÔs¡T. #Ó’Hê >√¢ã˝Ÿ ÄsYº Ä|òt *$+>¥ düè»Hê‘·àø£ uÛ≤yêy˚X¯eTT f…ÆyéT‡ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ nø£ÿ&ç Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 61. &ÜìøÏ eTq≈£î <ë] @yÓTÆHê \_ÛdüTÔ+<ë? ˇø£ e´øÏÔøÏ Væ≤+kÕ|üPs¡«ø£yÓTÆq <ëìì n+^ø£]dü÷Ô. ô|<ä› n+fÒ eTq<˚X¯+˝À˝≤ πøe\+ {Ï$\˝À ù||üs¡¢˝À yês¡Ô˝À¢ ø±<äT. yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ Ç{°e* <äXÊu≤›˝À¢ n+‘·ø£+fÒ @+ »s¡T>∑T‘·T+~. ã\yÓTÆq Ä]úø£düe÷»˝À¢. eTs√e´øÏÔøÏ dü�»Hê‘·àø£yÓTÆq Ä˝À#·q |òæ\ºs¡T#˚kÕÔeTT. Ç≥T¢+&É>± <äT'KeTT#˚ >∑T+&Ó\T u≤<äTø=qT#·T y˚X¯´ sTT+{ÏøÏ ≈£î+uÛÑ+: Ä]úø£+>± m<ä>±\H˚ MT ÄX¯j·T+ ì<ëq+>± |òü* #Û·≥Ø® »qq+ (eT.m+ j·T+Á‘êìï Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. n<˚ >∑qTø£ yêdüÔe+ ◊‘˚.ªªzdæ! yÓTT<ä≥ ˙ ø£+ \ø£åàj·T´Hêj·TT&ÉT eTs¡D+ (».Ûwüßà&ÉT. ÁbÕe÷DÏø£+>± ñ+&É&É+ eT+Á‘·T\T.. K∫Ñ·+>±. Ç~ Áosêe÷qTE\yê] yê<ä+. á $wüj·T+˝À ˇø£ düe÷<Ûëq+ <=]øÏqfÒº ñqï~ . ‘êeTT #˚j·T˝Òì$.1901). ô|<ä› ‹$T+–fi≤\qT #˚düTø√˝Òì \ø£å\ ø√≥¢ s¡TD≤\T Ç∫à ≈£Ls¡TÃHêïsTT. ø√fi¯¢ yê´bÕs¡düTÔ\≈£î ø£*dæ sê>∑\<äT. nsTTq |üqTï\ neT\T ‘·–Z ˇπø |üqTï $<ÛëHêìøÏ nqT>∑T D+>± <˚X¯+˝À ∫qï. uÛÑ÷eTT\ πø{≤sTT+|ü⁄\÷ e÷Á‘·y˚T ø±<äT ø±e\ XÊìï C≤s¡ $&ÉT#·T≈£î+≥THêïs¡T. dü�» Hê‘·à @$T{Ï? n~ mø£ÿ&É Äs¡+uÛÑ ø£‘·≈£î eT÷\Áb˛‘·düT‡ @~? Ä˝À#·q n+fÒ X¯øÏÔ eT]j·TT ‘Ó*$jÓTTø£ÿ |òü*kÕÔsTT. ndü\T dü+>∑‹ #˚j·T ˝Òø£ b˛‘·Tqï~. yê´j·÷eTe÷ ˝Òø£ Ç‘·s¡ n+XÊ\ô|’q ˝Ò<ë s¡+>±\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç Á>∑Væ≤+#·&É+. ˝Ò<ë. yÓ÷&û. ˇø£ ã+>±s¡T neø± #Ój·T´˝Òø£ b˛‘·THêï+. ù|s=+~q ôV≤˝…Hé ¬ø\¢sY »qq+ (eT. MT&çj·÷ dæã“+~ sê»ø°j·T dü\Vü‰ ø£$T{°\ düuÛÑT´\T kÕúìø£ ˝…õÁùdº{Ïyé düuÛÑT´\T Hê‘·àø£‘· nH˚~ ˇø£ rÁeyÓTÆq $wüj·÷+X¯yÓTÆ+~. n+‘· düeTs¡TΔ\T ø±s¡T. n+<äT˝À Hês¡<äT\T m˝≤ düeT+»dü+? Ç˝≤ kÕ«$T |ü⁄wüÿ]DÏøÏ |ü•ÃeT+>±. ùdyê j·÷yÓT q>∑\˝À H˚<äsTTHê #˚‹ ø£+ø£DeTTqT Bdæ sê»uÛÑ≥Tì #˚‹øÏ∫à |ü+ 1967: Ç+>±¢+&ÉT˝Àì mHé|ò”˝Ÿ¶ q>∑s¡+˝À yÓTT≥º nH˚ qe\qT+&ç á ^‘êìï dü+Á>∑Væ≤+#ês¡T. Á|ü|ü+#·+˝À¬ø˝≤¢ sêeTrs¡ú y˚>∑+>± ô|]π> Ä]úø£ s¡+>∑+ >∑\ <˚X¯+>± m~–+~. Á|ür s¡+>∑+˝À ñ‘·Œ‹Ô s¡+>∑+ yÓTT<ä\T≈£îì. kÕ+πø‹ø£. \ô|’ ô|<ä› Á|ür|òü÷‘· X¯øÏÔ˝≤ ~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï~. Ç˝≤ uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ¬s+&ÉTs¡÷bÕ˝À¢ |ü⁄wüÿ]DÏ düMT esêVü‰ oÁ ìyêdü s¡÷bÕ\T n|üŒ{ÏqT+&ç ÁoìyêdüT&ÉT ùdHêHêj·T≈£î&ÉT nsTTq ≈£îe÷s¡kÕ«$T#˚ Äsê~Û+|üã&ÉT‘·÷ ø£\ŒeTT rs¡ú»\eTTqT Á‘ê>±&ÉTµµ nì #Ó|üŒã&ç+~. <ës¡T\≈£î Á¬ø&ç{Ÿø±s¡T¶\ C≤Øì nø£ÿ&ç Ç+&ÉÁdæºj·T˝Ÿ n+&é ø£eT]¸j·T˝Ÿ @<Ó’Hê e÷s¡Z+ ñqï<ë? Ä ôds¡Áã˝Ÿ ø√¬sºø√‡¢ 16 Äy˚XÊ\T ø£*dæq|ü⁄Œ&ÉT ªªdü]jÓÆTq Ä˝À#·qµµ nì u≤´+ø˘ Ä|òt #Ó’Hê. Ä]Δø£ H˚sê\≈£î bÕ\Œ&çq yês¡T. #ê\kÕs¡T¢ n~ sê<äT. ø=‘·Ô>± ˇø£ÿ s¡÷bÕsTT ≈£L&Ü s¡TD+>± bı+<ä˝Òs¡T. ôV’≤sY n+&é ô|ò’sY ìj·÷eTø±\ |ü<äΔ‘·T\≈£î ô|<ä› ø£+ô|˙\T dü«dæÔ #Óù|Œ˝≤ |üì #˚|ü{≤º*. esê Vü≤ |ü⁄sêD+˝À #·÷kÕÔ+ |ü⁄wüÿ]DÏrs¡+˝À |ü⁄wüÿ]DÏ <äøÏåD≤q ªªÄq+<äeTTµµ nH˚ ù|s¡T>∑\ |ü⁄D´$e÷q+˝À ìedækÕÔ&ÉTµµ n˝≤ #Ó|üPÔ Ç+ø±. Ád”Ô\≈£î ≈£Ls¡TÃ+&ÓqT. B‘√ Hê‘·àø£+>± #˚j·T&ÜìøÏ ø±e\dæq j·T+Á‘ê@>∑ $<Ûëq+ @$T{Ï? ˝Ò<äT. dæyÓT+ ˇø£ uÀ>∑eTT~ X¯Øs¡eTT ìe∫à y˚X¯´≈£îp|æ-ªªsTT~>√ ø£+ø£DeTT <=]øÏq~. eT‘·‡´. 1880: n+<ÛäT\≈£î. #Ó’Hê yêfi¯ófl ne\+_ÛdüTÔqï $<ÛëHê\T eTq sê»ø°j·T #·≥º+ |ü]~Û˝À |üì #˚j·T yÓq≈£îÿ ˝≤– |ü≥Tº≈£î+≥THêïjÓ÷. eTs√ |üø£ÿq <˚X¯+ yÓTT‘·Ô+˝À ˇπø |üqTï $<ÛëHêìï õ. ˝…ø£ÿ≈£î sêì q\¢ nÁø£eT Ä]úø£ s¡+>±ìï yÓ÷&ûøÏ >∑\ ù|s¡T. u≤¢ø˘ *dtº ø£ì|ædüTÔqï~. ◊&çø±s¡T¶\ <ë«sê Bìì neT\T |üs¡TdüTÔqï≥T¢ #Ó’Hê ô|s¡T>∑T‘·T+~. #Ó*¢+#·&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î e#êÃs¡≥. Çø£ 71y˚\ eT+~ m>∑y˚‘· eTe⁄‘·T+~? eTq Ä˝À#·Hê Äy˚X¯eTT‘·|üŒ eTπs$Tø±<äT. $TqVü‰sTT+|ü⁄\T Çy=«<ä›ì nø£ÿ&ç düTÁ|”+ Ä<˚•+∫+~. ÄVü‰s¡e÷ ˝Òø£ $<Ûëq+ ˇø£{Ï ñ+<äì ‘Ó\TdüTÔ+~. uÛÑ÷ ≈£î+uÛÑø√D≤˝À¢. ‘·q ø£+ø£D yÓT+‘·ø±\eTTq≈£î >=‘ê«\T>±] yÓTT<ä{Ï m.9 XÊ‘êìøÏ ( <ë<ë|ü⁄ mì$T~ XÊ‘·+<ëø± n+fÒ ˇø£{Ïqïs¡ XÊ‘·+ ) 2015˝À. Á|ü<äøÏåDeTT #˚dæ. Çø£ |üqTï\ s¡+>∑+˝À HÓ\ ø=ì ñqï nXÊ+‹ ø±s¡D+>±. kÕ<Ûës¡D+>± eTq+ ˝À ñ+&É&É+ e\¢. mH√ï uÛ≤Ø n+#·Hê\‘√ dæ+~. n‹X¯jÓ÷≈£îÔ\‘√ H√≥¢qT s¡<äT›#˚XÊ+. #˚|ü{Ϻq ∫à ≈£Ls¡TÃ+&Éu…{Ϻ. ‘êqT m≥T e+{Ï ãø±sTT\ m>∑y˚‘· Á|üeTTKT\ *düTº düπsdü] yê]øÏ düVü≤ø£]+#˚ |ü\T Ä]úø£ düeTdü´\≈£î dü+j·Tq+‘√ ≈£L&çq s¡+ nsTTq K∫Ñ·+ nsTTq |üì Á|üD≤[ø£\T @M ø±yê*. |ü⁄≥º\T>± ù|s¡TÃ≈£îH˚ yêfi¯flqT ìwüÿs¡¸>± •øÏå+∫q s√Eq ªªdüπs »Vü‰ùd m+<äT≈£î ø£\T>∑T‘·T+~. nÁø£e÷s¡®qqT Ä˝À#·q m+<äT≈£î edüTÔ+~. Ä]úø£ s¡+>±ìï @yÓ’‘˚ ‘Ó\TkÕÔj˚TyÓ÷. Ä]úø£ düeTdü´\T ‘·˝…‹ÔHê HÓeTà~>± düeTdæb˛‘êsTT. ì»y˚T. Á|üeTTKT\ ø£\sTTø£ Á|üjÓ÷»qø£s¡+>± ñ+≥T+~. n<˚ düeTj·T+˝À yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+. ø=‘·Ô>± #˚|ü{Ϻq yê´bÕ >∑<äjÓT´ nq+‘·s¡ e÷yÓT sTT+{ÏøÏuÀsTT q>∑b˛e⁄≥ e\j·TTqì sê»uÛÑ≥Tì y˚wüeTT y˚dæø=ì e∫à . sê\T ÁX¯<äΔ>± #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. ^‘·+ uÛ≤s¡‘· dü«‘·+Á‘· dü+Á>±eT+˝À düeT sTT+#·Tø=ì j·÷yÓT≈£î CÀ{Ï e<ä›qT+&ç ‘·q≈£î sêø£b˛e⁄≥#˚ $dæ– j·÷ yÓ\ 2008: kÕVü≤k˛ù|‘· uÛ≤s¡‘· ôd’ì≈£î&ÉT. ø±]àø£ s¡+>∑+ n+<äs¡÷ uÛ≤s¡‘Y j·TTe ‘·s¡y˚T. esêVü≤ Vü≤kÕ«$TøÏ <äøÏåD+>±. ô|<ä› u≤+ø˘ \˙ï ‹]– edü÷\T #˚j·T&É+˝À. s¡TD≤\T rs¡TkÕÔs¡T. <ëìøÏ Ç+‘·ø£Hêï y˚T\T yê‘ê #·Ãqï~ ≈£L&Ü ì•‘· |üØø£å ìs¡“¤+ Hê¬ø+<äT≈£î˝Ò ˇø£ y˚fi¯ eTVü‰ nsTT‘˚ n¬sdüTº\T #˚kÕÔs¡T. uÛ≤s¡‘Y. ˝Àø˘ düuÛÑ˝À n~Ûø£ ø±s¡D+>± eTq+ n$ ˙‹ì s¡÷|ü⁄eT|ü˝Òø£ b˛‘·THêï+. sê»´ düuÛÑ˝À ôd’‘·+ |ü≥Tº kÕ~Û+#˚ eTq+ n$˙‹ì s¡÷|ü⁄eT|ü˝Òø£ b˛‘·THêï+. sêø£ådüT\ u≤<Ûä\T ‘·≥Tºø√˝Òì <˚e‘·\T yÓ’≈£î+sƒêìøÏ m˝≤ ìedækÕÔs¡T?µµ nì. (n~ e#˚à yês¡+) $e÷Hê˝À¢ Ms¡T (n+fÒ dü<äs¡T u≤¢ø˘*düTº˝À ñqïyês¡T) Á|üj·÷D+ #˚j·T˝Òs¡T. Çe˙ï yê‘êes¡D+ nsTT‘˚. sêÁcÕº\≈£î ‘·q yÓTT<ä{Ï ÁbÕ<ÛäeT´‘· nì ≈£L&Ü #Ó|üŒ˝Ò<äT. ‹]– Ç+ø± @eT+ {À+~ ~ mø£Hê$Tdtº |üÁ‹ø£ s¡TD≤\ m–y˚‘·<ës¡T*ï u≤¢ø˘*dtº #˚j·TeTì Ä<˚•+∫+~. ÄdæÔ ø=qT>√fi¯ófl. Ç‘·s¡ ñ‘·Œ‹Ô s¡+>±˝À¢ ø±]àø£ s¡+>±ìøÏ m+‘· e÷Á‘·eT÷ ˝≤uÛÑ kÕ{Ï>± ˝Òø£ .1 XÊ‘·+ e<ä› yÓT\¢>± eT+ es¡≈£L e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·+.. <Ûäs¡à MT<ä e⁄Hêïs¡T. $#ês¡ø£s¡yÓTÆq~ @$T≥+fÒ. ÄdæÔ e´yêVü‰sê˝À¢ k˛<äs¡T\‘√ b˛s¡T n~Ûø£eTe⁄ H=ø£Hê&ÉT sê»uÛÑ≥T&ÉT b˛sTTq ø£+ø£DeTTqT rdæø= uÀjÓTqT. ˇø£ Á|üø£ÿq eTq Á|ü<Ûëì. yÓ÷&ç n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫à e\dæq$ Á|üuÛÑT‘·« ÄBÛq+ ˝Àì q|üŒ{Ïø£Hêï ‘·≈£îÿe Ä]úø£ Á|ü>∑‹øÏ <˚X¯+ yÓq≈£îÿ eT[fl+~. <˚X¯uÛÑøÏÔ n+≥÷ k˛ø±˝Ÿ¶ <äø=&ç>± kÕ>∑T‘·Tqï~. eTq˝À á $<Ûä+>± #ê\ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq eTTKT´\˝À ˇø£] yÓ’K] MT≈£î ∫ø±≈£î ø£*–düTÔ+~. e÷J ˝Àø˘düuÛÑ |üPsê«s¡›+˝À n+f… düTe÷s¡T ˇø£ X¯‘êã›+ bÕ≥T ekÕÔsTT. düTÔ+~. Hês¡<äT&ÉT ≈£L&Ü y˚+ø£{≤#·˝≤ìøÏ yÓ[¢ kÕ«$Tì <ä]Ù+∫q kÕ«$T |ü⁄wüÿ]D°rs¡+˝À dæús¡|ü&ç Hês¡<ë~ <ä>∑Zs¡e⁄qï |ü⁄≥º˝À ‘·q kÕúHê ìï ÁoìyêdüT&ÉT Hêsêj·TD Á•‘·+ ~e´+ ì‘·´Ç#·ÃeTVü≤<ä<äT“¤‘·yéT $wüj·T+ ≈£L&Ü Vü≤]e+X¯+˝À $|ü⁄\+>± #ÓbÕÔs¡T. s¡+>∑+ ô|’ ø£≥º&ç #˚j·Te Ä]úø£ dü+düÿs¡D ø√dü+ nqT≈£L\ sê»ø°j·T m+<äT≈£î? ø±s¡D≤\T mH√ï sê» ø°j·T yÓ’|òü\´+. Á|üuÛÑT‘√«<√´>∑T\˝À nsTT‘˚. ‘Ó*$ ñ‘·Œqï+ ø±e&Ü e�wüuÛÑ+: ≈£î≥T+. ≈£L&Ü Äj·Tq >∑T≥Tº $|üŒ˝Ò<äT. n+‘·dü«\Œe´e~Û˝À Vü≤+˝À e÷s¡TŒ\¬ø’ #˚j·TT Á|üj·T‘êï\T yêsTT<ë |ü&É‘êsTT. Ç{°e\ ø±\+˝À ø±ì Á|ü|ü+#· ã+|æ <=+>∑qT yÓ<äøÏ+#·T#·T+&ÓqT. ø=+<äs¡T sê»ø°j·T bÕ˝Œ&çq yêπs ≈£Ls¡TÃ+{≤s¡T. n+ n#êà Væ≤+<ä÷ dæ‘ê ùV≤e÷sêµµnqï |ü<ëìøÏ kÕø°å ã÷‘·yÓTÆq n˝≤ø±≈£î+&Ü ñ+{≤s¡T. ô|<ä›\≈£î eT<Ûä´ düeTdü´\T ‘·˝…‘·Ô>∑\e⁄. H˚{Ï qT+N ne\+_ÛdüTÔqï $<ÛëHêìï |ü]o*ùdÔ eTq+ Ä#·]+#·&ÜìøÏ e÷sêZ\T BìøÏ eTTK´ ø±s¡D+ á 2025 es¡≈£L. uÛ≤>∑e Ç~ ˙<ä>∑TH√ ø±<√ dü]>± <Ó*dæø=qT≥≈£î >=‘ê« ~Û>±. á s¡ø£yÓTÆq ÄdæÔ ø£»®¢qT #ê˝≤ es¡≈£L e÷sêh+˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥º+&Éì y˚&ÉT≈£î+≥T+fÒ dü«<˚X¯+˝À |ü⁄*>± m<äT>∑T‘·Tqï~ n+≥÷ Á|üø£≥q\T ‘·–Z+#·e#·TÃ. eTq+<ä] eTqdüT‡˝À e&É>∑fÒº (|òæ\ºs¡T #˚ùd) $<Ûëq+ ˇø£{Ï sê»ø°j·÷\˝Àì yê]øÏ Á|ü‘·´s¡Tú\T ô|s¡T>∑T‘·THêïs¡ì >∑eT \ø£å\ eT+~ B+‘√ u…~]b˛sTT ‘êeTT rdüT≈£îqï s¡TD≤\T ‹]– ñ+&ç ø=~› e÷qdæø£ $uÛÒ<ë\‘√) Ä˝À#·HêÁ|üÁøÏj·TqT yÓTs¡T>∑T |üs¡#· ñ+~. H˚qT e÷{≤¢&ÉT‘·T+&É>±. yÓq≈£îÿ eT[fl+~. 1838 .Ûwüßà&ÉT. nø£ÿ&çøÏ yÓfi¯¢+&çµµ nì uÛÑ>∑e+‘·Tì ùde≈£î&ÉT #Ó|üŒ&É+. ≈£î+∫+#·T≈£î b˛‘·Tqï~. ∫ø±≈£î\qT m<äTs¡Tÿ+{≤s¡T. Á|üuÛ≤$‘·+ #˚kÕ&ÉT.. ã~Ûs¡T\≈£î. ªªuÛÑ>∑e+‘·T&çø£ÿ&É ˝Ò&ÉT ` uÛÑ÷˝Àø£+˝À ˇø£ |üs¡«‘·+ <ëìøÏ esêVü≤eT÷]Ô düe÷<Ûëq+: yêj·TTeT÷]ÔøÏ Á|ü‘·´ø£åeTe⁄‘ê&ÉT ` n|üŒ{Ï qT+&ç esêVü≤kÕ«$TøÏ qeTdüÿ]+∫. Ç~ <˚ìô|’ Ä<Ûës¡|ü&çe⁄+~. ∫‘· e´≈£îÔ\ |ü≥¢ yÓTfi¯≈£îe nedüs¡+.{°. eTqeTT »Hêìï #ê\ eTqyÓT<ä&ÉT≈£î eTqdüT‡≈£î •ø£åDìyê«*‡q nedüs¡eTT+~. y˚\ mø£sê\ á ø±s¡D≤\ e\q. |üÁ‹ø£.2 \ø£å\ ‘·düT‡ qT |ü]o*+#·&É+ eTq≈£î s¡#·sTT‘·\≈£î Ä˝À#·Hê |üs¡T\≈£î s¡#·sTT‘·\ u≤¢≈£îjÓTTø£ÿ nqTuÛÑe+ eT+>∑fi¯yês¡+ ` 27`6`2017 eT+~øÏ nø£ÿ&ç ôV’≤d”Œ&é Áf…ÆHé\˝À møÏÿ ns¡Ω‘·qT ì\T|ü⁄ #˚dæ+~. m+‘·es¡≈£î e~˝Òj·÷˝À ‘Ó*ù|~ $y˚ø£+. ˇø£ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô #ê˝≤ ø±\+ |ü&ÉT‘·T+~. neT\T≈£î <ës¡T\T rdüTÔHêïs¡T. ∫es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« áHê&ÉT Á|ü|ü+#·eT+‘·≥ dü�» #Ó|üŒã&˚ ˇø£ Ä˝À#·q edüTÔ+~. eTqeTT ø=+<ä]ì e⁄+~. >∑‘· eT÷&˚fi¯fl bÕ\q #·÷ùdÔ.≈£î\ eT<Ûä´ q÷‘·q $wüj·÷\T #·s¡Ã≈£î dü+‘√wüeTTq y˚X¯´ ø£+ø£DeTTb˛sTTq C≤&Éj˚T ms¡T ]+∫q >∑»<=+>∑j˚T ¬s+&Ée <ëìì Vü≤]+|ü 2009: Á|üeTTK Hê´j·T XÊÁdüÔ ø√$<äT&ÉT. #ê\eTTK´+. @<√ Ä˝À#·q y˚Twü+: $<˚o e´eVü‰sê\T nqT≈£L*kÕÔsTT. |üÁ‹ø± Á|üø£≥qqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. C≤rj·T u≤+ø˘ \T>± ñ+≥÷ qwüº dü+düú ã~© #˚j·T&É+ ˇø£ÿfÒ πø+Á<ä+ #˚düTÔqï |üì˝≤ ‘ê«\y˚. ÁãôVAà‘·Ôs¡ K+&É+˝À &ÉT. n˝≤π> ~yê˝≤ø√s¡T u≤+ ˝À m|ü⁄Œ&É÷ ˝Òì $<Ûä+>±. Ç‘·qT Áyêdæq Äq+<é eTsƒY |üìyês¡\‘√ ˇ‹Ô&ç. n+‘˚ø±<äT ` . nì MT˝À ˇø£ dü+uÛ≤wüD ø=qkÕ>∑T ø£sêÿ≥ø£+: eT‘·‡´. bÕ]ÁXÊ$Tø£. <ëì‘√ @$T #˚kÕÔeTT? $T<∏äTq+: Ä]úø£ e´eVü‰sê\T ˝≤_ÛkÕÔsTT. kÕVæ≤‘ê´H˚ï ø±ø£ düeTdüÔ uÛ≤s¡ rj·T kÕVæ≤‘ê´\qT ø£+ø£DeTTqT dü+Á>∑Væ≤+#ÓqT. X¯ósê˝…’ j·TTqïdüeTj·TeTTq yÓT\¢>∑ CÒ‹ã+>±s¡|ü⁄ e÷≥\T $ì ÄX¯Ãs¡´|ü&ç . Ä]úø£ e\q q\¢ &ÉãT“ b˛>∑T #˚ùd e\q. ª#Û·{ÀbÕ<Ûë´jYTµ≈£î Á_{Ïwt <Û˚X¯uÛÑøÏÔ ^‘·+ ‘·q C≤‹ »qT\qT ñ‘˚Ô»|ü]∫. Bì e\q mH√ï kÕúìø£+. ˇø£ eT‘· >∑Ts¡Te⁄ nsTTq e´øÏÔ ì sêÁwüº eTTK´ eT+Á‹>± ìj·÷eTø£+ #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT. n<˚ uÛÑ>∑e+ esêVü≤|ü⁄sêD+˝À uÛÑ÷<˚$. s¡TD≤\ #Ó*¢+|ü⁄ Á|üÁøÏj·TqT ∫qï. pHé. >∑� |üs¡#·Tø√e&ÜìøÏ #√≥ n‘·´+‘· o|òüT+>± MT ñ<˚«>±y˚XÊ\T ø£\yê*. ˇø£s¡T #ê\ ‘Ó*$ø£\yês¡T>±qT eTs=ø£s¡T eTq+ |ü]o*+∫ #·÷∫q#√. <ëì ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î. <˚X¯|ü⁄ Ä]úø£ |ü⁄s√>∑‹ ì 6. bÕ+&ÉTsêÁuÛÑ|òüTqÁ|üK´+ HêHê X¯èC…’Zs¡\+ø£è‘·yéT |ü⁄wüÿ]D° rs¡+\T dü÷s¡´eT+&É\eTTe+{Ï $e÷q+˝À esêVü≤eT÷]Ôì Á|ü•ïdüTÔ+~ ` ªªdüπs«X¯«s¡T&Ó’q kÕÿ+<ä|ü⁄sêD+˝À |ü<äàHêuÛÑT&ÉH˚ Áu≤Vü≤à |ü⁄wüÿ]DÏ <äøÏåD≤q Hêsêj·TTDTì #·÷∫q≥T¢.3\ø£å\ eT+~ u≤´+≈£î Áø£|”º‡ ìj·T+Á‘·D #·{≤º\ Ä˝À#·q\T eTT+<ä] Á|üuÛÑT yÓ÷&û. y˚T|üs¡T ‹s¡π>dæHê {°M\T #·÷dæHê Ç˝≤+{Ï yês¡Ô\T ø£qã&Éì s√E yê{Ï˝À ø£+ô|˙\T ~yêfi≤ rkÕeTT nì Á|üø£{Ï+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£î b˛j˚T neø±XÊ\qT ‘·–Zdü÷Ô. @$T≥+fÒ Ç{°e\ #Ó’Hê düTÁ|”+ ø√s¡Tº 67. eTq≈£î Ç~es¡πø ‘Ó*dæq yê{Ïì <ä]‘√ ø£*dæ $+<äT $H√<ë˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡T. eTs=ø£ <˚X¯ s¡÷|ü+ <ë\TÑ·T+~. ÁoìyêdüT&ÉT ñ+&É{≤ìï ‘·rÔπs <äøÏåDÒ $wüßï: \ø°åà düVü≤$yÓ÷<ä‘˚ ‘·T&ÉT ÁoeTHêïsêj·TDT&ÉT yÓ’≈£î+sƒêìï e~* ` kÕ«eTT\ dü+uÛ≤wüD #ê˝≤ düŒwüº+ nìï |ü⁄sêD≤\T #Ó|ü⁄ÔHêïsTT. ø=+<ä]ì &çyÓ÷{Ÿ #˚XÊs¡T. n+<äTe\q @sêŒ≥T #·÷&É&É+. Hê≥ø£+ p#·T#·Tqï ø£DeTT <=s¡ø£qT˝Ò<äT. ÁoìyêdüTì Ä\j·÷ìøÏ yÓ[¢ . õ. á @&Ü~ |ü]ÁX¯eT ìsêàD |üqT\T y˚>∑+>± »]π>≥Tº #˚j·T&É+ e´edüú eT+∫ ej·TdüT˝ÀøÏ edüTÔqï~.{Ï. \ø£å\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\˝À ìsêø£ s¡D. Ád”Ô\T cÕ|æ+>¥ e´yêVü‰sê\˝À n|ü] ø±˙ $y˚ø£+ ˝Òì C≤„q+ e´s¡ú+. jÓT]– ø=‘ê«\T‘√ C…|üŒ>± q‘·&ÉT sê»uÛÑ≥T\qT ø=+|üBdæHê&ɵµì #Óô|ŒqT. ô|<ä› sêÁcÕº˝À¢ |ü]bÕ\q m|ü⁄Œ&ÉT m<äT{Ï yê] dü+düèÿ‹ì n\yê≥¢qT #ê˝≤ ‘=+<äs¡>± n≈£îÿq ~yêfi≤ ø√s¡T ø£+ô|˙\ $wüj·T+˝À ø=‘·Ô u≤+Áø£|”º‡ Ç~ Ä]úø£ s¡+>∑|ü⁄ dü«‘·dæ‡ #˚düTÔqï~. e÷Á‘·+ n+‘·T∫ø£ÿì kÕÿeTT\T. MTs¡T≈£L&É @<√ ˇø£|ü⁄Œ&ÉT <ëìì nqTuÛÑ$+∫ ñ+{≤s¡T. yêπs |üÁ‹ø± Á|üø£≥q\TìdüTÔ+{≤s¡T. nsTT‘˚. #·˝≤ìøÏ m˝≤ e∫à bÕq e⁄qï≥T¢ nìï |ü⁄sêD≤\÷ #Ó|ü⁄Ô+fÒ ‘·|üdüT‡ eTT–ùd es¡≈£î ` Ä Äq+<ä ì\j·T+˝À Áoìyêdüs¡÷bÕ\‘√ Hêsêj·TDT&˚qqï~ düŒwüº+` qB dü$es¡+>± #ÓbÕÔ #˚j·T&ÜìøÏ e∫Ãq ≈£îe÷s¡kÕ«$T nì nq≥+ e⁄+{≤&ÉTµµ nì. Áø°&É\ |ü≥¢ ÄdüøÏÔ bÕdtb˛s¡Tº\T. e~*y˚kÕÔeTT. Ç‘·ì s¡#·q ‘·eTT p&ÉuÀsTT dæ>∑TZuÀsTT \T>±s¡T B컑· ø£+ø£DeTT<ÓeTàHêïs¡µµì |ü*¬øqT.mdt. ndü* <ä+‘ê m+<äT≈£î »s¡T>∑T nìï s¡+>±˝À¢ »s¡T>∑T‘êsTT. ø=qT>√fi¯ófl uÛ≤»bÕ |ü⁄*kÕ«Ø (ªª~ mø±q$Tdtºµµ ‘êC≤ n+#·Hê\T) kÕúsTT˝À »yêãT<ëØ>± eT\#ê*. H˚qT e÷{≤¢‘·T+&É>± MT eTqdüT‡˝À ≈£L&É ªªne⁄qT H˚qT @ø° ø=+<ä]ì ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. <ës¡T\qT ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙ Á|ü‹ì<äT\T>± m–®≈£L´{Ïyé\T>± Á|üÁøÏj·TqT yÓTs¡T>∑T ìøÏ ˇø£ Ä˝À#·q sêe&ÜìøÏ (yÓT<ä&ÉT) ôds¡Áã˝Ÿ ø√¬sºø˘‡ uÛ≤>∑+˝À ˇø£ |üì#˚j·T≈£î+&Ü ì\Te]+#·>∑*>±sTT. ‘êHêyÓT MT<ä CÒj·Ty˚dæ j·÷\T ø=‘ê«\T jÓTT<ä›≈£îuÀsTT »]–q e�‘êÔ+‘·eTT V”≤s√ |ò”˝Ÿ¶ e÷s¡¸˝Ÿ e÷HÓø˘cÕ eTs¡D+ (». yê{Ïì |ü]wüÿ]dü÷Ô. ø=ì >∑s¡T&ÉTìô|’ møÏÿeèwüuÛ≤#·˝≤ìøÏ yÓfi≤Ô&ÉT. dü¬s’q ~X¯˝Àì #·πs´ nsTTq|üŒ{Ïø°. >∑‘· Çs¡yÓ’ @fi¯¢ dü+düÿs¡D\qT bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs√ yê{Ï dü«uÛ≤e+ ø=+#Ó+ |ü]cÕÿsê\qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó|üŒ˝Òø£ b˛‘·Tqï~. á ø±s¡´Áø£e÷\˝À >∑T]Ô+|ü⁄ \_ÛdüTÔ+~. kÕVæ≤‘·´ ùde Ä<ÛäTìø£ uÛ≤s¡ rj·T kÕVæ≤‘·´ #·]Á‘·˝À |üqT˝À¢ HêD´‘· ˝À|ü+ e\¢ ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ Çã“+<äT ˝…<äTs√ÿ ≈£Ls¡TÃ+&ç. ∫es¡≈£î Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶\T ≈£L&Ü |üì#˚j·T≈£î+&Ü #˚j·T&É+. dü«‘·Á‘√´<ä´eT+˝À dü+uÛÑ$+#·˝Ò<äT. eTq #·{≤º\T M{Ï˝Àì ˝§düT>∑T\T M{Ï |ü]D≤eTy˚T nsTTHê n~ #ê˝≤ y˚Ts¡≈£î dü+øÏ¢wüº‘·‘√. eTq≈£î Ç~es¡πø ‘Ó*dæq ì+#·+&ç. |æ\e&É+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. <ÛäqdüT‡: Ä]úø£ $wüj·÷\˝À |ü⁄s√>∑‹ kÕ~ÛkÕÔs¡T. nsTT‘˚ ø=~› bÕ{Ï>±H˚.1894). m|ü⁄Œ&ÉT y˚+ #˚kÕÔs¡T? Äj·Tq ø£˝≤Œ+‘·+ es¡≈£L Çø£ÿ&É ªªø£è‘·j·TT>∑+˝À yêj·TTeT÷]Ô ‘·|üdüT‡≈£î yÓT∫à ≈£îì rdüTø=ì n‘·ì e⁄<ëΔs¡+ ø√dü+ y˚+ø£{≤ #·˝≤ìøÏ düŒwüº+>± ñ+~. #˚|ü{Ϻq |üqT\T nsêú+‘·+>± eTT–+#ê*‡ edüTÔ+~.4 XÊ‘·+ qT+∫ 7. ˇø£ÿ u…+>∑© e\dæ edüTÔ+~. Ç‘· qT u…+>±© ø£$. |ü≥Tº≈£î+{≤+ n+≥÷ s√E\T >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïπs ‘·|üŒ #˚‘·\˝À @+ ‘·q bÕ]ÁXÊ$Tø£ $<Ûëq+ y˚Ts¡≈£î $$<Ûä s¡+>±˝À¢ <ä] Á|ü<Ûëì nsTTq eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ ø£Hêï #·Ts¡T¬ø’q |ü]ÁX¯eT\ n_Ûe�~Δ . #ê˝≤ ÁãVü≤à |ü<ësêúìï yÓTT<äfi¯¢˝À ì+|ü⁄≈£îì Ä˝À∫+∫#˚ yê]øÏ. ø£\|ü yê´bÕs¡düTÔ\≈£î eT+<äø=&ç>± ñ+&É>∑\<äT. MTs¡T >=|üŒ ªªÄ˝À#·Hê|üs¡T\Tµµ nì ˇø£ ù||üs¡T ô|qTï rdüTø=ì ˇø£ #·ø£ÿ{Ï düú\+˝À ≈£Ls=Ãì. n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT eTq Á|üø£ÿH˚ ñqï #Ó’Hê ‘·eT #·≥º+ .Ûwüßà&ÉT #ÓãT‘ê&ÉT. yê] yê´bÕsê\ ø√dü+. e�•Ãø£+: ôVA≥˝Ÿ. yÓ÷&û #Ó|æŒq y˚Ts¡≈£î. ø=ìï+{Ïì eTq$XÊ«kÕìøÏ n+<äì yê{Ïì yÓ+≥H˚ n$˙‹ì qs¡qsêìï ì+|ü⁄≈£îH˚ uÛÑ÷ ãø±düTs¡T\T. e�‘·TÔ\ yê]øÏ kÕe÷q´+. ªkÕ«$T eTTqT\ ùde\+<äT≈£î+≥Tqï düeTj·T+˝À uÛÑ÷<˚$ m+#·T≈£îqï≥T¢ düŒwüº+ #˚kÕÔeTT. ø±]àø£ X¯øÏÔ ô|s¡T>∑T<ä\ Çe˙ï ≈£L&Ü {≤s¡T. yêVü≤q ø=qT>√\T¬ø’ #˚j·TT j·T‘êï\T |òü*kÕÔsTT. ô|<ä› ø£¬s˙‡ H√≥¢qT ˝Òø£. n_Ûe �~Δ Hêj·T≈£î\≈£î ã÷´s√ø±´{Ÿ\≈£î s¡T∫+#·y˚yÓ÷. y˚>∑e+‘·+ #˚XÊs¡T. uÛÑ÷$T #Ó’Hê |ü]dæÔ˝À ≈£L&Ü á ej·TdüT eT˝…¢ <äX¯˝ÀøÏ <ëì |òü*‘ê\T bı+ <ä&ÜìøÏ Ä]úø£ s¡+>∑+ yÓfi¯óÔqï~.. |üP]Ô #˚kÕÔ+ Ç~ #˚kÕÔ+ n+≥÷ ñ+{≤s¡T. ø=ìï kÕs¡T¢ yÓ÷&û eT‘·|ü⁄ ôd+{ÏyÓT+{Ÿ qT eTìï+∫ yê]øÏ nqT≈£L \+>± #·s¡´\T rdüT≈£îqï≥Tº ø£q|ü&çHê. ◊s¡Hé. eT+Á‘·T\T $<˚XÊ\≈£î yÓ[fl q|ü&ÉT n˝≤¢ e÷<˚X¯+˝À. MTs¡+<äs¡T $+≥THêïsê? ≈£î\≈£î ì<ëq+ nedüs¡+. Áoìyêdü Á|üuÛÑTe⁄ y˚+#˚dæ e⁄Hêïs¡ì ` kÕ«$T|ü⁄wüÿ]DÏ ÁoìyêdüT&ÉT ÁouÛÑ÷<˚e⁄\‘√ y˚+ø£{≤#·˝≤ìøÏ DT&ÉT ‘·q bÕ|æ<äTsêàs¡TZ&Ó’q πøX¯e⁄&ÉT nH˚ ø=&ÉT Hêsêj·TDTì ìyêdüyÓTÆq ~e´$e÷Hêìï #·÷∫q≥T¢ |üø£ÿq ÁoìyêdüTì kÕø屑êÿsêìï e]í+#ês¡T. >=¿\ yê´bÕs¡düTÔ\≈£î nqT≈£L\+. ø£˙dü+ Ä]úø£ dü+düÿs¡D\T sê»ø°j·T yÓTTVü‰\≈£î ndü\T dæ>∑TZ nH˚~ ˝Ò<äT. @sêŒ≥T ù|]≥. Ç~ >∑‘· #·]Á‘· #·<äTe⁄ø√e&ÜìøÏ m+‘√ u≤>∑T+ ≥T+~. Áù|$T ì+&É q>∑\T ô|≥Tºø=ì.5 \ø£å\ Ä˝À#·q jÓTTø£ÿ eT÷\Áb˛ Á|üÁøÏj·TqT >∑T]+∫ Á|ü|ü+#·eT+‘·≥ |ü]XÀ<Ûäq »s¡T>∑T‘·Tqï~. nsTT‘˚ Ä˝À#·q edüTÔ+<äì m<äTs¡T#·÷∫ ñ+{≤s¡T. Äj·Tq |ü+‘=$T<√ X¯‘ê_› ñ‘·Ô sês¡›+˝À. Áù|$T #Ó’Hê ø£eT÷´ìwtº bÕغ ø±+Á¬>dt &Ó*π>{Ÿ‡ $wüj·T+˝Àq÷ m≥Te+{Ï dü�»Hê‘·à≈£î\T>± #˚j·÷\qT ≈£î+≥THêïeTT. M{Ïô|’ ñ≈£îÿ bÕ<ä+ yÓ÷|ü˝Òsê. $ø£˝≤+>∑T\ ñ<ä´e÷\ kÕs¡~Û>± Á|ü|ü+#· kÕúsTT˝À dü+bÕ <ä≈£î&ÉT. uÛÑÁ<ä‘· ˝Ò≈£î+&Ü ñHêï ñ<√´>∑ $<ÛëHê\qT |ü{Ϻ+#·T≈£îì . 5. <äT]«ìjÓ÷>∑+ ne⁄‘·THêïsTT. ø±e\dæq uÛÑ÷$T yês¡T.≈£î\‘√ ø£*dæ ñ˝≤¢dü+>± >∑&ÉT|ü⁄‘ês¡T. yê] CÀø£´+ ∫Hêï eT<Ûä´ s¡ø£+ yê´bÕsê eTC≤]{° ñ+&É>±. yês¡T |ü\ø£˝Òø£ ª#Û·≥Ø®µ nì |æ\TekÕ>±s¡T. s¡<äT› #˚j·T&É+ #˚XÊs¡T. j·÷yÓT uÛ≤>∑e‘·eTT p∫ dü+‘√wü |üs¡e C…|æŒ. dæ+Vü≤+: kÕ+|òæTø£ ø±s¡´Áø£e÷\ |ü≥¢ ÄdüøÏÔ ô|s¡T>∑T‘·T+~.ªª‘·q ø£+ø£D$TeT൵ì j·T&ç¬>qT. $e÷qeTTq≈£î kÕcÕº+>∑qeTkÕÿs¡eTT #˚dæ ÁãVü≤àVü≤‘·´ nH˚ bÕbÕìï HêX¯q+ #˚ùd ªªø£≥Vü‰ #·]‘êeTè‘·+ sêE≈£î Áoìyê düT&ÉT y˚+ø£{≤ ø£<ë! n˝≤π> Hês¡<äTì $wüj·T+˝Àq÷ »]–+~. Çs¡ejÓ÷´ eTø£s¡+: ≈£î≥T+. ÄyÓTqT m&ÉeT‘=&Éô|’ ≈£Ls¡TÃ+&Éô|≥Tº #Ó|üŒã&ç+~. @s¡Œ&ɶ n‹ ã\yÓTÆq Á|üuÛÑT‘·«+. >=|üŒ eT+~ì $e÷q {Ïø£ÿ≥T¢ ø=q≈£î+&Ü u≤¢ø˘*dtº #˚dæ+~. m{§Nà ‘·q eTT+ uÛ≤s¡‘· <˚XÊìøÏ πøe\+ |üesY ùdºwüq÷¢. ø£˙dü+ |ü~ eTqTwüß´\+<äs¡T. eT≥Te÷j·T\ <ä�XÊ´\T. C≤rj·T s¡X¯+K+>± |üì#˚dæ+~. ˇø£ |òü*‘ê\ì#˚à |üì rs¡Tì Áø£eT ã<äΔ+>± @sêŒ≥T ‘√ |üs¡T>∑T ˝…‹Ô <ëì yê>±ìï n+<äTø√e&É+. {Ÿ. s¡+>±\˝À yê]øÏ q÷‘·q neø±XÊ\T \_ÛkÕÔsTT. eeTT ø£*– ˇπø e÷~]>± ñ+fÒ (s¡ø£Ô|ü⁄ Á>∑÷|ü⁄\T e÷Á‘·+ y˚s¡Ty˚s¡T>± ‘·Tqï~. $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\T n+fÒ. yÓTT<ä\T ô|≥ºs¡T õmd”º.1914). πø+Á<ä+ ø±´_HÓ{Ÿ MT{Ï+>∑T˝À¢ n$˙‹øÏ |ü] ÁX¯eT\T @sêŒ≥T #˚j·÷\+fÒ.8 @Á|æ˝Ÿ. ø=‘ê«˝≤ 1978: düVü≤ø±s¡ s¡+>±ìøÏ mq˝Òì ùde#˚dæq »yê«~ ã+øÏ+ #·+Á<ä #·≥Ø® nÁ>∑>∑ DT´&ÉT. nìï $wüj·÷\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îH˚˝≤ #˚ùd~ C≤„q+. eTq≈£î ‘Ó*j·Tì yê{Ïì Á‘√dæy˚j·T&ÉeTH˚ eTqdüÔ‘·«eTT dü ñ+≥T+<ë áHê&ÉT eTq m<äT≥ ñqïÁ|üX¯ï*y˚. eTqeTT á |òæ\ºs¡T<ë«sêH˚ $+{≤eTT. <ëìï kÕeTs¡Δ´+ ‘·–Z b˛‘·Tqï~. ‹s¡TeT\ Vü≤]e+X¯|ü⁄sêD+ ˝À . Á_{Ïwt ñ<ä´$T+ |ü#˚dæq dü+|òüT≥q. Á|ü>∑˝≤“¤\T. #·˝Ò<äT. ø£q´: ã+<ÛäTe⁄\‘√ dü+ã+<Ûä u≤+<Ûäyê´\T yÓTs¡T>∑T|ü&É ‘êsTT. Bìì n]ø£≥º˝Ò<ä÷. ˝Òø£ ì»yÓTÆq Ä]úø£ e÷s¡TŒ\≈£î <˚XÊìï dæ<äΔ+ #˚düTÔHêïsê nqï <ëì ô|’ _Ûqï n_ÛÁbÕj·÷\÷ ñ+&˚$. yês¡eTÚ‘ê+. yÓTÆq Ä]úø£ dü+düÿs¡Ô ø±<äT yÓ÷&û. Á|ü‹|üø£å bÕغ\≈£î Á|üdüTÔ‘êìøÏ @ ÄXÊ #˚s¡Tà ≈£î+ ≥THêï+. ø√fi¯¢. Äs√>∑´+ eT+<ä–düTÔ+~. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ eTq+ mø£ÿ&É m˝≤ ñHêï+. eT÷>∑yê]øÏ yês¡ yê´düs¡#·sTT‘· eT]j·TT ‘·T\: Ä]úø£ $wüj·÷\˝À @ø±Á>∑‘· nedüs¡+. sêÁwüº eT+Á‹ @sêdüT nj·T´|ü⁄¬s&ç¶ eTs¡D+. yÓTT<ä≥ ø£+ø£D+ n|üVü≤ 1980: ‘Ó\T>∑T s¡+>∑düú\ q{Ï düTs¡_Û Á|üuÛ≤e‹ »qq+. ‘√≥\T ø=qT>√\T¬ø’ #˚j·TT Á|üj·T ‘êï\T düTÁ|”+ |”|ü⁄˝Ÿ‡ ø√s¡Tº mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ ã÷´s√ N|òt yÓT+>¥Jj·÷+>¥ n+{≤eTT. ìs√àVü≤e÷≥+>± ‹s¡düÿ]+∫+~. ø±´≥]+>¥ yê]øÏ |ü⁄s√_Ûe �~Δ. <˚X¯+˝À n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï yê]ô|’ m+‘·{Ï ø£]ƒq ìs¡íj·÷\qT Ä]úø£+>± ã\+ |ü⁄+E≈£îH˚˝≤ ‘·|üŒ. uÛ≤s¡‘Y ˝À Ç+ø± á Ä]úø£ Ø&ç+>¥ neT\T #˚düTÔ+<√ ˇø£ÿkÕ] eTqq+ #˚düT≈£î+fÒ ø£˙dü+ yês¡T ô|<ä›>± Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T˝Òø£b˛sTT+~. n˝≤ |ü⁄wüÿ]DÏ rs¡+˝À e⁄qï~ esêVü≤. düeTTÁ<ä+ qT+&ç uÛÑ÷<˚$ì s¡øÏå+∫q esê |ü<äà|ü⁄sêD+˝À #ê˝≤ $|ü⁄\+>± eTTqj·TùdÔ<∏äuÛÑ÷bÕ\ ! ‘·<ë«ø£´ düeTdüÔs¡yéT yê´düT&ÉT yÓTT<ä\>∑T s¡Twüß\≈£î #Ó|æŒq eè‘êÔ+‘·+ VüQ&ÉT. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T $~Û+#˚M. yê]ì dü�» Ç|üŒ&ÉT #·÷&É+&ç. nsTT‘˚.ªªj·T~ 1955: ÄÁùdº*j·÷≈£î #Ó+~q e÷J ÁøϬø{Ÿ eT+∫ ù|s¡T ‘Ó∫à ô|{Ϻ+~. ã+øÏ+#·+Á<äT&ç MTq+:kı+‘·+>± yê´bÕs¡+ #˚j·÷\H˚ MT Ä˝À#·q ø±s¡´ m+‘·es¡≈£î >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê˝À . ≈£L&Ü ñ+{≤s¡T. øÏ+#·+Á<ä #Û·{ÀbÕ<Ûë´j·T). |ü⁄sêD≤˝À¢ ` |ü⁄wüÿ]DÏøÏ <äøÏå D≤q ∫+‘·#Ó≥Tº ` kÕ«$T |ü⁄wüÿ]D° rπs <äøÏåDÒ˝Àø£$s¡ÁX¯ór. e÷s¡ÿ+&˚j·T düÿ+<ä. eTq+ H˚s¡TÃø√yê*‡q bÕsƒ¡+ 9849200385 ˇø£|ü&ÉT eTq+ Á|ü|ü+#êìøÏ Hê>∑]ø£‘·qT dü+düèÿ‹ì H˚sêŒ+. ø±˙ yê{Ïì ì»+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î nedü . eTTK´+>± ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ ˝À. ˇø£ >∑»<=+>∑ ‘·q<˚j·Tµµì j·÷qyê\T |ü{Ϻ dü+‘√wæ+∫ ¬s+&Ée Áø°&Üø±s¡T&ÉT ¬ø$Hé ¬s’{Ÿ »qq+. sêh eTTK´ ô|]>±sTT. ˝Òø£ b˛‘˚ |ü]$T‘·T\≈£î $T+∫ ÄdüTÔ\qT ≈£L&Éu…≥º&Éy˚T n~ >±ø£b˛‘˚ \+ #êe‘ês¡yÓ÷. »]π> düC≤e⁄ nsTTq. kÕ<Ûës¡D+>± m≈£îÿe Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\ |ü]~Û˝À. ø£fi≤Á|ü|üPs¡í ∫\ø£eT]Ô \ø°åàqs¡dæ+Vü≤+ dü+Á>∑Væ≤+|üe˝…qì ìX¯Ã ô|qT. á ]õdüºs¡T¢ ˝À ‘√+~. ô|<ä› neTàø±\T. 22.5 \ø£å\ eT+~ s¡TD…>∑y˚‘· sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T düuÛ≤ düe÷y˚XÊ˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡T. ÁouÛÑ÷düy˚T‘·T&Ó’ kÕ«$T |ü⁄wüÿs¡D° rs¡+˝À ‘·|üdüT‡ #˚düTÔqï yÓ[¢ ìj·TeT+>± kÕ«$T |ü⁄wüÿ]DÏ˝À kÕï+ #˚dæ. Bì eT+Á‘·T\T. ì‘·´+ @<√ ˇø£ kÕÿyéT. m~]+|ü⁄\T‘√ yÓTT<ä˝…’. esê kÕ«$Trs¡ú$T‹U≤´‘·+ düs¡«rs√ú‘·ÔyÓ÷‘·ÔeT: yÓ’≈£î+sƒ¡+˝Àì yês¡Ô. Á|ü|ü+#·+˝Àì Çs¡yÓ’ bÕ\≈£î&˚ ‘·|üŒ ‘êqT #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ $<Ûä+>± ã\ nã<ë›\T.. uÛÑ÷$TøÏ. <˚X¯ ø±_HÓ{Ÿ $esê\T. &ÉãT“ n|ü⁄Œ Ç#˚à |ü]ÁX¯eT. eT>∑yês¡T ≈£Ls¡TÃqï‘êeq y˚X¯´ j·÷‘·&ÉT ‘Ó∫Ãq ø£+ø£DeTTqT p∫ .~>∑TeqTqï ù|<ä <˚X¯+ uÛ≤s¡‘Y.

<ëe⁄<é Ä©. ÄyÓT uÛÑs¡Ô Hêj·TT&ÉT j·T<ë kÕúqeTTq≈£î #˚]à neTàyê] düú\ uÀs¡T¶qT |ü]kÕÿs¡ ~X¯>± n&ÉT>∑T\T yÓTT<ä˝…’j·÷´sTT. s¡$≈£îe÷sY eT÷]Ô MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝ÀZqï≈£î|æŒ* yÓ+ø£≥sêe⁄ >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T ø=D‘ê\ n|üŒ\Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó\TdüTø=ì yê{Ïì eTs¡eTà‘·T\T #˚ùd+<äT≈£î #Ó+~q @ÄsY $+>¥ b˛©düT\T e#êÃs¡T.y˚TVü≤bÕHé H˚‘·è‘·«+˝À $XÊK≈£î ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bı‘·TÔô|≥Tº≈£îqï sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ m+<äT≈£î neT\T »>∑Hé. yê]≈£îqï dü+|ü<ä˝À #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T.. ø=+‘· eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î mHé@&û. >∑‘· @&Ü~ qT+&ç &çdæ|æ ø±sê´\j·T+ uÀdæb˛sTT #˚|ü{≤ºs¡T. ìùw<Ûëìï düeTs¡Δ+>± neT\T #˚dæq|ü⁄&ÉT Äj·Tq‘√ dü‹Ôu≤ãT. 66e yês¡T¶ yÓ’ø±bÕ ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù bı\eTs¡XË{Ϻ Áoìyêdt. ø=D‘ê\ lìyêdüsêe⁄. ãT<ëΔ \øÏåà Hêsêj·TD ~>∑Te eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\T rÁe+>± HêX¯qyÓTÆb˛‘·THêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. >=+<˚dæ nbÕŒsêe⁄. ø±e⁄q rdæq |üP&çø£\qT j·TT<ä› ñ|”øÏå+#˚~ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘·«]>∑‹q á |ü<∏äø±ìøÏ #˚düT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤>± Äj·Tqe÷{≤¢&ÉT‘·÷ nqø±|ü*¢{ÖHé˝À. á düe÷y˚X¯+‘√ {°&û|” Hêj·T≈£î\T ‘ê&ç sêeTø£èwüí. ¬ø. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ãT<ä› nø£ÿ&É qT+∫ Á|ü‘˚´ø£ yêVü≤q+˝À dü«Á>±eT+ uÛÑ≥¢ o˝≤›sY dü‘·´Hêsêj·TD. uÛÑyê˙. n˝≤π> n+<äT≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+‘√ $<äT´‘Y yÓ’s¡TqT |ü≥Tºø=ì eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ eTè‘·<˚Vü‰ìï Á>±e÷ìøÏ ‘Ó∫Ãq »s¡T>∑T‘·THêqïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. dü‘·´Hêsêj·TD Á>±e÷ìøÏ #˚s¡Tø=ì ≈£î≥T+u düuÛÑT´\qT #ÓbÕŒq #·+Á<äu≤ãT ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü≤]+#·&É+ @<√ X¯øÏÔ $<ë´s¡Tú\≈£î Áø°&É\ Á|üy˚XÊìøÏ ‘=*yÓT≥Tº •ø£åD≤ á $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T uÛÑ≥¢|üP&ç z<ë]à ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. ô|<ä›m‘·TÔq Vü‰»¬s’ kÕ«$Tyê]ì mHé@&û˝À. eT<ä´+ <äTwüŒ]D≤e÷\T ˇø£ ‘ê&ç #·Áø£e]Ô.M s¡eTD bÕ˝§ZHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T dü~«ì uÛ≤s¡´. $e]+#ês¡T. q÷´dt©&ÉsY: ìs¡«Væ≤+#ês¡T. esY Á_&ç® ìsêàD+ $wüj·TyÓTÆ JMm+d” . d”|”m+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T n<äq|ü⁄ ãTøÏ+>¥ øö+≥sYqT á HÓ\ 28q ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì m+|” ne+‹ l\*‘ê >±j·TÁ‹ Áu≤Vü≤àD dü+|òüT düe÷y˚X¯+ kıôd’{° düuÛÑ´‘ê«\qT n+<äs¡÷ rdüTø√yê\dæ+~>± <äTsê#ês¡eTì »q $C≤„qy˚~ø£ C≤rj·T ø±s¡´ìsê« m. uÀs¡T¶ yÓT+ãsY ãT<ëΔ.. eTT–+|ü⁄ |ü*ø±s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘√&ÜŒ≥TqT á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T ø=ì j·÷&Üs¡T. CÀHé`2 &ûd”|”æ>± s¡$≈£îe÷sYeT÷]Ô JMm+d” k˛ŒsYº‡ yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À q÷´ÄyÓT#·÷´sY j·TT>∑+<ÛäsY. >√bÕ\|ü≥ï+˝À ñqï bÕ˝§ZHêïs¡T. uÛÑ≈£îÔ\≈£î m≥Te+{Ï nkÂø£s¡´+ ø£\>∑≈£î+&Ü ñ‘·‡e ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé ø=D‘ê\ >√bÕ˝Ÿ. MÄsYz CÀ´‘·eTàqT düôdŒ+&é #˚j·÷*: eTfi¯¢ áX¯«s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. ìs¡“¤j·T+>± Á|ü»\T |æsê´<äT\T Ç#˚Ã+<äT≈£î ÁbÕ‹|ü~ø£q ‘=\–+#˚ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì |ü≥ºD Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. uÀsTTq ∫Hêïsêe⁄. q÷´dt©&ÉsY: Çø£ÿ&ç ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À @sêŒ≥T #˚dæq bÕ˝…+ lø√<∏ä+&ÉsêeTkÕ«$Tyê] Ä\j·T+˝À ne>±Vü≤q ø£*ŒkÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T.á dü+<ä düã“es¡+.J|” Vü‰»¬s’ Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <äsêZ˝À¢ s¡+C≤Hé y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± Hêïs¡T. mdt◊ Ä~Hêsêj·TD¬s&ç¶. á düe÷y˚X¯+˝À nÁ–>√˝Ÿ¶ u≤~Û‘·T\T @C…+≥T¢ düeTj·÷˝À¢ sêø£b˛ø£\≈£î Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Üb˛sTT+<ä ÁbÕ+‘ê˝À¢ XÊ+‹ j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s¡+ Hêïs¡T.. |ü&˚ Á|üX¯øÏÔ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. yê´bÕs¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ñ‘·Ôs¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü≥íD+‘√ bÕ≥T |ü]düs¡ myÓTà˝Ò´ $wüßí≈£îe÷sY sêE. neTsêe‹˝À á •_sê\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì.J|” ø±s¡´Áø£eT+˝À dü«#·ÛäuÛ≤s¡‘Y ø√`ø£˙«qsY ø±fi¯fl nXÀø˘u≤ãT. ÇÁãV”≤+.. Á|ü<Ûëì dü«+‘·sêÁwüºyÓTÆq y˚~ø£ düuÛÑ n<Ûä´≈£åî\T eTfi≤¢¬s&ç¶ X¯+ø£sY Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s+&ÉT HÓ\\T>± ñ<ä´eT+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï eTqeT+<äs¡+ eT]+‘· ñ<ä´e÷ìï eTT+<äT≈£î rdüT¬ø[¢ Äضy√. X‚wüß. #·+Á<äX‚KsY Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡Hêïs¡T.n+uÒ<äÿsY. @C…+≥¢ dü<ädüT‡ s√E\ bÕ≥T ìwüº>± ø£]ƒqyÓTÆq ñ|üyêdü Bø£å\T ìs¡«Væ≤+∫q eTTd”¢+ k˛<äs¡T\T n+‘˚ ñ‘˚Ô»+>± ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düVü≤è<äj·÷ìøÏ. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ qT+&ç eTTd”¢+ k˛<äs¡T\T ˇø£]ø=ø£s¡T Á|üdü+>±\ nq+‘·s¡+ Äosê«<ä+ n+~+#ês¡T. ø£•+ø√≥ eT+&É\+ nÁ–>√˝Ÿ¶ u≤~Û‘·T\T. »qyêkÕ\ eT<Ûä´ ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± eT<ä´+ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. dæã“+~‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ç+~. @C…+≥¢‘√ »]–q #ê≥T≈£îqï eTTd”+ k˛<äs¡T\T s¡+C≤Hé |òüTq+>± ne>±Vü≤q düe÷y˚XÊìï ÄyÓT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. md”‡ eØZø£s¡D #˚kÕÔqì nk˛dæj˚TwüHé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù u≤_ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡ZeT<Ûä´˝À eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. eTTdæ¢+\T |ü$Á‘· s¡+C≤Hé k˛eTyês¡+ l»>∑Hêï<∏äkÕ«$Tyês¡T k˛eTyês¡+ »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. Á|ü»\T rÁe $Á>∑Vü≤eTTqT ‘=\–+#·&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£es¡Z+ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q Á|ü»\T myÓTà˝Ò´ >∑Du≤ãT eTTK´ n‹~Û\T>± bÕ˝§Zì qe÷E\T >√bÕ\|ü≥ï+˝À. á ÁbÕ+‘êìøÏ |ü]$T‘·+ ø±ì$ ø±ã{Ϻ nìï sê»ø°j·T ¬ø.. sê+u≤ãT. Ä#·]+∫q eTTd”¢+ k˛<äs¡T\T ñ˝≤¢dü+>± ≈£î≥T+uÛÑ @◊{°j·T÷d” õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø√q \ø£åàDY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. eTfi¯¢ $»j·TÁ|ükÕ<é dü‘·´Hêsêj·TD »ø£ÿj·T´. ÄsY. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑+{≤´&É >∑Ts¡TeT÷]Ô. n˝≤π> y˚<ä $<ä´qT n<Ûä´≈£åî&ÉT <=&ç¶ øÏs¡DY eTTdæ¢+\≈£î ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\T. näq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Hêïs¡T. ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ uÛÖ‹ø£ >∑T‘êÔ Á|üuÛ≤ø£sY#ÛÍ<ä]. ù|<ä\≈£î ñ∫‘·+>± bÕغ ø±sê´\j·T+ e<ä› »s¡>∑qTqï nÁ–>√˝Ÿ¶ ø£wüºeTs¡T¢. 28q ¬s’˝Ò« ãTøÏ+>¥ øö+≥sY ÁbÕs¡+uÛÑ+ ô|+<äT]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z ø√`Ä]¶H˚≥sY Äsê<∏äT\ d”‘êsêeT+»H˚j·TXÊÁdæÔ nHêïs¡T. e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï u≤_ nqø±|ü* {ÖHé. n˝≤π> s¡÷|òæ+>¥ sêh eTTK´eT+Á‹ Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT á kÕsTT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. uÛÖ‹ø£<˚Vü≤+ yÓ+≥ y˚T»sY Hêj·T≈£î&ÉT e÷s¡Tº|üP&ç |üs¡<˚• n<Ûä´ø£å‘·q Ä$düÿs¡D ø±s¡´Áø£eT+ dü]º|òæπø≥T¢ n+~+#ês¡T. eTÁ<ëdüT ¬sCŸyÓT+{Ÿ˝À |üÁ‹ø£qT õ˝≤¢ e÷~>∑ dü+|òüT+ >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T ≈£î|æŒ* yÓ+ø£≥sêe⁄ yê´j·÷eT dü+|òüT+q+<äT »]–+~. >=+<˚dæ nbÕŒsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. q÷´dt©&ÉsY: kÕúìø£ JMm+d” 67 yês¡T¶ ãT∫ÃsêEbÕ˝…+ >∑es¡M~ÛøÏ ÄqTø=ì ñqï ¬s’˝Ò« Á{≤ø˘ Äes¡D˝À dü+πøåeT+ ø√dü+ e÷{≤¢&˚ Á|üuÛÑT‘ê«\T á $wüj·÷ìï |ü]>∑Dq˝ÀìøÏ rdüTø√≈£î+&Ü Çã“&çeTT ã“&ç>± eT<ä´+ cÕ|ü⁄\T πø{≤sTT+#·&É+ ø£å$T+#·sêì $wüj·TeTì ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À >∑\ eTd”<äT\T. s¡+C≤Hé HÓ\ n+‘ê ÇbòÕÔsY $+<äT\T yês¡T¶ {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT &Üø£ºsY m+&û C≤ø°s¡TB›Hé. j·T\eT+∫* eTTì‡bÕ*{° |ü]~Û˝À Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î y˚<ä yê´dü |ü<∏äø£+ Ns¡\T |ü+|æD° #˚kÕ&ÉT.$ÁXÊ+‘· á<é eTTuÛ≤s¡UŸ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒdüT≈£î+≥THêïs¡T. eTè‘·TìøÏ Hêj·T≈£î\T eTT‘·Ô+XË{Ϻ eTùV≤wt. HÓ\ s√E\bÕ≥T eTTdæ¢+\T qe÷CŸ #˚dæ HÓ\s√E\T>± bÕ{ÏdüTÔqï ñ|üyêdü Bø£å\≈£î eTTdæ¢+\T Bì <ë«sê #ê˝≤ eT+~ . Á‹y˚DÏ Á>±e÷ ùdyêdü+|òüT+ ø£$T{° düuÛÑT´\T. eTVæ≤fi¯\T ø£sêdüü ÁbÕ+‘ê˝À¢ qT+&ç düTe÷s¡T 2000 eT+~øÏ ô|’>± |ü<äe ‘·s¡>∑‹ Á|üsTTy˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\˝À |ü+&ÉT>∑ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·÷CÒXÊs¡T.<ä k˛eTyês¡+ á<é`ñ˝Ÿ`|òæÁ‘Y yÓ’uÛÑe+>± »]|æ+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT |ü]bÕq\˝À n˙ï ndü‘ê´˝Ò ‘√ Áø°&ÉqT nuÛÑ´dæ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. esê¸\T <äTsêZ\eTà neTà yê] |ü⁄≥ºã+>±s¡+ düú\ #˚kÕÔ+ nHêïs¡T. ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTqT+&˚ kÕïHê\T ø±s¡´Áø£eT+˝À |òüj·÷CŸ Ä*.á dü+<äs¡“¤+>± eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\ nq+‘·s¡+ ˇø£]H=ø£s¡T Ä*+>∑q+ #˚düT≈£îì dü+e‘·‡s¡+ ˇø£≥e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç |ü]düs¡ ÁbÕ+‘·+˝Àñqï eTTdæ¢yéT k˛<äs¡T\T. s√&ÉT¶ô|’ |ü&çq ãTs¡<äeT{Ϻ e\q ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\T. sêeT÷j·÷<äyé. Á|üuÛÑT‘·« e÷{≤¢&Üs¡T.<äTsêZsêe⁄. áj·Tq >∑‘·+˝À ø£MTwüqπs{Ÿ |ü]~Û˝À Á¬ø’+ &çdæ|æ>± $<äT\T nqø±|ü*¢ {ÖHé. ñ–Zq s¡eTDeT÷]Ô. ãT<ä› lqT. ãT<ä›sêeTT. ◊{Ï◊ »+ø£åHé C≤$Tj·÷ eTd”<äT˝À. j·T\eT+∫*˝À. Á|ü»\ »]–+~. s¡÷s¡˝Ÿ »s¡>∑qTqï ≈£îs¡TπøåÁ‘· eTVü‰düuÛÑ≈£î ô|<ä› m‘·TÔq e÷~>∑\T ‘·s¡*sêyê\ì jÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. HÓ\ ø£≥Tºã&ç ñHêï+ nHêïs¡T. eT<ä´+ ø±s¡D+>± ù|<ä. Á|üVü≤Ø >√&ÉqT $ÄsYz CÀ´‘·eTà. ÄdüqïyÓTÆ+<äì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. dü÷∫+#ês¡T. nsTT‘˚ ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\T nuÛÑ´+‘·s¡+ #Ó|üŒ&É+‘√ Ç{°e* Çs¡Te⁄]øÏ yê–«yê<ä+ #√≥T#˚düT≈£î+~. kÕúìø£ eTd”<äT˝À Á|üy˚X¯ ô|≥º&É+ »]–+<äHêïs¡T.u≤\ø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT<ä´+ »HêyêkÕ˝À¢ lìyêdüsêe⁄ k˛<äs¡T&ÉT eTT‘·Ô+XË{Ϻ eTùV≤wt ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT+ Áô|dæ&Ó+{Ÿ Vü≤ø£ n<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY m+MÄsY ø£ècÕíJ nHêïs¡T. $s¡T<äΔ+>± Á|üe]Ô+∫q $ÄsYz CÀ´‘· ñ+&É≥+‘√ &çdæ|æ>± s¡$≈£îe÷sY eT÷]Ô uÛ≤<ä´‘·\T rdüTø√e&É+‘√ Äغd” ø±+ô|¢ø˘‡ s√&É¢˝À >∑\ Á&Ó’H˚J˝À¢ mH√ï eTàqT $<ÛäT\ qT+&ç ‘=\–+#ê\ì kÕúì n~Ûø±s¡T\T. ø±øÏHê&É ô|+{≤sêe⁄. q>∑s¡ »]>±sTT. es¡à. dü÷]XË{Ϻ ôd+Á≥˝Ÿ ¬s’˝Ò« uÀs¡T¶ yÓT+ãsY Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. . á ø±s¡´Áø£eT+˝À m–®≈£L{Ïyé Ä|ò”düsY {°°mHémdt ñ|üyêdü Bø£å\T ìs¡«Væ≤+∫q s¡+C≤Hé H˚{Ï‘√ |ü+&ÉT>∑qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.ÛXË{Ϻ á y˚Ts¡≈£î k˛eTyês¡+ Äj·Tq yês¡T¶˝À ìy˚~ø£ n+<ä#˚dæ á düeTdü´qT |ü]wüÿ]kÕÔeTHêïs¡T. e÷~>∑\T n+‘ê ˇø£ÿ‘ê{Ïô|’ ì\yê\ì düeTj·T+ &ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\+‘ê eT+∫ n\yê≥¢‘√ Áø£eT•ø£åD dæ<äΔ|ü&ܶ&ÉT. á H˚|ü<ä´+˝À |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£es¡Z e÷J myÓTà˝Ò´ eTfi¯¢ $»j·TÁ|ükÕ<é k˛eTyês¡+ >±Eyêø£ CÀHé 2 &çdæ|æ ø±sê´\j·T+˝À uÛ≤<ä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. kÕúìø£ JMm+d” 67 yês¡T¶ >±+BÛq>∑sY CÀHé`2 &çdæ|æ>± s¡$≈£îe÷sY eT÷]Ô Ä~yês¡+ $yê<ëdüŒ<ä düú\ |ü]o\q≈£î ©&ÉsY nqø±|ü*¢ ø±\Te\≈£î yÓ÷ø£å+ (mô|òø˘º)‘√ eTT+<äT≈£î ø£~*+~. <˚e⁄\ |ü*¢ dü+|üPs¡íq+. m\¢|ü⁄ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄. yê] kÕs¡<Ûä´+˝À ø±s=ŒπswüHé |ü<∏äø±\qT πøåÁ‘· kÕúsTT˝À Á|ür ˇø£ÿ]ø° <äTø±D≤\qT ãVæ≤wüÿ]<ë›+ eT+Á‘·T\T ‘·\#·T≈£î+fÒ eT<ä´+˝Òì sêÁcÕºìï ì]à+#·&É+ nqø±|ü*¢ s¡÷s¡˝Ÿ..á Á|ü‹ @{≤ eTTdæ¢+\≈£î düVü‰j·T+ #˚j·T&É+ ‘·q |ü$Á‘· |ü+&ÉT>∑ k˛eTyês¡+ m+‘√ yÓ’uÛÑe+>± »]–+~. >±Eyêø£ ≈£L&Éfi¯ófl >√bÕ\|ü≥ï+˝À. q÷´dt©&ÉsY: n|üŒ\kÕ«$THêj·TT&ÉT. eT\T¢Hêj·TT&ÉT ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. uÀ&ç yÓ+ø£≥sêe⁄. sêÁwüº Á|ü<Ûëq bÕ‘·>±Eyêø£ ≈£L&É* MT<äT>± ø£DÏ‹s√&ÉT¶ ‘·~‘·s¡ ø±s¡´<ä]Ù ‹s¡T|ü‹sêe⁄. d”ôV≤#Y ô|’&çsêE. Áô|+&û¢ b˛©dt e´edü›qT Á|üj·÷DÏdüTÔqï yêVü≤Hê\T. |òüTq+>± s¡+C≤Hé y˚&ÉTø£\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nãT›˝Ÿ s¡Vü≤e÷Hé eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T HÓ\e+ø£ <äs¡ÙHêq+‘·s¡+ HÓ\ s√E\ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·T≈£îì yê{Ïì Á|ür ˇø£ÿs¡÷ dü~« ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. y˚#˚à mìïø£˝À¢ •_sê\T nì nHêïs¡T. nq+ ‘·s¡+ <ëeP<é Ä© e÷{≤¢&ÉT‘·÷ myÓTà˝Ò´ ã≥º\T.$XÊK|ü≥ï+ ˆ eT+>∑fi¯yês¡+ ˆ 27 pHé ˆ 2017 dü+#·\q yêsêÔ|üÁ‹ø£ ©&ÉsY 5 ≈£Lsêàe‘ês¡+˝À »>∑Hêï<∏äT&ÉT nqø±|ü*¢ {ÖHé. #˚kÕs¡T. <=&ç¶ dürwt. eT‘·ô|<ä› nãT›˝Ÿ ¬sVü‰àHé wüØ|òt #·<äTe⁄≈£îH˚ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\≈£î ‘êVü≤ eTd”<é. á ¬>&ɶ˝À ñqï |üP&çø£ rj·TT≥≈£î Ç{°e\ nø£ÿ&É ≈£L&Ü |ü\T düeTdü´\qT >∑T]Ô+#ês¡T.‘˚<˚bÕ ø£s¡D+ e÷DÏø±´\sêe⁄. |ü|üŒ\ sêeTø£èwüí. ¬ø.eTT+<äT>± yês¡ kÕeT÷Væ≤ø£ X¯s¡à. nqø±|ü*¢ s¡÷s¡˝Ÿ. Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ wüyê«˝Ÿ HÓ\e+ø£ $+<äT˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. 67 yês¡T¶ yÓ’kՇ؇|” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·Tø£ÿ düeTdü´‘√ e#˚à uÛ≤~Û‘·T\≈£î ‘êeTTHêïeTH˚ ãs√kÕ ø£*Œ+#˚~X¯>± ‘·eT ù|s¡T≈£îb˛sTTq |üP&çø£rj·T&É+ Vü≤]¸+#·<ä>∑Z $wüj·TyÓTÆq|üŒ{Ïø° rdæq≥Te+{Ï ãTs¡<ä eT{Ϻì yÓ+≥H˚ ≈£îHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï s√E ô|<ä› qe÷E\T ù|<ä\≈£î <ëqeTT\T #˚kÕs¡T. k˛eTX‚KsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. q÷ø£sêE. ‘·eT bÕغ &ûÄsYm+ #˚‘·T\ MT<äT>± ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á&˚>∑T\ lqT. nq+‘·s¡+ neTàyê] Á|ü‹eT\qT qT+&ç U≤∞>± ñqï ø±sê´\j·T+ ø=‘·Ô &çdæ|æ sêø£‘√ Á|üC≤ düeTdü´\ |ü&É&É+‘√ s√&ÉT¶ô|’ y˚dæq |üP&çø£\T. düj·÷CŸ. Áu≤Vü≤àD dü+|òü÷\ $q‘·T\ y˚Ts¡≈£î <ä÷sê«düT\ sêeTXÊÁdæÔ. n<Ûä´≈£åî&ÉT ø±fi¯¢ Ä~u≤ãT eTTdæ¢+ eT‘· ô|<ä›\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À dü+|òüT+ ø±sê´\j·T+˝À πs≈£î\ôw&ÉT¶≈£î $<äT´‘Y düs¡|òüsê düTuÛÒ<äsY. |üs¡´{Ï+∫ kÕúì≈£î\ düeTdü´\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£î nq+‘·s¡+ eTÁ]bÕ˝…+ ¬s’˝Ò« ùdºwüHéqT dü+<ä]Ù+∫ #˚j·T˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. Hêj·T≈£î&ÉT eTfi¯¢ düTπs+Á<ä bÕ˝§ZHêïs¡T. qs¡•+Vü≤eT÷]Ô. j·T\¢|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD\T.\øÏåà Hêsêj·TD nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹. b˛©dt dæã“+~ Äj·Tq≈£î |òüTq |üP&çø£r‘· |üqT\qT j·TT<ä› ÁbÕ‹|ü~ø£q e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+ÁbÕ<ëj·÷\≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T.. ã&ÉT\T. . >∑T&ÉT\T eT<Ûä´˝À ôd’‘·+ eT<ä´+ cÕ|ü⁄\T kÂø£sê´s¡ú+ á øö+≥sYqT m+|” ne+‹. ô|’&ç¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. @|” Áu≤Vü≤àD ø±s=ŒπswüHé˝À |ü<∏äø±\ô|’ dü+<äs¡“¤+>± sêh eTTK´eT+Á‹øÏ ø£è‘·»„‘·\T n<äèwüºeTHêïs¡T. y˚\+ q÷ø£sêE. áj·Tq≈£î CÀHé |ü]~˝À ñqï nqø±|ü*¢ JMm+d” |ü]~Û˝À m≥ºπø\≈£î |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ yê]‘√ Äràj·T Ä*+>∑+ #˚dæ n_Ûq+<äq\T e´ø£Ô+ nqø±|ü*¢ {ÖHé. q÷´dt©&ÉsY: á HÓ\ 27q eT<Ûë´Vü≤ï+ ¬s+&ÉT >∑+≥\≈£î $XÊK˝Àì n*¢|ü⁄s¡+˝À >∑\ d”|”◊ ø=+‘· y˚Ts¡ <ëq+ #˚j·T&É+. ñ‘ê‡Vü≤+>± eTdæ¢+ k˛<äs¡T\ ÁbÕs¡Δq\T ã\uÛÑÁ<ä düy˚T‘· mHé@&û˝À. |ü\ø± dü‘·´Hêsêj·TD. q÷´dt©&ÉsY: s¡“¤+>± KTsêHé kÕsêX¯+ô|’ eT‘· ô|<ä›\T ñ|üq´dæ+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T ô|<ä› dü+K´˝À ÄHé˝…’Hé˝À <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì Ç#·TÃ≈£î+≥÷ Äq+<ä+‘√ >∑&çbÕs¡T. Ä\j·T Á|ü<Ûëq ns¡Ã≈£î\T ã+≈£î|ü*¢ eTT–j·TqT+~. q÷´dt©&ÉsY: eT<ä´+ ˇø£ kÕ+|òæTø£ ø£wüºyÓTÆq |üìø±<äHêïs¡T. ‘·s¡#·÷ Áb˛¬ø’¢qsY edü÷Ô ñ+≥T+~. eT+ps¡T #˚k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. mdt◊\T. neTàyê] düú\+ neTàyê]øÏ <äøÏÿq es¡≈£î b˛sê≥+ uÀs¡ n|üŒ\¬s&ç¶. Á|ür dü+e‘·‡s¡+ y˚dü$˝À Á>±eT Á|ü»\T XÀø£düeTTÁ<ä+˝À eTTì>±s¡T. ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº˝À¢ì ñ|üyêdü Bø£åqT $s¡$T+∫ |ü+&ÉT>∑qT |òüTq+>± <ä]Ù+#·Tø=ì rs¡ú Á|ükÕ<ë\qT >±Eyêø£' q÷´dt©&ÉsY eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T ˇø£]øÏ ˇø£s¡T X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. |ü$Á‘· s¡+C≤Hé y˚&ÉTø£\T >√bÕ\|ü≥ï+ ø£•+ø√≥˝À s¡+C≤Hé y˚&ÉTø£\T Çs¡Te⁄]øÏ |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. s¡+C≤Hé |üs¡«~q+ Áu≤Vü≤àD $<ë´s¡Tú\≈£î ªuÛ≤s¡‹µ #˚j·T÷‘· dü+<äs¡“¤+>± øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·THêïsTT. XÊ´yéT. ÄØàñ<√´– ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄øÏ n+‘·´ÁøÏj·T\T Hêj·T≈£î\÷ ø=D‘ê\ Áoìyêdüsêe⁄ #=s¡e‘√ u≤\ sêCÒX¯«s¡sêe⁄. @mdtM Á|ükÕ<é. Áø°&É\quÛÑ´dæ+#ê\Hêïs¡T. C…. y˚bÕ&É dü‹Ôu≤ãT. á<é>± #˚s¡T≈£îH˚+<äT≈£î 20\ø£å\ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. e´sêú\qT ≈£î\T >∑‘· 60 @fi¯ó¢>± ñqï ã+>±s¡eTà &çdæ|æ>± uÛ≤<ä´‘·\T ìs¡«Væ≤+∫ ã~©ô|’ &Ûç©¢ yÓfi¯fl&É+‘√ >∑‘· @&Ü~ ‘=\–+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. m+|”&ûy√ . @C…+≥T¢ ô|<ä›m‘·TÔq Vü‰»¬s’ dü<ädüT‡qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ∫qeTà\T ø√sês¡T.J|” n<Ûä´≈£åî&ÉT ø±fi¯¢ Ä~u≤ãT. Áu≤Vü≤àD ø±s=ŒπswüHé>± q÷‘·q ìjÓ÷>∑ |üs¡#·Tø√yê\ì Áu≤Vü≤àD ø±s=ŒπswüHé #Ó’s¡àHé>± l y˚eT÷] Äq+<ä dü÷s¡´ ◊ø£´+>± eT<ä´+ bÕغ\÷ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ á düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ eTT+<äT≈£î sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Á|ü»\+<ä]ø° X¯ó >∑\ á<é>± q+<äT ñ<äj·T+ qT+∫ eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T Á≥dtºuÀs¡T¶ düuÛÑT´\T Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘·–q @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. B+‘√ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTdæ¢+\T ô|<ä› dü+K´˝À q>∑sY˝À ñqï eTd”<é˝ÀqT $<äT´‘Y n\+ø£s¡D\‘√ bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘·q≈£î |üP]Ô>± ne>±Vü‰q ñ+<äHêïs¡T. á ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. øÏ\|ü]Ô dü‘·´Hêsêj·TD.. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°&û|” Äj·TqTqï yÓqøÏÿ˝≤π> Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.ãj·T´es¡+˝À Áu≤Vü≤àDT\≈£î \_Δ #˚≈£Ls¡T‘·T+<ä á<éeTTu≤s¡ø˘ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷ ˇø£s¡Tø=ø£s¡T n*+>∑q+ nìï |ü≥ºD≤˝À¢ dü+<ä&ç HÓ\ø=+~. ¬s’˝Ò« s¡ø£åD>√&É ìsêàD |üqT\T #˚|ü&É‘ê+ nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. n‘·ì e<ä› f…düºsY øÏ+<ä|ü&É>± <ëìì ˝≤+#Û·Hê\‘√ uÛÖ‹ø£<˚Vü‰ìï X¯àXÊqyê{Ïø£≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. 66 yês¡T¶ yÓ’kՇ؇|” n<Ûä´≈£åî&ÉT <=&ç¶ uÛ≤<ä´‘·\T ñ+{≤j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. $$<Ûä edüTÔe⁄\T n+~+∫ ùdyê ‘·‘ê«ìï |”˝≤ ÇkÕ¢+ù|≥ n_Ûeè~ΔøÏ bÕ≥T|ü&É&É+ m+‘√ Äq+<ä+ ø√&É÷s¡T ∫qeTà\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. @C…+≥T¢ Vü‰»s¡Tø±yê\ì eTVæ≤fi≤ dü+|òüT Hêj·T≈£î\T #˚XÊs¡T. á qe÷E ø±s¡´Áø£eTeTT˝À C≤ø°sY VüQùd‡Hé q>∑sY. \øÏåà. eTDÏ. q÷´dt©&ÉsY: |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ eTVü‰düuÛÑ ÁuÀ#·sY Ä$wüÿ]düTÔqï <äèX¯´+ ‘·«s¡˝ÀH˚ á düeTdü´qT dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\≈£î »ø£ÿj·T´.C…m+ q>∑s¡ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT Áoìyêdüsêe⁄. . á 17@fi¯¢>± f…©bò˛Hé Ä|üπs≥sY>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï kÕs¡<ä´+˝À >±Eyêø£ _dæ s√&ÉT¶ ø±ø£rj·T ≈£L&É* e<ä› kÕ›ìø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À •ø£åD≤ •_s¡+˝À bÕ˝§Zqï $<ë´s¡Tú\≈£î eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ á HÓ\ 23q ∫\T>∑T&ç˝Àì ‘·q |üP&çøÏ rdüTø=#êÃs¡T. . q÷´dt©&ÉsY: >±Eyêø£' q÷´dt©&ÉsY u≤&û _*¶+>¥ nk˛dæj˚TwüHé ìs¡«Væ≤+∫q u≤&û Áø°&É\e\q ñ|üjÓ÷>±\T ‘Ó*bÕs¡T.myÓTà˝Ò´ |”˝≤ >√$+<é.. Bì˝À uÛ≤>∑+>± Çø£ÿ&ç XÊs¡<ëq~ˇ&ÉT¶q d”«ø£]+#ês¡T. ‘·Vü≤ Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘·<äT|ü] eT‘·ô|<ä›\T Ä<Ûë´‹àø£ dü‘·´Hêsêj·TD Ä<Ûä«s¡´+˝À |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\qT n‘·´+‘· uÛÑøÏÔ ÁX¯<äΔ\‘√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n˝≤π> Á¬ø&ç{Ÿ nqø±|ü*¢ s¡÷s¡˝Ÿ. nqø±|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À s¡+C≤Hé s¡+C≤Hé y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± »]>±sTT. ø=‘·ÔbÕ˝…+˝ÀqTqï eTd”<é q+<äeT÷] ø£ì|æ+#·&É+‘√ á<é ñ˝Ÿ |òæ‘·sYqT k˛eTyês¡+ ≈£L&Ü uÛ≤s¡‹ $<ë´|ü<∏äø£+ <ë«sê »s¡T|ü⁄ø√yê\ì eT‘· ô|<ä›\T ìs¡ísTT+#ês¡T. kÕúìø£ eTÁ]bÕ˝…+ 40 yês¡T¶ ô|Á{À˝Ÿã+≈£î uÛÑ≈£îÔ\≈£î ≈£Lsêàe‘·s¡+˝À ÄsYn+&é_ düú\+˝À eTJ<é n˝≤π> ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+T˝À <äs¡Ùq$T#êÃs¡T. ø£˝…ø£ºs¡¢ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢\Hêïs¡T. q÷´dt©&ÉsY: |ü≥ºD+˝À >∑÷&é‡ s√&ÉT¶ e<ä› >∑\ Ç+Á<äE´eTï Vü‰\T e<ä› düTuÛÑÁ<ä. nq+‘·s¡+ kÕeT÷Væ≤ø£ n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T.ÄsY n+&é _. eT÷&ÉT düuÛŸ &ç$»Hé |ü]~Û˝À ‘·s¡*+#ê\ì kÕúìø£ Á|ü»\T. ø±e⁄q õ˝≤¢˝À >∑\ nÁ–>√˝Ÿ¶ á<é >± ÁbÕs¡ΔHê yÓTÆ<ëq+˝À |ü$Á‘· ÁbÕs¡Δq\T u≤~Û‘·T\T. eT<ä´bÕq ùV≤eT–] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ìã+<äq\≈£î $s¡T<äΔ+>± Á|üe]Ô+∫q Á|ükÕ<é¬s&ç¶. >∑T‘êÔ Á|üuÛ≤ø£s¡ #Í<ä]. Á¬ø’yéT &ûmd”Œ ø£èwüíes¡à. nq+‘·s¡+ dü+|òüT eTTdæ¢+ ô|<ä›\T myÓTà˝Ò´ |”˝≤ >√$+<ä dü‘·´Hêsêj·TDqT ø£*dæ s¡+C≤Hé X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.. ∫\T>∑T&ç˝À ÄØà Vü≤e˝≤›sY>± |üì#˚dü÷Ô $<äT´‘Y |òü÷‘êìøÏ >∑T¬s’ eTè‹ #Ó+~q u§+&Ü ñe÷eTùV≤ >±Eyêø£' q÷´dt©&ÉsY eTT–dæq y˚dü$ Áø°&Ü •ø£åD≤ •_s¡+ X¯«s¡sêe⁄ (38) eTè‘·<˚Vü‰ìï eT<Ûë´Vü≤ï+ dü«Á>±eTyÓTÆq uÛÑ≥¢|üP&çøÏ Á|üuÛÑT‘·« ˝≤+#Û·Hê\‘√ p˝…’ 7e ‘˚Bq qyê´+Á<Ûä sê»<Ûëì neTsêe‹˝À e÷~>∑ b˛sê≥ dü$T‹ Ä<ä«s¡´+˝À »s¡>∑qTqï ≈£îs¡TπøåÁ‘· eTVü‰düuÛÑ≈£î dü+uÛÑ+~+∫q >√&É _*¶+>¥ y˚dü$ Áø°&Ü •ø£åD≤ •_s¡+ eTT–+|ü⁄ l>öØ n+‘·´ÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. #·<äTe⁄‘√ bÕ≥T <˚Vü‰ìï Ä~yês¡+ $e÷q+˝À $XÊK≈£î ‘·s¡*+∫ d”◊ sêeT#·+Á<äsêe⁄. >∑‘·+˝À sê+>√bÕ˝Ÿ Hêj·Tø˘ @fi¯¢>± |üP&çø£b˛sTTq eT{Ϻì.lìyêdt. Ä~yês¡+ sêÁ‹ HÓ\e+ø£ ø£ì|æ+#·&É+‘√ uÛÑdü+‘√cÕ\T ø£\>±\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ø£•+ø√≥. <äTø±\ @sêŒ≥TqT ìs¡dædü÷Ô XÊs¡<ë dü+πøåeT dü+|òüT+ nqTã+<Ûä dü+düú ◊<ë« Ä<Ûä«s¡´+˝À sêÁwüº yê´|üÔ+>± ø√dü+ 20\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡j·÷´j·THêïs¡T. ø±\Te˝À¢ (Ä˝≤Œ¤ø£èwüí). s¡+C≤Hé ø±e&É+‘√ ôV’≤<äsêu≤<é düVü‰ ø£•+ø√≥˝À. \øÏåà<˚$ù|≥ ô|ò’¢z Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ XÊs¡<ëq>∑sY˝À ìs¡«Væ≤+∫q eT<ä´bÕq e´‹πsø£ b˛sê{≤ìï #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. <ë&ç ãTõ®. e÷~>∑\‘√ z≥T¢ y˚sTT+#·T≈£îì nedüs¡+ •ø£åD≤ •_s¡+ ø√#Y. á dü+<äs¡“¤+>± &çdæ|æ ãTs¡<äeTj·T+>± e÷] |üP&çeT&Éø£ s√&ÉT¶˝À ≈£î≥T+ã düy˚T‘·+>± Á|üVü≤Ø >√&ÉqT.. »qùdq ùdyê<äfiŸ düuÛÑT´\T y˚\+ q÷ø£sêE. dü‘·´Hêsêj·TD ~∏j˚T≥sY s√&ÉT¶. ÇkÕ¢+ eT‘·düTÔ\ n_Ûeè~ΔøÏ myÓTà˝Ò´ n+~düTÔqï düeTdü´˝ô|’ #·]Ã+∫ uÛÑ$wü´‘·TÔ ø±sê´#·s¡Dô|’ #·]Ã+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. »q$C≤„q neTsêe‹˝À mHé@&û. j·T\¢|ü⁄ s¡eTD. >∑+{≤´&É >√$+<äsêE. HÓ\ s√E\ bÕ≥T eTTd”¢+ k˛<äs¡T\T n‘·´+‘· uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ ‘Ó\T|ü⁄≈£îHêïs¡T. kÕúìø£ . eTT+<äT≈£î sêyê\ì Äj·Tq Á|ü»\≈£î dü÷∫+#ês¡T. Ä]úø£ düVü≤j·T+ Ä&ç+#˚˝≤ #˚XÊs¡ì r]Ã~<ë›s¡T. ù|<ä\ e´‹πsø£ ñ<ä´e÷ìøÏ yÓqT<äqTï>± ñ+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. e÷~>∑\T #·+Á<äu≤ãT uÛÑs¡‘·+ |ü&É‘ês¡ì >∑Ts¡TÔ #˚kÕs¡T. eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT<ä´+ô|’ e#˚à Ä<ëj·T+‘√ Á|üuÛÑT‘ê«\T q&É|ü&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì eTVü‰‘êà >±+BÛ nqï $wüj·÷ìï yÓ’mkÕ‡sY d”|” nqø±|ü*¢ s¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z n<Ûä´≈£åî\T C≤E\ s¡y˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ bÕsƒ¡XÊ\\qT s¡<äT› #˚dü÷Ô bÕqXÊ\\qT $düèÔ‘·+>± n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å ≈£L&Ü »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ø=D‘ê\ n|üŒ\sêE. nq+‘·s¡+ Á|ü‘˚´ø£ dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T nqø±|ü*¢ ÁbÕs¡úq\T #˚kÕs¡T. ≈£îe÷¬sÔ ñHêïs¡T. mdtôV≤#Yz\T. H˚&ÉT ø=‘·Ô >±Eyêø£ qT+&ç s¡÷bÕj·T\‘√ s¡Vü≤<ë]ì ì]à+#·&É+ e\q |ü+&ÉT>∑ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡≈£î nÁ–>√˝Ÿ¶ u≤~Û‘·T\T nk˛dæj˚TwüHé sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT eTTyê«\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄. á 7q ≈£îs¡TπøåÁ‘· eTVü‰düuÛÑ ñqï ¬>&ɶ Ä<ÛäT˙ø£s¡D |üqT\T #˚|ü{Ϻ s¡ø£åD >√&É ì]à+#·T≥≈£î #·s¡´\T #˚|ü&É‘êeTì ôd+Á≥˝Ÿ ¬s’˝Ò« >∑T»sê‘Y˝À ‘êqT eTTK´eT+Á‹>± e⁄qïø±\+ qT+∫ eT<ä´+ ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷ePs¡T sêe÷sêe⁄. <˚yê<ëj·TXÊK ÇHéôdŒø£ºsY lìyêdüsêE bÕ˝§ZHêïs¡T. ÄØà n~Ûø±s¡T\T VüQ{≤VüQ{Ïq düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï myÓTà˝Ò´ |”˝≤ >√$+<ä rØø£ e÷~>∑\qT Á|üø£ÿq ô|{≤ºs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚kÕs¡T. á ÁbÕ+‘·+˝À qe÷E #˚düTø=qT≥≈£î ÁbÕs¡úq düú\eTTqT Ç#·TÃ≥≈£î ÁbÕs¡úq\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.q÷ø£s¡‘·ï+. düuÛÑT´\‘√ >∑T&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. ‘·«s¡˝À Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚düTø=qT≥≈£î eT+Á‹ nj·T´qï bÕÁ‘·T&ÉT ø£�wæ ÄsYád”mdt m+&û <ëeP<é Ä© Ä<Ûä«s¡´+˝À eTTdæ¢+ ô|<ä›\T 27q nÁ–>√˝Ÿ¶ u≤~Û‘·T\T.mdt ø£�wüí neT\T #˚ùd+<äT≈£î ‘êqT ø£èwæ #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ $wüj·T+˝À sêJ Ä{À\T C≤]b˛e&É+ e\q Á|üe÷<ë\T dü+uÛÑ$+#˚ neø±X¯+ ñHêïj·THêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 27q »s¡>∑uÀj˚T ø£*–+∫+<äHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤>± ø±s=ŒπswüHé |ü<∏äø±\qT ø√sês¡T. s¡+C≤Hé |ü+&ÉT>∑ düeTs¡kÕ´ìøÏ. 41 yês¡T¶ . yÓ+≥H˚ kÕúì≈£î\T q>∑s¡ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û _ . q÷´nyÓT#·÷´sY u≤&û _*¶+>¥ cÕ≈£î≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. <ë‘·�‘ê«ìøÏ Á|ürø£ì. nq+‘·s¡+ Äj·Tq mdæ|æ\T. ¬s$q÷´XÊK nsTTHê @$uÛ≤>∑+ yê]qsTTHê øÏs¡DY. ∫+‘êyê] M~Û e<ä› >∑\ C≤$Tj·÷ eTd”<äT˝À ≈£L&Ü s¡+C≤Hé y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ábı¬ø¢sTTqsY‘√ |üP&çø£\T rdüTÔqï <äèX¯´+ me÷às√«øÏÏ bò˛Hé#˚dæ $wüj·T+ n&ç– ‘Ó\TdüT Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. neTà yê] ô|{≤ºs¡T.

#·<äTe⁄≈£îqï ne÷àsTT\T ∫Á‘·+ qT+&ç ªªøÏ\øÏ\ q>∑e⁄\T ∫*øÏq u≤˝≤Á‹|ü⁄s¡ düT+<ä]. ñqïyê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+ ñ+≥T+~. ∫e] ‘˚~: 11. ‘Ó\+>±D düπs« ôd{Ï˝ŸyÓT+{Ÿ düØ«düT˝À eT<äT¬s’ ø±eTsêCŸ j·T÷ìe]‡{° $$<Ûä U≤∞\ uÛÑØÔøÏ <äs¡U≤düTÔ\T b˛düTº\T Áø°&Ü$uÛ≤>±\T: n<∏Ó¢{Ïø˘‡. JMm+d” n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ Çø£ÿ&ç Á|üdü+>∑+˝À á Ä~yês¡+ kÕ–düTÔHêïs¡T. ø£fi≤dü+düú\≈£î. ‘· ñ+≥T+<äì #·ø£ÿ>± |üø±ÿXË’*‘√ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì.06. <äs¡U≤düTÔ |ò”E: s¡÷.04. 1) ]õÁkÕºsY $esê\T.08. yêq|ü*¢ s¡$≈£îe÷sY (27e yês¡T n_Ûq+<äq\T nì ù|s=ÿHêïs¡T. s√E\T uÛ≤Ø es¡¸ dü÷#·q‘√ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü* e÷sêsTT ∫Á‘·+ qT+&ç ª@s¡Tyêø£ kÕπ>s√µµ nqT ø£$TwüqsY CÀq˝Ÿ ø£$TwüqsY bò˛Hé ^‘êìï _. Á|üuÛÑT‘·« nqTsê>±\‘√ ø£*dæ e⁄+{≤s¡ì >∑Ts¡T #˚düT≈£îHêïs¡T.20..2017. e÷´<∏äyÓT{Ïø˘‡-01. 4) &Ó’¬sø£ºsY (&Ó’¬sø£ºπs{Ÿ Ä|òt &çôdºHé‡ m&ÉT´πøwüHé) 2) ndæôdº+{Ÿ ø£e÷+&Ó+{Ÿ (ô|’\{Ÿ) ns¡Ω‘·: Ç+≥sY ˝Ò<ë ‘·‘·‡e÷q $<ë´s¡Ω‘·. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì ÄHê<Ûä e�<ëΔÁX¯eT+˝À ÄÁX¯j·T+ bı+<äT‘·Tqï e�<äT›\≈£î Ns¡\T. |ü]àwüq¢qT nqTeT‹+#· e<ä›ì D+>± düeTdü´\THêï dü+ã+~Û‘· CÀq˝Ÿ ø£$Twüqs¡¢≈£î >ös¡e e+<äq\T n|üŒ\sêE $XÊK|ü≥ï+. J‘·+: s¡÷. ns¡Ω‘·: Ç+≥sY ˝Ò<ë ‘·‘·‡e÷q $<ë´s¡Ω‘·. õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î Á|ü<ÛëqeT+Á‹ n_Ûq+~+#ês¡T. n\]+∫q dæ˙ dü+^‘· $uÛ≤e] &Üu≤>±¬s¶Hé‡.\øÏåà. m+|æø£ $<Ûëq+: sê‘· |üØø£å.. ndæôdº+{Ÿ m–®≈£L´{Ïyé Ç+õ˙sY b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ <äs¡U≤düTÔ\T ø√s¡T‘√+~. b˛\es¡|ü⁄ n|üŒ\ø=+&É. Jalgaon-425 001.2017.08. dæôV≤#Y. ∫e]‘˚~: 09. dü+ã+~Û‘· ÄHé˝…’Hé <äs¡U≤düTÔ ÁbÕs¡+uÛÑ+: 06. e÷qeùdy˚ - uÛ≤>∑kÕ«eT´+˝À e+<ä >∑+≥˝À¢ |ü~y˚\ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·&Üìï Á|ükÕÔ$+#ês¡T.2017. fÒãT˝Ÿ f…ìïdt. 2) ndæôdº+{Ÿ m–®≈£L´{Ïyé Ç+õ˙sY (m\ÁøϺø£˝Ÿ): 02 m+|æø£ $<Ûëq+: Ç+≥s¡÷«´ Ä<Ûës¡+>±.900-58. ÁøϬø{Ÿ. u≤sTT\sY‡ &çbÕsYºyÓT+≥T˝À ø=∫ÃHé b˛sYº Á≥dtº˝À U≤∞\T 15 ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY b˛düTº\T ∫e]‘˚~: 30. ˝≤´+&é ]ø±sY¶‡ düu≤]¶H˚{Ÿ düØ«düT˝À &ç|üP´{° $esê\T. ô|<äyê˝ÒÔsY qT+∫ yê˝ÒÔsY &çb˛. ejÓ÷|ü]$T‹: 30 dü+e‘·‡sê\T. 3) »qs¡˝Ÿ esYÿyÓTHé Áf…Æ˙ (yÓTø±ìø£˝Ÿ): 17 |üØø£å ‘˚~: 05.250. &ûJd”@ C≤Ø#˚dæq ô|’\{Ÿ ˝…’ôdHé‡ 4) eT©º {≤dæÿ+>¥ kÕº|òt: 29 m+|æø£: sê‘· |üØø£å Ä<Ûës¡+>±. eÁkÕ\T. q>∑s¡+˝Àì Áù|eTdüe÷»+ ø£+#·s¡¢ nqï|üPsêí<˚$ Ä&ç{À]j·T+˝À j·T+Á‘ê+>∑+. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø° u≤‘Y (eTqdüT˝À e÷≥) yêVü≤Hê\‘√ sê+>¥s¡÷{Ÿ˝À á eT\T|ü⁄ <ë«sê Á|üj·÷D≤\T Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T. q÷´dt©&ÉsY: $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À õ˝≤¢ Á|üe÷<ë\≈£î >∑Ts¡e⁄‘ês√qì Ä+<√fi¯q e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. HêsYÔ eTVü‰sêÁwüº j·T÷ìe]‡{°˝À Ç+≥s¡÷«´ <ë«sê.2017.2017 ` 06.600-46.32. s¡#·sTTÁ‹. Bìì MT edüTÔe⁄\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. q÷´dt©&ÉsY: dü+^‘· dü+düú >ö‘·$T ø£\Ãs¡˝Ÿ nk˛dæj˚TwüHé. ø£+~|ü|ü⁄Œ. á yÓ÷&ç <˚X¯ Á|ü»\qT ñ<˚›•+∫ 850 eT+~ $<ë´s¡Tú\T sêø£b˛ø£\T kÕ–düTÔ+ {≤s¡T. Áù|ø£å≈£î\≈£î dæã“+~. Vü‰ø°. á $uÛ≤e]øÏ ù|s=ÿHêïs¡T. . Á|ü»\ dü+j·TTø£Ô s¡+C≤Hé dü+<äs¡“¤+>± ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T <ë«s¡ø±q>∑sY. ñ+&Ü*.mdt. Ç+≥sY˝À e÷´<∏äyÓT{Ïø˘‡. dü+ã+~Û‘· s¡+>∑+˝À @&Ü~ nqTuÛÑe+ nqTuÛÑeeTT+&Ü*. >±s¡T ‘Ó*bÕs¡T.. ns¡Ω‘·: ôdø£+&ÉØ dü÷ÿ˝Ÿ dü]º|òæπø{Ÿ m>±®$TH˚wüHé. Hê Á|æj·TyÓTÆq <˚X¯ Á|ü»˝≤sê Á|ü»\T. 1) ¬ø$Tdtº Áf…Æ˙: 03 ns¡Ω‘·: &çÁ^(yÓTø±ìø£˝Ÿ/ Ábı&Éø£åHé/ |üesY bÕ¢+{Ÿ/ yÓT≥\]®ø£˝Ÿ J‘·+: s¡÷.07. COCHIN PORT TRUST. nqTuÛÑe+: m–®≈£L´{Ïyé $uÛ≤>∑+˝À 12 dü+e‘·‡sê\T. ‘·ã˝≤ Äq+<é. >±j·T˙->±j·T≈£î\≈£î es¡≈£î e+<ä >∑+≥\bÕ≥T ì]«sêeT+>± ñ<ä´eT Ø‹˝À #˚|ü{≤ºs¡T. <äs¡U≤düTÔ: ÄHé˝…’Hé˝À. ∫+‘·|ü+&ÉT ‘·~‘·s¡ ì‘ê´edüs¡ e÷J ø±s=Œπs≥sY)\qT |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T.. md”‡/md”º\≈£î s¡÷. sT÷ Áø£eT+˝À 71 Á>±e÷\T ãVæ≤s¡+>∑ e*¬s&ç¶ ÁoqT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. »˝Ÿ>±yé˝Àì HêsYÔ eTVü‰sêÁwüº j·T÷ìe]‡{° ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ <äs¡U≤düTÔ\T ø√s¡T‘√+~. ns¡Ω‘·: e÷düºsY &çÁ^.2017. ÄHé˝…’Hé <äs¡U≤düTÔ≈£î ∫e]‘˚~: 02. ∫e] ‘˚~: 24.2017. ¬ø$Tø£˝Ÿ f…ø±ï\J-08. ∫e]‘˚~: 14. n_Ûq+~+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>∑+. 3) ÇHéø£yéT {≤´ø˘‡ ÇHéôdŒø£ºsY: 09 ÁfÒ&ÉT˝À mHéd”M{° dü]º|òæ¬ø{Ÿ. Vü≤≈£îÿ dü‘·ÿ]+#·&É+ ˇø£ <Ûäs¡àeTì nHêïs¡T.á e+<ä >∑+≥˝À¢ 71 Á>±e÷˝À¢ 10 y˚\ e´øÏÔ>∑‘· bÕ‘·q>∑s¡+˝À Væ≤+<äTe⁄\T. Çø£ÿ&ç πø&û|”m+ JMm+d” ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\≈£î s√p sê+>¥s¡÷{Ÿ˝À e#˚Ãyê]‘√ ∫qï∫qï Á|üe÷<ë\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. s¡+>∑+˝À @&Ü~ nqTuÛÑe+ ñ+&Ü*.2017. <äs¡U≤düTÔ\≈£î ∫e]‘˚B: 03. ej·TdüT: 2017 pHé 1 Hê{ÏøÏ 18 . <äs¡U≤düTÔ $<Ûëq+: ÄHé˝…’Hé <ë«sê.500. dæ«$Tà+>¥. n<˚$<Ûä+>± düHê´dæHêj·TT&ÉT 9849905798 yÓ÷Vü≤Hé.2017. ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º\ì ø√sês¡T.$. á $»j·÷ìï kÕ~Û+#·&É+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT˝…’q õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T.30 dü+e‘·‡sê\ eT<Ûä´ ñ+&Ü*. Ç+õ˙]+>¥.2017 Hê{ÏøÏ 18 qT+∫ 44 @fi¯¢ eT<Ûä´ ej·TdüT. mHéd”d” ø±´+ {°Hé\≈£î e#˚Ãyês¡+‘ê ø£˝…ø£ºπs{Ÿ. ˝Ò<ë 6) &Ó’¬sø£ºsY (j·T÷Jd” ôV≤#YÄsY&û ôd+≥sY) 3) ndæôdº+{Ÿ ø£e÷+&Ó+{Ÿ (ø£eT]¸j·T˝Ÿ ô|’\{Ÿ ˝…’ôdHé‡-mdtmdt@) ns¡Ω‘·: @<Ó’Hê u≤´∫\sY &çÁ^. eTÚœø£ |üØø£å/ Ç+≥s¡÷«´ e÷s¡Tÿ\ Ä<Ûës¡+>±.2017. Á|ü»\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ Ä õ˝≤¢ <äT|üŒ≥¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ÇHéôdŒø£ºsY Ä|òt u≤sTT\sY: 04 b˛düTº\T ns¡Ω‘·: #ê¬s¶sY¶ nøö+f…+{Ÿ/ø±dtº nøö+f…+{Ÿ. |òæõø˘‡ ñ+&Ü*. 2) »qs¡˝Ÿ esYÿyÓTHé Áf…Æ˙ (¬ø$Tø£˝Ÿ): 17 <äs¡U≤düTÔ: ÄHé˝…’Hé˝À. <äs¡U≤düTÔ $<Ûëq+: Ä|òt˝…’Hé. Äq+<äsêe⁄.07.sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü÷s¡´Á|üuÛÑ #˚dæq ø±s¡´Áø£e÷\˝À ìã<äΔ n+<ä]‘√ |ü+#·Tø√yê\qT≈£î+≥THêïqT. q÷´dt©&ÉsY: Ä+Á<Ûëu≤´+ø˘ m<äT≥ >∑\ e÷s¡Z+ ]ù|≥ qT+∫ ô|<äyê˝ÒÔsYyÓ’|ü⁄ yÓfi‚¢yês¡T dü«#·Ã¤uÛ≤s¡‘Y ñ<ä´eT+˝À õ˝≤¢ Á|üe÷<ë\≈£î ì\j·T+>± e÷]b˛ ˝≤düHé‡uÒø±\˙˝À Á|üe÷<äø£s¡+>± e⁄qï eT\T|ü⁄ Ç<˚ á s√&ÉT¶ MT<äT>± sêø£b˛ø£\T U≤´‹ C≤rj·TkÕúsTTøÏ #˚]+~.06. .08. Madurai Kamaraj University. Palkalai Nagar. $wüj·TyÓTÆ ádtºbÕsTT+{Ÿø±\˙øÏ #Ó+~q Ábıô|òdüsY >√bÕ˝Ÿ Ç|üŒ{Ïπø Á|ü‹ HÓ\ Ä~yês¡+ #˚ùd eTHé mHéd”d” ø±sê´\j·T+. eTTdæ¢+\T nqï<äeTTà\ e˝Ò nbÕ´j·T. 1) {≤´ø˘‡ ndæôdº+{Ÿ: 19 $esê\T: 2) ø£+Á{À\sY Ä|òt m>±®$TH˚wüHé 1) ndæôdº+{Ÿ ø£e÷+&Ó+{Ÿ (»qs¡˝Ÿ &É÷´{°) ns¡Ω‘·: &çÁ^˝À ñrÔs¡í‘·. ˝Ò<ë ◊{°◊ (dæ$˝Ÿ Á&Ü|òtº‡e÷´Hé).2017 Hê{ÏøÏ 18 . dæã“+~ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì.. u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ.07. ns¡Ω‘·: 60 XÊ‘·+ e÷s¡Tÿ\‘√ m+md”‡ (¬ø$TÁd”º).|æ.2017.000.\ø°åà s¡eTD≤#ê].. Ä‘·à>ös¡e+ ∫Á‘·+ qT+&ç ªe\|ü⁄\ $]dæq |üPe⁄˝Ò nqT ^‘êìï _. <äs¡U≤düTÔ $<Ûëq+: Ä|òt˝…’Hé. kÂ+&é‡ sêø˘ nbÕŒsêe⁄ n+~+#·É>± $»j·Te+‘·+>± |üP]Ô#˚XÊs¡T.. ø√s¡T‘√+~. ej·TdüT: 10.2017. Ä+Á<Ûëu≤´+ø˘. #Ódt. ñ+&Ü*. s¡eTD≤#ê]. ù|<ä eTTdæ¢+\≈£î dü‘·´≈£îe÷sY (m+. _*¶+>¥. Á|ü»\qT+&ç |òæsê´ düTuÛ≤Hé 95579 0934 ∫e]>± ø£fi≤ø±s¡T \≈£î. CÀq˝Ÿ ø£$Twüqs¡T¢. |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ. ÄHé˝…’Hé <äs¡U≤düTÔ ÁbÕs¡+uÛÑ+: 06.07. XÊì≥Ø n~Ûø±s¡T\T nqø±|ü*¢CÀHé ù|&é‡ •e n+~+#ês¡T. ø£�cÕísê uÛ≤Ø es¡¸ dü÷#·q ø±s¡D+>± q>∑s¡ Á|ü»\T nÁ|ü s¡eTDeT÷]Ô CÀHé 4 9705086888 e⁄\T Ä\|æ+∫ Áù|ø£å≈£î\qT eT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì ø£$TwüqsY Vü≤]Hêsêj·TDHé k˛eTHêsêj·TD 9666673949 n\]+#ês¡T. ø±+>√MT<ä j·T+Á‘ê+>∑+ ø£\dæ 10 y˚\ eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD≤ìï e+<ä >∑+≥˝À¢ dü+‘√wü+ ø£*ZdüTÔ+<äHêïs¡T. eTTK´n‹~∏ Ç{°e˝Ò ˇø£ n<äT“¤‘·yÓTÆq |òüT≥q Hê <ä�wæºøÏ e∫Ã+~.mHé.06. eT+∫ •ø£åD‘√bÕ≥T ìs¡«Vü≤D≤ kÕeTs¡ú´+ ≈£L&Ü #·ø£ÿ>± ø£*– e⁄Hêïs¡ì Bì ñ<˚›X¯´+. á dü+<äs¡“¤+>± Vü≤≈£îÿ u≤©º e÷{≤¢&ÉT‘·÷.2017 Hê{ÏøÏ 18 qT+∫ 38 @fi¯¢ eT<Ûä´ ej·TdüT. ø£qø£eT j·T+Á‘ê+>∑+ ˇø£ uÛ≤Ø \øå±´ìï #˚|ü{Ϻ+~. &ç.$. eT\T|ü⁄ e<ä› <˚X¯ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ Áo qπs+Á<ä #Ó+<äT‘·THêïs¡T. ∫s¡THêe÷: Registrar.07. ∫Á‘·ø±s¡DÏ.. $esê\T: 1) d”ìj·TsY &ç|üP´{° N|òt nøö+{Ÿ‡ Ä|ò”düsY: 01 düu…®≈£îº\T: |òæõø£˝Ÿ ôd’Hé‡-01.|”d”m˝Ÿ) $$<Ûä $uÛ≤>±˝À¢ {°mdt|”md”‡ <äs¡U≤düTÔ\T ø√s¡T‘√+~. Ç~ m+‘√ Áoìyêdüsêe⁄ ‘·\ã˝≤MT<ä. eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD+. q÷´dt©&ÉsY: #·Áø£<Ûäs¡sêe⁄ CÀHé 3 9848889701 ^‘êìï kÕ$Á‹. eTT+<äT>±. |òü*‘·+>± πø&û|”m+ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T mø£ÿ&É Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq eT\T|ü⁄ e÷sêZìï &çyÓ’&És¡¢‘√ eT÷dæy˚j·÷\ì |ü\Te⁄s¡T &Üu≤>±¬s¶Hé‡. JMm+d” ø±sê´\j·÷\˝À |òæsê´<äT ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. ø£+|üP´≥sY ôd’Hé‡-04.m˝Ÿ. |ü_¢dæ{° C…. Madurai .625 021.500. * b˛düTº\ dü+K´: 37 ejÓ÷|ü]$T‹: 01. eT\$düs¡®q s¡Væ≤‘· Á>±e÷\T>± s¡÷bı+<ësTT. Á|ükÕ<. ÇHéôdŒø£ºsY Ä|òt u≤sTT\sY b˛düTº\T ø=∫ÃHé b˛sYº Á≥dtº d”ìj·TsY &ç|üP´{° N|òt nøö+{Ÿ‡ Ä|ò”düsY. Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ ˇπøwüq˝Ÿ (ø£HéÁdüºø£åHé f…ø±ï\J) ñrÔs¡Tí˝…’ ñ+&Ü*. ø£ã&û¶.|”d”m˝Ÿ˝À 37 Áf…Æ˙b˛düTº\T u≤sTT\sY‡ &çbÕsYºyÓT+≥T˝À ÇHéôdŒø£ºsY Ä|òt u≤sTT\sY b˛düTº\ uÛÑØÔ ø√dü+ $esê\T. \*‘·.07. ∫s¡THêe÷: Registrar. u≤&û düπs« ôd{Ï˝ŸyÓT+{Ÿ.dü‘·´Hêsêj·TD e⁄Hêïs¡T. ù|<ä\≈£î düVü‰j·T+ Vü‰\øÏåà Ä\j·T+ e÷J #Ó’s¡àHé e+ø±j·T\ ‘ê‘êJ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü÷s¡´Á ‘˚B ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ qT+&ç 14e ‘˚B ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ n+~+#·&É+ nH˚ø£ @fi¯ó¢>± #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. <äs¡U≤düTÔ $<Ûëq+: ÄHé˝…’Hé <ë«sê. 2) ôdºH√Á>±|òüsY (Áπ>&é 2): 01 ejÓ÷|ü]$T‹: 01. dü+ã+~Û‘· ÇHéø£yéT {≤´ø˘‡ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ˝À ©&É s Y m+bÕ¢sTTyÓT+{Ÿ q÷´dt ∫e]‘˚~: 10. á dü+<äs¡“¤+>± |ü⁄e«\ m+‘·>±H√ ø£�wæ#˚dæ dü÷Œ]Ôe+‘·yÓTÆq ñ<ëVü≤s¡D>± ì*∫q yês¡+<ä]ø° u≤¢. ø±s¡´Áø£e÷\T eT]ìï #˚j·÷\ì Äø±+øÏådüTÔHêïeTì nHêïs¡T. j· T ÷ìe]‡{° ˝ À U≤∞\T >±s¡T¶˝À ndæôdº+{Ÿ ø£e÷+&Ó+{Ÿ $esê\T. u≤´&çà+≥Hé. ns¡Ω‘·: Á|ü<∏äeT ÁX‚DÏ˝À &çbı¢e÷(yÓTø±ìø£˝Ÿ Ç+õ˙]+>¥). á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+düú n<Ûä´≈£îÔ\T ‹\ø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷. ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY: 15 b˛düTº\T Áf…Æ˙ b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ <äs¡U≤düTÔ\T ø√s¡T‘√+~. ‘√+<äì kÕúì≈£î\T Ä+<√fi¯q kÕ–düTÔ+{≤s¡T. b˛düTº\ dü+K´: 58. Ç≥Te+{Ï $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À Ç~ »]–+~. $esê\T. ˙s¡T ì\« ñ+&çb˛‘˚ dü+ã+~Û‘· CÀq˝Ÿ . nq+‘·s¡+ eHé{ÖHé˝À e⁄⁄qï $y˚ø±q+<ä õ. Á&Ü|òtº‡e÷´H é(dæ$˝Ÿ) 5) n&çwüq˝Ÿ ø£+Á{À\sY Ä|òt m>±®$TH˚wüHé ns¡Ω‘·: &çÁ^. <äs¡U≤düTÔ $<Ûëq+: Ä|òt˝…’Hé. á @&Ü~ e÷]à 10e |ü$Á‘· s¡+C≤Hé ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚j·T&É+. |üs¡e÷q+<äj·T´ •wüß´\ø£<∏ä ∫Á‘·+ qT+&ç ªªHê˝Àì sê>∑MTyÓµ nqT ^‘êìï &Ü düTuÛ≤wæì. Á|ür ˇø£ÿs¡÷ ù|<ä\≈£î |üuÛÑ #·ø£ÿì <äø£å‘·‘√ ø±s¡´Áø£e÷ìï q&ç|ækÕÔs¡˙. $»j·Tq>∑s¡+ ]ø±s¡T¶: Á|ü<Ûëì Á|üX¯+dü\T eT<Ûä´˝À >∑\ yÓTsTTHés√&ÉT¶˝À ˝≤düHé‡uÒ ø±\˙øÏ yÓfi‚¢yês¡T.ø±\˙). n~Ûø±s¡T\T..| ns¡Ω‘·: Ç+õ˙]+>¥ &çÁ^ (m\ÁøϺø£˝Ÿ Ç+õ˙]+>¥). sê»eT≈£î≥+ ∫Á‘·+ qT+&ç ªdü&ç#˚j·Tø√>±*µ nqT ^‘êìï düTuÛ≤wæì. |òüTq+>± dü«#·Ã¤uÛ≤s¡‘Y˝À eT÷ùdj·÷\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·T Hêïs¡T.06. yê´U≤´‘· kÕsTT Á|æj·Tsê>∑Á|üuÛÑ uÛÑøÏÔ. yêdüÔ yêìøÏ ø√s¡T‘·THêïs¡T. ns¡Ω‘·: 60 XÊ‘·+ e÷s¡Tÿ\‘√ Ç+≥sY. Á|ü»\≈£î m≥Te+{Ï uÛ≤Ø esê¸\ ø±s¡ bò˛Hé <ë«sê |òæsê´<äT #˚j·Te#·TÃqì ù|s=ÿHêïs¡T.Û$T*CÀHé qyês¡T ø°-uÀs¡T¶ sêyéT ø£$Twüqs¡¢≈£î bò˛Hé #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T.. esê¸\ ø±s¡D+>± M<ÛäT\T »\eTj·T+ yêsTT<ä´ düVü≤ø±s¡+ n+~+∫ á e÷s¡Z+ eT÷ùdj·T+&ç |”¢CŸ •yêJ 9948095517 ø±e&É+. s¡eTD≤#ê].682 009. ns¡Ω‘·: Á|ü<∏äeT ÁX‚DÏ˝À &çbı¢e÷(¬ø$Tø£˝Ÿ Ç+õ˙]+>¥). uÛ≤s¡‘Y ô|Á{À*j·T+ ø±s=ŒπswüHé *$Tf…&é (. COCHIN q÷´~©¢˝Àì ÇHéø£yéT {≤´ø˘‡ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ $$<Ûä b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ <äs¡U≤düTÔ eT<äT¬s’ ø±eTsêCŸ Ç+&çj·THé ø√dtº \T ø√s¡T‘√+~. dæÿ˝Ÿ f…dtº <ë«sê.Á|ükÕ<é düVü≤ø£]+#ês¡T..27 dü+e‘·‡sê\ eT<Ûä´ ñ+&Ü*. North Maharashtra University (NMU). |üØø£å ‘˚B (Äu…®øϺyé f…Æ|t): 20. 273 &ç|üP´{° düπs«j·TsY U≤∞\T ø√s¡T‘√+~. dæ˙^‘ê\ kÕ+düÿ�‹ø£ dü+düú e´ekÕú|üø£ ø±s¡´<ä]Ù nsTTq dü÷s¡´Á|üuÛÑ Ä<Ûä«s¡´+˝À ªªBbÕìøÏ øÏs¡D+ ÄuÛÑs¡D+µµ nqï o]¸ø£q »]–q dæ˙^‘ê\ ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+düú ø±s¡´<ä]Ù e÷{≤¢&ÉT‘·÷. q÷´dt©&ÉsY: Çø£ÿ&ç yÓT&çø£˝Ÿ k˛ºsY|üø£ÿ>± eT÷&ÉT ù|s=ÿHêïs¡T.. . $esê\T. 58 k˛ŒsYº‡ø√{≤ b˛düTº\T s¡+>∑+˝À @&Ü~ nqTuÛÑe+ ñ+&Ü*. ¬ø$Tø£˝Ÿ ôd’Hé‡-01. düTes¡í düT+<ä] ∫Á‘·+ qT+&ç ªVü‰sTT Vü‰sTT>± ÄeTìµ nqT ^‘êìï &Ü| düTuÛ≤wæì. Ä<Ûä«s¡´+˝À dü«ØZj·T |òüT+≥kÕ\ >±] ù|s¡Tq q>∑sêìøÏ #Ó+~q Á|üeTTK >±j·T˙>±j·T≈£î\#˚ dü÷sê´u≤>¥˝Àì yÓ’ÓXÊœ »\ ñ<ë´qeq+˝À |òüT+≥kÕ\ dæ˙dü+^‘· $uÛ≤e] »]–+~. HÓ{Ÿ/ôd¢{Ÿ/ôd{Ÿ ns¡Ω‘· ñ+&Ü*. m+|æø£: sê‘· |üØø£å. yê<ä´düVü≤ø±s¡+ n+~+∫qyê]˝À Vü≤] ø°uÀs¡T¶MT<ä. _j·T´+.08. ∫s¡THêe÷: THE SECRETARY. nq*{Ïø£˝Ÿ ¬ø$TÁd”º Ç+õ˙]+>¥) ñrÔs¡í‘·‘√ bÕ≥T dü+ã+~Û‘· s¡+>∑+˝À ¬s+&˚fi¯¢ |üì ejÓ÷|ü]$T‹: 42 dü+e‘·‡sê\T. q÷´dt©&ÉsY: >±j·Tì.mdt. 17e yês¡T¶˝Àì ádtºbÕsTT+{Ÿø± \˙ e⁄+&É<äì kÕúì ≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. <äs¡U≤düTÔ $<Ûëq+: Ä|òt˝…’Hé.$.é n|üŒ\sêE. |ü+#·<ës¡. ôd\e⁄\T. m+|æø£ $<Ûëq+: dü+ã+~Û‘· Áø°&Ü+X¯+˝À Á>ö+&é f…dtº/dæÿ˝Ÿ f…dtº. <ä÷&É q÷ø£sêE. ˝≤Hé f…ìïdt.¢ |ü\T ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡T. ˇø£ uÒø£Ø. q>∑s¡+˝Àì ˝≤düHé‡uÒø±\˙˝À >∑\ s√&É¢ »+ø£åHé e<ä› yêVü≤Hê\T Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq eT\T|ü⁄ e÷sêZìï s√&ÉT¶<ëfÒ+<äT≈£î>±qT e÷s¡Z+ e⁄+~. JMm+d” |ü]~Û˝À >∑\ @&√ Bì‘√ Çø£ÿ&É eT\T|ü⁄ e÷s¡Z+ eT÷ùddæHê me ]ø° @ Çã“+~ ªªBbÕìøÏ øÏs¡D+ ÄuÛÑs¡D+µµ yês¡T¶˝Àì ˝≤düHé‡uÒø±\˙.. düπs«j·TsY U≤∞\ uÛÑØÔ ø√dü+ {°mdt|”md”‡ <äs¡U≤düTÔ\T ø√s¡T‘√+~.. Ç+&çj·THé ø√dtº >±s¡T¶ ndæôdº+{Ÿ ø£e÷+&Ó+{Ÿ b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ <äs¡U≤düTÔ\T yê©u≤˝Ÿ. düVü‰j·T+ n+~+#ê\ì. Vü≤]Hêsêj·TDHé dü‘·´y˚DÏ CÀHé 1 9848366878 >∑T+&ÉeTàø£<∏ä ∫Á‘·+ qT+&ç q\¢qj·T´ CÀHé 2 9912349486 ªªm#·≥ qT+&ç M#ÓH√ nqT $XÊK|ü≥ï+. ô|<äC≤˝≤ $»j·Tq>∑s¡+. nqTuÛÑe+:m–®≈£L´{Ïyé $uÛ≤>∑+˝À 2 dü+e‘·‡sê\T.2017. <äT\T eùdÔ |ü]wüÿ]+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. &ç|üP´{° düπs«j·TsY: 273 b˛düTº\T 3) &ûHé (ø±˝ÒCŸ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ øöì‡˝Ÿ) ns¡Ω‘·: 55 XÊ‘·+ e÷s¡Tÿ\‘√ u≤´∫\sY‡ &çÁ^. e÷<Ûäeùdeì n+≥Te+{Ï ùde#˚ùd kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î n_Ûq+~+∫ dü«#·ÃuÛ≤s¡‘Y kÕ<Ûäq˝À uÛ≤>∑+>± á uÛ≤Ø \øå±´ìï kÕ~Û+#·&É+˝À |ü$Á‘· s¡+C≤„Hé |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì Á|üeTTK dü+|òüT ùde≈£î\T m+mdt.07..

‘êqT l qs¡¡dæ+Vü≤ (2520974) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) wæ]¶kÕsTT (324333) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) Áù|$TdüTÔHêïqì. n<˚$<Ûä+>± ]f…Æ kÕºø˘ ñ+&É<äì. ô|[¢ #˚düTø√yê\+≥÷ kÕ«‹ô|’ #˚sTT#˚düT≈£îHêï&ÉT. ‘·\T|ü⁄\T y˚düT≈£îì s¡¡e÷<˚$ (2564796) ≥uŸ˝…’{Ÿ (Væ≤+B) ‘ê‘ê (‘·>∑s¡|ü⁄e\dü) u≤VüQã* 2 düü‘·´Hêsêj·TD n+<Ûä>±&ÉT. #Ó|æŒ+~.. nyÓT]ø±. neT\T ø±uÀ ‘·T+&É>±. . n<äq+>± ≈£L&Ü m+≥sY #˚j·÷*. Ä Á|üC≤kÕ«eT´ $\Te\ì ø±bÕ&É≥+ XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T ‘êC≤>± >∑T]Ô+#ês¡T. ãVüQXÊ Ç~ bÕغπø #Ó+~q m+|” nsTTq kÕ«$T Ç˝≤ e÷{≤¢&É≥+ ‘·\b˛≥T>± e÷sêsTT. e �<äTΔsê\T (85) nì q÷´&Ûç©¢ : >±Vü≤q rdüT≈£îsêe&É+ ø£wüº‘·s¡ |ü&ÉT‘·T+<äì ø£+ô|˙\T #ÓãT‘·T neTTà&ÉTb˛ì kÕºø˘‡ ô|’ ≈£L&Ü eTs√ Hê\T>∑T s√E˝À¢ Jmd”º eTì. \T ñHêïsTT. ◊<˚fi¯¢≈£î Ç#˚à MkÕ\≈£î ≈£L&Ü 484 ñHêïeTì {°«{Ÿ #˚ùdÔ düTcÕà dü«sêCŸ düŒ+~kÕÔs¡ì yÓ÷B >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. B+‘√ »>∑∑<ë+ã (2564796) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) <äTsê Z(eT<ÛäTs¡yê&É) (2529966) •e*+>∑ sêC≤ &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) nee÷q+ uÛÑ]+#·˝Òø£ eTqkÕÔbÕìøÏ >∑T¬s’q kÕ«‹. dæ<ëΔ+‘ê˝Ò Ä<Ûës¡+>± ì*∫q sêC≤´+>±ìï ø±bÕ&É≥y˚T sêÁwüº|ü‹ eTs√ Á>∑Vü‰ìøÏ dü+ã+~Û+∫q Äqyêfi¯¢qT $wüj·T+˝À rs¡T e÷s¡TÃø√ø£b˛‘˚ kÕ«$T n+‘·T #·÷kÕÔeTì sêÁwüº|ü‹ mìïø£ »s¡>±\ì b˛sê&ÉT‘·Tqï $~Û.. Á|ü‘˚&Ü~ sêÁwüº+˝À 75y˚\ eT+~ Ç+»˙ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç{°e\ n‘·qT ôd\e⁄ô|’ Á>±e÷ìøÏ e#êÃ&ÉT. kÕ«s¡ú|üP]‘· sê»ø°j·T Á|üjÓ÷»Hê\øÏ y˚~ø£ ø±≈£L&É<äT nì n+>±s¡≈£î&ç ˝≤+{Ï Á>∑Vü≤+ ˇø£{Ï eTq sê»ø°j·÷˝À¢øÏ sêyê\ì ÄVü‰«ìdüTÔHêïs¡ì. á |òüT≥q˝À >±j·T|ü&ɶ u≤~Û‘·Tsê\ì ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïsTT. yê]øÏ Bf…Æq düe÷<Ûëq+ Çe«&Üìπø uÛ≤s¡‘Y ôd’‘·+ MkÕ |ò”E\qT ô|+#˚ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘√+~. kÕ|òtº y˚sY ø£+ô|˙\T m+Á{° ˝…e˝Ÿ ñ<√´>±\ ø√dü+ f…ø°\ô|’ ≈£L&Ü Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+~. }s¡«• (6060999) ≥uŸ˝…’{Ÿ (Væ≤+B) *œ‘· (lVü≤]|ü⁄s¡+) eTs¡‘·ø£eTDÏ $esê˝À¢øÏ yÓfi‚Ô. |üsê´≥ø£ MkÕ\≈£î Á|üdüTÔ‘·eTTqï 162 &Ü\s¡¢qT 459 &Ü\s¡T¢ #Ó*¢+#ê*. yÓTTu…’˝Ÿ HÓ+ãs¡TqT e÷Á‘·+ ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. ø£+ô|˙˝À C≤sTTHé neø£eTT+<˚ ÁbÕC…≈£îº\ô|’ C≤Á>∑‘·Ô\T ‘·|üŒìdü]. Ä Ä<˚XÊìï •s¡kÕ eVæ≤kÕÔqT nì u≤\j·T´ @ Vü‰˝À¢ @ dæìe÷ lø£q´ Ád”ÿHé `1 (2517976) lø£q´ ôV≤yÓHé &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) yê´U≤´ì+#ês¡T.. nuÛÑ´]ú>± m+#·Tø√e&É+ |ü≥¢ MTsê ≈£îe÷sY Vü≤s¡¸+ ~X¯>± ø£ �wæ #˚XÊs¡T. |üì#˚düTÔqï πsDT eT˝ÀΩÁ‘ê yÓ\¢&ç+#ês¡T. CÀ‹ (2788788) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) ø£q´ &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) sêeT#·+Á<ä u≤VüQã* 2 yÓ+≥H˚ Ç+{ÏøÏ e∫Ãq sê»X‚KsY¬s&ç¶. <ë<ë|ü⁄ 20 eT+~øÏ ô|’>± u≤~Û‘·T\qT ÄdüŒÁ‹øÏ $<˚oj·TT\≈£î $$<Ûä πø≥–Ø˝À¢ MkÕ |”E\qT s¡÷bÕj·T\ qT+∫ 9868 s¡÷bÕj·T\≈£î nsTT‘˚ k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷qT yê&ÉT‘·÷ z XÊKqT ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&É+ ˝À ‘·s¡*+∫q≥T¢ b˛©düT\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. Äs√|æ+#·&É+ ø±<äT. ô|qeT\÷s¡T qT+∫ >±˙. nyÓT]ø±. øÏHÓïs¡ ø±y˚TX¯«] (6525600) (6525600) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) yÓ÷Væ≤ì(70 m+m+) (2517575) u≤VüQã* 2 yÓ÷Væ≤ì(35m+m+) (2517575) nMT ‘·TMT Áù|yÓ÷Hêà<ëìøÏ eTs√ u≤*ø£ ã* lø±+‹ (6641030) πøX¯e ôV’≤<äsêu≤<é: l yÓ+ø£fÒX¯«s¡ (2565566) sês¡+&√jYT y˚&ÉTø£ #·÷<ë›+. #êHêïfi¯¢ ‘·sê«‘· Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |üs¡´{ÏdüTÔqï u≤\ø£�wüí ‘·q sê»ø°j·T uÛÑ$‘·e´+ >∑T]+∫ á Á|üø£≥q #˚XÊs¡T.. >∑T&çyê&É qT+∫ >±˙ #˚j·T˝Ò<äqï nø£ÿdüT‘√ . <Ûëq+. <äeTTà+fÒ ìs¡÷|æ+#ê* ø±˙ es¡≈£L s¡»˙ø±+‘Y düŒ+~+#·˝Ò<äT. á MkÕ ô|+|ü⁄˝À ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ ø=ìï $TqVü‰sTT+|ü⁄\T Ç∫Ã+~.. q&Ée&çø£ì m+‘√ Á|üuÛ≤$‘·+ n+<äTø√dü+ ‘·qøÏ MT eT<䛑·T m+‘√ nedüs¡+ nì MTsê nyÓT]ø±˝Àì n]CÀHê j·T÷ìe]‡{°˝À ñ+fÒ.Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ qT+∫ b˛{° #˚j·TeTì bÕغ Ä<˚•ùdÔ. ∫e]øÏ Ç+{À¢øÏ #=s¡ã&ç u…~]+|ü⁄\T.. ø±˙ >∑‘· ø=H˚ïfi¯¢ $<ë´s¡Tú\≈£î ne>±Vü≤q Á|üdüTÔ‘·+ nìï ø±s¡´Áø£e÷\≈£î qT+∫ n+‘·sê®rj·T ◊{° e÷¬sÿ{À¢ $<ë´s¡Tú\qT ñ+&Ü\ì ◊{° Ä<ÛësY ‘·|üŒìdü].. ãj·T{ÏøÏ edüTÔqï $<ë´s¡Tú\≈£î u≤´&é q÷´dt. Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À u≤\j·T´ô|’ e´‹πsø£‘· Á|üã\T‘√+<äì. \øÏåà (2517034) eTs¡‘·ø£eTDÏ Áù|yÓ÷Hêà<ëìøÏ ‘Ó\+>±D˝À eTs√ u≤*ø£ ã˝…’b˛sTT+~. eTq Á|üC≤kÕ«e÷´ìøÏ yÓHÓïeTTø£>± Á>∑Vü≤+ ø£+fÒ eTT+<äT>± bÕ¢HÓ{Ÿ`10 nH˚ @$T{Ï? nì s¡»˙ n_Ûe÷qT\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ]f…Æ˝Ÿ qT ms¡>± y˚düTÔHêïsTT. ‘êC≤>± bÕHé ø±s¡T¶ yÓ∫Ã+#˚ neø±X¯+ ø£qã&É≥+ ˝Ò<äT. yês¡+ Á>±&ÉT´j˚T≥T¢ Á|üdüTÔ‘· ◊{° Ç+&ÉÁd”ºøÏ ‘·–q $<ä+>± n<ÛësY düØ«ôddt {≤´uŸ øÏ+<ä yÓ]ô|ò’ Ä<ÛësY HÓ+ãs¡T ‘·|üŒìdü]>± ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘‡ Á<ÛäTMø£]+#ê* ø±ã{Ϻ <äs¡÷ ¬øØsY˝À dü¬ø‡dt ø±yê\+fÒ. Ä<ÛësY j·÷øϺyé nyê«\+fÒ ]+>¥ dü÷º&Ó+{Ÿ‡ ‘·eT Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ |üP]Ô#˚düTÔHêïs¡T. Á_{Ïwt q\ $wüj·T+˝À uÛ≤s¡‘Y ôd’‘·+ Á|ü|ü+#·<˚XÊ\≈£î Á|üuÛÑT‘·« H√{Ï|òæπøwüHé Á|üø±s¡+ @&Ü~øÏ nyÓT]ø± |üs¡´≥q˝À ñqï yÓ÷B k˛eTyês¡+ nø£ÿ&ç ø=\+_j·÷ rs¡+˝À Ä~yês¡+ á |òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+<äì n<˚kÕúsTT˝À B≥T>± ã<äT*yê«\ì ìs¡ísTT+ es¡≈£î Ç#˚à |üsê´≥ø£ MkÕ\≈£î eTT+<ädüTÔ ñqï uÛ≤s¡rj·TT\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. uÛ≤>∑yÓTÆq uÛ≤s¡‘· dü+‹‹ XÊÁdüÔy˚‘·Ô. b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ Ç#êÃs¡T.n‘·Ô>±]ì f…Ás¡sY MT<ä qT+∫ ãj·T≥≈£î n|ü⁄Œ&˚ $yê<ë\T HÓ\ø=+≥T _ôdÿ{Ÿ ‘·j·÷Ø<ë] Á_{≤ìj·÷ bÕ´sê#·T{Ÿ ôV≤sTTsY ÄsTT˝Ÿ. kÂs¡ e´edüú #·T≥÷º |ü]ÁuÛÑ$Tk˛Ôqï . Á|üdüTÔ‘·+ ø=‘·Ô kÕºø˘ qT y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY es¡DY u…ÁØ z{Ÿ‡ n+≥THêïsTT.ø£<ë* #Ó+~q |üã“‹ kÕ«‹(17) dæ~›ù|≥˝Àì z Áô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\˝À Ç+≥sY M e÷´ø˘‡`2 eTs¡‘·ø£eTDÏ l\ø°Îqs¡dæ+Vü≤($Tì)(104@]j·÷) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) u≤˝≤J Á&Ó’$Hé (w”˝≤q>∑sY) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) ~«rj·T dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘√+~. n<äq|ü⁄ dæÿ˝Ÿ‡. ¬sdü÷ÿ´ Á|üø£{Ï+∫+~. . Ç|üŒ{Ïπø ñ+<äì uÛ≤$düTÔqï bÕ¢HÓ{Ÿ`9 uÛ≤wü ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡ì. s¡»˙ì Ä]úø£ H˚s¡>±&ÉT nq&É+ Çyêfi¯ ø=©õj·T+øÏ z ˝ÒK sêXÊs¡T. <ëìøÏ ~>∑Teq e#˚à ôd≈£L´]{° #Óø˘ ø√&éqT n~Ûø±s¡T\T >∑‘·+˝À $esê\T. Ä<ÛësY qyÓ÷<äT πø+Á<ë\T n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+ Ä<ÛësY qyÓ÷<äT πø+Á<ëìï düÁ|ü+~+#·+&ç. q÷´õ˝≤+&é 306 &Ü\s¡¢≈£î ô|+#˚dæ+~. Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ n<Ûä´j·THê\T ≈£L&Ü Áô|òwt ìøÏ j·T÷◊&û@◊ yÓuŸôd’{Ÿ˝ÀøÏ yÓ[¢ ôVAyéT ù|CŸ˝Àì y˚j·T&É+ eTs¡∫b˛ø£+&ç. düTÁãeTD´kÕ«$T Äs√|üD\ô|’ Ç|üŒ{Ï ôd+{ÏyÓT+{Ÿ‡ì. dübò˛˝≤ \T #˚ùd $<Ûä+>± q>∑<äT &çkÂÿ+≥¢ HêïsTT. u…+#Y ìã+<Ûäq rdüTø=∫Ã+~. yÓ+ø£fÒX¯«s¡ (2565566) lsêeTT&ç+≥ lø£èwüßí&ÉT \ø°åàø±+‘Y (2517034) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) Áù|$TdüTÔHêïqì. n+<äTπø Äj·Tq eT∞¢ nø£ÿ&É qT+∫ b˛{° #˚j·÷\ì ô|’>± ñqï ]f…Æ\s¡¢˝À Bìô|’ ne >∑&ÜìøÏ ø=ìï ø±«s¡ºs¡¢ düeTj·T+ dü+düú\qT ø√s¡T‘·THêïsTT. eTs√ 30eT+~øÏ ô|’>± >∑\¢+‘·T MkÕ |ò”E\ ô|+|ü⁄. yê&É≥+˝À düTcÕà dü«sêCŸ eTT+<äT+{≤s¡ì øÏ‘ê_#êÃs¡T. bÕغ\øÏ nr‘·+>± ù|s=+~q Hêj·T≈£î\H˚ Ä<äs¡Ù+>± ≈£îe÷sY ø=©õj·T+ düuÛÑT´\øÏ sêdæq ˝ÒK˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·qT e#˚à mìïø£˝À¢ Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ eTTì–b˛sTTq≥T¢ k˛wü˝ŸMT&çj·÷˝À z M&çjÓ÷ yÓ’s¡˝Ÿ ne⁄‘√+~. øÏ¢ø˘ #˚dæq ‘·sê«‘· ø=‘·Ô ù|CŸ qyÓ÷<äT πø+Á<ä+˝ÀH˚ kÕ<Ûä´+. ÇÁC≤sTT˝Ÿ.. ø£q÷®´eTsY ø£+ô|˙\T eTs¡¢ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü<äì eTs√yÓ’|ü⁄ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ‘·qT mø£ÿ&É qT+∫ nsTTHê b˛{° #˚kÕÔqì düŒwüº+ yÓ\¢&ç+#ês¡T. M˝…’‘˚ s¡»˙ì #˚düTÔHêï&ÉT. ˇø£yÓ’|ü⁄ uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ H˚‘·\T s¡»˙ì ÄÁø√X¯+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q qπsXŸ Äs¡à˝À M e÷´ø˘‡`3 &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) düTø£q´ (>√bÕ\|ü≥ï+)(2520994) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) u≤˝≤J Ád”ÿHé 2 &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) |üì#˚düTÔHêï&ÉT.. &Ûç©¢˝À ≈£Ls¡TÃì ø±yÓT+≥T¢ uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø£*– e⁄+&É≥+ >=|üŒ $wüj·T+ nì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« kÕe÷õø£ e#êÃsTT. n+≥÷ kÕ«$Tì ì+~düTÔHêïs¡T. ◊sê¢+&é. á dü+<äs¡“¤+>± n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Ä˝À#·q*ï. ô|<ä› ô|<ä› >√\T #˚dæ. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± Ç+{Ïì ‘·eT ù|s¡T MT<ä ø=q&ÜìøÏ ]f…Æ\s¡T¢ mes¡÷ eTT+<äT nHêïs¡T. Á|üdüTÔ ‘·+ ø£+ô|˙\T ‘·eT ã&Ó®{Ÿ \qT ≥THêïj·Tì |ü\Te⁄s¡T uÛÑÁ<ä‘ê |ü<∏äø±\≈£î Ä<ÛësYqT ‘·|üŒ eT]+‘· ø£]ƒ‘·qs¡+ #˚düTÔ Hêïs¡T. kÕ«‹ ©˝≤eTVü≤˝Ÿ (2562480) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) k»q´ (>√bÕ\|ü≥ï+)(2520994) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) u≤˝≤J Ád”ÿHé 3 &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) Ç+{ÏøÏ düMT|ü+˝À ìyêdü+ ñ+&˚ qπsXŸ.25 qyÓ÷<äT πø+Á<ä+˝À ˝À $»j·Te+‘·+ ø±e&É+ ø£wüº‘·s¡eTì |ü\Te⁄s¡T $X‚¢wü≈£î\T ‘·eT ø√sY düu…®{Ÿ \˝À |ü]|üPs¡í C≤„q+.. Ç+‘· øÏ¢wüºyÓTÆq Á|üÁøÏj·T˝Àq÷ n+<ä] s¡÷|üø£\Œq˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#˚ sêÁwüº|ü‹ ø±sê´\j·T+ ‘êC≤ |ü]XÀ´ <äq˝À yÓ\T>∑T#·÷dæ+~. eTTK´+>± Ä]úø£ ìj·T$T+#·T≈£îH˚ Á|üÁøÏj·T˝À #ê˝≤ e÷s¡TŒ\T dü+düú\T ø√s¡T≈£î+ ˝≤yê<˚M\T. ÄÁùdº*j·÷. á ¬s+&ÉT b˛sê{≤\T ‘·q ‘·s¡TD+˝À n+<äs¡+ ˇø£ÿ ‘ê{Ïô|’øÏ sêyê*‡q nedüs¡+ e⁄+~. bÕHé nqTdü+ qyÓ÷<äT πø+Á<ëìøÏ yÓ[¢ Ä<ÛësY n|t&˚{Ÿ bòÕyéTqT . mH√ï øÏ¢wüºyÓTÆq dü+<äsêƒù˝À¢ eTq n+‘·T ∫ø£ÿì bÕ¢HÓ{Ÿ`10 nH˚ Á>∑Vü≤+ M&çjÓ÷\ s¡÷|ü+˝À ôV≤#·Ã]ø£\T. u≤\j·T´ Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ qT+∫ b˛{° #˚j·T&Éì. @&Ü~øÏ ô|’>±. ø±>± Á|üe÷<ëìøÏ eTT+<äT uÀ{Ÿ ˇø£ uÛ≤>∑+ ˙{Ï˝À dæ+~. Ä{Ày˚TwüHé ôd’‘·+ ÁbÕC…ø˘º ‘√ Ä<ÛësYqT nqTdü+<Ûëq+ #˚dü÷Ô eT+∫ nø±&É$Tø˘ ]ø±s¡T¶. ‘·qT nø£ÿ&É Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ |üP]Ô $esê\T ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~.. Á|üdüTÔ‘·+ Áô|wt @<Ó’Hê f…ø±ï\J ˝Ò<ë e]ºø£˝Ÿ ô|’ dü+|üPs¡í C≤„q+ ñqï Áô|òwt ≥THêïs¡T. nj·÷´s¡T. $wüj·÷ìï XÊs¡<ä (2564796) ≥uŸ˝…’{Ÿ (Væ≤+B) >±Eyêø£ @]j·÷ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ (sêeTø£èwüí) sês¡+&√jYT y˚&ÉTø£ #·÷<ë›+.f…ø˘ &çÁ^ ôVA\¶sY‡ n‘·´+‘· ø£]ƒqyÓTÆq düyêfi¯¢qT m<äTs√ÿ Á>±&ÉT´j˚T≥¢qT ø£+ô|˙\T ø√s¡T≈£î+≥THêï j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. yÓT˝À&ç (2565994) u≤VüQã* 2 X¯¯+ø£s¡ &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) dü+>∑+ (2747150) ≥uŸ˝…’{Ÿ (Væ≤+B) |üü]ÔkÕsTT (324333) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) n&=¶∫Ãq kÕ«‹ neTàeTà j·÷<äe«ô|’ <ë&ç #˚XÊ&ÉT. ◊<˚fi¯¢ es¡≈£î Ç#˚à $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹‘·« XÊK. nø£ÿ&É ñqï ∫qï uÀ≥T¢ eTs√ ô|<ä› uÀ≥T ∫+~. Á|ü|ü+#·+˝Àì @ eT÷\ qT+#Ó’Hê uÛ≤s¡rj·TT\T düeTdü´˝À¢ düMT|ü+˝Àì ø√kÕÔ rs¡+˝À á Á|üe÷<ä+ #√≥T#˚düT≈£î+~.. Ä<ÛësY HÓ+ dæÿ˝Ÿ‡ ñqï Áô|òwüs¡¢øÏ n|üŒ{À¢ ñ<√´>±\T Ä|òüsY ã\>±\ &Ó*eØ ôw&É÷´\ô|’ ãs¡T ñqï|üŒ{Ïø° es¡Tdü>± eT÷&˚fi¯¢ #˚ùdyêfi¯¢eTì e÷<ë |üPsY≈£î #Ó+~q zmdt◊ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü&É+ ≈£L&Ü bÕ≥T $ìjÓ÷–+#·ø£b˛‘˚ eTqT>∑&É (Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û) ø£q‡˝…º+>¥ m+&û nì˝Ÿ j·÷$Tì #ÓbÕŒs¡T. Bì ø√dü+ s¡÷. j·T÷πø <˚X¯düTÔ\≈£î e÷Á‘·y˚T @&Ü~bÕ≥T Ç#˚à q÷´õ˝≤+&é. n+fÒ Á|üdüTÔ‘·+ á ‘Ó*|æ+~. nø£ÿ&É ‘Ó\T>∑T<˚X¯+˝Àì ø±≈£î+&Ü. ‘·qqT ô|[¢ #˚düTø√yê\+≥÷ z j·TTe≈£î&ç |ü<˚ |ü<˚ >√≈££î˝Ÿ (2562482) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) nqï|üPs¡í (ø££Ls¡àqïbÕ˝…+) (2587445) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T]#˚j·T&É+. HÓ’|ü⁄D≤´\T ñ+&É≥+ MT Ä<ÛësY eTqT>∑&É˝À ñ+<√? ˝Ò<√ ‘Ó\TdüTø√&Ü #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+~. 50 XÊ‘·+ es¡≈£î ô|+∫+~. C≤‹ |ü⁄s√>∑eTHêìï e÷πsÃùd Á|üdüTÔ‘· bÕ¢HÓ{Ÿ`10 ø±e#·Ãì á |ü]XÀ<Ûäq˝À @$T{Ï? nì s¡»˙ bòÕ´Hé‡ Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. Ç~ ñ‘·Œ‹Ô ø=s¡ Á>∑÷|t. Ç˝≤ #˚dæq ‘·sê«‘· Á^Hé {Ïø˘ Á|üdüTÔ‘· MTs¡T Ç∫Ãq $esê\qT b˛*à #·÷kÕÔs¡T. qπsXŸ Ç+{Ï ãj·T{ÏøÏ e∫à >=&Ée |ü&ܶs¡T. kÕ«$T nqT∫‘·+>± e÷{≤¢&É≥+ @$T{Ï? nì n_Ûe÷qT\T n_Ûe]?+∫eT ÄyÓT. j·T÷πø. qT+∫H˚ b˛{° #˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. Ç~ ø=‘·Ô #˚dæ. πøe\+ ˇø£ÿ &çÁ^‘√H˚ ◊{° ¬øØsY d”mdtá.f…ø˘ $<ë´s¡Tú\≈£î ◊{° Ç+&ÉÁd”º˝À e÷sYÿ eùdÔ MT Ä<ÛësY eTqT>∑&É˝À ñqïfÒ¢. ø=+‘·eT+~ ôVA˝Ÿ ùd\sY‡. ÁfÒ&ç+>¥ »s¡T|ü&Ü ø√s¡T‘·THêïsTT. ø√&É\Tô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT e÷]®q¢qT ø±bÕ&Ü\+≥÷ Bs¡Èø±*ø£+>± Jmd”º kÕqT≈£L\ ‘·eT e÷]®q¢qT ø±bÕ&Ü\+≥÷ á qT+∫ ]f…Æ\s¡T¢ uÛÑs√kÕ ÇdüTÔHêïsTT. düTs¡øÏå‘·+>± s¡øÏå+#ês¡T. eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. uÀ{Ÿ eTTì– 9eT+~ eT�‹ uÛ≤s¡‘Y MkÕ\ düTcÕàô|’ Á|ü<Ûëì Á|üX¯+dü\ es¡¸+ 30eT+~øÏ ô|’>± >∑\¢+‘·T u§>={≤: ø=\+_j·÷˝À $cÕ<ä+ #√≥T#˚düT≈£î+~. á $\Te\T.. eTs√yÓ’|ü⁄ ìdü] #˚XÊs¡T. ◊{° Áu≤+#·T\qT m+|æø£#˚düT≈£îH˚ $<ë´s¡Tú˝À¢ ≈£L&Ü $ìjÓ÷–+#·ø£ b˛sTTHê ÁøÏj·÷s¡Væ≤‘·+ ne⁄‘·T+~.. ÄÁùdº*j·÷. s¡»˙ $wüj·T+˝À kÕ«$T nqT∫‘·yÓTÆq ã\|ü]Ãq 17 bÕغ\ eT<äΔ‘·T ø√s¡T‘·÷ düà �‘·T\ì >∑Ts¡TÔ#˚düT≈£îHêïs¡T MTsê ≈£îe÷sY. e÷]®q¢ô|’ Á|üdüTÔ u≤\j·T´. Á|üdüTÔ‘·+ kÕ|òtº y˚sY Ä|ü¸HéqT øÏ¢ø˘ #˚j·T+&ç. j·T÷@á <˚X¯düTÔ\≈£î $$<Ûä πø≥–Ø˝À¢ |ò”E ô|+|ü⁄ yêwæ+>∑ºHé: uÛ≤s¡‘· $<˚XÊ+>∑eT+Á‹ düTcÕà dü«sêCŸô|’ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ qπs+Á<äyÓ÷B Á|üX¯+dü\ es¡¸+ ≈£î]|æ+#ês¡T.f…ø˘ &çÁ^‘√ bÕ≥T πø+Á<ä+. ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘‡‘√ q|ü⁄Œ&ÉT. ‘ê‘êÿ*ø£ ñ<√´>∑ ô|]–+~. |üÁ‹ø± Á|üø£≥q\T. ‘·eT n_Ûe÷q V”≤s√ì me¬s’Hê Á|ü‘·´ø£å+>±H√. Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ Áoø£q´ (2720709) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) qs¡dæ+Vü≤ (2520974) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) nqø±|ü*¢ Áo sêeT &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) Ç+{À¢øÏ #=s¡ã&ç ÄyÓT‘√ <äTs¡TdüT>± Á|üe]Ô+#ê&ÉT. Á<ÛäTMø£]kÕÔs¡T.. eTs√yÓ’|ü⁄ n<˚ s¡»˙ø±+‘Y n_Ûe÷qT\≈£î düTÁãeTD´ kÕ«$T e÷≥\T düeTs¡+‘√bÕ≥T ≈£î˝≤ìøÏ e´‹πsø£+>± »]–q b˛sê≥˝À¢ ø=©õj·T+˝À >ös¡edüuÛÑT´˝…’q MT≈£î #·]Á‘· dü �wæº+#˚ Ä<Ûësê\T \_Û+#êj·Tì. n+<äT˝À Ä<ÛësY HÓ+ãs¡T m+≥sY <ë«sê Ç~ ≈£î<äs¡<äT.. á|” m|òtz ˝≤+{Ï @ Ç‘·s¡ ˝≤yê<˚M\≈£î |üP]Ô#˚dæq ‘·sê«‘· eTs√kÕ] ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘‡qT yê*‡ edüTÔ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. B+‘√ Áf…Æì+>¥ ≈£î ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. sêÁwüº|ü‹ mìïø£qT n‹ øÏ¢wüºyÓTÆq Á|üÁøÏj·T>± sêC≤´+>∑y˚T eTq*ï eTT+<äT≈£î q&ç|æ+∫+~. Ç˝≤ πøe\+ Áô|òwt Ç+»˙]+>¥ Á>±&ÉT´j˚T≥¢qT ìj·T$T+#·T≈£îH˚$.. ]f…Æ\s¡¢≈£î >∑+<äs¡>√fi¯ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì ìøÏ mes¡÷ eTT+<äT≈£î sêe&É+ ˝Ò<äì \T nsTT‘˚ ‘·eT kÕºø˘‡ qT ø=qT>√ mìïø£˝À¢ ø£�cÕí õ˝≤¢ qT+∫ b˛{° #˚j·÷\ì Äj·Tq nqT≈£î+≥THêï&ÉH˚ Ç+{Ïì ‘·q ù|s¡T MT<ä ]õÁdüºsY Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ b˛{° #˚j·TuÀe&É+ ˝Ò<äì n‘·ÔqT f…Ás¡dt MT<ä qT+∫ ‘√ùddæ+~. #˚XÊsTT. n+‘ê dü<äT›eTD ]f…Æ˝Ÿ dü+düú\T. ˇø£y˚fi¯ y˚πs ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ b˛{° #˚j·TeTì #Ó|æŒHê. Ç+{À¢ bòÕ´Hé≈£î ñ] y˚düTø=ì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+~. s¡»˙ø±+‘Y Ä]úø£+>± @yÓTÆHê neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&ç H=#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. Jmd”ºøÏ eTT+<äT≈£î ø=‘·Ô kÕºø˘‡ |ü]Vü‰sê\ô|’ ø±¢]{° Çyê«\ì n+‘·s¡Z‘· $uÒ<Ûë\T e+{Ï ø±s¡D≤\ #˚‘· á Á|ü#ês¡+ eTTeTàs¡+ ≈£L&Ü ø£ìø£s¡+ ˝Ò≈£î+&Ü ø√&É\T ne⁄‘√+~. $$<Ûä m+ÄØŒ u≤\j·T´ b˛{° #˚ùd neø±X¯+ ñ+<äì sê»ø°j·T esêZ\T ‘√ùddæ+~. ø£eT÷´ìπøwüHé düeTj·÷ìï ‘·–Z+#·&É+. $T˙ yÓ÷Væ≤ì sês¡+&√jYT y˚&ÉTø£ #·÷<ë›+. düeTT∫‘· ñ+&É≥+ ˝Ò<äì >∑T]Ô+#êsTT.. dæ~›ù|≥ ns¡“Hé eT+&É\+ mHê‡Hé|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ M e÷´ø˘‡`1 &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) l\ø°Îqs¡dæ+Vü≤ (104@]j·÷) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) $X‚wt ne+‹ø£.$XÊK|ü≥ï+ ˆ eT+>∑fi¯yês¡+ ˆ 27 pHé 2017 dü+#·\q yêsêÔ|üÁ‹ø£ ©&ÉsY 7 Ä<ÛësY $wüj·T+˝À ‘·sê«‘· eT÷&ÉT HÓ\\ ø±\+ qT+∫ Äs¡T HÓ\\ ø±\+ e´e~Û˝À Áf…Æì+>¥ Ç∫Ã. {°yéT‘√ bÕ≥T.. ]\j·THé‡ ]f…Æ˝Ÿ. Ä<ÛësY qyÓ÷<äT πø+Á<ä+˝Àì Væ≤‘·uÛÀ~düTÔHêïs¡T.5 $T*j·THé n+X¯yÓTÆqï|üŒ{Ïø°. &ûe÷sYº.. dü‘·´+ &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) ldüü‘·´ (222335) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) X¯s¡‘Y (2747151) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) eTÚs¡´ &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) kÕ«‹ neTàeTà. {≤{≤ &É+ ≈£L&Ü Äù|XÊsTT. >∑‘· eT÷&˚fi¯ó¢>± u≤´+≈£î U≤‘ê. düVü‰j·Tø£ #·s¡´\qT #˚|ü{Ϻ u≤~Û‘·T\qT nø£ÿ&É qT+∫ ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. ¬øq&Ü.! eTT+u…’: ÁbÕC…≈£îº\˝ÀøÏ πø{≤sTT+#˚$. ø√\TŒ‘·T+<äì j·T÷◊&û@◊ düVü‰j·T Ç˝≤ sêø£b˛‘˚ nedüs¡yÓTÆq |üÁ‘ê\‘√ düMT|ü+˝À $»j·Te+‘·+>± . m+|”ô|’ s¡»˙ bòÕ´Hé‡ eT+&çbÕ≥T! ø=©õj·T+≈£î MTsê ≈£îe÷sY ˝ÒK #ÓHÓ’ï: &Ûç©¢: rdüT≈£îì Á|üC≤Á|ü‹ì~Û>± Á|ükÕúHêìï kÂs¡ e´edüú˝À eTs√ Á>∑Vyêwæü≤++>∑ºHÄqyêfi¯ ófl uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ m+|” düTÁãeTD´ kÕ«$Tô|’ ô|ò’sY Á|ü‹|üøå±\ ≈£L≥$T ‘·s¡|ü⁄q ø=qkÕ–+#êqT. nsTT‘˚ uÀ{Ÿ˝À m˝≤+{Ï ˝…’|òt C≤¬ø≥T¢ ˝Òeì. ? \ø£å´+>± #˚düT≈£îì #˚düTÔqï yê´K´\ |ü≥¢ s¡»˙ bòÕ´Hé‡ ≈£îe÷sY ‘·qì sêÁwüº|ü‹ nuÛÑ´]ú>± ˇø£ÿ‘ê{Ïô|’øÏ sêe&É+ >∑eTì+#êqTµµ nì >∑‘· n+fÒ ne⁄qH˚ n+≥THêïs¡T XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T. <ë&çøÏ |üüs¡y˚TX¯«] (2558186) n+<Ûä>±&ÉT.CÒ|”˝ÀøÏ #˚s¡TÃø√yê\H˚~ yê] ÄX¯ nì.f…ø˘ |ü{≤º\‘√ ø±˝ÒJ\ qT+∫ Á|üdüTÔ‘·+ |ü]dæú‘·T\ìï e÷]b˛j·÷j·Tì. ø£q÷®´eTsY kÕ>∑T‘·Tqï Á|ü#ês¡+ô|’ düŒ+~+#ês¡T myÓTà˝Ò´ u≤\ø£�wüí. kÕúì≈£î\T u≤*ø£ ‘·+Á&ç sê»X‚KsY¬s&ç¶øÏ ôd˝Ÿbò˛Hé <ë«sê ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.. ‘·qT e#˚à mìïø£˝À¢ mø£ÿ&É qT+∫ b˛{° #˚j·÷\H˚ n+X¯+ sêj·÷\ì n‘·ÔqT y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T] #˚düTÔqï|üŒ{Ïø°. _Ûqï‘·«+˝À @ø£‘·«+ ø£*–q é: ne⁄‘·THêïs¡T dü÷|üsY kÕºsY s¡»˙ø±+‘Y bòÕ´Hé‡. >∑‘· ø=ìï sêÁwüº|ü‹ nuÛÑ´]ú>± mìïø£\ ã]˝À eTq düe÷»+˝À $\Te\ ø√düy˚T ‘·«s¡˝ÀH˚ eTq kÂs¡ e´edüú˝ÀøÏ s√E\T>± düTÁãeTD´ kÕ«$T |ü<˚ |ü<˚ s¡»˙ø±+‘Y qT ì*∫q ˝Àø˘ düuÛÑ e÷J d”Œø£sY MTsê |üì#˚j·÷*‡ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT Á|ürˇø£ÿs¡÷ eTs√ Á>∑Vü≤+ e∫à #˚s¡uÀ‘√+<ë. z ≥÷]dtº uÀ{Ÿ eTTì– <Óã“≈£î <Óã“ q÷´&Ûç©¢: ÇsêHé. nqTø√e&É+ ˝Ò<äì MT&çj·÷˝À Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î <Óã“≈£î <Óã“ düe÷<Ûëq+ 100 &Ü\s¡¢ |ò”EqT 153 &Ü\s¡¢≈£î ô|+∫+~. Á|ü‘˚´øÏ+∫ ã+<ÛäT‘ê«ìï eTs¡e&Éy˚T u≤\j·T´ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ yÓ’|ü⁄ #·÷&Éø£b˛e&É+. e÷{≤¢&ÉT‘·÷. 1990 eT<Ûä´˝À ◊{° ã÷yéT ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ ‘·eT u…+#Y ã˝≤ìï ‘·–Z+#˚düT≈£î+≥T HêïsTT. uÛ≤s¡‘Y qT dü+<ä]Ù+#˚ n+fÒ uÛ≤s¡‘· ø£¬s˙‡ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ 6450 >± ñ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ø=‘·Ô kÕºø˘‡qT ø=qT HêïsTT. ¬øq&Ü. 17 Á|ü<Ûëq bÕغ\T ‘·qì ‘·eT ø√dü+ ‘·q‘√ düVü‰ m+<äs√ Hêj·T≈£î\T Ä eTq kÂs¡ e´edüú u≤Vü≤´ e\j·T+˝À k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷˝À b˛düTº\T. á n+X¯+ô|’ m≥ºπø\≈£L düŒ+~+#ês¡T ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. e#˚à <ës¡TD+>± Á|üe]Ô+∫+~. yê]ì ‘·eT ñ<√´>±\T e#˚à neø±X¯eTT+&É<äT. Ç{≤Vt≤: ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À ÄdæÔ ø√dü+ z ø√&É\T <ëwæºø±ìøÏ ˇ&ç>∑{Ϻ+~. ø=‘·Ô kÕºø˘qT ø=q&É+ ˝Ò<äT! |ü≥Tºã&ÉT‘·THêïsTT. Ä~‘ê´ _sê¢ ]f…Æ˝Ÿ ‘·+ »s¡T>∑T‘·Tqï á $yê<ä+ ø£q÷®´ \s¡T¢ ôd’‘·+ ø£q÷®´eTsY ø£+ô|˙\T ‘·≈£î <ë]rdüTÔ+<äì u…Øï #ÓbÕŒs¡T. s¡»˙ n_Ûe÷qT\T ôV≤#·Ã]ø£\T #˚düTÔ+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. 4. ÁbòÕHé‡. ø±˙ #˚k˛Ô+~. #·{≤º\ ˇø£{Ï <ë– ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+<äì ÄÁ>∑Vü‰y˚XÊ\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T s¡»˙ø±+‘Y n_Ûe÷qT\T. ªá s√E˝À¢ k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷ X¯øÏÔe+‘·+ ‘·«]‘·>∑‹q Á|üe÷<ä+ »]–q #√≥T≈£î #˚s¡T≈£îì 100eT+~øÏ ô|’>± ≈£L&Ü Çk˛Ô+~. k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷qT Á|üuÛ≤ee+‘·+>± ‘=$Tà~ eT+~ eT�‹ #Ó+<ä>±. s¡+>∑+˝À n‹ô|<ä› dü+düú\T>± |òüP´#·sY πs≥¢ô|’ ˇπø $<ÛäyÓTÆq Ábı&Éø˘º neTà ≈£î sêe&É+ ˝Ò<äì ø£+ô|˙\T ]f…Æ\s¡T¢ e<ä› ø=ìï s√E\ es¡≈£î Á>∑÷|t. ø£q÷®´eTsY ø£+ô|˙ ø£q÷®´eTsY ø£+ô|˙\≈£î. ÄyÓT n~ÛcÕºq ìs¡íj·T+ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+<äì u≤\ø£�wüí nHêïs¡T. kÕ«$Tô|’ Ç˝≤ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ns¡TD (ô|<ä>∑+{≤´&É) &çCÒ (<äTyê«&É »>∑Hêï<∏ä+) bÕ\Œ&É≥+‘√ nee÷q+ uÛÑ]+#·˝Òø£ ã\eqàs¡D≤ìøÏ bÕ\Œ&ç+~.. yÓTT‘êÔìøÏ ªµe\dü bÕ\q qT+∫ <˚XÊìï $eTTøÏÔ #˚dæq kÕ«‘·+Á‘·´ ø=©õj·T+ düuÛÑT´\øÏ $»„|æÔ #˚XÊsêyÓT.. uÀ{Ÿ˝À yÓTT‘·Ô+ 150 eT+~ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ñHêïs¡T.. ø£]ƒq‘·s¡yÓTÆq ìã+<Ûä uÛ≤s¡‘Y Ç|üŒ{Ïπø |ò”E\T ô|+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. düTcÕà dü«sêCŸ eT+∫ ñ<ëVü‰s¡D>± ì*#ês¡Tµ yÓT&Ó*¢Hé ≈£î 45 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ‘·÷s¡TŒ>± ñqï >∑T{≤ô| $<ÛäT\ô|’ e#˚à yê]ô|’ ≈£L&Ü á |ò”E ô|+|ü⁄qT MkÕ\ô|’ ≈£L&Ü 120 &Ü\s¡T¢>± ñqï |ò”EqT 248 &Ü\s¡¢≈£î e÷Á‘·y˚T ô|+#·T‘·Tqï≥Tº nHêïs¡T. @yÓTÆHê n+fÒ ndü‡\T düVæ≤+#·˝Òì yês¡T kÕ«$T e÷≥\‘√ ‘·q n<ä �wüº+>± uÛ≤$düTÔHêïqT. |üs√ø£å+>±H√ ‘·q e+‘·T bÕÁ‘· e⁄+&É≥eTH˚~ n~Ûø±s¡+ ≈£L&Ü e⁄+~. n~ÛcÕºq+ ˇ|ü⁄Œø√ø£b˛e&É+‘√ á |òüT≥q≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ Ç{≤Vt≤ b˛©düT\T Äs√|ædüTÔHêïsTT. H˚qT ≈£L&Ü k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷‘√ ø£HÓø˘º nsTT ñ+{≤qT. f…øÏïø£˝Ÿ dæÿ˝Ÿ‡ ˝Òì .. ÁfÒ&ç+>¥ »s¡T|ü&É+˝À qT ø=q&ÜìøÏ. ˇø£y˚fi¯ dü]b˛‘˚ Ä<ÛësY j·÷øϺyé ne⁄‘·T+~. uÀ≥T ◊<äT ì$TcÕ\ e´e~Û˝ÀH˚ eTTì–b˛sTT+<äì ÁbÕD≤\‘√ ãj·T≥|ü&ɶ z ≥÷]dtº ‘·s¡yÓTÆq ìã+<Ûäq\T rdüTø=dü÷Ô uÛ≤s¡rj·TT\≈£î cÕøÏdüTÔHêïsTT. <∏ëjYT ˝≤+&é <˚X¯düTÔ\T ñ<√´>∑ MkÕ\≈£î 300 &Ü\s¡¢≈£î ã<äT\T Çø£qT+∫ ªn~ÛcÕºq+ #Ó|æŒ+~ #˚kÕÔµ Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+: ‘Ó*bÕ&ÉT. ÄHé˝…’Hé ˝Ò<ë b˛dtº ÁbÕ+‘·+˝À ôdŒwü˝…’CÒwüHé ø=‘·Ô eT+Á‘ê\T>± $X‚¢wü≈£î\T ø£+ô|˙\T m+Á{°˝…e˝Ÿ ñ<√´>±˝À¢ ø√‘· ô|&ÉT‘·THêïsTT.. ø=\+_j·THé yÓÿe÷ìø£ <äfi¯+ ôV≤*ø±|üºs¡¢ <ë«sê e+{Ï <˚XÊ\T Ç{°e\ MkÕ\ $wüj·T+˝À ø£]ƒq MkÕ\≈£î 19736 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#ê*‡q &Ü\s¡¢ qT+∫ 741 &Ü\s¡¢≈£î ô|+#·T‘·Tqï≥Tº <Í‘·´s¡+>±ìøÏ ÄyÓT e÷˙Mj·T ø√D≤ìï Ç#êÃs¡ì yÓ÷B Á|üX¯+dæ+#ês¡T. zô|Hé ne⁄‘·T+~.

uÛ≤s¡‘· »≥Tº˝À ôd+#·Ø #˚dæq 81. ø£˙dü+ ô|ò’q*dtº bıõwüHé ≈£î ≈£L&Ü nXÀø˘ >∑»|ü‹ sêEøÏ »qà~q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T... ø±˙ á eT<Ûä´ k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷ $düÔ �‘·+ #ÓãT‘·÷ $#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡D+>± ‘·q uÛ≤>∑+>± yÓTT<ä≥ \+&ÉHé ˝À #·ø£ÿs¡T¢ ø={Ϻq áyÓT. nsTT‘˚ neTà&ÉT ø±˝ÒJ˝À #˚s¡ø£ eTTqTù| dæìe÷ #ÓãT‘·TqïfÒ¢... ¬ø]j·TsY n~]+~. ñ<äj·T+ qT+∫ bÕøÏkÕúHé .. VUDA Layout. edüT+<Ûäs¡>± <ëìøÏ eTkÕ˝≤ n~› eTH√fi¯ófl ÁøÏj˚T{Ÿ #˚ùd k˛ºØ yÓfi¯¢˝Òø£ z&çb˛sTT+~. eTTì‡|ü˝Ÿ øöì‡\s¡T¢. n~>√ Vü‰´|” s¡+C≤Hé n+≥÷ k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷˝À #ê˝≤ Ç|ü⁄Œ&ÉT n˝≤+{Ï Á{°{Ÿ ˇø£{Ï Ç#êÃ&ÉT. á<é eTTu≤s¡ø˘.. Ç+‘·es¡≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± Ä dæìe÷ >∑T]+∫q Á|üyÓ÷wüqT¢ yÓTT<ä\e«˝Ò<äT. eT<Ûä´ ø±\+˝À u≤´ø˘ ≥T u≤´ø˘ ˇπøkÕ] dæìe÷˝À ø√&É\T düeT+‘· ˇø£ <Ój·T´+>±. qsY‡ ã+>±¢˝À yÓT>± yÓ’<ä´ •_sêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘·q U≤‘ê eT]+‘· k˛¢ nsTTb˛e&É+‘√. eT] ìÁ<ä˝Òì sêÁ‘·T\T ‹+&ç˝Òì kÕj·T+Á‘ê\T n+fÒ ø£<∏ä\T Vü‰´|”>±H˚ kÕ–b˛‘êjYT. A. Á|üdüTÔ‘·+ ñ+{À+~. Vü‰´|” ãTø˘ ‘√ bÕ≥T Ç≥T s¡+C≤Hé.. $wüj·T+˝À ÄyÓT ø£+>±s¡T|ü&Ü*‡+<˚ ˝Ò<äT.. ∫qï $wüj·÷HÓ’ïHê n_Ûe÷qT\‘√ |ü+#·Tø√yê\ì|æùdÔ. ≥÷|”dt yÓTTqï Ä~yês¡+ á |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. neTà&ÉT ø±yéT Ms¡T ÁuÒø£|t nj·÷´s¡T ø±ã{Ϻ. yÓTT<ä\>∑T dæìe÷\˙ï n<˚ &˚≥TqT M¬ø+&é yÓTT‘·Ô+ |üPs¡Ôj·÷´ø£. Ç|ü⁄Œ&ÉT Áô|ò+#Y ]$jÓTsê m<äTs=ÿ+≥Tqï n$T‘êuŸ. n+<äs¡÷ n˝≤π> ‘·q n+<ä#·+<ë\‘√ }]düTÔqï d”s¡‘Y ªµ»>±Z »dü÷‡dtµµyÓ’|ü⁄ #·÷düTÔHêïs¡T.. Ç+&çô|+&ÓHé‡ &˚ »>±Z »dü÷‡dt ø√dü+ ø£Á‹Hê n+&é s¡D. #ê˝≤ s√E\ qT+∫ ‹H˚XÊs¡T. n_Ûe÷qT\qT ≈£L&Ü ñ‘˚Ô»|ü]#ê&ÉT. |ü⁄düÔø±\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T.. mø˘‡Á{≤\T: düreTDÏ düT˙˝≤ >∑»|ü‹. zô|qsY nõ+ø£´ s¡Vü‰H˚ ôd+#·Ø (103)‘√ bÕ≥T ¬øô|ºHé $sê{Ÿ ø√V”≤¢ (87).. H˚s¡T>± ‘·qqT Çã“+~ uÛ≤eT\T. ù|òdt ãTπøÿq≥. ù|òdt ãTø˘ πø |ü+|æq dü<äs¡T _øÏ˙ <Ûä]+∫ q&ÉT+ ˇ+|ü⁄\T . m+|”|”\T. n|ü⁄Œ&ÉT Hê>¥ e÷eT÷\T Vü≤&Üe⁄&ç #˚j·TfÒ¢<äT.530009. dü«j·T+>± n$T‘êuÒ ‘·q Çã“+~ì edüTÔ+{≤s¡T. No. n~ ‘·q≈£î dü+ã+~Û+∫q @ ôdô|º+ãsY 21q ôd’Œ&ÉsY dæìe÷ ]©»e«qT+&É>±. nH˚ ùdºf…à+{Ÿ Ç∫Ã+<ä+fÒ eTq+ &É_“+>¥ es¡¸Hé ªs¡|òüTTes¡DY _.. Ä $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï <ÛäqTwt Ç|ü⁄Œ&ÉT á dæìe÷qT J$‘·+˝À &ÉãT“\T ÄdüTÔ\T ‹+&ç ‹|üŒ\T e+{Ï dæìe÷\T ekÕÔj·÷ ˝Ò<ë? nH˚ f…q¸Hé ñ+&=#·Tà &Ó’s¡≈£îº>± ‘·H˚ ‘Ó\T>∑T˝À ≈£L&Ü ~+#˚düTÔHêï&ÉT. nXÀø˘ >∑»|ü‹ n$T‘·+>± Çwüº|ü&˚ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ì ∫{Ϻ >∑Ts¡Te⁄\T Äj·Tq≈£î |ü⁄{Ϻq Ç|ü⁄Œ&ÉT n+<äs¡÷ Ä‘·�‘·>± m<äTs¡T#·÷k˛Ô+~ ª$◊|æ 2µ Áf…Æ\sY |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫ ◊<äT e÷´#Y\ e÷Á‘·y˚T #˚j·T>∑*–+~. Ms¡+<ä]ø° f…ÆyéT Ç∫Ã. n<˚+≥+&û.. ÄyÓT ‘·q $\˙ u≤>±H˚ #·÷|æ+∫+<äH˚ #ÓbÕŒ*. nXÀø˘ >∑»|ü‹ sêE >∑T]+#˚. ù|òdt ãTø˘ U≤‘ê. C≤<äyé Hê{Ö{Ÿ 13. Çø£ ˇπøkÕ] ø±ø£b˛sTTHê. 0891-6660599.. <ëìøÏ‘√&ÉT dæìe÷˝À zes¡¢≈£î ≈£î~+∫q e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘· »≥Tº 5 uÛ≤s¡‘Y Çìï+>¥‡: s¡Vü‰HÓ (_) ø£$THé‡ 103. n~ |üP]Ô>± zô|Hé ø±e&É+ ˝Ò<ä≥.sY <˚ >∑Ts¡÷!! j·÷+ø£sY z+ø±sY rj·TqTqï d”¬ø«˝Ÿ ˝À ãdüºsY Çe«πs+≥+&û!! á<é eTTu≤s¡ø˘ n+≥Tqï eTùV≤wt n$T‘êuŸ≈£î ˇø£ Á|üø£ÿq ‘·q dæìe÷ ]©CŸ &˚{Ÿ #ÓbÕŒ&ÉT ø±ì. XÊdüq eT+&É* düuÛÑT´\T.. qT+∫ b˛dtº #˚dæq _øÏ˙ |æø˘ ôdH˚‡wüHé ne⁄‘√+~.. Ä>∑düTº 11q Ç+&çô|+&ÓHé‡ &˚ M¬ø+&é dæìe÷qT Ä>∑düTº 25q ]©CŸ #˚j·÷\ì Hê>¥ ªµ»uŸ Vü‰´Ø yÓT{Ÿ ôdC≤˝Ÿµµ dæìe÷ ek˛Ô+~. yêfÒ ø±yÓT&û ø±yÓT&û nsTTq ªµsêE >±] >∑~µµ dæìe÷≈£î Ç+Áô|dæyé esYÿ #˚düTÔqï z+ø±sY ≈£î ˇø£ u≤¢ø˘ bÕ&˚j·÷*‡ ñ+≥T+~ ø±ã{Ϻ. eTs√kÕ] Ç+»˙s¡T>± ñ<√´>∑+ b˛>=≥Tº≈£îì. <Û√ì Hê{Ö{Ÿ 13. RAMANA MURTHY. ¬s+&√ eH˚¶˝À ≈£L˝≤sTT. n˝≤π> <ÛäqTwt ≈£L&Ü eTs√kÕ] ‘·q<Ó’q XË’*‘√ Äø£≥Tº≈£îHêï&ÉT. n|üŒ{À¢ Á|üj·T‹ï+∫+<ä≥ ø£Á‹Hê.77 y˚&ÉTø£\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À |òüTq+>± »]>±sTT. ôd’øÏfi¯ófl |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ‘·|ü⁄Œ s¡D. »s¡ï*düTº\qT m<äTs¡T #·÷düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Çø£ <ÛäqTwt sêdæq e÷≥\T ≈£L&Ü u≤>±H˚ ñHêïsTT. Block No. ÄyÓT˝À >±¢eTsY ñ+~ ø±ã{Ϻ bÕsƒ¡XÊ\˝À |ü+&ÉT¢. n‘·´~Ûø£ bò˛{ÀwüO{Ÿ‘√ <ä÷düTø=#êÃ&ÉT eTùV≤wt. eTH√&ÉT eT∞fl ákÕ] ˇø£ ô|<ä› ø£qÁdüºø£åHé #˚|üqT ø±s¡´Áø£eT+ nq+‘·s¡+ Áù|eT düe÷»+. u≤©e⁄&é ˝À >∑‘· ‘·s¡+ V”≤s√sTTHé ø£]cÕà ø£|üPsY ô|&ÉT‘·Tqï ù|òdt ãT≈£îÿπø |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ù|òdtãTø˘ Çã“+~ u≤©e⁄&é dü÷|üsY Ç|ü⁄Œ&ÉT. j·T÷ìbòÕsê\T. 50 zes¡¢ bòÕsêà{À¢ uÛ≤s¡‘Y ‘=*kÕ] 1996˝À 300 yÓTÆ\TsêsTTì n+<äT≈£î+~. Visakhapatnam . $T>∑‘ê u≤´{Ÿ‡yÓTHé qT+∫ @e÷Á‘·+ düVü≤ø±s¡+ n+<äø£ b˛e&É+‘√ ìØí‘· zes¡¢˝À 6 $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 205 |üs¡T>∑T\T 13 yÓTT‘·Ô+: (43 zes¡¢˝À 5 $¬ø≥¢≈£î) 310 yÓdæº+&ûdt Çìï+>¥‡: bÕyÓ˝Ÿ(dæ) <Û√ì(_) uÛÑTeH˚X¯«sY &Éøö{Ÿ..P. ø±ø£b˛‘˚ >± wüO{Ï+>∑T˝ÀøÏ e#˚Ãdæ+~. n_Ûe÷qT\T |ü+|æq dü+<˚XÊ\qT n$T‘êuŸ |üP]Ô>± Ç|ü⁄Œ&ÉT ÁbòÕHé‡ #˚s¡T≈£î+~. 113 A. n~ dü+>∑‹.51 Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û : yÓdæº+&ûdt |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± Ä~˝ÀH˚ uÛÑTeH˚X¯«sY <Ûë{ÏøÏ ¬s+&ÉT $¬ø≥T¢ CÀôd|òt 4... eTVü≤à<é (dæ) Vü≤]¶ø˘ bÕ+&É´(_) uÛÑTeH˚X¯«sY s√E X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. ø√Væ≤¢ (dæ) Hê{Ö{Ÿ 19. ˙‘√ |üì#˚j·T&Éy˚T ô|<ä› düº&û #˚dæ+~ n+fÒ.. bÕ+&É´ (dæ) ø£$THé‡ (_) zes¡¢˝À 6 $¬ø≥¢≈£î) 205 |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ eT+<äT\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T.. k˛~ #Ó|üŒeT+fÒ ø£Á‹Hê ‘·s¡Tyê‘˚ Ä>∑wüߺ M¬ø+&é˝À sêE>±]>∑~`2 Ç|ü⁄Œ&ÉT u≤©e⁄&é ˝À HÓø˘º‡ _>¥ dæìe÷ @~ nH˚ qeTàø£+ »Hê˝À¢ ñ+~ ø±ã{Ϻ. nsTTHê ù|òdt ãTø˘ _>¥ . 42 @fi¯¢ ej·TdüT˝À ≈£L&Ü ø£]cÕà ø£|üPsY Ç<˚ |ü]dæú‹... Ä ‘·s¡yê‘· 21 @fi¯¢˝À yÓTT‘·Ô+ 96 kÕs¡T¢ 300 ô|’∫\T≈£î |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+∫+~. yÓπøwüHé m+C≤jÓTà+{Ÿ ˝À zô|Hé #˚ùdÔ... eTT+<äT>± nXÀø˘ >∑»|ü‹ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î ‘·q ‘=* e÷´#Y esê¸s¡ŒDyÓTÆHê.. kÕº]º+>∑T˝À ¬s+&ÉT eT÷&ÉT Væ≤≥T¢ sêe&É+‘√ neTà&ÉT n~]+~.. <Û√ì (_) ≈£î˝ŸB|t 29. $q&Üìπø ˇø£ πs+E {≤¬sZ{Ÿ #˚düTÔHêïsTT. Ç+‘·ø° á dæìe÷ Áf…Æ\sY m˝≤ ñ+~? +~.. n+≥÷ ‘·q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T {Ï«≥ºsY ˝Àq÷ n$T‘êãTÿ ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô.¢ ôd{À¢ \ø£å˝≤~ eT+~ dü÷|üsY kÕºsY. ì‘·´+ j·÷øϺyé >±H˚ |üP]Ô>± ø√\T≈£îqï á d”ìj·TsY ã÷´{°. n~>√ neTà&ÉT ìÁ<ä˝Òì sêÁ‘·T\T >∑&çbÕqT dæìe÷ Ç+&ÉÁd”º. nìs¡T<Ûé eT÷´õø˘ ≈£L&Ü nì #Ó_‘˚... á Ä>∑düTº 4q cÕs¡÷UŸ U≤Hé n+&é nqTwüÿ X¯s¡à˝≤ >∑+≥\bÕ≥T H˚qT {Ï$ #·÷dü÷ÔH˚ ñHêïqT. e÷eT÷\T>± ãj·T≥ e÷Á‘·+. mMTŒ{°d”\T... #·Tø£ÿ\T #·÷|æ+∫+~ ø£Á‹Hê ¬ø’|òt. nsTT‘˚ y˚&ÉTø£#·÷<ë›+ dæìe÷‘√ Äj·Tq Hê>∑ #Ó’‘·q´ ø±e&É+‘√. eH˚¶ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ÁøϬø{À¢ 300 n+‘·ø£Hêï m≈£îÿe |üs¡T>∑T\qT n‘·´~Ûø£kÕs¡T¢ kÕ~Û+∫q »≥Tº>± uÛ≤s¡‘Y ì*∫+~... ‘=\T‘· s¡Vü‰H˚≈£î e÷´Hé Ä|òt ~ e÷´#Y \_Û+∫+~. n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT rdüT≈£î+fÒ ø£Á‹Hê ¬ø]j·TsY ≈£î #·s¡eT^‘·+ ‘·\H=|æŒ n+≥÷ ≈£L&Ü qe⁄«‘·÷ #Óù|Œdæ+~. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± ‘·s¡*e∫Ãq nH˚ø£ eT+~ Hêj·T≈£î\T.. ø±s¡´ø£s¡Ô\T yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT.. ø°¢y˚CŸ kı>∑düT\T |òæsê´<äT˝À n$T‘êuŸ @eTì ù|s=ÿHêïs¡+fÒ.. qsY‡ (_) CÀôd|òt 87. Ç<ä+‘ê #·÷XÊø£. Ç{°e* ø±\+˝À n$T‘êuŸ ‘·q ù|òdt ãTø˘ nøö+{Ÿ qT j·T÷s√|t n+‘ê #·TfÒºk˛Ô+~.. ø±ì ø£Á‹Hê e÷Á‘·+. <ëìô|’ ˇø£ C…Ø ø√≥T y˚düT≈£îì. nsTT‘˚ á #Óù|Œ+<äT≈£î @ e÷Á‘·+ Ä˝À∫+#· &É+˝Ò<äT n+<ë\ $wüj·÷ìï Äj·Tq y˚¬se]ø√ #Ó|üŒ˝Ò<äT. ô|<ä› Væ≤≥ºsTT´ ndü\T J$‘·+˝À dæìe÷ ø£cÕº˝ÒM ˝Òe⁄. B+‘√ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ÄÁùdº*j·÷ (95 kÕs¡T¢) ù|]≥ ñqï ]ø±s¡T¶qT Ç+&çj·÷ ‘·T&ç#˚dæ+~. ãTø√ÿ .VSP/211/2015-17 E-MAIL andhraleader@gmail. 58-14-109/5. eT÷>∑. Marripalem. nsTT‘˚ nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q {≤¬sZ{Ÿ #˚j·T&Éy˚T+{Ï.V. m+<äTø£+fÒ á ª$◊|æµ dæìe÷ <ÛäqTwt ¬øs¡sTTs√¢ á eT<ä´q dæØdt ˝À 1-0‘√ eTT+<ä+» y˚dæ+~. ôVA|t(m©“) (_) ≈£î˝ŸB|t nq+‘·s¡+ $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\≈£î nXÀø˘ >∑»|ü‹ |ü⁄düÔø±\T. n~ ]j·T˝Ÿ ˝…’|òt ˝À nq÷Vü≤´+>± Äj·Tq Vü‰s¡sY H˚|ü<∏ä´+˝À kÕπ> ˇø£ u≤¢ø˘ ãdüºsY Ç|æŒ+#ês¡T... eÁkÕÔ\T. dü˝≤àHé U≤Hé ≥÷´ãT˝…’{Ÿ ≈£L&Ü ô|òsTT˝Ÿ #Ó|æŒHê ≈£L&Ü. ˇø√ÿkÕ] ‘·eTTà&ç ø=&ÉT≈£î sêyéT ≈£L&Ü á ÁbÕC…≈£îº e<ä›qT≈£îHêï&ÉT. ôV’≤<äsêu≤<äT˝À y˚dæq ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ nôd+... ø£Á‹Hê @+ Ç|ü⁄Œ&É+‘ê ≈£L&Ü ø=ìï ∫qï dæìe÷\ #˚j·T&ÜìøÏ ˇ|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T.. \ø£å˝≤~ eT+~ m≈£îÿe>± áyÓT ù|s¡T $ì|æ+∫+~. .. Ä dæìe÷ wüO{Ï+>¥ n+fÒ... ‹+&ç ≈£L&Ü ˝Ò<äT. *Vü≤˝À ù|òdt ãTø˘. n<˚ $<Ûä+>± ø=‘·Ô \Tø˘ ˝À ø£ì|æ+∫ ‘·q bòÕ˝Àj·Ts¡T¢ ñHêïs¡T. Visakhapatnam . eTH√&ÉT Ç‘·s¡ düsYÅô|’E\‘√ kÕºsY n$T‘êuŸ ã#·ÃHé dü]ô|fÒºdüTÔHêï&ÉT.69 Áo\+ø£ .. eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\qT n\]+#ê&ÉT nqT H˚qT wüO{Ï+>∑T˝À _J>± ñHêï&ÉT.95 <äøÏåD≤Á|òæø± . and Published at 47-10-7/3. Ä $wüj·÷\qT ÁbòÕHé‡ rs¡+˝À _øÏ˙ yÓTs¡T|ü⁄\T u≤©e⁄&é ôd\ Á_{°\T düeTàsY yÓπø wüHé‡ m+C≤jYT bòı{À\‘√ düVü‰ b˛dtº #˚dü÷Ô ñ+{≤s¡T.96 ÄÁùdº*j·÷ . Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|üyÓ÷wüq¢ #Óù|Œ ø£Á‹Hê.. Telephone Nos. s¡D.. Ä ‘·s¡Tyê‘· ªµ»s¡ï*düTº>± ø£ì|æ+#·&ÜìøÏ. á ‘·s¡Vü‰ Çã“+~ì >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± &˚{Ÿ‡ ÇdüTÔqï ø£]cÕà ø£|üPsY.. nsTTHê k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷˝À n$T‘êuŸ nsTTb˛j·÷ø£. <ëìøÏ yÓ+≥H˚ ‹+&ç˝Òì kÕj·T+Á‘ê\T eTH√fi¯ófl yÓ+≥H˚ eT∞¢ #ÛêqT‡\T Ç#˚ÃXÊs¡T.. á ø=‘·Ô nÁ>∑kÕúq+. s¡D. Ä |òæsê´<äTqT ≈£L&Ü Äj·Tq á eT<Ûä´ ø±\+˝À yês¡Ô˝À¢ u≤>±H˚ Hêì+~. @ø£+>± 100 ˇø√ÿ yês¡+ n+≥÷ |ü+#˚düT≈£îHêïs¡T. ªbÕ|ü+ |æ˝≤¢µ n+≥÷ »Hê\T Á>∑÷|t m{≤ø˘ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. EDITOR . \÷sTTdt (düº+|t¶) <Û√ì (_) ≈£î˝ŸB|t 21. Ádüe+‹ s¡$øÏc˛sY ¬s’{Ÿ‡ ø=Hêï ≈£L&Ü Äj·Tq ìC≤ìøÏ ÄØà bòÕ´$T© qT+&ç e∫Ãq s¡≈£î˝Ÿ Á|”‘Y ndü\T s¡≈£î˝Ÿ ìÁ<ä˝Òì sêÁ‘·T\T >∑&çbÕqT. mø˘‡Á{≤\T: 9 yÓTT‘·Ô+: 43 ì|ü⁄DT˝…’q |ü\Te⁄s¡T yÓ’<äT´\T |ü\T $uÛ≤>±\≈£î dü+ã+~Û+∫ yÓ’<ä´ dü+#·\qy˚T ne⁄‘√+~.ì dü+»jYT ø£|üPsY ‘√ $&Ü≈£î\ e´eVü‰s¡+ ø±s¡D+>±H˚ m˝≤ Çã“+~ ô|{Ϻ+<äqï $wüj·÷ìøÏ eùdÔ... qe÷à\+{≤sê? dæìe÷ Ä&ÉT‘·T+<ë ˝Ò<ë? ≈£Ls¡TÃ+~. kÕsTT<Ûäs¡yéT ‘˚CŸ &çôd’&é #˚XÊs¡≥. Hê ù|J |üP]Ô>± zô|Hé ø±e&É+ ˝Ò<äT... ‘·s¡Tyê‘· eùdÔ #·ø£ÿ>± ø±´wt #˚düTø√e#·TÃ>±? eTq ˝…ø£ÿ\T wüO{Ï+>¥ ø√dü+ <äs¡Ù≈£î&ÉT nqTsê>¥ ãdü÷≈£î »s¡ï*düTº\≈£î m|ü⁄Œ&É÷ bı>∑s¡T düe÷<ÛëHê\T Á|üXÊ+‘·+>± ekÕÔ&É≥. dü÷ÿ˝Ÿ u≤´>∑T\T. n˝≤+{Ï dæìe÷≈£î d”¬ø«˝Ÿ >± edüTÔqï ª$◊|æ 2µ u≤´{Ï+>¥ #˚dæq Ç+&çj·÷.. n≥T ù|òdt wüO{À¢ eTùV≤wt u≤ãT ø=‘·Ô>± ø£ì|ædüTÔHêï&ÉT.. á ≈£L&Ü ÄÁ˝…&û |üP]Ô ø±y=k˛Ô+~. ø±»˝Ÿ‘√ <ÛäqTwt >=&Ée uÛ≤s¡‘Y dü‘êÔ #ê{Ï+~.˝Ò<ä+fÒ {Ï«≥ºsY H√ zô|Hé #˚ùd n$T‘êuŸ. ô|’>± á nsTT´+~ ø±ã{Ϻ. n<˚<√ z yês¡+ eTT+<˚ s¡D. H˚s¡T>± ù|òdt Ç|ü⁄Œ&ÉT eTùV≤wt ‘·q ‘·<äT|ü] dæìe÷ nsTTq uÛÑs¡‘Y dü+>∑‹.. ø√V”≤¢. >∑‘·+˝À $◊|æ dæìe÷qT ‘Ó\T>∑T˝À @ V”≤s√ ≈£L&Ü Øy˚Tø˘ Ç<ä+‘ê #·÷düTÔ+fÒ ì»+>±H˚ cÕø˘ ‹H˚j·÷* eTq+. ndü\T á dæìe÷ k˛~˝≤ ñ+~ ø£<ä÷... eTTK´+>± ø±CÀ˝ŸqT eTH√&ÉT ªneT÷˝Ÿ uÒ_µ nH˚ d”Hé n+≥÷ eTH√fi¯ófl Ç+ø√ ÁbÕdü j·÷&é #˚XÊs¡T. es¡¸+ ø±s¡D+>± 43 k˛ÿsY $esê\T: ø±s¡ºsY (m©“) (_) n•«Hé 13. &Ü&é ÄØà ø±ã{Ϻ n˙ï ø±ì. B+‘√ ≈£î<˚˝…’q $+&ûdt »≥Tº˝À ôVA|t 14. ˇø£ eH˚¶˝À 300 ô|’>± |üs¡T>∑T\T $»j·Tq>∑s¡+.. á wüO{Ÿ eT+~ bòÕ˝Àj·Ts¡T¢ ñqï @<äHêï j·÷&é ≈£î dü+ã+~Û+∫q<ë ˝Ò<ä+fÒ düs¡<ë>± kÕºs¡¢˝À n$T‘êuŸ <˚ s¡+C≤Hé ø√dü+ #˚sTT+#ê&Ü ‘Ó*j·T<äT ø±ì. ákÕ] j·÷øϺyé >± ñ+≥Tqï Á|ü‘˚´ø£+>± dü+Á|ü<ëj·T eTTdæ¢+ ‘·s¡Vü‰˝À ø£ì|æ+#˚ $wüj·T+ eTq+<ä]ø° ≈£îsêÔ y˚düT≈£îì. uÛ≤Ø {≤¬sZ{Ÿ‘√ $+&ûdt ã]˝ÀøÏ ~>∑>±.P. Ä ‘·s¡Tyê‘· ÄyÓT $Tdæ‡+&çj·÷ düT»jYT ø£èwüí s¡+>±sêe⁄‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T XÊdüq düuÛÑT´\T. ∫es¡≈£î ≈£î..sY ‘√ ÁuÒø£|t nj·÷´ø£. »qà~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’sY|üs¡‡Hé &Üø£ºsY e∫Ãq ˇø£ _¬>Zdtº Væ≤{Ÿ.. Ç|ü⁄Œ&Ó’‘˚ u≤©e⁄&é u≤<é cÕ cÕs¡÷UŸ U≤Hé ≈£î $X‚wü dü+K´˝À bòÕ˝Àj·Ts¡T¢ qyÓ÷<äj·÷´s¡T >±˙.8 dü+#·\q yêsêÔ|üÁ‹ø£ ©&ÉsY $XÊK|ü≥ï+ l eT+>∑fi¯yês¡+ l 27 pHé 2017 300 jÓ ÷ <Û ä T\T ¬s+&√ eH˚¶˝À uÛ≤s¡‘Y $»j·T+ |òüTq+>± nXÀø˘>∑»|ü‹sêE {°+ Ç+&çj·÷ ø=‘·Ô ]ø±sY¶! yÓdæº+&ûdt‘√ »]–q ¬s+&√ eH˚¶˝À 310 |üs¡T>∑T\ uÛ≤Ø k˛ÿs¡T s¡Vü‰H˚ ôd+#·Ø.. »Hê\T kÕ<Ûës¡D+>±H˚ ≈£L&Ü C≤* #·÷|æ+#ês¡T.57 eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡≈£L dü+<äs¡Ù≈£î\ sêø£‘√ Äj·Tq ã+>±¢ dü+<ä&ç>± q÷´õ˝≤+&é .. eTTì‡|ü˝Ÿ #ÛÓ’s¡àqT¢.sY ø£|üPsY n+&é ø£Á‹Hê ¬ø’|òt \ dæìe÷ á dæìe÷˝Àì s√˝Ÿ >∑T]+∫ #Ó|üŒe÷à n+fÒ. A..63 Ç+>∑¢+&é . q÷´dt ©&ÉsY n‘·´~Ûø£ kÕs¡T¢ kÕ~Û+∫q »≥¢ $esê\T. _J V”≤s√sTTHé nsTTb˛sTT+~.. <ÛëeHé Vü‰|òt ôd+#·Ø\T! »qà~q y˚&ÉTø£\T kÕ~Û+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü 105 |üs¡T>∑T\ |òüTq $»j·÷ìï qyÓ÷<äT #˚dæq {°$T+&çj·÷ dü]ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶qT ‘·q U≤‘ê˝À y˚düT≈£î+~. Ç<ä+‘ê qeTàeT+{≤yê s¡≈£î˝Ÿ Ç|ü⁄Œ&ÉT s¡≈£î˝Ÿ Á|”‘Y dæ+>¥ >∑T]+∫ s¡ø£s¡ø±\T #ÛêqT‡\T e#êÃsTT. ôVA\¶sY (düº+|t¶) XÀuÛ≤ kÕ«rsêDÏ Ä<Ûä«s¡´+˝À $XÊK˝Àì nb˛˝À ÄdüŒÁ‹ nXÀø˘ e÷eT÷\T>± #ê˝≤ Ç+Áf…dtº ÁøÏj˚T{Ÿ #˚düTÔ+~. Registered Postal Regd.f…ø˘µ $&ÉT<ä\ #˚ùdÔ. ákÕ] Ä bÕÁ‘·˝À ø±CÀ˝Ÿ q{Ï+∫+~. #Ó${Ï.sY ô|’ HêHê ôdf…Æs¡T¢ ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ _ùV≤yé #˚ùd ø£Á‹Hê.. Çø£b˛‘˚ &Ó’s¡ø£ºsY ø=s¡{≤\ •e Ç|ü⁄Œ&ÉT eTùV≤dt n+&é Ç‘·s¡ ‘êsê>∑D+ô|’ ø°\ø£yÓTÆq d”q¢qT ∫Árø£]düTÔHêïs¡T. nø£ÿ&É ‘êeTT @y˚T+ #Óù|ŒdüTÔHêïyÓ÷ qT Çã“+~ ô|{Ϻq bòÕ¢{Ÿ bòÕyéT @<ä+fÒ. nsTT‘˚ ªôd’Œ&ÉsYµ dæìe÷ >∑T]+∫ eTùV≤wt @eTHêï #ÓãT‘ê&˚yÓ÷ nqT≈£î+fÒ e÷Á‘·+. #˚j·T&ÜìøÏ &˚sY #˚j·T˝Ò<äT. ø±ì <∏ë´+ø˘‡ ≥T ‘Ó\T>∑T Ç+ø√{Ï.. á n+‘˚ø±<äT.sY \T düeTj·T+ »s¡ï*düTº\qT ns¡∆+ #˚düTø√e&ÜìøÏ »yêHé.... n<˚q+&û. dü˝≤àHé n+&É‘√ dü˝≤àHé Hê>±s¡T®q k˛˝À dæìe÷ ø√dü+ n_Ûe÷qT\T @e÷Á‘·+ ø£+f…+{Ÿ nH˚<˚ ˝Òì sês¡+&√jYT dæìe÷˝À &çd”ï yês¡T ≈£L&Ü Ábı&É÷´düs¡T¢ <ä>∑Zs¡≈£î e#˚Ãdü]øÏ.. n+<ÛäT\ m<äTs=ÿ+{≤&ÉT. 8099492993 . ì‹Hé ˝…’. Diamond Park Junction. ô|ì‡fi¯ófl. #·÷|ædüTÔqï á d”ìj·TsY düT+<ä]ì #·÷dæ »Hê\T cÕø˘ y˚T˝Àÿ. Printed. ø±>± eT+Á‹ s¡»˙ø±+‘Y ∫qï≈£L‘·Ts¡T kÂ+<äs¡´ á dæìe÷˝À e÷dt s¡|òüTTes¡DY (V”≤s√ ù|s¡T) ø±´¬sø£ºsY qT yÓTT<ä{Ï uÛ≤>∑+ ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ u≤>±H˚ Ä$wüÿ]+∫+<äH˚ #ÓbÕŒ*. #Û˚CŸ Hê{Ö{Ÿ 33. ˇø£ ‘Ó*dæ+<˚>±. á Vü≤&Ü$&ç qT+∫ bòÕ˝Àj·Ts¡¢‘√ _>¥ . u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À |ü⁄{Ϻ ô|]–q|üŒ{Ï qT+&ç. |òæsê´<äT #˚ùd+<äTπø H˚qT Bìì yê&Ü˝≤? $#ês¡ø£s¡+* n+<ë\T á kÕúsTT˝À yÓT]dæb˛‘√+~ nì n$T‘êuŸ Ä b˛dtº ˝À ÄdüøÏÔø£s¡+>± ø£+ô|¢sTT+{Ÿ #˚XÊs¡T. á •_s¡+˝À ø±CÀ˝Ÿ #êHêïfi¯fl ‘·s¡Tyê‘· k‘Y ≈£î ek˛Ô+~ n+fÒ Ç+ø± ô|<ä› $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 310 |üs¡T>∑T\ k˛ÿs¡T kÕ~Û+∫ <ÛëeHé (düº+|t¶) ôVA|t (_) qsY‡ 63. nsTT‘˚ k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷ Äj·TqqT #˚j·T&É+ #ê˝≤ kÕ<Ûës¡DyÓTÆq $wü j·T+... j·TTesêCŸ (dæ) ôVA|t (_) ôVA\¶sY e÷]+~.. πø+Á<ä eT+Á‹ |üPdübÕ{Ï nXÀø˘ >∑»|ü‹ sêE 67e »qà~H√‘·‡e Ç+&çj·÷ . Çø£ÿ&ç m+&É\qT #ê˝≤ Çã“+~ ô|&ÉT‘·Tqï e÷≥ Ç|ü⁄Œ&ÉT ãj·T≥≈£î e∫Ã+~. Published and Owned by V. cÕsê®˝À bÕøÏkÕúH√Ô »]–q e÷´#√¢ uÛ≤s¡‘Y 305 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. ùd<är] $wüj·÷ìï y˚¬ses√ #Ó|üŒ˝Ò<äT.V. ‘·q<Ó’q XË’*˝À ñ<√´>∑ y˚≥ ÁbÕs¡+_Û+#˚ s¡|òüTTes¡DY Ä Áø£eT+˝À mH√ï ø±yÓT&û\T #˚kÕÔ&ÉT. •KsY <ÛëeHé (63) sêDÏ+#·&É+‘√ 105 (89) ˇ+≥] b˛sê≥+ #˚dæHê. yês¡T ø£qTø£ ©>∑˝Ÿ j·÷ø£åHé y˚dü÷Ô ñ+≥T+~..V.. á ‘·≥Tºø√ ˝Òø£ düeTTÁ<ä rs¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓ[¢ b˛sTT. C…&ûŒ{°d”\T. yÓTTqï{Ï<ëø± k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷˝À n‘·´~Ûø£ eT+~ bòÕ˝Àj·Ts¡T¢ ø£*–q kÕºsY >± n$T‘êuŸ ≈£î ù|s¡T+~.com.530016. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ç+&çj·÷ 96 kÕs¡T¢ 300ô|’>± |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+∫+~. es¡Tdü>± nø£ÿ&ç qT+∫ n|t #·÷düTø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡≥. &Éøö{Ÿ.. #ê˝≤ s√E\ qT+&ç eTq≈£î+fÒ Hê>¥ ˝…ø£ÿ\T Hê>¥ ≈£î ñHêïjYT. <ë<ë|ü⁄ 100 >∑+≥\ dü+<äs¡“+>±. ø±≈£î+&Ü n˝≤ {Ï$ #·÷dæ n+fÒ. ÄyÓT #Ó|æŒ+~ ø=+#Ó+ nsTT‘˚ b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zì. nsTT‘˚ ø£|üPsY V”≤s√sTTHé >± ø£ì|ædüTÔHêïs¡T. ÄyÓT uÛÑs¡Ô ù|òdt ãTø˘ ˝ÀH˚ b˛dtº #˚j·T&É+ $X‚wü+. ≈£îe÷¬sÔ n~‹‘√ ø£*dæ πøø˘ ø£{Ÿ #˚XÊs¡T..Ramana Murthy and Printed at LEADER PRESS. uÀ˝…&Éìï dæìe÷\T e∫Ã+<˚ ˝Ò<äT. RNI NO: 72163/99.